ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 251

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
5 oktober 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1480 av den 4 oktober 2018 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av kommissionens förordning (EU) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1481 av den 4 oktober 2018 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1482 av den 4 oktober 2018 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller koffein och teobromin ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1483 av den 4 oktober 2018 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1484 av den 4 oktober 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugofemte delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

24

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1485 av den 28 september 2018 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad avser ändringarna av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och av de bestämmelser som bifogas den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN)

25

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1486 av den 28 september 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för tullfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, beträffande ersättande av protokoll I till det avtalet, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, med ett nytt protokoll som hänvisar till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

28

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1487 av den 2 oktober 2018 om ändring av genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1480

av den 4 oktober 2018

om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av kommissionens förordning (EU) 2017/776

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 37.5, artikel 53.1, och

av följande skäl:

(1)

Tabell 3.1 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller förteckningen över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen utifrån kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till den förordningen.

(2)

Förslag om införande av harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen och uppdatering eller strykning av den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa andra ämnen har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1272/2008. På grundval av de yttranden som kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté har avgett om dessa förslag och av de synpunkter som inkommit från de berörda parterna, är det lämpligt att införa, uppdatera eller stryka den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa ämnen.

(3)

Rådets direktiv 67/548/EEG (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (3) har upphävts med verkan från och med den 1 juni 2015. Därför ändrades del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 genom kommissionens förordning (EU) 2016/1179 (4) för att stryka tabell 3.2. Denna ändring trädde i kraft den 1 juni 2017. Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändrades också genom kommissionens förordning (EU) 2017/776 (5) för att stryka hänvisningar till tabell 3.2, ändra hänvisningarna till tabell 3.1 till hänvisningar till tabell 3 och stryka hänvisningar till de upphävda direktiven. Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) 2017/776 skulle huvuddelen av dessa ändringar gälla från och med den 1 juni 2017, medan de återstående ändringarna skulle gälla från och med den 1 december 2018. På grund av ett förbiseende angav dock inte artikel 2.2 att ytterligare två ändringar skulle ha börjat gälla den 1 juni 2017, inbegripet ändringen av tabellens namn från ”Tabell 3.1” till ”Tabell 3”. Artikel 2.2 andra stycket i förordning (EU) 2017/776 bör därför rättas så att en hänvisning till dessa två ändringar införs. Även om denna rättelse får till verkan att de två ändringarna tillämpas retroaktivt påverkar den inte några rättigheter eller skyldigheter för tillverkare, importörer, nedströmsanvändare eller leverantörer.

(4)

Genom förordning (EU) 2017/776 ändrades också bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 så att harmoniserade värden för ”uppskattad akut toxicitet” (ATE) infördes i tabell 3.1 som del av informationen avseende klassificering och märkning av vissa ämnen för klassificering av blandningar. Den uppskattade akuta toxiciteten för nikotin uttrycktes i mg/kg. För att göra det tydligare hur blandningar som innehåller nikotin ska klassificeras bör uppskattad akut toxicitet för nikotin vid oral och dermal exponering i stället uttryckas i ”mg/kg bw” (6). Den uppskattade akuta toxiciteten för tre andra ämnen, nämligen kolekalciferol, 1,2-dihydroxibensen och pinoxaden bör också uttryckas på samma sätt. I rubriken till den näst sista kolumnen i tabell 3.1 bör dessutom en fotnot läggas till där förkortningen ”mg/kg bw” förklaras.

(5)

Enligt bilagan till kommissionens förordning (EU) 2018/669 (7) ska namnen på de ämnen som anges i tabell 3.1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 översättas. I andra kolumnen i den tabellen bör därför ”Internationell kemikalieidentifiering” ändras, så att hänsyn tas till att den internationella kemikalieidentifieringen förlorar sin internationella karaktär när den förordning som anger översättningen av namnen i bilaga VI blir tillämplig. Av konsekvensskäl bör denna ändring börja gälla när översättningen av namnen i bilaga VI börjar gälla. Den nya rubriken bör återspegla den terminologi som används i artikel 18 i förordning (EG) nr 1272/2008.

(6)

Det bör inte krävas att de nya eller uppdaterade harmoniserade klassificeringarna tillämpas omedelbart, eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de nya eller ändrade klassificeringarna och att sälja befintliga lager. Den tidsperioden kommer också att vara nödvändig för att leverantörerna ska kunna anpassa sig till och uppfylla andra lagstiftningskrav som blir följden av de nya eller uppdaterade harmoniserade klassificeringarna, exempelvis de som anges i artikel 22 f eller artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (8), de som anges i artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (9) eller de som anges i artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (10).

(7)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

I linje med övergångsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 som medger att de nya bestämmelserna tillämpas i ett tidigare skede på frivillig grund, bör leverantörer ha möjlighet att frivilligt tillämpa de nya harmoniserade klassificeringarna och att anpassa märkningen och förpackningen i enlighet därmed före den dag då de nya eller uppdaterade klassificeringarna ska tillämpas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1272/2008

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Rättelse av förordning (EU) 2017/776

I förordning (EU) 2017/776 ska artikel 2.2 andra stycket ersättas med följande:

”I bilagan ska punkterna 1 och 2 och punkt 3 a, b och c tillämpas från och med den 1 juni 2017.”

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkterna 1 och 2 a i bilagan ska tillämpas från och med den 1 december 2019.

Punkt 2 b, c, d och e i bilagan ska tillämpas från och med den 1 maj 2020.

Genom undantag från tredje stycket i denna artikel får ämnen och blandningar före den 1 maj 2020 klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2016/1179 av den 19 juli 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 195, 20.7.2016, s. 11).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2017/776 av den 4 maj 2017 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 116, 5.5.2017, s. 1.).

(6)  Kroppsvikt.

(7)  Kommissionens förordning (EU) 2018/669 av den 16 april 2018 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 115, 4.5.2018, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).


BILAGA

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 1 ska rubriken till punkt 1.1.1.4 ersättas med följande:

Kemiskt namn”.

2.

I del 3 ska tabell 3.1 ändras på följande sätt:

a)

Rubriken till andra kolumnen ska ersättas med följande: ”Kemiskt namn”.

b)

Rubriken till näst sista kolumnen ska ersättas med följande: ”Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE) (*).

(*)

ATE för oral och dermal exponering uttrycks som mg/kg bw, som står för milligram per kilogram kroppsvikt.”

c)

Posten för indexnummer 607-414-00-6 ska utgå.

d)

Posterna för indexnumren 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 och 614-001-00-4 ska ersättas med följande poster:

Index nr

Kemiskt namn

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anm.:

Faroklass och farokategorikod(er)

Faroangivelse kod(er)

Piktogram, signalordskod(er)

Faroangivelse kod(er)

Kompl. faroangivelse kod(er)

”006-044-00-7

isoproturon [ISO]

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (blod)

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”015-101-00-5

fosmet (ISO);

S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)metyl]-O,O-dimetyl fosforditioat;

O,O-dimetyl-S-ftalimidometylfosforditioat

211-987-4

732-11-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H301

H370 (nervsystem)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (nervsystem)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”016-096-00-2

tifensulfuronmetyl (ISO)

metyl-3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)tiofen-2-karboxylat

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”017-011-00-1

natriumhypoklorit, lösning … % aktivt klor

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031:

C ≥ 5 %

B”

”025-002-00-9

kaliumpermanganat

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410”

 

 

 

”603-180-00-4

kolekalciferol;

kolekalciferol;

vitamin D3

200-673-2

67-97-0

Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

 

inhalation:

ATE = 0,05 mg/l (damm eller dimma)

 

dermal:

ATE = 50 mg/kg bw

 

oral:

ATE = 35 mg/kg bw

STOT RE 1; H372: C ≥ 3 %

STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %”

 

”604-014-00-3

klorkresol;

4-klor-m-kresol;

4-klor-3-metylfenol

200-431-6

59-50-7

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1”

 

”604-016-00-4

1,2-dihydroxibensen;

pyrokatekol

204-427-5

120-80-9

Carc. 1Β

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

 

oral:

ATE = 300 mg/kg bw

 

dermal:

ATE = 600 mg/kg bw”

 

”604-090-00-8

4-tert-butylfenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1”

 

”605-003-00-6

acetaldehyd;

etanal

200-836-8

75-07-0

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319”

 

 

 

”606-047-00-9

2-bensyl-2-dimetylamino-4′-morfolinobutyrofenon

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

”607-096-00-9

maleinsyraanhydrid

203-571-6

108-31-6

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H302

H372 (luftvägar) (inhalation)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (luftvägar) (inhalation)

H314

H334

H317

EUH071

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

”607-103-00-5

bärnstenssyraanhydrid

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071”

 

 

”607-113-00-X

isobutylmetakrylat

202-613-0

97-86-9

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

H315

H317

 

 

D”

”607-373-00-4

kizalofop-P-tefuryl (ISO) (+/–) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-klorkinoxalin-2-yloxi)fenyloxi]propionat

414-200-4

200509-41-7

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”613-167-00-5

reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

55965-84-9

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

B”

”613-205-00-0

propikonazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl}-1H-1,2,4-triazol

262-104-4

60207-90-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”614-001-00-4

nikotin (ISO);

3-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

inhalation:

ATE = 0,19 mg/l (damm eller dimma)

 

dermal:

ATE = 70 mg/kg bw

 

oral:

ATE = 5 mg/kg bw”

 

e)

Följande poster ska införas på lämplig plats i samma ordningsföljd som för posterna i tabell 3.1:

Index nr

Kemiskt namn

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anm.:

Faroklass och farokategorikod(er)

Faroangivelse kod(er)

Piktogram, signalordskod(er)

Faroangivelse kod(er)

Kompl. faroangivelse kod(er)

”604-094-00-X

isoeugenol [1]

(E)-2-metoxi-4-(prop-1-enyl)fenol; [2]

(Z)-2-metoxi-4-(prop-1-enyl)fenol [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %”

 

”607-724-00-1

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetyl)bensyl(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-[(1Z)-prop-1-en-1-yl]cyklopropankarboxylat; epsilon-metoflutrin

240494-71-7

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H370 (nervsystem)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (nervsystem)

H373

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607-725-00-7

isopropyl (2E,4E,7S)-11-metoxi-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat; S-metopren

65733-16-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”607-726-00-2

pinoxaden (ISO);

8-(2,6-dietyl-4-metylfenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimetylpropanoat

243973-20-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

inhalation:

ATE = 4,63 mg/l (damm eller dimma)

 

oral:

ATE = 500 mg/kg bw

M = 1”

 

”607-727-00-8

tetrametrin (ISO);

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)metyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-en-1-yl)cyklopropankarboxylat

231-711-6

7696-12-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (nervsystem) (inhalation)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (nervsystem) (inhalation)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607-728-00-3

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat

214-619-0

1166-46-7

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (nervsystem) (inhalation)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (nervsystem) (inhalation)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607-729-00-9

metsulfuronmetyl (ISO);

metyl-2-[(4,6-dimetoxipyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-α-(metansulfonamid)-p-toluat;

208465-21-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607-730-00-4

spirodiklofen (ISO);

3-(2,4-diklorfenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]deka-3-en-4-yl-2,2-dimetylbutyrat

148477-71-8

Carc. 1B

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10”

 

”607-731-00-X

natriummetyl[(4-aminofenyl)sulfonyl]karbamat; natriummetyl(EZ)sulfanilylkarbonimidat; asulamnatrium

218-953-8

2302-17-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”607-732-00-5

salicylsyra

200-712-3

69-72-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318”

 

 

 

”608-068-00-9

flutianil (ISO);

(2Z)-{[2-fluor-5-(trifluormetyl)fenyl]tio}[3-(2-metoxifenyl)-1,3-tiazolidin-2-yliden]acetonitril

958647-10-4

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100”

 

”612-293-00-8

reaktionsblandning av 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ylamin och 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metyl}propoxi)but-2-ylamin

447-920-2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071”

 

 

”613-326-00-9

2-metylisotiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1”

 

”613-327-00-4

pyroxsulam (ISO);

N-(5,7-dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-metoxi-4-(trifluormetyl)pyridin-3-sulfonamid

422556-08-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”613-328-00-X

1-vinylimidazol

214-012-0

1072-63-5

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %”

 

”616-224-00-2

amisulbrom (ISO);

3-(3-brom-6-fluor-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

348635-87-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10”

 


5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1481

av den 4 oktober 2018

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 14, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkoren för deras användning.

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (2) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(4)

Ämnena oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) är godkända som antioxidationsmedel i en rad olika livsmedel liksom i livsmedelsaromer i enlighet med bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(5)

Enligt artikel 32.1 förordning (EG) nr 1333/2008 ska Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) genomföra en ny riskbedömning av alla livsmedelstillsatser som var tillåtna i unionen före den 20 januari 2009.

(6)

För detta ändamål fastställs det i kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 (3) ett program för omprövningen av livsmedelstillsatser. Enligt förordning (EU) nr 257/2010 skulle omprövningen av antioxidationsmedel vara avslutad senast den 31 december 2015.

(7)

Den 5 maj 2015 avgav myndigheten ett vetenskapligt yttrande om omprövningen av dodecylgallat (E 312) som livsmedelstillsats (4). I yttrandet konstaterades att det saknades adekvata toxikologiska uppgifter om dodecylgallat. Därför kunde myndigheten inte bekräfta säkerheten hos dodecylgallat som livsmedelstillsats och drog slutsatsen att det nuvarande grupp-ADI-värdet (acceptabelt dagligt intag) för propylgallat (E 310), oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) inte längre bör gälla. I yttrandet konstateras att det behövs en tillräckligt stor toxikologisk databas för en adekvat säkerhetsbedömning av dodecylgallat som livsmedelstillsats.

(8)

Den 1 oktober 2015 avgav myndigheten ett vetenskapligt yttrande om omprövningen av oktylgallat (E 311) som livsmedelstillsats (5). I yttrandet konstaterades att det saknades adekvata toxikologiska uppgifter om oktylgallat. Därför kunde myndigheten inte bekräfta säkerheten hos oktylgallat som livsmedelstillsats och drog slutsatsen att det nuvarande grupp-ADI-värdet för propylgallat (E 310), oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) inte längre bör gälla. I yttrandet konstateras att det behövs en tillräckligt stor toxikologisk databas för en adekvat säkerhetsbedömning av oktylgallat som livsmedelstillsats.

(9)

Den 30 maj 2017 begärde kommissionen i en öppen förfrågan in vetenskapliga och tekniska uppgifter om propylgallat (E 310), oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) (6), med inriktning på det behov av uppgifter som identifierats i de vetenskapliga yttrandena om omprövningen av dessa ämnen som tillsatser i livsmedel. Ingen företagare åtog sig att lämna in de begärda toxikologiska uppgifterna om oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312). Utan dessa uppgifter kan myndigheten inte avsluta omprövningen av säkerheten hos oktylgallat och dodecylgallat som livsmedelstillsatser, och följaktligen kan det inte fastställas huruvida dessa ämnen fortfarande uppfyller villkoren i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1333/2008 för införande i unionsförteckningen över godkända livsmedelstillsatser.

(10)

Oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) bör därför strykas ur unionsförteckningen över godkända livsmedelstillsatser.

(11)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1333/2008 ska unionsförteckningen över godkända livsmedelstillsatser ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (7).

(12)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 får unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(13)

Därför bör bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ändras genom att oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) stryks ur unionsförteckningen över godkända livsmedelstillsatser, eftersom det inte finns några toxikologiska uppgifter som motiverar att tillsatserna fortsätter att vara upptagna i förteckningen.

(14)

Det bör föreskrivas en övergångsperiod under vilken livsmedel som innehåller oktylgallat (E 311) och/eller dodecylgallat (E 312) och som lagligen har släppts ut på marknaden innan denna förordning träder i kraft får fortsätta att saluföras.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) utgå.

Artikel 3

Livsmedel som innehåller oktylgallat (E 311) och/eller dodecylgallat (E 312) och som lagligen har släppts ut på marknaden innan denna förordning träder i kraft får fortsätta att saluföras till den 25 april 2019.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 av den 25 mars 2010 om upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 80, 26.3.2010, s. 19).

(4)  EFSA Journal, vol. 13(2015):5, artikelnr 4086.

(5)  EFSA Journal, vol. 13(2015):10, artikelnr 4248.

(6)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).


BILAGA

1.

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

I del B i tabell 3, Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel, ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 311 oktylgallat och E 312 dodecylgallat utgå.

b)

I del C i tabell 5, Andra tillsatser som får regleras tillsammans, ska led k, ”E 310–320: Gallater, TBHQ och BHA” ersättas av följande:

”k)

E 310–320: Propylgallat, TBHQ och BHA

E-nummer

Namn

E 310

Propylgallat

E 319

Tertiär-butylhydrokinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxianisol (BHA)”

c)

Del E ska ändras på följande sätt:

1.

I kategori 01.5 (Dehydratiserad mjölk enligt definitionen i direktiv 2001/114/EG) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1)

Endast mjölkpulver för användning i dryckesautomater”

2.

I kategori 02.1 (Huvudsakligen vattenfria fetter och oljor (utom vattenfritt mjölkfett)), ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (41)

Endast fetter och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel; stekolja och stekfett (utom olja av olivpressrester), ister, fiskolja, fett från nöt, fjäderfä och får”

3.

I kategori 02.2.2 (Andra fett- och oljeemulsioner inklusive bredbara fetter enligt definitionerna i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och flytande emulsioner) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (2)

Endast stekfett”

4.

In kategori 04.2.5.4 (Nötsmör och nötbaserade bredbara pålägg), ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (41)

Endast bearbetade nötter”

5.

I kategori 04.2.6 (Bearbetade potatisprodukter) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

25

(1)

Endast torkad potatis”

6.

I kategori 05.3 (Tuggummi) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–321 (Gallater, TBHQ, BHA och BHT) ersättas med följande:

 

”E 310–321

Propylgallat, TBHQ, BHA och BHT

400

(1)”

 

7.

In kategori 06.3 (Frukostcerealier), ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (13)

Endast förkokt spannmål”

8.

I kategori 06.7 (Förkokt eller bearbetad spannmål) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1)

Endast förkokt spannmål”

9.

I kategori 07.2 (Finare bageriprodukter) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1)

Endast kakmixer”

10.

I kategori 08.3.1 (Icke värmebehandlade köttprodukter) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (13)

Endast torkat kött”

11.

I kategori 08.3.2 (Värmebehandlade köttprodukter) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (13)

Endast torkat kött”

12.

I kategori 12.2.2 (Smaksättningspreparat) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–321 (Gallater, TBHQ, BHA och BHT) ersättas med följande:

 

”E 310–321

Propylgallat, TBHQ, BHA och BHT

200

(1) (13)”

 

13.

I kategori 12.5 (Soppor och buljonger) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (13)

Endast torkade soppor och buljonger”

14.

In kategori 12.6 (Såser) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (13)”

 

15.

I kategori 15.1 (Snacks baserade på potatis, spannmål, mjöl eller stärkelse) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1)

Endast snacks baserade på spannmål”

16.

In kategori 15.2 (Bearbetade nötter) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–320 (Gallater, TBHQ och BHA) ersättas med följande:

 

”E 310–320

Propylgallat, TBHQ och BHA

200

(1) (13)”

 

17.

I kategori 17.1 (Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–321 (Gallater, TBHQ, BHA och BHT) ersättas med följande:

 

”E 310–321

Propylgallat, TBHQ, BHA och BHT

400

(1)”

 

18.

I kategori 17.2 (Kosttillskott i flytande form) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–321 (Gallater, TBHQ, BHA och BHT) ersättas med följande:

 

”E 310–321

Propylgallat, TBHQ, BHA och BHT

400

(1)”

 

19.

I kategori 17.3 (Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310–321 (Gallater, TBHQ, BHA och BHT) ersättas med följande:

 

”E 310–321

Propylgallat, TBHQ, BHA och BHT

400

(1)”

 

2.

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

I del 4 (Livsmedelstillsatser, inbegripet bärare, i livsmedelsaromer) ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 310, E 311, E 312, E 319 och E 320 ersättas med följande:

”E 310

Propylgallat

Eteriska oljor

1 000  mg/kg (propylgallat, TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination) i de eteriska oljorna

E 319

Tertiär-butylhydrokinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxianisol (BHA)

Andra aromer än eteriska oljor

100 mg/kg (1) (propylgallat)

200 mg/kg (1) (TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination) i aromer”

b)

I del 4 (Livsmedelstillsatser, inbegripet bärare, i livsmedelsaromer) ska fotnot (1) ersättas med följande:

”(1)

I tabellen betyder användning av proportionalitetsregeln: när propylgallat, TBHQ och BHA används i kombination ska de individuella nivåerna reduceras proportionellt.”

5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1482

av den 4 oktober 2018

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller koffein och teobromin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (1), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 fastställs en unionsförteckning över aromer och ursprungsmaterial som är godkända för användning i och på livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Genom kommissionen genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 (3) antogs en förteckning över aromämnen och förteckningen infördes i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008.

(3)

Förteckningen får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan från en medlemsstat eller en berörd part.

(4)

Del A i unionsförteckningen innehåller både utvärderade aromämnen som inte har tilldelats några fotnoter och aromämnen under utvärdering som i förteckningen identifieras med fotnoterna 1–4.

(5)

Ämnena koffein [FL-nr 16.016] och teobromin [FL-nr 16.032] förtecknades med fotnot 1, enligt vilken utvärderingen för dessa ämnen måste slutföras av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(6)

Den 31 januari 2017 slutförde myndigheten utvärderingen av om koffein [FL-nr 16.016] och teobromin [FL-nr 16.032] är säkra att användas som aromämnen (4) och konstaterade att användningen som aromämne inte medför någon säkerhetsrisk vid det beräknade intaget i vissa livsmedelskategorier. De användningsvillkor som redan fastställs i unionsförteckningen får därför bibehållas.

(7)

Därför bör koffein [FL-nr 16.016] och teobromin [FL no. 16.032] förtecknas som utvärderade ämnen i unionsförteckningen över aromämnen utan den fotnot som nu finns i de berörda uppgifterna i unionsförteckningen.

(8)

Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 av den 1 oktober 2012 om antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 och kommissionens beslut 1999/217/EG (EUT L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal, vol. 15(2017):4, artikelnr 4729.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 2 i del A ska uppgifterna om ämnet med FL-nr 16.016 ersättas med följande:

”16.016

Koffein

58-08-2

 

11741

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 70 mg/kg.

I kategori 3 – högst 70 mg/kg.

I kategori 5 – högst 100 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 150 mg/kg.

 

Efsa”

2.

I avsnitt 2 i del A ska uppgifterna om ämnet med FL-nr 16.032 ersättas med följande:

”16.032

Teobromin

83-67-0

 

 

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 70 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 100 mg/kg.

 

Efsa”


5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1483

av den 4 oktober 2018

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 b, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 innehåller en förteckning över den tidigare irakiska regeringens offentliga organ, företag och inrättningar samt fysiska och juridiska personer, organ och enheter som enligt den förordningen omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som fanns utanför Irak den 22 maj 2003.

(2)

Den 1 oktober 2018 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en post från förteckningen över personer och enheter som bör omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser.

(3)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.


BILAGA

I bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 ska följande utgå:

”177.

STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Adress: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Irak.”

5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1484

av den 4 oktober 2018

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugofemte delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 32, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3) inleddes försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den tjugofemte delanbudsinfordran bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den tjugofemte delanbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 2 oktober 2018, ska det lägsta försäljningspriset vara 123 euro/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).


BESLUT

5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/25


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1485

av den 28 september 2018

om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad avser ändringarna av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och av de bestämmelser som bifogas den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) trädde i kraft den 29 januari 1968. Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN) trädde i kraft den 29 februari 2008.

(2)

Unionen är inte fördragsslutande part i vare sig ADR eller ADN. Alla medlemsstater är fördragsslutande parter i ADR, och 13 medlemsstater är fördragsslutande parter i ADN.

(3)

Enligt artikel 14 i ADR kan varje fördragsslutande part föreslå en eller flera ändringar i bilagorna till ADR. Arbetsgruppen för transport av farligt gods (WP.15) kan anta utkast till ändringar av dessa bilagor. I enlighet med artikel 20 i ADN får administrativa kommittén för ADN anta utkast till ändringar av de bestämmelser som bifogas ADN. Dessa föreslagna ändringar ska, när de väl har antagits, anses vara godkända såvida inte Förenta nationernas generalsekreterare, inom tre månader från dagen för utsändandet, ej skriftligen underrättats av minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna, eller fem av dem om en tredjedel överstiger detta antal, om att de motsätter sig de föreslagna ändringarna.

(4)

De fördragsslutande parterna i ADR och ADN underrättades den 1 juli 2018 om de föreslagna ändringar som WP.15 och den administrativa kommittén för ADN antagit under tvåårsperioden 2016–2018.

(5)

De föreslagna ändringarna kan inverka på innehållet i unionsrätten på ett avgörande sätt, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (1). I det direktivet fastställs krav för transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar inom eller mellan medlemsstater, med hänvisning till ADR och bestämmelsen om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) i tillägg C i fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif) och ADN. I artikel 4 i direktiv 2008/68/EG fastställs att det ska vara tillåtet att transportera farligt gods mellan medlemsstaterna och tredjeländer på villkor att kraven i ADR, RID eller ADN iakttas, såvida inget annat anges i bilagorna till det direktivet. Enligt artikel 8 i direktiv 2008/68/EG ska kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna till det direktivet efter den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, särskilt för att ta hänsyn till ändringar av ADR, RID och ADN.

(6)

De föreslagna ändringarna avser tekniska standarder eller enhetliga tekniska föreskrifter, och syftar till att säkerställa säkra och välfungerande transporter av farligt gods samtidigt som hänsyn tas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen på området och utvecklingen av nya ämnen och föremål som utgör fara under transporter. Utvecklingen inom sektorn för transport av farligt gods på väg och på inre vattenvägar, såväl inom unionen som mellan unionen och dess grannländer, är en viktig komponent i den europeiska transportpolitiken, och är av särskilt stor betydelse för de industrigrenar som producerar eller använder sådant gods som klassificeras som farligt enligt ADR och ADN.

(7)

Samtliga föreslagna ändringar är berättigade och fördelaktiga och bör därför stödjas av unionen. Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vad gäller de föreslagna ändringarna av bilagorna till ADR och de bestämmelser som bifogas ADN bör därför grunda sig på tillägget till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vad gäller de föreslagna ändringarna av bilagorna till ADR och de bestämmelser som bifogas ADN ska grunda sig på tillägget till detta beslut.

Smärre ändringar av de föreslagna ändringarna av bilagorna till ADR och de bestämmelser som bifogas ADN kan överenskommas utan något nytt beslut av rådet, i enlighet med artikel 2.

Artikel 2

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vad gäller de föreslagna ändringarna av bilagorna till ADR ska uttryckas av de medlemsstater som är fördragsslutande parter i ADR, vilka ska agera samfälligt i unionens intresse.

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vad gäller vad gäller de föreslagna ändringarna av de bestämmelser som bifogas ADN, vilka framgår av artikel 1, ska framföras av de medlemsstater som är fördragsslutande parter i ADN, vilka agerar samfällt i unionens intresse.

Artikel 3

En hänvisning till de föreslagna ändringarna av bilagorna till ADR och de bestämmelser som bifogas ADN, inklusive dagen för ikraftträdande, ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 september 2018.

På rådets vägnar

M. SCHRAMBÖCK

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).


BIFOGAT DOKUMENT

Förslag

Referensdokument

Underrättelse

Frågeställning

Kommentarer

EU:s ståndpunkt

1

ECE/TRANS/WP.15/240

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Utkast till ändringar i bilagorna A och B till ADR

Arbetsgruppen för transport av farligt gods (WP.15) har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna.

Samtycker till ändringsförslagen.

2

ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Utkast till ändringar i bilagorna A och B till ADR – Tillägg (Återutfärdat den 8 juni 2018)

Arbetsgruppen för transport av farligt gods (WP.15) har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna.

Samtycker till ändringsförslagen.

3

ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Utkast till ändringar i bilagorna A och B till ADR - Rättelse (Återutfärdat den 8 juni 2018)

Arbetsgruppen för transport av farligt gods (WP.15) har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna.

Samtycker till ändringsförslagen.

4

ECE/ADN/45

C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6

Utkast till ändringar av de bestämmelser som bifogas ADN

Administrativa kommittén för ADN har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna.

Samtycker till ändringsförslagen.


5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/28


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1486

av den 28 september 2018

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för tullfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, beträffande ersättande av protokoll I till det avtalet, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, med ett nytt protokoll som hänvisar till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Associeringsavtalet mellan europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet) undertecknades av unionen i enlighet med rådets beslut 2014/668/EU (2) och trädde i kraft den 1 september 2017.

(2)

Enligt artikel 39.1 i protokoll I till avtalet (nedan kallat protokoll I) får den underkommitté för tullfrågor som inrättats genom avdelning IV kapitel 5 artikel 83 i avtalet (nedan kallad underkommittén för tullfrågor) besluta att ändra bestämmelserna i det protokollet.

(3)

Enligt artikel 39.2 i protokoll I får underkommittén för tullfrågor, när Ukraina anslutit sig till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (3) (nedan kallad konventionen), även besluta att ersätta ursprungsreglerna i det protokollet med dem som finns i tillägget till konventionen.

(4)

I konventionen anges bestämmelser om ursprung för varor som är föremål för handel enligt relevanta avtal som ingåtts mellan de fördragsslutande parterna. Den trädde i kraft för unionen den 1 maj 2012 och för Ukraina den 1 februari 2018.

(5)

Underkommittén för tullfrågor kommer att anta ett beslut om ersättande av protokoll I, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, med ett nytt protokoll som hänvisar till konventionen.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i underkommittén för tullfrågor, eftersom underkommitténs beslut kommer att bli bindande för unionen.

(7)

I artikel 6 i konventionen anges att varje fördragsslutande part ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att konventionen faktiskt tillämpas. För detta ändamål bör protokoll I ersättas med ett nytt protokoll, som i fråga om ursprungsregler hänvisar till konventionen.

(8)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i associeringskommittén bör därför grunda sig på det utkast till beslut som bifogas detta beslut.

(9)

Eftersom beslutet av underkommittén för tullfrågor kommer att ändra protokoll I, bör det offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(10)

I underkommittén för tullfrågor företräds unionen av kommissionen i enlighet med artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den underkommitté för tullfrågor som inrättats genom artikel 83 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (nedan kallad underkommittén för tullfrågor) ska grunda sig på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Mindre tekniska korrigeringar av det utkast till beslut som avses i artikel 1 får godkännas av unionens företrädare i underkommittén för tullfrågor utan något nytt beslut av rådet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 28 september 2018.

På rådets vägnar

M. SCHRAMBÖCK

Ordförande


(1)  EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll (EUT L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.


UTKAST TILL

BESLUT nr …/2018 AV UNDERKOMMITTÉN FÖR TULLFRÅGOR EU–UKRAINA

av den

om ersättande av protokoll I till associeringsavtalet EU–Ukraina, om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete

UNDERKOMMITTÉN FÖR TULLFRÅGOR EU–UKRAINA HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (1), särskilt artikel 26.2,

med beaktande av protokoll I till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 26.2 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (nedan kallat avtalet), hänvisas till protokoll I till avtalet (nedan kallat protokoll I) när det gäller ursprungsregler.

(2)

Avtalet trädde i kraft den 1 september 2017.

(3)

I artikel 39 i protokoll I anges att den underkommitté för tullfrågor som inrättats enligt avdelning IV kapitel 5 artikel 83 i avtalet får besluta att ändra bestämmelserna i det protokollet och ersätta ursprungsreglerna i det protokollet.

(4)

Tanken med den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2) (nedan kallad konventionen) är att de gällande protokollen om ursprungsregler mellan länderna i det Europa–Medelhavstäckande området ska ersättas med en enda rättsakt.

(5)

Europeiska unionen undertecknade konventionen den 15 juni 2011. Den 16 maj 2017 beslutade gemensamma kommittén, inrättad genom artikel 3.1 i konventionen, att Ukraina skulle bjudas in att ansluta sig till konventionen (3).

(6)

Europeiska unionen deponerade sitt godtagandeinstrument hos depositarien för konventionen den 26 mars 2012. Ukraina deponerade sitt godtagandeinstrument hos depositarien för konventionen den 19 december 2017. Till följd av detta trädde konventionen, i enlighet med artikel 10.2 och 10.3, i kraft för unionen den 1 maj 2012 och för Ukraina den 1 februari 2018.

(7)

Protokoll I bör därför ersättas med ett nytt protokoll som hänvisar till konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll I till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den …

Utfärdat i … den …

På underkommitténs för tullfrågor EU–Ukraina vägnar

Ordförande


(1)  EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  Beslut nr 1/2017 av gemensamma kommittèn för den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung av den 16 maj 2017 om Ukrainas ansökan om att bli fördragsslutande part i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung [2017/1367] (EUT L 191, 22.7.2017, s. 11).


BILAGA

Protokoll I

om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

Artikel 1

Tillämpliga ursprungsregler

1.   Vid tillämpningen av detta avtal ska tillägg I och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (1) (nedan kallad konventionen) gälla.

2.   Alla hänvisningar till ”relevant avtal” i tillägg I och i de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska anses som hänvisningar till detta avtal.

Artikel 2

Tvistlösning

1.   Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 32 i tillägg I till konventionen uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, ska tvisterna hänskjutas till underkommittén för tullfrågor. Bestämmelserna om tvistlösningsmekanismen i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inte gälla.

2.   Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i det landet.

Artikel 3

Ändringar av protokollet

Underkommittén för tullfrågor får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 4

Utträde ur konventionen

1.   Om antingen Europeiska unionen eller Ukraina i enlighet med artikel 9 i konventionen skriftligen meddelar depositarien för konventionen sin avsikt att träda ut ur konventionen, ska Europeiska unionen och Ukraina omedelbart inleda förhandlingar om ursprungsregler för tillämpningen av detta avtal.

2.   De vid tidpunkten för utträdet tillämpliga ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och, i tillämpliga fall, de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska fortsätta att gälla för detta avtal till dess att sådana nyframförhandlade ursprungsregler träder i kraft. Från och med tidpunkten för utträdet ska ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen dock tolkas så att de medger bilateral kumulation enbart mellan Europeiska unionen och Ukraina.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser – kumulation

Utan hinder av vad som sägs i artiklarna 16.5 och 21.3 i tillägg I till konventionen får ursprungsintyget när kumulation enbart involverar Eftastaterna, Färöarna, Europeiska unionen, Turkiet, deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen, Republiken Moldavien, Georgien och Ukraina utgöras av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration.


(1)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.


5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/33


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1487

av den 2 oktober 2018

om ändring av genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets genomförandebeslut 2009/1013/EU (2) bemyndigades Republiken Österrike (nedan kallad Österrike) att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från direktiv 2006/112/EG (nedan kallad särskild åtgärd). Tillämpningen av den särskilda åtgärden förlängdes därefter genom rådets genomförandebeslut 2012/705/EU (3) till och med den 31 december 2015 och genom rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2428 (4) till och med den 31 december 2018.

(2)

Den särskilda åtgärden avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG som reglerar beskattningsbara personers rätt att dra av mervärdesskatt som tas ut på varor som levererats till eller tjänster som tillhandahållits dem för användning i deras beskattade transaktioner. Den särskilda åtgärden syftar till att från rätten till avdrag undanta mervärdesskatt som tas ut på varor och tjänster, när dessa varor och tjänster till mer än 90 % används för de beskattningsbara personernas privata bruk eller för deras personals bruk eller i allmänhet för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet.

(3)

Syftet med den särskilda åtgärden är att förenkla förfarandet för uttag och uppbörd av mervärdesskatt.

(4)

Genom en skrivelse som registrerades vid kommissionen den 23 mars 2018 ansökte Österrike om tillstånd att få fortsätta att tillämpa den särskilda åtgärden, i enlighet med artikel 395.2 i direktiv 2006/112/EG.

(5)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 4 april 2018 sände Österrike en rapport om tillämpningen av den särskilda åtgärden, inklusive en översyn av den procentuella fördelning som tillämpas på rätten att dra av mervärdesskatt i enlighet med artikel 2 i genomförandebeslut 2009/1013/EU.

(6)

Kommissionen överlämnade Österrikes ansökan till övriga medlemsstater genom en skrivelse av den 11 april 2018, i enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG. Genom en skrivelse av den 12 april 2018 underrättade kommissionen Österrike om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan.

(7)

Enligt den information som Österrike lämnat har de rättsliga och faktiska förhållanden som rättfärdigat den nuvarande tillämpningen av den särskilda åtgärden inte förändrats, utan föreligger fortfarande. Österrike bör därför bemyndigas att fortsätta tillämpa denna särskilda åtgärd under ytterligare en tidsperiod till och med den 31 december 2021, för att möjliggöra en översyn av den särskilda åtgärdens nödvändighet och verkan samt av den fördelning mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning som den bygger på.

(8)

Om Österrike anser att en ytterligare förlängning av bemyndigandet efter 2021 är nödvändig, bör en rapport om tillämpningen av åtgärden, med en översyn av den fördelning som tillämpas, överlämnas till kommissionen senast den 31 mars 2021 tillsammans med ansökan om förlängning, för att ge kommissionen tillräckligt med tid för att granska ansökan.

(9)

Den särskilda åtgärden kommer endast att få en försumbar effekt på den totala skatteuppbörden i sista konsumtionsledet och kommer inte att ha någon negativ inverkan på unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

(10)

Genomförandebeslut 2009/1013/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artiklarna 1 och 2 i genomförandebeslut 2009/1013/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Med avvikelse från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Österrike att från rätten att dra av mervärdesskatt helt undanta mervärdesskatt som tas ut på sådana varor och tjänster som till mer än 90 % används för den beskattningsbara personens privata bruk eller för hans eller hennes anställdas privata bruk eller, mer allmänt, för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet.

Artikel 2

Detta beslut ska upphöra att gälla den 31 december 2021.

En eventuell ansökan om förlängning av den särskilda åtgärd som föreskrivs i detta beslut ska inges till kommissionen senast den 31 mars 2021.

En sådan ansökan om förlängning ska åtföljas av en rapport om tillämpningen av denna åtgärd som innehåller en översyn av den procentuella fördelning som tillämpas på rätten att dra av mervärdesskatt på grundval av detta beslut.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Luxemburg den 2 oktober 2018.

På rådets vägnar

H. LÖGER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets genomförandebeslut 2009/1013/EU av den 22 december 2009 om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 348, 29.12.2009, s. 21).

(3)  Rådets genomförandebeslut 2012/705/EU av den 13 november 2012 om ändring av beslut 2009/791/EG och genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Tyskland respektive Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 319, 16.11.2012, s. 8).

(4)  Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2428 av den 10 december 2015 om ändring av beslut 2009/791/EG och genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Tyskland respektive Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 334, 22.12.2015, s. 12).