ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 206

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
6 augusti 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1320 av den 18 juli 2019 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

1

 

 

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1321 av den 23 juli 2019 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning Contea di Sclafani (SUB)

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1322 av den 26 juli 2019 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet El Vicario (SUB)

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1323 av den 2 augusti 2019 om undantagsåtgärder till stöd för marknaden för ägg och fjäderfäkött i Italien

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1324 av den 5 augusti 2019 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Bacillus subtilis (LMG S-27588) som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, slaktkalkoner, kalkoner som föds upp för avel, mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel, avvanda smågrisar, slaktsvin samt mindre vanligt förekommande svinarter (innehavare av godkännandet: Puratos) ( 1 )

18

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1325 av den 27 maj 2019 om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket [delgivet med nr C(2019) 3816]

21

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1326 av den 5 augusti 2019 om de harmoniserade standarder för elektromagnetisk kompatibilitet som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU

27

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1327 av den 5 augusti 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 5958]  ( 1 )

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov ( EUT L 168, 7.6.2014 )

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1320

av den 18 juli 2019

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (1) (nedan kallat associeringsavtalet), trädde i kraft den 1 september 2017.

(2)

En ny typ av styckningsdel består av ett traditionellt bröst på vilket vingens humerusben fortfarande sitter kvar och styckningsdelen kan efter minimal bearbetning i unionen saluföras som fjäderfäbröst. Om importen av dessa styckningsdelar, varav 55 500 ton år 2018 importerades från Ukraina, inte begränsas kan den underminera de villkor enligt vilka traditionella styckningsdelar av fjäderfä importeras till unionen enligt associeringsavtalet, särskilt med avseende på de kvantitativa begränsningar som införts i form av en tullkvot.

(3)

Den 20 december 2018 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Ukraina i syfte att finna en lösning genom ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet. Förhandlingarna slutfördes med framgång den 19 mars 2019.

(4)

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av handelsförmånerna för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet (nedan kallat avtalet genom skriftväxling) bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

(5)

För att snabbt undanröja risken för en potentiellt obegränsad tullfri import av dessa styckningsdelar av fjäderfäkött bör avtalet genom skriftväxling tillämpas provisoriskt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, bemyndigas härmed, med förbehåll för att nämnda avtal ingås genom skriftväxling.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet genom skriftväxling på unionens vägnar.

Artikel 3

I avvaktan på dess ikraftträdande, ska avtalet genom skriftväxling tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i månaden efter den dag då depositarien mottagit som avses i artikel 484 i associeringsavtalet:

unionens anmälan att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts, och

Ukrainas anmälan om slutförandet av ratificeringen i enlighet med sina förfaranden och tillämplig lagstiftning,

beroende på vilket som inträffar senast.

Artikel 4

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2019.

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.


6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/3


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

A.   Skrivelse från Europeiska unionen

Jag har äran att hänvisa till de förhandlingar mellan Europeiska unionen och Ukraina (nedan kallade parterna) om handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som avslutades den 19 mars 2019.

Förhandlingarna har utmynnat i följande avtal:

1.

I punkt A i tillägget till bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (nedan kallat associeringsavtalet), ska posten ”kött och köttberedningar av fjäderfä” ersättas med följande:

Kött och köttberedningar av fjäderfä

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 ton/år uttryckt i nettovikt +18 400 ton/år uttryckt i nettovikt med en stegvis ökning på 800 ton/år uttryckt i nettovikt år 2020 och 2021

+ 20 000 ton/år uttryckt i nettovikt (för KN-nr 0207 12 (10–90))

2.

I EU:s tulltaxa i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet ska texten i fjärde kolumnen ”Kategori” ersättas med ”50 000 ton/år uttryckt i nettovikt +18 400 ton/år uttryckt i nettovikt med en stegvis ökning på 800 ton/år uttryckt i nettovikt för år 2020 och år 2021” för följande tullpositioner i KN 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3.

I EU:s tulltaxa i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet, för nummer 0207 12 (10–90) i Kombinerade nomenklaturen (KN) 2008 ska texten i den fjärde kolumnen ”Kategori” ersättas med ”50 000 ton/år uttryckt i nettovikt +18 400 ton/år uttryckt i nettovikt med en stegvis ökning på 800 ton/år uttryckt i nettovikt för år 2020 och år 2021 + 20 000 ton/år uttryckt i nettovikt”.

4.

För återstoden av det kalenderår då detta avtal genom skriftväxling träder i kraft ska den ytterligare mängd på 50 000 ton, som ska läggas till den i associeringsavtalet fastställda befintliga kvoten för kött och köttberedningar av fjäderfä, beräknas proportionellt.

5.

Den tullsats för mest gynnad nation på 100,8 EUR/100 kg netto som fastställts för tullpositionerna 0207 13 70 och 0207 14 70 i EU:s tulltaxa i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet ska gälla för import som överstiger den sammanlagda tullkvoten för kött och köttberedningar av fjäderfä som avses i punkt 1.

Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då depositarien mottog den sista anmälan av de godkännande- eller ratificeringsinstrumentet som parterna utbytt, som avses i artikel 484 i associeringsavtalet:

I avvaktan på dess ikraftträdande, ska detta avtal genom skriftväxling tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då depositarien mottagit, som avses i artikel 484 i associeringsavtalet:

Unionens anmälan att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts, och

Ukrainas anmälan om slutförandet av ratificeringen i enlighet med landets förfaranden och tillämpliga lagstiftning,

beroende på vilket som inträffar sist.

Jag vore tacksam om Ni kunde bekräfta att Ukraina godtar ovanstående.

Mottag försäkran om min utmärkta högaktning.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   Skrivelse från Ukraina

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Er skrivelse av dagens datum om handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä med följande lydelse:

Jag har äran att hänvisa till de förhandlingar mellan Europeiska unionen och Ukraina (nedan kallade parterna) om handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som avslutades den 19 mars 2019.

”Förhandlingarna har utmynnat i följande avtal:

1.

I punkt A i tillägget till bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (nedan kallat associeringsavtalet), ska posten ’kött och köttberedningar av fjäderfä’ ersättas med följande:

Kött och köttberedningar av fjäderfä

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 ton/år uttryckt i nettovikt +18 400 ton/år uttryckt i nettovikt med en stegvis ökning på 800 ton/år uttryckt i nettovikt år 2020 och 2021

+ 20 000 ton/år uttryckt i nettovikt (för KN-nr 0207 12 (10–90))

2.

I EU:s tulltaxa i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet ska texten i fjärde kolumnen ’Kategori’ ersättas med ’50 000 ton/år uttryckt i nettovikt +18 400 ton/år uttryckt i nettovikt med en stegvis ökning på 800 ton/år uttryckt i nettovikt för år 2020 och år 2021’ för följande tullpositioner i KN 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3.

I EU:s tulltaxa i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet, för nummer 0207 12 (10–90) i Kombinerade nomenklaturen (KN) 2008 ska texten i den fjärde kolumnen ’Kategori’ ersättas med ’50 000 ton/år uttryckt i nettovikt + 18 400 ton/år uttryckt i nettovikt med en stegvis ökning på 800 ton/år uttryckt i nettovikt för år 2020 och år 2021 + 20 000 ton/år uttryckt i nettovikt’.

4.

För återstoden av det kalenderår då detta avtal genom skriftväxling träder i kraft ska den ytterligare mängd på 50 000 ton, som ska läggas till den i associeringsavtalet fastställda befintliga kvoten för kött och köttberedningar av fjäderfä, beräknas proportionellt.

5.

Den tullsats för mest gynnad nation på 100,8 EUR/100 kg netto som fastställts för tullpositionerna 0207 13 70 och 0207 14 70 i EU:s tulltaxa i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet ska gälla för import som överstiger den sammanlagda tullkvoten för kött och köttberedningar av fjäderfä som avses i punkt 1.

Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då depositarien mottog den sista anmälan av de godkännande- eller ratificeringsinstrumentet som parterna utbytt, som avses i artikel 484 i associeringsavtalet.

I avvaktan på dess ikraftträdande, ska detta avtal genom skriftväxling tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då depositarien mottagit, som avses i artikel 484 i associeringsavtalet:

Unionens anmälan att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts, och

Ukrainas anmälan om slutförandet av ratificeringen i enlighet med landets förfaranden och tillämpliga lagstiftning,

beroende på vilket som inträffar sist.”

Jag har äran att härmed bekräfta att ovanstående är godtagbart för Ukrainas regering och att Er skrivelse tillsammans med denna skrivelse ska utgöra ett avtal i enlighet med Ert förslag.

Mottag försäkran om min utmärkta högaktning.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  För tydlighets skull ska tullpositionerna 0207 13 70 och 0207 14 70 som fastställs i EU:s tulltaxa i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet omfattas av den tullkvot som anges i den tredje kolumnen ”Mängd”.

(*2)  För tydlighets skull ska tullpositionerna 0207 13 70 och 0207 14 70 som fastställs i EU:s tulltaxa i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i associeringsavtalet omfattas av den tullkvot som anges i den tredje kolumnen ’Mängd’.


FÖRORDNINGAR

6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1321

av den 23 juli 2019

om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ”Contea di Sclafani” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har granskat Italiens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Contea di Sclafani”, som lämnats in i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013. Ändringarna omfattar en ändring av namnet från ”Contea di Sclafani” till ”Contea di Sclafani”/”Valledolmo – Contea di Sclafani”.

(2)

Kommissionen har offentliggjort ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 (2).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 har inkommit till kommissionen.

(4)

Ändringen av produktspecifikationen bör därför godkännas i enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Contea di Sclafani” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 76, 1.3.2019, s. 3.


6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1322

av den 26 juli 2019

om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”El Vicario” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 97.2 och 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 kontrollerat Spaniens ansökan om registrering av namnet ”El Vicario” och offentliggjort denna i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 har inkommit till kommissionen.

(3)

I enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör namnet ”El Vicario” skyddas och föras in i det register som avses i artikel 104 i den förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”El Vicario” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 106, 20.3.2019, s. 12.


6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1323

av den 2 augusti 2019

om undantagsåtgärder till stöd för marknaden för ägg och fjäderfäkött i Italien

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 220.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Mellan den 1 oktober 2017 och den 30 juni 2018 bekräftade och anmälde Italien 45 utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5. De arter som påverkas är ankor, kalkoner, pärlhöns och Gallus domesticus.

(2)

Italien vidtog omedelbart och på ett effektivt sätt alla nödvändiga djurhälsoåtgärder och veterinära åtgärder i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG (2).

(3)

Italien vidtog framför allt bekämpningsåtgärder, övervakningsåtgärder och förebyggande åtgärder och upprättade skydds- och övervakningsområden (nedan kallade de reglerade områdena) i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1845 (3), (EU) 2017/1930 (4), (EU) 2017/1969 (5), (EU) 2017/2000 (6), (EU) 2017/2175 (7), (EU) 2017/2289 (8), (EU) 2017/2412 (9), (EU) 2018/342 (10), (EU) 2017/418 (11) och (EU) 2017/510 (12).

(4)

Italien har informerat kommissionen om att de nödvändiga djurhälsoåtgärder och veterinära åtgärder som vidtagits för att innesluta och stoppa sjukdomsspridningen har fått konsekvenser för ett stort antal aktörer och att dessa drabbats av inkomstförluster som inte berättigar till ekonomiskt bidrag från unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 (13).

(5)

Den 28 januari 2019 mottog kommissionen en formell ansökan från Italien om medfinansiering av vissa undantagsåtgärder i enlighet med artikel 220.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 i samband med de utbrott som bekräftades under perioden 1 oktober 2017–30 juni 2018. De italienska myndigheterna sände den 19 februari 2019, den 28 februari 2019, den 1 april 2019, den 30 maj 2019 och den 12 juni 2019 in vissa klargöranden och dokumentation angående ansökan.

(6)

Till följd av de djurhälsoåtgärder och veterinära åtgärder som avses i skäl 3 förlängdes driftsuppehållet, utplaceringen av fåglar förbjöds och förflyttning begränsades vid anläggningar för alla typer av fjäderfä i de reglerade områden som upprättats efter utbrotten av högpatogen aviär influensa av subtyp H5. Detta gällde följande arter: Ankor, kalkoner, pärlhöns och Gallus domesticus. Detta ledde till en produktionsförlust av kläckägg, konsumtionsägg, levande djur och fjäderfäkött vid de aktuella anläggningarna. Det är därför lämpligt att kompensera för förluster på grund av destruerade och förädlade ägg samt djur som inte fötts upp, längre uppfödningsperioder eller utslaktning.

(7)

I enlighet med artikel 220.5 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska unionen medfinansiera motsvarande 50 % av Italiens utgifter för undantagsåtgärder till stöd för marknaden. De maximala kvantiteter som berättigar till finansiering för varje undantagsåtgärd till stöd för marknaden bör fastställas av kommissionen efter en granskning av Italiens ansökan gällande bekräftade utbrott under perioden 1 oktober 2017–30 juni 2018.

(8)

För att motverka risken för överkompensation bör schablonbeloppet för medfinansieringen baseras på tekniska och ekonomiska undersökningar eller räkenskapshandlingar och fastställas till en lämplig nivå för varje djur och produkt enligt kategori.

(9)

För att motverka risken för dubbelfinansiering bör förlusterna inte ha kompenserats genom statligt stöd eller försäkringar och unionens medfinansiering enligt denna förordning bör begränsas till stödberättigande djur och produkter för vilka ekonomiskt stöd från unionen inte har erhållits enligt förordning (EU) nr 652/2014.

(10)

Omfattningen och varaktigheten för de undantagsåtgärder till stöd för marknaden som föreskrivs i denna förordning bör begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att stödja marknaden. Undantagsåtgärderna till stöd för marknaden bör endast tillämpas på produktion av ägg och fjäderfä på de anläggningar som är belägna i de reglerade områdena och under tiden för tillämpningen av de djurhälsoåtgärder och de veterinära åtgärder som föreskrivs i unionslagstiftningen och i den italienska lagstiftningen avseende de 45 utbrott av högpatogen aviär influensa som bekräftades mellan den 1 oktober 2017 och den 30 juni 2018 och i de respektive reglerade områdena.

(11)

För att säkerställa flexibilitet om det antal ägg eller djur som berättigar till kompensation avviker från det högsta antal som fastställs i denna förordning och som bygger på beräkningar kan kompensationen justeras inom vissa gränser, så länge det högsta belopp för utgifter som medfinansieras av unionen respekteras.

(12)

För att garantera en sund budgetförvaltning för dessa undantagsåtgärder till stöd för marknaden bör endast de utbetalningar av stöd som Italien gjort till mottagarna fram till och med den 30 september 2020 berättiga till medfinansiering från unionen. Artikel 5.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (14) bör inte tillämpas.

(13)

För att säkerställa att utbetalningarna är berättigade och korrekta bör Italien göra förhandskontroller.

(14)

För att göra det möjligt för unionen att utföra sin ekonomiska kontroll bör Italien underrätta kommissionen om räkenskapsavslutningen för betalningarna.

(15)

I syfte att se till att Italien omedelbart vidtar de åtgärder som fastställs i denna förordning bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionen ska medfinansiera motsvarande 50 % av de utgifter som betalas av Italien till stöd för marknaden för kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött, vilken drabbats av allvarliga konsekvenser till följd av de 45 utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5 som påvisades och anmäldes av Italien under perioden 1 oktober 2017–30 juni 2018.

Artikel 2

Italiens utgifter ska berättiga till medfinansiering från unionen endast

a)

för den period då djurhälsoåtgärder och veterinära åtgärder enligt den unionslagstiftning och den italienska lagstiftning som förtecknas i bilagan tillämpades, och i samband med den period som anges i artikel 1, och

b)

för de fjäderfäanläggningar som har blivit föremål för djurhälsoåtgärder och veterinära åtgärder och som är belägna i de områden som avses i den unionslagstiftning och den italienska lagstiftning som förtecknas i bilagan (nedan kallade de reglerade områdena), och

c)

om Italien har gjort utbetalningar till stödmottagarna senast den 30 september 2020; artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) nr 907/2014 ska inte tillämpas, och

d)

om inte någon kompensation mottagits genom statligt stöd eller försäkringar avseende djuret eller produkten för den period som avses i led a, och för vilka inga ekonomiska bidrag från unionen har erhållits enligt förordning (EU) nr 652/2014.

Artikel 3

1.   Den högsta nivån för unionens medfinansiering ska vara 32 147 498 euro enligt följande:

a)

För förluster vid uppfödning av fjäderfä i det reglerade området ska följande schablonbelopp gälla:

i)

0,1050 euro per kläckägg enligt KN-nummer 0407 11 00, som destruerats, dock högst för 406 355 ägg.

ii)

0,07 euro per kläckägg enligt KN-nummer 0407 11 00, som förädlats till äggprodukter, dock högst för 18 211 121 ägg.

iii)

0,0167 euro per ägg enligt KN-nummer 0407 11 00, som förädlats till äggprodukter, dock högst för 28 730 220 ägg.

iv)

0,064 euro per vecka per slaktkyckling enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 50 390 617 djur.

v)

0,13 euro per vecka per värphöna i bur enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 391 246 djur.

vi)

0,17 euro per vecka per frigående värphöna inomhus enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 1 933 867 djur.

vii)

0,045 euro per vecka per unghöna i bur enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 185 900 djur.

viii)

0,055 euro per vecka per frigående unghöna inomhus enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 265 136 djur.

ix)

0,194 euro per vecka per slaktanka enligt KN-nummer 0105 99 10, dock högst för 140 000 djur.

x)

0,13 euro per vecka per slaktkalkon av honkön enligt KN-nummer 0105 99 30, dock högst för 3 263 749 djur.

xi)

0,215 euro per vecka per slaktkalkon av hankön enligt KN-nummer 0105 99 30, dock högst för 6 140 730 djur.

xii)

0,1475 euro per vecka per pärlhöna enligt KN-nummer 0105 99 50, dock högst för 392 869 djur.

b)

För förluster i samband med justerade uppfödningsperioder på grund av förbud mot förflyttningar i de reglerade områdena ska följande schablonbelopp gälla per djur:

i)

0,115 euro per vecka per standardunghöna enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 323 784 djur.

ii)

0,12 euro per vecka per standardslaktkyckling enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 5 600 djur.

iii)

3,06 euro per kapun som är större än standardkapunen enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 2 000 djur.

iv)

1,0534 euro per kalkon enligt KN-nummer 0105 99 30, dock högst för 11 021 djur.

v)

0,5627 euro per vecka per ungkalkon som är större än standardungkalkonen enligt KN-nummer 0105 99 30, dock högst för 12 662 djur.

c)

För utslaktning av fjäderfä i de reglerade områdena ska följande schablonbelopp gälla per djur:

i)

0,19 euro per kyckling enligt KN-nummer 0105 11 19, dock högst för 40 908 djur.

ii)

0,2015 euro per lantkyckling enligt KN-nummer 0105 11 19, dock högst för 1 455 308 djur.

iii)

0,565 euro per kalkon av honkön enligt KN-nummer 0105 12 00, dock högst för 847 257 djur.

iv)

1,03 euro per kalkon av hankön enligt KN-nummer 0105 12 00, dock högst för 586 923 djur.

d)

För förluster vid uppfödning av avelsdjur i de reglerade områdena ska följande schablonbelopp gälla per djur:

i)

0,135 euro per vecka per slaktkyckling enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 1 621 820 djur.

ii)

1,185 euro per vecka per kalkon enligt KN-nummer 0105 99 30, dock högst för 128 689 djur.

2.   Om det antal ägg eller djur som berättigar till kompensation överskrider det högsta antal ägg eller djur per post som anges i punkt 1, får utgifter som berättigar till medfinansiering från unionen justeras per post och utöver de belopp som följer av tillämpningen av det högsta antalet per post, under förutsättning att summan av justeringen understiger 10 % av det högsta beloppet för utgifter som medfinansieras av unionen som avses i punkt 1.

Artikel 4

Italien ska genomföra administrativa och fysiska kontroller i enlighet med artiklarna 58 och 59 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (15).

Italien ska särskilt kontrollera följande:

a)

Att den stödmottagare som lämnar in ansökan om stöd är stödberättigad.

b)

För varje stödberättigad sökande ska följande kontrolleras: stödberättigande, kvantitet och produktionsbortfallets faktiska värde.

c)

Att ingen stödberättigad sökande har tagit emot finansiering från någon annan källa som kompensation för de förluster som avses i artikel 2 i den här förordningen.

För de stödberättigade sökande för vilka de administrativa kontrollerna är genomförda kan stödet betalas ut redan innan samtliga kontroller har gjorts, till exempel de kontroller som görs avseende sökande som valts ut för kontroller på plats.

I de fall då en sökandes stödberättigande inte kan bekräftas ska stödet återkrävas och sanktioner tillämpas.

Artikel 5

Italien ska underrätta kommissionen om räkenskapsavslutningen för betalningarna.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1845 av den 11 oktober 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 262, 12.10.2017, s. 7).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1930 av den 20 oktober 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 272, 21.10.2017, s. 18).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1969 av den 27 oktober 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 279, 28.10.2017, s. 56).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2000 av den 6 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 289, 8.11.2017, s. 9).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2175 av den 21 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 306, 22.11.2017, s. 31).

(8)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2289 av den 11 december 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 328, 12.12.2017, s. 126).

(9)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2412 av den 20 december 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 342, 21.12.2017, s. 29).

(10)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/342 av den 7 mars 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 65, 8.3.2018, s. 43).

(11)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/418 av den 16 mars 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 75, 19.3.2018, s. 27).

(12)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/510 av den 26 mars 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 83, 27.3.2018, s. 16).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

(14)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).


BILAGA

Reglerade områden och tidsperioder som avses i artikel 2

De områden i Italien och de perioder som fastställts i enlighet med direktiv 2005/94/EG och som definieras i följande rättsakter:

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1845 av den 11 oktober 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 262, 12.10.2017, s. 7).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1930 av den 20 oktober 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 272, 21.10.2017, s. 18).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1969 av den 27 oktober 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 279, 28.10.2017, s. 56).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2000 av den 6 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 289, 8.11.2017, s. 9).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2175 av den 21 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 306, 22.11.2017, s. 31).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2289 av den 11 december 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 328, 12.12.2017, s. 126).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2412 av den 20 december 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 342, 21.12.2017, s. 29).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/342 av den 7 mars 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 65, 8.3.2018, s. 43).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/418 av den 16 mars 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 75, 19.3.2018, s. 27).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/510 av den 26 mars 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 83, 27.3.2018, s. 16).

Administrativa beslut från hälsoministeriet om anmälan av bekräftade utbrott av högpatogen aviär influensa mellan den 1 oktober 2017 och den 30 juni 2018.


6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1324

av den 5 augusti 2019

om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Bacillus subtilis (LMG S-27588) som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, slaktkalkoner, kalkoner som föds upp för avel, mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel, avvanda smågrisar, slaktsvin samt mindre vanligt förekommande svinarter (innehavare av godkännandet: Puratos)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

Ansökningar om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Bacillus subtilis (LMG S-27588) har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökningarna bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(3)

Ansökningarna gäller godkännandet av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Bacillus subtilis (LMG S-27588) som fodertillsats i kategorin ”zootekniska tillsatser” för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, slaktkalkoner, kalkoner som föds upp för avel, mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel, avvanda smågrisar, slaktsvin samt mindre vanligt förekommande svinarter.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 6 juli 2017 (2) och den 23 januari 2019 (3) att preparatet av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Bacillus subtilis (LMG S-27588) under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumenters säkerhet eller på miljön. Det konstaterades också att tillsatsen bör betraktas som potentiellt luftvägssensibiliserande och att det inte gick att dra några slutsatser om tillsatsens potentiella hudsensibilisering. Kommissionen anser därför att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på människors hälsa, framför allt vad gäller användare av tillsatsen. Myndigheten konstaterade också att tillsatsen bidrar till att förbättra de zootekniska resultaten för slaktkycklingar, slaktkalkoner, kalkoner som föds upp för avel, avvanda smågrisar och slaktsvin. Myndigheten konstaterade att dessa slutsatser kan extrapoleras till kycklingar som föds upp till värphöns, mindre vanligt förekommande växande fjäderfäarter, mindre vanligt förekommande avvanda svinarter och mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för slakt. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Bacillus subtilis (LMG S-27588) visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 15(2017):7, artikelnr 4941.

(3)  EFSA Journal, vol. 17(2019):2, artikelnr 5609, EFSA Journal, vol. 17(2019):2, artikelnr 5610.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel

4a30

Puratos

Endo-1,4-beta-xylanas

(EC 3.2.1.8)

Tillsatsens sammansättning

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Bacillus subtilis (LMG S-27588). Minsta aktivitet: 500 ADXU (1)/g

I fast form och i flytande form

Beskrivning av den aktiva substansen

Endo-1,4-beta-xylanas framställt av Bacillus subtilis (LMG S-27588)

Analysmetod  (2)

Bestämning av endo-1,4-beta-xylanasaktivitet i fodertillsatsen:

Kolorimetrisk metod som mäter den mängd reducerande sockerarter som endo-1,4-beta-xylanas frisätter från bokträxylansubstrat i närvaro av 3,5-dinitrosalicylsyra (DNS).

Bestämning av endo-1,4-beta-xylanasaktivitet i förblandningar och foder:

Kolorimetrisk metod som mäter den mängd vattenlösligt färgämne som endo-1,4-beta-xylanas frisätter från arabinoxylansubstrat tvärbundna med azurin.

Slaktkycklingar och kycklingar som föds upp för värpning

Slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel

Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel

100 ADXU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

2.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd och hudskydd.

26 augusti 2029

Avvanda smågrisar

Slaktsvin

Mindre vanligt förekommande svinarter avsedda för slakt


(1)  1 ADXU är den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) per minut från bokträxylan vid pH 6,0 och 70 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


BESLUT

6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1325

av den 27 maj 2019

om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

[delgivet med nr C(2019) 3816]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (1) särskilt punkt 2 tredje stycket i bilaga III, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2007/863/EG (2) beviljade ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med direktiv 91/676/EEG, i syfte att tillåta spridning av stallgödsel upp till en gräns på 250 kg kväve per hektar och år på vissa villkor, på gårdar i Nordirland med minst 80 % vall- och betesmark.

(2)

Genom kommissionens beslut 2011/128/EU (3) förlängdes detta undantag till och med den 31 december 2014 och genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/346 (4) beviljades ett liknande undantag till och med den 31 december 2018.

(3)

Det undantag som beviljades genom genomförandebeslut (EU) 2015/346 omfattade 478 gårdar 2018, vilket motsvarade ungefär 1,9 % av det totala antalet anläggningar och 4 % av den totala jordbruksarealen netto i Nordirland.

(4)

Den 20 februari 2019 lämnade Förenade kungariket in en begäran till kommissionen för Nordirlands räkning om undantag enligt punkt 2 tredje stycket i bilaga III till direktiv 91/676/EEG.

(5)

Förenade kungariket tillämpar, i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 91/676/EEG, ett åtgärdsprogram inom hela Nordirlands territorium.

(6)

Rapporten från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av direktiv 91/676/EEG under perioden 2012–2015 (5) visar att i Nordirland har 98,2 % av övervakningsstationerna rapporterat genomsnittliga nitrathalter i grundvattnet på under 25 mg/l, och 1,2 % av övervakningsstationerna har rapporterat genomsnittliga nitrathalter i grundvattnet på över 50 mg/l. När det gäller ytvatten rapporterar samtliga mätstationer genomsnittliga nitrathalter under 25 mg/l.

(7)

Antalet gårdar ökade med 2 % i Nordirland medan den totala jordbruksarealen inte förändrades från perioden 2008–2011 till perioden 2012–2015. Antalet nötkreatur förändrades inte, medan antalet får, grisar och fjäderfä ökade med 2 %, 18 % respektive 14 % under perioden 2012–2015 jämfört med 2008–2011. Den genomsnittliga kvävetillförseln från stallgödsel under perioden 2012–2015 var 98 kg/ha, vilket är en ökning med 1,2 % jämfört med perioden 2008–2011. Det genomsnittliga fosforöverskottet från stallgödsel under perioden 2012–2015 var 11,4 kg/ha, vilket är en minskning med 16 % i förhållande till 2008–2011. Den genomsnittliga användningen av kemiska gödselmedel som innehåller kväve ökade med 4,1 % under perioden 2012–2015 jämfört med perioden 2008–2011. Den genomsnittliga användningen av kemiska gödselmedel som innehåller fosfor ökade med 26 % under perioden 2012–2015 jämfört med perioden 2008–2011. Den genomsnittliga användningen av kemiska gödselmedel som innehåller fosfor under perioden 2012–2015 var emellertid fortfarande 40 % lägre jämfört med den genomsnittliga användningen av det gödselmedlet under perioden 2004–2007.

(8)

I Nordirland består 93 % av jordbruksmarken av vall- och betesmark. Totalt sett odlas på gårdar med vall och bete 42 % av den odlade arealen extensivt och har en djurtäthet på mindre än 1 djurenhet per hektar och liten gödseltillförsel, 4 % ingår i ramen för miljöprogram för jordbruk och endast 25 % odlas mer intensivt, med en djurtäthet på 2 djurenheter per hektar eller mer. 4 % av jordbruksmark används för åkerbruk. Den genomsnittliga användningen av kemiska gödselmedel på vall- och betesmark är för kväve 76 kg/ha och för fosfor 5 kg/ha.

(9)

Nordirland kännetecknas av att det regnar mycket och att stora delar av marken är dåligt dränerad. Till följd av de dåliga dräneringsförhållandena är potentialen för denitrifikation i huvuddelen av jorden i Nordirland förhållandevis stor, vilket minskar nitratkoncentrationen i jorden och därmed mängden nitrat som riskerar att läcka ut.

(10)

Det nordirländska klimatet utmärks av att nederbörden är jämnt fördelad över året och att temperaturen varierar relativt lite, vilket ger en relativt lång växtsäsong, från 270 dagar per år längs kusten till ca 260 dagar per år på det centrala låglandet.

(11)

Efter att ha granskat begäran från Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med punkt 2 tredje stycket i bilaga III till direktiv 91/676/EEG, och mot bakgrund av Nutrients Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2019 (6) och de erfarenheter som vunnits från det undantag som fastställs i beslut 2007/863/EG och genomförandebeslut (EU) 2015/346, anser kommissionen att mängden gödsel som föreslagits av Förenade kungariket, motsvarande 250 kg kväve, inte kommer att inverka på uppnåendet av målen i direktiv 91/676/EEG, om de villkor som föreskrivs i detta beslut uppfylls.

(12)

De styrkande uppgifter som Förenade kungariket lämnat visar vidare att den föreslagna mängden 250 kg kväve per hektar och år från stallgödsel på gårdar med minst 80 % vall- och betesmark kan motiveras med hjälp av objektiva kriterier som lång växtsäsong och grödor med högt kväveupptag.

(13)

Genomförandebeslut (EU) 2015/346 upphörde att gälla den 31 december 2018. För att säkerställa att de berörda jordbrukarna ska kunna fortsätta dra nytta av undantaget, är det nödvändigt att anta detta beslut.

(14)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG (7) innehåller allmänna bestämmelser om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i unionen, och denna är tänkt att användas för unionens miljöpolitik samt för andra politikområden eller verksamheter som kan påverka miljön. I tillämpliga fall bör den rumsliga information som samlas in inom ramen för det här beslutet överensstämma med bestämmelserna i det direktivet. För att minska den administrativa bördan och öka uppgifternas enhetlighet bör Förenade kungariket, vid insamling av de uppgifter som krävs enligt detta beslut, använda sig av den information som erhålls genom det integrerade administrations- och kontrollsystem som upprättats i enlighet med avdelning V kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (8).

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den nitratkommitté som inrättats i enlighet med artikel 9 i direktiv 91/676/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag

Det undantag som Förenade kungariket begärde för Nordirlands räkning genom en skrivelse av den 19 februari 2019, i avsikt att tillåta spridning på mark av en större mängd kväve från stallgödsel från betesdjur än vad som anges i punkt 2 andra stycket första meningen i bilaga III till direktiv 91/676/EEG, beviljas under förutsättning att de villkor som anges i artikel 4–10 uppfylls.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta undantag beviljat i enlighet med artikel 1 ska gälla gårdar med vall och bete för vilka ett tillstånd har beviljats i enlighet med artikel 5.

Artikel 3

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)    vall : permanent eller tillfällig vall.

b)    gårdar med vall och bete : gårdar där minst 80 % av den areal som är tillgänglig för gödselspridning utgörs av vall- och betesmark.

c)    betesdjur : nötkreatur (med undantag av gödkalvar), får, hjortar, getter och hästar.

d)    skifte : ett enskilt fält eller en samling fält som är likartade i fråga om grödor, jordtyp och gödslingsmetoder,

e)    gödslingsplan : en förskottsberäkning av den planerade användningen av och tillgången till näringsämnen.

f)    gödselredovisning : näringsbalans på grundval av den faktiska tillförseln och upptagningen av näringsämnen.

Artikel 4

Ansökan om tillstånd

1.   Vallodlare kan ansöka hos de behöriga myndigheterna om årligt tillstånd att sprida stallgödsel som innehåller högst 250 kg kväve per hektar och år. Ansökan ska innehålla en förklaring om att vallodlaren underkastar sig alla de kontroller som föreskrivs i artikel 9.

2.   I den årliga ansökan enligt punkt 1 ska den sökande skriftligen åta sig att uppfylla villkoren i artiklarna 6 och 7.

Artikel 5

Beviljande av tillstånd

Tillstånd att sprida en mängd stallgödsel som innehåller högst 250 kg kväve per hektar och år ska ges på de villkor som fastställs i artiklarna 6 och 7.

Artikel 6

Villkor för spridning av stallgödsel och andra gödselmedel

1.   Den mängd stallgödsel från betesdjur som varje år sprids på gårdar med betesdrift, inklusive gödsel som sprids av djuren själva, får inte överstiga en mängd gödsel som innehåller 250 kg kväve per hektar, med förbehåll för de villkor som anges i punkterna 2–8.

2.   Den totala kvävetillförseln får varken överskrida den berörda grödans beräknade näringsbehov eller den högsta mängd som får spridas på gården med vall och bete enligt Nutrients Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2019, och ska ta hänsyn till kvävetillförseln från marken.

3.   För varje gård med vall och bete ska det finnas en gödslingsplan förberedd. Gödslingsplanen ska beskriva växtföljden på jordbruksarealen och den planerade spridningen av gödsel och andra gödselmedel. Gödslingsplanen ska omfatta minst följande:

a)

En växtodlingsplan med följande uppgifter:

Arealen för skiften med vall- och betesmark.

Arealen för skiften med andra grödor.

En skiss över de enskilda skiftenas läge.

b)

Antalet djur på gården med vall och bete.

c)

En beskrivning av inhysnings- och gödsellagringssystemet, inklusive tillgänglig lagringskapacitet för gödsel (volym).

d)

En beräkning av kväve- och fosformängderna i den gödsel som produceras på gården med vall och bete.

e)

Mängd, typ och egenskaper avseende den gödsel som skickas från eller tas emot på gården med vall och bete.

f)

Grödornas förväntade kväve- och fosforbehov för varje skifte.

g)

Resultat av eventuella jordanalyser avseende kväve- och fosforinnehåll.

h)

Egenskaperna hos det gödselmedel som kommer att användas.

i)

En beräkning av spridningen av kväve och fosfor från gödsel på varje skifte.

j)

En beräkning av spridningen av kväve och fosfor från handelsgödsel och andra gödselmedel på varje skifte.

Gödslingsplanen ska finnas tillgänglig på gården med vall och bete för varje kalenderår senast den 1 mars det året. Den ska uppdateras senast sju dagar efter varje ändring av jordbruksmetoderna på gården med vall och bete.

4.   Journaler över gödselanvändningen med information om hantering av kväve- och fosfortillförsel samt om hantering av gödselvatten ska förberedas och hållas för varje gård med vall och bete. De ska lämnas in till de behöriga myndigheterna senast den 31 mars påföljande kalenderår.

5.   En regelbunden provtagning och analys av jorden avseende kväve- och fosforinnehåll ska utföras av varje gård med vall och bete.

Jordprover och jordanalyser ska genomföras minst vart fjärde år för varje område inom gården med vall och bete som är likartat i fråga om växtföljd och markförhållanden.

Minst en analys per fem hektar mark ska göras.

Resultat från jordanalyserna av kväve- och fosforhalter ska vara tillgängliga på gården med vall och bete.

6.   Stallgödsel får inte spridas under hösten före vallodling.

7.   På varje gård med vall och bete ska lantbrukaren säkerställa att fosforbalansen, beräknad med den metod som fastställs i Nutrients Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2019, inte har ett överskott som överstiger 10 kg fosfor per hektar och år.

8.   Minst 50 % av flytgödsel som producerats på gården ska användas senast den 15 juni varje år. Utrustning med låg utsläppsnivå ska användas för att sprida ut flytgödsel efter den 15 juni varje år.

Artikel 7

Villkor för markförvaltning

1.   Tillfällig vall ska plöjas på våren.

2.   Brytning av vall ska på alla jordarter omedelbart följas av en gröda med stort kvävebehov.

3.   Växtföljden får inte innehålla baljväxter eller andra växter som binder atmosfäriskt kväve. Växtföljden får dock omfatta klöver i vall med mindre än 50 % klöver eller andra baljväxter med insådd av gräs.

Artikel 8

Övervakning

1.   De behöriga myndigheterna ska se till att det upprättas kartor som visar följande:

a)

Andelen gårdar med vall och bete i varje distrikt som omfattas av tillstånden.

b)

Andelen djur i varje distrikt som omfattas av tillstånden.

c)

Andelen jordbruksmark i varje distrikt som omfattas av tillstånden.

d)

Lokal markanvändning.

Kartorna ska uppdateras varje år.

2.   De behöriga myndigheterna ska övervaka jord, ytvatten och grundvatten och ska tillhandahålla kommissionen uppgifter om kväve- och fosforhalter i markvatten, om mineralkväve i markprofilen och om nitrathalter i grund- och ytvatten, både i områden som omfattas av undantag och i övriga områden. Övervakningen ska göras på gårdsnivå och inom avrinningsområden med jordbruksövervakning. Övervakningsstationerna ska vara representativa för de viktigaste jordarterna, intensitetsnivåerna, gödslingsmetoderna och de viktigaste grödorna.

3.   De behöriga myndigheterna ska genomföra skärpt vattenövervakning för avrinningsområden som ligger nära mycket känsliga vattenförekomster.

4.   De behöriga myndigheterna ska genomföra undersökningar av lokal markanvändning, växtföljder och jordbruksmetoder på gårdar med vall och bete som omfattas av tillstånd.

5.   Information och uppgifter som samlats in från de näringsämnesanalyser som avses i artikel 6.5 och den övervakning som avses i punkt 2 i denna artikel ska användas för modellbaserade beräkningar av omfattningen av kväve- och fosforförluster från de gårdar med vall och bete som omfattas av tillstånd.

Artikel 9

Kontroll och inspektioner

1.   De behöriga myndigheterna ska göra administrativa kontroller av alla ansökningar om tillstånd för bedömning av efterlevnaden av de villkor som anges i artiklarna 6 och 7. Om kontrollen visar att dessa villkor inte är uppfyllda ska ansökan avslås och sökanden underrättas om skälen för avslaget.

2.   De behöriga myndigheterna ska inrätta ett program för fältinspektioner på gårdar med vall och bete som omfattas av tillstånd, på grundval av en riskanalys och med lämplig frekvens, med hänsyn till kontrollresultaten från tidigare år och resultaten av allmänna stickprovskontroller av tillämpningen av den lagstiftning genom vilken direktiv 91/676/EEG genomförs samt all annan information som skulle kunna tyda på bristande efterlevnad av de villkor som anges i artiklarna 6 och 7.

3.   Fältinspektioner ska göras på minst 5 % av de gårdar med vall och bete som omfattas av tillstånd för att bedöma efterlevnaden av de villkor som anges i artiklarna 6 och 7.

4.   Om det för något år konstateras att en gård med vall och bete som omfattas av ett tillstånd inte har uppfyllt de villkor som anges i artiklarna 6 och 7, ska tillståndshavaren få en påföljd i enlighet med nationella bestämmelser och ska inte vara berättigad till ett tillstånd det påföljande året.

5.   De behöriga myndigheterna ska ges de befogenheter och resurser som krävs för att kontrollera att villkoren för ett undantag som beviljas i enlighet med detta beslut uppfylls.

Artikel 10

Rapportering

De behöriga myndigheterna ska senast den 30 juni varje år lämna in en rapport till kommissionen med följande information:

a)

Kartor som för varje distrikt visar andelen gårdar, andelen djur och andelen jordbruksmark (uttryckt i procent) som omfattas av ett tillstånd samt kartor över lokal markanvändning, i enlighet med artikel 8.1.

b)

Övervakningsresultaten för grundvatten och ytvatten vad gäller nitrathalter, inbegripet information om vattenkvalitetstrender, både i områden som omfattas av undantag och i övriga områden, liksom undantagets inverkan på vattenkvaliteten, i enlighet med artikel 8.2.

c)

Resultaten av markövervakning vad gäller kväve- och fosforhalter i markvattnet och mineralkväve i markprofilen, både i områden som omfattas av undantag och i övriga områden, i enlighet med artikel 8.2.

d)

En sammanfattning och utvärdering av uppgifter som har samlats in vid den stärkta vattenövervakningen, i enlighet med artikel 8.3.

e)

Resultaten av undersökningarna av lokal markanvändning, växtföljder och jordbruksmetoder, i enlighet med artikel 8.4.

f)

Resultaten av modellbaserade beräkningar av omfattningen av nitrat- och fosforförluster från gårdar som omfattas av ett tillstånd, i enlighet med artikel 8.4.

g)

En utvärdering av villkoren för tillstånd på grundval av de administrativa kontroller och fältkontroller som avses i artikel 9.1 och 9.2.

h)

Trender för djurantal och stallgödselproduktion per djurkategori i Nordirland och på de gårdar med vall och bete som omfattas av ett tillstånd.

i)

En jämförande analys av kontroller av gårdar med vall och bete i Nordirland som omfattas av tillstånd och gårdar med vall och bete i Nordirland som inte omfattas av tillstånd.

De rumsliga data som ingår i rapporten ska, i tillämpliga fall, uppfylla kraven i direktiv 2007/2/EG. Vid insamlingen av de uppgifter som krävs ska de behöriga myndigheterna, i tillämpliga fall, använda den information som erhållits inom ramen för det integrerade administrations- och kontrollsystem som inrättats i enlighet med artikel 67.1 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 11

Tillämpningsperiod

Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2022.

Artikel 12

Adressater

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/863/EG av den 14 december 2007 om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 337, 21.12.2007, s. 122).

(3)  Kommissionens beslut 2011/128/EU av den 24 februari 2011 om ändring av beslut 2007/863/EG om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 51, 25.2.2011, s. 21).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/346 av den 9 februari 2015 om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 60, 4.3.2015, s. 42).

(5)  Rapport av den 4 maj 2018 från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, på grundval av medlemsstaternas rapporter för perioden 2012–2015 (COM(2018) 257 final).

(6)  SR 2019 No 81.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).


6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1326

av den 5 augusti 2019

om de harmoniserade standarder för elektromagnetisk kompatibilitet som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU (2) ska elektrisk utrustning som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, förutsättas överensstämma med de väsentliga krav som omfattas av dessa standarder eller delar av dem och som anges i bilaga I till det direktivet.

(2)

Genom kommissionens genomförandebeslut C(2016) 7641 (3) begärde kommissionen att Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) skulle utarbeta, revidera och färdigställa harmoniserade standarder för elektromagnetisk kompatibilitet till stöd för direktiv 2014/30/EU.

(3)

På grundval av genomförandebeslut C(2016) 7641 utarbetade CEN och Cenelec de harmoniserade standarderna EN IEC 61058-1:2018 för strömställare för bruksföremål och EN 55035:2017 för multimediautrustning. På grundval av samma beslut reviderade CEN och Cenelec de harmoniserade standarderna EN 13309:2010 för maskiner med elinstallationer och EN 50557:2011 för effektbrytare, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (4), i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.

(4)

Tillsammans med CEN och Cenelec har kommissionen bedömt huruvida standarderna EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 och EN 63024:2018 överensstämmer med den begäran som anges i genomförandebeslut C(2016) 7641.

(5)

Standarderna EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 och EN 63024:2018 uppfyller de krav som de syftar till att omfatta och som fastställs i direktiv 2014/30/EU. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningarna till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)

Cenelec har utarbetat EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 som rättar den harmoniserade standarden EN 61000-6-5:2015, till vilken en hänvisning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (5). Eftersom betydande tekniska korrigeringar införs genom rättelsen, och för att säkerställa korrekt och konsekvent tillämpning av EN 61000-6-5:2015, bör hänvisningen till den harmoniserade standarden offentliggöras tillsammans med hänvisningen till rättelsen i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Standarderna EN 13309:2010 och EN 50557:2011 har reviderats och standarden EN 61000-6-5:2015 har rättats. Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningarna till dessa standarder från Europeiska unionens officiella tidning. För att ge tillverkarna tillräckligt med tid för att förbereda sig för tillämpningen av de reviderade och rättade standarderna är det nödvändigt att senarelägga återkallandet av hänvisningen till dessa standarder.

(8)

Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniseringslagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hänvisningarna till de harmoniserade standarder för elektromagnetisk kompatibilitet som utarbetats till stöd för direktiv 2014/30/EU och som förtecknas i bilaga I till detta beslut offentliggörs härmed i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Hänvisningarna till de harmoniserade standarder för elektromagnetisk kompatibilitet som utarbetats till stöd för direktiv 2014/30/EU och som förtecknas i bilaga II till detta beslut återkallas härmed från Europeiska unionens officiella tidning från och med de datum som anges i den bilagan.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96, 29.3.2014, s. 79).

(3)  Commission Implementing Decision C(2016) 7641 of 30 November 2016 on a standardisation request to the European Committee for Standardisation, to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards harmonised standards in support of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (ej översatt till svenska).

(4)  EUT C 246, 13.7.2018, s. 1.

(5)  EUT C 246, 13.7.2018, s. 1.


BILAGA I

Nr

Hänvisning till standarden

1.

EN ISO 13766-1:2018

Anläggningsmaskiner och byggmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet hos maskiner med elektrisk kraftförsörjning – Del 1: Allmänna EMC-krav under typiska miljöförhållanden (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Multimediautrustning – EMC-fordringar – Immunitet

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-5: Generella fordringar – Immunitetsfordringar på utrustning för kraft- och transformatorstationer och liknande miljöer

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Strömställare för bruksföremål – Del 1: Allmänna fordringar

5.

EN 63024:2018

Anordningar för automatisk återinkoppling (ARD) för dvärgbrytare och för jordfelsbrytare med eller utan inbyggt överströmsskydd (RCBO och RCCB) för hushållsbruk och liknande (IEC 63024:2017, ändrad)


BILAGA II

Nr

Hänvisning till standarden

Datum för återkallande

1.

EN 13309:2010 Anläggningsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet för maskiner med elinstallationer

30 juni 2021

2.

EN 50557:2011 Anordningar för automatisk återinkoppling (ARD) för dvärgbrytare och för jordfelsbrytare med eller utan inbyggt överströmsskydd (RCBO och RCCB) för hushållsbruk och liknande

17 januari 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-5: Generella fordringar – Immunitetsfordringar på utrustning för kraft- och transformatorstationer och liknande miljöer

31 januari 2020


6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1327

av den 5 augusti 2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2019) 5958]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater där fall av sjukdomen har bekräftats hos tamsvin eller viltlevande svin (nedan kallade de berörda medlemsstaterna). I delarna I–IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i de berörda medlemsstaterna uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU har ändrats flera gånger med beaktande av förändringar i den epidemiologiska situationen i unionen vad gäller afrikansk svinpest som bör återspeglas i den bilagan. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändrades senast genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1270 (5) till följd av fall av afrikansk svinpest i Bulgarien, Polen och Litauen.

(2)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2019/1270 antogs har ytterligare fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin och tamsvin konstaterats i Bulgarien, Ungern och Polen. Efter dessa nyligen inträffade fall av denna sjukdom och med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen har områdesindelningen i dessa tre medlemsstater omprövats och uppdaterats. De införda riskhanteringsåtgärderna har också omprövats och uppdaterats. Dessa förändringar bör återspeglas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(3)

I juli 2019 konstaterades ett utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i förvaltningsdistriktet Vidin i Bulgarien, i ett område som för närvarande förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Detta utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Detta område i Bulgarien som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del III i stället för i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(4)

I juli 2019 konstaterades ett fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i regionen Plovdiv i Bulgarien, i ett område som för närvarande inte ingår i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Detta fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Detta område i Bulgarien som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(5)

I juli 2019 konstaterades några fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i distrikten Borsod-Abaúj-Zemplén och Szabolcs-Szatmár-Bereg i Ungern i ett område som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU, i närheten av områden som för närvarande förtecknas i del I i den bilagan. Dessa fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. De områden i Ungern som är förtecknade i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU och som är i närheten av det område som förtecknas i del II som påverkas av dessa nya fall av afrikansk svinpest bör nu förtecknas i del II i stället för i del I i den bilagan.

(6)

I juli 2019 konstaterades ett fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i förvaltningsdistriktet plocky i Polen i ett område som för närvarande förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Detta fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Detta område i Polen som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del II i stället för i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(7)

I juli 2019 konstaterades två utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i förvaltningsdistrikten kozienicki och zamojski i Polen, i områden som för närvarande förtecknas i delarna I och II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Dessa områden i Polen som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del III i stället för i delarna I och II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(8)

För att beakta den senaste epidemiologiska utvecklingen av afrikansk svinpest i unionen och för att proaktivt bekämpa riskerna kopplade till spridningen av sjukdomen, bör nya tillräckligt stora högriskområden avgränsas i Bulgarien, Ungern och Polen och tas med i förteckningarna i delarna I, II och III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1270 av den 26 juli 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater (EUT L 200, 29.7.2019, s. 44).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med följande:

”BILAGA

DEL I

1.   Belgien

Följande områden i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarien

Följande områden i Bulgarien:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Haskovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Sliven,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Sofia

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estland

Följande områden i Estland:

Hiiu maakond.

4.   Ungern

Följande områden i Ungern:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polen

Följande områden i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na południe od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogórd, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

powiat janowski;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.

8.   Rumänien

Följande områden i Rumänien:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

DEL II

1.   Belgien

Följande områden i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarien

Följande områden i Bulgarien:

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Shumen,

the whole region of Varna.

3.   Estland

Följande områden i Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungern

Följande områden i Ungern:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polen

Följande områden i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na północ od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gminy Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Rumänien

Följande områden i Rumänien:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

DEL III

1.   Bulgarien

Följande områden i Bulgarien:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

within municipality of Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

within municipality of Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

within municipality of Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni

the whole municipality of Polski Trambesh

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Rumänien

Följande områden i Rumänien:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.


Rättelser

6.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/54


Rättelse till rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov

( Europeiska unionens officiella tidning L 168 av den 7 juni 2014 )

Innehållsförteckningen på omslaget och sidan 39, titeln

I stället för:

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov

ska det stå:

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov”.