ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 18

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
21 januari 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/75 av den 20 december 2018 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

4

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/76 av den 20 december 2018 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

8

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

11

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/77 av den 20 december 2018 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

15

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

18

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/78 av den 20 december 2018 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

22

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

25

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/79 av den 20 december 2018 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

29

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

32

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/80 av den 20 december 2018 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

36

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

39

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/81 av den 17 januari 2019 om ändring av bilaga I till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 102]  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/82 av den 17 januari 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2009 om godkännande av de program för vaccinering mot lumpy skin disease som lämnats in av medlemsstaterna [delgivet med nr C(2019) 105]  ( 1 )

48

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2018 av stabiliserings- och associeringsrådet av den 4 december 2018 om övergången enligt artikel 5.3 i stabiliserings- och associeringsavtalet till den andra etappen i associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan [2019/83]

51

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2014/350/EU av den 5 juni 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter ( EUT L 174, 13.6.2014 )

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/75

av den 20 december 2018

om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut 2009/896/EG (2) ingick rådet ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) (nedan kallat avtalet). I avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen och för medborgare i Antigua och Barbuda vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (4) infördes horisontella ändringar i unionens regelverk om viseringar och gränser, och kortare vistelse definierades som högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

(3)

Det är nödvändigt att införliva denna nya definition i avtalet för att unionens regelverk om kortare vistelser ska bli fullständigt harmoniserat.

(4)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat om ett avtal med Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet om ändring).

(5)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/2083 (5) har avtalet om ändring undertecknats.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (6). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (7). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(8)

Avtalet om ändring bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet om ändring åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2 i avtalet om ändring (8).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2018.

På rådets vägnar

E. KÖSTINGER

Ordförande


(1)  Godkännande av den 23 oktober 2018.

(2)  Rådets beslut 2009/896/EG av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 321, 8.12.2009, s. 38).

(3)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 3.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/2083 av den 6 november 2017 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 297, 15.11.2017, s. 1).

(6)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(8)  Dagen för avtalet om ändrings ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Förklaring från unionen om ikraftträdandet av förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem och om de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 trädde i kraft den 29 december 2017.

Från och med den dag då förordning (EU) 2017/2226 (1) börjar tillämpas avser man därför, vid tillämpning av detta avtal, med medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna. Perioden av högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod kommer att beräknas med beaktande av vistelsetiden i samtliga de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna.


(1)  Tillämpningsdatumet kommer att beslutas av kommissionen i enlighet med artikel 73 i förordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/4


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

ANTIGUA OCH BARBUDA,

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (1) (nedan kallat avtalet), vilket trädde i kraft den 1 maj 2010,

SOM BEKRÄFTAR vikten av att underlätta direkta personkontakter,

SOM NOTERAR att avtalet fungerar till de avtalsslutande parternas medborgares tillfredsställelse,

SOM BEAKTAR att den definition av kortare vistelse som anges i avtalet (tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet) inte är tillräckligt exakt och i synnerhet begreppet ”den dag då personen i fråga först reste in i landet” kan ge upphov till osäkerhet och frågor,

SOM BEAKTAR att horisontella förändringar har införts i Europeiska unionens regelverk för visering och gränser genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (2), där kortare vistelse definieras som ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”,

SOM BEAKTAR att det in- och utresesystem som Europeiska unionen ska inrätta kräver att man använder en enhetlig och entydig definition av kortare vistelse som är tillämplig för alla tredjelandsmedborgare,

SOM ÖNSKAR säkerställa ett smidigt flöde av resenärer vid de avtalsslutande parternas gränsövergångsställen,

SOM BEKRÄFTAR att avtalet omfattar medborgare i alla Europeiska unionens medlemsstater, med undantag för Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal om ändring inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln och i artiklarna 4.3, 6.1 och 8.7 ska ”gemenskapen” ersättas med ”unionen”, i artikel 3.5 ska ”gemenskapslagstiftningen” ersättas med ”unionslagstiftningen”.

2.

I artikel 1 ska ”tre månader under en sexmånadersperiod” ersättas med ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”.

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Antigua och Barbuda i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medborgare i Antigua och Barbuda får vistas högst 90 dagar under en 180 dagarsperiod i de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket. Denna period ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Antigua och Barbuda får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, oberoende av den vistelsetid som beräknas för medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket.”

c)

I punkt 3 ska ”tre månader” ersättas med ”90 dagar”.

4.

I artikel 8.4 ska den sista meningen ersättas med följande:

”En avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten om skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger och ska åter tillämpa avtalet.”

Artikel 2

Detta avtal om ändring ska ratificeras eller godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter den dag då den sista parten underrättar den andra om att de förfaranden som nämns ovan har slutförts.

Utfärdat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua og Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Za Antigvu i Barbudu

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā –

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 3.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).


GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

Det är önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och myndigheterna i Antigua och Barbuda, å andra sidan, utan dröjsmål ändrar sina befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser i enlighet med villkoren i detta avtal om ändring.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV 90 DAGAR UNDER EN 180-DAGARSPERIOD

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med artikel 4 i avtalet, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än 90 dagar under loppet av en 180-dagarsperiod.

”En 180-dagarsperiod” innebär att man tillämpar en rörlig referensperiod på 180 dagar, dvs. man går bakåt i tiden och räknar varje dag av vistelsen under den senaste 180-dagarsperioden, för att kontrollera om kravet på 90 dagar under en 180-dagarsperiod fortsatt uppfylls. Det betyder till exempel att en bortavaro under en oavbruten period av 90 dagar ger rätt till en ny vistelse på upp till 90 dagar.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/8


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/76

av den 20 december 2018

om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut 2009/898/EG (2) ingick rådet ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) (nedan kallat avtalet). I avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen och för medborgare i Barbados vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (4) infördes horisontella ändringar i unionens regelverk om viseringar och gränser, och kortare vistelse definierades som högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

(3)

Det är nödvändigt att införliva denna nya definition i avtalet för att unionens regelverk om kortare vistelser ska bli fullständigt harmoniserat.

(4)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat om ett avtal med Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet om ändring).

(5)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/2084 (5) har avtalet om ändring undertecknats.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (6). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (7). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(8)

Avtalet om ändring bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet om ändring åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2 i avtalet om ändring (8).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2018.

På rådets vägnar

E. KÖSTINGER

Ordförande


(1)  Godkännande av den 23 oktober 2018.

(2)  Rådets beslut 2009/898/EG av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 321, 8.12.2009, s. 40).

(3)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 10.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/2084 av den 6 november 2017 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 297, 15.11.2017, s. 3).

(6)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(8)  Dagen för avtalet om ändrings ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Förklaring från unionen om ikraftträdandet av förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem och om de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) 1077/2011 trädde i kraft den 29 december 2017.

Från och med den dag då förordning (EU) 2017/2226 (1) börjar tillämpas avser man därför, vid tillämpning av detta avtal, med medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna. Perioden av högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod kommer att beräknas med beaktande av vistelsetiden i samtliga de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna.


(1)  Tillämpningsdatumet kommer att beslutas av kommissionen i enlighet med artikel 73 i förordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/11


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

BARBADOS,

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (1) (nedan kallat avtalet), vilket trädde i kraft den 1 mars 2010,

SOM BEKRÄFTAR vikten av att underlätta direkta personkontakter,

SOM NOTERAR att avtalet fungerar till de avtalsslutande parternas medborgares tillfredsställelse,

SOM BEAKTAR att den definition av kortare vistelse som anges i avtalet (tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet) inte är tillräckligt exakt och i synnerhet begreppet ”den dag då personen i fråga först reste in i landet” kan ge upphov till osäkerhet och frågor,

SOM BEAKTAR att horisontella förändringar har införts i Europeiska unionens regelverk för visering och gränser genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (2), där kortare vistelse definieras som ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”,

SOM BEAKTAR att det in- och utresesystem som Europeiska unionen ska inrätta kräver att man använder en enhetlig och entydig definition av kortare vistelse som är tillämplig för alla tredjelandsmedborgare,

SOM ÖNSKAR säkerställa ett smidigt flöde av resenärer vid de avtalsslutande parternas gränsövergångsställen,

SOM BEKRÄFTAR att avtalet omfattar medborgare i alla Europeiska unionens medlemsstater, med undantag för Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal om ändring inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln och i artiklarna 4.3, 6.1 och 8.7 ska ”gemenskapen” ersättas med ”unionen”, i artikel 3.5 ska ”gemenskapslagstiftningen” ersättas med ”unionslagstiftningen”.

2.

I artikel 1 ska ”tre månader under en sexmånadersperiod” ersättas med ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”.

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Barbados territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medborgare i Barbados får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket. Denna period ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Barbados får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, oberoende av den vistelsetid som beräknas för medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket.”

c)

I punkt 3 ska ”tre månader” ersättas med ”90 dagar”.

4.

I artikel 8.4 ska den sista meningen ersättas med följande:

”En avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten om skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger och ska åter tillämpa avtalet.”

Artikel 2

Detta avtal om ändring ska ratificeras eller godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter den dag då den sista parten underrättar den andra om att de förfaranden som nämns ovan har slutförts.

Utfärdat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Za Barbados

Per le Barbados

Barbadosas vārdā –

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 10.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).


GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

Det är önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och myndigheterna i Barbados, å andra sidan, utan dröjsmål ändrar sina befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser i enlighet med villkoren i detta avtal om ändring.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV 90 DAGAR UNDER EN 180-DAGARSPERIOD

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med artikel 4 i avtalet, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än 90 dagar under loppet av en 180-dagarsperiod.

”En 180-dagarsperiod” innebär att man tillämpar en rörlig referensperiod på 180 dagar, dvs. man går bakåt i tiden och räknar varje dag av vistelsen under den senaste 180-dagarsperioden, för att kontrollera om kravet på 90 dagar under en 180-dagarsperiod fortsatt uppfylls. Det betyder till exempel att en bortavaro under en oavbruten period av 90 dagar ger rätt till en ny vistelse på upp till 90 dagar.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/15


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/77

av den 20 december 2018

om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut 2009/897/EG (2) ingick rådet ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) (nedan kallat avtalet). I avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen och för medborgare i Samväldet Bahamas vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (4) infördes horisontella ändringar i unionens regelverk om viseringar och gränser, och kortare vistelse definierades som högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

(3)

Det är nödvändigt att införliva denna nya definition i avtalet för att unionens regelverk om kortare vistelser ska bli fullständigt harmoniserat.

(4)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat om ett avtal med Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet om ändring).

(5)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/2085 (5) har avtalet om ändring undertecknats.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (6). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (7). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(8)

Avtalet om ändring bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet om ändring åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2 i avtalet om ändring (8).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2018.

På rådets vägnar

E. KÖSTINGER

Ordförande


(1)  Godkännande av den 23 oktober 2018.

(2)  Rådets beslut 2009/897/EG av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 321, 8.12.2009, s. 39).

(3)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 24.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/2085 av den 6 november 2017 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 297, 15.11.2017, s. 5).

(6)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(8)  Dagen för avtalet om ändrings ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Förklaring från unionen om ikraftträdandet av förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem och om de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 trädde i kraft den 29 december 2017.

Från och med den dag då förordning (EU) 2017/2226 (1) börjar tillämpas avser man därför, vid tillämpning av detta avtal, med medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna. Perioden av högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod kommer att beräknas med beaktande av vistelsetiden i samtliga de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna.


(1)  Tillämpningsdatumet kommer att beslutas av kommissionen i enlighet med artikel 73 i förordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/18


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

SAMVÄLDET BAHAMAS (nedan kallat Bahamas),

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (1) (nedan kallat avtalet), vilket trädde i kraft den 1 april 2010,

SOM BEKRÄFTAR vikten av att underlätta direkta personkontakter,

SOM NOTERAR att avtalet fungerar till de avtalsslutande parternas medborgares tillfredsställelse,

SOM BEAKTAR att den definition av kortare vistelse som anges i avtalet (tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet) inte är tillräckligt exakt och i synnerhet begreppet ”den dag då personen i fråga först reste in i landet” kan ge upphov till osäkerhet och frågor,

SOM BEAKTAR att horisontella förändringar har införts i Europeiska unionens regelverk för visering och gränser genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (2), där kortare vistelse definieras som ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”,

SOM BEAKTAR att det in- och utresesystem som Europeiska unionen ska inrätta kräver att man använder en enhetlig och entydig definition av kortare vistelse som är tillämplig för alla tredjelandsmedborgare,

SOM ÖNSKAR säkerställa ett smidigt flöde av resenärer vid de avtalsslutande parternas gränsövergångsställen,

SOM BEKRÄFTAR att avtalet omfattar medborgare i alla Europeiska unionens medlemsstater, med undantag för Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal om ändring inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln och i artiklarna 4.3, 6.1 och 8.7 ska ”gemenskapen” ersättas med ”unionen”, i artikel 3.5 ska ”gemenskapslagstiftningen” ersättas med ”unionslagstiftningen”.

2.

I artikel 1 ska ”tre månader under en sexmånadersperiod” ersättas med ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”.

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Bahamas territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medborgare i Bahamas får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket. Denna period ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Bahamas får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, oberoende av den vistelsetid som beräknas för medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket.”

c)

I punkt 3 ska ”tre månader” ersättas med ”90 dagar”.

4.

I artikel 8.4 ska den sista meningen ersättas med följande:

”En avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten om skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger och ska åter tillämpa avtalet.”

Artikel 2

Detta avtal om ändring ska ratificeras eller godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter den dag då den sista parten underrättar den andra om att de förfaranden som nämns ovan har slutförts.

Utfärdat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of the Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών

For the Commonwealth of the Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Za Zajednicu Bahama

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā —

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 24.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).


GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

Det är önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och myndigheterna i Bahamas, å andra sidan, utan dröjsmål ändrar sina befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser i enlighet med villkoren i detta avtal om ändring.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV 90 DAGAR UNDER EN 180-DAGARSPERIOD

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med artikel 4 i avtalet, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än 90 dagar under loppet av en 180-dagarsperiod.

”En 180-dagarsperiod” innebär att man tillämpar en rörlig referensperiod på 180 dagar, dvs. man går bakåt i tiden och räknar varje dag av vistelsen under den senaste 180-dagarsperioden, för att kontrollera om kravet på 90 dagar under en 180-dagarsperiod fortsatt uppfylls. Det betyder till exempel att en bortavaro under en oavbruten period av 90 dagar ger rätt till en ny vistelse på upp till 90 dagar.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/22


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/78

av den 20 december 2018

om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut 2009/899/EG (2) ingick rådet ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) (nedan kallat avtalet). I avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen och för medborgare i Republiken Mauritius vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (4) infördes horisontella ändringar i unionens regelverk om viseringar och gränser, och kortare vistelse definierades som högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

(3)

Det är nödvändigt att införliva denna nya definition i avtalet för att unionens regelverk om kortare vistelser ska bli fullständigt harmoniserat.

(4)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat om ett avtal med Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet om ändring).

(5)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/2087 (5) har avtalet om ändring undertecknats.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (6). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (7). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(8)

Avtalet om ändring bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet om ändring åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2 i avtalet om ändring (8).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2018.

På rådets vägnar

E. KÖSTINGER

Ordförande


(1)  Godkännande av den 23 oktober 2018.

(2)  Rådets beslut 2009/899/EG av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 321, 8.12.2009, s. 41).

(3)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 17.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/2087 av den 6 november 2017 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 297, 15.11.2017, s. 9).

(6)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(8)  Dagen för avtalet om ändrings ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Förklaring från unionen om ikraftträdandet av förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem och om de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 trädde i kraft den 29 december 2017.

Från och med den dag då förordning (EU) 2017/2226 (1) börjar tillämpas avser man därför, vid tillämpning av detta avtal, med medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna. Perioden av högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod kommer att beräknas med beaktande av vistelsetiden i samtliga de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna.


(1)  Tillämpningsdatumet kommer att beslutas av kommissionen i enlighet med artikel 73 i förordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/25


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN MAURITIUS (nedan kallad Mauritius),

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (1) (nedan kallat avtalet), vilket trädde i kraft den 1 mars 2010,

SOM BEKRÄFTAR vikten av att underlätta direkta personkontakter,

SOM NOTERAR att avtalet fungerar till de avtalsslutande parternas medborgares tillfredsställelse,

SOM BEAKTAR att den definition av kortare vistelse som anges i avtalet (tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet) inte är tillräckligt exakt och i synnerhet begreppet ”den dag då personen i fråga först reste in i landet” kan ge upphov till osäkerhet och frågor,

SOM BEAKTAR att horisontella förändringar har införts i Europeiska unionens regelverk för visering och gränser genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (2), där kortare vistelse definieras som ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”,

SOM BEAKTAR att det in- och utresesystem som Europeiska unionen ska inrätta kräver att man använder en enhetlig och entydig definition av kortare vistelse som är tillämplig för alla tredjelandsmedborgare,

SOM ÖNSKAR säkerställa ett smidigt flöde av resenärer vid de avtalsslutande parternas gränsövergångsställen,

SOM BEKRÄFTAR att avtalet omfattar medborgare i alla Europeiska unionens medlemsstater, med undantag för Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal om ändring inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln och i artiklarna 4.3, 6.1 och 8.7 ska ”gemenskapen” ersättas med ”unionen”, i artikel 3.5 ska ”gemenskapslagstiftningen” ersättas med ”unionslagstiftningen”.

2.

I artikel 1 ska ”tre månader under en sexmånadersperiod” ersättas med ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”.

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Mauritius territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medborgare i Mauritius får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket. Denna period ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Mauritius får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, oberoende av den vistelsetid som beräknas för medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket.”

c)

I punkt 3 ska ”tre månader” ersättas med ”90 dagar”.

4.

I artikel 8.4 ska den sista meningen ersättas med följande:

”En avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten om skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger och ska åter tillämpa avtalet.”

Artikel 2

Detta avtal om ändring ska ratificeras eller godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter den dag då den sista parten underrättar den andra om att de förfaranden som nämns ovan har slutförts.

Utfärdat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Za Republiku Mauricijus

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Republikas vārdā —

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Mauritius

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 17.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).


GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

Det är önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och myndigheterna i Mauritius, å andra sidan, utan dröjsmål ändrar sina befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser i enlighet med villkoren i detta avtal om ändring.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV 90 DAGAR UNDER EN 180-DAGARSPERIOD

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med artikel 4 i avtalet, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än 90 dagar under loppet av en 180-dagarsperiod.

”En 180-dagarsperiod” innebär att man tillämpar en rörlig referensperiod på 180 dagar, dvs. man går bakåt i tiden och räknar varje dag av vistelsen under den senaste 180-dagarsperioden, för att kontrollera om kravet på 90 dagar under en 180-dagarsperiod fortsatt uppfylls. Det betyder till exempel att en bortavaro under en oavbruten period av 90 dagar ger rätt till en ny vistelse på upp till 90 dagar.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/29


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/79

av den 20 december 2018

om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut 2009/900/EG (2) ingick rådet ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) (nedan kallat avtalet). I avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen och för medborgare i Republiken Seychellerna vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (4) infördes horisontella ändringar i unionens regelverk om viseringar och gränser, och kortare vistelse definierades som högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

(3)

Det är nödvändigt att införliva denna nya definition i avtalet för att unionens regelverk om kortare vistelser ska bli fullständigt harmoniserat.

(4)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat om ett avtal med Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet om ändring).

(5)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/2088 (5) har avtalet om ändring undertecknats.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (6). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (7). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(8)

Avtalet om ändring bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet om ändring åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2 i avtalet om ändring (8).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2018.

På rådets vägnar

E. KÖSTINGER

Ordförande


(1)  Godkännande av den 23 oktober 2018.

(2)  Rådets beslut 2009/900/EG av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 321, 8.12.2009, s. 42).

(3)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 31.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/2088 av den 6 november 2017 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 297, 15.11.2017, s. 11).

(6)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(8)  Dagen för avtalet om ändrings ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Förklaring från unionen om ikraftträdandet av förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem och om de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) 1077/2011 trädde i kraft den 29 december 2017.

Från och med den dag då förordning (EU) 2017/2226 (1) börjar tillämpas avser man därför, vid tillämpning av detta avtal, med medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna. Perioden av högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod kommer att beräknas med beaktande av vistelsetiden i samtliga de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna.


(1)  Tillämpningsdatumet kommer att beslutas av kommissionen i enlighet med artikel 73 i förordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/32


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN SEYCHELLERNA (nedan kallad Seychellerna),

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (1) (nedan kallat avtalet), vilket trädde i kraft den 1 januari 2010,

SOM BEKRÄFTAR vikten av att underlätta direkta personkontakter,

SOM NOTERAR att avtalet fungerar till de avtalsslutande parternas medborgares tillfredsställelse,

SOM BEAKTAR att den definition av kortare vistelse som anges i avtalet (tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet) inte är tillräckligt exakt och i synnerhet begreppet ”den dag då personen i fråga först reste in i landet” kan ge upphov till osäkerhet och frågor,

SOM BEAKTAR att horisontella förändringar har införts i Europeiska unionens regelverk för visering och gränser genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (2), där kortare vistelse definieras som ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”,

SOM BEAKTAR att det in- och utresesystem som Europeiska unionen ska inrätta kräver att man använder en enhetlig och entydig definition av kortare vistelse som är tillämplig för alla tredjelandsmedborgare,

SOM ÖNSKAR säkerställa ett smidigt flöde av resenärer vid de avtalsslutande parternas gränsövergångsställen,

SOM BEKRÄFTAR att avtalet omfattar medborgare i alla Europeiska unionens medlemsstater, med undantag för Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal om ändring inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln och i artiklarna 4.3, 6.1 och 8.7 ska ”gemenskapen” ersättas med ”unionen”, i artikel 3.5 ska ”gemenskapslagstiftningen” ersättas med ”unionslagstiftningen”.

2.

I artikel 1 ska ”tre månader under en sexmånadersperiod” ersättas med ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”.

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Seychellernas territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medborgare i Seychellerna får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket. Denna period ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Seychellerna får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, oberoende av den vistelsetid som beräknas för medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket.”

c)

I punkt 3 ska ”tre månader” ersättas med ”90 dagar”.

4.

I artikel 8.4 ska den sista meningen ersättas med följande:

”En avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten om skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger och ska åter tillämpa avtalet.”

Artikel 2

Detta avtal om ändring ska ratificeras eller godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter den dag då den sista parten underrättar den andra om att de förfaranden som nämns ovan har slutförts.

Utfärdat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


(1)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 31.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).


GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

Det är önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och myndigheterna i Seychellerna, å andra sidan, utan dröjsmål ändrar sina befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser i enlighet med villkoren i detta avtal om ändring.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV 90 DAGAR UNDER EN 180-DAGARSPERIOD

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med artikel 4 i avtalet, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än 90 dagar under loppet av en 180-dagarsperiod.

”En 180-dagarsperiod” innebär att man tillämpar en rörlig referensperiod på 180 dagar, dvs. man går bakåt i tiden och räknar varje dag av vistelsen under den senaste 180- dagarsperioden, för att kontrollera om kravet på 90 dagar under en 180-dagarsperiod fortsatt uppfylls. Det betyder till exempel att en bortavaro under en oavbruten period av 90 dagar ger rätt till en ny vistelse på upp till 90 dagar.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/36


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/80

av den 20 december 2018

om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut 2009/901/EG (2) ingick rådet ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Federationen Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) (nedan kallat avtalet). I avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen och för medborgare i Federationen Saint Kitts och Nevis vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (4) infördes horisontella ändringar i unionens regelverk om viseringar och gränser, och kortare vistelse definierades som högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

(3)

Det är nödvändigt att införliva denna nya definition i avtalet för att unionens regelverk om kortare vistelser ska bli fullständigt harmoniserat.

(4)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat om ett avtal med Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet om ändring).

(5)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/2086 (5) har avtalet om ändring undertecknats.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (6). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (7). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(8)

Avtalet om ändring bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet om ändring åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2 i avtalet om ändring (8).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2018.

På rådets vägnar

E. KÖSTINGER

Ordförande


(1)  Godkännande av den 23 oktober 2018.

(2)  Rådets beslut 2009/901/EG av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 321, 8.12.2009, s. 43).

(3)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 38.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/2086 av den 6 november 2017 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Federationen Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (EUT L 297, 15.11.2017, s. 7).

(6)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(8)  Dagen för avtalet om ändrings ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Förklaring från unionen om ikraftträdandet av förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem och om de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 trädde i kraft den 29 december 2017.

Från och med den dag då förordning (EU) 2017/2226 (1) börjar tillämpas avser man därför, vid tillämpning av detta avtal, med medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna. Perioden av högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod kommer att beräknas med beaktande av vistelsetiden i samtliga de medlemsstater som har tagit in- och utresesystemet i drift vid de yttre gränserna.


(1)  Tillämpningsdatumet kommer att beslutas av kommissionen i enlighet med artikel 73 i förordning (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/39


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

FEDERATIONEN SAINT KITTS OCH NEVIS (nedan kallad Saint Kitts och Nevis),

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Federationen Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (1) (nedan kallat avtalet), vilket trädde i kraft den 1 augusti 2015,

SOM BEKRÄFTAR vikten av att underlätta direkta personkontakter,

SOM NOTERAR att avtalet fungerar till de avtalsslutande parternas medborgares tillfredsställelse,

SOM BEAKTAR att den definition av kortare vistelse som anges i avtalet (tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet) inte är tillräckligt exakt och i synnerhet begreppet ”den dag då personen i fråga först reste in i landet” kan ge upphov till osäkerhet och frågor,

SOM BEAKTAR att horisontella förändringar har införts i Europeiska unionens regelverk för visering och gränser genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 (2), där kortare vistelse definieras som ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”,

SOM BEAKTAR att det in- och utresesystem som Europeiska unionen ska inrätta kräver att man använder en enhetlig och entydig definition av kortare vistelse som är tillämplig för alla tredjelandsmedborgare,

SOM ÖNSKAR säkerställa ett smidigt flöde av resenärer vid de avtalsslutande parternas gränsövergångsställen,

SOM BEKRÄFTAR att avtalet omfattar medborgare i alla Europeiska unionens medlemsstater, med undantag för Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal om ändring inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln och i artiklarna 4.3, 6.1 och 8.7 ska ”gemenskapen” ersättas med ”unionen”, i artikel 3.5 ska ”gemenskapslagstiftningen” ersättas med ”unionslagstiftningen”.

2.

I artikel 1 ska ”tre månader under en sexmånadersperiod” ersättas med ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”.

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Saint Kitts och Nevis territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medborgare i Saint Kitts och Nevis får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket. Denna period ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Saint Kitts och Nevis får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, oberoende av den vistelsetid som beräknas för medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket.”

c)

I punkt 3 ska ”tre månader” ersättas med ”90 dagar”.

4.

I artikel 8.4 ska den sista meningen ersättas med följande:

”En avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten om skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger och ska åter tillämpa avtalet.”

Artikel 2

Detta avtal om ändring ska ratificeras eller godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter den dag då den sista parten underrättar den andra om att de förfaranden som nämns ovan har slutförts.

Utfärdat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Федерация Сейнт Китс и Невис

Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

For Føderationen Saint Kitts og Nevis

Für die Föderation St. Kitts und Nevis

Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni nimel

Για την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

Za Federaciju Svetog Kristofora i Nevisa

Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā —

Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

W imieniu Federacji Saint Kitts i Nevis

Pela Federação de São Cristóvão e Neves

Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

Za Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu

Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

Saint Kitts ja Nevisin federaation puolesta

För Federationen Saint Kitts och Nevis

Image


(1)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 38.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 1).


GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

Det är önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och myndigheterna i Saint Kitts och Nevis, å andra sidan, utan dröjsmål ändrar sina befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser i enlighet med villkoren i detta ändrade avtal.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV 90 DAGAR UNDER EN 180-DAGARSPERIOD

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med artikel 4 i avtalet, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än 90 dagar under loppet av en 180-dagarsperiod.

”En 180-dagarsperiod” innebär att man tillämpar en rörlig referensperiod på 180 dagar, dvs. man går bakåt i tiden och räknar varje dag av vistelsen under den senaste 180-dagarsperioden, för att kontrollera om kravet på 90 dagar under en 180-dagarsperiod fortsatt uppfylls. Det betyder till exempel att en bortavaro under en oavbruten period av 90 dagar ger rätt till en ny vistelse på upp till 90 dagar.


BESLUT

21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/81

av den 17 januari 2019

om ändring av bilaga I till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2019) 102]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (3), särskilt artikel 14.2 samt artikel 19.1 a, 19.3 a, 19.4 och 19.6,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/119/EEG fastställs de allmänna bekämpningsåtgärder som ska vidtas vid ett utbrott av vissa djursjukdomar, bland annat lumpy skin disease. Dessa bekämpningsåtgärder omfattar bland annat upprättande av skydds- och övervakningszoner kring den smittade anläggningen och även nödvaccinering vid ett utbrott av lumpy skin disease, utöver övriga bekämpningsåtgärder.

(2)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 (5) fastställs de djurhälsoåtgärder som ska vidtas vid utbrott av lumpy skin disease i de medlemsstater eller delar av dessa som förtecknas i bilaga I till det beslutet, inklusive minimikrav för de program för vaccinering mot lumpy skin disease som medlemsstaterna lämnar in till kommissionen för godkännande. I genomförandebeslut (EU) 2016/2008 definieras ”smittad zon” som den del av en medlemsstats territorium som förtecknas i del II i bilaga I till det beslutet och som omfattar det område där lumpy skin disease har bekräftats och eventuella skydds- och övervakningszoner som upprättats i enlighet med direktiv 92/119/EEG, och där vaccinering mot lumpy skin disease får genomföras efter att vaccinationsprogrammen godkänts. Där definieras också ”fri zon med vaccinering” som den del av en medlemsstats territorium som förtecknas i del I i bilaga I till det beslutet och som omfattar områdena utanför de smittade zonerna, där vaccinering mot lumpy skin disease genomförs efter att vaccinationsprogrammen godkänts.

(3)

I augusti 2015 bekräftades lumpy skin disease i Grekland för första gången. Under 2016 förekom fall av lumpy skin disease i Bulgarien och ytterligare fall i Grekland samt i en rad angränsande tredjeländer. Under 2017 förekom sjukdomen i mindre utsträckning i sydöstra Europa, med flera förekomster i Albanien och ett fåtal ytterligare sporadiska utbrott i Grekland och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(4)

Under 2018 förbättrades den epidemiologiska situationen när det gäller lumpy skin disease och inga fall av sjukdomen rapporterades i någon medlemsstat eller i något angränsande tredjeland i sydöstra Europa, med undantag av Turkiet.

(5)

Till följd av utbrotten av lumpy skin disease genomförde de drabbade medlemsstaterna (Grekland och Bulgarien) och de drabbade angränsande tredjeländerna program för massvaccinering av sina levande nötkreatur och vilda idisslare i fångenskap. Trots att inga fall av lumpy skin disease hittills har förekommit i Kroatien genomförde landet som en förebyggande åtgärd ett program för massvaccinering mot sjukdomen under 2016 och 2017, med tanke på den epidemiologiska situationen i angränsande medlemsstater och tredjeländer. Programmen för vaccinering mot lumpy skin disease i Grekland, Bulgarien och Kroatien godkändes av kommissionen genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2009 (6).

(6)

Sedan den första förekomsten av lumpy skin disease på det europeiska fastlandet har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) lagt fram en vägledning, ”Urgent advice on lumpy skin disease”, som antogs den 29 juli 2016 (7), samt följande tre rapporter om sjukdomen: ”Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis”, som godkändes den 27 mars 2017 (8), ”Lumpy skin disease II. Data collection and analysis”, som godkändes den 29 januari 2018 (9), och ”Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities”, som godkändes den 28 september 2018 (10). Alla dessa vetenskapliga bedömningar tyder på att korrekt genomförda kampanjer för massvaccinering mot lumpy skin disease håller sjukdomen under kontroll genom att de förebygger nya utbrott av sjukdomen.

(7)

Massvaccineringen mot lumpy skin disease har under 2018 fortsatt i alla de medlemsstater och angränsande tredjeländer i sydöstra Europa som drabbats av sjukdomen.

(8)

Mot bakgrund av den gynnsamma epidemiologiska situationen i Kroatien och i angränsande tredjeländer upphörde Kroatien med vaccinering mot lumpy skin disease i början av 2018. Kroatien har i stället börjat genomföra ett program för övervakning av lumpy skin disease som kommissionen godkänt. Programmet omfattar klinisk, virologisk och serologisk övervakning, med fokus på högriskområden i närheten av de medlemsstater och angränsande tredjeländer där utbrott av lumpy skin disease har rapporterats under de senaste åren.

(9)

I enlighet med artikel 11.9.4 i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) får, när det gäller förebyggande vaccinering i länder eller zoner som är fria från lumpy skin disease till följd av ett sjukdomshot utan förekomst av något fall av lumpy skin disease, sjukdomsfri status återupprättas åtta månader efter den senaste vaccineringen, under förutsättning att klinisk, virologisk och serologisk övervakning har genomförts i enlighet med artikel 11.9.15 i Terrestrial Animal Health Code.

(10)

Enligt en rapport som Kroatien överlämnade till kommissionen den 13 oktober 2018 visar resultaten av den kliniska, virologiska och serologiska övervakningen att det saknas belägg för att lumpy skin disease förekommer på Kroatiens territorium. Kroatien uppfyller därmed alla OIE:s krav för status som sjukdomsfritt när det gäller lumpy skin disease, eftersom inga fall av sjukdomen har förekommit och mer än åtta månader har förflutit sedan den senaste vaccineringen mot lumpy skin disease. Restriktionerna avseende vaccinering mot lumpy skin disease i den medlemsstaten bör därför upphävas.

(11)

Till följd av detta bör Kroatien utgå ur förteckningen över medlemsstater med ”fria zoner med vaccinering” i bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2016/2008.

(12)

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2016/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2016/2008 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69.

(4)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 av den 15 november 2016 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater (EUT L 310, 17.11.2016, s. 51).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2009 av den 15 november 2016 om godkännande av de program för vaccinering mot lumpy skin disease som lämnats in av medlemsstaterna (EUT L 310, 17.11.2016, s. 66).

(7)  EFSA Journal, vol. 14(2016):8, artikelnr 4573.

(8)  EFSA Journal, vol. 15(2017):4, artikelnr 4773.

(9)  EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5176.

(10)  EFSA Journal, vol. 16(2018):10, artikelnr 5452.


BILAGA

”BILAGA I

DEL I

Fria zoner med vaccinering

1.   Bulgarien

A.

Följande regioner i Bulgarien:

Regionen Burgas.

Regionen Varna.

Regionen Dobrich.

Regionen Razgrad.

Regionen Silistra.

Regionen Ruse.

Regionen Pleven.

B.

Följande kommuner i Bulgarien:

Kommunerna Opaka, Popovo och Antonovo i regionen Targovishte.

Kommunerna Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets och Hitrino i regionen Shumen.

Kommunerna Svishtov, Polski Trambesh och Strazhitsa i regionen Veliko Tarnovo.

2.   Grekland

Följande regioner i Grekland:

Regionen Joniska öarna, utom den regionala enheten Kerkyra.

Regionen Nordegeiska öarna, utom den regionala enheten Limnos.

Regionen Sydegeiska öarna.

Regionen Kreta.

DEL II

Smittade zoner

1.   Grekland

A.

Följande regioner i Grekland:

Regionen Attika.

Regionen Grekiska fastlandet.

Regionen Mellersta Makedonien.

Regionen Östra Makedonien och Trakien.

Regionen Ipiros.

Regionen Peloponnesos.

Regionen Thessalien.

Regionen Västra Grekland.

Regionen Västra Makedonien.

B.

Följande regionala enheter i Grekland:

Den regionala enheten Limnos.

Den regionala enheten Kerkyra.

2.   Bulgarien

Hela Bulgariens territorium utom de områden som anges i del I.


21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/82

av den 17 januari 2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2009 om godkännande av de program för vaccinering mot lumpy skin disease som lämnats in av medlemsstaterna

[delgivet med nr C(2019) 105]

(Endast de bulgariska, grekiska och kroatiska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (3), särskilt artikel 19.1 a, 19.3 a och 19.6, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/119/EEG fastställs de allmänna bekämpningsåtgärder som ska vidtas vid ett utbrott av vissa djursjukdomar, bland annat lumpy skin disease. Dessa bekämpningsåtgärder omfattar bland annat upprättande av skydds- och övervakningszoner kring den smittade anläggningen och även nödvaccinering vid ett utbrott av lumpy skin disease, utöver övriga bekämpningsåtgärder.

(2)

I augusti 2015 bekräftades lumpy skin disease i Grekland för första gången. Under 2016 förekom fall av lumpy skin disease i Bulgarien och ytterligare fall i Grekland samt i en rad angränsande tredjeländer. Under 2017 förekom sjukdomen i mindre utsträckning i sydöstra Europa, med flera förekomster i Albanien och ett fåtal ytterligare sporadiska utbrott i Grekland och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(3)

Till följd av utbrotten av lumpy skin disease genomförde de drabbade medlemsstaterna (Grekland och Bulgarien) och de drabbade angränsande tredjeländerna program för massvaccinering av sina levande nötkreatur och vilda idisslare i fångenskap. Mot bakgrund av den epidemiologiska situationen i angränsande medlemsstater och tredjeländer genomförde Kroatien, som hittills inte drabbats av lumpy skin disease, under 2016 och 2017 program för massvaccinering mot sjukdomen som en förebyggande åtgärd. Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2009 (4) godkände kommissionen Greklands, Bulgariens och Kroatiens program för vaccinering mot lumpy skin disease och dessa tre medlemsstater förtecknas därför i bilagan till det beslutet som länder med godkända vaccinationsprogram mot lumpy skin disease.

(4)

Under 2018 förbättrades den epidemiologiska situationen ytterligare när det gäller lumpy skin disease och inga fall av sjukdomen rapporterades i någon medlemsstat eller i något angränsande tredjeland i sydöstra Europa, med undantag av Turkiet. Under samma år har massvaccineringen mot lumpy skin disease fortsatt i alla de medlemsstater och angränsande tredjeländer i sydöstra Europa som drabbats av sjukdomen.

(5)

Mot bakgrund av den gynnsamma epidemiologiska situationen i Kroatien och i angränsande länder upphörde Kroatien med vaccineringen mot lumpy skin disease i början av 2018. Kroatien har i stället börjat genomföra ett program för övervakning av lumpy skin disease som kommissionen godkänt. Programmet omfattar klinisk, virologisk och serologisk övervakning, med fokus på högriskområden i närheten av de medlemsstater och angränsande tredjeländer där utbrott av lumpy skin disease har rapporterats under de senaste åren. Enligt en rapport som Kroatien överlämnade till kommissionen den 13 oktober 2018 visar resultaten av den kliniska, virologiska och serologiska övervakningen att det saknas belägg för att lumpy skin disease förekommer på Kroatiens territorium.

(6)

Kroatien bör därför utgå ur förteckningen över medlemsstater med ett godkänt vaccinationsprogram mot lumpy skin disease eftersom det inte längre sker någon sådan vaccinering i Kroatien.

(7)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2009 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Republiken Grekland och Republiken Kroatien.

Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2009 av den 15 november 2016 om godkännande av de program för vaccinering mot lumpy skin disease som lämnats in av medlemsstaterna (EUT L 310, 17.11.2016, s. 66).


BILAGA

”BILAGA

Det vaccinationsprogram som Grekland lämnat in.

Det vaccinationsprogram som Bulgarien lämnat in.


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/51


BESLUT nr 1/2018 AV STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET

av den 4 december 2018

om övergången enligt artikel 5.3 i stabiliserings- och associeringsavtalet till den andra etappen i associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan [2019/83]

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 5.1 i avtalet föreskrivs en övergångsperiod på högst tio år, uppdelad i två på varandra följande etapper.

(2)

Den första etappen inleddes den 1 april 2004, vilket var dagen för avtalets ikraftträdande.

(3)

I artikel 5.3 i avtalet föreskrivs också att stabiliserings- och associeringsrådet ska utvärdera de framsteg som gjorts och fatta beslut om övergången till den andra etappen, om varaktigheten för den etappen och om eventuella ändringar av de bestämmelser som gäller för den andra etappen.

(4)

Parterna är fast beslutna att fullgöra de skyldigheter som följer av övergången till den andra etappen i associeringen.

(5)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien har vidtagit de åtgärder som krävs för att trygga fullgörandet av de skyldigheter som följer av övergången till den andra etappen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Övergången till den andra etappen i associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, enligt artikel 5.3 i avtalet, får härmed verkan.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2018.

På stabiliserings-och associeringsrådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT L 84, 20.3.2004, s. 13.


 

Image

Image

Image


Rättelser

21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/55


Rättelse till kommissionens beslut 2014/350/EU av den 5 juni 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter

( Europeiska unionens officiella tidning L 174 av den 13 juni 2014 )

Sidan 60, bilagan, tabell 5, rubriken ”Specifik organtoxicitet”, andra kolumnen, andra raden

I stället för:

”H372 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (R48/20, R48/21, R48/22)”

ska det stå:

”H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (R48/20, R48/21, R48/22)”.