ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 187

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
12 juli 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1187 av den 6 juni 2019 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, av rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1188 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1189 av den 8 juli 2019 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1190 av den 11 juli 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 vad gäller avdrag från fiskekvoter som tilldelats Spanien för 2019

30

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1191 av den 8 juli 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 04 03 01 03 – Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive från tredjeländer) ( 1 )

33

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1192 av den 8 juli 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 02 03 01 – Verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster och Budgetpost 02 03 04 – Verktyg för förvaltning av den inre marknaden) ( 1 )

36

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1193 av den 8 juli 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 33 02 03 01 – Bolagsrätt) ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1194 av den 5 juli 2019 om identifiering av 4-tert-butylfenol (PTBP) som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 [delgivet med nr C(2019) 4987]  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1195 av den 10 juli 2019 om ändring av besluten 2008/730/EG, 2008/837/EG, 2009/184/EG, 2011/354/EU, genomförandebesluten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 och (EU) 2017/2451 vad gäller innehavaren av godkännandet och företrädaren för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad sojaböna, bomull, raps och majs [delgivet med nr C(2019) 5093]  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2019/1196 av den 11 juli 2019 om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands deltagande i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

50

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG ( EUT L 158, 27.5.2014 )

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1187

av den 6 juni 2019

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 82.1 andra stycket d och 87.2 a jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 juni 2016 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (nedan kallat avtalet).

(2)

Förhandlingarna slutfördes med framgång i och med att avtalet paraferades den 24 maj 2018.

(3)

Målet att förbättra informationsutbytet i brottsbekämpande syfte för att bevara säkerheten i unionen kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna själva på grund av den internationella kriminalitetens gränsöverskridande natur. För att utveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna är det av central vikt att alla medlemsstater och Schweiziska edsförbundet har ömsesidig tillgång till nationella databaser med DNA-analyser, automatiska identifieringssystem för fingeravtryck och uppgifter i fordonsregister.

(4)

Irland är bundet av rådets beslut 2008/615/RIF (1), rådets beslut 2008/616/RIF (2) och bilagan till det samt rådets rambeslut 2009/905/RIF (3), och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet.

(5)

Förenade kungariket är bundet av beslut 2008/615/RIF, beslut 2008/616/RIF och bilagan till det samt rambeslut 2009/905/RIF, och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(7)

Avtalet bör undertecknas och den förklaring som åtföljer detta bör godkännas. Vissa bestämmelser i avtalet bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed bemyndigas undertecknandet på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Förklaringen som åtföljer avtalet godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 4

I enlighet med artikel 8.3 i avtalet ska artikel 5.1 och 5.2 i avtalet tillämpas provisoriskt från och med den dag då avtalet (4) undertecknas, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ikraftträdande avslutas.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 6 juni 2019.

På rådets vägnar

A. BIRCHALL

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).

(3)  Rådets rambeslut 2009/905/RIF av den 30 november 2009 om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (EUT L 322, 9.12.2009, s. 14).

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/3


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, av rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET,

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,

SOM ÖNSKAR förbättra polissamarbetet och det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater och Schweiziska edsförbundet, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om skydd av den personliga friheten,

SOM BEAKTAR att de nuvarande förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna, särskilt avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (1), visar på ett nära samarbete i kampen mot brottslighet,

SOM FRAMHÅLLER de avtalsslutande parternas gemensamma intresse av att säkerställa att polissamarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater och Schweiziska edsförbundet fungerar på ett effektivt och snabbt sätt som är förenligt med de grundläggande principerna i de nationella rättssystemen och som iakttar de individuella rättigheterna och principerna i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950,

SOM INSER att det redan i rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (2) fastställs regler enligt vilka brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater och i Schweiziska edsförbundet effektivt och snabbt kan utbyta befintlig information och befintliga underrättelser för att genomföra brottsutredningar eller kriminalunderrättelseverksamhet,

SOM INSER att det är av central betydelse att exakt information kan utbytas snabbt och effektivt för att det internationella samarbetet på det brottsbekämpande området ska stimuleras,

SOM INSER att syftet är att införa förfaranden för att främja ett snabbt, effektivt och billigt utbyte av uppgifter, och att, för den gemensamma användningen av uppgifter, ansvarsskyldighet bör gälla för dessa förfaranden, och de bör innehålla lämpliga garantier beträffande uppgifternas korrekthet och säkerhet under överföring och lagring samt förfaranden för registrering av utbyte av uppgifter och restriktioner beträffande användningen av utbytta uppgifter,

SOM FRAMHÅLLER att detta avtal därför innehåller bestämmelser som bygger på huvudbestämmelserna i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (3) och rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (4), bilagan till detta samt rådets rambeslut 2009/905/RIF av den 30 november 2009 om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (5), och som utformats för att förbättra det informationsutbyte varigenom Europeiska unionens medlemsstater och Schweiziska edsförbundet beviljar varandra tillgång till sina automatiska databaser med DNA-analyser, system för automatisk identifiering av fingeravtryck och uppgifter i fordonsregister,

SOM FRAMHÅLLER att, när det gäller uppgifter från nationella databaser över DNA-analyser och system för automatisk identifiering av fingeravtryck, bör det genom ett system med träff/icke träff vara möjligt för den stat som genomför sökningen att i ett andra steg begära specifika personuppgifter från den stat som administrerar uppgifterna och vid behov begära ytterligare uppgifter genom förfaranden för ömsesidigt bistånd, inklusive de förfaranden som har antagits enligt rambeslut 2006/960/RIF,

SOM BEAKTAR att sådana bestämmelser skulle påskynda de befintliga förfarandena avsevärt genom att ge Europeiska unionens medlemsstater och Schweiziska edsförbundet möjlighet att ta reda på om någon annan stat har de uppgifter som de behöver, och i så fall vilken stat,

SOM BEAKTAR att gränsöverskridande jämförelse av uppgifter kommer att öppna en ny dimension inom brottsbekämpningen, och att den information som erhålls genom jämförelse av uppgifter kommer att bana väg för nya utredningsstrategier och därmed spela en central roll när det gäller att bistå medlemsstaternas brottsbekämpande och rättsliga myndigheter,

SOM BEAKTAR att reglerna bygger på de deltagande staternas nationella databaser,

SOM BEAKTAR att det på vissa villkor bör vara möjligt för staterna att översända personuppgifter och icke-personuppgifter för att förbättra informationsutbytet för att förebygga brott och upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten i samband med större evenemang med gränsöverskridande verkningar,

SOM INSER att det förutom förbättring av informationsutbytet finns behov av en reglering av andra former för närmare samarbete mellan polismyndigheterna, särskilt vid gemensamma säkerhetsoperationer (t.ex. gemensamma patruller),

SOM BEAKTAR att systemet med träff/icke-träff tillhandahåller en struktur med jämförelse av anonyma profiler, där ytterligare personuppgifter endast utbyts efter en träff, för vilken tillgången och mottagandet styrs av nationell lagstiftning, inbegripet regler om rättsligt bistånd, och att denna konstruktion garanterar systemet med träff/icke-träff tillfredsställande skydd av personuppgifter, varvid dock översändandet av personuppgifter till en annan stat förutsätter tillräcklig dataskyddsnivå i den mottagande staten,

SOM BEAKTAR att Schweiziska edsförbundet bör ansvara för de kostnader som dess egna myndigheter ådrar sig i samband med tillämpningen av detta avtal,

SOM INSER att ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet är ett viktigt steg på vägen mot ett säkrare och effektivare utbyte av kriminaltekniska uppgifter, varför vissa bestämmelser i rådets rambeslut 2009/905/RIF bör följas av Schweiziska edsförbundet,

SOM BEAKTAR att den behandling av personuppgifter som utförs, i enlighet med detta avtal, av myndigheter i Schweiziska edsförbundet i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terrorism och gränsöverskridande brottslighet bör omfattas av en standard för skydd av personuppgifter enligt det schweiziska edsförbundets nationella rätt som står i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (6),

SOM BASERAR SIG PÅ ett ömsesidigt förtroende mellan Europeiska unionens medlemsstater och Schweiziska edsförbundet för rättssystemens uppbyggnad och funktion,

SOM TAR HÄNSYN TILL att Schweiz och Liechtenstein har samma databaser och system för utbyte av information beträffande DNA- respektive fingeravtrycksuppgifter, i enlighet med avtalet mellan Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om samarbete inom ramen för Schweiz informationssystem för fingeravtrycksuppgifter och DNA-profil (7),

SOM INSER att bestämmelserna i bilaterala och multilaterala överenskommelser fortsätter att vara tillämpliga i alla frågor som inte omfattas av detta avtal,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ DETTA AVTAL.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Om inte annat följer av detta avtal ska artiklarna 1–24, 25.1, 26-32 och 34 i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, tillämpas i de bilaterala förbindelserna mellan Schweiziska edsförbundet och var och en av medlemsstaterna.

2.   Om inte annat följer av detta avtal ska artiklarna 1–19 och 21 i rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, samt bilagan till detta förutom kapitel 4 punkt 1 däri, tillämpas i de bilaterala förbindelserna mellan Schweiziska edsförbundet och var och en av medlemsstaterna.

3.   De förklaringar som medlemsstaterna har avgett i enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF ska också tillämpas i deras bilaterala förbindelser med Schweiziska edsförbundet.

4.   Om inte annat följer av detta avtal ska artiklarna 1–5 och 6.1 i rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet tillämpas i de bilaterala förbindelserna mellan Schweiziska edsförbundet och var och en av medlemsstaterna.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

1.    avtalsslutande parter : Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet.

2.    medlemsstat : en medlemsstat i Europeiska unionen.

3.    stat : en medlemsstat i Europeiska unionen eller Schweiziska edsförbundet.

Artikel 3

Enhetlig tillämpning och tolkning

1.   I syfte att säkerställa att de bestämmelser som avses i artikel 1 tillämpas och tolkas så enhetligt som möjligt ska de avtalsslutande parterna fortlöpande följa utvecklingen av rättspraxis vid Europeiska unionens domstol samt vid behöriga domstolar i Schweiziska edsförbundet beträffande dessa bestämmelser. Därför ska en mekanism inrättas för att säkerställa regelbunden ömsesidig överföring av denna rättspraxis.

2.   Schweiziska edsförbundet ska ha rätt att inkomma med inlagor eller skriftliga synpunkter till Europeiska unionens domstol när en fråga har hänskjutits dit av en domstol i en medlemsstat för ett förhandsavgörande om tolkningen av någon av de bestämmelser som avses i artikel 1.

Artikel 4

Tvistlösning

Tvister mellan Schweiziska edsförbundet och en medlemsstat om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller av någon av de bestämmelser som avses i artikel 1 samt ändringar som rör dessa kan av en part i tvisten hänskjutas till ett möte med företrädare för medlemsstaterna och Schweiziska edsförbundet i syfte att lösa tvisten å det snaraste.

Artikel 5

Ändringar

1.   Om det blir nödvändigt att ändra de bestämmelser som avses i artikel 1 ska Europeiska unionen snarast möjligt anmäla detta till Schweiziska edsförbundet och inhämta eventuella synpunkter.

2.   Europeiska unionen ska anmäla alla ändringar av de bestämmelser som avses i artikel 1 till Schweiziska edsförbundet så snart ändringen antagits.

Schweiziska edsförbundet ska självständigt besluta om att godta ändringen och om att införliva den med sin rättsordning. Sådana beslut ska anmälas till Europeiska unionen inom tre månader räknat från dagen för den anmälan som avses i första stycket.

3.   Om ändringen inte kan bli bindande för Schweiziska edsförbundet förrän vissa konstitutionella krav har fullgjorts ska Schweiziska edsförbundet meddela Europeiska unionen om detta vid tidpunkten för anmälan. Schweiziska edsförbundet ska snarast skriftligen meddela Europeiska unionen när alla konstitutionella krav fullgjorts. Om folkomröstning inte krävs ska meddelande göras så snart fristen för folkomröstning löpt ut. Om folkomröstning krävs ska Schweiziska edsförbundet göra sitt meddelande inom högst två år från Europeiska unionens anmälan. Från och med den dag som fastställts för ändringens ikraftträdande vad beträffar Schweiziska edsförbundet och fram till dess att landet anmäler att man har uppfyllt de konstitutionella kraven, ska Schweiziska edsförbundet, i den mån det är möjligt, tillämpa ändringen provisoriskt.

4.   Om Schweiziska edsförbundet inte godtar ändringen ska detta avtal tillfälligt upphöra att gälla. Ett möte mellan de avtalsslutande parterna ska sammankallas i syfte att undersöka alla möjligheter till att få detta avtal att fortsatt fungera väl, däribland möjligheten att erkänna lagstiftningens likvärdighet. Det tillfälliga upphörandet ska avbrytas så snart Schweiziska edsförbundet meddelar att landet godtar ändringen eller så snart de avtalsslutande parterna beslutar att åter börja tillämpa avtalet.

5.   Om de avtalsslutande parterna efter utgången av en sexmånadersperiod inte har enats om att åter börja tillämpa avtalet, ska detta avtal inte längre vara tillämpligt.

6.   Punkterna 4 och 5 i den här artikeln ska inte tillämpas på sådana ändringar av kapitlen 3, 4 och 5 i rådets beslut 2008/615/RIF eller artikel 17 i rådets beslut 2008/616/RIF för vilka Schweiziska edsförbundet har meddelat Europeiska unionen att de inte kan godtas med angivande av skälen till dess invändning. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i detta avtal, ska i så fall den före ändringen gällande versionen av de berörda bestämmelserna fortsätta tillämpas på de bilaterala förbindelserna mellan Schweiziska edsförbundet och var och en av medlemsstaterna.

Artikel 6

Översyn

De avtalsslutande parterna är eniga om att utföra en gemensam översyn av detta avtal senast fem år efter det att avtalet har trätt i kraft. Översynen ska särskilt avse det praktiska genomförandet, tolkningen och utvecklingen av avtalet och kan även omfatta frågor som följderna av Europeiska unionens utveckling på de områden som omfattas av detta avtal.

Artikel 7

Förhållandet till andra instrument

1.   Schweiziska edsförbundet får fortsätta att tillämpa sådana bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommelser om gränsöverskridande samarbete med medlemsstaterna som var i kraft den dag då detta avtal ingicks, förutsatt att dessa avtal eller överenskommelser inte är oförenliga med målen för detta avtal, Schweiziska edsförbundet ska underrätta Europeiska unionen om alla sådana avtal eller överenskommelser som kommer att fortsätta tillämpas.

2.   Schweiziska edsförbundet får ingå eller låta träda i kraft ytterligare bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommelser om gränsöverskridande samarbete med medlemsstater efter det att detta avtal har trätt i kraft, förutsatt att sådana avtal eller överenskommelser gör det möjligt att utvidga eller bredda målen för det föreliggande avtalet. Schweiziska edsförbundet ska underrätta Europeiska unionen om alla sådana nya avtal eller överenskommelser inom tre månader från undertecknandet av dessa, eller om det rör sig om avtal eller överenskommelser som undertecknades innan detta avtal trädde i kraft, inom tre månader efter ikraftträdandet.

3.   De avtal och överenskommelser som avses i punkterna 1 och 2 får inte påverka förbindelserna med de medlemsstater som inte är parter i dem.

4.   Detta avtal ska inte påverka befintliga avtal om rättslig hjälp eller ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden.

Artikel 8

Anmälningar, förklaringar och ikraftträdande

1.   De avtalsslutande parterna ska göra anmälan till varandra om fullgörandet av de förfaranden som krävs för att de ska kunna uttrycka sitt samtycke till att vara bundna av detta avtal.

2.   Europeiska unionen kan ge sitt samtycke till att vara bunden av detta avtal även om de beslut om behandling av personuppgifter som lämnas eller har lämnats i enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF ännu inte har antagits av alla medlemsstater.

3.   Artikel 5.1 och 5.2 ska tillämpas provisoriskt från och med den dag avtalet undertecknas.

4.   Den tremånadersperiod som anges i artikel 5.2 andra stycket angående ändringar av de bestämmelser som avses i artikel 1 som görs efter undertecknandet av detta avtal men före dess ikraftträdande ska börja löpa den dag då detta avtal träder i kraft.

5.   Vid den anmälan som avses i punkt 1, eller, om så föreskrivs, när som helst därefter, ska Schweiziska edsförbundet avge de förklaringar som avses i artikel 1.3.

6.   Detta avtal ska träda i kraft den första dagen i den tredje månad som följer på den dag den sista anmälan som avses i punkt 1 gjordes.

7.   Ingen överföring av personuppgifter mellan medlemsstaterna och Schweiziska edsförbundet enligt detta avtal får ske förrän bestämmelserna i kapitel 6 i rådets beslut 2008/615/RIF har införlivats med nationell rätt i de stater som ska delta i överföringen.

För att kontrollera om detta är fallet i Schweiziska edsförbundet ska ett utvärderingsbesök och pilottester genomföras enligt de villkor och arrangemang som överenskommits med Schweiziska edsförbundet och som liknar de som genomförs i medlemsstaterna i enlighet med kapitel 4 i bilagan till rådets beslut 2008/616/RIF.

På grundval av en global utvärderingsrapport ska rådet, på samma sätt som när automatiskt uppgiftsutbyte inleddes mellan medlemsstaterna, fastställa det eller de datum från och med vilka medlemsstaterna får överföra personuppgifter till Schweiziska edsförbundet i enlighet med detta avtal.

8.   Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 ska genomföras och tillämpas av Schweiziska edsförbundet. Schweiziska edsförbundet ska till Europeiska kommissionen överlämna texten till de huvudbestämmelser som de antar inom det område som omfattas av det direktivet.

9.   Artiklarna 1–24, 25.1, 26–32 och 34 i rådets rambeslut 2009/905/RIF ska genomföras och tillämpas av Schweiziska edsförbundet. Schweiziska edsförbundet ska till Europeiska kommissionen överlämna texten till de huvudbestämmelser som landet antar inom det område som omfattas av rådets rambeslut.

10.   De behöriga myndigheterna i Schweiziska edsförbundet får inte tillämpa bestämmelserna i kapitel 2 i rådets beslut 2008/615/RIF innan landet har genomfört och vidtagit de åtgärder som avses i punkterna 8 och 9 i denna artikel.

Artikel 9

Anslutning av nya medlemsstater till Europeiska unionen

Anslutning av nya medlemsstater till Europeiska unionen ska skapa rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal mellan dessa nya medlemsstater och Schweiziska edsförbundet.

Artikel 10

Uppsägning

1.   Detta avtal får när som helst sägas upp av någon av de avtalsslutande parterna genom att inge en anmälan om uppsägning till den andra kontraktsparten.

2.   Uppsägning av avtalet i enlighet med punkt 1 får verkan sex månader efter det att anmälan om uppsägning har lämnats in.

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EUT L 386, 29.12.2006, s. 89.

(3)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

(4)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 12.

(5)  EUT L 322, 9.12.2009, s. 14.

(6)  EUT L 119, 4.5.2016, s. 89.

(7)  Amtliche Sammlung/Recueil officiel AS/RO 2006 2031; Systematische Sammlung/Recueil systématique SR/RS 0.360.514.1.


Förklaring av de Avtalsslutande Parterna när Avtalet undertecknas

Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet, avtalsslutande parter i avtalet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (nedan kallat avtalet) avger härmed följande förklaring:

För att kunna genomföra informationsutbyte i fråga om DNA-analyser, automatiska identifieringssystem för fingeravtryck och uppgifter i fordonsregister i enlighet med avtalet krävs att Schweiziska edsförbundet inrättar bilaterala kontakter med var och en av medlemsstaterna för alla dessa uppgiftskategorier.

För att möjliggöra och underlätta detta arbete ska Schweiziska edsförbundet förses med tillgänglig dokumentation, programvara och kontaktuppgifter.

Schweiziska edsförunder kommer att ha möjlighet att inrätta ett informellt partnerskap med medlemsstater som redan inrättat sådant informationsutbyte för att dela erfarenheter och få praktisk och teknisk rådgivning. De närmare detaljerna i partnerskapet ska överenskommas med de berörda medlemsstaterna.

Schweiziska experter får när som helt kontakta rådets ordförande, Europeiska kommissionen och framstående experter på området för att inhämta information, förtydliganden och annat stöd. När kommissionen kontaktar företrädare för medlemsstaterna i samband med utarbetande av förslag eller meddelanden kommer den likaledes att utnyttja möjligheten att även kontakta företrädare för Schweiziska edsförbundet.

Schweiziska experter får bjudas in till möten där medlemsstaternas experter med rådet diskuterar tekniska frågor som är direkt relevanta för en korrekt tillämpning och utveckling av innehållet i rådets tidigare nämnda beslut.


FÖRORDNINGAR

12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1188

av den 14 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 27.1, och

av följande skäl:

(1)

Den europeiska standarden EN 13561 om utvändiga solskydd och markiser antogs ursprungligen av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) 2004 och ändrades 2008. Standarden innehåller fyra prestandaklasser för utvändiga solskydd och markiser, i synnerhet med avseende på produkternas vindlastmotstånd.

(2)

De klasser som fastställs i standarden EN 13561 är inte tillräckliga för alla produkter som för närvarande finns på marknaden. De nyaste produkterna har ett större vindlastmotstånd än tidigare produkter. Användningen av befintliga klasser kan i vissa fall leda till säkerhetsproblem i samband med fastsättningen av produkterna.

(3)

Det är därför nödvändigt att lägga till ytterligare tre prestandaklasser för vindlastmotstånd i den klassificering som ingår i standarden EN 13561. Det är också nödvändigt att göra åtskillnad mellan användningen av klasser i de undergrupper av produkter som omfattas av standarden, i synnerhet för vikarmsmarkiser, utvändiga solskydd med väv som löper i sidogejder och pergolamarkiser.

(4)

I enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 305/2011 får prestandaklasser med avseende på byggprodukternas väsentliga egenskaper fastställas av kommissionen eller av ett europeiskt standardiseringsorgan på grundval av ett reviderat mandat från kommissionen. Mot bakgrund av behovet av att fastställa ytterligare prestandaklasser så snart som möjligt bör kommissionen fastställa nya prestandaklasser. I enlighet med artikel 27.2 i den förordningen bör dessa klasser användas i harmoniserade standarder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Prestandaklasser ska fastställas med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser, i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.


BILAGA

Tabell 1

Prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd med väv som löper i sidogejder och pergolamarkiser

Klasser

0

1

2

3

Nominellt vindtryck pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70–< 110

≥ 110–< 170

Säkerhetsvindtryck pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84–< 132

≥ 132–< 204


Klasser

4

5

6

Nominellt vindtryck pN (N/m2)

≥ 170–< 270

≥ 270–< 400

≥ 400

Säkerhetsvindtryck pS (N/m2)

≥ 204–< 324

≥ 324–< 480

≥ 480

Tabell 2

Prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för saxarmsmarkiser, fallarmsmarkiser, fallarmsmarkiser med styrskenor, vertikalmarkiser, markisoletter, fasadmarkiser, markiser för takfönster, uterumsmarkiser och insektsnät

Klasser

0

1

2

3

Nominellt vindtryck pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70–< 110

≥ 110

Säkerhetsvindtryck pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84–< 132

≥ 132


Tabell 3

Prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för vikarmsmarkiser

Klasser

0

1

2

Nominellt vindtryck pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70

Säkerhetsvindtryck pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84


12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1189

av den 8 juli 2019

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1) särskilt artiklarna 19.6 och 20, och

av följande skäl:

(1)

Efter ett preliminärt godkännande vid plenarmötet i Brisbane i december 2017 godkände de deltagande parterna i Kimberleyprocessen att Republiken Gabon lades till i förteckningen över deltagande parter i denna process vid plenarmötet i Bryssel i november 2018.

(2)

Adresserna till de behöriga myndigheterna för flera av de deltagande parterna i Kimberleyprocessen i bilaga II och adresserna till medlemsstaternas behöriga myndigheter i bilaga III behöver uppdateras.

(3)

Efter Irlands begäran om att en EU-myndighet skulle utses i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 2368/2002 besökte kommissionen den EU-myndighet som utsetts av Irland för att kontrollera dess beredskap att åta sig de uppgifter som avses i förordning (EG) nr 2368/2002. De förberedelser som gjorts och de förfaranden som planerats av den EU-myndighet som Irland har utsett tyder på att den kommer att kunna utföra de uppgifter som krävs enligt kapitlen II, III och V i förordning (EG) nr 2368/2002 på ett tillförlitligt, punktligt, effektivt och lämpligt vis. Irland bör ges en realistisk tidsfrist för att genomföra de nödvändiga ändringarna.

(4)

I och med att de deltagande parterna i Kimberleyprocessen antog det administrativa beslutet ”Compilation of Modifications to Technical definitions” vid plenarmötet i Bryssel i november 2018 bör termen ”ursprungsland” ersättas med termen ”ursprungsland för gruva” i Kimberleyprocesscertifikat.

(5)

För att återspegla att termen ”ursprungsland” ersätts med termen ”ursprungsland för gruva” i EU-certifikatet enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EG) nr 2368/2002 bör bilaga IV till den förordningen ändras i enlighet med detta. Unionens behöriga myndigheter bör emellertid ges en realistisk tidsfrist för att anpassa sig till dessa ändringar, varvid hänsyn bör tas till den tid som krävs för att färdigställa de nya certifikaten.

(6)

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 2368/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 2368/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2368/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

3.

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.3 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Vad gäller Irland ska bilaga III tillämpas från och med den 1 september 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Federica MOGHERINI

Vice ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.


BILAGA I

”BILAGA II

Förteckning över deltagande parter i Kimberleyprocessens certifieringssystem och deras i vederbörlig ordning utsedda behöriga myndigheter enligt artiklarna 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 och 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Jerevan

Armenien

AUSTRALIEN

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australien.

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

VITRYSSLAND

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Vitryssland

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco’U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brasilien

KAMBODJA

Ministry of Commerce

Lot 19–61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Kambodja

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaoundé

Kamerun

KANADA

Internationellt:

Global Affairs Kanada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada

För allmänna frågor till Natural Resources Kanada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Kanada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Centralafrikanska republiken

FOLKREPUBLIKEN KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Peking 100088

Folkrepubliken Kina

HONGKONG, Den särskilda administrativa regionen Hongkong (Folkrepubliken Kina)

Department of Trade and Industry

Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong

Folkrepubliken Kina

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

Kina

Demokratiska republiken KONGO

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Demokratiska republiken Kongo

KONGO

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

PB 2787

Brazzaville

Kongo

ELFENBENSKUSTEN

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Elfenbenskusten

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)

Kontor EEAS 03/330

1049 Bryssel

Belgien

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIEN

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011 Indien

Indien

INDONESIEN

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesien

ISRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPAN

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KAZAKSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republiken Kazakstan

REPUBLIKEN KOREA

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN LAOS

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Libanon

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10–9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA:

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIKO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexiko City, 06140

Mexiko

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NYA ZEELAND

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Nya Zeeland

NORGE

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Postboks 8114 Dep

0032 Oslo, Norge

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republiken Panama

RYSSLAND

Internationellt:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moskva

Ryssland

Import- och exportmyndighet:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moskva

Ryssland

SIERRA LEONE:

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09–01, The Treasury

Singapore 179434

SYDAFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

Sydafrika

SRI LANKA:

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SCHWEIZ

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Bern/Schweiz

TAIWAN, PENGHU, KINMEN och MATSU, SEPARAT TULLOMRÅDE

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

THAILAND

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURKIET

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkiet

Import- och exportmyndighet:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkiet

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38–44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraina

FÖRENADE ARABEMIRATEN

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

Förenade Arabemiraten

AMERIKAS FÖRENTA STATER

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 Amerikas förenta stater

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/ K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


BILAGA II

”BILAGA III

Förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter och deras arbetsuppgifter enligt artiklarna 2 och 19

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Federal Public Service Economy SME's, Self-employed and Energy, Directorate-General for Economic Analyses & International Economy)

Italiëlei 124, bus 71

2000 Antwerpen

Tfn +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 eller +32 (0)2 277 98 70

E-post: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

När det gäller Belgien ska de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt förordning (EG) nr 2368/2002 samt tullbehandlingen endast utföras av

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

2018 Antwerpen

TJECKIEN

I Tjeckien utförs de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt förordning (EG) nr 2368/2002 samt tullbehandling endast vid

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Prag 4

Tjeckien

Tfn +420 2 613 338 41, +420 2 613 338 59, mobil +420 737 213 793

Fax +420 2 613 338 70

E-post: diamond@cs.mfcr.cz

Jour vid utsett tullkontor – Praha Ruzyně

Tfn +420 2 20 113 788 (måndag–fredag - 7.30–15.30)

Tfn +420 2 20 119 678 (lördag–söndag och helgdagar - 15.30–7.30)

TYSKLAND

När det gäller Tyskland ska de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt förordning (EG) nr 2368/2002, även utfärdandet av EU-certifikaten, endast utföras av följande myndighet:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

55743 Idar-Oberstein

Tfn + 49 678 156 270

Fax +49 678 156 27 19

E-post: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Vid tillämpningen av artiklarna 5.3, 6, 9, 10, 14.3, 15 och 17 i denna förordning, särskilt när det gäller skyldigheterna att rapportera till kommissionen, ska följande myndighet fungera som behörig tysk myndighet:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

90408 Nürnberg

Tfn +49 228 303 498 74

Fax +49 228 303 991 06

E-post: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLAND

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29–31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Irland

Tfn +353 1 678 20 00

E-post: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGAL

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lissabon

Tfn +351 218 813 843/8

Fax +351 218 813 986

E-post: dsl@at.gov.pt

När det gäller Portugal ska de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt förordning (EG) nr 2368/2002, även utfärdandet av EU-certifikat, endast utföras av följande myndighet:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lissabon

Tfn +351 210 030 080

Fax +351 210 037 777

E-post: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

RUMÄNIEN

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sektor 1, Bukarest, Rumänien)

Cod postal (Postnummer) 011865

Tel. +40 21 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75

Fax +40 21 318 46 35 / 314 34 62

www.anpc.ro

FÖRENADE KUNGARIKET

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tfn +44 207 008 69 03/57 97

E-post: KPUK@fco.gov.uk


BILAGA III

”BILAGA IV

Det gemenskapscertifikat som avses i artikel 2

I enlighet med de ändringar som följer av Lissabonfördraget, i vilket det föreskrivs att Europeiska unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen, ska med ’EU-certifikat’ förstås det gemenskapscertifikat som anges i artikel 2 g i denna förordning.

EU-certifikatet ska ha de särdrag som anges nedan. Medlemsstaterna ska se till att de certifikat som de utfärdar är identiska. Därför ska de till kommissionen översända förlagor till de certifikat som ska utfärdas.

Medlemsstaterna ska själva ansvara för tryckningen av EU-certifikaten. EU-certifikaten får även tryckas av tryckerier som utsetts av den medlemsstat där de är etablerade. I det senare fallet måste det på varje EU-certifikat anges en hänvisning till medlemsstatens utnämning av tryckeriet. Varje EU-certifikat ska vara försett med tryckeriets namn och adress eller med ett märke genom vilket tryckeriet kan identifieras. Tryckeriet ska vara ett sedeltryckeri som kan garantera en hög grad av säkerhet. Tryckeriet ska kunna uppvisa lämpliga referenser från offentliga myndigheter och kunder inom näringslivet.

Europeiska kommissionen ska ställa förlagorna till EU-certifikaten i original till EU-myndigheternas förfogande.

Material

Mått: A4 (210 mm × 297 mm).

Vattenmärke med osynliga (gula/blå) UV-fluorescerande fibrer.

Lösningsmedelskänslig tryckfärg.

Papperet ska vara UV-dött (UV-fluorescerande säkerhetsdetaljer framträder tydligt i UV-ljus).

Papperet ska ha ytvikten 95 g/m2.

Tryck/utskrift.

Iriserat bottenmönster (lösningsmedelskänslig tryckfärg).

Iriseringen i säkerhetsbottenmönstret framträder inte vid fotokopiering.

De använda tryckfärgerna ska vara lösningsmedelskänsliga för att skydda dokumentet mot kemikalier som används för att ändra ifylld text, t.ex. blekmedel.

En färg i bottenmönstret, permanent och ljusäkta.

En andra irisering ska tryckas för att undvika att certifikaten förändras genom inverkan av solljus.

Osynligt UV-fluorescerande motiv (stjärnorna i EU-flaggan).

Det säkerhetsgodkända tryckeriet ska anpassa mängden UV-färg så att UV-säkringen inte framträder i synligt ljus.

EU-flaggan ska tryckas i guld och Europablått.

Bård tryckt i djuptryck.

Djuptrycket har en taktil effekt som är en av de viktigaste säkerhetsdetaljerna i dokumentet.

Mikrotext i form av en linje med texten: ’Kimberley Process Certificate’.

Latent bild: KP.

’KPCS’ i mikrotext.

Dokumentets utformning måste medge att skydd mot kopiering (’Medallion’) infogas i bottentryckets fina linjemönster.

Numrering

Varje EU-certifikat ska ha ett unikt löpnummer med prefixet EU.

Kommissionen ska tilldela löpnummer till de EU-medlemsstater som avser att ge ut EU-certifikat.

Det ska finnas två slag av överensstämmande numrering – en synlig och en osynlig.

Numrering 1: åttasiffrig löpnummernumrering, tryckt i svart en gång på alla delar av dokumentet.

Tryckeriet ska ha allt ansvar för numreringen av varje enskilt certifikat.

Tryckeriet ska lagra alla nummer i en databas.

Numrering 2: osynlig åttasiffrig löpnummernumrering (överensstämmande med numrering 1) tryckt med fluorescerande UV-färg.

Språk

Engelska och vid behov den berörda medlemsstatens språk.

Layout och slutligt utförande

Obligatoriska säkerhetsdetaljer

Perforering (skåror) i ett läge, skurna A4-ark. En perforering 100 mm från höger kant.

a)

vänster sida

Image 3

b)

höger sida

Image 4

12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1190

av den 11 juli 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 vad gäller avdrag från fiskekvoter som tilldelats Spanien för 2019

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (1), särskilt artikel 105.4, och

av följande skäl:

(1)

År 2013 antog kommissionen genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 (2) om avdrag från vissa fiskekvoter som tilldelats Spanien för 2013 och efterföljande år till följd av överfiske av en viss makrillkvot under 2009. I den förordningen fastställdes avdrag från makrillkvoterna i Ices-sektion 8c, Ices-delområdena 9 och 10, och i EU:s vatten i Cecaf-området 34.1.1, samt från ansjoviskvoten i Ices-delområde 8.

(2)

Den spanska fiskeflottan för kustfiske är i hög grad beroende av makrill och har redan mycket låg lönsamhet. Till detta kommer att kvoten är 20 % lägre för 2019 än för 2018 och att makrillavdraget kommer att fortsätta till 2023. Om ett lägre avdrag för makrill tillåts endast för 2019 kommer fisketrycket på beståndet inte att öka i förhållande till det som redan tillåts enligt rådets förordning (EU) 2019/124 (3). För att undvika negativa sociala och ekonomiska följder för den berörda fiskesektorn och för den därmed förbundna beredningsindustrin, bör de kvantiteter som dras av inte under något år överskrida 33 % av den årliga makrillkvoten. När den kvantitet som ska dras av överskrider 33 % av den årliga makrillkvoten, bör genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 ändras så att den årliga kvantitet som ska dras av minskas medan avdragsperioden förlängs med motsvarande längd.

(3)

Spaniens makrillkvot i Ices-sektion 8c, Ices-delområdena 9 och 10, och i EU:s vatten i Cecaf-området 34.1.1 har för 2019 fastställts till 24 597 ton, medan de avdrag som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 för det året har fastställts till 9 240 ton, vilket motsvarar 38 % av Spaniens kvot. De avdrag som ska göras under 2019 bör därmed minskas så att de motsvarar 33 % av kvoten och mellanskillnaden bör läggas till de avdrag som ska göras under 2023.

(4)

Spanien har begärt att avdraget från makrillkvoten för 2019 minskas från de 5 544 ton som ursprungligen fastställdes till 4 421 ton. Skillnaden utgör 0,1 % av den totala tillåtna fångstmängden, så den biologiska påverkan på beståndet är minimal, men den ytterligare kvantitet detta innebär är icke desto mindre viktig för det småskaliga fisket. 2023 års avdrag från samma kvot skulle ökas till 1 392 ton från de 269 ton som ursprungligen fastställdes. Den ursprungliga avdragsandelen för makrill- och ansjoviskvoterna skulle variera från år till år, men skulle förbli oförändrad sett till hela perioden 2019–2023. De avdrag som ska göras under 2023 skulle fortfarande ligga under de årliga avdrag som fastställts för 2016–2022.

(5)

Ändringarna av de avdrag som görs från kvoterna för makrill och ansjovis under 2019 skulle även fortsättningsvis säkerställa att fiskemöjligheterna för dessa arter inte överskrids för 2019. De skulle vara i linje med målen för den gemensamma fiskepolitiken.

(6)

Genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 av den 5 mars 2013 om avdrag från vissa fiskekvoter som tilldelats Spanien för 2013 och efterföljande år till följd av överfiske av en viss makrillkvot under 2009 (EUT L 62, 6.3.2013, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EU) 2019/124 av den 30 januari 2019 om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 29, 31.1.2019, s. 1).


BILAGA

Bestånd

Ursprunglig kvot 2009

Anpassad kvot 2009

Fastställda fångster 2009

Skillnad kvot–fångster (överfiske)

Avdrag 2013

Avdrag 2014

Avdrag 2015

Avdrag 2016

Avdrag 2017

Avdrag 2018

Avdrag 2019

Avdrag 2020

Avdrag 2021

Avdrag 2022

Avdrag 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

-65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  För ansjovis ska årtalet förstås som den fiskeperiod som inleds det året.


BESLUT

12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/33


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1191

av den 8 juli 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 04 03 01 03 – Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive från tredjeländer)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 46 och 48 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 till EES-avtalet.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet omfattar särskilda bestämmelser om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

(4)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser den fria rörligheten för arbetstagare, samordningen av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive från tredjeländer, bör fortsätta.

(5)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att det utvidgade samarbetet kan äga rum från och med den 1 januari 2019.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2019.

På rådets vägnar

A.-K. PEKONEN

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2019

av den

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive från tredjeländer, bör fortsätta.

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att det utvidgade samarbetet kan äga rum från och med den 1 januari 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5.5 och 5.13 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ”och 2018” ersättas med ”, 2018 och 2019”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(*1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/36


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1192

av den 8 juli 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 02 03 01 – Verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster och Budgetpost 02 03 04 – Verktyg för förvaltning av den inre marknaden)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 till EES-avtalet.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet innehåller bestämmelser om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

(4)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster samt verktyg för förvaltning av den inre marknaden bör fortsätta.

(5)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att det utvidgade samarbetet kan äga rum från och med den 1 januari 2019.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör grunda sig på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2019.

På rådets vägnar

A.-K. PEKONEN

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2019

av den

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster samt verktyg för förvaltning av den inre marknaden bör fortsätta.

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att det utvidgade samarbetet kan äga rum från och med den 1 januari 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7.12 och 7.14 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ”och 2018” ersättas med ”, 2018 och 2019”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(*1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/39


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1193

av den 8 juli 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 33 02 03 01 – Bolagsrätt)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 till EES-avtalet.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet innehåller bestämmelser om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

(4)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser bolagsrätt bör fortsätta.

(5)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att det utvidgade samarbetet kan äga rum från och med den 1 januari 2019.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2019.

På rådets vägnar

A.-K. PEKONEN

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr …/2019

av den

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser bolagsrätt bör fortsätta.

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att det utvidgade samarbetet kan äga rum från och med den 1 januari 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7.13 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ”och 2018” ersättas med ”, 2018 och 2019”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(*1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1194

av den 5 juli 2019

om identifiering av 4-tert-butylfenol (PTBP) som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

[delgivet med nr C(2019) 4987]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 59.9, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 augusti 2016 lämnade Tyskland, i enlighet med artikel 59.3 i förordning (EG) nr 1907/2006, dokumentation till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) enligt bilaga XV till den förordningen (nedan kallad dokumentation enligt bilaga XV) för identifiering av 4-tert-butylfenol (PTBP) (EG-nr 202-679-0, CAS-nr 98-54-4) som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i den förordningen på grund av sina hormonstörande egenskaper och för vilket det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter på miljön som föranleder betänkligheter som motsvarar dem som föranleds av de andra ämnen som förtecknas i artikel 57 a–e i förordning (EG) nr 1907/2006.

(2)

Den 15 december 2016 antog kemikaliemyndighetens medlemsstatskommitté (nedan kallad medlemsstatskommittén) sitt yttrande (2) om dokumentationen enligt bilaga XV. Även om merparten av medlemsstatskommitténs ledamöter ansåg att PTBP bör identifieras som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 lyckades medlemsstatskommittén inte nå någon enhällig överenskommelse. Två ledamöter ifrågasatte tillförlitligheten hos den centrala vetenskapliga studien (3) och ansåg att de tillgängliga beläggen inte gör det möjligt att dra slutsatsen att det föreligger betänkligheter som motsvarar dem som föranleds av de andra ämnen som förtecknas i artikel 57 a–e i förordning (EG) nr 1907/2006. En tredje ledamot stödde identifieringen av PTBP som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter, men ifrågasatte också tillförlitligheten hos den centrala vetenskapliga studien. Kommissionen instämmer inte i de tvivel som uttryckts om tillförlitligheten hos den centrala vetenskapliga studien.

(3)

Den 17 januari 2017 lämnade kemikaliemyndigheten, i enlighet med artikel 59.9 i förordning (EG) nr 1907/2006, in medlemsstatskommitténs yttrande till kommissionen för beslut om identifiering av PTBP på grundval av artikel 57 f i den förordningen.

(4)

Kommissionen instämmer i medlemsstatskommitténs yttrande där det enhälligt konstateras att det finns vetenskapliga belägg för skadliga effekter på fisk kopplad till en östrogenverkningsmekanism hos PTBP, vilket visar att ämnet uppfyller WHO/IPCS (Världshälsoorganisationen/internationella programmet för kemikaliesäkerhet) (4) definition av ett hormonstörande ämne. Exponering för PTBP leder till allvarliga och irreversibla skadliga effekter på fiskars könsutveckling, nämligen ett fullständigt och irreversibelt könsbyte hos påverkade fiskpopulationer som leder till populationer av enbart honor. Slutsatsen att PTBP har hormonstörande egenskaper stöds ytterligare genom jämförelser med andra ämnen (5) som tillhör samma kemiska klass av alkylfenoler som PTBP. Av dessa skäl drar kommissionen slutsatsen att det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter på miljön när det gäller PTBP.

(5)

Kommissionen anser att de skadliga effekterna är lika allvarliga som hos andra ämnen som har identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 på grund av sina hormonstörande egenskaper med sannolika allvarliga effekter på miljön. De effekter som observerats på fisk är irreversibla och kan vara relevanta för vilda populationer. Merparten av medlemsstatskommitténs ledamöter ansåg att det förefaller svårt att på grundval av tillgänglig information härleda en säker exponeringsnivå för att på ett tillfredsställande sätt bedöma riskerna, även om det kan finnas en sådan. Kommissionen instämmer i den bedömningen. Kommissionen anser därför att de skadliga effekterna föranleder betänkligheter som motsvarar dem som föranleds av de andra ämnen som förtecknas i artikel 57 a–e i förordning (EG) nr 1907/2006. Skadliga effekter på fiskars könsutveckling konstaterades i den centrala studien på låga koncentrationsnivåer (lägsta koncentration med observerad effekt: 1 μg/l), vilket ytterligare stärker betänkligheterna.

(6)

PTBP bör identifieras i enlighet med artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter på grund av sina hormonstörande egenskaper med sannolika allvarliga effekter på miljön som föranleder betänkligheter som motsvarar dem som föranleds av de andra ämnen som förtecknas i leden a–e.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   4-tert-butylfenol (PTBP) (EG-nr 202-679-0, CAS-nr 98-54-4) identifieras som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 på grund av sina hormonstörande egenskaper med sannolika allvarliga effekter på miljön som föranleder betänkligheter som motsvarar dem som föranleds av de andra ämnen som förtecknas i artikel 57 a–e i den förordningen.

2.   Det ämne som anges i punkt 1 ska upptas på den kandidatförteckning som avses i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 där följande ska anges under ”Skäl till upptagande”: ”Hormonstörande ämnen (artikel 57 f – miljön)”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Europeiska kemikaliemyndigheten.

Utfärdat i Bryssel den 5 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K., (2005), Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie - UWM Olsztyn), s. 61.

(4)  Världshälsoorganisationen/internationella programmet för kemikaliesäkerhet (WHO/IPCS), 2002, Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors, WHO/PCS/EDC/02.2, finns på http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-nonylfenol, grenad och rak; 4-tert-oktylfenol (CAS-nr 140-66-1, EG-nr 205-426-2); 4-heptylfenol, grenad och rak; 4-tert-pentylfenol (CAS-nr 80-46-6, EG-nr 201-280-9).


12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1195

av den 10 juli 2019

om ändring av besluten 2008/730/EG, 2008/837/EG, 2009/184/EG, 2011/354/EU, genomförandebesluten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 och (EU) 2017/2451 vad gäller innehavaren av godkännandet och företrädaren för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad sojaböna, bomull, raps och majs

[delgivet med nr C(2019) 5093]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 9.2 och 21.2, och

av följande skäl:

(1)

Bayer CropScience AG med säte i Tyskland är innehavare av godkännandet för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade livsmedel och foder (sojaböna, bomull, raps och majs) enligt förordning (EG) nr 1829/2003 som omfattas av kommissionens beslut 2008/730/EG (2), 2008/837/EG (3), 2009/184/EG (4), 2011/354/EU (5), kommissionens genomförandebeslut 2012/81/EU (6), 2013/327/EU (7), (EU) 2015/690 (8), (EU) 2015/697 (9), (EU) 2015/699 (10) och (EU) 2016/1215 (11).

(2)

Bayer CropScience N.V. med säte i Belgien är innehavare av godkännandet för utsläppande på marknaden av ett genetiskt modifierat livsmedel och foder (bomull) och är företrädare för Bayer CropScience LP med säte i Förenta staterna för godkännandet enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1208 (12).

(3)

Bayer CropScience N.V. med säte i Belgien är innehavare av godkännandet för utsläppande på marknaden av ett genetiskt modifierat livsmedel och foder (sojaböna) och är företrädare för M.S. Technologies LLC med säte i Förenta staterna för godkännandet enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2451 (13).

(4)

I en skrivelse av den 1 augusti 2018 uppmanade Bayer CropScience AG, Tyskland, Bayer CropScience N.V., Belgien och Bayer CropScience LP, Förenta staterna, kommissionen att överföra deras rättigheter och skyldigheter rörande samtliga godkännanden av och pågående ansökningar avseende genetiskt modifierade produkter till BASF Agricultural Solutions Seed US LLC med säte i Förenta staterna.

(5)

I en skrivelse av den 19 oktober 2018 bekräftade BASF Agricultural Solutions Seed US LLC sitt samtycke till denna överföring och godkände BASF SE med säte i Tyskland som sin företrädare i EU.

(6)

Den 11 oktober 2018 bekräftade M.S. Technologies LLC skriftligen sitt samtycke till ändringen av deras företrädare.

(7)

Bilagorna till besluten 2008/730/EG, 2008/837/EG, 2009/184/EG och 2011/354/EU innehåller länkar till de webbplatser för The American Oil Chemists Society där referensmaterialen för detektionsmetoden är tillgängliga. Referensmaterialet har länkar till Bayer och därför bör dessa länkar anpassas i enlighet med detta.

(8)

De föreslagna ändringarna av besluten om godkännande är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av de berörda produkterna. Detsamma gäller de berörda adressaterna för besluten om godkännande som också bör ändras i enlighet med detta.

(9)

Genomförandet av de begärda ändringarna kräver ändring av de beslut som godkänner utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade produkter för vilka Bayer CropScience AG och Bayer CropScience N.V. är innehavare av godkännande. Särskilt följande beslut bör därför ändras i enlighet med detta: Besluten 2008/730/EG, 2008/837/EG, 2009/184/EG, 2011/354/EU, genomförandebesluten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 och (EU) 2017/2451.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av beslut 2008/730/EG

Beslut 2008/730/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

4.

Tredje strecksatsen i led d i bilagan ska ersättas med följande:

”—

Referensmaterial: AOCS 0707-A och AOCS 0707-B, finns på http://www.aocs.org/tech/crm (American Oil Chemists Society).”

Artikel 2

Ändring av beslut 2008/837/EG

Beslut 2008/837/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

4.

Tredje strecksatsen i led d i bilagan ska ersättas med följande:

”—

Referensmaterial: AOCS 0306-A och AOCS 0306-E, finns på http://www.aocs.org/tech/crm (American Oil Chemists Society).”

Artikel 3

Ändring av beslut 2009/184/EG

Beslut 2009/184/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 9 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

4.

Tredje strecksatsen i led d i bilagan ska ersättas med följande:

”—

Referensmaterial: AOCS 0208-A, finns på American Oil Chemists Society (AOCS) på https://www.aocs.org/crm.”

Artikel 4

Ändring av beslut 2011/354/EU

Beslut 2011/354/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

4.

Tredje strecksatsen i led d i bilagan ska ersättas med följande:

”—

Referensmaterial: AOCS 1108-A och AOCS 0306-E, finns på http://www.aocs.org/tech/crm (American Oil Chemists Society).”

Artikel 5

Ändring av genomförandebeslut 2012/81/EU

Genomförandebeslut 2012/81/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

Artikel 6

Ändring av genomförandebeslut 2013/327/EU

Genomförandebeslut 2013/327/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

Artikel 7

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/690

Genomförandebeslut (EU) 2015/690 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

Artikel 8

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/697

Genomförandebeslut (EU) 2015/697 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

Artikel 9

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/699

Genomförandebeslut (EU) 2015/699 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

Artikel 10

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/1215

Genomförandebeslut (EU) 2016/1215 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska ”Bayer CropScience AG” ersättas med ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, företrädd av BASF SE, Tyskland”.

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

Artikel 11

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/1208

Genomförandebeslut (EU) 2017/1208 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Innehavare av godkännandet

Innehavaren av godkännandet ska vara BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Förenta staterna, företrädd av BASF SE, Tyskland.”

2.

I artikel 8 ska ”Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgien” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.”

Artikel 12

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/2451

Genomförandebeslut (EU) 2017/2451 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Innehavare av godkännandet

Innehavarna av godkännandet ska vara

a)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Förenta staterna, företrädd av BASF SE, Tyskland,

och

b)

BASF SE, Tyskland, som företräder M.S. Technologies, LLC, Förenta staterna.”

2.

I artikel 9 ska ”Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgien” ersättas med ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland”.

3.

Led a i bilagan ska ersättas med följande:

”a)   Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Förenta staterna

Företrädd av BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland,

och

Namn

:

BASF SE Tyskland

Adress

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland

Som företrädare för M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Förenta staterna.”

Artikel 13

Adressat

Detta beslut riktar sig till BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2008/730/EG av den 8 september 2008 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad sojaböna A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 247, 16.9.2008, s. 50).

(3)  Kommissionens beslut 2008/837/EG av den 29 oktober 2008 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 299, 8.11.2008, s. 36).

(4)  Kommissionens beslut 2009/184/EG av den 10 mars 2009 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller har framställts av genetiskt modifierad raps T45 (ACS-BNØØ8-2) till följd av saluföring av denna raps i tredjeländer till och med 2005 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 68, 13.3.2009, s. 28.)

(5)  Kommissionens beslut 2011/354/EU av den 17 juni 2011 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 (BCS-GHØØ2-5) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 160, 18.6.2011, s. 90).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut 2012/81/EU av den 10 februari 2012 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 40, 14.2.2012, s. 10).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/327/EU av den 25 juni 2013 om godkännande för utsläppande på marknaden av livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierad Ms8-, Rf3- och Ms8 × Rf3-raps eller livsmedel och foder som har framställts av sådana genetiskt modifierade organismer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 175, 27.6.2013, s. 57).

(8)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/690 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614xLLCotton25 (BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 112, 30.4.2015, s. 35).

(9)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/697 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade majsen T25 (ACS-ZMØØ3-2) och förlängning av godkännandet för de befintliga produkterna av majs T25 (ACS-ZMØØ3-2), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 112, 30.4.2015, s. 66).

(10)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/699 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull T304-40 (BCS-GHØØ4-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 112, 30.4.2015, s. 77).

(11)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1215 av den 22 juli 2016 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 199, 26.7.2016, s. 16).

(12)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1208 av den 4 juli 2017 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 173, 6.7.2017, s. 23).

(13)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2451 av den 21 december 2017 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 346, 28.12.2017, s. 20).


12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/50


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2019/1196

av den 11 juli 2019

om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands deltagande i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse till rådets ordförande av den 14 mars 2019 meddelade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) sin avsikt att delta i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 (1).

(2)

Eftersom inga särskilda villkor är förknippade med Förenade kungarikets deltagande i förordning (EU) 2018/1727 föreligger inget behov av övergångsåtgärder.

(3)

Förenade kungarikets deltagande i förordning (EU) 2018/1727 bör därför bekräftas.

(4)

Förordning (EU) 2018/1727 trädde i kraft den 11 december 2018 och börjar tillämpas den 12 december 2019.

(5)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(6)

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2) (nedan kallat utträdesavtalet) ingicks mellan unionen och Förenade kungarikets regering i november 2018, men de nödvändiga interna förfarandena för dess ikraftträdande har ännu inte slutförts. I del fyra av utträdesavtalet föreskrivs en övergångsperiod som inleds den dag då avtalet träder i kraft. Under övergångsperioden ska unionslagstiftningen fortsätta att tillämpas för och i Förenade kungariket i enlighet med utträdesavtalet.

(7)

Genom Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 (3) beslutades den 22 mars 2019, i samförstånd med Förenade kungariket, att förlänga tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 22 maj 2019 för den händelse att underhuset skulle godkänna utträdesavtalet senast den 29 mars 2019 eller, om så inte var fallet, till och med den 12 april 2019. Underhuset hade inte godkänt utträdesavtalet den 29 mars 2019. Den 11 april 2019 förlängdes tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget genom Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 (4), i samförstånd med Förenade kungariket, till och med den 31 oktober 2019. På begäran av Förenade kungariket kan denna period förlängas ytterligare genom ett enhälligt beslut av Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket. Förenade kungariket kan dessutom när som helst återkalla anmälan av sin avsikt att utträda ur unionen.

(8)

Förordning (EU) 2018/1727 kommer därför endast att tillämpas på och i Förenade kungariket om Förenade kungariket är en medlemsstat den 12 december 2019 eller om utträdesavtalet har trätt i kraft senast den dagen.

(9)

I enlighet med artikel 4 i protokoll nr 21 bör detta beslut träda i kraft så snart som möjligt dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed bekräftas Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands deltagande i förordning (EU) 2018/1727.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (EUT L 295, 21.11.2018, s. 138).

(2)  EUT C 144 I, 25.4.2019, s. 1.

(3)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 22 mars 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(4)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 11 april 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).


Rättelser

12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/52


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 158 av den 27 maj 2014 )

Sidan 96, artikel 16.3 a

I stället för:

”… av sina totala arvoden från företag av allmänt intresse i den berörda medlemsstaten under föregående räkenskapsår.”

ska det stå:

”… av de totala revisionsarvodena från företag av allmänt intresse i den berörda medlemsstaten under föregående kalenderår.”.