ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 125

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
14 maj 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/757 av den 13 maj 2019 om genomförande av artikel 17.3 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/758 av den 31 januari 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/759 av den 13 maj 2019 om övergångsbestämmelser för tillämpning av folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/760 av den 13 maj 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

13

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/761 av den 13 maj 2019 om ändring av beslut 2014/486/Gusp om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina)

16

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/762 av den 13 maj 2019 om ändring av beslut 2014/219/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali)

18

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/763 av den 13 maj 2019 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelser till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster ( EUT L 272, 21.10.2017 )

24

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen ( EUT L 165, 30.6.2015 )

27

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/1432 av den 7 augusti 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden vad gäller kriterierna för godkännande av verksamma ämnen med låg risk ( EUT L 205, 8.8.2017 )

27

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa endokrinstörande egenskaper ( EUT L 101, 20.4.2018 )

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/757

av den 13 maj 2019

om genomförande av artikel 17.3 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 224/2014 av den 10 mars 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 17.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

och av följande skäl:

(1)

Den 10 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 224/2014.

(2)

Den 18 april 2019 uppdaterade FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013), uppgifterna beträffande en person som är föremål för restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 70, 11.3.2014, s. 1.


BILAGA

I bilaga I del A (Personer) till förordning (EU) nr 224/2014 ska uppgifterna om den person som förtecknas nedan ersättas med följande uppgifter:

”12.   Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène, b) Abdoulaye Hissein, c) Hissene Abdoulaye, d) Abdoulaye Issène Ramadane, e) Abdoulaye Issene Ramadan, f) Issene Abdoulaye)

Födelsedatum: a) 1967, b) den 1 januari 1967

Födelseort: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Centralafrikanska republiken, b) Haraze Mangueigne, Tchad

Nationalitet: a) centralafrikansk, b) tchadisk

Passnr: Diplomatpass från Centralafrikanska republiken, nr D00000897, utfärdat den 5 april 2013 (giltigt till och med den 4 april 2018)

Nationellt id-nummer: Nationellt id-kort från Tchad, nr 103-00653129-22, utfärdat den 21 april 2009 (löper ut den 21 april 2019)

Adress: a) KM5, Bangui, Centralafrikanska republiken, b) Nana-Grebizi, Centralafrikanska republiken, c) Ndjari, Ndjamena, Tchad

Datum för uppförande på FN-förteckningen: den 17 maj 2017

Övriga uppgifter: Hissène var tidigare ungdoms- och idrottsminister i den f.d. centralafrikanska presidenten Michel Djotodias regering. Dessförinnan var han ledare för det politiska partiet Konventet av patrioter för rättvisa och fred. Han etablerade sig som ledare för väpnade miliser i Bangui, särskilt i PK5-området (tredje distriktet). Faderns namn är Abdoulaye. Moderns namn är Absita Moussa. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Uppgifter från den sammanfattning av skälen för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har tillhandahållit:

Abdoulaye Hissène fördes upp på förteckningen den 17 maj 2017 i enlighet med punkterna 16 och 17 g i resolution 2339(2017) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som hotar eller hindrar den politiska övergångsprocessen eller stabiliserings- och försoningsprocessen eller som främjar våld,’ och ’deltagande i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot FN:s uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, Europeiska unionens uppdrag och de franska insatser som stöder dessa.’

Ytterligare uppgifter:

Abdoulaye Hissène och andra medlemmar av f.d. Séléka samarbetade med orosstiftare inom anti-balaka som var allierade med den centralafrikanska f.d. presidenten François Bozizé, däribland Maxime Mokom, för att uppmuntra till våldsamma protester och sammanstötningar i september 2015 som en del av ett misslyckat kuppförsök för att störta regeringen i samband med att den dåvarande tillfälliga presidenten Catherine Samba-Panza besökte FN:s generalförsamling 2015. Mokom, Hissène, och andra, har åtalats av den centralafrikanska regeringen för olika brott, bland annat mord, mordbrand, tortyr och plundring i anslutning till det misslyckade kuppförsöket.

Sedan 2015 har Hissène blivit en av de främsta ledarna för väpnade milisgrupper i PK5-området i Bangui, omfattande fler än 100 män. I denna egenskap hindrade han människor från att röra sig fritt och förhindrade staten från att återupprätta sin auktoritet i området, bland annat genom att olagligen beskatta transporter och affärsverksamhet. Under andra halvåret 2015 företrädde Hissène nairobister från f.d. Séléka i Bangui i samband med ett försök att skapa kontakt med stridande från anti-balaka under Mokom. Beväpnade män under kontroll av Haroun Gaye och Hissène deltog i de våldsamma händelserna i Bangui under perioden 26 september–3 oktober 2015.

Medlemmar av Hissènes grupp misstänks för att ha varit inblandade i en attack den 13 december 2015 – samma dag som den konstitutionella folkomröstningen genomfördes – mot Mohamed Moussa Dhaffanes (en av f.d. Sélékas ledare) bil. Hissène har anklagats för att iscensätta det våld i KM5-området i Bangui som dödade fem personer, sårade tjugo och förhindrade människor från att rösta i den konstitutionella folkomröstningen. Hissène underminerade valen genom att skapa en kretsgång av vedergällningsangrepp mellan olika grupper.

Den 15 mars 2016 greps Hissène av polisen på M'poko-flygplatsen i Bangui, och överfördes till forsknings- och undersökningsavdelningen vid det nationella gendarmeriet. Hans milis fritog honom senare med våld, och stal ett vapen som tidigare hade överlämnats av Minusca inom ramen för ett av kommittén godkänt undantag.

Den 19 juni 2016, efter det att de interna säkerhetsstyrkorna hade gripit muslimska handelsmän i PK 12, kidnappade Gayes och Hissènes milisgrupper fem poliser i Bangui. Den 20 juni försökte Minusca befria poliserna. Beväpnade män under Hissènes och Gayes kontroll utbytte eld med de fredsbevarande styrkorna när de försökte befria gisslan. Minst sex personer dödades och en fredsbevarare skadades i skottlossningen.

Den 12 augusti 2016 åkte Hissène först i en konvoj med sex bilar med tungt beväpnade personer. Konvojen, som flydde från Bangui, stoppades av Minusca söder om Sibut. På sin väg norrut hamnade konvojen vid flera vägspärrar i skottlossning med de interna säkerhetsstyrkorna. Konvojen stoppades till slut av Minusca 40 km söder om Sibut. Efter flera eldstrider fångade Minusca 11 män; Hissène och flera andra kom undan. De som hade gripits uppgav till Minusca att Hissène var ledare för konvojen, som hade som mål att nå Bria och delta i ett möte i församlingen av f.d. Séléka-grupper, organiserat av Nourredine Adam.

I augusti och september 2016 reste expertpanelen två gånger till Sibut för att inspektera de ägodelar som påträffats i Hissènes, Gayes och Hamit Tidjanis konvoj och som Minusca beslagtagit den 13 augusti. Panelen inspekterade också den ammunition som beslagtagits i Hissènes hus den 16 augusti. Dödande och icke-dödande militär utrustning påträffades i de sex fordonen och på de gripna. Den 16 augusti 2016 slog det centrala gendarmeriet till mot Hissènes hem i Bangui. Fler än 700 vapen påträffades.

Den 4 september 2016 öppnade en grupp med medlemmar från f.d. Séléka – som kommit från Kaga-Bandoro på sex motorcyklar för att hämta Hissène och hans kumpaner – eld mot Minusca i närheten av Dékoa. Under denna incident dödades en stridande från f.d. Séléka, och två fredsbevarare och en civilperson skadades.”


14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/758

av den 31 januari 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (1), särskilt artikel 45.7, och

av följande skäl:

(1)

Kreditinstitut och finansiella institut ska identifiera, bedöma och hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som de är exponerade för, särskilt när de har upprättat filialer eller majoritetsägda dotterföretag i tredjeländer eller överväger att etablera filialer eller majoritetsägda dotterföretag i tredjeländer. I direktiv (EU) 2015/849 fastställs därför normer för effektiv bedömning och hantering av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism på gruppnivå (koncernnivå).

(2)

För att en koncern kraftfullt och effektivt ska kunna hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism behöver den utforma koncerngemensamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa dessa problem.

(3)

Det kan dock förekomma att en koncern har filialer eller majoritetsägda dotterföretag i ett tredjeland där lagstiftningen hindrar genomförandet av de koncerngemensamma riktlinjerna och rutiner för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta kan till exempel vara fallet om tredjelandets lagstiftning om uppgiftsskydd eller banksekretess begränsar koncernens möjlighet att ta del av, behandla eller utbyta uppgifter som rör kunder till dess filialer eller majoritetsägda dotterföretag i tredjelandet i fråga.

(4)

Under sådana omständigheter, och i situationer där de behöriga myndigheternas möjlighet att övervaka koncernens efterlevnad av kraven i direktiv (EU) 2015/849 begränsas genom att de inte kan få tillgång till relevant information som filialer eller majoritetsägda dotterföretag i tredjeländer förfogar över, bör det krävas ytterligare riktlinjer och rutiner för att effektivt hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Till sådana ytterligare riktlinjer och rutiner kan höra att begära samtycke från kunder och därigenom övervinna vissa rättsliga hinder för genomförande av koncerngemensamma riktlinjer och rutiner för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i tredjeländer där andra alternativ är begränsade.

(5)

Eftersom rättsliga hinder som begränsar möjligheten att genomföra koncerngemensamma riktlinjer och rutiner bör hanteras på enhetligt sätt på unionsnivå bör det fastställas minimikrav för de särskilda åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut bör vidta i dessa situationer. De ytterligare riktlinjerna och förfarandena bör dock vara riskbaserade.

(6)

Kreditinstitut och finansiella institut bör kunna visa sina respektive behöriga myndigheter att de ytterligare åtgärder de har vidtagit är lämpliga i förhållande till risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Om en behörig myndighet bedömer att de ytterligare åtgärder som ett kreditinstitut eller finansiellt institut har vidtagit inte är tillräckliga för att hantera denna risk bör den kunna ålägga kreditinstitutet eller det finansiella institutet att vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att det uppfyller sina skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(7)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4) ges Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) respektive Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) befogenhet att utarbeta gemensamma riktlinjer för att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten. För att rätta sig efter kraven i denna förordning bör kreditinstitut och finansiella institut beakta och göra sitt yttersta för att följa de gemensamma riktlinjer som utfärdas i enlighet med artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 avseende skärpta och förenklade åtgärder för kundkännedom samt faktorer som instituten bör ta hänsyn till när de bedömer de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är kopplade till enskilda affärsförbindelser eller enstaka transaktioner.

(8)

Bestämmelserna i denna förordning bör inte påverka skyldigheten för hemmedlemsstatens behöriga myndigheter att vidta ytterligare tillsynsåtgärder enligt artikel 45.5 i direktiv (EU) 2015/849 i fall där tillämpningen av de ytterligare åtgärder som definieras i denna förordning inte visar sig vara tillräckliga.

(9)

Förordningens bestämmelser bör inte påverka de bestämmelser om skärpta åtgärder för kundkännedom som kreditinstitut och finansiella institut är skyldiga att vidta när de har att göra med fysiska personer eller juridiska enheter som är etablerade i länder som kommissionen har identifierat som högrisktredjeländer i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(10)

Kreditinstitut och finansiella institut bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sina riktlinjer och rutiner till kraven i denna förordning. Därför bör förordningen börja tillämpas först efter tre månader räknat från den dag då den träder i kraft.

(11)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som de europeiska tillsynsmyndigheterna (Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) har utarbetat och överlämnat till kommissionen.

(12)

De europeiska tillsynsmyndigheterna har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de därmed sammanhängande potentiella kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1093/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs ett antal ytterligare åtgärder, inklusive minimikrav för åtgärder, som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att effektivt hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i fall där lagstiftningen i ett tredjeland inte tillåter genomförandet av sådana koncerngemensamma riktlinjer och rutiner som avses i artikel 45.1 och 45.3 i direktiv (EU) 2015/849 vid de filialer eller majoritetsägda dotterföretag som ingår i koncernen och som är etablerade i tredjelandet i fråga.

Artikel 2

Allmänna skyldigheter vid etablering i ett tredjeland

För varje tredjeland där ett kreditinstitut eller finansiellt institut har etablerat en filial eller ett majoritetsägt dotterföretag ska institutet minst vidta följande åtgärder:

a)

Bedöma den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som dess koncern exponeras för, föra in dessa bedömningar i register och bevara och uppdatera registren så att den behöriga myndigheten kan ges tillgång till informationen.

b)

Försäkra sig om att den risk som avses i led a återspeglas på lämpligt sätt i de koncerngemensamma riktlinjerna och rutinerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

c)

Inhämta koncernledningens godkännande av den riskbedömning som avses i led a och av de koncerngemensamma riktlinjer och rutiner för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som avses i led b.

d)

Genom riktad utbildning ge berörda anställda i tredjelandet de kunskaper som krävs för att känna igen riskindikatorer för penningtvätt och finansiering av terrorism, och säkerställa att denna utbildning är effektiv.

Artikel 3

Enskilda riskbedömningar

1.   Om lagstiftningen i ett tredjeland förbjuder eller begränsar tillämpningen av de riktlinjer och rutiner som behövs för att identifiera och bedöma den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med en affärsförbindelse eller en enskild transaktion därför att rätten att ta del av eller att använda sådana uppgifter om kunden och huvudmannaskapet som är nödvändiga för en tillräcklig kundkännedom är begränsad, ska kreditinstitut och finansiella institut minst vidta följande åtgärder:

a)

Utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 28 kalenderdagar efter det att man identifierat tredjelandet i fråga underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om följande:

i)

Det berörda tredjelandets namn.

ii)

På vilket sätt tillämpningen av tredjelandets lagstiftning förbjuder eller begränsar tillämpningen av de riktlinjer och rutiner som krävs för att identifiera och bedöma den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med en enskild kund.

b)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet fastställer huruvida samtycke från deras kunder och, i tillämpliga fall, kundernas verkliga huvudmän kan användas för att i lagens mening övervinna sådana begränsningar eller förbud som avses i led a ii.

c)

Försäkra sig om att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet kräver av sina kunder och, i tillämpliga fall, kundernas verkliga huvudmän att de ger sitt samtycke för att övervinna de begränsningar eller förbud som avses i led a ii så långt som detta är förenligt med tredjelandets lagstiftning.

2.   Om samtycke enligt punkt 1 c inte är en möjlighet, ska kreditinstitut och finansiella institut vidta ytterligare åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism utöver sina standardåtgärder för dessa ändamål.

Dessa ytterligare åtgärder ska innefatta den som anges i artikel 8 c samt en eller flera av de åtgärder som anges i artikel 8 a, b, d, e eller f.

Om ett kreditinstitut eller finansiellt institut inte effektivt kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism genom åtgärderna under punkt 1 och 2 ska det

a)

säkerställa att dess filial eller majoritetsägda dotterföretag avbryter den berörda affärsförbindelsen,

b)

säkerställa att dess filial eller majoritetsägda dotterföretag avstår från att genomföra den berörda enstaka transaktionen,

c)

avbryta hela eller delar av verksamheten vid den filial eller det majoritetsägda dotterföretag som är etablerat i det berörda tredjelandet.

3.   För att fastställa hur långtgående de ytterligare åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 behöver vara ska kreditinstitutet eller det finansiella institutet ta hänsyn till den risk som föreligger och kunna visa den behöriga myndigheten att de ytterligare åtgärder som vidtas är tillräckligt långtgående i förhållande till risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Artikel 4

Utbyte och behandling av uppgifter om kunder

1.   Om ett tredjelands lagstiftning förbjuder eller begränsar rätten att inom koncernen utbyta eller behandla kunduppgifter i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism ska kreditinstitut och finansiella institut minst vidta följande åtgärder:

a)

Utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 28 dagar efter det att man identifierat tredjelandet i fråga underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om följande:

i)

Det berörda tredjelandets namn.

ii)

På vilket sätt tillämpningen av tredjelandets lagstiftning förbjuder eller begränsar rätten att utbyta eller behandla kunduppgifter i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

b)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet fastställer huruvida samtycke från deras kunder och, i tillämpliga fall, kundernas verkliga huvudmän kan användas för att i lagens mening övervinna sådana begränsningar eller förbud som avses i led a ii.

c)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet kräver av sina kunder och, i tillämpliga fall, kundernas verkliga huvudmän att de ger sitt samtycke för att övervinna de begränsningar eller förbud som avses i led a ii så långt som detta är förenligt med tredjelandets lagstiftning.

2.   Om samtycke enligt punkt 1 c inte är en möjlighet, vidta ytterligare åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism utöver sina standardåtgärder för dessa ändamål. Dessa ytterligare åtgärder ska innefatta antingen den åtgärd som anges i artikel 8 a eller 8 c. Om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är så stor att fler ytterligare åtgärder krävs, ska kreditinstitut och finansiella institut vidta en eller flera av de övriga åtgärder som anges i artikel 8 a–c.

3.   Om ett kreditinstitut eller finansiellt institut inte effektivt kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism genom åtgärderna under punkt 1 och 2 ska det avbryta hela eller delar av verksamheten vid den filial eller det majoritetsägda dotterföretag som är etablerat i tredjelandet i fråga.

4.   För att fastställa hur långtgående ytterligare åtgärder enligt punkterna 2 och 3 som behöver vidtas ska det ta hänsyn till den risk som föreligger och kunna visa den behöriga myndigheten att de ytterligare åtgärder som vidtas är tillräckligt långtgående i förhållande till risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Artikel 5

Röjande av uppgifter om misstänkta transaktioner

1.   Om ett tredjelands lagstiftning förbjuder eller begränsar det utbyte av information som avses i artikel 33.1 i direktiv (EU) 2015/849 mellan filialer och majoritetsägda dotterföretag i tredjeland och andra enheter i gruppen ska kreditinstitut och finansiella institut minst vidta följande åtgärder:

a)

Utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 28 dagar efter det att man identifierat tredjelandet i fråga underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om följande:

i)

Det berörda tredjelandets namn.

ii)

På vilket sätt tillämpningen av tredjelandets lagstiftning förbjuder eller begränsar möjligheten att utbyta information som avses i artikel 33.1 i direktiv (EU) 2015/849 mellan en filial eller ett majoritetsägt dotterföretag som är etablerat i ett tredjeland med andra enheter inom koncernen eller att behandla sådan information inom koncernen.

b)

Begära att filialen eller det majoritetsägda dotterföretaget förser kreditinstitutets eller det finansiella institutets ledning med den information som behövs för att kunna bedöma risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i anknytning till filialens eller det majoritetsägda dotterföretagets verksamhet och hur detta påverkar koncernen, till exempel följande uppgifter:

i)

Antalet misstänkta transaktioner som rapporterats under en viss tid.

ii)

Aggregerade statistiska uppgifter som belyser de omständigheter som gett upphov till misstankar.

2.   Kreditinstitut och finansiella institut ska, utöver sina standardåtgärder för ändamålet, vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, samt de åtgärder för riskhantering som anges i punkt 1.

Dessa ytterligare åtgärder ska innefatta en eller flera av dem som anges i artikel 8 a–c och g–i.

3.   Om ett kreditinstitut eller finansiellt institut inte effektivt kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism genom åtgärderna under punkt 1 och 2 ska det avbryta hela eller delar av verksamheten vid den filial eller det majoritetsägda dotterföretag som är etablerat i tredjelandet i fråga.

4.   För att fastställa hur långtgående ytterligare åtgärder enligt punkterna 2 och 3 som behöver vidtas ska det ta hänsyn till den risk som föreligger och kunna visa den behöriga myndigheten att de ytterligare åtgärder som vidtas är tillräckligt långtgående i förhållande till risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Artikel 6

Överföring av kunduppgifter till medlemsstater

Om ett tredjelands lagstiftning förbjuder eller begränsar utbyte eller behandling av kunduppgifter från en filial eller ett majoritetsägt dotterföretag som är etablerat i ett tredjeland till en medlemsstat för tillsyn av bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism ska kreditinstitut och finansiella institut minst vidta följande åtgärder:

a)

Utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 28 kalenderdagar efter det att man identifierat tredjelandet i fråga underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om följande:

i)

Det berörda tredjelandets namn.

ii)

På vilket sätt tillämpningen av tredjelandets lagstiftning förbjuder eller begränsar möjligheten att överföra kunduppgifter i syfte att övervaka risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

b)

Genomföra fördjupade granskningar, vilka även får omfatta kontroller på plats eller oberoende revisioner om detta står i proportion till de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippade med verksamheten vid den filial eller det majoritetsägda dotterföretag som är etablerat i ett tredjeland, för att försäkra sig om att filialen eller det majoritetsägda dotterföretaget effektivt genomför de koncerngemensamma riktlinjerna och rutinerna och på lämpligt sätt identifierar, bedömer och hanterar riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

c)

På begäran underrätta den behöriga myndigheten om resultaten av de granskningar som avses i led b.

d)

Begära att filialen eller det majoritetsägda dotterföretaget som är etablerat i tredjelandet i fråga regelbundet förser kreditinstitutets eller det finansiella institutets ledning med åtminstone följande uppgifter:

i)

Antalet högriskkunder samt aggregerade statistiska uppgifter som belyser orsakerna till att kunder har klassificerats som högriskkunder, till exempel när det gäller personer i politiskt utsatt ställning.

ii)

Antalet misstänkta transaktioner samt aggregerade statistiska uppgifter som belyser de omständigheter som gett upphov till misstankar.

e)

På begäran förse den behöriga myndigheten med den information som avses i led b.

Artikel 7

Registerhållning

1.   Om lagstiftningen i ett tredjeland förbjuder eller begränsar tillämpningen av bestämmelser om registerhållning som är likvärdiga med dem som anges i kapitel V i direktiv (EU) 2015/849 ska kreditinstitut och finansiella institut minst vidta följande åtgärder:

a)

Utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 28 dagar efter det att man identifierat tredjelandet i fråga underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om följande:

i)

Det berörda tredjelandets namn.

ii)

På vilket sätt tillämpningen av tredjelandets lagstiftning förbjuder eller begränsar tillämpningen av bestämmelser om registerhållning som är likvärdiga med dem som anges i direktiv (EU) 2015/849.

b)

Fastställa huruvida samtycke från deras kunder och, i tillämpliga fall, kundernas verkliga huvudmän kan användas för att i lagens mening övervinna sådana begränsningar eller förbud som avses i led a ii.

c)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet kräver av sina kunder och, i tillämpliga fall, kundernas verkliga huvudmän att de ger sitt samtycke för att övervinna de begränsningar eller förbud som avses i led a ii så långt som detta är förenligt med tredjelandets lagstiftning.

2.   Om samtycke enligt punkt 1 c inte är en möjlighet, vidta ytterligare åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism utöver sina standardåtgärder för dessa ändamål, samt de åtgärder för riskhantering som anges i punkt 1. Dessa ytterligare åtgärder ska innefatta en eller flera av dem som anges i artikel 8 a–c och j.

3.   För att fastställa hur långtgående de ytterligare åtgärder som anges i punkt 2 behöver vara ska det ta hänsyn till den risk som föreligger och kunna visa den behöriga myndigheten att de ytterligare åtgärder som vidtas är tillräckligt långtgående i förhållande till risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Artikel 8

Ytterligare åtgärder

Kreditinstitut och finansiella institut ska vidta följande ytterligare åtgärder enligt artiklarna 3.2, 4.2, 5.2 respektive 7.2:

a)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet bara erbjuder finansiella produkter och tjänster av sådan art och typ som utgör såväl låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som liten riskexponering för koncernen som helhet.

b)

Säkerställa att övriga enheter i samma koncern inte förlitar sig på de åtgärder för kundkännedom som vidtagits av en filial eller ett majoritetsägt dotterföretag som är etablerat i tredjelandet, utan i stället själva försäkrar sig om tillräcklig kännedom om varje kund som efterfrågar produkter eller tjänster från dem – inklusive kunder till koncernens filialer eller majoritetsägda dotterföretag i tredjelandet – även om villkoren i artikel 28 i direktiv (EU) 2015/849 är uppfyllda.

c)

Genomföra fördjupade granskningar, vilka även får omfatta kontroller på plats eller oberoende revisioner om detta står i proportion till de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippade med verksamheten vid den filial eller det majoritetsägda dotterföretag som är etablerat i tredjelandet, för att försäkra sig om att filialen eller det majoritetsägda dotterföretaget effektivt identifierar, bedömer och hanterar riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

d)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet begär godkännande från kreditinstitutets eller det finansiella institutets ledning för att få upprätta och upprätthålla affärsförbindelser som medför högre risk eller utföra enstaka transaktioner som medför högre risk.

e)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet fastställer ursprunget till och, i tillämpliga fall, destinationen för de medel som ska tas i anspråk inom affärsförbindelsen eller som omfattas av den enstaka transaktionen.

f)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet utövar en kontinuerlig skärpt övervakning av affärsförbindelsen i fråga, inklusive skärpt övervakning av transaktioner, till dess att filialerna eller de majoritetsägda dotterföretagen i fråga är rimligt övertygade om att de förstår den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med affärsförbindelsen.

g)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet låter kreditinstitutet eller det finansiella institutet ta del av de uppgifter ur rapporteringen om misstänkta underliggande transaktioner som har gett vetskap om, misstanke om eller rimliga skäl att misstänka att det förekommit penningtvätt och finansiering av terrorism eller försök därtill, bland annat faktauppgifter, transaktioner, omständigheter eller dokument på vilka misstankarna grundar sig, inklusive personuppgifter i den utsträckning detta är tillåtet enligt tredjelandets lagstiftning.

h)

Göra alla kunder till filialer eller majoritetsägda dotterföretag i tredjelandet som man vet att andra enheter i koncernen har tagit upp i sina rapporter om misstänkta transaktioner, i förekommande fall, inklusive dessa kunders huvudmän, till föremål för kontinuerlig skärpt bevakning.

i)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet har effektiva system och kontroller på plats för att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner.

j)

Säkerställa att deras filialer eller majoritetsägda dotterföretag som är etablerade i tredjelandet i fråga håller riskprofilen och kunduppgifterna för en given kund till filialen eller det majoritetägda dotterföretaget uppdaterade så länge som det är juridiskt möjligt, och i varje fall så länge som affärsförbindelsen varar.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 september 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/759

av den 13 maj 2019

om övergångsbestämmelser för tillämpning av folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 9 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 853/2004 förändras väsentligt de regler och förfaranden avseende folkhälsan (livsmedelssäkerhet) som ska följas av livsmedelsföretagarna. I synnerhet fastställs vissa villkor för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) till unionen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) 2017/185 (2) fastställs övergångsbestämmelser om undantag från dessa regler för livsmedelsföretagare som importerar andra livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) än de som avses i artikel 3.1 och 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 (3), för vilka folkhälsovillkoren för import till unionen ännu inte har fastställts på unionsnivå. Detta undantag gäller till och med den 31 december 2020.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (4) (”djurhälsolag”) fastställs regler om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar som kan överföras till djur eller till människor. Den gäller för produkter av animaliskt ursprung och därmed för sammansatta produkter i enlighet med definitionen i artikel 2 a i kommissionens beslut 2007/275/EG (5). När förordningen är tillämplig kommer den att föreskriva krav för införsel till unionen av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer och territorier. Förordning (EU) 2016/429 ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

(4)

För att säkerställa rättslig klarhet och samstämmighet, och för att underlätta aktörernas och de behöriga myndigheternas övergång till de nya reglerna, är det nödvändigt att ha ett enda tillämpningsdatum för de nya importvillkoren för sammansatta produkter som omfattas av artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004. Dessa övergångsbestämmelser bör därför förlängas till och med den 20 april 2021.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 853/2004 under en övergångsperiod från och med den 1 januari 2021 till och med den 20 april 2021.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med sammansatt produkt en sammansatt produkt i enlighet med definitionen i artikel 2 a i beslut 2007/275/EG.

Artikel 3

Undantag som rör folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung

Genom undantag från artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004 ska livsmedelsföretagare som importerar andra livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung än de som avses i artikel 3.1 och 3.3 i förordning (EU) nr 28/2012, undantas från de krav som avses i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004.

Import av sådana produkter ska uppfylla den importerande medlemsstatens folkhälsokrav för import.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 till och med den 20 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2017/185 av den 2 februari 2017 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 29, 3.2.2017, s. 21).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 av den 11 januari 2012 om fastställande av intygskrav för import till och transitering genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG och förordning (EG) nr 1162/2009 (EUT L 12, 14.1.2012, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (EUT L 116, 4.5.2007, s. 9).


14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/760

av den 13 maj 2019

om godkännande för utsläppande på marknaden av biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

Enligt artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen lägga fram ett utkast till genomförandeakt som godkänner att ett nytt livsmedel släpps ut på marknaden i unionen och som uppdaterar unionsförteckningen.

(4)

Den 10 april 2017 ansökte företaget Skotan SA (nedan kallat sökanden) i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (3) hos den behöriga myndigheten i Polen om att få släppa ut biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica på unionsmarknaden som ett nytt livsmedel i den mening som avses i artikel 1.2 d i den förordningen. Ansökan gällde användning av biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica i kosttillskott. De maximihalter som sökanden föreslagit är 3 g per dag för barn 3–9 år och 6 g per dag därefter.

(5)

Den 15 november 2017 utfärdade den behöriga myndigheten i Polen sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica uppfyller kriterierna för nya livsmedel i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(6)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EU) 2015/2283 ska en ansökan om att få släppa ut ett nytt livsmedel på marknaden i unionen som inlämnas till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97 och för vilken inget slutligt beslut fattats före den 1 januari 2018 behandlas som en ansökan i enlighet med förordning (EU) 2015/2283.

(7)

Ansökan om att få släppa ut biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som ett nytt livsmedel på unionsmarknaden lämnades in till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97, men den uppfyller också kraven i förordning (EU) 2015/2283.

(8)

I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283 bad kommissionen den 22 juni 2018 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att avge ett vetenskapligt yttrande genom att göra en bedömning av biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som nytt livsmedel.

(9)

Den 17 januari 2019 antog myndigheten yttrandet ”Scientific Opinion on the safety of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283” (4). Yttrandet uppfyller kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2015/2283.

(10)

Myndighetens yttrande ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica vid användning i kosttillskott uppfyller kriterierna i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283 vid den föreslagna användningen och de föreslagna halterna.

(11)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (5) fastställs kraven för kosttillskott. Användningen av biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica bör tillåtas utan att det påverkar tillämpningen av kraven i den lagstiftningen.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till den här förordningen.

3.   Godkännandet enligt denna artikel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2002/46/EG.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal, vol. 17(2019):2, artikelnr 5594.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

”Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

Biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”värmeavdödad biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica”.”

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn och småbarn

6 g/dag för barn från 10 år, ungdomar och den vuxna befolkningen i allmänhet

3 g/dag för barn 3–9 år

2.

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

”Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

Biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica

Beskrivning/definition

Det nya livsmedlet är den torkade och värmeavdödade biomassan från jästsvampen Yarrowia lipolytica.

Egenskaper/sammansättning

Protein: 45–55 g/100 g

Kostfiber: 24–30 g/100 g

Sockerarter: < 1,0 g/100 g

Fett: 7–10 g/100 g

Aska totalt: ≤ 12 %

Vattenhalt: ≤ 5 %

Torrsubstans: ≥ 95 %

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mikroorganismer: ≤ 5 x 103 CFU/g

Jäst och mögel totalt: ≤ 102 CFU/g

Levande celler från Yarrowia lipolytica  (1): < 10 CFU/g (dvs. detektionsgränsen)

Koliforma bakterier: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: ej påvisade i 25 g


(1)  Ska testas omedelbart efter värmebehandlingen. Det ska vidtas åtgärder för att förhindra korskontaminering med levande celler från Yarrowia lipolytica under packning och/eller lagring av det nya livsmedlet.”


BESLUT

14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/16


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/761

av den 13 maj 2019

om ändring av beslut 2014/486/Gusp om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 juli 2014 antog rådet beslut 2014/486/Gusp (1) om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina).

(2)

Den 20 november 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/2161 (2) om förlängning av mandatet för EUAM Ukraina till och med den 31 maj 2019, och ett finansiellt referensbelopp fastställdes för samma period. Den 18 december 2017 höjdes detta referensbelopp genom rådets beslut (Gusp) 2017/2371 (3).

(3)

Den 5 mars 2019 rekommenderade kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik till följd av den strategiska översynen av EUAM Ukraina att EUAM Ukraina förlängs till och med den 31 maj 2021.

(4)

Beslut 2014/486/Gusp bör därför förlängas till och med den 31 maj 2021.

(5)

EUAM Ukraina kommer att genomföras under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/486/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 14.1 ska följande stycke läggas till:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för EUAM Ukraina för perioden 1 juni 2019–31 maj 2021 ska vara 54 138 700 EUR.”

2.

I artikel 19 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska tillämpas till och med den 31 maj 2021.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/486/Gusp av den 22 juli 2014 om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) (EUT L 217, 23.7.2014, s. 42).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2017/2161 av den 20 november 2017 om ändring av beslut 2014/486/Gusp om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) (EUT L 304, 21.11.2017, s. 48).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2017/2371 av den 18 december 2017 om ändring av beslut 2014/486/Gusp om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) (EUT L 337, 19.12.2017, s. 34).


14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/18


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/762

av den 13 maj 2019

om ändring av beslut 2014/219/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 april 2014 antog rådet beslut 2014/219/Gusp (1) om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali).

(2)

Den 21 februari 2019 antog rådet beslut (Gusp) 2019/312 (2) om förlängning av Eucap Sahel Mali och angivande av ett finansiellt referensbelopp för det till och med den 14 januari 2021.

(3)

Den 25 juni 2018 framhöll rådet i sina slutsatser om Sahel/Mali vikten av regionaliseringen av GSFP i Sahel med målet att på lämpligt sätt stärka det civila och militära stödet till gränsöverskridande samarbete, de regionala samarbetsstrukturerna, i synnerhet Sahel G5:s, och G5-ländernas kapacitet och egenansvar för att möta säkerhetsutmaningarna i regionen.

(4)

Den 15 februari 2019 välkomnade Islamiska republiken Mauretaniens utrikesminister den planerade utplaceringen av Eucap Sahel Mali till stöd för G5 Sahel och Mauretaniens nationella kapacitet.

(5)

Den 18 februari 2019 godkände rådet ett gemensamt civil-militärt operativt koncept om regionalisering av GSFP-åtgärderna i Sahel.

(6)

Beslut 2014/219/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eucap Sahel Mali kommer att genomföras under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/219/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

”3.   Eucap Sahel Mali ska, utan att det påverkar dess huvudsakliga mandat i Mali, bidra till regionaliseringen av GSFP-åtgärder i Sahel genom att bidra till att förbättra samverkansförmågan och samordningen mellan G5 Sahel-ländernas interna säkerhetsstyrkor samt genom att stödja gränsöverskridande samarbete, stödja regionala samarbetsstrukturer och bidra till att förbättra G5 Sahel-ländernas nationella kapacitet. Eucap Sahel Mali får bedriva denna verksamhet i G5 Sahel-länderna. För det ändamålet ska Eucap Sahel Mali tillhandahålla utbildning, rådgivning och annat särskilt stöd till G5 Sahel-länderna, inom ramen för sina medel och kapacitet, på begäran av det berörda landet och med beaktande av säkerhetssituationen.

4.   För att uppnå sitt mål ska Eucap Sahel Mali genomföras i enlighet med de strategiska operativa riktlinjer som fastställs i det krishanteringskoncept som rådet godkände den 17 mars 2014 och som vidareutvecklas i de operativa planeringsdokument som rådet har godkänt, inbegripet det gemensamma civil-militära operativa konceptet om regionalisering av GSFP-åtgärder i Sahel. Innan en ny aktivitet i ett nytt G5 Sahel-land inleds ska kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik informeras om detta.”

2.

I artikel 14.1 ska följande stycke läggas till:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eucap Sahel Mali mellan den 1 mars 2019 och den 14 januari 2021 ska vara 68 150 000,00 EUR.”

3.

Artikel 14a ska ersättas med följande:

”1.   En regional rådgivnings- och samordningsenhet ska inrättas inom Eucap Sahel Mali.

2.   Den regionala rådgivnings- och samordningsenheten ska innefatta personal som samplacerats med Eucap Sahel Mali och experter på inre säkerhet och försvarsfrågor från unionens delegationer i Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien och Niger. Den regionala rådgivnings- och samordningsenheten ska successivt omplacera personal från Bamako till Nouakchott i enlighet med punkt 7 och med beaktande av säkerhetssituationen.

3.   Den regionala rådgivnings- och samordningsenheten ska ha till syfte att i nära samarbete med unionsdelegationer och med befintliga GSFP-uppdrag i Sahel

a)

bidra till unionens situationsmedvetenhet i fråga om behov och luckor när det gäller säkerhet och försvar i G5 Sahel-länderna som hänför sig till regionalt gränsöverskridande samarbete och som rör säkerhetsutmaningar,

b)

stödja strukturerna och länderna i G5 Sahel för att stärka det regionala samarbetet och den operativa kapaciteten på försvars- och säkerhetsområdet i överensstämmelse med internationell rätt, mänskliga rättigheter samt EU:s strategi för kvinnor, fred och säkerhet enligt rådets slutsatser av den 10 december 2018,

c)

underlätta för unionens GSFP-uppdrag i Sahel att anordna utbildningar, tillhandahållande av rådgivning och annat specifikt stöd till G5 Sahel-länder, särskilt anordnandet av utbildning för dessa länders elever inom säkerhet och försvar.

4.   Experterna på inre säkerhet och försvarsfrågor ska samla information som rör säkerhets- och försvarsfrågor i sina värdländer. De ska tillhandahålla sådan information och, i förekommande fall, lämna rekommendationer till chefen för den regionala rådgivnings- och samordningsenheten. De ska hålla chefen för unionens delegation där de är placerade vederbörligen informerad.

5.   Den civila insatschefen ska utöva strategisk ledning och kontroll av den regionala rådgivnings- och samordningsenheten under politisk kontroll och strategisk ledning av Kusp samt under överinseende av den höga representanten. Genom undantag från artikel 6.1 ska chefen för den regionala rådgivnings- och samordningsenheten vara direkt ansvarig inför den civila insatschefen och ska agera i enlighet med dennes instruktioner. Chefen för den regionala rådgivnings- och samordningsenheten ska ge instruktioner till all personal vid rådgivnings- och samordningsenheten.

6.   Personalen vid den regionala rådgivnings- och samordningsenheten ska underställas uppdragschefen vid tillämpningen av artiklarna 6.2–6.4 och 11 utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7 i den här artikeln.

7.   Eucap Sahel Mali ska ingå nödvändiga administrativa samarbeten med unionens delegationer i Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien och Niger vad gäller det stöd som dess personal ska få.

Dessa administrativa samarbeten ska särskilt

a)

säkerställa att personal som deltar i Eucap Sahel Mali, särskilt den regionala rådgivnings- och samordningsenheten, får det logistiska stöd och säkerhetsstöd som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter,

b)

innebära att delegationscheferna ansvarar för personal som deltar i Eucap Sahel Mali, särskilt den regionala rådgivnings- och samordningsenheten, i sina respektive unionsdelegationer, särskilt när det gäller att uppfylla aktsamhetsplikten, säkerställa att tillämpliga säkerhetskrav uppfylls samt bidra till utövandet av disciplinär kontroll, och att sådan personal håller delegationscheferna vederbörligen informerade om sin verksamhet,

c)

innebära att delegationscheferna ska säkerställa att personal som deltar i Eucap Sahel Mali, särskilt den regionala rådgivnings- och samordningsenheten, och som är placerad vid en unionsdelegation åtnjuter samma privilegier och immunitet som ges till personalen vid den unionsdelegationen.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/219/Gusp av den 15 april 2014 om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) (EUT L 113, 16.4.2014, s. 21).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2019/312 av den 21 februari 2019 om ändring och förlängning av beslut 2014/219/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) (EUT L 51, 22.2.2019, s. 29).


14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/21


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2019/763

av den 13 maj 2019

om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 2c,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2013 antog rådet beslut 2013/798/Gusp.

(2)

Den 18 april 2019 uppdaterade FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013), uppgifterna beträffande en person som är föremål för restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.


BILAGA

I bilagan del A (Personer) till beslut 2013/798/Gusp ska uppgifterna om den person som förtecknas nedan ersättas med följande uppgifter:

”12.   Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène, b) Abdoulaye Hissein, c) Hissene Abdoulaye, d) Abdoulaye Issène Ramadane, e) Abdoulaye Issene Ramadan, f) Issene Abdoulaye)

Födelsedatum: a) 1967, b) den 1 januari 1967

Födelseort: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Centralafrikanska republiken, b) Haraze Mangueigne, Tchad

Nationalitet: a) centralafrikansk, b) tchadisk

Passnr: Diplomatpass från Centralafrikanska republiken, nr D00000897, utfärdat den 5 april 2013 (giltigt till och med den 4 april 2018)

Nationellt id-nummer: Nationellt id-kort från Tchad, nr 103-00653129-22, utfärdat den 21 april 2009 (löper ut den 21 april 2019)

Adress: a) KM5, Bangui, Centralafrikanska republiken, b) Nana-Grebizi, Centralafrikanska republiken, c) Ndjari, Ndjamena, Tchad

Datum för uppförande på FN-förteckningen: den 17 maj 2017

Övriga uppgifter: Hissène var tidigare ungdoms- och idrottsminister i den f.d. centralafrikanska presidenten Michel Djotodias regering. Dessförinnan var han ledare för det politiska partiet Konventet av patrioter för rättvisa och fred. Han etablerade sig som ledare för väpnade miliser i Bangui, särskilt i PK5-området (tredje distriktet). Faderns namn är Abdoulaye. Moderns namn är Absita Moussa. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Uppgifter från den sammanfattning av skälen för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har tillhandahållit:

Abdoulaye Hissène fördes upp på förteckningen den 17 maj 2017 i enlighet med punkterna 16 och 17 g i resolution 2339(2017) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som hotar eller hindrar den politiska övergångsprocessen eller stabiliserings- och försoningsprocessen eller som främjar våld,’ och ’deltagande i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot FN:s uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, Europeiska unionens uppdrag och de franska insatser som stöder dessa.’

Ytterligare uppgifter:

Abdoulaye Hissène och andra medlemmar av f.d. Séléka samarbetade med orosstiftare inom anti-balaka som var allierade med den centralafrikanska f.d. presidenten François Bozizé, däribland Maxime Mokom, för att uppmuntra till våldsamma protester och sammanstötningar i september 2015 som en del av ett misslyckat kuppförsök för att störta regeringen i samband med att den dåvarande tillfälliga presidenten Catherine Samba-Panza besökte FN:s generalförsamling 2015. Mokom, Hissène, och andra, har åtalats av den centralafrikanska regeringen för olika brott, bland annat mord, mordbrand, tortyr och plundring i anslutning till det misslyckade kuppförsöket.

Sedan 2015 har Hissène blivit en av de främsta ledarna för väpnade milisgrupper i PK5-området i Bangui, omfattande fler än 100 män. I denna egenskap hindrade han människor från att röra sig fritt och förhindrade staten från att återupprätta sin auktoritet i området, bland annat genom att olagligen beskatta transporter och affärsverksamhet. Under andra halvåret 2015 företrädde Hissène nairobister från f.d. Séléka i Bangui i samband med ett försök att skapa kontakt med stridande från anti-balaka under Mokom. Beväpnade män under kontroll av Haroun Gaye och Hissène deltog i de våldsamma händelserna i Bangui under perioden 26 september–3 oktober 2015.

Medlemmar av Hissènes grupp misstänks för att ha varit inblandade i en attack den 13 december 2015 – samma dag som den konstitutionella folkomröstningen genomfördes – mot Mohamed Moussa Dhaffanes (en av f.d. Sélékas ledare) bil. Hissène har anklagats för att iscensätta det våld i KM5-området i Bangui som dödade fem personer, sårade tjugo och förhindrade människor från att rösta i den konstitutionella folkomröstningen. Hissène underminerade valen genom att skapa en kretsgång av vedergällningsangrepp mellan olika grupper.

Den 15 mars 2016 greps Hissène av polisen på M'poko-flygplatsen i Bangui, och överfördes till forsknings- och undersökningsavdelningen vid det nationella gendarmeriet. Hans milis fritog honom senare med våld, och stal ett vapen som tidigare hade överlämnats av Minusca inom ramen för ett av kommittén godkänt undantag.

Den 19 juni 2016, efter det att de interna säkerhetsstyrkorna hade gripit muslimska handelsmän i PK 12, kidnappade Gayes och Hissènes milisgrupper fem poliser i Bangui. Den 20 juni försökte Minusca befria poliserna. Beväpnade män under Hissènes och Gayes kontroll utbytte eld med de fredsbevarande styrkorna när de försökte befria gisslan. Minst sex personer dödades och en fredsbevarare skadades i skottlossningen.

Den 12 augusti 2016 åkte Hissène först i en konvoj med sex bilar med tungt beväpnade personer. Konvojen, som flydde från Bangui, stoppades av Minusca söder om Sibut. På sin väg norrut hamnade konvojen vid flera vägspärrar i skottlossning med de interna säkerhetsstyrkorna. Konvojen stoppades till slut av Minusca 40 km söder om Sibut. Efter flera eldstrider fångade Minusca 11 män; Hissène och flera andra kom undan. De som hade gripits uppgav till Minusca att Hissène var ledare för konvojen, som hade som mål att nå Bria och delta i ett möte i församlingen av f.d. Séléka-grupper, organiserat av Nourredine Adam.

I augusti och september 2016 reste expertpanelen två gånger till Sibut för att inspektera de ägodelar som påträffats i Hissènes, Gayes och Hamit Tidjanis konvoj och som Minusca beslagtagit den 13 augusti. Panelen inspekterade också den ammunition som beslagtagits i Hissènes hus den 16 augusti. Dödande och icke-dödande militär utrustning påträffades i de sex fordonen och på de gripna. Den 16 augusti 2016 slog det centrala gendarmeriet till mot Hissènes hem i Bangui. Fler än 700 vapen påträffades.

Den 4 september 2016 öppnade en grupp med medlemmar från f.d. Séléka – som kommit från Kaga-Bandoro på sex motorcyklar för att hämta Hissène och hans kumpaner – eld mot Minusca i närheten av Dékoa. Under denna incident dödades en stridande från f.d. Séléka, och två fredsbevarare och en civilperson skadades.”


Rättelser

14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/24


Rättelser till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster

( Europeiska unionens officiella tidning L 272 av den 21 oktober 2017 )

Genomgående i texten och i dess korrekta grammatiska form

I stället för:

”transportföretag”

ska det stå:

”trafikföretag”.

Genomgående i texten och i dess korrekta grammatiska form, utom i det andra beaktandeledet (titeln på Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU),

I stället för:

”transportslag”

ska det stå:

”färdmedel”.

Genomgående i texten och i dess korrekta grammatiska form

I stället för:

”färdplan”

ska det stå:

”resplan”.

Genomgående i texten och i dess korrekta grammatiska form

I stället för:

”trafiknod”

ska det stå:

”knutpunkt”.

Sidan 4, skäl 18 andra meningen

I stället för:

”När förändringar inträffar bör relevanta data snabbt uppdateras av transportmyndigheterna eller transportföretagen via den nationella åtkomstpunkten.”

ska det stå:

”När förändringar inträffar bör relevanta data uppdateras inom rimlig tid av transportmyndigheterna eller trafikföretagen via den nationella åtkomstpunkten.”

Sidan 4, skäl 18 fjärde meningen

I stället för:

”När felaktigheter upptäcks av transportmyndigheter, trafikföretag, infrastrukturförvaltare eller leverantörer av behovsstyrda transporttjänster bör dessa fel snabbt korrigeras.”

ska det stå:

”När felaktigheter upptäcks av transportmyndigheter, trafikföretag, infrastrukturförvaltare eller leverantörer av behovsstyrda transporttjänster bör dessa fel korrigeras inom rimlig tid.”

Sidan 6, artikel 2.6

I stället för:

åtkomstpunkt : digitalt gränssnitt där statiska resedata och historiska trafikdata, tillsammans med motsvarande metadata, görs tillgängliga för vidareutnyttjande av användare, eller där källor och metadata för dessa data görs tillgängliga för vidareutnyttjande av användare.”

ska det stå:

åtkomstpunkt : digitalt gränssnitt där åtminstone statiska resedata och historiska trafikdata, tillsammans med motsvarande metadata, görs tillgängliga för vidareutnyttjande av användare, eller där källor och metadata för dessa data görs tillgängliga för vidareutnyttjande av användare.”

Sidan 7, artikel 2.23

I stället för:

infrastrukturförvaltare : offentlig eller privat enhet eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla transportinfrastruktur eller en del av denna.”

ska det stå:

infrastrukturförvaltare : offentligt eller privat organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla transportinfrastruktur eller en del av denna.”

Sidan 8, artikel 6.2

I stället för:

”När förändringar sker ska de statiska och dynamiska rese- och trafikdata som förtecknas i bilagan snabbt uppdateras via den nationella åtkomstpunkten av transportmyndigheter, transportföretag, infrastrukturförvaltare eller leverantörer av behovsstyrda transporttjänster. De ska snabbt korrigera eventuella felaktigheter som de upptäcker i sina data eller som användare eller slutanvändare meddelar dem.”

ska det stå:

”När förändringar sker ska de statiska och dynamiska rese- och trafikdata som förtecknas i bilagan uppdateras inom rimlig tid via den nationella åtkomstpunkten av transportmyndigheter, trafikföretag, infrastrukturförvaltare eller leverantörer av behovsstyrda transporttjänster. De ska inom rimlig tid korrigera eventuella felaktigheter som de upptäcker i sina data eller som användare eller slutanvändare meddelar dem.”

Sidan 9, artikel 8.1 första meningen

I stället för:

”De rese- och trafikdata som förtecknas i bilagan och motsvarande metadata, inklusive information om datakvaliteten, ska på ett icke-diskriminerande sätt vara tillgängliga för utbyte och vidareutnyttjande inom unionen via den nationella eller gemensamma åtkomstpunkten och inom en tidsram som säkerställer ett snabbt tillhandahållande av reseinformationstjänster.”

ska det stå:

”De rese- och trafikdata som förtecknas i bilagan och motsvarande metadata, inklusive information om datakvaliteten, ska på ett icke-diskriminerande sätt vara tillgängliga för utbyte och vidareutnyttjande inom unionen via den nationella eller gemensamma åtkomstpunkten och inom en tidsram som säkerställer ett tillhandahållande av reseinformationstjänster inom rimlig tid.”

Sidan 9, artikel 9.3

I stället för:

”3.   Medlemsstaterna ska slumpmässigt kontrollera riktigheten de förklaringar som avses i punkt 2 b.”

ska det stå:

”3.   Medlemsstaterna ska slumpmässigt kontrollera riktigheten av de förklaringar som avses i punkt 2 b.”

Sidan 11, bilaga, punkt 1.1 a iii

I stället för:

”iii)

Intressanta platser (förknippade med transportinformation) som människor kan vilja åka till”

ska det stå:

”iii)

Besöksmål (förknippade med trafikinformation) som människor kan vilja åka till”.

Sidan 11, bilaga, punkt 1.1 b andra raden

I stället för:

”Driftskalender, som kopplar typ av dag till kalenderdatum”

ska det stå:

”Trafikeringskalender, som kopplar typ av dag till kalenderdatum”.

Sidan 12, bilaga, punkt 1.1 e ii

I stället för:

”ii)

Cykelbanor (separerade cykelbanor, delade med andra fordon på vägbana, delade med gående på gångbana)”

ska det stå:

”ii)

Cykelnätet (separerade cykelbanor, delade med andra fordon på vägbana, delade med gående på gång- och cykelbana)”.

Sidan 12, bilaga, punkt 1.2 c i

I stället för:

”i)

Grundläggande vanliga standardtaxor (alla tidtabellsbaserade transportslag):

Data om taxor inom nätet (taxezoner/hållplatser och taxegränser)

Strukturer på standardtaxor (från startpunkt till slutpunkt samt dags- och veckotaxor, zontaxor, enhetstaxor)”

ska det stå:

”i)

Grundläggande vanliga normaltaxor (alla tidtabellsbaserade färdmedel):

Data om taxor inom nätet (taxezoner/hållplatser och taxegränser)

Strukturer på normaltaxor (från startpunkt till slutpunkt samt dags- och veckotaxor, zontaxor, enhetstaxor)”.

Sidan 12, bilaga, punkt 1.3 a inledningsfrasen

I stället för:

”a)

Detaljerad förfrågan om normalstandard och specialtaxa (alla tidtabellsbaserade transportslag):”

ska det stå:

”a)

Förfrågan om detaljerade vanliga normaltaxor och specialtaxor (alla tidtabellsbaserade färdmedel):”.

Sidan 12, bilaga, punkt 1.3 a i

I stället för:

”i)

Passagerarkategorier (t.ex. vuxen, barn, studerande, pensionär, rörelsehindrad, och villkor samt klasser t.ex. 1:a, 2:a.)”

ska det stå:

”i)

Passagerarkategorier (t.ex. vuxen, barn, studerande, pensionär, person med funktionsnedsättning, och villkor samt klasser t.ex. 1:a, 2:a.)”.

Sidan 12, bilaga, punkt 1.3 a ii orden före parentesen

I stället för:

”ii)

Produkter med normaltaxa”

ska det stå:

”ii)

Produkter med vanlig taxa”.

Sidan 12, bilaga, punkt 1.3 a iii

I stället för:

”iii)

Produkter med specialtaxa (erbjudanden med ytterligare särskilda villkor, t.ex. tillfälliga lågpriser, grupprabatter, säsongskort, paketprodukter omfattande flera olika produkter och tilläggsprodukter såsom ingående parkering och minimiuppehåll)”

ska det stå:

”iii)

Produkter med specialtaxa (erbjudanden med ytterligare särskilda villkor, t.ex. tillfälliga lågpriser, grupprabatter, säsongskort, paketprodukter omfattande flera olika produkter och tilläggsprodukter såsom parkering och resa, minimiuppehåll)”.

Sidan 12, bilaga, punkt 1.3 b iii

I stället för:

”iii)

Var och hur betalning sker för bilparkering, allmänna laddningsstationer för elfordon och påfyllningsstationer för CNG/LNG-, vätgas-, bensin- och dieselfordon (inklusive försäljningskanaler, leveransmetoder, betalningsmetoder)”

ska det stå:

”iii)

Var och hur betalning sker för bilparkering, allmänna laddningsstationer för elfordon och tankstationer för CNG/LNG-, vätgas-, bensin- och dieselfordon (inklusive försäljningskanaler, leveransmetoder, betalningsmetoder)”.

Sidan 13, bilaga, punkt 2.2 a ii

I stället för:

”ii)

Aktuella restider i vägnätet”

ska det stå:

”ii)

Aktuella restider för vägförbindelse”.

Sidan 13, bilaga, punkt 2.2 a iii

I stället för:

”iii)

Avstängningar och omläggningar i cykelnätet”

ska det stå:

”iii)

Avstängningar och omledningar i cykelnätet”.

Sidan 13, bilaga, punkt 2.3 tredje raden

I stället för:

”Förutsedda restider i vägnätet vid senare tidpunkter”

ska det stå:

”Förutsedda restider för vägförbindelse vid senare tidpunkter”.


14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/27


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen

( Europeiska unionens officiella tidning L 165 av den 30 juni 2015 )

Sidan 45, bilagan, som ersätter bilaga I till förordning (EU) 2015/995, tillägg B, punkt 10.3 första och andra styckena

I stället för:

”3.

Tågklareraren får inte tillåta hjälptåget att komma in på blocksträckan där tåget med fel finns, såvida tågklareraren inte har mottagit en bekräftelse att tåget med fel inte kommer att flyttas.

När hjälptåget är klart att köra in på blocksträckan där tåget med fel finns ska tågklareraren informera föraren i hjälptåget om åtminstone följande:”

ska det stå:

”3.

Tågklareraren får inte tillåta hjälptåget att komma in på sträckan där tåget med fel finns, såvida tågklareraren inte har mottagit en bekräftelse att tåget med fel inte kommer att flyttas.

När hjälptåget är klart att köra in på sträckan där tåget med fel finns ska tågklareraren informera föraren i hjälptåget om åtminstone följande:”.


14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/27


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/1432 av den 7 augusti 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden vad gäller kriterierna för godkännande av verksamma ämnen med låg risk

( Europeiska unionens officiella tidning L 205 av den 8 augusti 2017 )

Sidan 62, bilagan punkt 5.1.1 c, som ersätter motsvarande punkt i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009

I stället för:

”c)

Det bedöms orsaka endokrina störningar.”

ska det stå:

”c)

Det bedöms orsaka hormonstörningar.”

14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/28


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa endokrinstörande egenskaper

( Europeiska unionens officiella tidning L 101 av den 20 april 2018 )

Sidan 33, titeln

I stället för:

”Kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa endokrinstörande egenskaper”

ska det stå:

”Kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper”.

Sidan 34, artikel 3, i dess rättade lydelse enligt sidan 10 i Europeiska unionens officiella tidning L 111 av den 2 maj 2018

I stället för:

”Senast den 10 november 2025 ska kommissionen presentera en utvärdering av erfarenheterna från tillämpningen av de vetenskapliga kriterier för att fastställa endokrinstörande egenskaper som införs genom den här förordningen för den kommitté som avses i artikel 79 i förordning (EG) nr 1107/2009.”

ska det stå:

”Senast den 10 november 2025 ska kommissionen presentera en utvärdering av erfarenheterna från tillämpningen av de vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper som införs genom den här förordningen för den kommitté som avses i artikel 79 i förordning (EG) nr 1107/2009.”

Sidan 35, bilagan punkt 1, som ändrar punkt 3.6.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, första stycket inledningsfrasen, i dess rättade lydelse enligt sidan 10 i Europeiska unionens officiella tidning L 111 av den 2 maj 2018

I stället för:

”Från och med den 10 november 2018 ska ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist anses ha endokrinstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på människor om det, på grundval av sjätte stycket leden 1–4, är ett ämne som uppfyller samtliga följande kriterier, såvida det inte finns belägg för att de skadliga effekter som identifierats inte är relevanta för människor:”

ska det stå:

”Från och med den 10 november 2018 ska ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist anses ha hormonstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på människor om det, på grundval av sjätte stycket leden 1–4, är ett ämne som uppfyller samtliga följande kriterier, såvida det inte finns belägg för att de skadliga effekter som identifierats inte är relevanta för människor:”.

Sidan 35, bilagan punkt 1, som ändrar punkt 3.6.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, andra stycket inledningsfrasen

I stället för:

”Identifieringen av ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist som ett ämne med endokrinstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på människor i enlighet med femte stycket ska göras mot bakgrund av samtliga följande faktorer:”

ska det stå:

”Identifieringen av ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist som ett ämne med hormonstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på människor i enlighet med femte stycket ska göras mot bakgrund av samtliga följande faktorer:”

Sidan 35, bilagan punkt 1, som ändrar punkt 3.6.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, andra stycket led 4

I stället för:

”4.

Skadliga effekter som är icke-specifika sekundära konsekvenser av andra toxiska effekter ska inte ligga till grund för identifieringen av ämnet som endokrinstörande.”

ska det stå:

”4.

Skadliga effekter som är icke-specifika sekundära konsekvenser av andra toxiska effekter ska inte ligga till grund för identifieringen av ämnet som hormonstörande.”

Sidan 36, bilagan punkt 2, som ändrar avsnitt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, första stycket inledningsfrasen, i dess rättade lydelse enligt sidan 10 i Europeiska unionens officiella tidning L 111 av den 2 maj 2018

I stället för:

”Från och med den 10 november 2018 ska ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist anses ha endokrinstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer om det, på grundval av tredje stycket leden 1–4, är ett ämne som uppfyller samtliga följande kriterier, såvida det inte finns belägg för att de skadliga effekter som identifierats inte är relevanta för (under)populationerna hos icke-målorganismer:”

ska det stå:

”Från och med den 10 november 2018 ska ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist anses ha hormonstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer om det, på grundval av tredje stycket leden 1–4, är ett ämne som uppfyller samtliga följande kriterier, såvida det inte finns belägg för att de skadliga effekter som identifierats inte är relevanta för (under)populationerna hos icke-målorganismer:”.

Sidan 36, bilagan punkt 2, som ändrar avsnitt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, andra stycket inledningsfrasen

I stället för:

”Identifieringen av ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist som ett ämne med endokrinstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer i enlighet med andra stycket ska göras mot bakgrund av samtliga följande faktorer:”

ska det stå:

”Identifieringen av ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist som ett ämne med hormonstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer i enlighet med andra stycket ska göras mot bakgrund av samtliga följande faktorer:”.

Sidan 36, bilagan punkt 2, som ändrar avsnitt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, andra stycket led 4

I stället för:

”4.

Skadliga effekter som är icke-specifika sekundära konsekvenser av andra toxiska effekter ska inte ligga till grund för identifieringen av ämnet som endokrinstörande för icke-målorganismer.”

ska det stå:

”4.

Skadliga effekter som är icke-specifika sekundära konsekvenser av andra toxiska effekter ska inte ligga till grund för identifieringen av ämnet som hormonstörande för icke-målorganismer.”