ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 140

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
28 maj 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/855 av den 27 maj 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/856 av den 26 februari 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller driften av innovationsfonden ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/857 av den 27 maj 2019 om förlängt godkännande av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) som fodertillsats för mjölkfår och mjölkgetter och om upphävande av förordning (EG) nr 226/2007 (innehavare av godkännandet: Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/858 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i partsmötet för fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Siofas partsmöte

21

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/859 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2017 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i SPRFMO

27

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/860 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) och om upphävande av beslutet av den 19 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i IOTC

33

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/861 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Seafo

38

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/862 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i WCPFC

44

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/863 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) och om upphävande av beslutet av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nafo

49

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/864 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco) och om upphävande av beslutet av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nasco

54

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/865 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) och om upphävande av beslutet av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i NEAFC

60

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/866 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den årliga partskonferensen för konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den årliga partskonferensen

66

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/867 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) och om upphävande av beslutet av den 24 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i CCAMLR

72

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/868 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om upphävande av beslutet av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Iccat

78

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/869 av den 14 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) och om upphävande av beslutet av den 19 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i AKFM

84

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/870 av den 27 maj 2019 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

90

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/871 av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Förenade kungarikets utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2018 [delgivet med nr C(2019) 2357]

94

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/872 av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Förenade kungarikets utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2018 [delgivet med nr C(2019) 2358]

98

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/873 av den 22 maj 2019 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2018 [delgivet med nr C(2019) 3817]

103

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/874 av den 22 maj 2019 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2018 [delgivet med nr C(2019) 3820]

115

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/875 av den 27 maj 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 4045]  ( 1 )

123

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/855

av den 27 maj 2019

om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (1), särskilt artikel 46.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 mars 2012 antog rådet förordning (EU) nr 267/2012.

(2)

I enlighet med artikel 46.7 i förordning (EU) nr 267/2012 har rådet sett över förteckningen över uppförda personer och enheter i bilagorna IX och XIV till den förordningen.

(3)

Rådet har konstaterat att 17 poster som förtecknas i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 bör uppdateras.

(4)

Förordning (EU) nr 267/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2019.

På rådets vägnar

N. HURDUC

Ordförande


(1)  EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.


BILAGA

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, ska följande poster ersätta motsvarande poster i förteckningen under underrubrik ”A. Personer”:

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”14.

Brigadgeneral Mohammad NADERI

 

Chef för Iran's Aviation Industries Organisation (IAIO). Tidigare chef för Irans Aerospace Industries Organisation (AIO). AIO har deltagit i känsliga iranska program.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Nuvarande säkerhetschef vid försvarsministeriets forskningsinstitut för armélogistik, Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), som leds av Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, uppförd på förteckningen av FN. IAEA har utpekat SPND i samband med farhågorna om eventuella militära dimensioner inom Irans kärntekniska program; Iran vägrar samarbeta om detta. I egenskap av säkerhetschef är Babaei ansvarig för hindrandet av att information lämnas ut, inbegripet till IAEA.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

Alias: Seyed Shamseddin BORBOROUDI

Födelsedatum: 21 september 1969

Biträdande chef för Irans atomenergiorgan, som av FN har uppförts på förteckningen. Han är där underordnad Feridun Abbasi Davani, uppförd på förteckningen av FN. Har medverkat i Irans kärntekniska program åtminstone sedan 2002, bland annat i egenskap av f.d. chef för upphandling och logistik vid Amad, där han var ansvarig för användning av skalbolag som Kimia Madan för upphandling av utrustning och materiel för Irans kärnvapenprogram.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Tidigare minister för vetenskap, forskning och teknik. Har gett stöd till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet.

1.12.2011”

2.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, ska följande poster ersätta motsvarande poster i förteckningen under underrubrik ”B. Enheter”:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Ett dotterbolag till IAIO inom MODAFL (båda uppförda på förteckningen av EU), som huvudsakligen tillverkar kompositmaterial för flygplansindustrin.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tfn: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Skalnamn för Khorasan Metallurgy Industries (som finns upptagen i FN:s förteckning), dotterbolag till Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. IAEA har utpekat SPND i samband med farhågorna om eventuella militära dimensioner inom Irans kärntekniska program. SPND drivs av Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, som finns upptagen i FN:s förteckning. SPND är en del av försvarsministeriets logistikavdelning (Ministry of Defence For Armed Forces Logistics, MODAFL), som förts upp på förteckningen av EU.

22.12.2012”

3.

Under rubrik II ska följande poster ersätta motsvarande poster i förteckningen under underrubrik ”A. Personer”:

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”1.

Brigadgeneral i Islamiska revolutionsgardet Javad DARVISH-VAND

 

Tidigare biträdande minister och generalinspektör vid MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

Födelseår: 1961

Medlem i Islamiska revolutionsgardet. Tidigare energiminister.

26.7.2010

4.

Brigadgeneral i Islamiska revolutionsgardet Seyyed Mahdi FARAHI

 

Tidigare chef för Irans Aerospace Industries Organisation (AIO) och tidigare verkställande direktör för Defence Industries Organisation (DIO), som finns upptaget i FN:s förteckning. Medlem i Islamiska revolutionsgardet och biträdande vid det iranska försvarsministeriets logistikavdelning (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigadgeneral i revolutionsgardet Ali HOSEYNITASH

 

Medlem i Islamiska revolutionsgardet. Medlem i högsta nationella säkerhetsrådet och deltar i utformningen av politiken avseende kärnenergifrågor.

23.6.2008

12.

Brigadgeneral i revolutionsgardet Ali SHAMSHIRI

 

Medlem i Islamiska revolutionsgardet. Har haft högre befattningar inom MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigadgeneral i revolutionsgardet Ahmad VAHIDI

 

Tidigare minister inom MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Tidigare chef för Khatam Al-Anbiya Construction Headquarters.

1.12.2011”

4.

Under rubrik II ska följande post ersätta motsvarande post i förteckningen under underrubrik ”B. Enheter”:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postadress: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Har medverkat i transport av vapen på Islamiska revolutionsgardets vägnar.

23.1.2012”

5.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, under underrubrik ”B. Enheter”, ska följande post läggas till:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”20.

b)

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, ett dotterbolag till Iran Electronics Industries (uppfört på förteckningen av EU), tillverkar olika artiklar, bland annat kommunikationssystem, avionik, optik- och elektrooptikanordningar, mikroelektronik, informationsteknik, test och mätning, telekommunikationssäkerhet, elektronisk krigföring, tillverkning och renovering av radartuber samt utskjutningsanordningar för robotar.

26.7.2010”

6.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, under underrubrik ”B. Enheter”, ska följande post strykas:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, ett dotterbolag till Iran Electronics Industries (se nr 20), tillverkar olika artiklar, bland annat kommunikationssystem, avionik, optik- och elektrooptikanordningar, mikroelektronik, informationsteknik, test och mätning, telekommunikationssäkerhet, elektronisk krigföring, tillverkning och renovering av radartuber samt utskjutningsanordningar för robotar. Dessa artiklar kan användas inom program som är föremål för sanktioner i enlighet med resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd.

26.7.2010”

7.

Under rubrik II, under underrubrik ”B. Enheter”, ska följande post läggas till:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Ett företag som ägs eller kontrolleras av Islamiska revolutionsgardet och som bidrar till finansieringen av regimens strategiska intressen.

26.7.2010”

8.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, under underrubrik ”B. Enheter”, ska följande post strykas:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin, som står Naftar och Bonyad-e Mostazafan nära, bidrar till finansieringen av regimens strategiska intressen och till den parallella staten i Iran.

26.7.2010”


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/856

av den 26 februari 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller driften av innovationsfonden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10a.8 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Närmare bestämmelser om driften av innovationsfonden bör fastställas med hänsyn till tidigare erfarenheter från NER 300-programmet, som inrättades genom direktiv 2003/87/EG och genomfördes på grundval av kommissionens beslut 2010/670/EU (2), och särskilt med beaktande av slutsatserna i revisionsrättens rapport (3).

(2)

För att kompensera för den lägre lönsamheten och de större tekniska riskerna med de stödberättigade projekten jämfört med konventionella tekniker bör en betydande del av innovationsfondens finansiering tillhandahållas i form av ett bidrag. Närmare bestämmelser för utbetalning av bidrag bör därför fastställas.

(3)

Eftersom riskerna och lönsamheten för de stödberättigade projekten kan variera mellan olika sektorer och verksamheter, och eftersom de även kan utvecklas över tid, bör det vara möjligt att tillhandahålla en del av stödet från innovationsfonden som bidragande delar till blandfinansieringsinsatser inom ramen för unionens instrument för investeringsstöd, såväl som andra former som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (4) (budgetförordningen).

(4)

Det är lämpligt att betrakta skillnaden mellan de totala kostnaderna för ett stödberättigat projekt och de totala kostnaderna för ett motsvarande projekt som baseras på konventionell teknik som relevanta kostnader som kan finansieras genom innovationsfonden. För att undvika en alltför stor administrativ börda för småskaliga projekt och för att bemöta svårigheterna att erhålla finansiering för dessa bör emellertid de relevanta kostnaderna för ett småskaligt projekt vara de totala kapitalkostnaderna för ett sådant projekt.

(5)

För att göra tillräckliga ekonomiska resurser tillgängliga i lämplig tid för de stödberättigade projekten bör utbetalningen av bidrag baseras på de delmål som har uppnåtts. För alla projekt bör delmålen omfatta finansiellt avslut och idrifttagande. Eftersom vissa projekt kan behöva sina bidrag vid en annan tidpunkt bör det vara möjligt att fastställa ytterligare delmål i avtalshandlingarna.

(6)

För att öka sannolikheten för att projekten ska bli framgångsrika bör det vara möjligt att betala ut en del av bidraget innan ett projekt tas i drift. Utbetalningen av bidrag bör i princip påbörjas när det finansiella avslutet är klart och fortsätta under utvecklingen och driften av projektet.

(7)

Huvuddelen av stödet från innovationsfondens bör baseras på projektets verifierade mängd växthusgaser som kan undvikas. Om projektet misslyckas allvarligt med det planerade undvikandet av växthusgasutsläpp bör därför stödet minskas och bidragen krävas tillbaka i motsvarande omfattning. Mekanismen för stödminskning och återkrav bör emellertid vara tillräckligt flexibel för att ta hänsyn till den innovativa karaktären hos projekt som får stöd från innovationsfonden.

(8)

Bidragen från innovationsfonden bör tilldelas efter en konkurrensstyrd urvalsprocess via ansökningsomgångar. För att minska den administrativa bördan för projektens initiativtagare bör ett ansökningsförfarande i två steg införas i form av en intresseanmälan och en fullständig ansökan.

(9)

Projekt som ansöker om stöd från innovationsfonden bör bedömas på grundval av kvalitativa och kvantitativa kriterier. Kombinationen av sådana kriterier bör säkerställa en fullständig bedömning av projektet när det gäller dess tekniska och kommersiella potential. För att säkerställa ett rättvist och meritbaserat urval bör projekten väljas ut på grundval av samma urvalskriterier, men först utvärderas och rangordnas gentemot andra projekt inom samma sektor och därefter gentemot projekt i andra sektorer.

(10)

Om projektets planering, affärsmodell och ekonomiska och rättsliga struktur inte verkar vara färdigutvecklad, särskilt om projektet saknar stöd från den berörda medlemsstaten eller inte har de nödvändiga nationella tillstånden, bör projektet inte beviljas stöd från innovationsfonden. Sådana projekt kan ändå vara lovande. Därför bör det vara möjligt att ge utvecklingsstöd till sådana projekt. Utvecklingsstödet bör framför allt gynna småskaliga projekt och projekt i medlemsstater med lägre inkomstnivå för att uppnå en jämn geografisk fördelning av stödet från innovationsfonden.

(11)

Det är viktigt att stödet från innovationsfonden har en geografiskt balanserad fördelning. För att förhindra en situation där vissa av medlemsstaterna inte får tillräckligt stöd bör det vara möjligt att fastställa ytterligare urvalskriterier i syfte att uppnå en geografisk balans i nästa eller senare ansökningsomgångar.

(12)

Kommissionen bör ansvara för innovationsfondens genomförande. Kommissionen bör emellertid ha möjlighet att delegera vissa av åtgärderna i samband med genomförandet, däribland anordnandet av ansökningsomgångar, det preliminära urvalet av projekt eller förvaltningen av bidragsavtalen, till ett verkställande organ.

(13)

Innovationsfondens intäkter, däribland intäkterna från de utsläppsrätter som monetariseras via den gemensamma auktionsplattformen i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (5), bör förvaltas i enlighet med målen i direktiv 2003/87/EG. Kommissionen bör därför utföra denna uppgift själv och ha möjlighet att delegera uppgiften till Europeiska investeringsbanken.

(14)

Kommissionen bör tillämpa olika bestämmelser beroende på metoden för genomförandet av innovationsfonden. När innovationsfonden genomförs genom direkt förvaltning bör bestämmelserna i denna förordning vara fullt ut anpassade till bestämmelserna i budgetförordningen.

(15)

Medlemsstaterna bör ha en viktig roll i genomförandet av innovationsfonden. Framför allt bör kommissionen rådfråga medlemsstaterna i samband med de viktigaste besluten för genomförandet och utvecklingen av innovationsfonden.

(16)

Innovationsfonden bör genomföras i enlighet med de principer för sund ekonomisk förvaltning som fastställs i budgetförordningen.

(17)

Tydliga regler för rapportering, redovisningsskyldighet och finansiell kontroll bör fastställas för att säkerställa att kommissionen får fullständig information i lämplig tid om hur de projekt som fått stöd genom innovationsfonden framskrider, att de enheter som förvaltar innovationsfonden tillämpar principer för sund ekonomisk förvaltning och att medlemsstaterna får information i lämplig tid om genomförandet av innovationsfonden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs närmare bestämmelser som kompletterar direktiv 2003/87/EG vad gäller

a)

de operativa mål för innovationsfonden som fastställs genom artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG,

b)

de former av stöd som tillhandahålls genom innovationsfonden,

c)

förfarandet för ansökan om stöd från innovationsfonden,

d)

förfarandet och kriterierna för urval av projekt som kan få stöd från innovationsfonden,

e)

utbetalning av stöd från innovationsfonden,

f)

styrningen av innovationsfonden,

g)

rapportering, övervakning, utvärdering, kontroll och offentliggörande avseende driften av innovationsfonden.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.    finansiellt avslut : det skede i projektets utvecklingscykel när alla överenskommelser om projektet och dess finansiering har undertecknats och alla bindande villkor för projektet är uppfyllda.

2.    idrifttagande : det skede i projektets utvecklingscykel när alla delar och system som krävs för driften av projektet har provats och verksamhet som leder till ett faktiskt undvikande av utsläpp av växthusgaser har påbörjats.

3.    småskaligt projekt : ett projekt med en total kapitalkostnad som inte överstiger 7 500 000 euro.

Artikel 3

Operativa mål

Innovationsfonden ska ha följande operativa mål:

a)

Att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

b)

Att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt locka ytterligare offentliga och privata medel.

c)

Att säkerställa att innovationsfondens intäkter förvaltas i enlighet med målen i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 4

Former av stöd från innovationsfonden

Stöd från innovationsfonden till projekten kan delas ut i följande former:

a)

Bidrag.

b)

Bidragande delar till blandfinansieringsinsatser inom ramen för unionens instrument för investeringsstöd.

c)

Finansiering i någon av de andra former som fastställs i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (budgetförordningen), i synnerhet pristävlingar och upphandlingar, om detta är nödvändigt för att uppnå målen i direktiv 2003/87/EG.

KAPITEL II

Särskilda bestämmelser för bidrag

Artikel 5

Relevanta kostnader

1.   I enlighet med artikel 10a.8 tredje stycket fjärde meningen i direktiv 2003/87/EG ska de relevanta kostnaderna vara de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare som ett resultat av tillämpningen av den innovativa teknik som används för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser. De relevanta kostnaderna ska beräknas som skillnaden mellan den bästa uppskattningen av de totala kapitalkostnaderna, det gällande nuvärdet för driftskostnaderna och de vinster som uppstår under 10 år efter projektets idrifttagande jämfört med resultatet av samma beräkning för en konventionell produktion med samma kapacitet för en effektiv tillverkning av respektive slutprodukt.

Om det inte finns någon konventionell produktion i den mening som avses i det första stycket ska de relevanta kostnaderna vara den bästa uppskattningen av de totala kapitalkostnaderna, det gällande nuvärdet för driftskostnaderna och -vinsterna som uppstår under 10 år efter projektets idrifttagande.

2.   De relevanta kostnaderna för ett småskaligt projekt ska vara de totala kapitalkostnaderna för det berörda projektet.

Artikel 6

Utbetalning av bidrag

1.   Stöd från innovationsfonden, i form av ett bidrag, ska betalas ut när det stödberättigade projektet har uppnått de förutbestämda delmålen.

2.   För alla projekt ska de delmål som avses i punkt 1 vara baserade på projektets utvecklingscykel och åtminstone utgöras av följande:

a)

Finansiellt avslut.

b)

Idrifttagande.

3.   Med beaktande av den teknik som används och de specifika omständigheterna i den sektor eller de sektorer där den används kan ytterligare specifika delmål fastställas i avtalshandlingarna.

4.   Upp till 40 % av det totala beloppet av stödet från innovationsfonden, inbegripet projektutvecklingsstöd, till ett specifikt projekt ska betalas ut när det finansiella avslutet har nåtts eller när ett annat delmål som föregår det finansiella avslutet har uppnåtts om ett sådant delmål har fastställts i enlighet med punkt 3.

5.   Om det totala beloppet av stöd från innovationsfonden till ett särskilt projekt inte har betalats ut i enlighet med punkt 4 ska detta belopp betalas ut när det finansiella avslutet har nåtts. Det kan betalas ut i omgångar innan projektet tas i drift och som årliga delbetalningar efter idrifttagandet.

6.   Vid tillämpning av punkterna 4 och 5 i denna artikel ska det totala beloppet av stöd från innovationsfonden till ett specifikt projekt omfatta det belopp av stöd från innovationsfonden som det berörda projektet har fått i form av projektutvecklingsstöd i enlighet med artikel 13.

Artikel 7

Allmänna regler för återkrav

1.   Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att innovationsfondens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

2.   Återkrav ska genomföras i enlighet med budgetförordningen.

3.   Grunderna för återkrav och förfarandena vid återkrav ska specificeras ytterligare i avtalshandlingarna.

Artikel 8

Särskilda regler för återkrav

1.   Beloppet av stödet från innovationsfonden i enlighet med artikel 6.5 efter det finansiella avslutet ska bero på den mängd utsläpp av växthusgaser som undvikits, verifierat på grundval av årliga rapporter som lämnats in av projektets initiativtagare under en period på mellan 3 och 10 år efter idrifttagandet. Den slutliga årliga rapport som lämnas in av projektets initiativtagare ska innehålla uppgifter om den totala mängd utsläpp av växthusgaser som har undvikits under hela rapporteringsperioden.

2.   Om den totala mängd utsläpp av växthusgaser som har undvikits under hela rapporteringsperioden är mindre än 75 % av den totala mängd av växthusgaser som skulle undvikas enligt planeringen ska det belopp som har betalats ut eller ska betalas ut till projektets initiativtagare i enlighet med artikel 6.5 återkrävas eller minskas i motsvarande omfattning.

3.   Om projektet inte har tagits i drift vid den förutbestämda tidpunkten, eller om projektets initiativtagare inte kan visa att utsläpp av växthusgaser faktiskt har undvikits, ska det belopp som har betalats ut efter det finansiella avslutet i enlighet med artikel 6.5 återkrävas i sin helhet.

4.   Om de situationer som avses i punkterna 2 och 3 uppstår på grund av extraordinära omständigheter som projektets initiativtagare inte kan påverka och om initiativtagaren kan visa att projektet har potential att uppnå ett undvikande av växthusgasutsläpp som överstiger den rapporterade mängden, eller om projektets initiativtagare visar att projektet kan leda till betydande fördelar för koldioxidsnål innovation, kan kommissionen besluta att inte tillämpa de återkravsmekanismer som avses i punkterna 2 och 3.

5.   Grunden för återkrav och förfarandena vid återkrav ska specificeras ytterligare i avtalshandlingarna.

6.   De bestämmelser som fastställs i punkterna 3 och 4 i denna artikel ska inte påverka de allmänna regler för återkrav som föreskrivs i artikel 7.

Artikel 9

Ansökningsomgångar

1.   Projektets initiativtagare ska ha möjlighet att ansöka om stöd från innovationsfonden genom öppna ansökningsomgångar som anordnas av kommissionen.

Innan kommissionen antar ett beslut om att inleda en ansökningsomgång ska kommissionen samråda med medlemsstaterna om utkastet till beslutet.

2.   Kommissionens beslut om att inleda en ansökningsomgång ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

a)

Det totala belopp av stöd från innovationsfonden som finns tillgängligt för ansökningsomgången.

b)

Det högsta belopp av stöd från innovationsfonden som finns tillgängligt för projektutvecklingsstöd.

c)

De olika typerna av behöriga projekt eller sektorer.

d)

En beskrivning av ansökningsförfarandet och en detaljerad förteckning över den information och dokumentation som ska lämnas in i varje skede av ansökningsförfarandet.

e)

Detaljerad information om urvalsförfarandet, inbegripet metoderna för utvärdering och rangordning.

f)

Bestämmelserna för särskilda ansöknings- och urvalsförfaranden om sådana tillämpas för småskaliga projekt i enlighet med artikel 10.4 och artikel 12.6.

g)

Beloppet för den andel av det totala beloppet av stödet från innovationsfonden som kommissionen har reserverat för småskaliga projekt, om ett sådant belopp har reserverats.

h)

Ytterligare urvalskriterier i syfte att uppnå en jämn geografisk fördelning av stödet från innovationsfonden i enlighet med artikel 11.2, om sådana kriterier tillämpas.

Artikel 10

Ansökningsförfarande

1.   Det verkställande organet ska samla in ansökningarna och organisera ansökningsförfarandet i två på varandra efterföljande faser:

a)

Intresseanmälan.

b)

Fullständig ansökan.

2.   Vid intresseanmälan ska det krävas att projektets initiativtagare lämnar in en beskrivning av projektets huvuddrag i linje med de krav som fastställts i den relevanta ansökningsomgången, inbegripet en beskrivning av projektets effektivitet, graden av innovation och projektets mognadsgrad i enlighet med artikel 11.1 a–c.

3.   Vid en fullständig ansökan ska det krävas att projektets initiativtagare lämnar in en detaljerad beskrivning av projektet tillsammans med alla styrkande handlingar, inbegripet planen för kunskapsutbyte.

4.   Ett förenklat ansökningsförfarande får tillämpas för småskaliga projekt.

Artikel 11

Urvalskriterier

1.   Urvalet av projekt som ska tilldelas stöd från innovationsfonden ska baseras på följande kriterier:

a)

Projektens effektivitet när det gäller deras potential att undvika utsläpp av växthusgaser, i tillämpliga fall, jämfört med de riktmärken som avses i artikel 10a.2 i direktiv 2003/87/EG.

b)

Projektens grad av innovation i förhållande till tidigare känd teknik.

c)

Projektens mognadsgrad när det gäller planering, affärsmodell, ekonomisk och rättslig struktur såväl som förutsättningarna för att uppnå ett finansiellt avslut inom en förutbestämd tidsperiod som inte är längre än fyra år efter beslutet om tilldelning av stöd.

d)

Projektens tekniska potential och marknadspotential för bredare tillämpning eller reproducerbarhet, eller för framtida kostnadsminskningar.

e)

Projektens kostnadseffektivitet uttryckt som relevanta kostnader minus eventuella bidrag till dessa kostnader från projektets initiativtagare, jämfört med den totala förväntade mängden av undvikande av växthusgasutsläpp eller mängden av energi som kommer att produceras eller lagras eller koldioxid som kommer att lagras under de första 10 åren efter idrifttagandet.

2.   Ytterligare kriterier i syfte att uppnå en jämn geografisk fördelning av stödet från innovationsfonden får också tillämpas i samband med urvalet av projekt.

Artikel 12

Urvalsförfarande

1.   På grundval av de ansökningar som tagits emot under fasen för intresseanmälan ska det verkställande organet bedöma vilka projekt som är berättigade till stöd i enlighet med artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG. Det verkställande organet ska därefter gå vidare med urvalet av stödberättigade projekt enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.   På grundval av de ansökningar som tagits emot under fasen för intresseanmälan ska det verkställande organet upprätta en förteckning över de projekt som uppfyller de urvalskriterier som fastställs i artikel 11.1 a–c och därefter uppmana initiativtagarna till dessa projekt att lämna in en fullständig ansökan.

Om det verkställande organet kommer fram till att ett projekt uppfyller de urvalskriterier som fastställs i artikel 11.1 a och b, men inte uppfyller det kriterium som fastställs i artikel 11.1 c, ska det verkställande organet bedöma huruvida det berörda projektet har potential att uppfylla alla urvalskriterier om det utvecklas ytterligare. Om projektet har en sådan potential kan det verkställande organet bevilja utvecklingsstöd till det berörda projektet eller, om kommissionen utför denna uppgift, föreslå att kommissionen beviljar projektutvecklingsstöd till projektet.

3.   På grundval av den fullständiga ansökan som tagits emot i enlighet med punkt 2 i denna artikel ska det verkställande organet gå vidare med utvärderingen och rangordningen av projekten baserat på alla urvalskriterier som fastställs i artikel 11. I samband med denna utvärdering ska det verkställande organet jämföra projekten med projekt i samma sektor, såväl som med projekt i andra sektorer, och upprätta en förteckning över det första urvalet av projekt.

4.   Den förteckning över det första urvalet av projekt som avses i punkt 3 och, i tillämpliga fall, det förslag som avses i punkt 2 andra stycket ska meddelas till kommissionen och åtminstone innehålla följande uppgifter:

a)

En bekräftelse av uppfyllande av kriterierna för stödberättigande och urval.

b)

Uppgifter om utvärderingen och rangordningen av projekten.

c)

De totala projektkostnaderna och de relevanta kostnader som avses i artikel 5, i euro.

d)

Det totala beloppet av begärt stöd från innovationsfonden, i euro.

e)

Den beräknade mängden utsläpp av växthusgaser som kommer att undvikas.

f)

Den beräknade mängden energi som kommer att produceras eller lagras.

g)

Den beräknade mängden koldioxid som kommer att lagras.

h)

Information om den rättsliga formen av det stöd från innovationsfonden som begärs av projektets initiativtagare.

5.   På grundval av de uppgifter som har meddelats enligt punkt 4 i denna artikel ska kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna i enlighet med artikel 21.2, fatta beslut om tilldelning av stöd till de utvalda projekten och, i förekommande fall, upprätta en reservförteckning.

6.   Ett särskilt urvalsförfarande får tillämpas för småskaliga projekt.

Artikel 13

Projektutvecklingsstöd

1.   Kommissionen ska, efter samråd med medlemsstaterna i enlighet med artikel 21.2 c, fastställa det högsta belopp av stöd från innovationsfonden som ska kunna ges som projektutvecklingsstöd.

2.   Projektutvecklingsstödet ska tilldelas av kommissionen eller av det verkställande organet i enlighet med artikel 12.2 i form av ett bidrag.

3.   Följande verksamheter får finansieras med hjälp av projektutvecklingsstöd:

a)

Förbättring och utveckling av projektets dokumentation, eller av komponenter i projektets utformning, i syfte att säkerställa att projektet har en tillräcklig mognadsgrad.

b)

Bedömning av projektets genomförbarhet, inbegripet tekniska och ekonomiska studier.

c)

Rådgivning om projektets finansiella och rättsliga struktur.

d)

Kapacitetsuppbyggnad för projektets initiativtagare.

4.   Vid tilldelning av projektutvecklingsstöd ska de relevanta kostnaderna vara alla kostnader som rör projektutvecklingen. Innovationsfonden får finansiera upp till 100 % av de relevanta kostnaderna.

KAPITEL III

Särskilda bestämmelser om stöd från innovationsfonden i andra former än bidrag

Artikel 14

Stöd från innovationsfonden som en del av blandfinansieringsinsatser inom ramen för unionens instrument för investeringsstöd

1.   Om kommissionen beslutar att stödet från innovationsfonden ska betalas ut som en del av blandfinansieringsinsatser inom ramen för unionens instrument för investeringsstöd ska stödet från innovationsfonden genomföras i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga för det instrumentet för investeringsstöd. Projektens stödberättigande ska emellertid bedömas i enlighet med artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Kommissionen ska, efter samråd med medlemsstaterna, anta ett beslut för att fastställa om den bidragande delen till blandfinansieringsinsatserna ska ha formen av ett icke-återbetalningsbart stöd eller återbetalningsbart stöd, eller en kombination av båda, och ange det belopp av stödet från innovationsfonden som finns tillgängligt för utbetalning genom unionens instrument för investeringsstöd.

Artikel 15

Stöd från innovationsfonden genom andra former som fastställs i budgetförordningen

1.   Om kommissionen beslutar att stödet från innovationsfonden i stället för bidrag ska betalas ut i någon annan form som fastställs i budgetförordningen ska kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna, anta ett beslut om det belopp av stöd från innovationsfonden som finns tillgängligt för utbetalning i en sådan form, såväl som vilka bestämmelser som är tillämpliga för ansökan om sådant stöd, urvalet av projekt och utbetalning av stödet.

2.   Projekt som får stöd från innovationsfonden enligt denna artikel ska vara förenliga med unionens bestämmelser om statligt stöd.

KAPITEL IV

Styrning

Artikel 16

Genomförande av innovationsfonden

1.   Kommissionen ska genomföra innovationsfonden genom direkt förvaltning i enlighet med relevanta bestämmelser i artiklarna 125–153 i budgetförordningen eller genom indirekt förvaltning genom de organ som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen.

2.   De kostnader som uppstår i samband med genomförandet av innovationsfonden, däribland kostnaderna för administration och förvaltning, ska finansieras av innovationsfonden.

Artikel 17

Utnämning av verkställande organ

1.   Om kommissionen beslutar att vissa uppgifter i samband med genomförandet av innovationsfonden ska delegeras till ett verkställande organ ska kommissionen anta ett beslut om utnämning av ett sådant verkställande organ.

Kommissionen och det utnämnda verkställande organet ska ingå ett avtal för att fastställa de specifika villkor som gäller när det verkställande organet utför sina uppgifter.

2.   Om kommissionen genomför innovationsfonden genom direkt förvaltning och beslutar att vissa uppgifter i genomförandet ska delegeras till ett verkställande organ ska kommissionen utnämna ett genomförandeorgan som verkställande organ.

3.   Om kommissionen genomför innovationsfonden genom indirekt förvaltning ska kommissionen utnämna ett sådant organ som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen som verkställande organ.

4.   Om vissa uppgifter i samband med genomförandet av innovationsfonden inte delegeras till ett verkställande organ ska kommissionen utföra dessa uppgifter.

Artikel 18

Det verkställande organets uppgifter

Det verkställande organ som har utnämnts i enlighet med artikel 17.1 får ges i uppdrag att utföra den övergripande hanteringen av ansökningsomgångarna, utbetalningen av stöd från innovationsfonden och övervakningen av genomförandet av utvalda projekt. I detta syfte kan det verkställande organet få i uppdrag att utföra följande uppgifter:

a)

Att organisera ansökningsomgångarna.

b)

Att organisera ansökningsförfarandet, däribland att samla in ansökningar och analysera alla styrkande handlingar.

c)

Att organisera projekturvalet, däribland utvärdering av projekten eller due diligence-bedömning av projektens bärkraft och rangordning.

d)

Att ge kommissionen råd om vilka projekt som ska tilldelas stöd från innovationsfonden och vilka projekt som ska ingå i reservförteckningen.

e)

Att tilldela eller tillhandahålla projektutvecklingsstöd.

f)

Att underteckna bidragsavtalen och andra kontrakt beroende på formen av stöd från innovationsfonden.

g)

Att utarbeta och hantera avtalshandlingarna för de projekt som har tilldelats stöd.

h)

Att kontrollera om villkoren för finansieringen är uppfyllda och betala ut innovationsfondens intäkter till projektens initiativtagare.

i)

Att övervaka projektens genomförande.

j)

Att kommunicera med projektens initiativtagare.

k)

Att rapportera till kommissionen, däribland om den allmänna inriktningen för den framtida utvecklingen av innovationsfonden.

l)

Att rapportera finansiella uppgifter.

m)

Att vidta åtgärder för information, kommunikation och marknadsföring, däribland att utarbeta marknadsföringsmaterial och utforma innovationsfondens logotyp.

n)

Att administrera kunskapsutbytet.

o)

Att ge stöd åt medlemsstaterna i deras arbete med att marknadsföra innovationsfonden och kommunicera med projektens initiativtagare.

p)

Att utföra andra uppgifter i samband med genomförandet av innovationsfonden.

Artikel 19

Särskilda bestämmelser för genomförandet av innovationsfonden genom direkt förvaltning

1.   Om kommissionen utser ett genomförandeorgan som verkställande organ enligt artikel 17.1 i den här förordningen ska ett sådant beslut fattas av kommissionen på grundval av resultatet av den kostnads- och lönsamhetsanalys som avses i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 58/2003 (6), och det avtal som avses i artikel 17.1 andra stycket i den här förordningen ska ha formen av ett delegeringsbeslut i enlighet med förordning (EG) nr 58/2003.

2.   Om belopp som betalats ut genom direkt förvaltning ska återkrävas enligt artiklarna 7 och 8 i denna förordning ska de belopp som återkrävs utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen och användas för att finansiera innovationsfondens verksamhet.

3.   För alla uppgifter som kommissionen utför i samband med genomförandet, även med hjälp av ett genomförandeorgan, ska innovationsfondens intäkter utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i den mening som avses i artiklarna 21.1 och 21.5 i budgetförordningen. Dessa inkomster avsatta för särskilda ändamål ska även täcka alla administrativa kostnader i samband med genomförandet av innovationsfonden. Kommissionen får använda högst 5 % av innovationsfondens anslag för att täcka sina förvaltningskostnader.

4.   Ett projekt som har fått stöd från innovationsfonden får också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala bidragsberättigande kostnaderna för projektet och stödet från olika unionsprogram får beräknas på en proportionell grund.

Artikel 20

Förvaltning av innovationsfondens intäkter

1.   Kommissionen ska säkerställa att de utsläppsrätter som är avsedda för innovationsfonden auktioneras ut i enlighet med de principer och villkor som fastställs i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG och förvalta innovationsfondens intäkter i enlighet med målen i direktiv 2003/87/EG.

2.   Kommissionen ska säkerställa att de intäkter som avses i punkt 1 förs vidare till det verkställande organet i god tid för finansiering av kostnaderna i samband med genomförandet och för utbetalning av stöd till de stödberättigade projekten.

3.   Kommissionen får delegera monetariseringen av utsläppsrätterna och förvaltningen av innovationsfondens intäkter till Europeiska investeringsbanken (EIB). Om kommissionen delegerar dessa uppgifter ska kommissionen och EIB ingå ett avtal för att fastställa vilka specifika villkor som måste vara uppfylla för att EIB ska kunna utföra sina uppgifter i samband med förvaltningen av innovationsfondens intäkter.

4.   Utan att det påverkar bestämmelserna i direktiv 2003/87/EG ska de intäkter som återstår i innovationsfonden i slutet av den stödberättigade perioden för de projekt som tilldelats stöd användas för att stödja nya projekt som uppfyller de kriterier för stödberättigande som fastställs i artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG fram till dess att alla intäkter har använts för innovationsfondens syften. Sådana nya projekt ska väljas ut genom nya ansökningsomgångar i enlighet med artikel 9 eller tilldelas stöd i enlighet med artikel 14 eller 15.

Artikel 21

Medlemsstaternas roll

1.   I samband med genomförandet av innovationsfonden ska kommissionen rådfråga och få stöd av medlemsstaterna.

2.   Medlemsstaterna ska rådfrågas vad gäller

a)

förteckningen över det första urvalet av projekt, inklusive reservförteckningen, och förteckningen över projekt som föreslagits för projektutvecklingsstöd i enlighet med artikel 12.2 innan stödet tilldelas,

b)

de utkast till kommissionens beslut som aves i artikel 9.1, artikel 14.2 och artikel 15.1,

c)

det högsta belopp av stöd från innovationsfonden som ska göras tillgängligt för projektutvecklingsstöd.

3.   Medlemsstaterna ska, på begäran av kommissionen, ge kommissionen råd och stöd i fråga om

a)

fastställandet av den allmänna inriktningen för innovationsfonden,

b)

hanteringen av befintliga eller nya problem vid genomförandet av projekten,

c)

hanteringen av andra frågor i samband med genomförandet av projekten.

4.   Kommissionen ska rapportera till medlemsstaterna om hur genomförandet av denna förordning framskrider, i synnerhet genomförandet av de beslut om tilldelning av stöd som avses i artikel 12.5.

Artikel 22

De berörda parternas roll

Kommissionen får bjuda in berörda parter till diskussionerna om genomförandet av innovationsfonden, inbegripet om de frågor som ingår i förteckningen i artikel 21.3.

KAPITEL V

Övervakning, rapportering och utvärdering

Artikel 23

Övervakning och rapportering

1.   Det verkställande organet ska övervaka driften av innovationsfonden, inbegripet beloppen av utbetalt stöd från innovationsfonden.

2.   För att säkerställa att uppgifter för övervakning enligt punkt 1 och resultaten samlas in på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i rätt tid får proportionerlig rapportering krävas in av projektens initiativtagare. Rapporterna från projektens initiativtagare ska innehålla information om de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa kunskapsutbyte enligt artikel 27.

3.   Det verkställande organet ska regelbundet rapportera till kommissionen om utförandet av sina uppgifter.

4.   Det verkställande organet ska rapportera till kommissionen om hela cykeln av utbetalning av stöd, och i synnerhet om anordnandet av ansökningsomgångar och undertecknandet av avtal med projektens initiativtagare.

5.   När en ansökningsomgång har avslutats ska kommissionen rapportera till medlemsstaterna om genomförandet av denna ansökningsomgång.

6.   Kommissionen ska årligen rapportera till rådet och Europaparlamentet om hur genomförandet av innovationsfonden fortskrider.

7.   De verkställande organ, vid sidan av genomförandeorgan, och enheter till vilka förvaltningen av innovationsfondens intäkter har delegerats i enlighet med artikel 20.3 ska lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Senast den 15 februari ska oreviderade redovisningar för det föregående räkenskapsåret, vilket ska börja den 1 januari och sluta den 31 december, lämnas in med avseende på de verksamheter som har delegerats till dessa verkställande organ och enheter.

b)

Senast den 15 mars under samma år som de oreviderade redovisningarna lämnades in ska reviderade redovisningar för det föregående räkenskapsåret, vilket ska börja den 1 januari och sluta den 31 december, lämnas in med avseende på de verksamheter som har delegerats till dessa verkställande organ och enheter.

Kommissionen ska sammanställa innovationsfondens årsredovisningar för varje räkenskapsår, vilka ska börja den 1 januari och sluta den 31 december, på grundval av de redovisningar som lämnats in i enlighet med det första stycket. Dessa årsredovisningar ska vara föremål för en oberoende extern revision.

Alla redovisningar och årsredovisningar som föreskrivs i denna punkt ska utarbetas i överensstämmelse med de redovisningsregler som avses i artikel 80 i budgetförordningen.

Artikel 24

Utvärdering

1.   Med början 2025 och därefter vart femte år ska kommissionen utföra en utvärdering av driften av innovationsfonden. Utvärderingen ska vara inriktad på, men inte begränsad till, en bedömning av synergieffekterna mellan innovationsfonden och andra relevanta unionsprogram, såväl som förfarandet för utbetalning av stöd från innovationsfonden.

2.   På grundval av resultaten av utvärderingen i punkt 1 ska kommissionen, i tillämpliga fall, utarbeta förslag för att säkerställa att innovationsfonden uppnår de mål som föreskrivs i direktiv 2003/87/EG och i artikel 3 i denna förordning.

3.   När genomförandet av innovationsfonden har avslutats, men inte senare än 2035, ska kommissionen utföra en slutlig utvärdering av driften av innovationsfonden.

4.   Kommissionen ska offentliggöra resultaten av de utvärderingar som har utförts i enlighet med punkterna 1, 2 och 3.

KAPITEL VI

Revisioner, offentliggörande och kunskapsutbyte

Artikel 25

Revisioner

1.   Revisioner av användningen av stödet från innovationsfonden som utförs av oberoende externa revisorer, inbegripet andra än sådana som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med artikel 26.

2.   Alla personer eller enheter som tar emot stöd från innovationsfonden ska samtycka skriftligen till att bevilja de nödvändiga rättigheter och den åtkomst som föreskrivs i artikel 129 i budgetförordningen.

Artikel 26

Ömsesidig tillit till revisioner

Om en revision baserad på internationellt vedertagna revisionsstandarder som ger rimliga garantier har utförts av en oberoende revisor i fråga om redovisningar och rapporter där användningen av ett bidrag från unionen beskrivs, ska denna revision, utan att det påverkar befintliga möjligheter att utföra ytterligare revisioner, utgöra grundvalen för den övergripande försäkran som i tillämpliga fall beskrivs ytterligare i sektorsspecifika regler, förutsatt att det finns tillräckliga belägg för revisorns oberoende och kompetens. Den oberoende revisorns rapport samt tillhörande revisionsdokumentation ska på begäran göras tillgängliga för Europaparlamentet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaternas revisionsmyndigheter.

Artikel 27

Kommunikation, kunskapsutbyte och offentliggörande

1.   Projektens initiativtagare ska på ett proaktivt och systematiskt sätt offentliggöra information på sina webbplatser om de projekt som fått stöd enligt denna förordning. Sådan information ska omfatta en uttrycklig hänvisning till det stöd som har erhållits från innovationsfonden.

2.   Projektens initiativtagare ska säkerställa att enhetlig, koncis och målinriktad information om det stöd som har erhållits från innovationsfonden finns tillgänglig för olika mottagare, inbegripet media och allmänheten.

3.   Innovationsfondens logotyp och annat marknadsföringsmaterial som krävs enligt avtalshandlingarna ska användas vid all kommunikation och allt kunskapsutbyte och visas på anslagstavlor på strategiska platser som är tillgängliga för allmänheten.

4.   Projektens initiativtagare ska tillhandahålla detaljerad information om de planerade åtgärderna i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel i den plan för kunskapsutbyte som ska lämnas in i enlighet med artikel 10.3.

5.   Det verkställande organet ska vidta informations-, kommunikations- och marknadsföringsåtgärder med avseende på stödet från innovationsfonden och resultaten. Det verkställande organet ska anordna särskilda seminarier, workshoppar eller, om tillämpligt, andra aktiviteter för att främja ett utbyte av erfarenheter, kunskap och bästa praxis om utformning, utarbetande och genomförande av projekt samt om effektiviteten i den finansiering som tillhandahålls genom projektutvecklingsstöd.

KAPITEL VII

Slutbestämmelser

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens beslut 2010/670/EU av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen som infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  Särskild rapport nr 24/2018 av den 5 september 2018: Demonstration av avskiljning och lagring av koldioxid och innovativa förnybara energikällor i kommersiell skala i EU: utvecklingen har inte gått framåt som planerat under det senaste årtiondet, tillgänglig på revisionsrättens webbplats på adressen: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_SV.pdf

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1).


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/857

av den 27 maj 2019

om förlängt godkännande av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) som fodertillsats för mjölkfår och mjölkgetter och om upphävande av förordning (EG) nr 226/2007 (innehavare av godkännandet: Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller förlängas.

(2)

Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) godkändes för tio år som fodertillsats för mjölkfår och mjölkgetter genom kommissionens förordning (EG) nr 226/2007 (2).

(3)

Innehavaren av det godkännandet har lämnat in en ansökan i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1831/2003 om förlängning av godkännandet av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) som fodertillsats för mjölkfår och mjölkgetter, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”zootekniska tillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i ett yttrande av den 5 juli 2018 (3) att sökanden har lämnat uppgifter som styrker att tillsatsen uppfyller villkoren för godkännande.

(5)

Bedömningen av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Godkännandet av den tillsatsen bör därför förlängas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Till följd av förlängningen av godkännandet av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) som fodertillsats på de villkor som anges i bilagan till den här förordningen bör förordning (EG) nr 226/2007 upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännandet av den tillsats i kategorin ”zootekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan förlängs under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 226/2007 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 226/2007 av den 1 mars 2007 om godkännande av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 och Levucell SC10 ME) som fodertillsats (EUT L 64, 2.3.2007, s. 26).

(3)  EFSA Journal, vol. 16(2018):7, artikelnr 5385.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1711

Danstar Ferment AG, som företräds av Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077)

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) med en minsta koncentration på

1 × 1010 CFU/g tillsats (i kapselform)

2 × 1010 CFU/g tillsats (i annan form än kapsel)

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga torkade celler av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077)

Analysmetod  (1)

Räkning: ingjutningsmetod med användning av agar med kloramfenikol, dextros och jästextrakt (EN 15789: 2009)

Identifiering: polymeraskedjereaktion (PCR) (CEN/TS 15790:2008)

Mjölkgetter

5 × 108

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

2.

Ange följande på fodertillsatsens etikett: ”Rekommenderad dos för mjölkfår och mjölkgetter: 4 × 109 CFU per djur och dag”

3.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och andningsskydd.

17 juni 2029

Mjölkfår

1,2 × 109


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för Europeiska unionens referenslaboratorium för fodertillsatser: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


BESLUT

28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/21


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/858

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i partsmötet för fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Siofas partsmöte

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2008/780/EG (1) undertecknade unionen fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa) (2), och genom detta inrättades Siofas partsmöte.

(2)

Siofas partsmöte är det organ som har ansvaret för förvaltning av och bevarandeåtgärder för fiskeresurserna inom Siofas område. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under Siofas partsmöte för perioden 2019–2023, eftersom åtgärder för bevarande och efterlevnad som antas av Siofas årliga partsmöte kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (4) och (EG) nr 1224/2009 (5) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (6).

(7)

I rådets beslut av den 12 juni 2017 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Siofas partsmöte föreskrivs inte någon översyn av unionens ståndpunkt i Siofas partsmöte förrän före årsmötet 2022. I de allra flesta fall står emellertid de rådsbeslut som fastställer unionens ståndpunkt i de olika regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka unionen är avtalsslutande part inför en översyn före årsmötet 2019 i dessa regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. För att främja en ökad samstämmighet mellan unionens ståndpunkt i samtliga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och rationalisera översynsprocessen är det därför lämpligt att tidigarelägga översynen av beslutet av den 12 juni 2017 samt att upphäva detta och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(8)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom Siofas område befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under Siofas partsmöte, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under partsmötet för fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt under Siofas partsmöte ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför Siofas årliga partsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 12 juni 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i partsmötet för fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa) och om upphävande av rådets beslut av den 25 oktober 2012 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar inom ramen för fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2008/780/EG av den 29 september 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (EUT L 268, 9.10.2008, s. 27).

(2)  EUT L 196, 18.7.2006, s. 15.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i partsmötet för fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för Siofa ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för Siofas åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom Siofa är förenliga med Siofa-avtalet.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för Siofa är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom Siofas avtalsområde, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos Siofa och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner liksom samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, och vid behov.

k)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskerförvaltningsorganisationer för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja Siofas antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom avtalsområdet baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter, fiskeansträngnings- eller fiskekapacitetsreglering för de levande marina biologiska resurser som omfattas av Siofas behörighet, vilka kan återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska särskilda åtgärder för bestånd som utsätts för överfiske övervägas, i syfte att hålla fisketrycket i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i Siofas avtalsområde, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i Siofas avtalsområde i syfte att garantera en effektiv kontroll och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom Siofa.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i Siofas avtalsområde i enlighet med Siofa-avtalet och FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor, och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

h)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma område.

i)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom Siofa.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i partsmötet för fiskeavtalet för södra Indiska oceanen

Före varje möte i partsmötet, när detta organ ska anta beslut som har rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i god tid före varje möte i Siofas partsmöte till rådet översända ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett partsmöte är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/27


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/859

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2017 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i SPRFMO

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2012/130/EU (1) ingick unionen konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet (2) (nedan kallad SPRFMO-konventionen), och genom denna inrättades SPRFMO-kommissionen.

(2)

SPRFMO-kommissionen har ansvaret för antagandet av åtgärder för förvaltning och bevarande för att uppnå SPRFMO-konventionens mål. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande, är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i SPRFMO-kommissionen under perioden 2020–2024, eftersom SPRFMO:s åtgärder för bevarande och efterlevnad kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (4) och (EG) nr 1224/2009 (5) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (6).

(7)

I rådets beslut av den 12 juni 2017 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i SPRFMO föreskrivs inte någon översyn av unionens ståndpunkt i SPRFMO-kommissionen förrän före årsmötet 2022. I de allra flesta fall står emellertid de rådsbeslut som fastställer unionens ståndpunkt i de olika regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka unionen är avtalsslutande part inför en översyn före årsmötet 2019 i dessa regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. För att främja en ökad samstämmighet mellan unionens ståndpunkt i samtliga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och rationalisera översynsprocessen är det därför lämpligt att tidigarelägga översynen av beslutet av den 12 juni 2017 samt att upphäva detta och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2020–2024.

(8)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom SPRFMO:s konventionsområde befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under SPRFMO-kommissionens möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2020–2024.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under SPRFMO-kommissionens möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför SPRFMO-kommissionens årsmöte 2025.

Artikel 4

Rådets beslut av den 12 juni 2017 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) och om upphävande av rådets beslut av den 25 oktober 2012 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på rådets vägnar i regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2012/130/EU av den 3 oktober 2011 om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet (EUT L 67, 6.3.2012, s. 1).

(2)  EUT L 67, 6.3.2012, s. 3.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för SPRFMO ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för SPRFMO:s åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom SPRFMO är förenliga med SPRFMO-konventionens mål.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för SPRFMO är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom konventionsområdet, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos SPRFMO och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner liksom samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, och vid behov.

k)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja SPRFMO:s antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom konventionsområdet baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av SPRFMO, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska dessa bevarande- och förvaltningsåtgärder omfatta särskilda åtgärder för bestånd som påverkas negativt av överfiske, i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i konventionsområdet, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i konventionsområdet i syfte att garantera en effektiv kontroll och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom SPRFMO.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i SPRFMO:s konventionsområde i enlighet med SPRFMO-konventionen och FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor, och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

h)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

i)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma region.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom SPRFMO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet

Före varje möte i SPRFMO-kommissionen, när detta organ ska anta beslut som har rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till Europeiska kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska Europeiska kommissionen i god tid före varje möte i SPRFMO-kommissionen tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i SPRFMO-kommissionen är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/33


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/860

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) och om upphävande av beslutet av den 19 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i IOTC

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 95/399/EG (1) godkände unionen avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (2) (nedan kallat IOTC-avtalet).

(2)

IOTC ansvarar för förvaltning och bevarande av fiskeresurserna inom IOTC:s avtalsområde. IOTC antar bevarande- och förvaltningsåtgärder för att säkerställa bevarandet av de tillgångar som omfattas av IOTC-avtalet samt för att främja en bästa användning av dem. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande, är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under IOTC:s möten för perioden 2019–2023, eftersom IOTC:s åtgärder för bevarande och efterlevnad kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (4) och (EG) nr 1224/2009 (5) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (6).

(7)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under IOTC:s möten fastställs för närvarande genom rådets beslut av den 19 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i IOTC. Det är lämpligt att upphäva det beslutet och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(8)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom IOTC:s avtalsområde befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under IOTC:s möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under IOTC:s möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför IOTC:s årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 19 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 95/399/EG av den 18 september 1995 om gemenskapens anslutning till avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (EGT L 236, 5.10.1995, s. 24).

(2)  EGT L 236, 5.10.1995, s. 25.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för IOTC ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för IOTC:s åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom IOTC är förenliga med IOTC-avtalet.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för IOTC är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom IOTC:s avtalsområde, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos IOTC och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner liksom samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras respektive mandat, och vid behov.

k)

Främja samordning och samarbete med andra fiskeriförvaltningsorganisationer för tonfisk i frågor av gemensamt intresse, framför allt genom återaktivering av den så kallade Kobe-processen i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna för tonfisk och genom att utvidga processen till samtliga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja IOTC:s antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom IOTC:s avtalsområde baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av IOTC, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska särskilda åtgärder för bestånd som utsätts för överfiske övervägas, i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i IOTC:s avtalsområde, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i IOTC:s avtalsområde i syfte att garantera en effektiv kontroll och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom IOTC.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i IOTC:s avtalsområde i enlighet med FN:s generalförsamlings resolutioner, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att förvalta användningen av anordningar som samlar fisk (FAD) bland annat för att förbättra insamlingen av data, för att korrekt kvantifiera, spåra och övervaka användningen av FAD, för att minska påverkan på utsatta tonfiskbestånd, för att minska anordningarnas potentiella effekter på målarter och icke-målarter samt på ekosystemen.

g)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap, och för att minska bidraget till marint skräp.

h)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor, och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

i)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från IOTC:s organ och arbetsgrupper.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i Indiska oceanens tonfiskkommission

Före varje möte i IOTC, när detta organ ska anta beslut som har rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till Europeiska kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i god tid före varje möte i IOTC tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i IOTC är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/38


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/861

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Seafo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2002/738/EG (1) ingick unionen konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (2) (nedan kallad Seafo-konventionen), och genom denna inrättades Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo).

(2)

Seafo-kommissionen är ansvarig för antagandet av åtgärder avsedda att säkerställa långsiktigt bevarande och hållbar användning av fiskeresurserna i Seafos konventionsområde. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande, är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under Seafo-kommissionens möten för perioden 2019–2023, eftersom Seafos åtgärder för bevarande och efterlevnad kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (4) och (EG) nr 1224/2009 (5) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (6).

(7)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid Seafo-kommissionens möten fastställs för närvarande genom rådets beslut av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Seafo. Det är lämpligt att upphäva det beslutet och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(8)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom Seafos konventionsområde befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under Seafos möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under Seafo-kommissionens möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför Seafo-kommissionens årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2002/738/EG av den 22 juli 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (EGT L 234, 31.8.2002, s. 39).

(2)  EGT L 234, 31.8.2002, s. 40.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för Seafo ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för Seafos åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom Seafo är förenliga med Seafo-konventionen.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för Seafo är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom Seafos konventionsområde, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos Seafo och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat.

k)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskerförvaltningsorganisationer för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja Seafos antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom konventionsområdet baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av Seafo, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska särskilda åtgärder för bestånd som utsätts för överfiske övervägas, i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i konventionsområdet, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i konventionsområdet i syfte att garantera en effektiv kontroll av och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom Seafo.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i Seafos konventionsområde i enlighet med FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

h)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

i)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma region.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom Seafo.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i Fiskeriorganisationen för Sydostatlanten

Före varje möte i Seafo-kommissionen, när detta organ ska anta beslut som kan komma att bli bindande för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i god tid före varje möte i Seafo-kommissionen tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i Seafo-kommissionen är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/44


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/862

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i WCPFC

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2005/75/EG (1) anslöt sig unionen till konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (2) (nedan kallad WCPF-konventionen), och genom konventionen inrättades Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC).

(2)

WCPFC ansvarar för förvaltning och bevarande av fiskeresurserna inom WCPF:s konventionsområde. WCPFC antar bevarande- och förvaltningsåtgärder för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av långvandrande fiskbestånd i WCPF:s konventionsområde och främja ett optimalt nyttjande av dessa. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande, är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i WCPFC:s möten under perioden 2019–2023, eftersom WCPFC:s åtgärder för bevarande och efterlevnad kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (4) och (EG) nr 1224/2009 (5) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (6).

(7)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid WCPFC:s möten fastställs för närvarande genom rådets beslut av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i WCPFC. Det är lämpligt att upphäva det beslutet och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(8)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom WCPF:s konventionsområde befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under WCPFC:s möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under WCPFC:s möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför WCPFC:s årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2005/75/EG av den 26 april 2004 om gemenskapens anslutning till konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (EUT L 32, 4.2.2005, s. 1).

(2)  EUT L 32, 4.2.2005, s. 3.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för kommissionen för WCPFC ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för WCPFC:s åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom WCPFC är förenliga med WCPF-konventionen.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för WCPFC är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom konventionsområdet, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos WCPFC och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, och vid behov.

k)

När så är lämpligt utveckla gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, särskilt de som deltar i fiskeriförvaltningen i samma område.

l)

Främja samordning och samarbete med andra fiskeriförvaltningsorganisationer för tonfisk i frågor av gemensamt intresse, framför allt genom återaktivering av den så kallade Kobe-processen i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna för tonfisk och genom att utvidga processen till samtliga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja antagandet av följande WCPFC-åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom WCPF:s konventionsområde baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter, fiskeansträngnings- eller fiskekapacitetsåtgärder för de levande marina biologiska resurser som regleras av WCPFC, vilka kan återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska dessa bevarande- och förvaltningsåtgärder omfatta särskilda åtgärder för bestånd som påverkas negativt av överfiske i syfte att hålla fisketrycket i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i konventionsområdet, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Övervaknings-, kontroll- och tillsynsåtgärder i WCPF:s konventionsområde i syfte att garantera en effektiv kontroll och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom WCPFC.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i WCPFC:s konventionsområde i enlighet med WCPF-konventionen, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att förvalta användningen av anordningar som samlar fisk (FAD) bland annat för att förbättra insamlingen av data, för att korrekt kvantifiera, spåra och övervaka användningen av FAD, för att minska påverkan på utsatta tonfiskbestånd, för att minska anordningarnas potentiella effekter på målarter och icke-målarter samt på ekosystemen.

g)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap, och för att minska bidraget till marint skräp.

h)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

i)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom WCPFC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet

Före varje möte i WCPFC, när detta organ ska anta beslut som har rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till Europeiska kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska Europeiska kommissionen i god tid före varje möte i WCPFC tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i WCPFC är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/49


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/863

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) och om upphävande av beslutet av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nafo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 3179/78 (1) ingick unionen konventionen om samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (2) (nedan kallad Nafokonventionen), varigenom Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) inrättades. Genom rådets beslut 2010/717/EU (3) ingick unionen den fjärde ändringen av Nafokonventionen, genom vilken fiskerikommissionen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (4) (nedan kallad Nafokommissionen) inrättades.

(2)

Nafokommissionen ansvarar för antagandet av föreskrifter vars syfte är att sörja för det långsiktiga bevarandet och hållbara utnyttjandet av fiskeresurserna i Nafos konventionsområde och att skydda de marina ekosystem i vilka resurserna finns. Sådana föreskrifter kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (5) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att anta förvaltnings- och bevarandeföreskrifter på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nafokommissionens möten under perioden 2019–2023, och att upphäva rådets beslut av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nafo, eftersom Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter kommer att vara bindande för unionen och är ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (6) och (EG) nr 1224/2009 (7) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (8).

(7)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom Nafos konventionsområde befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt tar hänsyn till utvecklingen, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under Nafokommissionens möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid möten i fiskerikommissionen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafokommissionen) anges i bilaga I.

Artikel 2

Det årliga specificering av den ståndpunkt som unionen ska inta vid Nafokommissionens möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför Nafokommissionens årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Europeiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EGT L 378, 30.12.1978, s. 1).

(2)  EGT L 378, 30.12.1978, s. 16.

(3)  Rådets beslut 2010/717/EU av den 8 november 2010 om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändringen av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EUT L 321, 7.12.2010, s. 1).

(4)  EUT L 321, 7.12.2010, s. 2.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som på unionens vägnar ska intas i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen och begränsa fiskeverksamhetens miljöpåverkan, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för Nafos åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom Nafokommissionen är förenliga med Nafokonventionen.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för Nafokommissionen är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom Nafos regleringsområde, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos Nafo och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat när så är lämpligt.

k)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk som liknar Kobe-processen i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja antagandet av följande Nafo-åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom Nafos regleringsområde baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och försiktighetsansatsen, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av Nafo, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska särskilda åtgärder för bestånd som utsätts för överfiske övervägas, i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i regleringsområdet, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Övervaknings-, kontroll- och tillsynsåtgärder i Nafos regleringsområde i syfte att garantera en effektiv kontroll och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom Nafo.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i regleringsområdet i enlighet med Nafokonventionen, samtidigt som hänsyn tas till FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

h)

Gemensamma metoder tillsammans med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, i synnerhet dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma region.

i)

Utveckling av metoder som rör kampen mot påverkan från annan verksamhet än fiske på de marina biologiska resurserna i regleringsområdet.

j)

Rekommendationer, när så är lämpligt och i den omfattning som är möjlig enligt relevanta konstituerande handlingar, som uppmuntrar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

k)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom Nafo.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

Före varje möte i Nafokommissionen, när detta organ ska anta beslut som har rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till Europeiska kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i god tid före varje möte i Nafokommissionen tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i Nafokommissionen är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/54


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/864

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco) och om upphävande av beslutet av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nasco

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 82/886/EEG (1) antog unionen konventionen om bevarande av laxbestånden i Nordatlanten (2) (nedan kallad Nasco-konventionen), genom vilken Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco) inrättas.

(2)

Nasco-rådet, som stöds av tre kommissioner (kommissionen för Nordamerika, kommissionen för Nordostatlanten, kommissionen för västra Grönland), är det organ som inrättats genom Nasco-konventionen i syfte att bevara, återställa, befrämja och ändamålsenligt förvalta laxbestånden i Atlanten genom internationellt samarbete. Nasco-rådet antar åtgärder för bevarande och förvaltning för att förvalta fiskeresurser som omfattas av dess behörighet. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under Nasco-rådets möten, eftersom Nascos åtgärder för bevarande och efterlevnad kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (4) och (EG) nr 1224/2009 (5) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (6).

(7)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid Nasco-rådets möten fastställs för närvarande genom rådets beslut av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nasco. Det är lämpligt att upphäva det beslutet och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(8)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom Nascos konventionsområde befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under Nascos möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under Nasco-rådets möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför Nasco-rådets årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 82/886/EEG av den 13 december 1982 om antagande av konventionen om bevarande av laxbestånden i Nordatlanten (EGT L 378, 31.12.1982, s. 24).

(2)  EGT L 378, 31.12.1982, s. 25.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco) ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen och begränsa fiskeverksamhetens inverkan på miljön, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för Nasco är förenliga med Nasco-konventionen.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för Nasco är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention och dess artikel 66, avtalet om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom konventionsområdet, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos Nasco och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (t.ex. vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner och samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, och särskilt främja samordning med Ospar, i vilken unionen också är avtalsslutande part.

k)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskerförvaltningsorganisationer för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja antagandet av följande Nasco-åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom konventionsområdet baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av Nasco, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska särskilda åtgärder för bestånd som utsätts för överfiske övervägas, i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i konventionsområdet, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i Nascos konventionsområde i syfte att garantera en effektiv kontroll och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom Nasco.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens och vattenbrukets negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i Nascos konventionsområde i enlighet med FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

h)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma region.

i)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom Nasco.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i Nordatlantiska laxorganisationen

Före varje möte i Nasco-rådet, när detta organ ska anta beslut som kan komma att bli bindande för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i god tid före varje möte i Nasco-rådet tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i Nasco-rådet är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/60


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/865

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) och om upphävande av beslutet av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i NEAFC

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 81/608/EEG (1) antog unionen konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (2) genom vilken Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) inrättades (nedan kallad NEAFC-konventionen). 2004 och 2006 års ändringar av NEAFC-konventionen godkändes genom rådets beslut 2009/550/EG (3). Ändringarna trädde i kraft formellt den 29 oktober 2013 men det beslutades, i enlighet med Londondeklarationen av den 18 november 2005, att ändringarna skulle genomföras provisoriskt från och med antagandet, i avvaktan på ikraftträdandet.

(2)

NEAFC är ansvarig för antagandet av åtgärder avsedda att säkerställa ett långsiktigt bevarande och bästa möjliga utnyttjande av fisktillgångarna i NEAFC:s konventionsområde (nedan kallat konventionsområdet). Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (4) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under NEAFC:s möten för perioden 2019–2023 och att upphäva rådets beslut av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i NEAFC, eftersom NEAFC:s åtgärder för bevarande och efterlevnad kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (5) och (EG) nr 1224/2009 (6) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (7).

(7)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid NEAFC:s möten fastställs för närvarande genom beslutet av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i NEAFC. Det är lämpligt att upphäva det beslutet och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(8)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom konventionsområdet befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under NEAFC:s möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under NEAFC:s möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför NEAFC:s årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 26 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (EGT L 227, 12.8.1981, s. 21).

(2)  EGT L 227, 12.8.1981, s. 22.

(3)  Rådets beslut 2009/550/EG av den 5 mars 2009 om godkännande av ändringarna av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten för att inrätta förfaranden för tvistlösning, utvidga konventionens tillämpningsområde och se över dess mål (EUT L 184, 16.7.2009, s. 12).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för NEAFC ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för NEAFC är förenliga med NEAFCkonventionen.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för NEAFC är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom NEAFC:s regleringsområde, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av rekommendationerna.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos NEAFC och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner liksom samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, och särskilt främja samordning med Ospar, i vilken unionen också är avtalsslutande part.

k)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskerförvaltningsorganisationer för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja NEAFC:s antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom regleringsområdet baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av NEAFC, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska dessa bevarande- och förvaltningsåtgärder omfatta särskilda åtgärder för bestånd som påverkas negativt av överfiske i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i regleringsområdet, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i regleringsområdet i syfte att garantera en effektiv kontroll av och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom NEAFC.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i regleringsområdet i enlighet med FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

h)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

i)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma område.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom NEAFC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i Nordostatlantiska fiskerikommissionen

Före varje möte i NEAFC, när detta organ ska anta beslut som har rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i god tid före varje möte i NEAFC tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i NEAFC är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/66


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/866

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den årliga partskonferensen för konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav och om upphävande av beslutet av den 12 juni 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den årliga partskonferensen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Polen är avtalsslutande part i konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav (nedan kallad Beringshavskonventionen). Unionen är inte part i den konventionen. Enligt artikel 6.9 i 2003 års anslutningsakt ska de fiskeavtal som medlemsstaterna ingått med tredjeländer förvaltas av unionen, som bör genomföra alla beslut som antagits i enlighet med Beringshavskonventionen.

(2)

Genom rådets beslut av den 11 april 2016 om bemyndigande för Republiken Polen att inleda förhandlingar, i Europeiska unionens intresse, om en ändring av konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav som skulle göra det möjligt för regionala organisationer för ekonomisk integration, som Europeiska unionen, att bli part i konventionen bemyndigades Polen att, i unionens intresse, förhandla om en ändring av Beringshavskonventionen så att unionen kan bli avtalsslutande part i den konventionen. Detta mandat håller för närvarande på att genomföras. När unionen har godkänts som fullvärdig avtalsslutande part i Beringshavskonventionen kommer Polen att dra tillbaka sitt medlemskap i konventionen.

(3)

Den årliga partskonferensen för Beringshavskonventionen (nedan kallad den årliga partskonferensen) ansvarar för förvaltning av och bevarandeåtgärder för sejresurserna inom det område som omfattas av Beringshavskonventionen. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(4)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(5)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(6)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(7)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den årliga partskonferensen för perioden 2019–2023, eftersom de åtgärder för bevarande och efterlevnad som antas av den årliga partskonferensen kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (2) och (EG) nr 1224/2009 (3) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (4).

(8)

I rådets beslut av den 12 juni 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den årliga partskonferensen för konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav föreskrivs inte någon översyn av unionens ståndpunkt i den årliga partskonferensen förrän inför årsmötet 2022. Det stora flertalet av rådets beslut som fastställer unionens ståndpunkt i olika regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka unionen är avtalsslutande part ska dock ses över före årsmötet 2019 i dessa organisationer. För att främja ökad samstämmighet när det gäller unionens ståndpunkt i alla regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och förenkla översynsprocessen, är det därför lämpligt att tidigarelägga översynen av beslutet av den 12 juni 2017 och att upphäva det beslutet genom att ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(9)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom det område som omfattas av Beringshavskonventionen befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under möten i den årliga partskonferensen, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i den årliga partskonferensen för Beringshavskonventionen anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under möten i den årliga partskonferensen för Beringshavskonventionen ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför den årliga partskonferensen för Beringshavskonventionen 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 12 juni 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska unionen ska inta i den årliga partskonferensen för konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav och om upphävande av rådets beslut av den 10 juli 2012 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på EU:s vägnar inom ramen för konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav ska upphöra att gälla.

Artikel 5

1.   Om unionen ansluter sig till Beringshavskonventionen ska kommissionen företräda unionen under möten i den årliga partskonferensen för Beringshavskonventionen.

2.   I avvaktan på den anslutningen ska Polen uttrycka unionens ståndpunkt under möten i den årliga partskonferensen för Beringshavskonventionen.

3.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den årliga partskonferensen för Beringshavskonventionen

1.   PRINCIPER

Inom ramen för Beringshavskonventionen ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för den årliga partskonferensen är förenliga med Beringshavskonventionen.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för den årliga partskonferensen är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom det område som omfattas av Beringshavskonventionen, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionsrätten, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos den årliga partskonferensen och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna konferens (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner liksom samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat.

k)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja den årliga partskonferens antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom avtalsområdet baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat tillåten skördenivå (Allowable Harvest Level, AHL) och individuella nationella kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av den årliga partskonferensen, inbegripet ändringar av bilagan till Beringshavskonventionen, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska dessa bevarande- och förvaltningsåtgärder omfatta särskilda åtgärder för bestånd som påverkas negativt av överfiske i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i det område som omfattas av Beringshavskonventionen, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i konventionsområdet i syfte att garantera en effektiv kontroll och efterlevnad av de åtgärder som antagits inom ramen för den årliga partskonferensen.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i det område som omfattas av Beringshavskonventionen i linje med FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder vilka syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor med krav på att alla hajar ska landas med alla hajfenor kvar på hajkroppen.

h)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

i)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma område.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom den årliga partskonferensen.


(1)  7087/12REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av den ståndpunkt som unionen ska inta i den årliga partskonferensen

Före varje möte i den årliga partskonferensen, när detta organ ska anta beslut med rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till Europeiska kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska Europeiska kommissionen i god tid före varje möte i den årliga partskonferensen tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av innehållet i den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i den årliga partskonferensen är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ så att unionens ståndpunkt kan ta hänsyn till nya element.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/72


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/867

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) och om upphävande av beslutet av den 24 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i CCAMLR

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 81/691/EEG (1) antog unionen konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (2) (nedan kallad CAMLR-konventionen), som trädde i kraft den 7 april 1982 och som inrättade Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR). Belgien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Sverige och Förenade kungariket är också avtalsslutande parter i CAMLR-konventionen. Grekland, Nederländerna och Finland är avtalsslutande parter i CAMLR-konventionen, men är inte medlemmar i CCAMLR.

(2)

I enlighet med artikel IX.1 i CAMLR-konventionen, ansvarar CCAMLR för att under sina årsmöten anta skyddsåtgärder som syftar till att säkerställa bevarandet av marina levande tillgångar i Antarktis, inbegripet ett rationellt utnyttjande av dem. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under CCAMLR:s möten under perioden 2019–2023, eftersom CCAMLR:s skyddsåtgärder kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1035/2001 (4), (EG) nr 600/2004 (5), (EG) nr 601/2004 (6), (EG) nr 1005/2008 (7) och (EG) nr 1224/2009 (8) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (9).

(7)

Den ståndpunkten bör omfatta ärenden som omfattas av unionens delade befogenhet endast i den utsträckning som de påverkar gemensamma unionsregler. I enlighet med domstolens dom i de förenade målen C-626/15 och C-659/16 (10), bör unionen endast stödja inrättandet av marina skyddsområden i CCAMLR-området tillsammans med dess medlemsstater. Detta beslut bör inte påverka fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna.

(8)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under CCAMLR:s möten fastställs för närvarande genom rådets beslut av den 24 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i CCAMLR. Det är lämpligt att upphäva det beslutet och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(9)

Med hänsyn till att fisketillgångarna inom det område som omfattas av CAMLR-konventionen befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under CCAMLR:s möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) anges i bilaga I. Den ståndpunkten omfattar ärenden som omfattas av unionens delade befogenhet endast i den utsträckning de påverkar gemensamma unionsregler.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under CCAMLR:s möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför CCAMLR:s årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 24 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 81/691/EEG av den 4 september 1981 om antagande av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (EGT L 252, 5.9.1981, s. 26).

(2)  EGT L 252, 5.9.1981, s. 27.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1035/2001 av den 22 maj 2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. (EGT L 145, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 600/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (EUT L 97, 1.4.2004, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999 (EUT L 97, 1.4.2004, s. 16).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).

(10)  ECLI:EU:C:2018:925.


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för CCAMLR ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för CCAMLR:s åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom CCAMLR är förenliga med CAMLR-konventionen.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom CCAMLR är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med dem som antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, miljö, sysselsättning, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom det område som omfattas av CAMLR-konventionen, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionsrätten, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos CCAMLR och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Tillsammans med medlemsstaterna aktivt stödja inrättandet av ett representativt nätverk med marina skyddsområden i Södra ishavet, däribland genom att unionen och dess medlemsstater för CCAMLR lägger fram konkreta förslag avseende marina skyddsområden.

k)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner och samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, och vid behov.

l)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskerförvaltningsorganisationer för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja CCAMLR:s antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom det område som omfattas av CAMLR-konventionen baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av CCAMLR, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska dessa skydds- och förvaltningsåtgärder omfatta särskilda åtgärder för bestånd som påverkas negativt av överfiske, i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i det område som omfattas av CAMLR-konventionen, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg, ytterligare informationsutbyten med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, avstämning av förteckningar med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och riktade åtgärder mot fartyg som saknar nationalitet.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i det område som omfattas av CAMLR-konventionen i syfte att garantera en effektiv kontroll och efterlevnad av de åtgärder som antagits inom CCAMLR, inbegripet förstärkt kontroll av omlastning av de tillgångar som förvaltas av CCAMLR och översyn av CCAMLR:s dokumentationsplan för fångster av tandnoting för att åtgärda eventuella kryphål i handeln med dessa arter och främja kontakter med angränsande regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för samarbetet när det gäller CCAMLR:s dokumentationsplan.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i det område som omfattas av CAMLR-konventionen, i enlighet med FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor med krav på att alla hajar ska landas med alla hajfenor kvar på hajkroppen.

h)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

i)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma område.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom CCAMLR.

k)

Tillsammans med medlemsstaterna inrätta marina skyddsområden baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden i syfte att bevara marina levande tillgångar och den marina biologiska mångfalden i Antarktis samt att skydda känsliga ekosystem och miljömässiga inslag.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid årsmötet i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR)

Före varje möte i CCAMLR, när detta organ ska anta beslut med rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i god tid före varje årsmöte i CCAMLR tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av innehållet i den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i CCAMLR är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ, så att unionens ståndpunkt kan ta hänsyn till nya element.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/78


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/868

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om upphävande av beslutet av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Iccat

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 86/238/EEG (1) godkände unionen internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (2) genom vilken Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) inrättades (nedan kallad Iccat-konventionen).

(2)

Iccat är ansvarig för antagandet av åtgärder avsedda att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Iccats konventionsområdet och skydda de marina ekosystem i vilka dessa resurser förekommer. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande, är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under Iccats möten för perioden 2019–2023, eftersom Iccats åtgärder för bevarande och efterlevnad kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1936/2001 (4), (EG) nr 1984/2003 (5), (EG) nr 520/2007 (6), (EG) nr 1005/2008 (7) och (EG) nr 1224/2009 (8) och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/1627 (9) samt (EU) 2017/2403 (10).

Skälet till detta är att de rekommendationer som antas av Iccat kan komma att komplettera, ändra eller ersätta de skyldigheter som föreskrivs i gällande unionslagstiftning.

(7)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under Iccats möten fastställs för närvarande genom beslutet av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Iccat. Det är lämpligt att upphäva det beslutet och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(8)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom Iccats konventionsområde befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland ny vetenskap och annan relevant information som läggs fram före eller under Iccats möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under Iccats möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför Iccats årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 8 juli 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 86/238/EEG av den 9 juni 1986 om anslutning av gemenskapen till internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, ändrat genom det protokoll som bifogas till utskottets slutbetänkande vid konferensen av staternas befullmäktigade ombud som i Paris undertecknat konventionen den 10 juli 1984 (EGT L 162, 18.6.1986, s. 33).

(2)  EGT L 162, 18.6.1986, s. 34.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1936/2001 av den 27 september 2001 om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk (EGT L 263, 3.10.2001, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1984/2003 av den 8 april 2003 om inrättande av ett system för rapportering av statistik över svärdfisk och storögd tonfisk i gemenskapen (EUT L 295, 13.11.2003, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 520/2007 av den 7 maj 2007 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter och om upphävande av förordning (EG) nr 973/2001 (EUT L 123, 12.5.2007, s. 3).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627 av den 14 september 2016 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 302/2009 (EUT L 252, 16.9.2016, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för Iccat ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för Iccats åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom Iccat är förenliga med Iccat-konventionen.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för Iccat är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom konventionsområdet, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos Iccat och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

j)

Främja bättre samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner liksom samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, och särskilt främja samarbete med Ospar, Helcom och Barcelonakonventionen, i vilken unionen också är avtalsslutande part.

k)

Främja samordning och samarbete med andra fiskeriförvaltningsorganisationer för tonfisk i frågor av gemensamt intresse, framför allt genom återaktivering av den så kallade Kobe-processen i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna för tonfisk och genom att utvidga processen till samtliga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja Iccats antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom Iccats konventionsområde baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter eller ansträngningsreglering för de levande marina biologiska resurser som regleras av Iccat, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska dessa bevarande- och förvaltningsåtgärder omfatta särskilda åtgärder för bestånd som påverkas negativt av överfiske i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i konventionsområdet, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i konventionsområdet i syfte att garantera en effektiv kontroll och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom Iccat.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens och vattenbrukets negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i Iccats konventionsområde i enlighet med FN:s generalförsamlings resolutioner, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att förvalta användningen av anordningar som samlar fisk (FAD) bland annat för att förbättra insamlingen av data, för att korrekt kvantifiera, spåra och övervaka användningen av FAD, för att minska påverkan på utsatta tonfiskbestånd, för att minska anordningarnas potentiella effekter på målarter och icke-målarter samt på ekosystemen.

g)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap, och för att minska bidraget till marint skräp.

h)

Åtgärder som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor, och som kräver att alla hajar ska landas med alla hajfenor naturligt fästade vid hajkroppen.

i)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

j)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från underorgan till och arbetsgrupper inom Iccat.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid möten i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat)

Före varje möte i Iccat, när detta organ ska anta beslut som kan komma att bli bindande för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till Europeiska kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska Europeiska kommissionen i god tid före varje möte i Iccat tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i Iccat är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, som innebär att unionens ståndpunkt beaktar nya element, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/84


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/869

av den 14 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) och om upphävande av beslutet av den 19 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i AKFM

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 98/416/EG (1) ingick unionen avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (nedan kallat AKFM-avtalet). Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Malta, Rumänien och Slovenien är också avtalsslutande parter i AKFM-avtalet.

(2)

Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) har ansvaret för att anta åtgärder för att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av fiskeresurserna och en hållbar utveckling av vattenbruket i AKFM:s avtalsområde. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (2) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I den föreskrivs dessutom att unionen bör sträva efter att vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer i sina yttre förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid samt rådets slutsatser om detta gemensamma meddelande är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och, vid behov, förbättrar förvaltningen i dessa organisationer av central betydelse för unionens insatser i dessa forum.

(5)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, hänvisas till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Såsom konstateras i slutsatserna från ministerkonferensen om hållbarheten i Medelhavsfisket, genom vilka ministerförklaringen från Malta om MedFish4Ever den 30 mars 2017 antogs, och från högnivåkonferensen om fiske och vattenbruk i Svarta havet, genom vilka ministerförklaringen i Sofia den 7 juni 2018 antogs, är följande av central betydelse för unionens åtgärder inom AKFM: främjandet av åtgärder för att stödja och förbättra datainsamling och vetenskaplig utvärdering, ekosystembaserad fiskeriförvaltning, en efterlevnadskultur för att undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, ett hållbart småskaligt fiske och vattenbruk liksom ökad solidaritet och samordning.

(7)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under AKFM:s möten för perioden 2019–2023, eftersom AKFM:s bevarande- och förvaltningsåtgärder kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen följande: rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (3) och (EG) nr 1224/2009 (4) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (5).

(8)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under AKFM:s möten fastställs för närvarande genom beslutet av den 19 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i AKFM. Det är lämpligt att upphäva det beslutet och ersätta det med ett nytt beslut som skulle omfatta perioden 2019–2023.

(9)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom AKFM:s avtalsområde befinner sig i ständig utveckling och att det därför finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under AKFM:s möten, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under möten i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta under AKFM:s möten ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast inför AKFM:s årsmöte 2024.

Artikel 4

Rådets beslut av den 19 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 98/416/EG av den 16 juni 1998 om Europeiska gemenskapens anslutning till Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (EGT L 190, 4.7.1998, s. 34).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för AKFM ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2. i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Arbeta i riktning mot att intressenterna deltar på ett lämpligt sätt i utarbetandefasen för AKFM:s åtgärder och säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för AKFM är förenliga med AKFM-avtalet.

c)

Säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för AKFM är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal angående bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 och 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Sträva efter att genomföra åtgärderna och åtagandena i ministerförklaringen om MedFish4Ever, som undertecknades i Malta den 30 mars 2017, och i ministerförklaringen i Sofia, som undertecknades den 7 juni 2018, vilka särskilt är avsedda att förbättra datainsamling och vetenskaplig utvärdering, inrätta en ekosystembaserad ram för fiskeriförvaltning, utveckla en efterlevnadskultur och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, stödja hållbart småskaligt fiske och vattenbruk och säkerställa ökad solidaritet och samordning i Medelhavsområdet.

e)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i samma område.

f)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

g)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

h)

Följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

i)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom AKFM:s avtalsområde, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionslagstiftningen, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

j)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos AKFM och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt vad gäller vetenskap, efterlevnad, transparens och beslutsfattande), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

k)

Främja samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala havskonventioner liksom samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, och vid behov.

l)

Främja samarbetsmekanismer mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för tonfisk.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja AKFM:s antagande av följande åtgärder:

a)

Bevarande- och förvaltningsåtgärder för fiskeresurserna inom AKFM:s avtalsområde baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bland annat fredningstider/fredningsområden, selektivitetsåtgärder eller fiskemöjligheter för de levande marina biologiska resurser som regleras av AKFM, vilka skulle återställa eller bevara uppnåendet av nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning senast 2020. Vid behov ska dessa bevarande- och förvaltningsåtgärder omfatta särskilda åtgärder för bestånd som påverkas negativt av överfiske i syfte att hålla fiskeansträngningen i linje med tillgängliga fiskemöjligheter. Mot bakgrund av artikel 29 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, i händelse av att fleråriga planer för vissa bestånd eller grupper av bestånd i Medelhavet har antagits på EU-nivå, bör åtgärderna tas i beaktande om de är kopplade till genomförandet av målet att uppnå maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

b)

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i AKFM:s avtalsområde, inbegripet upprättande av förteckningar över IUU-fartyg.

c)

Åtgärder för att förbättra insamlingen av vetenskapliga uppgifter om fisket och främja ett bättre samarbete mellan industrin och forskare.

d)

Uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder i AKFM:s avtalsområde i syfte att garantera en effektiv kontroll av och överensstämmelse med de åtgärder som antagits inom AKFM.

e)

Åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens och vattenbrukets negativa inverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i AKFM:s avtalsområde i enlighet med FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och att gradvis eliminera utkast.

f)

Åtgärder för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

g)

Åtgärder som främjar utvecklingen av ett hållbart vattenbruk i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.

h)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma område.

i)

Ytterligare tekniska åtgärder baserade på rekommendationer från organ och arbetsgrupper inom AKFM.

j)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

k)

Åtgärder i enlighet med åtagandena i ministerförklaringen om MedFish4Ever och ministerförklaringen i Sofia.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av den ståndpunkt som unionen ska inta vid möten i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM)

Före varje möte i AKFM, när detta organ ska anta beslut med rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i god tid före varje möte i AKFM tillställa rådet ett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under ett möte i AKFM är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ så att unionens ståndpunkt kan ta hänsyn till nya element.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/90


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/870

av den 27 maj 2019

om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (1), särskilt artikel 23.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 juli 2010 antog rådet beslut 2010/413/Gusp.

(2)

I enlighet med artikel 26.3 i beslut 2010/413/Gusp har rådet sett över förteckningen över uppförda personer och enheter i bilaga II till det beslutet.

(3)

Rådet har konstaterat att 17 poster som förtecknas i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp bör uppdateras.

(4)

Beslut 2010/413/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2010/413/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2019.

På rådets vägnar

N. HURDUC

Ordförande


(1)  EUT L 195, 27.7.2010, s. 39.


BILAGA

Bilaga II till beslut 2010/413/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, ska följande poster ersätta motsvarande poster i förteckningen under underrubrik ”A. Personer”:

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”14.

Brigadgeneral Mohammad NADERI

 

Chef för Iran's Aviation Industries Organisation (IAIO). Tidigare chef för Irans Aerospace Industries Organisation (AIO). AIO har deltagit i känsliga iranska program.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Nuvarande säkerhetschef vid försvarsministeriets forskningsinstitut för armélogistik, Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), som leds av Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, uppförd på förteckningen av FN. IAEA har utpekat SPND i samband med farhågorna om eventuella militära dimensioner inom Irans kärntekniska program; Iran vägrar samarbeta om detta. I egenskap av säkerhetschef är Babaei ansvarig för hindrandet av att information lämnas ut, inbegripet till IAEA.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

Alias: Seyed Shamseddin BORBOROUDI

Födelsedatum: 21 september 1969

Biträdande chef för Irans atomenergiorgan, som av FN har uppförts på förteckningen. Han är där underordnad Feridun Abbasi Davani, uppförd på förteckningen av FN. Har medverkat i Irans kärntekniska program åtminstone sedan 2002, bland annat i egenskap av f.d. chef för upphandling och logistik vid Amad, där han var ansvarig för användning av skalbolag som Kimia Madan för upphandling av utrustning och materiel för Irans kärnvapenprogram.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Tidigare minister för vetenskap, forskning och teknik. Har gett stöd till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet.

1.12.2011”

2.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, ska följande poster ersätta motsvarande poster i förteckningen under underrubrik ”B. Enheter”:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Ett dotterbolag till IAIO inom MODAFL (båda uppförda på förteckningen av EU), som huvudsakligen tillverkar kompositmaterial för flygplansindustrin.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tfn: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Skalnamn för Khorasan Metallurgy Industries (som finns upptagen i FN:s förteckning), dotterbolag till Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. IAEA har utpekat SPND i samband med farhågorna om eventuella militära dimensioner inom Irans kärntekniska program. SPND drivs av Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, som finns upptagen i FN:s förteckning. SPND är en del av försvarsministeriets logistikavdelning (Ministry of Defence For Armed Forces Logistics, MODAFL), som förts upp på förteckningen av EU.

22.12.2012”

3.

Under rubriken ”II. Islamiska revolutionsgardet (IRGC)”, ska följande poster ersätta motsvarande poster i förteckningen under underrubrik ”A. Personer”:

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”1.

Brigadgeneral i Islamiska revolutionsgardet Javad DARVISH-VAND

 

Tidigare biträdande minister och generalinspektör vid MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

Födelseår: 1961

Medlem i Islamiska revolutionsgardet. Tidigare energiminister.

26.7.2010

4.

Brigadgeneral i Islamiska revolutionsgardet Seyyed Mahdi FARAHI

 

Tidigare chef för Irans Aerospace Industries Organisation (AIO) och tidigare verkställande direktör för Defence Industries Organisation (DIO), som finns upptaget i FN:s förteckning. Medlem i Islamiska revolutionsgardet och biträdande vid det iranska försvarsministeriets logistikavdelning (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigadgeneral i revolutionsgardet Ali HOSEYNITASH

 

Medlem i Islamiska revolutionsgardet. Medlem i högsta nationella säkerhetsrådet och deltar i utformningen av politiken avseende kärnenergifrågor.

23.6.2008

12.

Brigadgeneral i revolutionsgardet Ali SHAMSHIRI

 

Medlem i Islamiska revolutionsgardet. Har haft högre befattningar inom MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigadgeneral i revolutionsgardet Ahmad VAHIDI

 

Tidigare minister inom MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Tidigare chef för Khatam Al-Anbiya Construction Headquarters.

1.12.2011”

4.

Under rubriken ”II. Islamiska revolutionsgardet (IRGC)”, ska följande post ersätta motsvarande post i förteckningen under underrubrik ”B. Enheter”:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postadress: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Har medverkat i transport av vapen på Islamiska revolutionsgardets vägnar.

23.1.2012”

5.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, under underrubrik ”B. Enheter”, ska följande post läggas till:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”20.

b) Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, ett dotterbolag till Iran Electronics Industries (uppfört på förteckningen av EU), tillverkar olika artiklar, bland annat kommunikationssystem, avionik, optik- och elektrooptikanordningar, mikroelektronik, informationsteknik, test och mätning, telekommunikationssäkerhet, elektronisk krigföring, tillverkning och renovering av radartuber samt utskjutningsanordningar för robotar.

26.7.2010”

6.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, under underrubrik ”B. Enheter”, ska följande post strykas:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, ett dotterbolag till Iran Electronics Industries (se nr 20), tillverkar olika artiklar, bland annat kommunikationssystem, avionik, optik- och elektrooptikanordningar, mikroelektronik, informationsteknik, test och mätning, telekommunikationssäkerhet, elektronisk krigföring, tillverkning och renovering av radartuber samt utskjutningsanordningar för robotar. Dessa artiklar kan användas inom program som är föremål för sanktioner i enlighet med resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd.

26.7.2010”

7.

Under rubriken ”II. Islamiska revolutionsgardet (IRGC)”, under underrubrik ”B. Enheter”, ska följande post läggas till:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Ett företag som ägs eller kontrolleras av Islamiska revolutionsgardet och som bidrar till finansieringen av regimens strategiska intressen.

26.7.2010”

8.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering”, under underrubrik ”B. Enheter”, ska följande post strykas:

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

”10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin, som står Naftar och Bonyad-e Mostazafan nära, bidrar till finansieringen av regimens strategiska intressen och till den parallella staten i Iran.

26.7.2010”


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/94


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/871

av den 26 mars 2019

om avslutande av räkenskaperna för Förenade kungarikets utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2018

[delgivet med nr C(2019) 2357]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 51,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kommissionen, före den 31 maj det år som följer på det berörda budgetåret, avsluta räkenskaperna för de utbetalande organ som avses i artikel 7 i den förordningen, på grundval av de årsräkenskaper som medlemsstaterna lämnat in tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna och ett revisionsuttalande avseende räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet samt rapporterna från de attesterande organen.

(2)

I enlighet med artikel 39 i förordning (EU) nr 1306/2013 börjar budgetåret för jordbruket den 16 oktober år N-1 och löper till den 15 oktober år N. Vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2018 bör de utgifter som Förenade kungariket haft mellan den 16 oktober 2017 och den 15 oktober 2018 beaktas, i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (2).

(3)

Eftersom Förenade kungariket redan har lämnat in nödvändiga räkenskapsuppgifter till kommissionen, är det lämpligt att anta det relevanta beslutet om avslutande av räkenskaperna i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(4)

I artikel 33.2 första stycket i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 föreskrivs att de belopp som ska återkrävas av eller betalas ut till varje medlemsstat, i enlighet med beslutet om avslutande av räkenskaperna enligt artikel 33.1 i den förordningen, ska fastställas genom att månadsbetalningarna för det aktuella budgetåret dras av från den utgift som godkänts för samma år enligt artikel 33.1.

(5)

Efter det att Förenade kungariket har lämnat in uppgifterna, och efter alla nödvändiga kontroller och ändringar, kan kommissionen fatta beslut avseende fullständigheten, korrektheten och sanningsenligheten i följande utbetalande organs räkenskaper: ”Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, ”The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate”, ”Welsh Government” och ”Rural Payments Agency” med avseende på utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Kommissionen har granskat Förenade kungarikets inlämnade uppgifter och delgav före dagen för antagandet av detta beslut Förenade kungariket resultatet av granskningen, tillsammans med uppgifter om de ändringar som behöver göras.

(6)

För dessa utbetalande organ kan kommissionen på grundval av årsräkenskaperna och medföljande handlingar fatta beslut om de inlämnade årsräkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet.

(7)

Enligt artikel 5.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (3) ska budgetöverskridanden som eventuellt förekommer under månaderna augusti, september och oktober beaktas i beslutet om avslutande av räkenskaper. En del utbetalningar som Förenade kungariket redovisat under dessa månader 2018 gjordes efter tidsfristernas utgång. De relevanta avdragen bör därför anges i detta beslut.

(8)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1306/2013, redan minskat ett antal månadsbetalningar till Förenade kungariket för budgetåret 2018 på grund av att betalningsfrister inte har iakttagits. I detta beslut bör kommissionen beakta minskade belopp för att undvika omotiverade eller för tidiga utbetalningar eller återbetalningar som senare kan komma att bli föremål för finansiell korrigering. Beloppen i fråga kan i förekommande fall komma att undersökas inom ramen för kontrollen av överensstämmelse enligt artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(9)

I enlighet med artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska de ekonomiska följderna av den uteblivna återbetalningen efter oegentligheter bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten, om beloppet inte har betalats tillbaka inom fyra år från den dag då begäran framfördes, eller inom åtta år från det att indrivningsfallet tagits vidare till de nationella domstolarna. I enlighet med artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska medlemsstaterna till de årsräkenskaper som de lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 29 i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 foga en bestyrkt tabell innehållande de belopp som belastar dem enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. Tillämpningsföreskrifter för medlemsstaternas skyldighet att rapportera de belopp som ska återkrävas fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014. I bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 finns en mall för den tabell som medlemsstaterna ska använda för att lämna information om belopp som ska återkrävas. På grundval av de tabeller som medlemsstaterna har fyllt i bör kommissionen besluta vilka de ekonomiska följderna blir i de fall då ingen återbetalning har skett för oriktigheter som är äldre än fyra respektive åtta år.

(10)

Enligt artikel 54.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 får medlemsstaterna, av vederbörligen motiverade skäl, besluta att inte fortsätta ett indrivningsförfarande. Ett sådant beslut får fattas endast om de kostnader för indrivning som redan uppstått eller sannolikt kommer att uppstå tillsammans överstiger den summa som ska drivas in, eller om det visar sig omöjligt att driva in beloppet därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oriktigheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Om beslutet har fattats inom fyra år efter den dag då den första begäran framfördes, eller inom åtta år om indrivningsfallet tagits vidare till de nationella domstolarna, bör de ekonomiska följderna av den uteblivna återbetalningen till 100 % bäras av unionens budget. De belopp för vilka Förenade kungariket har beslutat att inte fortsätta indrivning samt skälen för detta beslut framgår av den sammanfattande rapport som avses i artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 jämförd med artikel 102.1 första stycket led c iv i den förordningen. Dessa belopp bör således inte belasta Förenade kungariket utan ska följaktligen bäras av unionens budget.

(11)

I enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013 bör detta beslut inte påverka de beslut som kommissionen kan fatta senare för att från unionsfinansieringen undanta utgifter som inte verkställts i enlighet med unionsreglerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed avslutas de räkenskaper för budgetåret 2018 som redovisats av de brittiska utbetalande organen ”Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, ”The Scottish Government Rural Payments and Inspections”, ”Welsh Government” och ”Rural Payments Agency” avseende utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

De belopp som ska återkrävas av eller betalas ut till Förenade kungariket i enlighet med detta beslut, även de som följer av tillämpningen av artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013, anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut påverkar inte framtida beslut om kontroll av överensstämmelse som kommissionen kan fatta enligt artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013 för att från unionsfinansieringen undanta utgifter som inte verkställts i enlighet med unionsreglerna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).


BILAGA

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

BUDGETÅR 2018

Belopp som ska återkrävas av eller betalas till medlemsstaten

MS

 

2018 – Utgifter/Inkomster avsatta för särskilda ändamål för de utbetalande organ för vilka räkenskaperna

Totalt a + b

Minskningar och innehållanden för hela budgetåret (1)

Belopp som ska tas ut enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013

Summa inklusive minskningar och innehållanden

Utbetalningar till medlemsstaten avseende budgetåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller betalas till (+) medlemsstaten (2)

avslutats

avskilts

= utgifter/inkomster avsatta för särskilda ändamål som tagits upp i den årliga deklarationen

= totalsumma för utgifter/inkomster avsatta för särskilda ändamål i de månatliga deklarationerna

 

 

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f-g

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

0,00

– 81 567,52

UK

EUR

3 134 431 581,76

0,00

3 134 431 581,76

– 7 568 165,96

0,00

3 126 863 415,80

3 131 942 681,20

– 5 079 265,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS

 

Utgifter (3)

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (3)

Artikel 54.2 (=e)

Summa (=h)

 

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i+j+k

UK

GBP

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

UK

EUR

0,00

– 5 079 265,40

0,00

– 5 079 265,40

Anm.:

Nomenklaturen för 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  Minskningar och innehållanden är de som beaktas i betalningssystemet, till vilka läggs i synnerhet korrigeringarna för överskridande av tidsfristerna som fastställdes i augusti, september och oktober 2018 samt andra minskningar i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(2)  Det belopp som ska beaktas vid beräkningen av det belopp som ska återkrävas från eller betalas till medlemsstaten är totalbeloppet i årsdeklarationen för de godkända utgifterna (kolumn a), eller totalbeloppet för månadsdeklarationerna avseende avskilda utgifter (kolumn b). Tillämplig växelkurs: artikel 11.1 första stycket andra meningen i delegerad förordning (EU) nr 907/2014

(3)  BL 05 07 01 06 ska delas upp mellan de negativa justeringarna som blir inkomster avsatta för särskilda ändamål under budgetpost 67 01 och de positiva justeringarna till förmån för medlemsstater som nu ska införas på utgiftssidan 05 07 01 06 enligt artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/98


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/872

av den 26 mars 2019

om avslutande av räkenskaperna för Förenade kungarikets utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2018

[delgivet med nr C(2019) 2358]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 51,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kommissionen, före den 31 maj det år som följer på det berörda budgetåret, avsluta räkenskaperna för de utbetalande organ som avses i artikel 7 i den förordningen, på grundval av de årsräkenskaper som medlemsstaterna lämnat in tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna och ett revisionsuttalande avseende räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet samt rapporterna från de attesterande organen.

(2)

I enlighet med artikel 39 i förordning (EU) nr 1306/2013 börjar budgetåret för jordbruket den 16 oktober år N-1 och löper till den 15 oktober år N. Vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2018 bör, för att referensperioden för utgifterna för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) ska vara densamma som referensperioden för utgifterna för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), de utgifter som Förenade kungariket haft mellan den 16 oktober 2017 och den 15 oktober 2018 beaktas, i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (2).

(3)

Eftersom Förenade kungariket redan har lämnat in nödvändiga räkenskapsuppgifter till kommissionen, är det lämpligt att anta det relevanta beslutet om avslutande av räkenskaperna i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(4)

I artikel 33.2 andra stycket i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 föreskrivs att de belopp som ska återkrävas av eller betalas ut till varje medlemsstat, i enlighet med beslutet om avslutande av räkenskaperna enligt artikel 33.1 i den förordningen, ska fastställas genom att de mellanliggande betalningarna för det aktuella budgetåret dras av från den utgift som godkänts för samma år enligt artikel 33.1.

(5)

Efter det att Förenade kungariket har lämnat in uppgifterna, och efter alla nödvändiga kontroller och ändringar, kan kommissionen fatta beslut avseende fullständigheten, korrektheten och sanningsenligheten i följande utbetalande organs räkenskaper: ”Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, ”The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate” och ”Rural Payments Agency” med avseende på utgifter som finansieras av Ejflu. Kommissionen har granskat Förenade kungarikets inlämnade uppgifter och delgav före dagen för antagandet av detta beslut Förenade kungariket resultatet av granskningen, tillsammans med uppgifter om de ändringar som behöver göras.

(6)

För dessa utbetalande organ kan kommissionen på grundval av årsräkenskaperna och medföljande handlingar fatta beslut om de inlämnade årsräkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet.

(7)

Uppgifterna som lämnats av det brittiska utbetalande organet ”Welsh Government” kräver ytterligare utredningar, och dess räkenskaper kan därför inte avslutas i detta beslut.

(8)

I enlighet med artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska de ekonomiska följderna av den uteblivna återbetalningen efter oegentligheter bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten, om beloppet inte har betalats tillbaka inom fyra år från den dag då begäran framfördes, eller inom åtta år från det att indrivningsfallet tagits vidare till de nationella domstolarna. I enlighet med artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska medlemsstaterna till de årsräkenskaper som de lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 29 i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 foga en bestyrkt tabell innehållande de belopp som belastar dem enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. Tillämpningsföreskrifter för medlemsstaternas skyldighet att rapportera de belopp som ska återkrävas fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014. I bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 finns en mall för den tabell som medlemsstaterna ska använda för att lämna information om belopp som ska återkrävas. På grundval av de tabeller som medlemsstaterna har fyllt i bör kommissionen besluta vilka de ekonomiska följderna blir i de fall då ingen återbetalning har skett för oriktigheter som är äldre än fyra respektive åtta år.

(9)

Enligt artikel 54.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 får medlemsstaterna, av vederbörligen motiverade skäl, besluta att inte fortsätta ett indrivningsförfarande. Ett sådant beslut får fattas endast om de kostnader för indrivning som redan uppstått eller sannolikt kommer att uppstå tillsammans överstiger den summa som ska drivas in, eller om det visar sig omöjligt att driva in beloppet därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oriktigheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Om beslutet har fattats inom fyra år efter den dag då den första begäran framfördes, eller inom åtta år om indrivningsfallet tagits vidare till de nationella domstolarna, bör de ekonomiska följderna av den uteblivna återbetalningen till 100 % bäras av unionens budget. De belopp för vilka Förenade kungariket har beslutat att inte fortsätta indrivning samt skälen för detta beslut framgår av den sammanfattande rapport som avses i artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 jämförd med artikel 102.1 första stycket led c iv i den förordningen. Dessa belopp bör således inte belasta Förenade kungariket utan ska följaktligen bäras av unionens budget.

(10)

Detta beslut bör också beakta de belopp som alltjämt ska belasta Förenade kungariket till följd av tillämpningen av artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 när det gäller programperioden 2007–2013 för Ejflu.

(11)

I artikel 36.3 b i förordning (EU) nr 1306/2013 föreskrivs att mellanliggande betalningar ska ske utan att det sammanlagda programmerade ekonomiska bidraget från Ejflu överskrids. I artikel 23.2 i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 föreskrivs att om det totala beloppet i utgiftsdeklarationerna överskrider det totala belopp som fastställts för ett landsbygdsprogram, ska det belopp som ska betalas som högst uppgå till det belopp som fastställts för det programmet, utan att detta påverkar tillämpningen av det tak som fastställs i artikel 34.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. Detta maxbelopp kommer att bli föremål för en senare återbetalning från kommissionens sida efter antagandet av den ändrade finansieringsplanen eller när programperioden löper ut.

(12)

I enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013 bör detta beslut inte påverka de beslut som kommissionen kan fatta senare för att från unionsfinansieringen undanta utgifter som inte verkställts i enlighet med unionsreglerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed avslutas de räkenskaper för budgetåret 2018 som redovisats av de brittiska utbetalande organen ”Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, ”The Scottish Government Rural Payments and Inspections” och ”Rural Payments Agency” avseende utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

De belopp som ska återkrävas av eller betalas ut till Förenade kungariket inom ramen för varje landsbygdsutvecklingsprogram i enlighet med detta beslut anges i bilaga I.

Artikel 2

De räkenskaper som det brittiska utbetalande organet ”Welsh Government” har redovisat för budgetåret 2018 beträffande utgifter för landsbygdsutvecklingsprogram som finansieras av Ejflu avseende programperioden 2014–2020, och som anges i bilaga II, omfattas inte av detta beslut och ska behandlas i ett senare beslut om avslutande av räkenskaperna.

Artikel 3

De belopp som ska belasta Förenade kungariket till följd av tillämpningen av artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 avseende programperioderna 2014–2020 och 2007–2013 för Ejflu anges i bilaga III till detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut påverkar inte framtida beslut om kontroll av överensstämmelse som kommissionen kan fatta enligt artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013 för att från unionsfinansieringen undanta utgifter som inte verkställts i enlighet med unionsreglerna.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).


BILAGA I

AVSLUTADE EJFLU-UTGIFTER FÖRDELAT PER LANDSBYGDSPROGRAM AVSEENDE BUDGETÅRET 2018

BELOPP SOM SKA ÅTERKRÄVAS AV ELLER BETALAS TILL MEDLEMSSTATEN FÖRDELAT PER PROGRAM

Godkända program med deklarerade utgifter för Ejflu 2014–2020

(i euro)

MS

CCI

Utgifter 2018

Korrigeringar

Totalt

Belopp som inte kan återanvändas

Belopp som avslutats för budgetåret 2018

Mellanliggande betalningar som gjorts till medlemsstaten för budgetåret

Belopp som ska återkrävas från (-) eller betalas till (+) medlemsstaten

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

UK

2014UK06RDRP001

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

340 987 294,18

42 030,40

UK

2014UK06RDRP002

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

17 901 330,80

353,65

UK

2014UK06RDRP003

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

127 388 490,41

-171 343,18


BILAGA II

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

BUDGETÅRET 2018 – EJFLU

Förteckning över utbetalande organ och program för vilka räkenskaperna har avskilts och kommer att behandlas i ett senare beslut om avslutande

Medlemsstat

Utbetalande organ

Program

Förenade kungariket

Welsh Government

2014UK06RDRP004


BILAGA III

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

BUDGETÅRET 2018 – EJFLU

Korrigeringar enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013

 

 

Korrigeringarna avser programperioden 2014–2020

Korrigeringarna avser programperioden 2007–2013

Medlemsstat

Valuta

I nationell valuta

I euro

I nationell valuta

I euro

UK (*1)

GBP

48 141,99


(*1)  När det gäller de utbetalande organ för vilka räkenskaperna avskiljs, ska minskningen enligt artikel 54.2 tillämpas när det föreslås att räkenskaperna ska avslutas.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/103


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/873

av den 22 maj 2019

om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2018

[delgivet med nr C(2019) 3817]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 51,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kommissionen, före den 31 maj det år som följer på det berörda budgetåret, avsluta räkenskaperna för de utbetalande organ som avses i artikel 7 i den förordningen, på grundval av de årsräkenskaper som medlemsstaterna lämnat in tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna och ett revisionsuttalande avseende räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet samt rapporterna från de attesterande organen.

(2)

I enlighet med artikel 39 i förordning (EU) nr 1306/2013 börjar budgetåret för jordbruket den 16 oktober år N – 1 och löper till den 15 oktober år N. Vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2018 bör, för att referensperioden för utgifterna för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) ska vara densamma som referensperioden för utgifterna för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), de utgifter som medlemsstaterna haft mellan den 16 oktober 2017 och den 15 oktober 2018 beaktas, i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (2).

(3)

I artikel 33.2 andra stycket i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 föreskrivs att de belopp som ska återkrävas av eller betalas ut till varje medlemsstat, i enlighet med beslutet om avslutande av räkenskaperna enligt artikel 33.1 i den förordningen, ska fastställas genom att de mellanliggande betalningarna för det aktuella budgetåret dras av från den utgift som godkänts för samma år enligt artikel 33.1. Kommissionen ska dra av det beloppet från eller lägga till det till nästa mellanliggande betalning.

(4)

Kommissionen har granskat medlemsstaternas insända uppgifter och delgav före den 30 april 2019 medlemsstaterna resultatet av granskningen, tillsammans med uppgifter om de ändringar som behöver göras.

(5)

För vissa utbetalande organ kan kommissionen på grundval av årsräkenskaperna och medföljande handlingar fatta beslut om de inlämnade årsräkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet.

(6)

Uppgifterna från vissa andra utbetalande organ kräver ytterligare utredningar, och deras räkenskaper kan därför inte avslutas i detta beslut.

(7)

I enlighet med artikel 83 i förordning (EU) nr 1303/2013 kan betalningsfristen för en ansökan om mellanliggande betalningar, som den som föreskrivs i artikel 36.5 i förordning (EU) nr 1306/2013, avbrytas i högst sex månader så att ytterligare kontroller kan genomföras efter uppgifter som tyder på att dessa betalningar har samband med en oriktighet med allvarliga ekonomiska följder. När detta beslut antas bör kommissionen beakta de avbrutna utbetalningarna för att undvika omotiverade eller för tidiga utbetalningar.

(8)

Enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska de ekonomiska följderna av den uteblivna återbetalningen efter oegentligheter bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten, om beloppet inte har betalats tillbaka inom fyra år från den dag då begäran framfördes, eller inom åtta år från det att indrivningsfallet tagits vidare till de nationella domstolarna. Enligt artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska medlemsstaterna till de årsräkenskaper som de lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 29 i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 foga en bestyrkt tabell innehållande de belopp som belastar dem enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. Tillämpningsföreskrifter för medlemsstaternas skyldighet att rapportera de belopp som ska återkrävas fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014. I bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 finns en mall för den tabell som medlemsstaterna ska använda för att lämna information om belopp som ska återkrävas. På grundval av de tabeller som medlemsstaterna har fyllt i bör kommissionen besluta vilka de ekonomiska följderna blir i de fall då ingen återbetalning har skett för oriktigheter som är äldre än fyra respektive åtta år.

(9)

Enligt artikel 54.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 får medlemsstaterna, av vederbörligen motiverade skäl, besluta att inte fortsätta ett indrivningsförfarande. Ett sådant beslut får fattas endast om de kostnader för indrivning som redan uppstått eller sannolikt kommer att uppstå tillsammans överstiger den summa som ska drivas in, eller om det visar sig omöjligt att driva in beloppet därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oriktigheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Om beslutet har fattats inom fyra år efter den dag då den första begäran framfördes, eller inom åtta år om indrivningsfallet tagits vidare till de nationella domstolarna, bör de ekonomiska följderna av den uteblivna återbetalningen till 100 % bäras av unionens budget. De belopp för vilka en viss medlemsstat har beslutat att inte fortsätta indrivning samt skälen för detta beslut framgår av den sammanfattande rapport som avses i artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 jämförd med artikel 102.1 första stycket led c iv i den förordningen. Dessa belopp bör således inte belasta de berörda medlemsstaterna utan ska följaktligen bäras av unionens budget.

(10)

Detta beslut bör också beakta de belopp som alltjämt ska belasta medlemsstaterna till följd av tillämpningen av artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 när det gäller programperioden 2007–2013 för Ejflu.

(11)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1306/2013, redan minskat eller innehållit ett antal mellanliggande betalningar för budgetåret 2018 på grund av att utgifter inte verkställts i enlighet med unionsreglerna. I detta beslut bör kommissionen beakta de belopp som minskats eller innehållits på grundval av artikel 41 i förordning (EU) nr 1306/2013 för att undvika felaktiga eller för tidiga utbetalningar eller återbetalningar som senare kan komma att bli föremål för finansiell korrigering.

(12)

I enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013 bör detta beslut inte påverka de beslut som kommissionen kan fatta senare för att från unionsfinansieringen undanta utgifter som inte verkställts i enlighet med unionsreglerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med undantag av de utbetalande organ som avses i artikel 2 avslutas härmed de räkenskaper för budgetåret 2018 avseende programperioden 2014–2020 som redovisats av medlemsstaternas utbetalande organ och som gäller utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

De belopp som ska återkrävas av eller betalas ut till varje medlemsstat inom ramen för varje landsbygdsutvecklingsprogram i enlighet med detta beslut anges i bilaga I.

Artikel 2

De räkenskaper som medlemsstaternas utbetalande organ har redovisat för budgetåret 2018 beträffande utgifter för landsbygdsutvecklingsprogram som finansieras av Ejflu avseende programperioden 2014–2020, och som anges i bilaga II, omfattas inte av detta beslut och ska behandlas i ett senare beslut om avslutande av räkenskaperna.

Artikel 3

De belopp som ska belasta medlemsstaterna till följd av tillämpningen av artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 avseende programperioderna 2014–2020 och 2007–2013 för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) anges i bilaga III till detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut påverkar inte framtida beslut om kontroll av överensstämmelse som kommissionen kan fatta enligt artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013 för att från unionsfinansieringen undanta utgifter som inte verkställts i enlighet med unionsreglerna.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).


BILAGA I

AVSLUTADE EJFLU-UTGIFTER FÖRDELAT PER LANDSBYGDSPROGRAM AVSEENDE BUDGETÅRET 2018

BELOPP SOM SKA ÅTERKRÄVAS FRÅN ELLER BETALAS TILL MEDLEMSSTATEN FÖRDELAT PER PROGRAM

Godkända program med deklarerade utgifter för Ejflu 2014–2020

(I euro)

Medlemsstat

CCI

Utgifter 2018

Korrigeringar

Totalt

Belopp som inte kan återanvändas

Belopp som avslutats för budgetåret 2018

Mellanliggande betalningar som gjorts till medlemsstaten för budgetåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller betalas till (+) medlemsstaten

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2014AT06RDNP001

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

512 890 738,99

9 129 296,13

BE

2014BE06RDRP001

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

38 520 095,94

15,38

BE

2014BE06RDRP002

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

30 319 674,43

– 24 797,41

BG

2014BG06RDNP001

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

206 442 232,26

– 755 262,19

CY

2014CY06RDNP001

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

14 520 014,26

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

323 613 468,79

– 1 887,03

DE

2014DE06RDRN001

676 761,19

0,00

676 761,19

0,00

676 761,19

676 761,19

0,00

DE

2014DE06RDRP003

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

85 594 307,99

– 584,21

DE

2014DE06RDRP004

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

192 663 260,91

0,00

DE

2014DE06RDRP007

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

107 756 187,14

– 52,77

DE

2014DE06RDRP010

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

37 547 775,80

0,00

DE

2014DE06RDRP011

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

106 103 576,84

0,00

DE

2014DE06RDRP012

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

159 980 251,69

0,00

DE

2014DE06RDRP015

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

74 863 576,45

– 17 052,21

DE

2014DE06RDRP017

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

28 525 458,51

0,00

DE

2014DE06RDRP018

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

5 712 422,22

0,00

DE

2014DE06RDRP019

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

96 236 434,91

0,00

DE

2014DE06RDRP020

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

82 615 967,05

– 1,53

DE

2014DE06RDRP021

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

50 602 995,25

– 17,77

DE

2014DE06RDRP023

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

88 789 431,82

– 64 518,38

DK

2014DK06RDNP001

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

90 286 808,00

– 2 113 318,84

EE

2014EE06RDNP001

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

128 116 573,13

– 128,19

ES

2014ES06RDNP001

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

17 496 370,83

0,02

ES

2014ES06RDRP001

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

159 160 882,11

89,14

ES

2014ES06RDRP002

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

59 746 781,59

6,24

ES

2014ES06RDRP003

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

29 257 571,77

– 6 237,53

ES

2014ES06RDRP004

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

11 826 785,09

– 19 715,62

ES

2014ES06RDRP005

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

27 976 434,38

– 0,01

ES

2014ES06RDRP006

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

14 557 451,27

– 0,81

ES

2014ES06RDRP007

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

113 221 366,35

15 110,06

ES

2014ES06RDRP008

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

97 335 793,72

2 277,18

ES

2014ES06RDRP009

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

43 693 511,02

0,32

ES

2014ES06RDRP010

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

89 910 463,71

34,49

ES

2014ES06RDRP011

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

131 571 922,68

20,23

ES

2014ES06RDRP012

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

4 328 277,55

1,10

ES

2014ES06RDRP013

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

31 330 220,23

4,93

ES

2014ES06RDRP015

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

17 357 732,12

– 10,06

ES

2014ES06RDRP016

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

9 152 782,54

3,60

ES

2014ES06RDRP017

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

23 179 771,15

0,01

FI

2014FI06RDRP001

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

348 076 443,41

– 1 981,98

FI

2014FI06RDRP002

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

3 711 545,03

0,00

FR

2014FR06RDNP001

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

197 685 587,50

0,00

FR

2014FR06RDRN001

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

1 833 799,23

0,00

FR

2014FR06RDRP001

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

24 153 456,07

– 8,12

FR

2014FR06RDRP002

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

6 561 044,19

0,02

FR

2014FR06RDRP003

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

5 760 322,88

0,00

FR

2014FR06RDRP004

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

37 876 380,02

8,12

FR

2014FR06RDRP006

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

4 879 050,25

0,00

FR

2014FR06RDRP011

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

7 620 346,23

– 0,01

FR

2014FR06RDRP021

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

22 926 000,32

0,01

FR

2014FR06RDRP022

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

8 204 484,58

– 0,02

FR

2014FR06RDRP023

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

8 862 307,25

0,00

FR

2014FR06RDRP024

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

48 604 047,72

0,00

FR

2014FR06RDRP025

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

44 564 654,56

– 0,01

FR

2014FR06RDRP026

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

79 594 052,60

0,01

FR

2014FR06RDRP031

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

12 002 300,22

0,00

FR

2014FR06RDRP041

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

41 062 964,64

– 0,01

FR

2014FR06RDRP042

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

12 973 287,25

0,02

FR

2014FR06RDRP043

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

60 350 115,31

0,01

FR

2014FR06RDRP052

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

65 791 635,39

0,02

FR

2014FR06RDRP053

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

59 541 153,54

– 0,01

FR

2014FR06RDRP054

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

60 363 799,96

– 0,01

FR

2014FR06RDRP072

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

84 473 332,28

0,00

FR

2014FR06RDRP073

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

213 889 042,15

0,02

FR

2014FR06RDRP074

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

88 417 755,09

0,01

FR

2014FR06RDRP082

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

150 503 849,60

0,01

FR

2014FR06RDRP083

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

174 012 973,41

0,00

FR

2014FR06RDRP091

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

89 559 508,48

0,06

FR

2014FR06RDRP093

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

78 272 207,23

0,01

EL

2014GR06RDNP001

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

579 944 679,97

0,29

HR

2014HR06RDNP001

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

206 367 510,78

– 49 988,14

HU

2014HU06RDNP001

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

385 929 564,57

– 20,86

IE

2014IE06RDNP001

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

318 693 515,27

– 28 275,52

IT

2014IT06RDNP001

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

112 491 671,79

52,92

IT

2014IT06RDRN001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP001

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

10 086 920,19

– 1 839,29

IT

2014IT06RDRP002

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

31 173 334,82

– 639,67

IT

2014IT06RDRP003

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

55 716 038,08

83 439,93

IT

2014IT06RDRP004

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

14 395 931,16

– 0,22

IT

2014IT06RDRP005

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

37 432 438,25

– 698,42

IT

2014IT06RDRP006

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

7 876 005,97

– 0,08

IT

2014IT06RDRP007

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

41 823 648,02

– 4 543,33

IT

2014IT06RDRP008

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

16 380 168,83

0,13

IT

2014IT06RDRP009

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

63 175 359,91

0,19

IT

2014IT06RDRP010

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

39 645 804,22

0,49

IT

2014IT06RDRP011

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

16 604 563,76

– 0,05

IT

2014IT06RDRP012

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

35 354 956,27

– 9 813,00

IT

2014IT06RDRP013

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

9 687 512,88

0,09

IT

2014IT06RDRP014

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

63 566 205,10

– 19,53

IT

2014IT06RDRP015

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

14 815 565,50

0,00

IT

2014IT06RDRP016

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

64 785 375,84

– 960,41

IT

2014IT06RDRP017

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

29 206 933,08

0,19

IT

2014IT06RDRP018

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

91 232 707,48

2,47

IT

2014IT06RDRP019

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

127 792 612,64

1,01

IT

2014IT06RDRP020

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

61 420 145,93

– 82 764,74

IT

2014IT06RDRP021

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

101 185 876,24

– 1 039,48

LT

2014LT06RDNP001

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

217 968 915,16

1,65

LU

2014LU06RDNP001

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

14 423 917,80

– 2 896,64

LV

2014LV06RDNP001

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

192 664 100,71

0,00

MT

2014MT06RDNP001

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

9 391 233,59

24,93

NL

2014NL06RDNP001

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

78 872 015,79

– 417 016,73

PL

2014PL06RDNP001

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

944 571 175,78

– 5 045,78

PT

2014PT06RDRP001

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

42 549 858,14

8,64

PT

2014PT06RDRP002

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

440 007 910,96

5 872,95

PT

2014PT06RDRP003

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

20 033 941,68

5,58

RO

2014RO06RDNP001

1 151 317 715,84

– 5 183 398,75

1 146 134 317,09

0,00

1 146 134 317,09

1 146 256 355,04

– 122 037,95

SE

2014SE06RDNP001

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

195 664 681,71

– 21 607,52

SI

2014SI06RDNP001

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

111 078 257,04

– 36,04

SK

2014SK06RDNP001

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

200 196 935,13

1 697,24


BILAGA II

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

BUDGETÅRET 2018 – EJFLU

Förteckning över utbetalande organ och program för vilka räkenskaperna har avskilts och kommer att behandlas i ett senare beslut om avslutande

Medlemsstat

Utbetalande organ

Program

ES

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

2014ES06RDRP014

FR

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

2014FR06RDRP094


BILAGA III

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

BUDGETÅRET 2018 – EJFLU

Korrigeringar enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013  (*1)

 

 

Korrigeringarna avser programperioden 2014–2020

Korrigeringarna avser programperioden 2007–2013

Medlemsstat

Valuta

I nationell valuta

I euro

I nationell valuta

I euro

AT

EUR

BE

EUR

651,26

BG

BGN

443 050,55

CY

EUR

CZ

CZK

838 197,75

DE

EUR

287 200,70

DK

DKK

721 265,67

EE

EUR

148 651,02

ES (*1)

EUR

992 954,85

FI

EUR

34 956,43

FR (*1)

EUR

728,90

1 877 775,76

EL

EUR

480 848,59

HR

HRK

HU

HUF

582 882 245,00

IE

EUR

364,95

409 240,92

IT

EUR

422 224,89

LT

EUR

56 868,65

LU

EUR

LV

EUR

34 361,54

MT

EUR

14 557,28

NL

EUR

6 180,20

PL

PLN

1 961 962,42

PT

EUR

1 226 109,23

RO

RON

664 129,21

SE

SEK

151 557,03

SI

EUR

25 660,59

SK

EUR

309 851,55


(*1)  När det gäller de utbetalande organ för vilka räkenskaperna avskiljs, ska minskningen enligt artikel 54.2 tillämpas när det föreslås att räkenskaperna ska avslutas.


28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/115


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/874

av den 22 maj 2019

om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2018

[delgivet med nr C(2019) 3820]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 51,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kommissionen, före den 31 maj det år som följer på det berörda budgetåret, avsluta räkenskaperna för de utbetalande organ som avses i artikel 7 i den förordningen, på grundval av de årsräkenskaper som medlemsstaterna lämnat in tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna och ett revisionsuttalande avseende räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet samt rapporterna från de attesterande organen.

(2)

I enlighet med artikel 39 i förordning (EU) nr 1306/2013 börjar budgetåret för jordbruket den 16 oktober år N-1 och löper till den 15 oktober år N. Vid avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2018 bör de utgifter som medlemsstaterna haft mellan den 16 oktober 2017 och den 15 oktober 2018 beaktas, i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (2).

(3)

I artikel 33.2 första stycket i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 föreskrivs att de belopp som ska återkrävas av eller betalas ut till varje medlemsstat, i enlighet med beslutet om avslutande av räkenskaperna enligt artikel 33.1 i den förordningen, ska fastställas genom att månadsbetalningarna för det aktuella budgetåret dras av från den utgift som godkänts för samma år enligt artikel 33.1. Kommissionen ska dra av det beloppet från eller lägga till det till den månadsbetalning som avser utgifter som betalats under andra månaden efter beslutet om räkenskapsavslutet.

(4)

Kommissionen har granskat medlemsstaternas insända uppgifter och delgav före den 30 april 2019 medlemsstaterna resultatet av granskningen, tillsammans med uppgifter om de ändringar som behöver göras.

(5)

För alla berörda utbetalande organ kan kommissionen på grundval av årsräkenskaperna och medföljande handlingar fatta beslut om de inlämnade årsräkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet.

(6)

Enligt artikel 5.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (3) ska alla överskridanden av tidsfrister under augusti, september och oktober beaktas i beslutet om avslutande av räkenskaper. En del utbetalningar som vissa medlemsstater deklarerat under dessa månader 2018 gjordes efter tidsfristernas utgång. De relevanta avdragen bör därför anges i detta beslut.

(7)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1306/2013, redan minskat eller innehållit ett antal månadsbetalningar för budgetåret 2018 på grund av att budgettak eller betalningsfrister inte har iakttagits eller på grund av brister i kontrollsystem. I detta beslut bör kommissionen beakta minskade eller innehållna belopp för att undvika omotiverade eller för tidiga utbetalningar eller återbetalningar som senare kan komma att bli föremål för finansiell korrigering. Beloppen i fråga kan i förekommande fall komma att undersökas inom ramen för kontrollen av överensstämmelse enligt artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(8)

Enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska de ekonomiska följderna av den uteblivna återbetalningen efter oegentligheter bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten, om beloppet inte har betalats tillbaka inom fyra år från den dag då begäran framfördes, eller inom åtta år från det att indrivningsfallet tagits vidare till de nationella domstolarna. Enligt artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska medlemsstaterna till de årsräkenskaper som de lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 29 i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 foga en bestyrkt tabell innehållande de belopp som belastar dem enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. Tillämpningsföreskrifter för medlemsstaternas skyldighet att rapportera de belopp som ska återkrävas fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014. I bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 finns en mall för den tabell som medlemsstaterna ska använda för att lämna information om belopp som ska återkrävas. På grundval av de tabeller som medlemsstaterna har fyllt i bör kommissionen besluta vilka de ekonomiska följderna blir i de fall då ingen återbetalning har skett för oriktigheter som är äldre än fyra respektive åtta år.

(9)

Enligt artikel 54.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 får medlemsstaterna, av vederbörligen motiverade skäl, besluta att inte fortsätta ett indrivningsförfarande. Ett sådant beslut får fattas endast om de kostnader för indrivning som redan uppstått eller sannolikt kommer att uppstå tillsammans överstiger den summa som ska drivas in, eller om det visar sig omöjligt att driva in beloppet därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oriktigheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Om beslutet har fattats inom fyra år efter den dag då den första begäran framfördes, eller inom åtta år om indrivningsfallet tagits vidare till de nationella domstolarna, bör de ekonomiska följderna av den uteblivna återbetalningen till 100 % bäras av unionens budget. De belopp för vilka medlemsstaten har beslutat att inte fortsätta indrivning samt skälen för detta beslut framgår av den sammanfattande rapport som avses i artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 jämförd med artikel 102.1 första stycket led c iv i den förordningen. Dessa belopp bör således inte belasta de berörda medlemsstaterna utan bärs av unionens budget.

(10)

Minskningar enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 som anges i bilaga I (kolumn e) gäller Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). De belopp som ska belasta medlemsstaterna till följd av tillämpningen av artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 i förhållande till det tillfälliga instrumentet för landsbygdsutveckling (TRDI) som finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (4) anges i bilaga II.

(11)

I enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1306/2013 bör detta beslut inte påverka de beslut som kommissionen kan fatta senare för att från unionsfinansieringen undanta utgifter som inte verkställts i enlighet med unionsreglerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed avslutas de räkenskaper för budgetåret 2018 som redovisats av medlemsstaternas utbetalande organ och som gäller utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

De belopp som ska återkrävas av eller betalas ut till varje medlemsstat i enlighet med detta beslut, även de som följer av tillämpningen av artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013, anges i bilaga I och II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut påverkar inte framtida beslut om kontroll av överensstämmelse som kommissionen kan fatta enligt artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013 för att från unionsfinansieringen undanta utgifter som inte verkställts i enlighet med unionsreglerna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 27/2004 av den 5 januari 2004 om övergångsbestämmelser vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 i fråga om finansiering från EUGFJ:s garantisektion av åtgärder för landsbygdsutveckling i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 5, 9.1.2004, s. 36).


BILAGA I

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

BUDGETÅR 2018

Belopp som ska återkrävas av eller betalas till medlemsstaten

MS

 

2018 – Utgifter/Inkomster avsatta för särskilda ändamål för de utbetalande organ för vilka räkenskaperna

Totalt a + b

Minskningar och innehållanden för hela budgetåret (1)

Belopp som ska tas ut enligt artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013

Summa inklusive minskningar och innehållanden

Utbetalningar till medlemsstaten avseende budgetåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller betalas till (+) medlemsstaten (2)

avslutats

avskilts

= utgifter/inkomster avsatta för särskilda ändamål som tagits upp i den årliga deklarationen

= totalsumma för utgifter/inkomster avsatta för särskilda ändamål i de månatliga deklarationerna

 

 

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f-g

AT

EUR

716 420 978,95

0,00

716 420 978,95

– 37 170,38

0,00

716 383 808,57

715 609 830,36

773 978,21

BE

EUR

601 303 115,40

0,00

601 303 115,40

– 114 596,75

– 1 626,78

601 186 891,87

601 394 318,15

– 207 426,28

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 063 919,18

0,00

– 1 063 919,18

BG

EUR

807 146 800,18

0,00

807 146 800,18

– 334 145,99

0,00

806 812 654,19

807 673 988,10

– 861 333,91

CY

EUR

56 393 523,10

0,00

56 393 523,10

0,00

0,00

56 393 523,10

56 387 865,72

5 657,38

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

838 161 503,79

0,00

838 161 503,79

0,00

0,00

838 161 503,79

838 147 041,76

14 462,03

DE

EUR

4 985 090 101,50

0,00

4 985 090 101,50

0,00

– 33 688,08

4 985 056 413,42

4 985 034 668,19

21 745,23

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 125 077,44

– 125 077,44

0,00

– 125 077,44

DK

EUR

840 515 032,68

0,00

840 515 032,68

– 26 565,01

0,00

840 488 467,67

840 392 409,55

96 058,12

EE

EUR

125 125 241,18

0,00

125 125 241,18

0,00

0,00

125 125 241,18

125 117 498,73

7 742,45

ES

EUR

5 470 755 305,48

0,00

5 470 755 305,48

– 2 766 915,88

– 621 928,73

5 467 366 460,87

5 466 953 232,06

413 228,81

FI

EUR

528 528 562,98

0,00

528 528 562,98

– 161 352,27

– 28 687,91

528 338 522,80

528 456 887,44

– 118 364,64

FR

EUR

7 648 093 429,39

0,00

7 648 093 429,39

– 6 120 649,32

– 460 572,15

7 641 512 207,92

7 656 033 220,25

– 14 521 012,33

EL

EUR

2 011 103 975,47

0,00

2 011 103 975,47

– 3 028 436,21

– 1 638 086,99

2 006 437 452,27

2 008 075 711,50

– 1 638 259,23

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HR

EUR

247 188 806,71

0,00

247 188 806,71

– 6 040,18

0,00

247 182 766,53

247 212 246,42

– 29 479,89

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 135 165 891,00

– 135 165 891,00

0,00

– 135 165 891,00

HU

EUR

1 295 635 431,84

0,00

1 295 635 431,84

– 6 020 231,35

0,00

1 289 615 200,49

1 289 615 200,46

0,03

IE

EUR

1 223 596 530,54

0,00

1 223 596 530,54

– 62 608,10