ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 98

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
9 april 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/560 av den 8 april 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/561 av den 8 april 2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk

13

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/562 av den 8 april 2019 om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

17

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

9.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 98/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/560

av den 8 april 2019

om genomförande av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran (1), särskilt artikel 12.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet förordning (EU) nr 359/2011.

(2)

På grundval av en översyn av rådets beslut 2011/235/Gusp (2) har rådet beslutat att de restriktiva åtgärder som anges i det beslutet bör förlängas till och med den 13 april 2020.

(3)

Rådet har också konstaterat att uppgifterna avseende 51 personer och en enhet som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 bör uppdateras.

(4)

Bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 april 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (EUT L 100, 14.4.2011, s. 51).


BILAGA

Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

”1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Födelseort: Teheran (Iran)

Födelsedatum: 1961

Tidigare högre rådgivare till chefen för försvarsmaktens generalstab. Chef för Irans nationella polis från 2005 till i början av 2015. Även chef för den iranska it-polisen (uppförd på förteckningen) från och med januari 2011 till i början av 2015. Styrkor under hans befäl ledde brutala attacker mot fredliga demonstranter och en våldsam nattlig attack mot sovsalarna på Teherans universitet den 15 juni 2009. För närvarande chef för Irans huvudkontor för stöd till det jemenitiska folket.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein (Hoseyn)

Födelseort: Najafabad (Iran)

Födelsedatum: 1945

Chef för Ansar-e Hezbollah och överste i Islamiska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC). Medgrundare av Ansar-e Hezbollah. Denna paramilitära styrka ansvarade för extremt våld under ingripanden mot studenter och universitet 1999, 2002 och 2009.

Han bibehåller sin framträdande roll i en organisation som är beredd att begå människorättsbrott mot allmänheten, bland annat genom att främja aggression mot kvinnor för deras val av klädsel.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

 

Ställföreträdande befälhavare för Basij, chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran (till och med februari 2010). Seyyed al-Shohada-kåren ansvarar för säkerheten i provinsen Teheran och spelade en avgörande roll i de brutala angreppen på demonstranter under 2009.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

 

General för IRGC, har en framträdande roll inom Sarollah-basen. Undertecknade en skrivelse som den 26 juni 2009 skickades till hälsoministeriet enligt vilken det är förbjudet att lämna ut dokument eller medicinska journaler till personer som skadats eller lagts in på sjukhus vid händelserna som ägde rum efter valet.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef för arméns kommando- och generalstabshögskola (Dafoos). F.d. chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-kåren spelade en avgörande roll i organisationen av repressiva åtgärder mot protester under 2009.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Födelseort: Esfahan (Iran)

Födelsedatum: 1963

Tidigare ansvarig för den iranska brottsbekämpningsstyrkans centrum för strategiska studier, ett organ med anknytning till den nationella polisen. Chef för polisens centrum för strategiska studier, ställföreträdande chef för Irans nationella polis t.o.m. juni 2014. I egenskap av ställföreträdande chef för den nationella polisen fr.o.m. 2008 bar Ahmad-Reza Radan ansvaret för misshandel, mord samt godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden av demonstranter som utfördes av polisstyrkorna. För närvarande befälhavare för IRGC med ansvar för utbildning av irakiska styrkor för ’terrorismbekämpning’.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Tidigare chef för organet för katastrofberedskap i Teheran. I egenskap av chef för Teherans polis fram till januari 2010 var han ansvarig för våldsamma angrepp från polisens sida på demonstranter och studenter. I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran var Azizollah Rajabzadeh den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak i december 2009 som hade högst rang.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Födelseort: Teheran

Födelsedatum: 1963

Chef för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet från oktober 2009. Befälhavare för Basij fram till oktober 2009. Styrkor under hans befäl deltog i massmisshandel, mord, frihetsberövanden och tortyr av fredliga demonstranter.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed (Seyed) Hassan

 

Rådgivare och ledamot i högsta domstolens 28:e avdelning. Chef för domstolen i Mashhad fram till september 2014. Rättegångar under hans överinsyn har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundlägganderättigheter respekterats och på grundval av bekännelser som tvingats fram genom påtryckningar och tortyr. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Najafabad (Iran)

Födelsedatum: 1945

Ledamot av Sakkunnigrådet (Assembly of Experts), även representant för den högste ledaren i provinsen Markazi och ordförande för högsta förvaltningsdomstolen. Allmän åklagare i Iran fram till september 2009 och tidigare underrättelseminister under president Khatami. I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet, då de åtalade förvägrades sina rättigheter och rätten till juridiskt biträde.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Tidigare biträdande säkerhetsofficer vid revolutionsdomstolen i Teheran. Tidigare domare vid revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för ärendena rörande de fångar som gripits i samband med kriserna efter valet och hotade regelbundet fångarnas familjer för att tysta dem. Han har spelat en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak under 2009. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar dött.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad (Mohamad)

 

Chef för organisationen för islamisk propaganda i provinsen Khorasan-Razavi. Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad, fram till 2013. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tidigare domare, revolutionsdomstolen i Teheran. Han medverkade i rättegångar mot demonstranter. Blev förhörd i domstol om övergrepp i Kahrizak. Han spelade en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning av fångar till fånglägret Kahrizak under 2009. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar dött.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Födelseort: Yazd (Iran)

Födelsedatum: 1953

Allmän åklagare i Teheran sedan augusti 2009. Dolatabadis kansli lagförde ett stort antal demonstranter, däribland personer som deltog i protesterna under Ashuradagen i december 2009. Han beslutade om stängning av Karubis kansli i september 2009 och om att av flera reformpolitiker skulle gripas och i juni 2010 beslutade han att två reformpartier skulle förbjudas. Hans kansli åtalade demonstranterna för Moharebeh, eller hädelsebrott, som är förenat med dödsstraff och förvägrade dem som riskerade dödsstraff en rättvis rättegång. Hans kansli grep också reformivrare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.

I oktober 2018 meddelade han medierna att fyra fängslade iranska miljöaktivister skulle åtalas för att ’så korruption på jorden’, en anklagelse som medför dödsstraff.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 28. Anses också ansvarig för domarna mot medlemmar av bahaisamfundet. Han har handlagt ärenden efter valet. Han utdömde långa fängelsestraff för sociala och politiska aktivister och journalister vid orättvisa rättegångar och dömde ett flertal demonstranter och sociala och politiska aktivister till döden.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran)

Födelsedatum: 1967

Allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009. I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in blanco-order som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. I januari 2010 höll en parlamentarisk utredning honom direkt ansvarig för frihetsberövandet av tre fångar som senare dog i häktet. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett hans delaktighet i ett fall där tre män dött som häktats på hans order efter valet. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit. Han frikändes den 19 augusti 2015 av en iransk domstol från anklagelser med anknytning till tortyren av tre unga män och deras död i fängelseanläggningen i Kahrizak 2009.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Ställföreträdande chef för domstolsväsendets enhet för sociala frågor och brottsförebyggande i provinsen Khorasan-Razavi. Vice åklagare i Mashhad fram till åtminstone 2015. Rättegångar med honom som åklagare har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterades. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 15. Domare som utfärdar häktningsorder vid tribunalen i Teheran. Som ansvarig för domstolsfall efter valet var han den domare som ledde ’skenrättegångarna’ sommaren 2009 och han dömde där två monarkister till döden. Han har dömt över hundra politiska fångar, människorättsaktivister och demonstranter till långa fängelsestraff.

År 2018 visade rapporter att han fortsatte att avkunna liknande domar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Domare i högsta domstolen, chef för 44:e avdelningen. Vice verkställande direktör för stiftelsen Setad-e Dieh. Chefsdomare, revolutionsdomstolen i Mashhad (2001–2011). Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala (upp till 550 mellan sommaren 2009 och sommaren 2011) avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef för domstolsväsendet i Teheran. Tidigare chef för Irans fängelseförvaltning. I denna egenskap medverkade han i massgripanden av politiska demonstranter och sopade igen spåren efter övergrepp som begåtts inom fängelsesystemet.

12.4.2011

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Biträdande chef för Teherans kriminalvårdsförvaltning. Chef för Evin-fängelset i Teheran fram till oktober 2010, en period under vilken tortyr ägde rum. Han var fångvaktare och hotade och utövade ofta påtryckningar på fångar.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

I egenskap av högre rådgivare till chefen för, och biträdande chef för, Irans kriminalvårdsorganisation var han ansvarig för allvarliga kränkningar av fångars mänskliga rättigheter. Administrerade ett system där fångar utsattes för övergrepp, tortyr och omänsklig/förnedrande behandling och hade mycket dåliga levnadsförhållanden.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud (Mahmud)

 

Rådgivare till Irans höga råd för mänskliga rättigheter. Tidigare sekreterare för det höga rådet för mänskliga rättigheter. Tidigare guvernör i provinsen Ilam. Tidigare politisk direktör vid inrikesministeriet. Som chef för artikel 10-kommittén enligt lagen om politiska partiers och gruppers verksamhet ansvarar han för utfärdandet av tillstånd till demonstrationer och andra offentliga evenemang och för registreringen av politiska partier.

Under 2010 stoppade han verksamheten inom två reformistiska politiska partier med kopplingar till Musavi – Fronten för delaktighet i det islamiska Iran (Islamic Iran Participation Front) och Islamiska revolutionens heliga krigare (Islamic Revolution Mujahedeen Organisation). Från 2009 och framåt har han systematiskt och kontinuerligt vägrat tillstånd till alla icke-statliga folkmöten och därmed åsidosatt den konstitutionella rätten att demonstrera, vilket har lett till många gripanden av fredliga demonstranter i strid med rätten till mötesfrihet.

Under 2009 vägrade han också att ge oppositionen tillstånd att genomföra en ceremoni för att hedra minnet av dem som dödats i protesterna mot presidentvalet.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan (Hasan)

 

Ansvarig för avdelning 1 i fängelset i Rajai Shahr, Karaj, fram till juli 2010. Flera före detta fångar har uppgett att han använt tortyr och gett order om att fångar skulle vägras medicinsk vård. En fånge i fängelset i Rajai Shahr har enligt en utskrift av en utsaga rapporterat att han med Akharians goda minne blivit allvarligt misshandlad av samtliga fångvaktare. Dessutom har under Akharians period som ansvarig åtminstone en fånge, Mohsen Beykvand, rapporterats misshandlad och avliden. Beykvand avled i september 2010. Andra fångar hävdar på ett trovärdigt sätt att han mördades på order av Hassan Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Justitieminister. Tidigare direktör för byrån för särskilda utredningar. Fram till juli 2016 biträdande inrikesminister och chef för det offentliga registret. Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan april 2014. Tidigare ordförande för Teherans domstolar. Som ordförande för Teherans domstolar har han gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, åsidosättande av fångars rättigheter samt ett stora antal avrättningar.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Chef för enhet 22 vid appellationsdomstolen i Shiraz från november 2011. Åklagare i Shiraz fram till oktober 2011. Åklagare i målet om bombattentatet i Shiraz 2008, vilket regimen utnyttjade för att döma flera personer utan koppling till attentatet till döden. Han har utdömt dödsstraff och andra hårda straff mot minoriteter och därmed bland annat kränkt deras rätt till en rättvis rättegång och till skydd mot godtyckligt frihetsberövande.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI, generalmajor doktor Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI, generalmajor doktor Seyed Hassan; FIROUZABADI, generalmajor doktor Seyyed Hasan; FIROUZABADI, generalmajor doktor Seyed Hassan)

Födelseort: Mashad

Födelsedatum: 3.2.1951

Som chef för Irans försvarsmakt (1989–2016) var han högsta militära befälhavare med ansvar för ledningen av samtliga militära divisioner och all militär strategi, inbegripet Islamiska revolutionsgardet och polisen. Styrkor under hans formella befäl utförde 2009 brutala angrepp på fredliga demonstranter samt massgripanden.

Även medlem i högsta nationella säkerhetsrådet och rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council).

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Allmän åklagare i Qom (2008–2017), nu chef för generaldirektoratet för fängelser. Han bär ansvaret för godtyckliga frihetsberövanden och misshandel av dussintals dömda brottslingar i Qom. Han var medansvarig till en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den extrema och ökande användningen av dödsstraffet, vilket innebar en stark ökning av antalet avrättningar under 2009–2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza (Mohamed Reza)

 

Chef för justitieministeriets kontor i Yazd. Tidigare vice åklagare i Esfahan. Delaktig i förfaranden där de åtalade har förvägrats en rättvis rättegång, såsom fallet Abdollah Fathi, som avrättades i maj 2011 sedan Habibi under rättegången i mars 2010 ignorerat hans rätt att bli hörd samt frågor om hans mentala hälsa. Han var därmed medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och bidrog till en markant ökning av antalet avrättningar under 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Födelseort: Esfahan

Födelsedatum: 1956

I egenskap av general i Islamiska revolutionsgardet har han haft en huvudroll i att skrämma och hota Irans ’fiender’. I egenskap av tidigare chef för IRGC:s Sarollah-kår i Teheran och före detta chef för Basij-styrkorna spelade han en central roll vid ingripandena mot demonstranter efter valet 2009.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

 

Politisk chef för IRGC. Han har gjort ett stort antal försök att undertrycka yttrandefriheten och den fria debatten genom sina offentliga uttalanden till stöd för gripande och bestraffning av demonstranter och oliktänkande. Han var en av de första högt rankade ämbetsmän som 2009 begärde att Musavi, Karubi och Khatami skulle gripas. Han har stött användningen av metoder som bryter mot rätten till en rättvis rättegång, bland annat offentliga bekännelser, och han har offentliggjort innehållet i förhör före rättegång. Det finns också belägg som visar att han översett med användningen av våld mot demonstranter, och eftersom han är fullvärdig medlem av IRGC är det högst sannolikt att han varit medveten om användningen av hårdföra förhörsmetoder för att tvinga fram bekännelser.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud (Masud)

 

Biträdande chef för Irans försvarsmakt, med ansvar för kulturfrågor (även känt som högkvarteret för statlig försvarspublicitet). Som biträdande personalchef deltog han aktivt i repressiva åtgärder mot demonstrationerna 2009. I en intervju i Kayhan sa han att många demonstranter i och utanför Iran hade identifierats och att åtgärder skulle vidtas mot dem när tillfälle gavs. Han har öppet manat till repressiva åtgärder mot utländska massmediekanaler och den iranska oppositionen. År 2010 uppmanade han regeringen att införa hårdare lagstiftning mot iranier som samarbetade med utländska medier.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad (Mohamed) Saleh

 

Ställföreträdande ansvarig för parlamentsfrågor vid revolutionsgardet. Mellan 2011 och 2016 parlamentsledamot för provinsen Yazd och ledamot av den parlamentariska kommittén för nationell säkerhets- och utrikespolitik. Tidigare befälhavare för milisen Basijs studentstyrkor.

I denna egenskap var han aktivt involverad i ingripandena mot demonstrationer och i indoktrineringen av barn och ungdomar i syfte att undertrycka yttrandefrihet och avvikande åsikter. I egenskap av ledamot av den parlamentariska kommittén för nationell säkerhets- och utrikespolitik har han offentligt uttryckt stöd för undertryckandet av oppositionen mot regeringen.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (Behruz) (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Födelseort: Teheran

Födelsedatum: 1983

Chef för it-gruppen ’Ashiyaneh’, som har kopplingar till den iranska regimen. Ashiyaneh är en it-säkerhetsgrupp som grundades av Behruz Kamalian och som ligger bakom intensiva cyberattacker mot motståndare inom landet samt mot reformister och utländska institutioner. Verksamheten inom Kamalians Ashiyaneh-organisation har stött regimens ingripanden mot oppositionen under vilka en mängd allvarliga människorättskränkningar har begåtts.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Biträdande chef för justitieministeriet i provinsen Khorasan Razavi. Tidigare åklagare i Kermanshah. Han har haft betydelse för det stora antal dödsdomar som utdömts i Iran, inbegripet åtal mot sju fångar som dömts för narkotikahandel, vilka hängdes samma dag, den 3 januari 2010, i Kermanshahs centralfängelse.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias Reza; OMIDI Reza)

 

Chef för polisens avdelning VI, utredningsavdelningen. Tidigare chef för iranska polisens underrättelsetjänst. Tidigare chef för den iranska polisens enhet för databrott. Han hade ansvaret för tusentals utredningar och åtal mot reformister och politiska motståndare som använt sig av internet. Han var därmed ansvarig för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom förtryck av personer som står upp för sina lagenliga rättigheter, inbegripet yttrandefriheten, under och efter den gröna rörelsen 2009.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud (Mahmud)

Tidigare direktör för fotbollsklubben Persepolis i Teheran

Tidigare ordförande i Teherans stads olje- och transportnämnd. Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor under ingripandena 2009. Som Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor bar han det direkta ansvaret för många beslut om gripande av oskyldiga fredliga demonstranter och aktivister. Många rapporter från människorättsförsvarare visar att praktiskt taget alla som greps, på hans order hölls isolerade utan tillgång till sin advokat eller sin familj och utan att åtal väcktes, under en kortare eller längre tid, ofta under förhållanden som innebar påtvingat försvinnande. Familjerna har ofta inte informerats om gripandet.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI (KHODAI SURI) Hojatollah

Födelseort: Selseleh (Iran)

Födelsedatum: 1964

Ledamot av nationella kommittén för säkerhets- och utrikespolitik. Parlamentsledamot för provinsen Lorestan. Ledamot av parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik. Chef för Evin-fängelset fram till 2012. Tortyr var vanligt förekommande i Evin-fängelset under Suris tid som chef där. På avdelning 209 hölls många aktivister fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Födelseort: Shahr Kord, Esfahan

Födelsedatum: 1959

Tidigare ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran. Tidigare generalguvernör för Islamiska revolutionsgardet i provinsen Teheran. I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bar han ett övergripande ansvar för all Islamiska revolutionsgardets repression i provinsen Teheran, däribland ingripandena mot politiska protester sedan juni 2009. För närvarande styrelseledamot vid Khajeh Nasireddin Tusi tekniska universitet.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein (Hoseyn)

 

Första biträdande rådgivare till rättsväsendet och domare i högsta domstolen. Irans biträdande allmänna åklagare (2007–2015). I denna egenskap var han ansvarig för mål som hade anknytning till protesterna efter valet 2009 och som genomfördes i strid med de mänskliga rättigheterna. I denna egenskap översåg han också med de orimliga straffen för narkotikabrott.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem (Mohamed-Kazem)

 

Ordförande för förvaltningsdomstolen. Han medverkade i egenskap av chef för försvarsmaktens domstolsgren i förtrycket av fredliga demonstranter 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Domare vid brottmålsdomstolen i provinsen Teheran. Han var involverad i ett flertal mål mot demonstranter, bl.a. mot Abdol-Reza Ghanbari, en lärare som arresterades i januari 2010 och dömts till döden för sin politiska verksamhet.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher (Mohamed-Bagher)

 

Vice ordförande för domstolsförvaltningen i provinsen Sydkhorasan, med ansvar för brottsförebyggande verksamhet. Utöver de 140 avrättningar, som han i juni 2011 medgav hade ägt rum under perioden mars 2010–mars 2011, har ett hundratal andra avrättningar i hemlighet genomförts under samma period i samma provins, Sydkhorasan, utan att vare sig de avrättades familjer eller advokater informerats. Han var därmed medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till ett stort antal dödsstraff.

10.10.2011

60.

HOSSEINI doktor Mohammad (alias HOSSEYNI, doktor Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed och Sayyid)

Födelseort: Rafsanjan, Kerman

Födelsedatum: 1961

Rådgivare till den tidigare presidenten Mahmud Ahmadinejad och talesperson för den hårdföra politiska falangen Yekta. Minister för kultur och islamisk vägledning (2009–2013). Tidigare medlem i IRGC och medansvarig för repressionen mot journalister.

10.10.2011

64.

KAZEMI Toraj

 

Chef för it-polisen, som EU har fört upp på förteckningen. I denna egenskap förkunnade han inledandet av en kampanj för att rekrytera statliga hackare i syfte att bättre kontrollera informationen på internet och angripa ’skadliga’ webbplatser.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Födelseort: Najaf (Irak)

Födelsedatum: 1960 eller augusti 1961

Utsågs till chef för rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council) den 29 december 2018. Chef för domstolsväsendet sedan 2009. Chefen för domstolsväsendet måste samtycka till och skriva under varje straff rörande qisas (vedergällning), hudud (brott mot Gud) och tazirat (brott mot staten). Detta inbegriper domar som innebär dödsstraff, spöstraff och amputationer. I detta hänseende har han personligen skrivit under talrika domar om dödsstraff som strider mot internationella standarder, inbegripet stening, avrättningar genom hängning med strangulation, avrättning av underåriga och offentliga avrättningar, som de avrättningar där fångar hängts från broar inför folkmassor på flera tusen personer. Han har därför bidragit till ett stort antal avrättningar. Han har också tillåtit kroppsstraff, såsom amputationer och droppande av syra i de dömdas ögon. Sedan Sadeq Larijani tillträdde sitt ämbete har godtyckliga frihetsberövanden av politiska fångar, människorättsförsvarare och minoriteter ökat markant. Sadeq Larijani bär också ansvaret för de iranska rättsprocessernas systematiska underlåtande att respektera rätten till en rättvis rättegång.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed (Seyed) Solat

Födelseort: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) – (Iran)

Födelsedatum: 1967

Tidigare borgmästare i Irans näst största stad, Mashhad, där det regelbundet förekommer offentliga avrättningar. Tidigare biträdande inrikesminister för politiska frågor, utnämnd 2009. I denna egenskap var han ansvarig för beslut om förtryck av personer som försökte hävda sina legitima rättigheter, bland annat yttrandefriheten. Senare utsågs han till chef för den iranska valkommissionen för parlamentsvalet 2012 och presidentvalet 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Biträdande chef för inspektoratet för rättsliga frågor och offentlig inspektion inom justitieministeriet i Teheran. Tidigare åklagare i Karaj. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, bl.a. som åklagare vid rättegångar där dödsstraff utdömts. Det genomfördes ett stort antal avrättningar i Karaj-regionen under hans tid som åklagare.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf (alias Ali Ashraf Rostami Aghdam)

 

Tidigare direktör för Evin-fängelset, utnämnd i mitten av 2012. Under hans ämbetstid försämrades förhållandena i fängelset och enligt rapporter ökade misshandeln av fångar. I oktober 2012 inledde nio kvinnliga fångar en hungerstrejk i protest mot kränkningen av deras rättigheter och den brutala behandlingen från fängelsevakternas sida.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

 

I egenskap av åklagare i provinsen Mazandaran har Jafari rekommenderat att dödsdomar utfärdas i mål han drivit, vilket har lett till många avrättningar, bland annat offentliga avrättningar och under omständigheter där utfärdandet av dödsdomar strider mot internationell människorättslagstiftning, t.ex. oproportionerlig eller alltför hård bestraffning. Jafari har också varit ansvarig för olagliga gripanden och kränkningar av bahaifångars rättigheter från det inledande gripandet till deras placering i isoleringscell i underrättelsetjänstens häkte.

12.3.2013

85.

HAMLBAR Rahim

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Tabriz, avdelning 1. Ansvarig för hårda domar mot azeriska etniska minoriteter och aktivister för arbetstagares rättigheter, och har anklagat dem för spionage, handlingar mot den nationella säkerheten, propaganda mot den iranska regimen och förolämpning av Irans ledare. Ett uppmärksammat fall rörde 20 frivilliga jordbävningshjälparbetare (efter en jordbävning i Iran i augusti 2012) som han dömde till fängelse för deras försök att hjälpa offer för jordbävningen. Domstolen befann hjälparbetarna skyldiga till att ’gemensamt ha samarbetat och samverkat för att begå brott mot den nationella säkerheten’.

12.3.2013”

Enheter

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

”1.

Cyber Police (it-polisen)

Plats: Teheran, webbplatsen http://www.cyberpolice.ir

Den iranska it-polisen, som inrättades i januari 2011, är en enhet inom Islamiska republiken Irans polis som vid tidpunkten för dess inrättande och till i början av 2015 leddes av Esmail Ahmadi-Moqaddam (uppförd på förteckningen). Ahmadi-Moqaddam har framhållit att it-polisen ska ta itu med antirevolutionära och oliktänkande grupper som 2009 använde internetbaserade sociala nätverk för att sätta igång protester mot omvalet av president Mahmud Ahmadinejad. I januari 2012 utfärdade it-polisen nya riktlinjer för internetkaféer med krav på att användare lämnar personuppgifter som ska behållas av kaféägarna i sex månader samt ett register över de webbplatser de besökt. Dessa bestämmelser innebär också krav på att kaféägare installerar intern-TV-kameror och bevarar inspelningarna i sex månader. Genom dessa nya bestämmelser kan det skapas en loggbok som myndigheterna kan använda för att spåra aktivister eller andra som bedöms utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.

I juni 2012 rapporterade iranska medier att it-polisen skulle inleda kraftåtgärder mot virtuella privata nät (VPN). Den 30 oktober 2012 grep it-polisen bloggaren Satar Beheshti (utan arresteringsorder) för ’handlingar mot den nationella säkerheten på sociala nätverk och Facebook’. Beheshti hade kritiserat den iranska regeringen i sin blogg. Beheshti hittades den 3 november 2012 död i sin fängelsecell och tros ha torterats till döds av it-polismyndigheterna.

12.3.2013”


9.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 98/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/561

av den 8 april 2019

om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 64.6 och 66 b, och

av följande skäl:

(1)

Kap Verde är ett land som omfattas av det allmänna preferenssystem som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 (2) (nedan kallat det allmänna preferenssystemet). De regler om ursprung som medför förmånsbehandling enligt det allmänna preferenssystemet, utom procedurregler, fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Genom en skrivelse av den 22 oktober 2018 lämnade Kap Verde in en begäran om en förlängning av det tillfälliga undantaget från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 och som beviljats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/967 (4). Begäran gällde en årlig kvantitet på 5 000 ton beredd eller konserverad tonfisk under en period i avvaktan på ikraftträdandet av det nya avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika som paraferades den 30 juni 2014. Enligt det begärda undantaget skulle dessa produkter anses ha sitt ursprung i Kap Verde, även om de, trots att de framställts i Kap Verde, framställdes av fisk som inte har ursprungsstatus.

(3)

I sin begäran om undantag förklarade Kap Verde att de tonfiskkvantiteter som dess flotta för närvarande fångar i sina egna vatten är små, och så länge det inte finns något undantag är den flotta som är tillgänglig för fiske utanför landets territorialvatten begränsad. Dessutom är fiskesäsongen för tonfisk begränsad till fyra månader per år. Detta minskar möjligheterna för fångst av tonfisk med ursprungsstatus. En annan viktig faktor är att Kap Verde nyligen har utvecklat sin hamninfrastruktur. Som en följd av detta kan nu större kvantiteter av tonfisk hanteras och tonfiskfiskeindustrin har därför möjlighet att växa. I begäran betonades även de svårigheter som Kap Verde stöter på till följd av förseningarna av ikraftträdandet av det nya avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika. Man betonade också Kap Verdes behov av ett undantag från reglerna om förmånsberättigande ursprung för att kompensera för det faktum att det ännu inte är möjligt att åberopa regler om kumulation enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap, eftersom den rättsliga situationen för detta avtal inte har förbättrats.

(4)

De argument som framförs i begäran visar att utan undantaget skulle möjligheterna för Kap Verdes fiskberedningsindustri att exportera de ifrågavarande produkterna till unionen enligt det allmänna preferenssystemet påverkas i betydande grad. Detta skulle kunna förhindra en fortsatt utveckling av Kap Verdes fiskeflotta för småskaligt pelagiskt fiske och hindra Kap Verdes framtida efterlevnad av de ursprungsregler som är tillämpliga på dessa varor.

(5)

Kap Verde bör därför beviljas ett tillfälligt undantag från det krav enligt reglerna om förmånsberättigande ursprung som innebär att produkter som innehåller material som inte helt har framställts i förmånslandet måste ha genomgått tillräcklig bearbetning eller beredning för att kunna anses ha sitt ursprung i det landet. Undantaget bör gälla en årlig kvantitet på 5 000 ton beredd eller konserverad tonfisk. Undantagets giltighetstid bör begränsas till en period på ett år för att bedöma vilken kapacitet Kap Verde har och vilka insatser landet gör för att förbereda sig på att följa ursprungsreglerna för de berörda produkterna. Om avtalet om ekonomiskt partnerskap träder i kraft före utgången av denna ettårsperiod bör undantaget upphöra dagen omedelbart före den dag då avtalet träder i kraft.

(6)

De kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (5) som reglerar förvaltningen av tullkvoter.

(7)

Undantaget bör beviljas på villkor att Kap Verdes tullmyndigheter vidtar nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som omfattas av undantaget, och att de till kommissionen översänder en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat formulär A har utfärdats i enlighet med denna förordning och över certifikatens serienummer. Om systemet för registrerade exportörer (REX-systemet), enligt artikel 79 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, träder i kraft i Kap Verde under år 2019 bör samma regel också gälla ursprungsförsäkringar som upprättas av registrerade exportörer.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt efter dess offentliggörande, för att beakta Kap Verdes situation och för att göra det möjligt för landet att använda undantaget utan ytterligare dröjsmål.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artiklarna 41 b och 45 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska beredd eller konserverad tonfisk enligt KN-nummer 1604 14, 1604 20 och 0304 87 som framställts i Kap Verde av fisk som inte har ursprungsstatus anses ha ursprung i Kap Verde i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 i den här förordningen.

Artikel 2

1.   Undantaget ska tillämpas på produkter som har både exporterats från Kap Verde och deklarerats för övergång till fri omsättning i unionen under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den

a)

31 december 2019, eller

b)

om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika, som paraferades den 30 juni 2014, träder i kraft senast den 31 december 2019, dagen omedelbart före dagen för ikraftträdandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap.

2.   Undantaget ska gälla produkter inom ramen för den årliga kvantitet som anges i bilagan.

3.   För tillämpning av undantaget erfordras att de villkor som fastställs i artikel 43 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 är uppfyllda.

Artikel 3

De kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 som reglerar förvaltningen av tullkvoter.

Artikel 4

Undantaget beviljas på följande villkor:

1.

Kap Verdes tullmyndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

2.

De ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kap Verde enligt denna förordning ska innehålla följande uppgift i fält nr 4: ”Undantag – Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/561”. Om systemet för registrerade exportörer (REX-systemet) tillämpas på Kap Verde under 2019, ska den uppgiften föras in i de ursprungsförsäkringar som upprättas av de registrerade exportörerna.

3.

Varje kvartal ska de behöriga myndigheterna i Kap Verde sända kommissionen en sammanställning över de kvantiteter för vilka ursprungscertifikat och/eller ursprungsförsäkringar utfärdats eller upprättats i kraft av denna förordning samt bevisens serienummer.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/967 av den 8 juni 2017 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk (EUT L 146, 9.6.2017, s. 10).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).


BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Taric-nummer

Varubeskrivning

Perioder

Årlig kvantitet (nettovikt i ton)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Beredda eller konserverade filéer och så kallade ”loins” av bonit (Katsuwonus pelamis)

Beredda eller konserverade filéer och så kallade ”loins” av gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

Beredda eller konserverade filéer och så kallade ”loins” av storögd tonfisk (Thunnus obesus)

Beredd vit tonfisk (Thunnus alalunga)

Från och med den 1 januari 2019 till och med det datum som fastställs i enlighet med artikel 2.1

5 000 ton


BESLUT

9.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 98/17


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/562

av den 8 april 2019

om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet beslut 2011/235/Gusp (1).

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2011/235/Gusp anser rådet att de restriktiva åtgärder som anges i det beslutet bör förlängas till och med den 13 april 2020.

(3)

Rådet har också konstaterat att uppgifterna avseende 51 personer och en enhet som förtecknas i bilagan till beslut 2011/235/Gusp bör uppdateras.

(4)

Beslut 2011/235/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/235/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 13 april 2020. Det ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppnåtts.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 8 april 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (EUT L 100, 14.4.2011, s. 51).


BILAGA

Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

”1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Födelseort: Teheran (Iran)

Födelsedatum: 1961

Tidigare högre rådgivare till chefen för försvarsmaktens generalstab. Chef för Irans nationella polis från 2005 till i början av 2015. Även chef för den iranska it-polisen (uppförd på förteckningen) från och med januari 2011 till i början av 2015. Styrkor under hans befäl ledde brutala attacker mot fredliga demonstranter och en våldsam nattlig attack mot sovsalarna på Teherans universitet den 15 juni 2009. För närvarande chef för Irans huvudkontor för stöd till det jemenitiska folket.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein (Hoseyn)

Födelseort: Najafabad (Iran)

Födelsedatum: 1945

Chef för Ansar-e Hezbollah och överste i Islamiska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC). Medgrundare av Ansar-e Hezbollah. Denna paramilitära styrka ansvarade för extremt våld under ingripanden mot studenter och universitet 1999, 2002 och 2009.

Han bibehåller sin framträdande roll i en organisation som är beredd att begå människorättsbrott mot allmänheten, bland annat genom att främja aggression mot kvinnor för deras val av klädsel.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

 

Ställföreträdande befälhavare för Basij, chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran (till och med februari 2010). Seyyed al-Shohada-kåren ansvarar för säkerheten i provinsen Teheran och spelade en avgörande roll i de brutala angreppen på demonstranter under 2009.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

 

General för IRGC, har en framträdande roll inom Sarollah-basen. Undertecknade en skrivelse som den 26 juni 2009 skickades till hälsoministeriet enligt vilken det är förbjudet att lämna ut dokument eller medicinska journaler till personer som skadats eller lagts in på sjukhus vid händelserna som ägde rum efter valet.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef för arméns kommando- och generalstabshögskola (Dafoos). F.d. chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-kåren spelade en avgörande roll i organisationen av repressiva åtgärder mot protester under 2009.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Födelseort: Esfahan (Iran)

Födelsedatum: 1963

Tidigare ansvarig för den iranska brottsbekämpningsstyrkans centrum för strategiska studier, ett organ med anknytning till den nationella polisen. Chef för polisens centrum för strategiska studier, ställföreträdande chef för Irans nationella polis t.o.m. juni 2014. I egenskap av ställföreträdande chef för den nationella polisen fr.o.m. 2008 bar Ahmad-Reza Radan ansvaret för misshandel, mord samt godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden av demonstranter som utfördes av polisstyrkorna. För närvarande befälhavare för IRGC med ansvar för utbildning av irakiska styrkor för ’terrorismbekämpning’.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Tidigare chef för organet för katastrofberedskap i Teheran. I egenskap av chef för Teherans polis fram till januari 2010 var han ansvarig för våldsamma angrepp från polisens sida på demonstranter och studenter. I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran var Azizollah Rajabzadeh den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak i december 2009 som hade högst rang.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Födelseort: Teheran

Födelsedatum: 1963

Chef för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet från oktober 2009. Befälhavare för Basij fram till oktober 2009. Styrkor under hans befäl deltog i massmisshandel, mord, frihetsberövanden och tortyr av fredliga demonstranter.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed (Seyed) Hassan

 

Rådgivare och ledamot i högsta domstolens 28:e avdelning. Chef för domstolen i Mashhad fram till september 2014. Rättegångar under hans överinsyn har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundlägganderättigheter respekterats och på grundval av bekännelser som tvingats fram genom påtryckningar och tortyr. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Najafabad (Iran)

Födelsedatum: 1945

Ledamot av Sakkunnigrådet (Assembly of Experts), även representant för den högste ledaren i provinsen Markazi och ordförande för högsta förvaltningsdomstolen. Allmän åklagare i Iran fram till september 2009 och tidigare underrättelseminister under president Khatami. I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet, då de åtalade förvägrades sina rättigheter och rätten till juridiskt biträde.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Tidigare biträdande säkerhetsofficer vid revolutionsdomstolen i Teheran. Tidigare domare vid revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för ärendena rörande de fångar som gripits i samband med kriserna efter valet och hotade regelbundet fångarnas familjer för att tysta dem. Han har spelat en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak under 2009. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar dött.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad (Mohamad)

 

Chef för organisationen för islamisk propaganda i provinsen Khorasan-Razavi. Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad, fram till 2013. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tidigare domare, revolutionsdomstolen i Teheran. Han medverkade i rättegångar mot demonstranter. Blev förhörd i domstol om övergrepp i Kahrizak. Han spelade en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning av fångar till fånglägret Kahrizak under 2009. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar dött.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Födelseort: Yazd (Iran)

Födelsedatum: 1953

Allmän åklagare i Teheran sedan augusti 2009. Dolatabadis kansli lagförde ett stort antal demonstranter, däribland personer som deltog i protesterna under Ashuradagen i december 2009. Han beslutade om stängning av Karubis kansli i september 2009 och om att av flera reformpolitiker skulle gripas och i juni 2010 beslutade han att två reformpartier skulle förbjudas. Hans kansli åtalade demonstranterna för Moharebeh, eller hädelsebrott, som är förenat med dödsstraff och förvägrade dem som riskerade dödsstraff en rättvis rättegång. Hans kansli grep också reformivrare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.

I oktober 2018 meddelade han medierna att fyra fängslade iranska miljöaktivister skulle åtalas för att ’så korruption på jorden’, en anklagelse som medför dödsstraff.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 28. Anses också ansvarig för domarna mot medlemmar av bahaisamfundet. Han har handlagt ärenden efter valet. Han utdömde långa fängelsestraff för sociala och politiska aktivister och journalister vid orättvisa rättegångar och dömde ett flertal demonstranter och sociala och politiska aktivister till döden.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran)

Födelsedatum: 1967

Allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009. I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in blanco-order som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. I januari 2010 höll en parlamentarisk utredning honom direkt ansvarig för frihetsberövandet av tre fångar som senare dog i häktet. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett hans delaktighet i ett fall där tre män dött som häktats på hans order efter valet. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit. Han frikändes den 19 augusti 2015 av en iransk domstol från anklagelser med anknytning till tortyren av tre unga män och deras död i fängelseanläggningen i Kahrizak 2009.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Ställföreträdande chef för domstolsväsendets enhet för sociala frågor och brottsförebyggande i provinsen Khorasan-Razavi. Vice åklagare i Mashhad fram till åtminstone 2015. Rättegångar med honom som åklagare har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterades. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 15. Domare som utfärdar häktningsorder vid tribunalen i Teheran. Som ansvarig för domstolsfall efter valet var han den domare som ledde ’skenrättegångarna’ sommaren 2009 och han dömde där två monarkister till döden. Han har dömt över hundra politiska fångar, människorättsaktivister och demonstranter till långa fängelsestraff.

År 2018 visade rapporter att han fortsatte att avkunna liknande domar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Domare i högsta domstolen, chef för 44:e avdelningen. Vice verkställande direktör för stiftelsen Setad-e Dieh. Chefsdomare, revolutionsdomstolen i Mashhad (2001–2011). Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala (upp till 550 mellan sommaren 2009 och sommaren 2011) avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef för domstolsväsendet i Teheran. Tidigare chef för Irans fängelseförvaltning. I denna egenskap medverkade han i massgripanden av politiska demonstranter och sopade igen spåren efter övergrepp som begåtts inom fängelsesystemet.

12.4.2011

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Biträdande chef för Teherans kriminalvårdsförvaltning. Chef för Evin-fängelset i Teheran fram till oktober 2010, en period under vilken tortyr ägde rum. Han var fångvaktare och hotade och utövade ofta påtryckningar på fångar.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

I egenskap av högre rådgivare till chefen för, och biträdande chef för, Irans kriminalvårdsorganisation var han ansvarig för allvarliga kränkningar av fångars mänskliga rättigheter. Administrerade ett system där fångar utsattes för övergrepp, tortyr och omänsklig/förnedrande behandling och hade mycket dåliga levnadsförhållanden.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud (Mahmud)

 

Rådgivare till Irans höga råd för mänskliga rättigheter. Tidigare sekreterare för det höga rådet för mänskliga rättigheter. Tidigare guvernör i provinsen Ilam. Tidigare politisk direktör vid inrikesministeriet. Som chef för artikel 10-kommittén enligt lagen om politiska partiers och gruppers verksamhet ansvarar han för utfärdandet av tillstånd till demonstrationer och andra offentliga evenemang och för registreringen av politiska partier.

Under 2010 stoppade han verksamheten inom två reformistiska politiska partier med kopplingar till Musavi – Fronten för delaktighet i det islamiska Iran (Islamic Iran Participation Front) och Islamiska revolutionens heliga krigare (Islamic Revolution Mujahedeen Organisation). Från 2009 och framåt har han systematiskt och kontinuerligt vägrat tillstånd till alla icke-statliga folkmöten och därmed åsidosatt den konstitutionella rätten att demonstrera, vilket har lett till många gripanden av fredliga demonstranter i strid med rätten till mötesfrihet.

Under 2009 vägrade han också att ge oppositionen tillstånd att genomföra en ceremoni för att hedra minnet av dem som dödats i protesterna mot presidentvalet.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan (Hasan)

 

Ansvarig för avdelning 1 i fängelset i Rajai Shahr, Karaj, fram till juli 2010. Flera före detta fångar har uppgett att han använt tortyr och gett order om att fångar skulle vägras medicinsk vård. En fånge i fängelset i Rajai Shahr har enligt en utskrift av en utsaga rapporterat att han med Akharians goda minne blivit allvarligt misshandlad av samtliga fångvaktare. Dessutom har under Akharians period som ansvarig åtminstone en fånge, Mohsen Beykvand, rapporterats misshandlad och avliden. Beykvand avled i september 2010. Andra fångar hävdar på ett trovärdigt sätt att han mördades på order av Hassan Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Justitieminister. Tidigare direktör för byrån för särskilda utredningar. Fram till juli 2016 biträdande inrikesminister och chef för det offentliga registret. Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan april 2014. Tidigare ordförande för Teherans domstolar. Som ordförande för Teherans domstolar har han gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, åsidosättande av fångars rättigheter samt ett stora antal avrättningar.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Chef för enhet 22 vid appellationsdomstolen i Shiraz från november 2011. Åklagare i Shiraz fram till oktober 2011. Åklagare i målet om bombattentatet i Shiraz 2008, vilket regimen utnyttjade för att döma flera personer utan koppling till attentatet till döden. Han har utdömt dödsstraff och andra hårda straff mot minoriteter och därmed bland annat kränkt deras rätt till en rättvis rättegång och till skydd mot godtyckligt frihetsberövande.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI, generalmajor doktor Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI, generalmajor doktor Seyed Hassan; FIROUZABADI, generalmajor doktor Seyyed Hasan; FIROUZABADI, generalmajor doktor Seyed Hassan)

Födelseort: Mashad

Födelsedatum: 3.2.1951

Som chef för Irans försvarsmakt (1989–2016) var han högsta militära befälhavare med ansvar för ledningen av samtliga militära divisioner och all militär strategi, inbegripet Islamiska revolutionsgardet och polisen. Styrkor under hans formella befäl utförde 2009 brutala angrepp på fredliga demonstranter samt massgripanden.

Även medlem i högsta nationella säkerhetsrådet och rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council).

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Allmän åklagare i Qom (2008–2017), nu chef för generaldirektoratet för fängelser. Han bär ansvaret för godtyckliga frihetsberövanden och misshandel av dussintals dömda brottslingar i Qom. Han var medansvarig till en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den extrema och ökande användningen av dödsstraffet, vilket innebar en stark ökning av antalet avrättningar under 2009–2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza (Mohamed Reza)

 

Chef för justitieministeriets kontor i Yazd. Tidigare vice åklagare i Esfahan. Delaktig i förfaranden där de åtalade har förvägrats en rättvis rättegång, såsom fallet Abdollah Fathi, som avrättades i maj 2011 sedan Habibi under rättegången i mars 2010 ignorerat hans rätt att bli hörd samt frågor om hans mentala hälsa. Han var därmed medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och bidrog till en markant ökning av antalet avrättningar under 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Födelseort: Esfahan

Födelsedatum: 1956

I egenskap av general i Islamiska revolutionsgardet har han haft en huvudroll i att skrämma och hota Irans ’fiender’. I egenskap av tidigare chef för IRGC:s Sarollah-kår i Teheran och före detta chef för Basij-styrkorna spelade han en central roll vid ingripandena mot demonstranter efter valet 2009.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

 

Politisk chef för IRGC. Han har gjort ett stort antal försök att undertrycka yttrandefriheten och den fria debatten genom sina offentliga uttalanden till stöd för gripande och bestraffning av demonstranter och oliktänkande. Han var en av de första högt rankade ämbetsmän som 2009 begärde att Musavi, Karubi och Khatami skulle gripas. Han har stött användningen av metoder som bryter mot rätten till en rättvis rättegång, bland annat offentliga bekännelser, och han har offentliggjort innehållet i förhör före rättegång. Det finns också belägg som visar att han översett med användningen av våld mot demonstranter, och eftersom han är fullvärdig medlem av IRGC är det högst sannolikt att han varit medveten om användningen av hårdföra förhörsmetoder för att tvinga fram bekännelser.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud (Masud)

 

Biträdande chef för Irans försvarsmakt, med ansvar för kulturfrågor (även känt som högkvarteret för statlig försvarspublicitet). Som biträdande personalchef deltog han aktivt i repressiva åtgärder mot demonstrationerna 2009. I en intervju i Kayhan sa han att många demonstranter i och utanför Iran hade identifierats och att åtgärder skulle vidtas mot dem när tillfälle gavs. Han har öppet manat till repressiva åtgärder mot utländska massmediekanaler och den iranska oppositionen. År 2010 uppmanade han regeringen att införa hårdare lagstiftning mot iranier som samarbetade med utländska medier.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad (Mohamed) Saleh

 

Ställföreträdande ansvarig för parlamentsfrågor vid revolutionsgardet. Mellan 2011 och 2016 parlamentsledamot för provinsen Yazd och ledamot av den parlamentariska kommittén för nationell säkerhets- och utrikespolitik. Tidigare befälhavare för milisen Basijs studentstyrkor.

I denna egenskap var han aktivt involverad i ingripandena mot demonstrationer och i indoktrineringen av barn och ungdomar i syfte att undertrycka yttrandefrihet och avvikande åsikter. I egenskap av ledamot av den parlamentariska kommittén för nationell säkerhets- och utrikespolitik har han offentligt uttryckt stöd för undertryckandet av oppositionen mot regeringen.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (Behruz) (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Födelseort: Teheran

Födelsedatum: 1983

Chef för it-gruppen ’Ashiyaneh’, som har kopplingar till den iranska regimen. Ashiyaneh är en it-säkerhetsgrupp som grundades av Behruz Kamalian och som ligger bakom intensiva cyberattacker mot motståndare inom landet samt mot reformister och utländska institutioner. Verksamheten inom Kamalians Ashiyaneh-organisation har stött regimens ingripanden mot oppositionen under vilka en mängd allvarliga människorättskränkningar har begåtts.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Biträdande chef för justitieministeriet i provinsen Khorasan Razavi. Tidigare åklagare i Kermanshah. Han har haft betydelse för det stora antal dödsdomar som utdömts i Iran, inbegripet åtal mot sju fångar som dömts för narkotikahandel, vilka hängdes samma dag, den 3 januari 2010, i Kermanshahs centralfängelse.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias Reza; OMIDI Reza)

 

Chef för polisens avdelning VI, utredningsavdelningen. Tidigare chef för iranska polisens underrättelsetjänst. Tidigare chef för den iranska polisens enhet för databrott. Han hade ansvaret för tusentals utredningar och åtal mot reformister och politiska motståndare som använt sig av internet. Han var därmed ansvarig för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom förtryck av personer som står upp för sina lagenliga rättigheter, inbegripet yttrandefriheten, under och efter den gröna rörelsen 2009.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud (Mahmud)

Tidigare direktör för fotbollsklubben Persepolis i Teheran

Tidigare ordförande i Teherans stads olje- och transportnämnd. Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor under ingripandena 2009. Som Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor bar han det direkta ansvaret för många beslut om gripande av oskyldiga fredliga demonstranter och aktivister. Många rapporter från människorättsförsvarare visar att praktiskt taget alla som greps, på hans order hölls isolerade utan tillgång till sin advokat eller sin familj och utan att åtal väcktes, under en kortare eller längre tid, ofta under förhållanden som innebar påtvingat försvinnande. Familjerna har ofta inte informerats om gripandet.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI (KHODAI SURI) Hojatollah

Födelseort: Selseleh (Iran)

Födelsedatum: 1964

Ledamot av nationella kommittén för säkerhets- och utrikespolitik. Parlamentsledamot för provinsen Lorestan. Ledamot av parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik. Chef för Evin-fängelset fram till 2012. Tortyr var vanligt förekommande i Evin-fängelset under Suris tid som chef där. På avdelning 209 hölls många aktivister fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Födelseort: Shahr Kord, Esfahan

Födelsedatum: 1959

Tidigare ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran. Tidigare generalguvernör för Islamiska revolutionsgardet i provinsen Teheran. I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bar han ett övergripande ansvar för all Islamiska revolutionsgardets repression i provinsen Teheran, däribland ingripandena mot politiska protester sedan juni 2009. För närvarande styrelseledamot vid Khajeh Nasireddin Tusi tekniska universitet.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein (Hoseyn)

 

Första biträdande rådgivare till rättsväsendet och domare i högsta domstolen. Irans biträdande allmänna åklagare (2007–2015). I denna egenskap var han ansvarig för mål som hade anknytning till protesterna efter valet 2009 och som genomfördes i strid med de mänskliga rättigheterna. I denna egenskap översåg han också med de orimliga straffen för narkotikabrott.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem (Mohamed-Kazem)

 

Ordförande för förvaltningsdomstolen. Han medverkade i egenskap av chef för försvarsmaktens domstolsgren i förtrycket av fredliga demonstranter 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Domare vid brottmålsdomstolen i provinsen Teheran. Han var involverad i ett flertal mål mot demonstranter, bl.a. mot Abdol-Reza Ghanbari, en lärare som arresterades i januari 2010 och dömts till döden för sin politiska verksamhet.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher (Mohamed-Bagher)

 

Vice ordförande för domstolsförvaltningen i provinsen Sydkhorasan, med ansvar för brottsförebyggande verksamhet. Utöver de 140 avrättningar, som han i juni 2011 medgav hade ägt rum under perioden mars 2010–mars 2011, har ett hundratal andra avrättningar i hemlighet genomförts under samma period i samma provins, Sydkhorasan, utan att vare sig de avrättades familjer eller advokater informerats. Han var därmed medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till ett stort antal dödsstraff.

10.10.2011

60.

HOSSEINI doktor Mohammad (alias HOSSEYNI, doktor Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed och Sayyid)

Födelseort: Rafsanjan, Kerman

Födelsedatum: 1961

Rådgivare till den tidigare presidenten Mahmud Ahmadinejad och talesperson för den hårdföra politiska falangen Yekta. Minister för kultur och islamisk vägledning (2009–2013). Tidigare medlem i IRGC och medansvarig för repressionen mot journalister.

10.10.2011

64.

KAZEMI Toraj

 

Chef för it-polisen, som EU har fört upp på förteckningen. I denna egenskap förkunnade han inledandet av en kampanj för att rekrytera statliga hackare i syfte att bättre kontrollera informationen på internet och angripa ’skadliga’ webbplatser.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Födelseort: Najaf (Irak)

Födelsedatum: 1960 eller augusti 1961

Utsågs till chef för rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council) den 29 december 2018. Chef för domstolsväsendet sedan 2009. Chefen för domstolsväsendet måste samtycka till och skriva under varje straff rörande qisas (vedergällning), hudud (brott mot Gud) och tazirat (brott mot staten). Detta inbegriper domar som innebär dödsstraff, spöstraff och amputationer. I detta hänseende har han personligen skrivit under talrika domar om dödsstraff som strider mot internationella standarder, inbegripet stening, avrättningar genom hängning med strangulation, avrättning av underåriga och offentliga avrättningar, som de avrättningar där fångar hängts från broar inför folkmassor på flera tusen personer. Han har därför bidragit till ett stort antal avrättningar. Han har också tillåtit kroppsstraff, såsom amputationer och droppande av syra i de dömdas ögon. Sedan Sadeq Larijani tillträdde sitt ämbete har godtyckliga frihetsberövanden av politiska fångar, människorättsförsvarare och minoriteter ökat markant. Sadeq Larijani bär också ansvaret för de iranska rättsprocessernas systematiska underlåtande att respektera rätten till en rättvis rättegång.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed (Seyed) Solat

Födelseort: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) – (Iran)

Födelsedatum: 1967

Tidigare borgmästare i Irans näst största stad, Mashhad, där det regelbundet förekommer offentliga avrättningar. Tidigare biträdande inrikesminister för politiska frågor, utnämnd 2009. I denna egenskap var han ansvarig för beslut om förtryck av personer som försökte hävda sina legitima rättigheter, bland annat yttrandefriheten. Senare utsågs han till chef för den iranska valkommissionen för parlamentsvalet 2012 och presidentvalet 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Biträdande chef för inspektoratet för rättsliga frågor och offentlig inspektion inom justitieministeriet i Teheran. Tidigare åklagare i Karaj. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, bl.a. som åklagare vid rättegångar där dödsstraff utdömts. Det genomfördes ett stort antal avrättningar i Karaj-regionen under hans tid som åklagare.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf (alias Ali Ashraf Rostami Aghdam)

 

Tidigare direktör för Evin-fängelset, utnämnd i mitten av 2012. Under hans ämbetstid försämrades förhållandena i fängelset och enligt rapporter ökade misshandeln av fångar. I oktober 2012 inledde nio kvinnliga fångar en hungerstrejk i protest mot kränkningen av deras rättigheter och den brutala behandlingen från fängelsevakternas sida.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

 

I egenskap av åklagare i provinsen Mazandaran har Jafari rekommenderat att dödsdomar utfärdas i mål han drivit, vilket har lett till många avrättningar, bland annat offentliga avrättningar och under omständigheter där utfärdandet av dödsdomar strider mot internationell människorättslagstiftning, t.ex. oproportionerlig eller alltför hård bestraffning. Jafari har också varit ansvarig för olagliga gripanden och kränkningar av bahaifångars rättigheter från det inledande gripandet till deras placering i isoleringscell i underrättelsetjänstens häkte.

12.3.2013

85.

HAMLBAR Rahim

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Tabriz, avdelning 1. Ansvarig för hårda domar mot azeriska etniska minoriteter och aktivister för arbetstagares rättigheter, och har anklagat dem för spionage, handlingar mot den nationella säkerheten, propaganda mot den iranska regimen och förolämpning av Irans ledare. Ett uppmärksammat fall rörde 20 frivilliga jordbävningshjälparbetare (efter en jordbävning i Iran i augusti 2012) som han dömde till fängelse för deras försök att hjälpa offer för jordbävningen. Domstolen befann hjälparbetarna skyldiga till att ’gemensamt ha samarbetat och samverkat för att begå brott mot den nationella säkerheten.’

12.3.2013”

Enheter

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

”1.

Cyber Police (it-polisen)

Plats: Teheran, webbplatsen http://www.cyberpolice.ir

Den iranska it-polisen, som inrättades i januari 2011, är en enhet inom Islamiska republiken Irans polis som vid tidpunkten för dess inrättande och till i början av 2015 leddes av Esmail Ahmadi-Moqaddam (uppförd på förteckningen). Ahmadi-Moqaddam har framhållit att it-polisen ska ta itu med antirevolutionära och oliktänkande grupper som 2009 använde internetbaserade sociala nätverk för att sätta igång protester mot omvalet av president Mahmud Ahmadinejad. I januari 2012 utfärdade it-polisen nya riktlinjer för internetkaféer med krav på att användare lämnar personuppgifter som ska behållas av kaféägarna i sex månader samt ett register över de webbplatser de besökt. Dessa bestämmelser innebär också krav på att kaféägare installerar intern-TV-kameror och bevarar inspelningarna i sex månader. Genom dessa nya bestämmelser kan det skapas en loggbok som myndigheterna kan använda för att spåra aktivister eller andra som bedöms utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.

I juni 2012 rapporterade iranska medier att it-polisen skulle inleda kraftåtgärder mot virtuella privata nät (VPN). Den 30 oktober 2012 grep it-polisen bloggaren Satar Beheshti (utan arresteringsorder) för ’handlingar mot den nationella säkerheten på sociala nätverk och Facebook’. Beheshti hade kritiserat den iranska regeringen i sin blogg. Beheshti hittades den 3 november 2012 död i sin fängelsecell och tros ha torterats till döds av it-polismyndigheterna.

12.3.2013”