ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 165

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
21 juni 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1011 av den 13 december 2018 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 vad gäller vissa registreringsvillkor för att främja användningen av tillväxtmarknader för små och medelstora företag vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1012 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1013 av den 16 april 2019 om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 av den 12 juni 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1015 av den 20 juni 2019 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoximmetyl, lambda-cyhalotrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron och tetrakonazol i eller på vissa produkter ( 1 )

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1016 av den 20 juni 2019 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den trettiosjunde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

65

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1017 av den 14 juni 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets medlemsråd med avseende på villkoren för anslutning av Georgiens regering till 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

66

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/1018 av den 20 juni 2019 om ändring av beslut 2014/386/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

69

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2019/1019 av den 7 juni 2019 om modernisering av byggnader ( 1 )

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1011

av den 13 december 2018

om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 vad gäller vissa registreringsvillkor för att främja användningen av tillväxtmarknader för små och medelstora företag vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2015 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artiklarna 4.2 och 33.8, och

av följande skäl:

(1)

Initiativet om kapitalmarknadsunionen syftar till att minska beroendet av banklån, till att diversifiera marknadsbaserade finansieringskällor för små och medelstora företag samt till att främja emission av obligationer och aktier av små och medelstora företag på offentliga marknader. Företag som är etablerade i unionen och som vill anskaffa kapital på handelsplatser står inför stora engångskostnader och löpande kostnader för offentliggörande och efterlevnad som kan avskräcka dem från att ens eftersträva en upptagning till handel på en handelsplats i unionen. Dessutom tenderar aktier emitterade av små och medelstora företag på handelsplatser att lida av lägre nivåer av likviditet och högre volatilitet, vilket ökar kapitalkostnaden och gör denna finansieringskälla alltför problematisk.

(2)

Genom direktiv 2014/65/EU skapades en ny typ av handelsplats, tillväxtmarknader för små och medelstora företag, som är en undergrupp till multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar), i syfte att underlätta tillgång till kapital för små och medelstora företag och för att underlätta ytterligare utveckling av specialiserade marknader som syftar till att tillgodose behoven hos emittenter som är små och medelstora företag. I direktiv 2014/65/EU förutsågs även följande: ”Uppmärksamhet bör fästas vid hur framtida reglering ytterligare bör stödja och främja användningen av den marknaden så att den blir attraktiv för investerare, och minska de administrativa bördorna och skapa ytterligare incitament för små och medelstora företag att få tillgång till kapitalmarknaderna genom dessa marknader.”

(3)

För att säkerställa likviditet och lönsamhet på tillväxtmarknader för små och medelstora företag krävs enligt artikel 33.3 a i direktiv 2014/65/EU att minst 50 % av de emittenter vars finansiella instrument tas upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag är små och medelstora företag som emitterar aktier och/eller räntebärande värdepapper. Enligt direktiv 2014/65/EU definieras ett litet eller medelstort företag som emitterar aktier som ett företag med ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 200 miljoner euro på grundval av slutkursen vid årets slut de tre föregående kalenderåren. Å andra sidan föreskriver kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (2) att ett litet eller medelstort företag som emitterar andra finansiella instrument än aktier (endast räntebärande värdepapper) bör uppfylla minst två av följande tre villkor: i) antalet anställda (mindre än 250), ii) balansomslutning (mindre än 43 miljoner euro), och iii) årlig nettoomsättning (mindre än 50 miljoner euro). När det gäller emittenter av andra finansiella instrument än aktier har detta krav visat sig vara alltför restriktivt eftersom denna typ av emittenter tenderar att vara större än traditionella små och medelstora företag. Som en följd av detta uppfyller många emittenter av andra finansiella instrument än aktier inte kraven för att kvalificeras som små och medelstora företag enligt delegerad förordning (EU) 2017/565 trots att de är relativt små. Eftersom de inte når upp till tröskelvärdet att 50 % av emittenterna kvalificeras som små och medelstora företag har många MTF-plattformar som specialiserat sig på emission av räntebärande värdepapper eller som tillåter både aktie- och obligationsemissioner, inte registrerat sig på tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Om de som driver MTF-plattformarna inte utnyttjar regelverket för tillväxtmarknader för små och medelstora företag leder det i sin tur till att emittenterna på dessa MTF-plattformar inte kan dra nytta av de mindre strikta rättsliga krav som är avsedda att främja börsnoteringar och emissioner på dessa tillväxtmarknader. För att göra det möjligt för fler MTF-plattformar att registrera sig som tillväxtmarknader för små och medelstora företag bör därför det enda kriteriet för att kvalificera emittenter av andra finansiella instrument än aktier som små eller medelstora företag i samband med dessa tillväxtmarknader utgöras av det nominella värdet av en emittents emissioner av räntebärande värdepapper (exklusive lån) under föregående kalenderår. Kommissionen kommer att övervaka om den nya definitionen av små och medelstora företag som emitterar andra finansiella instrument än aktier är ändamålsenlig när det gäller att göra det möjligt för MTF-plattformar att registrera sig som tillväxtmarknader för små och medelstora företag, och även övervaka effekterna på marknadsutvecklingen och investerarnas förtroende.

(4)

Enligt delegerad förordning (EU) 2017/565 bör en tillväxtmarknad för små och medelstora företag inte ha regler som lägger större bördor på emittenter än de regler som gäller för emittenter på reglerade marknader. Artikel 78.2 g i delegerad förordning (EU) 2017/565 föreskriver emellertid att emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag måste offentliggöra finansiella halvårsrapporter. Emittenter av andra finansiella instrument än aktier som riktar sig till professionella kunder på reglerade marknader omfattas däremot inte av samma skyldighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (3). Framställningen av finansiella halvårsrapporter har visat sig vara en oproportionerlig skyldighet för emittenter av andra finansiella instrument än aktier på tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Eftersom många MTF-plattformar med fokus på små och medelstora företag inte kräver halvårsvisa årliga finansiella rapporter för emittenter av andra finansiella instrument än aktier förefaller ett sådant obligatoriskt krav genom delegerad förordning (EU) 2017/565 bidra till att avskräcka de som driver MTF-plattformar från att registrera sig som tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Operatören av en tillväxtmarknad för små och medelstora företag bör därför ha möjlighet att besluta om de vill tillämpa kravet på halvårsvist offentliggörande av finansiella rapporter på emittenter av andra finansiella instrument än aktier.

(5)

Det har konstaterats att vissa emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag endast har tillgängliggjort en begränsad mängd av det emitterade aktiekapitalet för allmänheten, vilket gör handeln med dessa aktier mer riskabel för investerare och har en negativ inverkan på likviditeten. Detta verkar i sin tur avskräckande på investerare som ämnar investera i börsnoterade aktier i små och medelstora företag på tillväxtmarknader. För att säkerställa likviditet i aktiehandeln, och för att öka investerarnas förtroende, bör operatörer på tillväxtmarknader för små och medelstora företag därför införa krav på att ett minimiantal aktier sätts i omlopp för handel (omsättningsbarhetsvillkor) som ett villkor för upptagande till handel första gången. Operatörer av en tillväxtmarknad för små och medelstora företag bör dock ha flexibiliteten att fastställa ett lämpligt tröskelvärde på grundval av rådande marknadssituation, inbegripet om beloppet bör uttryckas i absoluta tal eller som procent av totalt emitterat aktiekapital.

(6)

Delegerad förordning (EU) 2017/565 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

En minimiperiod efter ikraftträdandet av denna förordning bör ges till nuvarande operatörer av tillväxtmarknader för små och medelstora företag, så att de kan anpassa sina registreringsvillkor. Därför bör denna förordning börja tillämpas tre månader efter det att den trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2017/565 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 77 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   En emittent som inte har några aktieinstrument som handlas på någon handelsplats ska anses vara ett litet eller medelstort företag enligt artikel 4.1.13 i direktiv 2014/65/EU om det nominella värdet av dess emissioner av räntebärande värdepapper under föregående kalenderår, på alla handelsplatser i unionen, inte överstiger 50 miljoner euro.”.

2.

I artikel 78 ska punkt 2 ändras på följande sätt:

a)

Följande led ska införas som led j:

”j)

Den kräver att emittenter som ansöker om upptagande av aktier till handel för första gången på dess handelsplats tillgängliggör ett minimiantal av sina emitterade aktier för handel på MTF-plattformen enligt ett tröskelvärde som ska fastställas av den som driver MTF-plattformen och uttryckt antingen som ett absolut tal eller som procent av det totala emitterade aktiekapitalet.”.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Den som driver en MTF-plattform får undanta emittenter som inte har några aktieinstrument som handlas på MTF-plattformen från kravet att offentliggöra sådana finansiella halvårsrapporter som avses i led g i första stycket i denna punkt. Om den som driver en MTF-plattform använder sig av den möjlighet som föreskrivs i första meningen i detta stycke får den behöriga myndigheten inte kräva offentliggörande av de finansiella halvårsrapporter som föreskrivs i led g i första stycket av emittenter som inte har några aktieinstrument som handlas på MTF-plattformen.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med 11 october 2019

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)  Artikel 77.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).


21.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1012

av den 12 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artiklarna 62.3, 64.2 och 64.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bland annat en ram för utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör djur och varor som förs in till unionen från tredjeländer för att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen i syfte att skydda människors och djurs hälsa och säkerställa växtskyddet och djurskyddet samt, i samband med genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, skydda miljön. I förordningen föreskrivs att offentlig kontroll ska utföras av vissa sändningar av djur och varor vid gränskontrollstationen för första ankomst till unionen. Medlemsstaterna ska för detta ändamål utse gränskontrollstationer.

(2)

Enligt förordning (EU) 2017/625 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen innan de utser gränskontrollstationer, så att kommissionen kan verifiera och vid behov utföra kontroller i syfte att verifiera att de uppfyller de minimikrav för utseende som fastställs i förordningen. Förordning (EU) 2017/625 ger kommissionen befogenhet att fastställa vissa närmare bestämmelser om dessa minimikrav. Sådana närmare bestämmelser fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 (2) (nedan tillsammans kallade minimikraven). I förordning (EU) 2017/625 fastställs även att medlemsstaterna ska återkalla beslutet om utseende av en gränskontrollstation när den inte längre uppfyller kraven för utseendet för alla eller för vissa av de kategorier av djur och varor som utseendet omfattar.

(3)

Om beslutet om utseende delvis har återkallats eftersom det gällde en viss kategori djur eller en viss kategori varor, eller samtliga kategorier av djur eller varor om gränskontrollstationen har utsetts för olika kategorier av djur och varor, bör dock medlemsstaterna på nytt få utse gränskontrollstationen för de kategorier djur eller varor för vilka beslutet om utseende har återkallats utan att först behöva ge kommissionen möjlighet att utföra kontroller i syfte att verifiera efterlevnaden av minimikraven. I sådana fall bör åtgärderna mot den bristande efterlevnaden inte inbegripa sådana omfattande åtgärder som krävs för att utse en gränskontrollstation första gången. Det bör därför fastställas bestämmelser om att medlemsstaterna på nytt får utse en gränskontrollstation för dessa kategorier djur eller varor utan att först behöva ge kommissionen möjlighet att utföra kontroller i syfte att verifiera efterlevnaden av minimikraven.

(4)

För att kommissionen ska kunna göra en grundlig bedömning av de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att avhjälpa den bristande efterlevnad som ledde till att beslutet om utseende delvis återkallades, bör medlemsstaterna anmäla dessa åtgärder till kommissionen. De bör fatta beslutet om förnyat utseende först när kommissionen anser att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att avhjälpa den bristande efterlevnaden.

(5)

Undantaget från bestämmelserna i förordning (EU) 2017/625 avseende utseende av gränskontrollstationer bör endast tillämpas om beslutet om förnyat utseende fattas inom två år från den dag då beslutet om utseende delvis återkallades. Om beslutet om förnyat utseende fattas senare än två år från den dag då det delvis återkallades, bör kommissionen i syfte att bedöma de förändringar som gjorts vid gränskontrollstationerna behålla möjligheten att utföra kontroller i syfte att verifiera att gränskontrollstationen uppfyller minimikraven.

(6)

Enligt förordning (EU) 2017/625 får i vissa fall den offentliga kontrollen utföras vid andra kontrollställen än gränskontrollstationer, under förutsättning att dessa kontrollställen uppfyller minimikraven och kraven avseende beslut om utseende och återkallelse av beslut om utseende av gränskontrollstationer. Bestämmelserna om förnyat utseende av gränskontrollstationer i den här förordningen bör därför även tillämpas på kontrollställen.

(7)

Enligt förordning (EU) 2017/625 ska gränskontrollstationer ligga i omedelbar närhet av stället för införsel till unionen. För att möjliggöra en effektiv organisation och ett effektivt utförande av den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet bör det dock fastställs bestämmelser som anger när det föreligger särskilda geografiska begränsningar och på vilka villkor gränskontrollstationer får vara belägna på ett annat avstånd från stället för införsel till unionen än i dess omedelbara närhet. Geografiska begränsningar bör vara sådana begränsningar som följer av naturförhållandena och landskapet vid införselstället, och avståndet från införselstället bör inte överstiga vad som är absolut nödvändigt för att övervinna de svårigheter som orsakas av de geografiska begränsningarna. Avståndet bör inte heller vara så stort att det utgör en risk för människors och djurs hälsa, växtskyddet, djurskyddet och miljön. De särskilda geografiska begränsningarna bör omfatta sådana begränsningar som kan orsaka betydande transporthinder, till exempel höga bergspass där vägarna är olämpliga för förflyttning av djur och varor eller där förflyttningen av dem leder till betydande dröjsmål.

(8)

Vid gränskontrollstationerna för import av sändningar med obearbetat timmer samt sågat trä och träflisor bedrivs verksamheten ofta under geografiska begränsningar, vilket beror på att vissa medlemsstater har långa kuster eller långa gränser. Till följd av ovannämnda geografiska begränsningar bedrivs verksamhet vid sådana gränskontrollstationer i allmänhet bara när den offentliga kontrollen utförs. Vissa undantag från minimikraven för gränskontrollstationer i artikel 64.3 i förordning (EU) 2017/625 bör därför fastställas i fråga om beslut om utseende. För att säkerställa att den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet är effektiv bör ändå särskilda villkor uppfyllas under den tid då denna kontroll och denna verksamhet utförs genom en mobil grupp för offentlig kontroll vid gränskontrollstationens behöriga myndighet. En mobil grupp för offentlig kontroll bör särskilt kunna tillhandahålla en tillräckligt stor och för ändamålet väl kvalificerad bemanning och ha tillgång till den utrustning som krävs när den offentliga kontrollen eller annan offentlig verksamhet utförs.

(9)

De bestämmelser som kommissionen ska fastställa i enlighet med artiklarna 62.3, 64.2 och 64.5 i förordning (EU) 2017/625 är nära kopplade till varandra, eftersom de alla gäller undantag från vissa tillämpliga krav på gränskontrollstationer. För att underlätta en korrekt och heltäckande tillämpning av dessa bestämmelser, som också bör tillämpas från och med samma datum, bör bestämmelserna fastställas i en enda akt.

(10)

Eftersom de särskilda befogenheter som kommissionen ges genom förordning (EU) 2017/625 börjar gälla den 14 december 2019 bör den här förordningen också gälla från samma datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om

a)

förnyat utseende av en gränskontrollstation eller ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation vars beslut om utseende delvis har återkallats,

b)

gränskontrollstationer som på grund av särskilda geografiska begränsningar är belägna på ett annat avstånd från stället för införsel till unionen än i dess omedelbara närhet.

c)

utseende av gränskontrollstationer för import av obearbetat timmer samt sågat trä och träflisor i syfte att beakta särskilda geografiska begränsningar.

Artikel 2

Förnyat utseende av en gränskontrollstation eller ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation efter att dess beslut om utseende delvis har återkallats

1.   Genom undantag från artikel 59.3, 59.4 och 59.5 förordning (EU) 2017/625 får en medlemsstat som har återkallat beslutet om utseende av en gränskontrollstation eller av ett annat kontrollställe än en gränskontrollstation som avses i artikel 53.1 a i den förordningen, för vissa kategorier djur eller varor, till följd av bristande efterlevnad av de minimikrav som avses i artikel 64.3 i den förordningen eller av de närmare bestämmelser om minimikrav som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2019/1014, på nytt utse den gränskontrollstationen eller det kontrollstället (nedan kallat förnyat utseende) i enlighet med punkterna 2–5 i denna artikel.

2.   Innan medlemsstaten fattar beslut om förnyat utseende enligt punkt 1 ska den underrätta kommissionen om de åtgärder den har vidtagit för att avhjälpa den bristande efterlevnad av minimikraven som avses i punkt 1.

3.   Inom en månad från dagen för mottagandet av underrättelsen ska kommissionen bedöma om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att säkerställa efterlevnaden av minimikraven och inom samma period informera medlemsstaten om resultatet av sin bedömning.

4.   Medlemsstaten ska fatta beslut om förnyat utseende först när den enligt punkt 3 har informerats av kommissionen om att de åtgärder som medlemsstaten vidtagit är tillräckliga för att säkerställa efterlevnaden av minimikraven.

5.   Beslut om förnyat utseende enligt punkt 4 får bara fattas inom två år från dagen för beslutet om att delvis återkalla det beslut om utseende som avses i punkt 1.

Efter denna period på två år får beslut om förnyat utseende endast fattas i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 3

Gränskontrollstationer som är belägna på ett annat avstånd från stället för införsel till unionen än i dess omedelbara närhet

1.   Genom undantag från artikel 64.1 i förordning (EU) 2017/625 får gränskontrollstationer vara belägna på ett annat avstånd från stället för införsel till unionen än i dess omedelbara närhet, under förutsättning att

a)

det är nödvändigt på grund av geografiska begränsningar enligt punkt 2, och

b)

villkoren i punkt 3 är uppfyllda.

2.   De geografiska begränsningar som avses i punkt 1 ska vara av sådan art att de hindrar eller begränsar ett effektivt utförande av den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet.

Dessa geografiska begränsningar ska utgöras av en eller flera av följande aspekter:

a)

Införselställen med geografiska förhållanden som medför betydande hinder för transportsystemet.

b)

Införselställen som är föremål för återkommande översvämningar under vissa delar av året.

c)

Sjökajer omgivna av klippor.

d)

Gränsvägar med höga bergspass.

e)

Järnvägstransport av djur och varor som kräver att gränskontrollstationen är belägen vid den första anhalten. or

f)

Införselställen utan lämplig mark som möjliggör att gränskontrollstationen och dess anläggningar är belägna i deras omedelbara närhet.

3.   Om en medlemsstat beslutar att utse en eller flera gränskontrollstationer enligt punkt 1 ska beslutet om utseende uppfylla följande villkor:

a)

Avståndet mellan gränskontrollstationen och stället för införsel till unionen är anpassat till behovet av att övervinna de geografiska begränsningarna och går inte utöver detta behov.

b)

Gränskontrollstationen och införselstället står under samma tullmyndighets ansvar, så att sändningar kan förflyttas från införselstället till gränskontrollstationerna utan att hänföras till och hanteras enligt något tullförfarande.

4.   Gränskontrollstationen ska vara belägen på ett tillräckligt avstånd från anläggningar eller platser där djur, växter, växtprodukter eller andra föremål som kan infekteras av överförbara sjukdomar eller skadegörare hålls eller odlas.

Artikel 4

Undantag för gränskontrollstationer för import av obearbetat timmer samt sågat trä och träflisor

1.   Det undantag som föreskrivs i punkt 2 ska tillämpas på gränskontrollstationer där verksamheten, på grund av den berörda medlemsstatens långa kust eller långa gränser, bara bedrivs när offentlig kontroll utförs av sändningar med obearbetat timmer samt sågat trä och träflisor (nedan kallade de berörda gränskontrollstationerna).

2.   Medlemsstaterna får utse de berörda gränskontrollstationerna och undanta dem från de skyldigheter som avses i artikel 64.3 a, c och f i förordning (EU) 2017/625, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Det finns arrangemang i syfte att alltid förhindra att sändningar med obearbetat timmer samt sågat trä och träflisor förs in till unionen utan att upptäckas.

b)

De berörda gränskontrollstationerna har tillgång till en tillräckligt stor och för ändamålet väl kvalificerad bemanning i form av en mobil grupp för offentlig kontroll vid de behöriga myndigheterna, som kan ta sig till den berörda gränskontrollstationen före sändningarnas ankomst i syfte att utföra den offentliga kontrollen av obearbetat timmer samt sågat trä och träflisor.

c)

De behöriga myndigheternas mobila grupp för offentlig kontroll tillhandahåller eller har omedelbar tillgång till

i)

den utrustning, de lokaler och andra anläggningar som avses i artikel 64.3 c i förordning (EU) 2017/625, och

ii)

den teknik och it-utrustning som avses i artikel 64.3 f i den förordningen.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 av den 12 juni 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen (se sidan 10 i detta nummer av EUT).


21.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1013

av den 16 april 2019

om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 58 första stycket b, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bland annat en ram för utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör djur och varor som förs in i unionen från tredjeländer för att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen i syfte att skydda människors och djurs hälsa och säkerställa växtskyddet och djurskyddet samt, i samband med genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, skydda miljön. Ramen omfattar offentlig kontroll av djur och varor som förs in i unionen från tredjeländer via utsedda gränskontrollstationer.

(2)

I förordning (EU) 2017/625 föreskrivs att den aktör som ansvarar för vissa sändningar som förs in i unionen ska förhandsanmäla dessa sändningars ankomst till de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen. För att dessa myndigheter ska kunna utföra sin offentliga kontroll i vederbörlig tid och på ett verkningsfullt sätt bör minimitidsfristen för att lämna förhandsanmälan fastställas till en arbetsdag före sändningarnas ankomst.

(3)

På grund av transportrelaterade logistiska begränsningar kan det dock i vissa fall hända att det inte går att göra en förhandsanmälan en arbetsdag före sändningens ankomst. Det kan vara fallet till exempel när sändningen transporteras från avsändningsorten till gränskontrollstationen på mindre än 24 timmar och de uppgifter som behövs för att fylla i relevanta delar i det gemensamma hälsodokument för införsel (CHED) som krävs för förhandsanmälan enligt artikel 56.3 a i förordning (EU) 2017/625 inte är tillgängliga innan sändningen lastas. I sådana fall bör medlemsstaterna få kräva att en förhandsanmälan görs minst fyra timmar innan sändningen anländer så att det kan säkerställas att offentlig kontroll utförs i vederbörlig tid och på ett verkningsfullt sätt också under sådana omständigheter.

(4)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1012 (2) föreskrivs att medlemsstaterna får undanta gränskontrollstationer som ska utses för import av obearbetat timmer samt sågat trä och träflis från vissa minimikrav för gränskontrollstationer på grund av särskilda geografiska begränsningar. I den förordningen föreskrivs också att en mobil grupp för offentlig kontroll kan utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet vid den gränskontrollstation som utsetts för nämnda varor. För att ge tillräckligt med tid för att organisera offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet vid dessa gränskontrollstationer bör ett undantag från bestämmelserna om minimifristen för förhandsanmälan av sändningars ankomst föreskrivas i denna förordning.

(5)

Eftersom förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas från och med den 14 december 2019 bör den här förordningen också tillämpas från och med det datumet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förhandsanmälan av sändningar

1.   Den aktör som ansvarar för en sändning som omfattas av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) 2017/625 ska lämna en förhandsanmälan till den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för första ankomst till unionen minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationerna, om logistiska begränsningar gör att den tidsfrist som anges i den punkten inte kan iakttas, tillämpa en frist för förhandsanmälan på minst fyra timmar före sändningens förväntade ankomst.

3.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationer utsedda för import av obearbetat timmer samt sågat trä och träflis i enlighet med artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2019/1012 tillämpa en frist för förhandsanmälan på upp till fem arbetsdagar före sådana sändningars förväntade ankomst.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1012 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer (se sidan 4 i detta nummer av EUT).


21.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1014

av den 12 juni 2019

om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artiklarna 60.2 och 64.4, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bland annat en ram för utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör djur och varor som förs in till unionen från tredjeländer för att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan i syfte att skydda människors och djurs hälsa och säkerställa växtskyddet och djurskyddet samt, i samband med genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, skydda miljön. I förordningen föreskrivs att offentlig kontroll ska utföras av sändningar av djur och varor vid gränskontrollstationen för första ankomst till unionen. Medlemsstaterna ska för detta ändamål utse gränskontrollstationer.

(2)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs de minimikrav som gränskontrollstationerna ska uppfylla för att kunna utses. Det är därför lämpligt att fastställa närmare bestämmelser om minimikraven för gränskontrollstationernas infrastruktur, utrustning och dokumentation.

(3)

För att skydda människors och djurs hälsa bör det fastställas kompletterande närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer som har utsetts för djur och för vissa kategorier av varor, t.ex. produkter av animaliskt ursprung, animaliska biprodukter, avelsmaterial, sammansatta produkter samt hö och halm.

(4)

För att beakta särskilda lossningskrav för vissa sändningar som inte transporteras i containrar, såsom sändningar av fiskeriprodukter eller sändningar av animaliska biprodukter som exempelvis kan bestå av ull, och sändningar av bulkvaror i stor volym, som består av stora mängder varor som transporteras utan att vara förpackade, bör gränskontrollstationerna i vissa fall undantas från kravet på att ha ett lossningsområde under tak. Eftersom sändningar av bulkvätskor av animaliskt och icke-animaliskt ursprung lossas direkt från transportmedlet och leds till tankar via särskilda ledningar, bör det inte krävas att gränskontrollstationer ska ha områden eller utrymmen för lossning av varor och utrymmen eller områden för kontroll för utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av bulkvätskor.

(5)

För att förebygga risken för korskontaminering bör det fastställas krav på att anläggningarna för lossning, lagring och kontroll ska vara åtskilda från varandra vid de gränskontrollstationer som har utsetts för produkter av animaliskt ursprung, sammansatta produkter, animaliska biprodukter och avelsmaterial. Det bör dock föreskrivas undantag från kraven på åtskillnad i de fall då gränskontrollstationen endast har utsetts för förpackade varor eller för förpackade och vissa oförpackade varor, om riskbedömningen av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen visar att det inte kan förekomma någon korskontaminering. För att effektivt kunna hantera riskerna för korskontaminering bör de behöriga myndigheterna i det senare fallet dessutom säkerställa att sändningar hanteras vid olika tidpunkter och att anläggningarna rengörs och desinficeras mellan olika sändningars ankomst.

(6)

Eftersom de djur och varor som förs in till unionen och är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer kanske inte uppfyller kraven i unionslagstiftningen, bör det för att undvika alla risker för korskontaminering fastställas bestämmelser om förbud mot användning av vissa anläggningar vid gränskontrollstationer för sändningar av djur och varor för handel inom unionen och om tillstånd för sådan användning för sändningar av djur och varor som är avsedda för export eller som flyttas mellan två olika platser inom unionens territorium, efter att ha passerat genom ett tredjelands territorium, under förutsättning att de behöriga myndigheterna vidtar lämpliga riskförebyggande åtgärder. Dessa åtgärder bör grundas på en bedömning av de relevanta anläggningarnas kapacitet att klara av ytterligare verksamhet av detta slag. De behöriga myndigheterna bör ha lämpliga arrangemang för att kunna hantera djur i enlighet med unionens djurskyddsregler.

(7)

För att effektivisera den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet bör en viss grad av flexibilitet medges genom att man på vissa villkor tillåter användning av kommersiella företags lagerlokaler och lagring i det transportmedel som användes när sändningen transporterades till gränskontrollstationen.

(8)

För att underlätta en effektiv organisation och ett effektivt utförande av den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet bör gränskontrollstationer få delas upp på ett eller flera kontrollcentrum, där de kategorier av djur och varor för vilka gränskontrollstationen har utsetts ska kontrolleras. I detta avseende bör minimikrav fastställas för kontrollcentrumen.

(9)

Kommissionen bör som ett led i processen för att utse en gränskontrollstation bedöma hur kontrollcentrumen uppfyller minimikraven för gränskontrollstationer i artikel 64.3 i förordning (EU) 2017/625 och de närmare bestämmelserna om minimikrav i den här förordningen. När medlemsstaterna underrättar kommissionen om att de har utsett en gränskontrollstation bör de därför inkludera alla nödvändiga uppgifter om kontrollcentrumen.

(10)

För att säkerställa en korrekt kontroll av att gränskontrollstationerna och deras kontrollcentrum uppfyller minimikraven i artikel 64.3 i förordning (EU) 2017/625 och de närmare bestämmelserna i den här förordningen bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om alla förändringar av infrastrukturen eller driften vid en gränskontrollstation eller ett kontrollcentrum inom gränskontrollstationen, om dessa ändringar kräver en uppdatering av den information som lämnats till kommissionen i enlighet med artikel 59.2 i förordning (EU) 2017/625. I den här förordningen bör det därför ställas krav på att medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om detta.

(11)

Enligt artiklarna 53.2 och 60.1 i förordning (EU) 2017/625 ska varje medlemsstat på internet tillhandahålla aktuella förteckningar över gränskontrollstationer och kontrollställen inom sitt territorium och tillhandahålla viss information för varje gränskontrollstation och kontrollställe. Det är därför lämpligt att i denna förordning fastställa formatet för förteckningarna över gränskontrollstationer och kontrollställen tillsammans med de förkortningar som ska användas för att ange de djur- och varukategorier för vilka gränskontrollstationerna och kontrollställena har utsetts, samt ytterligare specifika uppgifter om vad utseendet omfattar.

(12)

Av tydlighetsskäl bör alla kontrollcentrum som används som en del av en gränskontrollstation förtecknas tillsammans med själva gränskontrollstationen i förteckningen över gränskontrollstationer, med uppgift om de kategorier av djur och varor som kontrolleras i kontrollcentrumen. Alla ändringar som rör kontrollcentrumen bör återges på ett korrekt sätt i förteckningen.

(13)

De bestämmelser som kommissionen ska fastställa i enlighet med artiklarna 60.2 och 64.4 i förordning (EU) 2017/625 är nära kopplade till varandra, eftersom de alla avser krav som är tillämpliga på gränskontrollstationer och kontrollställen och de bör därför tillämpas från och med samma datum. För att underlätta en korrekt och fullständig tillämpning av dessa bestämmelser bör de fastställas i en enda akt.

(14)

I kommissionens beslut 2001/812/EG (2) fastställs minimikrav för gränskontrollstationer som godkänts i enlighet med rådets direktiv 97/78/EG (3), liksom för kontrollcentrum samt bestämmelser om deras upptagande i förteckningen. Genom kommissionens beslut 2009/821/EG (4) upprättas en förteckning över godkända gränskontrollstationer. I kommissionens direktiv 98/22/EG (5) fastställs minimivillkor för kontrollstationernas växtskyddskontroller av växter, växtprodukter och andra föremål från tredjeländer i enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG (6). För att säkerställa samstämmighet och undvika överlappning av krav bör besluten 2001/812/EG och 2009/821/EG samt direktiv 98/22/EG upphöra att gälla.

(15)

De relevanta bestämmelserna och de befogenheter som kommissionen ges i förordning (EU) 2017/625 börjar gälla den 14 december 2019. Bestämmelserna i denna förordning bör därför också tillämpas från samma datum.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) 2017/625 vad gäller följande:

a)

Gemensamma närmare bestämmelser om minimikrav för infrastruktur, utrustning och dokumentation vid gränskontrollstationer och andra kontrollställen än gränskontrollstationer.

b)

Särskilda närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer som utsetts för de djur- och varukategorier som avses i artikel 47.1 a och b i förordning (EU) 2017/625.

c)

Närmare bestämmelser om minimikrav för kontrollcentrum.

d)

Format, kategorier, förkortningar och andra uppgifter för förteckning över gränskontrollstationer och andra kontrollställen än gränskontrollstationer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    förpackade varor : varor som är placerade i någon typ av förpackning som helt omsluter varorna för att förhindra att något av innehållet läcker ut eller försvinner.

2.    kontrollcentrum : en separat anläggning som inrättats inom en gränskontrollstation för utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet med avseende på de djur och varor för vilka gränskontrollstationen har utsetts.

3.    hov- och klövdjur : hov- och klövdjur enligt definitionen i artikel 2 d i direktiv 2004/68/EG (7).

4.    registrerade hästdjur : registrerade hästdjur enligt definitionen i artikel 2 c i rådets direktiv 2009/156/EG (8).

KAPITEL I

Gemensamma minimikrav för gränskontrollstationer

Artikel 3

Infrastruktur vid gränskontrollstationer

1.   Gränskontrollstationer som har utsetts för de djur- och varukategorier som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) 2017/625 ska ha följande infrastruktur:

a)

Områden eller utrymmen där djur och varor ska lossas. Dessa områden ska täckas av ett tak, utom i de fall som avses i punkt 4.

b)

Utrymmen eller områden för kontroll med tillgång till rinnande varmt och kallt vatten och möjligheter att tvätta och torka händerna.

c)

Områden eller utrymmen för inhysning av djur och områden eller utrymmen för lagring, inklusive utrymmen för kyllagring där detta är lämpligt med hänsyn till den varukategori för vilken gränskontrollstationen har utsetts.

d)

Tillgång till toaletter med möjligheter att tvätta och torka händerna.

2.   De utrymmen som avses i punkt 1 ska vara försedda med väggar, golv och innertak som är lätta att rengöra och desinficera, samt ha tillräcklig avrinning och tillräckligt naturligt eller artificiellt ljus.

3.   De områden som avses i punkt 1 ska vara lätta att rengöra, ha tillräcklig avrinning och tillräckligt naturligt eller artificiellt ljus.

4.   Kravet på att lossningsområden ska täckas av ett tak enligt punkt 1 a ska inte gälla i följande fall:

a)

Sändningar av fiskeriprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och som inte transporteras i containrar.

b)

Sändningar av animaliska biprodukter som består av ull, bearbetat animaliskt protein i bulk, gödsel eller guano i bulk.

c)

Sändningar av stora volymer i bulk av sådana varor som avses i artikel 47.1 c, d och e i förordning (EU) 2017/625.

5.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 a och b ska inte krävas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör bulkvätskor av animaliskt och icke-animaliskt ursprung.

6.   Medlemsstaterna får undanta de gränskontrollstationer som har utsetts för de varukategorier som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625 från följande krav:

a)

Tillgång till rinnande varmt och kallt vatten och möjligheter att tvätta och torka händer enligt punkt 1 b.

b)

Tillgång till utrymmen med innertak som är lätta att desinficera enligt punkt 2.

7.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 a, b och c får inte delas med andra kategorier av varor som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) 2017/625 när den används för produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter.

8.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 a, b och c får inte delas med livsmedel av icke-animaliskt ursprung när den används för avelsmaterial och animaliska biprodukter.

9.   Genom undantag från kraven i punkterna 7 och 8 får gränskontrollstationerna dela den infrastruktur som avses i punkt 1 a, b och c i följande fall:

a)

Gränskontrollstationer som har utsetts endast för kategorier av förpackade varor.

b)

Gränskontrollstationer som har utsetts för kategorier av förpackade varor och oförpackade varor, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

i)

De behöriga myndigheterna genomför en riskbedömning av gränskontrollstationerna som visar hur det går att säkerställa att korskontaminering undviks och vidtar de åtgärder som identifierats i riskbedömningen för att förhindra sådan korskontaminering.

ii)

De behöriga myndigheterna säkerställer att olika sändningar av oförpackade varor hanteras vid olika tidpunkter och att sändningar av oförpackade varor hanteras vid en annan tidpunkt än sändningar av förpackade varor. Under perioden mellan de olika tidpunkterna ska den infrastruktur som avses i punkt 1 a, b och c rengöras och desinficeras.

10.   Punkt 9 ska inte tillämpas på den infrastruktur som avses i punkt 1 c när den används för lagring av animaliska biprodukter i bulk.

11.   De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen får under sin kontroll tillåta att kommersiella lagerlokaler används för de varor som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) 2017/625, under förutsättning att dessa lokaler ligger i närheten av gränskontrollstationen och står under samma tullmyndighets ansvar.

Sådana kommersiella lagerlokaler får användas för att utföra identitetskontroller och fysiska kontroller av produkter av icke-animaliskt ursprung, under förutsättning att de uppfyller minimikraven i denna förordning.

12.   Varor som lagras i kommersiella lagerlokaler i enlighet med punkt 11 ska lagras under hygieniska förhållanden och på lämpligt sätt identifieras genom streckkoder eller andra elektroniska metoder eller genom märkning. Om varorna kan utgöra en risk för människors och djurs hälsa och växtskyddet eller, när det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även för miljön, ska de dessutom förvaras i ett separat låsbart utrymme eller på områden som är avskilda från alla andra varor som lagras i den kommersiella lagerlokalen.

13.   Om gränskontrollstationen ligger vid en väg, järnväg eller hamn får lagring i det transportmedel i vilket varorna transporterades till gränskontrollstationen tillåtas under övervakning av de behöriga myndigheterna.

14.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla förändringar av infrastrukturen eller driften av en gränskontrollstation eller ett kontrollcentrum inom gränskontrollstationen, om dessa ändringar kräver en uppdatering av den information som lämnats till kommissionen i enlighet med artikel 59.2 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Utrustning och dokumentation vid gränskontrollstationer

1.   Gränskontrollstationerna ska ha tillgång till följande:

a)

Utrustning för vägning av sändningar, om dess användning är relevant för de djur- och varukategorier för vilka gränskontrollstationen har utsetts.

b)

Utrustning för att lossa, öppna och undersöka sändningar.

c)

Utrustning för rengöring och desinfektion med bruksanvisningar eller ett dokumenterat system för rengöring och desinfektion om rengöringen och desinfektionen utförs av aktörer som inte tillhör gränskontrollstationen.

d)

Lämplig utrustning för tillfällig lagring av prover under kontrollerad temperatur, i väntan på att de sänds till laboratoriet, samt lämpliga behållare för transport av proverna.

2.   Utrymmen eller områden för kontroll ska, när så är lämpligt för de djur- och varukategorier för vilka gränskontrollstationerna har utsetts, vara utrustade med följande:

a)

Ett bord med en slät yta som kan tvättas av och är lätt att rengöra och desinficera.

b)

En termometer för att mäta varornas yt- och kärntemperatur.

c)

Utrustning för upptining.

d)

Provtagningsutrustning.

e)

Tejp för försegling och numrerade förseglingar eller tydligt märkta etiketter som säkerställer spårbarhet.

3.   Om det är nödvändigt för att säkerställa att prover som tagits vid offentlig kontroll är intakta ska närmare anvisningar för provtagning för analys och transport av sådana prover till det utsedda officiella laboratoriet finnas tillgängliga.

KAPITEL II

Särskilda minimikrav för gränskontrollstationer

Artikel 5

Gränskontrollstationer som utsetts för djur

1.   Utöver kraven i artiklarna 3 och 4 ska gränskontrollstationer som har utsetts för djur enligt artikel 47.1 a i förordning (EU) 2017/625 ha följande infrastruktur:

a)

Omklädningsrum med duschmöjligheter.

b)

Tillräckligt stora områden eller utrymmen för lossning av djur enligt artikel 3.1 a, försedda med tillräckligt ljus och tillräcklig ventilation.

c)

Utrustning för utfodring och vattning.

d)

Lagerlokaler för foder, för ströbäddar och för strö och gödsel eller arrangemang med en extern leverantör som tillhandahåller samma lokaler.

e)

Områden eller utrymmen för åtskild inhysning av följande kategorier av djur för vilka gränskontrollstationen har utsetts:

i)

Andra hov- och klövdjur än registrerade hästdjur.

ii)

Registrerade hästdjur.

iii)

Andra djur än hov- och klövdjur (dock inklusive hov- och klövdjur för djurparker).

f)

Utrymmen eller områden för kontroll med fasthållningsanordningar och den utrustning som krävs för att utföra en klinisk undersökning.

g)

En särskild tillfartsväg eller andra arrangemang för att bespara djuren onödiga väntetider innan de når lossningsområdet.

2.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 b, c, e, f och g ska utformas, konstrueras, underhållas och drivas på ett sådant sätt att skador och onödigt lidande för djuren undviks och deras säkerhet garanteras.

3.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 a, b, c, e och f ska utgöra en integrerad och hel driftsenhet.

4.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 får inte användas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör sändningar av djur för handel inom unionen.

Den infrastruktur som avses i punkt 1 får användas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör sändningar av djur som är avsedda för export från unionen eller som förflyttas från något av de territorier som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2017/625 till ett annat territorium som förtecknas i samma bilaga, efter att ha passerat genom ett tredjelands territorium, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

De behöriga myndigheterna genomför en riskbedömning av gränskontrollstationerna som visar hur det går att säkerställa att korskontaminering undviks och vidtar de åtgärder som identifierats i riskbedömningen för att förhindra sådan korskontaminering.

b)

De behöriga myndigheterna säkerställer att sändningar av djur som är avsedda för export från unionen eller som förflyttas från något av de territorier som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2017/625 till ett annat territorium som förtecknas i samma bilaga, efter att ha passerat genom ett tredjelands territorium, hanteras vid en annan tidpunkt än alla andra sändningar av djur som förs in till unionen. Under perioden mellan de olika tidpunkterna ska den infrastruktur som används för att hantera sändningar av djur rengöras och desinficeras.

5.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 b, c, e och f får inte delas med de varukategorier som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 6

Gränskontrollstationer som utsetts för produkter av animaliskt ursprung, animaliska biprodukter, avelsmaterial, sammansatta produkter samt hö och halm

1.   Utöver kraven i artiklarna 3 och 4 ska gränskontrollstationer som har utsetts för de varukategorier som avses i artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625

a)

ha sådana utrymmen för kontroll som avses i artikel 3.1 b, utrustade med anordningar för att vid behov upprätthålla en temperaturkontrollerad miljö,

b)

om de har utsetts för kategorier av kylda, frysta och rumstempererade varor, samtidigt kunna lagra dessa varor vid varje lämplig temperaturkategori, i avvaktan på resultaten av laboratorieanalyser, tester eller diagnoser eller i avvaktan på resultatet av den behöriga myndighetens kontroller, samt

c)

omklädningsrum.

2.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad och hel driftsenhet.

3.   Den infrastruktur som avses i punkt 1 får inte användas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör sändningar av djur för handel inom unionen.

Den infrastruktur som avses i punkt 1 får användas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör sändningar av varor som är avsedda för export från unionen eller som förflyttas från något av de territorier som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2017/625 till ett annat territorium som förtecknas i samma bilaga, efter att ha passerat genom ett tredjelands territorium, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

De behöriga myndigheterna genomför en riskbedömning av gränskontrollstationerna som visar hur det går att säkerställa att korskontaminering undviks och vidtar de åtgärder som identifierats i riskbedömningen för att förhindra sådan korskontaminering.

b)

De behöriga myndigheterna säkerställer att sändningar av varor som är avsedda för export från unionen eller som förflyttas från något av de territorier som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2017/625 till ett annat territorium som förtecknas i samma bilaga, efter att ha passerat genom ett tredjelands territorium, hanteras vid en annan tidpunkt än alla andra sändningar av varor som förs in till unionen. Under perioden mellan de olika tidpunkterna ska den infrastruktur som används för att hantera sändningar av varor rengöras och desinficeras.

4.   Kraven i punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör bulkvätskor av animaliskt och icke-animaliskt ursprung.

5.   Levande grodor, levande fiskar och levande ryggradslösa djur som är avsedda att användas som livsmedel, kläckägg och fiskagn får kontrolleras vid gränskontrollstationer som har utsetts för de varukategorier som avses i artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625.

KAPITEL III

Förteckningar över gränskontrollstationer och kontrollställen

Artikel 7

Format, kategorier, förkortningar och andra uppgifter för förteckningen över gränskontrollstationer och kontrollställen

1.   Medlemsstaterna ska använda det format som anges i bilaga I för att lämna de uppgifter som avses i artikel 60.1 i förordning (EU) 2017/625.

2.   När medlemsstaterna upprättar de förteckningar över gränskontrollstationer som avses i artikel 60.1 i förordning (EU) 2017/625 och förteckningarna över kontrollställen i enlighet med artikel 53.2 i samma förordning ska de använda de förkortningar och specifikationer som anges i bilaga II.

3.   Förteckningarna över gränskontrollstationer och kontrollställen ska åtföljas av en förklarande anmärkning med de förkortningar och specifikationer som anges i bilaga II.

KAPITEL IV

Kontrollcentrum

Artikel 8

Krav avseende kontrollcentrum

1.   Gränskontrollstationer får omfatta ett eller flera kontrollcentrum för den offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som behövs avseende de djur- och varukategorier för vilka gränskontrollstationen har utsetts.

2.   Kontrollcentrumen ska uppfylla minimikraven för gränskontrollstationer enligt artikel 64.3 i förordning (EU) 2017/625 och de närmare bestämmelserna om minimikrav i den här förordningen.

Kraven i artikel 64.3 f i förordning (EU) 2017/625 ska inte gälla de kontrollcentrum som har tillgång till den teknik och utrustning som behövs för driften av det informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) som avses i artikel 131 i den förordningen och andra datoriserade informationshanteringssystem som är tillgängliga i någon annan anläggning vid samma gränskontrollstation.

3.   Kontrollcentrumen ska

a)

ingå i ansvarsområdet för samma tullmyndighet som ansvarar för gränskontrollstationen, och

b)

stå under kontroll av den behöriga myndighet som ansvarar för gränskontrollstationen.

4.   När medlemsstaterna underrättar kommissionen om att en gränskontrollstation har utsetts i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) 2017/625 ska de också lämna alla relevanta uppgifter till kommissionen om de kontrollcentrum som inrättats vid denna gränskontrollstation.

5.   Medlemsstaterna ska förteckna varje kontrollcentrum tillsammans med den berörda gränskontrollstation som utsetts i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) 2017/625 i det format som anges i bilaga I. I denna information ska det också anges vilka kategorier av djur och varor som kontrolleras i kontrollcentrumen i enlighet med artikel 7.

6.   Medlemsstaterna ska stryka kontrollcentrum från den förteckning som avses i punkt 5 när de inte längre uppfyller kraven i punkterna 2 och 3, och informera kommissionen om avlägsnandet och skälen till detta beslut.

Artikel 9

Upphävanden

Kommissionens beslut 2001/812/EG och 2009/821/EG samt kommissionens direktiv 98/22/EG ska upphöra att gälla med verkan från den 14 december 2019.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

När det gäller gränskontrollstationer som i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EU) 2017/625 har utsetts för de varor som avses i artikel 47.1 c i samma förordning och som den dag då denna förordning träder i kraft saknar områden eller utrymmen för lossning som täcks av ett tak, ska artikel 3.1 a andra meningen och artikel 3.3 dock tillämpas från och med den 14 december 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 93, 7.4.2017, s. 3.

(2)  Kommissionens beslut 2001/812/EG av den 21 november 2001 om villkor för godkännande av gränskontrollstationer som ansvarar för veterinärkontroll av produkter som förs in till gemenskapen från tredje länder (EGT L 306, 23.11.2001, s. 28).

(3)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (EUT L 296, 12.11.2009, s. 1).

(5)  Kommissionens direktiv 98/22/EG av den 15 april 1998 om fastställande av minimikrav för växtskyddskontroller inom gemenskapen som utförs på andra kontrollstationer än de på bestämmelseorten av växter, växtprodukter eller andra föremål från tredje land (EGT L 126, 28.4.1998, s. 26).

(6)  Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till och tranistering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 321).

(8)  Rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1).


BILAGA I

Format för förteckningarna över gränskontrollstationer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gränskontrollstation

Kontaktuppgifter

Traces-kod

Transportsätt

Kontrollcentrum

Kategorier av djur och varor med specifikationer

Kompletterande specifikationer med avseende på vad beslutet om utseende omfattar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Format för förteckningarna över kontrollställen

1.

2.

3.

6.

7.

Kontrollställe

Kontaktuppgifter

Traces-kod

Kategorier av djur och varor med specifikationer

Kompletterande specifikationer med avseende på vad beslutet om utseende omfattar

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAGA II

Fält 1: Gränskontrollstation/kontrollställe

Gränskontrollstationens/kontrollställets namn

Fält 2: Gränskontrollstationens/kontrollställets kontaktuppgifter

Fullständig adress

E-postadress

Telefonnummer

Öppettider (obligatoriskt endast för gränskontrollstationen)

Webbplats (obligatoriskt endast för gränskontrollstationen)

Fält 3:

Tilldelad Traces-kod

Fält 4: Transportsätt vid gränskontrollstationen

A

=

Flygplats

F

=

Järnväg

P

=

Hamn

R

=

Väg

Fält 5: Kontrollcentrum

(Observera att flera kontrollcentrum kan ingå i en gränskontrollstation)

Kontrollcentrumets namn

Adress och kontaktuppgifter

Fält 6: Gränskontrollstation och kontrollställe

Kategorier av djur och varor med specifikationer

Fält 7: Gränskontrollstation och kontrollställe

Kompletterande specifikationer med avseende på vad beslutet om utseende omfattar: fri text för kompletterande specifikationer (1)

Förkortningar och specifikationer avseende de kategorier av djur och varor för vilka gränskontrollstationen/kontrollstället har utsetts, inklusive kontrollcentrumen i tillämpliga fall

a)   För djur enligt artikel 47.1 a i förordning (EU) 2017/625

Förkortningar

LA

Levande djur

-U

Andra hov- och klövdjur än registrerade hästdjur

-E

Registrerade hästdjur

-O

Andra djur än hov- och klövdjur (dock inkl. hov- och klövdjur avsedda för djurparker)


Specifikationer

(*)

Tillfällig återkallelse av gränskontrollstation och kontrollställe enligt artikel 63 i förordning (EU) 2017/625

(1)

Se kompletterande specifikationer i fält 7

b)   För produkter av animaliskt ursprung, sammansatta produkter, avelsmaterial, animaliska biprodukter, hö och halm enligt artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625 eller som omfattas av de villkor eller åtgärder som avses i artikel 47.1 d, e eller f i förordning (EU) 2017/625

Förkortningar

POA

Produkter av animaliskt ursprung, sammansatta produkter, avelsmaterial, animaliska biprodukter, hö och halm

-HC

Produkter avsedda att användas som livsmedel

-NHC

Produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel

-NT

Inga temperaturkrav

-T

Frysta/kylda produkter

-T(FR)

Frysta produkter

-T(CH)

Kylda produkter


Specifikationer

(*)

Tillfällig återkallelse av gränskontrollstation och kontrollställe enligt artikel 63 i förordning (EU) 2017/625

(1)

Se kompletterande specifikationer i fält 7

(2)

Endast förpackade produkter

(3)

Endast fiskeriprodukter

(4)

Endast bulkvätskor

c)   För växter, växtprodukter och andra föremål enligt artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625

Förkortningar

P

Växter

PP

Växtprodukter

PP(WP)

Trä och trävaror

OO

Andra föremål


Specifikationer

(*)

Tillfällig återkallelse av gränskontrollstation och kontrollställe enligt artikel 63 i förordning (EU) 2017/625

(1)

Se kompletterande specifikationer i fält 7

 

 

d)   För varor av icke-animaliskt ursprung enligt artikel 47.1 d, e eller f i förordning (EU) 2017/625

Förkortningar

PNAO

Produkter av icke-animaliskt ursprung

-HC(food)

Livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av de villkor eller åtgärder som avses i artikel 47.1 d, e eller f i förordning (EU) 2017/625

-NHC(feed)

Foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av de villkor eller åtgärder som avses i artikel 47.1 d, e eller f i förordning (EU) 2017/625

-NHC(other)

Produkter av icke-animaliskt ursprung som varken är livsmedel eller foder

-NT

Inga temperaturkrav

-T

Frysta/kylda produkter

-T(FR)

Frysta produkter

-T(CH)

Kylda produkter


Specifikationer

(*)

Tillfällig återkallelse av gränskontrollstation och kontrollställe enligt artikel 63 i förordning (EU) 2017/625

(1)

Se kompletterande specifikationer i fält 7

(2)

Endast förpackade produkter

(4)

Endast bulkvätskor

 

 


21.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1015

av den 20 juni 2019

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoximmetyl, lambda-cyhalotrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron och tetrakonazol i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för kaptan, cyazofamid, kresoximmetyl, lambda-cyhalotrin, pyraklostrobin och teflubenzuron i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för aminopyralid, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat och tetrakonazol i del A i bilaga III till den förordningen. När det gäller flutianil har inga särskilda gränsvärden fastställts och ämnet har inte heller tagits upp i bilaga IV till den förordningen, så därför gäller standardvärdet 0,01 mg/kg som fastställs i artikel 18.1 b i samma förordning.

(2)

I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet aminopyralid på korn, hirs, havre, råg och durra/sorgum lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(3)

När det gäller kaptan har en sådan ansökan lämnats in för amerikanska tranbär och humle. När det gäller cyazofamid har en sådan ansökan lämnats in för potatis, tomater och gurkväxter. När det gäller kresoximmetyl har en sådan ansökan lämnats in för animaliska produkter till följd av att det verksamma ämnet använts på foder. När det gäller lambda-cyhalotrin har en sådan ansökan lämnats in för stjälkselleri/blekselleri, fänkål, sojabönor, solrosfrö och ris. När det gäller mandipropamid har en sådan ansökan lämnats in för rödbetor, rädisor, blomkål, brysselkål, endivesallat, ärter (utan balja) och kronärtskockor. När det gäller pyraklostrobin har en sådan ansökan lämnats in för citrusfrukter, bordsdruvor, blommande kål, huvudkål, sallat och sallatväxter, spenat och liknande blad, kronärtskockor, purjolök och sojabönor. När det gäller spirotetramat har en sådan ansökan lämnats in för andra små frukter och bär, kiwifrukter, vitlök, fänkål och rabarber. När det gäller tetrakonazol har en sådan ansökan lämnats in för kaki/kakiplommon/sharon/persimon, linfrö och vallmofrö.

(4)

Ansökningar om importtoleranser har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 för mandipropamid som används i Nigeria och Kamerun på kakaobönor, för pyraklostrobin som används i Indonesien på ris, i Brasilien på kaffebönor, passionsfrukter/maracuja och ananas och i Förenta staterna på amerikansk persimon och sockerrör, för spiromesifen som används i Brasilien på kaffebönor samt för teflubenzuron som används i Brasilien på grapefrukter och mandariner. Sökandena hävdar att godkänd användning av ämnena på sådana grödor i de länderna leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden krävs för att undvika handelshinder för import av dessa grödor.

(5)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökningarna av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (2). Myndigheten sände dessa yttranden till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(7)

När det gäller kaptan har sökanden lämnat information som tidigare inte var tillgänglig vid den utvärdering som genomförts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005, nämligen en validerad analysmetod för matriser med hög syra- och vattenhalt, samt gjort referensstandarder för 3-OH THPI och 5-OH THPI kommersiellt tillgängliga.

(8)

När det gäller cyazofamid har sökanden lämnat information som tidigare saknades om kyllagring.

(9)

När det gäller kresoximmetyl har sökanden lämnat in en ny studie om lagringsstabiliteten för animaliska produkter för att visa giltigheten hos en utfodringsstudie på idisslare.

(10)

När det gäller pyraklostrobin har sökanden lämnat in de resthaltsförsök som saknades för bordsdruvor och den validerade analysmetoden för kaffebönor. När det gäller användningen av pyraklostrobin på amerikansk persimon, spenat och liknande blad samt sockerrör var de inlämnade uppgifterna otillräckliga för att fastställa nya gränsvärden. När det gäller användningen av det verksamma ämnet på escarole/escarolesallat rekommenderar myndigheten att det befintliga gränsvärdet inte höjs eftersom en risk för konsumenterna inte kan uteslutas.

(11)

När det gäller lambda-cyhalotrin konstaterade myndigheten att den tillhandahållna informationen var otillräcklig för att stödja användningen i EU på sojabönor och solrosfrö. Den rekommenderar att gränsvärdena för sojabönor och solrosfrö fastställs till 0,05 mg/kg respektive 0,2 mg/kg, vilket motsvarar de befintliga Codex-gränsvärdena (nedan kallade CXL-värden). Dessa CXL-värden är säkra för konsumenterna i unionen (3).

(12)

När det gäller tetrakonazol rekommenderar myndigheten att gränsvärdet höjs för fjäderfäfett och fågelägg till följd av att det verksamma ämnet använts på foder.

(13)

När det gäller alla andra ansökningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dem eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(14)

I samband med godkännandet av det verksamma ämnet flutianil ingick i enlighet med artikel 8.1 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (4) en ansökan om ett gränsvärde i sammanfattningen. Denna ansökan utvärderades av de berörda medlemsstaterna i enlighet med artikel 11.2 i den förordningen. Myndigheten bedömde ansökan och utfärdade en slutsats om den inbördes granskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet, i vilken myndigheten rekommenderade att det fastställs gränsvärden för druvor som omfattar representativa användningsområden enligt god jordbrukspraxis i unionen (5).

(15)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och slutsats och med hänsyn till faktorerna av relevans för ärendet i fråga uppfyller de begärda ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(16)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals”, EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5534.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries”, EFSA Journal, vol. 16(2018):12, artikelnr 5499.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops”, EFSA Journal, vol. 16(2018):12, artikelnr 5498.

 

”Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5487.

 

”Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5471.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice”, EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5546.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops”, EFSA Journal, vol. 17(2019):2, artikelnr 5599.

 

”Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5491.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5466.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5488.

 

”Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5483.

 

”Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5472.

 

”Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans”, EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5558.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops”, EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5589.

 

”Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5474.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds”, EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5577.

(3)  ”Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin”, EFSA Journal, vol. 13(2015):12, artikelnr 4324.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil”, EFSA Journal, vol. 12(2014):8, artikelnr 3805.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för kaptan, cyazofamid, kresoximmetyl, lambda-cyhalotrin, pyraklostrobin och teflubenzuron ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Kaptan (Summan av kaptan och THPI, uttryckt som kaptan) (R)

Cyazofamid

Kresoximmetyl (R)

Lambda-cyhalotrin (inklusive gamma-cyhalotrin) (summan av R,S- och S,R-isomerer) (F)

Pyraklostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusfrukter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grapefrukter

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Trädnötter

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandlar

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Paranötter

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnötter

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjer

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnötter

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Hasselnötter

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamianötter

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekannötter

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pinjenötter

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Valnötter

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Kärnfrukter

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Äpplen

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Päron

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Kvitten

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Japansk mispel

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Stenfrukter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Aprikoser

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Körsbär (söta)

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Persikor

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Plommon

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Övriga (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bär och små frukter

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

Druvor

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Bordsdruvor

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Druvor för vinframställning

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

Jordgubbar

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Björnbär

20

 

 

 

3

 

0153020

Blåhallon

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Hallon (gula och röda)

20

 

 

 

3

 

0153990

Övriga (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Amerikanska blåbär

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Amerikanska tranbär

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Nypon

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Azarolhagtorn

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Fläderbär

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Övriga (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Diverse frukter med

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dadlar

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Fikon

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papaya

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granatäpplen

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guava

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Brödfrukter

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durian/durio

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Potatis

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Maniok/kassava

 

 

 

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

 

 

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Rödbetor

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Morötter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Rotselleri

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Pepparrot

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Jordärtskockor

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Palsternackor

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Rädisor

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Haverrot

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Kålrötter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Rovor/majrovor

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Övriga (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Lökgrönsaker

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Vitlök

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Kepalök

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Schalottenlök

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Tomater

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Paprikor

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Auberginer/äggplantor

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Okra/gombo

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Övriga (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Slanggurkor

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Druvgurkor

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Zucchini/squash

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Pumpor

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Vattenmeloner

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

Sockermajs

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

0241990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

 

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Huvudkål

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Grönkål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Sallat

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Spenat

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Portlaker

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Körvel

 

 

 

 

 

 

0256020

Gräslök

 

 

 

 

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

0256070

Timjan

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

0256090

Lagerblad

 

 

 

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Baljväxter, färska

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Bönor (med balja)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Linser

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Sparris

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardoner

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Fänkål

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Kronärtskockor

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Purjolök

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rabarber

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambuskott

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Odlade svampar

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Bönor

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Linser

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Ärter

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Lupiner

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

 

 

0401010

Linfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Jordnötter

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Vallmofrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sesamfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Solrosfrö

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Rapsfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sojabönor

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Senapsfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Bomullsfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Pumpafrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Safflorfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Gurkörtsfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Oljedådrafrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Hampfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Ricinfrö

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Oljeväxtfrukter

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

SPANNMÅL

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Korn

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Majs

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Havre

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Ris

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Råg

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Durra/sorgum

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Vete

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Te

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kaffebönor

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Örtteer från

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

blommor

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamomill

 

 

 

 

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

 

 

 

 

0631030

Ros

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 

0631990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

 

 

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

 

 

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Johannesbröd

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HUMLE

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

KRYDDOR

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Frökryddor

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

 

 

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

 

 

 

 

0810060

Dill

 

 

 

 

 

 

0810070

Fänkål

 

 

 

 

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskot

 

 

 

 

 

 

0810990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kummin

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

2

 

 

0820050

Enbär

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilj

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Barkkryddor

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakritsrot

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingefära (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Gurkmeja

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Pepparrot (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Övriga (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffran

 

 

 

 

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskotblomma

 

 

 

 

 

 

0870990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Sockerrör

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Rotcikoria

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Produkter från

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

svin

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Fett

 

 

 

3

 

 

1011030

Lever

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Njure

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

3

 

 

1011990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

nötkreatur

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Fett

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Njure

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Övriga (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Fett

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Njure

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Övriga (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

get

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Fett

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Njure

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Övriga (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

hästdjur

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Fett

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Njure

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Övriga (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

fjäderfä

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

 

 

 

1016020

Fett

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

 

1016040

Njure

 

 

 

 

 

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

 

 

1016990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Fett

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Njure

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Övriga (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Mjölk

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

 

1020030

Get

 

 

 

 

 

 

1020040

Häst

 

 

 

 

 

 

1020990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Fågelägg

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Tamhöna

 

 

 

 

 

 

1030020

Anka

 

 

 

 

 

 

1030030

Gås

 

 

 

 

 

 

1030040

Vaktel

 

 

 

 

 

 

1030990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,03 (*1)

0,01 (