ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 80

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
22 mars 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/459 av den 21 mars 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/460 av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förteckningen över undantagna enheter ( 1 )

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/461 av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/522 vad gäller undantag för Bank of England och United Kingdom Debt Management Office från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/462 av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantag för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/463 av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller förteckningen över undantagna enheter ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/464 av den 21 mars 2019 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina, och om registrering av sådan import

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/465 av den 21 mars 2019 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den trettiofjärde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

25

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/466 av den 18 mars 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan avseende ändring av bilaga XXVII till det avtalet

26

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/467 av den 21 mars 2019 om ändring av beslut 2011/173/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina

39

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/468 av den 21 mars 2019 om ändring av beslut 2011/172/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

40

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/469 av den 20 mars 2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/909/EU vad gäller tillämpningsperioden för skyddsåtgärder avseende den lilla kupskalbaggen i Italien [delgivet med nr C(2019) 2044]  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/470 av den 20 mars 2019 om upphävande av beslut 2005/779/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot vesikulär svinsjuka i Italien [delgivet med nr C(2019) 2045]  ( 1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/471 av den 20 mars 2019 om godkännande av planen för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Ungern [delgivet med nr C(2019) 2073]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/459

av den 21 mars 2019

om genomförande av förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 270/2011 av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten (1), särskilt artikel 12.4,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 mars 2011 antog rådet förordning (EU) nr 270/2011.

(2)

Bilaga I bör kompletteras med information om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 270/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 270/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2019.

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EUT L 76, 22.3.2011, s. 4.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 270/2011 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

A.   Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1

 

Namn

(och eventuella alias)

Personuppgifter

Skäl för införande i förteckningen

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Mohamed Hosni Sayyid Mubarak)

Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 4.5.1928

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Gift med Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.2.1941

Kvinna

Associerad med Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, som är föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak)

Son till Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 26.11.1960

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Gift med Alaa Mohammed Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 5.10.1971

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption, och associerad med Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Gamal Mohamed Hosni Sayyid Mubarak)

Son till Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.12.1963

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gift med Gamal Mahamed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 13.10.1982

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption, och associerad med Gamal Mohamed Hosni Sayyid Mubarak.

15.

Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Före detta minister för turism

Födelsedatum: 20.2.1959

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Före detta inrikesminister

Födelsedatum: 1.3.1938

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Gift med Habib Ibrahim Eladli

Födelsedatum: 23.1.1963

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption, och associerad med Habib Ibrahim Eladli.

B.   Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd enligt egyptisk lag:

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Det framgår av artiklarna 54, 97 och 98 i Egyptens författning, artiklarna 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 och 277 i den egyptiska straffprocesslagen och artiklarna 93 och 94 i den egyptiska advokatlagen (lag nr 17 från 1983) att följande rättigheter garanteras i egyptisk lag:

För varje person som misstänks eller åtalas för brott:

1.

rätten till rättslig omprövning av varje rättsakt eller administrativt beslut,

2.

rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han eller hon själv utsett eller att, när han eller hon saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar.

För varje person som åtalas för brott:

1.

rätten att utan dröjsmål, på ett språk som han eller hon förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne,

2.

rätten att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,

3.

rätten att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom eller henne samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom eller henne,

4.

rätten att utan kostnad bistås av tolk, om han eller hon inte förstår eller talar det språk som begagnas i domstolen.

Tillämpningen av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

1.   Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Mohamed Hosni Sayyid Mubarak)

Uppgifterna i rådets akt visar att Mohamed Hosni Elsayed Mubaraks rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Första målet

Den 27 juni 2013 åtalades Mohamed Hosni Elsayed Mubarak tillsammans med två andra personer för förskingring av offentliga medel, och rättsprocessen inleddes i Kairos brottmålsdomstol den 17 november 2013. Den 21 maj 2014 fällde domstolen de tre tilltalade. De tilltalade överklagade domen i kassationsdomstolen. Den 13 januari 2015 upphävde kassationsdomstolen domen och gav order om förnyad prövning. Under den nya rättegången, den 4 och 29 april 2015, höll parterna sina muntliga pläderingar och lade fram sina skriftliga inlagor. Kairos brottmålsdomstol fällde den 9 maj 2015 de tilltalade och beordrade att de förskingrade medlen skulle återbetalas och böter betalas. Den 24 maj 2015 överklagades domen i kassationsdomstolen. Den 9 januari 2016 fastställdes de fällande domarna av kassationsdomstolen. Den 8 mars 2016 nådde de tilltalade en uppgörelse med den expertkommitté som inrättats genom premiärministerns dekret nr 2873 från 2015. Uppgörelsen godkändes den 9 mars 2016 av ministerkabinettet. Uppgörelsen förelades inte kassationsdomstolen för slutligt godkännande av den allmänna åklagaren eftersom expertkommittén inte var behörig kommitté. De tilltalade har möjlighet att inkomma med en begäran om uppgörelse till den behöriga kommittén, nämligen den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands.

Andra målet

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Hosni Elsayed Mubaraks rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak)

Uppgifterna i rådets akt visar att Alaa Mubaraks rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitade sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Den 28 februari 2011 utfärdade överåklagaren ett beslut om förbud för Alaa Mubarak med flera att förfoga över sina tillgångar och medel i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Den 8 mars 2011 fastställde den behöriga brottmålsdomstolen förbudsbeslutet. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Alaa Mubarak har inte bestridit avgörandet av den 8 mars 2011.

Första målet

Den tilltalade ställdes tillsammans med en annan person inför den behöriga domstolen (Kairos brottmålsdomstol) den 30 maj 2012. Den 6 juni 2013 återförvisade domstolen målet till den allmänna åklagarmyndigheten för ytterligare utredning. Efter det att utredningen avslutats hänsköts målet på nytt till domstolen. Den 15 september 2018 meddelade Kairos brottmålsdomstol en dom varigenom den i) anmodade den expertkommitté som den hade utsett att komplettera den expertrapport som kommittén hade överlämnat till domstolen i juli 2018, ii) beordrade att de tilltalade skulle anhållas och iii) begärde att de tilltalade skulle ställas inför den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands med sikte på en eventuell förlikning. De tilltalade bestred med framgång anhållningsbeslutet, och efter en jävsinvändning mot domarpanelen hänsköts målet till ett annat av brottmålsdomstolens områden för en omprövning av sakförhållandena i målet.

Andra målet

Den 27 juni 2013 åtalades Alaa Mubarak tillsammans med två andra personer för förskingring av offentliga medel, och rättsprocessen inleddes i Kairos brottmålsdomstol den 17 november 2013. Den 21 maj 2014 fällde den domstolen de tre tilltalade personerna. De tilltalade överklagade domen i kassationsdomstolen. Den 13 januari 2015 ogiltigförklarade kassationsdomstolen domen och beordrade en ny rättegång. Under den nya rättegången, den 4 och 29 april 2015, höll parterna sina muntliga pläderingar och lade fram sina skriftliga inlagor.

Kairos brottmålsdomstol fällde den 9 maj 2015 de tilltalade och beordrade att de förskingrade medlen skulle återbetalas och böter betalas. Den 24 maj 2015 överklagades domen i kassationsdomstolen. Den 9 januari 2016 fastställde kassationsdomstolen de fällande domarna. Den 8 mars 2016 nådde de tilltalade en uppgörelse i den expertkommitté som inrättats genom premiärministerns dekret nr 2873 från 2015. Uppgörelsen godkändes den 9 mars 2016 av ministerkabinettet. Uppgörelsen förelades inte kassationsdomstolen för slutligt godkännande från överåklagaren eftersom expertkommittén inte var behörig kommitté. De tilltalade har möjlighet att inkomma med en begäran om uppgörelse till den behöriga kommittén, nämligen den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands.

Tredje målet

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit något som tyder på att Alaa Mubaraks rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Uppgifterna i rådets akt visar att Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhs rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Den 28 februari 2011 utfärdade överåklagaren ett beslut om förbud för Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh med flera att förfoga över sina tillgångar och medel i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Den 8 mars 2011 fastställde den behöriga brottmålsdomstolen förbudsbeslutet. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh har inte bestridit avgörandet av den 8 mars 2011.

Mål

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit något som tyder på att Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhs rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte respekterats.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Uppgifterna i rådets akt visar att Gamal Mubaraks rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Den 28 februari 2011 utfärdade överåklagaren ett beslut om förbud för Gamal Mubarak med flera att förfoga över sina tillgångar och medel i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Den 8 mars 2011 fastställde den behöriga brottmålsdomstolen förbudsbeslutet. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Gamal Mubarak har inte bestridit avgörandet av den 8 mars 2011.

Första målet

Gamal Mubarak och en annan person ställdes den 30 maj 2012 inför den behöriga domstolen (Kairos brottmålsdomstol). Den 6 juni 2013 återförvisade domstolen målet till den allmänna åklagarmyndigheten för ytterligare utredning. Efter det att utredningen avslutats hänsköts målet på nytt till domstolen. Den 15 september 2018 meddelade Kairos brottmålsdomstol en dom varigenom den i) anmodade den expertkommitté som den hade utsett att komplettera den expertrapport som kommittén hade överlämnat till domstolen i juli 2018, ii) beordrade att de tilltalade skulle anhållas och iii) begärde att de tilltalade skulle skickas till den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands med sikte på en eventuell förlikning. De tilltalade bestred med framgång anhållningsbeslutet, och efter en jävsinvändning mot domarpanelen hänsköts målet till ett annat av brottmålsdomstolens områden för en omprövning av sakförhållandena i målet.

Andra målet

Den 27 juni 2013 åtalades Gamal Mubarak tillsammans med två andra personer för förskingring av offentliga medel, och rättsprocessen inleddes i Kairos brottmålsdomstol den 17 november 2013. Den 21 maj 2014 fällde den domstolen de tre tilltalade personerna. De tilltalade överklagade domen i kassationsdomstolen. Den 13 januari 2015 ogiltigförklarade kassationsdomstolen domen och beordrade en ny rättegång. Under den nya rättegången, den 4 och 29 april 2015, höll parterna sina muntliga pläderingar och lade fram sina skriftliga inlagor. Kairos brottmålsdomstol fällde den 9 maj 2015 de tilltalade och beordrade att de förskingrade medlen skulle återbetalas och böter betalas. Den 24 maj 2015 överklagades domen i kassationsdomstolen. Den 9 januari 2016 fastställde kassationsdomstolen de fällande domarna. Den 8 mars 2016 nådde de tilltalade en uppgörelse i den expertkommitté som inrättats genom premiärministerns dekret nr 2873 från 2015. Uppgörelsen godkändes den 9 mars 2016 av ministerkabinettet. Uppgörelsen förelades inte kassationsdomstolen för slutligt godkännande av överåklagaren eftersom expertkommittén inte var behörig kommitté. De tilltalade har möjlighet att inkomma med en begäran om uppgörelse till den behöriga kommittén, nämligen den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands.

Tredje målet

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Under utredningens lopp har Gamal Mubarak förhörts. Rådet har inte funnit något som tyder på att Gamal Mubaraks rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte respekterats.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Uppgifterna i rådets akt visar att Khadiga El Gammals rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Den 28 februari 2011 utfärdade överåklagaren ett beslut om förbud för Khadiga El Gammal med flera att förfoga över sina tillgångar och medel i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Den 8 mars 2011 fastställde den behöriga brottmålsdomstolen förbudsbeslutet. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Khadiga El Gammal har inte bestridit avgörandet av den 8 mars 2011.

Mål

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit något som tyder på att Khadiga El Gammals rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte respekterats.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Uppgifterna i rådets akt visar att Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garranas rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Mål

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit något som tyder på att Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garranas rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte respekterats.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Uppgifterna i rådets akt visar att Habib Ibrahim Habib Eladlis rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Mål

Habib Ibrahim Habib Eladli ställdes av den utredande domaren inför den behöriga domstolen anklagad för förskingring av offentliga medel. Den 7 februari 2016 beslutade den domstolen att Habib Ibrahim Habib Eladlis och hans makas och minderårige sons tillgångar skulle frysas. I överensstämmelse med det domstolsbeslutet utfärdade överåklagaren den 10 februari 2016 ett beslut om frysning av tillgångar i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Den 15 april 2017 fällde domstolen den tilltalade. Den tilltalade överklagade domen i kassationsdomstolen som den 11 januari 2018 ogiltigförklarade den fällande domen och beordrade en ny rättegång. Den nya rättegången pågår fortfarande.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Uppgifterna i rådets akt visar att Elham Sayed Salem Sharshars rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Elham Sayed Salem Sharshars make ställdes av den utredande domaren inför den behöriga domstolen anklagad för förskingring av offentliga medel. Den 7 februari 2016 beslutade den domstolen att hennes makes, hennes egna och deras minderårige sons tillgångar skulle frysas. I överensstämmelse med det domstolsbeslutet utfärdade överåklagaren den 10 februari 2016 ett beslut om frysning av tillgångar i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Elham Sayed Salem Sharshar har inte bestridit domstolens beslut.


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/8


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/460

av den 30 januari 2019

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förteckningen över undantagna enheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 1.6, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Utträdesavtalet såsom det överenskommits mellan förhandlarna innehåller arrangemang som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Om det avtalet träder i kraft kommer förordning (EU) nr 648/2012, inbegripet undantagen i dess artikel 1.4 a, att vara tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod i enlighet med det avtalet och den kommer att upphöra att gälla vid slutet av den perioden.

(3)

Förenade kungarikets utträde ur unionen skulle i avsaknad av särskilda bestämmelser få följden att undantagen för medlemmarna av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och andra organ i medlemsstaterna som fyller likartade funktioner samt andra offentliga organ inom unionen som har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden enligt artikel 1.4 a i förordning (EU) nr 648/2012 inte längre är tillämpliga på Förenade kungarikets centralbank och andra offentliga organ som förvaltar eller deltar i förvaltningen av statsskulden.

(4)

Kommissionen har genomfört en bedömning av den internationella behandlingen av centralbanker och de offentliga organ som förvaltar eller deltar i förvaltningen av statsskulden enligt de lagar som ska tillämpas i Förenade kungariket efter landets utträde ur unionen och presenterat sina slutsatser för Europaparlamentet och rådet. Kommissionen har särskilt gjort en jämförande analys av hur sådana enheter behandlas, samt av riskhanteringsstandarderna för derivattransaktioner som ingås av dessa organ och av centralbanker i Förenade kungariket.

(5)

I kommissionens bedömning drogs slutsatsen att Förenade kungarikets centralbank och offentliga organ som förvaltar eller deltar i förvaltningen av statsskulden bör undantas från clearing- och rapporteringskravet och kravet på att tillämpa riskreduceringstekniker på ej clearade transaktioner enligt förordning (EU) nr 648/2012.

(6)

Myndigheterna i Förenade kungariket har lämnat försäkringar om status, rättigheter och skyldigheter för ECBS-medlemmar, inbegripet sin avsikt att bevilja ECBS-medlemmar och andra organ i medlemsstaterna som fyller likartade funktioner samt andra offentliga organ inom unionen som har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden, ett undantag som är jämförbart med det som föreskrivs i artikel 1.4 i förordning (EU) nr 648/2012.

(7)

Följaktligen bör Förenade kungarikets centralbank och offentliga organ som förvaltar eller deltar i förvaltningen av statsskulden i Förenade kungariket ingå i den förteckning över undantagna enheter som återfinns i förordning (EU) nr 648/2012.

(8)

Därför bör förordning (EU) nr 648/2012 ändras i enlighet med detta.

(9)

Kommissionen kommer även fortsättningsvis att regelbundet övervaka behandlingen av de centralbanker och offentliga organ som undantas från clearing- och rapporteringsskyldigheterna enligt förteckningen i artikel 1.4 c i förordning (EU) nr 648/2012. Denna förteckning kan komma att uppdateras mot bakgrund av hur regelverken utvecklas i de aktuella tredjeländerna och med beaktande av nya relevanta informationskällor. En sådan ny bedömning kan leda till att vissa tredjeländer tas bort från förteckningen över undantagna enheter.

(10)

Denna förordning bör tillämpas snarast och bör börja tillämpas dagen efter den dag då förordning (EU) nr 648/2012 upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.4 c i förordning (EU) nr 648/2012 ska följande läggas till som led ix:

”ix)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter det att förordning (EU) nr 648/2012 upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/10


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/461

av den 30 januari 2019

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/522 vad gäller undantag för Bank of England och United Kingdom Debt Management Office från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 6.5, och

av följande skäl:

(1)

Transaktioner, handelsorder eller beteenden i penning- eller växelkurskurspolitiska syften eller inom ramen för förvaltning av offentlig skuld som genomförs av en medlemsstat, medlemmar av ECBS, ett ministerium, en byrå eller ett specialföretag i en eller flera medlemsstater, eller av en person som handlar på dess vägnar, eller när det gäller en medlemsstat som är en federal stat en medlem i federationen, är undantagna från tillämpningen av förordning (EU) nr 596/2014 enligt artikel 6.1 i den förordningen.

(2)

Ett sådant undantag från förordning (EU) nr 596/2014 får enligt dess artikel 6.5 utvidgas till att omfatta vissa offentliga myndigheter och centralbanker i tredjeland.

(3)

Den förteckning över undantagna centralbanker i tredjeland som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 (2) bör uppdateras för att vid behov utvidga tillämpningen av undantaget i artikel 6.1 i förordning (EU) nr 596/2014 till att omfatta även andra centralbanker och vissa offentliga organ i tredjeland. Kommissionen övervakar och utvärderar relevanta förändringar i tredjeländers lagstiftning och regelverk, och får när som helst ompröva de undantag som har beviljats.

(4)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(5)

Utträdesavtalet såsom det överenskommits mellan förhandlarna innehåller arrangemang som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Om det avtalet träder i kraft kommer förordning (EU) nr 596/2014, inklusive undantaget i artikel 6.1 i den förordningen, att vara tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod i enlighet med det avtalet och upphöra att vara tillämplig vid slutet av den perioden.

(6)

I avsaknad av särskilda bestämmelser kommer Förenade kungarikets utträde ur unionen att medföra att Bank of England och United Kingdom Debt Management Office inte längre omfattas av det befintliga undantaget såvida de inte tas upp på förteckningen över undantagna centralbanker och skuldförvaltningskontor.

(7)

Utifrån den information som erhållits från Förenade kungariket utarbetade kommissionen en rapport med en bedömning av den internationella behandlingen av Bank of England och United Kingdom Debt Management Office, vilken lades fram för Europaparlamentet och rådet. I rapporten (3) drogs slutsatsen att Förenade kungarikets centralbank och skuldförvaltningskontor bör beviljas undantag från tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 när Förenade kungarikets status ändras till tredjeland. Bank of England och United Kingdom Debt Management Office bör därför tas upp på den förteckning över undantagna offentliga organ som fastställs i delegerad förordning (EU) 2016/522.

(8)

De brittiska myndigheterna har lämnat garantier om status, rättigheter och skyldigheter för medlemmar i ECBS, samt om sin avsikt att bevilja ett undantag som är jämförbart med det som fastställs i artikel 6.1 i förordning (EU) nr 596/2014 för medlemmar i ECBS, andra unionsorgan och organ i medlemsstaterna som för penning- eller växelkurspolitik eller har i uppdrag att förvalta eller delta i förvaltningen av offentlig skuld.

(9)

Delegerad förordning (EU) 2016/522 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Kommissionen kommer att fortsätta att regelbundet övervaka behandlingen av de centralbanker och offentliga organ som undantas från kraven med avseende på marknadsmissbruk i enlighet med förteckningen i bilaga I i delegerad förordning (EU) 2016/522. Denna förteckning kan komma att uppdateras mot bakgrund av hur regelverken utvecklas i de aktuella tredjeländerna och med beaktande av nya relevanta informationskällor. En sådan ny bedömning kan leda till att vissa tredjeländer tas bort från förteckningen över undantagna enheter.

(11)

Denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt och börja tillämpas från och med dagen efter det att förordning (EU) nr 596/2014 upphör att vara tillämplig på Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till delegerad förordning (EU) 2016/522 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter det att förordning (EU) nr 596/2014 upphör att gälla för Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning (EUT L 88, 5.4.2016, s. 1).

(3)  Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om undantag för Bank of England och United Kingdom Debt Management Office enligt marknadsmissbruksförordningen [COM(2019) 68].


BILAGA

”BILAGA I

1.

Australien:

Reserve Bank of Australia.

Australian Office of Financial Management.

2.

Brasilien:

Banco Central do Brasil.

National Treasury of Brazil.

3.

Kanada:

Bank of Kanada/Banque du Kanada.

Department of Finance Kanada.

4.

Kina:

People's Bank of China.

5.

Hongkong SAR:

Hongkong Monetary Authority.

Financial Services and the Treasury Bureau of Hongkong

6.

Indien:

Reserve Bank of India.

7.

Japan:

Bank of Japan.

Ministry of Finance of Japan.

8.

Mexiko:

Banco de México.

Ministry of Finance and Public Credit of Mexico.

9.

Singapore:

Monetary Authority of Singapore

10.

Sydkorea:

Bank of Korea.

Ministry of Strategy and Finance of Korea

11.

Schweiz:

Schweizerische Nationalbank/Banque Nationale Suisse/Banca Nazionale Svizzera/ Banca Naziunala Svizra.

Federal Finance Administration of Switzerland

12.

Turkiet:

Central Bank of the Republic of Turkey/Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.

Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey.

13.

Förenade kungariket:

Bank of England.

United Kingdom Debt Management Office.

14.

Förenta staterna:

Federal Reserve System.

US Department of the Treasury


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/13


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/462

av den 30 januari 2019

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantag för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 1.9, och

av följande skäl:

(1)

Transaktioner där medlemmar av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) är motparter undantas i enlighet med artikel 1.6 i förordning (EU) nr 600/2014 från kraven på transparens om transaktionerna sker inom ramen för deras penningpolitik, valutapolitik och politik för finansiell stabilisering.

(2)

Ett sådant undantag från förordning (EU) nr 600/2014 får i enlighet med artikel 1.9 i den förordningen beviljas tredjeländers centralbanker och Banken för internationell betalningsutjämning.

(3)

Den förteckning över undantagna centralbanker i tredjeland som återfinns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1799 (2) bör uppdateras, bland annat i syfte att i förekommande fall utvidga tillämpningsområdet för undantag enligt artikel 1.6 i förordning (EU) nr 600/2014 till andra centralbanker i tredjeländer.

(4)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(5)

Utträdesavtalet såsom det överenskommits mellan förhandlarna innehåller arrangemang som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att gälla för och i Förenade kungariket. Om det avtalet träder i kraft kommer förordning (EU) nr 600/2014, inklusive undantaget enligt artikel 1.6 i den förordningen, att vara tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod i enlighet med det avtalet och den kommer att upphöra att vara tillämplig vid slutet av den perioden.

(6)

Förenade kungarikets utträde ur unionen skulle, i avsaknad av särskilda bestämmelser, ha den verkan att Bank of England inte längre omfattas av det befintliga undantaget, om den inte tas med i förteckningen över undantagna centralbanker i tredjeland.

(7)

Mot bakgrund av uppgifter som erhållits från Förenade kungariket har kommissionen utarbetat och lagt fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med en bedömning av den internationella behandlingen av Bank of England. Rapportens (3) slutsats är att det är lämpligt att bevilja Förenade kungarikets centralbank undantag från kraven på transparens före och efter handel enligt förordning (EU) nr 600/2014. Bank of England bör därför tas med i den förteckning över undantagna centralbanker som anges i delegerade förordning (EU) 2017/1799.

(8)

Myndigheterna i Förenade kungariket har gett försäkringar om ECBS-medlemmarnas status, rättigheter och skyldigheter, inbegripet avsikten att ge ECBS-medlemmar ett undantag som är likvärdigt med det som föreskrivs i artikel 1.6 i förordning (EU) nr 600/2014, inom ramen för deras penningpolitik, valutapolitik och politik för finansiell stabilisering.

(9)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1799 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Kommissionen kommer även fortsättningsvis att regelbundet övervaka behandlingen av de centralbanker och offentliga organ som undantas från kraven på handelstransparens enligt förteckningen i bilagan till delegerade förordning (EU) 2017/1799. Denna förteckning kan komma att uppdateras mot bakgrund av hur regelverken utvecklas i de aktuella tredjeländerna och med beaktande av nya relevanta informationskällor. En sådan ny bedömning kan leda till att vissa tredjeländer tas bort från förteckningen över undantagna enheter.

(11)

Denna förordning bör träda i kraft snarast och bör tillämpas från och med dagen efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till delegerad förordning (EU) 2017/1799 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1799 av den 12 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller undantaget från kraven på transparens före och efter handel för vissa tredjeländers centralbanker när de bedriver sin penningpolitik, valutapolitik och politik för finansiell stabilitet (EUT L 259, 7.10.2017, s. 11).

(3)  Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om undantag till Förenade kungarikets centralbank (Bank of England) enligt förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir) [COM(2019) 69].


BILAGA

”BILAGA 1

1.

Australien:

Reserve Bank of Australia.

2.

Brasilien:

Banco Central do Brasil.

3.

Kanada:

Bank of Kanada/Banque du Kanada.

4.

Hongkong SAR:

Hongkong Monetary Authority.

5.

Indien:

Reserve Bank of India.

6.

Japan:

Bank of Japan.

7.

Mexiko:

Banco de México.

8.

Republiken Korea:

Bank of Korea.

9.

Singapore:

Monetary Authority of Singapore.

10.

Schweiz:

Schweizerische Nationalbank/Banque Nationale Suisse/Banca Nazionale Svizzera/ Banca Naziunala Svizra.

11.

Turkiet:

Central Bank of the Republic of Turkey/Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.

12.

Förenade kungariket:

Bank of England

13.

Förenta staterna:

Federal Reserve System.

Banken för internationell betalningsutjämning.


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/16


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/463

av den 30 januari 2019

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller förteckningen över undantagna enheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (1), särskilt artikel 2.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Utträdesavtalet såsom det överenskommits mellan förhandlarna innehåller arrangemang som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att gälla för och i Förenade kungariket. Om det avtalet träder i kraft kommer förordning (EU) 2015/2365, inbegripet undantagen i dess artikel 2.2 a, att vara tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod i enlighet med det avtalet och den kommer att upphöra att gälla vid slutet av den perioden.

(3)

Förenade kungarikets utträde ur unionen skulle i avsaknad av särskilda bestämmelser få följden att undantagen för medlemmarna av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och andra organ i medlemsstaterna som fyller likartade funktioner samt andra offentliga organ inom unionen som har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden enligt artikel 2.2 a i förordning (EU) 2015/2365 inte längre är tillämpliga på Förenade kungarikets centralbank och andra organ som utför liknande uppgifter samt andra offentliga organ som förvaltar eller deltar i förvaltningen av statsskulden i Förenade kungariket.

(4)

Kommissionen har genomfört en bedömning av den internationella behandlingen av centralbanker och de offentliga organ som förvaltar eller deltar i förvaltningen av statsskulden enligt de lagar som ska tillämpas i Förenade kungariket vad avser transaktioner för värdepappersfinansiering efter landets utträde ur unionen och presenterat sina slutsatser för Europaparlamentet och rådet.

(5)

I kommissionens bedömning drogs slutsatsen att Förenade kungarikets centralbank och offentliga organ som förvaltar eller deltar i förvaltningen av statsskulden bör undantas från rapporteringskravet enligt artikel 4 och kravet på transparens vid återanvändning enligt artikel 15 i förordning (EU) 2015/2365.

(6)

Myndigheterna i Förenade kungariket har lämnat försäkringar om status, rättigheter och skyldigheter för ECBS-medlemmar, inbegripet sin avsikt att bevilja ECBS-medlemmar och andra organ i medlemsstaterna som fyller likartade funktioner samt andra offentliga organ inom unionen som har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden, ett undantag som är jämförbart med det som föreskrivs i artikel 2.2 i förordning (EU) 2015/2365.

(7)

Följaktligen bör Förenade kungarikets centralbank och andra organ som utför liknande uppgifter samt andra offentliga organ som har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden i Förenade kungariket ingå i den förteckning över undantagna enheter som återfinns i förordning (EU) 2015/2365.

(8)

Förordning (EU) 2015/2365 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Kommissionen fortsätter att fortlöpande övervaka behandlingen av de centralbanker och offentliga organ som undantas från rapporteringskravet och kravet på transparens vid återanvändning enligt förteckningen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2015/2365. Denna förteckning kan komma att uppdateras mot bakgrund av hur regelverken utvecklas i de aktuella tredjeländerna och med beaktande av nya relevanta informationskällor. En sådan ny bedömning kan leda till att vissa tredjeländer tas bort från förteckningen över undantagna enheter.

(10)

Denna förordning bör tillämpas snarast och bör börja tillämpas dagen efter den dag då förordning (EU) 2015/2365 upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2.2 i förordning (EU) 2015/2365 ska följande led c läggas till:

”c)

Den centralbank och de andra organ som fyller likartade funktioner samt andra offentliga organ som har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter det att förordning (EU) 2015/2365 upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/464

av den 21 mars 2019

om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina, och om registrering av sådan import

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artiklarna 13.3 och 14.5,

efter att ha underrättat medlemsstaterna, och

av följande skäl:

A.   UNDERSÖKNING PÅ EGET INITIATIV

(1)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har på eget initiativ, i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i rådets förordning (EU) 2016/1036 (nedan kallad grundförordningen) fattat beslut om undersökning av ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina, och om registrering av sådan import.

B.   PRODUKT

(2)

Den produkt som berörs av ett kringgående är bords- och köksartiklar av keramiskt material, med undantag av kryddkvarnar och deras keramiska malverk, kaffekvarnar, knivvässare, vässare, köksverktyg som ska användas för skärning, malning, rivning, skivning, skrapning och skalning, keramiska pizzastenar gjorda av kordierit av det slag som används för gräddning av pizza eller bröd, som för närvarande klassficieras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29 (Taric-nummer 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 och 6912002910), med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad den berörda produkten).

(3)

Den produkt som undersöks är densamma som den som definieras i föregående skäl och som för närvarande klassificeras enligt samma nummer som den berörda produkten, och som importeras enligt de Taric-tilläggsnummer som förtecknas i bilagan (nedan kallad den undersökta produkten).

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(4)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som eventuellt kringgås är de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 (2), ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1932 (3) (nedan kallade de gällande åtgärderna).

D.   GRUNDER FÖR ÖVERSYNEN

(5)

Kommissionen förfogar över tillräcklig bevisning för att det skett en omorganisation av mönster och försäljningskanaler för försäljning av den berörda produkten.

(6)

Indikatorer för sådana metoder kopplade till försäljningskanaler är en kraftig ökning eller minskning av exportstatistiken för vissa företag vid en jämförelse med siffror och trender mellan 2014 och 2018. I vissa fall överskrider dessutom den faktiska exporten från vissa företag deras uppgivna produktion. Slutligen har kommissionen informerats om tullmyndigheternas pågående undersökningar av missbruk av företagsspecifika Taric-nummer.

(7)

Det framgår av dessa indikatorer att vissa företag som för närvarande omfattas av tullsatsen för övriga företag på 36,1 % (Taric-tilläggsnummer B999) eller företag som omfattas av en individuell tullsats säljer sina produkter via andra företag som omfattas av en lägre tullsats. I bilagan finns en förteckning över de företag som eventuellt är involverade i sådana förfaranden.

(8)

Dessa metoder kopplade till försäljningskanaler ledde till en förändring av handelsmönstret för export från Folkrepubliken Kina efter det att åtgärderna infördes för den berörda produkten, och det finns ingen annan grund eller motivering för denna förändring än införandet av tullen.

(9)

Av bevisningen framgår det vidare att de gällande antidumpningsåtgärdernas positiva inverkan vad gäller den berörda produkten undergrävs både i fråga om kvantiteter och priser. Importvolymerna av den undersökta produkten har ökat betydligt. Det finns dessutom tillräcklig bevisning för att importen av den undersökta produkten sker till priser som är lägre än det icke-skadevållande pris som fastställdes vid den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna.

(10)

Slutligen har kommissionen tillräcklig bevisning för att priserna på den produkt som är föremål för undersökningen dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för den berörda produkten.

(11)

Om någon annan form av kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen än det som nämns ovan konstateras i samband med undersökningen, får undersökningen även omfatta detta kringgående.

E.   FÖRFARANDE

(12)

Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning inleds enligt artikel 13.3 i grundförordningen och att importen av de undersökta produkterna registreras i enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen.

a)   Frågeformulär

(13)

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för undersökningen kommer den att sända frågeformulär till de kinesiska exporterande tillverkare som förtecknas i bilagan.

(14)

Alla berörda parter bör under alla omständigheter utan dröjsmål kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1 i denna förordning. Den tidsfrist som anges i artikel 3.2 i denna förordning gäller alla berörda parter.

(15)

Myndigheterna i Folkrepubliken Kina kommer att underrättas om att undersökningen inleds.

b)   Insamling av uppgifter och utfrågningar

(16)

Alla berörda parter, inbegripet unionsindustrin, importörer och alla relevanta intresseorganisationer, uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa, under förutsättning att dessa synpunkter lämnas in inom den tidsfrist som anges i artikel 3.2. Kommissionen kan dessutom höra berörda parter om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

F.   REGISTRERING

(17)

I enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen ska importen av den undersökta produkten göras till föremål för registrering så att antidumpningstullar till ett lämpligt belopp kan tas ut från och med den dag som registreringen av sådan import infördes i det fall undersökningen skulle visa att kringgående sker.

(18)

Resultaten av undersökningen kommer att ligga till grund för eventuella framtida betalningsförpliktelser. Mot bakgrund av tillgänglig information, framförallt indikatorerna om att vissa företag som för närvarande omfattas av den tullsatsen för övriga företag på 36,1 % (Taric-tilläggsnummer B999), eller företag som omfattas av en individuell tullsats, säljer sina produkter via andra företag som omfattas av en lägre tullsats, fastställs beloppet för eventuella framtida betalningsförpliktelser på nivån för tullsatsen för övriga företag, dvs. 36.1 %, på importvärdet cif för den undersökta produkten, som importeras enligt de Taric-tilläggsnummer som förtecknas i bilagan till denna förordning.

G.   TIDSFRISTER

(19)

Enligt god förvaltningssed bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen, skriftligen lämna sina synpunkter och besvara frågeformulären eller lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

(20)

Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast kan utövas om parterna gett sig till känna inom de tidsfrister som fastställs i artikel 3 i denna förordning.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(21)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

(22)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

(23)

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

I.   TIDSPLAN FÖR UNDERSÖKNINGEN

(24)

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen att slutföras inom nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

J.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(25)

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (4).

K.   FÖRHÖRSOMBUD

(26)

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och alla eventuella ansökningar rörande berörda parters eller tredje parters rätt till försvar som kan uppkomma under förfarandets gång.

(27)

Förhörsombudet kan anordna ett hörande och agera som medlare mellan en berörd part/de berörda parterna och kommissionens avdelningar för att säkerställa att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

(28)

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet bör göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer att pröva skälen för begäran. Dessa höranden bör endast anordnas om frågan inte lösts med kommissionens avdelningar i vederbörlig ordning.

(29)

Varje begäran måste lämnas i god tid och så snart som möjligt för att förfarandet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. I detta syfte ska berörda parter begära att förhörsombudet ingriper så snart som möjligt efter det att den händelse som motiverar ett ingripande inträffat. I princip ska de tidsfrister som fastställs i artikel 3 för begäran om utfrågning med kommissionen på motsvarande sätt tillämpas på begäran om hörande med förhörsombudet. När en begäran om att bli hörd lämnas utanför de givna tidsramarna kommer förhörsombudet även att undersöka skälen till den sena begäran, vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökningar i tid.

(30)

Närmare information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En undersökning inleds i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EU) 2016/1036 för att fastställa om import till unionen av bords- och köksartiklar av keramiskt material, med undantag av kryddkvarnar och deras keramiska malverk, kaffekvarnar, knivvässare, vässare, köksverktyg som ska användas för skärning, malning, rivning, skivning, skrapning och skalning, keramiska pizzastenar gjorda av kordierit av det slag som används för gräddning av pizza eller bröd, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29 (Taric-nummer 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 och 6912002910), med ursprung i Folkrepubliken Kina, som importeras enligt de Taric-tilläggsnummer som förtecknas i bilagan till denna förordning, kringgår de åtgärder som införts genom genomförandeförordning (EU) nr 412/2013.

Artikel 2

Tullmyndigherna ska, i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EU) 2016/1036, vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till unionen som deklarerats enligt de Taric-tillläggsnummer som förtecknas i bilagan till den här förordningen.

Registreringen ska upphöra nio månader efter det att den här förordningen träder i kraft.

Artikel 3

1.   Berörda parter måste ge sig till känna genom att kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

2.   För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, skriftligen lämna sina synpunkter, besvarade frågeformulär eller övriga uppgifter inom 37 dagar från och med datumen för offentliggörandet av denna förordning i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Berörda parter kan även begära att bli hörda av kommissionen inom samma tidsfrist på 37 dagar.

4.   Uppgifter som lämnas in till kommissionen avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

5.   Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i denna förordning, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited” (5). De parter som under undersökningen lämnar in uppgifter uppmanas att ange skälen till begäran om konfidentiell behandling.

6.   Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna.

7.   Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte kan visa att begäran om konfidentiell behandling är välgrundad eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet kan kommissionen komma att lämna uppgifterna utan beaktande om inte lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan påvisa att uppgifterna är korrekta.

8.   Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/juni/tradoc_148003.pdf De berörda parterna måste ange namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionens generaldirektorat för handel kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIEN

E-post: TRADE-R700@ec.europa.eu

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 av den 13 maj 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 131, 15.5.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1932 av den 23 oktober 2017 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 273, 24.10.2017, s. 4).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).


BILAGA

Taric-tilläggsnummer

Företagsnamn

Nuvarande tullsats (%)

B351

CHL Porcelain Industries Ltd

23,4

B353

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

22,9

B359

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd

17,9

B360

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd

17,9

B362

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd

17,9

B383

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

17,9

B437

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd

17,9

B446

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd

17,9

B454

Chaozhou New Power Co., Ltd

17,9

B484

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

17,9

B492

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd

17,9

B508

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd

17,9

B511

Dongguan Kennex Ceramic Ltd

17,9

B514

Evershine Fine China Co., Ltd

17,9

B517

Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd

17,9

B519

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd (”Yuhang”)

17,9

B543

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd

17,9

B548

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd

17,9

B549

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd

17,9

B554

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd

17,9

B556

Profit Cultural & Creative Group Corporation

17,9

B560

Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd

17,9

B579

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd

17,9

B583

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd

17,9

B592

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd

17,9

B599

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd

17,9

B602

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

17,9

B610

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd

17,9

B619

Joyye Arts & Crafts Co., Ltd

17,9

B627

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd

17,9

B635

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

17,9

B639

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd

17,9

B641

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd

17,9

B645

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

17,9

B656

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd

17,9

B678

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

17,9

B682

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd

17,9

B687

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd

17,9

B692

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd

17,9

B693

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

17,9

B712

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd

17,9

B724

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd

17,9

B742

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd

17,9

B751

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd

17,9

B752

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd

17,9

B756

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

17,9

B759

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd

17,9

B762

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd

17,9

B956

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

17,9

B957

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd

17,9


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/465

av den 21 mars 2019

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den trettiofjärde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 32, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3) inleddes försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den trettiofjärde delanbudsinfordran bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den trettiofjärde delanbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 19 mars 2019, ska det lägsta försäljningspriset vara 164,10 euro/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).


BESLUT

22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/26


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/466

av den 18 mars 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan avseende ändring av bilaga XXVII till det avtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 194 och 217 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet) ingicks genom rådets beslut (EU) 2017/1247 (2) och (EU) 2017/1248 (3) och trädde i kraft den 1 september 2017.

(2)

Enligt artikel 273 i avtalet ska parterna anpassa sin lagstiftning enligt bilaga XXVII till avtalet för att säkerställa att förutsättningarna för transport av elektricitet och gas är objektiva, rimliga, öppna och icke-diskriminerande i syfte att förstärka trygg energiförsörjning i regionen.

(3)

Vidare, för att göra framsteg på vägen mot marknadsintegration, inklusive utveckling av energisammankopplingar, föreskrivs i artikel 337 i avtalet att parterna ska fortsätta och intensifiera sitt nuvarande samarbete om energifrågor, inklusive genom gradvis tillnärmning inom energisektorn.

(4)

I artikel 341 i avtalet föreskrivs att den gradvisa tillnärmningen inom energisektorn ska fortskrida i överensstämmelse med en tidsplan som anges i bilaga XXVII till avtalet.

(5)

Artikel 474 i avtalet ålägger Ukraina en skyldighet att gradvis närma sin lagstiftning till unionsrätten, inklusive inom energisektorn.

(6)

Unionens regelverk inom energisektorn har utvecklats väsentligt sedan förhandlingarna om avtalet avslutades.

(7)

I enlighet med artikel 463.1 och 463.3 i avtalet ska associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut för att målen i avtalet ska uppnås. Associeringsrådet får uppdatera eller ändra bilagorna till avtalet, med beaktande av utvecklingen av unionsrätten och de tillämpliga standarder som fastställts i internationella instrument som parterna anser vara relevanta.

(8)

Associeringsrådet kommer därför att ändra bilaga XXVII till associeringsavtalet i syfte att återspegla utvecklingen av unionens regelverk.

(9)

I artikel 475 i avtalet fastställs grunden för en fortlöpande bedömning av den ukrainska lagstiftningens närmande till unionsrätten, även med avseende på genomförandet och verkställandet. Artikeln föreskriver att rapporteringen och bedömningen ska ta hänsyn till särskilda förfaranden som fastställts i avtalet eller i beslut av de institutionella organ som inrättats enligt avtalet.

(10)

För att säkerställa ett mer effektivt genomförande av reformerna bör övervakningsmekanismen av reformen inom energisektorn stärkas.

(11)

Associeringsrådet ska därför ändra bilaga XXVII till avtalet för att fastställa närmare bestämmelser om övervakning av tillnärmningen av den ukrainska lagstiftningen till unionsrätten inom energisektorn.

(12)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i associeringsrådet vad gäller ändringen av bilaga XXVII till avtalet.

(13)

Unionens ståndpunkt i associeringsrådet ska grundas på det utkast till beslut som åtföljer detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, avseende ändring av bilaga XXVII till det avtalet, ska grundas på det utkast till beslut av associeringsrådet som åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium (EUT L 181, 12.7.2017, s. 1).

(3)  Rådets beslut (EU) 2017/1248 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad avser bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium (EUT L 181, 12.7.2017, s. 4).


UTKAST TILL

BESLUT nr …/2019 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–UKRAINA

av den … 2019

vad gäller ändringen av bilaga XXVII till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

ASSOCIERINGSRÅDET EU–UKRAINA HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, särskilt artikel 463, och

av följande skäl:

(1)

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (nedan kallat avtalet), undertecknades den 21 mars och den 27 juni 2014 och trädde i kraft den 1 september 2017.

(2)

Ingressen till avtalet klargör parternas önskan att dels främja reform- och tillnärmningsprocessen i Ukraina, och därigenom bidra till en gradvis ekonomisk integration och fördjupning av den politiska associeringen, dels uppnå ekonomisk integration, genom en omfattande tillnärmning av regelverket. Ingressen hänvisar även till parternas beslutsamhet att stärka energitryggheten bland annat genom ökad marknadsintegration och tillnärmning av regelverket till centrala delar av EU:s regelverk.

(3)

I det bilaterala samförståndsavtalet om ett strategiskt partnerskap på energiområdet mellan EU och Ukraina av den 24 november 2016 sägs även att målet med ett intensifierat samarbete på energiområdet och en reform av energisektorn är full integration av energimarknaderna i unionen och Ukraina.

(4)

Artikel 1 i avtalet hänvisar till målet att stödja Ukrainas ansträngningar för att slutföra omställningen till en fungerande marknadsekonomi, bland annat genom att gradvis närma landets lagstiftning till unionslagstiftningen.

(5)

Enligt artikel 273 i avtalet ska parterna anpassa sin lagstiftning, enligt bilaga XXVII till avtalet, för att säkerställa att förutsättningarna för transport av elektricitet och gas är objektiva, rimliga och öppna och icke-diskriminerande.

(6)

Vidare, för att göra framsteg på vägen mot marknadsintegration föreskrivs i artikel 337 i avtalet att parterna ska fortsätta och intensifiera sitt nuvarande samarbete om energifrågor, inklusive genom gradvis tillnärmning inom energisektorn.

(7)

I artikel 341 i avtalet föreskrivs att den gradvisa tillnärmningen inom energisektorn ska fortskrida i överensstämmelse med en tidsplan som anges i bilaga XXVII till avtalet.

(8)

I artikel 474 i avtalet upprepas Ukrainas allmänna åtagande att gradvis närma sin lagstiftning tillunionsrätten, inklusive inom energisektorn.

(9)

EU:s regelverk inom energisektorn har utvecklats väsentligt sedan förhandlingarna om avtalet avslutades, på samma sätt som Ukrainas åtaganden som följer av genomförandet av avtalet och landets anslutning till fördraget om upprättande av en energigemenskap. Utvecklingen bör återspeglas i bilaga XXVII till avtalet, varför denna bilaga behöver uppdateras.

(10)

I artikel 475 i avtalet fastställs grunden för en fortlöpande bedömning av Ukrainas framsteg med att närma sitt lands lagstiftning tillunionsrätten, även med avseende på genomförandet och efterlevnaden. Artikeln föreskriver att rapporteringen och bedömningen ska ta hänsyn till särskilda förfaranden som fastställts i avtalet eller i beslut av de institutionella organ som inrättats enligt avtalet.

(11)

För att säkerställa ett mer effektivt genomförande av reformerna i Ukraina bör övervakningsmekanismen för reformen inom energisektorn stärkas så att de inledda reformerna blir av oåterkallelig art och därmed på ett bestående sätt bidrar till moderniseringen av energisektorn.

(12)

I enlighet med artikel 463.1 och 463.3 i avtalet ska associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut för att målen i avtalet ska uppnås. Associeringsrådet får uppdatera eller ändra bilagorna till avtalet, med beaktande av utvecklingen hos unionsrätten och de tillämpliga standarder som fastställts i internationella instrument som parterna anser vara relevanta.

(13)

Associeringsrådet ska därför ändra bilaga XXVII till avtalet för att fastställa närmare bestämmelser om övervakning av tillnärmningen av den ukrainska lagstiftningen till unionsrätten om energisektorn. I detta syfte bör lämpliga bestämmelser som stärker övervakningsmekanismen föras in i bilaga XXVII till avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XXVII till avtalet ska ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och i Ukrainas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På associeringsrådets vägnar

Ordförande

BILAGA

”BILAGA XXVII TILL KAPITEL 1

ENERGISAMARBETE INBEGRIPET KÄRNENERGIFRÅGOR

BILAGA XXVII-A

ÖVERVAKNING AV TILLNÄRMNINGEN INOM ENERGISEKTORN

För att stärka övervakningen av hur Ukrainas nationella lagstiftning tillnärmas EU:s regelverk på energisektorn och på ett varaktigt sätt modernisera Ukrainas energisektor ska parterna tillämpa nedanstående särskilda förfaranden i enlighet med artikel 475.2 i avtalet. Dessa förfaranden ska inte påverka någondera partens rättigheter eller skyldigheter som följer av dess medlemskap i fördraget om upprättande av en energigemenskap.

Faktiskt genomförande av EU:s regelverk

1.

Europeiska kommissionen ska utan dröjsmål informera Ukraina om alla förslag från kommissionen som ska antas eller ändras och om alla unionsrättsakter som ändrar EU:s regelverk i förteckningen i bilagan.

2.

Ukraina ska säkerställa faktisk tillämpning av den tillnärmade inhemska lagstiftningen och ska vidta de åtgärder som krävs för att återspegla utvecklingen av unionsrätten i den inhemska lagstiftningen inom energisektorn i enlighet med förteckningen i bilaga XXVII-B. I fråga om nedanstående typer av akter gäller följande:

a)

En akt som motsvarar en EU-förordning eller ett EU-beslut ska göras till en del av Ukrainas interna rättsordning.

b)

För en akt som motsvarar ett EU-direktiv ska de ukrainska myndigheterna bestämma form och metod för införlivandet.

c)

En akt som motsvarar Europeiska kommissionens förordningar om nätföreskrifter i el- eller gassektorerna ska göras till en del av Ukrainas interna rättsordning utan andra ändringar av förordningens struktur eller text än översättning, om inte sådana ändringar anges som nödvändiga av Europeiska kommissionen.

3.

Ukraina ska avhålla sig från att agera på ett sätt som skulle undergräva syftet med eller resultatet av tillnärmningen av landets inhemska lagstiftning till EU:s regelverk inom energisektorn i enlighet med förteckningen i bilaga XXVII-B.

4.

Ukraina ska upphäva inhemsk lagstiftning eller praxis som är oförenlig med unionsrätten eller den inhemska lagstiftning som tillnärmats unionsrätten inom energisektorn i enlighet med förteckningen i bilaga XXVII-B.

Samråd

5.

Ukraina ska samråda med Europeiska kommissionen om förenligheten med EU:s regelverk hos lagstiftningsförslag på de områden som ska tillnärmas de EU-rättsakter som förtecknas i bilaga XXVII-B, innan förslagen träder i kraft. Skyldigheten att samråda avser även förslag till ändring av redan tillnärmad inhemsk lagstiftning, oavsett aktens rättsliga form.

6.

Ukraina får samråda med Europeiska kommissionen om förenligheten med EU:s regelverk hos alla förslag till genomförandebestämmelser som avser lagstiftning inom energisektorn som har tillnärmats eller kommer att tillnärmas EU:s regelverk i förteckningen i bilaga XXVII-B. Om Ukraina beslutar att samråda med Europeiska kommissionen om sådana bestämmelser ska punkt 7 tillämpas.

7.

Ukraina ska avhålla sig från att tillämpa någon lagstiftning som förelagts för samråd i enlighet med punkterna 5 och 6 innan Europeiska kommissionen har bedömt om lagstiftningsförslaget är förenligt med EU:s relevanta regelverk och när Europeiska kommissionen har kommit fram till att ett förslag är oförenligt med EU:s relevanta regelverk.

8.

Europeiska kommissionens bedömning av förenligheten får omfatta rekommendationer avseende lagstiftningsförslaget eller delar därav som Europeiska kommissionen anser är oförenliga med EU:s regelverk. För bedömningen får Europeiska kommissionen höra energigemenskapens sekretariat eller anordna expertgruppbesök om den anser att det är lämpligt. Bedömningen av förenligheten ska avslutas inom tre månader från den dag då en engelsk version av lagstiftningsförslaget mottogs, eller en längre period som Europeiska kommissionen och Ukraina kan komma att enas om. Om Europeiska kommissionen inte svarar inom utsatt tid får Ukraina börja tillämpa lagstiftningsförslaget. Att Europeiska kommissionen inte svarat inom utsatt tid innebär inget medgivande i fråga om lagstiftningsförslagets förenlighet med EU:s regelverk.

9.

Ukraina ska tillställa Europeiska kommissionen slutversionen av alla akter på de områden som ska tillnärmas EU:s regelverk i förteckningen i bilaga XXVII-B eller akter som ändrar tillnärmad inhemsk lagstiftning på dessa områden.

10.

Ukraina får uppmärksamma Europeiska kommissionen på andra akter eller förslag inom energisektorn vilka omfattas av detta avtal och begära ett icke-bindande yttrande om aktens förenlighet med EU:s regelverk i förteckningen i bilaga XXVII-B.

11.

Parterna ska utbyta information i enlighet med bilagan via associeringskommitténs sekretariat.

Rapporter till associeringsrådet

12.

Europeiska kommissionen ska inför det årliga mötet informera associeringsrådet om alla yttranden som begärts av och utfärdats för Ukraina enligt bilagan avseende förenligheten av landets inhemska rättsakter med EU:s regelverk.

13.

Ukraina ska tre månader före det årliga mötet skriftligen rapportera till associeringsrådet om vilka framsteg som gjorts med genomförandet inom energisektorn med avseende på EU:s regelverk i förteckningen i bilaga XXVII-B. Rapporten ska i detalj redogöra för hur Ukraina beaktat Europeiska unionens yttranden och rekommendationer i de antagna rättsakterna samt innehålla information om den faktiska tillämpningen av de antagna lagarna.

14.

Resultaten av övervakningsverksamheten ska diskuteras i alla berörda organ som inrättas inom ramen för detta avtal, även för utarbetande av sådana rekommendationer som avses i artikel 475.4 i avtalet.

BILAGA XXVII-B

UKRAINAS ÅTAGANDEN AVSEENDE TILLNÄRMNING INOM ENERGISEKTORN

Ukraina åtar sig att gradvis närma sin lagstiftning till följande EU-lagstiftning inom de fastställda tidsramarna:

1.

EU:s regelverk som Ukraina åtagit sig att tillnärma inom ramen för fördraget om upprättande av en energigemenskap. De tidsfrister som överenskommits där ska även tillämpas på denna bilaga.

Elektricitet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar

Kommissionens förordning (EU) nr 838/2010 av den 23 september 2010 om fastställande av riktlinjer för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringssystemen och för gemensamma regler för överföringsavgifter

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer

Kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 av den 26 oktober 2016 om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92/EG

Gas

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005

Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning

Kommissionens förordning (EU) 2015/703 av den 30 april 2015 om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte

Kommissionens förordning (EU) 2017/459 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 984/2013

Kommissionens förordning (EU) 2017/460 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas

Förnybara energikällor

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG

Olja

Rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter

Energiinfrastruktur

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009

Energieffektivitet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU

Genomförandeförordningar:

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014 om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013 och (EU) nr 812/2013 vad gäller märkning av energirelaterade produkter på internet,

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/254 av den 30 november 2016 om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013, (EU) nr 812/2013, (EU) nr 65/2014, (EU) nr 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 och (EU) 2015/1187 vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/2011 av den 4 maj 2011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av luftkonditioneringsapparater,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk,

Kommissionens direktiv 96/60/EG av den 19 september 1996 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 av den 1 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1254/2014 av den 11 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av luftkonditioneringsapparater,

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1094 av den 5 maj 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk,

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare,

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1187 av den 27 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av värmepannor för fastbränsle och paket med en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

2.

EU:s regelverk som ska genomföras av Ukraina, utöver Ukrainas åtaganden inom ramen för fördraget om upprättande av en energigemenskap.

Gas

Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras senast den 31 december 2019.

Prospektering efter och undersökning av kolväten

Direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska genomföras inom tre år efter avtalets ikraftträdande med hänsyn till artiklarna (279 och 280) i de handelsrelaterade energibestämmelser som omfattas av kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor).

Energieffektivitet och byggnaders energiprestanda

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras senast den 30 juni 2019.

Energieffektivitet – ekodesign

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter

Tidsplan: Bestämmelserna i direktiv 2009/125/EG ska genomföras inom tre år från avtalets ikraftträdande.

Genomförandeförordningar:

Kommissionens förordning (EU) 2016/2282 av den 30 november 2016 om ändring av förordningar (EG) nr 1275/2008, (EG) nr 107/2009, (EG) nr 278/2009, (EG) nr 640/2009, (EG) nr 641/2009, (EG) nr 642/2009, (EG) nr 643/2009, (EU) nr 1015/2010, (EU) nr 1016/2010, (EU) nr 327/2011, (EU) nr 206/2012, (EU) nr 547/2012, (EU) nr 932/2012, (EU) nr 617/2013, (EU) nr 666/2013, (EU) nr 813/2013, (EU) nr 814/2013, (EU) nr 66/2014, (EU) nr 548/2014, (EU) nr 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 och (EU) 2016/2281 vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) 2016/2281 av den 30 november 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, vad gäller ekodesignkrav för produkter för ventilationsvärme, produkter för kylning, processkylaggregat av högtemperaturtyp och fläktkonvektorer

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1189 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för värmepannor för fastbränsle

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1188 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1095 av den 5 maj 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat

Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 av den 7 juli 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG avseende krav på ekodesign för ventilationsenheter

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 548/2014 av den 21 maj 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller små, medelstora och stora krafttransformatorer

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för ugnar, hällar och köksfläktar för hushållsbruk

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 666/2013 av den 8 juli 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för dammsugare

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3 oktober 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2012 av den 6 mars 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1428 av den 25 augusti 2015 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 vad gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk och kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 vad gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG och kommissionens förordning (EU) nr 1194/2012 vad gäller ekodesignkrav för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG, i dess ändrade lydelse

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.

Kommissionens förordning (EU) nr 1194/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk, i dess ändrade lydelse

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.

Kommissionens förordning (EG) nr 859/2009 av den 18 september 2009 om ändring av förordning (EG) nr 244/2009 i fråga om ekodesignkrav för ultraviolett strålning från rundstrålande lampor för hushållsbruk

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 347/2010 av den 21 april 2010 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 när det gäller ekodesignkrav för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EU) nr 4/2014 av den 6 januari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 640/2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer + Corrigendum EUT L 46, 19.2.2011

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad, i dess ändrade lydelse

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.

Kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar, i dess ändrade lydelse

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.

Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge, i dess ändrade lydelse

Tidsplan: Bestämmelserna i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.

Rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle, i dess ändrade lydelse

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas inom tre år efter avtalets ikraftträdande.

Kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk, i dess ändrade lydelse

Tidsplan: Tidsplanen för genomförande av bestämmelserna i förordningen ska fastställas senast den 31 december 2021.

Kärnenergi

Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas inom fyra år efter avtalets ikraftträdande.

Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas inom två år efter avtalets ikraftträdande.

Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas inom tre år efter avtalets ikraftträdande.

Rådets direktiv 2014/87/Euratom av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas inom tre år efter avtalets ikraftträdande.

Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Tidsplan: Bestämmelserna i direktivet ska införlivas inom tre år efter avtalets ikraftträdande.


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/39


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/467

av den 21 mars 2019

om ändring av beslut 2011/173/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 mars 2011 antog rådet beslut 2011/173/Gusp (1) om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina.

(2)

Till följd av en översyn av beslut 2011/173/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 31 mars 2020.

(3)

Beslut 2011/173/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6 andra stycket i beslut 2011/173/Gusp ska ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 mars 2020.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2019.

På rådets vägnar

G.CIAMBA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/173/Gusp av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina (EUT L 76, 22.3.2011, s. 68).


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/40


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/468

av den 21 mars 2019

om ändring av beslut 2011/172/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 mars 2011 antog rådet beslut 2011/172/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten.

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2011/172/Gusp bör dessa restriktiva åtgärder förlängas till och med den 22 mars 2020 och bilagan bör kompletteras med information om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd.

(3)

Beslut 2011/172/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/172/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 22 mars 2020.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2019.

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/172/Gusp av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten (EUT L 76, 22.3.2011, s. 63).


BILAGA

Bilagan till beslut 2011/172/Gusp ska ersättas med följande:

”BILAGA

A.   Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 1

 

Namn

(och eventuella alias)

Personuppgifter

Skäl för införande i förteckningen

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Mohamed Hosni Sayyid Mubarak)

Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 4.5.1928

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Gift med Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.2.1941

Kvinna

Associerad med Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, som är föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak)

Son till Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 26.11.1960

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Gift med Alaa Mohammed Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 5.10.1971

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption, och associerad med Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Gamal Mohamed Hosni Sayyid Mubarak)

Son till Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.12.1963

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gift med Gamal Mahamed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 13.10.1982

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption, och associerad med Gamal Mohamed Hosni Sayyid Mubarak.

15.

Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Före detta minister för turism

Födelsedatum: 20.2.1959

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Före detta inrikesminister

Födelsedatum: 1.3.1938

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Gift med Habib Ibrahim Eladli

Födelsedatum: 23.1.1963

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption, och associerad med Habib Ibrahim Eladli.

B.   Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd enligt egyptisk lag:

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Det framgår av artiklarna 54, 97 och 98 i Egyptens författning, artiklarna 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 och 277 i den egyptiska straffprocesslagen och artiklarna 93 och 94 i den egyptiska advokatlagen (lag nr 17 från 1983) att följande rättigheter garanteras i egyptisk lag:

För varje person som misstänks eller åtalas för brott:

1.

rätten till rättslig omprövning av varje rättsakt eller administrativt beslut,

2.

rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han eller hon själv utsett eller att, när han eller hon saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar.

För varje person som åtalas för brott:

1.

rätten att utan dröjsmål, på ett språk som han eller hon förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne,

2.

rätten att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,

3.

rätten att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom eller henne samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom eller henne,

4.

rätten att utan kostnad bistås av tolk, om han eller hon inte förstår eller talar det språk som begagnas i domstolen.

Tillämpningen av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

1.   Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Mohamed Hosni Sayyid Mubarak)

Uppgifterna i rådets akt visar att Mohamed Hosni Elsayed Mubaraks rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Första målet

Den 27 juni 2013 åtalades Mohamed Hosni Elsayed Mubarak tillsammans med två andra personer för förskingring av offentliga medel, och rättsprocessen inleddes i Kairos brottmålsdomstol den 17 november 2013. Den 21 maj 2014 fällde domstolen de tre tilltalade. De tilltalade överklagade domen i kassationsdomstolen. Den 13 januari 2015 upphävde kassationsdomstolen domen och gav order om förnyad prövning. Under den nya rättegången, den 4 och 29 april 2015, höll parterna sina muntliga pläderingar och lade fram sina skriftliga inlagor. Kairos brottmålsdomstol fällde den 9 maj 2015 de tilltalade och beordrade att de förskingrade medlen skulle återbetalas och böter betalas. Den 24 maj 2015 överklagades domen i kassationsdomstolen. Den 9 januari 2016 fastställdes de fällande domarna av kassationsdomstolen. Den 8 mars 2016 nådde de tilltalade en uppgörelse med den expertkommitté som inrättats genom premiärministerns dekret nr 2873 från 2015. Uppgörelsen godkändes den 9 mars 2016 av ministerkabinettet. Uppgörelsen förelades inte kassationsdomstolen för slutligt godkännande av den allmänna åklagaren eftersom expertkommittén inte var behörig kommitté. De tilltalade har möjlighet att inkomma med en begäran om uppgörelse till den behöriga kommittén, nämligen den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands.

Andra målet

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Hosni Elsayed Mubaraks rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak)

Uppgifterna i rådets akt visar att Alaa Mubaraks rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitade sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Den 28 februari 2011 utfärdade överåklagaren ett beslut om förbud för Alaa Mubarak med flera att förfoga över sina tillgångar och medel i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Den 8 mars 2011 fastställde den behöriga brottmålsdomstolen förbudsbeslutet. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Alaa Mubarak har inte bestridit avgörandet av den 8 mars 2011.

Första målet

Den tilltalade ställdes tillsammans med en annan person inför den behöriga domstolen (Kairos brottmålsdomstol) den 30 maj 2012. Den 6 juni 2013 återförvisade domstolen målet till den allmänna åklagarmyndigheten för ytterligare utredning. Efter det att utredningen avslutats hänsköts målet på nytt till domstolen. Den 15 september 2018 meddelade Kairos brottmålsdomstol en dom varigenom den i) anmodade den expertkommitté som den hade utsett att komplettera den expertrapport som kommittén hade överlämnat till domstolen i juli 2018, ii) beordrade att de tilltalade skulle anhållas och iii) begärde att de tilltalade skulle ställas inför den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands med sikte på en eventuell förlikning. De tilltalade bestred med framgång anhållningsbeslutet, och efter en jävsinvändning mot domarpanelen hänsköts målet till ett annat av brottmålsdomstolens områden för en omprövning av sakförhållandena i målet.

Andra målet

Den 27 juni 2013 åtalades Alaa Mubarak tillsammans med två andra personer för förskingring av offentliga medel, och rättsprocessen inleddes i Kairos brottmålsdomstol den 17 november 2013. Den 21 maj 2014 fällde den domstolen de tre tilltalade personerna. De tilltalade överklagade domen i kassationsdomstolen. Den 13 januari 2015 ogiltigförklarade kassationsdomstolen domen och beordrade en ny rättegång. Under den nya rättegången, den 4 och 29 april 2015, höll parterna sina muntliga pläderingar och lade fram sina skriftliga inlagor.

Kairos brottmålsdomstol fällde den 9 maj 2015 de tilltalade och beordrade att de förskingrade medlen skulle återbetalas och böter betalas. Den 24 maj 2015 överklagades domen i kassationsdomstolen. Den 9 januari 2016 fastställde kassationsdomstolen de fällande domarna. Den 8 mars 2016 nådde de tilltalade en uppgörelse i den expertkommitté som inrättats genom premiärministerns dekret nr 2873 från 2015. Uppgörelsen godkändes den 9 mars 2016 av ministerkabinettet. Uppgörelsen förelades inte kassationsdomstolen för slutligt godkännande från överåklagaren eftersom expertkommittén inte var behörig kommitté. De tilltalade har möjlighet att inkomma med en begäran om uppgörelse till den behöriga kommittén, nämligen den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands.

Tredje målet

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit något som tyder på att Alaa Mubaraks rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Uppgifterna i rådets akt visar att Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhs rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Den 28 februari 2011 utfärdade överåklagaren ett beslut om förbud för Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh med flera att förfoga över sina tillgångar och medel i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Den 8 mars 2011 fastställde den behöriga brottmålsdomstolen förbudsbeslutet. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh har inte bestridit avgörandet av den 8 mars 2011.

Mål

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit något som tyder på att Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhs rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte respekterats.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Uppgifterna i rådets akt visar att Gamal Mubaraks rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Den 28 februari 2011 utfärdade överåklagaren ett beslut om förbud för Gamal Mubarak med flera att förfoga över sina tillgångar och medel i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Den 8 mars 2011 fastställde den behöriga brottmålsdomstolen förbudsbeslutet. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Gamal Mubarak har inte bestridit avgörandet av den 8 mars 2011.

Första målet

Gamal Mubarak och en annan person ställdes den 30 maj 2012 inför den behöriga domstolen (Kairos brottmålsdomstol). Den 6 juni 2013 återförvisade domstolen målet till den allmänna åklagarmyndigheten för ytterligare utredning. Efter det att utredningen avslutats hänsköts målet på nytt till domstolen. Den 15 september 2018 meddelade Kairos brottmålsdomstol en dom varigenom den i) anmodade den expertkommitté som den hade utsett att komplettera den expertrapport som kommittén hade överlämnat till domstolen i juli 2018, ii) beordrade att de tilltalade skulle anhållas och iii) begärde att de tilltalade skulle skickas till den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands med sikte på en eventuell förlikning. De tilltalade bestred med framgång anhållningsbeslutet, och efter en jävsinvändning mot domarpanelen hänsköts målet till ett annat av brottmålsdomstolens områden för en omprövning av sakförhållandena i målet.

Andra målet

Den 27 juni 2013 åtalades Gamal Mubarak tillsammans med två andra personer för förskingring av offentliga medel, och rättsprocessen inleddes i Kairos brottmålsdomstol den 17 november 2013. Den 21 maj 2014 fällde den domstolen de tre tilltalade personerna. De tilltalade överklagade domen i kassationsdomstolen. Den 13 januari 2015 ogiltigförklarade kassationsdomstolen domen och beordrade en ny rättegång. Under den nya rättegången, den 4 och 29 april 2015, höll parterna sina muntliga pläderingar och lade fram sina skriftliga inlagor. Kairos brottmålsdomstol fällde den 9 maj 2015 de tilltalade och beordrade att de förskingrade medlen skulle återbetalas och böter betalas. Den 24 maj 2015 överklagades domen i kassationsdomstolen. Den 9 januari 2016 fastställde kassationsdomstolen de fällande domarna. Den 8 mars 2016 nådde de tilltalade en uppgörelse i den expertkommitté som inrättats genom premiärministerns dekret nr 2873 från 2015. Uppgörelsen godkändes den 9 mars 2016 av ministerkabinettet. Uppgörelsen förelades inte kassationsdomstolen för slutligt godkännande av överåklagaren eftersom expertkommittén inte var behörig kommitté. De tilltalade har möjlighet att inkomma med en begäran om uppgörelse till den behöriga kommittén, nämligen den nationella kommittén för återvinning av tillgångar utomlands.

Tredje målet

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Under utredningens lopp har Gamal Mubarak förhörts. Rådet har inte funnit något som tyder på att Gamal Mubaraks rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte respekterats.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Uppgifterna i rådets akt visar att Khadiga El Gammals rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Den 28 februari 2011 utfärdade överåklagaren ett beslut om förbud för Khadiga El Gammal med flera att förfoga över sina tillgångar och medel i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Den 8 mars 2011 fastställde den behöriga brottmålsdomstolen förbudsbeslutet. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Khadiga El Gammal har inte bestridit avgörandet av den 8 mars 2011.

Mål

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit något som tyder på att Khadiga El Gammals rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte respekterats.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Uppgifterna i rådets akt visar att Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garranas rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Mål

Utredningen om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit något som tyder på att Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garranas rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte respekterats.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Uppgifterna i rådets akt visar att Habib Ibrahim Habib Eladlis rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Mål

Habib Ibrahim Habib Eladli ställdes av den utredande domaren inför den behöriga domstolen anklagad för förskingring av offentliga medel. Den 7 februari 2016 beslutade den domstolen att Habib Ibrahim Habib Eladlis och hans makas och minderårige sons tillgångar skulle frysas. I överensstämmelse med det domstolsbeslutet utfärdade överåklagaren den 10 februari 2016 ett beslut om frysning av tillgångar i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Den 15 april 2017 fällde domstolen den tilltalade. Den tilltalade överklagade domen i kassationsdomstolen som den 11 januari 2018 ogiltigförklarade den fällande domen och beordrade en ny rättegång. Den nya rättegången pågår fortfarande.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Uppgifterna i rådets akt visar att Elham Sayed Salem Sharshars rätt till försvar och rätt till ett effektivt rättsligt skydd respekterades i de straffrättsliga förfaranden som rådet förlitat sig på. Det framgår särskilt av följande:

Beslut om frysning av tillgångar

Elham Sayed Salem Sharshars make ställdes av den utredande domaren inför den behöriga domstolen anklagad för förskingring av offentliga medel. Den 7 februari 2016 beslutade den domstolen att hennes makes, hennes egna och deras minderårige sons tillgångar skulle frysas. I överensstämmelse med det domstolsbeslutet utfärdade överåklagaren den 10 februari 2016 ett beslut om frysning av tillgångar i enlighet med artikel 208 bis/a i den egyptiska straffprocesslagen, som ger överåklagaren rätt att förbjuda den tilltalade och dennes maka och barn att förfoga över sina tillgångar om det finns anledning att misstänka att tillgångarna utgör olaglig vinning av brott som begåtts av den tilltalade. Enligt Arabrepubliken Egyptens lag har den tilltalade rätt att bestrida domstolens avgörande om förbudsbeslutet i samma domstol. Elham Sayed Salem Sharshar har inte bestridit domstolens beslut.

”.

22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/469

av den 20 mars 2019

om ändring av genomförandebeslut 2014/909/EU vad gäller tillämpningsperioden för skyddsåtgärder avseende den lilla kupskalbaggen i Italien

[delgivet med nr C(2019) 2044]

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/909/EU (3) fastställs vissa skyddsåtgärder som Italien ska vidta till följd av förekomsten av den lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) i vissa områden, ursprungligen regionerna Kalabrien och Sicilien. För att beakta den epidemiologiska utvecklingen är dessa åtgärder för närvarande begränsade till regionen Kalabrien, och genomförandebeslut 2014/909/EU ska tillämpas till och med den 31 mars 2019.

(2)

Under den andra hälften av 2018 underrättade Italien kommissionen om flera nya förekomster av den lilla kupskalbaggen i Kalabrien och i februari 2019 informerade landet också om den epidemiologiska situationen som visade på att angrepp av den lilla kupskalbaggen fortfarande förekommer i Kalabrien.

(3)

Tillämpningen av skyddsåtgärderna i genomförandebeslut 2014/909/EU bör därför förlängas fram till den 21 april 2021 med beaktande av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (4), där skyddsåtgärder vid djursjukdomar fastställs, ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

(4)

Genomförandebeslut 2014/909/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i genomförandebeslut 2014/909/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas fram till den 21 april 2021.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/909/EU av den 12 december 2014 om vissa skyddsåtgärder vad gäller bekräftade förekomster av den lilla kupskalbaggen i Italien (EUT L 359, 16.12.2014, s. 161).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/470

av den 20 mars 2019

om upphävande av beslut 2005/779/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot vesikulär svinsjuka i Italien

[delgivet med nr C(2019) 2045]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2005/779/EG (2) antogs med anledning av utbrott av vesikulär svinsjuka i Italien. I beslutet fastställs djurhälsobestämmelser när det gäller vesikulär svinsjuka för de regioner i den medlemsstaten som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka och för de regioner i den medlemsstaten som inte erkänts som fria från denna sjukdom.

(2)

Ett program för utrotning och övervakning av vesikulär svinsjuka har genomförts i Italien under flera år, och syftet har varit att uppnå sjukdomsfri status i Italiens alla regioner.

(3)

Italien har lämnat ny information till kommissionen om att regionen Kalabrien uppnått status som fri från vesikulär svinsjuka, och visat att sjukdomen har utrotats från regionen.

(4)

Efter granskning av den information som Italien lämnat, och med tanke på de gynnsamma resultaten av genomförandet av utrotnings- och övervakningsprogrammet, bör regionen Kalabrien erkännas som fri från vesikulär svinsjuka.

(5)

Eftersom vesikulär svinsjuka nu har utrotats i alla Italiens regioner är beslut 2005/779/EG inte längre aktuellt och bör upphävas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/779/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Kommissionens beslut 2005/779/EG av den 8 november 2005 om djurhälsoskyddsåtgärder mot vesikulär svinsjuka i Italien (EUT L 293, 9.11.2005, s. 28).


22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/50


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/471

av den 20 mars 2019

om godkännande av planen för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Ungern

[delgivet med nr C(2019) 2073]

(Endast den ungerska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (1), särskilt artikel 16.1 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2002/60/EG fastställs minimiåtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest inom unionen, inklusive de åtgärder som ska vidtas vid ett bekräftat fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin.

(2)

Dessutom fastställs i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (2) djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i de medlemsstater eller områden i dessa medlemsstater som fastställs i bilagan (nedan kallade de berörda medlemsstaterna) och i alla medlemsstater vad gäller förflyttning av viltlevande svin och informationsskyldigheter. I bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU avgränsas och förtecknas vissa områden i de berörda medlemsstaterna uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom, och där finns också en förteckning över högriskområden. Den bilagan har ändrats flera gånger med beaktande av förändringar i den epidemiologiska situationen i unionen vad gäller afrikansk svinpest som bör återspeglas i den bilagan.

(3)

Under 2018 underrättade Ungern kommissionen om fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin och vidtog de åtgärder för sjukdomsbekämpning som krävs i direktiv 2002/60/EG.

(4)

Med tanke på den epidemiologiska situationen och i enlighet med artikel 16 i direktiv 2002/60/EG har Ungern överlämnat en plan till kommissionen för utrotning av afrikansk svinpest (nedan kallad utrotningsplan).

(5)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändrades senast genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1856 (3) för att bland annat ta hänsyn till fallen av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i Ungern, och del I och II i den bilagan innehåller numera de smittade områdena i Ungern.

(6)

Ungerns utrotningsplan har granskats av kommissionen och konstaterats uppfylla kraven i artikel 16 i direktiv 2002/60/EG. Den bör därför godkännas i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns den plan som Ungern den 4 oktober 2018 i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2002/60/EG överlämnat avseende utrotningen av afrikansk svinpest hos populationen av viltlevande svin i de områden som anges i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

Artikel 2

Ungern ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra utrotningsplanen inom 30 dagar från det att detta beslut har antagits.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Ungern.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 192, 20.7.2002, s. 27.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1856 av den 27 november 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater (EUT L 302, 28.11.2018, s. 78).