ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 291

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
16 november 2018


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1717 av den 14 november 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1718 av den 14 november 2018 om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte ( 1 )

3

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1719 av den 14 november 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

5

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/1720 av den 23 oktober 2018 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

8

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1717

av den 14 november 2018

om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska centralbanken,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I samband med Förenade kungarikets anmälan den 29 mars 2017 av dess avsikt att utträda ur unionen, enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), valde de övriga 27 medlemsstaterna, vid ett möte den 20 november 2017 i anslutning till rådets möte, Paris, Frankrike, till nytt säte för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (nedan kallad myndigheten).

(2)

Med beaktande av den gemensamma rapporten av den 8 december 2017 från Europeiska unionens och Förenade kungarikets regerings förhandlare om framstegen under den första etappen av förhandlingarna i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget om Förenade kungarikets utträde under ordnade former ur Europeiska unionen, särskilt kapitlet om den ekonomiska uppgörelsen, och Förenade kungarikets åtagande att bidra till unionens allmänna budget för budgetåren 2019 och 2020 som om landet hade stannat kvar i unionen och att bidra till sin andel av finansieringen av utestående åtaganden per den 31 december 2020, ska kostnaderna för omlokalisering av myndigheten, till följd av Förenade kungarikets beslut att utträda ur unionen, bäras av unionens alla skattebetalare genom unionens allmänna budget. Förenade kungariket har erbjudit sig att diskutera med unionens byråer som är belägna i London om hur de skulle kunna minska kostnaderna till följd av utträdet.

(3)

Med beaktande av artikel 50.3 i EU-fördraget bör myndigheten ha sitt nya säte från och med den 30 mars 2019.

(4)

För att säkerställa att myndigheten fungerar som den ska vid sitt nya säte bör det ingås ett avtal om huvudkontor mellan myndigheten och Frankrike, och ett fastighetsprojekt bör godkännas i enlighet med artikel 88 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (3), innan myndigheten inleder verksamheten vid det nya sätet. De nya lokalerna bör vara färdigställda och ändamålsenliga för en permanent omlokalisering senast den 30 mars 2019. Avtalet om huvudkontor bör återspegla de franska myndigheternas ansvar för att säkra mest lämpliga villkor så att myndigheten kan fungera korrekt i samband med dess omlokalisering.

(5)

Flytten av myndighetens säte påverkar inte på något sätt tjänsteförteckningen såsom den antagits av Europaparlamentet och rådet och inte heller tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda som arbetar inom myndigheten.

(6)

Omlokaliseringen av myndigheten bör inte få några konsekvenser när det gäller utförandet av de europeiska tillsynsmyndigheternas specifika uppdrag eller upprätthållandet av deras separata rättsliga status. Omlokaliseringen kan i tillämpliga fall, göra det möjligt att med unionens byråer dela sådana administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten.

(7)

Förbindelserna mellan unionens institutioner ska bygga på lojalt samarbete, och varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där.

(8)

För att myndigheten ska få tillräckligt med tid på sig för omlokaliseringen, bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt efter det att den antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

(9)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Säte

Myndigheten ska ha sitt säte i Paris, Frankrike.

Lokaliseringen av myndighetens säte ska inte påverka hur myndigheten utför sina uppgifter och befogenheter, hur dess styrningsstruktur organiseras, hur dess huvudsakliga organisation drivs eller hur dess verksamhet i huvudsak finansieras, samtidigt som den ska göra det möjligt, i tillämpliga fall, att med unionens byråer dela sådana administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. Senast den 30 mars 2019 och därefter var tolfte månad ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur de europeiska tillsynsmyndigheterna uppfyller detta krav.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 30 mars 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 november 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  EUT C 197, 8.6.2018, s. 72.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 november 2018.

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


16.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1718

av den 14 november 2018

om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 114 och 168.4 c,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I samband med Förenade kungarikets anmälan den 29 mars 2017 av dess avsikt att utträda ur unionen, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) valde de övriga 27 medlemsstaterna, vid ett möte den 20 november 2017 i anslutning till rådets möte, Amsterdam, Nederländerna, till nytt säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan kallad myndigheten).

(2)

Med beaktande av artikel 50.3 i EU-fördraget bör myndigheten ha sitt nya säte från och med den 30 mars 2019.

(3)

För att säkerställa att myndigheten fungerar som den ska vid sitt nya säte bör det ingås ett avtal om huvudkontor mellan myndigheten och Nederländerna innan myndigheten inleder verksamheten vid det nya sätet.

(4)

Det är glädjande att Nederländernas myndigheter gör ansträngningar för att säkerställa myndighetens operativa effektivitet, kontinuitet och oavbrutna verksamhet under och efter flytten. Inte desto mindre kan myndigheten på grund av de särskilda omständigheterna vara tvungen att tillfälligt koncentrera sig på sin kärnverksamhet, och prioritera annan verksamhet utifrån dess påverkan på folkhälsan och myndighetens förmåga att fungera.

(5)

Kommissionen bör på ett övergripande sätt övervaka processen med att flytta myndigheten till dess nya säte och stödja denna process inom ramen för sin behörighet.

(6)

För att myndigheten ska få tillräckligt med tid på sig för omlokaliseringen bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i förordning (EG) nr 726/2004:

”Artikel 71a

Myndigheten ska ha sitt säte i Amsterdam, Nederländerna.

De behöriga myndigheterna i Nederländerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att myndigheten kan flytta till sina tillfälliga lokaler senast den 1 januari 2019 och till sina permanenta lokaler senast den 16 november 2019.

De behöriga myndigheterna i Nederländerna ska överlämna en skriftlig rapport till Europaparlamentet och rådet om hur det går med anpassningarna av de tillfälliga lokalerna och uppförandet av den permanenta byggnaden senast den 17 februari 2019 och därefter var tredje månad fram till dess att myndigheten har flyttat in i sina permanenta lokaler.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 30 mars 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 november 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  EUT C 197, 8.6.2018, s. 71.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 november 2018.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1).


16.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1719

av den 14 november 2018

om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) fastställs de gemensamma och allmänna reglerna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2305 (3) ändrades förordning (EU) nr 1303/2013 bland annat vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

(3)

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 (4) ändrades budgetplaneringen för sysselsättningsinitiativet för unga genom att åtagandebemyndigandena ökades för det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga med 116,7 miljoner EUR i löpande priser, vilket gjorde att åtagandebemyndigandena för sysselsättningsinitiativet för unga för 2018 kom att uppgå till sammanlagt 350 miljoner EUR i löpande priser.

(4)

Åtagandebemyndigandena för 2020 behöver justeras ned i enlighet därmed för att kompensera för tidigareläggandet till 2018. Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

När artikel 92.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 ändrades genom förordning (EU) 2017/2305 var vissa uppgifter om finansieringen i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/2305 felaktiga. De uppgifterna bör ersättas med korrekta uppgifter. Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom det brådskar med ändringen av de program som stöder sysselsättningsinitiativet för unga, bör ett undantag föreskrivas från den tidsfrist på åtta veckor som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(7)

Eftersom det brådskar med ändringen av de program som stöder sysselsättningsinitiativet för unga bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 91.1 ska ersättas med följande:

”1.   De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden under perioden 2014–2020 ska uppgå till 329 982 345 366 EUR i 2011 års priser, i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga VI, varav 325 938 694 233 EUR utgör de samlade medel som tilldelas Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden och 4 043 651 133 EUR utgör en särskild tilldelning för sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning ska indexregleras med 2 % per år inför programplanering och senare budgetering i unionens budget.”

2.

Artikel 92 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning ska uppgå till 96,09 % av de samlade medlen (dvs. till 317 073 545 392 EUR) och de ska fördelas på följande sätt:

a)

51,52 % (dvs. 163 359 380 738 EUR) till mindre utvecklade regioner.

b)

10,82 % (dvs. 34 319 221 039 EUR) till övergångsregioner.

c)

16,33 % (dvs. 51 773 321 432 EUR) till mer utvecklade regioner.

d)

20,89 % (dvs. 66 236 030 665 EUR) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.

e)

0,44 % (dvs. 1 385 591 518 EUR) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlen för sysselsättningsinitiativet för unga ska uppgå till 4 043 651 133 EUR från den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga och till minst 4 043 651 133 EUR från riktade investeringar från ESF.”

3.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 november 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 oktober 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 november 2018.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2305 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 335, 15.12.2017, s. 1).

(4)  EUT L 57, 28.2.2018.


BILAGA

”BILAGA VI

ÅRLIGA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN FÖR ÅREN 2014–2020

Justerad årlig utveckling (inklusive tilläggsbetalningen till sysselsättningsinitiativet för unga)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, 2011 års priser

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164


 

2018

2019

2020

Totalt

EUR, 2011 års priser

48 341 984 652

48 712 359 314

49 022 528 894

329 982 345 366 ”


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

16.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/8


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1720

av den 23 oktober 2018

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)

Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser) (3).

(3)

Den 24 april 2018 lämnade Portugal in en ansökan om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av uppsägningar inom sektorn för tillverkning av kläder i regionerna Norra Portugal, Mellersta Portugal och Lissabon. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Portugal beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till 730 unga som varken arbetar eller studerar.

(5)

Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 4 655 883 euro som Portugal ansökt om.

(6)

För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 4 655 883 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 23 oktober 2018.

Utfärdat i Strasbourg den 23 oktober 2018

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).