ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 301

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
27 november 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1832 av den 5 november 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) 2017/1151 i syfte att förbättra förfaranden och provningar för typgodkännande avseende utsläpp av lätta personbilar och lätta nyttofordon, inbegripet sådana för överensstämmelse hos fordon i drift och utsläpp vid verklig körning, och införa anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och elenergi ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

27.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1832

av den 5 november 2018

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) 2017/1151 i syfte att förbättra förfaranden och provningar för typgodkännande avseende utsläpp av lätta personbilar och lätta nyttofordon, inbegripet sådana för överensstämmelse hos fordon i drift och utsläpp vid verklig körning, och införa anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och elenergi

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (1), särskilt artiklarna 5.3 och 14.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (2), särskilt artikel 39.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 715/2007 är en särrättsakt inom det typgodkännandeförfarande som fastställs genom direktiv 2007/46/EG. Enligt förordning (EG) nr 715/2007 ska nya lätta personbilar och lätta nyttofordon uppfylla vissa utsläppsgränser och ytterligare krav på tillgång till information om reparation och underhåll av fordon. De särskilda tekniska bestämmelser som krävs för genomförande av den förordningen återfinns i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 (3), som ersätter och upphäver kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (4).

(2)

Vissa aspekter av förordning (EG) nr 692/2008 har fortsatt verkan fram till och med att förordningen upphävs den 1 januari 2022. Det är emellertid nödvändigt att klargöra att en sådan verkan är möjligheten att begära utökningar av befintliga typgodkännanden som beviljats i enlighet med den förordningen.

(3)

Genom förordning (EU) 2017/1151 infördes i unionens lagstiftning ett nytt provningsförfarande som genomför det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP). WLTP innehåller strängare och mer detaljerade villkor för genomförandet av utsläppstester vid typgodkännande.

(4)

Dessutom infördes genom kommissionens förordningar (EU) 2016/427 (5), (EU) 2016/646 (6) och (EU) 2017/1154 (7) en ny metod för provning av fordonsutsläpp under verkliga körförhållanden, RDE-provningsförfarandet.

(5)

För att WLTP-provningen ska vara möjlig är en viss toleransmarginal nödvändig. Denna provningstolerans bör dock inte utnyttjas för att erhålla resultat som skiljer sig från dem som erhålls när provningen utförs under förbestämda förhållanden. För att tillhandahålla lika villkor för olika fordonstillverkare och för att säkerställa att de uppmätta värdena för CO2 och bränsleförbrukning i högre utsträckning motsvarar verkliga förhållanden, bör en metod för att normalisera effekten av särskilda provningstoleranser på provningsresultaten för CO2 och bränsleförbrukning införas.

(6)

De värden för bränsle- och/eller elenergiförbrukning som följer av de föreskrivna laboratorieprovningarna bör kompletteras med information om fordonens genomsnittliga verkliga förbrukning när de framförs på väg. När sådan information väl har anonymiserats, samlats in och aggregerats är den avgörande för bedömningen av om provningsförfarandena på ett adekvat sätt återspeglar de genomsnittliga verkliga utsläppen av CO2 samt bränsle- och/eller elenergiförbrukning. Dessutom bör tillgången i fordonet på information om den momentana bränsleförbrukningen underlätta provning på väg.

(7)

För att säkerställa en skyndsam bedömning av de nya provningsförfarandenas representativitet, särskilt för fordon med stora marknadsandelar, bör tillämpningsområdet för de nya kraven avseende ombordövervakning av bränsleförbrukning i första hand begränsas till konventionella fordon, hybridfordon som drivs med flytande bränslen och laddhybridfordon, eftersom dessa hittills är de enda framdrivningssystem som omfattas av motsvarande tekniska standarder.

(8)

Den mängd bränsle och/eller elenergi som används fastställs och lagras redan ombord på de flesta nya fordon. De anordningar som för närvarande används för att övervaka denna information omfattas dock inte av standardiserade krav. För att säkerställa att de uppgifter som dessa anordningar tillhandahåller finns tillgängliga och kan fungera som en enhetlig grund för en jämförelse mellan olika fordonskategorier och fordonstillverkare bör grundläggande krav för typgodkännande avseende dessa anordningar fastställas.

(9)

Genom förordning (EU) 2016/646 infördes en skyldighet för tillverkarna att deklarera användningen av hjälpstrategier för avgasrening. Genom förordning (EU) 2017/1154 infördes dessutom en ökad tillsyn av strategier för avgasrening från typgodkännandemyndigheternas sida. Tillämpningen av dessa krav har dock understrukit behovet av att harmonisera tillämpningen av reglerna om hjälpstrategier för avgasrening mellan olika typgodkännandemyndigheter. Det är därför lämpligt att fastställa ett gemensamt format för det utvidgade dokumentationsmaterialet och en gemensam metod för utvärderingen av hjälpstrategier för avgasrening.

(10)

Beslutet om att medge tillgång, om sådan begärs, till tillverkarens utvidgade dokumentationsmaterial bör överlåtas åt de nationella myndigheterna och klausulen om konfidentialitet för detta dokumentsmaterial bör därför utgå ur förordning (EU) 2017/1151. Detta utgående bör inte påverka den enhetliga tillämpningen av lagstiftningen i hela unionen, samt möjligheten för alla parter att få tillgång till all relevant information för att utföra RDE-provningar.

(11)

Efter införandet av RDE-provningar vid typgodkännande är det nu nödvändigt att uppdatera bestämmelserna om kontroller av överensstämmelse i drift för att säkerställa att utsläppen vid verklig körning också begränsas effektivt under fordonens normala livslängd under normala användningsförhållanden.

(12)

Tillämpningen av den nya RDE-provningen under kontroller av överensstämmelse i drift kommer att kräva mer resurser för att utföra provning av överensstämmelse i drift av fordon och för att utvärdera resultaten. För att uppnå en balans mellan behovet av att utföra effektiva provningar av överensstämmelse i drift och den ökade bördan för provning, bör det högsta antalet fordon i ett statistiskt urval och de kriterier för godkännande och underkännande av urvalet som gäller all provning av överensstämmelse i drift anpassas.

(13)

Kontroller av överensstämmelse i drift omfattar för närvarande endast förorenande utsläpp som mäts genom typ 1-provning. För att säkerställa att kraven i förordning (EG) nr 715/2007 uppfylls bör kontrollerna dock utvidgas till att även omfatta utsläpp från avgasrör och utsläpp genom avdunstning. Typ 4- och typ 6-provningar bör därför införas för provningar av överensstämmelse i drift. På grund av kostnaderna för och svårigheterna med dessa provningar bör de förbli valfria.

(14)

En översyn av de nuvarande provningarna av överensstämmelse i drift, som utförs av tillverkarna, visade att mycket få fel rapporterades till typgodkännandemyndigheterna trots att återkallanden och andra frivilliga åtgärder relaterade till utsläpp genomfördes av tillverkarna. Det är därför nödvändigt att införa mer insyn och övervakning vad gäller kontroller av överensstämmelse i drift.

(15)

För att övervaka förfarandet för överensstämmelse i drift mer effektivt, bör typgodkännandemyndigheterna vara ansvariga för att utföra provningar och kontroller av en andel av de godkända fordonstyperna varje år.

(16)

För att underlätta de informationsflöden som skapas genom provningar av överensstämmelse i drift, samt för att bistå typgodkännandemyndigheterna vid beslutsfattandet, bör en elektronisk plattform utvecklas av kommissionen.

(17)

För att förbättra typgodkännandemyndigheternas val av fordon för provning behövs uppgifter för att kunna identifiera potentiella problem och fordonstyper med höga utsläpp. Fjärranalys, förenklade ombordsystem för utsläppsövervakning (SEMS) och provning med ombordsystem för utsläppsmätning (PEMS) bör erkännas som giltiga hjälpmedel för att tillhandahålla uppgifter till typgodkännandemyndigheterna som kan ge vägledning vid valet av fordon för provning.

(18)

Det är av avgörande betydelse att säkerställa kvaliteten vid provningar av överensstämmelse i drift. Det är därför nödvändigt att fastställa bestämmelser om ackreditering av provningslaboratorier.

(19)

För att provningar ska kunna tillåtas måste alla relevanta uppgifter vara tillgängliga för allmänheten. Dessutom bör vissa av de uppgifter som behövs för att utföra kontroller av överensstämmelse i drift vara lätt tillgängliga och därför anges i intyget om överensstämmelse.

(20)

För att förbättra insynen i förfarandet för överensstämmelse i drift bör typgodkännandemyndigheterna vara skyldiga att offentliggöra en årlig rapport med resultaten av sina kontroller av överensstämmelse i drift.

(21)

De metoder som föreskrivs för att säkerställa att endast trippar under normala förhållanden anses vara giltiga RDE-provningar leder till alltför många ogiltiga provningar och bör därför ses över och förenklas.

(22)

En översyn av metoderna för utvärdering av förorenande utsläpp under en giltig tripp visade att resultaten av de två metoder som för närvarande är tillåtna inte är enhetliga. En ny enkel och transparent metod bör därför fastställas. Kommissionen bör kontinuerligt bedöma de utvärderingsfaktorer som används i den nya metoden för att dessa ska återspegla den rådande tekniska nivån.

(23)

Användningen av laddhybrider som använder dels eldrift, dels förbränningsmotor bör vederbörligen beaktas i RDE-provningar och de beräknade RDE-utsläppen bör därför återspegla denna fördel.

(24)

Inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) har ett nytt förfarande för provning av avdunstningsutsläpp utvecklats som tar hänsyn till den tekniska utvecklingen när det gäller kontroll av avdunstningsutsläpp från bensindrivna fordon, anpassar förfarandet till WLTP-förfarandet och inför nya bestämmelser för slutna tankar. Det är därför lämpligt att uppdatera de befintliga unionsbestämmelserna för provning av avdunstningsutsläpp för att återspegla Uneces ändringar.

(25)

Unece har också förbättrat WLTP-provningsförfarandet ytterligare och kompletterat det med en rad nya inslag, bl.a. alternativa sätt att mäta ett fordons vägmotståndsparametrar, tydligare bestämmelser för tvåbränslefordon, förbättringar av interpoleringsmetoden för CO2, uppdaterade krav för dynamometrar med dubbla axlar och däckrullningsmotstånd. Dessa nya inslag bör nu införlivas i unionens lagstiftning.

(26)

De praktiska erfarenheterna från tillämpningen av WLTP, efter dess obligatoriska införande för nya fordonstyper i unionen den 1 september 2017, har visat att detta förfarande bör anpassas ytterligare till unionens typgodkännandesystem, i synnerhet när det gäller de uppgifter som ska inkluderas i den berörda dokumentationen.

(27)

De ändringar i dokumentationen för typgodkännande som härrör från ändringarna i denna förordning måste också återspeglas i intyget om överensstämmelse och dokumentationen för helfordonstypgodkännande enligt direktiv 2007/46/EG.

(28)

Det är därför lämpligt att ändra förordning (EU) 2017/1151, förordning (EG) nr 692/2008 och direktiv 2007/46/EG i enlighet med detta.

(29)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) 2017/1151

Förordning (EU) 2017/1151 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led 1 b ska ersättas med följande:

”b)

omfattas av ett enda CO2-interpoleringsområde i den mening som avses i punkt 2.3.2 i underbilaga 6 till bilaga XXI,”

b)

Led 6 ska ersättas med följande:

”6.    periodiskt regenererande system : avgasutsläppsbegränsande anordning (t.ex. katalysator, partikelfälla) som kräver en periodisk regenereringsprocess.”

c)

Leden 11 och 12 ska ersättas med följande:

”11.    tvåbränslefordon : fordon med två separata bränslelagringssystem som är konstruerat för att primärt drivas med endast ett bränsle i taget.

12.    gasdrivet tvåbränslefordon : tvåbränslefordon vars två bränslen är bensin (i bensinläge) och antingen motorgas, naturgas/biometan eller vätgas.”

d)

Följande led ska föras in som led 33:

”33.    fordon med endast förbränningsmotorer : fordon där samtliga framdrivningsenergiomvandlare är förbränningsmotorer.”

e)

Led 38 ska ersättas med följande:

”38.    nominell motoreffekt (Prated): motorns högsta nettoeffekt i kW mätt i enlighet med kraven i bilaga XX.”

f)

Leden 45–48 ska ersättas med följande:

”45.    bränsletanksystem : anordningar för lagring av bränsle som inbegriper bränsletank, påfyllningsrör, tanklock och bränslepump om den är monterad i eller på bränsletanken.

46.    permeabilitetsfaktor (PF): faktor som fastställs på grundval av kolväteförlusterna under en viss tid och som används för att fastställa de slutliga avdunstningsutsläppen.

47.    icke-metallisk enskiktstank : bränsletank av icke-metalliskt material i ett skikt, inklusive fluorerade/sulfonerade material

48.    flerskiktstank : bränsletank med minst två olika skiktade material, varav det ena är ett barriärmaterial mot kolväten.”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

1)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   För att erhålla EG-typgodkännande med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation ska tillverkaren visa att fordonen uppfyller kraven i denna förordning när de provas i enlighet med de provningsförfaranden som anges i bilagorna IIIA–VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI och XXII. Tillverkaren ska också se till att referensbränslena överensstämmer med de specifikationer som anges i bilaga IX.”

2)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   För de typ 1-provningar som anges i bilaga XXI ska fordon som drivs med motorgas eller naturgas/biometan provas i en provning av typ I för variationer i motorgasens eller naturgasens/biometanens sammansättning, enligt bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 83 för förorenande utsläpp, och med det bränsle som används för mätningen av nettoeffekt i enlighet med bilaga XX till denna förordning.

Fordon som kan drivas med både bensin och motorgas eller naturgas/biometan ska provas med båda bränslena, varvid provningar med motorgas eller naturgas/biometan ska utföras för variationer i motorgasens eller naturgasens/biometanens sammansättning, enligt bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 83, och med det bränsle som används för mätningen av nettoeffekt i enlighet med bilaga XX till denna förordning.”

3.

Följande artikel ska införas som artikel 4a:

”Artikel 4a

Krav för typgodkännande avseende anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och/eller elenergi

Tillverkaren ska säkerställa att följande fordon av kategorierna M1 och N1 är utrustade med en anordning för att fastställa, lagra och tillhandahålla uppgifter om den mängd bränsle och/eller elektrisk energi som används för att driva fordonet:

1.

Fordon med endast förbränningsmotorer och icke externt laddbara hybridelfordon som uteslutande drivs med mineraldiesel, biodiesel, bensin, etanol eller någon kombination av dessa bränslen.

2.

Externt laddbara hybridelfordon som drivs med el och något av de bränslen som anges i punkt 1.

Anordningen för att övervaka förbrukningen av bränsle och/eller elenergi ska överensstämma med kraven i bilaga XXII.”

4.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Det utvidgade dokumentationsmaterialet ska identifieras och dateras av godkännandemyndigheten och bevaras av den myndigheten i minst tio år efter det att godkännandet har beviljats.”

b)

Följande stycken ska läggas till som tredje till sjätte stycke:

”På tillverkarens begäran ska godkännandemyndigheten genomföra en preliminär bedömning av AES för nya fordonstyper. I detta fall ska den relevanta dokumentationen lämnas till typgodkännandemyndigheten mellan 2 och 12 månader innan typgodkännandeförfarandet påbörjas.

Godkännandemyndigheten ska göra en preliminär bedömning på grundval av det utvidgade dokumentationsmaterial enligt beskrivningen i led b i tillägg 3a till bilaga I som tillhandahålls av tillverkaren. Godkännandemyndigheten ska göra bedömningen i enlighet med den metod som beskrivs i tillägg 3b till bilaga I. Godkännandemyndigheten får avvika från denna metod i vederbörligen motiverade undantagsfall.

Den preliminära bedömningen av AES för nya fordonstyper ska förbli giltig för typgodkännanden under en period av 18 månader. Denna period får förlängas med ytterligare 12 månader om tillverkaren förser godkännandemyndigheten med bevis för att ingen ny teknik har blivit tillgänglig på marknaden som skulle kunna ändra den preliminära bedömningen av AES.

En förteckning över de AES som bedöms som icke godtagbara av typgodkännandemyndigheterna ska årligen sammanställas av expertgruppen för typgodkännandemyndigheter och av kommissionen göras tillgänglig för allmänheten.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 12:

”12.   Tillverkaren ska dessutom förse den typgodkännandemyndighet som beviljat typgodkännande avseende utsläpp enligt denna förordning (den beviljande godkännandemyndigheten) med ett provningsinsynspaket som innehåller de uppgifter som är nödvändiga för att utföra en provning i enlighet med punkt 5.9 i del B i bilaga II.”

5.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 2–6 ska ersättas med följande:

”2.   Kontrollerna av överensstämmelse i drift ska vara ändamålsenliga för att bekräfta att avgas- och avdunstningsutsläpp effektivt begränsas under fordonets normala livslängd under normala användningsförhållanden.

3.   Överensstämmelsen i drift ska kontrolleras på fordon som underhålls och används på korrekt sätt, i enlighet med tillägg 1 till bilaga II, mellan 15 000 km eller 6 månader, beroende på vad som inträffar sist, och 100 000 km eller 5 år, beroende på vad som inträffar först. Överensstämmelsen i drift för avdunstningsutsläpp ska kontrolleras på fordon som underhålls och används på korrekt sätt, i enlighet med tillägg 1 till bilaga II, mellan 30 000 km eller 12 månader, beroende på vad som inträffar sist, och 100 000 km eller 5 år, beroende på vad som inträffar först.

Kraven för kontroll av överensstämmelsen ska tillämpas till och med 5 år efter det att det sista intyget om överensstämmelse eller intyget om enskilt godkännande utfärdas för fordon i familjen avseende överensstämmelse i drift.

4.   Kontroller av överensstämmelse i drift ska inte vara obligatoriska om den årliga försäljningen i unionen av familjen avseende överensstämmelse i drift är mindre än 5 000 fordon för föregående år. För sådana familjer ska tillverkaren förse godkännandemyndigheten med en rapport om alla utsläppsrelaterade garanti- och reparationsanspråk och OBD-fel enligt vad som anges i punkt 4.1 i bilaga II. Sådana familjer avseende överensstämmelse i drift får fortfarande väljas ut för provning i enlighet med bilaga II.

5.   Tillverkaren och den beviljande typgodkännandemyndigheten ska utföra kontroller av överensstämmelse i drift i enlighet med bilaga II.

6.   Den beviljande godkännandemyndigheten ska fatta beslut om huruvida en familj inte uppfyllde kraven för överensstämmelse i drift efter en bedömning av efterlevnaden och godkänna den plan för korrigerande åtgärder som framläggs av tillverkaren i enlighet med bilaga II.”

b)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 7 och 8:

”7.   Om en typgodkännandemyndighet vid en kontroll har fastställt att en familj avseende överensstämmelse i drift inte uppfyller kraven för överensstämmelse i drift, ska myndigheten utan dröjsmål meddela den beviljande godkännandemyndigheten detta i enlighet med artikel 30.3 i direktiv 2007/46/EG.

Efter det meddelandet och med förbehåll för bestämmelserna i artikel 30.6 i direktiv 2007/46/EG, ska den beviljande godkännandemyndigheten underrätta tillverkaren om att en familj avseende överensstämmelse i drift inte uppfyller kraven för överensstämmelse i drift och att de förfaranden som beskrivs i punkterna 6 och 7 i bilaga II ska följas.

Om den beviljande godkännandemyndigheten fastställer att någon överenskommelse inte kan nås med den typgodkännandemyndighet som har fastställt att en familj avseende överensstämmelse i drift inte uppfyller kraven för överensstämmelse i drift, ska förfarandet i artikel 30.6 i direktiv 2007/46/EG inledas.

8.   Utöver punkterna 1–7 ska följande gälla för fordon som typgodkänts enligt del B i bilaga II:

a)

Fordon som lämnats in för etappvis typgodkännande, enligt definitionen i artikel 3.7 i direktiv 2007/46/EG, ska kontrolleras för överensstämmelse i drift i enlighet med reglerna för etappvis typgodkännande i punkt 5.10.6 i del B i bilaga II till denna förordning.

b)

Bepansrade fordon, likbilar och rullstolsanpassade fordon enligt definitionen i punkt 5.2 respektive 5.5 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG ska inte omfattas av bestämmelserna i denna artikel. Samtliga övriga fordon avsedda för särskilda ändamål enligt respektive definition i punkt 5 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, ska kontrolleras för överensstämmelse i drift i enlighet med reglerna för etappvis typgodkännande i del B i bilaga II till denna förordning.”

6.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Med verkan från och med den 1 september 2019 ska de nationella myndigheterna, av skäl som hänför sig till utsläpp eller bränsleförbrukning, vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper som inte uppfyller kraven i bilaga VI. På tillverkarens begäran, och till och med den 31 augusti 2019, får det förfarande för provning av avdunstningsutsläpp som anges i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 83 eller det förfarande för provning av avdunstningsutsläpp som anges i bilaga VI i förordning (EG) nr 692/2008 fortfarande användas för typgodkännande enligt denna förordning.”

b)

I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”Med undantag för fordon som är godkända för avdunstningsutsläpp enligt förfarandet i bilaga VI till förordning (EG) nr 692/2008, ska med verkan från och med den 1 september 2019 de nationella myndigheterna förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte uppfyller kraven i bilaga VI till denna förordning.”

c)

I punkt 4 ska leden d och e utgå.

d)

Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

i)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

när det gäller fordon i en WLTP-interpoleringsfamilj som uppfyller bestämmelserna om utökning i punkt 3.1.4 i bilaga I till förordning (EG) nr 692/2008, förfaranden som utförs i enlighet med avsnitt 3.13 i bilaga III till förordning (EG) nr 692/2008 fram till 3 år efter de datum som anges i artikel 10.4 i förordning (EG) nr 715/2007 godkännas av godkännandemyndigheten för att uppfylla kraven i tillägg 1 till underbilaga 6 till bilaga XXI till den här förordningen,”

ii)

Följande mening ska läggas till i led c:

”Vid tillämpningen av denna punkt ska möjligheten att använda provningsresultat från förfaranden som genomförs och avslutas i enlighet med förordning (EG) nr 692/2008 endast gälla de fordon i en WLTP-interpoleringsfamilj som uppfyller bestämmelserna om utökning i punkt 3.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 692/2008.”

e)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 8–11:

”8.   Del B i bilaga II ska tillämpas på fordon av kategorierna M1, M2 och N1 klass I som är baserade på typer godkända från och med den 1 januari 2019 och på fordon av kategorierna N1, klasserna II och III, och N2 som är baserade på typer godkända från och med den 1 september 2019. Den ska också tillämpas på alla fordon som registreras från och med den 1 september 2019 för fordon av kategorierna M1, M2 och N1, klass I, och på alla fordon som registreras från och med den 1 september 2020 för fordon av kategorierna N1, klasserna II och III, och N2. I alla andra fall ska del A i bilaga II tillämpas.

9.   Med verkan från och med den 1 januari 2020 när det gäller fordon som avses i artikel 4a av kategorierna M1 och N1, klass I, och från och med den 1 januari 2021 när det gäller fordon som avses i artikel 4a av kategori N1, klasserna II och III, ska de nationella myndigheterna, av skäl som hänför sig till utsläpp eller bränsleförbrukning, vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper som inte uppfyller kraven i artikel 4a.

Med verkan från och med den 1 januari 2021 när det gäller fordon som avses i artikel 4a av kategorierna M1 och N1, klass I, och från och med den 1 januari 2022 när det gäller fordon som avses i artikel 4a av kategori N1, klasserna II och III, ska de nationella myndigheterna förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte uppfyller kraven i den artikeln.

10.   Med verkan från och med den 1 september 2019 ska de nationella myndigheterna förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon som inte uppfyller de krav som fastställs i bilaga IX till direktiv 2007/46/EG, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2018/1832 (*1).

För alla fordon som registreras mellan den 1 januari och den 31 augusti 2019 inom ramen för nya typgodkännanden som beviljats under samma period och om de uppgifter som anges i bilaga IX till direktiv 2007/46/EG, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2018/1832 ännu inte inkluderas i intyget om överensstämmelse ska tillverkaren göra dessa uppgifter tillgängliga kostnadsfritt inom 5 arbetsdagar efter begäran från ett ackrediterat laboratorium eller teknisk tjänst för provning enligt bilaga II.

11.   Kraven i artikel 4a ska inte tillämpas på typgodkännanden som beviljas tillverkare av fordon i små serier.

7.

Artikel 18a ska utgå.

8.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

9.

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

10.

Bilaga IIIA ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

11.

I bilaga V ska punkt 2.3 ersättas med följande:

”2.3

De vägmotståndskoefficienter som ska tillämpas ska vara de för Fordon Låg (VL). Om VL saknas ska vägmotståndet för VH användas. VL och VH definieras i punkt 4.2.1.1.2 i underbilaga 4 till bilaga XXI. Alternativt får tillverkaren välja att använda vägmotstånd som har fastställts i enlighet med bestämmelserna i tillägg 7 till bilaga 4a till Uneces föreskrifter nr 83 för ett fordon i interpoleringsfamiljen.”

12.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

13.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

1)

I förklaringen till tabellen i punkt 2.2 ska försämringsfaktorbeteckningen ”P” ersättas med ”PN”.

2)

Punkt 3.10 ska ersättas med följande:

”3.10

De vägmotståndskoefficienter som ska tillämpas ska vara de för Fordon Låg (VL). Om VL saknas, eller det totala motståndet för fordon (VH) vid 80 km/tim är högre än det totala motståndet för VL vid 80 km/tim + 5 %, ska vägmotståndet för VH användas. VL och VH definieras i punkt 4.2.1.1.2 i underbilaga 4 till bilaga XXI.”

14.

I bilaga VIII ska punkt 3.3 ersättas med följande:

”3.3

De vägmotståndskoefficienter som ska tillämpas ska vara de för Fordon Låg (VL). Om VL saknas ska vägmotståndet för VH användas. VL och VH definieras i punkt 4.2.1.1.2 i underbilaga 4 till bilaga XXI. Alternativt får tillverkaren välja att använda vägmotstånd som har fastställts i enlighet med bestämmelserna i tillägg 7 till bilaga 4a till Uneces föreskrifter nr 83 för ett fordon i interpoleringsfamiljen. I båda fallen ska dynamometern justeras för att simulera driften av ett fordon på väg vid – 7 °C. En sådan justering får grundas på en bestämning av vägmotståndsprofilen vid – 7 °C. Alternativt får det fastställda färdmotståndet justeras för en minskning av tiden för avstannande med 10 %. Den tekniska tjänsten får godkänna att andra metoder används för att bestämma färdmotståndet.”

15.

Bilaga IX ska ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

16.

Bilaga XI ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

17.

Bilaga XII ska ändras i enlighet med bilaga VII till den här förordningen.

18.

I tillägg 1 till bilaga XIV ska orden ”avsnitten 2.3.1 och 2.3.5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2017/1151” ersättas med orden ”avsnitten 2.3.1 och 2.3.4 i bilaga I till förordning (EU) 2017/1151”.

19.

Bilaga XVI ska ersättas med texten i bilaga VIII till den här förordningen.

20.

Bilaga XXI ska ändras i enlighet med bilaga IX till den här förordningen.

21.

Texten i bilaga X till den här förordningen ska läggas till som bilaga XXII.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 692/2008

Förordning (EG) nr 692/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 16a första stycket ska följande led läggas till som led d:

”d)

Utökning av typgodkännanden som beviljats enligt denna förordning, tills nya krav blir tillämpliga för nya fordon.”

2.

I tillägg 3 till bilaga 1 ska följande punkt läggas till som punkt 3.2.12.2.5.7:

”3.2.12.2.5.7

Permeabilitetsfaktor (1): …”

3.

I bilaga XII ska punkt 4.4 utgå.

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

Bilagorna I, III, VIII, IX och XI till direktiv 2007/46/EG ska ändras i enlighet med bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EU) 2017/1154 av den 7 juni 2017 om ändring av förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 175, 7.7.2017, s. 708).

(*1)  Kommissionens förordning (EU) 2018/1832 av den 5 november 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) 2017/1151 i syfte att förbättra förfaranden och provningar för typgodkännande avseende utsläpp av lätta personbilar och lätta nyttofordon, inbegripet sådana för överensstämmelse hos fordon i drift och utsläpp vid verklig körning, och införa anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och elenergi (EUT L 301, 27.11.2018, s. 1)”


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EU) 2017/1151 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas som punkt 1.1.3:

”1.1.3

För motorgas eller naturgas ska man använda det bränsle som tillverkaren väljer för mätning av nettoeffekten i enlighet med bilaga XX till denna förordning. Det valda bränslet ska specificeras i informationsdokumentet enligt tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.”

2.

Punkterna 2.3.1, 2.3.2 och 2.3.3 ska ersättas med följande:

2.3.1   Varje fordon med en styrdator för utsläppsbegränsning ska innehålla funktioner som förhindrar ändringar som inte har godkänts av tillverkaren. Tillverkaren ska godkänna ändringar om dessa krävs för diagnos, underhåll, kontroll, ombyggnad eller reparation av fordonet. Alla omprogrammerbara datorkoder eller driftsparametrar ska vara motståndskraftiga mot manipulation och hålla en skyddsnivå som åtminstone motsvarar den som garanteras enligt bestämmelserna i standarden ISO 15031-7:2013. Alla utbytbara minneschip för kalibrering ska sitta i socklar, vara inneslutna i ett förslutet hölje eller skyddas av elektroniska algoritmer och får inte kunna bytas ut utom med särskilda verktyg och förfaranden. Endast funktioner som är direkt knutna till utsläppskalibrering eller förebyggande av fordonsstöld får skyddas på det viset.

2.3.2   Datorkodade motordriftsparametrar får inte kunna ändras annat än med särskilda verktyg och förfaranden (t.ex. datorkomponenter som är fastlödda eller sitter i socklar eller i förslutna, eller fastlödda, datorkapslar).

2.3.3   På begäran av tillverkaren får godkännandemyndigheten bevilja undantag från kraven i punkterna 2.3.1 och 2.3.2 för sådana fordon som sannolikt inte behöver skydd. De kriterier som godkännandemyndigheten ska bedöma när den överväger ett undantag ska omfatta, men är inte begränsade till, aktuell tillgång till prestandachip, fordonets högprestandakapacitet och fordonets förväntade försäljningsvolym.”

3.

Följande punkter ska införas som punkterna 2.3.4, 2.3.5 och 2.3.6:

2.3.4   Tillverkare som använder programmerbara datorkodsystem ska vidta nödvändiga åtgärder för att försvåra otillåten omprogrammering. Sådana åtgärder ska omfatta förbättrade strategier mot manipulation samt skrivskyddsfunktioner som kräver elektronisk tillgång till en dator belägen på annan plats som underhålls av tillverkaren, till vilken oberoende aktörer också har tillgång med hjälp av det skydd som avses i punkt 2.3.1 och i punkt 2.2 i bilaga XIV. Godkännandemyndigheten ska godkänna metoder som ger en tillräcklig skyddsnivå mot manipulering.

2.3.5   För mekaniska bränsleinsprutningspumpar som monterats i en kompressionständningsmotor ska tillverkarna vidta lämpliga åtgärder för att skydda inställningen för maximal bränsletillförsel från manipulering då fordonet är i drift.

2.3.6   Tillverkare ska på ett effektivt sätt förhindra omprogrammering av vägmätarställningar i nätet ombord, i alla styrenheter för framdrivningssystemet samt i sändaren för fjärrdatautbyte i förekommande fall. Tillverkarna ska inkludera systematiska strategier mot manipulation och skrivskydda funktioner för att skydda vägmätarställningens integritet. Godkännandemyndigheten ska godkänna metoder som ger en tillräcklig skyddsnivå mot manipulering.”

4.

Punkt 2.4.1 ska ersättas med följande:

”2.4.1

I figur I.2.4 visas de provningar som krävs för typgodkännande av ett fordon. De specifika provningsförfarandena beskrivs i bilagorna II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI och XXII.

Figur I.2.4

Tillämplighet av provningskrav för typgodkännande och utökningar

Fordonskategori

Fordon med gnisttändning, inklusive hybridfordon (1)  (2)

Fordon med kompressionständning, inklusive hybridfordon

Fordon med endast eldrift

Vätgasfordon med bränsleceller

 

Enbränslefordon

Tvåbränslefordon (3)

Flexbränslefordon (3)

 

 

 

Referensbränsle

Bensin

(E10)

Motorgas

Naturgas/biometan

Vätgas (förbränningsmotor)

Bensin (E10)

Bensin (E10)

Bensin (E10)

Bensin (E10)

Diesel

(B7)

Vätgas (bränslecell)

Motorgas

Naturgas/biometan

Vätgas (förbränningsmotor) (4)

Etanol

(E85)

Gasformiga föroreningar

(Typ 1-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja (4)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

PM

(Typ 1-provning)

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(båda bränslena)

Ja

PN

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(båda bränslena)

Ja

Gasformiga föroreningar, RDE (Typ 1A-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja (4)

Ja (båda bränslena)

Ja (båda bränslena)

Ja (båda bränslena)

Ja (båda bränslena)

Ja

Partikelantal, RDE (Typ 1A-provning) (5)

Ja

Ja (endast bensin)

Ja (endast bensin)

Ja (endast bensin)

Ja (båda bränslena)

Ja

ATCT (14 °C-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja (4)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

Tomgångsutsläpp

(Typ 2-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(endast bensin)

Ja

(båda bränslena)

Vevhusutsläpp

(Typ 3-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Avdunstningsutsläpp

(Typ 4-provning)

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Hållbarhet

(Typ 5-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

Utsläpp vid låga temperaturer

(Typ 6-provning)

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(båda bränslena)

Överensstämmelse i drift

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(Som vid typgodkännande)

Ja

(Som vid typgodkännande)

Ja

(Som vid typgodkännande)

Ja

(båda bränslena)

Ja

Omborddiagnos

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

CO2-utsläpp, bränsleförbrukning, elenergiförbrukning och elektrisk räckvidd

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

Ja

Ja

Röktäthet

Ja

Motoreffekt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

5.

Punkt 3.1.1 ska ersättas med följande:

”3.1.1

Typgodkännandet ska utökas till fordon som stämmer överens med kriterierna i artikel 2.1 eller som stämmer överens med artikel 2.1 a och c och uppfyller samtliga av följande kriterier:

a)

CO2-utsläppen från det fordon som provats enligt steg 9 i tabell A7/1 i underbilaga 7 till bilaga XXI ska vara mindre än eller lika med de CO2-utsläpp som erhållits från den interpoleringslinje som motsvarar det provade fordonets energibehov under en cykel.

b)

Det nya interpoleringsområdet får inte överstiga det största område som fastställs i punkt 2.3.2.2 i underbilaga 6 till bilaga XXI.

c)

Utsläppen av föroreningar ska ligga inom de gränsvärden som fastställs i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007.”

6.

Följande punkt ska införas som punkt 3.1.1.1:

”3.1.1.1

Typgodkännandet får inte utökas för att skapa en interpoleringsfamilj om det endast har beviljats med avseende på Fordon Hög.”

7.

I punkt 3.1.2 ska första stycket under rubriken ersättas med följande:

”För Ki-provningar som utförts enligt tillägg 1 till underbilaga 6 till bilaga XXI (WLTP) ska typgodkännandet utökas till att omfatta fordon som uppfyller kriterierna i punkt 5.9 i bilaga XXI.”

8.

Punkt 3.2 inklusive alla dess delpunkter ska ersättas med följande:

”3.2   Utökningar för avdunstningsutsläpp (typ 4-provning)

3.2.1   För provningar som utförts i enlighet med bilaga 6 till Uneces föreskrifter nr 83 (NEDC 1 dag) eller bilagan till förordning (EU) 2017/1221 (NEDC 2 dagar) ska typgodkännandet utökas till fordon som är utrustade med ett kontrollsystem för avdunstningsutsläpp som uppfyller följande villkor:

3.2.1.1

Den grundläggande principen för bränsletillförsel/lufttillförsel (t.ex. enpunktsinsprutning) är densamma.

3.2.1.2

Bränsletankens form är identisk och materialet i bränsletanken och slangarna för flytande bränsle är tekniskt ekvivalenta.

3.2.1.3

Det med avseende på tvärsnitt och ungefärlig slanglängd ogynnsammaste fordonet ska provas. Huruvida icke identiska ångseparatorer/vätskeseparatorer ska godtas avgörs av den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarna.

3.2.1.4

Bränsletankens volym avviker inte med mer än ±10 %.

3.2.1.5

Inställningen av bränsletankens tryckbegränsningsventil är densamma.

3.2.1.6

Metoden för lagring av bränsleånga är densamma, dvs. separatorns form och volym, lagringsmedium, luftrenare (om sådan används för begränsning av avdunstningsutsläpp) osv.

3.2.1.7

Metoden för att rena den lagrade ångan är densamma (t. ex. luftflöde, startpunkt eller renad volym under konditioneringscykeln).

3.2.1.8

Metoden för försegling och avluftning av bränsletillförselsystemet är identisk.

3.2.2   För provningar som utförts i enlighet med bilaga VI (WLTP 2 dagar) ska typgodkännandet utökas till fordon som är utrustade med ett kontrollsystem för avdunstningsutsläpp som uppfyller kraven i punkt 5.5.1 i bilaga VI.

3.2.3   Typgodkännandet ska utökas till fordon med

3.2.3.1

olika motorstorlek,

3.2.3.2

olika motoreffekt,

3.2.3.3

automatisk och manuell växellåda,

3.2.3.4

två- och fyrhjulsdrift,

3.2.3.5

olika karosseriutformningar, och

3.2.3.6

olika hjul- och däckstorlek.”

9.

Punkt 4.1.2 ska ersättas med följande:

”4.1.2

Tillverkaren ska kontrollera produktionsöverensstämmelsen genom provning av utsläppen av förorenande ämnen (som anges i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007), utsläppen av koldioxid (tillsammans med mätning av förbrukningen av elenergi och, i förekommande fall, övervakning av OBFCM-anordningens noggrannhet), utsläppen av vevhusgaser, avdunstningsutsläppen och OBD-systemet i enlighet med de provningsförfaranden som beskrivs i bilagorna V, VI, XI, XXI och XXII. Kontrollen ska därför omfatta provningar av typerna 1, 3 och 4 samt OBD-provningen, enligt beskrivningen i avsnitt 2.4.

Typgodkännandemyndigheten ska bevara all dokumentation som rör provningsresultaten för produktionsöverensstämmelsen i minst 5 år och göra den tillgänglig för kommissionen på begäran.

De särskilda förfarandena för produktionsöverensstämmelse anges i avsnitten 4.2–4.7 och tilläggen 1 och 2.”

10.

Punkt 4.1.3 ska ersättas med följande:

”4.1.3

När det gäller tillverkarens kontroll av produktionsöverensstämmelse (COP) avses med familjen COP-familjen för provningar av typ 1, inklusive övervakning av OBFCM-anordningens noggrannhet, och typ 3, inklusive de utökningar för typ 4-provningen som beskrivs i punkt 3.2, samt OBD-familjen med de utökningar som beskrivs i punkt 3.4 för OBD-provningarna.”

11.

Följande punkter ska införas som punkterna 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 och 4.1.3.1.2:

”4.1.3.1   Kriterier för COP-familjen

4.1.3.1.1   För fordon av kategori M och för fordon av kategori N1 klass I och klass II ska COP-familjen vara identisk med interpoleringsfamiljen, enligt beskrivningen i punkt 5.6 i bilaga XXI.

4.1.3.1.2   För fordon av kategori N1 klass III och kategori N2 får endast fordon som är identiska i fråga om följande egenskaper för fordon/framdrivningssystem/transmission ingå i samma COP-familj:

a)

Typ av förbränningsmotor: bränsletyp (eller bränsletyper när det gäller flexbränsle- eller tvåbränslefordon), förbränningsprocess, motorvolym, egenskaper vid högsta belastning, motorteknik och laddningssystem samt andra motordelsystem eller motoregenskaper som har en icke försumbar inverkan på CO2-massutsläppet under WLTP-förhållanden.

b)

Driftstrategi för alla komponenter i framdrivningssystemet som påverkar CO2-massutsläppet.

c)

Transmissionstyp (t.ex. manuell, automatisk, CVT) och transmissionsmodell (nominellt vridmoment, antal växlar, antal kopplingar osv.).

d)

Antal drivaxlar.”

12.

Punkt 4.1.4 ska ersättas med följande:

”4.1.4

Frekvensen för tillverkarens produktkontroll ska grunda sig på en riskbedömning som överensstämmer med den internationella standarden ISO 31000:2018 – Riskhantering – Vägledning, och åtminstone för typ 1 ha en minsta frekvens per COP-familj av en kontroll per 5 000 tillverkade fordon eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först.”

13.

I punkt 4.1.5 ska det tredje stycket ersättas med följande:

”Om godkännandemyndigheten inte är nöjd med tillverkarens kontrollförfarande ska direkt fysisk provning utföras på serietillverkade fordon enligt beskrivningen i punkterna 4.2–4.7.”

14.

I punkt 4.1.6 första stycket ska den andra meningen ersättas med följande:

”Godkännandemyndigheten ska utföra dessa fysiska provningar av utsläpp och OBD-provningar på serietillverkade fordon enligt beskrivningen i punkterna 4.2–4.7.”

15.

Punkterna 4.2.1 och 4.2.2 ska ersättas med följande:

4.2.1   Typ 1-provningen ska utföras på ett serietillverkat fordon som är godkänt som ingående i COP-familjen enligt beskrivningen i punkt 4.1.3.1. Provningsresultaten ska vara värdena efter det att alla korrigeringar enligt denna förordning tillämpas. Överensstämmelse för föroreningar ska kontrolleras mot de gränsvärden som anges i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007. När det gäller CO2-utsläpp ska gränsvärdet vara det värde som angetts av tillverkaren för det utvalda fordonet i enlighet med den interpoleringsmetod som anges i underbilaga 7 till bilaga XXI. Interpoleringsberäkningen ska verifieras av godkännandemyndigheten.

4.2.2   Ett urval av tre fordon ska väljas ut slumpvis ur COP-familjen. Efter godkännandemyndighetens urval får tillverkaren inte göra någon ändring på de valda fordonen.”

16.

Punkt 4.2.2.1 ska utgå.

17.

I punkt 4.2.3 ska de andra och tredje styckena ersättas med följande:

”4.2.3

Den statistiska metoden för att beräkna provningskriterierna beskrivs i tillägg 1.

Tillverkningen av en COP-familj ska anses inte uppfylla kraven om ett beslut om underkännande har fattats för en eller flera föroreningar och CO2-värden enligt provningskriterierna i tillägg 1.

Tillverkningen av en COP-familj ska anses uppfylla kraven om ett beslut om godkännande har fattats för samtliga föroreningar och CO2-värden i enlighet med provningskriterierna i tillägg 1.”

18.

Punkt 4.2.4 ska ersättas med följande:

”4.2.4

På tillverkarens begäran och efter medgivande av godkännandemyndigheten får provningar utföras på ett fordon i COP-familjen med högst 15 000 km för att fastställa uppmätta utvecklingskoefficienter (EvC) för föroreningar/CO2 för varje COP-familj. Inkörningen ska utföras av tillverkaren, som inte får göra några ändringar på dessa fordon.”

19.

I punkt 4.2.4.1 c ska inledningen ersättas med följande:

”c)

De andra fordonen i COP-familjen får inte vara inkörda, men deras utsläpp/elenergiförbrukning/CO2 vid noll km ska multipliceras med det först inkörda fordonets utvecklingskoefficient. I sådana fall ska följande värden användas för provning enligt tillägg 1:”

20.

Punkt 4.4.3.3 ska ersättas med följande:

”4.4.3.3

Det värde som fastställs i enlighet med punkt 4.4.3.2 ska jämföras med det värde som fastställs i enlighet med punkt 2.4 i tillägg 2.”

21.

Tillägg 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

I detta tillägg beskrivs det förfarande som ska användas för att kontrollera kraven för produktionsöverensstämmelse vid provning av typ 1 för föroreningar/CO2, inklusive kraven för överenstämmelse för fordon med endast eldrift och externt laddbara hybridelfordon, och för att övervaka OBFCM-anordningens noggrannhet.”

b)

I punkt 2 ska det första stycket ersättas med följande:

”Mätningar av de föroreningar som anges i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 och av CO2-utsläppen ska utföras på minst tre fordon, och antalet ska ökas successivt tills ett beslut om godkännande eller underkännande kan fattas. OBFCM-anordningens noggrannhet ska bestämmas för var och en av N-provningarna.”

c)

I punkt 3 iii, efter inledningen, ska texten

”A × LVAR/LXtests < A × L – ((N–3)/13) × VAR/L

ersättas med följande:

”A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N–3)/13) × VAR/L

d)

I punkt 4 iii, efter inledningen, ska texten

”A – VARXtests < A – ((N–3)/13) × VAR

ersättas med följande:

”A – VARXtests ≤ A – ((N–3)/13) × VAR

e)

I punkt 4 ska det sista stycket utgå.

f)

Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5.

För fordon som avses i artikel 4a ska OBFCM-anordningens noggrannhet beräknas enligt följande:

xi,OBFCM

=

OBFCM-anordningens noggrannhet som fastställts för varje enskild provning i i enlighet med formeln i punkt 4.2 i bilaga XXII.

Typgodkännandemyndigheten ska bevara dokumentation över den fastställda noggrannheten för varje COP-familj som har provats.”

23.

Tillägg 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1.2 ska orden ”punkt 1.1.2.3 i underbilaga 6 till bilaga XXI” ersättas med orden ”punkt 1.2.3 i underbilaga 6 till bilaga XXI”.

b)

I punkt 2.3 ska orden ”punkt 4.1.1 i bilaga XXI” ersättas med orden ”punkt 4.1.1 i underbilaga 8 till bilaga XXI”.

c)

I punkt 2.4 ska orden ”punkt 1.1.2.3 i underbilaga 6 till bilaga XXI” ersättas med orden ”punkt 1.2.3 i underbilaga 6 till bilaga XXI”

24.

Tillägg 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas som punkterna 0.2.2.1–0.2.3.9:

0.2.2.1   Tillåtna parametervärden för etappvis typgodkännande att använda fordonens grundläggande utsläppsvärden (ange område i förekommande fall):

Slutlig fordonsvikt i körklart skick (i kg): …

Frontarea för det slutliga fordonet (i cm2): …

Rullmotstånd (kg/t): …

Tvärsnittsarea på frontgrillens luftintag (i cm2): …

0.2.3   Identifierare:

0.2.3.1   Interpoleringsfamiljens identifierare: …

0.2.3.2   ATCT-familjens identifierare: …

0.2.3.3   PEMS-familjens identifierare: …

0.2.3.4   Vägmotståndsfamiljens identifierare:

0.2.3.4.1   Vägmotståndsfamilj för VH: …

0.2.3.4.2   Vägmotståndsfamilj för VL: …

0.2.3.4.3   Vägmotståndsfamiljer som är tillämpliga i interpoleringsfamiljen: …

0.2.3.5   Vägmotståndsmatrisfamiljens identifierare: …

0.2.3.6   Identifierare för familjen av periodiskt regenererande system: …

0.2.3.7   Identifierare för familjen för avdunstningsprov: …

0.2.3.8   OBD-familjens identifierare: …

0.2.3.9   Andra familjers identifierare: …”

b)

Punkt 2.6 b ska utgå.

c)

Följande punkt ska införas som punkt 2.6.3:

”2.6.3

Rotationsmassa: 3 % av summan av vikten i körklart skick och 25 kg eller värde, per axel (kg): …”

d)

Punkt 3.2.2.1 ska ersättas med följande:

”3.2.2.1

Diesel/bensin/motorgas/naturgas eller biometan/etanol (E 85)/biodiesel/väte (1), (6)”

e)

Punkt 3.2.12.2.5.5 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.5.5

Schematisk ritning över bränsletanken (endast bensin- och etanolmotorer): …”

f)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.12.2.5.5.1–3.2.12.2.5.5.5:

3.2.12.2.5.5.1   Bränsletanksystemets kapacitet, material och konstruktion: …

3.2.12.2.5.5.2   Beskrivning av ångslangens material, bränsleledningens material och bränslesystemets anslutningsteknik: …

3.2.12.2.5.5.3   Förslutet tanksystem: ja/nej

3.2.12.2.5.5.4   Beskrivning av inställningen av bränsletankens tryckbegränsningsventil (luftintag och tryckbegränsning): …

3.2.12.2.5.5.5   Beskrivning av systemet för urluftningskontroll: …”

g)

Punkt 3.2.12.2.5.6 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.5.6

Beskrivning och skiss över värmeskölden mellan tanken och avgassystemet: …”

h)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2.12.2.5.7:

”3.2.12.2.5.7

Permeabilitetsfaktor: …”

i)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2.12.2.12:

”3.2.12.2.12

Vatteninsprutning: ja/nej (1)”

j)

Punkt 3.2.19.4.1 ska utgå.

k)

Punkt 3.2.20 ska ersättas med följande:

”3.2.20

Värmelagringsinformation”

l)

Punkt 3.2.20.2 ska ersättas med följande:

”3.2.20.2

Isoleringsmaterial: ja/nej (1)”

m)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.20.2.5, 3.2.20.2.5.1, 3.2.20.2.5.2, 3.2.20.2.5.3 och 3.2.20.2.6:

3.2.20.2.5   Nedkylning av fordon vid värsta scenario: ja/nej (1)

3.2.20.2.5.1   (Ej värsta scenario) Minsta stabiliseringstid, tsoak_ATCT (h): …

3.2.20.2.5.2   (Ej värsta scenario) Plats för temperaturmätning av motorn: …

3.2.20.2.6   Enskild interpoleringsfamilj inom scenariot för ATCT-familjen: ja/nej (1)”

n)

Följande punkt ska införas som punkt 3.3:

”3.3   Elmaskin

3.3.1   Typ (lindning, magnetisering): …

3.3.1.1   Maximal effekt per timme: … kW

(enligt uppgift från tillverkaren)

3.3.1.1.1   Största nettoeffekt (a) … kW

(enligt uppgift från tillverkaren)

3.3.1.1.2.   Största motoreffekt under 30 minuter (a) … kW

(enligt uppgift från tillverkaren)

3.3.1.2   Driftspänning: … V

3.3.2   REESS

3.3.2.1   Antal celler: …

3.3.2.2   Vikt: … kg

3.3.2.3   Kapacitet: … Ah (amperetimmar)

3.3.2.4   Placering: …”

o)

Punkterna 3.5.7.1 och 3.5.7.1.1 ska ersättas med följande:

”3.5.7.1   Parametrar för provningsfordon

Fordon

Fordon Låg (VL)

i förekommande fall

Fordon Hög

(VH)

VM

i förekommande fall

V representativt (endast för vägmotståndsmatrisfamilj (*1))

Standardvärden

Fordonets karosstyp

 

 

 

 

Vägmotståndsmetod (mätning eller beräkning av vägmotståndsfamilj)

 

 

 

Vägmotståndsuppgifter:

 

Däckens fabrikat och typ, om mätning

 

 

 

 

Däckdimensioner (främre/bakre), om mätning

 

 

 

 

Däckens rullmotstånd (främre/bakre) (kg/t)

 

 

 

 

 

Däcktryck (främre/bakre) (kPa), om mätning

 

 

 

 

 

Delta CD × A för fordon L jämfört med fordon H (IP_H minus IP_L)

 

 

Delta CD × A jämfört med fordon L i vägmotståndsfamiljen (IP_H/L minus RL_L), om värdet ska beräknas per vägmotståndsfamilj

 

 

 

Fordonets provningsvikt (kg)

 

 

 

 

 

Vägmotståndskoefficienter

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Frontarea m2 (0,000 m2)

 

 

Energibehov under cykel (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1   Bränsle som använts för typ 1-provningen och valts ut för mätningen av nettoeffekten i enlighet med bilaga XX till denna förordning (endast för fordon som drivs med motorgas eller naturgas): …”

p)

Punkterna 3.5.7.1.1.1–3.5.7.1.3.2.3 ska utgå.

q)

Punkterna 3.5.7.2.1–3.5.7.2.1.2.0 ska ersättas med följande:

”3.5.7.2.1   CO2-massutsläpp för fordon med endast förbränningsmotor och icke externt laddbara hybridelfordon

3.5.7.2.1.0   Lägsta och högsta CO2-värden inom interpoleringsfamiljen

3.5.7.2.1.1   Fordon Hög: … g/km

3.5.7.2.1.1.0   Fordon Hög (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2   Fordon Låg (i tillämpliga fall): … g/km

3.5.7.2.1.2.0   Fordon Låg (i tillämpliga fall) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3   Fordon Medel (i tillämpliga fall): … g/km

3.5.7.2.1.3.0   Fordon Medel (i tillämpliga fall) (NEDC): … g/km”

r)

Punkterna 3.5.7.2.2–3.5.7.2.2.3.0 ska ersättas med följande:

”3.5.7.2.2   Laddningsbevarande CO2-massutsläpp för externt laddbara hybridelfordon

3.5.7.2.2.1   Laddningsbevarande CO2-massutsläpp för Fordon Hög: g/km

3.5.7.2.2.1.0   Kombinerade CO2-massutsläpp för Fordon Hög (NEDC villkor B): g/km

3.5.7.2.2.2   Laddningsbevarande CO2-massutsläpp för Fordon Låg (i tillämpliga fall): g/km

3.5.7.2.2.2.0   Kombinerade CO2-massutsläpp för Fordon Låg (i tillämpliga fall) (NEDC villkor B): g/km

3.5.7.2.2.3   Laddningsbevarande CO2-massutsläpp för Fordon Medel (i tillämpliga fall): g/km

3.5.7.2.2.3.0   Kombinerade CO2-massutsläpp för Fordon Medel (i tillämpliga fall) (NEDC villkor B): g/km”

s)

Punkterna 3.5.7.2.3–3.5.7.2.3.3.0 ska ersättas med följande:

”3.5.7.2.3   Laddningstömmande CO2-massutsläpp och viktade CO2-massutsläpp för externt laddbara hybridelfordon

3.5.7.2.3.1   Laddningstömmande CO2-massutsläpp för Fordon Hög: … g/km

3.5.7.2.3.1.0   Laddningstömmande CO2-massutsläpp för Fordon Hög (NEDC villkor A): … g/km

3.5.7.2.3.2   Laddningstömmande CO2-massutsläpp för Fordon Låg (i förekommande fall): … g/km

3.5.7.2.3.2.0   Laddningstömmande CO2-massutsläpp för Fordon Låg (i förekommande fall) (NEDC villkor A): … g/km

3.5.7.2.3.3   Laddningstömmande CO2-massutsläpp för Fordon Medel (i förekommande fall): … g/km

3.5.7.2.3.3.0   Laddningstömmande CO2-massutsläpp för Fordon Medel (i förekommande fall) (NEDC villkor A): … g/km”

t)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3.5.7.2.3.4:

”3.5.7.2.3.4

Lägsta och högsta viktade CO2-värden inom OVC-interpoleringsfamiljen”

u)

Punkt 3.5.7.4.3 ska utgå.

v)

Punkt 3.5.8.3 ska ersättas med följande:

”3.5.8.3

Uppgifter om utsläpp vid användning av miljöinnovationer (upprepa tabellen för varje provat referensbränsle) (w1)

Beslut om godkännande av miljöinnovationen (w2)

Miljöinnovationens kod (w3)

1.

CO2-utsläpp från jämförelsefordonet (g/km)

2.

CO2-utsläpp från fordonet med miljöinnovation (g/km)

3.

CO2-utsläpp från jämförelsefordonet under en provcykel av typ 1 (w4)

4.

CO2-utsläpp från fordonet med miljöinnovation under en provcykel av typ 1

5.

Användningsfaktor (UF), dvs. andelen i tid som tekniken används under normala driftsförhållanden

Minskning av CO2-utsläpp ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total minskning av CO2-utsläpp (NEDC) (g/km)(w5)

Total minskning av CO2-utsläpp (WLTP) (g/km)(w5)”

w)

Följande punkt ska införas som punkt 3.8.5:

”3.8.5

Smörjmedlets specifikation: …W…”

x)

Punkterna 4.5.1.1, 4.5.1.2 och 4.5.1.3 ska utgå.

y)

I punkt 4.6 ska ordet ”Backväxel” längst ner i tabellens första kolumn utgå.

z)

Följande punkter ska införas som punkterna 4.6.1–4.6.1.7.1:

”4.6.1   Växling

4.6.1.1   Växel 1 undantagen: ja/nej (1)

4.6.1.2   n_95_high för varje växel: … min– 1

4.6.1.3   nmin_drive

4.6.1.3.1   1:a växeln: … min– 1

4.6.1.3.2   1:a växeln till 2:a: … min– 1

4.6.1.3.3   2:a växeln till stillastående: … min– 1

4.6.1.3.4   2:a växeln: …min– 1

4.6.1.3.5   3:e växeln och högre: … min– 1

4.6.1.4   n_min_drive_set för accelerationsfaser/konstanthastighetsfaser (n_min_drive_up): … min– 1

4.6.1.5   n_min_drive_set för retardationsfaser (nmin_drive_down):

4.6.1.6   Inledande tidsperiod

4.6.1.6.1   t_start_phase: … s

4.6.1.6.2   n_min_drive_start:….min– 1

4.6.1.6.3   n_min_drive_up_start: … min– 1

4.6.1.7   Användning av ASM: ja/nej (1)

4.6.1.7.1   ASM-värden: …”

aa)

Följande punkt ska införas som punkt 4.12:

”4.12

Smörjmedel, växellåda: …W…”

ab)

Punkterna 9.10.3 och 9.10.3.1 ska utgå.

ac)

Följande punkter ska införas som punkterna 12.8–12.8.3.2:

”12.8   Anordningar eller system med förarvalbara lägen som påverkar CO2-utsläppen och/eller kriterieutsläppen och som inte har något dominerande läge: ja/nej (1)

12.8.1   Laddningsbevarande provning (i förekommande fall) (ange för varje anordning eller system)

12.8.1.1   Bästa tänkbara läge: …

12.8.1.2   Sämsta tänkbara läge: …

12.8.2   Laddningstömmande provning (i förekommande fall) (ange för varje anordning eller system)

12.8.2.1   Bästa tänkbara läge: …

12.8.2.2   Sämsta tänkbara läge: …

12.8.3   Typ 1-provning (i förekommande fall) (ange för varje anordning eller system)

12.8.3.1   Bästa tänkbara läge: …

12.8.3.2   Sämsta tänkbara läge: …”

ad)

I tillägg 3 ska Tillägg till informationsdokumentet utgå.

23.

Tillägg 3a ska ändras på följande sätt:

a)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

detaljerad teknisk motivering av alla hjälpstrategier för avgasrening, inbegripet en riskbedömning för att uppskatta risken med och utan hjälpstrategin, och information om

i)

varför någon av de undantagsklausuler från förbudet mot manipulationsanordningar i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 är tillämpliga,

ii)

vilka hårdvaruelement som måste skyddas av hjälpstrategin, i förekommande fall,

iii)

bevis för plötsliga och irreparabla motorskador som inte kan förhindras genom regelbundet underhåll och som hade uppstått utan användning av en hjälpstrategi, i förekommande fall,

iv)

en motiverad förklaring av varför det finns ett behov att använda en hjälpstrategi vid start av motorn, i förekommande fall.”

b)

Följande stycken ska läggas till som det andra och tredje stycket:

”Det utvidgade dokumentationsmaterialet ska vara begränsat till 100 sidor och omfatta alla väsentliga uppgifter som typgodkännandemyndigheten behöver för att bedöma hjälpstrategin för avgasrening. Materialet får vid behov kompletteras med bilagor och andra bifogade dokument som innehåller ytterligare kompletterande uppgifter. Tillverkaren ska skicka en ny version av det utvidgade dokumentationsmaterialet till typgodkännandemyndigheten varje gång det sker en ändring av hjälpstrategin för avgasrening. Den nya versionen ska vara begränsad till ändringarna och deras effekt. Den nya versionen av hjälpstrategin för avgasrening ska utvärderas och godkännas av typgodkännandemyndigheten.

Det utvidgade dokumentationsmaterialet ska ha följande struktur:

Utvidgat dokumentationsmaterial för ansökan nr YYY/OEM om en hjälpstrategi för avgasrening i enlighet med förordning (EU) 2017/1151

Delar

Punkt

Punkt

Förklaring

Introduktions dokument

 

Introduktionsbrev till typgodkännandemyndigheten

Dokumentets referens med version, datum för utfärdande, underskrift av relevant person i tillverkarens organisation

 

Tabell över versioner

Ändringarnas omfattning i varje version: och vilken del som har ändrats

 

Beskrivning av berörda (utsläpps)typer

 

 

Tabell över åtföljande dokument

Förteckning över alla åtföljande dokument

 

Korshänvisningar

Länk till led a–i i tillägg 3a (var varje krav i förordningen kan hittas)

 

Avsaknad av deklaration om manipulationsanordningar

+ underskrift

Huvuddokument

0

Akronymer/förkortningar

 

1

ALLMÄN BESKRIVNING

 

1.1

Allmän presentation av motorn

Beskrivning av de viktigaste egenskaperna: slagvolym, efterbehandling,…

1.2

Allmän uppbyggnad av systemet

Blockdiagram över systemet: förteckning över sensorer och givare, förklaring av motorns allmänna funktioner

1.3

Avläsning av programvaru- och kalibreringsversion

T.ex. förklaring av scanverktyg

2

Grundstrategier för avgasrening (BES)

 

2.x

BES x

Beskrivning av strategi x

2.y

BES y

Beskrivning av strategi y

3

Hjälpstrategier för avgasrening (AES)

 

3.0

Presentation av AES-strategier

Hierarkiska förhållanden mellan AES-strategierna:: beskrivning och motivering (t.ex. säkerhet, tillförlitlighet etc.)

3.x

AES x

3.x.1

Motivering av AES

3.x.2

Uppmätta och/eller modellerade parametrar för karakterisering av AES

3.x.3

AES-strategins åtgärdsläge – Använda parametrar

3.x.4

AES-strategins effekt på föroreningar och CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

etc.

Begränsningen på 100 sidor slutar här

Bilaga

 

Förteckning över typer som omfattas av denna BES-AES: inklusive referens för typgodkännande, referens för programvara, kalibreringsnummer, kontrollsummor för varje version och varje kontrollenhet (motor och/eller efterbehandling i förekommande fall)

Åtföljande dokument

 

Teknisk anmärkning för motivering av AES n° xxx

Riskbedömning eller motivering genom provning eller exempel på plötslig skada, i förekommande fall

 

Teknisk anmärkning för motivering av AES n° yyy

 

 

Provningsrapport för kvantifiering av effekterna av specifik AES

Provningsrapport för alla specifika provningar som utförts för att motivera AES, uppgifter om provningsförhållanden, beskrivning av fordonet/datum för provningen. Effekter av utsläpp/CO2 med/utan aktivering av AES”

24.

Följande tillägg ska införas som tillägg 3b:

”Tillägg 3b

Metod för bedömning av AES

Typgodkännandemyndighetens bedömning av AES-strategin ska åtminstone omfatta följande kontroller:

1.

Den ökning av utsläppen som AES medför ska hållas på lägsta möjliga nivå:

(a)

Ökningen av de totala utsläppen vid användning av AES ska hållas på lägsta möjliga nivå vid normal användning av fordonen under hela deras livslängd.

(b)

Om en teknik eller konstruktion som möjliggör en bättre utsläppsbegränsning finns tillgänglig på marknaden vid tidpunkten för den preliminära bedömningen av AES ska den användas utan omotiverad modulering.

2.

Om risken för plötslig och irreparabel skada på framdrivningsenergiomvandlaren och kraftöverföringen, enligt definitionen i den ömsesidiga resolutionen nr 2 (M.R.2) i 1958 och 1998 års överenskommelser som innehåller Uneces definitioner av framdrivningssystem till fordon (6), används för att motivera en AES-strategi ska denna risk visas och dokumenteras på lämpligt sätt, inbegripet med följande information:

(a)

Bevis på katastrofal (dvs. plötslig och irreparabel) motorskada ska tillhandahållas av tillverkaren tillsammans med en riskbedömning som innefattar en utvärdering av sannolikheten för att risken inträffar och svårighetsgraden av de möjliga konsekvenserna, inbegripet resultaten av de provningar som utförts i detta syfte.

(b)

Om en teknik eller konstruktion som eliminerar eller minskar denna risk finns tillgänglig på marknaden vid tidpunkten för ansökan om AES ska den användas så långt det är tekniskt möjligt (dvs. utan omotiverad modulering).

(c)

Hållbarheten och det långsiktiga skyddet av motorn eller komponenterna i det utsläppsbegränsande systemet när det gäller slitage och funktionsfel ska inte anses vara ett giltigt skäl att bevilja undantag från förbudet mot manipulationsanordningar.

3.

En lämplig teknisk beskrivning ska dokumentera varför det är nödvändigt att använda en AES för säker drift av fordonet.

(a)

Bevis på en ökad risk för den säkra driften av fordonet bör tillhandahållas av tillverkaren tillsammans med en riskbedömning som innefattar en utvärdering av sannolikheten för att risken inträffar och svårighetsgraden av de möjliga konsekvenserna, inbegripet resultaten av de provningar som utförts i detta syfte.

(b)

Om en annan teknik eller konstruktion som gör det möjligt att minska säkerhetsrisken finns tillgänglig på marknaden vid tidpunkten för ansökan om AES ska den användas så långt det är tekniskt möjligt (dvs. utan omotiverad modulering).

4.

En lämplig teknisk beskrivning ska dokumentera varför det är nödvändigt att använda en AES vid start av motorn.

(a)

Bevis på behovet att använda en AES vid start av motorn ska tillhandahållas av tillverkaren tillsammans med en riskbedömning som innefattar en utvärdering av sannolikheten för att risken inträffar och svårighetsgraden av de möjliga konsekvenserna, inbegripet resultaten av de provningar som utförts i detta syfte.

(b)

Om en annan teknik eller konstruktion som möjliggör förbättrad utsläppsbegränsning vid start av motorn finns tillgänglig på marknaden vid tidpunkten för ansökan om AES ska den användas så långt det är tekniskt möjligt.

25.

Tillägg 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt I i mallen för EG-typgodkännandeintyg ska följande punkt införas som punkt 0.4.2:

”0.4.2

grundfordon (5a) (1): ja/nej (1)”

b)

Addendum till EG-typgodkännandeintyg ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 0 ska ersättas med följande:

”0.   Interpoleringsfamiljens identifierare enligt definitionen i punkt 5.0 i bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151.

0.1   Identifierare: …

0.2   Grundfordonets identifierare (5a) (1): …”

ii)

Punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 ska ersättas med följande:

1.1   Fordonets vikt i körklart skick:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Maxvikt:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3   Referensvikt:

 

VL (1): …

 

VH: …”

iii)

Punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”2.1   Provningsresultat: utsläpp från avgasrör

Klassificering av utsläpp: ……

Resultat från provning av typ 1, om tillämpligt

Typgodkännandenummer, om annat än huvudfordon (1): …

Provning 1

Typ 1, resultat

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Uppmätt (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Medelvärde beräknat med Ki (M × Ki eller M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Slutligt medelvärde beräknat med Ki och DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Gränsvärde

 

 

 

 

 

 

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Upprepa tabellen för provning 1 med de andra provningsresultaten.

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Upprepa tabellen för provning 1 med de tredje provningsresultaten.

Upprepa provning 1, provning 2 (i tillämpliga fall) och provning 3 (i tillämpliga fall) för Fordon Låg (i tillämpliga fall) och Fordon Medel (i tillämpliga fall).

ATCT-provning

CO2-utsläpp (g/km)

Kombinerad

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Typ 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Korrektionsfaktor för familjen (FCF)

 


ATCT-provningsresultat

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Uppmätt (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Gränsvärden

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden mellan kylvätskans sluttemperatur och den genomsnittliga temperaturen i stabiliseringsområdet under de senaste 3 timmarna ΔT_ATCT (°C) för referensfordonet: …

Den minsta stabiliseringstiden tsoak_ATCT (s): …

Temperaturgivarens placering: …

ATCT-familjens identifierare:

Typ 2: (inklusive uppgifter som krävs för provning av trafikvärdighet)

Provning

CO-värde

(vol-%)

Lambda (1)

Motorvarvtal

(min– 1)

Motoroljetemperatur

(°C)

Tomgångsprovning vid lågt varvtal

 

Ej tillämpligt

 

 

Tomgångsprovning vid högt varvtal

 

 

 

 

Typ 3: …

Typ 4: … g/provning,

provningsförfarande i enlighet med bilaga 6 till Uneces föreskrifter nr 83 (NEDC 1 dag)/bilagan till förordning (EU) 2017/1221 (NEDC 2 dagar)/bilaga VI till förordning (EU) 2017/1151 (WLTP 2 dagar)(1).

Typ 5:

Hållbarhetsprovning: provning av hela fordonet/åldrandeprovning i bänk/ingen (1)

Försämringsfaktor DF: beräknad/fast (1)

Ange värdena: …

Tillämplig cykel av typ 1 (underbilaga 4 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151 eller Uneces föreskrifter nr 83) (14): …

Typ 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Uppmätt värde

 

 

Gränsvärde”

 

 

iv)

Punkt 2.5.1 ska ersättas med följande:

”2.5.1

Fordon med endast förbränningsmotor och icke externt laddbart hybridelfordon”

v)

Följande punkt ska införas som punkt 2.5.1.0:

”2.5.1.0

Lägsta och högsta CO2-värden inom interpoleringsfamiljen”

vi)

Punkterna 2.5.1.1.3 och 2.5.1.1.4 ska ersättas med följande:

”2.5.1.1.3   CO2-massutsläpp (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna: de uppmätta värdena, för kombinationen: se punkterna 1.2.3.8 och 1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI i förordning (EU) 2017/1151)

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

medelvärde

 

 

 

 

 

Slutlig MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4   Bränsleförbrukning (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna: de uppmätta värdena, för kombinationen: se punkterna 1.2.3.8 och 1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

Bränsleförbrukning (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

vii)

Punkterna 2.5.1.2–2.5.1.3 ska ersättas med följande:

”2.5.1.2   Fordon Låg (i tillämpliga fall)

2.5.1.2.1   Energibehov under cykel: … J

2.5.1.2.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.1.2.2.1   f0, N: …

2.5.1.2.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3   CO2-massutsläpp (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna: de uppmätta värdena, för kombinationen: se punkterna 1.2.3.8 och 1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

medelvärde

 

 

 

 

 

Slutlig MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4   Bränsleförbrukning (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna: de uppmätta värdena, för kombinationen: se punkterna 1.2.3.8 och 1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

Bränsleförbrukning (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3   Fordon M för icke externt laddbara hybridelfordon (i tillämpliga fall)”

viii)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.5.1.3.1–2.5.1.3.4:

”2.5.1.3.1   Energibehov under cykel: … J

2.5.1.3.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.1.3.2.1   f0, N: …

2.5.1.3.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3   CO2-massutsläpp (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna: de uppmätta värdena, för kombinationen: se punkterna 1.2.3.8 och 1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

medelvärde

 

 

 

 

 

Slutlig MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4   Bränsleförbrukning (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna: de uppmätta värdena, för kombinationen: se punkterna 1.2.3.8 och 1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

Bränsleförbrukning (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

ix)

Punkt 2.5.1.3.1 ska utgå.

x)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.5.1.4 och 2.5.1.4.1:

2.5.1.4   För fordon som drivs med förbränningsmotor och som är försedda med periodiskt regenererade system enligt definitionen i artikel 2.6 i denna förordning ska provningsresultaten justeras med faktorn Ki enligt tillägg 1 till underbilaga 6 till bilaga XXI.

2.5.1.4.1   Information om regenereringsstrategi för CO2 -utsläpp och bränsleförbrukning

D = antalet driftcykler mellan två cykler då regenereringsfaser inträffar: …

d = antalet driftcykler som krävs för regenerering: …

Tillämplig cykel av typ 1 (underbilaga 4 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151 eller Uneces föreskrifter nr 83) (14): …

 

Kombinerad

Ki (additiv/multiplikativ) (1)

Värden för CO2 och bränsleförbrukning (10)

 

Upprepa 2.5.1 vid provning av grundfordon”

xi)

Punkterna 2.5.2.1–2.5.2.1.2 ska ersättas med följande:

”2.5.2.1   Elenergiförbrukning

2.5.2.1.1   Fordon Hög

2.5.2.1.1.1   Energibehov under cykel: … J

2.5.2.1.1.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.2.1.1.2.1   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Provning

Stad

Kombinerad

Beräknad EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

medelvärde

 

 

Angivet värde

 

2.5.2.1.1.3   Total tid utanför toleransen för cykelns utförande: … s

2.5.2.1.2   Fordon Låg (i tillämpliga fall)

2.5.2.1.2.1   Energibehov under cykel: … J

2.5.2.1.2.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.2.1.2.2.1   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Provning

Stad

Kombinerad

Beräknad EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

medelvärde

 

 

Angivet värde

 

2.5.2.1.2.3   Total tid utanför toleransen för cykelns utförande: … s”

xii)

Punkt 2.5.2.2 ska ersättas med följande:

”2.5.2.2   Räckvidd för endast eldrift (PER)

2.5.2.2.1   Fordon Hög

PER (km)

Provning

Stad

Kombinerad

Uppmätt räckvidd för endast eldrift

1

 

 

2

 

 

3

 

 

medelvärde

 

 

Angivet värde

 

2.5.2.2.2   Fordon Låg (i tillämpliga fall)

PER (km)

Provning

Stad

Kombinerad

Uppmätt räckvidd för endast eldrift

1

 

 

2

 

 

3

 

 

medelvärde

 

 

Angivet värde

—”

 

xiii)

Punkterna 2.5.3.1–2.5.3.2 ska ersättas med följande:

”2.5.3.1   Laddningsbevarande CO2-massutsläpp

2.5.3.1.1   Fordon Hög

2.5.3.1.1.1   Energibehov under cykel: … J

2.5.3.1.1.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.3.1.1.2.1   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Medelvärde

 

 

 

 

 

Slutlig MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2   Fordon Låg (i tillämpliga fall)

2.5.3.1.2.1   Energibehov under cykel: … J

2.5.3.1.2.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.3.1.2.2.1   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Medelvärde

 

 

 

 

 

Slutlig MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3   Fordon Medel (i tillämpliga fall)

2.5.3.1.3.1   Energibehov under cykel: … J

2.5.3.1.3.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.3.1.3.2.1   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Medelvärde

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2   Laddningstömmande CO2-massutsläpp

Fordon Hög

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Kombinerad

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Medelvärde

 

Slutlig MCO2,CD,H

 

Fordon Låg (i tillämpliga fall)

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Kombinerad

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Medelvärde

 

Slutlig MCO2,CD,L

 

Fordon Medel (i tillämpliga fall)

CO2-utsläpp (g/km)

Provning

Kombinerad

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Medelvärde

 

Slutlig MCO2,CD,M”

 

xiv)

I punkt 2.5.3.3 ska följande punkt läggas till som punkt 2.5.3.3.1:

”2.5.3.3.1

Lägsta och högsta CO2-värden inom interpoleringsfamiljen”

xv)

Punkt 2.5.3.5 ska ersättas med följande:

”2.5.3.5   Laddningstömmande bränsleförbrukning

Fordon Hög

Bränsleförbrukning (l/100km)

Kombinerad

Slutliga värden FCCD,H

 

Fordon Låg (i tillämpliga fall)

Bränsleförbrukning (l/100km)

Kombinerad

Slutliga värden FCCD,L

 

Fordon Medel (i tillämpliga fall)

Bränsleförbrukning (l/100km)

Kombinerad

Slutliga värden FCCD,M”

 

xvi)

Punkt 2.5.3.7.1 ska ersättas med följande:

”2.5.3.7.1   Helt elektrisk räckvidd (AER)

AER (km)

Provning

Stad

Kombinerad

AER-värden

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Medelvärde

 

 

Slutliga värden AER”

 

 

xvii)

Punkt 2.5.3.7.4 ska ersättas med följande:

”2.5.3.7.4   Räckvidd för laddningstömmande cykel RCDC

RCDC (km)

Provning

Kombinerad

RCDC-värden

1

 

2

 

3

 

Medelvärde

 

Slutliga värden RCDC”

 

xviii)

Punkterna 2.5.3.8.2 och 2.5.3.8.3 ska ersättas med följande:

”2.5.3.8.2   Användningsfaktorviktad laddningstömmande elförbrukning ECAC,CD (kombinerad)

ECAC,CD (Wh/km)

Provning

Kombinerad

ECAC,CD-värden

1

 

2

 

3

 

Medelvärde

 

Slutliga värden ECAC,CD

 

2.5.3.8.3   Användningsfaktorviktad elförbrukning ECAC, weighted (kombinerad)

ECAC,weighted (Wh/km)

Provning

Kombinerad

ECAC,weighted-värden

1

 

2

 

3

 

Medelvärde

 

Slutliga värden ECAC,weighted

 

Upprepa 2.5.3 vid provning av grundfordon”

xix)

Följande punkt ska införas som punkt 2.5.4:

”2.5.4   Bränslecellsfordon (FCV)

Bränsleförbrukning (kg/100 km)

Kombinerad

Slutliga värden FCc

 

Upprepa 2.5.4 vid provning av grundfordon”

xx)

Följande punkt ska införas som punkt 2.5.5:

”2.5.5

Anordning för övervakning av förbrukning av bränsle och/eller elenergi: ja/ej tillämpligt …”

xxi)

I de förklarande anmärkningarna ska följande fotnot införas som fotnot 5a:

”(5a)

Enligt definitionen i artikel 3.18 i direktiv 2007/46/EG”

c)

Tillägg till Addendum till typgodkännandeintyg ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken till punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

CO2 -utsläpp fastställda i enlighet med punkt 3.2 i bilaga I till genomförandeförordningarna (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153”

ii)

Punkt 2.1.1 ska ersättas med följande:

”2.1.1   CO2-massutsläpp (för varje provat referensbränsle) för fordon med endast förbränningsmotor och icke externt laddbara hybridelfordon

CO2-utsläpp (g/km)

Stadskörning

Landsvägskörning

Kombinerad

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

iii)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.1.2 och 2.1.2.1:

”2.1.2   OVC-provningsresultat

2.1.2.1   CO2-massutsläpp för externt laddbara hybridelfordon

CO2-utsläpp (g/km)

Kombinerad

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted”

 

iv)

Punkt 2.2.1 ska ersättas med följande:

”2.2.1   CO2-massutsläpp (för varje provat referensbränsle) för fordon med endast förbränningsmotor och icke externt laddbara hybridelfordon

CO2-utsläpp (g/km)

Stadskörning

Landsvägskörning

Kombinerad

MCO2,NEDC_L,test”

 

 

 

v)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.2.2 och 2.2.2.1:

”2.2.2   OVC-provningsresultat

2.2.2.1   CO2-massutsläpp för externt laddbara hybridelfordon

CO2-utsläpp (g/km)

Kombinerad

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted”

 

vi)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Avvikelse- och kontrollfaktorer (fastställda i enlighet med punkt 3.2.8 i genomförandeförordningarna (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153).

Avvikelsefaktor (i förekommande fall)

 

Kontrollfaktor (i förekommande fall)

1 eller 0

Hashkod för identifiering av den fullständiga korrelationsrapporten (punkt 3.1.1.2 i bilaga I till genomförandeförordningarna (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153”

 

vii)

Följande punkter ska införas som punkterna 4–4.2.3:

”4.   Slutliga NEDC-värden för CO2 och bränsleförbrukning

4.1   Slutliga NEDC-värden (för varje provat referensbränsle) för fordon med endast förbränningsmotor och icke externt laddbara hybridelfordon

 

 

Stadskörning

Landsvägskörning

Kombinerad

CO2-utsläpp (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Bränsleförbrukning (l/100km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2   Slutliga NEDC-värden (för varje provat referensbränsle) för externt laddbara hybridelfordon

4.2.1   CO2-utsläpp (g/km): se punkterna 2.1.2.1 och 2.2.2.1.

4.2.2   Elenergiförbrukning (Wh/km): se punkterna 2.1.2.2 och 2.2.2.2.

4.2.3   Bränsleförbrukning (l/100 km)

Bränsleförbrukning (l/100 km)

Kombinerad

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

26.

Tillägg 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Raderna AG–AL ska ersättas med följande:

”AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

 

 

31.8.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

 

 

31.08.2019

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

 

 

31.8.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 klass I

Gnist., Komp.

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 klass II

Gnist., Komp.

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 klass III, N2

Gnist., Komp.

1.1.2021

1.1.2022”

 

b)

Efter tabell 1 ska följande text införas efter förklaringen avseende EURO 6d-TEMP:

”Utsläppsstandard Euro 6d-TEMP-ISC = RDE-provning gentemot tillfälliga överensstämmelsefaktorer, kompletta avgasutsläppskrav enligt Euro 6 (inklusive PN RDE) och nytt förfarande för ISC.

Utsläppsstandard Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC = RDE NOx-provning gentemot tillfälliga överensstämmelsefaktorer, kompletta avgasutsläppskrav enligt Euro 6 (inklusive PN RDE), 48H-förfarande för provning av avdunstningsutsläpp och nytt förfarande för ISC.”

c)

Efter tabell 1 ska följande text införas efter förklaringen avseende EURO 6d:

”Euro 6d-ISC = RDE-provning gentemot slutliga överensstämmelsefaktorer, kompletta avgasutsläppskrav enligt Euro 6, 48H-förfarande för provning av avdunstningsutsläpp och nytt förfarande för ISC.

Euro 6d-ISC-FCM = RDE-provning gentemot slutliga överensstämmelsefaktorer, kompletta avgasutsläppskrav enligt Euro 6, 48H-förfarande för provning av avdunstningsutsläpp, anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och/eller elenergi och nytt förfarande för ISC.”

27.

Tilläggen 8a–8c ska ersättas med följande:

”Tillägg 8a

Provningsrapporter

En provningsrapport är den rapport som utfärdas av den tekniska tjänst som ansvarar för provningarnas utförande enligt denna förordning.

DEL I

Följande information, i tillämpliga fall, är de minimiuppgifter som krävs för typ 1-provning.

RAPPORTNUMMER

SÖKANDE

 

Tillverkare

 

ÄRENDE

Vägmotståndsfamiljens identifierare

:

 

Interpoleringsfamiljens identifierare

:

 

Fordon som ska provas

 

Fabrikat

:

 

 

Interpoleringsfamiljens identifierare

:

 

SLUTSATS

Det fordon som provats uppfyller de krav som nämns i ärenderaden.


ORT

DD/MM/ÅÅÅÅ

Allmänna anmärkningar:

Om det finns flera alternativ (hänvisningar) ska det som provats beskrivas i provningsrapporten.

Om inte, kan en enda hänvisning till informationsdokumentet i början av rapporten vara tillräcklig.

Varje teknisk tjänst får inkludera vissa kompletterande uppgifter.

a)

Specifikt för gnisttändningsmotor.

b)

Specifikt för kompressionständningsmotor.

1.   BESKRIVNING AV PROVADE FORDON HÖG, LÅG OCH MEDEL (I TILLÄMPLIGA FALL)

1.1   Allmänt

Fordonsnummer

:

Prototypnummer och VIN

Kategori

:

 

 

 

 

Karosseri

:

 

Drivhjul

:

 

1.1.1   Framdrivningssystemets konstruktion

Framdrivningssystemets konstruktion

:

endast förbränningsmotor, hybrid, el eller bränslecell

1.1.2   FÖRBRÄNNINGSMOTOR (i tillämpliga fall)

Om fler än en förbränningsmotor, upprepa punkten

Fabrikat

:

 

Typ

:

 

Funktionssätt

:

tvåtakt/fyrtakt

Antal cylindrar och deras placering

:

 

Motorns slagvolym (cm3)

:

 

Motorvarvtal vid tomgång (min-1)

:

 

+

Förhöjt tomgångsvarvtal (min-1) (a)

:

 

+

Motorns nominella effekt

:

 

kW

vid

 

rpm (varv per minut)

Maximalt nettovridmoment

:

 

Nm

vid

 

rpm (varv per minut)

Motorsmörjmedel

:

fabrikat och typ

Kylsystem

:

Typ: luft/vatten/olja

Isolering

:

material, mängd, placering, volym och vikt

1.1.3   PROVNINGSBRÄNSLE för typ 1-provning (i tillämpliga fall)

Om fler än ett provningsbränsle, upprepa punkten

Fabrikat

:

 

Typ

:

Bensin E10 – Diesel B7 – LPG – NG –...

Densitet vid 15 °C

:

 

Svavelhalt

:

Endast för diesel B7 och bensin E10

 

:

 

Partinummer

:

 

Willans-faktorer (för förbränningsmotorer) för CO2-utsläpp (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4   BRÄNSLETILLFÖRSELSYSTEM (i tillämpliga fall)

Om fler än ett bränsletillförselsystem, upprepa punkten

Direktinsprutning

:

ja/nej eller beskrivning

Fordonets bränsletyp

:

enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle

Styrenhet

Delhänvisning

:

samma som informationsdokument

Provad programvara

:

läst via scanverktyg, t.ex.

Luftflödesmätare

:

 

Spjällhus

:

 

Tryckgivare

:

 

Insprutningspump

:

 

Insprutare

:

 

1.1.5   INSUGNINGSSYSTEM (i tillämpliga fall)

Om fler än ett insugningssystem, upprepa punkten

Överladdare

:

ja/nej

fabrikat och typ (1)

Laddluftkylare

:

ja/nej

typ (luft/luft, luft/vatten) (1)

Luftfilter (element) (1)

:

fabrikat och typ

Insugningsljuddämpare (1)

:

fabrikat och typ

1.1.6   AVGASSYSTEM OCH ANTI-AVDUNSTNINGSSYSTEM (i tillämpliga fall)

Om fler än ett, upprepa punkten

Första katalysator

:

fabrikat och hänvisning (1)

princip: trevägs/oxidation/NOx-fälla/NOx-lagringssystem/SCR...

Andra katalysator

:

fabrikat och hänvisning (1)

princip: trevägs/oxidation/NOx-fälla/NOx-lagringssystem/SCR...

Partikelfälla

:

med/utan/ej tillämpligt

katalyserad: ja/nej

fabrikat och hänvisning (1)

Hänvisning till och placering av syregivare

:

före katalysator/efter katalysator

Luftinsprutning

:

med/utan/ej tillämpligt

Vatteninsprutning

:

med/utan/ej tillämpligt

EGR

:

med/utan/ej tillämpligt

kyld/inte kyld

högt tryck/lågt tryck

System för att begränsa utsläpp genom avdunstning

:

med/utan/ej tillämpligt

Hänvisning till och placering av NOx-givare

:

före/efter

Allmän beskrivning (1)

:

 

1.1.7   VÄRMELAGRINGSANORDNING (i tillämpliga fall)

Om fler än ett värmelagringssystem, upprepa punkten

Värmelagringsanordning

:

ja/nej

Värmekapacitet (lagrad entalpi J)

:

 

Tid för värmeutstrålning (s)

:

 

1.1.8   KRAFTÖVERFÖRING (i tillämpliga fall)

Om fler än en kraftöverföring, upprepa punkten

Växellåda

:

manuell/automatisk/kontinuerligt variabel

Växlingsförfarande

Dominerande läge (*2)

:

ja/nej

normal/kör/miljö/...

Bästa tänkbara läge för CO2-utsläpp och bränsleförbrukning (i förekommande fall)

:

 

Sämsta tänkbara läge för CO2-utsläpp och bränsleförbrukning (i förekommande fall)

:

 

Högsta läge för elenergiförbrukning (i tillämpliga fall)

:

 

Styrenhet

:

 

Smörjmedel, växellåda

:

fabrikat och typ

Däck

Fabrikat

:

 

Typ

:

 

Dimensioner främre/bakre

:

 

Dynamisk omkrets (m)

:

 

Däcktryck (kPa)

:

 

Utväxlingsförhållanden (R.T.), primära förhållanden (R.P.) och (fordonshastighet (km/h))/(motorvarvtal (1 000 (min– 1)) (V1000) för var och en av utväxlingarna (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1:a

1/1

 

 

2:a

1/1

 

 

3:e

1/1

 

 

4:e

1/1

 

 

5:e

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9   ELMASKIN (i tillämpliga fall)

Om fler än en elmaskin, upprepa punkten

Fabrikat

:

 

Typ

:

 

Toppeffekt (kW)

:

 

1.1.10   UPPLADDNINGSBART ELENERGILAGRINGSSYSTEM FÖR DRIFT (i tillämpliga fall)

Om fler än ett uppladdningsbart elenergilagringssystem för drift, upprepa punkten

Fabrikat

:

 

Typ

:

 

Kapacitet (Ah)

:

 

Nominell spänning (V)

:

 

1.1.11   BRÄNSLECELL (i tillämpliga fall)

Om fler än en bränslecell, upprepa punkten

Fabrikat

:

 

Typ

:

 

Maximal effekt (kW)

:

 

Nominell spänning (V)

:

 

1.1.12   KRAFTELEKTRONIK (i tillämpliga fall)

Mer än en kraftelektronik kan förekomma (framdrivningsomvandlare, lågspänningssystem eller laddare)

Fabrikat

:

 

Typ

:

 

Effekt (kW)

:

 

1.2   Fordon hög beskrivning

1.2.1   VIKT

Provningsvikt för Fordon Hög (kg)

:

 

1.2.2   VÄGMOTSTÅNDSPARAMETRAR

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Energibehov under cykel (J)

:

 

Hänvisning till provningsrapport för vägmotstånd

:

 

Vägmotståndsfamiljens identifierare

:

 

1.2.3   URVALSPARAMETRAR FÖR CYKEL

Cykel (utan minskning)

:

Klass 1/2/3a/3b

Förhållandet märkeffekt–vikt i körklart skick (PMR) (W/kg)

:

(i tillämpliga fall)

Förfarande med begränsad hastighet som används vid mätning

:

ja/nej

Fordonets högsta hastighet (km/h)

:

 

Minskning (i tillämpliga fall)

:

ja/nej

Minskningsfaktor fdsc

:

 

Cykelavstånd (m)

:

 

Konstant hastighet (vid förkortat provningsförfarande)

:

i tillämpliga fall.

1.2.4   VÄXLINGSPUNKT (I TILLÄMPLIGA FALL)

Version växlingsberäkning

 

(ange den tillämpliga ändringen av förordning (EU) 2017/1151)

Växling

:

Genomsnittlig växel för v ≥ 1 km/h, avrundat till fyra decimaler

nmin drive

1:a växeln

:

… min– 1

1:a växeln till 2:a växeln

:

… min– 1

2:a växeln till stillastående

:

… min– 1

2:a växeln

:

… min– 1

3:e växeln och högre

:

… min– 1

Växel 1 undantagen:

:

ja/nej

n_95_high för varje växel

:

… min– 1

n_min_drive_set för accelerationsfaser/konstanthastighetsfaser (n_min_drive_up)

:

… min– 1

n_min_drive_set för retardationsfaser (nmin_drive_down)

:

… min– 1

t_start_phase

:

… s

n_min_drive_start

:

… min– 1

N_min_drive_up_start

:

… min– 1

användning av ASM

:

ja/nej

ASM-värden

:

 

1.3   Fordon låg beskrivning (i tillämpliga fall)

1.3.1   VIKT

Provningsvikt för Fordon Låg (kg)

:

 

1.3.2   VÄGMOTSTÅNDSPARAMETRAR

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Energibehov under cykel (J)

:

 

Δ(CD×Af)LH (m2)

:

 

Hänvisning till provningsrapport för vägmotstånd

:

 

Vägmotståndsfamiljens identifierare

:

 

1.3.3   URVALSPARAMETRAR FÖR CYKEL

Cykel (utan minskning)

:

Klass 1/2/3a/3b

Förhållandet märkeffekt–vikt i körklart skick (PMR) (W/kg)

:

(i tillämpliga fall)

Förfarande med begränsad hastighet som används vid mätning

:

ja/nej

Fordonets högsta hastighet

:

 

Minskning (i tillämpliga fall)

:

ja/nej

Minskningsfaktor fdsc

:

 

Cykelavstånd (m)

:

 

Konstant hastighet (vid förkortat provningsförfarande)

:

i tillämpliga fall

1.3.4   VÄXLINGSPUNKT (I TILLÄMPLIGA FALL)

Växling

:

Genomsnittlig växel för v ≥ 1 km/h, avrundat till fyra decimaler

1.4   Fordon medel beskrivning (i tillämpliga fall)

1.4.1   VIKT

Provningsvikt för Fordon Medel (kg)

:

 

1.4.2   VÄGMOTSTÅNDSPARAMETRAR

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Energibehov under cykel (J)

:

 

Δ(CD×Af)LH (m2 )

:

 

Hänvisning till provningsrapport för vägmotstånd

:

 

Vägmotståndsfamiljens identifierare

:

 

1.4.3   URVALSPARAMETRAR FÖR CYKEL

Cykel (utan minskning)

:

Klass 1/2/3a/3b

Förhållandet märkeffekt–vikt i körklart skick (PMR) (W/kg)

:

(i tillämpliga fall)

Förfarande med begränsad hastighet som används vid mätning

:

ja/nej

Fordonets högsta hastighet

:

 

Minskning (i tillämpliga fall)

:

ja/nej

Minskningsfaktor fdsc

:

 

Cykelavstånd (m)

:

 

Konstant hastighet (vid förkortat provningsförfarande)

:

i tillämpliga fall

1.4.4   VÄXLINGSPUNKT (I TILLÄMPLIGA FALL)

Växling

:

Genomsnittlig växel för v ≥ 1 km/h, avrundat till fyra decimaler

2.   PROVNINGSRESULTAT

2.1   Typ 1-provning

Inställningsmetod för chassidynamometer

:

fast/iterativ/alternativ med egen uppvärmningscykel

Dynamometer i tvåhjuls/fyrhjulsdriftsläge

:

tvåhjulsdrift/fyrhjulsdrift

För tvåhjulsdrift, roterade axeln som inte är drivande

:

ja/nej/ej tillämpligt

Dynamometer, driftsätt

 

ja/nej

Avstannande

:

ja/nej

Ytterligare förkonditionering

:

ja/nej

beskrivning

Försämringsfaktorer

:

tilldelad/provad

2.1.1   Fordon Hög

Provningsdatum

:

(dag/månad/år)

Provningsplats

:

Chassidynamometer, plats, land

Den undre kantens höjd över marken för kylfläkten (cm)

:

 

Placering i sidled av fläktens centrum (om ändras på begäran av tillverkaren)

:

I fordonets mittlinje/...

Avstånd från fordonets front (cm)

:

 

IWR: Värdering av tröghetsarbete (%)

:

x,x

RMSSE: Fel för det kvadratiska medelvärdet av hastigheten (km/h)

:

x,xx

Beskrivning av körcykelns godkända avvikelse

:

Fordon med endast eldrift före avbrytningskriterier

eller

gaspedal helt nedtryckt i botten

2.1.1.1   Förorenande utsläpp (i tillämpliga fall)

2.1.1.1.1   Förorenande utsläpp från fordon med minst en förbränningsmotor, från icke externt laddbara hybridelfordon och från externt laddbara hybridelfordon vid laddningsbevarande typ 1-provning

För varje förarvalbart läge som provas ska nedanstående punkter upprepas (dominerande läge eller bästa tänkbara och sämsta tänkbara läge, i tillämpliga fall)

Provning 1

Föroreningar

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Partiklar

Partikelantal

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Uppmätta värden

 

 

 

 

 

 

 

Regenereringsfaktorer (Ki) (2)

Additiv

 

 

 

 

 

 

 

Regenereringsfaktorer (Ki) (2)

Multiplikativ

 

 

 

 

 

 

 

Försämringsfaktorer (DF) additiv

 

 

 

 

 

 

 

Försämringsfaktorer (DF) multiplikativ

 

 

 

 

 

 

 

Slutliga värden

 

 

 

 

 

 

 

Gränsvärden

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Se rapporter för Ki-familjen

:

 

Typ 1/I utförd för fastställande av Ki

:

Bilaga XXI, underbilaga 4 eller Uneces föreskrifter nr 83 (2)

Regenereringsfamiljens identifierare

:

 

Provning 2 i tillämpliga fall: med anledning av CO2 (dCO2 1)/föroreningar (90 % av gränsvärdena)/båda

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 i tillämpliga fall: med anledning av CO2 (dCO2 2)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

2.1.1.1.2   Förorenande utsläpp från externt laddbara hybridelfordon vid laddningstömmande typ 1-provning

Provning 1

Gränsvärdena för förorenande utsläpp måste följas, och följande punkt måste upprepas för varje provningscykel.

Föroreningar

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Partiklar

Partikelantal

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Uppmätta värden för en enda cykel

 

 

 

 

 

 

 

Gränsvärden för en enda cykel

 

 

 

 

 

 

 

Provning 2 (i tillämpliga fall): med anledning av CO2 (dCO2 1)/föroreningar (90 % av gränsvärdena)/båda

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall): med anledning av CO2 (dCO2 2)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

2.1.1.1.3   ANVÄNDNINGSFAKTORVIKTADE FÖRORENANDE UTSLÄPP FRÅN EXTERNT LADDBARA HYBRIDELFORDON

Föroreningar

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC+NOx (b)

Partiklar

Partikelantal

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Beräknade värden

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2   CO2-utsläpp (i tillämpliga fall)

2.1.1.2.1   CO2-utsläpp från fordon med minst en förbränningsmotor, från icke externt laddbara hybridelfordon och från externt laddbara hybridelfordon vid laddningsbevarande typ 1-provning

För varje förarvalbart läge som provas måste nedanstående punkter upprepas (dominerande läge eller bästa tänkbara och sämsta tänkbara läge, i tillämpliga fall)

Provning 1

CO2-utsläpp

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Uppmätt värde MCO2,p,1

 

 

 

 

Korrigerat värde för hastighet och sträcka MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

RCB-korrektionskoefficient: (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Regenereringsfaktorer (Ki)

Additiv

 

Regenereringsfaktorer (Ki)

Multiplikativ

 

MCO2,c,4

 

AFKi= MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

ATCT-korrigering (FCF) (4)

 

Tillfälliga värden MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Angivet värde

 

dCO2 1 * angivet värde

 


(4)

FCF: familjekorrektionsfaktor för att korrigera för representativa regionala temperaturförhållanden (ATCT)

Se rapporter för FCF-familjen

:

 

ATCT-familjens identifierare

:

 

(5)

Korrigering i den mening som avses i underbilaga 6 tillägg 2 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151 för fordon med endast förbränningsmotor och i underbilaga 8 tillägg 2 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151 för hybridelfordon (KCO2)

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Slutsats

CO2-utsläpp (g/km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Genomsnitt MCO2,p,6 / MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Anpassning MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Slutliga värden MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

Information för produktionsöverensstämmelse för externt laddbara hybridelfordon

 

Kombinerad

CO2-utsläpp (g/km)

MCO2,CS,COP

 

AFCO2,CS

 

2.1.1.2.2   CO2-massutsläpp från externt laddbara hybridelfordon vid laddningstömmande typ 1-provning

Provning 1:

CO2-massutsläpp (g/km)

Kombinerad

Beräknat värde MCO2,CD

 

Angivet värde

 

dCO2 1

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Slutsats

CO2-massutsläpp (g/km)

Kombinerad

Genomsnitt MCO2,CD

 

Slutligt värde MCO2,CD

 

2.1.1.2.4   ANVÄNDNINGSFAKTORVIKTADE CO2- massutsläpp från externt laddbara hybridelfordon

CO2-massutsläpp (g/km)

Kombinerad

Beräknat värde MCO2,weighted

 

2.1.1.3   BRÄNSLEFÖRBRUKNING (I FÖREKOMMANDE FALL)

2.1.1.3.1   Bränsleförbrukning för fordon med endast en förbränningsmotor, från icke externt laddbara hybridelfordon och från externt laddbara hybridelfordon vid laddningsbevarande typ 1-provning

För varje förarvalbart läge som provas måste nedanstående punkter upprepas (dominerande läge eller bästa tänkbara och sämsta tänkbara läge, i tillämpliga fall)

Bränsleförbrukning (l/100 km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,H / FCc,H  (6)

 

 

 

 

 

A-Ombordsystem för övervakning av förbrukningen av bränsle och/eller energi för fordon som avses i artikel 4a

a.   Tillgång till uppgifter

De parametrar som förtecknas i punkt 3 i bilaga XXII är tillgängliga: ja/ej tillämpligt

b.   Noggrannhet (i tillämpliga fall)

Fuel_ConsumedWLTP (liter) (8)

Fordon HÖG – Provning 1

x,xxx

Fordon HÖG – Provning 2 (i tillämpliga fall)

x,xxx

Fordon HÖG – Provning 3 (i tillämpliga fall)

x,xxx

Fordon LÅG – Provning 1 (i tillämpliga fall)

x,xxx

Fordon LÅG – Provning 2 (i tillämpliga fall)

x,xxx

Fordon LÅG – Provning 3 (i tillämpliga fall)

x,xxx

Totalt

x,xxx

Fuel_ConsumedOBFCM (liter) (8)

Fordon HÖG – Provning 1

x,xx

Fordon HÖG – Provning 2 (i tillämpliga fall)

x,xx

Fordon HÖG – Provning 3 (i tillämpliga fall)

x,xx

Fordon LÅG – Provning 1 (i tillämpliga fall)

x,xx

Fordon LÅG – Provning 2 (i tillämpliga fall)

x,xx

Fordon LÅG – Provning 3 (i tillämpliga fall)

x,xx

Totalt

x,xx

Noggrannhet (8)

x,xxx

2.1.1.3.2   Bränsleförbrukning för externt laddbara hybridelfordon vid laddningstömmande typ 1-provning

Provning 1:

Bränsleförbrukning (l/100 km)

Kombinerad

Beräknat värde FCCD

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Slutsats

Bränsleförbrukning (l/100km)

Kombinerad

Genomsnitt FCCD

 

Slutligt värde FCCD

 

2.1.1.3.3   ANVÄNDNINGSFAKTORVIKTAD bränsleförbrukning för externt laddbara hybridelfordon

Bränsleförbrukning (l/100 km)

Kombinerad

Beräknat värde FCweighted

 

2.1.1.3.4   Bränsleförbrukning för icke externt laddbara bränslecells- och vätgasfordon vid laddningsbevarande typ 1-provning

För varje förarvalbart läge som provas måste nedanstående punkter upprepas (dominerande läge eller bästa tänkbara och sämsta tänkbara läge, i tillämpliga fall)

Bränsleförbrukning (kg/100 km)

Kombinerad

Uppmätta värden

 

RCB-korrektionskoefficient

 

Slutliga värden FCc

 

2.1.1.4   RÄCKVIDDER (I TILLÄMPLIGA FALL)

2.1.1.4.1   Räckvidder för externt laddbara hybridelfordon (i tillämpliga fall)

2.1.1.4.1.1   Helt elektrisk räckvidd (AER)

Provning 1

AER (km)

Stad

Kombinerad

Uppmätta/beräknade värden AER

 

 

Angivet värde

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Slutsats

AER (km)

Stad

Kombinerad

Genomsnitt AER (i tillämpliga fall)

 

 

Slutliga värden AER

 

 

2.1.1.4.1.2   Likvärdig helt elektrisk räckvidd (EAER)

EAER (km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Stad

Kombinerad

Slutliga värden EAER

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.1.3   Faktisk laddningstömmande räckvidd

RCDA (km)

Kombinerad

Slutligt värde RCDA

 

2.1.1.4.1.4   Räckvidd för laddningstömmande cykel

Provning 1

RCDC (km)

Kombinerad

Slutligt värde RCDC

 

Indexnummer för övergångscykeln

 

REEC av bekräftningscykel (%)

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

2.1.1.4.2   Räckvidd för fordon med endast eldrift – räckvidd vid endast eldrift (PER) (i tillämpliga fall)

Provning 1

PER (km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Stad

Kombinerad

Beräknat värde PER

 

 

 

 

 

 

Angivet värde

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Slutsats

PER (km)

Stad

Kombinerad

Genomsnitt PER

 

 

Slutliga värden PER

 

 

2.1.1.5   ELFÖRBRUKNING (I TILLÄMPLIGA FALL)

2.1.1.5.1   Elförbrukning för externt laddbara hybridelfordon (i tillämpliga fall)

2.1.1.5.1.1   Elförbrukning (EC)

EC (Wh/km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Stad

Kombinerad

Slutliga värden EC

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.1.2   Användningsfaktorviktad laddningstömmande elförbrukning

Provning 1

ECAC,CD (Wh/km)

Kombinerad

Beräknat värde ECAC,CD

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Slutsats (i tillämpliga fall)

ECAC,CD (Wh/km)

Kombinerad

Genomsnitt ECAC,CD

 

Slutligt värde

 

2.1.1.5.1.3   Användningsfaktorviktad elförbrukning

Provning 1

ECAC,weighted (Wh)

Kombinerad

Beräknat värde ECAC,weighted

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Slutsats (i tillämpliga fall)

ECAC,weighted (Wh/km)

Kombinerad

Genomsnitt ECAC,weighted

 

Slutligt värde

 

2.1.1.5.1.4   Information för COP

 

Kombinerad

Elförbrukning (Wh/km) ECDC,CD,COP

 

AFEC,AC,CD

 

2.1.1.5.2   Elförbrukning för fordon med endast eldrift (i tillämpliga fall)

Provning 1

EC (Wh/km)

Stad

Kombinerad

Beräknade värden EC

 

 

Angivet värde

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Registrera provningsresultat i enlighet med tabellen i provning 1

EC (Wh/km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Stad

Kombinerad

Genomsnitt EC

 

 

 

 

 

 

Slutliga värden EC

 

 

 

 

 

 

Information för COP

 

Kombinerad

Elförbrukning (Wh/km) ECDC,COP

 

AFEC

 

2.1.2   FORDON LÅG (I TILLÄMPLIGA FALL)

Upprepa punkt 2.1.1.

2.1.3   FORDON MEDEL (I TILLÄMPLIGA FALL)

Upprepa punkt 2.1.1.

2.1.4   SLUTLIGA KRITERIER FÖR UTSLÄPPSVÄRDEN (I TILLÄMPLIGA FALL)

Föroreningar

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

PM

PN

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Högsta värden (3)

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Typ 2a-provning

Utsläppsuppgifter som krävs för provning av trafikvärdighet inkluderade

Provning

CO (vol-%)

Lambda (x)

Motorvarvtal (min– 1)

Oljetemperatur (°C)

Tomgång

 

 

 

Tomgång vid högt varvtal

 

 

 

 

2.3   Typ 3a-provning

Utsläpp av vevhusgaser i atmosfären: inga

2.4   Typ 4a-provning

Familjens identifierare

:

 

Se rapporter

:

 

2.5   Typ 5-provning

Familjens identifierare

:

 

Se rapporter för hållbarhetsfamiljen

:

 

Typ 1/I-cykel för kriterier för utsläppsprovning

:

Bilaga XXI, underbilaga 4 eller Uneces föreskrifter nr 83 (3)

2.6   RDE-provning

RDE-familjens nummer

:

MSxxxx

Se rapporter för familjen

:

 

2.7   Typ 6a-provning

Familjens identifierare

 

 

Provningsdatum

:

(dag/månad/år)

Provningsplats

:

 

Metod för inställning av chassidynamometer

:

avstannande (vägmotståndsreferens)

Tröghetsmassa (kg)

:

 

Om avvikelser från fordonet i typ 1-provningen

:

 

Däck

:

 

Fabrikat

:

 

Typ

:

 

Dimensioner främre/bakre

:

 

Dynamisk omkrets (m)

:

 

Däcktryck (kPa)

:

 


Föroreningar

CO

(g/km)

HC

(g/km)

Provning

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Medelvärde

 

 

Gränsvärde

 

 

2.8   OBD-system

Familjens identifierare

:

 

Se rapporter för familjen

:

 

2.9   Provning av röktäthet (b)

2.9.1   PROVNING MED KONSTANT HASTIGHET

Se rapporter för familjen

:

 

2.9.2   PROVNING MED FRI ACCELERATION

Uppmätt absorptionsvärde (m-1)

:

 

Korrigerat absorptionsvärde (m-1)

:

 

2.10   Motoreffekt

Se rapport(-er) eller godkännandenummer

:

 

2.11   Temperaturinformation rörande fordon hög (VH)

Nedkylning av fordon vid värsta scenario

:

ja/nej (7)

ATCT-familjen består av en enskild interpoleringsfamilj

:

ja/nej (7)

Kylvätsketemperatur vid slutet av stabiliseringstiden (°C)

: