ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 109

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
24 april 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/634 av den 9 april 2019 om undertecknande på unionens vägnar av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Bosnien och Hercegovina

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/635 av den 16 april 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lechazo de Castilla y León [SGB])

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/636 av den 23 april 2019 om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/637 av den 23 april 2019 om godkännande av kolekalciferol som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

13

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/638 av den 15 april 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det fjortonde mötet med parternas samarbetskonferens vad gäller vissa ändringar av bilagorna II, VIII och IX i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall

19

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/639 av den 15 april 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det nionde mötet för partskonferensen vad gäller ändringar av bilagorna A och B i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

22

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/640 av den 15 april 2019 om tilldelning av medel som frigjorts från projekt inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden i syfte att komplettera den fredsbevarande resursen för Afrika

24

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/641 av den 17 april 2019 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidproduktfamilj innehållande 1R-trans-fenotrin som hänskjutits av Irland i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 [delgivet med nr C(2019) 2837]  ( 1 )

26

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1506 av den 10 oktober 2018 om undantagsåtgärder till stöd för marknaden för ägg och fjäderfäkött i Italien ( EUT L 255, 11.10.2018 )

28

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2019/50 av den 11 januari 2019 om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazakin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalotrin, mepikvat, lökolja, tiakloprid och valifenalat i eller på vissa produkter ( EUT L 10, 14.1.2019 )

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/634

av den 9 april 2019

om undertecknande på unionens vägnar av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b, 77.2 d och 79.2 c jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 54.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 (1) ska ett statusavtal ingås mellan unionen och berört tredjeland i de fall där avsikten är att enheter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utplaceras i ett tredjeland för att utföra åtgärder för vilka enhetsmedlemmarna har verkställande befogenheter, eller där detta krävs av andra åtgärder i tredjeländer. Statusavtalet bör omfatta alla aspekter som är nödvändiga för att utföra åtgärderna.

(2)

Den 16 oktober 2017 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Bosnien och Hercegovina om ett statusavtal om åtgärder som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån genomför i Bosnien och Hercegovina (nedan kallat avtalet).

(3)

Förhandlingarna avslutades framgångsrikt genom att avtalet paraferades i januari 2019.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (2). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(5)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (3). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark. Eftersom detta beslut är en utveckling av Schengenregelverket ska Danmark, i enlighet med artikel 4 i det protokollet, inom sex månader efter det att rådet har beslutat om detta beslut, besluta huruvida landet ska genomföra det i sin nationella lagstiftning.

(7)

Avtalet bör därför undertecknas och den bifogade gemensamma förklaringen bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om åtgärder som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån genomför i Bosnien och Hercegovina bemyndigas härmed, med förbehåll för att nämnda avtal ingås (4).

Artikel 2

Den gemensamma förklaring som bifogas detta beslut ska godkännas på unionens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 9 april 2019.

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(3)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(4)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om avtalets ingående.


BILAGA

GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

Parterna i statusavtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Bosnien och Hercegovina noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är under dessa omständigheter önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Bosnien och Hercegovina med liknande villkor som i statusavtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Bosnien och Hercegovina.


FÖRORDNINGAR

24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/635

av den 16 april 2019

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Lechazo de Castilla y León” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Spaniens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Lechazo de Castilla y León”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2107/1999 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Lechazo de Castilla y León” (SGB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 2107/1999 av den 4 oktober 1999 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 258, 5.10.1999, s. 3).

(3)  EUT C 432, 30.11.2018, s. 3.


24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/636

av den 23 april 2019

om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (1), särskilt artikel 7.4 a, 7.5, 14.2 och 14.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 850/2004 genomförs i unionens lagstiftning de åtaganden som ingår i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (nedan kallad konventionen), godkänd på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2006/507/EG (2), och i protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (nedan kallat protokollet), godkänt på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2004/259/EG (3).

(2)

Vid det sjunde mötet i partskonferensen för konventionen, som ägde rum 4–15 maj 2015, beslutades att pentaklorfenol samt salter och estrar därav (nedan kallade pentaklorfenol) ska införas i bilaga A (eliminering) till konventionen.

(3)

Till följd av ändringen av konventionen är det nödvändigt att ändra bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 850/2004 genom att införa pentaklorfenol i dessa bilagor och ange motsvarande gränser för koncentrationsnivån, för att säkerställa att avfall som innehåller pentaklorfenol hanteras i enlighet med bestämmelserna i konventionen.

(4)

De föreslagna gränserna för koncentrationsnivån i bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 850/2004 har fastställts med användning av samma metod som användes för att fastställa gränsvärden vid tidigare ändringar av bilagorna IV och V (4). De föreslagna gränserna för koncentrationsnivån anses vara de mest lämpliga för att säkerställa en hög hälso- och miljöskyddsnivå med avseende på destruktion och irreversibel omvandling av pentaklorfenol.

(5)

Företag och behöriga myndigheter bör ges tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya kraven.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 850/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 31 oktober 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 35).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1195/2006 av den 18 juli 2006 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 217, 8.8.2006, s. 1), rådets förordning (EG) nr 172/2007 av den 16 februari 2007 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 55, 23.2.2007, s. 1), kommissionens förordning (EU) nr 756/2010 av den 24 augusti 2010 om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 223, 25.8.2010, s. 20), kommissionens förordning (EU) nr 1342/2014 av den 17 december 2014 om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 363, 18.12.2014, s. 67) och kommissionens förordning (EU) 2016/460 av den 30 mars 2016 om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 80, 31.3.2016, s. 17).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).


BILAGA

Bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 850/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen i bilaga IV ska följande rad läggas till:

Ämnen som omfattas av bestämmelserna om avfallshantering i artikel 7

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Gräns för koncentrationsnivå enligt artikel 7.4 a

”Pentaklorfenol samt salter och estrar därav

87-86-5 med flera

201-778-6 med flera

100 mg/kg”

2.

I del 2 av bilaga V ska tabellen ersättas med följande tabell:

”Avfall enligt klassificeringen i kommissionens beslut 2000/532/EG (1)

Högsta koncentrationsgränser för de ämnen som anges i bilaga IV (2)

Verksamhet

10

AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER

Alkaner, C10-C13, klorerade (klorparaffiner med kort kolkedja) (SCCP): 10 000 mg/kg

Aldrin: 5 000 mg/kg

Klordan: 5 000 mg/kg

Klordekon: 5 000 mg/kg

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan): 5 000 mg/kg

Dieldrin: 5 000 mg/kg

Endosulfan: 5 000 mg/kg

Endrin: 5 000 mg/kg

Heptaklor: 5 000 mg/kg

Hexabrombifenyl: 5 000 mg/kg

Hexabromcyklododekan (3): 1 000 mg/kg

Hexaklorbensen: 5 000 mg/kg

Hexaklorbutadien: 1 000 mg/kg

Hexaklorcyklohexaner, inbegripet lindan: 5 000 mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg

Pentaklorbensen: 5 000 mg/kg

Pentaklorfenol samt salter och estrar därav: 1 000 mg/kg

Perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, metallsalt (O-M+), halid, amid och andra derivat, även polymerer): 50 mg/kg

Polyklorerade bifenyler (PCB) (4): 50 mg/kg

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner: 5 mg/kg

Polyklorerade naftalener (*1): 1 000 mg/kg

Summan av koncentrationerna av tetrabromdifenyleter C12H6Br4O), pentabromdifenyleter (C12H5Br5O), hexabromdifenyleter (C12H4Br6O) och heptabromdifenyleter (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg

Toxafen: 5 000 mg/kg

Permanent lagring får endast förekomma om samtliga villkor som anges nedan uppfylls:

1.

Lagringen sker i en av följande lokaler:

säkra, djupa, hårda berggrundsformationer under jord,

saltgruvor eller

avfallsupplag för miljöfarligt avfall, förutsatt att avfallet är solidifierat eller stabiliserat, om tekniskt möjligt, på det sätt som krävs för klassificering av avfallet enligt underkapitel 19 03 i beslut 2000/532/EG.

2.

Bestämmelserna i rådets direktiv 1999/31/EG (5) och i rådets beslut 2003/33/EG (6) iakttas.

3.

Det har visats att den aktuella åtgärden är att föredra från miljösynpunkt.

10 01

Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19)

10 01 14 (*1)

Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 01 16 (*1)

Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 02

Avfall från järn- och stålindustri

10 02 07 (*1)

Fast avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 03

Avfall från aluminiumsmältverk

10 03 04 (*1)

Slagg från primär smältning

10 03 08 (*1)

Saltslagg från sekundär smältning

10 03 09 (*1)

Svart slagg från sekundär smältning

10 03 19 (*1)

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 03 21 (*1)

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen

10 03 29 (*1)

Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen

10 04

Avfall från blysmältverk

10 04 01 (*1)

Slagg från primär och sekundär smältning

10 04 02 (*1)

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 04 04 (*1)

Stoft från rökgasrening

10 04 05 (*1)

Annat partikelformigt material och stoft

10 04 06 (*1)

Fast avfall från rökgasrening

10 05

Avfall från zinksmältverk

10 05 03 (*1)

Stoft från rökgasrening

10 05 05 (*1)

Fast avfall från rökgasrening

10 06

Avfall från kopparsmältverk

10 06 03 (*1)

Stoft från rökgasrening

10 06 06 (*1)

Fast avfall från rökgasrening

10 08

Avfall från andra icke-järnsmältverk

10 08 08 (*1)

Saltslagg från primär och sekundär smältning

10 08 15 (*1)

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 09

Avfall från järngjuterier

10 09 09 (*1)

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

16

AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN

16 11

Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

16 11 01 (*1)

Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 03 (*1)

Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

17

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)

17 01

Betong, tegel, klinker och keramik

17 01 06 (*1)

Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen

17 05

Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor

17 05 03 (*1)

Jord och sten som innehåller farliga ämnen

17 09

Annat bygg- och rivningsavfall

17 09 02 (*1)

Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB, med undantag av utrustning som innehåller PCB

17 09 03 (*1)

Annat bygg- och rivningsavfall (inklusive blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

19

AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL

19 01

Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall

19 01 07 (*1)

Fast avfall från rökgasrening

19 01 11 (*1)

Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen

19 01 13 (*1)

Flygaska som innehåller farliga ämnen

19 01 15 (*1)

Pannaska som innehåller farliga ämnen

19 04

Förglasat avfall och avfall från förglasning

19 04 02 (*1)

Flygaska och annat avfall från rökgasrening

19 04 03 (*1)

Icke-förglasad fast fas”

Den maximala koncentrationsgränsen för polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD och PCDF) ska beräknas enligt följande toxiska ekvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

(2)  Dessa gränser gäller uteslutande för avfallsupplag för miljöfarligt avfall och gäller inte permanenta lagringsutrymmen under jord för farligt avfall, däribland saltgruvor.

(3)  Med hexabromcyklododekan avses hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan och dess viktigaste diastereoisomerer: alfa-hexabromcyklododekan, beta-hexabromcyklododekan och gamma-hexabromcyklododekan.

(4)  Den beräkningsmetod som fastställs i de europeiska standarderna EN 12766–1 och EN 12766–2 ska användas.

(5)  Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

(6)  Rådets beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG (EGT L 11, 16.1.2003, s. 27).

(*1)  Varje avfall som har markerats med en asterisk * betraktas som farligt avfall i enlighet med direktiv 2008/98/EG, och omfattas av bestämmelserna i det direktivet.


24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/637

av den 23 april 2019

om godkännande av kolekalciferol som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 april 2013 tog Sveriges utvärderande behöriga myndighet emot en ansökan, i enlighet med artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (2), om upptagande av det verksamma ämnet kolekalciferol i bilaga I till det direktivet, för användning i biocidprodukter i produkttyp 14, rodenticider, såsom den beskrivs i bilaga V till samma direktiv och som motsvarar produkttyp 14 såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(2)

Den 15 april 2016 överlämnade Sveriges utvärderande behöriga myndighet, i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 528/2012, en bedömningsrapport tillsammans med sina rekommendationer till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten).

(3)

Kommittén för biocidprodukter antog kemikaliemyndighetens yttrande (3) den 13 december 2017, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(4)

Enligt yttrandet är kolekalciferol ett prohormon, och uppfyller därmed kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 (4) för att anses ha hormonstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på människor. Kolekalciferol uppfyller därmed uteslutningskriteriet i artikel 5.1 d i förordning (EU) nr 528/2012.

(5)

Enligt yttrandet väcker dessutom användningen av produkter som innehåller kolekalciferol farhågor när det gäller primär- och sekundärförgiftning, även om stränga riskhanteringsåtgärder tillämpas, och därmed uppfyller kolekalciferol även kriteriet för att anses vara ett kandidatämne för substitution enligt artikel 10.1 e i förordning (EU) nr 528/2012.

(6)

Enligt artikel 5.2 i förordning (EU) nr 528/2012 får ett verksamt ämne som uppfyller ett uteslutningskriterium godkännas endast om det kan visas att minst ett av de villkor för undantag som anges i den artikeln är uppfyllt.

(7)

I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 528/2012 anordnade kemikaliemyndigheten ett offentligt samråd mellan den 17 juli och den 15 september 2017 i syfte att inhämta relevant information, inklusive information om tillgängliga ersättningsämnen (5).

(8)

Kommissionen genomförde även ett särskilt offentligt samråd mellan den 7 februari och den 7 april 2018 i syfte att inhämta information om huruvida villkoren för undantag i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 528/2012 var uppfyllda. Kommissionen har gjort de synpunkter som mottogs under det samrådet allmänt tillgängliga (6).

(9)

Den information som erhölls till följd av de två ovannämnda offentliga samråden, erfarenheten av godkännande av rodenticidprodukter och förnyelse av godkännande av antikoagulerande verksamma ämnen som används i rodenticider samt den information om tillgängliga alternativ till antikoagulerande rodenticider i bilaga 1 till kommissionens slutrapport om riskbegränsande åtgärder för antikoagulerande rodenticider som biocidprodukter (7) har diskuterats med medlemsstaterna i ständiga kommittén för biocidprodukter.

(10)

Gnagare kan bära på patogener som orsakar många zoonoser som kan utgöra allvarliga hot mot människors eller djurs hälsa. Antikoagulerande verksamma ämnen, som är de huvudsakliga verksamma ämnen som nu används i rodenticider, uppfyller också uteslutningskriterierna i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 528/2012, eftersom de klassificeras som reproduktionstoxiska i kategori 1B och de flesta av dessa ämnen är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB). Andra alternativa verksamma ämnen som för närvarande är godkända i produkttyp 14 och som inte omfattas av uteslutningskriterierna, nämligen koldioxid, alfakloralos, aluminiumfosfid, vätecyanid och majskolvsmjöl, har begränsningar på grund av sin karaktär och omfattas av restriktiva användningsvillkor. Icke-kemiska bekämpnings- eller skyddsmetoder för gnagare, t.ex. mekaniska fällor, elektriska fällor eller limfällor, är kanske inte tillräckligt effektiva och kan väcka andra frågor huruvida de är humana och huruvida de orsakar onödigt lidande för gnagarna.

(11)

Om kolekalciferol godkänns skulle det innebära att det kommer in ytterligare ett verksamt ämne på marknaden som är till nytta för att hantera gnagarnas ökade resistens mot antikoagulerande verksamma ämnen, eftersom kolekalciferol verkar på ett helt annat sätt än antikoagulerande ämnen. Tillgång till kolekalciferol kan också minska användningen av antikoagulerande verksamma ämnen, särskilt den mest kraftfulla andra generationen av dessa. Kolekalciferol kan således fylla en funktion i framtiden för att säkerställa en tillfredsställande bekämpning av gnagarpopulationer inom ramen för en metod för integrerad skadedjursbekämpning, till stöd för ovannämnda alternativ som inte omfattas av uteslutningskriterierna, och en eventuell minskad användning av antikoagulerande verksamma ämnen i rodenticider.

(12)

Otillräcklig bekämpning av gnagare kan dessutom inte bara leda till avsevärda negativa konsekvenser för människors eller djurs hälsa eller för miljön, utan även påverka allmänhetens uppfattning om den egna säkerheten när det gäller exponering för gnagare eller säkerheten för en rad ekonomiska verksamheter som skulle kunna vara sårbara för gnagare, vilket kan leda till ekonomiska och sociala konsekvenser. Kolekalciferol kan trots sina hormonstörande egenskaper sammantaget anses ha bättre toxikologiska och ekotoxikologiska profiler än antikoagulerande verksamma ämnen, eftersom ämnet varken klassificeras som reproduktionstoxiskt i kategori 1B eller är PBT eller vPvB. Kolekalciferol är vitamin D3, som vid korrekt dos är en väsentlig beståndsdel för människors liv och som vid användning som rodenticid förväntas medföra lägre risker för människor än antikoagulerande verksamma ämnen. De risker för människors eller djurs hälsa eller miljön som uppstår till följd av användning av produkter som innehåller kolekalciferol kan begränsas om vissa specifikationer och villkor är uppfyllda. Kolekalciferol kan, som redan förklarats, i framtiden bidra till en tillfredsställande bekämpning av gnagarpopulationer inom ramen för en metod för integrerad skadedjursbekämpning, till stöd för ovannämnda alternativ som inte omfattas av uteslutningskriterierna, och en eventuell minskad användning av antikoagulerande rodenticider, vilka medför större sammantagna farhågor. Om detta verksamma ämne inte godkänns skulle, mot denna bakgrund, användarna inte ha tillgång till ett medel för bekämpning av gnagare som skulle kunna tillföra ett mervärde och som åtminstone är lika lämpligt som många andra alternativa ämnen som används. Om kolekalciferol inte godkänns som verksamt ämne skulle detta därför medföra oproportionella negativa konsekvenser för samhället jämfört med de risker som uppstår till följd av ämnets användning. Villkoren i artikel 5.2 c är således uppfyllda.

(13)

Kolekalciferol bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 14, förutsatt att vissa specifikationer och villkor är uppfyllda.

(14)

Eftersom kolekalciferol uppfyller uteslutningskriteriet i artikel 5.1 d i förordning (EU) nr 528/2012 bör godkännandet gälla i högst fem år i enlighet med artikel 4.1 andra meningen i den förordningen.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kolekalciferol godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Yttrande från kommittén för biocidprodukter över ansökan om godkännande av det verksamma ämnet kolekalciferol, produkttyp 14, ECHA/BPC/180/2017.

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).

(5)  https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations

(6)  https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf

(7)  https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Kolekalciferol

IUPAC-namn:

(3β,5Z,7E)-9,10-sekokolesta-5,7,10(19)-trien-3-ol

EG-nr: 200-673-2

CAS-nr: 67-97-0

970 g/kg

1 juli 2019

30 juni 2024

14

Kolekalciferol anses vara ett kandidatämne för substitution i enlighet med artikel 10.1 a och e i förordning (EU) nr 528/2012.

För godkännande av biocidprodukter ska följande allmänna villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå. Enligt punkt 10 i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 ska produktbedömningen dessutom omfatta en utvärdering av om villkoren i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 528/2012 kan uppfyllas.

2.

Produkterna ska endast godkännas för användning i de medlemsstater där minst ett av villkoren i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 528/2012 är uppfyllt.

3.

Produkterna får inte godkännas för tillhandahållande på marknaden för användning av allmänheten, enligt artikel 19.4 d i förordning (EU) nr 528/2012.

4.

Den nominella koncentrationen av kolekalciferol i produkterna får inte överstiga 0,075 % w/w.

5.

Produkterna ska innehålla ett bittermedel och ett färgämne.

6.

Produkterna får inte godkännas i form av ströpulver.

7.

Produkter i form av andra kontaktrodenticider än ströpulver får endast godkännas för användning av utbildat yrkesfolk inomhus i lokaler som inte är tillgängliga för barn eller icke-måldjur.

8.

Endast produkter som är färdiga för användning får godkännas.

9.

Primär och sekundär exponering av människor, icke-måldjur och miljön ska minimeras genom att alla lämpliga och tillgängliga riskbegränsande åtgärder beaktas och tillämpas. Dessa inkluderar till exempel att produkterna endast används av yrkesfolk eller utbildat yrkesfolk, när så är möjligt, och att det fastställs ytterligare särskilda villkor per användarkategori.

10.

Döda kroppar och bete som ej ätits ska bortskaffas i enlighet med lokala bestämmelser. Bortskaffningsmetoden ska beskrivas specifikt i sammanfattningen av produktens egenskaper i det nationella godkännandet och återges på produktetiketten.

Utöver de allmänna villkoren omfattas godkännandena av biocidprodukter som ska användas av utbildat yrkesfolk av följande villkor:

1.

Produkterna får godkännas för användning i avlopp, öppna ytor eller avfallsupplag.

2.

Produkterna får godkännas för användning på täckta och skyddade betesplatser under förutsättning att de ger samma skyddsnivå för icke-måldjur och människor som åverkanssäkra betesstationer.

3.

Produkterna får endast godkännas för användning vid permanent behandling på platser där risken är stor för återinvasion när andra bekämpningsmetoder har visat sig otillräckliga.

4.

Produkterna får inte godkännas för användning vid pulsbehandling.

5.

Personer som på marknaden tillhandahåller produkter för utbildade yrkesmässiga användare ska se till att dessa produkter inte levereras till andra personer än utbildat yrkesfolk.

Utöver de allmänna villkoren omfattas godkännandena av biocidprodukter som ska användas av yrkesfolk av följande villkor:

1.

Produkterna får inte godkännas för användning i avlopp, öppna ytor eller avfallsupplag.

2.

Produkterna får inte godkännas för användning vid permanent betning eller pulsbehandling.

3.

Produkterna får endast godkännas för användning i åverkanssäkra betesstationer.

4.

Personer som på marknaden tillhandahåller produkter för yrkesmässiga användare ska se till att dessa produkter inte levereras till allmänheten.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


BESLUT

24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/19


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/638

av den 15 april 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det fjortonde mötet med parternas samarbetskonferens vad gäller vissa ändringar av bilagorna II, VIII och IX i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

följande skäl:

(1)

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (nedan kallad konventionen) trädde i kraft 1992 och ingicks av unionen genom rådets beslut 93/98/EEG (1).

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (2) genomförs konventionen och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rådets beslut C (2001)107/FINAL om revidering av beslut C(92)39/FINAL om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning (nedan kallat OECD-beslutet) inom unionen.

(3)

I enlighet med konventionen ska parternas samarbetskonferens överväga och efter behov anta ändringar av denna konvention. Ändringar av konventionen ska antas vid ett möte med parternas samarbetskonferens.

(4)

Vid sitt fjortonde möte förväntas parternas samarbetskonferens överväga att, vid behov, anta ändringar av bilagorna till konventionen. Dessa ändringar skulle innebära att poster lades till i bilagorna II och VIII och att posten B3010 i bilaga IX reviderades.

(5)

Förslag om ändring av bilagorna II, VIII och IX till konventionen, som inkom från Norge, lämnades till parterna den 26 oktober 2018. En korrigering av förslaget till ändring av bilaga IX lämnades till parterna den 6 december 2018. Förslagen innebär att plastavfall som fordrar speciell behandling och farligt plastfall, enligt nya poster i bilagorna II och VIII i konventionen, skulle omfattas av konventionens kontrollsystem, medan icke-farligt plastavfall som omfattas av en reviderad post B3010 i bilaga IX till konventionen även i fortsättningen kommer att vara föremål för handel mellan länder på samma villkor enligt konventionen.

(6)

Unionen bör stödja målen för de föreslagna ändringarna av bilagorna till konventionen eftersom de kommer att bidra till att förbättra kontrollerna av export av plastavfall så att man förhindrar export till länder som saknar adekvat infrastruktur för effektiv insamling och miljövänlig hantering av avfall, vilket främjar en miljövänlig hantering av plastavfall och minskar riskerna för att plastavfall ska släppas ut i miljön och förebygger det globala miljöproblemet med marint skräp. Unionen bör dock föreslå och stödja modifieringar av de föreslagna ändringarna av bilagorna till konventionen som föreslagits av Norge, i syfte att klargöra ändringarnas omfattning och förbättra texten och fastställa ett lämpligt senare datum för tillämpning av dessa ändringar än vad som föreskrivs i artikel 18 i konventionen, och därmed underlätta deras genomförande och efterlevnad.

(7)

Det är lämpligt att upprätthålla den nuvarande situationen för transport av icke-farligt plastavfall, inbegripet vissa blandningar av icke-farligt plastavfall, inom unionen och EES och alltså inte använda det kontrollsystem som härrör från tillägget av en post i bilaga II till konventionen för sådana transporter. Därför bör unionen, i den utsträckning som krävs, använda de förfaranden som fastställs i OECD-beslutet och förfarandet för ingående av bilaterala, multilaterala eller regionala avtal eller överenskommelser beträffande gränsöverskridande transporter av farligt avfall eller annat avfall med parter eller icke-parter i enlighet med konventionen för att säkerställa att inga ytterligare kontroller införs för transport av icke-farligt plastavfall, inbegripet vissa blandningar av icke-farligt plastavfall, inom unionen och EES, som en följd av antagandet av ändringen av bilaga II till konventionen eller revideringen av posten B3010 i bilaga IX till konventionen.

(8)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det fjortonde mötet med parternas samarbetskonferens om ändringarna av bilagorna II, VIII och IX till konventionen, eftersom dessa ändringar kommer att vara bindande för unionen och kan ha en avgörande påverkan på innehållet i unionslagstiftningen, nämligen förordning (EG) nr 1013/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande ståndpunkt ska intas på unionens vägnar vid det fjortonde mötet med samarbetskonferensen för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (nedan kallad konventionen) rörande stöd till antagande av ändringar av bilagorna II, VIII och IX till konventionen som innebär att poster avseende plastavfall läggs till och revideras, med förbehåll för följande överväganden:

a)

Unionen stöder Norges ändringsförslag att en ny post läggs till för icke-farligt plastavfall (som bör omfattas av konventionens kontrollsystem) i bilaga II till konventionen, om det klargörs att denna post även omfattar blandningar av icke-farligt plastavfall och om denna post definieras tydligt, bland annat genom en tydlig formulering av post B3010 i bilaga IX till konventionen, i syfte att underlätta genomförandet och efterlevnaden av parternas skyldigheter i samband med tillägget av den nya posten för icke-farligt plastavfall i bilaga II till konventionen.

b)

Unionen stöder Norges ändringsförslag att en ny post läggs till för farligt plastavfall (som bör omfattas av kontrollsystemet) i bilaga VIII till konventionen, om det klargörs att denna post även omfattar blandningar av farligt plastavfall.

c)

Unionen stöder Norges förslag till att post B3010 för icke-farligt plastavfall (som inte ska omfattas av kontrollsystemet, om inte detta avfall innehåller ett material som tillhör en kategori i bilaga I till konventionen i en sådan omfattning att det uppvisar egenskaper som innebär risker enligt bilaga III i konventionen) i bilaga IX till konventionen revideras, om detta förslag ändras, i syfte att

i)

klargöra omfattningen, så att endast plastmaterial som inte är blandade och är bestämda för materialåtervinning eller förberedelse för återanvändning, företrädesvis med begränsning till metod R3 i bilaga IV till konventionen, inbegrips i posten, och

ii)

förbättra texten och förenkla definitionen av post B3010 i bilaga IX till konventionen, för att underlätta genomförandet och efterlevnaden av parternas skyldigheter i samband med revideringen av denna post, i synnerhet som denna post är kopplad till den föreslagna posten för icke-farligt plastavfall i bilaga II till konventionen.

d)

Unionen föreslår och stöder att ett lämpligt senare datum fastställs för tillämpning av ändringarna än vad som föreskrivs i artikel 18 i konventionen.

2.   I händelse av att ett tillägg av en ny post för plastavfall i bilaga II eller en revidering av post B3010 i bilaga IX till konventionen antas, eller om så sker för båda, vid det fjortonde mötet med samarbetskonferensen för parterna i konventionen kommer unionen, i den utsträckning som krävs, att vidta de åtgärder som krävs enligt OECD-beslutet och artikel 11 i konventionen för att säkerställa att de nuvarande kontrollerna av transport av icke-farligt plastavfall, inbegripet vissa blandningar av icke-farligt plastavfall, inom unionen och EES inte påverkas.

Artikel 2

Beslut om justering av den ståndpunkt som avses i artikel 1, mot bakgrund av utvecklingen under det fjortonde mötet med samarbetskonferensen för parterna i konventionen, får fattas av unionens företrädare, i samråd med medlemsstaterna, under samordningsmöten på plats och utan något ytterligare beslut av rådet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 15 april 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 93/98/EEG av den 1 februari 1993 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (Baselkonventionen) (EGT L 39, 16.2.1993, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).


24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/22


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/639

av den 15 april 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det nionde mötet för partskonferensen vad gäller ändringar av bilagorna A och B i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar (nedan kallad konventionen) trädde i kraft den 17 maj 2004 och ingicks av unionen genom rådets beslut 2006/507/EG (1).

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 genomförs konventionen inom unionen (2).

(3)

I enlighet med artikel 8 i konventionen får partskonferensen införa kemikalier i förteckningen i bilagorna A, B och/eller C till konventionen och ange de kontrollåtgärder som ska tillämpas på den i bilagorna A, B och/eller C.

(4)

För att skydda människors hälsa och miljön mot ytterligare utsläpp av dikofol och perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar är det nödvändigt att minska eller eliminera produktionen och användningen av de kemikalierna på global nivå och att stödja införandet av dem i relevanta bilagor till konventionen. Dessutom är det nödvändigt att ytterligare minska eller eliminera användningen av perfluoroktansulfonsyra (PFOS), PFOS-salter och perfluoroktansulfonylfluorid (PFOSF) genom att ändra eller stryka godtagbara syften och/eller särskilda undantag i bilaga B till konventionen.

(5)

Vid det nionde mötet med partskonferensen förväntas beslut antas om att införa dessa kemikalier i bilaga A till konventionen och att ändra befintliga poster i bilaga B till konventionen.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det nionde mötet med partskonferensen vad gäller ändringar till bilagorna A och B till konventionen, eftersom dessa ändringar kommer att vara bindande för unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det nionde mötet med partskonferensen till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (nedan kallad konventionen) ska, med beaktande av relevanta rekommendationer från granskningskommittén för långlivade organiska föroreningar, vara att stödja följande:

a)

Införande av dikofol i bilaga A till konventionen utan särskilda undantag.

b)

Införande av perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar i förteckningen bilaga A till konventionen, inbegripet införandet av en ny del [X] i bilaga A till konventionen, med särskilda undantag för

i)

tillverkning av halvledare eller därmed relaterad elektronisk utrustning, inbegripet för tio år från och med dagen för ikraftträdandet av dessa ändringar ett undantag för reservdelar till utrustning för tillverkning av halvledare eller därmed relaterad elektronisk utrustning,

ii)

fotografiska ytskikt på film,

iii)

olje- och vattenavvisande textilier för att skydda arbetstagare från farliga vätskor som medför risker för dessa arbetstagares hälsa och säkerhet,

iv)

invasiva och för implantation avsedda medicintekniska produkter,

v)

skumblandningar för brandsläckning vid ångor från flytande bränsle och bränder i flytande bränsle som redan finns i installerade system, inbegripet såväl mobila som fasta system,

vi)

användning av perfluorooktyljodid för tillverkning av perflubron i syfte att framställa läkemedelsprodukter till 2036, med förbehåll för regelbunden översyn.

c)

Ändring av punkt 3 b i del [X] i bilaga A till konventionen om PFOA, PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar: tillägg av ”Tester för att kontrollera god funktion hos ett installerat system som redan innehåller skumblandningar för brandsläckning som innehåller eller kan tänkas innehålla PFOA, PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar får tillåtas, under förutsättning att miljöutsläppen förebyggs och insamlade utsläpp bortskaffas på ett miljömässigt godtagbart sätt i enlighet med artikel 6.1 i konventionen.”

d)

Strykning av följande godtagbara syften från posten avseende perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och dess derivat i bilaga B till konventionen: fotografisk bildframställning, fotoresist och antireflexbeläggning för halvledare, etsmedel för sammansatta halvledare och keramiska filter, hydrauloljor inom flygindustrin, vissa medicintekniska produkter (t.ex. skikt av etentetrafluoreten-sampolymer (ETFE) och framställning av strålningsbeständig ETFE, medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och CCD-färgfilter).

e)

Strykning av följande särskilda undantag från posten avseende PFOS och dess derivat i bilaga B till konventionen: fotomasker för tillverkning av halvledare och LCD-skärmar, metallbeläggning (hårdmetallbeläggning) och metallbeläggning (dekorativ beläggning), elektronikdelar till vissa färgskrivare och kopieringsmaskiner, insekticider för bekämpning av eldmyror och termiter samt kemisk oljeutvinning.

f)

Ändring av det godtagbara syftet för PFOS och dess derivat för produktion och användning av skumblandningar för brandsläckning till ett särskilt undantag för användning av skumblandningar för brandsläckning vid ångor från flytande bränsle och bränder i flytande bränsle.

g)

Ändring av det godtagbara syftet för PFOS och dess derivat för produktion och användning för metallbeläggning (hårdmetallbeläggning) endast i slutna system till ett särskilt undantag för den användningen.

h)

Ändring av det godtagbara syftet för PFOS och dess derivat för användning i insektsfällor för bekämpning av bladskärarmyror (Atta spp. och Acromyrmex spp.), genom att inkludera sulfluramid och ange att det godtagbara syftet endast är användning i jordbruket.

Artikel 2

Smärre ändringar av den ståndpunkt som avses i artikel 1 kan överenskommas mot bakgrund av utvecklingen under partskonferensens nionde möte av unionens företrädare i samråd med medlemsstaterna, vid samordningsmöten på plats och utan något ytterligare beslut av rådet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 15 april 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).


24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/24


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/640

av den 15 april 2019

om tilldelning av medel som frigjorts från projekt inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden i syfte att komplettera den fredsbevarande resursen för Afrika

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (1), särskilt artikel 1.4,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Unionen har hittills anslagit totalt 1 627 300 000 EUR från elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) till den fredsbevarande resursen för Afrika för att lämna ekonomiskt stöd till Afrikanska unionens svar på pågående och nya säkerhetskriser i Afrika. Detta engagemang för fred och säkerhet på den afrikanska kontinenten bör fortsätta under perioden 2019–2020.

(2)

Den fredsbevarande resursen för Afrika kommer enligt beräkningarna att behöva 814 860 000 EUR under perioden 2019–2020.

(3)

Det är lämpligt att använda frigjorda medel från projekt inom tionde EUF för att säkerställa finansieringen för den fredsbevarande resursen för Afrika fram till slutet av 2020.

(4)

Dessa medel bör finansiera verksamheten inom ramen för den fredsbevarande resursen för Afrika, bl.a. i form av stöd till operationaliseringen av den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen, stöd till initiativ som syftar till att förebygga och hantera våldsamma konflikter i händelse av akuta och oförutsedda behov i krissituationer (mekanismen för tidiga insatser) och stöd till Afrikaledda fredsfrämjande insatser, samt bör täcka kommissionens stödutgifter.

(5)

Dessa medel bör användas i enlighet med det relevanta fleråriga handlingsprogrammet för den fredsbevarande resursen för Afrika och de regler och förfaranden som är tillämpliga på elfte EUF, i enlighet med rådets förordning (EU) 2015/322 (2) och (EU) 2018/1877 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett belopp på högst 445 860 000 EUR från de medel som frigjorts från projekt inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska avsättas för att komplettera den fredsbevarande resursen för Afrika för perioden 2019–2020.

Av detta belopp ska högst 14 860 000 EUR avsättas för kommissionens stödutgifter.

Dessa medel ska användas i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som är tillämpliga på elfte EUF.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 15 april 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2015/322 av den 2 mars 2015 om genomförandet av elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUT L 58, 3.3.2015, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EU) 2018/1877 av den 26 november 2018 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EU) 2015/323 (EUT L 307, 3.12.2018, s. 1).


24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/641

av den 17 april 2019

om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidproduktfamilj innehållande 1R-trans-fenotrin som hänskjutits av Irland i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

[delgivet med nr C(2019) 2837]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 36.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 augusti 2015 lämnade företaget CSI-Europe (nedan kallad sökanden) in en ansökan till de behöriga myndigheterna i ett antal medlemsstater, däribland Tyskland, (nedan kallade berörda medlemsstaterna) för parallella ömsesidiga erkännanden av en biocidproduktfamilj bestående av betesbaserade bekämpningsmedel mot myror som innehåller det verksamma ämnet 1R-trans-fenotrin (nedan kallad den ifrågasatta produktfamiljen). Irland agerade som den medlemsstat som ansvarade för den utvärdering av ansökan som avses i artikel 34.1 i förordning (EU) nr 528/2012 (nedan kallad referensmedlemsstaten).

(2)

I enlighet med artikel 35.2 i förordning (EU) nr 528/2012 hänsköt Tyskland ärendet med invändningar till samordningsgruppen den 30 juni 2017 och till sökanden, och angav att den ifrågasatta produktfamiljen inte uppfyllde villkoret i artikel 19.1 b i i den förordningen.

(3)

Tyskland anser att de effektdata som sökanden har lämnat och som bedömts av referensmedlemsstaten inte är godtagbara. Tyskland ifrågasätter huruvida betesprodukternas smaklighet påvisats i tillräcklig utsträckning i laboratorietesterna. Tyskland ifrågasätter också fältstudiens giltighet, eftersom den inte utfördes under våren, samt giltigheten för den statistiska analys som sökanden utförde. Dessutom invänder Tyskland mot de bedömningar som referensmedlemsstat gjort på grundval av expertråd, såsom avses i punkt 12 i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012.

(4)

Samordningsgruppens sekretariat uppmanade de berörda medlemsstaterna och sökanden att inkomma med skriftliga synpunkter på invändningarna. Belgien, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Förenade kungariket och sökanden inkom med synpunkter. Invändningarna diskuterades också vid sammanträdet i samordningsgruppen den 26 september 2017.

(5)

Eftersom ingen enighet nåddes i samordningsgruppen hänsköt referensmedlemsstaten i enlighet med artikel 36.1 i förordning (EU) nr 528/2012 de olösta invändningarna till kommissionen den 16 januari 2018. Referensmedlemsstaten gav därmed kommissionen en utförlig redogörelse för de frågor medlemsstaterna var oförmögna att enas om och skälen för oenigheten. En kopia av redogörelsen vidarebefordrades till de berörda medlemsstaterna och sökanden.

(6)

Den 16 februari 2018 begärde kommissionen ett yttrande från Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) i enlighet med artikel 36.2 i förordning (EU) nr 528/2012 om ett antal frågor rörande de olösta invändningarna.

(7)

Kemikaliemyndigheten antog sitt yttrande (2) den 18 oktober 2018.

(8)

Enligt kemikaliemyndigheten har smakligheten för de betesprodukter som omfattas av den ifrågasatta produktfamiljen påvisats i tillräcklig utsträckning för den påstådda användningen.

(9)

Kemikaliemyndigheten anger vidare i sitt yttrande att fältstudien är giltig, eftersom den påvisar en större minskning av myrpopulationen i de behandlade bona jämfört med kontrollbona. Dessutom anser kemikaliemyndigheten att den statistiska analys av resultaten av den fältstudie som utförts av sökanden är godtagbar. Med beaktande av de överenskomna unionsriktlinjer (3) som var tillämpliga vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan, drar kemikaliemyndigheten slutsatsen att effektiviteten hos den ifrågasatta produktfamiljen när det gäller den påstådda användningen har påvisats i tillräcklig utsträckning med hjälp av de fältdata som sökanden lämnat.

(10)

Mot bakgrund av kemikaliemyndighetens yttrande är den ifrågasatta produktfamiljen tillräckligt effektiv i enlighet med artikel 19.1 b i i förordning (EU) nr 528/2012.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut gäller den biocidproduktfamilj som har ärendenummer BC-LR019221-36 i registret för biocidprodukter.

Artikel 2

Den biocidproduktfamilj som avses i artikel 1 uppfyller villkoren i artikel 19.1 b i i förordning (EU) nr 528/2012.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jyrki KATAINEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Echas yttrande av den 18 oktober 2018 om en begäran i enlighet med artikel 38 i förordning (EU) nr 528/2012 ”Questions on unresolved objections during mutual recognition of a PT 18 biocidal product family containing 1R-trans phenothrin for use against ants” (ECHA/BPC/216/2018).

(3)  Technical Notes for Guidance on product evaluation (2012) – Efficacy tests for product type 18 –insecticides, acaricides and products to control other arthropods and product type 19 – repellents and attractants (only concerning arthropods):

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5f-f52d00a83382


Rättelser

24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/28


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1506 av den 10 oktober 2018 om undantagsåtgärder till stöd för marknaden för ägg och fjäderfäkött i Italien

( Europeiska unionens officiella tidning L 255 av den 11 oktober 2018 )

Sidan 4, artikel 3.1 d i

I stället för:

”i)

0,1815 euro per slaktkyckling enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 853 692 djur.”

ska det stå:

”i)

0,1815 euro per vecka per slaktkyckling enligt KN-nummer 0105 94 00, dock högst för 853 692 djur.”.

Sidan 4, artikel 3.1 d ii

I stället för:

”ii)

1,2225 euro per kalkon enligt KN-nummer 0105 99 30, dock högst för 48 050 djur.”

ska det stå:

”ii)

1,2225 euro per vecka per kalkon enligt KN-nummer 0105 99 30, dock högst för 48 050 djur.”.

24.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/28


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2019/50 av den 11 januari 2019 om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazakin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalotrin, mepikvat, lökolja, tiakloprid och valifenalat i eller på vissa produkter

( Europeiska unionens officiella tidning L 10 av den 14 januari 2019 )

Sidan 12, bilagan punkt 1 a, som ersätter kolumnerna för klomazon, fluoxastrobin, lambda-cyhalotrin, mepikvat och tiakloprid i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005, tabellen kolumnen för lambda-cyhalotrin rubriken

I stället för:

”Lambda-cyhalotrin (F) (R)”

ska det stå:

”Lambda-cyhalotrin (inklusive gamma-cyhalotrin) (summan av R,S- och S,R-isomerer) (F)”.

Sidan 17, bilagan punkt 1 a, som ersätter kolumnerna för klomazon, fluoxastrobin, lambda-cyhalotrin, mepikvat och tiakloprid i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005, tabellen posten för bomullsfrö

I stället för:

”0401090

Bomullsfrö

 

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15”

ska det stå:

”0401090

Bomullsfrö

 

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15”.

Sidan 22, bilagan punkt 1 a, som ersätter kolumnerna för klomazon, fluoxastrobin, lambda-cyhalotrin, mepikvat och tiakloprid i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005, i anmärkningarna under tabellen

I stället för:

Lambda-cyhalotrin (F) (R)

(R)

=

En annan definition av resthalt används för följande par bekämpningsmedel-kod:

Lambda-cyhalotrin – kod 1000000 utom 1040000: Lambda-cyhalotrin, inkl. andra blandningar av ingående isomerer (summan av isomerer)”

ska det stå:

Lambda-cyhalotrin (inklusive gamma-cyhalotrin) (summan av R,S- och S,R-isomerer) (F)”.