ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 286

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
14 november 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1708 av den 13 november 2018 om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet Însurăței (SUB)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1709 av den 13 november 2018 om angivande av de tekniska egenskaperna för 2020 års ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem vad gäller statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1710 av den 13 november 2018 om anpassande av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1711 av den 13 november 2018 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 vad gäller tillämpningsdatum för de undantag som beviljats exporterande tillverkare i Indien

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1712 av den 13 november 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1013 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter

17

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2018/1713 av den 6 november 2018 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1714 av den 6 november 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan, beträffande antagandet av den gemensamma kommitténs arbetsordning och antagandet av dess underkommittéers och arbetsgruppers mandat

22

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1715 av den 12 november 2018 om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2020, årsbeloppet för 2019, den första delbetalningen för 2019 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2021 och 2022

30

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1716 av den 13 november 2018 om ändring av genomförandebeslut 2013/776/EU om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1708

av den 13 november 2018

om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Însurăței” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 97.2 och 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013, kontrollerat Rumäniens ansökan om registrering av namnet ”Însurăței” och offentliggjort den i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Kommissionen har inte mottagit några invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(3)

I enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör namnet ”Însurăței” skyddas och föras in i det register som avses i artikel 104 i den förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Însurăței” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 144, 25.4.2018, s. 2.


14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1709

av den 13 november 2018

om angivande av de tekniska egenskaperna för 2020 års ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem vad gäller statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artikel 7a 5,

av följande skäl:

(1)

I meddelandet om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (2) betonades vikten av att förbättra den statistiska datainsamlingen om arbetsolyckor, arbetssjukdomar, exponering i arbetet och arbetsrelaterad ohälsa. En upprepning av ad hoc-modulen om arbetsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem som genomfördes 1999, 2007 och 2013 bör göra det möjligt att komplettera de uppgifter som medlemsstaterna översänt i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 349/2011 (3). En upprepning av denna modul bör dessutom ge upplysningar om exponering i arbetet för riskfaktorer för fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande.

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1851 (4) specificeras och beskrivs de områden med specialiserade upplysningar (”undermoduler”) som bör ingå i 2020 års ad hoc-modulen om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem.

(3)

Kommissionen bör specificera de tekniska egenskaperna, filtren, koderna och tidsfristen för medlemsstaternas överföring av uppgifter inom ad hoc-modulen om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tekniska egenskaperna för 2020 års ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, de filter och koder som ska användas samt den tidsfrist inom vilken uppgifterna ska sändas till kommissionen anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  COM(2014) 332 final, 6 juni 2014.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 349/2011 av den 11 april 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om olycksfall i arbetet (EUT L 97, 12.4.2011, s. 3).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1851 av den 14 juni 2016 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2019, 2020 och 2021 för den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 284, 20.10.2016, s. 1).


BILAGA

I denna bilaga anges de tekniska egenskaper, filter och koder som ska användas för den ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem som kommer att genomföras under 2020. Den innehåller också datum för inlämning av uppgifter till kommissionen.

Tidsfrist för överlämnande av resultaten till kommissionen: den 31 mars 2021.

Filter och koder som ska användas vid överföringen av uppgifterna: i enlighet med bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 (1).

Kolumner avsedda för valfria viktningsfaktorer i händelse av delurval eller bortfall: kolumnerna 226–229 för heltal och kolumnerna 230–231 för decimaltal.

1.   Undermodul ”Arbetsolyckor”

Filter: 15 ≤ ÅLDER ≤ 74

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Antal arbetsolyckor under de gångna 12 månaderna

(WSTATOR=1,2)

211

 

Arbetsolyckor som resulterade i skador och som inträffade under de 12 månaderna före referensveckan

eller(WSTATOR=3-5 och EXISTPR=1

 

0

Inget av dessa

och YEARPR och

 

1

Ett

MONTHPR är inte

 

2

Två eller fler

tidigare än ett år

 

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Före

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

referensveckan)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Typ av arbetsolycka

ACCIDNUM=1,2

212

 

Huruvida den senaste arbetsolyckan var en vägtrafikolycka

 

 

1

Vägtrafikolycka

 

 

2

Annan olycka än vägtrafikolycka

 

 

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Arbete förknippat med olyckan

ACCIDNUM=1,2

213

 

Arbete då den senaste arbetsolycka som resulterade i skada inträffade

 

 

1

Nuvarande huvudsysselsättning

 

 

2

Nuvarande bisyssla

 

 

3

Senaste arbete (endast för icke sysselsatta personer)

 

 

4

Annat nuvarande eller tidigare arbete

 

 

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Antal sjukdagar p.g.a. arbetsolycka

ACCIDNUM=1,2

214–215

 

Antal kalenderdagar (utom dagen för olyckan) under de 12 månaderna före referensveckan som personen var arbetsoförmögen p.g.a. den senaste arbetsolycka som resulterade i skada

 

 

00

Fortfarande borta från arbetet eftersom ej återställd från olyckan, men kommer förmodligen att återuppta arbetet senare

 

 

01

Kommer förmodligen aldrig att arbeta igen p.g.a. denna olycka

 

 

02

Mindre än en dag av arbetsfrånvaro eller ingen alls

 

 

03

Minst en dag men mindre än fyra dagar

 

 

04

Minst fyra dagar men mindre än två veckor

 

 

05

Minst två veckor men mindre än en månad

 

 

06

Minst en månad men mindre än tre månader

 

 

07

Minst tre månader men mindre än sex månader

 

 

08

Minst sex månader men mindre än nio månader

 

 

09

Mellan nio och tolv månader

 

 

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

2.   Undermodul ”Arbetsrelaterade hälsoproblem”

Filter: 15 ≤ ÅLDER ≤ 74

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Antalarbetsrelaterade hälsoproblemunder de senaste 12 månaderna

(WSTATOR=1,2)

eller

216

 

Fysiska eller psykiska hälsoproblem som drabbat personen under de 12 månaderna före referensveckan och som orsakats eller förvärrats av arbetet, förutom tidigare registrerade arbetsolyckor

(WSTATOR=3-5 och

EXISTPR=1)

 

0

Inget av dessa

 

 

1

Ett

 

 

2

Två eller fler

 

 

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Typ av arbetsrelaterat hälsoproblem

HPROBNUM=1,2

217–218

 

Den allvarligaste typen av hälsoproblem som orsakats eller förvärrats av arbetet

 

 

00

Problem med benstomme, leder eller muskler som främst påverkar nacke, axlar, armar eller händer

 

 

01

Problem med benstomme, leder eller muskler som främst påverkar höfter, knän, ben eller fötter

 

 

02

Problem med benstomme, leder eller muskler som främst påverkar ryggen

 

 

03

Andningssvårigheter eller problem med lungorna

 

 

04

Hudproblem

 

 

05

Problem med hörseln

 

 

06

Stress, depressioner eller ångest

 

 

07

Huvudvärk och/eller överansträngning av ögonen

 

 

08

Hjärtsjukdom, hjärtattack eller andra problem med blodomloppet

 

 

09

Smittsam sjukdom (virus, bakterier eller annan typ av infektion)

 

 

10

Problem med mage, lever, njurar eller matsmältning

 

 

11

Andra typer av hälsoproblem

 

 

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Hälsoproblem som begränsar de dagliga aktiviteterna

HPROBNUM=1,2

219

 

Huruvida det allvarligaste hälsoproblem som orsakats eller förvärrats av arbetet begränsar förmågan att utföra dagliga aktiviteter på eller utanför arbetsplatsen

 

 

0

Nej

 

 

1

Ja, i viss mån

 

 

2

Ja, avsevärt

 

 

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Arbete förknippat med hälsoproblemet

HPROBNUM=1,2

220

 

Arbete som orsakat eller förvärrat det allvarligaste hälsoproblemet

 

 

1

Nuvarande huvudsysselsättning

 

 

2

Nuvarande bisyssla

 

 

3

Senaste arbete (endast för personer som ej är sysselsatta)

 

 

4

Annat nuvarande eller tidigare arbete

 

 

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Antal sjukdagar p.g.a. arbetsrelaterat hälsoproblem

HPROBNUM=1,2

221–222

 

Antal kalenderdagar under de 12 månaderna före referensveckan som personen var arbetsoförmögen p.g.a. det allvarligaste hälsoproblem som orsakats eller förvärrats av arbetet

 

 

00

Fortfarande borta från arbetet eftersom ej återställd från hälsoproblemet, men kommer förmodligen att återuppta arbetet senare

 

 

01

Kommer förmodligen aldrig att arbeta igen p.g.a. detta hälsoproblem

 

 

02

Mindre än en dag av arbetsfrånvaro eller ingen alls

 

 

03

Minst en dag men mindre än fyra dagar

 

 

04

Minst fyra dagar men mindre än två veckor

 

 

05

Minst två veckor men mindre än en månad

 

 

06

Minst en månad men mindre än tre månader

 

 

07

Minst tre månader men mindre än sex månader

 

 

08

Minst sex månader men mindre än nio månader

 

 

09

Mellan nio och tolv månader

 

 

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

3.   Undermodul ”Riskfaktorer för fysisk hälsa och/eller psykiskt välbefinnande”

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Exponering för riskfaktorer för fysisk ohälsa

WSTATOR=1,2

223–224

 

Exponering på arbetsplatsen för en av följande riskfaktorer som kan inverka på den fysiska hälsan. Ange den faktor som anses utgöra den största risken för den fysiska hälsan

 

 

01

Ja, främst tröttande eller smärtsamma ställningar

 

 

02

Ja, främst repetitiva hand- och armrörelser

 

 

03

Ja, främst tunga lyft

 

 

04

Ja, främst buller

 

 

05

Ja, främst starka vibrationer

 

 

06

Ja, främst kemikalier, damm, ångor, rök eller gaser

 

 

07

Ja, främst aktiviteter som innebär intensiv visuell koncentration

 

 

08

Ja, främst att halka, snubbla och falla

 

 

09

Ja, främst användning av maskiner eller handverktyg (utom fordon)

 

 

10

Ja, främst användning av fordon (i samband med arbetet, inte på väg till eller från arbetet)

 

 

11

Ja, främst en annan särskilt stor riskfaktor för fysisk hälsa

 

 

00

Ingen särskilt stor riskfaktor för fysisk hälsa

 

 

99

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Exponering för riskfaktorer för psykisk ohälsa

WSTATOR=1,2

225

 

Exponering på arbetsplatsen för en av följande riskfaktorer som kan inverka på den psykiska hälsan. Ange den faktor som anses utgöra den största risken för den psykiska hälsan

 

 

1

Ja, främst hård tidspress eller hög arbetsbelastning

 

 

2

Ja, främst våld eller hot om våld

 

 

3

Ja, främst trakasserier eller mobbning

 

 

4

Ja, främst dålig kommunikation eller dåligt samarbete i organisationen

 

 

5

Ja, främst hantering av besvärliga kunder, patienter, elever osv.

 

 

6

Ja, främst otryggt arbete

 

 

7

Ja, främst brist på självständighet eller möjligheter att påverka arbetstempot eller arbetsprocesser

 

 

8

Ja, främst en annan särskilt stor riskfaktor för psykiskt välbefinnande

 

 

0

Ingen särskilt stor riskfaktor för psykiskt välbefinnande

 

 

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

 

 

Lämnas tomt

Inget svar/Vet ej

 

 

 

 

 


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (EUT L 114, 26.4.2008, s. 57).


14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1710

av den 13 november 2018

om anpassande av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 26.4,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866 (2) fastställdes en justeringsgrad för direktstöd enligt förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018. Justeringsgraden fastställdes på grundval av den information som fanns tillgänglig i budgetförslaget för 2019, framför allt med beaktande av ett belopp för finansiell disciplin på 468,7 miljoner euro för reserven för kriser inom jordbrukssektorn som avses i artikel 25 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(2)

Trots att behovet av finansiell disciplin kvarstår på 468,7 miljoner euro för reserven för kriser inom jordbrukssektorn visar den information som finns tillgänglig i kommissionens ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2019 om prognoser för direktstöd och marknadsrelaterade utgifter att graden för finansiell disciplin i genomförandeförordning (EU) 2018/866 behöver anpassas.

(3)

På grundval av den nya information som kommissionen har måste justeringsgraden anpassas i enlighet med artikel 26.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 före den 1 december det kalenderår för vilket justeringsgraden är tillämplig.

(4)

Som en allmän regel görs stödutbetalningarna till de jordbrukare som ansöker om direktstöd för ett visst kalenderår (N) under en fastställd utbetalningsperiod under budgetåret (N + 1). Medlemsstaterna får emellertid i vissa fall göra sena utbetalningar till jordbrukarna utanför utbetalningsperioden, inom vissa frister. Sådana sena utbetalningar får göras under ett efterföljande budgetår. När finansiell disciplin tillämpas för ett visst kalenderår bör justeringsgraden inte tillämpas på de utbetalningar för vilka stödansökningar har lämnats in under något annat kalenderår än det som den finansiella disciplinen avser. För att säkerställa likabehandling av jordbrukarna är det därför lämpligt att föreskriva att justeringsgraden bara ska tillämpas på utbetalningar för vilka ansökan har lämnats in under det kalenderår som den finansiella disciplinen avser, oavsett när stödet betalas ut till jordbrukarna.

(5)

I artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (3) föreskrivs att den justeringsgrad som tillämpas på direktstöd som fastställts i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 endast ska tillämpas på direktstöd som under det motsvarande kalenderåret ska beviljas en jordbrukare och som överstiger 2 000 euro. I artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 föreskrivs dessutom att till följd av det gradvisa införandet av direktstöd, ska justeringsgraden för Kroatien gälla först från och med den 1 januari 2022. Därför bör den justeringsgrad som fastställs i den här förordningen inte gälla stöd till jordbrukare i den medlemsstaten.

(6)

Den anpassade justeringsgraden bör beaktas vid beräkningen av hela det stöd som beviljas en jordbrukare för en stödansökan som lämnats in för kalenderåret 2018. Av tydlighetsskäl bör genomförandeförordning (EU) 2018/866 därför upphävas.

(7)

För att se till att den anpassade justeringsgraden är tillämplig från och med den dag då utbetalningarna till jordbrukarna inleds i enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013 bör denna förordning gälla från och med den 1 december 2018.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

1.   För att kunna fastställa justeringsgraden enligt artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1306/2013, och i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1307/2013, ska beloppen på de direktstöd inom de stödordningar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013, som beviljas jordbrukare och som överskrider 2 000 euro för stödansökningar som lämnats in för kalenderåret 2018, minskas med en justeringsgrad på 1,411917 %.

2.   Den minskning som anges i punkt 1 ska inte tillämpas i Kroatien.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2018/866 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866 av den 13 juni 2018 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018 (EUT L 149, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).


14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1711

av den 13 november 2018

om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 vad gäller tillämpningsdatum för de undantag som beviljats exporterande tillverkare i Indien

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 11.3, 13.4 och 14.3,

efter samråd med medlemsstaterna, och

av följande skäl:

1.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Efter en antidumpningsundersökning införde rådet den 9 augusti 2011 genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 (2) en slutgiltig antidumpningstull på 62,9 % på import av produkter av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina).

(2)

Efter en undersökning om kringgående enligt artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (3) (nedan kallad grundförordningen) utvidgade rådet den 24 juli 2012 genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 672/2012 (4) åtgärderna till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Malaysia, oavsett om dess deklarerade ursprung är Malaysia eller inte.

(3)

Efter en undersökning om kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen utvidgade rådet den 16 januari 2013 genom genomförandeförordning (EU) nr 21/2013 (5) åtgärderna till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om dess deklarerade ursprung är Taiwan eller Thailand eller inte.

(4)

Efter en undersökning om kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen utvidgade rådet den 20 december 2013 genom genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 (6) åtgärderna till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien och Indonesien, oavsett om dess deklarerade ursprung är Indien eller Indonesien eller inte, och beviljade ett undantag från den tullen för Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd I enlighet med artikel 1.3 i genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 infördes tullar på all import av den berörda produkten (med undantag av dem som tillverkas av Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd) som tidigare hade blivit föremål för registrering genom kommissionens förordning (EU) nr 322/2013 (7) om inledande av undersökningen om kringgående.

(5)

Pyrotek Incorporated, ett amerikanskt företag med fabriker eller försäljningsställen i olika länder, inbegripet unionens medlemsstater, begärde den 21 januari 2014 ett undantag från de utvidgade åtgärderna enligt artikel 11.4 i grundförordningen, vad gäller Pyrotek India Pvt. Ltd, en exporterande tillverkare i Indien.

(6)

Som svar på ett frågeformulär från kommissionen angav Pyrotek India Pvt. Ltd att det hade exporterat den berörda produkten under den period som undersökningen om kringgående pågick och som ledde till att åtgärderna utvidgades till att omfatta Indien, dvs. från den 1 april 2012 till den 31 mars 2013. Pyrotek India Pvt. Ltd uppfyllde därför inte de villkor som anges i artikel 11.4 i grundförordningen. Ansökan innehöll dock tillräcklig bevisning för att motivera inledandet av en partiell interimsöversyn av de åtgärder som utvidgats till att omfatta Indien i enlighet med artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen.

(7)

Kommissionen inledde den 23 september 2014 en partiell interimsöversyn enligt artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen. Under denna partiella interimsöversyn fastställde kommissionen att Pyrotek India Pvt. Ltd varit en faktisk tillverkare av den berörda produkten sedan det inledde sin tillverkning i augusti 2011 och att det inte ägnade sig åt kringgående.

(8)

Efter en undersökning enligt artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen undantog kommissionen den 10 september 2015 genom genomförandeförordning (EU) 2015/1507 (8) vissa indiska tillverkare, inbegripet Pyrotek India Pvt. Ltd, från utvidgningen av den tull som tillämpas på import av den berörda produkten som avsänts från Indien, oavsett om dess deklarerade ursprung är Indien eller inte. Pyrotek India Pvt. Ltd beviljades därför ett undantag från de utvidgade åtgärderna för export till unionen från och med detta datum.

(9)

Den 6 november 2017, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i grundförordningen, införde kommissionen genom genomförandeförordning (EU) 2017/1993 (9) en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina som utvidgats till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte.

2.   ÅTERUPPTAGANDE AV UNDERSÖKNINGEN OM BEFRIELSE

(10)

Som anges i skäl 6 konstaterade kommissionen att Pyrotek India Pvt. Ltd varit en faktisk tillverkare av den berörda produkten sedan det inledde sin tillverkning i augusti 2011 och att det inte ägnade sig åt kringgående. Kommissionen har därför beslutat att partiellt återuppta undersökningen om befrielse.

(11)

Den 18 maj 2018 inledde kommissionen ett partiellt återupptagande av den undersökning om undantag vad gäller import av glasfibervävnader med öppna maskor med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2, med undantag av fiberglasskivor, med ursprung i Kina eller avsända från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 and ex 7019 59 00. Den offentliggjorde ett tillkännagivande om inledande i Europeiska unionens officiella tidning (10) (nedan kallat tillkännagivandet om inledande).

(12)

I tillkännagivandet om inledande angav kommissionen att återupptagandet begränsades till att bedöma om det vore lämpligt att utvidga den tidsmässiga omfattningen av undantaget till perioden mellan den 21 december 2013 och den 10 september 2015.

(13)

I tillkännagivandet om inledande uppmanade även kommissionen berörda parter att kontakta kommissionen för att delta i undersökningen. Den underrättade dessutom Pyrotek India Pvt. Ltd, unionsindustrin och andra parter som den visste var berörda om inledandet av undersökningen om undantag, och uppmanade dem att delta.

(14)

Berörda parter gavs möjlighet att inom de tidsfrister som anges i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda av kommissionen och/eller förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden.

3.   BERÖRD PRODUKT

(15)

Den produkt som är föremål för översynen är glasfibervävnader med öppna maskor med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2, med undantag av fiberglasskivor, med ursprung i Kina eller avsända från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 and ex 7019 59 00 (Taric-nummer 7019510014, 7019590014).

4.   UNDERSÖKNING

a)   Undersökningens räckvidd

(16)

Undersökningens räckvidd begränsas till att bedöma om det vore lämpligt att utvidga den tidsmässiga omfattningen av undantaget till perioden mellan den 21 december 2013 och den 10 september 2015.

b)   Pyrotek India Pvt. Ltd

(17)

Pyrotek India Pvt. Ltd är ett indiskt dotterbolag till den multinationella gruppen Pyrotek med säte i Förenta staterna. Pyrotekgruppen är leverantör av olika sorters konsumtionsvaror och verktyg till metall- och aluminiumindustrin.

(18)

Sökanden tillverkar den produkt som översynen gäller i sin indiska anläggning i Chennai och säljer den vidare till sina närstående företag i unionen. De närstående företagen i unionen bearbetar i flertalet fall den berörda produkten vidare och säljer resultatet till slutkunderna.

c)   Undersökningsresultat

(19)

Det erinras om att kommissionen i sin tidigare partiella interimsöversyn (11) hade fastställt att Pyrotek India Pvt. Ltd är en faktisk tillverkare av den berörda produkten och att den inte ägnade sig åt kringgående.

(20)

Som anges i skäl 6 hade Pyrotek India Pvt. Ltd exporterat den berörda produkten under undersökningen om kringgående som ledde till utvidgningen av åtgärderna till att omfatta även Indien, dvs. från den 1 april 2012 till den 31 mars 2013, och hade betalat antidumpningstullar på sin export till unionen enligt genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013.

(21)

Som anges i skäl 11 beviljades Pyrotek India Pvt. Ltd den 10 september 2015 genom genomförandeförordning (EU) 2015/1507 ett undantag från de utvidgade åtgärderna för export till EU från och med den 11 september 2015. Startdatumet för detta undantag omfattade dock inte perioden före detta datum under vilken antidumpningstullar måste betalas på Pyrotek India Pvt. Ltd:s import till Europeiska unionen.

(22)

Kommissionen gjorde en ny bedömning av situationen och fann att Pyrotek India Pvt. Ltd:s export till Europeiska unionen under perioden 21 december 2013–10 september 2015 bör undantas från tullen på kringgående.

(23)

Ingen av de berörda parterna gav sig till känna inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande. Ingen berörd part har heller framfört synpunkter skriftligen eller begärt att bli hörda av kommissionen eller av förhörsombudet i handelspolitiska förfaranden.

(24)

Kommissionen anser därför att det skulle vara lämpligt att bevilja ett undantag för Pyrotek India Pvt. Ltd Detta undantag bör gälla perioden mellan den 21 december 2013 och den 10 september 2015 i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

(25)

Genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 bör därför ändras för att klargöra att de undantag som beviljats Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd och Pyrotek India Pvt. Ltd ska tillämpas från ikraftträdandedatum för genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013, dvs. den 21 december 2013, till ikraftträdandedatum för genomförandeförordning (EU) 2015/1507 den 11 september 2015. Artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 bör ändras i enlighet med detta.

(26)

Vidare anser kommissionen det lämpligt att, efter de kommentarer som inlämnats av Pyrotek India Pvt. Ltd klargöra att varje antidumpningstull som betalats för den berörda produkten som tillverkas av Pyrotek India Pvt. Ltd och som importerats till unionen under registreringsperioden av de varor som anges i förordning (EU) nr 322/2013 även bör berättiga till ansökningar om eftergift eller återbetalning.

(27)

Det är därför lämpligt att förlänga den period som avses i artikel 121.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (12) till den 1 september 2019 för att säkerställa att den felaktigt uttagna tullen kan återbetalas eller efterges av de nationella tullmyndigheterna i enlighet med den tillämpliga tullagstiftningen i de fall där de tidsfrister som fastställs i den punkten har löpt ut före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

5.   FÖRFARANDE

(28)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det undantag som beviljats Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd och Pyrotek India Pvt. Ltd ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig handelsfaktura som uppfyller de krav som anges i bilagan till denna förordning. Om ingen sådan faktura uppvisas ska den antidumpningstull som anges i punkt 1 tillämpas.

De undantag som beviljats Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd och Pyrotek India Pvt. Ltd ska tillämpas från och med den 21 december 2013.”

2.

Artikel 1.4 ska ersättas med följande:

”4.   Om inte annat anges ska de bestämmelser som är i kraft vad gäller tullar tillämpas. Den period som avses i artikel 121.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (*1) ska förlängas till den 1 september 2019 för ansökningar om eftergift eller återbetalning som inlämnats av Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd och Pyrotek India Pvt. Ltd i enlighet med gällande tullagstiftning för att täcka återbetalning eller eftergift av antidumpningstullar på import av den berörda produkten under perioden 21 december 2013–10 september 2015, eller under den registreringsperiod som infördes genom artikel 2 i förordning (EU) nr 322/2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21, senast ändrad genom förordning (EU) 2018/825 (EUT L 143, 7.6.2018, s. 1).

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 av den 3 augusti 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av produkter av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 204, 9.8.2011, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar av Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 (EUT L 18, 21.1.2014, s. 1) (ersatt av förordning (EU) 2016/1036, senast ändrad genom förordning (EU) 2018/825).

(4)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 672/2012 av den 16 juli 2012 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte (EUT L 196, 24.7.2012, s. 1).

(5)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 21/2013 av den 10 januari 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte (EUT L 11, 16.1.2013, s. 1).

(6)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 av den 16 december 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor vilken avsänts från Indien och Indonesien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien och Indonesien eller inte (EUT L 346, 20.12.2013, s. 20).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 322/2013 av den 9 april 2013 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 om import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina och som avsänts från Indien och Indonesien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indien och Indonesien, och om registrering av sådan import (EUT L 101, 10.4.2013, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1507 av den 9 september 2015 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta även import som avsänts bland annat från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte (EUT L 236, 10.9.2015, s. 1).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1993 av den 6 november 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, efter en översyn vid giltighetens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 288, 7.11.2017, s. 4).

(10)  Tillkännagivande om antidumpningsåtgärder avseende import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import som avsänds från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte (EUT C 171, 18.5.2018, s. 10).

(11)  Genomförandeförordning (EU) 2015/1507, skälen 12–16.

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(*1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.”


14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1712

av den 13 november 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1013 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 (1), särskilt artiklarna 5 och 7,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 (2), särskilt artiklarna 3 och 4,

av följande skäl:

I.   BAKGRUND

(1)

Den 18 juli 2018 införde kommissionen genom genomförandeförordning (EU) 2018/1013 (3) provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter. Åtgärderna omfattar Sydafrika.

(2)

Enligt artikel 33 i det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (4), får de SADC-stater som är parter i det ekonomiska partnerskapsavtalet emellertid inte omfattas av de skyddsåtgärder som EU vidtar på grundval av WTO-avtalet om skyddsåtgärder.

(3)

För närvarande är det endast Sydafrika av de SADC-stater som är parter i det ekonomiska partnerskapsavtalet som omfattas av de provisoriska skyddsåtgärderna beträffande stålprodukter, närmare bestämt avseende två produktkategorier, dvs. varmvalsade plåtar och band, rostfria (produktkategori 8) och kallvalsade plåtar och band, rostfria (produktkategori 9).

(4)

Genomförandeförordning (EU) 2018/1013 bör därför ändras på ett sådant sätt att de provisoriska skyddsåtgärdernas räckvidd inte längre omfattar Sydafrika vad gäller dessa båda produktkategorier.

II.   ÖKAD IMPORT

(5)

Av tabellerna nedan framgår att det faktum att Sydafrika inte längre omfattas av de provisoriska skyddsåtgärderna inte påverkar den allmänna tendensen att importen av de två aktuella produktkategorierna fortfarande ökar avsevärt.

Produktkategori 8

2013

2014

2015

2016

2017

Total import (ton)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

Index (2013 = 100)

100

133

153

200

248

Utan Sydafrika

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

Index (2013 = 100)

100

136

157

207

259

Produktkategori 9

2013

2014

2015

2016

2017

Total import (ton)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

Index (2013 = 100)

100

146

113

121

140

Utan Sydafrika

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

Index (2013 = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Det faktum att Sydafrika inte längre omfattas av skyddsåtgärderna kommer rent allmänt inte att påverka importtendensen då landets andel av den totala importen endast uppgick till mindre än 0,5 % under perioden 2013–2017. Av samma skäl påverkar importen från Sydafrika inte de slutsatser som dras i skäl 81 i genomförandeförordning (EU) 2018/1013 rörande andra faktorer som skulle kunna påverka unionsindustrins situation.

III.   DE PROVISORISKA ÅTGÄRDERNAS NIVÅ

(7)

Sydafrika bör inte längre omfattas av de provisoriska skyddsåtgärderna vad gäller produktkategorierna 8 och 9 och kvotens nivå bör anpassas för produktkategorierna 8 och 9 i enlighet därmed. Import från Sydafrika som har skett efter det att de provisoriska skyddsåtgärderna trädde i kraft bör undantas med retroaktiv verkan vid beräkningen av den tullfria kvoten för den återstående period under vilken skyddsåtgärderna är i kraft.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 3.3 i förordning (EU) 2015/478 respektive artikel 22.3 i förordning (EU) 2015/755, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Import ur produktkategorierna 8 och 9 som förtecknas i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2018/1013 med ursprung i Sydafrika ska inte omfattas av de provisoriska skyddsåtgärder som infördes genom förordning (EU) 2018/1013. I bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2018/1013 ska den text som avser produktkategorierna 8 och 9 ersättas med följande:

BILAGA V

Tullkvoter

Produktnummer

Löpnummer

Produktkategori

KN-nummer

Tullkvot (netto i ton)

Tilläggstull

8

09.8508

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9

09.8509

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

Artikel 2

1.   Bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2018/1013 ska, vad gäller produkter ur produktkategorierna 8 och 9 med ursprung i Sydafrika, ändras i enlighet med bestämmelserna i artikel 1. I bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2018/1013 ska den text som avser Sydafrika ersättas med följande:

BILAGA IV

Förteckning över produkter med ursprung i utvecklingsländer på vilka de provisoriska åtgärderna är tillämpliga (markerade med x)

Land/Produktgrupp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Varor med ursprung i Sydafrika som omfattas av produktkategorierna 8 och 9 och som importerades till EU efter det att genomförandeförordning (EU) 2018/1013 trädde i kraft ska inte tas med i beräkningen av den tullfria kvoten.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.

(2)  EUT L 123, 19.5.2015, s. 33.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1013 av den 17 juli 2018 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter (EUT L 181, 18.7.2018, s. 39).

(4)  EUT L 250, 16.9.2016, s. 3.


DIREKTIV

14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/20


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1713

av den 6 november 2018

om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 2006/112/EG (3) föreskrivs att medlemsstaterna får tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på publikationer på alla typer av fysiska bärare. En reducerad mervärdesskattesats får dock inte tillämpas på publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg, vilka måste beskattas enligt normalskattesatsen för mervärdesskatt.

(2)

I linje med kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 om en strategi för en inre digital marknad i Europa bör medlemsstaterna, för att hålla sig à jour med de tekniska framstegen i den digitala ekonomin, ges möjlighet att anpassa mervärdesskattesatserna för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg till de lägre mervärdesskattesatserna för publikationer som tillhandahålls på fysiska bärare.

(3)

I kommissionens meddelande av den 7 april 2016 om en handlingsplan för mervärdesskatt angav kommissionen att publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg bör kunna dra nytta av samma förmånliga mervärdesskattesats som publikationer som tillhandahålls på fysiska bärare. I den nyligen avkunnade domen i mål C-390/15 (4) bedömde domstolen att tillhandahållande av digitala publikationer på alla typer av fysiska bärare och tillhandahållande av digitala publikationer på elektronisk väg utgör jämförbara situationer. Det är därför lämpligt att införa en möjlighet för alla medlemsstater att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på tillhandahållande av böcker, tidningar och tidskrifter oberoende av huruvida de tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg. Av samma skäl är det lämpligt att de medlemsstater som för närvarande i enlighet med unionsrätten tillämpar mervärdesskattesatser som är lägre än den minimiskattesats som fastställs i artikel 99 i direktiv 2006/112/EG eller beviljar undantag med rätt till avdrag för den mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet för vissa böcker, tidningar eller tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare tillåts tillämpa samma mervärdesskattebehandling på sådana böcker, tidningar eller tidskrifter när de tillhandahålls på elektronisk väg.

(4)

Sedan den 1 januari 2015 har mervärdesskatt på alla tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg uppburits i den medlemsstat där kunden är baserad. Med tanke på genomförandet av den destinationsbaserade principen är det inte längre nödvändigt att tillämpa normalskattesatsen för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg för att säkerställa den inre marknadens upprättande och funktion och undvika snedvridning av konkurrensen.

(5)

För att förhindra en utbredd användning av reducerade mervärdesskattesatser för audiovisuellt innehåll bör medlemsstaterna endast ges möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på böcker, tidningar och tidskrifter, om dessa publikationer, oberoende av om de tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg, inte helt eller huvudsakligen består av musik- eller videoinnehåll.

(6)

Medlemsstaterna bör behålla rätten att fastställa mervärdesskattesatser för publikationer och begränsa tillämpningsområdet för reducerade mervärdesskattesatser, även i fall där digitala publikationer erbjuder samma innehåll, förutsatt att detta kan motiveras objektivt.

(7)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att ge medlemsstaterna möjlighet att tillämpa samma mervärdesskattesatser på publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg som de för närvarande tillämpar på publikationer på alla typer av fysiska bärare, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 98.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”De reducerade skattesatserna får inte tillämpas på tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, med undantag av sådana som omfattas av punkt 6 i bilaga III.”

2.

I artikel 99 ska följande punkt läggas till:

”3.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel får de medlemsstater som den 1 januari 2017 i enlighet med unionsrätten tillämpade reducerade skattesatser som är lägre än den minimiskattesats som fastställs i denna artikel eller beviljade undantag med rätt till avdrag för den mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet för tillhandahållandet av vissa varor som avses i punkt 6 i bilaga III, förutom de skattesatser som avses i artikel 98.1, också tillämpa samma mervärdesskattebehandling i fall där tillhandahållandet sker på elektronisk väg i enlighet med punkt 6 i bilaga III.”

3.

I bilaga III ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.

Tillhandahållande, inklusive lån från bibliotek, av böcker, tidningar och tidskrifter, antingen på fysiska bärare eller på elektronisk väg eller bådadera (inbegripet broschyrer, foldrar och liknande trycksaker, bilder-, tecknings- och målarböcker för barn, noter i tryck eller manuskript, kartor och hydrografiska och liknande kartor), förutom publikationer som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam och publikationer som helt eller huvudsakligen består av videoinnehåll eller hörbar musik.”

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2018.

På rådets vägnar

H. LÖGER

Ordförande


(1)  EUT C 307, 30.8.2018, s. 205.

(2)  EUT C 345, 13.10.2017, s. 79.

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Domstolens dom av den 7 mars 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, punkt 49.


BESLUT

14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/22


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1714

av den 6 november 2018

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan, beträffande antagandet av den gemensamma kommitténs arbetsordning och antagandet av dess underkommittéers och arbetsgruppers mandat

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 212.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet) undertecknades i Manila den 7 augusti 2017 och delar av det har tillämpats provisoriskt sedan den 4 oktober 2018.

(2)

Genom artikel 56.1 i avtalet inrättas en gemensam kommitté, vars uppgifter bland annat inbegriper att främja ett effektivt genomförande av avtalet.

(3)

I artikel 56.4 i avtalet anges att den gemensamma kommittén själv ska anta sin arbetsordning och att den får inrätta underkommittéer och arbetsgrupper för att behandla särskilda frågor.

(4)

Den gemensamma kommitténs arbetsordning och underkommittéernas och arbetsgruppernas mandat bör antas så snart som möjligt för att säkerställa ett effektivt genomförande av avtalet.

(5)

Unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén beträffande antagandet av den gemensamma kommitténs arbetsordning och antagandet av dess underkommittéers och arbetsgruppers mandat bör därför grundas på de utkast till beslut av gemensamma kommittén som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det första mötet i den gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 56 i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan, beträffande antagandet av den gemensamma kommittén arbetsordning och antagandet av dess underkommittéers och arbetsgruppers mandat ska grundas på de utkast till beslut av gemensamma kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2018.

På rådets vägnar

H. LÖGER

Ordförande


(1)  EUT L 237, 15.9.2017, s. 7.


UTKAST TILL

BESLUT nr …/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–AUSTRALIEN

av den …

om antagande av den gemensamma kommitténs arbetsordning

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–AUSTRALIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Delar av avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 4 oktober 2018.

(2)

I enlighet med artikel 56.1 i avtalet inrättas en gemensam kommitté bestående av företrädare för parterna.

(3)

I enlighet med artikel 56.4 i avtalet ska den gemensamma kommittén själv anta sin arbetsordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma kommitténs arbetsordning, såsom den framgår av bilagan till detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut kommer att träda i kraft samma dag som det antas.

Undertecknat i

För gemensamma kommittén EU–Australien

Ordförandena


(1)  EUT L 237, 15.9.2017, s. 7.


BILAGA

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉNS ARBETSORDNING

Artikel 1

Uppdrag och sammansättning

1.   Den gemensamma kommittén kommer att utföra de uppgifter som anges i artikel 56 i avtalet.

2.   Den gemensamma kommittén kommer att bestå av företrädare för parterna på lämplig nivå.

Artikel 2

Ordförande

Ordförandeskapet i den gemensamma kommittén kommer att innehas gemensamt av båda parter.

Artikel 3

Sammanträden

1.   Den gemensamma kommittén kommer i vanliga fall att sammanträda en gång om året, om inte parterna beslutat något annat. Sammanträdena kommer att sammankallas av ordförandena och hållas växelvis i Bryssel och Canberra, vid en tidpunkt som fastställs genom gemensamt beslut. Den gemensamma kommittén kan hålla extraordinarie sammanträden på begäran av någon av parterna om parterna gemensamt så beslutar.

2.   Den gemensamma kommittén kommer i vanliga fall att sammanträda på högre tjänstemannanivå, men får sammanträda på ministernivå.

Artikel 4

Offentlighet

Om inte parterna beslutar något annat, kommer gemensamma kommitténs sammanträden inte att vara offentliga.

Artikel 5

Sammaträdesdeltagare

1.   Före varje sammanträde kommer ordförandena att, via sekreterarna, underrättas om den planerade sammansättningen av den egna partens delegation.

2.   Vid behov, och med parternas överenskommelse, får experter eller företrädare för andra organ bjudas in att delta vid den gemensamma kommitténs sammanträden som observatörer eller för att informera om särskilda ämnen.

Artikel 6

Sekreterare

En företrädare för Europeiska utrikestjänsten och en företrädare för Australiens utrikes- och handelsministerium kommer att gemensamt fungera som den gemensamma kommitténs sekreterare. Alla meddelanden till och från ordförandena kommer att vidarebefordras till sekreterarna.

Artikel 7

Dagordning

1.   Ordförandena kommer att upprätta en preliminär dagordning för varje sammanträde. Denna kommer tillsammans med relevanta handlingar att översändas till den andra parten senast 15 dagar innan sammanträdet.

2.   Den preliminära dagordningen kommer att innehålla punkter som inkommit till ordförandena senast 21 dagar före sammanträdet.

3.   Den slutliga dagordningen kommer att antas av den gemensamma kommittén i början av varje sammanträde. Andra punkter än de som finns på den preliminära dagordningen får föras upp på dagordningen om parterna gemensamt så beslutar.

4.   Med parternas godkännande får ordförandena förkorta de tidsfrister som anges i artikel 7.1 och 7.2 när så krävs.

Artikel 8

Protokoll

1.   Sekreterarna kommer gemensamt att utarbeta ett utkast till protokoll från varje sammanträde, senast 30 kalenderdagar efter sammanträdets slut. Utkastet till protokoll kommer att grundas på ordförandenas sammanfattning av den gemensamma kommitténs slutsatser.

2.   Utkastet till protokoll kommer att godkännas av parterna inom 45 kalenderdagar efter sammanträdets slut eller inom en tidsfrist som parterna gemensamt har godkänt. Så snart det råder ömsesidigt samtycke om utkastet till protokoll kommer två originalexemplar att undertecknas av ordförandena och sekreterarna. Vardera parten kommer att motta ett originalexemplar.

Artikel 9

Beslut och rekommendationer

1.   Den gemensamma kommittén får anta sina beslut eller rekommendationer i samförstånd mellan parterna, i enlighet med artikel 6.4 i avtalet.

2.   Den gemensamma kommittén får besluta att anta beslut eller rekommendationer genom ett skriftligt förfarande. I sådana fall kommer parterna att gemensamt besluta om en tidsfrist för förfarandets längd. Om ingen av parterna har framfört invändningar mot det föreslagna beslutet eller den föreslagna rekommendationen vid utgången av denna tidsfrist, kommer ordförandena att förklara att beslutet eller rekommendationen antagits genom ömsesidig överenskommelse.

3.   Den gemensamma kommitténs beslut och rekommendationer kommer att förses med rubriken ”Beslut” eller ”Rekommendation” följt av ett serienummer, dagen för antagande och en beskrivning av innehållet. I varje beslut kommer det att anges när beslutet träder i kraft.

4.   De beslut och rekommendationer som antagits av den gemensamma kommittén kommer att upprättas i två exemplar som ska undertecknas av ordförandena.

5.   Vardera parten får besluta att offentliggöra den gemensamma kommitténs beslut och rekommendationer i sitt officiella kungörelseorgan.

Artikel 10

Korrespondens

1.   Korrespondens adresserad till den gemensamma kommittén kommer att sändas till sekreteraren för avsändarens part, som i sin tur kommer att informera den andra partens sekreterare.

2.   Sekreterarna kommer att säkerställa att korrespondens adresserad till den gemensamma kommittén vidarebefordras till ordförandena och, när så är lämpligt, distribueras i enlighet med artikel 11.

3.   Korrespondens från ordförandena kommer att sändas till parterna av sekreterarna och ska, när så är lämpligt, distribueras i enlighet med artikel 11.

4.   Korrespondens till och från ordförandena får framföras i valfritt skriftligt format, även e-post.

Artikel 11

Handlingar

När den gemensamma kommitténs överläggningar grundar sig på skriftliga handlingar, kommer sekreterarna att numrera dessa handlingar och distribuera dem till sammanträdesdeltagarna.

Artikel 12

Utgifter

1.   Vardera parten kommer att stå för de utgifter den ådrar sig för deltagandet i den gemensamma kommitténs sammanträden, såväl för personal, resor och uppehälle som för post och telekommunikation.

2.   Den part som är värd för ett sammanträde kommer att stå för kostnaderna för att anordna sammanträdet och för mångfaldigande av handlingar.

Artikel 13

Ändringar av arbetsordningen

Parterna får gemensamt besluta att ändra arbetsordningen i enlighet med artikel 9.

Artikel 14

Underkommittéer och arbetsgrupper

1.   Den gemensamma kommittén får besluta att inrätta underkommittéer och arbetsgrupper för att bistå den i utförandet av dess uppgifter.

2.   Den gemensamma kommittén får besluta att ändra en underkommittés eller en arbetsgrupps ansvarsområde eller att avveckla en underkommitté eller en arbetsgrupp som den har inrättat.


UTKAST TILL

BESLUT nr …/2018 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–AUSTRALIEN

av den …

om antagande av dess underkommittéers och arbetsgruppers mandat

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–AUSTRALIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 56, samt artikel 14 i den gemensamma kommitténs arbetsordning, och av följande skäl:

Enligt artikel 14.1 i den gemensamma kommitténs arbetsordning får den inrätta underkommittéer och arbetsgrupper för att bistå den i utförandet av dess uppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mandaten för den gemensamma kommitténs underkommittéer och arbetsgrupper, såsom de framgår av bilagan till detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut kommer att träda i kraft samma dag som det antas.

Undertecknat i …

För gemensamma kommittén EU–Australien

Ordförandena


(1)  EUT L 237, 15.9.2017, s. 7.


BILAGA

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉNS UNDERKOMMITTÉERS OCH ARBETSGRUPPERS MANDAT

Artikel 1

Underkommittéerna och arbetsgrupperna får diskutera avtalets genomförande inom sina ansvarsområden. De får även diskutera frågor eller specifika projekt med anknytning till det bilaterala samarbetet på det berörda området.

Artikel 2

1.   Underkommittéerna och arbetsgrupperna kommer att arbeta under den gemensamma kommitténs ledning. De kommer att rapportera och översända sina protokoll och slutsatser till ordförandena inom 30 kalenderdagar efter varje sammanträdes slut.

2.   Underkommittéerna och arbetsgrupperna kommer inte att ha någon befogenhet att fatta beslut men får lämna rekommendationer till den gemensamma kommittén.

Artikel 3

1.   Underkommittéerna och arbetsgrupperna kommer att bestå av företrädare för parterna.

2.   Underkommittéerna och arbetsgrupperna får bjuda in experter till sina sammanträden och höra dem om specifika punkter på dagordningen.

Artikel 4

Ordförandeskapet i underkommittéerna och arbetsgrupperna kommer att innehas gemensamt av parterna.

Artikel 5

En företrädare från vardera parten kommer att gemensamt fungera som sekreterare för varje underkommitté och arbetsgrupp.

Artikel 6

1.   Underkommittéerna och arbetsgrupperna kommer att sammanträda när omständigheterna så kräver, på skriftlig begäran från någon av parterna. Varje sammanträde kommer att hållas på en plats och vid en tidpunkt som parterna gemensamt har beslutat.

2.   Om en av parterna begär ett sammanträde i en underkommitté eller en arbetsgrupp kommer den andra partens sekreterare att svara inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av begäran. I särskilt brådskande fall får underkommittéerna och arbetsgrupperna sammankallas med kortare varsel, om båda parterna samtyckt till det.

3.   Kallelse till underkommittéernas och arbetsgruppernas sammanträden kommer att utfärdas gemensamt av de båda sekreterarna.

Artikel 7

1.   Vardera parten får begära att ordförandena för upp en punkt på dagordningen för ett sammanträde. En sådan begäran kommer att lämnas till sekreterarna minst 15 arbetsdagar före sammanträdet, och eventuella styrkande handlingar ska lämnas senast 10 arbetsdagar före sammanträdet.

2.   Sekreterarna kommer att sända den preliminära dagordningen till parterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet. I undantagsfall får parterna gemensamt besluta att lägga till punkter på dagordningen med kort varsel.

Artikel 8

Sekreterarna kommer att gemensamt upprätta ett utkast till protokoll från varje sammanträde.

Artikel 9

Om parterna inte beslutar något annat, kommer sammanträdena i underkommittéerna och arbetsgrupperna inte att vara offentliga.


14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/30


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1715

av den 12 november 2018

om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2020, årsbeloppet för 2019, den första delbetalningen för 2019 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2021 och 2022

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (1), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden (2), särskilt artikel 21.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 21.2 i förordning (EU) 2015/323 ska kommissionen senast den 15 oktober 2018 lägga fram ett förslag som närmare bestämmer a) taket för bidragsbeloppet för 2020, b) det årliga bidragsbeloppet för 2019, c) beloppet för den första delbetalningen av bidraget för 2019, och d) en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för åren 2021–2022.

(2)

I enlighet med artikel 52 i förordning (EU) 2015/323 har Europeiska investeringsbanken (EIB) skickat sina uppdaterade beräkningar av åtaganden och betalningar för de instrument som den förvaltar till kommissionen.

(3)

Enligt artikel 22.1 i förordning (EU) 2015/323 ska en infordran av bidrag i första hand gälla belopp som fastställts för tidigare Europeiska utvecklingsfonder (EUF). En infordran av medel inom ramen för tionde EUF för EIB och elfte EUF för kommissionen bör följaktligen äga rum.

(4)

Genom rådets beslut (EU) 2017/2171 (3) har taket för det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF för 2019 fastställts till 4 600 000 000 EUR för kommissionen och till 300 000 000 EUR för EIB.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Taket för det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF avseende 2020 fastställs härmed till 4 900 000 000 EUR. Av det ska 4 600 000 000 EUR fördelas till kommissionen och 300 000 000 EUR till EIB.

Artikel 2

Det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF för 2019 fastställs härmed till 4 700 000 000 EUR. Av det ska 4 400 000 000 EUR fördelas till kommissionen och 300 000 000 EUR till EIB.

Artikel 3

De enskilda bidrag till EUF som varje medlemsstat ska betala in till kommissionen och EIB som en första delbetalning för 2019 anges i tabellen i bilagan.

Artikel 4

Den vägledande, icke-bindande prognosen för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2021 fastställs härmed till 4 000 000 000 EUR för kommissionen och till 300 000 000 EUR för EIB samt för 2022 till 3 500 000 000 EUR för kommissionen och 400 000 000 EUR för EIB.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 november 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.

(2)  EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.

(3)  Rådets beslut (EU) 2017/2171 av den 20 november 2017 om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2019, årsbeloppet för 2018, den första delbetalningen för 2018 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2020 och 2021 (EUT L 306, 22.11.2017, s. 21).


BILAGA

MEDLEMSSTATER

Bidragsnyckel tionde EUF (%)

Bidragsnyckel elfte EUF (%)

Första delbetalningen 2019 (EUR)

Totalt

Kommissionen

EIB

elfte EUF

tionde EUF

BELGIEN

3,53

3,24927

64 985 400,00

3 530 000,00

68 515 400,00

BULGARIEN

0,14

0,21853

4 370 600,00

140 000,00

4 510 600,00

TJECKIEN

0,51

0,79745

15 949 000,00

510 000,00

16 459 000,00

DANMARK

2,00

1,98045

39 609 000,00

2 000 000,00

41 609 000,00

TYSKLAND

20,50

20,57980

411 596 000,00

20 500 000,00

432 096 000,00

ESTLAND

0,05

0,08635

1 727 000,00

50 000,00

1 777 000,00

IRLAND

0,91

0,94006

18 801 200,00

910 000,00

19 711 200,00

GREKLAND

1,47

1,50735

30 147 000,00

1 470 000,00

31 617 000,00

SPANIEN

7,85

7,93248

158 649 600,00

7 850 000,00

166 499 600,00

FRANKRIKE

19,55

17,81269

356 253 800,00

19 550 000,00

375 803 800,00

KROATIEN

0,00

0,22518

4 503 600,00

0,00

4 503 600,00

ITALIEN

12,86

12,53009

250 601 800,00

12 860 000,00

263 461 800,00

CYPERN

0,09

0,11162

2 232 400,00

90 000,00

2 322 400,00

LETTLAND

0,07

0,11612

2 322 400,00

70 000,00

2 392 400,00

LITAUEN

0,12

0,18077

3 615 400,00

120 000,00

3 735 400,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 101 800,00

270 000,00

5 371 800,00

UNGERN

0,55

0,61456

12 291 200,00

550 000,00

12 841 200,00

ΜΑLTA

0,03

0,03801

760 200,00

30 000,00

790 200,00

NEDERLÄNDERNA

4,85

4,77678

95 535 600,00

4 850 000,00

100 385 600,00

ÖSTERRIKE

2,41

2,39757

47 951 400,00

2 410 000,00

50 361 400,00

POLEN

1,30

2,00734

40 146 800,00

1 300 000,00

41 446 800,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

23 935 800,00

1 150 000,00

25 085 800,00

RUMÄNIEN

0,37

0,71815

14 363 000,00

370 000,00

14 733 000,00

SLOVENIEN

0,18

0,22452

4 490 400,00

180 000,00

4 670 400,00

SLOVAKIEN

0,21

0,37616

7 523 200,00

210 000,00

7 733 200,00

FINLAND

1,47

1,50909

30 181 800,00

1 470 000,00

31 651 800,00

SVERIGE

2,74

2,93911

58 782 200,00

2 740 000,00

61 522 200,00

FÖRENADE KUNGARIKET

14,82

14,67862

293 572 400,00

14 820 000,00

308 392 400,00

TOTALT EU-28

100,00

100,00

2 000 000 000,00

100 000 000,00

2 100 000 000,00


14.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1716

av den 13 november 2018

om ändring av genomförandebeslut 2013/776/EU om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 (2) fastställs den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren, som kommer att erbjuda unga människor en möjlighet att delta i solidaritetsverksamhet. Programmet kommer att bidra till att tillgodose samhällsbehov och stärka lokalsamhällen, samtidigt som det bidrar till unga människors personliga, utbildningsmässiga, sociala, samhälleliga och yrkesmässiga utveckling.

(2)

Förvaltningen av delar av den europeiska solidaritetskårens verksamhet avser genomförandet av projekt av teknisk karaktär som inte kräver några politiska beslut, men däremot hög teknisk och ekonomisk expertis under projektets löptid.

(3)

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (nedan kallat genomförandeorganet) har tagit fram en effektiv strategi för att förvalta unionens program. Under flera års tid har genomförandeorganet byggt upp kompetens och kapacitet vad gäller att förvalta de program som delegerats till det.

(4)

I en kostnads- och lönsamhetsanalys som utförts i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 58/2003 underströks både de kvantitativa och kvalitativa fördelarna med att delegera förvaltningen av delar av den europeiska solidaritetskårens verksamhet till genomförandeorganet.

(5)

Kostnads- och lönsamhetsanalysen visar att det är 30 % mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt i nettonuvärde att låta uppgifter skötas av genomförandeorganet jämfört med det interna alternativet. Den nya verksamhet som är tänkt att delegeras till genomförandeorganet överensstämmer med dess nuvarande mandat och uppdrag. Den nya verksamheten utgör också en fortsättning på genomförandeorganets nuvarande verksamhet, såsom europeiska volontärtjänsten, som har delegerats till genomförandeorganet från Erasmus+-programmet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 (3). Dessutom kommer den europeiska solidaritetskårens berörda parter att kunna dra nytta av genomförandeorganets samlade erfarenhet av programförvaltning. Att förvalta programmen internt skulle däremot leda till störningar, eftersom verksamheten som är tänkt att delegeras aldrig har förvaltats internt av de ansvariga generaldirektoraten, som inte har den kapaciteten.

(6)

Därför bör ansvaret för att genomföra delar av den nya europeiska solidaritetskårens verksamhet enligt förordning (EU) 2018/1475 ges till genomförandeorganet och kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

För att säkerställa konsekvent tillämpning av detta beslut och av den berörda verksamheten över tid är det nödvändigt att se till att genomförandeorganet utför sina uppgifter i samband med genomförandet av denna verksamhet från och med den dag då förordning (EU) 2018/1475 träder i kraft.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta genomförandebeslut är förenliga med yttrandet från kommittén för genomförandeorgan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.1 första stycket i genomförandebeslut 2013/776/EU ska följande läggas till som led f:

”f)

Den europeiska solidaritetskåren.

Genomförandeorganet ansvarar även för tillhandahållandet av tjänster till unionens övriga program som bidrar till målen för den europeiska solidaritetskåren, som avses i artikel 5.3 i förordningen om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren (*1).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av den grundläggande rättsakten om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren (5).

Utfärdat i Bryssel den 13 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 19.12.2013, s. 46).

(5)  Se fotnot 2.