ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 74

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
18 mars 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om undertecknandet och den provisoriska tillämpningen av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av anslutningen av Republiken Kroatien till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/423 av den 13 mars 2019 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

2

 

*

Kommissionens Förordning (EU) 2019/424 av den 15 mars 2019 om fastställande av ekodesignkrav för servrar och datalagringsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 ( 1 )

46

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/425 av den 12 mars 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet

67

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/426 av den 12 mars 2019 om utnämning av en ledamot och två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Belgien

100

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/427 av den 12 mars 2019 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Förenade kungariket

101

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1137 av den 10 augusti 2018 om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage vid transport av varor med ursprung i vissa tredjeländer ( EUT L 205, 14.8.2018 )

102

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 ( EUT L 236, 19.9.2018 )

102

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

18.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/1


Information om undertecknandet och den provisoriska tillämpningen av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av anslutningen av Republiken Kroatien till Europeiska unionen

Det ovannämnda protokollet undertecknades i Bryssel den 20 december 2018.


FÖRORDNINGAR

18.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/2


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/423

av den 13 mars 2019

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 44.5, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 augusti 2015 lämnade SCC GmbH på Novadan ApS vägnar i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet Teat disinfectants biocidal product family of Novadan (nedan kallad biocidproduktfamiljen) i produkttyp 3, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen. Den behöriga myndigheten i Danmark gick med på att utvärdera ansökan enligt artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Ansökan registrerades med nummer BC-YV019394-00 i registret över biocidprodukter.

(2)

Biocidproduktfamiljen innehåller jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper och de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 (2) kommer kommissionen att överväga om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012. Beroende på resultatet av den omprövningen kommer kommissionen sedan att överväga huruvida unionsgodkännanden av produkter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Den 11 april 2018 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in bedömningsrapporten och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten).

(4)

Den 31 oktober 2018 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande (3) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för biocidproduktfamiljen och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012. I yttrandet konstateras det att biocidproduktfamiljen omfattas av definitionen av biocidproduktfamilj i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att biocidproduktfamiljen, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(5)

Den 17 januari 2019 översände myndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6)

Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för biocidproduktfamiljen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Novadan ApS beviljas unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Teat disinfectants biocidal product family of Novadan med godkännandenummer EU-0019757-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 7 april 2019 till och med den 31 mars 2029.

Unionsgodkännandet beviljas under förutsättning att villkoren i sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Kemikaliemyndighetens yttrande av den 6 juli 2018 om unionsgodkännande av Teat disinfectants biocidal product family of Novadan (ECHA/BPC/215/2018).


BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

PT 03 - Veterinärhygien (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0019757-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3): EU-0019757-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1   Familjenamn

Namn

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

1.2   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

1.3   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

Novadan ApS

Adress

Platinvej 21, 6000 Kolding, Danmark

Godkännandenummer

EU-0019757-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)

EU-0019757-0000

Datum för godkännande

7 april 2019

Utgångsdatum för godkännande

31 mars 2029

1.4   Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Novadan ApS

Tillverkarens adress

Platinvej 21, 6000 Kolding Danmark

Tillverkningsställe(n)

Platinvej 21, 6000 Kolding Danmark

1.5   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

Polyvinylpyrrolidone iodine

Tillverkarens namn

Marcus Research Laboratory, Inc.

Tillverkarens adress

Delmar Blvd., 63103–1789 Saint Louis, Missouri Förenta staterna

Tillverkningsställe(n)

Delmar Blvd., 63103–1789 Saint Louis, Missouri Förenta staterna


Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Cosayach Nitratos SA.

Tillverkarens adress

Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile

Tillverkningsställe(n)

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile


Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

ACF Minera SA.

Tillverkarens adress

San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile

Tillverkningsställe(n)

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile


Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Sociedad Quimica y Minera (SQM) SA.

Tillverkarens adress

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile

Tillverkningsställe(n)

Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

2.   PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

0,714

3,57

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,75

2.2   Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar)

SL - Lösligt koncentrat

AL - Övriga vätskor

EW - Emulsion, olja i vatten

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

META-SPC 1

1.   META-SPC 1 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 1 identitetsbeteckning

Benämning

meta-SPC 1

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–1

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 1 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

3,57

3,57

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,75

0,75

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 1

Formulering(ar)

SL - Lösligt koncentrat

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras endast i originalförpackningen.

Undvik utsläpp till miljön.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Innehållet lämnas till enligt lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter.

behållaren lämnas till enligt lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 1

4.1   Bruksanvisning

Tabell 1. Användning # 1– Manuell doppning (koncentrat) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

doppas manuellt (koncentrat)

Fyll behållaren med utspätt koncentrat och skruva fast doppkoppen överst.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån för att se till att hela spenen är nedsänkt i desinfektionsmedlet. Fyll på med nytt desinfektionsmedel vid behov genom att pressa behållaren.

Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och doppkopp ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Utspädning 20 %

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 2. Användning # 2–Manuell sprayning, sprayflaskor (koncentrat) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell sprayning, sprayflaskor (koncentrat)

Fyll behållaren med utspätt koncentrat och skruva fast sprayflaskans topp på den.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Spraya desinfektionsmedlet på spenarna efter mjölkning med hjälp av sprayflaskan, och se till att var och en av spenarna är täckt med desinfektionsmedel. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och sprayflaskan ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Utspädning 20 %

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd skyddande, kemikalieresistenta handskar (handskmaterialet specificeras av godkännandeinnehavaren tillsammans med produktinformationen) när produkten appliceras med manuell sprayning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 3. Användning # 3– Manuell sprayning med en elektronisk sprutanordning (koncentrat) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell sprayning, elektronisk sprayanordning (koncentrat)

Öppna en förpackning med utspätt koncentrat och för in den elektroniska sprayanordningens sugslang.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Spraya desinfektionsmedlet på spenarna efter mjölkning med hjälp av den elektroniska sprayanordningen och se till att var och en av spenarna är täckt med desinfektionsmedel. Byt ut den tomma förpackningen mot en ny när så krävs. Efter desinficering ska sugslangssystemet läggas i en hink med vatten. Skölj sprayanordingen genom att pumpa vatten genom den.

Dosering(ar) och frekvens

Utspädning 20 %

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd skyddande, kemikalieresistenta handskar (handskmaterialet specificeras av godkännandeinnehavaren tillsammans med produktinformationen) när produkten appliceras med manuell sprayning.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 4. Användning # 4– Automatisk doppning (koncentrat) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk doppning (koncentrat)

Öppna en förpackning med utspätt koncentrat och för in automatiska doppsystemets sugslang.

Före mjölkning ska spenarna rengöras noggrant av en automatisk process eller manuellt.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenarna har täckts med 2–4 ml doppvätska när spenkoppen dras av med automatiska avtagaren, ACR (Automatic Cluster Removal). När ACR har avlägsnats ska varje insats i det automatiska doppsystemet sköljas noggrant med vatten och blåsas ur med tryckluft. I ett sista rengöringssteg efter varje mjölkningstillfälle av besättningen ska insatserna desinficeras (t.ex. med en klorinbaserad produkt) och blåsas ur igen med tryckluft. Efteråt är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkningstillfälle. Hela processen är automatiserad.

Dosering(ar) och frekvens

Utspädning 20 %

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.5   Bruksanvisning

Tabell 5. Användning # 5– Automatisk sprayning med robot (koncentrat)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk sprayning med robot (koncentrat)

Öppna en förpackning med det utspädda koncentratet och för in robotmjölkningsenhetens sugslang.

Juvren rengörs av en robot med automatiska borstar. Efter automatisk mjölkning sprayas 2–4 ml av desinfektionsmedlet automatiskt på spenarna från en arm på mjölkningsorganet. Sprutanordningen sköljs av automatiskt.

Dosering(ar) och frekvens

Utspädning 20 %

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.5.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.5.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (1) FÖR META-SPC 1

5.1   Bruksanvisning

Späd ut den koncentrerade produkten genom dekantering eller pumpning. Fyll behållaren med utspätt koncentrat och skruva fast doppkoppen överst. Koncentratet ska spädas 1:4. Den koncentrerade produkterna i meta-SPC 1 innehåller 0,89 % jod och ska spädas ut 1:4 till en användbar lösning som innehåller 0,178 % jod. Detta motsvarar en 20-procentig (w/w) utspädning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen är att rekommendera.

Produkterna måste ha en temperatur på över 20 °C innan de används.

Var noga med att produkten inte avlägsnas efter applicering för att säkerställa tillräcklig kontakttid. Låt produkten vara kvar på spenarna och se till att djuren står i minst fem minuter efter desinficering efter mjölkning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs en kombination av desinfektion före och efter mjölkning bör en produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: flytta vederbörande från kontamineringskällan.

Efter inandning: Flytta personen till frisk luft och underlätta andningen. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter hudkontakt: skölj med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder och skor. Sök medicinsk rådgivning om hudreaktion eller obehag uppstår.

Efter ögonkontakt: skölj omedelbart med vatten (i minst 15 minuter). Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter intag: kontakta omedelbart en expert i giftbehandling om symptom uppstår och/eller om stora mängder har kommit i kontakt med munnen. Ge inte vätska och försök inte få personen att kräkas om denna är medvetslös. Lägg personen i stabilt sidoläge och sök omedelbart medicinsk rådgivning.

Ha produktbehållaren eller etiketten till hands om det krävs medicinsk rådgivning.

Miljömässiga nödåtgärder

Se till att förhindra att spill rinner ner i avlopp, kloaker eller kommer ut i vattendrag.

Informera relevant myndighet om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

Gräv diken för att samla upp större vätskespill.

Stoppa upp och/eller absorbera spill med ett inert material och placera det därefter i en passande behållare som försluts och avyttras i enlighet med föreskrifter.

Placera inte utspillda material i den ursprungliga behållaren.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avyttringsmetod: avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter. En använd produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gödselbehållaren, beroende på de lokala föreskrifterna. Undvik utsläpp till ett enskilt reningsverk.

Tomma behållare ska sköljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall.

Pappershanddukar som använts för att rengöra spenar slängs i de vanliga sopbehållarna.

Produkt klassificerad som farligt avfall: nej

Förpackning klassificerad som farligt avfall: nej

EWC-avfallskoder: EWC 0706, avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

Övrig information: vid hantering av avfall ska hänsyn tas till säkerhetsåtgärder angående hantering av produkten. Avfallskoder gäller produktrester i ren form.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Nämnt i säkerhetsdatabladet: Förvaras i ursprunglig behållare. Produkten ska förvaras i ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt solljus. Förvaras åtskilt från livsmedel, djurfoder, gödningsmedel och andra känsliga material. Förvaras över fryspunkten.

Förvaringstemperatur: 0–30 °C

Hållbarhet: 24 månader

6.   ÖVRIG INFORMATION

pH-intervall för meta-SPC 1: 4–5

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Nova Dip

IO Dip

Udder Des 1:4 Jod

Ewodip

Jodopax vet

Fova Dip 1:4

Tehotippi

Godkännandenummer

EU-0019757-0001 1–1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

3,57

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,75

META-SPC 2

1.   META-SPC 2 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 2 identitetsbeteckning

Benämning

meta-SPC 2

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–2

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 2 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

1,0

1,42

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,298

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 2

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till enligt lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter.

behållaren lämnas till enligt lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 2

4.1   Bruksanvisning

Tabell 6. Användning # 1– Manuell doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell doppning (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån för att se till att hela spenen är nedsänkt i desinfektionsmedlet. Fyll på med nytt desinfektionsmedel vid behov genom att pressa behållaren. Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och doppkopp ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 7. Användning # 2–Automatisk doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk doppning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in automatiska doppsystemets sugslang.

Före mjölkning ska spenarna rengöras noggrant av en automatisk process eller manuellt.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenarna har täckts med 2–4 ml doppvätska när spenkoppen dras av med automatiska avtagaren, ACR (Automatic Cluster Removal). När ACR har avlägsnats ska varje insats i det automatiska doppsystemet sköljas noggrant med vatten och blåsas ur med tryckluft. I ett sista rengöringssteg efter varje mjölkningstillfälle av besättningen ska insatserna desinficeras (t.ex. med en klorinbaserad produkt) och blåsas ur igen med tryckluft. Efteråt är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkningstillfälle. Hela processen är automatiserad.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (2) FÖR META-SPC 2

5.1   Bruksanvisning

Produkterna måste bringas till temperaturer över 20 °C innan de används.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen är att rekommendera.

Var noga med att produkten inte avlägsnas efter applicering för att säkerställa tillräcklig kontakttid. Låt produkten vara kvar på spenarna och se till att djuren står kvar minst fem minuter efter desinficering efter mjölkning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs en kombination av desinfektion före och efter mjölkning bör en produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: flytta vederbörande från kontamineringskällan.

Efter inandning: Flytta personen till frisk luft och underlätta andningen. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter hudkontakt: skölj med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder och skor. Sök medicinsk rådgivning om hudreaktion eller obehag uppstår.

Efter ögonkontakt: skölj omedelbart med vatten (i minst 15 minuter). Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter intag: kontakta omedelbart en expert i giftbehandling om symptom uppstår och/eller om stora mängder har kommit i kontakt med munnen. Ge inte vätska och försök inte få personen att kräkas om denna är medvetslös. Lägg personen i stabilt sidoläge och sök omedelbart medicinsk rådgivning.

Ha produktbehållaren eller etiketten till hands om det krävs medicinsk rådgivning.

Miljömässiga nödåtgärder

Se till att förhindra att spill rinner ner i avlopp, kloaker eller kommer ut i vattendrag.

Informera relevant myndighet om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

Gräv diken för att samla upp större vätskespill.

Stoppa upp och/eller absorbera spill med ett inert material och placera det därefter i en passande behållare som försluts och avyttras i enlighet med föreskrifter.

Placera inte utspillda material i den ursprungliga behållaren.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avyttringsmetod: avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter. En använd produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gödselbehållaren, beroende på de lokala föreskrifterna. Undvik utsläpp till ett enskilt reningsverk.

Tomma behållare ska sköljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall.

Pappershanddukar som använts för att rengöra spenar slängs i de vanliga sopbehållarna.

Produkt klassificerad som farligt avfall: nej

Förpackning klassificerad som farligt avfall: nej

EWC-avfallskoder: EWC 0706, avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

Övrig information: vid hantering av avfall ska hänsyn tas till säkerhetsåtgärder angående hantering av produkten. Avfallskoder gäller produktrester i ren form.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Nämnt i säkerhetsdatabladet: Förvaras i ursprunglig behållare. Produkten ska förvaras i ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt solljus. Förvaras åtskilt från livsmedel, djurfoder, gödningsmedel och andra känsliga material. Förvaras över fryspunkten.

Förvaringstemperatur: 0–30 °C

Hållbarhet: 24 månader

6.   ÖVRIG INFORMATION

pH-intervall för meta-SPC 2: 4–5

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Jopo Film

IO Super Dip

Barrera Dip

Godkännandenummer

EU-0019757-0002 1–2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

1,42

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,298

META-SPC 3

1.   META-SPC 3 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 3 identitetsbeteckning

Benämning

meta-SPC 3

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–3

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 3 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

0,82

0,99

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,172

0,208

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 3

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 3

4.1   Bruksanvisning

Tabell 8. Användning # 1– Manuell doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell doppning (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån för att se till att hela spenen är nedsänkt i desinfektionsmedlet. Fyll på med nytt desinfektionsmedel vid behov genom att pressa behållaren. Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och doppkopp ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 9. Användning # 2– Automatisk doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk doppning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in automatiska doppsystemets sugslang.

Före mjölkning ska spenarna rengöras noggrant av en automatisk process eller manuellt.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenarna har täckts med 2–4 ml doppvätska när spenkoppen dras av med automatiska avtagaren, ACR (Automatic Cluster Removal). När ACR har avlägsnats ska varje insats i det automatiska doppsystemet sköljas noggrant med vatten och blåsas ur med tryckluft. I ett sista rengöringssteg efter varje mjölkningstillfälle av besättningen ska insatserna desinficeras (t.ex. med en klorinbaserad produkt) och blåsas ur igen med tryckluft. Efteråt är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkningstillfälle. Hela processen är automatiserad.

Dosering(ar) och frekvens

kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (3) FÖR META-SPC 3

5.1   Bruksanvisning

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Produkterna måste ha en temperatur på över 20 °C innan de används.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen är att rekommendera.

Var noga med att produkten inte avlägsnas efter applicering för att säkerställa tillräcklig kontakttid. Låt produkten vara kvar på spenarna och se till att djuren står i minst fem minuter efter desinficering efter mjölkning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs en kombination av desinfektion före och efter mjölkning bör en produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: flytta vederbörande från kontamineringskällan.

Efter inandning: Flytta personen till frisk luft och underlätta andningen. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter hudkontakt: skölj med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder och skor. Sök medicinsk rådgivning om hudreaktion eller obehag uppstår.

Efter ögonkontakt: skölj omedelbart med vatten (i minst 15 minuter). Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter intag: kontakta omedelbart en expert i giftbehandling om symptom uppstår och/eller om stora mängder har kommit i kontakt med munnen. Ge inte vätska och försök inte få personen att kräkas om denna är medvetslös. Lägg personen i stabilt sidoläge och sök omedelbart medicinsk rådgivning.

Ha produktbehållaren eller etiketten till hands om det krävs medicinsk rådgivning.

Miljömässiga nödåtgärder

Se till att förhindra att spill rinner ner i avlopp, kloaker eller kommer ut i vattendrag.

Informera relevant myndighet om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

Gräv diken för att samla upp större vätskespill.

Stoppa upp och/eller absorbera spill med ett inert material och placera det därefter i en passande behållare som försluts och avyttras i enlighet med föreskrifter.

Placera inte utspillda material i den ursprungliga behållaren.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avyttringsmetod: avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter. En använd produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gödselbehållaren, beroende på de lokala föreskrifterna. Undvik utsläpp till ett enskilt reningsverk.

Tomma behållare ska sköljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall.

Pappershanddukar som använts för att rengöra spenar slängs i de vanliga sopbehållarna.

Produkt klassificerad som farligt avfall: nej

Förpackning klassificerad som farligt avfall: nej

EWC-avfallskoder: EWC 0706, avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

Övrig information: vid hantering av avfall ska hänsyn tas till säkerhetsåtgärder angående hantering av produkten. Avfallskoder gäller produktrester i ren form.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Nämnt i säkerhetsdatabladet: Förvaras i ursprunglig behållare. Produkten ska förvaras i ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt solljus. Förvaras åtskilt från livsmedel, djurfoder, gödningsmedel och andra känsliga material. Förvaras över fryspunkten.

Förvaringstemperatur: 0–30 °C

Hållbarhet: 18 månader

6.   ÖVRIG INFORMATION

pH-intervall för meta-SPC 3: 4–5

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Nova Dip Barriere

IO Multi Dip

Godkännandenummer

EU-0019757-0003 1–3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

0,82

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,172

META-SPC 4

1.   META-SPC 4 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 4 identitetsbeteckning

Benämning

meta-SPC 4

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–4

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 4 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

0,714

0,99

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,208

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 4

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelse

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 4

4.1   Bruksanvisning

Tabell 10. Användning # 1 – Manuell doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell doppning (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån för att se till att hela spenen är nedsänkt i desinfektionsmedlet. Fyll på med nytt desinfektionsmedel vid behov genom att pressa behållaren. Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och doppkopp ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 11. Användning # 2 – Manuell sprayning, sprayflaskor (RTU)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell sprayning, sprayflaskor (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast sprayflaskans topp på den.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Spraya desinfektionsmedlet på spenarna efter mjölkning med hjälp av sprayflaskan, och se till att var och en av spenarna är täckt med desinfektionsmedel. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov. Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och sprayflaskan ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd skyddande, kemikalieresistenta handskar (handskmaterialet specificeras av godkännandeinnehavaren tillsammans med produktinformationen) när produkten appliceras via manuell sprayning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 12. Användning # 3 – Manuell sprayning med en elektronisk sprutanordning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell sprayning, elektronisk sprutanordning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in den elektroniska sprayanordningens sugslang.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Spraya desinfektionsmedlet på spenarna efter mjölkning med hjälp av den elektroniska sprayanordningen och se till att var och en av spenarna är täckt med desinfektionsmedel. Byt ut den tomma förpackningen mot en ny när så krävs. Efter desinficering ska sugslangssystemet läggas i en hink med vatten. Skölj sprayanordingen genom att pumpa vatten genom den.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd skyddande, kemikalieresistenta handskar (handskmaterialet specificeras av godkännandeinnehavaren tillsammans med produktinformationen) när produkten appliceras via manuell sprayning.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 13. Användning # 4– Automatisk doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk doppning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in automatiska doppsystemets sugslang.

Före mjölkning ska spenarna rengöras noggrant av en automatisk process eller manuellt.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenarna har täckts med 2–4 ml doppvätska när spenkoppen dras av med automatiska avtagaren, ACR (Automatic Cluster Removal). När ACR har avlägsnats ska varje insats i det automatiska doppsystemet sköljas noggrant med vatten och blåsas ur med tryckluft. I ett sista rengöringssteg efter varje mjölkningstillfälle av besättningen ska insatserna desinficeras (t.ex. med en klorinbaserad produkt) och blåsas ur igen med tryckluft. Efteråt är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkningstillfälle. Hela processen är automatiserad.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.5   Bruksanvisning

Tabell 14. Användning # 5– Automatisk sprayning med robot (RTU)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk sprayning med robot (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in robotmjölkningsenhetens sugslang.

Juvren rengörs av en robot med automatiska borstar. Efter automatisk mjölkning sprayas 2–4 ml av desinfektionsmedlet automatiskt på spenarna från en arm på mjölkningsorganet. Sprutanordningen sköljs av automatiskt.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.5.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.5.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (4) FÖR META-SPC 4

5.1   Bruksanvisning

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Produkterna måste ha en temperatur på över 20 °C innan de används.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen är att rekommendera.

Var noga med att produkten inte avlägsnas efter applicering för att säkerställa tillräcklig kontakttid. Låt produkten vara kvar på spenarna och se till att djuren står i minst fem minuter efter desinficering efter mjölkning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs en kombination av desinfektion före och efter mjölkning bör en produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: flytta vederbörande från kontamineringskällan.

Efter inandning: Flytta personen till frisk luft och underlätta andningen. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter hudkontakt: skölj med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder och skor. Sök medicinsk rådgivning om hudreaktion eller obehag uppstår.

Efter ögonkontakt: skölj omedelbart med vatten (i minst 15 minuter). Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter intag: kontakta omedelbart en expert i giftbehandling om symptom uppstår och/eller om stora mängder har kommit i kontakt med munnen. Ge inte vätska och försök inte få personen att kräkas om denna är medvetslös. Lägg personen i stabilt sidoläge och sök omedelbart medicinsk rådgivning.

Ha produktbehållaren eller etiketten till hands om det krävs medicinsk rådgivning.

Miljömässiga nödåtgärder

Se till att förhindra att spill rinner ner i avlopp, kloaker eller kommer ut i vattendrag.

Informera relevant myndighet om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

Gräv diken för att samla upp större vätskespill.

Stoppa upp och/eller absorbera spill med ett inert material och placera det därefter i en passande behållare som försluts och avyttras i enlighet med föreskrifter.

Placera inte utspillda material i den ursprungliga behållaren.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avyttringsmetod: avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter. En använd produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gödselbehållaren, beroende på de lokala föreskrifterna. Undvik utsläpp till ett enskilt reningsverk.

Tomma behållare ska sköljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall.

Pappershanddukar som använts för att rengöra spenar slängs i de vanliga sopbehållarna.

Produkt klassificerad som farligt avfall: nej

Förpackning klassificerad som farligt avfall: nej

EWC-avfallskoder: EWC 0706, avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

Övrig information: vid hantering av avfall ska hänsyn tas till säkerhetsåtgärder angående hantering av produkten. Avfallskoder gäller produktrester i ren form.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Nämnt i säkerhetsdatabladet: Förvaras i ursprunglig behållare. Produkten ska förvaras i ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt solljus. Förvaras åtskilt från livsmedel, djurfoder, gödningsmedel och andra känsliga material. Förvaras över fryspunkten.

Förvaringstemperatur: 0–30 °C

Hållbarhet: 24 månader

6.   ÖVRIG INFORMATION

pH-intervall för meta-SPC 4: 4–5

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Jopo Spray

IO Spray

Barrera Spray

Agro Teat Spray

Nova Dip Ready for Use

Godkännandenummer

EU-0019757-0004 1–4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

0,714

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

META-SPC 5

1.   META-SPC 5 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 5 identitetsbeteckning

Benämning

meta-SPC 5

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–5

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 5 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

1,0

1,46

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,307

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 5

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till enligt lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter.

behållaren lämnas till enligt lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 5

4.1   Bruksanvisning

Tabell 15. Användning # 1–Manuell doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell doppning (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån för att se till att hela spenen är nedsänkt i desinfektionsmedlet. Fyll på med nytt desinfektionsmedel vid behov genom att pressa behållaren. Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och doppkopp ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 16. Användning # 2–Manuell sprayning, sprayflaskor (RTU)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell sprayning, sprayflaskor (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast sprayflaskans topp på den.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Spraya desinfektionsmedlet på spenarna efter mjölkning med hjälp av sprayflaskan, och se till att var och en av spenarna är täckt med desinfektionsmedel. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov.

Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och sprayflaskan ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd skyddande, kemikalieresistenta handskar (handskmaterialet specificeras av godkännandeinnehavaren tillsammans med produktinformationen) när produkten appliceras via manuell sprayning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 17. Användning # 3–Manuell sprayning med en elektronisk sprutanordning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell sprayning, elektronisk sprutanordning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in den elektroniska sprayanordningens sugslang.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Spraya desinfektionsmedlet på spenarna efter mjölkning med hjälp av den elektroniska sprayanordningen och se till att var och en av spenarna är täckt med desinfektionsmedel. Byt ut den tomma förpackningen mot en ny när så krävs. Efter desinficering ska sugslangssystemet läggas i en hink med vatten. Skölj sprayanordingen genom att pumpa vatten genom den.

Dosering(ar) och frekvens

kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd skyddande, kemikalieresistenta handskar (handskmaterialet specificeras av godkännandeinnehavaren tillsammans med produktinformationen) när produkten appliceras via manuell sprayning.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna riktlinjer för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 18. Användning # 4–Automatisk doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk doppning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in automatiska doppsystemets sugslang.

Före mjölkning ska spenarna rengöras noggrant av en automatisk process eller manuellt.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenarna har täckts med 2–4 ml doppvätska när spenkoppen dras av med automatiska avtagaren, ACR (Automatic Cluster Removal). När ACR har avlägsnats ska varje insats i det automatiska doppsystemet sköljas noggrant med vatten och blåsas ur med tryckluft. I ett sista rengöringssteg efter varje mjölkningstillfälle av besättningen ska insatserna desinficeras (t.ex. med en klorinbaserad produkt) och blåsas ur igen med tryckluft. Efteråt är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkningstillfälle. Hela processen är automatiserad.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.5   Bruksanvisning

Tabell 19. Användning # 5– Automatisk sprayning med robot (RTU)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk sprayning med robot (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in robotmjölkningsenhetens sugslang.

Juvren rengörs av en robot med automatiska borstar. Efter automatisk mjölkning sprayas 2–4 ml av desinfektionsmedlet automatiskt på spenarna från en arm på mjölkningsorganet. Sprutanordningen sköljs av automatiskt.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.5.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.5.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (5) FÖR META-SPC 5

5.1   Bruksanvisning

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Produkterna måste ha en temperatur på över 20 °C innan de används.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen är att rekommendera.

Var noga med att produkten inte avlägsnas efter applicering för att säkerställa tillräcklig kontakttid. Låt produkten vara kvar på spenarna och se till att djuren står i minst fem minuter efter desinficering efter mjölkning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs en kombination av desinfektion före och efter mjölkning bör en produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: flytta vederbörande från kontamineringskällan.

Efter inandning: Flytta personen till frisk luft och underlätta andningen. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter hudkontakt: skölj med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder och skor. Sök medicinsk rådgivning om hudreaktion eller obehag uppstår.

Efter ögonkontakt: skölj omedelbart med vatten (i minst 15 minuter). Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter intag: kontakta omedelbart en expert i giftbehandling om symptom uppstår och/eller om stora mängder har kommit i kontakt med munnen. Ge inte vätska och försök inte få personen att kräkas om denna är medvetslös. Lägg personen i stabilt sidoläge och sök omedelbart medicinsk rådgivning.

Ha produktbehållaren eller etiketten till hands om det krävs medicinsk rådgivning.

Miljömässiga nödåtgärder

Se till att förhindra att spill rinner ner i avlopp, kloaker eller kommer ut i vattendrag.

Informera relevant myndighet om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

Gräv diken för att samla upp större vätskespill.

Stoppa upp och/eller absorbera spill med ett inert material och placera det därefter i en passande behållare som försluts och avyttras i enlighet med föreskrifter.

Placera inte utspillda material i den ursprungliga behållaren.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avyttringsmetod: avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter. En använd produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gödselbehållaren, beroende på de lokala föreskrifterna. Undvik utsläpp till ett enskilt reningsverk.

Tomma behållare ska sköljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall.

Pappershanddukar som använts för att rengöra spenar slängs i de vanliga sopbehållarna.

Produkt klassificerad som farligt avfall: nej

Förpackning klassificerad som farligt avfall: nej

EWC-avfallskoder: EWC 0706, avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

Övrig information: vid hantering av avfall ska hänsyn tas till säkerhetsåtgärder angående hantering av produkten. Avfallskoder gäller produktrester i ren form.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Nämnt i säkerhetsdatabladet: Förvaras i ursprunglig behållare. Produkten ska förvaras i ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt solljus. Förvaras åtskilt från livsmedel, djurfoder, gödningsmedel och andra känsliga material. Förvaras över fryspunkten.

Förvaringstemperatur: 0–30 °C

Hållbarhet: 24 månader

6.   ÖVRIG INFORMATION

pH-intervall för meta-SPC 5: 4–5

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Nova Dip Spray 3000

IO Spray Plus

PV-Plus 3000

Tehotippi Soft Plus

F 6 Robo V

Godkännandenummer

EU-0019757-0005 1-5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

1,46

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,307

META-SPC 6

1.   META-SPC 6 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 6 identitetsbeteckning

Benämning

meta-SPC 6

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–6

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 6 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

1,0

1,43

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,3

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 6

Formulering(ar)

EW - Emulsion, olja i vatten

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till enligt lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter.

behållaren lämnas till enligt lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 6

4.1   Bruksanvisning

Tabell 20. Användning # 1–Manuell doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell doppning (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån för att se till att hela spenen är nedsänkt i desinfektionsmedlet. Fyll på med nytt desinfektionsmedel vid behov genom att pressa behållaren. Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och doppkopp ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 21. Användning # 2–Manuell sprayning, sprayflaskor (RTU)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell sprayning, sprayflaskor (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast sprayflaskans topp på den.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning. Spraya desinfektionsmedlet på spenarna efter mjölkning med hjälp av sprayflaskan, och se till att var och en av spenarna är täckt med desinfektionsmedel. Fyll på behållaren med nytt desinfektionsmedel efter behov. Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och sprayflaskan ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd skyddande, kemikalieresistenta handskar (handskmaterialet specificeras av godkännandeinnehavaren tillsammans med produktinformationen) när produkten appliceras via manuell sprayning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 22. Användning # 3–Manuell sprayning med en elektronisk sprutanordning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

manuell sprayning, elektronisk sprutanordning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in den elektroniska sprayanordningens sugslang.

Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning. Spraya desinfektionsmedlet på spenarna efter mjölkning med hjälp av den elektroniska sprayanordningen och se till att var och en av spenarna är täckt med desinfektionsmedel. Byt ut den tomma förpackningen mot en ny när så krävs. Efter desinficering ska sugslangssystemet läggas i en hink med vatten. Skölj sprayanordingen genom att pumpa vatten genom den.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd skyddande, kemikalieresistenta handskar (handskmaterialet specificeras av godkännandeinnehavaren tillsammans med produktinformationen) när produkten appliceras via manuell sprayning.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 23. Användning # 4–Automatisk doppning (RTU) efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk doppning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in automatiska doppsystemets sugslang.

Före mjölkning ska spenarna rengöras noggrant av en automatisk process eller manuellt.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenarna har täckts med 2–4 ml doppvätska när spenkoppen dras av med automatiska avtagaren, ACR (Automatic Cluster Removal). När ACR har avlägsnats ska varje insats i det automatiska doppsystemet sköljas noggrant med vatten och blåsas ur med tryckluft. I ett sista rengöringssteg efter varje mjölkningstillfälle av besättningen ska insatserna desinficeras (t.ex. med en klorinbaserad produkt) och blåsas ur igen med tryckluft. Efteråt är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkningstillfälle. Hela processen är automatiserad.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.5   Bruksanvisning

Tabell 24. Användning # 5–Automatisk sprayning med robot (RTU)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterie

Jäst

Användningsområde

Inomhus

DESINFICERING FÖR VETERINÄRHYGIEN: Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.

Appliceringsmetod

automatisk sprayning med robot (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in robotmjölkningsenhetens sugslang.

Juvren rengörs av en robot med automatiska borstar. Efter automatisk mjölkning sprayas 2–4 ml av desinfektionsmedlet automatiskt på spenarna från en arm på mjölkningsorganet. Sprutanordningen sköljs av automatiskt.

Dosering(ar) och frekvens

Kor och bufflar: 4 ml/djur per behandling, får: 2 ml/djur per behandling, getter: 3 ml/djur per behandling.

Appliceras 1–3 gånger per dag efter mjölkning (efter varje mjölkningstillfälle)

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Dunk, HDPE: 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter

Plasttunna, HDPE: 200 liter

IBC, HDPE: 1 000 liter

Ogenomskinliga behållare.

4.5.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.5.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (6) FÖR META-SPC 6

5.1   Bruksanvisning

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst.

Produkterna måste ha en temperatur på över 20 °C innan de används.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen är att rekommendera.

Var noga med att produkten inte avlägsnas efter applicering för att säkerställa tillräcklig kontakttid. Låt produkten vara kvar på spenarna och se till att djuren står i minst fem minuter efter desinficering efter mjölkning.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs en kombination av desinfektion före och efter mjölkning bör en produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektion före mjölkning.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: flytta vederbörande från kontamineringskällan.

Efter inandning: Flytta personen till frisk luft och underlätta andningen. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter hudkontakt: skölj med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder och skor. Sök medicinsk rådgivning om hudreaktion eller obehag uppstår.

Efter ögonkontakt: skölj omedelbart med vatten (i minst 15 minuter). Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår.

Efter intag: kontakta omedelbart en expert i giftbehandling om symptom uppstår och/eller om stora mängder har kommit i kontakt med munnen. Ge inte vätska och försök inte få personen att kräkas om denna är medvetslös. Lägg personen i stabilt sidoläge och sök omedelbart medicinsk rådgivning.

Ha produktbehållaren eller etiketten till hands om det krävs medicinsk rådgivning.

Miljömässiga nödåtgärder

Se till att förhindra att spill rinner ner i avlopp, kloaker eller kommer ut i vattendrag.

Informera relevant myndighet om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

Gräv diken för att samla upp större vätskespill.

Stoppa upp och/eller absorbera spill med ett inert material och placera det därefter i en passande behållare som försluts och avyttras i enlighet med föreskrifter.

Placera inte utspillda material i den ursprungliga behållaren.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avyttringsmetod: avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter. En använd produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gödselbehållaren, beroende på de lokala föreskrifterna. Undvik utsläpp till ett enskilt reningsverk.

Tomma behållare ska sköljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall.

Pappershanddukar som använts för att rengöra spenar slängs i de vanliga sopbehållarna.

Produkt klassificerad som farligt avfall: nej

Förpackning klassificerad som farligt avfall: nej

EWC-avfallskoder: EWC 0706, avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

Övrig information: vid hantering av avfall ska hänsyn tas till säkerhetsåtgärder angående hantering av produkten. Avfallskoder gäller produktrester i ren form.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Nämnt i säkerhetsdatabladet: Förvaras i ursprunglig behållare. Produkten ska förvaras i ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt solljus. Förvaras åtskilt från livsmedel, djurfoder, gödningsmedel och andra känsliga material. Förvaras över fryspunkten.

Förvaringstemperatur: 0–30 °C

Hållbarhet: 24 månader

6.   ÖVRIG INFORMATION

pH-intervall för meta-SPC 6: 4–5

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Jopo Winterspray

IO Winterspray

Jodopax RTU

Barrera W

Godkännandenummer

EU-0019757-0006 1–6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Verksamt ämne

25655-41-8

 

1,43

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3


(1)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 1.

(2)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

(3)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 3.

(4)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 4.

(5)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 5.

(6)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 6.


18.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/424

av den 15 mars 2019

om fastställande av ekodesignkrav för servrar och datalagringsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 617/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört det samrådsforum som avses i artikel 18 i direktiv 2009/125/EG, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter att minska miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Kommissionen har genomfört en förstudie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av servrar och datalagringsprodukter som vanligen används för affärsändamål. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

(3)

Servrar och datalagringsprodukter släpps vanligtvis ut på marknaden för användning i datacentraler och kontors- och företagsmiljöer.

(4)

De miljöaspekter hos servrar och datalagringsprodukter som har identifierats som relevanta för denna förordning är energiförbrukning i användningsfasen samt resurseffektivitet, särskilt aspekter som möjligheter till reparation, återanvändning, uppgradering och materialåtervinning för att säkerställa försörjningstryggheten.

(5)

Ekodesignkraven bör harmonisera energiförbruknings- och resurseffektivitetskraven för servrar och datalagringsprodukter i hela unionen, för att den inre marknaden ska fungera bättre och för att förbättra miljöprestandan hos dessa produkter.

(6)

Den årliga energiförbrukning som är direkt relaterad till servrar förväntas uppgå till 48 TWh år 2030, vilket ökar till 75 TWh när den årliga energiförbrukningen för infrastruktur (t.ex. kylning och avbrottssäker elförsörjning) också inkluderas. Den årliga energiförbrukningen för datalagringsprodukter förväntas uppgå till 30 TWh år 2030 och 47 TWh när infrastrukturen också inkluderas. Förstudien visar att energiförbrukningen under användningsfasen för servrar och datalagringsprodukter kan minskas avsevärt.

(7)

De ekodesignkrav som anges i denna förordning förväntas senast 2030 leda till årliga energibesparingar på ca 9 TWh (ungefär den årliga elförbrukningen för Estland under 2014). Närmare bestämt förväntas de ekodesignkrav för servrar som anges i denna förordning senast 2030 leda till direkta årliga energibesparingar på ca 2,4 TWh och indirekta (dvs. infrastrukturrelaterade) årliga energibesparingar på 3,7 TWh, uppgående till en sammanlagd besparing på 6,1 TWh, vilket motsvarar sammanlagt 2,1 miljoner ton CO2-ekvivalenter. De ekodesignkrav för datalagringsprodukter som anges i denna förordning förväntas senast 2030 leda till direkta årliga energibesparingar på ca 0,8 TWh och indirekta (dvs. infrastrukturrelaterade) årliga energibesparingar på 2 TWh, uppgående till en sammanlagd besparing på 2,8 TWh, vilket motsvarar sammanlagt 0,9 miljoner ton CO2-ekvivalenter.

(8)

I enlighet med EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin (2) bör kommissionen särskilt uppmärksamma aspekter som är viktiga för den cirkulära ekonomin, t.ex. hållbarhet och möjlighet att reparera, när ekodesignkriterier fastställs eller ses över. Därför bör krav fastställas för icke energirelaterade aspekter, däribland tillvaratagande av nyckelkomponenter och råvaror av avgörande betydelse, tillgång till funktioner för säker radering av data och tillhandahållande av senast tillgängliga versionen av fast programvara.

(9)

Kravet på tillvaratagande av nyckelkomponenter förväntas främja möjligheten att reparera och uppgradera servrar och datalagringsprodukter, särskilt för tredje parter (t.ex. för reservdelar och underhåll).

(10)

Möjligheten att inkludera råvaror av avgörande betydelse i ekodesignkrav (inklusive för företagsservrar) har nämnts i kommissionens nyligen framlagda arbetsdokument om råvaror av avgörande betydelse och den cirkulära ekonomin (3).

(11)

Kravet på en funktion för säker radering av data kan genomföras genom tekniska lösningar som, men inte endast, en funktion i den fasta programvaran, typiskt i BIOS-systemet (Basic Input/Output System), i en programvara som ingår i en fristående bootbar miljö tillhandahållen på en bootbar cd, dvd eller usb för lagring av minne som följer med produkten eller i en programvara möjlig att installera i de understödda operativsystem som tillhandahålls med produkten.

(12)

Kraven på icke energirelaterade aspekter förväntas bidra till att förlänga livslängden för servrar genom att göra det lättare att rusta upp och återanvända dem, samtidigt som principerna om personlig integritet och skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (4) beaktas.

(13)

Energiförbrukningen för servrar och datalagringsprodukter kan minskas med befintlig generisk teknik utan att de totala kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter ökar.

(14)

Ekodesignkraven bör inte påverka funktion eller prisöverkomlighet för servrar och datalagringsprodukter ur ett slutanvändarperspektiv, och bör inte negativt påverka hälsa, säkerhet eller miljö.

(15)

Denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av kraven i unionslagstiftningen om säkerhet och hälsa, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU (5), som omfattar samtliga hälso- och säkerhetsrisker för elektrisk utrustning som drivs med en spänning mellan 50 och 1000 V för växelström och mellan 75 och 1500 V för likström.

(16)

Vid införandet av ekodesignkrav bör tillverkarna ges tillräckligt med tid att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsramarna bör vara sådana att hänsyn tas till kostnadseffekterna för tillverkarna, särskilt för små och medelstora företag, samtidigt som det säkerställs att målen för denna förordning uppnås snart.

(17)

Produktparametrar bör mätas och beräknas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder och, i förekommande fall, harmoniserade standarder som antagits av de europeiska standardiseringsorganisationerna på begäran av kommissionen, i enlighet med de förfaranden som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (6).

(18)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas.

(19)

För att underlätta överensstämmelsekontroller bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG, om informationen rör de krav som fastställs i denna förordning.

(20)

Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för servrar och datalagringsprodukter görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig.

(21)

Kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 (7) bör ändras för att utesluta datorservrar från dess tillämpningsområde för att förhindra överlappning med de produkter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

(22)

Definitionerna i denna förordning som rör datalagringsprodukter överensstämmer med den terminologi som utvecklats inom SNIA:s (Storage Networking Industry Association) initiativ för grön lagring enligt definitionen i SNIA:s Emerald-taxonomi.

(23)

I synnerhet överensstämmer definitionen av små datalagringsprodukter med onlineutrustning 1 enligt SNIA:s Emerald-taxonomi, och definitionen av stora datalagringsprodukter med onlineutrustning 5 och 6 enligt SNIA:s Emerald-taxonomi.

(24)

Definitionerna i denna förordning som rör produkttyper av servrar, serververkningsgrad, serverprestanda och högsta effekt överensstämmer med terminologin i EN 303 470:2018. Mät- och beräkningsmetoder för serververkningsgrad överensstämmer med metoderna i EN 303 470:2018.

(25)

Driftsförhållandeklasserna och deras egenskaper överensstämmer med den klassificering som anges i de termiska riktlinjerna för databehandlingsmiljöer från American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. I synnerhet överensstämmer randvillkoren för varje driftsförhållandeklass (t.ex. temperatur och luftfuktighet) med de tillåtna miljöintervallen i de termiska riktlinjerna för databehandlingsmiljöer, för tillverkarnas provning av sin utrustning för att kontrollera att den fungerar inom dessa gränser.

(26)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden och ibruktagande av servrar och nätbaserade datalagringsprodukter.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande produkter:

a)

Servrar avsedda för inbäddade tillämpningar.

b)

Servrar som klassificeras som enkla servrar enligt förordning (EU) nr 617/2013.

c)

Servrar med fler än fyra processorsocklar.

d)

Serverutrustning.

e)

Stora servrar.

f)

Helt feltoleranta servrar.

g)

Nätservrar.

h)

Små datalagringsprodukter.

i)

Stora datalagringsprodukter.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

1)    server : produkt som utför datoroperationer och tillhandahåller tjänster och förvaltar resurser i nät för klientenheter, t.ex. stationära datorer, bärbara datorer, stationära tunna klienter, ip-telefoner, smarttelefoner, datorplattor, telekommunikation, automatiserade system eller andra servrar, i första hand via nätverksanslutningar och inte via direkta inenheter, som ett tangentbord eller en mus och med följande egenskaper:

a)

Den är utformad för att stödja operativsystem (OS) för servrar och/eller hypervisorer och är inriktad på att köra användarinstallerade företagsapplikationer.

b)

Den stöder felkorrigerande kod och/eller buffrat minne (inbegripet buffrade dimm-moduler och ”buffered on board”-konfigurationer).

c)

Samtliga processorer har tillgång till ett delat systemminne och är oberoende av varandra synliga för ett enda operativsystem eller en enda hypervisor.

2)    server med fler än fyra processorsocklar : server som innehåller mer än fyra gränssnitt för installering av processorer. För flernodsservrar avses med denna term en server med fler än fyra processorsocklar i varje nod.

3)    inbäddad tillämpning : programvara som är permanent installerad i en industriell produkt eller konsumentprodukt, vanligtvis lagrad i ett icke-flyktigt minne såsom läsminne eller flashminne.

4)    serverutrustning : server som inte är avsedd för programvara som tillhandahålls av användaren, tillhandahåller tjänster via ett eller flera nätverk, vanligen sköts med hjälp av ett webb- eller kommandoradgränssnitt och kombineras med ett förinstallerat operativsystem och förinstallerad programvara som används för att utföra en bestämd funktion eller grupp av tätt sammanknutna funktioner.

5)    motståndskraftig server : server som är utformad med omfattande funktioner för motståndskraft, tillgänglighet, användbarhet och skalbarhet integrerade i systemets mikroarkitektur, centralprocessor och kretsuppsättning.

6)    stor server : motståndskraftig server som levereras med ett på förhand integrerat/provat system som är inneslutet i en eller flera fullstora ramar och som innefattar ett input/output-undersystem med stor anslutbarhet och minst 32 särskilda input/output-uttag.

7)    flernodsserver : server som är utformad med två eller fler oberoende servernoder där dessa delar på ett enda chassi och ett eller flera nätaggregat. I en flernodsserver distribueras strömmen till alla noder genom delade nätaggregat. Servernoderna i en flernodsserver är inte utformade för att kunna bytas ut under drift.

8)    helt feltolerant server : server som är utformad med fullständig hårdvaruredundans (för att samtidigt och repetitivt köra ett enda jobb så att konstant tillgänglighet i verksamhetskritiska tillämpningar garanteras), där varje komponent replikeras mellan två noder som kör identiska jobb samtidigt (dvs. om en nod inte fungerar eller kräver reparation, kan den andra noden köra jobbet ensam, så att servern fungerar kontinuerligt).

9)    nätserver : nätverksprodukt som innehåller samma komponenter som en server utöver mer än elva nätverksportar med en total kapacitet på 12 Gb/s eller mer, förmågan att dynamiskt omkonfigurera portar och hastighet och stöd för en virtuell nätverksmiljö genom ett programvarudefinierat nät.

10)    datalagringsprodukt : fullt funktionsdugligt lagringssystem som tillhandahåller datalagringstjänster för klienter och enheter som är anslutna direkt eller via ett nätverk. Komponenter och delsystem som är en integrerad del av datalagringsproduktens arkitektur (t.ex. för att tillhandahålla intern kommunikation mellan kontroller och diskar) betraktas som en del av datalagringsprodukten. Komponenter som normalt förknippas med en lagringsmiljö på datacenternivå (t.ex. enheter som krävs för drift av ett externt datalagringsnät) betraktas däremot inte som en del av datalagringsprodukten. En datalagringsprodukt kan bestå av integrerade lagringskontroller, datalagringsenheter, inbyggda nätelement, programvara och andra enheter.

11)    hårddisk : datalagringsenhet som läser och skriver till en eller flera roterande magnetiska diskskivor.

12)    SSD (Solid State Drive) : datalagringsenhet som läser och skriver till ett icke flyktigt SSD-minne i stället för till roterande magnetiska skivor för datalagring.

13)    datalagringsenhet : enhet som tillhandahåller icke flyktig datalagring, med undantag för aggregering av lagringselement såsom delsystem med RAID, robottekniska bandbibliotek, fillagringsenheter, filservrar och lagringsenheter som inte är direkt tillgängliga för tillämpningsprogram hos slutanvändaren, och i stället används som en form av intern cache.

14)    nätbaserad datalagringsprodukt : datalagringsprodukt utformad som ett nätbaserat ram-minne, tillgängligt direkt eller stegvis, med första tillgång till data på mindre än 80 millisekunder.

15)    liten datalagringsprodukt : datalagringsprodukt som innehåller högst tre lagringsenheter.

16)    stor datalagringsprodukt : datalagringsprodukt med hög kapacitet eller för stordatorer som i sin maximala konfiguration har kapacitet för mer än 400 datalagringsenheter och med följande egenskaper: ingen felkritisk systemdel, oavbruten tillgänglighet och en integrerad lagringskontroller.

2.   För bilagorna II–V anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Ekodesignkrav och tidsfrister

1.   Ekodesignkraven för servrar och nätbaserade datalagringsprodukter anges i bilaga II.

2.   Från och med den 1 mars 2020 ska servrar uppfylla de ekodesignkrav som anges i punkterna 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 och 3.4 i bilaga II.

3.   Från och med den 1 mars 2020 ska nätbaserade datalagringsprodukter uppfylla de ekodesignkrav som anges i punkterna 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 3.3 och 3.4 i bilaga II.

a)

Från och med den 1 mars 2021 ska servrar och nätbaserade datalagringsprodukter uppfylla de ekodesignkrav som anges i punkt 1.2.3 i bilaga II.

b)

Från och med den 1 januari 2023 ska servrar och nätbaserade datalagringsprodukter uppfylla de ekodesignkrav som anges i punkt 1.1.2 i bilaga II.

c)

Uppfyllande av ekodesignkraven ska mätas och beräknas i enlighet med metoderna i bilaga III.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla den information som anges i punkt 3.4 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som fastställs i bilaga IV till denna förordning när de utför de marknadsövervakningskontroller som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG.

Artikel 6

Kringgående

Tillverkaren eller importören får inte släppa ut produkter på marknaden som är utformade för att kunna upptäcka att de provas (t.ex. genom att känna igen provningsförhållanden eller provcykel), och reagera genom att automatiskt ändra sin prestanda under provningen i syfte att uppnå ett gynnsammare resultat för någon av de parametrar som anges av tillverkaren eller importören i den tekniska dokumentationen eller inkluderas i någon dokumentation som tillhandahålls.

Artikel 7

Riktmärken

Riktmärken för bästa prestanda för servrar och datalagringsprodukter som finns på marknaden den 7 april 2019 anges i bilaga V.

Artikel 8

Översyn

Kommissionen ska utvärdera denna förordning och lägga fram resultatet av denna utvärdering, inbegripet, om lämpligt, ett utkast till förslag till ändring för samrådsforumet senast i mars 2022. Utvärderingen ska se över kraven mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och ska särskilt ta upp lämpligheten i att

a)

uppdatera de specifika ekodesignkraven för serververkningsgrad i aktivt läge,

b)

uppdatera de specifika ekodesignkraven för servrars energiförbrukning vid tomgång,

c)

uppdatera definitionerna i eller tillämpningsområdet för denna förordning,

d)

uppdatera kraven på materialeffektivitet för servrar och datalagringsprodukter, bland annat genom informationskrav för ytterligare råvaror av avgörande betydelse (tantal, gallium, dysprosium och palladium) med hänsyn tagen till behoven för återvinningsföretag,

e)

undanta serverutrustning, stora servrar, helt feltoleranta servrar och nätservrar från förordningens tillämpningsområde,

f)

utesluta motståndskraftiga servrar, HPC-servrar och servrar med integrerade APA från de krav på ekodesign som anges i punkterna 2.1 och 2.2 i bilaga II,

g)

fastställa specifika ekodesignkrav för energisparfunktioner för serverprocessorer,

h)

fastställa specifika ekodesignkrav för driftsförhållandeklasser,

i)

fastställa specifika ekodesignkrav för datalagringsprodukters verkningsgrad, prestanda och effektförbrukning.

Artikel 9

Ändring av förordning (EU) nr 617/2013

Förordning (EU) nr 617/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   I denna förordning fastställs krav på ekodesign för datorer som släpps ut på marknaden.”

b)

Punkt 2 h ska utgå.

c)

Punkt 3 a–d ska utgå.

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led 2 ska utgå.

b)

Led 4 ska ersättas med följande:

”4.    internt nätaggregat : en komponent som är utformad för att omvandla växelström från elnätet till likström för drift av datorn och som har följande egenskaper:

a)

Det är inneslutet i datorns hölje men åtskilt från datorns moderkort.

b)

Det ansluts till nätet genom en enda kabel utan någon mellanliggande krets mellan nätaggregatet och elnätet.

c)

Samtliga strömanslutningar från nätaggregatet till datorns komponenter är inneslutna i datorns hölje, med undantag av en likströmsanslutning till bildskärmen i en stationär dator med integrerad bildskärm.

Interna likspänningsomvandlare som används för att omvandla en likströmsspänning från ett externt nätaggregat till flera likströmsspänningar som ska användas av datorn ska inte anses vara interna nätaggregat.”

c)

Leden 12–16 ska utgå.

d)

Led 22 ska ersättas med följande:

”22.    produkttyp : stationär dator, stationär dator med integrerad bildskärm, bärbar dator, stationär tunn klient, arbetsstation, rörlig arbetsstation, enkel server, spelkonsol, dockstation, internt nätaggregat eller externt nätaggregat.”

3.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Krav på ekodesign

Krav på ekodesign för datorer anges i bilaga II.

Kontroll av i vilken grad datorer uppfyller tillämpliga krav på ekodesign ska göras i enlighet med de metoder som anges i bilaga III.”

4.

I artikel 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kontrollen av huruvida datorer uppfyller tillämpliga krav på ekodesign ska ske i enlighet med det kontrollförfarande som anges i punkt 2 i bilaga III till denna förordning.”

5.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5.2 ska utgå.

b)

I punkt 7.3 ska rubriken ersättas med följande:

”Arbetsstationer, rörliga arbetsstationer, stationära tunna klienter och enkla servrar”.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9 ska dock tillämpas från och med den 1 mars 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  COM(2015) 614 final.

(3)  SWD(2018) 36 final.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar (EUT L 175, 27.6.2013, s. 13).


BILAGA I

Definitioner i bilagorna II–V

I bilagorna II–V gäller följande definitioner:

1.    server med en eller två processorsocklar : server som innehåller ett eller två gränssnitt för installering av processorer. För flernodsservrar avses med denna term en server med en eller två processorsocklar i varje nod.

2.    input/output-enhet (I/O-enhet) : enhet som tillhandahåller datainmatnings- och datautmaningsfunktioner mellan en server eller en datalagringsprodukt och andra enheter. En I/O-enhet kan vara integrerad i serverns moderkort eller vara kopplad till moderkortet via utbyggnadskontakter (t.ex. PCI, PCIe).

3.    moderkort : serverns huvudkretskort. I denna förordning innefattar moderkortet anslutningsdon för att ansluta tilläggskort och innehåller vanligen följande komponenter: processor, minne, BIOS och utbyggnadskontakter.

4.    processor : logiska kretsar som svarar på och behandlar de grundläggande instruktioner som driver en server. I denna förordning är processorn serverns centralprocessor (CPU). En vanlig CPU är ett fysiskt paket som installeras på serverns moderkort via en sockel eller direktlöds fast på kortet. CPU-paketet kan innehålla en eller flera processorkärnor.

5.    minne : del av en server som ligger utanför processorn och i vilken information lagras för omedelbar användning av processorn, uttryckt i gigabyte (GB).

6.    expansionskort : intern komponent ansluten genom en kantanslutning över ett vanligt/standardgränssnitt såsom PCIe för att tillhandahålla ytterligare funktioner.

7.    grafikkort : expansionskort som innehåller en eller flera grafikprocessorer med ett gränssnitt för lokal minneskontroller och lokalt grafikspecifikt minne.

8.    buffrad DDR-kanal : kanal eller minnesport som förbinder en minneskontroller till ett fastställt antal minnesenheter i en server. En vanlig server kan innehålla flera minneskontroller som i sin tur kan stödja en eller flera buffrade DDR-kanaler. Varje buffrad DDR-kanal i sig betjänar endast en bråkdel av det totala adresserbara minnesutrymmet i en server.

9.    bladserver : server som är utformad för att användas i ett bladchassi. En bladserver är en anordning med hög densitet som fungerar som oberoende server och innefattar minst en processor och systemminne, men som är beroende av delade resurser i bladchassit (t.ex. nätaggregat, kylning) för driften. En processor eller minnesmodul anses inte vara en bladserver om den tekniska dokumentationen för produkten inte anger att den ökar kapaciteten hos en fristående server.

10.    bladchassi : hölje som innehåller gemensamma resurser för drift av bladservrar, bladlagring och andra enheter i en bladformfaktor. Delade resurser som tillhandahålls i ett bladchassi kan omfatta nätaggregat, datalagring och hårdvara för likströmsdistribution, värmehantering, systemhantering och nätverkstjänster.

11.    högpresterande server (HPC-server) : server som är utformad och optimerad för att utföra en stor mängd parallella tillämpningar, för mer avancerade beräkningstekniska operationer eller för djupinlärningstillämpningar för artificiell intelligens. HPC-servrar måste uppfylla samtliga följande kriterier:

a)

De består av flera datornoder som är klustrade i första hand för att öka beräkningskapaciteten.

b)

De har snabba interprocessförbindelser mellan noder.

12.    serverproduktfamilj : beskrivning på hög nivå som avser en grupp av servrar som har samma kombination av hölje/moderkort som kan innehålla flera konfigurationer av maskinvara och programvara. Alla konfigurationer inom en serverproduktfamilj måste ha följande gemensamt:

a)

De ska komma från samma modellinje eller maskintyp.

b)

De ska ha samma formfaktor (t.ex. rackmonterad, blad, piedestal) eller samma mekaniska och elektriska konstruktion med enbart ytliga mekaniska skillnader för att tillåta en utformning som stöder flera formfaktorer.

c)

De ska ha processorer som ingår i en enda fastställd processorserie eller ha processorer som passar i en gemensam sockeltyp.

d)

De ska ha gemensamma nätaggregat.

e)

De ska ha samma antal tillgängliga processorsocklar och samma antal tillgängliga processorsocklar fyllda.

13.    nätaggregat : enhet som omvandlar växel- eller likström till en eller flera uteffekter i likström för drift av en server eller en datalagringsprodukt. En servers eller datalagringsprodukts nätaggregat måste vara fristående och gå att fysiskt separera från moderkortet och måste förbindas med systemet via en löstagbar eller fast elektrisk anslutning.

14.    effektfaktor : förhållandet mellan den faktiska effektförbrukningen i watt och den skenbara effekten i voltampere.

15.    nätaggregat med en uteffekt : nätaggregat som är utformat för att leverera merparten av sin märkuteffekt till en primär likströmsuteffekt för att driva en server eller en datalagringsprodukt. Nätaggregat med en uteffekt kan ha en eller flera standby-uteffekter som förblir aktiva när nätaggregatet är uppkopplat till en strömkälla. Den totala märkuteffekten från eventuella ytterligare nätaggregatsuteffekter som inte är primära uteffekter och standby-uteffekter får inte vara större än 20 W. Nätaggregat med flera uteffekter med samma spänning som den primära uteffekten betraktas som ett nätaggregat med en uteffekt, såvida inte uteffekterna

a)

genereras av separata omvandlare eller har separata uteffektskorrigeringssteg, eller

b)

har oberoende spänningsgränser.

16.    nätaggregat med flera uteffekter : nätaggregat som är utformat för att leverera merparten av sin märkuteffekt till mer än en primär likströmsuteffekt för att driva en server eller en datalagringsprodukt. Nätaggregat med flera uteffekter kan ha en eller flera standby-uteffekter som förblir aktiva när nätaggregatet är uppkopplat till en strömkälla. Den totala märkuteffekten från eventuella ytterligare nätaggregatsuteffekter som inte är primära uteffekter och standby-uteffekter får inte vara större än eller lika med 20 W.

17.    likströmsserver : server som är utformad för att enbart drivas med ett likströmsnätaggregat.

18.    likströmsdatalagringsprodukt : datalagringsprodukt som är utformad för att enbart drivas med ett likströmsnätaggregat.

19.    tomgång : driftsläge där operativsystemet och annan programvara är färdigladdade, servern kan slutföra belastningstransaktioner men systemet inte har några begärda eller pågående aktiva belastningstransaktioner (dvs. servern är i drift men utför inte något användbart arbete). För servrar som tillämpar avancerade konfigurerings- och strömförsörjningsgränssnitt (ACPI-gränssnitt) motsvarar tomgångsläget endast systemnivå S0.

20.    effektförbrukning vid tomgång (Pidle ): effektförbrukning, i watt, i tomgångsläge.

21.    konfiguration med låga prestanda (för en serverproduktfamilj): kombinationen av två datalagringsenheter, processor med den lägsta produkten av kärnantal och frekvens (i GHz) och minneskapacitet (i GB) som är minst lika med produkten av antalet minneskanaler och DIMM-enheten med lägst kapacitet (i GB) på den server som motsvarar den produktmodell med lägst prestanda inom serverproduktfamiljen. Alla minneskanaler ska vara fyllda med DIMM-kort av samma obehandlade utformning och kapacitet.

22.    konfiguration med höga prestanda (för en serverproduktfamilj): kombinationen av två datalagringsenheter, processor med den högsta produkten av kärnantal och frekvens och minneskapacitet (i GB) är lika med eller större än tre gånger produkten av antalet centralprocessorer, kärnor och hårdvarutrådar som motsvarar den produktmodell med högst prestanda inom produktfamiljen. Alla minneskanaler ska vara fyllda med DIMM-kort av samma obehandlade utformning och kapacitet.

23.    hårdvarutråd : hårdvaruresurser i en CPU-kärna för att utföra en ström av programvaruinstruktioner. En CPU-kärna kan ha resurser att utföra mer än en tråd samtidigt.

24.    verkningsgrad i aktivt läge (Effserver ): det numeriska värdet för serververkningsgrad uppmätt och beräknat enligt punkt 3 i bilaga III.

25.    aktivt läge : driftsläge där servern utför arbete som svar på tidigare eller pågående externa förfrågningar (t.ex. instruktion över nätet). Det aktiva läget innefattar både aktiv behandling och datasökning/datahämtning från minne, cache eller intern/extern lagring samtidigt som servern väntar på ytterligare inmatningar över nätet.

26.    serverprestanda : antalet transaktioner per tidsenhet som en server utför under en standardiserad provning av diskreta systemkomponenter (t.ex. processorer, minne och lagring) och delsystem (t.ex. RAM och CPU).

27.    maximal effekt (Pmax ): högsta effekt i watt som registrerats för standardens elva worklettar.

28.    CPU-prestanda (PerfCPU ): antalet transaktioner per tidsenhet som en server utför under en standardiserad provning av CPU-delsystemet.

29.    tilläggsenhet för accelererad behandling (Auxiliary Processing Accelerator, APA) : en specialiserad processor och därtill hörande delsystem som tillhandahåller en ökad databehandlingskapacitet, t.ex. grafikprocessorer eller fältprogrammerbara grindmatriser. En APA kan inte utföra arbete i en server utan CPU. En APA kan installeras i en server genom antingen expansionskort för grafik eller utökning som installeras i generella utbyggnadskontakter eller som integrerad i en serverkomponent såsom moderkortet.

30.    expansions-APA : en APA som installeras i en utbyggnadskontakt genom ett expansionskort. Ett expansionskort med expansions-APA får omfatta en eller flera APA och/eller särskilda separata löstagbara omkopplare.

31.    integrerad APA : en APA som är integrerad i moderkortet eller CPU-paketet.

32.    produkttyp : utformning av servern eller datalagringsprodukten inklusive hölje (rack, torn eller blad), antalet socklar och, för servrar, om det rör sig om en motståndskraftig server, bladserver, flernodsserver, HPC-server, server med integrerad APA, likströmsserver eller ingen av dessa kategorier.

33.    demontering : process genom vilket ett föremål plockas isär på ett sådant sätt att det sedan kan sättas ihop igen och sättas i drift.

34.    fast programvara : system, maskinvara, komponent eller perifer programmering som tillhandahålls med produkten för att ge grundläggande instruktioner för att maskinvaran ska fungera, inklusive alla tillämpliga uppdateringar av programmering och maskinvara.

35.    säker dataradering : effektiv radering av alla spår av befintliga data från en datalagringsenhet genom att uppgifterna skrivs över fullständigt på ett sådant sätt att tillgång till de ursprungliga uppgifterna, eller delar av dem, blir omöjlig för en viss insats.


BILAGA II

Ekodesignkrav

1.   SPECIFIKA EKODESIGNKRAV FÖR SERVRAR OCH NÄTBASERADE DATALAGRINGSPRODUKTER

1.1   Krav på nätaggregatets verkningsgrad och effektfaktor

1.1.1   För servrar och nätbaserade datalagringsprodukter, med undantag för likströmsservrar och likströmsdatalagringsprodukter, gäller att nätaggregatets verkningsgrad vid 10, 20, 50 och 100 % av den nominella belastningen och effektfaktorn vid 50 % av den nominella belastningen från och med den 1 mars 2020 inte får vara lägre än de värden som anges i tabell 1.

Tabell 1

Minimikrav på nätaggregatets verkningsgrad och effektfaktor från och med den 1 mars 2020

 

Minimiverkningsgrad

Minimieffektfaktor

% av nominell belastning

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

Flera uteffekter

88 %

92 %

88 %

0,90

En uteffekt

90 %

94 %

91 %

0,95

1.1.2   För servrar och nätbaserade datalagringsprodukter, med undantag för likströmsservrar och likströmsdatalagringsprodukter, gäller att nätaggregatets verkningsgrad vid 10, 20, 50 och 100 % av den nominella belastningen och effektfaktorn vid 50 % av den nominella belastningen från och med den 1 januari 2023 inte får vara lägre än de värden som anges i tabell 2.

Tabell 2

Minimikrav på nätaggregatets verkningsgrad och effektfaktor från och med den 1 januari 2023

 

Minimiverkningsgrad

Minimieffektfaktor

% av nominell belastning

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

Flera uteffekter

90 %

94 %

91 %

0,95

En uteffekt

90 %

94 %

96 %

91 %

0,95

1.2   Krav på materialeffektivitet

1.2.1   Från och med den 1 mars 2020 ska tillverkarna säkerställa att metoder för sammansättning, fastsättning och tätning inte förhindrar demontering för reparation eller återanvändning av följande komponenter, när sådana finns:

a)

Datalagringsenheter.

b)

Minne.

c)

Processor (CPU).

d)

Moderkort.

e)

Expansionskort/grafikkort.

f)

Nätaggregat.

g)

Chassin.

h)

Batterier.

1.2.2   Från och med den 1 mars 2020 ska en funktion för säker dataradering göras tillgänglig för radering av data i alla datalagringsenheter i produkten.

1.2.3   Från och med den 1 mars 2021 ska den senast tillgängliga versionen av fast programvara göras tillgänglig från och med två år efter utsläppandet på marknaden av den första produkten av en viss produktmodell under minst åtta år efter utsläppandet på marknaden av den senaste produkten av en viss produktmodell, kostnadsfritt eller till en rättvis, transparent och icke-diskriminerande kostnad. Den senaste tillgängliga säkerhetsuppdateringen av fast programvara ska göras tillgänglig från och med den tidpunkt då en produktmodell släpps ut på marknaden till och med minst åtta år efter utsläppandet på marknaden av den senaste produkten av en viss produktmodell, kostnadsfritt.

2.   SPECIFIKA EKODESIGNKRAV ENDAST FÖR SERVRAR MED EN ELLER TVÅ PROCESSORSOCKLAR

2.1   Effektförbrukning vid tomgång

För servrar, med undantag av motståndskraftiga servrar, HPC-servrar och servrar med integrerad APA, gäller det att effektförbrukningen vid tomgång (Pidle ) från och med den 1 mars 2020 inte får överstiga det värde som beräknas med hjälp av följande ekvation:

Pidle = Pbase + ΣPadd_i

där Pbase är det grundläggande högsta tillåtna värdet för effektförbrukning vid tomgång enligt tabell 3 och ΣPadd_i är summan av tilläggen till det högsta tillåtna värdet för effektförbrukning vid tomgång för tillämpliga ytterligare komponenter enligt tabell 4. För bladservrar beräknas P idle som den totala uppmätta effekten dividerat med antalet installerade bladservrar i det provade bladchassit. För flernodsservrar räknas antalet socklar per nod medan Pidle beräknas som den totala uppmätta effekten dividerat med antalet installerade noder i det provade höljet.

Tabell 3

Grundläggande högsta tillåtna värden för effektförbrukning vid tomgång

Produkttyp

Grundläggande tillåtet värde för effektförbrukning vid tomgång, Pbase (W)

1-sockelservrar (varken blad- eller flernodsservrar)

25

2-sockelservrar (varken blad- eller flernodsservrar)

38

Blad- eller flernodsservrar

40


Tabell 4

Tillägg till det högsta tillåtna värdet för effektförbrukning vid tomgång för ytterligare komponenter

Systemegenskaper

Gäller för

Tillägg till det högsta tillåtna värdet

CPU-prestanda

Alla servrar

1 sockel 10 × PerfCPU W

2 sockel 7 × PerfCPU W

Ytterligare nätaggregat

Nätaggregat som är installerade uttryckligen för att skapa strömförsörjningsredundans

10 W per nätaggregat

HDD eller SSD

Per installerad HDD eller SSD

5,0 W per HDD eller SSD

Ytterligare minne

Installerat minne på mer än 4 GB

0,18 W per GB

Ytterligare buffrad DDR-kanal

Installerade buffrade DDR-kanaler fler än 8

4,0 W per buffrad DDR-kanal

Ytterligare I/O-enheter

Installerade enheter på mer än två portar med ≥ 1 Gbit, inbyggt Ethernet

< 1 Gb/s: Inget tillägg

= 1 Gb/s: 2,0 W/aktiv port

> 1 Gb/s och < 10 Gb/s: 4,0 W/aktiv port

≥ 10 Gb/s och < 25 Gb/s: 15,0 W/aktiv port

≥ 25 Gb/s och < 50 Gb/s: 20,0 W/aktiv port

≥ 50 Gb/s: 26,0 W/aktiv port

2.2   Verkningsgrad i aktivt läge

För servrar, med undantag av motståndskraftiga servrar, HPC-servrar och servrar med integrerad APA, gäller det att verkningsgraden i aktivt läge (Effserver) från och med den 1 mars 2020 inte får understiga värdena i tabell 5.

Tabell 5

Krav på verkningsgraden i aktivt läge

Produkttyp

Minsta verkningsgrad i aktivt läge

Server med en sockel

9,0

Server med två socklar

9,5

Blad- eller flernodsservrar

8,0

3.   INFORMATION SOM TILLVERKARNA SKA TILLHANDAHÅLLA

3.1   Från och med den 1 mars 2020 ska följande produktinformation om servrar, med undantag för specialanpassade servrar som tillverkas i enstaka exemplar, tillhandahållas i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare (när denna finns tillgänglig med produkten), och på fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras representanter och importörer från och med den tidpunkt då en produktmodell släpps ut på marknaden till och med minst åtta år efter det att den senaste produkten av en viss produktmodell släpps ut på marknaden:

a)

Produkttyp.

b)

Tillverkarens namn, registrerat firmanamn och adress där tillverkaren kan kontaktas.

c)

Produktens modellnummer och, om tillämpligt, modellnummer för konfigurationen med låga prestanda och konfigurationen med höga prestanda.

d)

Tillverkningsår.

e)

Nätaggregatets verkningsgrad vid 10 (i tillämpliga fall), 20, 50 och 100 % av den nominella uteffekten, med undantag för likströmsservrar, uttryckt i procent och avrundad till en decimal.

f)

Effektfaktor vid 50 % av den nominella belastningen, med undantag för likströmsservrar, avrundad till tre decimaler.

g)

Nätaggregatets nominella uteffekt (W), avrundad till närmaste heltal. Om en produktmodell är en del av en serverproduktfamilj ska alla nätaggregat som erbjuds i en serverproduktfamilj rapporteras med den information som anges i e och f.

h)

Effektförbrukning vid tomgång, uttryckt i watt och avrundad till en decimal.

i)

Förteckning över alla komponenter för tillägg till högsta tillåtna värden för effektförbrukning vid tomgång (ytterligare nätaggregat, HDD eller SSD, minnen, buffrade DDR-kanaler, I/O-enheter).

j)

Maximal effekt, uttryckt i watt och avrundad till en decimal.

k)

Angiven driftsförhållandeklass enligt tabell 6.

l)

Effektförbrukning vid tomgång (watt) vid den övre temperaturgränsen för den angivna driftsförhållandeklassen.

m)

Verkningsgrad och prestanda i aktivt läge för servern.

n)

Information om den funktion för säker dataradering som avses i punkt 1.2.2 i denna bilaga, inklusive instruktioner om hur man använder funktionen, de metoder som används och de understödda standarderna för säker dataradering, i förekommande fall.

o)

För bladservrar, en förteckning över rekommenderade kombinationer med kompatibla chassin.

p)

Om en produktmodell är en del av en serverproduktfamilj ska en förteckning över alla modellkonfigurationer som representeras av modellen tillhandahållas.

Om en produktmodell är en del av en serverproduktfamilj ska den produktinformation som krävs enligt punkt 3.1 e–m rapporteras för serverproduktfamiljens konfigurationer med låg respektive hög prestanda.

3.2   Från och med den 1 mars 2020 ska följande produktinformation om nätbaserade datalagringsprodukter, med undantag för specialanpassade datalagringsprodukter som tillverkas i enstaka exemplar, tillhandahållas i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare (när denna finns tillgänglig med produkten), och på fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras representanter och importörer från och med den tidpunkt då en produktmodell släpps ut på marknaden till och med minst åtta år efter det att den senaste produkten av en viss produktmodell släpps ut på marknaden:

a)

Produkttyp.

b)

Tillverkarens namn, registrerat firmanamn och adress där tillverkaren kan kontaktas.

c)

Produktens modellnummer.

d)

Tillverkningsår.

e)

Nätaggregatets verkningsgrad vid 10 (i tillämpliga fall), 20, 50 och 100 % av den nominella uteffekten, med undantag för nätbaserade likströmsdatalagringsprodukter, uttryckt i procent och avrundad till en decimal.

f)

Effektfaktor vid 50 % av den nominella belastningen, med undantag för nätbaserade likströmsdatalagringsprodukter, avrundad till tre decimaler.

g)

Angiven driftsförhållandeklass enligt tabell 6. Det ska också anges att ”Denna produkt har testats för att kontrollera att den fungerar inom de gränser (t.ex. avseende temperatur och fuktighet) som gäller för den angivna driftsförhållandeklassen”.

h)

Information om dataraderingsverktyg som avses i punkt 1.2.2 i denna bilaga, inklusive instruktioner om hur man använder funktionen, de metoder som används och de understödda standarderna för säker dataradering, i förekommande fall.

3.3   Från och med den 1 mars 2020 ska tillverkare, deras representanter och importörer, från den tidpunkt då en produktmodell släpps ut på marknaden till och med minst åtta år efter det att den senaste produkten av en viss produktmodell släpps ut på marknaden, göra följande produktinformation om servrar och nätbaserade datalagringsprodukter tillgänglig kostnadsfritt för tredje parter som arbetar med underhåll, reparation, återanvändning, återvinning och uppgradering av servrar (inklusive ombud, reservdelsreparatörer, reservdelsleverantörer, återvinning och underhållsservice) efter registrering av berörda tredje parter på en webbplats:

a)

Vägledande viktintervall (mindre än 5 g, 5–25 g, över 25 g) på komponentnivå för följande råvaror av avgörande betydelse, i förekommande fall:

a)

Kobolt i batterier.

b)

Neodym i hårddiskarna.

b)

Instruktioner om de demonteringsoperationer som avses i punkt 1.2.1 i denna bilaga, inbegripet varje nödvändig operation och komponent:

a)

Typ av operation.

b)

Typ och antal fastsättningstekniker som ska öppnas.

c)

Det eller de verktyg som krävs.

Om, för servrar, en produktmodell är en del av en serverproduktfamilj ska den produktinformation som krävs enligt punkt 3.3 a och b rapporteras antingen för produktmodellen eller, alternativt, för serverproduktfamiljens konfigurationer med låga respektive höga prestanda.

3.4   Från och med den 1 mars 2020 ska följande produktinformation om servrar och nätbaserade datalagringsprodukter tillhandahållas i den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4:

a)

När det gäller servrar, den information som anges i punkterna 3.1 och 3.3.

b)

När det gäller datalagringsprodukter, den information som anges i punkterna 3.2 och 3.3.

Tabell 6

Driftsförhållandeklasser

 

Torr temperatur °C

Intervall för icke-kondenserande luftfuktighet

 

 

Driftsförhållandeklass

Tillåtet intervall

Rekommenderat intervall

Tillåtet intervall

Rekommenderat intervall

Maximal daggpunkt (°C)

Maximal förändringshastighet (°C/h)

A1

15–32

18–27

– 12 °C daggpunkt (DP) och 8 % relativ fuktighet (RH) till

17 °C DP och 80 % RH

– 9 °C DP till

15 °C DP och 60 % RH

17

5/20

A2

10–35

18–27

– 12 °C DP och 8 % RH till

21 °C DP och 80 % RH

Samma som A1

21

5/20

A3

5–40

18–27

– 12 °C DP och 8 % RH till

24 °C DP och 85 % RH

Samma som A1

24

5/20

A4

5–45

18–27

– 12 °C DP och 8 % RH till

24 °C DP och 90 % RH

Samma som A1

24

5/20


BILAGA III

Mätningar och beräkningar

1.

För efterlevnad och kontroll av att de tillämpliga kraven i denna förordning efterlevs ska mätningar och beräkningar göras med hjälp av harmoniserade standarder, vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd aktuell teknisk nivå och vars resultat bedöms ha liten osäkerhet.

2.

Servrar ska provas antingen i sin individuella produktmodellkonfiguration eller, för servrar som är del av en serverproduktfamilj, i konfigurationen med låga prestanda och konfigurationen med höga prestanda som angetts enligt punkt 3.1 p i bilaga II, vilket innefattar både maskinvarukonfigurationer och systeminställningar, såvida inte annat anges.

Alla konfigurationer som erbjuds inom en serverproduktfamilj ska innehålla samma antal av under provningen använda fyllda processorsocklar. En serverproduktfamilj kan fastställas för en server med endast delvis fyllda socklar (t.ex. en fylld processor i en två-sockelserver) så länge som konfigurationen (eller konfigurationerna) provas som en separat serverproduktfamilj enligt kraven och uppfyller samma krav för antalet fyllda socklar inom denna separata serverproduktfamilj.

Om provenheten är en server med expansions-APA ska den provas med expansions-APA avlägsnad vid mätning av energiförbrukning vid tomgång och verkningsgrad och serverprestanda i aktivt läge. Om en expansions-APA bygger på en separat PCIe-växel för kommunikation mellan APA och centralprocessor, ska separata PCIe-kort eller ledare avlägsnas för provning av aktivt läge och tomgångsläge för alla konfigurationer.

Om provenheten är en flernodsserver ska den provas för effektförbrukning per nod i konfigurationen med ett fullt chassi. Alla flernodsservrar som är installerade i flernodschassit ska ha samma konfiguration (homogen).

Om provenheten är en bladserver ska den provas för effektförbrukning i konfigurationen med ett halvfullt chassi och chassit ska fyllas enligt följande:

1)

Enskild bladserverkonfiguration

a)

Alla enskilda bladservrar som är installerade i chassit ska vara identiska och ha samma konfiguration.

2)

Chassi fyllt till hälften

a)

Antalet bladservrar som krävs för att fylla halva antalet av de enhetsfack för single wide-bladservrar som finns tillgängliga i bladchassit ska beräknas.

b)

För bladchassin med flera effektområden ska det antal effektområden som ligger närmast till att fylla hälften av chassit väljas. Om två alternativ är lika nära att fylla hälften av chassit, ska provningen utföras med det område eller den kombination av områden som använder det högre antalet bladservrar.

c)

Alla rekommendationer i användarhandboken eller från tillverkaren för att delvis fylla chassit ska följas, vilket kan innebära att koppla ur vissa nätaggregat och kylfläktar för outnyttjade effektområden.

d)

Om användarhandboken inte innehåller några rekommendationer, eller om dessa är ofullständiga, ska följande vägledning användas:

i)

Montera effektområdena fullständigt.

ii)

Koppla om möjligt ur nätaggregat och kylfläktar från icke utnyttjade effektområden.

iii)

Fyll alla tomma fack med blanka paneler eller motsvarande luftströmsbegränsningar under hela provningen.

3.

Data för att beräkna verkningsgraden i aktivt läge (Effserver) och effektförbrukningen vid tomgång (Pidle ) ska mätas under samma provning enligt tillämplig standard, där effektförbrukningen vid tomgång kan mätas antingen före eller efter delen med provning av verkningsgraden i aktivt läge.

Servrars verkningsgrad i aktivt läge (Effserver) ska beräknas enligt följande:

Effserver = exp [Wcpu × ln (Effcpu ) + WMemory × ln (EffMemory ) + WStorage × ln (EffStorage )]

där WCPU , WMemory och WStorage är de viktningar som tillämpas på worklettar för CPU, minne respektive lagring enligt följande:

WCPU är den viktning som ges CPU-worklettar = 0,65,

WMemory är den viktning som ges minnesworklettar = 0,30,

WStorage är den viktning som ges lagringsworklettar = 0,05,

och

Formula

där

i = 1 för workletCompress,

i = 2 för workletLU,

i = 3 för workletSOR,

i = 4 för workletCrypto,

i = 5 för workletSort,

i = 6 för workletSHA256,

i = 7 för workletHybrid SSJ,

Formula

där

i = 1 för workletFlood3,

i = 2 för workletCapacity3,

Formula

där

i = 1 för workletSequential,

i = 2 för workletRandom,

och

Formula

där

:

Perfi

:

det geometriska medelvärdet av de normaliserade prestandamätningarna i intervallet.

:

Pwri

:

det geometriska medelvärdet av de uppmätta effektvärdena i intervallet.

För att skapa ett enda mått på energieffektivitet för en server ska intervallvärdena för verkningsgrad för alla olika worklettar kombineras med hjälp av följande förfarande:

a)

Kombination av intervallvärdena för verkningsgrad för enskilda worklettar med användning av det geometriska medelvärdet för att erhålla enskilda värden för verkningsgrad för workletten.

b)

Kombination av värdena för workletverkningsgrad med användning av funktionen för geometriskt medelvärde per arbetstyp (CPU, minne, lagring) för att erhålla ett värde för arbetstyp.

c)

Kombination av de tre arbetstyperna med användning av en viktad funktion för geometriskt medelvärde för att erhålla ett enda totalt mått på serververkningsgrad.


BILAGA IV

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

Om en modell har utformats för att kunna upptäcka att den provas (t.ex. genom att känna igen provningsförhållanden eller provcykel), och att reagera genom att automatiskt ändra sina prestanda under provningen i syfte att uppnå ett gynnsammare resultat för någon av de parametrar som anges i denna förordning eller ingår i den tekniska dokumentationen eller i någon dokumentation som tillhandahålls, ska modellen anses inte uppfylla kraven.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen eller, om tillverkaren rapporterar en serverproduktfamilj, av modellkonfigurationen. Om kontrollen görs på konfigurationen med låga prestanda eller konfigurationen med höga prestanda ska de deklarerade värdena vara värdena för respektive konfiguration. Om kontrollen utförs på en slumpmässigt utvald eller beställd modellkonfiguration, ska de deklarerade värdena vara värdena för konfigurationen med höga prestanda.

2.

Modellen eller modellkonfigurationen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b)

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen eller alternativt, om tillverkaren deklarerat att servern representeras av en serverproduktfamilj, av konfigurationen med låga prestanda eller konfigurationen med höga prestanda av serverproduktfamiljen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätningar) överensstämmer med respektive tillåtna värden enligt tabell 7.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modellkonfigurationer som omfattas av samma produktdokumentation (i enlighet med punkt 3.1 p i bilaga II) anses inte överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås

a)

för modeller eller modellkonfigurationer av en serverproduktfamilj som tillverkas i kvantiteter av mindre än fem per år, ska modellen och alla modellkonfigurationer som omfattas av samma produktdokumentation (i enlighet med punkt 3.1 p i bilaga II) anses inte överensstämma med kraven i denna förordning,

b)

för modeller som tillverkas i kvantiteter av fem eller fler per år, ska medlemsstaternas myndigheter välja ut ytterligare tre enheter av samma modell eller alternativt, om tillverkaren deklarerat att servern representeras av en serverproduktfamilj, en enhet av både konfigurationen med låga prestanda och konfigurationen med höga prestanda för provning.

5.

Modellen eller modellkonfigurationen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 7.

6.

Om det resultat som avses i punkt 4 b inte uppnås ska modellen och alla modellkonfigurationer som omfattas av samma produktdokumentation (i enlighet med punkt 3.1 p i bilaga II) anses inte överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 7 i denna bilaga och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser får tillämpas.

Tabell 7

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Nätaggregatets verkningsgrad (%)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %.

Effektfaktor

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Effektförbrukning vid tomgång, Pidle och maximal effekt (W)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Verkningsgrad och prestanda i aktivt läge

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.


BILAGA V

Riktmärken som avses i artikel 6

För tillämpningen av del 3 punkt 2 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG identifieras följande riktmärken:

De avser bästa tillgängliga teknik den 7 april 2019.

Riktmärkena för bästa tillgängliga teknik på marknaden för servrar och nätbaserade datalagringsprodukter är följande.

Tabell 8

Riktmärken för energiförbrukning vid tomgång, serververkningsgrad och driftsförhållande

Produkttyp

Effektförbrukning vid tomgång, W

Verkningsgrad i aktivt läge

Driftsförhållandeklass

Tornserver, 1 sockel

21,3

17

A3

Rackserver, 1 sockel

18

17,7

A4

Rackserver, 2 socklar, låg prestanda

49,9

18

A4

Rackserver, 2 socklar, hög prestanda

67

26,1

A4

Rackserver, 4 socklar

65,1

34,8

A4

Bladserver, 2 socklar

75

47,3

A3

Bladserver, 4 socklar

63,3

21,9

A3

Motståndskraftig server, 2 socklar

222

9,6

A3

Datalagringsprodukter

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

A3


Tabell 9

Riktmärken för nätaggregatets verkningsgrad vid 10, 20, 50 och 100 % belastning och effektfaktor vid 20 eller 50 % belastning

Nätaggregatets nominella effekt

10 %

20 %

50 %

100 %

< 750 W

91,17 %

93,76 %

94,72 %

Effektfaktor > 0,95

94,14 %

≥ 750 W

95,02 %

95,99 %

Effektfaktor > 0,95

96,09 %

94,69 %


BESLUT

18.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/67


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/425

av den 12 mars 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet (1) (nedan kallat avtalet) ingicks av unionen genom rådets beslut (EU) 2018/1089 (2) och trädde i kraft den 1 september 2018.

(2)

Avtalet ger en solid rättslig ram för samarbete avseende bekämpning av bedrägerier och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet. Sådant samarbete kommer att ha nytta av samma verktyg som de som för närvarande används av medlemsstaterna för administrativt samarbete och indrivning av fordringar, såsom elektroniska plattformar och e-formulär.

(3)

Den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet ska utfärda rekommendationer och anta beslut för att säkerställa att avtalet fungerar och genomförs väl.

(4)

Den gemensamma kommittén ska vid sitt första sammanträde anta sin arbetsordning, förfarandet för ingående av avtalen om servicenivå och andra beslut som rör säkerställande av att avtalet genomförs och fungerar väl.

(5)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som på unionens vägnar ska intas i den gemensamma kommittén, eftersom avtalen om servicenivå och andra beslut kommer att bli bindande för unionen.

(6)

Unionen bör företrädas av kommissionen i den gemensamma kommittén i enlighet med artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det första mötet i den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet ska grunda sig på de utkast till beslut av gemensamma kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2019.

På rådets vägnar

E.O. TEODOROVICI

Ordförande


(1)  EUT L 195, 1.8.2018, s. 3.

(2)  Rådets beslut (EU) 2018/1089 av den 22 juni 2018 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet (EUT L 195, 1.8.2018, s. 1).


UTKAST TILL

BESLUT nr 1/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH KONUNGARIKET NORGE OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE, BEDRÄGERIBEKÄMPNING OCH INDRIVNING AV FORDRINGAR PÅ MERVÄRDESSKATTEOMRÅDET

av den

om antagande av dess arbetsordning

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 41.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 41.1 i avtalet har en gemensam kommitté inrättats bestående av företrädare för parterna.

(2)

I enlighet med artikel 41.3 i avtalet ska den gemensamma kommittén själv anta sin arbetsordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma kommitténs arbetsordning, i enlighet med bilagan till detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På den gemensamma kommitténs vägnar

Ordförande


(1)  EUT L 195, 1.8.2018, s. 3.

BILAGA

Arbetsordning för den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet

Artikel 1

Sammansättning och ordförandeskap

1.   Den gemensamma kommittén ska bestå av företrädare för Europeiska unionen och Konungariket Norge (nedan gemensamt kallade parterna).

2.   Europeiska unionen (nedan kallad unionen) ska företrädas av Europeiska kommissionen. Konungariket Norge ska företrädas av […].

3.   Ordförandeskapet i den gemensamma kommittén ska innehas växelvis av de båda parterna under två kalenderår. Den första perioden löper ut den 31 december året efter avtalets ikraftträdande. Ordförandeskapet kommer först att innehas av unionen.

Artikel 2

Observatörer och sakkunniga

1.   Företrädare för unionens medlemsstater får delta som observatörer.

2.   Den gemensamma kommittén kan också tillåta andra personer som observatörer vid sina möten.

3.   Observatörer får tillåtas av ordföranden för att delta i diskussioner och tillhandahålla sakkunskap. De ska emellertid inte ha rösträtt och inte delta i formuleringen av den gemensamma kommitténs beslut och rekommendationer.

4.   Sakkunniga med särskild sakkunskap får också bjudas in att delta när det gäller särskilda punkter på dagordningen.

Artikel 3

Kallelse till möte

1.   Ordföranden ska minst en gång vartannat år sammankalla till möten i den gemensamma kommittén. Varje part får begära att ett möte ska sammankallas.

2.   Parterna ska fastställa och komma överens om datum och plats för varje möte.

3.   Möten kan även hållas med hjälp av telekonferens eller videokonferens.

4.   Ordföranden ska sända inbjudan till den andra parten, till de observatörer som avses i artikel 2.2 och till de sakkunniga som avses i artikel 2.4 minst 15 arbetsdagar före mötet. Europeiska kommissionen ska bjuda in de företrädare för unionens medlemsstater som avses i artikel 2.1.

5.   Mötena ska inte vara offentliga om inte annat avtalas. Gemensamma kommitténs överläggningar ska vara konfidentiella.

Artikel 4

Dagordning

1.   Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte och lämna den till parterna senast sex månader före mötet. Parterna ska komma överens om den slutliga dagordningen senast 15 arbetsdagar före mötet och ordföranden ska vidarebefordra den till parterna.

2.   Referensdokument och styrkande handlingar ska sändas till parterna senast den dag då den preliminära dagordningen skickas ut.

3.   Punkter på dagordningen som avser beslut av den gemensamma kommittén, begäran om att punkter ska tas upp på dagordningen och eventuella relaterade dokument ska meddelas den gemensamma kommittén minst sju månader före mötet.

Artikel 5

Sekretariatsstöd

1.   Ordföranden ska utföra sekretariatsuppgifterna i den gemensamma kommittén. All korrespondens till den gemensamma kommittén, inbegripet begäran om att ta upp eller ta bort punkter på dagordningen, ska riktas till ordföranden.

2.   Utan hinder av punkt 1 i den här artikeln ska kommissionen fungera som sekreterare för det överlämnande av statistiska uppgifter som föreskrivs enligt artiklarna 20 och 39 i avtalet.

Artikel 6

Mötesprotokoll

1.   Ordföranden ska upprätta ett utkast till protokoll efter varje möte. Ordföranden ska cirkulera protokollet utan dröjsmål och senast en månad efter mötet. Protokollet ska vara föremål för en ömsesidig överenskommelse mellan parterna.

2.   Ordföranden ska skicka det antagna protokollet till den andra parten.

Artikel 7

Antagande av beslut och rekommendationer

1.   Den gemensamma kommitténs beslut och rekommendationer ska föregås av en diskussion mellan parterna.

2.   Den gemensamma kommitténs beslut och rekommendationer ska antas under dess möten med enhällighet.

3.   Beslut och rekommendationer kan antas genom ett skriftligt förfarande om parterna är överens om detta.

Enligt det skriftliga förfarandet ska ordföranden sända utkast till beslut och rekommendationer till parterna och fastställa en tidsfrist inom vilken dessa ska uttrycka sin ståndpunkt. Om ingen av parterna invänder mot ett utkast till ett beslut eller en rekommendation före utgången av denna tidsfrist ska underförstådd överenskommelse anses föreligga om beslutet eller rekommendationen.

Ordföranden ska utan dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att den tidsfrist som avses i andra stycket har löpt ut informera parterna om resultatet av det skriftliga förfarandet.

Artikel 8

Kostnader

Varje part, och i tillämpliga fall varje observatör och sakkunnig, ska stå för de kostnader som uppkommer till följd av deltagandet i den gemensamma kommitténs möten.


UTKAST TILL

BESLUT nr 2/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH KONUNGARIKET NORGE OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE, BEDRÄGERIBEKÄMPNING OCH INDRIVNING AV FORDRINGAR PÅ MERVÄRDESSKATTEOMRÅDET

av den

om standardformulär för tillhandahållande av information, överföring av information via CCN/CSI-nätet och praktiska arrangemang för att organisera kontakterna mellan centrala kontaktkontor och kontaktorgan

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 41.1, och

av följande skäl:

(1)

Administrativt samarbete enligt avtal innefattar ömsesidigt informationsutbyte.

(2)

Verktyg för tillhandahållande av information, som t.ex. standardformulär och elektroniska kommunikationssystem, har redan genomförts inom ramen för rådets förordning (EU) nr 904/2010 (2) och rådets direktiv 2010/24/EU (3) och är helt förenliga med avtalets ram administrativt samarbete.

(3)

Det är nödvändigt att anta praktiska arrangemang för genomförandet av artikel 41.2 d, e, g och h i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Standardformulär för tillhandahållande av information

I enlighet med artiklarna 21.1 och 40.1 i avtalet ska de behöriga myndigheterna för tillhandahållande av information, enligt avdelningarna II och III i avtalet, använda de standardformulär som antagits för genomförandet av förordning (EU) nr 904/2010 och direktiv 2010/24/EU.

Standardformulärens struktur och utformning får anpassas till eventuella nya krav och funktioner i systemen för kommunikation och informationsutbyte, förutsatt att uppgifterna och informationen i dessa inte ändras väsentligt.

Artikel 2

Överföring av information via CCN/CSI-nätet

Alla uppgifter som överförs enligt avdelningarna II och III i avtalet ska överföras endast på elektronisk väg via Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI-nätet), såvida detta inte är ogenomförbart av tekniska skäl.

Artikel 3

Organisering av kontakterna mellan centrala kontaktkontor och kontaktorgan

1.   För att organisera kontakterna mellan de centrala kontaktkontor och de kontaktorgan som avses i artiklarna 4.2 b och 4.3 b i avtalet ska de behöriga myndigheterna använda de regler som antagits för genomförandet av direktiv 2010/24/EU.

2.   De centrala kontaktkontoren som utses enligt artikel 4.2 i avtalet ska hålla förteckningen över de kontaktorgan och de behöriga tjänstemän som utsetts i enlighet med artikel 4.3 och 4.4 uppdaterad och göra den tillgänglig för de andra centrala kontaktkontoren på elektronisk väg.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På den gemensamma kommitténs vägnar

Ordförande


(1)  EUT L 195, 1.8.2018, s. 3.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 31.3.2010, s. 1).


UTKAST TILL

BESLUT nr 3/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH KONUNGARIKET NORGE OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE, BEDRÄGERIBEKÄMPNING OCH INDRIVNING AV FORDRINGAR PÅ MERVÄRDESSKATTEOMRÅDET

av den

om förfarandet om ingående av avtal om servicenivå

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 41.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5 i avtalet ska ett avtal om servicenivå som ska säkerställa den tekniska kvaliteten på och omfattningen av tjänsterna för att systemen för kommunikations- och informationsutbyte ska fungera, ingås i enlighet med det förfarande som fastställs av den gemensamma kommittén. Av praktiska skäl är det emellertid lämpligt att ingå två separata avtal om servicenivå vilka vart och ett täcker olika aspekter av kommunikations- och informationsutbytessystemen.

(2)

Det är nödvändigt att anta praktiska arrangemang för genomförandet av artikel 5 i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Avtalen om servicenivå i bilagorna I och II till detta beslut ska ingås mellan Europeiska kommissionen, som företräder Europeiska unionen, och Konungariket Norge och ska vara bindande för parterna i avtalet från och med dagen efter det att den gemensamma kommittén har godkänt dem.

2.   Varje part i avtalet kan begära en översyn av avtalen om servicenivå genom att sända en begäran till den gemensamma kommitténs ordförande. Bestämmelserna i den senast ingångna versionen av det relevanta avtalet om servicenivå kommer att fortsätta att gälla till dess att den gemensamma kommittén fattar beslut angående de föreslagna ändringarna.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På den gemensamma kommitténs vägnar

Ordförande


(1)  EUT L 195, 1.8.2018, s. 3.

BILAGA I

Avtal om servicenivå för systemen och applikationerna för administrativt samarbete och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet

1.   TILLÄMPLIGA AKTER OCH REFERENSDOKUMENT

1.1   TILLÄMPLIGA AKTER

Detta avtal om servicenivå tar hänsyn till den förteckning över avtal och tillämpliga beslut som anges nedan.

Tabell 1

Tillämpliga akter

[AD.1.]

Avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet (EUT L 195, 1.8.2018, s. 3)

[AD.2.]

Beslut nr 2/2019 av den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet av den … [datum] om standardformulär för tillhandahållande av information, överföring av information via CCN/CSI-nätet och praktiska arrangemang för att organisera kontakterna mellan centrala kontaktkontor och kontaktorgan

1.2   REFERENSDOKUMENT

Detta avtal om servicenivå tar hänsyn till den information som tillhandahålls i nedanstående referensdokument. Tillämpliga versioner av dokumenten offentliggörs på CIRCABC- eller ITSM-webbportalen.

Tabell 2

Referensdokument

[RD.1.]

CCN Mail III User Guide for NAs (ITSM Web Portal)

[RD.2.]

CCN Intranet – Local Network Administrator Guide (ITSM Web Portal)

[RD.3.]

Statistics – Guidelines and instructions (ANNEX rev1) to SCAC No 560

[RD.4.]

VAT e-Forms – Functional Specifications

[RD.5.]

VAT e-Forms – Technical Specifications

[RD.6.]

Recovery e-Forms – Functional Specifications

[RD.7.]

Recovery e-Forms – Technical Specifications

[RD.8.]

CCN/CSI General Security Policy (ITSM Web Portal)

[RD.9.]

CCN Gateway Management Procedures (ITSM Web Portal)

[RD.10.]

CCN/CSI Baseline Security Checklist (ITSM Web Portal)

2.   TERMINOLOGI

2.1   AKRONYMER

Tabell 3

Akronymer

AKRONYM

DEFINITION

CCN/CSI

Common Communication Network/Common System Interface (det gemensamma kommunikationsnätet/det gemensamma systemgränssnittet)

CET

Central European Time (medeleuropeisk tid)

CIRCABC

Communication and Information Resource Centre Administrator (kommunikations- och informationsresurs för förvaltningar, företag och privatpersoner)

DG

Directorate General (generaldirektorat)

EoF

Exchange of Forms (utbyte av formulär)

ITIL (1)

Information Technology Infrastructure Library (internationellt erkänd uppsättning bästa praxis och normer som stöder förvaltning av it-tjänster)

ITSM

Information Technology Service Management (ram för styrning av it-tjänster)

Party

Inom ramen för detta avtal om servicenivå ska med part avses antingen Norge eller Europeiska kommissionen.

VAT

Value Added Tax (mervärdesskatt)

2.2   DEFINITIONER

Tabell 4

Definitioner

UTTRYCK

DEFINITION

MET

Medeleuropeisk tid, GMT + 1 och under sommartid GMT + 2 timmar

Arbetsdagar och arbetstider (ITSM service desk)

7:00 till 20:00 (MET), fem dagar i veckan (måndag–fredag inklusive semesterdagar)

3.   INLEDNING

Detta dokument består av ett avtal om servicenivå mellan Konungariket Norge (nedan kallat Norge) och Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen), nedan gemensamt kallade parterna i avtalet om servicenivå.

3.1   TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR AVTALET OM SERVICENIVÅ

I artikel 5 i avtalet fastställs att ”Ett avtal om servicenivå, vilket ska sörja för den tekniska kvaliteten på och omfattningen av tjänsterna för att kommunikations- och informationsutbytessystemen ska fungera, ska ingås.”

Detta avtal om servicenivå fastställer förhållandet mellan Norge och kommissionen avseende användningen av system och applikationer för administrativt samarbete och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet, samt mellan Norge och medlemsstaterna om utbyte av formulär.

Följande system är operativa och omfattas av villkoren i avtalet om servicenivå:

Utbyte av formulär (EoF).

Övervakning, statistik och testning.

Kommissionen styr förfarandet för att nå enighet om administrativt samarbete med hjälp av informationsteknik. Detta inbegriper standarder, förfaranden, verktyg, teknik och infrastruktur. Stöd tillhandahålls Norge för att säkerställa att system för informationsutbyte finns tillgängliga och genomförs på ett korrekt sätt. Kommissionen tillhandahåller också övervakning, tillsyn och utvärdering av det övergripande systemet. Dessutom tillhandahåller kommissionen Norge riktlinjer som ska iakttas vid detta utbyte av uppgifter.

Alla mål som anges i avtalet om servicenivå kommer bara att tillämpas under normala arbetsförhållanden.

I fråga om händelser som utgör fall av force majeure kommer avtalet om servicenivå för Norge tillfälligt att upphöra att gälla under den tid som dessa force majeure-villkor föreligger.

Force majeure innebär en oförutsebar händelse som är utanför Norges eller kommissionens kontroll och som inte beror på att den ansvariga parten vidtar någon åtgärd eller underlåter att vidta förebyggande åtgärder. Sådana händelser är statliga åtgärder, krig, brand, explosion, översvämning, import- eller exportregleringar eller embargon och arbetsmarknadskonflikter.

Den part som åberopar force majeure ska utan dröjsmål underrätta den andra parten om att det inte är möjligt att tillhandahålla tjänster eller uppnå målen i avtalet om servicenivå på grund av force majeure-incidenter och ange de berörda tjänsterna och målen. När force majeure-incidenten har upphört ska den berörda parten också utan dröjsmål underrätta den andra parten.

3.2   AVTALSPERIOD

Avtalet om servicenivå är bindande för parterna från dagen efter det att den gemensamma kommitté som inrättades genom artikel 41 i avtalet (nedan kallad den gemensamma kommittén) har godkänt detta.

4.   SKYLDIGHETER

Syftet med detta avtal om servicenivå är att säkerställa kvaliteten på och omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas av kommissionen och Norge för att göra de angivna systemen och applikationerna för administrativt samarbete och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet tillgängliga för Norge och kommissionen.

4.1   TJÄNSTER SOM KOMMISSIONEN TILLHANDAHÅLLER NORGE

Kommissionen ska göra följande tjänster tillgängliga:

Operativa tjänster:

Hjälpcentral och funktioner:

a)

Hjälpcentraltjänst.

b)

Incidenthantering.

c)

Övervakning och anmälan.

d)

Utbildning.

e)

Hantering av informationssäkerhet.

f)

Rapportering och statistik.

g)

Rådgivning.

Referenscentrum:

a)

Informationshantering.

b)

Dokumentationscentrum (CIRCABC).

För att kunna erbjuda dessa tjänster ska kommissionen upprätthålla följande tillämpningar:

Statistiska applikationer.

CIRCABC.

Stödtjänstverktyg.

4.2   TJÄNSTER SOM NORGE TILLHANDAHÅLLER KOMMISSIONEN

Norge ska göra följande:

Ge kommissionen all tillgänglig information som är av relevans för hur de tillämpar avtalet.

Underrätta kommissionen om eventuella exceptionella omständigheter.

Årligen tillhandahålla statistik om det tillhandahållande av information som anges i artikel 20 i avtalet.

5.   ÖVERSYN AV SERVICENIVÅ

Detta kapitel innehåller en detaljerad beskrivning av de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på de tjänster som ska tillhandahållas av kommissionen och Norge som beskrivs ovan.

5.1   KOMMISSIONENS SERVICENIVÅER

5.1.1   Service desk

5.1.1.1   Avtal

Kommissionen ska tillhandahålla en service desk för att kunna svara på eventuella frågor och rapportera alla problem som Norge erfar vad gäller system och applikationer för administrativt samarbete och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet eller någon komponent som kan påverka dem. Denna service desk kommer att drivas av ITSM och dess öppettider ska vara desamma som ITSM:s arbetstider.

ITSM service desk ska vara tillgänglig under minst 95 % av driftstiden. Alla frågor eller problem kan meddelas service desk under ITSM:s arbetstider per telefon, fax eller e-post och efter arbetstid via e-post eller fax. När dessa frågor eller problem sänds efter ITSM:s arbetstider ska de automatiskt anses ha kommit fram kl. 8:00 MET nästa arbetsdag.

Service desk ska registrera och klassificera tjänsteförfrågningarna i ett verktyg för hantering av dessa och underrätta den rapporterande parten om varje förändring av status avseende deras tjänsteförfrågningar.

ITSM ska ge en första support till användarna och vidarebefordra alla tjänsteförfrågningar som en annan part är ansvarig för (t.ex. utvecklargruppen, ITSM:s uppdragstagare) inom den angivna tidsfristen. ITSM ska säkerställa efterlevnaden av tidsfristerna för registrering i minst 95 % av de fall som inträffar under en rapporteringsmånad.

ITSM ska övervaka svarstiden för alla tjänsteförfrågningar och inleda ett upptrappningsförfarande genom att underrätta kommissionen om svarstiden överstiger ett på förhand fastställt tröskelvärde, som kommer att bero på typen av problem.

Prioriteringsnivån avgör både reaktions-och svarstiderna. Den fastställs av ITSM, men medlemsstaterna eller kommissionen får begära en särskild prioritetsnivå.

Registreringstiden är det maximala tidsintervall som får förflyta mellan tidpunkten för mottagandet av e-postmeddelandet och sändandet av mottagningsbeviset per e-post.

Svarstiden är tidsintervallet mellan registrering av incidenten och den tidpunkt då information om problemlösning sänds till den som anmält incidenten. Detta omfattar även tiden för att avsluta incidenten.

Dessa ska inte vara absoluta tidsfrister, eftersom de bara tar hänsyn till den tid när ITSM hanterar tjänsteförfrågningar. När en tjänsteförfrågan skickas till Norge, kommissionen eller en annan part (t.ex. utvecklingsteamet, ITSM:s uppdragstagare) ingår inte denna tid i ITSM:s svarstid.

ITSM ska säkerställa efterlevnaden av tidsfristerna för registrering och svar i minst 95 % av de fall som inträffar under en rapporteringsmånad.

Tabell 5

Registreringstider och svarstider (arbetstimmar/dagar)

PRIORITERING

REGISTRERINGSTID

SVARSTID

P1: Kritisk

0,5 timmar

4 timmar

P2: Hög prioritet

0,5 timmar

13 timmar (1 dag)

P3: Medelprioritet

0,5 timmar

39 timmar (3 dagar)

P4: Låg prioritet

0,5 timmar

65 timmar (5 dagar)

5.1.1.2   Rapportering

Kommissionen ska rapportera om alla tjänsteförfrågningar som rör system och applikationer för administrativt samarbete och indrivning av fordringar i fråga om mervärdesskatt enligt följande:

Alla tjänsteförfrågningar som avslutats under månaden för Norge.

Alla tjänsteförfrågningar som skapats under månaden för Norge.

Alla tjänsteförfrågningar som pågår på rapporteringsdagen och vid rapporteringstidpunkten för Norge.

5.1.2   Statistiktjänst

5.1.2.1   Avtal

Kommissionen ska ta fram statistik om antalet utbytta formulär på området mervärdesskatt och indrivning genom användning av CCN/Mail, som finns på ITSM-webbportalen.

5.1.2.2   Rapportering

Kommissionen ska utarbeta en rapport om rapporterna om överensstämmelsetester, i tillämpliga fall, och göra dem tillgängliga för Norge.

5.1.3   Utbyte av formulär

5.1.3.1   Avtal

Följande tabell visar den maximala tidsfristen för överföring eller svarstid för utbyte av formulär enligt definitionen i lagstiftningen.

Tabell 6

Tidsfrist för utbyte av formulär

CCN/Mail e-brevlåda

Formulär

Tidsfrist

VIESCLO

Utbyte av information enligt artiklarna 7, 10, 12 och 18 i avtalet

Allmänt informationsutbyte

Tidsfristen för att lämna information är så snart som möjligt och senast tre månader efter dagen för begäran (artikel 8 i avtalet).

Om den tillfrågade myndigheten redan förfogar över informationen ska tidsfristen förkortas till högst en månad (artikel 8 i avtalet).

VIESCLO

Utbyte av information enligt artiklarna 7, 10, 12 och 18 i avtalet

Begäran om delgivning

Begäran om delgivning med omedelbart svar (artikel 12 i avtalet).

TAXFRAUD

Utbyte av information enligt artiklarna 7, 10, 12 och 18 i avtalet

Utbyten för bedrägeribekämpning

Information om skenföretag ska sändas så snart som informationen blir tillgänglig.

TAXAUTO

Automatiskt utbyte

De informationskategorier som omfattas av automatiskt utbyte, i enlighet med artikel 11 i avtalet, ska fastställas av den gemensamma kommittén.

REC-A-CUST; REC-B-VAT;

REC-C-EXCISE;

REC-D-INCOME-CAP;

REC-E-INSUR;

REC-F-INHERIT-GIFT;

REC-G-NAT-IMMOV;

REC-H-NAT-TRANSP;

REC-I-NAT-OTHER;

REC-J-REGIONAL;

REC-K-LOCAL; REC-L-OTHER; REC-M-AGRI

Begäran om information i enlighet med artikel 22 i avtalet

Begäran om delgivning i enlighet med artikel 25 i avtalet

Begäran om indrivning i enlighet med artikel 27 i avtalet

Begäran om säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 33 i avtalet

Begäran om information:

mottagningsbevis inom sju kalenderdagar.

uppdatering vid utgången av sex månader från dagen för mottagningsbevis.

Begäran om delgivning:

mottagningsbevis inom sju kalenderdagar.

Begäran om indrivning och begäran om säkerhetsåtgärder:

mottagningsbevis inom sju kalenderdagar.

uppdatering vid utgången av varje sexmånadersperiod från dagen för mottagningsbevis.

5.1.3.2   Rapportering

Norge ska också årligen överlämna statistik till kommissionen via e-post om det tillhandahållande av information som anges i artiklarna 20 och 39 i avtalet [RD.3.].

5.1.4   Problemhantering

5.1.4.1   Avtal

Norge ska upprätthålla en lämplig mekanism för registrering (2) och uppföljning av eventuella problem som påverkar deras applikationsserver, systemprogramvara, data och applikationsprogramvara.

Problem med någon del av CCN-nätet (nätslussar och/eller Exchange Mail-servrar) ska omedelbart rapporteras till ITSM.

5.1.4.2   Rapportering

Norge ska underrätta ITSM när det har ett internt problem med den tekniska infrastruktur som rör deras egna system och applikationer för administrativt samarbete och indrivning av fordringar i fråga om mervärdesskatt.

Om Norge anser att ett problem som rapporterats till ITSM inte åtgärdats, hanterats eller lösts på ett tillfredsställande sätt, ska Norge rapportera detta till kommissionen så snart som möjligt.

5.1.5   Säkerhetshantering

5.1.5.1   Avtal (3)

Norge ska skydda sina system och applikationer för administrativt samarbete och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt mot säkerhetsöverträdelser och hålla reda på alla eventuella säkerhetsöverträdelser och eventuella säkerhetsförbättringar som görs.

Norge ska tillämpa de säkerhetsrekommendationer och/eller krav som anges i följande dokument:

Tabell 7

Säkerhetsrekommendationer

Namn

Version

Datum

https security recommendations of CCN /Mail III Webmail access – Ref. CCN /Mail III User Guide for NAs

3.0

15.6.2012

Security recommendations of CCN /Mail III Webmail access – Ref. CCN Intranet – Local Network Administrator Guide

4.0

11.9.2008

5.1.5.2   Rapportering

Norge ska vid behov rapportera till kommissionen om eventuella säkerhetsöverträdelser och om eventuella åtgärder som vidtagits.

5.2   NORGES SERVICENIVÅER

5.2.1   Alla områden av servicenivåhantering

5.2.1.1   Avtal

Norge ska registrera alla otillgänglighetsproblem eller ändringar (4) när det gäller tekniska, funktionella och organisatoriska aspekter av Norges system och applikationer för administrativt samarbete och indrivning av fordringar i fråga om mervärdesskatt.

5.2.1.2   Rapportering

Norge ska vid behov underrätta ITSM om eventuella otillgänglighetsproblem eller ändringar när det gäller tekniska, funktionella eller organisatoriska aspekter av deras system. ITSM måste alltid underrättas om eventuella ändringar avseende den operativa personalen (operatörer, systemadministratörer).

5.2.2   Service desk

5.2.2.1   Avtal

Norge ska tillhandahålla en service desk för att hantera incidenter som hänförs till Norge, för att ge bistånd och utföra tester. Arbetstiderna för denna service desk bör vara desamma som ITSM service desk under ITSM:s arbetsdagar. Norges service desk ska fungera åtminstone mellan kl. 10:00–16:00 medeleuropeisk tid under arbetsdagar, utom under nationella helgdagar. Det rekommenderas att Norges service desk följer riktlinjerna för ITIL:s stödtjänst vad gäller hanteringen av frågor och incidenter.

5.2.2.2   Rapportering

Norge ska vid behov underrätta ITSM i samband med problem med åtkomst till dess service desk.

6.   KVALITETSMÄTNING

6.1   AVTAL

Kommissionen ska utvärdera de rapporter (verksamhetsrapporter som genereras av ITSM, anmälningar, statistik och annan information) som tas emot från ITSM och Norge, fastställa graderna av efterlevnad av detta avtal om servicenivå och vid problem kontakta Norge för att lösa problemet och säkerställa att kvaliteten på tjänsterna överensstämmer med detta avtal.

6.2   RAPPORTERING

Kommissionen ska varje månad rapportera till Norge om servicenivån enligt avsnitt 5.1.2.

7.   GODKÄNNANDE AV AVTALET OM SERVICENIVÅ

Avtalet om servicenivå måste godkännas av den gemensamma kommittén för att vara tillämpligt.

8.   ÄNDRINGAR AV AVTALET OM SERVICENIVÅ

Avtalet om servicenivå kommer att ses över efter en skriftlig begäran från kommissionen eller Norge till gemensamma kommittén.

Till dess att den gemensamma kommittén beslutar om de föreslagna ändringarna kommer bestämmelserna för det befintliga avtalet om servicenivå att gälla. Den gemensamma kommittén fungerar som beslutsinstans för det nuvarande avtalet.

9.   KONTAKTPUNKT

För frågor eller kommentarer om detta dokument, kontakta:

TJÄNSTELEVERANTÖR – SERVICE DESK

support@itsmtaxud.europa.eu


(1)  ITIL: http://www.itil-officialsite.com

http://www.best-management-practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf

(2)  Kopplat till problem- och förändringshanteringsprocesser i ITIL.

(3)  Dessa är de dokumentversioner som finns tillgängliga vid tidpunkten för utarbetandet av detta avtal om servicenivå. Läsaren uppmanas att kontrollera eventuella senare uppdateringar på CCN/CSI-portalen (http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal/DesktopDefault.aspx?tabid=1).

(4)  Användning av principer som beskrivs i incidenthanteringen i ITIL rekommenderas.

BILAGA II

Avtal om servicenivå för Gemensamma kommunikationsnätet / Gemensamma systemgränssnittet (nedan kallat CCN/CSI SLA)

1.   TILLÄMPLIGA AKTER OCH REFERENSDOKUMENT

1.1   TILLÄMPLIGA AKTER

Detta CCN/CSI SLA tar hänsyn till den förteckning över avtal och tillämpliga beslut som anges nedan.

Tabell 1

Tillämpliga akter

[AD.1.]

Avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet (nedan kallat avtalet) (EUT L 195, 1.8.2018, s. 3)

[AD.2.]

Beslut nr 2/2019 av den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet av den … [datum] om standardformulär för tillhandahållande av information, överföring av information via CCN/CSI-nätet och praktiska arrangemang för att organisera kontakterna mellan centrala kontaktkontor och kontaktorgan

1.2   REFERENSDOKUMENT

Detta CCN/CSI SLA tar hänsyn till den information som lämnas i nedanstående referensdokument. Tillämpliga versioner av dokumenten är de som fanns tillgängliga vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal.

Tabell 2

Referensdokument

ID

REFERENCE

TITLE

VERSION

RD1

CCN-COVW-GEN

CCN/CSI & SPEED2 Systems Overview

EN18.01

RD2

CCN-CMPR-GW

CCN Gateways Management Procedures

EN19.20

RD3

CCN-CSEC-POL

CCN/CSI General Security Policy

EN05.00

RD4

CCN-CSEC-BSCK

CCN/CSI Baseline Security Checklist

EN03.00

RD5

CCN-CLST-ROL

Description of CCN/CSI roles

EN02.10

RD6

CCN-CNEX-031

External note 031 – Procedure for the Move of a CCN/CSI Site

EN06.20

RD7

CCN-CNEX-060

External Note 060 – Install new CCN Site

EN02.20

RD8

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB-Application Programming Guide (C Language)

EN11.00

2.   TERMINOLOGI

2.1   AKRONYMER

Tabell 3

Akronymer

AKRONYMER

DEFINITION

ACT

Application Configuration Tool (applikationskonfigurationsverktyg)

AIX

IBM Unix OS (IBM:s operativsystem för Unix)

CCN

Common Communication Network (gemensamma kommunikationsnätet)

CCN/CSI

Common Communication Network / Common System Interface (gemensamma kommunikationsnätet/gemensamma systemgränssnittet)

CCN/WAN

Framework service for the provision of network services to CCN (ramavtal för tjänster för tillhandahållandet av nättjänster för CCN)

CI

Configuration Item (konfigurationsenhet)

CIRCABC

Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens (kommunikations- och informationsresurs för förvaltningar, företag och privatpersoner)

COTS

Common Off The Shelf (kommersiellt tillgängliga mjukvaruprodukter)

CPR

Customer Premises Router (routrar i kundens lokaler)

CSA

CCN Security Administrator (säkerhetsadministratör för CCN)

CSI

Common System Interface (gemensamma systemgränssnittet)

DG

Directorate General (generaldirektorat)

DMZ

De-Militarised Zone (demilitariserad zon)

EC

European Commission (Europeiska kommissionen)

HPUX

Hewlett Packard Unix Operating System (HP:s operativsystem för Unix)

HTTP

Hyper Text Transport Protocol

HTTPS

Hyper Text Transport Protocol - Secure

HVAC

Heating, Ventilating, and Air-Conditioning (värme, ventilation och luftkonditionering)

HW

Hardware (hårdvara)

IKT

Information and Communication Technology (informations- och kommunikationsteknik)

IMAP

Internet Message Access Protocol

IP

Internet Protocol (IP-adress)

ITCAM

IBM Tivoli Composite Application Manager

ITSM

Information Technology Service Management (ram för styrning av it-tjänster)

LAN

Local Area Network (lokalt nät)

LSA

Local System Administrator (lokal systemadministratör)

MQ

IBM MQ Series SW

MVS

Multiple Virtual Storage

NA

National Administration (nationell förvaltning)

OBS

Orange Business Services

OS

Operating System (operativsystem)

OSP

Obligation of the Service Provider (skyldighet för tjänsteleverantören)

OSR

Obligation of the Service Requester (skyldighet för den som begär tjänsten)

PoP

Point of Presence

QA

Quality Assurance (kvalitetssäkring)

RAP

Remote API Proxy

RD

Reference Document (referensdokument)

SMTP

Simple Mail Transport Protocol

SQI

Service Quality Indicator (indikator för servicekvalitet)

SSG

Secure Services Gateways (Juniper Encryption box)

SW

Software (programvara)

TAXUD

Taxation and Customs Union (skatter och tullar)

TCP

Transmission Control Protocol

UPS

Uninterruptible Power Supply (avbrottsfri kraftförsörjning)

WAN

Wide Area Network (icke-lokalt datornät)

2.2   DEFINITIONER AV TERMER FÖR CCN/CSI SLA

Tabell 4

Definitioner

TERM

BESKRIVNING

Rapporteringsperiod

Den tid som omfattas är en månad.

Arbetsdag

Arbetsdagarna är tjänsteleverantörens service desks arbetsdagar. Dessa är sju dagar i veckan inklusive helgdagar.

Öppettider

Öppettiderna är tjänsteleverantörens service desks öppettider. Dessa är dygnet runt under arbetsdagar.

Tjänstgöringsperiod

Tjänsteleverantörens tjänstgöringsperiod täcker de timmar som service desk är öppen. Tjänstgöringen säkerställs av tjänsteleverantörens service desk dygnet runt, sju dagar i veckan inklusive helgdagar.

Beroende på CI:s servicefönster vidtas omedelbar åtgärd (24/7) eller så planeras interventionen till nästa dag. Brev, fax, e-post och elektroniska ansökningar (genom ITSM-portalen) godtas alltid. Inkommande ansökningar registreras som tjänsteförfrågningar i tjänsteleverantörens Service Desk management system.

3.   INLEDNING

Detta dokument består av ett gemensamt avtal om servicenivå för Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI SLA) mellan Europeiska kommissionen (nedan kallad tjänsteleverantör) och Konungariket Norge (nedan kallat den som begär tjänsten), nedan gemensamt kallade parterna i avtalet om servicenivå.

I synnerhet inbegriper tjänsteleverantören de organisatoriska enheterna i GD Skatter och tullar, enligt nedan:

GD Skatter och tullar enhet B2 samordnar alla CCN/CSI-verksamheter.

ITSM3 Operations tillhandahåller operativa tjänster.

CCN2DEV tillhandahåller CCN-programvara (utveckling och korrigerande underhållstjänster).

Leverantör av transeuropeiskt stamnät (CCN/WAN, för närvarande OBS).

Baserat på arten på den tjänst som begärs kommer en av tjänsteleverantörerna att fullgöra uppgiften.

Den som begär tjänsten är den nationella förvaltningen i Konungariket Norge. De berörda organisatoriska enheterna inom den nationella förvaltningen är följande:

Det nationella CCN-stödcentrumet som ansvarar för stöd och förvaltning av GD Skatter och tullars CCN-infrastrukturutrustning placerad hos nationella förvaltningar samt den nationella infrastruktur som stöder de applikationer som drivs via CCN/CSI-infrastrukturen.

Det nationella stödcentrumet för applikationen som ansvarar för det nationella stödet för kommissionens applikationer som drivs i den nationella domänen och som använder CCN/CSI-infrastrukturtjänster.

Den nationella applikationens utvecklingsteam som ansvarar för utvecklingen av applikationer med hjälp av CCN/CSI-infrastrukturen, inklusive deras underleverantörer.

3.1   TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR CCN/CSI SLA

I artikel 5 i avtalet fastställs att ”Ett avtal om servicenivå, vilket ska sörja för den tekniska kvaliteten på och omfattningen av tjänsterna för att kommunikations- och informationsutbytessystemen ska fungera, ska ingås.”

Detta CCN/CSI SLA anger förhållandet mellan kommissionen (tjänsteleverantör) och Konungariket Norge (den som begär tjänsten) avseende den operativa fasen av CCN/CSI-systemet.

Det fastställer den erforderliga nivån på den tjänst som tillhandahålls den som begär tjänsten. I det föreskrivs också en ömsesidig förståelse för de berörda parternas förväntningar på servicenivå och det ansvar som åvilar de berörda parterna i avtalet om servicenivå.

I detta dokument beskrivs de tjänster och tjänstenivåer som tjänsteleverantören för närvarande tillhandahåller.

Alla mål som anges i CCN/CSI SLA kommer bara att tillämpas under normala arbetsförhållanden.

I fråga om händelser som utgör fall av force majeure ska ingen part vara ansvarig för en eventuell underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter, om denna underlåtenhet beror på naturkatastrofer (t.ex. brand, översvämning, jordbävning, storm, orkan eller annan naturkatastrof), krig, invasion, handling förövad av utländska fiender, krigshandlingar (med eller utan krigsförklaring), inbördeskrig, uppror, revolution, folkresning, militärkupp eller annan statskupp, militär eller annan konfiskering, terroristverksamhet, nationalisering, regeringsbeslut, blockad, embargo, arbetsmarknadskonflikt, strejk, lockout, avbrott eller på att det kommersiella elnätet inte fungerat under längre tid.

3.2   CCN/CSI-TJÄNSTER – DEFINITION OCH EGENSKAPER

Det Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet är ett verktyg för utbyte av skatteinformation mellan nationella förvaltningar i fråga om beskattning och bedrägeribekämpning. De viktigaste egenskaperna i CCN/CSI-systemets infrastruktur förtecknas nedan:

Tabell 5

Egenskaper hos de tjänster som tillhandahålls genom CCN/CSI

TRANSEUROPEISKT

CCN/CSI erbjuder dem som begär tjänsten global WAN-åtkomst genom ett antal Points of Presence (PoP) i varje medlemsstat, anslutande länder och Konungariket Norge. CCN/CSI-stamnätet erbjuder kapacitet och resiliens som krävs för att tillhandahålla en hög tillgänglighetsgrad för dem som begär tjänster.

FLERA PLATTFORMAR

Möjliggör driftskompatibilitet mellan heterogena plattformar (Windows, Linux, Solaris, AIX, HPUX, SVR4, IBM MVS osv.) via en i hög grad flyttbar kommunikationsstack (CSI) som installerats på nationella standardtillämpningsplattformar.

FLERA PROTOKOLL

Stöder olika protokoll och utbytesparadigm:

CSI-protokollet stöder synkrona och asynkrona (begäran/svar) kommunikationsparadigmer (CCN/CSI-kanal).

HTTP/S-protokoll för interaktiv åtkomst till CCN-intranätstjänster (CCN-intranätskanal).

POP-, IMAP, SMTP-protokoll för utbyte av e-postmeddelanden mellan nationella förvaltningar men också mellan applikationer (CCN Mail III-kanal).

SKYDDAT

Informationsutbyte via CCN/CSI-nätet skyddas för att säkerställa optimal konfidentialitet och dataintegritet. Säkerhetstjänster inbegriper:

Site-to-site-kryptering (IPSec256-bits) och skydd mot oönskad åtkomst med hjälp av brandväggar/krypteringsutrustning installerade vid varje CCN/CSI-anläggning.

Mekanismer för åtkomstkontroll (autentisering, auktorisering, registrering) på anläggningsnivå vid CCN-nätsluss, understödd av lokala förvaltningsverktyg (ADM3G).

Skydd på sessionsnivå med hjälp av kryptering på meddelandenivå (CSI-säkrad), SSL v.3-baserad ömsesidig autentisering och kryptering (HTTPS), POP-S och IMAP-S (säker e-posttransport).

HANTERADE TJÄNSTER

CCN/CSI-infrastrukturen tillhandahåller också hanterade tjänster till dem som begär tjänster inklusive följande

Central övervakning.

Registrering av händelser.

Produktion av statistik om CSI och CCN Mail III-utbyten av meddelanden (storlek, antal meddelanden, matris) och statistik om CCN-nätslussar och CCN Mail III.

Användaradministration (ADM3G) och katalogtjänster.

Validering av CSI-stackar.

Portaltjänster:

CCN Portal: onlineåtkomst till statistik, onlinehantering av remote API proxies (RAP).

ITSM-portal: nyhetsbrev online, dokumentation online och CSI-stackpaket, vanliga frågor om CCN.

ACT (Application Configuration Tool).

Spårning av tjänsteförfrågningar och stöd on-line.

3.3   AVTALSPERIOD

CCN/CSI SLA är bindande för parterna från dagen efter det att den gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 41 i avtalet (nedan kallad den gemensamma kommittén) har godkänt detta.

4.   SKYLDIGHETER

4.1   SKYLDIGHETER FÖR TJÄNSTELEVERANTÖREN (OSP)

Tjänsteleverantören ska:

Tabell 6

Skyldigheter för tjänsteleverantören (OSP)

[OSP1]

Driva CCN/CSI-nätets infrastruktur för att uppnå de servicenivåer som beskrivs i avsnitt 8.

[OSP2]

Välja de olika CCN/CSI-infrastrukturerna och programvarukomponenterna.

[OSP3]

Tillhandahålla underhåll av hårdvara och programvara för GD Skatter och tullars CCN-infrastrukturutrustning (t.ex. CCN-nätslussar) installerade i lokaler hos de som begär tjänsten och de centrala CCN Mail III-servrarna.

[OSP4]

Tillhandahålla övervakning av GD Skatter och tullars CCN-infrastrukturutrustning som installerats i lokaler hos de som begär tjänsten.

[OSP5]

Hantera CCN/CSI-revisionsunderlag.

[OSP6]

Hantera CCN/CSI-adresseringsplanen.

[OSP7]

Följa de regler och rekommendationer som lades fram i säkerhetsdokumenten:

CCN/CSI General Security Policy RD3.

CCN/CSI Baseline Security Checklist RD4.

[OSP8]

Då och då behöver den som begär tjänsten se till att tillgången till nätet inte reduceras på grund av underhåll eller annan förväntad otillgänglighet. I så fall kommer den som begär tjänsten att underrätta tjänsteleverantören minst en månad i förväg. Om den som begär tjänsten inte kan respektera denna tidsfrist kommer GD Skatter och tullar att avgöra ärendet.

[OSP9]

Alla programvarulicenser som används i CCN-nätslussar kommer att tillhandahållas av GD Skatter och tullar.

[OSP10]

Respektera CCN/CSI-anläggningens policy för säkerhetskopiering (se RD2).

[OSP11]

Granska systemet enligt RD2.

[OSP12]

Regelbundet genomföra kontroller av systemets säkerhet enligt RD2.

4.2   SKYLDIGHETER FÖR DEN SOM BEGÄR TJÄNSTEN (OSR)

Den som begär tjänsten ska göra följande:

Tabell 7

Skyldigheter för den som begär tjänsten (OSR)

Teknisk nivå och infrastrukturnivå

[OSR1]

Hysa GD Skatter och tullars CCN-infrastrukturutrustning som tillhandahålls av GD Skatter och tullar och tillhandahålla passande

rackutrymmen/lagringsutrymmen,

elförsörjning,

luftkonditionering.

[OSR2]

Se till att CCN/CSI-komponenterna är elektriskt anslutna till den avbrottsfria kraftförsörjningen. Särskilda anpassningar till lokala standarder (t.ex. adapterkontakter) ska tillhandahållas av den som begär tjänsten.

Operativ nivå och organisationsnivå

[OSR3]

Tilldela personal med ansvar för de uppgifter som anges i RD5.

[OSR4]

Säkerställa närvaro utanför normal arbetstid när det anses nödvändigt och begärs av tjänsteleverantören.

För vissa insatser som utförs av stamnätsoperatören eller av tjänsteleverantören kan tjänstekonsumenten komma att kräva samordning och/eller närvaro av den lokala systemadministratören. Ett varsel på en månad kommer att ges för att planera dessa verksamheter. Fullt samarbete är nödvändigt för att respektera den komplexa planeringen till följd av antalet anläggningar.

[OSR5]

Aldrig stoppa någon av GD Skatter och tullars CCN-infrastrukturutrustning utan formellt tillstånd från tjänsteleverantören.

[OSR6]

Begära ett formellt godkännande från tjänsteleverantören före installation av kompletterande maskin- eller programvarukomponenter som inte tillhör standardleveranspaketet på GD Skatter och tullars CCN-infrastrukturutrustning.

[OSR7]

Ge en tydlig beskrivning av upplevda/rapporterade incidenter som rapporterats av den som begär tjänsten.

[OSR8]

Samarbeta aktivt med tjänsteleverantören och/eller dennes företrädare när så krävs för leverans av tjänsterna.

Kommunikationsnivå

[OSR9]

Uteslutande använda kontaktpunkterna hos tjänsteleverantören och inom deras egen organisation.

[OSR10]

Underrätta tjänsteleverantören om eventuell avsaknad av kontaktpunkter under tjänsteleverantörens öppettider, eller åtminstone tillhandahålla en alternativ lösning som ger möjlighet att ersätta kontaktpunkterna.

[OSR11]

Underrätta tjänsteleverantören om eventuella ändringar av sina egna kontaktpunkter, minst fem arbetsdagar innan ändringen träder i kraft.

[OSR12]

Meddela tjänsteleverantören om alla planerade underhåll av INFRASTRUKTUREN som kan påverka GD Skatter och tullars CCN-infrastrukturutrustning hos tjänstekonsumenten (minst en vecka i förväg för all utrustning).

T.ex. planerade driftsavbrott avseende elkraft eller nätinfrastruktur, flytt av dokumentationscentra, ändring av ip-adress, …

[OSR13]

Underrätta tjänsteleverantören om eventuella externa problem såsom strömavbrott som inverkar negativt på driften av CCN-nätslussarna och applikationsplattformarna.

[OSR14]

Meddela tjänsteleverantören genom en formell begäran, åtminstone sex månader i förväg om varje flytt av GD Skatter och tullars CCN-infrastrukturutrustning. Den som begär tjänsten tar ansvar för kostnaderna för att flytta verksamheten. Se RD6 för mer information om förfarandet.

[OSR15]

Underrätta tjänsteleverantören om eventuella driftsavbrott avseende de skyddade länkarna mellan GD Skatter och tullars CCN-infrastruktur och den som begär tjänsten (nationell förvaltning eller annat GD).

[OSR16]

Underrätta tjänsteleverantören om eventuella driftsavbrott avseende plattformarna.

[OSR28]

Den som begär tjänsten uppmanas att meddela eventuella planerade lokala driftsavbrott i dokumentationscentra/datorrummet (inkl. WAN) 1 (en) arbetsvecka före avbrottet. Detta för att GD Skatter och tullar ska kunna informera alla andra berörda aktörer.

Säkerhet och användaradministration

[OSR17]

Hantera lokala användarkonton i CCN-nätslussen (se RD2).

[OSR18]

Vid behov bevilja tillstånd till fysisk tillgång till utrustning och personal på uppdrag av tjänsteleverantören.

[OSR19]

Bemyndiga lämpliga TCP-portar i tjänstekonsumentnätet (nationell domän) (se RD2).

[OSR20]

Säkerställa att nätkrypteringsutrustningen (för närvarande Juniper SSG) i anläggningen hos den som begär tjänsten finns i ett åtkomstkontrollerat område.

[OSR21]

Begränsa åtkomsten till all utrustning i GD Skatter och tullars CCN-infrastruktur till behörig personal. Åtkomsten ska tillåtas endast på begäran från CSA. Oönskad åtkomst till denna utrustning kan äventyra säkerheten eller åtminstone orsaka driftsavbrott i nätet.

[OSR22]

Följa de regler och rekommendationer som lades fram i säkerhetsdokumenten:

CCN/CSI General Security Policy RD5.

CCN/CSI Baseline Security Checklist RD6.

Utveckling av förvaltningen av applikationer

[OSR27]

Den som begär tjänsten är ensam ansvarig för utveckling av, stöd för och förvaltning av sina applikationer. De ska överensstämma med reglerna i RD8.

4.3   TJÄNSTER SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS AV TJÄNSTELEVERANTÖREN

4.3.1   It-service desk

Tjänsteleverantören erbjuder en konsoliderad it-service desk för hantering av incidenter och problem. It-service desk utvidgar utbudet av klassiska help desk-tjänster och erbjuder ett mer globalt fokuserat tillvägagångssätt som gör det möjligt att integrera företagens processer i CCN/CSI-tjänstehanteringen.

It-service desk hanterar inte bara incidenter, problem och frågor, utan tillhandahåller också ett gränssnitt för annan verksamhet, såsom begäran om ändring, underhållskontrakt, programvarulicenser, förvaltning av servicenivå, konfigurationshantering, tillgänglighetsförvaltning, säkerhetshantering och hantering av kontinuitet i tillhandahållande av it-tjänster.

It-service desk underrättar också spontant den som begär tjänsten om eventuell brådskande information och fungerar därmed som en central som vidarebefordrar information för den som begär tjänsten.

En underrättelse definieras som ett meddelande som utfärdats av tjänsteleverantören för att varna den som begär tjänsten om en händelse som kan påverka CCN/CSI-driften: otillgängliga nätslussar, systemavbrott, felfunktioner, infrastrukturunderhåll eller uppdatering av programvara.

It-service desks gränssnitt mot den som begär tjänsten nås genom tjänsteleverantörens kontaktpunkt eller genom ITSM-webbportalen, som tillhandahåller tjänster online till den som begär tjänsten såsom spårning av tjänsteförfrågningar, ACT och den CCN-webbportal som tillhandahåller nedladdningsutrymme för CSI-paket, tillgång till statistik och övervakningsuppgifter, osv.

4.3.1.1   Hantering av incidenter och problem

Denna tjänst behandlar incidenter som härrör från användare av service desk (inklusive systemdrift). En incident kan definieras som en enkel begäran om information eller förtydligande, men kan också kategoriseras som rapportering av en särskild komponent som inte uppfyller kraven.

En incident definieras som en oväntad händelse som inte ingår i infrastrukturens normala drift eller ett fel som försämrar en operativ CCN/CSI-tjänst. En incident är löst när tjänsten är återställd.

Incidenten kan hänföras till följande konfigurationsenheter (CI):

Hårdvara som tjänsteleverantören ansvarar för: CCN-nätslussar, säkerhetsanordningar, routrar i kundens lokaler (CPR) och andra nätanslutningsanordningar i EuroDomain-LAN (GD Skatter och tullars CCN-infrastruktur).

Programvara i krypteringsutrustning.

Systemprogramvara som används i nätslussarna: operativsystem, grundläggande programvara för kommunikation såsom TCP/IP osv.

Programvara från tredje part som används i nätslussarna som Tuxedo, MQSeries, Sun ONE Directory Server, PostgreSQL, Apache osv.

CCN Mail III.

CCN/CSI-programvara i nätslussarna.

CSI-programvara i applikationsplattformarna.

SIAP (Secure Internet Access Point) – Unified Defence.

Ett problem identifieras antingen genom en enstaka incident som har en extremt negativ inverkan på användartjänsten och för vilken orsaken är okänd eller genom flera incidenter som uppvisar likartade symptom. Ett problem är löst när orsaken har identifierats och avlägsnats.

När en incident inträffar undersöks situationen i syfte att återställa de operativa CCN/CSI-tjänsterna (vid behov) och för att hitta den bakomliggande orsaken till incidenten. Tjänsteleverantören bidrar till att lösa incidenter i den nationella förvaltningens tillämpningsprogramvara vid gränssnittet mot CCN/CSI, så länge som detta inte påverkar andra tjänster som tjänsteleverantören ska tillhandahålla. Tjänsteleverantörens bidrag består i att tillhandahålla information om den korrekta användningen av CCN/CSI. Det består inte i att delta i felsökning i den nationella förvaltningens tillämpningsprogramvara.

4.3.2   Verktyg som stöder tjänstehanteringen

Övervakning av CCN-nätslussinfrastruktur, applikationer och CCN-köer stöds av produktfamiljen IBM® Tivoli Monitoring (Tivoli Monitoring) och IBM Tivoli Composite Application Manager (ITCAM).

CCN Tivoli Monitoring and Reporting service, som baseras på IBM Tivoli Monitoring, tillhandahåller följande funktioner:

Övervaka applikationsköerna på CCN-nätslussar (WebSphere MQ).

Övervaka operativsystemets status i CCN-nätslussarna.

CPU-användning, diskutrymme, minnesanvändning, nätanvändning, processer.

Övervakning av hårdvara utanför bandet.

Övervaka aktiva processer i CCN-komponenter i CCN-nätslussarna.

Övervaka CCN Mail III-infrastrukturen.

Ge CCN Tivoli-användare en bild av tidigare övervakad information.

Generera fördefinierade varningsmeddelanden om tidigare övervakade komponenter.

Lämna in rapporter som bygger på insamlade historiska uppgifter (CCN Tivoli Data Warehouse).

Ge information om CCN/CSI-infrastrukturens tillgänglighet och prestanda över tiden, rapportera viktiga trender på ett konsekvent och integrerat sätt.

4.3.3   IKT – infrastrukturhantering och drift

Tjänsteleverantören ska installera, driva och upprätthålla CCN/CSI-driftsinfrastrukturen för att garantera de överenskomna tillgänglighetsnivåerna.

CCN/CSI-driftsinfrastrukturen består av EuroDomains reläanordningar (CCN-nätslussar), säkerhetsanordningar, routrar i kundens lokaler och telekommunikation.

Denna tjänst omfattar följande:

Tillgänglighetsförvaltning.

Beredskapshantering.

Hantering av applikationens konfigurationsdata.

Säkerhetshantering.

Tjänsten omfattar även följande:

Samordning av flytt av CCN/CSI-utrustning.

Samordning av ibruktagande av nya anläggningar.

Kapacitetsplanering för CCN-infrastruktur.

Uppföljning av ovan begärda verksamhet under det månatliga statusmötet. Detta möte är kvalitetssäkrat, med deltagande av alla avtalsslutande parter som bidrar till CCN/CSI-tjänsten.

Underlättande av begäran om frysning. Dessa kan bara ansökas av godkända användare hos en utsedd tjänsteman på GD Skatter och tullar.

Utformning, planering, uppbyggnad, drift, tekniskt stöd och utfasning av maskinvara, operativsystem och COTS.

Nättjänster.

Tjänster i anslutning till hårdvara, operativsystem och COTS.

Säkerhetskopiering och återställning.

Personalförvaltningstjänst.

Framtagning och underhåll av planer kopplade till förvaltning av IKT-infrastruktur, dvs. IKT-infrastrukturplan, tillgänglighetsplan, kapacitetsplan och kontinuitetsplan.

Genomförbarhetsstudier kopplade till infrastruktur.

4.3.3.1   Tillgänglighetsförvaltning

Den huvudsakliga tjänst som tjänsteleverantören måste tillhandahålla är att säkerställa att CCN/CSI-systemet fungerar på den tillgänglighetsnivå som krävs.

Tjänsteleverantören säkerställer att alla CCN/CSI-anläggningar är sammankopplade genom ett icke-lokalt datornät (WAN) som erbjuder den resiliens och kapacitet som krävs för att säkerställa väl fungerande kritiska verksamhetsapplikationer med hjälp av CCN/CSI-infrastrukturen och CCN/CSI-tjänsterna.

Tillgänglighetsförvaltningstjänsterna inbegriper följande:

Global åtkomst i alla sammankopplade nationella förvaltningar.

Tillhandahållandet av accessnätet (+ en backupledning) mellan den lokala WAN-åtkomstpunkten (PoP) och den nationella förvaltningens lokaler.

Installation, konfiguration och underhåll av den router som installerats i kundens lokaler.

Installation och underhåll av säkerhetsanordningar (dvs. SSG encryption-firewall box).

Kommunikationsnätslussar i DMZ i varje lokal anläggning (dvs. CCN-nätslussar).

Det centrala CCN Mail III-systemet.

Tjänsteleverantören tillhandahåller också statistiska uppgifter om tillgängligheten vilka samlats in under driften och en övervakningstjänst, både för proaktiv spårning av problem och statistiska ändamål.

4.3.3.2   Beredskapshantering

Tjänsteleverantören är ansvarig för CCN/CSI-komponenter i GD Skatter och tullars CCN-infrastruktur på varje CCN/CSI-anläggning.

Beredskapstjänsten syftar till att återställa de överenskomna servicenivåerna inom en överenskommen tidsram i händelse av partiell eller fullständig störning eller förstörelse av CCN/CSI-systemet genom att tillhandahålla hjälp till dem som begär tjänsten och sådant som:

Säkerhetskopiering av programvara för CCN-nätslussar (på alla anläggningar).

Central CCN-säkerhetskopieringsenhet.

Redundanta krypteringsmaskiner.

Omkoppling mellan nätslussar för produktion och säkerhetskopiering.

Reservenheter för hårdvaruenheter.

Dubbla telekommunikationslinjer för anslutning till CCN-stamnätet (på alla anläggningar).

Stöd samt installation och konfigurering av CCN/CSI-komponenter i GD Skatter och tullars CCN-infrastruktur.

Indrivningsförfaranden.

4.3.3.3   Hantering av applikationens konfigureringsdata

Denna tjänst avser tjänsteleverantörens hantering av konfigureringsdata, som krävs i CCN/CSI-applikationer.

Dessa konfigureringsdata lagras i det centrala CCN/CSI-registret. Förvaltningen av det centrala CCN/CSI-registret är delad mellan tjänsteleverantören och de nationella förvaltningarna. Varje nationell förvaltning ansvarar för förvaltningen av sina lokala CCN/CSI-användare. Resten förvaltas av tjänsteleverantören.

Exempel på konfigureringar som en förvaltning kan begära är följande:

Definition av en lokal förvaltningsprofil.

Registrering av en ansökan.

Registrering av en plats i kön för en ansökan.

Registrering av en meddelandetyp.

Validering av applikationens konfigureringsdata,

Registrering av förvaltningsuppgifter.

Förvaltning av kontaktlista.

4.3.4   Säkerhetshantering

Denna tjänst avser tjänsteleverantörens hantering av säkerhetskomponenter, som krävs i CCN/CSI-applikationer.

Säkerhet hanteras både på nivån för berörd serverutrustning (OS), nätverksutrustning och på driftsnivå.

Informationsutbyte via CCN/CSI-nätet skyddas för att säkerställa optimal konfidentialitet och dataintegritet.

Säkerhetstjänster inbegriper:

Site-to-site-kryptering och skydd mot oönskad åtkomst med hjälp av brandväggar/krypteringsutrustning.

Mekanismer för åtkomstkontroll (autentisering, auktorisering, registrering) på anläggningsnivå vid CCN-nätsluss, understödd av lokala förvaltningsverktyg (ADM3G).

Skydd på sessionsnivå med hjälp av kryptering på meddelandenivå (CSI-säkrad), SSL-baserad ömsesidig autentisering och kryptering SSL (HTTPS och NJCSI), POP-S och IMAP-S (säker e-posttransport).

En enhetlig försvarsmekanism för säker tillgång till internet för CCN-tjänster.

4.3.5   Dokumentationshantering

Tjänsteleverantören uppdaterar hela den tekniska dokumentation för CCN/CSI (dvs. tekniska dokument, handledningar, vanliga frågor, nyhetsbrev, kommande evenemang, osv.), som fungerar som dokumentationscentrum.

Detta inbegriper dokumentation som rör CCN/CSI-infrastrukturen: Oracle-Tuxedo, IBM-MQ, CCN-nätslussar, CCN Mail III, CSI programvara, förfaranden, rapporter, tidigare kommunikation med partner, osv.

Tjänsteleverantören sköter en förteckning över dokumentation med anknytning till CCN/CSI som kan överföras till den som begär tjänsten. Dessa dokument finns på CIRCABC och ITSM-portalen.

Tjänsteleverantören uppdaterar automatiskt förteckningen med den nyligen godkända versionen av dokumenten.

4.3.6   Rapportering och statistik

Tjänsteleverantören tillhandahåller den som begär tjänsten följande rapporteringsmetoder genom CCN och ITSM-webbportalen:

Uppgifter om tillgänglighet online för CCN-nätslussar och CCN Mail III-servrar.

Elektroniska nyhetsbrev.

Statistik om CCN/CSI-utbyten.

Tjänsteleverantören håller också regelbundet möten om it-teknik och it-infrastruktur under vilka rapportering och statistik läggs fram.

4.3.7   Utbildning

Tjänsteleverantören utarbetar kurser och utbildning som rör tekniska aspekter av CCN/CSI-systemet. De standardiserade kurserna anordnas i utbildningspaket indelade i moduler. Som en allmän regel organiseras utbildningstillfällen varje år. De standardiserade utbildningspaketen delas ut två gånger om året via GD Skatter och tullar och finns tillgängliga online på ITSM-portalen.

5.   MÄTNING AV SERVICENIVÅ

5.1   SERVICENIVÅ

Servicenivån är ett mått på kvaliteten hos de tjänster som tjänsteleverantören tillhandahåller. Den beräknas genom en indikator för servicekvalitet eller SQI.

Det förväntas att den som begär tjänsten uppfyller sina skyldigheter (se §4.2) för att uppnå den överenskomna servicenivån.

5.2   TILLÄMPLIGA INDIKATORER FÖR SERVICEKVALITET

5.2.1   Tillgänglighet till enskilda CCN/CSI-anläggningar

Denna SQI ger den lägsta mätta tillgängligheten för en enskild anläggning under den fullständiga perioden dvs. 24/7 för en given månad. Begränsningen för CCN/CSI SLA definieras enligt följande:

BEGRÄNSNING

> = 97,0 % tillgänglighet

5.2.2   SQI för tjänstgöringsperioden

Tjänsteleverantörens tjänstgöringsperiod täcker de timmar som service desk är öppen. Tjänstgöringen säkerställs av tjänsteleverantörens service desk 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan inklusive helgdagar.

Beroende på CI:s servicefönster vidtas omedelbar åtgärd (24/7) eller så planeras interventionen till nästa servicefönster. Brev, fax, e-post och elektroniska ansökningar (genom ITSM-portalen) godtas vid vilken tidpunkt som helst. Inkommande ansökningar registreras som tjänsteförfrågningar i tjänsteleverantörens Service Desk management system.

Begränsningen för avtalet om servicenivå definieras enligt följande:

BEGRÄNSNING

Service desk ska inte vara otillgänglig mer än 2 ggr/månad under tjänstgöringsperioden

5.2.3   SQI för notifieringstjänsten

Tjänsteleverantören tillhandahåller notifieringstjänster till den som begär tjänsten.

Det finns två typer av notifieringar, brådskande och normala notifieringar:

—   BRÅDSKANDE NOTIFIERINGAR (när det inte finns tillräckligt med tid för att meddela CCN/CSI-gemenskapen minst sju kalenderdagar i förväg): notifieringarna sprids till lämplig målgrupp senast två timmar efter mottagandet av ett brådskande notifieringsmeddelande.

—   NORMALA NOTIFIKATIONER (eller planerade interventioner): notifieringarna sprids till lämplig målgrupp senast en vecka (sju kalenderdagar) före interventionerna och en påminnelse sänds senast 24 timmar före händelserna.

Denna indikator mäter iakttagandet av tidsfristen för tillkännagivandet (via massutskick av e-post) av planerad otillgänglighet.

5.2.4   SQI för beredskapshanteringen

Cold Standby (omkoppling, säkerhetskopiering och återställning eller CCN över internet)

Den typ av omkoppling som är lämplig beror på en grundlig analys av den nationella förvaltningens specifika struktur och det aktuella problemet.

Den maximala tidsfristen för att omkoppling från en nationell förvaltnings produktionsnätsluss (Production Gateway) till en lämplig CCN-backupnätsluss definieras enligt följande:

BEGRÄNSNING

Högst 5 arbetstimmar efter överenskommelsen med den som begär tjänsten för att genomföra omkopplingen

5.2.5   SQI för hanteringen av applikationens konfigurationsdata

Den maximala tidsfristen för att genomföra en begäran om konfigurering av applikationen via konfigureringsverktyget för applikationen (Application Configuration Tool) för en enda anläggning definieras enligt följande:

BEGRÄNSNING

Fem arbetsdagar

5.2.6   SQI för sent mottagningsbevis

Den maximala fördröjningstiden mellan den tidpunkt vid vilken begäran mottas av service desk och tidpunkten för ett mottagningsbevis (dvs. service desks kontaktnummer) sänds till den som begär tjänsten, definieras enligt följande:

BEGRÄNSNING

30 minuter

Incidenter klassificeras enligt deras prioritetsnivåer.

Prioriteringen för en incident är ett tal mellan 1 och 4:

Tabell 8

Prioriteringar för incidenter

1

KRITISK

2

HÖG

3

MEDELHÖG

4

LÅG

5.2.7   SQI för svarstiden

Svarstiden är den tid som förflutit mellan den tidpunkt då händelsen bekräftades av tjänsteleverantören och den tidpunkt då tjänsteleverantören åtgärdar den bakomliggande orsaken till incidenten eller en genomför en tillfällig lösning.

Enligt prioriteringen definieras svarstiden enligt följande:

Tabell 9

Svarstider

PRIORITERING

SVARSTID

KRITISK

5 arbetstimmar

HÖG

13 arbetstimmar

MEDELHÖG

39 arbetstimmar

LÅG

65 arbetstimmar


Tabell 10

Begränsning av svarstiden för incidenter

PRIORITERING

BEGRÄNSNING

KRITISK

>= 95,00 % av incidenter med prioriteringen KRITISK måste lösas inom den överenskomna svarstiden (fem arbetstimmar).

HÖG

>= 95,00 % av incidenter med HÖG prioritering måste lösas inom den överenskomna svarstiden (13 arbetstimmar).

MEDELHÖG

>= 95,00 % av incidenter med MEDELHÖG prioritering måste lösas inom den överenskomna svarstiden (39 arbetstimmar).

6.   GODKÄNNANDE AV AVTALET OM SERVICENIVÅ

Avtalet om servicenivå måste godkännas av den gemensamma kommittén för att vara tillämpligt.

7.   ÄNDRINGAR AV AVTALET OM SERVICENIVÅ

CCN/CSI SLA kommer att ses över efter en skriftlig begäran från kommissionen eller Konungariket Norge till den gemensamma kommittén.

Till dess att den gemensamma kommittén beslutar om de föreslagna ändringarna gäller bestämmelserna för det befintliga avtalet om servicenivå. Den gemensamma kommittén fungerar som beslutsinstans för det befintliga CCN/CSI SLA.

8.   KONTAKTPUNKT

För alla de operativa avdelningarna fungerar ITSM3 Operations som enda kontaktpunkt. Kontaktnumren anges nedan:

ITSM3 Operations – IBM

Image 1 Gratis: + 800 7777 4477

Image 2 Uppringaren betalar: + 40 214 058 422

Image 3 support@itsmtaxud.europa.eu

Image 4 http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal

(CCN webbportal – för CCN-registrerade användare)

Image 5 https://itsmtaxud.europa.eu/smt/ess.do

(ITSM-webbportal – för tjänsteförfrågningar)


UTKAST TILL

BESLUT nr 4/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH KONUNGARIKET NORGE OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE, BEDRÄGERIBEKÄMPNING OCH INDRIVNING AV FORDRINGAR PÅ MERVÄRDESSKATTEOMRÅDET

av den

om beloppet och formerna för Norges ekonomiska bidrag till unionens allmänna budget när det gäller kostnader som uppkommer till följd av landets deltagande i de europeiska informationssystemen

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 41.1, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013 (2) anger reglerna för utveckling, drift och underhåll av de europeiska informationssystemen, som avses i punkt A i bilagan till den förordningen.

(2)

Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet (nedan kallat CCN/CSI) och de elektroniska formulär som ska antas i enlighet med artikel 41.2 d i avtalet är unionskomponenter i de europeiska informationssystemen.

(3)

I enlighet med artikel 9.3 i förordning (EU) nr 1286/2013 ska användningen av unionskomponenterna i de europeiska informationssystemen av icke-deltagande länder omfattas av avtal med dessa länder, som ska ingås i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(4)

Det är nödvändigt att anta praktiska arrangemang för genomförandet av artikel 41.2 f i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Installationskostnader

Det initiala belopp som ska betalas av Konungariket Norge för upprättandet av åtkomsten till det virtuella privatnätet (VPN) är 20 000 EUR.

Beloppet ska betalas inom 60 dagar efter antagandet av detta beslut.

Artikel 2

Årligt ekonomiskt bidrag

Det årliga ekonomiska bidrag som Konungariket Norge ska betala till Europeiska unionens allmänna budget ska vara 20 000 EUR. Beloppet ska betalas senast den 1 september varje år.

Bidraget ska täcka utgifter för utveckling, underhåll och uppgradering av it-lösningar (CCN/CSI, e-formulär osv.).

Artikel 3

Betalningsmetod

Bidragen enligt artiklarna 1 och 2 ska betalas i euro till kommissionens bankkonto som anges i debetnotan.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På den gemensamma kommitténs vägnar

Ordförande


(1)  EUT L 195, 1.8.2018, s. 3.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 25).


18.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/100


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/426

av den 12 mars 2019

om utnämning av en ledamot och två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Belgien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den belgiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Michel LEBRUN har löpt ut.

(3)

Två platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Anne-Marie CORBISIER och Antoine TANZILLI har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,

a)

som ledamot

Willy BORSUS, Conseiller communal de Marche-en-Famenne,

b)

som suppleanter

Laurent HACKEN, Conseiller communal à Forest,

Etienne SERMON, Conseiller communal d'Andenne.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2019.

På rådets vägnar

E.O. TEODOROVICI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).


18.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/101


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/427

av den 12 mars 2019

om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Förenade kungariket

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den brittiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Paul WATSON avlidit.

(3)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Suzanne Ellen GROCOTT har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020, eller till och med dagen för Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, om denna dag infaller tidigare,

a)

som ledamot

Simon BLACKBURN, Councillor, Blackpool Council,

och

b)

som suppleant

Joanne LABAN, Councillor, Enfield Council.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2019.

På rådets vägnar

E.O. TEODOROVICI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).


Rättelser

18.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/102


Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1137 av den 10 augusti 2018 om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage vid transport av varor med ursprung i vissa tredjeländer

( Europeiska unionens officiella tidning L 205 av den 14 augusti 2018 )

Sidan 54, skäl 3

I stället för:

”de professionella aktörer”

ska det stå:

”de yrkesmässiga aktörer”.

Sidan 55, skäl 10

I stället för:

”professionella aktörerna”

ska det stå:

”yrkesmässiga aktörerna”.

Sidan 55, artikel 1 d

I stället för:

”d)    professionell aktör : en person som omfattas av offentlig rätt eller privaträtt och som i sin yrkesutövning medverkar i och är juridiskt ansvarig för införsel av träemballage till unionens territorium.”

ska det stå:

”d)    yrkesmässig aktör : en person som omfattas av offentlig rätt eller privaträtt och som i sin yrkesutövning medverkar i och är juridiskt ansvarig för införsel av träemballage till unionens territorium.”

Sidan 56, artikel 3

I stället för:

”Myndigheter på flygplatser och i hamnar, andra myndigheter med ansvar för kontroll av förflyttningar av varor eller de professionella aktörer som medverkar i importen av specificerade varor som åtföljs av träemballage, bör så snart de får kännedom om en förestående ankomst av sådant träemballage, i förväg meddela detta till införseltullkontoret eller till det ansvariga officiella organet på införselorten.”

ska det stå:

”Myndigheter på flygplatser och i hamnar, andra myndigheter med ansvar för kontroll av förflyttningar av varor eller de yrkesmässiga aktörer som medverkar i importen av specificerade varor som åtföljs av träemballage, ska så snart de får kännedom om en förestående ankomst av sådant träemballage, i förväg meddela detta till införseltullkontoret eller till det ansvariga officiella organet på införselorten.”


18.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/102


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226

( Europeiska unionens officiella tidning L 236 av den 19 september 2018 )

Sidan 25, artikel 20 punkt 2

I stället för:

”2.   Etias centrala system ska jämföra de relevanta uppgifter som avses i artikel 17.2 a, b, c, d, f, g, j, k och m och 17.8 med uppgifterna i ett register, en akt eller en registrering i Etias centrala system, SIS, in- och utresesystemet, VIS, Eurodac, Europoluppgifter och Europols databaser SLTD samt TDAWN.”

ska det stå:

”2.   Etias centrala system ska jämföra de relevanta uppgifter som avses i artikel 17.2 a, b, c, d, f, g, j, k och m och 17.8 med uppgifterna i ett register, en akt eller en registrering i Etias centrala system, SIS, in- och utresesystemet, VIS, Eurodac, Europoluppgifter och Interpols databaser SLTD samt TDAWN.”.