ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 234

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
18 september 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1239 av den 9 juli 2018 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1239

av den 9 juli 2018

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (1), särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 5.1 i förordning (EU) nr 211/2011 fastställs det att organisatörer av medborgarinitiativ endast får använda formulär som överensstämmer med mallarna i bilaga III till den förordningen för att samla in stödförklaringar från undertecknare.

(2)

Stödförklaringsformulären innehåller ett meddelande om behandling av personuppgifter som förklarar hur undertecknarnas personuppgifter får behandlas och vilka rättigheter undertecknarna har som registrerade. Meddelandet om behandling av personuppgifter hänvisar till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG som upphävts (2).

(3)

Direktiv 95/46/EG upphävdes genom förordning (EU) 2016/679 (3). Förordning (EU) 2016/679 började tillämpas den 25 maj 2018.

(4)

I artikel 13 i förordning (EU) 2016/679 fastställs vilken information den personuppgiftsansvariga ska tillhandahålla den registrerade personen när personuppgifterna erhålls, om personuppgifter samlas in från den registrerade. Sådan information bör hädanefter tillhandahållas i meddelandet om behandling av personuppgifter i mallen till stödförklaringsformuläret.

(5)

Enligt artikel 94 i förordning (EU) 2016/679 ska hänvisningar till det upphävda direktiv 95/46/EG anses som hänvisningar till förordning (EU) 2016/679. För att säkerställa klarhet, rättsäkerhet och öppenhet bör hänvisningen i meddelandet om behandling av personuppgifter uppdateras.

(6)

Bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

I enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4) har samråd ägt rum med Europeiska datatillsynsmannen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i meddelandet om behandling av personuppgifter i slutet av mallen till stödförklaringsformulär – del A ska ersättas med följande:

”Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen kommer de personuppgifter som lämnas i detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att organisatörerna av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter, att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna.

Organisatörerna kommer att lagra dina uppgifter under högst 18 månader från den dag då det föreslagna medborgarinitiativet registreras eller högst en månad från det att initiativet överlämnas till kommissionen, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre i samband med administrativa och rättsliga förfaranden, dock högst en vecka efter den dag då dessa förfaranden slutfördes.

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, när som helst rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Organisatörerna av medborgarinitiativet är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna i detta formulär.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbplats i Europeiska kommissionens register, enligt vad som anges i detta formulär.

Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”

2.

Texten i meddelandet om behandling av personuppgifter i slutet av mallen till stödförklaringsformulär – del B ska ersättas med följande:

”Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen kommer de personuppgifter som lämnas i detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att organisatörerna av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter, att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna.

Organisatörerna kommer att lagra dina uppgifter under högst 18 månader från den dag då det föreslagna medborgarinitiativet registreras eller högst en månad från det att initiativet överlämnas till kommissionen, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre i samband med administrativa och rättsliga förfaranden, dock högst en vecka efter den dag då dessa förfaranden slutfördes.

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, när som helst rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Organisatörerna av medborgarinitiativet är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna i detta formulär.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbplats i Europeiska kommissionens register, enligt vad som anges i detta formulär.

Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).