ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 234

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
11 september 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1394 av den 10 september 2019 om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2015/2447 vad gäller vissa regler om övervakning för övergång till fri omsättning och utförsel från unionens tullområde

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1395 av den 10 september 2019 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Bosnien och Hercegovina och Israel samt namnet Nordmakedonien i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner och delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen och om ändring av förlagan till veterinärintyget för äggprodukter ( 1 )

14

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1396 av den 10 september 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 vad gäller utseende av expertpaneler inom området för medicintekniska produkter ( 1 )

23

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2019/798 av den 17 maj 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien ( EUT L 132, 20.5.2019 )

31

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2019/806 av den 17 maj 2019 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien ( EUT L 132, 20.5.2019 )

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1394

av den 10 september 2019

om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2015/2447 vad gäller vissa regler om övervakning för övergång till fri omsättning och utförsel från unionens tullområde

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 och 268, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EU) nr 904/2010 (2) ska medlemsstaterna inhämta och utbyta viss information om import som är undantagen från mervärdesskatt i enlighet med artikel 143.1 ca (den särskilda ordningen för distansförsäljning) eller artikel 143.1 d och 143.2 i rådets direktiv 2006/112/EG (3). Enligt artikel 47.2 i kodexen får dessutom tullmyndigheter och andra behöriga myndigheter, om det krävs för att minimera risker och bekämpa bedrägerier, utbyta med varandra och med kommissionen uppgifter som de mottagit i samband med införsel, utförsel, transitering, befordran, lagring och slutanvändning av varor.

(2)

Det elektroniska system som kommissionen har infört för att uppfylla kravet på övervakning enligt artikel 56.5 i kodexen, Surveillance, är det lämpligaste verktyget för att utbyta sådan mervärdesskatterelaterad information. Det är nödvändigt att ändra artikel 55 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 för att klargöra vilka personer som kan få tillgång till de uppgifter som lagras i Surveillance-systemet och i vilken utsträckning. För det första bör kommissionen kunna lämna ut uppgifter från Surveillance-systemet i aggregerad form. För det andra bör användare med tillstånd i medlemsstaternas tullmyndigheter som en allmän regel ha tillgång endast till de icke-aggregerade uppgifter som den medlemsstaten har lämnat och till uppgifter som aggregerats på unionsnivå. För det tredje, som ett undantag från den allmänna regeln, bör det i artikel 55 anges att specifika unionsakter, såsom förordning (EU) nr 904/2010, kan föreskriva att kommissionen får bevilja vissa myndigheter i medlemsstaterna tillgång till icke-aggregerade uppgifter på angivet sätt.

(3)

För att möjliggöra inhämtning av de uppgifter som medlemsstaterna enligt förordning (EU) nr 904/2010 ska inhämta och utbyta bör genomförandeförordning (EU) 2015/2447 också ändras genom att man utökar det antal dataelement som de elektroniska systemen inhämtar. I synnerhet måste bilagorna 21-01 och 21-02 till den förordningen inbegripa de dataelement som enligt bilaga B till den förordningen har löpnummer 3/40 och 4/4 och som avser identifieringsnummer för ytterligare skatterelaterade referensuppgifter respektive avgiftsunderlag.

(4)

I anslutning till ändringen av artikel 278 i kodexen avseende förlängning av tidsfristen för användning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik enligt kodexen på övergångsbasis (4) bör bestämmelserna i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om fastställande av den tillfälliga uppsättning data som ska övervakas (bilaga 21-02) också ändras. Det bör klargöras att den tillfälliga datauppsättningen kan användas för övervakning vid övergång till fri omsättning till dess att de nationella importsystemen är i drift, det vill säga som längst till och med utgången av 2022 enligt artikel 278.2 i kodexen. Däremot kan den tillfälliga datauppsättningen användas för övervakning vid export till och med utgången av 2025 enligt artikel 278.3 i kodexen, till dess att de nationella exportsystemen är i drift.

(5)

Fram till och med den uppgradering av importkontrollsystemet som avses i bilagan till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 (5) måste riskanalysen av de varor för vilka kravet på ingivande av en summarisk införseldeklaration har frångåtts ske när dessa varor anmäls till tullen på grundval av deklarationen för tillfällig lagring eller tulldeklarationen eller, i de fall tulldeklarationen lämnas genom någon annan handling, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga vid anmälningen av varorna. Artikel 187 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 bör ändras så att den också blir tillämplig på postförsändelser och försändelser med ett egentligt värde under 22 euro, genom att inbegripa relevanta hänvisningar till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (6).

(6)

Ekonomiska aktörer bör ges möjlighet att, med hjälp av andra formulär eller dokument än utskrifter av en fiskeloggbok, tillhandahålla intyg om att produkter och varor från havsfiske som har omlastats och transporterats genom ett land eller territorium som inte ingår i unionens tullområde inte har manipulerats. För att det ska vara möjligt att koppla produkterna och varorna från havsfiske till motsvarande fiskeloggbok i fall där intyget om icke-manipulation tillhandahålls med hjälp av ett annat formulär eller dokument än utskriften av fiskeloggboken, bör inte desto mindre ekonomiska aktörer i detta andra formulär eller dokument hänvisa till motsvarande fiskeloggbok. Artikel 214 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 bör ändras i enlighet därmed.

(7)

I samband med den förenkling som innebär att tulldeklarationen inges i form av en registrering i deklarantens bokföring kan tullmyndigheterna frångå kravet på att varorna anmäls. För att möjliggöra en riktig tullkontroll i vissa situationer bör förfaranderegler anges för de fall där övervakningstullkontoret, till följd av en ny allvarlig ekonomisk risk eller annan särskild situation, begär att särskilda varor anmäls till tullen i enlighet med artikel 182.3 tredje stycket i kodexen. Artikel 234 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 bör ändras i enlighet därmed.

(8)

I artikel 302 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 föreskrivs ett undantag från kravet på att försegla ett transportmedel eller individuella kollin som innehåller varor när det gäller varor som transporteras med flyg eller på järnväg, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Sjötransport är ett lika säkert transportsätt som lufttransport eller järnväg när det gäller att säkerställa att varorna levereras till destinationsorten. Det undantaget bör således utsträckas till att omfatta alla varor som transporteras sjövägen, förutsatt att en hänvisning till det tillhörande konossementet tas med i det elektroniska transportdokument som används som tulldeklaration för hänförande av varorna till förfarandet för unionstransitering.

(9)

När tullmyndigheten i en medlemsstat som berörs av en transitering erhåller bevis för att händelser som ger upphov till en tullskuld inträffat på dess territorium bör den myndigheten begära att avgångsmedlemsstaten till den överför skyldigheten att inleda ett uppbördsförfarande. Avgångsmedlemsstaten bör inom en viss period bekräfta huruvida den överför behörigheten att inleda ett uppbördsförfarande till den begärande tullmyndigheten. Artikel 311 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 bör följaktligen ändras så att den omfattar det särskilda fallet med transitering.

(10)

Artikel 324 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 avseende särskilda fall av avslutande av förfarandet för aktiv förädling, liksom motsvarande koder i bilagorna A och B, bör ändras med hänsyn till att rådets förordning (EU) 2018/581 (7) har trätt i kraft.

(11)

I samband med att varor förs ut ur unionens tullområde bör fastställandet av utförseltullkontor klargöras i de fall varorna lastas på ett fartyg eller ett luftfartyg. Vissa förenklade arrangemang för fastställande av utförseltullkontor bör vidare inte tillämpas på punktskattepliktiga varor eller icke-unionsvaror. Artikel 329 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 bör ändras i enlighet därmed.

(12)

I samband med att varor efter att ha frigjorts för export övertas för att inom ramen för ett enda avtal transporteras ut ur unionens tullområde bör reglerna för säkerställande av tullövervakning fram till varornas fysiska utförsel klargöras. Artikel 332 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 bör ändras i enlighet därmed.

(13)

Förfarandereglerna i artikel 333 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 angående övervakning av varor som frigörs för utförsel bör klargöras så att de täcker situationer där varorna lämnar unionens tullområde på ett annat sätt än vad som ursprungligen planerats och utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheterna till dess att det automatiserade exportsystem (AES) enligt tullkodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578 införs.

(14)

Förfarandereglerna i artikel 340 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 angående utförsel av varor bör klargöras så att de täcker situationer där varor har deklarerats för export men slutligen inte lämnar unionens tullområde.

(15)

Efter det att Nordmakedonien meddelat Förenta nationerna och Europeiska unionen att Prespa-avtalet trädde i kraft den 15 februari 2019 har det land som tidigare hette ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien” bytt namn till ”Republiken Nordmakedonien”. I hänvisningarna till detta land i bilagorna till genomförandeförordning (EU) 2015/2447 bör detta namn användas eller, i tillämpliga fall, kortformen ”Nordmakedonien”.

(16)

För att underlätta användningen av format och koder för vissa uppgiftskrav i samband med deklarationer, underrättelser, anmälningar och meddelanden i de olika elektroniska systemen bör bilaga B ändras.

(17)

Det är nödvändigt att rätta ett skrivfel i bilaga 33-07 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447 när det gäller en hänvisning till delegerad förordning (EU) 2015/2446.

(18)

Genomförandeförordning (EU) 2015/2447 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(19)

De ändringar av bilagorna 21-01 och 21-02 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447 som anges i denna förordning bör tillämpas från och med den 1 januari 2020, eftersom det är den dag då medlemsstaterna ska genomföra de skyldigheter angående informationsutbyte som införs genom förordning (EU) nr 904/2010.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 55 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska röja de uppgifter från tullmyndigheterna som avses i punkt 1 enbart i aggregerad form.”

(b)

Följande punkter ska införas:

”3a.   Kommissionen ska bevilja användare med tillstånd i enlighet med artikel 56.2 tillgång till icke-aggregerade uppgifter från tullmyndigheterna i den medlemsstat som har begärt tillgång till dem och till uppgifter som är aggregerade på unionsnivå.

3b.   Genom undantag från punkt 3a ska kommissionen bevilja medlemsstaternas behöriga myndigheter tillgång till icke-aggregerade uppgifter i de fall en unionsakt föreskriver om en sådan tillgång.”

(c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Genom undantag från punkt 1 och till den dag då uppgraderingen av de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578 införs, fastställs förteckningen över de uppgifter som kan krävas av kommissionen för övervakning av övergång till fri omsättning i bilaga 21-02.

Genom undantag från punkt 1 och till den dag då uppgraderingen av de nationella exportsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578 införs, fastställs förteckningen över de uppgifter som kan krävas av kommissionen för övervakning av export i bilaga 21-02.”

(2)

I artikel 187 ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.   Om varor för vilka skyldigheten att inge en summarisk införseldeklaration frångås i enlighet med artikel 104.1 c–k, m och n och artikel 104.2, 104.3 och 104.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 förs in i unionens tullområde, ska en riskanalys utföras när varorna anmäls, i tillgängliga fall på grundval av deklarationen för tillfällig lagring eller tulldeklarationen för dessa varor.”

(3)

I artikel 214 ska följande punkt läggas till:

”3.   Det intygande som krävs enligt punkt 1 får lämnas på alla andra relevanta formulär eller dokument utöver en utskrift av en fiskeloggbok om de innehåller en hänvisning till den fiskeloggboken.”

(4)

I artikel 234 ska följande punkt läggas till:

”3.   Om övervakningstullkontoret i enlighet med artikel 182.3 tredje stycket i kodexen har begärt att varor ska anmälas till tullen eftersom tullmyndigheterna har identifierat en ny allvarlig ekonomisk risk eller en annan särskild situation som rör ett tillstånd att inge en tulldeklaration i form av registrering i deklarantens bokföring innebärande ett undantag från kravet på att anmäla varorna, ska övervakningstullkontoret meddela innehavaren av ett sådant tillstånd följande:

a)

Den tidsperiod under vilken de varor som omfattas av sådana situationer måste anmälas till tullen.

b)

Skyldigheten att ange dagen för underrättelsen om anmälan i bokföringen.

c)

Skyldigheten att iaktta bestämmelserna i punkt 1 b–e och g.

I dessa situationer ska frigörandet av varor ske i enlighet med artikel 194 i kodexen.”

(5)

I artikel 302.2 ska följande led läggas till:

”c)

varorna transporteras sjövägen och en hänvisning till det tillhörande konossementet anges i det elektroniska transportdokument som används som tulldeklaration för hänförande av varorna till förfarandet för unionstransitering i enlighet med artikel 233.4 e i kodexen.”

(6)

I artikel 311 ska följande punkter läggas till:

”3.   Om tullmyndigheten i en medlemsstat som berörs av en transitering inom den tidsfrist som avses i artikel 77 a i delegerad förordning (EU) 2015/2446 erhåller bevis för att platsen för de händelser som gett upphov till tullskulden ligger på dess territorium, ska den myndigheten omedelbart och i alla händelser inom ovan nämnda tidsfrist skicka en vederbörligen motiverad begäran till avgångsmedlemsstatens tullmyndighet om överföring av skyldigheten att inleda ett uppbördsförfarande till den begärande tullmyndigheten.

4.   Avgångsmedlemsstatens tullmyndighet ska bekräfta mottagandet av den begäran som gjorts i enlighet med punkt 3 och inom 28 dagar från den dag då begäran skickats informera den begärande tullmyndigheten om huruvida den går med på att tillmötesgå begäran och överföra skyldigheten att inleda ett uppbördsförfarande till den begärande myndigheten.”

(7)

I artikel 324.1 ska led e ersättas med följande:

”e)

Leverans av primära förädlade produkter för vilka importtullen ’erga omnes’ är ’fri’ eller för vilka ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) eller ett likvärdigt intyg som avses i artikel 2 i rådets förordning (EU) 2018/581 (*1) har utfärdats.

(*1)  Rådets förordning (EU) 2018/581 av den 16 april 2018 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1147/2002, EUT L 98, 18.4.2018, s. 1.”"

(8)

Artikel 329 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Om varorna lastas i en hamn på ett fartyg som inte ska trafikera en reguljär fartygslinje som avses i artikel 120 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 och om transporten ska ske till en destination utanför unionens tullområde, ska utförseltullkontoret vara det tullkontor som är behörigt för den plats där varorna lastas på detta fartyg.

4.   Om punkt 3 inte är tillämplig och varorna lastas på ett fartyg eller ett luftfartyg utan någon efterföljande omlastning och om transporten ska ske sjövägen eller med flyg till en destination utanför unionens tullområde, ska utförseltullkontoret vara det tullkontor som är behörigt för den plats där varorna lastas på detta fartyg eller luftfartyg.”

(b)

Följande punkt ska införas:

”7a.   Senast från och med den dag då det automatiserade exportsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578 införs ska punkterna 6 och 7 inte tillämpas i de fall unionsvaror som ingår i en kategori som förtecknas i artikel 1.1 i direktiv 2008/118/EG exporteras.

Senast från och med den dag då det automatiserade exportsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578 införs ska punkt 7 inte tillämpas i de fall icke-unionsvaror återexporteras.”

(9)

I artikel 332.5 ska det andra stycket ersättas med följande:

”Den skyldighet som avses i första stycket ska inte gälla i den mån dessa uppgifter finns tillgängliga för tullmyndigheterna via befintliga kommersiella informationssystem eller informationssystem som används av hamnar eller inom transportbranschen, eller i en situation som täcks av artikel 329.7.”

(10)

Artikel 333 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkterna 4 och 5 ska ersättas med följande:

”4.   När varor som omfattas av en deklaration för export eller återexport befordras till ett utförseltullkontor och därefter lämnar unionens tullområde i mer än en sändning på grund av oförutsedda omständigheter, ska utförseltullkontoret underrätta exporttullkontoret om varornas utförsel först när samtliga varor har lämnat unionens tullområde.

5.   Under oförutsedda omständigheter, när varor som omfattas av en deklaration för export eller återexport befordras till ett utförseltullkontor och därefter lämnar unionens tullområde via fler än ett utförseltullkontor, får vem som helst av de personer som avses i artikel 267.2 i kodexen begära att det utförseltullkontor där varorna först anmäldes underrättar det eller de övriga utförseltullkontor från vilka en del av varorna kommer att lämna unionens tullområde. Varje utförseltullkontor ska övervaka den fysiska utförseln av de varor som lämnar unionens tullområde från det kontoret. De efterföljande utförseltullkontoren ska underrätta det första utförseltullkontoret om de varor som har lämnat unionens tullområde från respektive kontor. Det första utförseltullkontoret och det eller de efterföljande utförseltullkontoren ska utbyta denna information med varandra enligt överenskommelse och utanför ramen för det automatiserade exportsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578. Det första utförseltullkontoret ska underrätta exporttullkontoret när samtliga varor har lämnat unionens tullområde.”

(b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Genom undantag från punkt 2 andra stycket b och c i denna artikel och till de respektive datum då det automatiserade exportsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578 införs, i de fall som avses i artikel 329.5 och 329.6 i denna förordning, ska utförseltullkontorets tidsfrist för att underrätta exporttullkontoret om varornas utförsel vara den första arbetsdagen efter den dag då varorna hänförs till det förfarandet för transitering eller lämnar unionens tullområde eller förfarandet för transitering avslutas.”

(c)

Punkterna 8 och 9 ska utgå.

(11)

Artikel 340 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Om, i de fall som avses i artikel 329.5, 329.6 och 329.7 i denna förordning, en ändring av transportavtalet har som följd att en transport som skulle ha avslutats utanför unionens tullområde i stället avslutas innanför detta, ska företagen eller myndigheterna i fråga underrätta utförseltullkontoret om denna ändring och får genomföra det ändrade avtalet endast om det tullkontoret ger tillstånd till detta i förväg.”

(b)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Senast från och med den dag då det automatiserade exportsystem (AES) som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578 införs, i de fall som avses i punkterna 2 och 3, ska utförseltullkontoret underrätta exporttullkontoret om att varorna inte förts ut ur unionens tullområde.”

(12)

Bilaga A ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

(13)

Bilaga B ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

(14)

I bilaga 21-01 ska följande rad införas efter raden för dataelementet med löpnummer 3/39:

”3/40

Identifieringsnummer för ytterligare skatterelaterade referensuppgifter

Samma som dataelementet med löpnummer 3/40”

(15)

I bilaga 21-02 ska följande rader införas efter raden för dataelementet med löpnummer 1/10:

”3/40

Identifieringsnummer för ytterligare skatterelaterade referensuppgifter

Samma som dataelementet med löpnummer 3/40

44 – an ..40

4/4

Avgiftsberäkning – Avgiftsunderlag (*2)

Samma som dataelementet med löpnummer 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

I tabellen i bilaga 23-01 ska raden för zon P i den första kolumnen ändras på följande sätt:

(a)

Frasen ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,” ska utgå.

(b)

Frasen ”Nordmakedonien,” ska införas mellan ”Montenegro,” och ”Norge”.

(17)

I bilaga 32-01 punkt 1 ska ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien” ersättas med ”Republiken Nordmakedonien”.

(18)

I bilaga 32-02 punkt 1 ska ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien” ersättas med ”Republiken Nordmakedonien”.

(19)

I bilaga 32-03 punkt 1 ska ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien” ersättas med ”Republiken Nordmakedonien”.

(20)

I bilaga 72-04 ska del II ändras på följande sätt:

(a)

I kapitel VI fält 7 ska ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien” ersättas med ”Nordmakedonien”.

(b)

I kapitel VII fält 6 ska ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien” ersättas med ”Nordmakedonien”.

Artikel 2

Rättelser av genomförandeförordning (EU) 2015/2447

I bilaga 33–07 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska i fält 2 frasen ”[delegerad förordning (EU) 2015/...” ersättas med ”[delegerad förordning (EU) 2015/2446]”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkterna 14 och 15 i artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, EUT L 268, 12.10.2010, s. 1.

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/632 av den 17 april 2019 om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex, EUT L 111, 25.4.2019, s. 54.

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex, EUT L 99, 15.4.2016, s. 6.

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, EUT L 343, 29.12.2015, s. 1.

(7)  Rådets förordning (EU) 2018/581 av den 16 april 2018 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1147/2002, EUT L 98, 18.4.2018, s. 1.

(*2)  Om den unionskod som anges för (Avgiftsberäkning – Slag av avgift), är B00.”


BILAGA I

Bilaga A till genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska ändras på följande sätt:

(1)

I avdelning I ska tabellen ”Format på de gemensamma uppgiftskraven för ansökningar och beslut” ändras på följande sätt:

(a)

I raden för avdelning IV, dataelementet med löpnummer IV/6 ska texten i kolumnen ”Dataelementets namn” ersättas med följande:

”Förenklingar och lättnader som redan beviljats, certifikat avseende säkerhet och skydd som utfärdats på grundval av internationella konventioner, en internationell standard från Internationella standardiseringsorganisationen eller en europeisk standard från ett europeiskt standardiseringsorgan eller certifikat som beviljar en status som är likvärdig med AEO-status och som utfärdats i tredjeländer och erkänts i ett avtal.”

(b)

I raden för avdelning XIV, dataelementet med löpnummer XIV/4 ska texten i kolumnen ”Dataelementets namn” ersättas med följande:

”Tidsfrist för ingivande av den kompletterande deklarationen”

(2)

I avdelning II, rubriken ”KODER”, underavsnitt ”6/2 Ekonomiska villkor” ska i raden för kod 14 texten ersättas med följande:

”förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till luftfartyg för vilka ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) eller ett likvärdigt intyg har utfärdats,”


BILAGA II

Bilaga B till genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska ändras på följande sätt:

(1)

I avdelning I ska tabellen ”Format och kardinalitet för de gemensamma uppgiftskraven för deklarationer och underrättelser, anmälningar och meddelanden” ändras på följande sätt:

(a)

Raden 2/1 ”Förenklad deklaration/Tidigare dokument” ska ändras på följande sätt:

(1)

Texten i kolumnen ”Dataelementets format (Typ/Längd)” ska ersättas med följande:

”Tidigare dokumenttyp: an..3 +

Referens till tidigare dokument: an..35 +

Varupostidentifierare: n..5 +

Kollislag: an..2

Antal kollin: n..8

Beräkningsenhet och kvalificerare, om tillämpligt: an..4 +

Kvantitet: n..16,6”

(2)

I kolumnen ”Anmärkningar” ska följande text läggas till:

”De beräkningsenheter och kvalificerare som anges i Taric ska användas. I sådana fall ska formatet för beräkningsenheter och kvalificerare vara an..4 och aldrig n..4, som reserverats för nationella beräkningsenheter och kvalificerare.

Om sådana beräkningsenheter och kvalificerare inte finns i Taric, får nationella beräkningsenheter och kvalificerare användas. Deras format ska vara n..4.”

(b)

I rad 2/2 ”Ytterligare uppgifter” ska i kolumnen ”Kardinalitet på huvudnivå” följande text läggas till:

”99x”

(c)

Raden 2/3 ”Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter” ska ändras på följande sätt:

(1)

Texten i kolumnen ”Dataelementets format (Typ/Längd)” ska ersättas med följande:

Dokumenttyp (unionskoder): a1+ an3 + (om tillämpligt)

Dokumentets identitetsbeteckning: an..35

ELLER

Dokumenttyp (nationella koder): n1+an3 + (om tillämpligt)

Dokumentets identitetsbeteckning: an..35

+ (om tillämpligt) Utfärdande myndighets namn: an..70 +

Giltighetsdatum: n8 (ååååmmdd) +

Beräkningsenhet och kvalificerare, om tillämpligt: an..4 +

Kvantitet: n..16,6 +

Valutakod: a3 +

Belopp: n..16,2”

(2)

I kolumnen ”Anmärkningar” ska följande text läggas till:

”De beräkningsenheter och kvalificerare som anges i Taric ska användas. I sådana fall ska formatet för beräkningsenheter och kvalificerare vara an..4 och aldrig n..4, som reserverats för nationella beräkningsenheter och kvalificerare.

Om sådana beräkningsenheter och kvalificerare inte finns i Taric, får nationella beräkningsenheter och kvalificerare användas. Deras format ska vara n..4.

För valutor ska ISO alfa 3-valutakoden (ISO 4217) användas.”

(3)

Texten i kolumnen ”Kardinalitet på huvudnivå” ska ersättas med följande:

”99x”

(d)

Mellan raderna 3/44 och 4/1 ska följande rader införas:

”3/45

Identifieringsnummer för den person som ställer en garanti

an..17

N

1x

 

Eori-numret ska följa den struktur som anges i avdelning II för dataelement 3/2 Exportörens identifieringsnummer.

3/46

Identifieringsnummer för den person som betalar tull

an..17

N

1x

 

Eori-numret ska följa den struktur som anges i avdelning II för dataelement 3/2 Exportörens identifieringsnummer.”

(e)

I rad 4/18 ska orden ”Postalt värde” i kolumnen ”Dataelementets namn” ersättas med ”Värde”.

(f)

I rad 4/19 ska ordet ”Postavgifter” i kolumnen ”Dataelementets namn” ersättas med ”Transportkostnader till slutdestinationen”.

(g)

Mellan raderna 5/30 och 6/1 ska följande rad införas:

”5/31

Datum för godtagande

n8 (ååååmmdd)

N

1x

1x”

 

(h)

Raden 6/19 ”Typ av varor” ska ändras på följande sätt:

(1)

Texten i kolumnen ”Dataelementets format (Typ/Längd)” ska ersättas med följande:

”an..3”

(2)

Texten i kolumnen ”Anmärkningar” ska ersättas med följande:

”UPU-kodförteckning 130 ska användas”

(i)

I rad 7/13 ska texten i ”Dataelementets namn” ersättas med ”Kod för typ av leverantör av transportutrustning”.

(j)

Rad 8/7 ska utgå.

(2)

I avdelning II ska avsnitt ”2 KODER” ändras på följande sätt:

(a)

Avsnitt ”1.3 Typ av transiteringsdeklaration/bevis för tullstatus” ska ändras på följande sätt:

(1)

I underavsnittet ”Koder som ska användas vid transitering” ska följande text läggas till:

”TIR

Varor som befordras inom ramen för TIR-transitering”

(2)

I underavsnittet ”Koder som ska användas i samband med manifestet för tulländamål” ska följande text utgå:

”N

Alla varor som inte omfattas av de situationer som beskrivs under koderna T2L eller T2LF.”

(b)

I avsnitt ”1.10 Förfarande” ska underavsnittet ”Förteckning över förfaranden för kodningsändamål” ändras på följande sätt:

(1)

Beskrivningen för kod ”01” ska ersättas med följande:

”Övergång till fri omsättning av varor med samtidig vidaresändning i samband med handel mellan delar av unionens tullområde där bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG eller direktiv 2008/118/EG är tillämpliga och delar av området där dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan delar av området där dessa bestämmelser inte tillämpas.

Exempel: Icke-unionsvaror kommer från ett tredjeland, övergår till fri omsättning i Frankrike och sänds vidare till Kanalöarna.”

(2)

Texten i ”Exempel” för kod ”10. Slutgiltig export” ska ersättas med följande:

”Export av unionsvaror till ett tredjeland, men även avsändning av unionsvaror till delar av unionens tullområde där bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG eller direktiv 2008/118/EG inte tillämpas.”

Mellan raderna H6 och I1 ska följande rad införas:

”H7

Tulldeklaration för övergång till fri omsättning för en försändelse som omfattas av befrielse från importtullar i enlighet med artiklarna 23.1 eller 25.1 i förordning (EG) nr 1186/2009.

4 000 ”

(c)

I avsnitt ”1.11 Ytterligare förfarande” underavsnitt ”Aktiv förädling (artikel 256 i kodexen)” ska följande rad införas:

”Förstöring av varor som omfattas av aktiv förädling

A10 ”

(d)

I avsnitt ”1.11 Ytterligare förfarande” ska underavsnitt ”Befrielse (rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (1))” ändras på följande sätt:

(1)

I raden för kod C01 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Personlig egendom som importeras av fysiska personer som flyttar sin normala bostad till unionens tullområde”

(2)

I raden för kod C43 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av en fysisk person som avser att etablera sin normala bostad i unionens tullområde (tullfri införsel under förutsättning att ett åtagande görs)”

(3)

I raden för kod C60 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Brudutstyrsel och bohag som importeras med anledning av giftermål och som deklareras för övergång till fri omsättning inte tidigare än två månader före bröllopet (tullbefrielse under förutsättning att en lämplig garanti ställs)”

(4)

I raden för kod C61 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Gåvor som vanligen ges vid ett bröllop och som deklareras för övergång till fri omsättning inte tidigare än två månader före bröllopet (tullbefrielse under förutsättning att en lämplig garanti ställs)”

(5)

I raden för kod C40 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Gäller ej den svenska versionen.”

(e)

I avsnitt ”1.11 Ytterligare förfarande” ska underavsnitt ”Tillfällig införsel” ändras på följande sätt:

(1)

I raden för kod D01 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Lastpallar (inbegripet reservdelar, tillbehör och utrustning till lastpallar)”

(2)

I raden för kod D02 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Containrar (inbegripet reservdelar, tillbehör och utrustning till containrar)”

(3)

I raden för kod D19 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Varor, som omfattas av provningsförbehåll, i enlighet med ett försäljningskontrakt”

(4)

I raden för kod D26 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

Gäller ej den svenska versionen.

(5)

I raden för kod D51 ska texten i den första kolumnen ersättas med följande:

”Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtull”

(f)

I avsnitt ”1.11 Ytterligare förfarande” ska avsnitt ”Import” i underavsnitt ”Andra” ändras på följande sätt:

(1)

I raden för kod F03 ska frasen ”artikel 158.2” ersättas med ”artikel 158.3”.

(2)

Raderna för koderna F31–F34 ska utgå.

(3)

Efter raden för kod F47 ska följande rader läggas till:

”Import enligt den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importerats från tredjeländer och tredjeterritorier enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitt 4 i direktiv 2006/112/EG

F48

Import enligt den särskilda ordningen för deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import enligt avdelning XII kapitel 7 i direktiv 2006/112/EG

F49 ”

(g)

I avsnitt ”2.2 Ytterligare uppgifter” ska underavsnitt ”Ytterligare uppgifter – kod XXXXX” ändras på följande sätt:

(1)

I tabellen under avsnitt ”Allmän kategori – Kod 0xxxx” ska raden för kod 00500 ersättas med följande:

”Avdelning II i bilaga B till delegerad förordning (EU) 2015/2446

Om deklaranten och importören är samma person

”Importör”

00500 ”

(2)

I tabellen under avsnitt ”Allmän kategori – Kod 0xxxx” ska följande rader läggas till:

”Artiklarna 176.1 c och 241.1 första stycket i delegerad förordning (EU) 2015/2446

Avslutande av förfarandet för aktiv förädling

”IP” och relevant tillståndsnummer eller INF-nummer

00700

Artikel 241.1 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2015/2446

Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder)

”IP CPM”

00800

Artikel 238 i delegerad förordning (EU) 2015/2446

Avslutande av förfarandet för tillfällig införsel

”TA” och relevant tillståndsnummer

00900 ”

(3)

I tabellen under avsnitt ”Vid import: Kod 1xxxx” ska raderna för koderna 10200, 10300 och 10500 utgå.

(4)

Raderna för koderna 20100 och 20200 ska ersättas med följande:

”Artikel 18 enligt ”förfarandet för gemensam transitering” (*)

Export från ett land som omfattas av gemensam transitering och restriktioner, eller export från unionen som omfattas av restriktioner

 

20100

Artikel 18 enligt ”förfarandet för gemensam transitering” (*)

Export från ett land som omfattas av gemensam transitering och tullar, eller export från unionen som omfattas av tullar

 

20200 ”

(5)

I tabellen under avsnitt ”Vid export: Kod 3xxxx” andra raden sista kolumnen ska siffran ”30 400” ersättas med ”30 700” .

(h)

I avsnitt ”3.40 Identifieringsnummer för ytterligare skatterelaterade referensuppgifter” underavsnitt ”1 Rollkod” ska i raden för rollkod FR2 texten i den tredje kolumnen (”Beskrivning”) ersättas med följande:

”Den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt vid ett unionsinternt förvärv av varor i enlighet med artikel 200 i direktiv 2006/112/EG”

(i)

I avsnitt ”3.40 Identifieringsnummer för ytterligare skatterelaterade referensuppgifter” underavsnitt ”1 Rollkod” ska följande rader läggas till:

”FR5

Säljare (IOSS)

Beskattningsbar person som tillämpar den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importerats från tredjeländer och tredjeterritorier enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitt 4 i direktiv 2006/112/EG och är innehavare av ett registreringsnummer för mervärdesskatt som avses i artikel 369q i det direktivet

FR7

Beskattningsbar person eller den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt

Registreringsnummer för mervärdesskatt för den beskattningsbara personen eller för den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt, om betalningen av mervärdesskatt skjuts upp i enlighet med artikel 211 andra stycket i direktiv 2006/112/EG”

(j)

I avsnitt ”4.17 Förmåner” ska i rad 19 texten ersättas med följande:

”Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) eller ett likvärdigt intyg”

(k)

Avsnitt ”7/13 Typ av leverantör av transportutrustning” ska ersättas med ”7/13 Kod för typ av leverantör av transportutrustning”.

(l)

I avsnitt ”8/2 Typ av garanti” ska i den sjunde raden i den andra kolumnen (”Kod”) ”7” ersättas med ”I”.


11.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1395

av den 10 september 2019

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Bosnien och Hercegovina och Israel samt namnet Nordmakedonien i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner och delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen och om ändring av förlagan till veterinärintyget för äggprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket samt artiklarna 8.4 och 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (2), särskilt artiklarna 23.1, 24.2, 25.2 och 26.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (3) fastställs krav för utfärdande av veterinärintyg för import till och transitering, inklusive lagring under transitering, genom unionen av fjäderfä och fjäderfäprodukter (nedan kallade varorna). Där föreskrivs att varorna endast får importeras till och transiteras genom unionen från de tredjeländer, områden, zoner eller delområden som förtecknas i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I till den förordningen.

(2)

I förordning (EG) nr 798/2008 fastställs även villkoren för att tredjeländer, områden, zoner eller delområden ska anses vara fria från högpatogen aviär influensa.

(3)

Bosnien och Hercegovina förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 som ett tredjeland från vilket import till och transitering genom unionen av fjäderfäkött är tillåten från hela dess territorium.

(4)

Bosnien och Hercegovina har begärt att också få tillstånd för import till och transitering genom unionen av ägg och äggprodukter. På grundval av den information som samlades in under kommissionens kontroll i Bosnien och Hercegovina för att utvärdera djurhälsokontroller på plats av fjäderfäkött avsett för export till unionen och till följd av de positiva slutsatserna av den kontrollen har kommissionen dragit slutsatsen att Bosnien och Hercegovina uppfyller djurhälsokraven i förordning (EG) nr 798/2008 för import till och transitering genom unionen av ägg och äggprodukter. Det är därför ändamålsenligt att ändra uppgifterna om Bosnien och Hercegovina i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 för att godkänna detta tredjeland för import till och transitering genom unionen av ägg och äggprodukter.

(5)

Bosnien och Hercegovina har dessutom lämnat in sitt nationella kontrollprogram för salmonella hos värphöns av Gallus gallus till kommissionen. Emellertid visade det sig att detta program inte gav garantier som är likvärdiga med garantierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (4), och programmet har ännu inte slutgiltigt godkänts. Därför är endast import av ägg av Gallus gallus enligt ”S4” i del 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 tillåten från Bosnien och Hercegovina.

(6)

Israel förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 som ett tredjeland från vilket import till och transitering genom unionen av vissa varor av fjäderfä är tillåten från vissa delar av landets territorium beroende på genomförandet av utslaktning till följd av Newcastlesjuka. Den regionaliseringen fastställdes i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008.

(7)

Den 24 april 2019 bekräftade Israel förekomst av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på en fjäderfäanläggning inom sitt territorium. På grund av detta bekräftade utbrott av högpatogen aviär influensa kan Israels territorium från och med april 2019 inte längre anses vara fritt från sjukdomen, och landets veterinärmyndigheter kan därför inte längre utfärda intyg för sändningar av fjäderfäkött avsett som livsmedel för import till eller transitering genom unionen.

(8)

De israeliska veterinärmyndigheterna har lämnat preliminär information till kommissionen om utbrottet av högpatogen aviär influensa och har bekräftat att de från och med den då dag då utbrottet av högpatogen aviär influensa bekräftades upphört att utfärda veterinärintyg för sändningar av fjäderfäkött för import till eller transitering genom unionen.

(9)

Således har inga sändningar av sådana varor med ursprung i Israel förts in i unionen efter det datumet. Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl är det lämpligt att dokumentera detta förhållande och i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 införa det relevanta sista datumet. Detta säkerställer också att när Israel återigen blir fritt från högpatogen aviär influensa och ett första datum fastslås, kan sändningar av sådana produkter som framställts efter det sista datumet och före det första datumet inte komma i fråga för införsel till unionen.

(10)

Uppgifterna om Israel i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras för att ta hänsyn till den aktuella epidemiologiska situationen i detta tredjeland.

(11)

I enlighet med Förenta nationernas (FN) underlättande åtgärder ingick Aten och Skopje ett bilateralt avtal (nedan kallat Prespa-avtalet) i juni 2018 om att ändra FN:s preliminära referens för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Detta avtal har nu ratificerats av båda länderna, och Nordmakedonien har formellt underrättat EU om dess ikraftträdande. Det är därför ändamålsenligt att ändra namnet på det tredjelandet i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008.

(12)

I del 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 fastställs en förlaga till veterinärintyg för äggprodukter (EP). I den förlagan till veterinärintyg hänvisas det i del I i anmärkningarna till de koder enligt Harmoniserade systemets nomenklatur som ska anges i fält I.19 i del I i det intyget.

(13)

Enzymer som härrör från ägg, som lysozym, betraktas som äggprodukter, och de relevanta HS-koderna för dessa enzymer bör läggas till de HS-koder som ska anges i fält I.19 i del I i förlagan till veterinärintyg för äggprodukter. Förlagan till veterinärintyg för äggprodukter (EP) bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

Innan den ändrade förlagan till veterinärintyg blir obligatorisk bör medlemsstaterna och näringslivet medges en rimlig övergångsperiod på två månader så att de kan anpassa sig till de nya kraven i den ändrade förlagan till veterinärintyg.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Under en övergångsperiod till och med den 11 november 2019 ska medlemsstaterna fortsätta att tillåta införsel till unionen av sändningar av varor som omfattas av förlagan till veterinärintyg för äggprodukter (EP) i del 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008, i dess lydelse före den ändring av denna förlaga som införs genom den här förordningen, under förutsättning att den undertecknades före den 11 oktober 2019.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om Bosnien och Hercegovina ska ersättas med följande:

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella (6)

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum (1)

Första datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”BA – Bosnien och Hercegovina

BA-0

Hela landet

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

Uppgifterna om Israel ska ersättas med följande:

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella (6)

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum (1)

Första datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”IL – Israel (5)

IL-0

Hela landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4”

IL-1

Området söder om väg nr 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Området norr om väg nr 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

Uppgifterna om Nordmakedonien ska ersättas med följande:

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella (6)

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum (1)

Första datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”MK – Nordmakedonien

MK-0

Hela landet

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017”

 

 

 

d)

Följande fotnot ska utgå:

”(4)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.”

2.

del 2 ska förlagan till veterinärintyg för äggprodukter (EP) ersättas med följande:

Förlaga till veterinärintyg för äggprodukter (EP)

Image 1 Text av bilden Image 2 Text av bilden Image 3 Text av bilden Image 4 Text av bilden

BESLUT

11.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1396

av den 10 september 2019

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 vad gäller utseende av expertpaneler inom området för medicintekniska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (1), särskilt artikel 106.1, och

av följande skäl:

(1)

Expertpaneler ska utses för att ge vetenskapligt, tekniskt och kliniskt stöd till kommissionen, samordningsgruppen för medicintekniska produkter (MDCG), medlemsstaterna, de anmälda organen och tillverkarna i samband med tillämpningen av förordning (EU) 2017/745 samt för att lämna synpunkter i enlighet med artikel 48.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 (2).

(2)

Särskilt är de anmälda organen skyldiga att samråda med expertpaneler om kliniska utvärderingar av vissa medicintekniska högriskprodukter enligt förordning (EU) 2017/745 och om prestandautvärderingar av vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik enligt förordning (EU) 2017/746.

(3)

Kommissionen har i samråd med samordningsgruppen för medicintekniska produkter kartlagt områden där det behövs konsekvent vetenskaplig, teknisk och/eller klinisk rådgivning. Expertpaneler bör utses på dessa områden och principerna för deras organisation och verksamhet bör fastställas, däribland förfaranden för urval och utseende av deras ledamöter, för att säkerställa att de arbetar enligt högsta möjliga krav på vetenskaplig kompetens, opartiskhet, oberoende och öppenhet. Förteckningen över expertpaneler kan revideras på grundval av erfarenheter eller nya behov.

(4)

Rådgivarna i expertpanelerna bör utses på grundval av objektiva kriterier och efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan. Urvalskriterierna i inbjudningarna till intresseanmälan bör säkerställa att högt kvalificerade rådgivare med tillräckligt aktuell klinisk, vetenskaplig eller teknisk expertis inom de relevanta områdena väljs ut och att rådgivarna kan agera oberoende och i allmänhetens intresse. Urvalskriterierna bör också säkerställa att den samlade expertisen hos de utvalda rådgivarna täcker alla identifierade områden och att rådgivarnas geografiska ursprung återspeglar mångfalden av vetenskapliga och kliniska strategier i unionen.

(5)

Antal rådgivare i varje expertpanel eller i den centrala förteckningen över tillgängliga experter bör anges i inbjudan till intresseanmälan, på grundval av förväntad arbetsbörda och nödvändig expertis.

(6)

Expertpanelernas organisation bör garantera flexibilitet så att specialiserad kunskap kan sättas in efter behov. Förutom rådgivare som utses till expertpaneler bör därför en central förteckning över rådgivare som inte är ledamöter i expertpaneler upprättas. Rådgivarna i den förteckningen bör vara tillgängliga för att vid behov bistå expertpanelernas arbete.

(7)

För att i tid och på ett effektivt sätt kunna utföra sina uppgifter bör expertpanelerna kunna tillsätta undergrupper med särskilda uppgifter som består av ett antal ledamöter.

(8)

För att underlätta expertpanelernas organisation och kommunikationen mellan dem bör en samordningskommitté bestående av ordförandena och vice ordförandena i panelerna inrättas. För att säkerställa det stöd som krävs för att expertpanelerna ska fungera effektivt bör kommissionen tillhandahålla ett sekretariat för expertpanelerna och samordningskommittén.

(9)

Expertpanelerna bör fungera på ett öppet och enhetligt sätt. I detta syfte bör samordningskommittén fastställa en gemensam arbetsordning och interna riktlinjer och metoder för verksamheten, och dessa bör vara offentliga. Den gemensamma arbetsordningen och de interna riktlinjerna och metoderna bör ses över regelbundet för att säkerställa att de beaktar den senaste vetenskapliga utvecklingen och återspeglar aktuell praxis.

(10)

Alla personuppgifter som behandlas av expertpanelerna, sekretariatet eller samordningskommittén bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (3).

(11)

Rådgivarna bör följa säkerhetsbestämmelserna om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (4) och (EU, Euratom) 2015/444 (5).

(12)

Med tanke på expertpanelernas bidrag till uppnåendet av målen för unionens politik genom att ge vetenskapligt, tekniskt och kliniskt stöd till kommissionen, samordningsgruppen för medicintekniska produkter, tillverkarna och de anmälda organen i samband med tillämpningen av förordning (EU) 2017/745 och förordning (EU) 2017/746, och med beaktande av principen om kostnadseffektivitet, bör rådgivarna få lämplig ersättning för sin verksamhet, utöver ersättning för utgifter. Ersättningsnivån bör återspegla omfattningen av de arbetsinsatser som krävs av rådgivarna, särskilt när det gäller arbetsuppgifternas varaktighet och karaktär.

(13)

Expertpanelens verksamhet bör finansieras av kommissionens berörda budgetpost.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utseende av expertpaneler

1.   Härmed utses en expertpanel på vart och ett av följande områden för att fullgöra de uppgifter som anges i artikel 106.9 och 106.10 i förordning (EU) 2017/745 och i artikel 48.6 i förordning (EU) 2017/746:

1)

Ortopedi, traumatologi, rehabilitering, reumatologi.

2)

Cirkulationsorgan.

3)

Neurologi.

4)

Andningsorgan, anestesiologi, intensivvård.

5)

Endokrinologi och diabetes.

6)

Allmän kirurgi och plastikkirurgi samt tandvård.

7)

Obstetrik och gynekologi, inklusive reproduktiv medicin.

8)

Gastroenterologi och hepatologi.

9)

Nefrologi och urologi.

10)

Oftalmologi.

11)

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

2.   Ytterligare en expertpanel utses härmed för att ansvara för sådana beslut som avses i avsnitt 5.1 c i bilaga IX till förordning (EU) 2017/745.

Artikel 2

Utseende av rådgivare och upprättande av central förteckning

1.   För tillämpningen av artikel 106.5 i förordning (EU) 2017/745 ska rådgivare utses till expertpaneler efter en inbjudan till intresseanmälan och efter samråd med samordningsgruppen för medicintekniska produkter (nedan kallad samordningsgruppen), på grundval av de urvalskriterier som anges i inbjudan till intresseanmälan.

2.   Antalet ledamöter i varje expertpanel ska anges i den inbjudan till intresseanmälan som avses i punkt 1.

3.   För tillämpningen av artikel 106.6 i förordning (EU) 2017/745 och efter samråd med samordningsgruppen ska de rådgivare som uppfyller kraven i inbjudan men som inte utses till en expertpanel tas med i en central förteckning över tillgängliga experter (nedan kallad den centrala förteckningen).

4.   Rådgivare ska väljas ut med hänsyn till behovet av att säkerställa

a)

lämplig och aktuell klinisk, vetenskaplig eller teknisk expertis inom de områden som avses i artikel 1.1,

b)

oberoende, opartiskhet, objektivitet och frånvaro av intressekonflikter i enlighet med artikel 107 i förordning (EU) 2017/745,

c)

balanserad geografisk fördelning.

5.   Om det är nödvändigt på grund av arbetsbördan för en viss expertpanel eller behovet av att ge en viss expertpanel nödvändig expertis, får ytterligare rådgivare utses till den expertpanelen från den centrala förteckningen.

6.   Om det är nödvändigt på grund av arbetsbördan för en viss expertpanel eller behovet av att ge en viss expertpanel nödvändig expertis, får rådgivare på den centrala förteckningen eller i en annan expertpanel knytas till den expertpanelen för särskilda uppgifter och under en begränsad tid.

7.   Den centrala förteckningen får uppdateras genom senare inbjudningar till intresseanmälan.

Artikel 3

Undergrupper

1.   En expertpanel får efter överenskommelse med kommissionen inrätta ständiga eller tillfälliga undergrupper med särskilda uppgifter bestående av ett antal av panelens ledamöter.

2.   Undergrupperna ska verka i enlighet med den gemensamma arbetsordning för expertpaneler som avses i artikel 9.1.

Artikel 4

Mandatperiod

1.   Rådgivarna ska utses till ledamöter i en expertpanel för en mandatperiod på tre år, med möjlighet till förlängning.

2.   Om en rådgivare inte längre uppfyller villkoren i artiklarna 12 och 15 eller i artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avgår eller inte längre kan bidra effektivt till expertpanelens arbete, får kommissionen entlediga denna rådgivare.

3.   Om en rådgivare entledigas under sitt mandat ska en ersättare utses från den centrala förteckningen för återstoden av mandatperioden.

Artikel 5

Val av ordförande och vice ordförande

1.   I början av varje sådan mandatperiod som avses i artikel 4 ska varje panel och dess undergrupper med enkel majoritet välja en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter.

2.   Ordföranden och viceordförandena ska utses för en mandatperiod på tre år, och får väljas om. En eventuell ersättning av ordföranden eller vice ordföranden under mandatperioden ska äga rum i enlighet med det förfarande som avses i punkt 1 och ska vara giltig för återstoden av mandatperioden.

3.   I undergrupper ska ordförandens och vice ordförandens mandatperiod löpa från och med tidpunkten för valet till dess att undergruppens mandat löper ut.

Artikel 6

Regler för omröstning

Vid antagande av vetenskapliga yttranden eller synpunkter, beroende på vad som är tillämpligt, enligt artiklarna 54.1 och 61.2 i förordning (EU) 2017/745 och artikel 48.6 i förordning (EU) 2017/746 ska expertpanelen fatta beslut i enlighet med artikel 106.12 i förordning (EU) 2017/745.

Artikel 7

Samordningskommitté

1.   En samordningskommitté (nedan kallad kommittén), bestående av ordförandena och vice ordförandena i alla expertpaneler, ska inrättas efter det val som avses i artikel 5.

2.   Kommittén ska bland annat

säkerställa ett effektivt informationsutbyte mellan expertpanelerna,

anta och se över expertpanelernas gemensamma arbetsordning i enlighet med artikel 9,

anta och se över interna riktlinjer och metoder som expertpanelerna ska använda.

3.   Kommittén ska verka i enlighet med den gemensamma arbetsordning som avses i artikel 9.1.

Artikel 8

Utarbetande av yttranden, synpunkter eller ställningstaganden

1.   För varje yttrande, synpunkt eller ställningstagande som håller på att utarbetas får expertpanelens eller undergruppens ordförande utse en föredragande och en medföredragande. I detta sammanhang ska alla andra ledamöter vara granskande ledamöter.

2.   Expertpanelerna ska följa den gemensamma arbetsordning som avses i artikel 9 och alla relevanta riktlinjer som antagits av kommittén enligt artikel 7.2 tredje strecksatsen.

3.   Vid sådan verksamhet i expertpanelerna som avses i artikel 54.1 i förordning (EU) 2017/745 ska expertpanelerna följa de riktlinjer som kommissionen tillhandahåller i enlighet med avsnitt 5.1 h i bilaga IX till förordning (EU) 2017/745.

Artikel 9

Gemensam arbetsordning

1.   På förslag av och efter överenskommelse med kommissionens avdelningar ska kommittén med enkel majoritet anta en gemensam arbetsordning för alla expertpaneler.

Ordförandena ska samråda med sina respektive expertpaneler om innehållet i den gemensamma arbetsordningen innan den antas.

2.   I den gemensamma arbetsordningen för expertpanelerna ska bland annat följande föreskrivas:

a)

Förfaranden för utförande av expertpanelernas uppgifter enligt artikel 106.9 och 106.10 i förordning (EU) 2017/745.

b)

regler som säkerställer tillämpningen av de principer som anges i artiklarna 12–15.

3.   Kommittén ska efter överenskommelse med kommissionens avdelningar se över den gemensamma arbetsordningen minst vart tredje år och uppdatera den för att se till att den beaktar den senaste vetenskapliga utvecklingen och återspeglar aktuell praxis.

4.   Den gemensamma arbetsordningen ska vara offentligt tillgänglig på en särskild kommissionswebbplats.

Artikel 10

Sekretariat

1.   Kommissionen ska tillhandahålla ett sekretariat (nedan kallat sekretariatet) för expertpanelerna och kommittén.

2.   Sekretariatet ska tillhandahålla det stöd som krävs för att expertpanelerna ska fungera effektivt. Sekretariatet ska särskilt

identifiera och hantera potentiella intressekonflikter,

övervaka att den relevanta expertpanelen konsekvent tillämpar kriterierna i avsnitt 5.1 c i bilaga IX till förordning (EU) 2017/745, i enlighet med de riktlinjer från kommissionen som avses i artikel 8.3,

övervaka arbetet i den expertpanel som avses i artikel 1.2,

övervaka efterlevnaden av den gemensamma arbetsordning som avses i artikel 9, de riktlinjer och metoder som avses i artikel 7.2 tredje strecksatsen och förfrågningar om yttranden, synpunkter och ställningstaganden,

offentliggöra deras yttranden, synpunkter och ställningstaganden i enlighet med artikel 106.12 andra stycket i förordning (EU) 2017/745,

behandla förfrågningar från expertpaneler om kompletterande expertis.

Artikel 11

Ersättning

1.   Rådgivarna ska få ersättning för sitt förberedande arbete och deltagande (personligen eller på elektronisk väg) i expertpanelens möten och i annan verksamhet som bedrivs av de expertpaneler som omfattas av detta beslut. Ersättningen ska fastställas enligt kriterierna i bilagan.

2.   Kommissionen ska i enlighet med kommissionens gällande bestämmelser ersätta kostnader för resor och, i förekommande fall, uppehälle för rådgivare i samband med verksamheten i de expertpaneler som omfattas av detta beslut. Dessa utgifter ska ersättas inom ramen för den årliga budget som kommissionens avdelningar tilldelats i det årliga förfarandet för fördelning av medel.

Artikel 12

Oberoende, opartiskhet och objektivitet

1.   Rådgivarna ska utses eller tilldelas personliga mandat. De får inte delegera sitt ansvar till någon annan.

2.   Rådgivarna får inte ha ekonomiska eller andra intressen i den medicintekniska industrin eller i ett anmält organ eller i någon annan organisation eller sektor som kan påverka deras oberoende, opartiskhet och objektivitet. De ska avge en intresseförklaring som visar eventuella intressen som kan äventyra eller rimligen uppfattas äventyra deras oberoende, opartiskhet och objektivitet, inbegripet alla relevanta omständigheter som rör deras nära familjemedlemmar.

3.   Intresseförklaringarna ska lämnas skriftligen när intresseanmälan lämnas in.

4.   Rådgivarna ska uppdatera sina intresseförklaringar

innan de utses till en expertpanel eller innan de tas upp på den centrala förteckningen,

när förändrade omständigheter kräver det,

innan en särskild uppgift i expertpanelen inleds.

5.   Om de skyldigheter som avses i punkterna 1–4 inte är uppfyllda får kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder.

Artikel 13

Åtaganden

1.   Rådgivarna ska åta sig att agera i allmänhetens intresse och iaktta principerna i artiklarna 12–15. För detta ändamål ska de underteckna en åtagandeförklaring.

2.   Rådgivarna ska svara på förfrågningar och andra meddelanden från ordföranden i deras respektive expertpaneler eller undergrupper och från sekretariatet. De ska göra de ansträngningar som krävs för att utföra de tilldelade uppgifterna efter bästa förmåga och inom de tidsfrister som anges i den gemensamma arbetsordning som avses i artikel 9.

Artikel 14

Öppenhet

Expertpanelernas verksamhet ska utföras på ett öppet sätt. Sekretariatet ska särskilt utan onödigt dröjsmål och på en särskild kommissionswebbplats ge allmänheten tillgång till

a)

namn på de rådgivare som utsetts eller knutits till expertpanelerna eller tagits med i den centrala förteckningen över tillgängliga experter,

b)

meritförteckningar och samt förklaringar om intressen, sekretess och åtaganden av de rådgivare som utsetts eller knutits till expertpanelerna,

c)

den gemensamma arbetsordning för expertpanelerna som avses i artikel 9,

d)

yttranden, synpunkter och ställningstaganden i enlighet med artikel 8.

Artikel 15

Sekretess

1.   Rådgivarna får inte yppa information av konfidentiell natur som de tagit del av under sitt arbete i expertpanelerna eller till följd av varje annan verksamhet som omfattas av detta beslut. För detta ändamål ska de underteckna en sekretessförklaring.

2.   Rådgivarna ska följa säkerhetsbestämmelserna om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt besluten (EU, Euratom) 2015/443 och (EU, Euratom) 2015/444.

3.   Om de skyldigheter som avses i punkterna 1 och 2 inte är uppfyllda får kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder.

Artikel 16

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 117, 5.5.2017, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (EUT L 117, 5.5.2017, s. 176).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

(5)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).


BILAGA

ERSÄTTNING TILL RÅDGIVARE

1.

Rådgivarna erhåller 450 EUR för varje hel arbetsdag.

2.

Den totala arbetstiden beräknas och avrundas till närmaste halva arbetsdag.

3.

För sådana uppgifter som avses i artikel 54.1 i förordning (EU) 2017/745 och artikel 48.6 i förordning (EU) 2017/746 anges det högsta antalet arbetsdagar för vilka experter får ersättning i tabell 1.

Tabell 1

Högsta antal arbetsdagar för vilka experter får ersättning för sådana uppgifter som avses i artikel 54.1 i förordning (EU) 2017/745 och i artikel 48.6 i förordning (EU) 2017/746

 

Förordning (EU) 2017/745

Artikel 54.1

Förordning (EU) 2017/746

Artikel 48.6

 

Beslut om huruvida ett vetenskapligt yttrande bör utarbetas (Ja/Nej)

Utarbetande och tillhandahållande av ett vetenskapligt yttrande

Tillhandahållande av ståndpunkt om prestanda hos en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik

Ordförande/vice ordförande

Ej tillämpligt

2

2

Föredragande

1

5

4

Medföredragande

1

5

4

Granskande ledamöter (*1)

Ej tillämpligt

0,5

0,5

Rådgivare som utsetts i enlighet med artikel 2.6 i detta beslut

Ej tillämpligt

2

2

4.

För sådana uppgifter som avses i artiklarna 55.3, 61.2, 106.10 a–f och 106.11 i förordning (EU) 2017/745 och artikel 50.3 i förordning (EU) 2017/746, uppdelat efter grad av komplexitet, anges det högsta antalet arbetsdagar i tabell 2.

Tabell 2

Högsta antal arbetsdagar för vilka experter får ersättning för uppgifter enligt artiklarna 55.3, 61.2, 106.10 a–f och 106.11 i förordning (EU) 2017/745 och artikel 50.3 i förordning (EU) 2017/746

Uppgiftens komplexitet (vägledande kriterier (*2))

I egenskap av

Ersättning i heltidsekvivalenter

Kategori I – enkel fråga

yttrande som grundar sig på en granskning av en liten mängd data, dokument och litteratur

inget samråd med andra vetenskapliga organ

ingen information från berörda parter, däribland patientorganisationer och hälso- och sjukvårdspersonal

uppskattningsvis mindre än tre månader för att slutföra uppgiften

Ordförande

2

Föredragande

3

Medföredragande

3

Granskande ledamot

0,5

Rådgivare som utsetts i enlighet med artikel 2.6 i detta beslut

1

Kategori II – komplex fråga

yttrande som grundar sig på en betydande mängd data, dokument och litteratur

synpunkter efter eventuellt samråd med andra vetenskapliga organ som ska granskas

information från berörda parter, däribland patientorganisationer och hälso- och sjukvårdspersonal, som behöver granskas

uppskattningsvis tre till sex månader för att slutföra uppgiften

Ordförande

3

Föredragande

5

Medföredragande

5

Granskande ledamot

1

Rådgivare som utsetts i enlighet med artikel 2.6 i detta beslut

2

Kategori III – mycket komplex fråga

yttrande som grundar sig på en betydande mängd data, dokument och litteratur

stor mängd synpunkter efter eventuellt samråd med andra vetenskapliga organ som ska granskas

stor mängd information från berörda parter, däribland patientorganisationer och hälso- och sjukvårdspersonal, som behöver granskas

uppskattningsvis mer än sex månader för att slutföra uppgiften

Ordförande

4

Föredragande

7

Medföredragande

7

Granskande ledamot

2

Rådgivare som utsetts i enlighet med artikel 2.6 i detta beslut

2

5.

För ersättningen gäller villkoret att de relevanta uppgifterna enligt den gemensamma arbetsordningen ska ha slutförts.

(*1)  Rådgivare till respektive expertpanel eller undergrupp som validerar det yttrande eller den ståndpunkt som föredraganden och medföredraganden lämnat

(*2)  Vart och ett av dessa kriterier får tillämpas oberoende


Rättelser

11.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/31


Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2019/798 av den 17 maj 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

( Europeiska unionens officiella tidning L 132 av den 20 maj 2019 )

Sidan 3, bilagan, post 36, kolumnen ”Namn”

I stället för:

”Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (alias Nizar Asaad)”

ska det stå:

”Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (alias Al-Asad, Assad, Asad)”.


11.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/31


Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2019/806 av den 17 maj 2019 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

( Europeiska unionens officiella tidning L 132 av den 20 maj 2019 )

Sidan 38, bilagan, post 36, kolumnen ”Namn”

I stället för:

”Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (alias Nizar Asaad)”

ska det stå:

”Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (alias Al-Asad, Assad, Asad)”.