ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 157

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
14 juni 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/972 av den 7 juni 2019 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Džiugas [SGB])

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/973 av den 13 juni 2019 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bispyribak, denatoniumbensoat, fenoxikarb, flurokloridon, kizalofop-P-etyl, kizalofop-P-tefuryl, propakizafop och tebufenozid i eller på vissa produkter ( 1 )

3

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/974 av den 12 juni 2019 om godkännande av de nationella program för förbättring av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som framlagts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 [delgivet med nr C(2019) 4177]

28

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/975 av den 13 juni 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 4495]  ( 1 )

31

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/976 av den 29 maj 2019 om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna och om upphävande av beslut (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

61

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2018/1977 av den 11 december 2018 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2019–2020 ( EUT L 317, 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/972

av den 7 juni 2019

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Džiugas” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Litauens ansökan om registrering av namnet ”Džiugas” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Džiugas” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Džiugas” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.3 Ost enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 28, 23.1.2019, s. 3.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


14.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/973

av den 13 juni 2019

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bispyribak, denatoniumbensoat, fenoxikarb, flurokloridon, kizalofop-P-etyl, kizalofop-P-tefuryl, propakizafop och tebufenozid i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för fenoxikarb, flurokloridon, propakizafop och tebufenozid i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för kizalofop-P-etyl och kizalofop-P-tefuryl, uttryckta som kizalofop, inbegripet kizalofop-P, i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. Det har inte fastställts några gränsvärden för bispyribak och denatoniumbensoat i förordning (EG) nr 396/2005 och eftersom dessa verksamma ämnen inte har tagits upp i bilaga IV till den förordningen gäller det standardvärde på 0,01 mg/kg som fastställs i artikel 18.1 b i samma förordning.

(2)

När det gäller bispyribak har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (2). Myndigheten rekommenderade att ett gränsvärde fastställs när det gäller ris. Det finns inga andra tillstånd för detta ämne. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena för alla andra produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 till den specifika bestämningsgränsen.

(3)

När det gäller denatoniumbensoat har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (3). Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller denatoniumbensoat är begränsade till användning enbart som repellent inom skogsbruk och är inte avsedda att appliceras direkt på ätbara grödor. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 till den specifika bestämningsgränsen.

(4)

När det gäller fenoxikarb har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (4). Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller äpplen, päron, kvitten, mispel, japansk mispel, plommon, bordsdruvor, druvor för vinframställning, nötkreatur (muskel, fett, lever och njure), får (muskel, fett, lever och njure), get (muskel, fett, lever och njure), hästdjur (muskel, fett, lever och njure) och mjölk (nötkreatur, får, get och häst). När det gäller övriga produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena skulle bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller apelsiner, citroner, mandariner, aprikoser och bordsoliver och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter det att den här förordningen har offentliggjorts.

(5)

När det gäller flurokloridon har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (5). Myndigheten föreslog en ändring av definitionen av resthalt. Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller potatis, morötter, rotselleri, palsternackor, solrosfrön och bomullsfrön. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller rotpersilja/persiljerot, majs, vete, svin (muskel, fett, lever och njure), nötkreatur (muskel, fett, lever och njure), får (muskel, fett, lever och njure), get (muskel, fett, lever och njure), hästdjur (muskel, fett, lever och njure) och mjölk (får och get) och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter det att den här förordningen har offentliggjorts.

(6)

När det gäller kizalofop-P-etyl, kizalofop-P-tefuryl och propakizafop har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (6). Myndigheten föreslog en ändring av definitionen av resthalt och en sänkning av gränsvärdena när det gäller grapefrukter, apelsiner, citroner, limefrukter, mandariner, äpplen, päron, kvitten, mispel, japansk mispel, aprikoser, körsbär (söta), persikor, plommon, bordsdruvor, druvor för vinframställning, jordgubbar, björnbär, hallon (röda och gula), amerikanska blåbär, vinbär (röda, svarta och vita), krusbär (gröna, röda och gula), nypon, fläderbär, bordsoliver, kumquat, potatis, rödbetor, morötter, rotselleri, pepparrot, jordärtskockor, palsternackor, rotpersilja/persiljerot, rädisor, haverrot, kålrötter, rovor/majrovor, vitlök, kepalök, schalottenlök, paprikor, auberginer/äggplantor, okra/gombo, slanggurkor, druvgurkor, zucchini/squash, meloner, pumpor, vattenmeloner, brysselkål, salladskål/kinakål, grönkål, kålrabbi, sallat, escarole/escarolesallat, endivesallat, körvel, gräslök, bladselleri/snittselleri, persilja, salvia, rosmarin, timjan, basilika och ätliga blommor, lagerblad, dragon, bönor (med balja), bönor (utan balja), ärter (med balja), ärter (utan balja), linser (färska), sparris, stjälkselleri/blekselleri, kronärtskockor, purjolök, bönor (torkade), linser (torkade), ärter (torkade), lupiner (torkade), bomullsfrö, oliver för oljeproduktion, örtteer från rötter och sockerbetsrötter. När det gäller andra produkter föreslog myndigheten att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat, sallat, escarole/escarolesallat, smörgåskrasse och andra groddar och skott, vinterkrasse/vårgyllen, rucola/rucolasallat/senapskål, röd senap, späda bladgrödor (inklusive Brassica-arter), spenat, mangold/betblad, örtteer från blommor, örtteer från blad och örter, frökryddor, fruktkryddor, svin (muskel, fett, lever och njure), nötkreatur (muskel, fett, lever och njure), får (muskel, fett, lever och njure), get (muskel, fett, lever och njure), hästdjur (muskel, fett, lever och njure), fjäderfä (muskel, fett och lever), mjölk (nötkreatur, får, get och häst) och fågelägg, och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter det att den här förordningen har offentliggjorts.

(7)

En ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 för användningen av kizalofop-P-etyl på majs i Kanada. I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökan av den berörda medlemsstaten och utvärderingsrapporten sändes till kommissionen. Myndigheten bedömde ansökan och utvärderingsrapporten, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter ett motiverat yttrande om det föreslagna gränsvärdet (7). Myndigheten konstaterade att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att den begärda ändringen är säker för konsumenterna.

(8)

När det gäller tebufenozid har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (8). Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdet när det gäller kastanjer. När det gäller andra produkter föreslog myndigheten att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter för körsbär (söta), ris, svin (lever och njure), nötkreatur (lever och njure), får (fett, lever och njure), get (fett, lever och njure), hästdjur (lever och njure), fjäderfä (muskel, fett och lever), mjölk (nötkreatur, får, get och häst) och fågelägg, och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter det att den här förordningen har offentliggjorts. När det gäller broccoli, huvudkål, salladskål/kinakål, grönkål, vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat, sallat, escarole/escarolesallat, smörgåskrasse och andra groddar och skott, vinterkrasse/vårgyllen, Rucola/rucolasallat/senapskål, rödsenap, späda bladgrödor (inklusive Brassica-arter), spenat, portlaker, mangold/betblad, blad från vinranka och liknande arter, vattenkrasse, körvel, basilika och ätliga blommor, rapsfrö, sockerrör, svin (muskel och fett), nötkreatur (muskel och fett), får (muskel), get (muskel), hästdjur (muskel och fett) och fjäderfä (muskel) konstaterade myndigheten att CXL-värdena för dessa produkter är säkra för konsumenterna. Gränsvärdena för dessa produkter bör därför fastställas till samma nivå i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005.

(9)

När det gäller produkter för vilka användningen av det berörda växtskyddsmedlet inte är godkänd och för vilka varken importtoleranser eller CXL-värden har fastställts bör gränsvärdena fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet enligt artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(10)

Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. När det gäller flera ämnen fann laboratorierna att det på grund av den tekniska utvecklingen behöver fastställas specifika bestämningsgränser när det gäller vissa produkter.

(11)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(12)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(13)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(15)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som framställts i unionen eller importerats till unionen före den 4 januari 2020.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 4 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5142.

(3)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):3, artikelnr 5232.

(4)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5155.

(5)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5144.

(6)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 15(2017):12, artikelnr 5050.

(7)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize”, EFSA Journal, vol. 16(2018):4, artikelnr 5250.

(8)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5190.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska följande kolumner för bispyribak, denatoniumbensoat, fenoxikarb, flurokloridon, kizalofop och tebufenozid läggas till:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Bispyribak (summan av bispyribak, dess salter och estrar, uttryckt som bispyribak)

Denatoniumbensoat (summan av denatoniumbensoat och dess salter, uttryckt som denatoniumbensoat)

Fenoxikarb (F)

Flurokloridon (summan av cis- och transisomerer) (F)

Kizalofop (summan av kizalofop, dess salter, estrar (inklusive propakizafop) och konjugat, uttryckt som kizalofop (alla förhållanden av ingående isomerer))

Tebufenozid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Citrusfrukter

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Grapefrukter

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Trädnötter

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Mandlar

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Paranötter

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Cashewnötter

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Kastanjer

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Kokosnötter

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Hasselnötter

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Macadamianötter

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Pekannötter

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Pinjenötter

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Valnötter

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Övriga (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Kärnfrukter

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Äpplen

 

 

 

 

 

 

0130020

Päron

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvitten

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

 

 

0130050

Japansk mispel

 

 

 

 

 

 

0130990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Stenfrukter

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Aprikoser

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Körsbär (söta)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Persikor

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Plommon

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Bär och små frukter

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

a)

Druvor

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Björnbär

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Blåhallon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

 

 

 

2

0153990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

 

 

 

 

3

0154020

Amerikanska tranbär

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Nypon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Azarolhagtorn

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Fläderbär

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Diverse frukter med

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadlar

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Fikon

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Bordsoliver

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Kumquat

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolanäpplen

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Övriga (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

oätligt skal, små

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Kaktusfikon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Stjärnäpplen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Amerikansk persimon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

1

0163020

Bananer

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papaya

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Granatäpplen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guava

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Brödfrukter

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Durian/durio

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Potatis

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

 

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

 

 

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Morötter

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Rotselleri

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Pepparrot

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Palsternackor

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Rädisor

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Haverrot

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Kålrötter

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Övriga (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Vitlök

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Kepalök

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Schalottenlök

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Fruktgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Paprikor

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Auberginer/äggplantor

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Okra/gombo

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Slanggurkor

 

 

 

 

 

 

0232020

Druvgurkor

 

 

 

 

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

 

 

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

 

0233020

Pumpor

 

 

 

 

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

 

 

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

 

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Huvudkål

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

 

 

 

 

0243020

Grönkål

 

 

 

 

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Sallat

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Spenat

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Portlaker

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Körvel

 

 

 

 

 

10

0256020

Gräslök

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Timjan

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

 

 

 

20

0256090

Lagerblad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Dragon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Bönor (med balja)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Linser

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Sparris

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardoner

 

 

 

 

 

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

 

 

 

 

0270040

Fänkål

 

 

 

 

 

 

0270050

Kronärtskockor

 

 

 

 

 

 

0270060

Purjolök

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambuskott

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

 

 

 

 

0270990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Odlade svampar

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

 

 

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Bönor

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Linser

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Ärter

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Lupiner

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Linfrö

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Jordnötter

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Vallmofrö

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Sesamfrö

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Solrosfrö

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Rapsfrö

 

 

 

 

2

2

0401070

Sojabönor

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Senapsfrö

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Bomullsfrö

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Pumpafrö

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Safflorfrö

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Gurkörtsfrö

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Oljedådrafrö

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Hampfrö

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Ricinfrö

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Oljeväxtfrukter

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

3

 

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Övriga (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

SPANNMÅL

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Korn

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Majs

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Hirs/vanlig hirs

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Havre

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Ris

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Råg

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Durra/sorgum

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Vete

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Övriga (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Te

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kaffebönor

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Örtteer från

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

blommor

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Kamomill

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Ros

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Lind

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Jordgubbe

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Mate/maté

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Kakaobönor

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Johannesbröd

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

KRYDDOR

 

 

 

 

 

 

0810000

Frökryddor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Svartkummin

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Spiskummin

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Dill

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Fänkål

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Muskot

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Kummin

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Enbär

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Vanilj

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Barkkryddor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakritsrot

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingefära (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Gurkmeja

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Pepparrot (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Övriga (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Saffran

 

 

 

 

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskotblomma

 

 

 

 

 

 

0870990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Sockerrör

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Rotcikoria

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Produkter från

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Fett

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Lever

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Njure

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

b)

nötkreatur

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Fett

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Njure

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Fett

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Njure

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

d)

get

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Fett

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Njure

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

e)

hästdjur

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Fett

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Njure

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

f)

fjäderfä

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Muskel

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Fett

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Lever

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Njure

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Fett

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Lever

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Njure

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Mjölk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Nötkreatur

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Får

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Get

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Häst

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Fågelägg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Tamhöna

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Anka

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Gås

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Vaktel

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Fettlöslig

Fenoxikarb (F)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0161030

Bordsoliver

Flurokloridon (summan av cis- och transisomerer) (F)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0213070

Rotpersilja/persiljerot

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1011010

Muskel

1011020

Fett

1011030

Lever

1011040

Njure

1012010

Muskel

1012020

Fett

1012030

Lever

1012040

Njure

1013010

Muskel

1013020

Fett

1013030

Lever

1013040

Njure

1014010

Muskel

1014020

Fett

1014030

Lever

1014040

Njure

1015010

Muskel

1015020

Fett

1015030

Lever

1015040

Njure

1020020

Får

1020030

Get

Kizalofop (summan av kizalofop, dess salter, estrar (inklusive propakizafop) och konjugat, uttryckt som kizalofop (alla förhållanden av ingående isomerer))

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas för propakizafop. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

0251020

Sallat

0251030

Escarole/escarolesallat

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

0251070

Sareptasenap/salladssenap

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas för kizalofop-P-etyl. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0252010

Spenat

0252030

Mangold/betblad

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och lagringsstabilitet saknas för kizalofop-P-etyl. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0631010

Kamomill

0631020

Rosellhibiskus

0631030

Ros

0631040

Jasmin

0631050

Lind

0632010

Jordgubbe

0632020

Rooibos

0632030

Mate/maté

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök, analysmetoder och lagringsstabilitet saknas för kizalofop-P-etyl. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0810010

Anis/anisfrö

0810020

Svartkummin

0810030

Selleri

0810040

Koriander

0810050

Spiskummin

0810060

Dill

0810070

Fänkål

0810080

Bockhornsklöver

0810090

Muskot

0820010

Kryddpeppar

0820020

Sichuanpeppar

0820030

Kummin

0820040

Kardemumma

0820050

Enbär

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

0820070

Vanilj

0820080

Tamarind

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas för kizalofop-P-tefuryl. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1011010

Muskel

1011020

Fett

1011030

Lever

1011040

Njure

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1012010

Muskel

1012020

Fett

1012030

Lever

1012040

Njure

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1013010

Muskel

1013020

Fett

1013030

Lever

1013040

Njure

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1014010

Muskel

1014020

Fett

1014030

Lever

1014040

Njure

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1015010

Muskel

1015020

Fett

1015030

Lever

1015040

Njure

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1016010

Muskel

1016020

Fett

1016030

Lever

1016040

Njure

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1017010

Muskel

1017020

Fett

1017030

Lever

1017040

Njure

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1020010

Nötkreatur

1020020

Får

1020030

Get

1020040

Häst

1030010

Höns

1030020

Anka

1030030

Gås

1030040

Vaktel

Tebufenozid (F)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0140020

Körsbär (söta)

0500060

Ris

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analys- och konfirmeringsmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den14 juni 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1011030

Lever

1011040

Njure

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1012030

Lever

1012040

Njure

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1013020

Fett

1013030

Lever

1013040

Njure

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1014020

Fett

1014030

Lever

1014040

Njure

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1015030

Lever

1015040

Njure

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1016010

Muskel

1016020

Fett

1016030

Lever

1016040

Njure

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1020010

Nötkreatur

1020020

Får

1020030

Get

1020040

Häst

1030010

Höns

1030020

Anka

1030030

Gås

1030040

Vaktel

2.

I del A i bilaga III ska kolumnerna för fenoxikarb, flurokloridon, kizalofop, propakizafop och tebufenozid utgå.


(*1)  Analytisk bestämningsgräns.

(1)  Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.


BESLUT

14.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/974

av den 12 juni 2019

om godkännande av de nationella program för förbättring av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som framlagts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

[delgivet med nr C(2019) 4177]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 57 första stycket c, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 1308/2013 har alla medlemsstater tillställt kommissionen sina nationella treårsprogram för produktion och saluföring av biodlingsprodukter för biodlingsåren 2020, 2021 och 2022.

(2)

De 28 programmen uppfyller målen i förordning (EU) nr 1308/2013 och innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1368 (2).

(3)

Unionens bidrag till varje enskilt nationellt program ska fastställas i enlighet med artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1366 (3).

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns de nationella program för produktion och saluföring av biodlingsprodukter för biodlingsåren 2020, 2021 och 2022 som lagts fram av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

Artikel 2

Unionens bidrag till de nationella program som avses i artikel 1 ska begränsas till de högsta belopp som fastställs i bilagan för biodlingsåren 2020, 2021 och 2022.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1368 av den 6 augusti 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd till biodlingssektorn (EUT L 211, 8.8.2015, s. 9).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1366 av den 11 maj 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd inom biodlingssektorn (EUT L 211, 8.8.2015, s. 3).


BILAGA

Unionens bidrag till nationella biodlingsprogram för biodlingsåren 2020, 2021 och 2022

(euro)

 

Biodlingsåret 2020

Biodlingsåret 2021

Biodlingsåret 2022

Belgien

160 330

160 400

160 255

Bulgarien

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Tjeckien

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Danmark

175 240

163 641

146 265

Tyskland

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estland

100 000

100 000

100 000

Irland

45 000

45 000

45 000

Grekland

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Spanien

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Frankrike

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Kroatien

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italien

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Cypern

100 000

100 000

100 000

Lettland

207 500

207 500

248 398

Litauen

486 900

487 114

486 672

Luxemburg

15 337

15 344

15 330

Ungern

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Nederländerna

190 000

190 000

190 000

Österrike

880 301

880 688

879 889

Polen

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugal

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Rumänien

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenien

380 000

380 000

380 000

Slovakien

734 909

735 232

734 565

Finland

140 500

140 500

140 500

Sverige

330 857

330 857

330 857

Förenade kungariket

558 590

558 590

558 590

EU-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/975

av den 13 juni 2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2019) 4495]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater där fall av sjukdomen har bekräftats hos tamsvin eller viltlevande svin (nedan kallade de berörda medlemsstaterna). I delarna I–IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i de berörda medlemsstaterna uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU har ändrats flera gånger med beaktande av förändringar i den epidemiologiska situationen i unionen vad gäller afrikansk svinpest som bör återspeglas i den bilagan. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändrades senast genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/950 (5) till följd av fall av afrikansk svinpest i Polen och Ungern.

(2)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2019/950 antogs har ytterligare fall av afrikansk svinpest hos tamsvin konstaterats i Litauen, vilket också måste återspeglas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(3)

I juni 2019 konstaterades två utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i Litauen i distrikten Šakiai och Marijampolė i de områden som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Dessa områden i Litauen som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del III i stället för i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(4)

I juni 2019 konstaterades några fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i distriktet Elblaski i Polen, i närheten av de områden som förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Detta område i Polen som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del II i stället för i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(5)

För att beakta den senaste epidemiologiska utvecklingen av afrikansk svinpest i unionen och för att proaktivt bekämpa riskerna kopplade till spridningen av sjukdomen, bör nya tillräckligt stora högriskområden avgränsas i Litauen och Polen och tas med i förteckningarna i delarna I, II och III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/950 av den 7 juni 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater (EUT L 152, 11.6.2019, s. 97).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med följande:

”BILAGA

DEL I

1.   Belgien

Följande områden i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarien

Följande områden i Bulgarien:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari: