ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 120

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
8 maj 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/702 av den 15 april 2019 om ingående, på unionens vägnar, av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/703 av den 8 oktober 2014 om undertecknande, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

3

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/704 av den 15 april 2019 om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

4

 

 

Protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/705 av den 2 maj 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/706 av den 7 maj 2019 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet karvon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/707 av den 7 maj 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolaklor och tebukonazol ( 1 )

16

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/708 av den 15 februari 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller fastställandet av sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, för perioden 2021–2030 ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/709 av den 6 maj 2019 om utnämningen av en nätverksförvaltare för nätverksfunktioner för flygledningstjänst för det gemensamma europeiska luftrummet [delgivet med nr C(2019) 3228]

27

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2019 av associeringskommittén EU–Ukraina i dess konstellation för handelsfrågor av den 25 mars 2019 om sammanställning av den förteckning över skiljemän som avses i artikel 323.1 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan [2019/710]

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/702

av den 15 april 2019

om ingående, på unionens vägnar, av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar förhandlat fram luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (nedan kallat avtalet), i enlighet med rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar.

(2)

Avtalet undertecknades den 17 och 18 december 2009, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med beslut 2010/417/EG av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet (2).

(3)

Avtalet har ratificerats av samtliga medlemsstater, med undantag för Republiken Kroatien. Republiken Kroatien förväntas ansluta sig till avtalet i enlighet med artikel 6.2 i 2011 års anslutningsakt.

(4)

Avtalet bör nu godkännas på unionens vägnar.

(5)

Artiklarna 3 och 4 i beslut 2010/417/EG innehåller bestämmelser om beslutsfattande och representation när det gäller olika frågor som anges i avtalet. Mot bakgrund av Europeiska unionens domstols dom av den 28 april 2015 i mål C-28/12 bör tillämpningen av dessa bestämmelser upphöra. Med beaktande av fördragen är varken nya bestämmelser om dessa frågor eller bestämmelser om informationsskyldigheter för medlemsstaterna nödvändiga, såsom de som anges i artikel 5 i beslut 2010/417/EG. Följaktligen bör artiklarna 3, 4 och 5 i beslut 2010/417/EG upphöra att gälla den dag då det här beslutet träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan, godkänns härmed på unionens vägnar. (3)

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar lämna den underrättelse som avses i artikel 23 i avtalet, för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (4) och ska göra följande anmälan:

”I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen, och från den dagen utövar den alla Europeiska gemenskapens rättigheter och fullgör alla dess skyldigheter. Därför ska hänvisningar till ’Europeiska gemenskapen’ i avtalstexten, när så är lämpligt, läsas som ’Europeiska unionen’.”

Artikel 3

Artiklarna 3, 4 och 5 i beslut 2010/417/EG ska upphöra att gälla den dag då det här beslutet träder i kraft.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 15 april 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Godkännande av den 2 oktober 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Beslut 2010/417/EG av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet av den 30 november 2009 om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (EUT L 207, 6.8.2010, s. 30).

(3)  Avtalet har offentliggjorts i EUT L 207, 6.8.2010, s. 32 tillsammans med beslutet om undertecknande.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/3


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/703

av den 8 oktober 2014

om undertecknande, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 6.2 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar på unionens, dess medlemsstaters och Republiken Kroatiens vägnar om att ingå ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (1) för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat protokollet).

(2)

Dessa förhandlingar slutfördes på ett framgångsrikt sätt den 16 oktober 2013.

(3)

Protokollet bör undertecknas på unionens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (2) godkänns härmed på unionens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens och dess medlemsstaters vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 8 oktober 2014.

På rådets vägnar

M. LUPI

Ordförande


(1)  Avtalstexten har offentliggjorts i EUT L 207, 6.8.2010, s. 32.

(2)  Texten till protokollet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om dess ingående.


8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/4


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/704

av den 15 april 2019

om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 6.2 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2019/703 (2) har protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (3) för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat protokollet) undertecknats, med förbehåll för att det ingås.

(2)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på unionens och dess medlemsstaters vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha befogenhet att på unionens och dess medlemsstaters vägnar deponera det godkännandeinstrument som avses i artikel 3 i protokollet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 15 april 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Godkännande av den 12 september 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2019/703 av den 8 oktober 2014 om undertecknande, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (se sidan 3 i detta nummer av EUT).

(3)  Avtalstexten har offentliggjorts i EUT L 207, 6.8.2010, s. 32.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/5


PROTOKOLL

om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

KANADA,

å ena sidan, och

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

som är parter i fördraget om Europeiska unionen och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som är medlemsstater i Europeiska unionen (nedan kallade medlemsstaterna), och

EUROPEISKA UNIONEN,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen den 1 juli 2013,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Kroatien är part i det luftfartsavtal mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (1) som undertecknades den 17 december 2009 (nedan kallat avtalet).

Artikel 2

Avtalstexten på kroatiska (2) ska vara giltig på samma villkor som de övriga språkversionerna.

Artikel 3

Detta protokoll ska godkännas av parterna i enlighet med deras egna förfaranden. Det träder i kraft samma dag som avtalet träder i kraft. Om detta protokoll emellertid godtas av parterna efter dagen för avtalets ikraftträdande kommer det, i enlighet med artikel 23.1 i avtalet, att träda i kraft en månad efter dagen för den sista diplomatiska not i vilken parterna bekräftar att alla de förfaranden som krävs för detta protokolls ikraftträdande har slutförts.

Upprättat i två exemplar i Bryssel den tjugosjunde januari år tjugohundrasjutton på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

За държавите членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

За Канада

Por Canadá

Za Kanadu

For Canada

Für Kanada

Kanada nimel

Για τον Καναδά

For Canada

Pour le Canada

Za Kanadu

Per il Canada

Kanādas vārdā –

Kanados vardu

Kanada részéről

Għall-Kanada

Voor Canada

W imieniu Kanady

Pelo Canadá

Pentru Canada

Za Kanadu

Za Kanado

Kanadan puolesta

För Kanada

Image 3


(1)  Avtalstexten har offentliggjorts i EUT L 207, 6.8.2010, s. 32.

(2)  Den kroatiska avtalstexten kommer att offentliggöras i EUT vid en senare tidpunkt.


FÖRORDNINGAR

8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/705

av den 2 maj 2019

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna, eller som inför underuppdelningar i den, och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning, men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning, bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En snurra av plast med en utskjutningsanordning och ett utlösningshandtag.

Snurran sätts i rörelse med hjälp av utskjutningsanordningen och utlösningshandtaget. Den kan användas separat i syfte att roa människor. Alternativt kan två eller flera artiklar användas av två eller flera personer (artikeln skjuts in i en särskild skålformad arena (föreligger separat)) som tävlar med målet att slå ut motståndarens snurra.

Se bild (*1)

9503 00 95

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 95 .

Artikeln är en snurra som anses vara en leksak enligt nr 9503 00 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 9503 , D, xix)). Den har de objektiva egenskaperna av en leksak avsedd för att roa människor.

Även om artikeln kan användas för tävlan mellan två eller flera personer är sådan användning inte en objektiv egenskap hos artikeln när denna föreligger separat (utan den särskilda arenan). Klassificering enligt nummer 9504 som artiklar för sällskapsspel är således utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 95 som andra leksaker av plast.

Image 4

(*1)  Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/706

av den 7 maj 2019

om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet karvon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 20.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2008/44/EG (2) togs karvon upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som har tagits upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och de förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet karvon enligt del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 31 juli 2019.

(4)

En ansökan om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet karvon lämnades in i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (5) inom den tidsfrist som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökanden lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012. Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten sammanställde en förnyad bedömningsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 31 maj 2017.

(7)

Myndigheten skickade den förnyade bedömningsrapporten till sökanden och medlemsstaterna för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. Myndigheten gjorde även den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten.

(8)

Den 12 juli 2018 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats (6) om huruvida karvon kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kommissionen lade fram ett första utkast till rapport om förnyelse av karvon för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 24 januari 2019.

(9)

Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till rapport om förnyelse.

(10)

När det gäller de nya kriterierna för fastställande av hormonstörande egenskaper som infördes genom kommissionens förordning (EU) 2018/605 (7) drar myndigheten slutsatsen att det är högst osannolikt att karvon är ett hormonstörande ämne med östrogena, androgena, tyroidogena och steroidogena effekter. Dessutom tyder tillgängliga data och den vetenskapliga riskbedömning som myndigheten har utfört på att det är osannolikt att karvon har hormonstörande effekter. Kommissionen anser därför att karvon inte kan anses ha hormonstörande egenskaper.

(11)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet karvon.

(12)

Riskbedömningen i samband med förnyelsen av godkännandet av karvon bygger på ett begränsat antal representativa användningsområden, vilka dock inte begränsar de användningsområden för vilka växtskyddsmedel som innehåller karvon får godkännas. Begränsningen till användning som tillväxtreglerande ämne bör därför inte bibehållas. Godkännandet av karvon bör därför förnyas.

(13)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Den här förordningen bör tillämpas från och med dagen efter den dag då godkännandet av det verksamma ämnet karvon löper ut.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förnyelse av godkännandet av verksamt ämne

Godkännandet av det verksamma ämnet karvon enligt specifikationen i bilaga I förnyas under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2008/44/EG av den 4 april 2008 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus och protiokonazol som verksamma ämnen (EUT L 94, 5.4.2008, s. 13).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal, vol. 16(2018):7, artikelnr 5390. Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), 2018. ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carvone.” Tillgänglig på www.efsa.europa.eu

(7)  Kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (EUT L 101, 20.4.2018, s. 33).


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

karvon

244-16-8 (d-karvon = S-karvon = (+)-karvon)

Karvon: 602

d-karvon: ej tilldelat

(S)-5-isopropenyl-2-metylcyclohex-2-en-1-on

eller

(S)-p-menta-6,8-dien-2-on

923 g/kg d-karvon

1 augusti 2019

31 juli 2034

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i förnyelserapporten om karvon, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder. I synnerhet ska hänsyn tas till den tidsperiod som krävs före tillträde till lagerlokaler efter användning av växtskyddsmedel som innehåller karvon.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten om följande:

Effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i ytvatten och grundvatten när ytvatten används som dricksvatten.

Sökanden ska inkomma med uppgifterna senast två år från det att kommissionen offentliggjort en vägledning om utvärdering av effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i ytvatten och grundvatten.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i förnyelserapporten.


BILAGA II

Bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A ska post 165 om karvon utgå.

2.

I del B ska följande post läggas till:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”135

karvon

244-16-8 (d-karvon = S-karvon = (+)-karvon)

Karvon: 602

d-karvon: ej tilldelat

(S)-5-isopropenyl-2-metylcyclohex-2-en-1-on

eller

(S)-p-menta-6,8-dien-2-on

923 g/kg d-karvon

1 augusti 2019

31 juli 2034

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i förnyelserapporten om karvon, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder. I synnerhet ska hänsyn tas till den tidsperiod som krävs före tillträde till lagerlokaler efter användning av växtskyddsmedel som innehåller karvon.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten om följande:

Effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i ytvatten och grundvatten när ytvatten används som dricksvatten.

Sökanden ska inkomma med uppgifterna senast två år från det att kommissionen offentliggjort en vägledning om utvärdering av effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i ytvatten och grundvatten.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i förnyelserapporten.


8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/707

av den 7 maj 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolaklor och tebukonazol

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) fastställs de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena famoxadon, flumioxazin och metalaxyl-M förlängdes till och med den 30 juni 2019 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/917 (3). Ansökningar om förnyat upptagande av de verksamma ämnena famoxadon, flumioxazin och metalaxyl-M i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (4) har lämnats in i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 (5).

(3)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, etefon, etoxazol, fenamifos, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol och S-metolaklor förlängdes till och med den 31 juli 2019 genom genomförandeförordning (EU) 2018/917.

(4)

Godkännandeperioden för det verksamma ämnet diuron förlängdes till och med den 30 september 2019 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1262 (6).

(5)

Godkännandeperioden för det verksamma ämnet tebukonazol löper ut den 31 augusti 2019 (7).

(6)

Ansökningar om förnyat godkännande av de ämnen som anges i skälen 3–5 har lämnats in i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (8).

(7)

På grund av att bedömningen av ämnena har försenats av orsaker som de sökande inte råder över kommer godkännandena av dessa verksamma ämnen sannolikt att löpa ut innan något beslut om att förnya dem har fattats. Godkännandeperioderna måste därför förlängas.

(8)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 ska kommissionen, när det gäller de fall där kommissionen ska anta en förordning om att inte förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen på grund av att kriterierna för godkännandet inte är uppfyllda, fastställa det datum då godkännandet löper ut till samma datum som det datum som gällde före den här förordningen eller till det datum då förordningen om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet träder i kraft, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast. När det gäller de fall där kommissionen ska anta en förordning om att förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen, kommer kommissionen att sträva efter att, med hänsyn till omständigheterna, fastställa tidigast möjliga tillämpningsdatum.

(9)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/917 av den 27 juni 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stam: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-M, metiokarb, metoxifenozid, metribuzin, milbemektin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin och S-metolaklor (EUT L 163, 28.6.2018, s. 13).

(4)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 av den 7 december 2010 om fastställande av förfarandet för förnyat upptagande av en andra grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om fastställande av förteckningen över dessa ämnen (EUT L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1262 av den 20 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 1-metylcyklopropen, betacyflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl och tribenuron (EUT L 238, 21.9.2018, s. 62).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

På rad 35 för ämnet famoxadon ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 juni 2020”.

2.

På rad 37 för ämnet metalaxyl-M ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 juni 2020”.

3.

På rad 39 för ämnet flumioxazin ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 juni 2020”.

4.

På rad 44 för ämnet foramsulfuron ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

5.

På rad 46 för ämnet cyazofamid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

6.

På rad 83 för ämnet alfacypermetrin ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

7.

På rad 84 för ämnet benalaxyl ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

8.

På rad 85 för ämnet bromoxinil ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

9.

På rad 86 för ämnet desmedifam ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

10.

På rad 88 för ämnet fenmedifam ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

11.

På rad 97 för ämnet S-metolaklor ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

12.

På rad 99 för ämnet etoxazol ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

13.

På rad 109 för ämnet bifenazat ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

14.

På rad 110 för ämnet milbemektin ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

15.

På rad 141 för ämnet fenamifos ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

16.

På rad 142 för ämnet etefon ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

17.

På rad 145 för ämnet kaptan ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

18.

På rad 146 för ämnet folpet ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

19.

På rad 147 för ämnet formetanat ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

20.

På rad 148 för ämnet metiokarb ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

21.

På rad 149 för ämnet dimetoat ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

22.

På rad 150 för ämnet dimetomorf ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

23.

På rad 152 för ämnet metribuzin ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

24.

På rad 153 för ämnet fosmet ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

25.

På rad 154 för ämnet propamokarb ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

26.

På rad 156 för ämnet pirimifosmetyl ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

27.

På rad 158 för ämnet beflubutamid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

28.

På rad 163 för ämnet bentiavalikarb ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

29.

På rad 164 för ämnet boskalid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

30.

På rad 166 för ämnet fluoxastrobin ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

31.

På rad 167 för ämnet Paecilomyces lilacinus stam 251 ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

32.

På rad 168 för ämnet protiokonazol ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2020”.

33.

På rad 192 för ämnet diuron ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 september 2020”.

34.

På rad 268 för ämnet tebukonazol ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 augusti 2020”.


BESLUT

8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/20


KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) 2019/708

av den 15 februari 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller fastställandet av sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, för perioden 2021–2030

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10b.5, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2003/87/EG föreskrivs att auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser är grundprincipen inom tillämpningsområdet för systemet för handel med utsläppsrätter inom unionen (EU ETS).

(2)

Europeiska rådet ansåg, vid sitt möte i oktober 2014, att den gratis tilldelningen inte skulle löpa ut och att de befintliga åtgärderna skulle fortsätta efter 2020 i syfte att minska risken för koldioxidläckage på grund av klimatpolitiken, så länge som inga jämförbara ansträngningar vidtas i andra större ekonomier. För att bevara miljöfördelarna med utsläppsminskningar i unionen, då tredjeländers åtgärder inte ger industrin jämförbara incitament att minska utsläppen, bör gratis tilldelning under en övergångsperiod fortsätta till anläggningar inom sektorer och delsektorer som löper risk för koldioxidläckage.

(3)

Erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av EU:s utsläppshandelssystem har bekräftat att olika sektorer och delsektorer i varierande grad löper risk för koldioxidläckage och att gratis tilldelning har förhindrat koldioxidläckage. Vissa sektorer och delsektorer kan anses ha en högre risk för koldioxidläckage, medan andra har möjlighet att överföra en betydande del av kostnaderna för utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp till produktpriserna, utan att förlora marknadsandelar, och bär då endast den återstående delen av kostnaderna, så att de löper låg risk för koldioxidläckage. För att motverka risken för koldioxidläckage föreskrivs i artikel 10b.5 i direktiv 2003/87/EG att kommissionen ska fastställa en förteckning över de sektorer och delsektorer som anses vara utsatta för risk för koldioxidläckage. Dessa sektorer och delsektorer får sedan gratis utsläppsrätter motsvarande 100 % av den kvantitet som fastställts i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG.

(4)

Genom beslut 2014/746/EU (2) fastställde kommissionen en förteckning över koldioxidläckagesektorer för perioden 2015–2019. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 (3) förlängdes förteckningens giltighet till och med den 31 december 2020.

(5)

I artikel 10b i direktiv 2003/87/EG anges kriterierna för bedömningen baserat på uppgifter för de tre senaste kalenderåren. Kommissionen har i detta avseende använt uppgifter från åren 2013, 2014 och 2015, eftersom uppgifter från 2016 vid tidpunkten för bedömningen endast var tillgängliga för vissa parametrar.

(6)

För att kunna fastställa förteckningen över koldioxidläckagesektorer för perioden 2021–2030 har kommissionen bedömt risken för koldioxidläckage i sektorer och delsektorer på Nace-nivå 4 i unionens statistiska näringsgrensindelning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (4). Nace-nivå 4 är den nivå som har optimal datatillgänglighet och en exakt definition av sektorer. En sektor betecknas på en 4-siffrig nivå i Nace, och en delsektor betecknas på Prodcom-nivå (6 eller 8 siffror), dvs. den produktklassificering som används för statistik över unionens industriproduktion, vilken följer direkt av Nace-klassificeringen.

(7)

Koldioxidläckagebedömningen gjordes i två steg: För den kvantitativa bedömningen i första steget, på Nace 4-nivå, anses en sektor löpa risk för koldioxidläckage om ”koldioxidläckageindikatorn” är högre än tröskelvärdet 0,2 som fastställs i artikel 10b.1 i direktiv 2003/87/EG. För ett begränsat antal fall som uppfyller klart fastställda behörighetskriterier som anges i artikel 10b.2 och 10b.3 i direktiv 2003/87/EG utfördes en andra bedömning, antingen som en kvalitativ bedömning utifrån bestämda kriterier eller som en kvantitativ bedömning på disaggregerad nivå.

(8)

I enlighet med artikel 10b i direktiv 2003/87/EG beräknades koldioxidläckageindikatorn genom att sektorns handelsintensitet med tredjeländer multiplicerades med sektorns utsläppsintensitet.

(9)

I enlighet med artikel 10b i direktiv 2003/87/EG beräknades handelsintensiteten med tredjeländer som förhållandet mellan det totala värdet av exporten till tredjeländer plus värdet av importen från tredjeländer och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets totala marknadsstorlek (årlig omsättning plus total import från tredjeländer). Kommissionen bedömde handelsintensitet för varje sektor och delsektor på grundval av uppgifter som rapporterats av Eurostat i Comext-databasen. Kommissionen anser detta vara de mest fullständiga och tillförlitliga uppgifterna om de totala värdena av all export till tredjeländer och all import från tredjeländer samt om den totala årliga omsättningen i unionen.

(10)

Utsläppsintensiteten beräknades som summan av de direkta och indirekta utsläppen för den berörda sektorn, dividerat med bruttoförädlingsvärdet, mätt i kg CO2/euro. Kommissionen anser att Europeiska unionens transaktionsförteckning är den mest exakta och transparenta källan för information om koldioxidutsläpp på anläggningsnivå och den har därför använts för att beräkna sektorernas direkta utsläpp. Anläggningarna har hänförts till sektorer på 4-siffrig nivå (Nace-kod 4) på grundval av information på anläggningsnivå som lämnats av medlemsstaterna i de nationella genomförandeåtgärder som överlämnats enlighet med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG och kommissionens beslut 2011/278/EU (5). När det gäller uppskattningen av bruttoförädlingsvärdet på sektorsnivå har uppgifter från Eurostats statistik rörande företagsstrukturer använts eftersom den anses vara den noggrannaste källan.

(11)

För beräkningen av indirekta utsläpp anses de uppgifter om elkonsumtion som samlas in direkt från medlemsstaterna vara den mest tillförlitliga källan, eftersom det inte finns samlade uppgifter för alla 28 EU-medlemsstater. Emissionsfaktorn för el används för att räkna om elförbrukningen till indirekta utsläpp. Kommissionen använde EU:s genomsnittliga elproduktionsmix som referensvärde. Detta är baserat på unionens samlade årliga utsläpp från energisektorn omfattande samtliga elproduktionskällor i Europa, dividerat med motsvarande mängd elproduktion. Emissionsfaktorn för el har uppdaterats för att ta hänsyn till utfasningen av fossila bränslen i elsystemet och den allt större andelen förnybara energikällor. Det nya värdet bör ha 2015 som referens, vilket är i linje med bestämmelsen om ”tillgängliga uppgifter för de tre senaste kalenderåren” (2013–2015). Det uppdaterade värdet är 376 gram koldioxid per kilowattimme.

(12)

Artikel 10b.2 och 10b.3 i direktiv 2003/87/EG innehåller detaljerade bestämmelser om när specifika sektorer och delsektorer kan vara behöriga för en andra bedömning, om de inte uppfyller huvudkriteriet för att tas upp i förteckningen över koldioxidläckagesektorer. I de fall där koldioxidläckageindikatorn var mellan 0,15 och 0,2 har det begärts att en kvalitativ bedömning görs i enlighet med de kriterier som anges i artikel 10b.2 i det direktivet. I enlighet med artikel 10b.3 var sektorer och delsektorer med en utsläppsintensitet som överskrider 1,5 behöriga att ansöka om antingen en kvalitativ bedömning eller en kvantitativ bedömning på disaggregerad nivå (6-siffrig eller 8-siffrig Prodcom-nivå). Sektorer och delsektorer för vilka gratis tilldelning beräknas på grundval av riktmärken för raffinaderier var också behöriga att ansöka om båda typer av bedömningar. De sektorer och delsektorer som förtecknas i punkt 1.2 i bilagan till beslut 2014/746/EU var behöriga att lämna in ansökningar om en kvantitativ bedömning på disaggregerad nivå.

(13)

Ett online-samråd genomfördes från november 2017 till februari 2018 och där uppmanades berörda parter att lämna synpunkter på valet av metod för att fastställa förteckningen över koldioxidläckagesektorer. Respondenterna var i allmänhet positiva till bedömningarna i andra steget som ansågs vara lika rättvisa och transparenta som de kvantitativa bedömningarna i första steget, och uttryckte stöd för en enhetlig bedömningsram som involverar berörda parter. Fyra möten hölls för att utarbeta förteckningen över koldioxidläckagesektorer och ytterligare arbete avseende de bedömningar som skulle göras tillsammans med medlemsstaterna och berörda parter utfördes mellan februari och maj 2018.

(14)

En konsekvensbedömning gjordes (6) för att säkerställa att bedömningarna i första och i andra steget för förteckningen över koldioxidläckagesektorer för perioden 2021–2030 utförs på ett jämförbart vis, dvs. att bägge typer av bedömningar säkerställer att endast sektorer som löper risk för koldioxidläckage identifieras. Konsekvensbedömningen intriktades på de operativa alternativ som var kopplade till bedömningen i andra steget.

(15)

En preliminär förteckning över koldioxidläckagesektorer för 2021–2030 (7) offentliggjordes den 8 maj 2018 tillsammans med kommissionens vägledande ramdokument för kvalitativa och disaggregerade kvantitativa bedömningar (8).

(16)

Bedömningar på grundval av kriterierna i artikel 10b.2 och 10b.3 i direktiv 2003/87/EG har gjorts för ett antal sektorer som inte ansågs löpa risk för koldioxidläckage baserat på de kvantitativa kriterierna i artikel 10b.1.

(17)

Kommissionen bedömde totalt 245 industrisektorer som klassificeras under ”Utvinning av mineral” och ”Tillverkning” i Nace. De sektorer och delsektorer som förtecknas i punkt 1 i bilagan till detta beslut uppfyller kriterierna i artikel 10b.1 i direktiv 2003/87/EG och bör anses löpa risk för koldioxidläckage.

(18)

Kvalitativa bedömningar på grundval av kriterierna i artikel 10b.2 och 10b.3 i direktiv 2003/87/EG har gjorts för ett antal sektorer. För sektorerna ”Saltutvinning” (Nace-kod 0893), ”Blekning, färgning och annan textilberedning” (Nace-kod 1330), ”Tillverkning av farmaceutiska basprodukter” (Nace-kod 2110), ”Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar” (Nace-kod 2341), ”Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar” (Nace-kod 2342) och ”Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel” (Nace-kod 2332) drogs slutsatsen att det är berättigat att lägga till dem i förteckningen över koldioxidläckagesektorer. Dessa sektorer bör därmed anses löpa risk för koldioxidläckage för perioden 2021–2030.

(19)

När det gäller sektorn ”Brunkolsutvinning” (Nace-kod 0520) identifierades i den kvalitativa bedömning som gjordes ett antal brister, bland annat att sektorn inte kan anses påverkas av direkta utsläppskostnader samt tvivel rörande den koppling som görs mellan konkurrens inom unionen från andra energikällor och koldioxidläckage. En viss konkurrens från kolkraftverk utanför unionen påvisades, men den unionstäckande bedömningen bekräftar att exponeringen för extern konkurrens är synnerligen begränsad. Slutsatsen drogs därför att det inte är berättigat att lägga till denna sektor i förteckningen över sektorer och delsektorer som anses löpa risk för koldioxidläckage.

(20)

Tre ansökningar mottogs från sektorer som inte ingår i den preliminära förteckningen över koldioxidläckagesektorer: ”Utvinning av naturgas (Nace-kod 0620), ”Tillverkning av gipsvaror för byggändamål” (Nace-kod 2362) och ”Gjutning av lättmetall” (Nace-kod 2453). Bedömningen av dessa ansökningar fokuserade på deras behörighet att tas upp i förteckningen över koldioxidläckagesektorer baserat på en kvantitativ bedömning i första steget, på Nace 4-nivå. De officiella uppgifter som användes för att utföra bedömningarna i första steget meddelades berörda parter och ansågs vara tillräckligt robusta för offentliggörandet av den preliminära förteckningen över koldioxidläckagesektorer. Kommissionen har granskat den kompletterande information som lämnats av tre sektorer, i deras ansökningar, och anser inte att detta motiverar en ändring av den ursprungliga ståndpunkten. Dessa sektorer fortsätter att inte anses löpa risk för koldioxidläckage, eftersom de relevanta koldioxidläckageindikatorerna inte överskrider tröskelvärdet 0,2 som fastställs i artikel 10b.1 i direktiv 2003/87/EG. Vidare fortsätter dessa sektorer att inte uppfylla behörighetskriterierna för ytterligare bedömningar enligt vad som anges i artikel 10b.2 och 10b.3 i direktiv 2003/87/EG.

(21)

Kvantitativa bedömningar på disaggregerad nivå på grundval av kriterierna i artikel 10b.1 och 10b.3 i direktiv 2003/87/EG har gjorts inom ett antal sektorer. För delsektorerna ”Kaolin och andra kaolinartade leror” (Prodcom-kod 08.12.21), ”Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst (inkl. potatis som kokats eller delvis kokats i olja och sedan frysts)” (Prodcom-kod 10.31.11.30), ”Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar” (Prodcom-kod 10.31.13.00), ”Tomatpuré, koncentrerad” (Prodcom-kod 10.39.17.25), ”Skummjölkspulver” (Prodcom-kod 10.51.21), ”Helmjölkspulver” (Prodcom-kod 10.51.22), ”Kasein” (Prodcom-kod 10.51.53), ”Mjölksocker och lösningar av mjölksocker” (Prodcom-kod 10.51.54), ”Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel” (Prodcom-kod 10.51.55.30), Bagerijäst (Prodcom-kod 10.89.13.34), ”Ej frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande preparat av sådana slag som används för keramik, emaljering eller glas” (Prodcom-kod 20.30.21.50), ”Flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor” (Prodcom-kod 20.30.21.70) och ”Friformsmidda järnhaltiga delar till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar)” (Prodcom-kod 25.50.11.34) drogs slutsatsen att det är berättigat att lägga till dem i förteckningen över koldioxidläckagesektorer. Dessa delsektorer bör därmed anses löpa risk för koldioxidläckage för perioden 2021–2030.

(22)

I den kvalitativa bedömning på disaggregerad nivå som utfördes avseende delsektorerna ”Kakaomassa, även avfettad” (Prodcom-kod 10.82.11), ”Kakaosmör, -fett och -olja” (Prodcom-kod 10.82.12) och ”Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel” (Prodcom-kod 10.82.13) identifierades ett antal avvikelser från den harmoniserade metoden, vilket innebär risker för en betydande överskattning av koldioxidläckageindikatorn. Slutsatsen drogs därför att det inte är berättigat att lägga till dessa delsektorer i förteckningen över koldioxidläckagesektorer.

(23)

Eftersom förteckningen över koldioxidläckagesektorer kommer att gälla för perioden 2021–2030 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De sektorer och delsektorer som förtecknas i bilagan ska anses löpa risk för koldioxidläckage för perioden 2021–2030.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens beslut 2014/746/EU av den 27 oktober 2014 om fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, för perioden 2015–2019 (EUT L 308, 29.10.2014, s. 114).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 av den 14 mars 2018 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 3.)

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, 17.5.2011, s. 1).

(6)  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar SWD (2019) 22.

(7)  Kommissionens tillkännagivande: Preliminär förteckning över koldioxidläckagesektorer 2021–2030, (EUT C 162, 8.5.2018, s. 1).

(8)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf


BILAGA

Sektorer och delsektorer som, i enlighet med artikel 10b i direktiv 2003/87/EG, anses löpa risk för koldioxidläckage

1.   På grundval av kriterierna i artikel 10b.1 i direktiv 2003/87/EG

Nace-kod

Beskrivning

0510

Stenkolsutvinning

0610

Utvinning av råpetroleum

0710

Järnmalmsutvinning

0729

Utvinning av annan malm

0891

Brytning av kemiska mineral

0899

Diverse övrig utvinning av mineral

1041

Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

1062

Stärkelsetillverkning

1081

Sockertillverkning

1106

Framställning av malt

1310

Garntillverkning

1395

Tillverkning av bondad duk

1411

Tillverkning av läder- och skinnkläder

1621

Tillverkning av fanér och träbaserade skivor

1711

Massatillverkning

1712

Pappers- och papptillverkning

1910

Tillverkning av stenkolsprodukter

1920

Petroleumraffinering

2011

Industrigasframställning

2012

Tillverkning av färgämnen

2013

Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier

2014

Tillverkning av andra organiska baskemikalier

2015

Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter

2016

Basplastframställning

2017

Tillverkning av syntetiskt basgummi

2060

Konstfibertillverkning

2311

Framställning av planglas

2313

Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas

2314

Tillverkning av glasfiber

2319

Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror

2320

Tillverkning av eldfasta produkter

2331

Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor

2351

Tillverkning av cement

2352

Tillverkning av kalk och gips

2399

Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter

2410

Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

2420

Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

2431

Tillverkning av kalldragen stålstång

2442

Framställning av aluminium

2443

Framställning av bly, zink och tenn

2444

Framställning av koppar

2445

Framställning av andra metaller

2446

Tillverkning av kärnbränsle

2451

Gjutning av järn

2.   På grundval av kriterierna i artikel 10b.2 i direktiv 2003/87/EG

Nace-kod

Beskrivning

0893

Saltutvinning

1330

Blekning, färgning och annan textilberedning

2110

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter

2341

Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar

2342

Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar

3.   På grundval av kriterierna i artikel 10b.3 första stycket i direktiv 2003/87/EG

Nace-kod

Beskrivning

2332

Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel

4.   På grundval av kriterierna i artikel 10b.3 femte stycket i direktiv 2003/87/EG

Prodcom-kod

Beskrivning

081221

Kaolin och andra kaolinartade leror

10311130

Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst (inkl. potatis som kokats eller delvis kokats i olja och sedan frysts)

10311300

Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar

10391725

Tomatpuré, koncentrerad

105121

Skummjölkspulver

105122

Helmjölkspulver

105153

Kasein

105154

Mjölksocker och lösningar av mjölksocker

10515530

Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

10891334

Bagerijäst

20302150

Ej frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande preparat av sådana slag som används för keramik, emaljering eller glas

20302170

Flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor

25501134

Friformsmidda järnhaltiga delar till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar etc.


8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/709

av den 6 maj 2019

om utnämningen av en nätverksförvaltare för nätverksfunktioner för flygledningstjänst för det gemensamma europeiska luftrummet

[delgivet med nr C(2019) 3228]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”) (1), särskilt artikel 6.2 b,

efter samråd med kommittén för det gemensamma luftrummet, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.6 i förordning (EG) nr 551/2004 överlät medlemsstaterna åt Eurocontrol att förvalta flödesplaneringen, genom införandet av centrala enheten för flödeskontrolltjänst (CFMU).

(2)

Genom sitt beslut C(2011) 4130 final av den 7 juli 2011 utsåg kommissionen Eurocontrol till nätverksförvaltare för att utföra de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa flygledningstjänstens nätverksfunktioner för det gemensamma europeiska luftrummet mellan juli 2011 och december 2019.

(3)

Kommissionen granskade regelbundet hur effektivt Eurocontrol utförde dessa uppgifter under perioden 2011–2016. Kommissionen drog slutsatsen att Eurocontrol hade utfört uppgifterna på ett sätt som var tillfredsställande ur ett operativt perspektiv.

(4)

År 2017 granskade kommissionen styrningen, de finansiella arrangemangen, kostnadsbasen och kostnadseffektiviteten avseende flygledningstjänstens nätverksfunktioner och drog slutsatsen att nätverksförvaltaren skulle gagnas av större självständighet i förvaltningen. Eurocontrols generaldirektör beviljade direktören för nätverksförvaltning, som utför nätverksförvaltarens uppgifter hos Eurocontrol, sådan självständighet genom beslut nr XI/91 (2017) av den 1 november 2017 (2).

(5)

Kommissionen konstaterade också att flygledningstjänstens nätverksfunktioner bör utföras på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt än under perioden 2011–2016, särskilt genom att undvika dubbelarbete och därigenom behöva mindre, eller åtminstone inte mer, finansiella och personalmässiga resurser för att utföra funktionerna i medlemsstaterna.

(6)

Med beaktande av Eurocontrols övergripande positiva bedömning att nätverksförvaltaren utfört uppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt under prestationssystemets första och andra referensperiod enligt artikel 8 i kommissionens gemonförandeförordning (EU) nr 390/2013 (3), samt behovet av att säkerställa kontinuitet i flygledningstjänstens nätverksfunktioner, uppmanade kommissionen Eurocontrol den 17 juli 2018 att lägga fram ett förslag. Kommissionen uppmanade Eurocontrol att uttrycka sin villighet och förmåga att åter utses till nätverksförvaltare, i enlighet med kriterierna i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 551/2004. Med avseende på detta uppmanade kommissionen Eurocontrol även att beskriva hur Eurocontrol ska uppfylla villkoren i artikel 4.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/123 (4) samt hur Eurocontrol efter utnämningen ska uppfylla kraven i artikel 4.4 i den förordningen.

(7)

I förslaget, som lämnades in den 17 december 2018, gav Eurocontrol information beträffande kraven som fastställs i artikel 4.3 och 4.4 i genomförandeförordning (EU) 2019/123.

(8)

På en efterföljande begäran från kommissionen tillhandahöll Eurocontrol ytterligare klargöranden.

(9)

Kommissionen har bedömt de upplysningar som Eurocontrol presenterade och funnit att kraven i artikel 4.3 i genomförandeförordning (EU) 2019/123 är uppfyllda.

(10)

Med hänvisning till särskilt de resultat som Eurocontrol uppnådde i sin egenskap som nätverksförvaltare under den första och andra referensperioden, behandlar Eurocontrol i sitt förslag de aspekter som avses i artikel 4.3 a i genomförandeförordning (EU) 2019/123. Förslaget påvisar Eurocontrols kompetens och förmåga att utföra de uppgifter som fastställs i artikel 7 i den förordningen.

(11)

I enlighet med artikel 4.3 b i genomförandeförordning (EU) 2019/123 beskrev Eurocontrol i sitt förslag på ett kvalitativt och kvantitativt sätt de viktigaste mål som har fastställts avseende förvaltningen av nätverksfunktioner, samt hur en god kvalitet på tjänsterna till de operativa berörda parterna ska upprätthållas.

(12)

I enlighet med artikel 4.3 c i genomförandeförordning (EU) 2019/123 och med hänvisning till bland annat erfarenheterna från den första och den andra referensperioden, beskrev Eurocontrol den strategi och de resurser som ska användas i rollen som nätverksförvaltare.

(13)

Om nätverksförvaltaren även har annan verksamhet än den som har med verkställandet av nätverksfunktionerna att göra, krävs enligt artikel 4.3 d i genomförandeförordning (EU) 2019/123 bevis för att denna andra verksamhet kommer att bedrivas oberoende av nätverksförvaltarens uppgifter enligt artikel 7. I sitt förslag uppgav Eurocontrol att de av nätverksförvaltarens uppgifter som är relevanta för nätverksfunktionerna ska utföras av Eurocontrols direktorat för nätverksförvaltning, och att verksamheten i den delen av organisationen ska vara adekvat separerad från annan verksamhet.

(14)

Utöver att uppfylla kraven i artikel 4.3 föreslog Eurocontrol en fortsatt förbättring av kostnadseffektiviteten för nätverksförvaltarens uppgifter under den period som utnämningen gäller.

(15)

Eurocontrol bör därför utses till nätverksförvaltare.

(16)

Utnämningen bör omfatta både den tredje och den fjärde referensperioden, såsom de specificeras i artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 (5), med tanke på de investeringar som är nödvändiga för installation av ett toppmodernt system för att stödja driften av flygledningstjänstens nätverksfunktioner och behovet av att säkerställa stabilitet och kontinuitet i nätverksdriften.

(17)

I enlighet med artikel 4.4 a i genomförandeförordning (EU) 2019/123 ska nätverksförvaltaren certifieras av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet innan den tredje referensperioden inleds.

(18)

För att säkerställa nätverksförvaltarens oberoende är det viktigt att det finns adekvat åtskillnad mellan olika verksamheter inom den organisation som är utsedd till nätverksförvaltare. I enlighet med artikel 4.3 d i genomförandeförordning (EU) 2019/123 ska Eurocontrol därför utföra sina uppgifter som nätverksförvaltare oberoende av eventuell annan verksamhet, inklusive sådan verksamhet som är relaterad till internationella organisationers arbete.

(19)

För att säkerställa rättvis behandling av de medlemsstater och tredjeländer till vilka nätverksförvaltaren tillhandahåller sina tjänster bör nätverksförvaltaren förfoga över lämpliga finansierings- och utgiftsarrangemang och respektera de särskilda reglerna för kontoförvaltning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utnämning av nätverksförvaltaren

1.   Eurocontrol utses till nätverksförvaltare.

2.   Den utnämning som avses i punkt 1 ska omfatta den tredje och den fjärde referensperiod som anges i artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2019/317.

Artikel 2

Nätverksförvaltarens uppgifter

1.   Som nätverksförvaltare ska Eurocontrol utföra de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa de nätverksfunktioner för flygledningstjänst som avses i artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2019/123.

2.   Som nätverksförvaltare ska Eurocontrol utföra sina uppgifter i enlighet med de krav som fastställs i artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2019/123.

Artikel 3

Certifiering

Innan några av de överlåtna uppgifterna utförs ska Eurocontrol som nätverksförvaltare senast den 2 januari 2020 certifieras av byrån, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 (6).

Artikel 4

Nätverksförvaltare och nätverksstyrelse

1.   Den förvaltare för nätverksförvaltaren som avses i artikel 18.4 c i genomförandeförordning (EU) 2019/123 ska vara direktören för Eurocontrols direktorat för nätverksförvaltning.

2.   Den företrädare för Eurocontrol som avses i artikel 18.4 f i genomförandeförordning (EU) 2019/123 ska vara Eurocontrols generaldirektör.

3.   Nätverksförvaltaren ska bära kostnaderna för administrativt stöd till nätverksstyrelsens ordförande.

Artikel 5

Deltagande i samråd med medlemsstaterna

På kommissionens begäran ska nätverksförvaltaren delta i de samråd med medlemsstaterna som avses i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) 2019/123.

Artikel 6

Oberoende utförande av uppgifterna

I enlighet med artikel 4.3 d i genomförandeförordning (EU) 2019/123 ska Eurocontrol utföra sina uppgifter som nätverksförvaltare oberoende av all annan verksamhet, inklusive med avseende på verksamhet som är relaterad till internationella organisationers arbete.

Artikel 7

Nätverksförvaltarens finansierings- och utgiftsarrangemang samt särredovisning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de avtal som avses i artikel 24.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/123, ska nätverksförvaltaren ha avtal på plats som säkerställer att de medlemsstater och tredjeländer som avses i artikel 24.1 och 24.2 i den förordningen bidrar finansiellt på ett rättvist och proportionerligt sätt till de uppgifter som har överlåtits till nätverksförvaltaren. Beträffande förvaltningen av konton ska nätverksförvaltaren beakta punkterna 3 och 4.

2.   Nätverksförvaltaren ska säkerställa att betalningar som görs av unionens medlemsstater i enlighet med artikel 25.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/123 inte används för att finansiera utgifter för annan verksamhet än den som omfattas av de uppgifter som avses i artikel 7 i den förordningen, eller som uppkommer på grund av tredjeländers deltagande enligt artikel 24.3 och 24.4 i den förordningen.

3.   I enlighet med artikel 25.3 c i genomförandeförordning (EU) 2019/123 ska Eurocontrols uppgifter som nätverksförvaltare omfattas av ett separat konto inom Eurocontrols budget.

4.   Under det konto som avses i punkt 3 ska nätverksförvaltaren separat redovisa kostnader som uppkommit och betalningar som gjorts på grund av sådana samarbetsavtal som avses i artikel 24.3 och 24.4 i genomförandeförordning (EU) 2019/123.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Beslut om delegering till direktören för nätverksförvaltning av befogenheter och/eller behörighet att underteckna i frågor som rör stödtjänster från andra enheter inom byrån, nätverksförvaltningens budgetförfarande, tekniska möten för social dialog med nätverksförvaltningens operativa personal, samt operativa och tekniska avtal som är nödvändiga för att Eurocontrol ska kunna utföra nätverksfunktionerna.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/123 av den 24 januari 2019 om genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst (ATM) och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 (EUT L 28, 31.1.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 av den 11 februari 2019 om inrättande av ett prestations- och avgiftssystem i det gemensamma europeiska luftrummet och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013 (EUT L 56, 25.2.2019, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 2017 om gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst, om tillsyn över dessa leverantörer samt om upphävande av förordning (EG) nr 482/2008, genomförandeförordningarna (EU) nr 1034/2011, (EU) nr 1035/2011 och (EU) 2016/1377 och ändring av förordning (EU) nr 677/2011 (EUT L 62, 8.3.2017, s. 1.)


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/31


BESLUT nr 1/2019 AV ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–UKRAINA I DESS KONSTELLATION FÖR HANDELSFRÅGOR

av den 25 mars 2019

om sammanställning av den förteckning över skiljemän som avses i artikel 323.1 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan [2019/710]

ASSOCIERINGSKOMMITTÉN I DESS KONSTELLATION FÖR HANDELSFRÅGOR HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (1), som undertecknades i Bryssel den 27 juni 2014 (nedan kallat avtalet), särskilt artiklarna 323.1 och 465.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 323.1 i avtalet ska associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor (nedan kallad handelskommittén), senast sex månader efter avtalets ikraftträdande, sammanställa en förteckning över personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som skiljemän.

(2)

Unionen har lagt fram förslag på fem personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som skiljemän medan Ukraina har föreslagit fyra. Unionen och Ukraina har enats om fem personer som inte är medborgare i någon av parterna som ska tjänstgöra som ordförande för en skiljenämnd.

(3)

För att undvika ytterligare förseningar när det gäller sammanställningen av förteckningen över personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som skiljemän och därigenom säkerställa att avtalet fungerar väl, särskilt avdelning IV kapitel 14 i avtalet, ska handelskommittén godkänna den förteckningen på grundval av de framlagda förslagen.

(4)

Ukraina bör, så snart som möjligt, lägga fram sitt förslag för en femte kandidat för handelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Förteckningen över personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som skiljemän i enlighet med artikel 323.1 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, återfinns i bilagan till detta beslut.

2.   Ukraina ska, så snart som möjligt, för handelskommittén lägga fram sitt förslag för en femte kandidat som är villig och har möjlighet att tjänstgöra som skiljeman.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Kiev den 25 mars 2019

För associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor

Petros SOURMELIS

Ordförande

För Ukraina

Oleksandra NECHYPORENKO

För EU

Christian FRIGAARD RASMUSSEN

Sekreterarna


(1)  EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER SKILJEMÄN

ENLIGT ARTIKEL 323.1 I AVTALET

Skiljemän som föreslagits av unionen:

1.

Claus-Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

Skiljemän som föreslagits av Ukraina:

1.

Serhiy HRYSHKO

2.

Taras KACHKA

3.

Victor MURAVYOV

4.

Yuriy RUDYUK

Ordförande som valts ut av parterna:

1.

William DAVEY (Förenta staterna)

2.

Helge SELAND (Norge)

3.

Maryse ROBERT (Kanada)

4.

Christian HÄBERLI (Schweiz)

5.

Merit JANOW (Förenta staterna)