ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 223

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
27 augusti 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1374 av den 26 augusti 2019 om återupptagande av undersökningen efter domen av den 3 juli 2019 i mål C-644/17, Eurobolt, med avseende på rådets genomförandeförordning (EU) nr 723/2011 av den 18 juli 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 91/2009 införts på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1375 av den 26 augusti 2019 om ändring för trehundrafemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

7

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

27.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 223/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1374

av den 26 augusti 2019

om återupptagande av undersökningen efter domen av den 3 juli 2019 i mål C-644/17, Eurobolt, med avseende på rådets genomförandeförordning (EU) nr 723/2011 av den 18 juli 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 91/2009 införts på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 266,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

(1)

Den 9 november 2007 inledde kommissionen ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (2) (nedan kallad Kina) i kraft av artikel 5 i rådets förordning (EG) 384/96 (3) (nedan kallad grundförordningen).

(2)

Den 31 januari 2009 införde rådet genom förordning (EG) nr 91/2009 (4) en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina.

(3)

Efter införandet av den slutgiltiga antidumpningstullen mottog kommissionen bevisning för att dessa åtgärder kringgåtts genom omlastning via Malaysia.

(4)

Kommissionen inledde därför den 28 november 2010 genom förordning (EU) 966/2010 en undersökning avseende eventuellt kringgående av de gällande antidumpningsåtgärderna som införts genom förordning (EG) 91/2009 (5).

(5)

Rådet utvidgade den 26 juli 2011 genom förordning (EU) nr 723/2011 av den 18 juli 2011 den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 91/2009 till att även omfatta vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte (6).

(6)

Den 27 februari 2016 upphävde kommissionen den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom förordning (EG) nr 91/2009, utvidgad genom förordning (EU) nr 723/2011 (7).

(7)

Den 17 november 2017 begärde Nederländernas högsta domstol ett förhandsavgörande i samband med en inhemsk tvist som inletts av en nederländsk importör av fästdon från Malaysia, Eurobolt BV (nedan kallad Eurobolt). Eurobolt ifrågasatte giltigheten vad gäller åtgärderna mot kringgående med motiveringen att kommissionen hade underlåtit att översända alla relevanta uppgifter till kommittén senast tio arbetsdagar före kommitténs sammanträde, såsom föreskrivs i artikel 15.2 i den då gällande förordning (EG) nr 1225/2009 (8).

(8)

Den hänskjutande domstolen frågade domstolen om förordning (EU) nr 723/2011 är ogiltig i ljuset av artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1225/2009, eftersom Eurobolts synpunkter på kommissionens slutsatser inte, i egenskap av relevanta uppgifter enligt denna bestämmelse, hade gjorts tillgängliga för den rådgivande kommitté, som avses i denna artikel, minst 10 arbetsdagar före nämnda kommittés sammanträde (9).

(9)

I sin dom konstaterade domstolen att de aktuella synpunkterna hade lämnats in av Eurobolt i dess egenskap av berörd part i samband med en undersökning som kommissionen inlett i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1225/2009. Synpunkterna syftade till att utgöra ett svar på kommissionens provisoriska undersökningsresultat (10). De borde följaktligen ha ansett utgöra relevant information i den mening som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) 1225/2009 (11), vilket innebär att denna bestämmelse har överträtts eftersom dessa synpunkter inte meddelades medlemsstaterna senast tio arbetsdagar före den rådgivande kommitténs sammanträde (12).

(10)

Kravet att lämna all relevant information till den rådgivande kommittén senast tio arbetsdagar före dess sammanträde, i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1225/2009, utgör enligt domstolen en väsentlig formföreskrift vad avser förfarandet, vars åsidosättande medför att den berörda rättsakten ska ogiltigförklaras (13).

(11)

I enlighet med artikel 266 i EUF-fördraget ska unionens institutioner vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domar från Europeiska unionens domstol.

(12)

Av rättspraxis följer att när en dom från domstolen upphäver en förordning om införande av en antidumpningstull eller ogiltigförklarar en förordning om införande av en antidumpningstull, kan den institution som ska vidta sådana åtgärder för att genomföra nämnda dom ha möjlighet att återuppta det förfarande som ligger till grund för förordningen, även om denna möjlighet inte uttryckligen anges i den tillämpliga lagstiftningen (14).

(13)

Den berörda institutionen får, såvida inte den rättsstridighet som konstaterats har medfört att hela förfarandet är ogiltig, dessutom endast återuppta förfarandet på det stadium då rättsstridigheten begicks, för att anta en rättsakt som är avsedd att ersätta en tidigare rättsakt som ogiltigförklarats eller konstaterats vara ogiltig (15). Detta innebär i synnerhet att i en situation där en rättsakt som avslutar ett administrativt förfarande ogiltigförklaras påverkar ogiltigförklarandet inte nödvändigtvis de förberedande rättsakterna, såsom inledandet av förfarandet avseende kringgående genom förordning (EU) 966/2010.

(14)

I förevarande mål ogiltigförklarade domstolen förordning (EU) 723/2011 i den mån den hade antagits i strid med det samrådsförfarande som anges i artikel 15.2 i (EG) 1225/2009. Kommissionen har således möjlighet att åtgärda de aspekter av förordning (EU) 723/2011 som föranledde ogiltigförklaringen och samtidigt lämna de delar som inte påverkas av domstolens domen oförändrade (16).

(15)

Kommissionen har därför beslutat att återuppta undersökningen om kringgående för att korrigera den rättsstridighet som domstolen konstaterade.

2.   FÖRFARANDE FÖR ÅTERUPPTAGANDE AV UNDERSÖKNINGEN

2.1.   Återupptagande

(16)

Mot bakgrund av ovanstående återupptar kommissionen undersökningen av kringgående avseende import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, vilken ledde till antagandet av rådets genomförandeförordning (EU) nr 723/2011 av den 18 juli 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 91/2009.

(17)

Återupptagandet avser endast genomförandet av domstolens dom i mål C-644/17, Eurobolt. I den domen avser den rättsstridighet som fastställdes av domstolen de skyldigheter som följer av rådgivande kommitténs förfarande enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 i dess dåvarande lydelse. Detta förfarande har under tiden ersatts med det granskningsförfarande som anges i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 (17) (18).

(18)

Kommissionen har i detta hänseende påpekat att Europeiska unionens rättsakter i princip ska antas i enlighet med de processuella regler som gäller vid tidpunkten för deras antagande. Ett förfarande – som det pågående återupptagandet av den aktuella undersökningen av kringgående – som inletts i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1225/2009, kan dock till följd av att artikel 15.2 i förordning 1225/2009 upphävts i den lydelse som var tillämplig då förordning (EG) nr 723/2011 antogs från och med upphävandet endast slutföras på grundval av det kommittéförfarande som för närvarande tillämpas avseende åtgärder mot kringgående (19) just på grund av att artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 har upphävts i den lydelse som gällde vid tidpunkten då den bakomliggande undersökningen företogs. I enlighet med artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1225/2009, ändrad och kodifierad i förordning (EU) nr 2016/1036 (20), är det förfarande som ska följas vid detta återupptagande det förfarande som anges i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011.

(19)

Eftersom de synpunkter som Eurobolt lämnade in i egenskap av berörd part vid den undersökning som kommissionen inledde i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1225/2009 i detta särskilda fall inte på tillfredsställande sätt meddelats den rådgivande kommittén avser kommissionen att analysera dem (liksom eventuell ytterligare information som lämnats av berörda parter i enlighet med avsnitt 2.2) och låta resultatet av denna analys avspeglas i det förslag som ska läggas fram för kommittén.

(20)

Kommissionen kommer därefter senast 14 dagar före kommitténs sammanträdet att samråda med den på grundval av granskningsförfarandet i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011, i enlighet med artikel 15.3 i förordning (EU) 2016/1036. Detta sker för att ge medlemsstaternas myndigheter möjlighet att bekanta sig med all relevant information om dessa synpunkter, så att de, genom interna och externa samråd, kan fastställa en ståndpunkt i syfte att skydda sina specifika intressen.

2.2.   Skriftlig inlaga

(21)

Berörda parter uppmanas att ge sig till känna och lämna sina synpunkter och uppgifter samt lägga fram bevisning till stöd för de frågor som rör återupptagandet av undersökningen inom 20 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.3.   Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

(22)

Berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller höranden om frågor rörande återupptagandet av undersökningen ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

2.4.   Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor samt korrespondens

(23)

Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

(24)

Alla skriftliga inlagor och korrespondens från de berörda parterna för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited” (21).

(25)

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter (22), vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

(26)

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med e-post eller via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23). Genom att använda e-post eller TRON.tdi godkänner de berörda parterna de som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet Korrespondens med europeiska kommissionen i ärenden som rör handelspolitiska skyddsåtgärder, som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Bristande samarbete

(27)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(28)

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

(29)

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

(30)

Underlåtenhet att lämna svar i elektronisk form kommer inte att anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten visar att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna uppgifter på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

2.6.   Förhörsombud

(31)

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande konfidentiell behandling av dokument, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna ett hörande med en enskild berörd part och agera som medlare för att säkra att de berörda parterna har möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

(32)

En begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer att pröva skälen för begäran. Dessa höranden bör endast anordnas om frågan inte lösts med kommissionens avdelningar i vederbörlig ordning.

(33)

Varje begäran måste lämnas i god tid och så snart som möjligt för att förfarandet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. I detta syfte ska berörda parter begära att förhörsombudet ingriper så snart som möjligt efter det att den händelse som motiverar ett ingripande inträffat. När en begäran om att bli hörd lämnas utanför de tillämpliga tidsramarna kommer förhörsombudet även att undersöka orsakerna till den sena begäran, vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökningen i tid.

(34)

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på DG Handels webbplats: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Behandling av personuppgifter

(35)

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (24).

(36)

Ett meddelande om skydd av personuppgifter för att informera alla personer om behandlingen av personuppgifter inom ramen för kommissionens handelspolitiska verksamhet finns på GD Handels webbplats: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Instruktioner till tullmyndigheterna

(37)

De nationella tullmyndigheterna instrueras att invänta offentliggörandet av resultatet av den återupptagna undersökningen innan de fattar beslut om eventuella krav på återbetalning och eftergift av tullar som berörs av denna förordning. Detta offentliggörande bör normalt sett ske inom nio månader från den dag då denna förordning offentliggörs.

2.9.   Utlämnande av uppgifter

(38)

De berörda parterna kommer därefter att underrättas om de viktigaste omständigheter och överväganden som ligger till grund för beslutet att genomföra domen och kommer att ges tillfälle att yttra sig.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen återupptar undersökningen av kringgående beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, vilken ledde till antagandet av rådets genomförandeförordning (EU) nr 723/2011 av den 18 juli 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 91/2009.

Artikel 2

De nationella tullmyndigheterna ska invänta offentliggörandet av resultatet av den återupptagna undersökningen innan de fattar beslut om eventuella krav på återbetalning och eftergift av tullar som berörs av denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa fästanordningar av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT C 267, 9.11.2007, s. 31).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen ( EGT L 56, 6.3.1996, s. 1). Den senaste konsoliderade versionen av grundförordningen finns numera i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 29, 31.1.2009, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 966/2010 av den 27 oktober 2010 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 91/2009 beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, och om registrering av sådan import (EUT L 282, 28.10.2010, s. 29).

(6)  Rådets förordning (EU) nr 723/2011 av den 18 juli 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 91/2009 införts på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte (EUT L 194, 26.7.2011, s. 6).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 2016/278 av den 26 februari 2016 om upphävande av den slutgiltiga antidumpningstullen på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, utvidgad till att även omfatta import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte (EUT L 52, 27.2.2016, s. 24).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).

(9)  Domstolens dom av den 3 juli 2019, mål C-644/17, Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, punkt 33.

(10)  Ibid. punkt 40.

(11)  Ibid. punkt 42.

(12)  Ibid. punkt 43.

(13)  Ibid. punkt 51.

(14)  Domstolens dom av den 15 mars 2018 i mål C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, punkt 73. Se även domstolens dom av den 19 juni 2019 i mål C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, punkt 43.

(15)  Ibid. punkt 74. Se även domstolens dom av den 19 juni 2019 i mål C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, punkt 43.

(16)  Dom av den 3 oktober 2000 i mål C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/rådet, ECLI:EU:C:2000:531, punkterna 80 till 85.

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(18)  Härvidlag se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (EUT L 18, 21.1.2014, s. 1).

(19)  Domstolens dom av den 15 mars 2018 i mål C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, punkt 44-55.

(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21).

(21)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(22)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(23)  För att få tillgång till TRON.tdi behöver berörda parter ett EU Login-konto. Fullständiga anvisningar om hur man registrerar sig på och använder TRON.tdi finns på https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf .

(24)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


27.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 223/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1375

av den 26 augusti 2019

om ändring för trehundrafemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 20 augusti 2019 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra en post i sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Under rubriken ”Fysiska personer” ska identifieringsuppgifterna för följande post ändras på följande sätt:

”BAH AG MOUSSA (alias av hög kvalitet: a) Ag Mossa b) Ammi Salim). Malisk medborgare. Dag som avses i artikel 7d.2 i: 14.8.2019.” ska ersättas med följande:

”BAH AG MOUSSA (alias av hög kvalitet: a) Ag Mossa b) Ammi Salim). Födelsedatum: a) 1.1.1958, b) 31.12.1952, c) 28.10.1956. Malisk medborgare. Dag som avses i artikel 7d.2 i: 14.8.2019.”