ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 81

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
22 mars 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister ( 1 )

22

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering ( 1 )

30

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister ( 1 )

45

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister ( 1 )

58

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/361 av den 13 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 151/2013 vad gäller tillgång till uppgifter i transaktionsregister ( 1 )

69

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/362 av den 13 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister ( 1 )

74

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt ( 1 )

85

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/364 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller formatet för ansökan om registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 ( 1 )

125

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/365 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller de förfaranden och former för informationsutbyte om sanktioner, åtgärder och undersökningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 ( 1 )

128

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/356

av den 13 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 4.9, och

av följande skäl:

(1)

För att förbättra effektiviteten och dra nytta av likheterna i rapporteringen av derivat och rapporteringen av transaktioner för värdepappersfinansiering, bör skyldigheten att rapportera uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) 2015/2365 anpassas till skyldigheten att rapportera transaktioner i derivat till transaktionsregister i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (2). Rapporteringskraven som specificerar uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering bör därför likna rapporteringskraven som specificerar uppgifterna om derivatkontrakt.

(2)

För att informationen om transaktioner för värdepappersfinansiering ska vara effektiv och användbar bör de särskilda uppgifter om sådana transaktioner som ska rapporteras anpassas till de olika typerna av transaktioner för värdepappersfinansiering som identifieras i förordning (EU) 2015/2365. När det gäller rapportering av marginalutlåning är avsikten med förordning (EU) 2015/2365 att fånga upp transaktioner som tjänar samma syfte som återköpstransaktioner, köp- och återförsäljningstransaktioner eller transaktioner för värdepappersutlåning, och som därför medför liknande risker för den finansiella stabiliteten genom att de leder till uppbyggnad av lånefinansierade placeringar, procyklikalitet och ökad sammankoppling på finansmarknaderna eller genom att de bidrar till likviditets- och löptidstransformering. Marginalutlåning innefattar därför transaktioner som omfattas av marginalavtal mellan finansinstitut och deras kunder där finansinstituten erbjuder prime brokerage-tjänster till kunderna, men innefattar inte andra lån som till exempel lån för omstrukturering av företag som, trots möjligheten att använda värdepapper, inte bidrar till de systemrisker som förordning (EU) 2015/2365 syftar till att minska.

(3)

Det är viktigt att uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering som clearas via en central motpart rapporteras korrekt och lätt kan identifieras, oavsett om transaktionen clearades samma dag som den ingicks eller en senare dag.

(4)

För att säkerställa uttömmande rapportering då vissa uppgifter om säkerheten inte är kända på dagen för handel bör motparter uppdatera informationen om säkerheter så snart som denna information blir tillgänglig för dem, och senast den första bankdagen efter valuteringsdagen för transaktionen för värdepappersfinansiering.

(5)

För att informationen ska vara mer användbar för de myndigheter som ges tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregister bör motparter, för korgar av säkerheter som de använder för att ställa säkerhet i sådana transaktioner, rapportera det internationella standardnumret för värdepapper (ISIN) till transaktionsregistret, om korgen har en sådan kod.

(6)

Om en motpart ställer säkerheter på grundval av nettoexponering till följd av avräkning av ett antal transaktioner för värdepappersfinansiering mellan två motparter, är det ofta inte möjligt att göra en särskild tilldelning av säkerhet till en enskild transaktion, och tilldelningen av säkerhet är därmed inte känd. I sådana situationer bör motparter kunna rapportera säkerheter oberoende av det underliggande lånet.

(7)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lämnat till kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

(8)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om förslagen till tekniska tillsynsstandarder, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras

1.   Rapporter enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 ska innehålla fullständiga och korrekta uppgifter enligt vad som anges i tabellerna 1, 2, 3 och 4 i bilagan, för den berörda transaktionen för värdepappersfinansiering.

2.   När ingåendet av en transaktion för värdepappersfinansiering rapporteras ska en motpart ange åtgärdstypen ”ny” (New) i fält 98 i tabell 2 i bilagan till denna förordning. Vid alla eventuella påföljande rapporter med uppgifter om samma transaktion ska fält 98 i tabell 2 i bilagan till denna förordning fyllas i med åtgärdstypen för den transaktionen.

Artikel 2

Transaktioner för värdepappersfinansiering som clearas av centrala motparter

1.   Om en transaktion för värdepappersfinansiering vars uppgifter redan har rapporterats i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 sedan clearas via en central motpart, ska den, när den har clearats, rapporteras som avslutad genom att fält 98 i tabell 2 i bilagan fylls i med åtgärdstypen ”avslut/förtida avslut” (Termination/Early Termination), och den nya transaktion för värdepappersfinansiering som uppstår vid clearingen ska rapporteras.

2.   En transaktion för värdepappersfinansiering som ingås på en handelsplats och clearas via en central motpart under samma dag ska endast rapporteras efter det att transaktionen har clearats.

3.   För den marginalsäkerhet som har ställts eller mottagits för en clearad transaktion för värdepappersfinansiering ska en motpart rapportera de uppgifter som anges i tabell 3 i bilagan till denna förordning och ange relevant åtgärdstyp i fält 20 i samma tabell.

Artikel 3

Rapportering av säkerheter

1.   Om motparterna i en transaktion för utlåning eller inlåning av värdepapper eller råvaror har kommit överens om att säkerhet inte ska ställas, ska de ange detta i fält 72 i tabell 2 i bilagan.

2.   Om säkerheten för en transaktion för värdepappersfinansiering är knuten till ett enskilt lån och uppgifterna för säkerheten är kända av motparten vid tidsfristen för rapporteringen, ska motparten ange fullständiga och korrekta uppgifter om samtliga enskilda komponenter av säkerheten för den transaktionen i fält 75–94 i tabell 2 i bilagan, när denna transaktion rapporteras för första gången med åtgärdstypen ”ny” (New) i fält 98 i tabell 2 i bilagan.

3.   Om säkerheten för en transaktion för värdepappersfinansiering är knuten till ett enskilt lån men uppgifterna för säkerheten inte är kända av motparten vid tidsfristen för rapporteringen, ska motparten, med åtgärdstypen ”uppdatering av säkerhet” (Collateral update) i fält 98 i tabell 2 i bilagan, ange fullständiga och korrekta uppgifter om samtliga enskilda komponenter av säkerheten för transaktionen i fält 75–94 i tabell 2 i bilagan, så snart som dessa uppgifter är kända och senast den första bankdagen efter den valuteringsdag som anges i fält 13 i tabell 2 i bilagan.

4.   En motpart som säkrar en eller flera transaktioner för värdepappersfinansiering med en korg av säkerheter som har ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) ska ange ISIN-koden i fält 96 i tabell 2 i bilagan när den rapporterar transaktionen med åtgärdstyp ”ny” (New) i fält 98 i tabell 2 i bilagan.

5.   En motpart som säkrar en eller flera transaktioner för värdepappersfinansiering med en korg av säkerheter som inte har ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) ska ange koden ”NTAV” i fält 96 i tabell 2 i bilagan när den rapporterar transaktionen med åtgärdstyp ”ny” (New) i fält 98 i tabell 2 i bilagan.

6.   För tillämpningen av punkterna 4 och 5 ska motparten också, med åtgärdstypen ”uppdatering av säkerhet” (Collateral update) i fält 98 i tabell 2 i bilagan, ange fullständiga och korrekta uppgifter om samtliga enskilda komponenter av säkerheten för transaktionen i fält 75–94 i tabell 2 i bilagan, så snart som dessa uppgifter är kända och senast den första bankdagen efter den valuteringsdag som anges i fält 13 i tabell 2 i bilagan.

7.   En motpart som säkrar flera transaktioner för värdepappersfinansiering på grundval av nettoexponering ska ange ”sant” (True) i fält 73 i tabell 2 i bilagan. Motparten ska, med åtgärdstypen ”uppdatering av säkerhet” (Collateral update) i fält 98 i tabell 2 i bilagan, ange fullständiga och korrekta uppgifter om samtliga enskilda komponenter av säkerheten för transaktionerna i fält 75–94 i tabell 2 i bilagan, så snart som dessa uppgifter är kända och senast den första bankdagen efter den valuteringsdag som anges i fält 13 i tabell 2 i bilagan.

Artikel 4

Rapportering av återanvändning av säkerheter

1.   En motpart som tar emot ett eller flera finansiella instrument som säkerhet i en transaktion för värdepappersfinansiering ska ange fullständiga och korrekta uppgifter om all återanvändning av vart och ett av dessa finansiella instrument i fälten 7, 8 och 9 i tabell 4 i bilagan.

2.   En motpart som tar emot kontanter som säkerhet i en transaktion för värdepappersfinansiering ska ange fullständiga och korrekta uppgifter om all återinvestering av kontantsäkerhet i fälten 11, 12 och 13 i tabell 4 i bilagan.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA

Tabell 1

Uppgifter om motpart

Nr

Fält

Uppgifter som ska rapporteras in

Repa

BSB

SL

ML

1

Rapporteringstillfälle

Datum och klockslag för inlämning av rapport till transaktionsregistret.

J

J

J

J

2

Rapporterande enhet

Unik kod för identifiering av det företag som lämnar in rapporten. Om rapportinlämningen har delegerats till en tredje part eller till den andra motparten, en unik kod för det företaget.

J

J

J

J

3

Rapporterande motpart

Unik kod som anger den rapporterande motparten.

J

J

J

J

4

Rapporterande motparts typ

Ange om den rapporterande motparten är en finansiell eller icke-finansiell motpart.

J

J

J

J

5

Rapporterande motparts bransch/sektor

En eller flera koder som klassificerar den rapporterande motpartens typ av verksamhet.

Om den rapporterande motparten är en finansiell motpart ska detta fält innehålla alla nödvändiga koder som ingår i taxonomin för finansiella motparter och som gäller för motparten.

Om den rapporterande motparten är en icke-finansiell motpart ska detta fält innehålla alla nödvändiga koder som ingår i taxonomin för icke-finansiella motparter och som gäller för motparten.

Om mer än en verksamhet rapporteras ska koderna anges i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse.

J

J

J

J

6

Ytterligare sektorklassificering

Om den rapporterande motparten är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller en alternativ investeringsfond (AIF): en kod som visar om det är en börshandlad fond (ETF) eller en penningsmarknadsfond (MMF)

Om den rapporterande motparten är en alternativ investeringsfond (AIF) eller en icke-finansiell motpart som bedriver finans- och försäkringsverksamhet eller fastighetsverksamhet: en kod som visar om det är en stiftelse för investeringar i fast egendom (REIT).

J

J

J

J

7

Filial till den rapporterande motparten

Om den rapporterande motparten ingår en transaktion för värdepappersfinansiering genom en filial: filialens identifieringskod.

J

J

J

J

8

Filial till den andra motparten

Om den andra motparten ingår en transaktion för värdepappersfinansiering genom en filial: filialens identifieringskod.

J

J

J

J

9

Motpartssida

Uppgift som anger om den rapporterande motparten är en säkerhetsställare eller säkerhetstagare i enlighet med artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 (1).

J

J

J

J

10

Rapporterande enhet

Om en finansiell motpart ansvarar för rapporteringen på den andra motpartens vägnar i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (2): den finansiella motpartens unika identifieringskod.

Om ett förvaltningsbolag ansvarar för rapporteringen på vägnar av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 4.3 i samma förordning: förvaltningsbolagets unika identifieringskod.

Om en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ansvarar för rapporteringen på en alternativ investeringsfonds vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: AIF-förvaltarens unika identifieringskod.

J

J

J

J

11

Den andra motparten

Unik identifieringskod för den enhet som den rapporterande motparten ingick transaktionen för värdepappersfinansiering med. Om denne är en enskild fysisk person ska en kundkod anges på ett konsekvent sätt.

J

J

J

J

12

Den andra motpartens land

Landskoden för det land där den andra motparten har sitt säte eller, om den andra motparten är en fysisk person, landskoden för det land där den har sin hemvist.

J

J

J

J

13

Förmånstagare

Om kontraktets förmånstagare inte är en motpart i detta, ska den rapporterande motparten ange denna förmånstagare med en unik kod eller, om det gäller enskilda fysiska personer, med en kundkod som bestäms av den juridiska person som den enskilde anlitar och som används på ett konsekvent sätt.

J

J

J

N

14

Trepartsagent

Unik identifieringskod för den tredje part till vilken den rapporterande motparten har gett i uppdrag att ta hand om behandlingen av en transaktion för värdepappersfinansiering efter handel (om tillämpligt).

J

J

J

N

15

Mäklare

Unik kod för den enhet som fungerar som mellanhand till den rapporterande motparten, men utan att själv bli motpart i transaktionen för värdepappersfinansiering. För transaktioner för värdepappersutlåning räknas inte ombudet för en långivare som mäklare.

J

J

J

N

16

Clearingmedlem

Om transaktionen omfattas av clearing: unik identifieringskod för den ansvariga clearingmedlemmen hos den rapporterande motparten.

J

J

J

N

17

Deltagare eller indirekt deltagare i en central värdepapperscentral

Unik kod förden rapporterande motpartens deltagare eller indirekta deltagare i en central värdepapperscentral.

Om både deltagaren och den indirekta deltagaren i den centrala värdepapperscentralen är involverade i transaktionen: den indirekta deltagarens kod.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

J

J

J

N

18

Ombud för en långivare

Unik kod för det ombud för en långivare som är involverat i transaktionen för värdepapperslån.

J

N

J

N


Tabell 2

Uppgifter om lån och säkerheter

Nr

Fält

Uppgifter som ska rapporteras in

Repa

BSB

SL

ML

1

Unikt transaktions-ID (UTI)

Unikt referensnummer för en transaktion för värdepappersfinansiering i syfte att identifiera handeln.

J

J

J

J

2

Rapportens spårningsnummer

När det gäller transaktioner som följer av clearing ska tidigare UTI, dvs. UTI för den ursprungliga bilaterala transaktionen rapporteras. Tidigare UTI behöver dock inte rapporteras av motparter som är de centrala motparter som har clearat transaktionen för värdepappersfinansiering.

För en transaktion för värdepappersfinansiering som genomförs på en handelsplats och clearas under samma dag: ett nummer som genereras av handelsplatsen och som är unikt för det genomförandet.

J

J

J

N

3

Händelsens datum

Datum för den händelse avseende en transaktion för värdepappersfinansiering som ska rapporteras och som ingår i rapporten. För åtgärdstyperna ”uppdatering av värdering” (Valuation update), ”uppdatering av säkerhet” (Collateral update), ”uppdatering av återanvändning” (Reuse update), ”uppdatering av marginalsäkerhet” (Margin update): det datum som gäller för uppgifterna i rapporten.

J

J

J

J

4

Typ av transaktion för värdepappersfinansiering

Typ av transaktion för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.7–3.10 i förordning (EU) 2015/2365.

J

J

J

J

5

Clearad

Uppgift om central clearing har ägt rum.

J

J

J

N

6

Clearingtillfälle

Tidpunkt och dag när clearingen ägde rum.

J

J

J

N

7

Central motpart

Om kontraktet har clearats: den unika koden för den centrala motpart som har clearat kontraktet.

J

J

J

N

8

Handelsplats

Unik identifieringskod för den handelsplats där transaktionen för värdepappersfinansiering genomfördes.

Om transaktionen har ingåtts over-the-counter och är upptagen till handel: MIC-kod ”XOFF”.

Om transaktionen har ingåtts over-the-counter och inte är upptagen till handel: MIC-kod ”XXXX”.

J

J

J

N

9

Ramavtal, typ

Uppgift om typen av ramavtal inom vilket motparterna har ingått transaktionen för värdepappersfinansiering.

J

J

J

N

10

Annan ramavtalstyp

Ramavtalets benämning Detta fält ska endast fyllas i om ”OTHR” anges i fält 9.

J

J

J

N

11

Ramavtal, version

Uppgift om årsversionen av det ramavtal som är relevant för den rapporterade transaktionen, om tillämpligt.

J

J

J

N

12

Genomförandetillfälle

Datum och klockslag då transaktionen genomfördes.

J

J

J

J

13

Valuteringsdag (startdatum)

Datum som avtalats mellan motparterna för utbyte av kontanter, värdepapper eller råvaror mot säkerheter för den inledande delen (spotdelen) i transaktionen för värdepappersfinansiering.

J

J

J

N

14

Förfallodag (slutdatum)

Datum som avtalats mellan motparterna för utbyte av kontanter, värdepapper eller råvaror mot säkerheter för den avslutande delen (terminsdelen) i transaktionen för värdepappersfinansiering. Denna uppgift ska inte rapporteras för repor utan fastställd löptid.

J

J

J

N

15

Avslutandedag

Slutdatum i samband med ett fullständigt förtida avslut av transaktionen för värdepappersfinansiering.

J

J

J

J

16

Minimiuppsägningstid

Minsta antal bankdagar som en av motparterna har för att informera den andra motparten om avslut av transaktionen.

J

N

N

N

17

Tidigaste återkallelsedag

Tidigaste datum då kontantutlånaren har rätt att återkalla en del av medlen eller att avsluta transaktionen.

J

N

N

N

18

Uppgift om allmänt säkerhetsavtal

Uppgift som anger om transaktionen för värdepappersfinansiering omfattas av ett allmänt säkerhetsavtal. När det gäller värdepapperslån avser detta fält värdepapper som har lämnats som säkerhet och inte värdepapper som har lånats ut.

Koden ”GENE” ska anges för en transaktion för värdepappersfinansiering som omfattas av ett allmänt säkerhetsavtal. Ett allmänt säkerhetsavtal innebär ett arrangemang för transaktionen där den som ställer ett värdepapper som säkerhet kan välja bland ett relativt brett urval av värdepapper som uppfyller vissa fördefinierade krav.

Koden ”SPEC” ska anges för en transaktion för värdepappersfinansiering som omfattas av ett särskilt säkerhetsavtal. Ett särskilt säkerhetsavtal innebär ett arrangemang för transaktionen där den som erhåller säkerhet begär ett särskilt internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) från den som ställer säkerheten.

J

J

J

N

19

Uppgift om ”delivery by value” (DBV)

Uppgift som anger om transaktionen avvecklades med hjälp av DBV-mekanismen.

J

N

J

N

20

Metod för ställande av säkerhet

Uppgift som anger om säkerheten för transaktionen för värdepappersfinansiering omfattas av ett avtal om finansiell äganderättöverföring, ett avtal om finansiell säkerhet eller ett avtal om finansiell säkerhet med nyttjanderätt.

Om mer än en metod har använts för att ställa säkerhet ska det primära avtalet anges i detta fält.

J

N

J

J

21

Utan fastställd löptid

Uppgift som anger om transaktionen för värdepappersfinansiering saknar fastställd löptid (open term) eller har en kontraktsenligt fastställd löptid (fixed term).

För transaktioner utan fastställd löptid ska ”True” anges, och för transaktioner med fastställd löptid ska ”False” anges.

J

N

J

N

22

Möjlighet till avslutande

Uppgift som anger om transaktionen för värdepappersfinansiering förnyas automatiskt (”evergreen”) eller om den kan förlängas.

J

N

J

N

När det gäller marginalutlåning, ska beteckningarna i fälten 23–34 upprepas och fyllas i för varje valuta som används i marginallånet.

23

Fast ränta

För repor: den årliga räntesatsen för repans kapitalbelopp i enlighet med dagsberäkningsmetoden.

För marginalutlåning: den årliga räntesats på lånebeloppet som låntagaren betalar till långivaren.

J

N

N

J

24

Dagberäkningsmetod

Metod för beräkning av upplupen ränta på kapitalbeloppet för en räntesats.

J

N

N

J

25

Rörlig ränta

Uppgift om använd referensränta som justeras med förutbestämda intervall, med hänvisning till en marknadsreferensränta, om tillämpligt.

J

N

N

J

26

Referensperiod för rörlig ränta – periodangivelse

Period som utgör referensperiod för den rörliga räntan.

J

N

N

J

27

Referensperiod för rörlig ränta – multiplikator

Multiplikator för perioden som utgör referensperiod för den rörliga ränta som anges i fält 26.

J

N

N

J

28

Betalningsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse

Period som anger frekvensen för betalningar som omfattas av den rörliga räntan.

J

N

N

J

29

Betalningsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator

Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för den rörliga ränta som anges i fält 28.

J

N

N

J

30

Justeringsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse

Period som anger justeringsfrekvens för den rörliga räntan.

J

N

N

J

31

Justeringsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator

Multiplikator för perioden som anger justeringsfrekvens för den rörliga ränta som anges i fält 30.

J

N

N

J

32

Spread

Antal baspunkter som ska läggas till eller dras av från den rörliga räntan för att bestämma räntesatsen för lånet.

J

N

N

J

33

Valutabelopp för marginalutlåning

Beloppet för ett marginallån i en viss valuta.

N

N

N

J

34

Valuta för marginalutlåning

Valutan för marginallånet.

N

N

N

J

Fälten 35 och 36 ska upprepas och fyllas i för varje anpassning av den rörliga räntan.

35

Anpassad räntesats

Den räntesats som fastställts av ränteplanen.

J

N

N

N

36

Räntedatum

Datum då räntan börjar gälla.

J

N

N

N

37

Kapitalbelopp på valuteringsdagen

Kontantvärde för avveckling på transaktionens valuteringsdag.

J

J

N

N

38

Kapitalbelopp på förfallodagen

Kontantvärde för avveckling på transaktionens förfallodag.

J

J

N

N

39

Valuta för kapitalbelopp

Valutan för kapitalbeloppet.

J

J

N

N

40

Typ av tillgång

Uppgift om vilken typ av tillgång som omfattas av transaktionen för värdepappersfinansiering.

N

N

J

N

41

Identifiering av värdepapper

Identifiering av den tillgång som omfattas av transaktionen för värdepappersfinansiering.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

N

N

J

N

42

Klassificering av ett värdepapper

Kod för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) för den tillgång som omfattas av transaktionen för värdepappersfinansiering.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

N

N

J

N

Om en råvara lånats ut eller lånats ska klassificeringen av den råvaran anges i fälten 43, 44 och 45.

43

Basprodukt

Basprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.

N

N

J

N

44

Underprodukt

Underprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.

För detta fält krävs en särskild basprodukt i fält 43.

N

N

J

N

45

Ytterligare underprodukt

Ytterligare underprodukt som anges i tabellen med klassificering av råvaror.

För detta fält krävs en särskild underprodukt i fält 44.

N

N

J

N

46

Volym eller nominellt belopp

Volym eller nominellt belopp av det värdepapper eller den råvara som omfattas av transaktionen för värdepappersfinansiering.

För obligationer: det totala nominella beloppet, vilket innebär obligationernas antal multiplicerat med deras nominella värde.

För andra värdepapper eller råvaror: deras volym.

N

N

J

N

47

Måttenhet

Måttenhet som volymen är uttryckt i. Fältet är tillämpligt för råvaror.

N

N

J

N

48

Valuta för nominellt belopp

Om det nominella beloppet rapporteras, valuta för det nominella beloppet.

N

N

J

N

49

Pris på värdepapper eller råvara

För utlåning och inlåning av värdepapper och råvaror: det pris på värdepappret eller råvaran som används för att beräkna lånebeloppet.

För en köp- och återförsäljningstransaktion: det pris på värdepappret eller råvaran som används för att beräkna handelsbeloppet för spotdelen av den transaktionen.

N

J

J

N

50

Prisvaluta

Valuta i vilken priset på värdepappret eller råvaran är denominerat.

N

N

J

N

51

Kvalitet på värdepapper

Kod som klassificerar värdepapprets kreditrisk.

N

N

J

N

52

Värdepapprets löptid

Värdepapprets löptid.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

N

N

J

N

53

Emittentens jurisdiktion

Jurisdiktion som värdepapprets emittent omfattas av. För värdepapper som emitterats av ett utländskt dotterbolag: det yttersta moderbolagets jurisdiktion eller, om denna inte är känd, dotterbolagets jurisdiktion.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

N

N

J

N

54

Emittentens LEI-kod

LEI-kod för värdepapprets emittent.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

N

N

J

N

55

Typ av värdepapper

Kod som klassificerar värdepapprets typ.

N

N

J

N

56

Lånebelopp

Lånebeloppet, dvs. volymen eller det nominella lånebeloppet multiplicerat med priset i fält 49.

N

N

J

N

57

Marknadskurs

Marknadskursen för de värdepapper eller råvaror som lånas in eller ut.

N

N

J

N

58

Fast rabattsats

Fast ränta (överenskommen räntesats som ska betalas av långivaren för återinvestering av kontantsäkerheten minus eventuell låneavgift) som betalas av den som lånar ut värdepappret eller råvaran till låntagaren (positiv rabatt) eller som låntagaren betalar till långivaren (negativ rabatt) på saldot för kontantsäkerheten.

N

N

J

N

59

Rörlig rabattsats

Uppgift om den referensränta som används för att beräkna den rabattsats (överenskommen räntesats som ska betalas av långivaren för återinvestering av kontantsäkerheten minus eventuell låneavgift) som betalas av den som lånar ut värdepappret eller råvaran till låntagaren (positiv rabatt) eller som låntagaren betalar till långivaren (negativ rabatt) på saldot för kontantsäkerheten.

N

N

J

N

60

Referensperiod för rörlig rabattsats – periodangivelse

Period som utgör referensperiod för den rörliga rabattsatsen.

N

N

J

N

61

Referensperiod för rörlig rabattsats – multiplikator

Multiplikator för perioden som utgör referensperiod för den rörliga rabattsats som anges i fält 60.

N

N

J

N

62

Betalningsfrekvens för rörlig rabattsats – periodangivelse

Period som anger frekvensen för betalningar för den rörliga rabattsatsen.

N

N

J

N

63

Betalningsfrekvens för rörlig rabattsats – multiplikator

Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för den rörliga rabattsats som anges i fält 62.

N

N

J

N

64

Justeringsfrekvens för rörlig rabattsats – periodangivelse

Period som anger justeringsfrekvens för den rörliga rabattsatsen.

N

N

J

N

65

Justeringsfrekvens för rörlig rabattsats – multiplikator

Multiplikator för perioden som anger justeringsfrekvens för den rörliga rabattsats som anges i fält 64.

N

N

J

N

66

Rabattsatsens spread

Den rörliga rabattsatsens spread, uttryckt i räntepunkter.

N

N

J

N

67

Låneavgift

Avgift som den som lånar ett värdepapper eller en råvara betalar till långivaren.

N

N

J

N

68

Exklusiv tillgång

För utlåning och inlåning av värdepapper: uppgift som anger om låntagaren har exklusiv tillgång till att låna från långivarens värdepappersportfölj.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

N

N

J

N

69

Utestående marginallån

Summabelopp av marginallån, i basvalutan.

N

N

N

J

70

Basvaluta för utestående marginallån

Basvaluta för utestående marginallån.

N

N

N

J

71

Marknadsvärde för korta positioner

Marknadsvärde för den korta positionen, i basvalutan.

N

N

N

J

Uppgifter om säkerheter

72

Indikator för värdepapperslån utan säkerhet

Uppgift som anger om transaktionen för värdepapperslån saknar säkerhet.

Fältet ska inte användas när motparterna kommer överens om att säkra transaktionen men den särskilda tilldelningen av säkerhet ännu inte är känd.

N

N

J

N

73

Säkerhet för nettoexponering

Uppgift som anger om säkerheten har ställts för en nettoexponering, i stället för en enda transaktion.

J

J

J

N

74

Valuteringsdag för säkerheten

Om säkerhet har ställts för transaktioner på grundval av nettoexponering: senaste valuteringsdag som ingår i nettningsmängden av transaktioner för värdepappersfinansiering, med beaktande av alla de transaktioner som säkerheten har ställts för.

J

J

J

N

Om särskilda säkerheter används ska fälten 75–94 upprepas och fyllas i för varje enskild komponent av säkerheten, i tillämpliga fall.

75

Typ av säkerhetskomponent

Uppgift om typen av säkerhetskomponent.

J

J

J

J

Om kontanter används som säkerhet ska detta anges i fält 76 och 77.

76

Belopp för kontantsäkerhet

Belopp som ställts som säkerhet för lån av värdepapper eller råvaror.

J

J

J

N

77

Valuta för kontantsäkerhet

Kontantsäkerhetens valuta.

J

J

J

N

78

Identifiering av värdepapper som används som säkerhet

Identifiering av det värdepapper som används som säkerhet.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

J

J

J

J

79

Klassificering av värdepapper som används som säkerhet

Kod för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) för det värdepapper som används som säkerhet.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

J

J

J

J

Om en råvara används som säkerhet ska klassificeringen av den råvaran anges i fälten 80, 81 och 82.

80

Basprodukt

Basprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.

J

J

J

N

81

Underprodukt

Underprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363. För detta fält krävs en särskild basprodukt i fält 80.

J

J

J

N

82

Ytterligare underprodukt

Ytterligare underprodukt som anges i klassificeringen av råvaror i tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363. För detta fält krävs en särskild underprodukt i fält 81.

J

J

J

N

83

Volym eller nominellt belopp för säkerhet

Volym eller nominellt belopp för det värdepapper eller den råvara som används som säkerhet.

För obligationer: det totala nominella beloppet, vilket innebär obligationernas antal multiplicerat med deras nominella värde.

För andra värdepapper eller råvaror: deras volym.

J

J

J

J

84

Måttenhet för säkerhet

Måttenhet som säkerhetens volym är uttryckt i. Fältet är tillämpligt för råvaror.

J

J

J

N

85

Valuta för nominellt belopp för säkerhet

Om säkerhetens nominella belopp rapporteras, valuta för det nominella beloppet.

J

J

J

J

86

Prisvaluta

Valuta för säkerhetskomponentens pris.

J

J

J

J

87

Pris per enhet

Pris per enhet av säkerhetskomponenten, inbegripet upplupen ränta för räntebärande värdepapper som används för att värdera värdepappret eller råvaran.

J

J

J

J

88

Säkerhetens marknadsvärde

Den enskilda säkerhetskomponentens marknadsvärde, uttryckt i prisvalutan.

J

J

J

J

89

Värderingsavdrag eller marginalsäkerhet

För repor och köp- och återförsäljningstransationer ska alla eventuella värderingsavdrag för säkerheten specificeras med hänvisning till riskbegränsningsåtgärder som tillämpas på den underliggande säkerheten, på ISIN-nivå, där värdet av den underliggande säkerheten beräknas som tillgångarnas marknadsvärde minus en viss procentsats.

För värdepapperslån ska procentandelen av alla eventuella värderingsavdrag för säkerheten specificeras med hänvisning till riskbegränsningsåtgärder som tillämpas på den underliggande säkerheten, antingen på ISIN-nivå eller på portföljnivå, där värdet av den underliggande säkerheten beräknas som tillgångarnas marknadsvärde minus en viss procentsats.

För marginalutlåning ska procentsatsen för kravet på marginalsäkerhet tillämpas på hela den säkerhetsportfölj som hålls på en kunds prime brokerage-konto.

Faktiska värden, och inte uppskattade värden eller standardvärden, ska anges i detta fält.

J

J

J

J

90

Kvalitet på säkerhet

Kod som klassificerar risken för det värdepapper som används som säkerhet.

J

J

J

J

91

Förfallodag för värdepapper

Förfallodag för det värdepapper som används som säkerhet.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

J

J

J

J

92

Emittentens jurisdiktion

Jurisdiktion som emittenten av det värdepapper som används som säkerhet omfattas av. För värdepapper som emitterats av ett utländskt dotterbolag ska det yttersta moderbolagets jurisdiktion rapporteras. Om denna inte är känd ska dotterbolagets jurisdiktion rapporteras.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

J

J

J

J

93

Emittentens LEI-kod

LEI-kod för emittenten av det värdepapper som används som säkerhet.

Fältet är inte tillämpligt för råvaror.

J

J

J

J

94

Typ av säkerhet

Kod som klassificerar typen av det värdepapper som används som säkerhet.

 

 

 

 

95

Möjlighet till återanvändning av säkerhet

Uppgift om huruvida säkerhetstagaren kan återanvända värdepapper som ställts som säkerhet.

J

J

J

J

Fält 96 ska fyllas i om en korg av säkerheter används. Detaljerade uppgifter avseende säkerhetens fördelning vid transaktioner för värdepappersfinansiering som görs mot en säkerhetspool ska anges i fälten 75–94, om tillgängliga.

96

Identifiering av korg av säkerheter

Om korgen av säkerheter kan identifieras med en ISIN-kod ska den ISIN-koden anges.

Om korgen av säkerheter inte kan identifieras med en ISIN-kod anges koden ”NTAV”.

J

J

J

N

97

Portföljkod

Om transaktionen clearas och ingår i en portfölj av transaktioner för vilka marginalsäkerheter utväxlas ska portföljen identifieras med en unik kod som fastställs av den rapporterande motparten.

Om portföljen även innehåller derivatkontrakt som ska rapporteras enligt förordning (EU) nr 648/2012 ska portföljkoden vara densamma som den som rapporteras enligt den förordningen.

J

J

J

N

98

Åtgärdstyp

Rapporten ska ange en av följande åtgärdstyper:

a)

En transaktion för värdepappersfinansiering som rapporteras för första gången ska anges som ”ny” (New).

b)

En ändring av en tidigare rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering ska anges som ”ändring” (Modification). Detta inbegriper en uppdatering av en tidigare rapport som visar en position för att avspegla nya transaktioner som ingår i den positionen.

c)

En värdering av värdepappret eller råvaran som är föremål för en transaktion för utlåning av värdepapper eller råvaror ska anges som ”uppdatering av värdering” (Valuation update).

d)

En ändring av uppgifterna om säkerheten, inklusive säkerhetens värdering, ska anges som ”uppdatering av säkerhet” (Collateral update).

e)

En annullering av en hel rapport som har lämnats in felaktigt för en transaktion för värdepappersfinansiering som aldrig kom till stånd eller som inte omfattades av rapporteringskrav för sådana transaktioner men rapporterades till ett transaktionsregister av misstag, ska anges som ”fel” (Error).

f)

En korrigering av datafält där uppgifter lämnats in felaktigt i en tidigare rapport ska anges som ”rättelse” (Correction).

g)

Avslut av en transaktion för värdepappersfinansiering utan fastställd löptid eller förtida avslut av en transaktion för värdepappersfinansiering med fastställd löptid ska anges som ”avslut/förtida avslut” (Termination/Early termination).

h)

En transaktion för värdepappersfinansiering som ska rapporteras som en ny transaktion och även ingå i en separat positionsrapport samma dag ska anges som ”positionskomponent” (Position component).

J

J

J

J

99

Nivå

Uppgift som anger om rapporten är utfärdad på transaktions- eller positionsnivå.

En rapport på positionsnivå kan bara användas för att komplettera rapportering på transaktionsnivå för att rapportera händelser efter handel, och endast om de enskilda transaktionerna i fungibla produkter har ersatts av positionen.

J

J

J

N


Tabell 3

Uppgifter om marginalsäkerhet

Nr

Fält

Uppgifter som ska rapporteras in

Repa

BSB

SL

ML

1

Rapporteringstillfälle

Datum och klockslag för inlämning av rapport till transaktionsregistret.

J

J

J

N

2

Händelsens datum

Datum för den händelse avseende en transaktion för värdepappersfinansiering som ska rapporteras och som ingår i rapporten. För åtgärdstyperna ”uppdatering av värdering” (Valuation update), ”uppdatering av säkerhet” (Collateral update), ”uppdatering av återanvändning” (Reuse update), ”uppdatering av marginalsäkerhet” (Margin update): det datum som gäller för uppgifterna i rapporten.

J

J

J

N

3

Rapporterande enhet

Unik kod för identifiering av det företag som lämnar in rapporten. Om rapportinlämningen har delegerats till en tredje part eller till den andra motparten: en unik kod för det företaget.

J

J

J

N

4

Rapporterande motpart

Unik kod som anger den rapporterande motparten.

J

J

J

N

5

Rapporterande enhet

Om en finansiell motpart ansvarar för rapporteringen på den andra motpartens vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: den finansiella motpartens unika identifieringskod.

Om ett förvaltningsbolag ansvarar för rapporteringen på vägnar av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: förvaltningsbolagets unika identifieringskod.

Om en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ansvarar för rapporteringen på en alternativ investeringsfonds vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: AIF-förvaltarens unika identifieringskod.

J

J

J

J

6

Den andra motparten

Unik identifieringskod för den enhet som den rapporterande motparten ingick transaktionen för värdepappersfinansiering med.

J

J

J

N

7

Portföljkod

Portföljen av transaktioner för vilka marginalsäkerheter utväxlas ska identifieras med en unik kod som fastställs av den rapporterande motparten.

Om portföljen även innehåller derivatkontrakt som ska rapporteras enligt förordning (EU) nr 648/2012 ska portföljkoden vara densamma som den som rapporteras enligt den förordningen.

J

J

J

N

8

Ställd initial marginalsäkerhet

Värdet av den initiala marginalsäkerhet som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten.

Om initial marginalsäkerhet ställs på portföljbasis ska det sammanlagda värdet av alla initiala marginalsäkerheter som ställts för portföljen anges i detta fält.

J

J

J

N

9

Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts

Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts.

J

J

J

N

10

Ställd tilläggsmarginalsäkerhet

Värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten.

Om tilläggsmarginalsäkerhet ställs på portföljbasis ska det sammanlagda värdet av alla tilläggsmarginalsäkerheter som ställts för portföljen anges i detta fält.

J

J

J

N

11

Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts

Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts.

J

J

J

N

12

Initial marginalsäkerhet som erhållits

Värdet av den initiala marginalsäkerhet som erhållits av den rapporterande motparten från den andra motparten.

Om initial marginalsäkerhet erhålls på portföljbasis ska det sammanlagda värdet av alla initiala marginalsäkerheter som erhållits för portföljen anges i detta fält.

J

J

J

N

13

Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits

Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits.

J

J

J

N

14

Tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits

Värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som erhållits av den rapporterande motparten från den andra motparten.

Om tilläggsmarginalsäkerhet erhålls på portföljbasis ska det sammanlagda värdet av alla tilläggsmarginalsäkerheter som erhållits för portföljen anges i detta fält.

J

J

J

N

15

Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits

Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits.

J

J

J

N

16

Överskjutande säkerhet som ställts

Värde av säkerheter som ställts utöver vad som krävs.

J

J

J

N

17

Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts

Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts.

J

J

J

N

18

Överskjutande säkerhet som erhållits

Värde av säkerheter som erhållits utöver vad som krävs.

J

J

J

N

19

Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits

Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits.

J

J

J

N

20

Åtgärdstyp

Rapporten ska ange en av följande åtgärdstyper:

a)

ett nytt marginalsäkerhetssaldo ska anges som ”ny” (New)

b)

en ändring av uppgifterna om marginalsäkerheterna ska anges som ”uppdatering av marginalsäkerhet” (Margin update)

c)

en annullering av en felaktigt inlämnad hel rapport ska anges som ”fel” (Error)

d)

en korrigering av datafält där uppgifter lämnats in felaktigt i en tidigare rapport ska anges som ”rättelse” (Correction)

J

J

J

N


Tabell 4

Uppgifter om återanvändning, kontant återinvestering och finansieringskällor

Nr

Fält

Uppgifter som ska rapporteras in

Repa

BSB

SL

ML

1

Rapporteringstillfälle

Datum och klockslag för inlämning av rapport till transaktionsregistret.

J

J

J

J

2

Händelsens datum

Datum för den händelse avseende en transaktion för värdepappersfinansiering som ska rapporteras och som ingår i rapporten. För åtgärdstyperna ”uppdatering av värdering” (Valuation update), ”uppdatering av säkerhet” (Collateral update), ”uppdatering av återanvändning” (Reuse update), ”uppdatering av marginalsäkerhet” (Margin update): det datum som gäller för uppgifterna i rapporten.

J

J

J

J

3

Rapporterande enhet

Unik kod för identifiering av det företag som lämnar in rapporten. Om rapportinlämningen har delegerats till en tredje part eller till den andra motparten: en unik kod för det företaget.

J

J

J

J

4

Rapporterande motpart

Unik kod som anger den rapporterande motparten.

J

J

J

J

5

Rapporterande enhet

Om en finansiell motpart ansvarar för rapporteringen på den andra motpartens vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: den finansiella motpartens unika identifieringskod.

Om ett förvaltningsbolag ansvarar för rapporteringen på vägnar av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: förvaltningsbolagets unika identifieringskod.

Om en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ansvarar för rapporteringen på en alternativ investeringsfonds vägnar i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365: AIF-förvaltarens unika identifieringskod.

J

J

J

J

Fält 6 ska upprepas och fyllas i för varje komponent av säkerheten.

6

Typ av säkerhetskomponent

Uppgift om typen av säkerhetskomponent.

J

J

J

J

Fälten 7, 8, 9 och 10 ska upprepas och fyllas i för varje värdepapper.

7

Säkerhetskomponent

Identifiering av det värdepapper som används som säkerhet.

J

J

J

J

8

Värde på återanvänd säkerhet

Det sammanlagda värdet av säkerheter som återanvänds, om det kan beräknas på nivån för transaktion för värdepappersfinansiering.

J

J

J

J

9

Uppskattad återanvändning av säkerhet

När det faktiska värdet av återanvända säkerheter är okänt eller inte kan beräknas ska i stället en uppskattning av återanvändningsvärdet per enskilt finansiellt instrument beräknas enligt vad som anges i FSB:s rapport Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics av den 25 januari 2017.

J

J

J

J

10

Valuta för återanvänd säkerhet

Valuta för det faktiska eller uppskattade värdet på den återanvända säkerheten.

J

J

J

J

11

Återinvesteringsränta

Genomsnittlig ränta som erhålls från en av långivaren återinvesterad kontantsäkerhet.

N

N

J

N

Fält 12, 13 och 14 ska upprepas och fyllas i för varje investering där kontantsäkerheter återinvesteras, och för varje valuta.

12

Typ av återinvesterade kontantinvesteringar

Typ av återinvestering.

N

N

J

N

13

Återinvesterade kontanta belopp

Beloppet för återinvesterade kontanter i en viss valuta.

N

N

J

N

14

Valuta för återinvesterade kontanter

Valuta för de återinvesterade kontanta medlen.

N

N

J

N

För marginalutlåning ska motparten upprepa och fylla i fält 15, 16 och 17 för varje finansieringskälla, och uppgifterna i dessa fält ska anges på företagsnivå.

15

Finansieringskällor

Källor som används för att finansiera marginalutlåning.

N

N

N

J

16

Finansieringskällornas marknadsvärde

Marknadsvärdet av de finansieringskällor som anges i fält 15.

N

N

N

J

17

Valuta för finansieringskällorna

Valuta för finansieringskällornas marknadsvärde.

N

N

N

J

18

Åtgärdstyp

Rapporten ska ange en av följande åtgärdstyper:

a)

ett nytt återanvändningssaldo ska anges som ”ny” (New)

b)

en ändring av uppgifterna om återanvändningen ska anges som ”uppdatering av återanvändning” (Reuse update)

c)

en annullering av en felaktigt inlämnad hel rapport ska anges som ”fel” (Error)

d)

en korrigering av datafält där uppgifter lämnats in felaktigt i en tidigare rapport ska anges som ”rättelse” (Correction).

J

J

J

J


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt (se sidan 85 i detta nummer av EUT).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/22


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/357

av den 13 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 12.3 c och d, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 måste de enheter som anges i den artikeln ges tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering, så att de kan fullgöra sina respektive skyldigheter och uppdrag. Det är därför viktigt att transaktionsregistren kan identifiera berörda motparter och transaktioner korrekt. Transaktionsregistren bör ger tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering oavsett om en given motpart i transaktionen är ett moder- eller dotterbolag till ett annat företag eller om informationen avser transaktioner som genomförs genom en filial till en motpart, förutsatt att begäran om tillgång rör uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra den berörda enhetens skyldigheter och uppdrag.

(2)

Många av de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har flera, inbördes olika funktioner och behov. För att förebygga de onödiga administrativa bördor som skulle uppstå om ett transaktionsregister vid varje enskild begäran måste kontrollera under vilka uppdrag och för vilka särskilda behov den berörda enheten begär tillgång till uppgifter bör man låta transaktionsregistren utforma och tillämpa en enda tillgångsprofil per enhet, där tillgångsprofilen ska täcka enhetens uppdrag och särskilda behov.

(3)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) uppdrag och skyldigheter när det gäller transaktionsregister fastställs i artiklarna 5–11 i förordning (EU) 2015/2365, och omfattar bland annat registrering av och tillsyn över transaktionsregistren. En effektiv tillsyn förutsätter att Esma har full tillgång till alla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som finns lagrade i samtliga transaktionsregister.

(4)

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn och har uppdrag och skyldigheter som till stor del liknar Esmas på områdena finansiell stabilitet och systemrisker. Det är därför viktigt att dessa myndigheter liksom Esma har tillgång till alla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering.

(5)

Med stöd i artikel 12.2 f i förordning (EU) 2015/2365 och med tanke på det nära sambandet mellan transaktioner för värdepappersfinansiering och den monetära politiken bör varje medlem av Europeiska centralbankssystemet ha tillgång till alla uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som berör den valuta som medlemmen i fråga ger ut och – mer specifikt – till alla uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering för vilka lån eller säkerheter är uttryckta i den valutan.

(6)

Några av de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har i uppdrag att övervaka systemrisker som kan påverka den finansiella stabiliteten. För att kunna utföra sina uppdrag avseende stabilitet i det finansiella systemet behöver dessa enheter ha tillgång till marknadsaktörer och handelsplatser inom ett mycket brett spektrum, och särskilt till heltäckande och detaljerade uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som hör till deras ansvarsområde vilket, beroende på vilken enhet det gäller, kan omfatta en enskild medlemsstat, euroområdet eller hela unionen.

(7)

Genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (2) inrättades en gemensam tillsynsmekanism. Varje transaktionsregister bör säkerställa att Europeiska centralbanken (ECB) har tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som ingåtts av motparter som är föremål för ECB:s tillsyn inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanism som föreskrivs i förordning (EU) nr 1024/2013.

(8)

De värdepappers- och marknadsmyndigheter inom unionen som anges i artikel 12.2 i i förordning (EU) 2015/2365 behöver, med utgångspunkt från varje myndighets specifika uppdrag och behov, ha tillgång till alla uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i de fall själva transaktionerna, de berörda marknaderna, de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet, de riktmärken som används som referens eller de motparter som är involverade omfattas av deras respektive tillsynsuppdrag och -skyldigheter.

(9)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (3) ska resolutionsmyndigheter ha effektiva handlingsmöjligheter när det gäller de enheter som avses i artikel 1.1 i direktivet, för att förebygga spridningseffekter. Varje resolutionsmyndighet bör därför ha tillgång till uppgifter om de transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporteras av dessa enheter.

(10)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (4) ska den gemensamma resolutionsnämnden vara ansvarig för att den gemensamma resolutionsmekanismen fungerar på ett effektivt och konsekvent sätt, bland annat genom att utarbeta resolutionsplaner för enheter som omfattas av artikel 2 i den förordningen. För att den gemensamma resolutionsnämnden ska kunna utarbeta dessa resolutionsplaner bör det fastställas att transaktionsregistren ska vara skyldiga att ge nämnden tillgång till detaljerade uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering där en motpart omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.

(11)

Artikel 12.2 m i förordning (EU) 2015/2365 omfattar bland annat de myndigheter som är behöriga i fråga om den gemensamma tillsynsmekanismen och vad gäller tillsyn över kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkrings- och återförsäkringsbolag, fondföretag, AIF-förvaltare, tjänstepensionsfonder, värdepapperscentraler och icke-finansiella motparter. För att dessa myndigheter ska kunna utöva sina skyldigheter och uppdrag effektivt måste de ha tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporteras av motparter som ingår i deras ansvarsområde.

(12)

Till de myndigheter som avses i artikel 12.2 m i förordning (EU) 2015/2365 hör bland annat de som ansvarar för auktorisation av och tillsyn över centrala motparter och som, för att kunna utföra sina uppgifter effektivt, bör ha tillgång till uppgifter om de transaktioner för värdepappersfinansiering som involverar de centrala motparter som står under deras tillsyn.

(13)

För att säkerställa standardiserade och väl samordnade rutiner för tillgången till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering, och för att minska den administrativa bördan såväl för de myndigheter som ska ges tillgång till dessa uppgifter som för de transaktionsregister där uppgifterna finns lagrade, bör transaktionsregistren följa ett särskilt förfarande för att fastställa villkoren för denna tillgång, närmare bestämt hur den ska upprättas i inledningsskedet samt vilka löpande praktiska arrangemang som ska tillämpas i fortsättningen.

(14)

För att säkerställa att de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som utbyts mellan transaktionsregister och berörda myndigheter förblir konfidentiella bör allt sådant utbyte ske genom en säker maskin-till-maskin-lösning och med hjälp av datakrypteringsprotokoll.

(15)

För att uppgifterna från olika transaktionsregister ska kunna jämföras och aggregeras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör tillgången till dessa uppgifter och kommunikationen mellan myndigheter och transaktionsregister bygga på xml-mallar och xml-meddelanden som har utvecklats enligt ISO 20022-metoden.

(16)

För att de myndigheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska kunna utföra målinriktade undersökningar är det viktigt att underlätta deras direkta och omedelbara tillgång till specifika uppgifter, och därför utveckla en uppsättning av sinsemellan kombinerbara särskilda sökningar för en given transaktion för värdepappersfinansiering, vilka kan gälla motparten, typen av transaktion, tidsramen för transaktionens utförande, löptid och avslutande samt fasen i dess livscykel.

(17)

För att möjliggöra en sådan direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering och underlätta för de berörda myndigheterna och transaktionsregistren att planera sina interna processer bör man harmonisera de tidsfrister inom vilka transaktionsregistren ska ge myndigheterna tillgång till dessa uppgifter.

(18)

Den här förordningen grundar sig på det förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma har lämnat till kommissionen enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 1095/2010 (5).

(19)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om förslagen till tekniska tillsynsstandarder, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska göras tillgängliga

Ett transaktionsregister ska säkerställa att de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som enligt villkoren i artikel 3 i denna förordning ska göras tillgängliga för de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 innefattar följande:

a)

De rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering som lämnats in i enlighet med tabellerna 1–4 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 (6), inklusive senaste handelsstatus för transaktioner för värdepappersfinansiering vars löptid inte har passerat eller som inte har varit föremål för rapporter med åtgärdstyperna ”Fel”, ”Avslutande/tidigt avslutande” eller ”Positionskomponent” enligt fält 98 i tabell 2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 (7).

b)

De relevanta uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregister, inklusive rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering som har avvisats under närmast föregående arbetsdag och skälen till detta, i enlighet med tabell 2 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 (8).

c)

Avstämningsstatus för alla rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering för vilka transaktionsregistret har utfört avstämningen i enlighet med delegerad förordning (EU) 2019/358, utom i fråga om transaktioner för värdepappersfinansiering som har löpt ut eller rapporter med någon av åtgärdstyperna ”Fel”, ”Avslutande/tidigt avslutande” eller ”Positionskomponent” tagits emot mer än en månad före dagen för avstämningsprocessen.

Artikel 2

Enhetlig tillgångsprofil

Ett transaktionsregister ska tilldela var och en av de enheter som har flera skyldigheter eller uppdrag enligt artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 en enhetlig tillgångsprofil för alla transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av den berörda enhetens skyldigheter och uppdrag.

Artikel 3

Tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i enlighet med varje berörd myndighets uppdrag och särskilda behov

1.   Ett transaktionsregister ska ge Esma tillgång till alla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som krävs för att Esma ska kunna utöva sina tillsynsbefogenheter enligt myndighetens skyldigheter och uppdrag.

2.   Ett transaktionsregister ska ge EBA, Eiopa och ESRB tillgång till alla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering.

3.   Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över en viss handelsplats tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som genomförs på denna handelsplats.

4.   Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat har euron som valuta, samt ECB, tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering

a)

om de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet har emitterats av eller erbjuds på uppdrag av en enhet etablerad i en medlemsstat som har euron som valuta,

b)

om de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet är statspapper utgivna av en medlemsstat som har euron som valuta,

c)

om den valuta som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet är euron.

5.   Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat inte har euron som valuta tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering

a)

om de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet har emitterats av eller erbjuds på uppdrag av en enhet etablerad i den medlemsstat där ECBS-medlemmen i fråga är behörig,

b)

om de värdepapper som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet är statspapper utgivna av den medlemsstat där ECBS-medlemmen i fråga är behörig,

c)

om den valuta som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet ges ut av den medlemsstat där ECBS-medlemmen i fråga är behörig.

6.   Ett transaktionsregister ska ge myndigheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365, som har i uppgift att övervaka systemrisker för den finansiella stabiliteten i euroområdet, tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som sker på handelsplatser eller involverar motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för övervakningen av systemrisker för den finansiella stabiliteten i euroområdet. Ett transaktionsregister ska även ge den berörda myndigheten tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som involverar filialer till motparter som har sitt säte i tredjeland, men där filialen verkar i en medlemsstat vars valuta är euron.

7.   Ett transaktionsregister ska ge myndigheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365, som har i uppgift att övervaka systemrisker för den finansiella stabiliteten men vars medlemsstats valuta inte är euron, tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som sker på handelsplatser eller involverar motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för övervakningen av systemrisker för den finansiella stabiliteten i den berörda medlemsstaten utanför euroområdet. Ett transaktionsregister ska även ge den berörda myndigheten tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som involverar filialer till en motpart som har sitt säte i tredjeland, men där filialen verkar i den medlemsstat där myndigheten är behörig.

8.   Ett transaktionsregister ska, för ECB:s uppdrag inom den gemensamma tillsynsmekanismen enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013, ge ECB tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som ingåtts av motparter som omfattas av ECB:s tillsyn enligt den gemensamma tillsynsmekanism som föreskrivs i förordning (EU) nr 1024/2013.

9.   Ett transaktionsregister ska ge en myndighet i ett tredjeland, för vilket en genomförandeakt i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EU) 2015/2365 har antagits, tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av myndighetens uppdrag och skyldigheter, i linje med bestämmelserna i ovan nämnda genomförandeakt.

10.   Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utsetts i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (9) tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering där det utlånade eller lånade värdepapperet eller det värdepapper som ställs som säkerhet har emitterats av ett bolag som uppfyller minst ett av följande villkor:

a)

Bolaget är noterat på en reglerad marknad som är etablerad i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och uppdrag.

b)

Bolaget har sitt säte eller huvudkontor i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och uppdrag.

c)

Bolaget är budgivare enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 2004/25/EG i fråga om bolag som avses i a eller b, och budet omfattar värdepapper.

11.   Ett transaktionsregister ska förse de myndigheter som anges i artikel 12.2 i i förordning (EU) 2015/2365 med uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering där själva transaktionerna, de berörda marknaderna, de utlånade eller lånade värdepapperen eller de värdepapper som ställts som säkerhet, de riktmärken som används som referens eller motparterna är föremål för den berörda myndighetens tillsyn enligt dess skyldigheter och uppdrag. Ett transaktionsregister ska även ge den berörda myndigheten tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som involverar företag som verkar i den medlemsstat där myndigheten är behörig, men som är dotterföretag till en motpart med säte i tredjeland.

12.   Ett transaktionsregister ska ge Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering i de fall den råvara som utlånas, inlånas eller ställs som säkerhet är en energiråvara.

13.   Ett transaktionsregister ska ge en resolutionsmyndighet som omfattas av artikel 12.2 k i förordning (EU) 2015/2365 tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering om en av parterna i transaktionen är

a)

en motpart som omfattas av den berörda myndighetens skyldigheter och uppdrag,

b)

en filial till en motpart som är etablerad i ett tredjeland men där filialen bedriver verksamhet i den medlemsstat där resolutionsmyndigheten är behörig och omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag.

14.   Ett transaktionsregister ska ge den gemensamma resolutionsnämnden tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering där någon motpart omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.

15.   Ett transaktionsregister ska ge en behörig myndighet som omfattas av artikel 12.2 m i förordning (EU) 2015/2365 tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering om en av parterna i transaktionen är

a)

en motpart som omfattas av den berörda myndighetens skyldigheter och uppdrag,

b)

en filial till en motpart som är etablerad i ett tredjeland men där filialen bedriver verksamhet i den medlemsstat där den berörda myndigheten är behörig och omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag.

16.   Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över en central motpart samt den medlem av ECBS som övervakar den centrala motparten tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som clearats eller som ingåtts av den centrala motparten.

Artikel 4

Inledande steg för att bereda tillgång till uppgifter

1.   Ett transaktionsregister ska

a)

utse en eller flera personer som ansvariga för kontakter med de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365,

b)

på sin webbplats offentliggöra instruktioner som de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska följa för att få tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering,

c)

se till att de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har tillgång till det formulär som avses i punkt 2,

d)

endast utgå från informationen i det formuläret när de beslutar vilken tillgång till uppgifter var och en av enheterna i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har rätt till,

e)

inrätta de tekniska arrangemang som krävs för att de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska ha tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i enlighet med artikel 5,

f)

se till att de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering inom trettio kalenderdagar efter det att enheten i fråga lämnat in en begäran om sådan tillgång.

2.   Ett transaktionsregister ska utarbeta ett formulär som ska användas av de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 när de lämnar in en begäran om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering. Formuläret ska innehålla uppgifter om följande:

a)

Enhetens namn.

b)

Kontaktperson vid enheten.

c)

Enhetens rättsliga skyldigheter och uppdrag.

d)

En förteckning över de användare som är behöriga att ta del av de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som begärs.

e)

Identifieringsuppgifter för en säker SSH-FTP-uppkoppling,

f)

Övrig teknisk information som är relevant för att ge enheten tillgång till de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som begäran gäller.

g)

Huruvida enheten är behörig för motparter i sin medlemsstat, inom euroområdet eller inom unionen.

h)

De olika typer av motparter som enheten är behörig för enligt klassificeringen i tabell 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.

i)

De typer av transaktioner för värdepappersfinansiering som står under enhetens tillsyn.

j)

Alla medlemsstater där emittenten av de värdepapper som inlånats eller utlånats eller ställts som säkerhet står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.

k)

Alla medlemsstater där de råvaror som inlånats eller utlånats eller ställts som säkerhet står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.

l)

De handelsplatser som står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.

m)

De centrala motparter som står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.

n)

Den valuta som emitteras av enheten, i förekommande fall.

o)

De referensvärden som används inom unionen och för vars administratör enheten i fråga är behörig, i förekommande fall.

Artikel 5

Praktiska arrangemang för tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering

1.   Ett transaktionsregister ska utforma och upprätthålla de nödvändiga tekniska arrangemang som behövs för att ge de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 möjlighet att ansluta till registret via ett säkert maskin-till-maskin-gränssnitt.

Vid tillämpning av första stycket ska transaktionsregistret använda sig av SSH-FTP och standardiserade xml-meddelanden som utarbetas i enlighet med metoden i ISO 20022 för att kommunicera via detta gränssnitt.

2.   Varje transaktionsregister ska inrätta och upprätthålla tekniska arrangemang som gör det möjligt för de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 att för återkommande bruk utforma begäranden om uppgifter på förhand för att, i enlighet med artiklarna 1, 2 och 3, få tillgång till de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.

3.   På begäran ska ett transaktionsregister ge de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 tillgång till uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av dessa enheters skyldigheter och uppdrag enligt artikel 3, på grundval av vilken som helst kombination av följande element enligt fälten i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.

a)

Rapporteringstillfälle.

b)

Rapporterande motpart.

c)

Den andra motparten.

d)

Filial till den rapporterande motparten.

e)

Filial till den andra motparten.

f)

Rapporterande motparts bransch/sektor.

g)

Rapporterande motparts typ.

h)

Mäklare.

i)

Rapporterande enhet.

j)

Förmånstagare.

k)

Typ av transaktion för värdepappersfinansiering.

l)

Typ av säkerhet.

m)

Handelsplats.

n)

Genomförandetillfälle.

o)

Slutdatum för transaktionens löptid.

p)

Dag för avslutning.

q)

Central motpart.

r)

Åtgärdstyp.

4.   Ett transaktionsregister ska inrätta och upprätthålla den tekniska kapacitet som krävs för att ge direkt och omedelbar tillgång till de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 behöver för att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag. Transaktionsregistren ska ge tillgång till dessa uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering inom följande tidsfrister:

a)

Om en begäran om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering avser utestående transaktioner där löptiden har passerat eller där rapportering med åtgärdstyperna ”Fel”, ”Avslutande/tidigt avslutande” eller ”Positionskomponent” enligt fält 98 i tabell 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363 har skett högst ett år före den dag då begäran lämnades in: senast klockan 12:00 koordinerad universell tid den första kalenderdagen efter den dag då begäran om tillgång lämnades in.

b)

Om en begäran om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering avser utestående transaktioner där löptiden har passerat eller där rapportering med åtgärdstyperna ”Fel”, ”Avslutande/tidigt avslutande” eller ”Positionskomponent” enligt fält 98 i tabell 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363 har skett mer än ett år före den dag då begäran lämnades in: senast tre arbetsdagar efter det att begäran om tillgång lämnades in.

c)

Om begäran om tillgång avser både uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av led a och sådana som omfattas av led b: senast tre arbetsdagar efter det att begäran om tillgång lämnades in.

5.   Varje gång ett transaktionsregister tar emot en begäran om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som lämnats in av enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska den bekräfta mottagandet av begäran och kontrollera att denna är korrekt och fullständig, och underrätta den avsändande enheten om resultatet av denna kontroll senast sextio minuter efter det att begäran lämnades in.

6.   Ett transaktionsregister ska använda elektroniska signaturer och datakrypteringsprotokoll för att säkerställa konfidentialitet, integritet och skydd för de uppgifter som görs tillgängliga för de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt (se sidan 85 i detta nummer av EUT).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering (se sidan 30 i detta nummer av EUT).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12).


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/30


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/358

av den 13 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artiklarna 5.7 a och 12.3 a och b, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa att de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporteras till transaktionsregister har hög kvalitet bör transaktionsregister kontrollera de rapportinlämnande enheternas identitet, den logiska tillförlitligheten hos den följd i vilken uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering rapporteras och dessa uppgifters fullständighet och korrekthet.

(2)

Av samma skäl bör transaktionsregister stämma av uppgifterna i varje rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering som mottas. Det bör införas en standardiserad process för att transaktionsregister ska kunna genomföra avstämningar på ett konsekvent sätt och för att minska risken för att uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering inte stäms av. Vissa uppgifter om sådana transaktioner kanske emellertid inte är identiska till följd av särdragen hos de tekniska system som de rapportinlämnande enheterna använder. Vissa toleranser bör således godtas så att smärre skillnader i inrapporterade uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering inte hindrar myndigheterna från att analysera uppgifterna med en tillräcklig konfidensgrad.

(3)

De rapportinlämnande enheterna väntas med tiden förbättra sin rapportering, både i fråga om en minskning av antalet avvisade rapporter och i fråga om avstämda rapporter. De bör emellertid ges tillräckligt med tid att anpassa sig till rapportkraven, i synnerhet för att förhindra en ansamling av icke-avstämda transaktioner omedelbart efter det att rapportkraven börjar gälla. Följaktligen bör enbart en begränsad mängd fält stämmas av i en första fas.

(4)

De rapportinlämnande enheterna och, i tillämpliga fall, de enheter som ansvarar för rapportering bör kunna övervaka sin efterlevnad av rapportkraven enligt förordning (EU) 2015/2365. De bör således få tillgång till viss information på daglig basis om de berörda rapporterna, inbegripet resultatet av kontrollen av dessa rapporter, och framstegen i avstämningen av rapporterade uppgifter. Det är följaktligen nödvändigt att ange vilken information som transaktionsregister bör göra tillgänglig för dessa enheter vid slutet av varje arbetsdag.

(5)

För att stärka tillförlitligheten hos uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering bör den direkta och omedelbara tillgång som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ges på ett harmoniserat och konsekvent sätt. För att få standardiserad rapportering, minimera branschens kostnader och se till att uppgifterna från olika transaktionsregister är jämförbara och aggregerade på ett konsekvent sätt bör samtliga utdatarapporter och utbyten skickas i mallar i xml-format och följa en metod som används allmänt i finansbranschen.

(6)

För att de enheter som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska kunna bedöma om det föreligger potentiella källor till systemrisk eller icke-systemrisk för den finansiella stabiliteten är det nödvändigt att de får tillgång till uppgifter på positionsnivå om exponeringar mellan två givna motparter.

(7)

För att allmänheten ska få tillräckligt transparenta uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering bör kriterierna för aggregering av positioner möjliggöra för allmänheten att förstå hur marknaderna för sådana transaktioner fungerar, utan att konfidentialiteten hos de uppgifter som rapporteras till transaktionsregistren undergrävs. Den frekvens med vilken ett transaktionsregister ska offentliggöra aggregerade positioner och detaljnivån på dessa uppgifter enligt artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2365 bör anges på ett sätt som bygger på den relaterade ram som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (2) föreskrivs för derivatkontrakt.

(8)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lämnat till kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

(9)

Bestämmelserna i denna förordning behandlar operativa standarder för transaktionsregisters insamling, aggregering och jämförande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering samt de förfaranden som de ska använda för att kontrollera att de uppgifter om sådana transaktioner som rapporteras till dem är fullständiga och korrekta. För att säkerställa konsekvens mellan dessa bestämmelser och underlätta en heltäckande överblick för transaktionsregistren är det önskvärt att de berörda tekniska tillsynsstandarderna samlas i en enda förordning.

(10)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Transaktionsregisters kontroll av rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering

1.   Ett transaktionsregister ska kontrollera följande i en mottagen rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering:

(a)

Identiteten för den rapportinlämnande enheten enligt fält 2 i tabell 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 (4).

(b)

Att den xml-mall som använts för att rapportera en transaktion för värdepappersfinansiering motsvarar ISO 20022-metoden i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/363.

(c)

Att den rapportinlämnande enheten, om annan än den rapporterande motpart som avses i fält 3 i tabell 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363, har vederbörlig befogenhet att rapportera på den rapporterande motpartens vägnar, utom i de fall som avses i artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/2365.

(d)

Att samma rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte har lämnats tidigare.

(e)

Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering med åtgärdstypen ”Ändring” avser en tidigare inlämnad rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering.

(f)

Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering med åtgärdstypen ”Ändring” inte avser en transaktion för värdepappersfinansiering som har rapporterats som annullerad.

(g)

Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte innefattar åtgärdstypen ”Ny” i fråga om en transaktion för värdepappersfinansiering som redan har rapporterats.

(h)

Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte innefattar åtgärdstypen ”Positionskomponent” i fråga om en transaktion för värdepappersfinansiering som redan har rapporterats.

(i)

Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte avser att ändra uppgifter om den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten eller den andra motparten till en tidigare rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering.

(j)

Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering inte avser att ändra en befintlig rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering genom att ange en valuteringsdag som infaller efter den rapporterade förfallodagen för en transaktion för värdepappersfinansiering.

(k)

Att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering är korrekt och fullständig.

2.   Ett transaktionsregister ska kontrollera om information om säkerheter har rapporterats i fälten 73–96 i tabell 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363 när det gäller sådana transaktioner för värdepappersfinansiering där fält 72 ”Indikator för värdepappersfinansiering utan säkerhet” i samma tabell innehåller uppgiften ”felaktig”. Transaktionsregistret ska i enlighet med artikel 3 i denna förordning meddela den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten och, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för rapportering resultaten av kontrollen.

3.   Ett transaktionsregister ska avvisa en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering som inte uppfyller något av kraven i punkt 1 och hänföra den till någon av de avvisningskategorier som anges i tabell 2 i bilaga I till denna förordning.

4.   Inom 60 minuter efter mottagandet av en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering ska ett transaktionsregister lämna detaljerad information om resultaten av den uppgiftskontroll som avses i punkt 1 till den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten och, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för rapportering. Transaktionsregistret ska tillhandahålla dessa resultat i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden. Resultaten ska i tillämpliga fall inbegripa de specifika skälen till att en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering har avvisats i enlighet med punkt 3.

Artikel 2

Transaktionsregisters avstämning av uppgifter

1.   Ett transaktionsregister ska sträva efter att stämma av en rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering genom att följa de steg som anges i punkt 2, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

(a)

Transaktionsregistret har fullbordat de kontroller som anges i artikel 1.1 och 1.2.

(b)

Båda motparter till den rapporterade transaktionen för värdepappersfinansiering har rapporteringsskyldighet.

(c)

Transaktionsregistret har inte mottagit en efterföljande rapport med åtgärdstypen ”Fel” i fråga om den rapporterade transaktionen för värdepappersfinansiering.

2.   Om samtliga villkor i punkt 1 är uppfyllda ska ett transaktionsregister följa följande steg, utgående från det senast rapporterade värdet för vart och ett av fälten i tabell 1 i bilaga I till denna förordning:

(a)

Ett transaktionsregister som mottagit en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering ska kontrollera om det har mottagit en motsvarande rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering från den andra motparten eller för dennes räkning.

(b)

Ett transaktionsregister som inte har mottagit en motsvarande rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt led a ska försöka att identifiera det transaktionsregister som har mottagit den motsvarande rapporten om transaktioner för värdepappersfinansiering genom att till samtliga registrerade transaktionsregister meddela värdena för följande fält i den rapporterade transaktionen för värdepappersfinansiering: ”Unik transaktionsidentifierare”, ”Rapporterande motpart”, ”Andra motpart” och ”Ramavtalstyp”.

(c)

Ett transaktionsregister som fastställer att ett annat transaktionsregister har mottagit en motsvarande rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt led a ska med detta transaktionsregister utbyta närmare uppgifter om den rapporterade transaktionen för värdepappersfinansiering i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden.

(d)

Om inte annat sägs i led e ska ett transaktionsregister betrakta en rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering som avstämd när de närmare uppgifterna om den transaktionen matchar de närmare uppgifterna i rapporten om den motsvarande transaktionen för värdepappersfinansiering enligt led a.

(e)

Ett transaktionsregister ska försöka att separat matcha fälten rörande uppgifter om lån och fälten rörande uppgifter om säkerheter för en rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering i enlighet med de toleransgränser och berörda tillämpningsdagar som anges i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

(f)

Ett transaktionsregister ska därefter tilldela varje rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering värden från avstämningskategorierna enligt tabell 3 i bilaga I till denna förordning.

(g)

Ett transaktionsregister ska slutföra stegen i leden a–f så snabbt som möjligt och får inte följa något av dessa steg igen efter kl. 18.00 koordinerad universell tid (UTC) på en given arbetsdag.

(h)

Ett transaktionsregister som inte kan stämma av en rapporterad transaktion för värdepappersfinansiering ska försöka att matcha de närmare uppgifterna om den rapporterade transaktionen påföljande arbetsdag. Transaktionsregistret ska upphöra att försöka stämma av den rapporterade transaktionen 30 kalenderdagar efter den rapporterade förfallodagen för transaktionen eller efter det att transaktionsregistret har mottagit en rapport avseende transaktionen med åtgärdstypen ”Avslutande” eller ”Positionskomponent”.

3.   Ett transaktionsregister ska vid varje arbetsdags utgång bekräfta det totala antalet avstämda rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering med varje transaktionsregister med vilket det har stämt av rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering.

4.   Senast 60 minuter efter det att avstämningsprocessen enligt punkt 2 g har avslutats ska ett transaktionsregister meddela resultaten av den avstämning som det utfört avseende rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering till den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten och, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för rapportering. Transaktionsregistret ska tillhandahålla dessa resultat i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden, inklusive information om de fält som inte har stämts av.

Artikel 3

Svarssystem vid dagens slut

Vid slutet av varje arbetsdag ska ett transaktionsregister för den rapportinlämnande enheten, den rapporterande motparten och, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för rapportering göra tillgänglig följande information om berörda transaktioner för värdepappersfinansiering i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden:

(a)

De transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporterats under dagen.

(b)

Den senaste transaktionsstatusen för de transaktioner för värdepappersfinansiering som inte har förfallit eller för vilka rapporter med åtgärdstyperna ”Fel”, ”Avslutande” eller ”Positionskomponent” inte har lämnats.

(c)

Den unika transaktionsidentifieraren för de transaktioner för värdepappersfinansiering där fält 72 i tabell 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363 innehåller uppgiften ”felaktig”, och för vilka information om säkerheter i fälten 73–96 i samma tabell ännu inte har rapporterats.

(d)

De rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering som har avvisats under dagen.

(e)

Avstämningsstatusen för samtliga rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering, utom de som har löpt ut eller för vilka rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering med åtgärdstypen ”Avslutande” eller ”Positionskomponent” mottogs över en månad före den arbetsdagen.

Artikel 4

Tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering

Ett transaktionsregister ska ge de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 direkt och omedelbar tillgång, även när delegering enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1095/2010 föreligger, till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i elektronisk och maskinläsbar form i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 (5).

Vid tillämpning av första stycket ska transaktionsregistret använda formatet xml och en mall som utarbetats enligt ISO 20022-metoden.

Artikel 5

Beräkning av och tillgång till uppgifter på positionsnivå

1.   Ett transaktionsregister ska beräkna uppgifter på positionsnivå om exponeringar mellan motparter när det gäller lån och säkerheter. Beräkningen av uppgifter på positionsnivå ska baseras på följande kriterier:

(a)

Värden på avstämningskategorierna, enligt tabell 3 i bilaga I till denna förordning.

(b)

Typ av transaktion för värdepappersfinansiering.

(c)

Motparternas sektor.

(d)

Clearingstatus.

(e)

På eller utanför en handelsplats.

(f)

Typ av säkerhet.

(g)

Valuta för kontantdelen.

(h)

Löptidsintervall.

(i)

Intervall för värderingsavdrag.

(j)

De transaktionsregister till vilka den andra motparten rapporterat uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering.

2.   Ett transaktionsregister ska säkerställa att de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 har tillgång till uppgifter på positionsnivå motsvarande den tillgång till uppgifter som föreskrivs i delegerad förordning (EU) 2019/357.

3.   De uppgifter på positionsnivå som avses i punkt 1 ska tillhandahållas i elektronisk och maskinläsbar form i ett xml-format och med hjälp av en mall som utarbetats i enlighet med ISO 20022-metoden.

4.   Den tillgång som avses i punkt 2 ska ges så snabbt som möjligt och senast arbetsdagen efter mottagandet av en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365.

5.   Ett transaktionsregister ska ge de enheter som anges i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 tillgång till uppgifter på aggregerad nivå, som motsvarar den tillgång till uppgifter som föreskrivs i delegerad förordning (EU) 2019/357 och som beräknas i enlighet med gemensamt överenskomna standarder och processer för global insamling och aggregering av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering.

Artikel 6

Beräkning av uppgifter om aggregerade positioner för offentliggörande

1.   Ett transaktionsregister ska aggregera uppgifter om positioner enligt kriterierna i punkterna 2 och 3 när det gäller följande värden:

(a)

Säkerställt belopp för återköpsavtal, köp- och återförsäljningstransaktioner eller sälj- och återköpstransaktioner, aggregerad volym av värdepapper eller råvaror som lånats in eller lånats ut och beloppet av marginallån.

(b)

Antalet unika transaktionsidentifierare som avser de berörda transaktionerna för värdepappersfinansiering.

(c)

Säkerhetens marknadsvärde.

2.   Transaktionsregistret ska aggregera uppgifter om positioner i fråga om samtliga transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporterats med åtgärdstypen ”Ny” mellan lördag kl. 00:00:00 UTC och fredag kl. 23:59:59 UTC, på grundval av följande kriterier och de relaterade värden som anges i tabell 1 i bilaga II till denna förordning:

(a)

Hemvist för den rapporterande motparten eller, i tillämpliga fall, den relevanta filialen.

(b)

Hemvist för den andra motparten eller, i tillämpliga fall, den relevanta filialen.

(c)

Typ av transaktion för värdepappersfinansiering.

(d)

Avstämningsstatus för transaktionen för värdepappersfinansiering enligt tabell 3 i bilaga I till denna förordning.

(e)

Typ av plats på vilken transaktionen för värdepappersfinansiering ingicks.

(f)

Huruvida transaktionen för värdepappersfinansiering har clearats eller ej.

(g)

Metod för överföring av säkerheten.

(h)

Varje index som använts som referens i en transaktion för värdepappersfinansiering och som varit föremål för handel på en annan handelsplats än ”XXXX”, när det aggregerade nominella belopp som rapporterats till transaktionsregistret i indexet överskrider 5 miljarder euro och minst sex olika motparter har rapporterat de relevanta transaktionerna för värdepappersfinansiering till transaktionsregistret.

3.   Transaktionsregistret ska aggregera uppgifter om positioner i fråga om samtliga transaktioner för värdepappersfinansiering som inte har förfallit eller för vilka rapporter med åtgärdstyperna ”Fel”, ”Avslutande” eller ”Positionskomponent” inte har mottagits senast fredag kl. 23:59:59 UTC, på grundval av följande kriterier och de relaterade värden som anges i tabell 1 i bilaga II till denna förordning:

(a)

Hemvist för den rapporterande motparten eller, i tillämpliga fall, den relevanta filialen.

(b)

Hemvist för den andra motparten eller, i tillämpliga fall, den relevanta filialen.

(c)

Typ av transaktion för värdepappersfinansiering.

(d)

Avstämningsstatus för transaktionen för värdepappersfinansiering enligt tabell 3 i bilaga I till denna förordning.

(e)

Typ av plats på vilken transaktionen för värdepappersfinansiering ingicks.

(f)

Huruvida transaktionen för värdepappersfinansiering har clearats eller ej.

(g)

Metod för överföring av säkerheten.

(h)

Varje index som använts som referens i en transaktion för värdepappersfinansiering och som varit föremål för handel på en annan handelsplats än ”XXXX”, när det aggregerade nominella belopp som rapporterats till transaktionsregistret i indexet överskrider 5 miljarder euro och minst sex olika motparter har rapporterat de relevanta transaktionerna för värdepappersfinansiering till transaktionsregistret.

4.   Ett transaktionsregister ska ha ett förfarande för att identifiera ovanliga värden avseende uppgifterna om aggregerade positioner.

5.   Ett transaktionsregister ska ha ett förfarande för att utföra och meddela rättelser av uppgifter om aggregerade positioner, inbegripet de som härrör från rapporter med åtgärdstypen ”Fel”, och för att offentliggöra ursprungliga och rättade aggregeringar av uppgifter.

Artikel 7

Offentliggörande av uppgifter om aggregerade positioner

1.   Ett transaktionsregister ska varje vecka senast tisdagar kl. 12.00 på sin webbplats offentliggöra uppgifter om aggregerade positioner, beräknade i enlighet med artikel 6, när det gäller sådana transaktioner för värdepappersfinansiering som rapporterats senast kl. 23:59:59 UTC på föregående fredagar.

2.   Transaktionsregistret ska offentliggöra samtliga uppgifter om aggregerade positioner i euro och använda de växelkurser som offentliggjorts på Europeiska centralbankens webbplats på de fredagar som föregår offentliggörandet av uppgifterna.

3.   Transaktionsregistret ska säkerställa att uppgifterna om aggregerade positioner offentliggörs i tabellform enligt bilaga II till denna förordning och på ett sätt som medger nedladdning av uppgifterna.

4.   De uppgifter om aggregerade positioner som transaktionsregistret har offentliggjort på sin webbplats ska finnas kvar på webbplatsen under minst 104 veckor.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt (se sidan 85 i detta nummer av EUT).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister (se sidan 22 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

Tabell 1

Fält för avstämning, toleransnivåer och startdagar för avstämningen

Tabell

Avsnitt

Fält

Tolerans

Startdag enligt

Uppgifter om motpart

Ej tillämpligt

Rapporterande motpart

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Uppgifter om motpart

Ej tillämpligt

Motparts sida

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Uppgifter om motpart

Ej tillämpligt

Annan motpart

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Unikt transaktions-ID (UTI)

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Typ av transaktion för värdepappers-finansiering

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Clearat

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Clearingtidpunkt

En timme

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Central motpart

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Handelsplats

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Ramavtalstyp

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Genomförande-tidpunkt

En timme

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Valuteringsdag (startdatum)

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Förfallodag (slutdatum)

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Avslutandedag

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Minimiuppsägningstid

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Tidigaste återkallelsedag

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Indikator för allmän säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Indikator för ”delivery by value”

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Metod för säkerhetsställande

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Utan fastställd löptid

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Frivilligt avslutande

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Fast ränta

Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Dagberäkningsmetod

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Rörlig ränta

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Referensperiod för rörlig ränta – periodangivelse

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Referensperiod för rörlig ränta – multiplikator

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Betalningsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Betalningsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Justeringsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Justeringsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Spread

Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Valutabelopp för marginalutlåning

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Valuta för marginalutlåning

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Justerad sats

Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Räntedatum

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Kapitalbelopp på valuteringsdagen

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Kapitalbelopp på förfallodagen

0,0005 %

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Valuta för kapitalbelopp

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Typ av tillgång

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Identifiering av värdepapper

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Klassificering av ett värdepapper

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Basprodukt

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Underprodukt

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Ytterligare underprodukt

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Volym eller nominellt belopp

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Måttenhet

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Valuta för nominellt belopp

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Pris på värdepapper eller råvara

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Valuta för pris

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Kvalitet på värdepapper

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Värdepapperets löptid

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Emittentens jurisdiktion

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Emittentens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Typ av värdepapper

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Lånebelopp

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Marknadsvärde

0,0005 %

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Sats för fast rabatt

Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Sats för rörlig rabatt

Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Referensperiod för sats för rörlig rabatt – periodangivelse

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Referensperiod för sats för rörlig rabatt – multiplikator

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Betalningsfrekvens för sats för rörlig rabatt – periodangivelse

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Betalningsfrekvens för sats för rörlig rabatt – multiplikator

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Justeringsfrekvens för sats för rörlig rabatt – periodangivelse

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Justeringsfrekvens för sats för rörlig rabatt – multiplikator

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Rabattsatsens spread

Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Låneavgift

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Exklusiva arrangemang

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Lån

Utestående marginallån

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Basvaluta för utestående marginallån

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Marknadsvärde på korta positioner

0,0005 %

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Indikator för värdepapperslån utan säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Kollateralisering av nettoexponering

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Valuteringsdag för säkerheten

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Typ av säkerhetskomponent

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Belopp av kontantsäkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Valuta för kontantsäkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Identifiering av ett värdepapper som används som säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Klassificering av ett värdepapper som används som säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Basprodukt

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Underprodukt

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Ytterligare underprodukt

Nej

Artikel 33.2 a iv i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Volym eller nominellt belopp av säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Måttenhet för säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Valuta för nominellt belopp av säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Valuta för pris

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Pris per enhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Marknadsvärde på säkerhet

0,0005 %

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

+ 24 månader

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Värderingsavdrag eller marginal

Upp till 3:e siffran efter decimaltecknet

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Kvalitet på säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Förfallodag för värdepapper

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Emittentens jurisdiktion

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Emittentens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Typ av säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Möjlighet till återanvändning av säkerhet

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Säkerhet

Identifiering av korg av säkerheter

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365

Transaktionsuppgifter

Lån

Nivå

Nej

Artikel 33.2 a i i förordning (EU) 2015/2365


Tabell 2

Skäl till avvisande av en rapport om transaktioner för värdepappersfinansiering

Avvisningskategorier

Skäl

Databasschema

Transaktionen för värdepappersfinansiering avvisas eftersom databasschemat inte uppfyller villkoren

Rättigheter

Transaktionen för värdepappersfinansiering avvisas eftersom den rapportinlämnande enheten inte får rapportera för den rapporterande motpartens räkning

Logik

Transaktionen för värdepappersfinansiering avvisas eftersom åtgärdstypen för transaktionen inte är logiskt korrekt

Affärsrelaterat

Transaktionen för värdepappersfinansiering avvisas eftersom den inte uppfyller villkoren för en eller flera innehållsrelaterade valideringar


Tabell 3

Resultat av avstämningsprocessen

Avstämningskategorier

Avstämningsvärden

Rapporttyp

Enpartsrapportering/Tvåpartsrapportering

Rapporteringsskyldighet för båda motparter

Ja/Nej

Matchningsstatus

Matchat/Ej matchat

Lån – avstämningsstatus

Avstämt/Ej avstämt

Säkerheter – avstämningsstatus

Avstämt/Ej avstämt

Ytterligare ändringar

Ja/Nej


BILAGA II

Tabell 1

Offentliga uppgifter

Tabell A. Aggregering

Datum

Tr

Typ av aggregering

Typ av handels-plats

Hemvist för rapporterande motpart

Hemvist för den andra motparten

Avstämning

Typ av transaktion för värdepappers-finansiering

Clearad

Metod för överföring av säkerhet

Index använt som referens (1)

Totalt utlånat belopp

Totalt antal trans-aktioner

Samlat värde på säkerheter

20161007

EU TR

Rapporterad

XXXX

EES

EES

Tvåparts-rapportering, lån avstämt, säkerhet ej avstämd

Repa

Ja

TTCA

 

 

Utestående

XOFF

Ej EES

Ej EES

Tvåparts-rapportering, lån avstämt, säkerhet avstämd

BSB/SBB

Nej

SICA

 

 

EES – MIC

Enparts-rapportering EES, lån avstämt, säkerhet avstämd

Utlåning och inlåning av värdepapper eller råvaror

SIUR

 

 

Ej EES – MIC

Marginalutlåning

 

 

 


(1)  Ange de relevanta index som tas upp i fält 25 i tabell 2 ”Uppgifter om lån och säkerheter” i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/363.


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/45


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/359

av den 13 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 5.7, och

av följande skäl:

(1)

Det bör fastställas vilka uppgifter som ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i en ansökan om registrering eller utvidgning av registrering som transaktionsregister.

(2)

Fastställandet av en övergripande ram för registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister är nödvändigt för att uppnå målen i förordning (EU) 2015/2365 och för ett effektivt tillhandahållande av transaktionsregistertjänster.

(3)

Reglerna och standarderna för registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister för tillämpningen av förordning (EU) 2015/2365 bör bygga på redan existerande infrastrukturer, operativa förfaranden och format som infördes för rapporteringen av derivatkontrakt till transaktionsregister, i syfte att minimera ytterligare operativa kostnader för marknadsaktörerna.

(4)

Erfarenheterna av tillämpningen av bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 (2) har visat att bestämmelserna om registrering av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 utgör en god grund för att skapa en ram för registrering av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365. För att ytterligare stärka den ramen bör den här förordningen återspegla förändringar i branschen.

(5)

En ansökan om registrering som transaktionsregister bör innehålla uppgifter om de interna kontrollernas struktur och ledningsorganens oberoende, så att Esma kan bedöma om styrningsstrukturen garanterar transaktionsregistrets oberoende och om denna struktur och rapporteringsrutinerna är tillräckliga för att säkerställa överensstämmelse med de krav för transaktionsregister som anges i förordning (EU) 2015/2365. Närmare uppgifter om relevanta interna kontrollmekanismer och strukturer, internrevisionsfunktionen samt revisionsplanen bör ingå i ansökan om registrering för att göra det möjligt för Esma att bedöma hur dessa faktorer bidrar till ett väl fungerande transaktionsregister.

(6)

Transaktionsregister som bedriver verksamhet via filialer är visserligen inte separata juridiska personer, men separata uppgifter om filialerna bör ändå lämnas in så att Esma förstår var de befinner sig i transaktionsregistrets organisationsstruktur, kan bedöma dugligheten och lämpligheten hos filialernas högsta ledning och om kontrollmekanismerna, funktionen för regelefterlevnad och andra funktioner är tillräckligt robusta för att identifiera, utvärdera och hantera filialernas risker på ett effektivt sätt.

(7)

För att göra det möjligt för Esma att bedöma om styrelsemedlemmarna och den högsta ledningen för ett blivande transaktionsregister har gott anseende, erfarenhet och kompetens, bör den som ansöker om registrering som transaktionsregister lämna relevanta uppgifter om dessa personer, till exempel meritförteckningar, uppgifter om eventuella fällande domar, egen försäkran om gott anseende och försäkran om potentiella intressekonflikter.

(8)

En ansökan om registrering bör innehålla information som visar att sökanden har de finansiella medel som krävs för att fortlöpande utföra sina funktioner som transaktionsregister samt ett ändamålsenligt system för att bedriva kontinuerlig verksamhet.

(9)

Artikel 5.2 i förordning (EU) 2015/2365 ålägger transaktionsregister att kontrollera att de uppgifter som rapporteras enligt artikel 4 i samma förordning är fullständiga och korrekta. För att registreras eller beviljas en utvidgning av registreringen i enlighet med förordning (EU) 2015/2365 bör transaktionsregister visa att de har inrättat system och förfaranden som säkerställer deras förmåga att kontrollera att uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering är fullständiga och korrekta.

(10)

Användning av gemensamma resurser inom ett transaktionsregister för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering å ena sidan och verksamhetsanknutna tjänster eller tjänster för rapportering av derivatkontrakt å andra sidan, kan leda till spridning av operativa risker mellan tjänsterna. Även om kontroll, avstämning, bearbetning och dokumentation av uppgifter kan kräva en ändamålsenlig operativ åtskillnad för att undvika sådan riskspridning, kan en gemensam frontend för system, en gemensam åtkomstpunkt till uppgifter för myndigheter eller utnyttjande av samma personal som arbetar med försäljning, regelefterlevnad eller en helpdesk för kundtjänst minska sannolikheten för riskspridning och därmed inte nödvändigtvis kräva operativ åtskillnad. Transaktionsregister bör därför fastställa en lämplig nivå av operativ åtskillnad mellan de resurser, system och förfaranden som används i olika affärsområden, även i fall där dessa affärsområden omfattar tillhandahållande av tjänster som lyder under annan unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland, och se till att detaljerade och tydliga uppgifter om de verksamhetsanknutna tjänster, eller andra affärsområden som transaktionsregistret erbjuder utanför sin kärnverksamhet som transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, lämnas till Esma i ansökan om registrering eller utvidgning av registrering.

(11)

Att transaktionsregistrens it-system är sunda, motståndskraftiga och skyddade är viktigt för att säkerställa överensstämmelse med målen i förordning (EU) 2015/2365. Transaktionsregister bör därför tillhandahålla omfattande och detaljerad information om dessa system så att Esma kan bedöma it-systemens sundhet och motståndskraft. Om funktioner i ett transaktionsregister har utkontrakterats till tredje parter, antingen inom eller utanför koncernen, bör transaktionsregistret lämna detaljerade uppgifter om de berörda arrangemangen för utkontraktering för att göra det möjligt att bedöma efterlevnaden av villkoren för registrering, inklusive uppgifter om alla servicenivåavtal, om indikatorer och om hur dessa indikatorer övervakas på ett effektivt sätt. Slutligen bör transaktionsregistren tillhandahålla information om de mekanismer och kontroller som de inför för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda sina uppgifter från it-angrepp.

(12)

Olika typer av användare kan rapportera, få tillgång till eller ändra de uppgifter som finns i transaktionsregistret. Egenskaperna, liksom rättigheterna och skyldigheterna, för de olika typerna av användare bör vara klart definierade av transaktionsregistret och bör ingå som en del av ansökan om registrering. I de uppgifter som transaktionsregistren tillhandahåller bör det även tydligt framgå vilka olika kategorier av tillgång som kan ges. För att säkerställa sekretessen för uppgifterna, men också att de är tillgängliga för tredje part, bör transaktionsregistren lämna information om hur de säkerställer att endast de uppgifter för vilka de berörda motparterna har gett sitt uttryckliga, återkalleliga och oinskränkta medgivande görs tillgängliga för tredje parter. Slutligen bör transaktionsregister lämna information i sin ansökan om de kanaler och metoder som de använder för att offentliggöra information om sina regler för tillgång för att säkerställa att användarna av tjänsterna fattar välgrundade beslut.

(13)

Information om avgifterna för de tjänster som tillhandahålls av transaktionsregistren är nödvändig för att marknadsaktörerna ska kunna fatta välgrundade beslut och bör därför ingå i ansökan om registrering som transaktionsregister.

(14)

Eftersom marknadsaktörer och myndigheter är beroende av transaktionsregistrens uppgifter bör det klart framgå av ett transaktionsregisters ansökan om registrering vilka strikta och ändamålsenliga regler som tillämpas när det gäller operativ verksamhet och dokumentation. För att visa hur sekretessen och skyddet av uppgifter i transaktionsregistret upprätthålls samt möjliggöra spårbarhet behöver en särskild uppgift om inrättandet av en rapporteringsjournal ingå i ansökan om registrering.

(15)

För att uppnå målen i förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering bör transaktionsregister kunna visa att de tillämpar ett förfarande för villkoren för tillgång i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 (3), att integritet hos uppgifter som lämnas till myndigheter säkerställs och att de är i stånd att ge tillgång till uppgifter i enlighet med relevanta krav som ingår i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 (4).

(16)

Att transaktionsregister har betalat registreringsavgifterna vid tidpunkten för ansökan är avgörande för att täcka Esmas nödvändiga utgifter i samband med registrering eller utvidgning av registrering av ett transaktionsregister.

(17)

Ett förenklat förfarande för ansökan om utvidgning av registrering bör fastställas för att göra det möjligt för de transaktionsregister som redan har registrerats enligt förordning (EU) nr 648/2012 att utvidga denna registrering i enlighet med förordning (EU) 2015/2365. För att undvika dubbla krav bör den information som ska tillhandahållas av transaktionsregister som en del av en utvidgning av registrering innehålla närmare uppgifter om de anpassningar som krävs för att säkerställa att kraven i förordning (EU) 2015/2365 uppfylls.

(18)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämnat till Europeiska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (5).

(19)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om utkasten till tekniska tillsynsstandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Identitet, rättslig ställning och typer av transaktioner för värdepappersfinansiering

1.   Vid tillämpningen av artikel 5.5 a i förordning (EU) 2015/2365 ska ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter:

(a)

Sökandens företagsnamn och registrerade adress inom EU.

(b)

Ett utdrag ur relevant bolags- eller domstolsregister, eller andra handlingar som intygar var det ansökande företaget registrerades och dess verksamhetsinriktning och som är giltiga vid tidpunkten för ansökan.

(c)

Uppgifter om de typer av transaktioner för vilka sökanden önskar bli registrerad.

(d)

Uppgifter om huruvida sökanden är auktoriserad eller registrerad av en behörig myndighet i den medlemsstat där sökanden är etablerad och, i så fall, namnet på myndigheten och eventuellt referensnummer för auktoriseringen eller registreringen.

(e)

Bolagsordning samt, i tillämpliga fall, andra lagstadgade handlingar där det fastställs att sökanden ska bedriva verksamhet som transaktionsregister.

(f)

Protokoll från det möte där sökandens styrelse godkände ansökan.

(g)

Namn och kontaktuppgifter för den eller de personer som är ansvariga för regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad för sökandens räkning.

(h)

Verksamhetsplan, inklusive uppgifter om var den huvudsakliga verksamheten är belägen.

(i)

Uppgifter om eventuella dotterbolag samt i tillämpliga fall koncernstruktur.

(j)

Varje tjänst som sökanden tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla utöver funktionen som transaktionsregister.

(k)

Uppgifter om pågående domstols-, förvaltnings- och skiljedomsförfaranden eller andra rättsliga processer, oavsett slag, som sökanden är part i, framför allt skatte- och insolvensärenden, och som kan ge upphov till betydande ekonomiska kostnader eller skada företagets anseende, samt avslutade rättsliga förfaranden som fortfarande i väsentlig grad kan påverka transaktionsregistrets kostnader.

2.   På Esmas begäran ska sökanden dessutom tillhandahålla ytterligare uppgifter i samband med prövningen av ansökan om registrering, om uppgifterna är nödvändiga för att bedöma sökandens förmåga att uppfylla de krav som anges i kapitel III i förordning (EU) 2015/2365 och för att Esma ska kunna tolka och analysera de handlingar som ska lämnas in eller redan har lämnats in.

3.   Om sökanden anser att ett krav i denna förordning inte är tillämpligt för denne ska sökanden tydligt ange detta krav i ansökan samt lämna en förklaring om varför det inte är tillämpligt.

Artikel 2

Riktlinjer och rutiner

Om uppgifter lämnas om riktlinjer och rutiner som en del av en ansökan ska sökanden se till att ansökan innehåller följande uppgifter:

(a)

Uppgift om att styrelsen har godkänt riktlinjerna, att den högsta ledningen har godkänt rutinerna och att den högsta ledningen har ansvaret för genomförande och upprätthållande av riktlinjer och rutiner.

(b)

En beskrivning av hur kommunikationen av riktlinjer och rutiner är organiserad hos sökanden, hur efterlevnaden av riktlinjerna säkerställs och kontrolleras på daglig basis, och den eller de personer som ansvarar för efterlevnaden i detta avseende.

(c)

Eventuell dokumentation som visar att anställda och personal som arbetar med just dessa uppgifter är medvetna om riktlinjerna och rutinerna.

(d)

En beskrivning av de åtgärder som vidtas om riktlinjer och rutiner inte följs.

(e)

Uppgift om hur väsentliga avsteg från riktlinjer och rutiner som bryter mot villkoren för den ursprungliga registreringen ska rapporteras till Esma.

Artikel 3

Ägande av transaktionsregistret

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande:

(a)

En förteckning med namn på alla personer eller enheter vars direkta eller indirekta innehav uppgår till minst 5 % av sökandens kapital eller ger motsvarande andel av rösträtterna, eller som genom sitt innehav kan utöva ett betydande inflytande över sökandens ledning.

(b)

En förteckning över alla företag i vilka en person som avses i led a har ett innehav som uppgår till minst 5 % av kapitalet eller motsvarande andel av rösträtterna, eller genom sitt innehav kan utöva ett betydande inflytande över företagets ledning.

2.   Om sökanden har ett moderbolag, ska den

(a)

uppge moderbolagets registrerade adress,

(b)

ange om moderbolaget är auktoriserat eller registrerat och är föremål för tillsyn, samt i så fall ange eventuellt referensnummer och namnet på ansvarig tillsynsmyndighet.

Artikel 4

Ägartablå

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en tablå som visar ägarförhållandena mellan moderbolag, dotterbolag och närstående enheter eller filialer.

2.   För de företag som visas i tablån enligt punkt 1 ska fullständigt namn, rättslig ställning och registrerad adress anges.

Artikel 5

Organisationsschema

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla ett organisationsschema som visar sökandens organisationsstruktur, inbegripet verksamhetsanknutna tjänster.

2.   Organisationsschemat ska innehålla uppgifter om de personer som ansvarar för varje viktig funktion, inbegripet den högsta ledningen och personer som leder filialernas verksamhet.

Artikel 6

Företagsstyrning

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om sökandens interna riktlinjer när det gäller företagsstyrning, samt rutiner och direktiv som den högsta ledningen, inbegripet styrelsen, ej anställda styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsekommittéer är skyldiga att följa.

2.   Dessa uppgifter ska innehålla en beskrivning av urvalsförfarande, utnämning, prestationsbedömning och avsättning av personer i den högsta ledningen och styrelseledamöter.

3.   Om sökanden tillämpar en erkänd uppförandekod för företagsstyrning ska denna anges i ansökan om registrering som transaktionsregister och en redogörelse ges för situationer där sökanden eventuellt avviker från koden.

Artikel 7

Intern kontroll

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla detaljerade uppgifter om sökandens system för intern kontroll, inklusive information om sökandens funktion för regelefterlevnad, riskbedömning, interna kontrollmekanismer och arrangemang för internrevisionsfunktionen.

2.   De detaljerade uppgifter som avses i punkt 1 ska innehålla följande:

(a)

Sökandens riktlinjer och rutiner för intern kontroll och motsvarande rutiner för att dessa genomförs på ett konsekvent och effektivt sätt.

(b)

Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och utvärdering av om sökandens system är lämpliga och effektiva.

(c)

Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och skydd av sökandens informationsbehandlingssystem.

(d)

Uppgifter om de interna organ som ansvarar för att utvärdera de relevanta resultaten av den interna kontrollen.

3.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens internrevisionsverksamhet:

(a)

Sammansättningen av en eventuell internrevisionskommitté, dess befogenheter och ansvar.

(b)

Internrevisionsfunktionens stadga, metoder, standarder och rutiner.

(c)

En förklaring av hur internrevisionsfunktionens stadga, metoder och rutiner ska utarbetas och tillämpas med hänsyn till arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.

(d)

En arbetsplan för tre år från och med tidpunkten för ansökan som behandlar arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.

Artikel 8

Regelefterlevnad

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens riktlinjer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av förordning (EU) 2015/2365:

(a)

En beskrivning av funktionerna för de personer som är ansvariga för regelefterlevnaden och annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad, inklusive hur sökanden säkerställer att funktionen för regelefterlevnad är oberoende i förhållande till övrig verksamhet.

(b)

Interna riktlinjer och rutiner som har till syfte att säkerställa att sökanden, inklusive dess chefer och anställda, följer samtliga bestämmelser i förordning (EU) 2015/2365, inklusive en beskrivning av styrelsens och den högsta ledningens uppgifter.

(c)

I förekommande fall, den senaste interna rapport som har utarbetats av personer som är ansvariga för regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad hos sökanden.

Artikel 9

Den högsta ledningen och styrelseledamöter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter:

(a)

En kopia av meritförteckningen.

(b)

Detaljerade uppgifter om kompetens och erfarenheter inom förvaltning, drift och utveckling på it-området.

(c)

Uppgifter om eventuella fällande domar i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring, framför allt i form av ett officiellt intyg om sådant kan inhämtas i den berörda medlemsstaten.

(d)

En egen försäkran om gott anseende när det gäller tillhandahållandet av en finansiell eller datarelaterad tjänst, i vilken alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter ska ange om de

i)

har dömts för brott i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring,

ii)

har befunnits ansvariga inom ramen för en tillsynsmyndighets eller ett statligt organs disciplinförfarande eller är föremål för sådana förfaranden som inte har avgjorts,

iii)

har befunnits ansvariga inom ramen för civilrättsliga förfaranden vid domstol med anledning av tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller för oegentligheter eller bedrägeri i samband med ledningen av ett företag,

iv)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag vars registrering eller auktorisering har återkallats av ett tillsynsorgan,

v)

har vägrats rätt att utöva verksamhet som kräver registrering eller auktorisering av ett tillsynsorgan,

vi)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som hamnat på obestånd eller försatts i likvidation medan vederbörande var kopplad till företaget eller högst ett år efter att denne var kopplad till företaget,

vii)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som har befunnits ansvarigt eller belagts med vite av ett tillsynsorgan,

viii)

på annat sätt har vitesbelagts, suspenderats, olämpligförklarats eller varit föremål för någon annan sanktion som avser bedrägeri eller förskingring eller i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster, av ett statligt organ, ett tillsyns- eller ett branschorgan,

ix)

har olämpligförklarats som direktör eller företagsledare eller har entledigats från anställning eller annan befattning på ett företag till följd av påstått tjänstefel eller försummelse.

(e)

En försäkran om potentiella intressekonflikter hos den högsta ledningen och styrelseledamöterna när de utför sina plikter och hur dessa konflikter hanteras.

Artikel 10

Personalpolitik och förfaranden

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

(a)

En kopia av ersättningspolicyn för den högsta ledningen, styrelseledamöter och personal som arbetar med sökandens risk- och kontrollfunktioner.

(b)

En beskrivning av de åtgärder som sökanden har infört för att begränsa risken för ett alltför stort beroende av enskilda anställda.

Artikel 11

Duglighet och lämplighet

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens personal:

(a)

En allmän förteckning över den personal som är direkt anställd av transaktionsregistret, inklusive funktion och kvalifikationer för varje funktion.

(b)

En särskild beskrivning av den it-personal som är direkt anställd för att tillhandahålla transaktionsregistrets tjänster, tillsammans med funktion och kvalifikationer för varje enskild person.

(c)

En beskrivning av funktioner och kvalifikationer för varje person som är ansvarig för internrevision, interna kontroller, regelefterlevnad och riskbedömning.

(d)

Uppgifter om egen personal och personal som arbetar inom ramen för ett utkontrakteringsarrangemang.

(e)

Uppgifter om utbildning om sökandens riktlinjer och rutiner samt om transaktionsregistrets verksamhet, inklusive eventuella prov eller annan typ av formell bedömning som krävs för personalen när det handlar om att utföra transaktionsregisterverksamhet.

Den beskrivning som avses i led b ska innehålla skriftliga belägg som styrker akademisk examen och it-erfarenhet för minst en högre tjänsteman med ansvar för it-frågor.

Artikel 12

Finansiell rapportering och affärsplaner

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande finansiella och affärsrelaterade uppgifter om sökanden:

(a)

En fullständig uppsättning finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med de internationella standarder som antogs genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (6).

(b)

De finansiella rapporterna ska även innehålla revisionsberättelsen om årsredovisningen och den konsoliderade årsredovisningen, om sökandens årsredovisningar omfattas av lagstadgad revision i den mening som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (7).

(c)

Om sökanden omfattas av revisionsgranskning ska den externa revisorns namn och nationella registreringsnummer anges.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en finansiell affärsplan med olika verksamhetsscenarier för transaktionsregistrets tjänster sett över en referensperiod på minst tre år och som omfattar följande uppgifter:

(a)

Förväntad nivå på rapporteringsverksamheten i antal transaktioner.

(b)

Relevanta fasta och rörliga kostnader som fastställts med avseende på tillhandahållandet av transaktionsregistertjänster enligt förordning (EU) 2015/2365.

(c)

Positiva och negativa variationer på minst 20 % från det fastställda grundscenariot för verksamheten.

3.   Om den historiska finansiella information som avses i punkt 1 inte är tillgänglig, ska en ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter om sökanden:

(a)

Proforma-sammanställning över lämpliga resurser och förväntad verksamhetsstatus sex månader efter beviljad registrering.

(b)

En delårsrapport om det ännu inte finns några finansiella rapporter för den begärda tidsperioden.

(c)

En rapport över finansiell ställning, t.ex. balansräkning, resultaträkning, förändringar i eget kapital, förändringar i kassaflöden, anmärkningar med en sammanfattning av redovisningspolicyn och andra förklarande anmärkningar.

4.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla reviderade årsredovisningar för varje moderbolag för de tre räkenskapsår som föregår tidpunkten för ansökan.

5.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska även innehålla följande finansiella uppgifter om sökanden:

(a)

Uppgift om framtida planer att registrera dotterbolag och var de ska ligga.

(b)

En beskrivning av den affärsverksamhet som sökanden planerar att bedriva, med närmare uppgifter om dotterbolags eller filialers verksamhet.

Artikel 13

Hantering av intressekonflikter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om de riktlinjer och rutiner som sökanden har infört för hantering av risker för intressekonflikter:

(a)

Riktlinjer och rutiner för att upptäcka, hantera och upplysa om intressekonflikter samt en beskrivning av det förfarande som tillämpas för att säkerställa att relevanta personer känner till riktlinjer och rutiner.

(b)

Alla andra åtgärder och kontrollmekanismer som har införts för att kraven i led a i fråga om hantering av intressekonflikter ska vara uppfyllda.

Artikel 14

Sekretess

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla interna riktlinjer, rutiner och mekanismer för att, när det gäller uppgifter i det blivande transaktionsregistret, förhindra

(a)

att de används i olagliga syften,

(b)

att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut,

(c)

att de används för kommersiella ändamål.

2.   De interna riktlinjerna, rutinerna och mekanismerna ska innehålla de interna rutinerna när det gäller personalens användning av lösenord för att få tillgång till uppgifterna, med angivande av personalens syfte, vilken uppgiftsgrupp som visas och eventuella restriktioner för hur uppgifterna får användas, samt detaljerade uppgifter om de mekanismer och kontroller som finns för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda uppgifterna från it-angrepp.

3.   Sökanden ska lämna uppgifter till Esma om sina rutiner för registrering av varje tillfälle en anställd får tillgång till uppgifterna, tidpunkten för tillgång, vilken typ av uppgifter som tillgången omfattar samt syfte.

Artikel 15

Förteckning över och begränsning av intressekonflikter

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en vid ansökningstidpunkten aktuell förteckning över befintliga väsentliga intressekonflikter när det gäller verksamhetsanknutna eller andra relaterade tjänster som sökanden tillhandahåller samt en beskrivning av hur dessa konflikter hanteras.

2.   Om sökanden ingår i en koncern ska förteckningen omfatta väsentliga intressekonflikter som uppstår till följd av andra företag inom koncernen samt en uppgift om hur dessa konflikter hanteras.

Artikel 16

It-resurser och utkontraktering

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om it-resurser:

(a)

En detaljerad beskrivning av it-systemet, inklusive relevanta verksamhetskrav, funktionella och tekniska specifikationer, systemarkitektur och teknisk utformning, datamodell och dataflöden samt operativa och administrativa rutiner och manualer.

(b)

Användartjänster som sökanden har utvecklat för att tillhandahålla tjänster till de berörda användarna, inklusive en kopia av alla användarmanualer och interna rutiner.

(c)

Investerings- och förnyelsepolicy för sökandens it-resurser.

(d)

Utkontrakteringsarrangemang som sökanden har ingått, inklusive

i)

detaljerade definitioner av de tjänster som ska tillhandahållas, inbegripet den mätbara omfattningen av tjänsterna, detaljer om verksamheten och villkoren för utförandet av verksamheten samt dess tidsramar,

ii)

servicenivåavtal med tydliga roller och ansvarsområden, indikatorer och mål för varje grundläggande krav på det transaktionsregister som har utkontrakterats, metoderna för att övervaka servicenivån för de utkontrakterade funktionerna samt de åtgärder eller aktiviteter som ska vidtas i händelse av att servicenivåmålen inte uppfylls,

iii)

en kopia av de kontrakt som reglerar dessa arrangemang.

Artikel 17

Verksamhetsanknutna tjänster

Om en sökande, ett företag inom sökandens koncern eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal om handels- eller efterhandelstjänster erbjuder eller planerar att erbjuda verksamhetsanknutna tjänster, ska ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter:

(a)

En beskrivning av de verksamhetsanknutna tjänster som sökanden eller företaget i dess koncern utför samt en beskrivning av alla avtal som transaktionsregistret kan tänkas ha med företag som erbjuder handelstjänster, efterhandelstjänster eller andra tillhörande tjänster samt kopior av dessa avtal.

(b)

De rutiner och riktlinjer som säkerställer nödvändig grad av operativ åtskillnad när det gäller resurser, system och förfaranden mellan sökandens transaktionsregistertjänster enligt förordning (EU) 2015/2365 och andra affärsområden, även sådana affärsområden som omfattar tillhandahållande av tjänster som lyder under unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland, oavsett om det separata affärsområdet drivs av transaktionsregistret, av ett företag som ingår i dess holdingföretag eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal som rör handels- eller efterhandelskedjan eller detta affärsområde.

Artikel 18

Öppenhet när det gäller regler för åtkomst

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

(a)

De riktlinjer och rutiner enligt vilka olika typer av användare rapporterar och får tillgång till uppgifter i ett transaktionsregister, inklusive processer för berörda användare som kan behöva ha tillgång till, inhämta eller ändra uppgifterna i transaktionsregistret.

(b)

En kopia av villkoren som anger rättigheterna och skyldigheterna för de olika typerna av användare när det gäller uppgifterna i transaktionsregistret.

(c)

En beskrivning av de olika kategorierna av tillgång för användarna.

(d)

Riktlinjer och rutiner för när andra tjänsteleverantörer på icke-diskriminerande grunder ska få tillgång till transaktionsregistrets uppgifter i de fall då berörda motparter har gett sitt skriftliga, frivilliga och återkalleliga medgivande.

(e)

En beskrivning av kanaler och mekanismer som används av transaktionsregistret för att offentliggöra information om tillgång till transaktionsregistret.

2.   Den information som avses i punkt 1 a, b och c ska anges för följande typer av användare:

(a)

Interna användare.

(b)

Rapporterande motparter.

(c)

Rapporterande enheter.

(d)

Enheter som ansvarar för rapportering.

(e)

Icke-rapporterande motparter.

(f)

Icke-rapporterande tredje parter.

(g)

Enheter som förtecknas i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365.

(h)

Andra typer av användare, i tillämpliga fall.

Artikel 19

Kontroll av om uppgifterna är fullständiga och korrekta

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

(a)

Förfaranden för autentisering av identiteten för användare med åtkomst till transaktionsregistret i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(b)

Förfaranden för kontroll av användningen av en XML-mall som överensstämmer med ISO 20022-metodiken i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(c)

Förfaranden för kontroll av auktoriseringen och it-behörigheten för den enhet som rapporterar på den rapporterande motpartens vägnar i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(d)

Förfaranden för kontroll av att den logiska följden för rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering upprätthålls vid varje given tidpunkt i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(e)

Förfaranden för kontroll av att rapporterade uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering är fullständiga och korrekta i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(f)

Förfaranden för avstämning av data mellan transaktionsregister om motparterna rapporterar till olika transaktionsregister i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(g)

Förfaranden för att ge återkoppling till motparterna för transaktionerna för värdepappersfinansiering eller tredje parter som rapporterar på deras vägnar om de kontroller som utförs enligt leden a–e och resultatet av avstämningsprocessen enligt led f, i enlighet med artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

Artikel 20

Öppenhet när det gäller prissättningspolicy

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av sökandens

(a)

prissättningspolicy, inklusive eventuella befintliga avdrag och rabatter och villkoren för att åtnjuta dessa,

(b)

avgiftsstruktur för att tillhandahålla transaktionsregister och verksamhetsanknutna tjänster, inklusive beräknad kostnad för transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster samt uppgifter om vilka metoder som används för att redovisa den separata kostnad som sökanden kan ådra sig i samband med tillhandahållande av transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster,

(c)

metoder som används för att göra informationen tillgänglig för alla typer av användare, inklusive en kopia av avgiftsstrukturen där transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster anges separat.

Artikel 21

Operativ risk

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande:

(a)

En detaljerad beskrivning av tillgängliga medel och rutiner som har till syfte att identifiera och begränsa operativ risk och varje annan väsentlig risk som sökanden exponeras för, inklusive en kopia av alla relevanta riktlinjer, metoder, interna rutiner och manualer.

(b)

En beskrivning av de likvida nettotillgångar som finansieras genom eget kapital för att täcka potentiella allmänna verksamhetsförluster så att det är möjligt att fortsätta att tillhandahålla tjänster vid fortsatt verksamhet, samt en bedömning av att det finns tillräckliga finansiella medel för att täcka de operativa kostnaderna vid en avveckling eller omorganisation av kritiska verksamheter och tjänster under åtminstone en sexmånadersperiod.

(c)

Sökandens kontinuitetsplan och riktlinjerna för uppdatering av den, inklusive

i)

alla affärsprocesser, resurser, eskaleringsförfaranden och relaterade system som är avgörande för att säkerställa sökandens tjänster, inklusive alla relevanta utkontrakterade tjänster samt transaktionsregistrets strategi, riktlinjer och mål för att säkra dessa processers kontinuitet,

ii)

befintliga arrangemang med andra tillhandahållare av marknadsinfrastruktur, inklusive andra transaktionsregister,

iii)

arrangemang för att säkerställa en lägsta servicenivå för de kritiska funktionerna samt förväntad tidpunkt då dessa processer ska ha återställts fullt ut,

iv)

maximalt godtagbar återställningstid för affärsprocesser och affärssystem med beaktande av den tidsfrist för rapportering till transaktionsregister som anges i artikel 4 i förordning (EU) 2015/2365 samt vilken mängd uppgifter som transaktionsregistret behöver behandla inom en dag,

v)

förfaranden för att hantera incidentloggning och incidentrapporter,

vi)

testprogram och resultaten av eventuella tester,

vii)

antal tillgängliga tekniska och operativa reservplatser, var de är belägna, resurser i förhållande till det primära driftstället, samt rutiner för kontinuerlig verksamhet som har införts för den händelse att reservplatserna måste användas,

viii)

information om tillgång till en reservplats för att personalen ska kunna säkerställa tjänstens kontinuitet om det primära driftstället inte är tillgängligt,

ix)

planer, förfaranden och arrangemang för att hantera nödsituationer och säkerställa personalens säkerhet,

x)

planer, förfaranden och arrangemang för hantering av kriser, inklusive samordning av de allmänna åtgärderna för kontinuerlig verksamhet och för snabbt och effektivt vidtagande av dem inom ett visst mål avseende återställningstid,

xi)

planer, förfaranden och arrangemang för att återställa sökandens system-, program- och infrastrukturkomponenter inom den föreskrivna tiden.

(d)

En beskrivning av arrangemangen för att säkra sökandens transaktionsregisterverksamhet vid en störning samt hur dessa involverar transaktionsregistrens användare och andra tredje parter.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla förfaranden för att säkerställa en korrekt ersättning av det ursprungliga transaktionsregistret på begäran av en rapporterande motpart, eller på begäran av en tredje part som rapporterar på en icke-rapporterande motparts vägnar, eller där en sådan ersättning är resultatet av ett återkallande av registreringen, och ska omfatta förfaranden för överföring av data och omdirigering av rapporteringsflöden till ett annat transaktionsregister.

Artikel 22

Riktlinjer när det gäller dokumentation

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla information om mottagande och administration av uppgifter, inklusive eventuella riktlinjer och rutiner som har införts av sökanden för att säkerställa att

(a)

de rapporterade uppgifterna registreras korrekt och i tid,

(b)

alla rapporterade uppgifter om ingående, ändring eller avslutande av en transaktion för värdepappersfinansiering dokumenteras i en rapporteringsjournal,

(c)

uppgifterna finns både online och offline,

(d)

uppgifterna kopieras på ett adekvat sätt mot bakgrund av kravet på en kontinuerlig verksamhet.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om system, riktlinjer och rutiner när det gäller dokumentation som tillämpas för att säkerställa att de rapporterade uppgifterna modifieras på lämpligt sätt samt att positioner beräknas korrekt i enlighet med tillämplig lagstiftning eller tillämpliga bestämmelser.

Artikel 23

Mekanismer för dataåtkomst

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som sökanden använder för att ge tillgång till information i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 i artikel 12 i förordning (EU) 2015/2365, och omfatta följande uppgifter:

(a)

Ett förfarande för beräkning av aggregerade positioner i enlighet med artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2019/358 och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret kommer att använda för att underlätta allmänhetens tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2365, samt en beskrivning av uppdateringsfrekvens, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.

(b)

En beskrivning av de resurser, metoder och funktioner som transaktionsregistret använder för att underlätta de berörda myndigheternas tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 samt uppdateringsfrekvens och de kontroller och verifieringar som transaktionsregistret kan införa för tillträdesfiltreringen, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna rutiner.

(c)

Ett förfarande och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret använder för att underlätta en snabb, strukturerad och uttömmande insamling av data från motparter och tillgång till uppgifter för motparter i transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4.6 i förordning (EU) 2015/2365 och artikel 80.5 i förordning (EU) nr 648/2012, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.

Artikel 24

Direkt och omedelbar tillgång till uppgifter för myndigheter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om följande:

(a)

De villkor enligt vilka de myndigheter som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ges direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregistret i enlighet med delegerad förordning (EU) 2019/357.

(b)

Det förfarande genom vilket de myndigheter som avses i led a ges direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregistret i enlighet med artiklarna 4 och 5 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(c)

Förfarandet för att säkerställa integriteten hos de uppgifter som inhämtas från dessa myndigheters sida.

Artikel 25

Betalning av avgifter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla bevis på betalning av relevanta registreringsavgifter som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 (8).

Artikel 26

Uppgifter som ska lämnas vid utvidgning av registrering

Vid tillämpningen av artikel 5.5 b i förordning (EU) 2015/2365 ska ansökan om utvidgning av en befintlig registrering innehålla de uppgifter som anges i

(a)

artikel 1, med undantag av punkt 1 k,

(b)

artikel 2,

(c)

artikel 5,

(d)

artikel 7, med undantag av punkt 2 d,

(e)

artikel 8 b,

(f)

artikel 9.1 b och 9.1 e,

(g)

artikel 11,

(h)

artikel 12.2,

(i)

artikel 13,

(j)

artikel 14.2,

(k)

artikel 15,

(l)

artikel 16, med undantag av led c,

(m)

artikel 17,

(n)

artikel 18,

(o)

artikel 19,

(p)

artikel 20,

(q)

artikel 21,

(r)

artikel 22,

(s)

artikel 23,

(t)

artikel 24,

(u)

artikel 25,

(v)

Artikel 27.

Artikel 27

Kontroll av om ansökan är korrekt och fullständig

1.   Uppgifter som lämnas till Esma under registreringsförfarandet ska åtföljas av en skrivelse som undertecknats av en person i transaktionsregistrets styrelse och högsta ledning, som intygar att de lämnade uppgifterna såvitt de vet är korrekta och fullständiga vid ansökningstillfället.

2.   Uppgifterna ska i tillämpliga fall också åtföljas av relevant rättslig bolagsdokumentation som styrker att uppgifterna är korrekta.

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister (se sidan 22 i detta nummer av EUT).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering (se sidan 30 i detta nummer av EUT).

(5)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (se sidan 58 i detta nummer av EUT).


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/58


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/360

av den 13 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 62 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2) består Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) intäkter av avgifter som betalas till Esma i de fall som anges i unionsrätten, tillsammans med bidrag från nationella offentliga myndigheter och ett bidrag från unionen.

(2)

En registreringsavgift bör tas ut av transaktionsregister som är etablerade i unionen, för att täcka Esmas kostnader för att behandla registreringsansökningar.

(3)

Esmas kostnader för att behandla registreringsansökningar blir högre om transaktionsregistret tillhandahåller anknutna tjänster. Tillhandahållandet av sådana anknutna tjänster är en indikator på hög omsättning och på ökade kostnader förknippade med bedömning av registreringsansökan. För att ta ut registreringsavgifter bör transaktionsregister därför klassificeras i två olika kategorier efter sin förväntade totala omsättning – högre och lägre förväntad total omsättning – med olika registreringsavgifter beroende på om de avser att tillhandahålla anknutna tjänster.

(4)

Om ett transaktionsregister som redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (3) ansöker om en utvidgning av registreringen blir de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökan lägre än för en ny registrering eftersom Esma redan innehar relevanta uppgifter om det ansökande transaktionsregistret. Därför bör det ansökande transaktionsregistret betala en reducerad avgift. Om ett transaktionsregister som inte redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 samtidigt lämnar in en ansökan om registrering både enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365 blir de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökningarna också lägre till följd av de synergier som uppstår när samma typ av dokument behandlas två gånger. Vid simultana ansökningar bör transaktionsregistret betala hela registreringsavgiften enligt förordning (EU) nr 648/2012 och den reducerade avgiften för utvidgning av ansökan enligt förordning (EU) 2015/2365.

(5)

Om ett transaktionsregister efter att ha registrerats börjar erbjuda anknutna tjänster, och därmed faller i en högre kategori i fråga om sin förväntade totala omsättning, bör transaktionsregistret betala skillnaden mellan den registreringsavgift som ursprungligen betalades och den registreringsavgift som gäller för den nya kategorin av förväntad total omsättning. Däremot bör ett transaktionsregister som upphör att erbjuda anknutna tjänster efter registrering inte få ersättning av Esma eftersom det i samband med registreringen faktiskt uppstått nödvändiga kostnader för bedömning av ansökan från ett transaktionsregister med hög omsättning.

(6)

För att motverka ogrundade ansökningar bör registreringsavgifter inte återbetalas om en sökande drar tillbaka sin ansökan under registreringsförfarandet, och inte heller om registrering inte beviljas.

(7)

För att säkerställa att Esmas budget används effektivt, och samtidigt minska medlemsstaternas och unionens finansiella börda, behöver det säkerställas att transaktionsregister minst betalar alla kostnader som gäller tillsynen av dem. Tillsynsavgifter bör fastställas till en nivå som gör att en betydande ackumulering av underskott eller överskott undviks för verksamheter med anknytning till transaktionsregister. Om underskott skulle uppkomma bör Esma inte driva in underskottet från transaktionsregistren. Om underskottet är betydande bör Esma analysera orsakerna och ändra sina proformatillsynskostnader för nästa budgetperiod. Vad gäller överskott bör avgiftsöverskott inte tas tillbaka av transaktionsregister.

(8)

För att garantera en rättvis och tydlig fördelning av avgifter som samtidigt återspeglar de verkliga administrativa insatser som görs för varje enhet som är föremål för tillsyn bör tillsynsavgiften beräknas på grundval av den omsättning som genereras av transaktionsregistrens huvudverksamhet och dess anknutna tjänster. Vid beräkning av tillämplig omsättning är det nödvändigt att åtskilja anknutna tjänster som är direkt kopplade till tillhandahållande av huvudtjänster, som utgörs av central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365, såsom långivning via ombud och hantering av säkerheter eller tjänster som avser central insamling och registerföring av transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat, såsom ordermatchning, orderavstämning, värdering av säkerheter och tredjepartsrapportering. De avgifter som tas ut från ett transaktionsregister bör vara proportionerliga till den verksamhet som det berörda transaktionsregistret utför i förhållande till verksamheten i alla registrerade transaktionsregister under tillsyn under ett givet år. Med tanke på att det finns vissa fasta administrativa kostnader för tillsyn över transaktionsregister bör dock en årlig minimiavgift för tillsyn fastställas. Detta belopp påverkas inte av betalning av tillsynsavgifter enligt förordning (EU) nr 648/2012.

(9)

Bestämmelser bör införas för avgifter som ska betalas av tredjeländers transaktionsregister som ansöker om godkännande i unionen enligt förordning (EU) 2015/2365 i syfte att täcka de administrativa kostnaderna för godkännande och årlig tillsyn. I detta avseende bör avgiften för godkännande innehålla två komponenter, nämligen nödvändiga kostnader för att Esma enligt artikel 19.4 i den förordningen ska kunna behandla ansökan om godkännande av sådana transaktionsregister från tredjeländer samt nödvändiga kostnader för att ingå avtal med de behöriga myndigheterna i tredjelandet där det ansökande transaktionsregistret är registrerat enligt artikel 20 i den förordningen. Kostnader för ingående av samarbetsavtal bör delas mellan de godkända transaktionsregistren i ett och samma tredjeland. Vidare bör tredjeländers transaktionsregister åläggas en årlig tillsynsavgift.

(10)

Om ett transaktionsregister från ett tredjeland som redan godkänts enligt förordning (EU) nr 648/2012 ansöker om en utvidgning av sin registrering av godkännande, bör kostnaderna för att behandla ansökan vara lägre än kostnaderna för att behandla en ny ansökan till följd av de synergier som uppstår mellan förfarandena enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365. Därför bör komponenten i godkännandeavgiften som avser behandling av ansökan reduceras. Å andra sidan uppkommer i samband med kostnaderna för att ingå ett samarbetsavtal kostnader för efterlevnad av förordning (EU) 2015/2365. Därför bör den komponent av godkännandeavgiften som avser samarbetsavtal inte påverkas av förekomsten av samarbetsavtal enligt förordning (EU) nr 648/2012.

(11)

Den tillsyn som utövas av Esma över godkända transaktionsregister i tredjeland avser i huvudsak genomförandet av samarbetsavtal, inklusive ett effektivt utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter. Kostnaden för att tillhandahålla dessa funktioner bör täckas av årliga tillsynsavgifter som tas ut av godkända transaktionsregister. Eftersom dessa kostnader kommer att vara mycket lägre än Esmas kostnader för direkt tillsyn av registrerade transaktionsregister i unionen bör tillsynsavgifter för godkända transaktionsregister vara betydligt lägre än den lägsta tillsynsavgift som tas ut av registrerade transaktionsregister som direkt övervakas av Esma.

(12)

Nationella behöriga myndigheter ådrar sig kostnader när de utför uppgifter enligt förordning (EU) 2015/2365 och till följd av att Esma delegerar uppgifter till dem i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/2365. De avgifter som Esma tar ut av transaktionsregistren bör täcka även dessa kostnader. För att undvika att behöriga myndigheter gör förlust eller vinst på att utföra delegerade uppgifter eller bistå Esma, bör Esma ersätta den nationella behöriga myndighetens faktiska kostnader.

(13)

Eftersom endast begränsade uppgifter om transaktionsregistrens verksamhet kommer att finnas tillgängliga under det år det registrerades bör en interimsavgift för tillsyn beräknas på grundval av en uppskattning av de nödvändiga kostnaderna för att utöva tillsyn över transaktionsregister under dess första år. I den exakta avgiftsberäkningen bör hänsyn tas till tidpunkten för registrering av transaktionsregistret och dagen då rapporteringsskyldigheten som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 inträder, för att korrekt återspegla den tillsynsnivå som krävs av Esma. Om ett transaktionsregisters föreskrivna rapportering endast inleds året efter dess registrering bör interimsavgiften för tillsyn för registreringsåret baseras på registreringsavgiften. Detta till följd av att de nödvändiga kostnaderna för tillsyn av ett transaktionsregister som ännu inte rapporterar är jämförbara med de nödvändiga kostnaderna för bedömning av ansökan om registrering. Beroende på hur lång tid som förflutit mellan registreringen och slutet av året anpassas beloppet tidsproportionellt med antagande om att registreringsprocessen normalt tar 150 arbetsdagar. Om ett transaktionsregister inleder sin föreskrivna rapportering under årets första sex månader bör interimsavgiften för tillsyn beräknas på grundval av den tillämpliga omsättningen som återspeglar transaktionsregistrets intäkter under första halvåret. Om ett transaktionsregister inleder sin föreskrivna rapportering under årets sista sex månader bör interimsavgiften för tillsyn beräknas på grundval av storleken på transaktionsregistrets registreringsavgift. Detta på grund av att endast begränsade uppgifter finns tillgängliga för användning av tillämplig omsättning.

(14)

Transaktionsregister som registrerats under 2019 kommer inte att börja tillhandahålla rapporteringstjänster före utgången av 2019 och deras verksamhet kommer under 2019 sannolikt att vara praktiskt taget obefintlig. Därför bör den årliga tillsynsavgiften för 2020 beräknas på grundval av deras tillämpliga omsättning under första halvåret 2020.

(15)

Denna förordning bör utgöra grunden för Esmas rätt att ta ut avgifter från transaktionsregister.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Fullständig återvinning av tillsynskostnader

De avgifter som tas ut av transaktionsregistren ska täcka

a)

alla Esmas kostnader som avser registrering och tillsyn av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, inbegripet kostnader för godkännande av transaktionsregister samt kostnader för utvidgning av registrering eller utvidgning av godkännande för transaktionsregister som redan har registrerats eller godkänts enligt förordning (EU) nr 648/2012,

b)

alla kostnader för ersättning till behöriga myndigheter som har utfört arbete i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, och som ett resultat av eventuell delegering av uppgifter i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2015/2365.

Artikel 2

Tillämplig omsättning

1.   Transaktionsregister som endast registrerats enligt förordning (EU) 2015/2365 ska i enlighet med den här förordningen föra reviderade räkenskaper som minst gör åtskillnad mellan följande:

a)

Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

b)

Intäkter genererade genom anknutna tjänster direkt kopplade till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

De tillämpliga intäkterna från tjänster anknutna till transaktionsregistret ett givet år (n) ska vara intäkterna från de tjänster som fastställts enligt led b.

2.   Transaktionsregister som registrerats både enligt förordning (EU) 2015/2365 och förordning (EU) nr 648/2012 ska för tillämpningen av den här förordningen föra reviderade räkenskaper som minst gör åtskillnad mellan följande:

a)

Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

b)

Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012.

c)

Intäkter från anknutna tjänster direkt kopplade till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

d)

Intäkter från anknutna tjänster direkt kopplade både till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 och central insamling och registerföring av uppgifter om derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012.

De tillämpliga intäkterna från tjänster anknutna till transaktionsregister ett givet år (n) ska vara

summan av de intäkter som avses i led c, och

en andel av de intäkter som avses i led d.

Andelen av de intäkter som avses i led d ska vara lika med de intäkter som avses i led a, delat med summan av

de intäkter som avses i led a, och

de intäkter som avses i led b.

3.   Den tillämpliga omsättningen för ett transaktionsregister för ett givet år (n) ska vara summan av

dess intäkter genererade genom huvuduppgiften att centralt samla in och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n–1), och

dess tillämpliga intäkter från anknutna tjänster, fastställda i enlighet med punkterna 1 och 2, beroende på vad som är tillämpligt, på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n–1)

delat med summan av

de totala intäkterna genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n–1), och

de totala tillämpliga intäkterna från anknutna tjänster för alla registrerade transaktionsregister, fastställda i enlighet med punkterna 1 och 2, beroende på vad som är tillämpligt, på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n–1).

Den tillämpliga omsättningen för ett givet transaktionsregister (TRi i formeln nedan) ska således beräknas enligt följande:

Formula

där SFT revenue (intäkterna från transaktioner för värdepappersfinansiering) = intäkter från huvudtjänster + tillämpliga intäkter från anknutna tjänster.

4.   Om transaktionsregistret inte har bedrivit någon verksamhet under hela det föregående året (n–1) ska dess tillämpliga omsättning beräknas enligt formeln i punkt 3 genom extrapolation – för transaktionsregistret – av det värde som beräknats för det antal månader under vilka transaktionsregistret var verksamt under år (n–1) till hela året (n–1).

Artikel 3

Justering av avgifter

Avgifter som tas ut för Esmas verksamhet kopplad till transaktionsregister ska fastställas till en sådan nivå att en betydande ackumulering av underskott eller överskott undviks.

Om ett återkommande betydande överskott eller underskott föreligger ska kommissionen ändra avgiftsnivån.

KAPITEL II

AVGIFTER

Artikel 4

Typer av avgifter

1.   Transaktionsregister som är etablerade i unionen och som ansöker om registrering i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala följande typer av avgifter:

a)

Avgifter för registrering och utvidgning av registrering i enlighet med artikel 5.

b)

Årliga tillsynsavgifter i enlighet med artikel 6.

2.   Transaktionsregister som är etablerade i tredjeländer och som ansöker om godkännande i enlighet med artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala följande typer av avgifter:

a)

Avgifter för godkännande eller utvidgning av registrering i enlighet med artikel 7.1 och 7.2.

b)

Årliga tillsynsavgifter för godkända transaktionsregister i enlighet med artikel 7.3.

Artikel 5

Avgift för registrering och utvidgning av registrering

1.   Den registreringsavgift som ska betalas av enskilda ansökande transaktionsregister ska återspegla de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökan om registrering eller utvidgning av registrering, med beaktande av de tjänster som transaktionsregistret ska tillhandahålla, inbegripet anknutna tjänster.

2.   Ett transaktionsregister anses erbjuda anknutna tjänster i följande situationer:

a)

Om det direkt tillhandahåller anknutna tjänster.

b)

Om en enhet som tillhör samma koncern som transaktionsregistret tillhandahåller anknutna tjänster.

c)

Om en enhet med vilken transaktionsregistret har ingått ett avtal rörande någon del av hela kedjan av handel och avveckling av transaktioner om att samarbeta om tillhandahållande av anknutna tjänster.

3.   Om ett transaktionsregister inte tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2 ska det berörda transaktionsregistret anses ha en låg förväntad total omsättning och ska betala en registreringsavgift på 65 000 euro.

4.   Om ett transaktionsregister tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2 ska det berörda transaktionsregistret anses ha en hög förväntad total omsättning och ska betala en registreringsavgift på 100 000 euro.

5.   Om ett transaktionsregister ansöker om registrering och redan har blivit registrerat enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) nr 648/2012 ska transaktionsregistret betala en avgift för utvidgning av registrering till ett belopp av

a)

50 000 euro för transaktionsregister som tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2,

b)

32 500 euro för transaktionsregister med låg förväntad omsättning som inte tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2.

6.   Om ett transaktionsregister som inte redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 samtidigt lämnar in en ansökan om registrering både enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365 ska transaktionsregistret betala hela registreringsavgiften enligt förordning (EU) nr 648/2012 samt avgiften för utvidgning av registrering enligt punkt 5.

7.   I händelse av en väsentlig ändring av registreringsvillkoren enligt artikel 5.4 i förordning (EU) 2015/2365 som får till följd att transaktionsregistret får en högre registreringsavgift enligt punkterna 3, 4 och 5 än den registreringsavgift som ursprungligen betalats, ska mellanskillnaden mellan den ursprungligen betalda registreringsavgiften och den högre tillämpliga registreringsavgift som följer av dessa väsentliga ändringar betalas av transaktionsregistret.

Artikel 6

Årliga tillsynsavgifter för registrerade transaktionsregister och transaktionsregister som har utvidgat sin ansökan

1.   En årlig tillsynsavgift ska tas ut av registrerade transaktionsregister.

2.   Den totala årliga tillsynsavgiften och den årliga tillsynsavgiften för ett givet transaktionsregister för ett givet år (n) ska beräknas på följande sätt:

a)

Den totala årliga tillsynsavgiften för ett givet år (n) ska vara en uppskattning av utgifter hänförliga till tillsyn av transaktionsregisters verksamhet enligt förordning (EU) 2015/2365 enligt vad som anges i Esmas budget för det året.

b)

Ett transaktionsregisters årliga tillsynsavgift för ett givet år (n) ska vara den totala årliga tillsynsavgiften enligt led a fördelad mellan alla transaktionsregister år (n–1) i proportion till deras tillämpliga omsättning beräknad enligt artikel 2.3.

3.   Den årliga tillsynsavgift som betalas av ett transaktionsregister som ansöker om registrering eller en utvidgning av registrering enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 får inte i något fall understiga 30 000 euro.

Artikel 7

Avgifter för transaktionsregister i tredjeland

1.   Ett transaktionsregister som ansöker om godkännande enligt artikel 19.4 a i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en avgift för godkännande beräknad som summan av

a)

20 000 euro, och

b)

det belopp som erhålls genom att 35 000 euro divideras med det totala antalet transaktionsregister från samma tredjeland, som antingen är godkända av Esma eller som har ansökt om godkännande men ännu inte har godkänts.

2.   Ett transaktionsregister som ansöker om utvidgning av registrering enligt artikel 19.4 b i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en avgift för godkännande beräknad som summan av 10 000 euro och det belopp som erhålls genom beräkningen i punkt 1 b.

3.   Ett transaktionsregister som har godkänts i enlighet med artikel 19.3 förordning (EU) 2015/2365 ska betala en årlig tillsynsavgift på 5 000 euro.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR BETALNING OCH ÅTERBETALNING

Artikel 8

Allmänna betalningsvillkor

1.   Alla avgifter ska betalas i euro. De ska betalas ut på det sätt som anges i artiklarna 9, 10 och 11.

2.   Vid försenade inbetalningar ska en dröjsmålsränta på 0,1 % av det förfallna beloppet tas ut per dag.

Artikel 9

Betalning av registreringsavgifter

1.   Den registreringsavgift som avses i artikel 5 ska betalas i sin helhet vid den tidpunkt då transaktionsregistret lämnar in sin ansökan om registrering enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365.

2.   Registreringsavgifter ska inte återbetalas om ett transaktionsregister drar tillbaka sin registreringsansökan innan Esma har antagit ett motiverat beslut om att bevilja eller inte bevilja registrering, eller om registrering inte beviljats.

Artikel 10

Betalning av årliga tillsynsavgifter

1.   Den årliga tillsynsavgift som avses i artikel 6 för ett givet år ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska göras senast den 28 februari det året och ska uppgå till fem sjättedelar av den uppskattade årliga tillsynsavgiften. Om den tillämpliga omsättningen, beräknad enligt artikel 2, ännu inte finns tillgänglig vid den tidpunkten, ska beräkningen på omsättningen grundas på den senaste tillämpliga omsättning enligt artikel 2 som finns tillgänglig.

Den andra delbetalningen ska göras senast den 31 oktober. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt artikel 6 minus det första delbetalningsbeloppet.

2.   Esma ska skicka fakturorna för delbetalningarna till transaktionsregistren minst 30 dagar före respektive förfallodag.

Artikel 11

Betalning av avgifter för transaktionsregister i tredjeland

1.   De avgifter för godkännande som avses i artikel 7.1 och 7.2 ska betalas i sin helhet när transaktionsregistret ansöker om godkännande enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365. De ska inte återbetalas.

2.   Varje gång en ny ansökan om godkännande av ett tredjelands transaktionsregister lämnas in enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ska Esma göra en ny beräkning av det belopp som avses i artikel 7.1 b.

Esma ska till de transaktionsregister som redan godkänts och som är från samma tredjeland återbetala skillnaden mellan det belopp som tas ut i enlighet med artikel 7.1 b och det belopp som uppstår genom den nya beräkningen, med lika stora återbetalningsbelopp. Denna skillnad ska återbetalas antingen genom direkt utbetalning eller genom minskning av avgifterna för det följande året.

3.   Den årliga tillsynsavgiften för ett godkänt transaktionsregister ska betalas före utgången av februari varje år. Esma ska skicka en faktura till ett godkänt transaktionsregister minst 30 dagar före den dagen.

Artikel 12

Ersättning till behöriga myndigheter

1.   Endast Esma ska ta ut avgifter från transaktionsregister för deras registrering, utvidgning av registrering, tillsyn och godkännande enligt denna förordning.

2.   Esma ska ersätta en behörig myndighet för de faktiska kostnader myndigheten har haft i samband med utförandet av uppgifter enligt förordning (EU) 2015/2365 och som en följd av en delegering av uppgifter i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/2365.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Beräkning av interimsavgifter för tillsyn

1.   Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365, i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla året efter det att transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 1 i bilagan.

2.   Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla under de sex första månaderna det år transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 2 i bilagan.

3.   Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla under de sex sista månaderna det år transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 3 i bilagan.

Artikel 14

Betalning av registreringsavgifter och avgifter för transaktionsregister i tredjeländer under 2019

1.   Transaktionsregister som enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 ansöker om registrering under 2019 ska betala den registreringsavgift som avses i artikel 6, i sin helhet senast 30 dagar efter det att denna förordning trätt i kraft eller vid tidpunkten för ansökan om registrering, om denna tidpunkt infaller senare.

2.   Tredjelands transaktionsregister som enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ansöker om godkännande under 2019 ska betala den godkännandeavgift som avses i artikel 7.1 eller 7.2, beroende på vad som är tillämpligt, i sin helhet 30 dagar efter det att denna förordning trätt i kraft eller vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan, om denna tidpunkt infaller senare.

3.   Tredjeländers transaktionsregister som under 2019 godkänts enligt artikel 19.3 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en årlig tillsynsavgift för 2019 i enlighet med artikel 7.3, i sin helhet 60 dagar efter ikraftträdandet av denna förordning eller 30 dagar efter det att Esma informerat transaktionsregistret om beslutet om godkännande, som avses i artikel 19.7 i förordning (EU) 2015/2365, om denna tidpunkt infaller senare.

Artikel 15

Årlig tillsynsavgift för 2020 för transaktionsregister som har registrerats eller utvidgat sin registrering under 2019

1.   Ett transaktionsregisters tillsynsavgift för 2020 ska vara den totala årliga tillsynsavgift som fastställts enligt artikel 6.2 a fördelad mellan alla transaktionsregister som registrerats under 2019 i proportion till deras tillämpliga omsättning beräknad enligt punkt 2.

2.   Vid beräkning av den årliga tillsynsavgiften för 2020 i enlighet med artikel 6 för transaktionsregister som registrerats under 2019 enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 ska den tillämpliga omsättningen för transaktionsregistret vara summan av

de intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020, och

tillämpliga intäkter från transaktionsregistrets anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020

delat med summan av

de totala intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020 för alla registrerade transaktionsregister och

tillämpliga intäkter från anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020 för alla registrerade transaktionsregister.

3.   Den årliga tillsynsavgiften för 2020 för transaktionsregister som registrerats under 2019 ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska göras den 28 februari 2020 och ska uppgå till den registreringsavgift som betalats av transaktionsregistret för 2019 enligt artikel 5.

Den andra delbetalningen ska göras senast den 31 oktober 2020. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1 minus beloppet för den första delbetalningen.

Om det belopp som betalas ut av ett transaktionsregister i den första delbetalningen är högre än den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1 ska Esma till transaktionsregistret återbetala skillnaden mellan det belopp som betalats i den första delbetalningen och den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1.

4.   Esma ska skicka fakturorna för delbetalningarna av den årliga tillsynsavgiften för 2020 till de transaktionsregister som registrerats under 2019 minst 30 dagar före förfallodagen.

5.   När de reviderade räkenskaperna för 2020 blir tillgängliga ska transaktionsregister som registrerats under 2019 till Esma rapportera varje förändring i den tillämpliga omsättningen beräknad enligt punkt 2 som grundas på skillnaden mellan de slutliga uppgifterna för perioden 1 januari 2020–30 juni 2020, och de preliminära uppgifter som används för beräkningen enligt punkt 2.

Transaktionsregister kommer att debiteras skillnaden mellan den årliga tillsynsavgift för 2020 som faktiskt betalades enligt punkt 1 och den årliga tillsynsavgift för 2020 som ska betalas till följd av eventuella förändringar i den tillämpliga omsättningen enligt första stycket.

Esma ska skicka fakturorna för sådana eventuella ytterligare betalningar som avses i föregående stycke minst 30 dagar före respektive förfallodag.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).


BILAGA

INTERIMSAVGIFTER UNDER FÖRSTA ÅRET

Del 1

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar gälla påföljande år

1.

Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den lägre av följande:

a)

Transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning.

b)

Transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning multiplicerad med kvoten mellan antalet arbetsdagar mellan registreringsdagen och årets sista dag och 150 arbetsdagar.

Beräkningen ska göras på följande sätt:

TR interimsavgift för tillsyn = Min (Registreringsavgift, Registreringsavgift * Koefficient)

Formula

2.

Interimsavgiften för tillsyn ska betalas i sin helhet inom 60 dagar efter ikraftträdandet av denna förordning eller 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365, beroende på vilket som infaller senast.

Del 2

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar under de sex första månaderna samma år

1.

Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den totala årliga tillsynsavgift som fastställs enligt artikel 6.2 a i denna förordning fördelad mellan alla de transaktionsregister som registrerats det året, i proportion till den tillämpliga omsättningen, som beräknas enligt punkt 2.

2.

Vid beräkning av interimsavgiften för tillsyn ska den tillämpliga omsättningen för ett transaktionsregister vara summan av

de intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering, under perioden 1 januari–30 juni det år då transaktionsregistret registrerades, och

tillämpliga intäkter från transaktionsregistrets anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning, beroende på vad som är tillämpligt, under perioden 1 januari–30 juni det år då transaktionsregistret registrerades,

delat med de totala intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering och tillämpliga anknutna tjänster för alla registrerade transaktionsregister i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning, beroende på vad som är tillämpligt, under perioden 1 januari–30 juni det året.

3.

Interimsavgiften för tillsyn ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska erläggas inom 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365 och ska uppgå till transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning.

Den andra delbetalningen ska erläggas senast den 31 oktober. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara interimsavgiften för tillsyn, som beräknats enligt punkt 1, minus beloppet för den första delbetalningen.

Om det belopp som betalas av ett transaktionsregister i den första delbetalningen är högre än den årliga interimsavgift för tillsyn som beräknats enligt punkt 1 ska Esma återbetala till transaktionsregistret skillnaden mellan det belopp som betalats i den första delbetalningen och den interimsavgift för tillsyn som beräknats enligt punkt 1.

4.

När de reviderade räkenskaperna för registreringsåret blir tillgängliga ska transaktionsregister till Esma rapportera varje förändring i den tillämpliga omsättningen beräknad enligt punkt 1 som grundas på skillnaden mellan de slutliga uppgifterna för perioden 1 januari–30 juni, och de preliminära uppgifter som använts för beräkningen enligt punkt 1.

Transaktionsregister kommer att debiteras skillnaden mellan den årliga tillsynsavgift för registreringsåret som faktiskt betalades enligt punkt 3 och den årliga tillsynsavgift för registreringsåret som ska betalas till följd av eventuella förändringar i den tillämpliga omsättningen enligt första stycket.

5.

Utan att det påverkar punkterna 1 och 4 får interimsavgifterna för tillsyn inte understiga 15 000 euro.

Del 3

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar under de sex sista månaderna samma år

1.

Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den totala tillsynsavgift som fastställs enligt artikel 6.2 a i denna förordning fördelad mellan alla transaktionsregister i proportion till storleken på den registreringsavgift som transaktionsregistret betalar till Esma i förhållande till summan av alla registreringsavgifter som transaktionsregister betalar till Esma det året.

2.

Den avgift som fastställs i enlighet med punkt 1 ska erläggas inom 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365.

22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/69


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/361

av den 13 december 2018

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 151/2013 vad gäller tillgång till uppgifter i transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 81.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 32.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (2) ändrades artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 genom att ett antal enheter i förteckningen över enheter till vilka ett transaktionsregister ska ge information om derivat lades till, så att dessa enheter kan fullgöra sina skyldigheter och uppdrag. Dessa enheter bör därför också inkluderas i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 (3) med specifikationer avseende information om och i vilken omfattning tillgång till uppgifter om derivat ska tillhandahållas. Det är därför av avgörande betydelse att transaktionsregistren kan identifiera berörda motparter och transaktioner korrekt. Transaktionsregistren bör ge tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts av en motpart, oavsett om denna motpart är ett moder- eller dotterbolag till ett annat företag, förutsatt att begäran om tillgång rör uppgifter som den berörda enheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.

(2)

Många av de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har flera olika skyldigheter och uppdrag. För att undvika de onödiga administrativa bördor som skulle uppstå om ett transaktionsregister vid varje enskild begäran måste kontrollera under vilka uppdrag och för vilka särskilda behov den berörda enheten begär tillgång till uppgifter, bör man låta transaktionsregistren tillhandahålla en enda tillgångsprofil per enhet, där tillgångsprofilen ska täcka den berörda enhetens skyldigheter och uppdrag.

(3)

Det är ytterst viktigt att säkerställa att de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 får tillgång till alla uppgifter om derivat, inbegripet om derivat som inte har godtagits av transaktionsregister och uppgifter efter avstämning för derivat som avses i artikel 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 (4), så att de kan fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.

(4)

Några av de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har i uppdrag att övervaka systemrisker som kan påverka den finansiella stabiliteten. För att kunna utföra sina uppgifter fullt ut behöver dessa enheter ha tillgång till marknadsaktörer och handelsplatser inom ett mycket brett spektrum, och särskilt till heltäckande och detaljerad information om derivatuppgifter som hör till deras ansvarsområde vilket, beroende på vilken enhet det gäller, kan omfatta en enskild medlemsstat, euroområdet eller hela unionen.

(5)

Med tanke på kopplingen mellan derivat och penningpolitik bör en medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS), som avses i artikel 81.3 g i förordning (EU) nr 648/2012, ha tillgång till positionsuppgifter om derivat uttryckta i ECBS-medlemmens valuta. Positionsuppgifter bör innehålla derivatuppgifter som är aggregerade enligt kriterier, inbegripet underliggande, produkt och löptid med avseende på enskilda motparter.

(6)

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn och har uppdrag och skyldigheter som till stor del liknar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) på områdena finansiell stabilitet och systemrisker. Det är därför viktigt att dessa myndigheter liksom Esma har tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat.

(7)

Genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (5) inrättades en gemensam tillsynsmekanism. Ett transaktionsregister bör därför säkerställa att Europeiska centralbanken (ECB) har tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som, inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, omfattas av ECB:s tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013.

(8)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (6) ska resolutionsmyndigheter ha effektiva handlingsmöjligheter när det gäller de enheter som avses i artikel 1.1 i direktivet, för att förebygga spridningseffekter. Varje resolutionsmyndighet bör därför ha tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som rapporteras av dessa enheter.

(9)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (7) ska den gemensamma resolutionsnämnden vara ansvarig för att den gemensamma resolutionsmekanismen fungerar på ett effektivt och konsekvent sätt, bland annat genom att utarbeta resolutionsplaner för enheter som omfattas av artikel 2 i den förordningen. För att den gemensamma resolutionsnämnden ska kunna utarbeta dessa resolutionsplaner bör transaktionsregistren ge nämnden tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.

(10)

För att göra det möjligt för de myndigheter som avses i artikel 81.3 o och p i förordning (EU) nr 648/2012 att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag, bör de ha tillgång till de uppgifter som rapporteras av motparter som faller inom ramen för deras skyldigheter och uppdrag.

(11)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har lagt fram för Europeiska kommissionen.

(12)

Esma har samrått med relevanta myndigheter och ECBS-medlemmarna innan det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på lämnats in. Esma har också genomfört öppna offentliga samråd, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (8).

(13)

Delegerad förordning (EU) nr 151/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i delegerad förordning (EU) nr 151/2013 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Tillgång till uppgifter om derivat i enlighet med varje berörd myndighets skyldigheter och uppdrag

1.   Ett transaktionsregister ska säkerställa att de transaktionsuppgifter avseende derivat som gjorts tillgängliga för de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 i enlighet med punkterna 3–17 i denna artikel inbegriper följande information:

a)

De rapporter om derivat som rapporteras i enlighet med tabellerna 1 och 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) nr 148/2013 (*1), inklusive senaste handelsstatus för derivat vars löptid inte förfallit eller som inte har varit föremål för rapporter med åtgärdstyperna ”error”, ”early termination”, ”compression” och ”position component”, som avses i fält 93 i tabell 2 i bilagan till delegerade förordning (EU) nr 148/2013.

b)

Relevanta uppgifter i derivatrapporter som transaktionsregistret avvisat, inklusive derivatrapporter som har avvisats under närmast föregående arbetsdag och skälen till att de avvisats.

c)

Avstämningsstatus för alla rapporterade derivat för vilka transaktionsregistret har utfört avstämningen i enlighet med artikel 19 i delegerad förordning (EU) nr 150/2013.

2.   Ett transaktionsregister ska tilldela var och en av de enheter som har flera skyldigheter eller uppdrag enligt artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 en enhetlig tillgångsprofil för de derivat som omfattas av dessa skyldigheter och uppdrag.

3.   Ett transaktionsregister ska ge Esma tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som krävs för att Esma ska kunna utöva sina befogenheter enligt myndighetens skyldigheter och uppdrag.

4.   Ett transaktionsregister ska ge Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat.

5.   Ett transaktionsregister ska ge Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat där det underliggande är en energiråvara.

6.   Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över handelsplatser tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som handlas på dessa handelsplatser.

7.   Ett transaktionsregister ska ge tillsynsmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 4 i direktiv 2004/25/EG tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat där det underliggande är ett värdepapper som har emitterats av ett företag som uppfyller ett eller flera av följande villkor:

a)

Bolaget är noterat på en reglerad marknad som är etablerad i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

b)

Bolaget har sitt säte eller huvudkontor i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

c)

Bolaget är budgivare enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 2004/25/EG i fråga om sådana bolag som avses i leden a eller b, och budet omfattar värdepapper.

8.   Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter som avses i artikel 81.3 j i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat för marknader, kontrakt, underliggande, riktmärken och motparter som omfattas av den berörda myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

9.   Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat har euron som valuta tillgång till följande:

a)

Alla transaktionsuppgifter avseende derivat där derivatets referensenhet är etablerad i den ECBS-medlemmens medlemsstat eller i en medlemsstat som har euron som valuta och som omfattas av den medlemmen enligt medlemmens tillsynsskyldigheter och uppdrag, eller där referensskyldigheten utgörs av ECBS-medlemmens medlemsstats statsskuld om denna medlemsstat har euron som valuta.

b)

Positionsuppgifter för derivatkontrakt i euro.

10.   Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012, som har i uppgift att övervaka systemrisker för den finansiella stabiliteten och vars medlemsstats valuta är euron, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts på handelsplatser eller genom centrala motparter och motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för dess övervakning av systemrisker för den finansiella stabiliteten i euroområdet.

11.   Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat inte har euron som valuta tillgång till följande:

a)

Alla uppgifter på transaktionsnivå avseende derivat där derivatets referensenhet är etablerad i den ECBS-medlemmens medlemsstat och omfattas av den medlemmen enligt den medlemmens tillsynsskyldigheter och uppdrag, eller där referensskyldigheten utgörs av ECBS-medlemmens medlemsstats statsskuld.

b)

Positionsuppgifter för derivatkontrakt i den valuta som utfärdas av ECBS-medlemmen.

12.   Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 som har i uppgift att övervaka systemrisker för den finansiella stabiliteten och vars medlemsstats valuta inte är euron, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts på handelsplatser eller av centrala motparter och motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för övervakningen av systemrisker för den finansiella stabiliteten i den berörda medlemsstaten utanför euroområdet.

13.   Ett transaktionsregister ska, när det utför uppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013, ge ECB tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen omfattas av ECB:s tillsyn enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (*2).

14.   Ett transaktionsregister ska ge en behörig myndighet enligt artikel 81.3 o och p i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av alla motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag.

15.   Ett transaktionsregister ska ge en resolutionsmyndighet som avses i artikel 81.3 m i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag.

16.   Ett transaktionsregister ska ge den gemensamma resolutionsnämnden tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.

17.   Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över en central motpart och den relevanta medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) som övervakar den centrala motparten, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som har clearats av den centrala motparten.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (EUT L 52, 23.2.2013, s. 33).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).

(5)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/74


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/362

av den 13 december 2018

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 56.3, och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheterna av tillämpningen av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 (2) har visat att bestämmelserna i förordning (EU) nr 648/2012 avseende registrering av transaktionsregister utgör en sund grundval för ett regelverk för transaktionsregister. För att ytterligare stärka detta regelverk bör förordning (EU) nr 150/2013 återspegla branschens utveckling.

(2)

Inrättandet av ett konsekvent regelverk för registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister såväl enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 som förordning (EU) 2015/2365 (3) är helt väsentligt för att skapa lika spelregler bland transaktionsregister och för ett effektivt tillhandahållande av transaktionsregistrets funktioner.

(3)

Ett transaktionsregisters kontrollfunktion är av väsentlig betydelse för transparensen på derivatmarknaderna och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Transaktionsregister bör därför visa att de har inrättat lämpliga system och förfaranden som säkerställer deras förmåga att kontrollera att detaljerade uppgifter om derivatkontrakt är fullständiga och korrekta. Dessa system och förfaranden bör därför ytterligare specificeras för att stärka regelverket för registrering. De bör ange hur transaktionsregistren kommer att autentisera användare, validera datascheman, auktorisera registrering av uppgifter, validera uppgifternas logik och innehåll, stämma av uppgifter om derivat och ge återkoppling till användarna av dem.

(4)

Närmare uppgifter om relevanta interna kontrollmekanismer och strukturer, internrevisionsfunktionen samt revisionsplanen bör ingå i ansökan om registrering som transaktionsregister för att göra det möjligt för Esma att bedöma hur dessa faktorer bidrar till ett väl fungerande transaktionsregister.

(5)

För att göra det möjligt för Esma att bättre bedöma anseende, erfarenhet och kompetens hos det sökande transaktionsregistrets styrelseledamöter, företagsledning och relevant personal i högre ställning bör sökanden tillhandahålla ytterligare uppgifter om dessa personer, inklusive uppgifter om deras kompetens och erfarenheter inom förvaltning, drift och utveckling på it-området

(6)

Användning av gemensamma resurser inom ett transaktionsregister för rapportering av derivatkontrakt å ena sidan och verksamhetsanknutna tjänster eller tjänster för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering å andra sidan, kan leda till spridning av operativa risker mellan dessa tjänster. Kontroll, avstämning, bearbetning och dokumentation av uppgifter kan kräva en ändamålsenlig operativ åtskillnad för att undvika sådan riskspridning. Vissa förfaranden, såsom en gemensam frontend för system, en gemensam åtkomstpunkt till uppgifter för myndigheter eller utnyttjande av samma personal som arbetar med försäljning, regelefterlevnad eller en helpdesk för kundtjänst kan emellertid minska sannolikheten för riskspridning och därmed inte nödvändigtvis kräva operativ åtskillnad. Transaktionsregister bör därför fastställa en lämplig nivå av operativ åtskillnad mellan de resurser, system och förfaranden som används i olika affärsområden. En sådan åtskillnad bör omfatta affärsområden som rör tillhandahållande av tjänster som lyder under annan unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland. Den bör även säkerställa att ansökan om registrering innehåller detaljerade och tydliga uppgifter om de verksamhetsanknutna tjänster, eller andra affärsområden som transaktionsregistret erbjuder utanför sin kärnverksamhet som transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012.

(7)

Att transaktionsregistrens it-system är sunda, motståndskraftiga och skyddade är viktigt för att säkerställa överensstämmelse med målen i förordning (EU) nr 648/2012. Transaktionsregister bör därför tillhandahålla omfattande och mer detaljerad information om dessa system så att Esma kan bedöma it-systemens sundhet och motståndskraft. Om funktioner i ett transaktionsregister har utkontrakterats till tredje parter, antingen inom eller utanför koncernen, bör transaktionsregistret lämna detaljerade uppgifter om de berörda arrangemangen för utkontraktering för att göra det möjligt för Esma att bedöma efterlevnaden av villkoren för registrering, inklusive uppgifter om alla servicenivåavtal, om indikatorer och om hur dessa indikatorer övervakas på ett effektivt sätt. Slutligen bör transaktionsregistren tillhandahålla information om de mekanismer och kontroller som de inför för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda sina uppgifter från it-angrepp.

(8)

För att uppnå målen i förordning (EU) nr 648/2012 om transparens i transaktioner på derivatmarknaden bör transaktionsregister kunna visa att de tillämpar villkoren för tillgång till uppgifter i transaktionsregister i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 (4). Dessa villkor bör säkerställa integriteten i de uppgifter som tillhandahålls myndigheter och att transaktionsregistren har möjlighet att ge tillgång till uppgifter i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013. En ansökan om registrering bör därför närmare ange transaktionsregistrens riktlinjer och rutiner enligt vilka olika typer av användare rapporterar och ges tillgång till uppgifterna i transaktionsregistret. Av samma anledning bör en ansökan om registrering innehålla en beskrivning av de kanaler och mekanismer som används för att offentliggöra information om de regler som gäller för tillgång till uppgifter i transaktionsregistret. Transaktionsregister bör också lämna mer detaljerad information om sina förfaranden för kontroll av uppgifternas fullständighet och korrekthet.

(9)

Information om avgifterna för de tjänster som tillhandahålls av transaktionsregistren är nödvändig för att marknadsaktörerna ska kunna fatta välgrundade beslut. Därför bör dessa avgifter ingå i ansökan om registrering som transaktionsregister.

(10)

För att göra det möjligt för Esma att lägga grunden för kapacitets- och prestandaplanering för transaktionsregister, bör registreringsansökningar innehålla information som visar att den sökande har nödvändiga ekonomiska resurser för att fortlöpande utföra sina uppgifter som ett transaktionsregister. Av samma anledning bör en sökande ha effektiva arrangemang för att kunna upprätthålla verksamhetens kontinuitet. Transaktionsregister bör i synnerhet tillhandahålla information om sina planer, förfarande och system för hantering av nödsituationer och kriser, inklusive förfaranden för att säkerställa ett ordnat byte från det ursprungliga transaktionsregistret om dess registrering är återkallad eller om en rapporterande motpart beslutar att rapportera till ett annat transaktionsregister.

(11)

Eftersom marknadsaktörer och myndigheter är beroende av transaktionsregistrens uppgifter bör det klart framgå av ett transaktionsregisters ansökan om registrering vilka strikta och ändamålsenliga regler som tillämpas när det gäller operativ verksamhet och dokumentation. För att visa hur sekretessen och skyddet av uppgifter i transaktionsregistret upprätthålls samt möjliggöra spårbarhet behöver en särskild uppgift om inrättandet av en rapporteringsjournal ingå i ansökan om registrering.

(12)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lämnat till Europeiska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (5).

(13)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om utkasten till tekniska tillsynsstandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från Esmas intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(14)

Delegerad förordning (EU) nr 150/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 150/2013

(1)

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.   Ansökan om registrering som transaktionsregister ska framför allt innehålla följande uppgifter:

a)

Sökandens företagsnamn och registrerade adress inom EU.

b)

Ett utdrag ur relevant bolags- eller domstolsregister, eller andra handlingar som intygar var det ansökande företaget registrerades och dess verksamhetsinriktning och som är giltiga vid tidpunkten för ansökan.

c)

Uppgifter om vilka klasser av derivat som sökanden önskar bli registrerad för.

d)

Uppgifter om huruvida sökanden är auktoriserad eller registrerad av en behörig myndighet i den medlemsstat där sökanden är etablerad och, i så fall, namnet på myndigheten och eventuellt referensnummer för auktoriseringen eller registreringen.

e)

Sökandens bolagsordning samt, i tillämpliga fall, andra lagstadgade handlingar där det fastställs att sökanden ska bedriva verksamhet som transaktionsregister.

f)

Protokoll från det möte där sökandens styrelse godkände ansökan.

g)

Namn och kontaktuppgifter för den eller de personer som är ansvariga för regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad för sökandens räkning.

h)

Verksamhetsplan, inklusive uppgifter om var den huvudsakliga verksamheten är belägen.

i)

Uppgifter om eventuella dotterbolag samt i tillämpliga fall koncernstruktur.

j)

Varje tjänst som sökanden tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla utöver funktionen som transaktionsregister.

k)

Uppgifter om pågående domstols-, förvaltnings- och skiljedomsförfaranden eller andra rättsliga processer, oavsett slag, som sökanden är part i, framför allt skatte- och insolvensärenden, och som kan ge upphov till betydande ekonomiska kostnader eller skada företagets anseende, samt avslutade rättsliga förfaranden som fortfarande i väsentlig grad kan påverka transaktionsregistrets kostnader.”.

(2)

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Riktlinjer och rutiner

Om uppgifter om riktlinjer och rutiner lämnas som en del av en ansökan ska sökanden säkerställa att ansökan innehåller följande uppgifter:

a)

Uppgift om att styrelsen har godkänt riktlinjerna, att den högsta ledningen har godkänt rutinerna och att den högsta ledningen har ansvaret för genomförande och upprätthållande av riktlinjer och rutiner.

b)

En beskrivning av hur kommunikationen av riktlinjer och rutiner är organiserad hos sökanden, hur efterlevnaden av riktlinjerna ska säkerställas och kontrolleras på daglig basis, och den eller de personer som ansvarar för efterlevnaden i detta avseende.

c)

Eventuell dokumentation som visar att anställda och personal som arbetar med just dessa uppgifter är medvetna om riktlinjerna och rutinerna.

d)

En beskrivning av de åtgärder som vidtas om riktlinjer och rutiner inte följs.

e)

Uppgift om hur väsentliga avsteg från riktlinjer och rutiner som bryter mot villkoren för den ursprungliga registreringen ska rapporteras till Esma.”.

(3)

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Om sökanden har ett moderbolag, ska den

a)

uppge moderbolagets registrerade adress,

b)

ange om moderbolaget är auktoriserat eller registrerat och är föremål för tillsyn, samt i så fall ange eventuellt referensnummer och namnet på ansvarig tillsynsmyndighet.”.

(4)

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Intern kontroll

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla detaljerade uppgifter om sökandens system för intern kontroll, inklusive information om sökandens funktion för regelefterlevnad, riskbedömning, interna kontrollmekanismer och arrangemang för internrevisionsfunktionen.

2.   De detaljerade uppgifter som avses i punkt 1 ska innehålla följande:

a)

Sökandens riktlinjer och rutiner för intern kontroll och motsvarande rutiner för att dessa genomförs på ett konsekvent och effektivt sätt.

b)

Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och utvärdering av om sökandens system är lämpliga och effektiva.

c)

Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och skydd av sökandens informationsbehandlingssystem.

d)

Uppgifter om de interna organ som ansvarar för att utvärdera de relevanta resultaten av den interna kontrollen.

3.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens internrevisionsverksamhet:

a)

Sammansättningen av en eventuell internrevisionskommitté, dess befogenheter och ansvar.

b)

Internrevisionsfunktionens stadga, metoder, standarder och rutiner.

c)

En förklaring av hur internrevisionsfunktionens stadga, metoder och rutiner ska utarbetas och tillämpas med hänsyn till arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.

d)

En arbetsplan för tre år från och med tidpunkten för ansökan som behandlar arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.”.

(5)

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Den högsta ledningen och styrelseledamöter

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter:

a)

En kopia av meritförteckningen.

b)

Detaljerade uppgifter om kompetens och erfarenheter inom förvaltning, drift och utveckling på it-området.

c)

Uppgifter om eventuella fällande domar i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring, framför allt i form av ett officiellt intyg om sådant kan inhämtas i den berörda medlemsstaten.

d)

En egen försäkran om gott anseende när det gäller tillhandahållandet av en finansiell eller datarelaterad tjänst, i vilken alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter ska ange om de

i)

har dömts för brott i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring,

ii)

har befunnits ansvariga inom ramen för en tillsynsmyndighets eller ett statligt organs disciplinförfarande eller är föremål för sådana förfaranden som inte har avgjorts,

iii)

har befunnits ansvariga inom ramen för civilrättsliga förfaranden vid domstol med anledning av tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller för oegentligheter eller bedrägeri i samband med ledningen av ett företag,

iv)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag vars registrering eller auktorisering har återkallats av ett tillsynsorgan,

v)

har vägrats rätt att utöva verksamhet som kräver registrering eller auktorisering av ett tillsynsorgan,

vi)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som hamnat på obestånd eller försatts i likvidation medan vederbörande var kopplad till företaget eller högst ett år efter att denne var kopplad till företaget,

vii)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som har befunnits ansvarigt eller belagts med vite av ett tillsynsorgan,

viii)

på annat sätt har vitesbelagts, suspenderats, olämpligförklarats eller varit föremål för någon annan sanktion som avser bedrägeri eller förskingring eller i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster, av ett statligt organ, ett tillsyns- eller ett branschorgan,

ix)

har olämpligförklarats som direktör eller företagsledare eller har entledigats från anställning eller annan befattning på ett företag till följd av påstått tjänstefel eller försummelse.

e)

En försäkran om potentiella intressekonflikter hos den högsta ledningen och styrelseledamöterna när de utför sina plikter och hur dessa konflikter hanteras.”.

(6)

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Duglighet och lämplighet

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens personal:

a)

En allmän förteckning över den personal som är direkt anställd av transaktionsregistret, inklusive funktion och kvalifikationer för varje funktion.

b)

En särskild beskrivning av den it-personal som är direkt anställd för att tillhandahålla transaktionsregistrets tjänster, tillsammans med funktion och kvalifikationer för varje enskild person.

c)

En beskrivning av funktioner och kvalifikationer för varje person som är ansvarig för internrevision, interna kontroller, regelefterlevnad och riskbedömning.

d)

Uppgifter om egen personal och personal som arbetar inom ramen för ett utkontrakteringsarrangemang.

e)

Uppgifter om utbildning om sökandens riktlinjer och rutiner samt om transaktionsregistrets verksamhet, inklusive eventuella prov eller annan typ av formell bedömning som krävs för personalen när det handlar om att utföra transaktionsregisterverksamhet.

Den beskrivning som avses i led b ska innehålla skriftliga belägg som styrker akademisk examen och it-erfarenhet för minst en högre tjänsteman med ansvar för it-frågor.”

(7)

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Finansiell rapportering och affärsplaner

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande finansiella och affärsrelaterade uppgifter om sökanden:

a)

En fullständig uppsättning finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med de internationella standarder som antogs genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (*1).

b)

De finansiella rapporterna ska även innehålla revisionsberättelsen om årsredovisningen och den konsoliderade årsredovisningen, om sökandens årsredovisningar omfattas av lagstadgad revision i den mening som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (*2).

c)

Om sökanden omfattas av revisionsgranskning ska den externa revisorns namn och nationella registreringsnummer anges.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en finansiell affärsplan med olika verksamhetsscenarier för transaktionsregistrets tjänster sett över en referensperiod på minst tre år och som omfattar följande uppgifter:

a)

Förväntad nivå på rapporteringsverksamheten i antal transaktioner.

b)

Relevanta fasta och rörliga kostnader som fastställts med avseende på tillhandahållandet av transaktionsregistertjänster enligt förordning (EU) nr 648/2012.

c)

Positiva och negativa variationer på minst 20 % från det fastställda grundscenariot för verksamheten.

3.   Om den historiska finansiella information som avses i punkt 1 inte är tillgänglig, ska en ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter om sökanden:

a)

Proforma-sammanställning över lämpliga resurser och förväntad verksamhetsstatus sex månader efter beviljad registrering.

b)

En delårsrapport om det ännu inte finns några finansiella rapporter för den begärda tidsperioden.

c)

En rapport över finansiell ställning, t.ex. balansräkning, resultaträkning, förändringar i eget kapital, förändringar i kassaflöden, anmärkningar med en sammanfattning av redovisningspolicyn och andra förklarande anmärkningar.

4.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla reviderade årsredovisningar för varje moderbolag för de tre räkenskapsår som föregår tidpunkten för ansökan.

5.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska även innehålla följande finansiella uppgifter om sökanden:

a)

Uppgift om framtida planer att registrera dotterbolag och var de ska ligga.

b)

En beskrivning av den affärsverksamhet som sökanden planerar att utöva, med närmare uppgifter om dotterbolags eller filialers verksamhet.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).”."

(8)

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Sekretess

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla interna riktlinjer, rutiner och mekanismer för att, när det gäller uppgifter i det sökande transaktionsregistret, förhindra följande:

a)

Att de används i olagliga syften.

b)

Att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut.

c)

Att de används för kommersiella ändamål.

2.   De interna riktlinjerna, rutinerna och mekanismerna ska innehålla de interna rutinerna när det gäller personalens användning av lösenord för att få tillgång till uppgifterna, med angivande av personalens syfte, vilken uppgiftsgrupp som visas och eventuella restriktioner för hur uppgifterna får användas, samt detaljerade uppgifter om de mekanismer och kontroller som finns för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda uppgifterna från it-angrepp.

3.   Sökanden ska lämna uppgifter till Esma om sina rutiner för registrering av varje tillfälle en anställd får tillgång till uppgifterna, tidpunkten för tillgång, vilken typ av uppgifter som tillgången omfattar samt syfte.”.

(9)

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

It-resurser och utkontraktering

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om it-resurser:

a)

En detaljerad beskrivning av it-systemet, inklusive relevanta verksamhetskrav, funktionella och tekniska specifikationer, systemarkitektur och teknisk utformning, datamodell och dataflöden samt operativa och administrativa rutiner och manualer.

b)

Användartjänster som sökanden har utvecklat för att tillhandahålla tjänster till de berörda användarna, inklusive en kopia av alla användarmanualer och interna rutiner.

c)

Investerings- och förnyelsepolicy för sökandens it-resurser.

d)

Utkontrakteringsarrangemang som sökanden har ingått, inklusive

i)

detaljerade definitioner av de tjänster som ska tillhandahållas, inbegripet den mätbara omfattningen av tjänsterna, detaljer om verksamheten och villkoren för utförandet av verksamheten samt dess tidsramar,

ii)

servicenivåavtal med tydliga roller och ansvarsområden, indikatorer och mål för varje grundläggande krav på det transaktionsregister som har utkontrakterats, metoderna för att övervaka servicenivån för de utkontrakterade funktionerna samt de åtgärder eller aktiviteter som ska vidtas i händelse av att servicenivåmålen inte uppfylls,

iii)

en kopia av de kontrakt som reglerar dessa arrangemang.”.

(10)

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Verksamhetsanknutna tjänster

Om en sökande, ett företag inom sökandens koncern eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal om handels- eller efterhandelstjänster erbjuder eller planerar att erbjuda verksamhetsanknutna tjänster, ska ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter:

a)

En beskrivning av de verksamhetsanknutna tjänster som sökanden eller företaget i dess koncern utför samt en beskrivning av alla avtal som transaktionsregistret kan tänkas ha med företag som erbjuder handelstjänster, efterhandelstjänster eller andra tillhörande tjänster samt kopior av dessa avtal.

b)

De rutiner och riktlinjer som säkerställer nödvändig grad av operativ åtskillnad när det gäller resurser, system och förfaranden mellan sökandens transaktionsregistertjänster enligt förordning nr (EU) nr 648/2012 och andra affärsområden, även sådana affärsområden som omfattar tillhandahållande av tjänster som lyder under unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland, oavsett om det separata affärsområdet drivs av transaktionsregistret, av ett företag som ingår i dess holdingföretag eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal som rör handels- eller efterhandelskedjan eller detta affärsområde.”

(11)

Artiklarna 18, 19 och 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Öppenhet när det gäller regler för åtkomst

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

a)

De riktlinjer och rutiner enligt vilka olika typer av användare rapporterar och får tillgång till uppgifter i ett transaktionsregister, inklusive processer för berörda användare som kan behöva ha tillgång till, inhämta eller ändra uppgifterna i transaktionsregistret.

b)

En kopia av villkoren som anger rättigheterna och skyldigheterna för de olika typerna av användare när det gäller uppgifterna i transaktionsregistret.

c)

En beskrivning av de olika kategorierna av tillgång för användarna.

d)

Riktlinjer och rutiner för när andra tjänsteleverantörer på icke-diskriminerande grunder ska få tillgång till transaktionsregistrets uppgifter i de fall då berörda motparter har gett sitt skriftliga, frivilliga och återkalleliga medgivande.

e)

En beskrivning av kanaler och mekanismer som används av transaktionsregistret för att offentliggöra information om tillgång till transaktionsregistret.

2.   Den information som avses i punkt 1 a, b och c ska anges för följande typer av användare:

a)

Interna användare.

b)

Rapporterande motparter.

c)

Rapporterande enheter.

d)

Enheter som ansvarar för rapportering.

e)

Icke-rapporterande motparter.

f)

Icke-rapporterande tredje parter.

g)

Enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012.

h)

Andra typer av användare, i tillämpliga fall.

Artikel 19

Kontroll av om uppgifterna är fullständiga och korrekta

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

a)

Förfaranden för autentisering av identiteten för användare med åtkomst till transaktionsregistret.

b)

Förfaranden för kontroll av fullständighet och korrekthet för derivat som rapporteras till handelsregistret.

c)

Förfaranden för kontroll av auktoriseringen och it-behörigheten för den enhet som rapporterar på den rapporterande motpartens vägnar.

d)

Förfaranden för kontroll av att den logiska följden för uppgifter om rapporterade derivat upprätthålls vid varje given tidpunkt.

e)

Förfaranden för kontroll av fullständighet och korrekthet för detaljerade uppgifter om derivat som rapporteras till handelsregistret.

f)

Förfaranden för avstämning av data mellan transaktionsregister om motparterna rapporterar till olika transaktionsregister.

g)

Förfaranden för att ge återkoppling till motparterna för derivat eller tredje parter som rapporterar på deras vägnar om de kontroller som utförs enligt leden a–e och resultatet av avstämningsprocessen enligt led f.

Artikel 20

Öppenhet när det gäller prissättningspolicy

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av sökandens

a)

prissättningspolicy, inklusive eventuella befintliga avdrag och rabatter och villkoren för att åtnjuta dessa,

b)

avgiftsstruktur för att tillhandahålla transaktionsregister och verksamhetsanknutna tjänster, inklusive beräknad kostnad för transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster samt uppgifter om vilka metoder som används för att redovisa den separata kostnad som sökanden kan ådra sig i samband med tillhandahållande av transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster,

c)

metoder som används för att göra informationen tillgänglig för alla typer av användare, inklusive en kopia av avgiftsstrukturen där transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster anges separat.”.

(12)

Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21

Operativ risk

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande:

a)

En detaljerad beskrivning av tillgängliga medel och rutiner som har till syfte att identifiera och begränsa operativ risk och varje annan väsentlig risk som sökanden exponeras för, inklusive en kopia av alla relevanta riktlinjer, metoder, interna rutiner och manualer.

b)

En beskrivning av de likvida nettotillgångar som finansieras genom eget kapital för att täcka potentiella allmänna verksamhetsförluster så att det är möjligt att fortsätta att tillhandahålla tjänster vid fortsatt verksamhet, samt en bedömning av att det finns tillräckliga finansiella medel för att täcka de operativa kostnaderna vid en avveckling eller omorganisation av kritiska verksamheter och tjänster under åtminstone en sexmånadersperiod.

c)

Sökandens kontinuitetsplan och riktlinjerna för uppdatering av den, inklusive

i)

alla affärsprocesser, resurser, eskaleringsförfaranden och relaterade system som är avgörande för att säkerställa sökandens tjänster, inklusive alla relevanta utkontrakterade tjänster samt transaktionsregistrets strategi, riktlinjer och mål för att säkra dessa processers kontinuitet,

ii)

befintliga arrangemang med andra tillhandahållare av marknadsinfrastruktur, inklusive andra transaktionsregister,

iii)

arrangemang för att säkerställa en lägsta servicenivå för de kritiska funktionerna samt förväntad tidpunkt då dessa processer ska ha återställts fullt ut,

iv)

maximalt godtagbar återställningstid för affärsprocesser och affärssystem med beaktande av den tidsfrist för rapportering till transaktionsregister som anges i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 648/2012 samt vilken mängd uppgifter som transaktionsregistret behöver behandla inom en dag,

v)

förfaranden för att hantera incidentloggning och incidentrapporter,

vi)

testprogram och resultaten av eventuella tester,

vii)

antal tillgängliga tekniska och operativa reservplatser, var de är belägna, resurser i förhållande till det primära driftstället, samt rutiner för kontinuerlig verksamhet som har införts för den händelse att reservplatserna måste användas,

viii)

information om tillgång till en reservplats för att personalen ska kunna säkerställa tjänstens kontinuitet om det primära driftstället inte är tillgängligt,

ix)

planer, förfaranden och arrangemang för att hantera nödsituationer och säkerställa personalens säkerhet,

x)

planer, förfaranden och arrangemang för hantering av kriser, inklusive samordning av de allmänna åtgärderna för kontinuerlig verksamhet och för snabbt och effektivt vidtagande av dem inom ett visst mål avseende återställningstid,

xi)

planer, förfaranden och arrangemang för att återställa sökandens system-, program- och infrastrukturkomponenter inom den föreskrivna tiden.’.

d)

En beskrivning av arrangemangen för att säkra sökandens transaktionsregisterverksamhet vid en störning samt hur dessa involverar transaktionsregistrens användare och andra tredje parter.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla förfaranden för att säkerställa en korrekt ersättning av det ursprungliga transaktionsregistret på begäran av en rapporterande motpart, eller på begäran av en tredje part som rapporterar på en icke-rapporterande motparts vägnar, eller där en sådan ersättning är resultatet av ett återkallande av registreringen, och ska omfatta förfaranden för överföring av data och omdirigering av rapporteringsflöden till ett annat transaktionsregister.”.

(13)

Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

Riktlinjer när det gäller dokumentation

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla information om mottagande och administration av uppgifter, inklusive eventuella riktlinjer och rutiner som har införts av sökanden för att säkerställa att

a)

de rapporterade uppgifterna registreras korrekt och i tid,

b)

alla rapporterade uppgifter om ingående, ändring eller avslutande av ett derivatkontrakt dokumenteras i en rapporteringsjournal,

c)

uppgifterna finns både online och offline,

d)

uppgifterna kopieras på ett adekvat sätt mot bakgrund av kravet på en kontinuerlig verksamhet.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om system, riktlinjer och rutiner när det gäller dokumentation som tillämpas för att säkerställa att de rapporterade uppgifterna modifieras på lämpligt sätt samt att positioner beräknas korrekt i enlighet med tillämplig lagstiftning eller tillämpliga bestämmelser.”.

(14)

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Mekanismer för dataåtkomst

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som sökanden använder för att ge tillgång till information i enlighet med artikel 81.1, 81.3 och 81.5 i förordning (EU) nr 648/2012, och omfatta följande uppgifter:

a)

Ett förfarande för beräkning av aggregerade positioner i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 (*3) och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret kommer att använda för att underlätta allmänhetens tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 81.1 i förordning (EU) 648/2012, samt en beskrivning av uppdateringsfrekvens, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.

b)

En beskrivning av de resurser, metoder och funktioner som transaktionsregistret använder för att underlätta de berörda myndigheternas tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 samt uppdateringsfrekvens och de kontroller och verifieringar som transaktionsregistret kan införa för tillträdesfiltreringen, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna rutiner.

c)

Ett förfarande och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret använder för att underlätta en snabb, strukturerad och uttömmande insamling av data från motparter och tillgång till uppgifter för motparter i derivatkontrakt enligt artikel 80.5 i förordning (EU) nr 648/2012, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.

(*3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (EUT L 52, 23.2.2013, s. 33).”."

(15)

Följande artikel ska införas som artikel 23a:

”Artikel 23a

Direkt och omedelbar tillgång till uppgifter för myndigheter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om följande:

a)

De villkor enligt vilka de myndigheter som avses i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 ges direkt och omedelbar tillgång till detaljerade uppgifter om derivat som finns i handelsregistret i enlighet med delegerad förordning (EU) nr 151/2013.

b)

Det förfarande genom vilket de myndigheter som avses i led a ges direkt och omedelbar tillgång till detaljerade uppgifter om derivatkontrakt i transaktionsregistret i enlighet med delegerad förordning (EU) nr 151/2013.

c)

Förfarandet för att säkerställa integriteten hos de uppgifter som inhämtas från dessa myndigheters sida.”.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (EUT L 52, 23.2.2013, s. 33).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/85


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/363

av den 13 december 2018

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 4.10,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (2), särskilt artikel 9.6, och

av följande skäl:

(1)

De detaljer som motparter i transaktioner för värdepappersfinansiering ska rapportera till transaktionsregister eller till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bör lämnas in i ett harmoniserat format för att underlätta insamling, aggregering och jämförande av uppgifter mellan olika transaktionsregister. För att minimera rapporterande motparters kostnader bör rapporteringsformatet för transaktioner för värdepappersfinansiering i möjligaste mån vara i linje med det format som föreskrivs för rapportering av derivatkontrakt enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012. Den här förordningen fastställer därför formatet för vart och ett av de fält som ska rapporteras, och standardiserar en rapport med hänvisning till en ISO-standard som används allmänt i finansbranschen.

(2)

Det globala systemet med identifieringskoder för juridiska personer (LEI) har nu genomförts fullt ut, och varje motpart i en transaktion för värdepappersfinansiering bör därför enbart använda detta system för att identifiera en juridisk person i en rapport. För att en motparts användning av LEI-systemet ska bli effektivt bör motparten säkerställa att de referensuppgifter som hör till dess LEI-kod förnyas i enlighet med en ackrediterad LEI-utfärdares (lokal driftsenhet) villkor. Det globala LEI-systemet håller för närvarande på att byggas ut för att möjliggöra identifiering av filialer till juridiska personer. Till dess att utbyggnaden är slutförd och har bedömts lämplig för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering, och till dess denna förordning har ändrats i enlighet därmed, bör ISO-koden för det land där filialen är belägen användas för att identifiera denna filial om en transaktion för värdepappersfinansiering har genomförts via en filial till en motpart.

(3)

Ett globalt system för unika transaktionskoder (UTI) håller också på att utvecklas. Till dess att detta globala UTI-system är färdigställt och har bedömts lämpligt för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering, och till dess att denna förordning ändrats i enlighet därmed, bör motparterna komma överens om en UTI-kod som ska användas för att identifiera en transaktion för värdepappersfinansiering.

(4)

I artikel 4a i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 (3) föreskrivs ett förfarande för att fastställa vilken enhet som ansvarar för att ta fram en UTI-kod i fråga om rapportering av derivatkontrakt i situationer där motparter inte kan komma överens om vilken enhet som ska ta fram UTI-koden. För att säkerställa att rapportering av derivatkontrakt och rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering ligger i linje med varandra bör ett liknande förfarande inrättas för motparter som rapporterar transaktioner för värdepappersfinansiering.

(5)

Det finns för närvarande ingen allmän marknadspraxis för att fastställa motpartssidan i en transaktion för värdepappersfinansiering. Därför bör särskilda regler inrättas för att säkerställa en korrekt och konsekvent identifiering av säkerhetsställaren och säkerhetstagaren i en transaktion för värdepappersfinansiering.

(6)

Ett antal rapporter kan lämnas in för en enskild transaktion för värdepappersfinansiering, exempelvis om successiva ändringar görs i transaktionen. För att säkerställa begripligheten i varje rapport som gäller en transaktion för värdepappersfinansiering och begripligheten i varje transaktion för värdepappersfinansiering som helhet, bör rapporterna lämnas in i kronologisk ordning efter tidpunkt då de rapporterade händelserna inträffade.

(7)

För att minska den rapporteringsbörda som följer av rapportering av ändringar av vissa värden – i synnerhet uppgifter om säkerheters värde, om marginalsäkerheter som ställts eller mottagits och om återanvändning av säkerheter – bör dessa uppgifter endast rapporteras på grundval av ställning i slutet av varje dag om de skiljer sig från tidigare rapporterade uppgifter.

(8)

Uppgifterna om ett utestående marginallån bör rapporteras enligt deras ställning i slutet av varje dag vid debetsaldo för kontanter i basvalutan eller om marknadsvärdet på motpartens korta positioner är positivt.

(9)

Marknadsvärdet av utlånade eller lånade värdepapper bör rapporteras enligt ställningen i slutet av varje dag. På liknande sätt bör motparter, när de rapporterar marknadsvärdet av säkerheter, göra detta enligt ställningen i slutet av varje dag.

(10)

Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma överlämnat till kommissionen enligt förfarandet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (4).

(11)

Esma har också genomfört öppna offentliga samråd om utkasten till tekniska genomförandestandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(12)

I likhet med rapporteringen av transaktioner för värdepappersfinansiering är vissa identifierare och koder som ska användas för rapportering av derivatkontrakt fortfarande under utveckling. Till dess att dessa identifierare och koder finns tillgängliga, har bedömts lämpliga för rapportering och genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 har ändrats i enlighet därmed, föreskriver den förordningen användning av en CFI-kod enligt ISO 10692 för att klassificera derivat för vilka en ISIN-kod enligt ISO 6166 eller en AII-kod inte är tillgängliga samt användning av en sådan unik transaktionskod som motparterna kommit överens om för att identifiera en derivatrapport. För att säkerställa rättslig förutsebarhet i fråga om vilket förfarande som är lämpligt för att ändra de krav som gäller rapportering av derivatkontrakt, och att rapportering av derivat och av transaktioner för värdepappersfinansiering ligger tillräckligt i linje med varandra, bör genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 endast hänvisa till de krav som för närvarande är tillämpliga på sådan rapportering.

(13)

Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Standarder och format för uppgifter i rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering

De detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 ska lämnas i enlighet med de standarder och format som anges i tabell 1–5 i bilaga I. Rapporten ska lämnas i ett vanligt elektroniskt och maskinläsbart format och i en vanlig XML-mall i enlighet med metoden enligt ISO 20022.

Artikel 2

Identifiering av motparter och andra enheter

1.   Den rapport som avses i artikel 1 ska använda en identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (nedan kallad LEI-kod) för att identifiera följande:

a)

En betalningsmottagare som är juridisk person.

b)

En mäklare.

c)

En central motpart som auktoriserats i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012.

d)

En clearingmedlem.

e)

Ett ombud för en långivare.

f)

En deltagare i en värdepapperscentral.

g)

En motpart som är juridisk person.

h)

En trepartsagent.

i)

En rapporterande enhet.

j)

En emittent av ett värdepapper som lånats ut, lånats eller ställts som säkerhet i en transaktion för värdepappersfinansiering.

2.   En motpart i en transaktion för värdepappersfinansiering ska säkerställa att de referensuppgifter som hör till dess LEI-kod enligt ISO 17442 förnyas i enlighet med villkoren hos någon av de lokala driftsenheterna i det globala LEI-systemet.

3.   Om en transaktion för värdepappersfinansiering ingås genom en filial till en motpart ska den rapport som avses i artikel 1 använda den kod som anges i fälten 7 och 8 i tabell 1 i bilaga I för att identifiera denna filial till en motpart.

Artikel 3

Unik transaktionskod

1.   En rapport ska identifieras genom en unik transaktionskod (nedan kallad UTI-kod) som motparterna kommer överens om i enlighet med det format som fastställs i fält 1 i tabell 2 i bilaga I.

2.   Om motparterna inte kan komma överens om vilken enhet som ansvarar för att ta fram UTI-koden för rapporten, ska de fastställa detta ansvar i enlighet med följande:

a)

För transaktioner för värdepappersfinansiering som utförs och clearas centralt ska UTI-koden tas fram vid clearingen av den centrala motparten för clearingmedlemmens räkning. En annan UTI-kod ska tas fram av clearingmedlemmen för dennes motpart.

b)

För transaktioner som genomförs centralt men inte clearas centralt ska den unika transaktionskoden tas fram av handelsplatsen för dess medlems räkning.

c)

För transaktioner för värdepappersfinansiering som bekräftas och clearas centralt ska UTI-koden tas fram av en central motpart för clearingmedlemmen vid tidpunkten för clearing. En annan UTI-kod ska tas fram av clearingmedlemmen för dennes motpart.

d)

För transaktioner för värdepappersfinansiering som har bekräftats centralt på elektronisk väg men inte clearats centralt ska UTI-koden genereras genom plattformen för transaktionsbekräftelse vid bekräftelsen.

e)

För alla andra transaktioner för värdepappersfinansiering än de som avses i led a–d gäller följande:

i)

Om finansiella motparter ingår en transaktion för värdepappersfinansiering med icke-finansiella motparter är det den finansiella motparten som ska ta fram UTI-koden.

ii)

För alla utlånings- eller lånetransaktioner för värdepapper utom de som avses i led i ska säkerhetsställaren, som avses i artikel 4, ta fram UTI-koden.

iii)

För alla transaktioner för värdepappersfinansiering utom de som avses i leden i och ii ska säkerhetstagaren, som avses i artikel 4, ta fram UTI-koden.

3.   Den motpart som tar fram UTI-koden ska meddela koden till den andra motparten i tid så att denne kan fullgöra sin rapporteringsskyldighet.

Artikel 4

Motpartssida

1.   Den motpartssida i en transaktion för värdepappersfinansiering som avses i fält 9 i tabell 1 i bilagan ska identifieras i enlighet med punkterna 2–4.

2.   När det gäller återköpstransaktioner, köp- och återförsäljningstransaktioner och sälj- och återköpstransaktioner ska den motpart som köper värdepapper, råvaror eller garanterade rättigheter avseende äganderätt till värdepapper eller råvaror i transaktionens öppnings- eller spotdel och som går med på att sälja dem till ett visst pris vid en framtida tidpunkt i transaktionens stängnings- eller terminsdel identifieras som säkerhetstagare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I. Den motpart som säljer dessa värdepapper, råvaror eller garanterade rättigheter ska identifieras som säkerhetsställare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I.

3.   När det gäller utlåningstransaktioner och lånetransaktioner för värdepapper och råvaror ska den motpart som lånar ut värdepapperen eller råvarorna på villkor att låntagaren ska lämna tillbaka dessa vid en framtida tidpunkt eller på överlåtarens begäran, identifieras som säkerhetstagare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I. Den motpart som lånar dessa värdepapper eller råvaror ska identifieras som säkerhetsställare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I.

4.   När det gäller marginalutlåning ska låntagaren, dvs. den motpart som erhåller kredit i utbyte mot säkerhet, identifieras som säkerhetsställare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I. Långivaren, dvs. den motpart som tillhandahåller krediten i utbyte mot säkerhet, ska identifieras som säkerhetstagare i fält 9 i tabell 1 i bilaga I.

Artikel 5

Frekvens för rapporter om transaktioner för värdepappersfinansiering

1.   Alla rapporter avseende uppgifter om en transaktion för värdepappersfinansiering enligt artikel 1.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 (5) ska lämnas i kronologisk ordning efter tidpunkt då de rapporterade händelserna inträffade.

2.   En motpart i en marginalutlåningstransaktion ska rapportera detaljerna för det utestående marginallånet enligt ställningen i slutet av varje dag vid debetsaldo för kontanter i basvalutan eller om marknadsvärdet på motpartens korta positioner är positivt.

3.   En motpart i en utestående transaktion för värdepappersfinansiering ska rapportera eventuella ändringar av detaljer som avser uppgifter om säkerheter i fälten 75–94 i tabell 2 i bilaga I med åtgärdstyp ”Uppdatering av säkerhet”. Motparten ska rapportera dessa ändrade detaljer enligt ställningen i slutet av varje dag till dess den rapporterar att transaktionen för värdepappersfinansiering har avslutats, eller till dess transaktionen för värdepappersfinansiering löper ut, beroende på vilken av dessa händelser som infaller först.

4.   En motpart i en utestående transaktion för värdepappersfinansiering ska rapportera eventuella ändringar av marknadsvärdet vid dagens slut (end-of-day market value) för värdepapper som lånats ut eller lånats i fält 57 i tabell 2 i bilaga I med åtgärdstyp ”Värderingsuppdatering”. Motparten ska rapportera det ändrade marknadsvärdet enligt ställningen i slutet av varje dag till dess den rapporterar att transaktionen för värdepappersfinansiering har avslutats, eller till dess transaktionen för värdepappersfinansiering löper ut.

5.   En motpart ska rapportera eventuella ändringar av totalbeloppet av den marginalsäkerhet som har ställts eller mottagits för en clearad transaktion för värdepappersfinansiering enligt ställningen vid dagens slut i fälten 8–19 i tabell 3 i bilaga I med åtgärdstyp ”Uppdatering av marginalsäkerhet” efter det att den först har rapporterat totalbeloppet av marginalsäkerhet som ställts eller mottagits med åtgärdstyp ”Ny”.

6.   En motpart ska rapportera eventuella ändringar av värdet av återanvända säkerheter, återinvesterade kontanter och finansieringskällan med åtgärdstyp ”Uppdatering av återanvändning” enligt dess ställning i slutet av dagen i fälten 8–14 i tabell 4 i bilaga I efter det att den rapporterat relevanta värden med åtgärdstyp ”Ny”.

Artikel 6

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012

Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”Derivatet ska klassificeras i fält 4 i tabell 2 i bilagan med användning av ISO 10692 för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod).”

b)

Punkterna 8 och 9 ska utgå.

2.

I artikel 4a ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Rapporter ska identifieras genom en unik transaktionskod som motparterna kommer överens om.”

3.

Bilagan ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21.12.2012, s. 20).

(4)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister (se sidan 1 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

Format som ska användas för rapporter om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering, som avses i artikel 4.1 och 4.5 i förordning (EU) 2015/2365

Tabell 1

Motpartsuppgifter

Nr

Fält

Format

1

Rapporteringstillfälle

Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Rapporterande enhet

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

3

Rapporterande motpart

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

4

Rapporterande motparts typ

”F” – finansiell motpart

”N” – icke-finansiell motpart

5

Rapporterande motparts bransch/sektor.

Taxonomi för finansiella motparter:

”CDTI” – Kreditinstitut auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (1) eller rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (2) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

”INVF” – Värdepappersföretag auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (3) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

”INUN” – försäkringsföretag auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (4) (Solvens II) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

”AIFD” – AIF-fond förvaltad av AIF-förvaltare som är auktoriserade eller registrerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (5) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

”ORPI” – Tjänstepensionsinstitut auktoriserat eller registrerat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (6) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

”CCPS” – Central motpart auktoriserad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (7) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

”REIN” – Återförsäkringsföretag auktoriserat i enlighet med Solvens II eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

”CSDS” – Värdepapperscentral auktoriserad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (8) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

”UCIT” – Fondföretag och dess förvaltningsföretag auktoriserade i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EU (9) eller en enhet i ett tredjeland för vilken auktorisation eller registrering skulle krävas i enlighet med den lagstiftningsakten.

Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (10)

”A” – Jordbruk, skogsbruk och fiske

”B” – Utvinning av mineral

”C” – Tillverkning

”D” – Försörjning av el, gas, värme och kyla

”E” – Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

”F” – Byggverksamhet

”G” – Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

”H” – Transport och magasinering

”I” – Hotell- och restaurangverksamhet

”J” – Informations- och kommunikationsverksamhet

”K” – Finans- och försäkringsverksamhet

”L” – Fastighetsverksamhet

”M” – Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

”N” – Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

”O” – Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

”P” – Utbildning

”Q” – Vård och omsorg; sociala tjänster

”R” – Kultur, nöje och fritid

”S” – Annan serviceverksamhet

”T” – Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

”U” – Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

6

Ytterligare sektorklassificering

”ETFT” – Börshandlad fond

”MMFT” – Penningmarknadsfond

”REIT” – Stiftelse för investeringar i fast egendom (REIT)

”OTHR” – Övrigt

7

Filial till den rapporterande motparten.

ISO 3166-1 alfa-2 landskod 2 alfabetiska tecken.

8

Filial till den andra motparten

ISO 3166-1 alfa-2 landskod 2 alfabetiska tecken.

9

Motpartssida

”TAKE” – Säkerhetstagare

”GIVE” – Säkerhetsställare

10

Rapporterande enhet

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

11

Den andra motparten

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

Kundkod (upp till 50 alfanumeriska tecken).

12

Den andra motpartens land

ISO 3166-1 alfa-2 landskod 2 alfabetiska tecken.

13

Förmånstagare

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

Kundkod (upp till 50 alfanumeriska tecken).

14

Trepartsagent

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

15

Mäklare

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

16

Clearingmedlem

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

17

Deltagare eller indirekt deltagare i en värdepapperscentral

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

18

Ombud för en långivare

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken


Tabell 2

Uppgifter om lån och säkerheter

Nr

Fält

Format

1

Unik transaktionskod (UTI)

Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive 4 specialtecken:

Endast alfabetiska versaler A–Z och siffrorna 0–9, även i kombination, är tillåtna.

2

Rapportens spårningsnummer

Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive 4 specialtecken:

Endast alfabetiska versaler A–Z och siffrorna 0–9, även i kombination, är tillåtna.

3

Datum

ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

4

Typ av transaktion för värdepappersfinansiering

”SLEB” – utlåning av värdepapper eller råvaror, eller lån av värdepapper eller råvaror

”SBSC” – köp- och återförsäljningstransaktioner eller sälj- och återköpstransaktioner

”REPO” – återköpstransaktion

”MGLD” – marginalutlåning

5

Clearad

”sant”

”falskt”

6

Clearing-tillfälle

Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

7

Central motpart

ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken

8

Handelsplats

MIC-kod enligt ISO 10383, 4 alfanumeriska tecken.

Om MIC-koder förekommer per segment för en handelsplats ska dessa MIC-koder per segment användas.

9

Ramavtalstyp

”MRAA” – MRA

”GMRA” – GMRA

”MSLA” – MSLA

”GMSL” – GMSLA

”ISDA” – ISDA

”DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

”CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement,

”KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

”CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Kanada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

”FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees,

”CHRA” –Swiss Master Repurchase Agreement

”DEMA” – German Master Agreement

”JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

”ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

”OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

”MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

”GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

”KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

”DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

”AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

”JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

”JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

”BIAG” – bilateralt avtal

”CSDA” – bilateralt avtal avseende värdepapperscentraler

Eller ”OTHR” om ramavtalet inte finns förtecknat ovan

10

Annan ramavtalstyp

Upp till 50 alfanumeriska tecken.

11

Ramavtal version

ISO 8601, datumformat ÅÅÅÅ

12

Genomförande-tillfälle

Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

13

Valuteringsdag (startdatum)

ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

14

Förfallodag (slutdatum)

ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

15

Avslutandedag

ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

16

Minimi-uppsägningstid

Fält för heltal, upp till 3 siffror.

17

Tidigaste återkallelse-dag

ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

18

Indikator för allmän säkerhet

”SPEC” – specifik säkerhet

”GENE” – allmän säkerhet

19

Indikator för ”delivery by value”

”sant”

”falskt”

20

Metod för säkerhetsställande

”TTCA”– avtal om finansiell äganderättöverföring.

”SICA” – avtal om finansiell säkerhet

”SIUR” – avtal om finansiell säkerhet med användningsrätt

21

Utan fastställd löptid

”sant”

”falskt”

22

Frivilligt avslutande

”EGRN” – evergreen

”ETSB” – förlängningsbar

”NOAP” – ej tillämpligt

När det gäller marginalutlåning, ska beteckningarna i fälten 23–24 upprepas och fyllas i för varje valuta som används i marginallånet.

23

Fast ränta

Upp till 11 numeriska tecken, inbegripet 10 decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med ”100”.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

24

Dagberäkningsmetod

Kod för dagberäkningsmetod:

”A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

”A002” – IC30365

”A003” – IC30Actual

”A004” – Actual360

”A005” – Actual365Fixed

”A006” – ActualActualICMA

”A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

”A008” – ActualActualISDA

”A009” – Actual365LorActuActubasisRule

”A010” – ActualActualAFB

”A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

”A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

”A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

”A014” – Actual365NL

Eller upp till 35 alfanumeriska tecken om dagberäkningsmetoden inte finns i förteckningen ovan.

25

Rörlig ränta

Kod för rörligt ränteindex

”EONA” – EONIA

”EONS” – EONIA SWAPP

”EURI” – EURIBOR

”EUUS” – EURODOLLAR

”EUCH” – EuroSwiss

”GCFR” – GCF REPO

”ISDA” – ISDAFIX

”LIBI” – LIBID

”LIBO” – LIBOR

”MAAA” – Muni AAA

”PFAN” – Pfandbriefe

”TIBO” – TIBOR

”STBO” – STIBOR

”BBSW” – BBSW

”JIBA” – JIBAR

”BUBO” – BUBOR

”CDOR” – CDOR

”CIBO” – CIBOR

”MOSP” – MOSPRIM

”NIBO” – NIBOR

”PRBO” – PRIBOR

”TLBO” – TELBOR

”WIBO” – WIBOR

”TREA” – Treasury (stats-)

”SWAP” – Swapp

”FUSW” – Terminsswapp

Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan.

26

Referensperiod för rörlig ränta – periodangivelse

Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden:

”YEAR” – År

”MNTH” – Månad

”WEEK” – Vecka

”DAYS” – Dag

27

Referensperiod för rörlig ränta – multiplikator

En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden för den rörliga räntan.

Upp till 3 numeriska tecken.

28

Betalningsfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse

Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar:

”YEAR” – År

”MNTH” – Månad

”WEEK” – Vecka

”DAYS” – Dag

29

Betalningsfrekvens för rörlig ränta – multiplikator

En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar.

Upp till 3 numeriska tecken.

30

Justeringssfrekvens för rörlig ränta – periodangivelse

Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga reporäntan:

”YEAR” – År

”MNTH” – Månad

”WEEK” – Vecka

”DAYS” – Dag

31

Justeringssfrekvens för rörlig ränta – multiplikator

En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga reporäntan.

Upp till 3 numeriska tecken.

32

Spread

Upp till 5 numeriska tecken.

33

Valutabelopp för marginalutlåning

Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

34

Valuta för marginalutlåning

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

Fälten 35 och 36 ska upprepas och fyllas i för varje justering av den rörliga räntan.

35

Justerad sats

Upp till 11 numeriska tecken, inbegripet 10 decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med ”100”.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

36

Räntedatum

ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

37

Kapitalbelopp på valuteringsdagen

Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

38

Kapitalbelopp på förfallodagen

Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler.

Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

39

Valuta för kapitalbelopp

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

40

Typ av tillgång

”SECU” – Värdepapper

”COMM” - Råvaror

41

Identifiering av värdepapper

ISIN-kod enligt ISO 6166 med 12 alfanumeriska tecken.

42

Klassificering av ett värdepapper.