ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 204

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
13 augusti 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1115 av den 10 augusti 2018 om genomförande av artikel 20.1 i förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

1

 

*

Rådets förordning (EU) 2018/1116 av den 10 augusti 2018 om ändring av förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

6

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1117 av den 10 augusti 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

9

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1118 av den 7 juni 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller villkoren för en nedsättning av nivån på den samlade garantin och undantag från skyldigheten att ställa en garanti

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1119 av den 31 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1120 av den 10 augusti 2018 om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk eller råmjölksprodukter till Europeiska unionen ( 1 )

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1121 av den 10 augusti 2018 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1122 av den 10 augusti 2018 om godkännande för utsläppande på marknaden av dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1123 av den 10 augusti 2018 om godkännande för utsläppande på marknaden av 1-metylnikotinamidklorid som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1124 av den 10 augusti 2018 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

46

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1125 av den 10 augusti 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2015/740 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

48

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1126 av den 10 augusti 2018 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

53

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1115

av den 10 augusti 2018

om genomförande av artikel 20.1 i förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/735 av den 7 maj 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan och om upphävande av förordning (EU) nr 748/2014 (1), särskilt artikel 20.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 maj 2015 antog rådet förordning (EU) 2015/735.

(2)

FN:s säkerhetsråd antog den 13 juli 2018 resolution 2428 (2018) genom vilken två personer läggs till i förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder. Dessa personer bör därför läggas till i bilaga I till förordning (EU) 2015/735. Eftersom dessa två personer redan var uppförda på förteckningen i bilaga II till förordning (EU) 2015/735 bör de avföras från förteckningen i bilaga II till förordning (EU) 2015/735 för att uppföras på förteckningen i bilaga I.

(3)

Bilagorna I och II till förordning (EU) 2015/735 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2015/735 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga II till förordning (EU) 2015/735 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 117, 8.5.2015, s. 13.


BILAGA I

Följande personer ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) 2015/735:

”7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (alias: a) Malek Ruben)

Titel: Generallöjtnant

Befattning: a) ställföreträdande chef för generalstaben för logistik, b) ställföreträdande chef för försvarsstaben och generalinspektör för armén

Födelsedatum: 1 januari 1960

Födelseort: Yei, Sydsudan

Nationalitet: Sydsudan

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 13 juli 2018

Övriga uppgifter: Som ställföreträdande chef för staben för logistik i Sudanesiska folkets befrielsearmé (SPLA) var Riak en av de högre tjänstemän i Sydsudans regering som planerade och övervakade en offensiv i delstaten Unity under 2015 som ledde till omfattande förstörelse och fördrivning av befolkningen.

Uppgifter från den sammanfattning av skälen för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har tillhandahållit:

Malek Ruben Riak uppfördes den 13 juli 2018 på förteckningen i enlighet med punkterna 6, 7 a och 8 i resolution 2206 (2015), vilket bekräftades i resolution 2418 (2018), p.g.a. ”handlingar eller strategier som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Sydsudan”, ”handlingar eller strategier som har till syfte eller som leder till att konflikten i Sydsudan utvidgas eller förlängs […]” och som ledare för en ”enhet, inbegripet sydsudanesiska regerings-, oppositions- eller milisgrupper eller andra grupper, som har eller vars medlemmar har deltagit i någon verksamhet som beskrivs i punkterna 6 och 7”, och enligt punkt 14 e i den resolutionen för ”planering, ledning eller utförande av handlingar som inbegriper sexuellt och könsrelaterat våld i Sydsudan”.

Enligt rapporten från expertpanelen om Sydsudan från januari 2016 (S/2016/70) var Riak med i en grupp av högre säkerhetstjänstemän som planerade en offensiv i delstaten Unity mot Sudanesiska folkets befrielserörelse i opposition (SPLM-IO) i början av januari 2015, och han ska därefter ha övervakat dess genomförande från och med slutet av april 2015. Sydsudans regering började beväpna Bul Nuer-ungdomar redan i början av 2015 för att underlätta deras deltagande i offensiven. De flesta Bul Nuer-ungdomarna hade redan tillgång till automatgevär av AK-typ, men ammunitionen var av kritisk betydelse för att upprätthålla operationen. Expertpanelen rapporterade om bevis (bland annat vittnesmål från militära källor) för att SPLA:s högkvarter tillhandahöll ungdomsgrupperna ammunition just för offensiven. Riak var SPLA:s ställföreträdande stabschef för logistik vid den tidpunkten. Offensiven ledde till systematisk förstörelse av byar och infrastruktur, tvångsförflyttning av lokalbefolkningen, urskillningslöst dödande och urskillningslös tortyr av civila, utbredd användning av sexuellt våld, även mot gamla och barn, kidnappning av barn som tvingades bli soldater och rekrytering av barnsoldater samt omfattande fördrivning av befolkningen. Efter att stora delar av de södra och centrala delarna av delstaten hade förstörts, publicerade många medieorganisationer och humanitära organisationer samt FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss) rapporter om omfattningen av de övergrepp som begicks.

8.   Paul MALONG AWAN (alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

Titel: General

Befattning: a) tidigare stabschef för Sudanesiska folkets befrielsearmé (SPLA), b) tidigare guvernör i staten Northern Bahr el-Ghazal

Födelsedatum: a) 1962, b) 4 december 1960, c) 12 april 1960

Födelseort: Malualkon, Sydsudan

Nationalitet: a) Sydsudan, b) Uganda

Passnr: a) Sydsudan nummer S00004370, b) Sydsudan nummer D00001369, c) Sudan nummer 003606, d) Sudan nummer 00606, e) Sudan nummer B002606

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 13 juli 2018

Övriga uppgifter: Som generalstabschef för SPLA utvidgade eller förlängde Malong konflikten i Sydsudan genom överträdelser av avtalet om upphörande av fientligheter och 2015 års avtal om en lösning på konflikten i Sydsudan. Enligt uppgift ledde han ett försök att döda oppositionsledaren Riek Machar. Han beordrade SPLA-enheter att förhindra transport av humanitära förnödenheter. Under Malongs ledning attackerade SPLA civila, skolor och sjukhus och låg bakom tvångsförflyttningar av civila, påtvingade försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden av civila samt tortyr och våldtäkter. Han mobiliserade dinkamilisen Mathiang Anyoor, som använder barnsoldater. Under hans ledning begränsade SPLA tillgången till platser för undersökning och dokumentation av övergrepp för Unmiss, den gemensamma övervaknings- och utvärderingskommissionen och övervakningsmekanismen för vapenvila och säkerhetsåtgärder under övergångsperioden.

Uppgifter från den sammanfattning av skälen för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har tillhandahållit:

Paul Malong Awan uppfördes på förteckningen den 13 juli 2018 i enlighet med punkterna 6, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 f och 8 i resolution 2206 (2015), vilket bekräftades i resolution 2418 (2018), p.g.a. ”handlingar eller strategier som har till syfte eller som leder till att konflikten i Sydsudan utvidgas eller förlängs eller att det läggs hinder i vägen för samtalen eller processerna för att uppnå försoning eller fred, bland annat brott mot avtalet om fientligheternas upphörande”; ”åtgärder eller politik som utgör ett hot mot övergångsavtal eller undergräver den politiska processen i Sydsudan”; ”angrepp på civila, inbegripet kvinnor och barn, genom att begå våldshandlingar (inbegripet dödande, lemlästande, tortyr, våldtäkt eller annat sexuellt våld), bortförande, påtvingade försvinnanden, tvångsförflyttning samt attacker mot skolor, sjukhus, religiösa platser, eller platser dit civila flytt för att söka skydd, eller genom beteende som skulle utgöra en allvarlig kränkning av eller brott mot de mänskliga rättigheterna eller brott mot internationell humanitär rätt”; ”planering, ledning eller utförande av handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i Sydsudan”; ”utnyttjande eller rekrytering av barn från väpnade gruppers eller väpnade styrkors sida i samband med den väpnade konflikten i Sydsudan”; ”förhindrande av den verksamhet som genomförs av internationella fredsbevarande uppdrag eller diplomatiska eller humanitära uppdrag i Sydsudan, däribland Igads övervaknings- och kontrollmekanism eller av tillhandahållandet eller utdelningen av eller tillgången till humanitärt bistånd” och som ledare för en ”enhet, inbegripet sydsudanesiska regerings-, oppositions- eller milisgrupper eller andra grupper, som har eller vars medlemmar har deltagit i någon verksamhet som beskrivs i punkterna 6 och 7”.

Malong tjänstgjorde som generalstabschef för SPLA från den 23 april 2014 till maj 2017. I sin tidigare befattning som generalstabschef utvidgade eller förlängde han konflikten i Sydsudan genom överträdelser av avtalet om upphörande av fientligheter och 2015 års avtal om en lösning på konflikten i Sydsudan. I början av augusti 2016 ledde Malong enligt uppgift ett försök att döda den sydsudanesiska oppositionsledaren Riek Machar. Malong återkallade medvetet president Salva Kiirs order och beordrade den 10 juli 2016 ett angrepp med stridsvagn, beväpnad rekognoseringshelikopter och infanteri på Riek Machars bostad och Jebel-basen för Sudanesiska folkets befrielserörelse i opposition (SPLM-IO). Malong övervakade personligen insatser från SPLA:s huvudkontor för att genskjuta Riek Machar. I början av augusti 2016 ville Malong att SPLA omedelbart skulle attackera Riek Machars misstänkta vistelseort och meddelade SPLA-befälhavare att Riek Machar inte skulle tas levande. Dessutom finns det uppgifter som tyder på att Malong i början av 2016 beordrade SPLA-enheter att förhindra transport av humanitära förnödenheter över Nilen, där tiotusentals civila hotades av hungersnöd, och krävde att livsmedelsbistånd skulle ledas om från civila till milisgrupper. Till följd av Malongs order blockerades leveranserna av livsmedel över Nilen i minst två veckor.

Under sin tid som generalstabschef för SPLA har Malong ansvarat för de allvarliga kränkningar som SPLA och dess allierade styrkor har genomfört, bland annat attacker mot civila, tvångsförflyttningar, påtvingade försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och våldtäkt. Under Malongs ledning har SPLA utfört attacker mot civilbefolkningen och avsiktligt dödat obeväpnade civila på flykt. FN har kunnat dokumentera att SPLA och dess allierade styrkor mellan juli 2016 och januari 2017 enbart i Yei-området dödat 114 civila. SPLA har avsiktligt attackerat skolor och sjukhus. I april 2017 påstås Malong ha beordrat SPLA att rensa ut alla människor, inklusive civila, från området kring Wau. Enligt uppgift försökte Malong inte hindra SPLA-trupperna från att döda civila, och personer som misstänktes gömma rebeller ansågs vara legitima mål.

Enligt en rapport från Afrikanska unionens undersökningskommission för Sydsudan av den 15 oktober 2014 var Malong ansvarig för den massiva mobiliseringen av dinkamilisen Mathiang Anyoor, som enligt dokumentation från övervakningsmekanismen för vapenvila och säkerhetsåtgärder under övergångsperioden använder barnsoldater.

Under Malongs ledning av SPLA begränsade regeringsstyrkorna regelbundet åtkomsten för Unmiss, den gemensamma övervaknings- och utvärderingskommissionen och övervakningsmekanismen för vapenvila och säkerhetsåtgärder under övergångsperioden, när de försökte undersöka och dokumentera övergrepp. Till exempel försökte en gemensam patrull från FN och övervakningsmekanismen för vapenvila och säkerhetsåtgärder under övergångsperioden nå Pajok den 5 april 2017, men avvisades av SPLA-soldater.”


BILAGA II

Uppgifterna om nedanstående personer ska utgå i bilaga II till förordning (EU) 2015/735:

1.

Paul Malong,

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1116

av den 10 augusti 2018

om ändring av förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/740 av den 7 maj 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan och om upphävande av beslut 2014/449/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) 2015/735 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut (Gusp) 2015/740.

(2)

Den 13 juli 2018 antog Förenta nationernas säkerhetsråd (nedan kallat FN:s säkerhetsråd) resolution 2428 (2018), i vilken säkerhetsrådet uttryckte sin djupa oro över att Sydsudans ledare inte har lyckats sätta stopp för fientligheterna i landet, fördömde de fortsatta och uppenbara överträdelserna av avtalet om en lösning på konflikten i Republiken Sydsudan av den 17 augusti 2015, avtalet om upphörande av fientligheter, skydd av civila och humanitärt tillträde av den 21 december 2017 och Khartoum-förklaringen av den 27 juni 2018, och förstärkte de restriktiva åtgärderna gentemot Sydsudan som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 2206 (2015).

(3)

Bland annat ändrade FN:s säkerhetsråd undantagen från embargot mot vapen och därmed sammanhängande tekniskt och finansiellt bistånd samt kriterierna för angivande av de personer och enheter som omfattas av frysningen av tillgångar.

(4)

Genom rådets beslut (Gusp) 2018/1125 (3) ändrades beslut (Gusp) 2015/740 för att ge verkan åt de åtgärder som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018).

(5)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(6)

Förordning (EU) 2015/735 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2015/735 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Det ska vara förbjudet att tillhandahålla

1.

tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som har samband med militär aktivitet eller materiel och teknik och tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och relaterat materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i eller för användning i Sydsudan,

2.

tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som har samband med militär aktivitet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring och återförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och relaterat materiel av alla slag eller för leverans av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i eller för användning i Sydsudan.

3.

tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd eller förmedling i samband med tillhandahållande av beväpnade legosoldater i Sydsudan eller för användning i Sydsudan.”

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De förbud som avses i artikel 2 ska inte tillämpas på tillhandahållande av finansiering eller finansiellt bistånd, tekniskt bistånd och förmedlingstjänster som har samband med

a)

vapen och vapenrelaterad materiel som är avsedda endast för stöd till eller användning av FN-personal, inbegripet FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss) och FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei (Unisfa),

b)

skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Sydsudan av FN-personal, företrädare för medierna samt humanitär personal, biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd för tillhandahållande av finansiering och finansiellt bistånd, tekniskt bistånd och förmedlingstjänster som har samband med

a)

icke-dödande militär utrustning som är avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd, under förutsättning att medlemsstaten i förväg har underrättat sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018),

b)

vapen och vapenrelaterad materiel som tillfälligt exporteras till Sydsudan av styrkor från en stat som vidtar åtgärder i enlighet med internationell rätt, endast och direkt för att underlätta skydd eller evakuering av sina egna medborgare och personer för vilka den har konsulärt ansvar i Sydsudan, under förutsättning att medlemsstaten underrättar sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018),

c)

vapen och vapenrelaterad materiel till eller till stöd för Afrikanska unionens regionala insatsstyrka som är avsedda endast för regionala operationer för att bekämpa Herrens motståndsarmé, under förutsättning att medlemsstaten i förväg har underrättat sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018),

d)

vapen och vapenrelaterad materiel endast till stöd för genomförandet av villkoren i fredsavtalet, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018),

e)

annan försäljning eller leverans av vapen och vapenrelaterad materiel, eller tillhandahållande av bistånd eller personal, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén i enlighet med kraven i punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018).

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkt 1.”

4.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas. Bilaga I ska omfatta fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som av den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat i enlighet med punkt 16 i FN:s säkerhetsråds resolution 2206 (2015) (nedan kallad sanktionskommittén) har fastställts vara direkt eller indirekt ansvariga för eller delaktiga i eller ha genomfört handlingar eller politiska åtgärder som undergräver fred, säkerhet eller stabilitet i Sydsudan, i enlighet med punkterna 6, 7, 8 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2206 (2015) och punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 117, 8.5.2015, s. 52.

(2)  Rådets förordning (EU) 2015/735 av den 7 maj 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan och om upphävande av förordning (EU) nr 748/2014 (EUT L 117, 8.5.2015, s. 13).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2018/1125 av den 10 augusti 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2015/740 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan (se sidan 48 i detta nummer av EUT).


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/9


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1117

av den 10 augusti 2018

om genomförande av förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008 (1), särskilt artikel 4i,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 maj 2013 antog rådet förordning (EU) nr 401/2013.

(2)

Den 25 juni 2018 antog rådet genomförandeförordning (EU) 2018/898 (2) genom vilken sju personer lades till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013.

(3)

Uppdaterad information har mottagits för flera av förteckningarna.

(4)

Bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 121, 3.5.2013, s. 1.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/898 av den 25 juni 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma (EUT L 160 I, 25.6.2018, s. 1).


BILAGA

Posterna 1, 3, 4 och 5 i förteckningen över personer och enheter i bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013 ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Aung Kyaw Zaw

Födelsedatum: den 20 augusti 1961

Passnr: DM000826

Datum för utfärdande: den 22 november 2011

Sista giltighetsdatum: den 21 november 2021

Militärt id-nummer: BC 17444

Generallöjtnant Aung Kyaw Zaw var befälhavare för byrån för specialoperationer nr 3 i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) från augusti 2015 till slutet av 2017. Byrån för specialoperationer nr 3 kontrollerade Västra befälsområdet och i det sammanhanget är generallöjtnant Aung Kyaw Zaw ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Västra befälsområdet begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

3.

Than Oo

Födelsedatum: den 12 oktober 1973

Militärt id-nummer: BC 25723

Brigadgeneral Than Oo är befälhavare för 99:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 99:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Militärt id-nummer: BC 23750

Brigadgeneral Aung Aung är befälhavare för 33:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 33:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigadgeneral Khin Maung Soe är befälhavare för befälsområde nr 15 för militära operationer, ibland även känt som den 15:e lätta infanteridivisionen, i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) som infanteribataljon nr 564 ingår i. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som befälsområde nr 15 för militära operationer, särskilt infanteribataljon nr 564, begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018”


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1118

av den 7 juni 2018

om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller villkoren för en nedsättning av nivån på den samlade garantin och undantag från skyldigheten att ställa en garanti

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artikel 99 c, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 95.1 i förordning (EU) nr 952/2013 fastställs de villkor som måste uppfyllas av en ekonomisk aktör för att få tillstånd att ställa en samlad garanti för att säkerställa betalning av tullskulder och andra avgifter. I artikel 95.2 i förordning (EU) nr 952/2013 fastställs ytterligare kriterier som ekonomiska aktörer måste uppfylla för att få tillstånd att ställa en samlad garanti till ett nedsatt belopp eller beviljas undantag från skyldigheten att ställa en garanti när det gäller tullskulder och andra avgifter som kan uppkomma. Ett av dessa kriterier är kriteriet om ekonomisk solvens (2). Detta kriterium ska anses ha bevisats om den sökande har en god ekonomisk ställning som innebär att denne kan fullfölja sina åtaganden, med vederbörlig hänsyn tagen till den aktuella affärsverksamhetens särdrag.

(2)

I samband med en ansökan om en nedsättning av den samlade garantin eller undantag från skyldigheten att ställa en garanti måste tullförvaltningarna bedöma om den sökande har förmåga att betala tullskulder och övriga avgifter, om detta skulle bli nödvändigt.

(3)

I artikel 84 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (3) fastställs de villkor som ska vara uppfyllda för att en ekonomisk aktör ska beviljas tillstånd att använda en samlad garanti till ett nedsatt belopp eller beviljas undantag från skyldigheten att ställa en garanti. Utöver de andra villkor som fastställts på grundval av kriteriet om ekonomisk solvens måste den sökande visa att denne har tillräckliga ekonomiska resurser för att fullgöra sina skyldigheter avseende tullskulder och andra avgifter som kan uppkomma och som inte omfattas av garantin. Praktisk erfarenhet från genomförandet av förordning (EU) nr 952/2013 och delegerade förordning (EU) 2015/2446 visar dock att detta villkor är alltför restriktivt, eftersom det tolkas som begränsat till att ha nödvändig likviditet tillgänglig. Likviditet utgör inte alltid en ekonomisk aktörs enda förmåga att betala tullskulder eller andra avgifter som inte omfattas av garantin. Andra faktorer, såsom tillgångar som är lätta att omsätta, skulle också kunna tas med i beräkningen. Det är därför nödvändigt att lyfta ut likviditetsfaktorn som ett fristående villkor och göra ett förtydligande så att bedömningen av aktörens förmåga att fullgöra sina skyldigheter att betala tullskulder och andra avgifter som inte täcks av garantin integreras i bedömningen av den sökandes ekonomiska ställning.

(4)

I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av dessa bestämmelser är det samtidigt nödvändigt att klargöra att bedömningen av villkoret om ”tillfredsställande ekonomisk ställning” sett till den ekonomiska aktörens förmåga att betala tullskulder och andra avgifter som kan uppkomma och som inte täcks av garantin är avgränsad till bedömningen av ansökningarna om en samlad garanti till ett nedsatt belopp eller om undantag från skyldigheten att ställa en garanti (förenkling). Detta är nödvändigt för att fastställa gränserna för denna bedömning inom ramen för de samlade garantier som omfattar alla nivåer av nedsättningar.

(5)

I situationer där det referensbelopp som fastställts i enlighet med artikel 155 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (4) inte skulle stå i proportion till de potentiella tullskulder som kan uppkomma, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för tullmyndigheterna att beakta risken för uppkomst av tullskuld, efter eget gottfinnande, när de beslutar om nivån på nedsättningen.

(6)

Det är dessutom nödvändigt att klargöra att de godkända ekonomiska aktörerna inte bör bli föremål för dubbla bedömningar i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) nr 952/2013, samtidigt som tullmyndigheterna fortfarande kan kontrollera att en godkänd ekonomisk aktör uppfyller de specifika kraven för en förenkling innan den beviljas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 84 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 1 ska led f utgå.

2.

I punkt 2 ska led g utgå.

3.

I punkt 3 ska led l utgå.

4.

Följande punkter 3a och 3b ska införas:

”3a.   Vid kontrollen av om den sökande har tillfredsställande ekonomisk ställning för beviljande av ett tillstånd att använda en samlad garanti till ett nedsatt belopp eller undantag från skyldigheten att ställa en garanti i enlighet med punkterna 1 e, 2 f och 3 k, ska tullmyndigheterna beakta den sökandes förmåga att fullgöra sina skyldigheter att betala tullskulder och andra avgifter som kan uppkomma och som inte täcks av garantin.

I motiverade fall får tullmyndigheterna beakta risken för uppkomst av tullskulder och andra avgifter med hänsyn tagen till typ och omfattning av den sökandes affärsverksamhet och typ av varor för vilka garantin krävs.

3b.   När villkoret om tillfredsställande ekonomisk ställning redan har bedömts vid tillämpning av det kriterium som anges i artikel 39 c i kodexen ska tullmyndigheterna endast kontrollera om den sökandes ekonomiska ställning motiverar ett beviljande av ett tillstånd att använda en samlad garanti till ett nedsatt belopp eller undantag från skyldigheten att ställa en garanti.”

5.

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Om den sökande har varit etablerad i mindre än tre år ska uppfyllandet av de villkor som anges i punkt 1 d och e, punkt 2 e och f samt punkt 3 j och k kontrolleras på grundval av tillgänglig bokföring och information.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Artikel 39 c i förordning (EU) nr 952/2013.

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1119

av den 31 juli 2018

om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 7.6, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kraven i bilaga VII (Del-ORA) till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (2) ska pilotutbildningsorganisationer upprätta och upprätthålla ett ledningssystem, inbegripet övervakning av överensstämmelse, och ett säkerhetsledningssystem. Den övergripande organisationen, dess processer, förfaranden och verksamhet måste anges i detaljerad dokumentation (manualer).

(2)

Bilaga VII (Del-ORA) utgör en lämplig rättslig ram för certifiering av organisationer som tillhandahåller utbildning för erhållande av trafikflygarcertifikat. De krav som fastställs där är emellertid onödigt betungande och är inte proportionella för organisationer som tillhandahåller utbildning enbart för erhållande av andra flygcertifikat än trafikflygarcertifikat och specifika behörigheter, befogenheter och certifikat, med beaktande av de kostnader som uppkommer, karaktären hos och omfattningen av deras verksamhet och riskerna och nyttan för flygsäkerheten. Såsom noteras i General Aviation Road Map (3) från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet bör därför ett enklare system utvecklas för dessa organisationer.

(3)

Av dessa skäl bör dessa organisationer omfattas av en uppsättning specifika krav och inte omfattas av ett krav på förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten. I stället bör de tillåtas lämna en deklaration till den behöriga myndigheten i vilken de intygar att de uppfyller de krav som gäller för dem.

(4)

De specifika kraven för sådana deklarerade utbildningsorganisationer (Declared Training Organisation, DTO) bör inbegripa förenklade säkerhetsförfaranden så att hänsyn tas till både den mindre riskutsatta miljö i vilken piloter inom icke-kommersiell luftfart är verksamma och behovet av att behöriga myndigheter utövar lämplig tillsyn. Av säkerhetsskäl bör det också fastställas regler för inlämning av utbildningsprogram till den behöriga myndigheten tillsammans med deklarationen, och för arkiv och registerhantering, övervakning av överensstämmelse genom en årlig intern översyn samt utnämning av DTO-företrädare med ansvar för säkerhetspolicy.

(5)

Av samma skäl bör reglerna om de behöriga myndigheternas tillsyns- och verkställighetsuppgifter med avseende på deklarerade utbildningsorganisationer, vilka fastställs i bilaga VI (Del-ARA) till förordning (EU) nr 1178/2011, också ändras, för att säkerställa att de är proportionella, tillräckligt flexibla, grundade på en riskbaserad metod och förenliga med de specifika kraven för deklarerade utbildningsorganisationer.

(6)

Det är lämpligt att också ändra vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 1178/2011 om pilotutbildningsorganisationer, särskilt för att klargöra dem, stryka övergångsbestämmelser som inte längre är relevanta och ändra bilaga I (Del-FCL) till den förordningen så att den hänvisar till både godkända och deklarerade utbildningsorganisationer.

(7)

Ytterligare tid bör ges för genomförandet av åtgärderna avseende utbildning i återhämtning vid överstegring och turbulenser samt förebyggande av dessa.

(8)

I enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008 har Europeiska byrån för luftfartssäkerhet överlämnat utkast till tillämpningsföreskrifter till kommissionen i yttrande nr 11/2016.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1178/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande definitioner läggas till:

”14.    godtagbart sätt att uppfylla kraven (Acceptable Means of Compliance, AMC) : icke-bindande standarder som antas av byrån för att visa sätt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter.

15.    alternativt sätt att uppfylla kraven (Alternative Means of Compliance, AltMoC) : sätt att uppfylla kraven som föreslås som alternativ till ett existerande godtagbart sätt att uppfylla kraven eller som utgör ett förslag till ett nytt sätt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter för vilka byrån inte har antagit några tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven.

16.    godkänd utbildningsorganisation (Approved Training Organisation, ATO) : en organisation som har rätt att tillhandahålla utbildning för piloter på grundval av ett godkännande som utfärdats i enlighet med artikel 10a.1 första stycket.

17.    utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentflygning (Basic Instrument Training Device, BITD) : markbaserat utbildningshjälpmedel för utbildning av piloter vilket motsvarar elevstationen för en flygplansklass och vilket kan använda skärmbaserade instrumentpaneler och fjäderbelastade styrorgan och utgör en utbildningsplattform för åtminstone de procedurmässiga aspekterna av instrumentflygning.

18.    certifieringsspecifikationer (Certification Specifications, CS) : tekniska standarder som antagits av byrån och som anger metoder som kan användas av en organisation i certifieringssyfte.

19.    flyginstruktör (Flight Instructor, FI) : instruktör med befogenhet att tillhandahålla utbildning, i enlighet med kapitel J i bilaga I (Del-FCL), i ett luftfartyg.

20.    utbildningshjälpmedel för flygsimulering (Flight Simulation Training Device, FSTD) : ett hjälpmedel för utbildning av piloter vilket

a)

för flygplan utgörs av flygsimulator (Full Flight Simulator, FFS), flygutbildningshjälpmedel (Flight Training Device, FTD), utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (Flight and Navigation Procedures Trainer, FNPT) eller utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentflygning (Basic Instrument Training Devices, BITD),

b)

för helikoptrar utgörs av flygsimulator (Full Flight Simulator, FFS), flygutbildningshjälpmedel (Flight Training Device, FTD) eller utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (Flight and Navigation Procedures Trainer, FNPT).

21.    kvalificering för FSTD : nivå som anger den tekniska kapaciteten hos ett utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) enligt dess certifieringsspecifikationer.

22.    huvudsakligt verksamhetsställe : en organisations huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen av den verksamhet som avses i denna förordning utövas.

23.    kvalificeringsguide för FSTD (Qualification Test Guide, QTG) : dokument som är upprättat för att visa att prestandan och egenskaperna för handhavande i ett utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) representerar prestandan och egenskaperna i luftfartyg, flygplansklass eller helikoptertyp, simulerade inom föreskrivna begränsningar, och att alla tillämpliga krav har uppfyllts. Dokumentet innehåller både data för luftfartyget, flygplansklassen eller helikoptertypen och FSTD-data som används för att stödja valideringen.

24.    deklarerad utbildningsorganisation (Declared Training Organisation, DTO) : en organisation som har rätt att tillhandahålla utbildning för piloter på grundval av en deklaration som lämnats i enlighet med artikel 10a.1 andra stycket.

25.    DTO-utbildningsprogram : ett dokument som upprättats av en DTO och som i detalj beskriver den utbildningskurs som tillhandahålls av denna DTO.”

2.

Artikel 10a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Organisationer ska i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG) nr 216/2008 ha rätt att tillhandahålla utbildning för piloter som deltar i trafik med luftfartyg som avses i artikel 4.1 b och c i förordning (EG) nr 216/2008 endast om dessa organisationer av den behöriga myndigheten har tilldelats ett godkännande som bekräftar att de uppfyller de grundläggande krav som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i bilaga VII till denna förordning.

Med avvikelse från artikel 7.3 i förordning (EG) nr 216/2008 och första stycket i denna punkt ska organisationer emellertid ha rätt att tillhandahålla den utbildning som avses i punkt DTO.GEN.110 i bilaga VIII till denna förordning utan sådant godkännande om de har lämnat en deklaration till den behöriga myndigheten i enlighet med kraven i punkt DTO.GEN.115 i den bilagan och, om så krävs enligt punkt DTO.GEN.230 c i den bilagan, den behöriga myndigheten har godkänt utbildningsprogrammet.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   JAR-förenliga utbildningsorganisationer ska tillåtas tillhandahålla utbildning för ett privatflygarcertifikat (PPL) inom Del-FCL, för tillhörande behörigheter som omfattas av registreringsförfarandet och för flygcertifikat för lätta luftfartyg (LAPL) till och med den 8 april 2019 utan att iaktta bestämmelserna i bilagorna VII och VIII, under förutsättning att de registrerats före den 8 april 2015.”

3.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa följande bestämmelser till och med den 8 april 2020:

1.

Bestämmelserna i bilaga I om flygcertifikat för segelflygplan och ballonger.

2.

Bestämmelserna i bilagorna VII och VIII avseende en utbildningsorganisation som tillhandahåller utbildning enbart för ett nationellt certifikat som i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1178/2011 berättigar till omvandling till ett flygcertifikat för lätta luftfartyg (LAPL) för segelflygplan eller ballonger enligt Del-FCL, ett segelflygarcertifikat (SPL) enligt Del-FCL eller ett ballongflygarcertifikat (BPL) enligt Del-FCL.

3.

Bestämmelserna i kapitel B i bilaga I.”

b)

En ny punkt 8 med följande lydelse ska läggas till:

”8.   Genom undantag från punkt 1 ska punkt FCL.315.A, andra meningen i punkt a i punkt FCL.410.A och punkt c i punkt FCL.725.A i bilaga I (Del-FCL) tillämpas från och med den 8 april 2019.”

4.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

5.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

6.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

7.

Bilaga IV till denna förordning ska läggas till som bilaga VIII.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-FCL) ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt FCL.010 ska definitionen av ”utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentutbildning” utgå.

2.

Punkt FCL.025 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna a.2 och a.3 ska ersättas med följande:

”2.

En sökande ska genomföra ett teoriprov endast efter rekommendation från den deklarerade utbildningsorganisation (DTO) eller den godkända utbildningsorganisation (ATO) som ansvarar för den sökandes utbildning, och sedan den sökande genomgått lämpliga delar av den teoretiska utbildningskursen med tillfredsställande resultat.

3.

En DTO:s eller ATO:s rekommendation är giltig i 12 månader. Om sökanden har underkänts på minst ett teoriprov under denna giltighetsperiod, ska behovet av ytterligare utbildning fastställas av DTO:n eller ATO:n på grundval av sökandens behov.”

b)

Punkt b ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

En sökande ska skriva om hela provet om han/hon har erhållit godkänt på en (1) enskild teoriprovskrivning efter fyra provtillfällen, eller om han/hon inte har erhållit godkänt på alla provskrivningar efter antingen sex provtillfällen eller inom den period som anges i punkt 2.

Innan sökanden skriver om teoriprovet ska han/hon genomgå ytterligare utbildning vid en DTO eller en ATO. Utbildningsbehovets omfattning och räckvidd ska fastställas av DTO:n eller ATO:n på grundval av sökandens behov.”

ii)

Andra stycket ska utgå.

3.

Punkt FCL.115 ska ersättas med följande:

FCL.115   LAPL – Utbildningskurs

a)

Den som ansöker om ett LAPL ska genomgå en utbildningskurs vid en DTO eller en ATO.

b)

Kursen ska omfatta teori- och flygutbildning som lämpar sig för de LAPL-befogenheter som ansökan avser.

c)

Teoriutbildning och flygutbildning får genomföras vid en annan DTO eller ATO än den där sökanden har påbörjat sin utbildning.”

4.

I punkt FCL.110.A ska punkterna b och c ersättas med följande:

”b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(S) eller ett SPL med behörighetstillägg för TMG. Den som ansöker om ett LAPL(A) och som innehar ett LAPL(S) eller ett SPL med behörighetstillägg för TMG ska ha genomfört minst 21 timmars flygtid på TMG efter godkännandet av behörighetstillägget för TMG samt ha uppfyllt kraven i punkt FCL.135.A a för flygplan.

c)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den DTO eller den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1.

överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2.

överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3.

omfatta kraven under punkt a.2.”

5.

Punkt FCL.110.H b ska ersättas med följande:

”b)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den DTO eller den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1.

överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2.

överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3.

omfatta kraven under punkt a.2.”

6.

Punkt FCL.110.S c ska ersättas med följande:

”c)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den DTO eller den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1.

överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2.

överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3.

omfatta kraven under punkterna 2, 3 och 4 i punkt a.”

7.

I punkt FCL.135.S ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Befogenheterna för ett LAPL(S) ska utökas till ett TMG när piloten vid en DTO eller vid en ATO har genomfört minst”.

8.

Punkt FCL.110.B b ska ersättas med följande:

”b)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet på ballonger får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den DTO eller den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1.

överskrida den totala flygtiden som befälhavare på ballonger,

2.

överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3.

omfatta kraven under punkterna 2 och 3 i punkt a.”

9.

I punkt FCL.135.B ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Befogenheterna för ett LAPL(B) ska begränsas till den ballongklass som flygprovet har genomförts på. Denna begränsning får avlägsnas när piloten i en annan klass har genomfört minst följande vid en DTO eller vid en ATO:”

10.

Punkt FCL.210 ska ersättas med följande:

FCL.210   Utbildningskurs

a)

Den som ansöker om ett BPL, SPL eller PPL ska genomgå utbildning vid en DTO eller vid en ATO.

b)

Kursen ska omfatta teori- och flygutbildning som lämpar sig för de BPL-, SPL- eller PPL-befogenheter som ansökan avser.

c)

Teoriutbildning och flygutbildning får genomföras vid en annan DTO eller ATO än den där sökanden har påbörjat sin utbildning.”

11.

I punkt FCL.210.A ska punkterna b och c ersättas med följande:

”b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(A). Den som ansöker om ett PPL(A) och som innehar ett LAPL(A) ska ha genomfört minst 15 timmars flygtid på flygplan efter utfärdandet av LAPL(A). Minst 10 av dessa 15 timmar ska vara flygutbildning som har genomförts inom ramen för en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO. Den utbildningen ska omfatta minst fyra timmars övervakad ensamflygning, inbegripet minst två timmars distansflygning på egen hand med minst en distansflygning på minst 270 km (150 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

c)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(S) eller ett SPL med behörighetstillägg för TMG. Den som ansöker om ett PPL(A) och som innehar ett LAPL(S) eller ett SPL med behörighetstillägg för TMG ska ha genomfört

1.

minst 24 timmars flygtid på TMG efter godkänt behörighetstillägg för TMG och

2.

minst 15 timmars flygutbildning på flygplan inom ramen för en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO, som åtminstone inbegriper kraven under punkt a.2.”

12.

Punkt FCL.210.H b ska ersättas med följande:

”b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(H). Den som ansöker om ett PPL(H) och som innehar ett LAPL(H) ska genomgå utbildning vid en DTO eller en ATO. Den utbildningen ska omfatta minst fem timmars utbildningstid i dubbelkommando och minst en övervakad distansflygning på egen hand på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.”

13.

Punkt FCL.725 a ska ersättas med följande:

”a)

Utbildningskurs. Den som ansöker om en klass- eller typbehörighet ska genomgå en utbildningskurs vid en ATO. Den som ansöker om en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda, en klassbehörighet för TMG eller en typbehörighet för enmotoriga helikoptrar som avses i punkt DTO.GEN.110 a.2 c i bilaga VIII (Del-DTO) får genomgå utbildningskursen vid en DTO. Typbehörighetskursen ska omfatta de obligatoriska utbildningsdelarna för den relevanta typen, som har fastställts i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med bilaga I (Del-21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012.”

14.

Punkt FCL.740 b ska ersättas med följande:

”b)

Förnyelse. Om en klass- eller typbehörighet har upphört att gälla, ska sökanden vidta följande åtgärder:

1.

Genomgå en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna del.

2.

Före den kompetenskontroll som avses i punkt 1: genomgå repetitionsutbildning vid en ATO, om det är nödvändigt för att nå den kompetensnivå som krävs för att kunna framföra den relevanta klassen eller typen av luftfartyg på ett säkert sätt. Sökanden får emellertid genomgå utbildningen

i)

vid en DTO eller vid en ATO, om den behörighet som har upphört att gälla var en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda, en klassbehörighet för TMG eller en typbehörighet för enmotoriga helikoptrar som avses i punkt DTO.GEN.110 a.2 c i bilaga VIII (Del-DTO),

ii)

vid en DTO, vid en ATO eller med en instruktör, om behörigheten har upphört att gälla för högst tre år sedan och behörigheten var en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda eller en klassbehörighet för TMG.”

15.

I punkt FCL.800 b.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO som omfattar”.

16.

Punkt FCL.805 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt b.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO som omfattar”.

b)

I punkt c.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO som omfattar”.

17.

Punkt FCL.810 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt a.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1.

Om befogenheterna för ett LAPL, ett SPL eller ett PPL för flygplan, turmotorsegelflygplan eller luftskepp ska utövas under VFR-förhållanden under mörker, ska sökandena ha genomgått en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO. Kursen ska omfatta”.

b)

I punkt b.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

genomgått en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO. Kursen ska genomföras inom en sexmånadersperiod och omfatta följande:”.

18.

Punkt FCL.815 b ska ersättas med följande:

”b)

Utbildningskurs. Den som ansöker om en bergsbehörighet ska inom en 24-månadersperiod ha erhållit teori- och flygutbildning på en kurs vid en DTO eller vid en ATO. Kursinnehållet ska vara lämpligt för de befogenheter för bergsbehörighet som ansökan avser.”

19.

I punkt FCL.830 b.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.

en utbildningskurs vid en DTO eller vid en ATO som omfattar”.

20.

Punkt FCL.930 ska ersättas med följande:

FCL.930   Utbildningskurs

a)

Den som ansöker om en instruktörsbehörighet ska ha genomgått teori- och flygutbildning på en kurs vid en ATO. Den som ansöker om en instruktörsbehörighet för segelflygplan eller ballonger får ha genomgått teori- och flygutbildning på en kurs vid en DTO.

b)

Utöver de särskilda moment som anges i denna bilaga (Del-FCL) för varje kategori av instruktör ska utbildningskursen innehålla de moment som krävs enligt punkt FCL.920.”

21.

I punkt FCL.910.FI a ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”a)

En FI:s befogenheter är begränsade till att leda flygutbildning under övervakning av en FI för samma kategori av luftfartyg som har utsetts av DTO:n eller ATO:n för detta ändamål i följande fall:”.

22.

Punkt FCL.1015 a ska ersättas med följande:

”a)

Den som ansöker om en kontrollantbehörighet ska genomgå en standardiseringskurs som ges av den behöriga myndigheten eller som ges av en ATO och är godkänd av den behöriga myndigheten. Den som ansöker om en kontrollantbehörighet för segelflygplan eller ballonger får genomgå en standardiseringskurs som ges av en DTO och är godkänd av den behöriga myndigheten.”

23.

Punkt FCL.1025 b.2 ska ersättas med följande:

”2.

under giltighetsperiodens sista år genomgått en repetitionskurs för kontrollanter som ges av den behöriga myndigheten eller som ges av en ATO och som är godkänd av den behöriga myndigheten. En kontrollant som innehar ett certifikat för segelflygplan eller ballonger får ha genomgått, under giltighetsperiodens sista år, en repetitionskurs för kontrollanter som ges av en DTO och är godkänd av den behöriga myndigheten.”

BILAGA II

Bilaga VI till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-ARA) ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt ARA.GEN.105 ska utgå.

2.

Punkt ARA.GEN.200 c ska ersättas med följande:

”c)

Den behöriga myndigheten ska fastställa förfaranden för deltagande i ett ömsesidigt utbyte av all nödvändig information och assistans med andra berörda behöriga myndigheter, inklusive information om alla brister som noterats, korrigerande uppföljningsåtgärder som vidtagits till följd av sådana brister och verkställighetsåtgärder som vidtagits som ett resultat av tillsyn över personer och organisationer som bedriver verksamhet på en medlemsstats territorium men certifieras av eller har lämnat deklarationer till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat eller byrån.”

3.

Punkt ARA.GEN.220 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a.4 ska ersättas med följande:

”4.

certifierings- och deklarationsförfaranden samt tillsyn över certifierade och deklarerade organisationer,”.

b)

Punkt b ska ersättas med följande:

”b)

Den behöriga myndigheten ska upprätta och fortlöpande uppdatera en förteckning över alla organisationscertifikat, FSTD-kvalificeringscertifikat och personalcertifikat, certifikat och intyg som den utfärdat, DTO-deklarationer den har mottagit och DTO-utbildningsprogram den har kontrollerat eller godkänt med avseende på överensstämmelse med bilaga I (Del-FCL).”

4.

Punkt ARA.GEN.300 a.2 ska ersättas med följande:

”2.

det fortlöpande uppfyllandet av de krav som gäller för de personer som innehar certifikat, behörigheter och behörighetsbevis, de organisationer den har certifierat, innehavarna av en FSTD-kvalificering och de organisationer från vilka den har mottagit en deklaration,”.

5.

I punkt ARA.GEN.305 ska följande punkt läggas till som punkt f:

”f)

Trots vad som sägs i punkterna b, c och ca ska tillsynsprogrammet för DTO:er utarbetas med hänsyn till organisationens specifika karaktär, komplexiteten i dess verksamhet och resultaten av tidigare tillsynsverksamhet, och det ska grundas på bedömningen av risker som hänger samman med den typ av utbildning som tillhandahålls. Tillsynsverksamheten ska omfatta inspektioner, inklusive oanmälda inspektioner, och får, i den mån det anses nödvändigt av den behöriga myndigheten, omfatta kontroller.”

6.

I punkt ARA.GEN.330 ska följande punkt läggas till som punkt d:

”d)

Trots vad som sägs i punkterna a, b och c ska den behöriga myndigheten agera i enlighet med kraven i punkterna ARA.DTO.105 och ARA.DTO.110, beroende på vad som är tillämpligt, vid ändringar, vilka meddelats myndigheten i enlighet med punkt DTO.GEN.116 i bilaga VIII (Del-DTO), av uppgifterna i de deklarationer som mottagits från en DTO eller av det utbildningsprogram som används av DTO:n.”

7.

Punkt ARA.GEN.350 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt da:

”da)

När det gäller DTO:er ska den behöriga myndigheten, trots vad som sägs i punkterna a–d, om den i samband med tillsyn eller på annat sätt påträffar bevis som tyder på att en DTO har brustit i efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 eller kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till denna förordning, göra följande:

1.

Notera en brist, registrera den, skriftligen underrätta företrädaren för DTO:n om den och fastställa en rimlig tidsperiod inom vilken DTO:n ska vidta de åtgärder som anges i punkt DTO.GEN.150 i bilaga VIII (Del-DTO).

2.

Omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda den utbildningsverksamhet som påverkas av den bristande efterlevnaden till dess att DTO:n har vidtagit de korrigerande åtgärder som avses i punkt 1, om någon av följande situationer uppstår:

i)

Ett säkerhetsproblem har identifierats.

ii)

DTO:n underlåter att vidta korrigerande åtgärder i enlighet med punkt DTO.GEN.150.

3.

När det gäller de utbildningsprogram som avses i punkt DTO.GEN.230 c i bilaga VIII (Del-DTO): begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla godkännandet av utbildningsprogrammet.

4.

Vidta eventuella ytterligare verkställighetsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den bristande efterlevnaden åtgärdas och, i tillämpliga fall, att konsekvenserna av den avhjälps.”

b)

Punkt e ska ersättas med följande:

”e)

Om myndigheten i en medlemsstat som agerar i enlighet med punkt ARA.GEN.300 d konstaterar att en organisation som certifierats av eller har lämnat en deklaration till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat eller byrån har brustit i efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 eller kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till denna förordning, ska den, utan att det påverkar tillämpningen av eventuella ytterligare verkställighetsåtgärder, informera den behöriga myndigheten om denna bristande efterlevnad.”

8.

Följande kapitel ska införas efter kapitel MED som kapitel DTO:

”KAPITEL DTO

SÄRSKILDA KRAV FÖR DEKLARERADE UTBILDNINGSORGANISATIONER (DTO)

ARA.DTO.100   Deklaration till den behöriga myndigheten

a)

Efter att ha mottagit en deklaration från en DTO ska den behöriga myndigheten kontrollera att deklarationen innehåller alla uppgifter som specificeras i punkt DTO.GEN.115 i bilaga VIII (Del-DTO) och bekräfta mottagandet av deklarationen, inbegripet tilldelning av ett individuellt DTO-referensnummer till företrädaren för DTO:n.

b)

Om deklarationen inte innehåller de erforderliga uppgifterna, eller innehåller uppgifter som tyder på bristande efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 eller av kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till denna förordning, ska den behöriga myndigheten agera i enlighet med punkt ARA.GEN.350 da.

ARA.DTO.105   Ändringar av deklarationer

Efter att ha mottagit ett meddelande om en ändring av uppgifterna i en deklaration från en DTO, ska den behöriga myndigheten agera i enlighet med punkt ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Kontroll av utbildningsprogrammets överensstämmelse med kraven

a)

Den behöriga myndigheten ska, efter att ha mottagit utbildningsprogrammet för en DTO, och eventuella ändringar av detta, vilka meddelats myndigheten i enlighet med punkt DTO.GEN.115 c i bilaga VIII (Del-DTO), eller ansökan om godkännande av utbildningsprogrammet för en DTO, vilken inlämnats till myndigheten i enlighet med punkt DTO.GEN.230 c i den bilagan, kontrollera att dessa utbildningsprogram uppfyller kraven i bilaga I (Del-FCL).

b)

Efter att ha försäkrat sig om att DTO-utbildningsprogrammet, och eventuella ändringar av detta, uppfyller dessa krav, ska den behöriga myndigheten informera företrädaren för DTO:n om detta skriftligen eller, i det fall som avses i punkt DTO.GEN.230 c i bilaga VIII (Del-DTO), godkänna utbildningsprogrammet. För sådant godkännande ska den använda blanketten i tillägg VIII till denna bilaga (Del-ARA).

c)

I alla fall av bristande efterlevnad ska den behöriga myndigheten agera i enlighet med punkt ARA.GEN.350 da eller, i det fall som avses i punkt DTO.GEN.230 c i bilaga VIII (Del-DTO), avslå ansökan om godkännande av utbildningsprogrammet”.

9.

Följande tillägg ska läggas till som tillägg VIII:

Tillägg VIII till bilaga VI (Del-ARA)

Godkännande av utbildningsprogram

för en deklarerad utbildningsorganisation (DTO)

Europeiska unionen (*1)

Behörig myndighet

Utfärdande myndighet:

Namn på DTO:

Referensnummer för DTO:

 

Godkända utbildningsprogram:

 

Standardiserade arrangemang för kontrollanter – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Fortbildningsseminarium för kontrollanter – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Hänvisning till dok.

Anm.:

Ovannämnda utbildningsprogram har kontrollerats av ovannämnda behöriga myndighet och har befunnits uppfylla kraven i bilaga I (Del-FCL) till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011.

Datum för utfärdande:

Namnteckning: [behörig myndighet]

Easa-blankett XXX utgåva 1 – Sida 1/1

”.

(*1)  ”Europeiska unionen” stryks för stater som inte är medlemmar i EU

(*2)  Anpassas efter behov.


BILAGA III

I bilaga VII till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-ORA) ska inledningsfrasen i punkt ORA.ATO.120 ersättas med följande:

”Följande dokumentation ska arkiveras under den tid kursen pågår och under tre år efter avslutad utbildning:”.


BILAGA IV

BILAGA VIII

KRAV FÖR DEKLARERADE UTBILDNINGSORGANISATIONER (DTO)

[DEL-DTO]

DTO.GEN.100   Allmänt

I enlighet med artikel 10a.1 andra stycket anges i denna bilaga (Del-DTO) de krav som gäller för pilotutbildningsorganisationer som tillhandahåller den utbildning som avses i punkt DTO.GEN.110 på grundval av en deklaration som lämnats i enlighet med punkt DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Behörig myndighet

I denna bilaga (Del-DTO) ska den behöriga myndigheten för en DTO vara den myndighet som utses av den medlemsstat på vars territorium DTO:n har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

DTO.GEN.110   Utbildningens omfattning

a)

En DTO ska ha rätt att tillhandahålla följande utbildning, förutsatt att DTO:n har lämnat en deklaration i enlighet med punkt DTO.GEN.115:

1.

För flygplan:

a)

Teoriutbildning för LAPL(A) och PPL(A).

b)

Flygutbildning för LAPL(A) och PPL(A).

c)

Utbildning för klassbehörighet för SEP(land), SEP(sjö) och TMG.

d)

Utbildning för tilläggsbehörigheter: mörker, avancerad flygning, berg, bogsering av segelflygplan och släp.

2.

För helikoptrar:

a)

Teoriutbildning för LAPL(H) och PPL(H).

b)

Flygutbildning för LAPL(H) och PPL(H).

c)

Typbehörighet för enmotoriga helikoptrar för vilka den maximala certifierade säteskonfigurationen inte överstiger fem säten.

d)

Utbildning för mörkerbevis.

3.

För segelflygplan:

a)

Teoriutbildning för LAPL(S) och SPL.

b)

Flygutbildning för LAPL(S) och SPL.

c)

Utbildning för utökning av befogenheter till TMG i enlighet med punkt FCL.135.S.

d)

Utbildning för ytterligare startmetoder i enlighet med punkt FCL.130.S.

e)

Utbildning för tilläggsbehörigheter: avancerad flygning, bogsering av segelflygplan och molnflygningsbehörighet för segelflygplan.

f)

Utbildning för flyginstruktörsbehörighet FI(S).

g)

Fortbildningsseminarium för FI(S).

4.

För ballonger:

a)

Teoriutbildning för LAPL(B) och BPL.

b)

Flygutbildning för LAPL(B) och BPL.

c)

Utbildning för tillägg till klassbehörigheter i enlighet med punkt FCL.135.B.

d)

Utbildning för tillägg till klass- eller gruppbehörigheter i enlighet med punkt FCL.225.B.

e)

Utbildning för utökning av befogenheter till förankrade flygningar i enlighet med punkt FCL.130.B.

f)

Utbildning för mörkerbevis.

g)

Utbildning för flyginstruktörsbehörighet FI(B).

h)

Fortbildningsseminarium för FI(B).

b)

En DTO ska ha rätt att också tillhandahålla de kontrollantkurser som avses i punkterna FCL.1015 a och FCL.1025 b.2 i bilaga I (Del-FCL) för FE(S), FIE(S), FE(B) och FIE(B), förutsatt att DTO:n har lämnat en deklaration i enlighet med punkt DTO.GEN.115 och att den behöriga myndigheten har godkänt utbildningsprogrammet i enlighet med punkt DTO.GEN.230 c.

DTO.GEN.115   Deklaration

a)

Innan någon av de utbildningar som anges i punkt DTO.GEN.110 tillhandahålls ska en organisation som har för avsikt att tillhandahålla sådan utbildning lämna en deklaration till den behöriga myndigheten. Deklarationen ska innehålla minst följande uppgifter:

1.

DTO:ns namn.

2.

Kontaktuppgifter för DTO:ns huvudsakliga verksamhetsställe och, i tillämpliga fall, kontaktuppgifterna för DTO:ns flygplatser och utelandningsplatser.

3.

Namn och kontaktuppgifter för följande personer:

i)

Företrädaren för DTO:n.

ii)

DTO:ns skolchef.

iii)

Alla biträdande skolchefer, om det krävs enligt punkt DTO.GEN.250 b.1.

4.

Typen av utbildning, enligt specifikationen i punkt DTO.GEN.110, som tillhandahålls på varje flygplats och/eller utelandningsplats.

5.

En förteckning över alla luftfartyg och utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som ska användas för utbildningen, i tillämpliga fall.

6.

Planerat startdatum för utbildningen.

7.

En förklaring som bekräftar att DTO:n har utarbetat en säkerhetspolicy och kommer att tillämpa denna policy i samband med all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen, i enlighet med punkt DTO.GEN.210 a.1 ii.

8.

En förklaring som bekräftar att DTO:n uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla, i samband med all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen, de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till denna förordning.

b)

Deklarationen, och eventuella senare ändringar av denna, ska upprättas med hjälp av blanketten i tillägg 1.

c)

En DTO ska, tillsammans med deklarationen, till den behöriga myndigheten överlämna det eller de utbildningsprogram som den använder eller avser att använda för att tillhandahålla utbildningen, samt sin ansökan om godkännande av utbildningsprogrammen om sådant godkännande krävs i enlighet med punkt DTO.GEN.230 c.

d)

Med avvikelse från punkt c får en organisation som innehar ett godkännande som utfärdats i enlighet med kapitel ATO i bilaga VII (Del-ORA) tillsammans med deklarationen endast lämna in hänvisningarna till de redan godkända utbildningshandböckerna.

DTO.GEN.116   Meddelande om ändringar och upphörande av utbildningsverksamhet

En DTO ska utan otillbörligt dröjsmål meddela den behöriga myndigheten följande:

a)

Eventuella ändringar av de uppgifter som ingår i den deklaration som anges i punkt DTO.GEN.115 a och av de utbildningsprogram eller de godkända utbildningshandböcker som avses i punkterna DTO.GEN.115 c och d.

b)

Upphörande av viss eller all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen.

DTO.GEN.135   Uppsägning av rätt att tillhandahålla utbildning

En DTO ska inte längre ha rätt att tillhandahålla viss eller all utbildning som anges i dess deklaration på grundval av den deklarationen, om något av följande inträffar:

a)

DTO:n har meddelat den behöriga myndigheten om upphörande av viss eller all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen i enlighet med punkt DTO.GEN.116 b.

b)

DTO:n har inte tillhandahållit utbildningen under en sammanhängande tidsperiod på mer än 36 månader.

DTO.GEN.140   Tillträde

För att fastställa huruvida en DTO agerar i enlighet med sin deklaration ska DTO:n när som helst bevilja tillträde till alla anläggningar, luftfartyg, dokument, register, data, förfaranden eller allt annat material med relevans för dess utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen, för alla personer som auktoriserats av den behöriga myndigheten.

DTO.GEN.150   Brister

Efter det att den behöriga myndigheten har underrättat en DTO om en brist i enlighet med punkt ARA.GEN.350 da.1 ska DTO:n vidta följande åtgärder inom den tidsperiod som fastställs av den behöriga myndigheten:

a)

Fastställa grundorsaken till den bristande efterlevnaden.

b)

Vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att åtgärda den bristande efterlevnaden och, i tillämpliga fall, avhjälpa konsekvenserna av den.

c)

Underrätta den behöriga myndigheten om de korrigerande åtgärder den har vidtagit.

DTO.GEN.155   Reaktion på ett säkerhetsproblem

Som en reaktion på ett säkerhetsproblem ska en DTO

a)

genomföra de säkerhetsåtgärder som föreskrivits av den behöriga myndigheten i enlighet med punkt ARA.GEN.135 c,

b)

införa relevant obligatorisk säkerhetsinformation som utfärdas av byrån, inklusive luftvärdighetsdirektiv.

DTO.GEN.210   Personalkrav

a)

En DTO ska utse följande:

1.

En företrädare, som ska ha ansvaret för och vara vederbörligen bemyndigad att göra minst följande:

i)

Säkerställa att DTO:n och dess verksamhet överensstämmer med de tillämpliga kraven och med dess deklaration.

ii)

Utarbeta och inrätta en säkerhetspolicy som säkerställer att DTO:ns verksamhet genomförs på ett säkert sätt, säkerställa att DTO:n följer denna säkerhetspolicy och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen i denna säkerhetspolicy.

iii)

Främja säkerhet inom DTO:n.

iv)

Säkerställa tillgången på tillräckliga resurser inom DTO:n så att de verksamheter som avses i punkterna i, ii och iii kan genomföras på ett effektivt sätt.

2.

En skolchef, som ska ha ansvar och vara kvalificerad för att säkerställa minst följande:

i)

Överensstämmelse med kraven i bilaga I (Del-FCL) och med DTO:ns utbildningsprogram för den utbildning som tillhandahålls.

ii)

En tillfredsställande integrering av flygträning i ett luftfartyg eller ett utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) samt teoriutbildning.

iii)

Övervakning av elevers framsteg.

iv)

I det fall som avses i punkt DTO.GEN.250 b: tillsyn över biträdande skolchef(er).

b)

En DTO får utse en och samma person till sin företrädare och skolchef.

c)

En DTO får inte utse en person till sin företrädare eller skolchef om det finns objektiva indikationer på att han eller hon inte kan anförtros att utföra de uppgifter som förtecknas i punkt a på ett sätt som skyddar och främjar flygsäkerheten. Det faktum att en person har varit föremål för en verkställighetsåtgärd som vidtagits i enlighet med punkt ARA.GEN.355 under de senaste tre åren ska anses utgöra en sådan objektiv indikation, såvida inte den personen kan visa att den brist som lett till den åtgärden, på grund av bristens karaktär, omfattning eller inverkan på flygsäkerheten, inte är sådan att det föreligger någon indikation på att han eller hon inte kan anförtros att utföra dessa uppgifter på det sättet.

d)

En DTO ska säkerställa att dess teorilärare har någon av följande kvalifikationer:

1.

Praktisk bakgrund inom luftfart på de områden som är relevanta för den utbildning som tillhandahålls, och de ska ha genomgått en kurs i undervisningsmetodik.

2.

Tidigare erfarenhet av att ge teoriundervisning och lämplig teoretisk bakgrund inom det ämne där de ska ge teoriundervisning.

e)

Flyginstruktörer och instruktörer för flygträning i simulator ska inneha de kvalifikationer som krävs i bilaga I (Del-FCL) för den typ av utbildning som de tillhandahåller.

DTO.GEN.215   Krav på anläggningar

En DTO ska ha anläggningar på plats som gör det möjligt att utföra och leda alla dess verksamheter i enlighet med de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna bilaga (Part-DTO).

DTO.GEN.220   Arkiv och registerhantering

a)

En DTO ska bevara följande dokumentation för varje enskild elev under hela utbildningskursen och under tre år efter slutförandet av det senaste utbildningspasset:

1.

Uppgifter om markutbildning, flygutbildning och träning i simulerad flygning.

2.

Information om individuella framsteg.

3.

Information om certifikat och tillhörande behörigheter som är relevanta för den utbildning som tillhandahålls, inklusive sista giltighetsdag för behörigheter och medicinska intyg.

b)

En DTO ska bevara den rapport om den årliga interna översynen och den verksamhetsrapport som avses i punkterna DTO.GEN.270 a och b i tre år från det datum då DTO:n upprättade dessa rapporter.

c)

En DTO ska bevara sitt utbildningsprogram i tre år från det datum då den tillhandahöll den senaste utbildningskursen i enlighet med det programmet.

d)

En DTO ska, i enlighet med tillämplig lagstiftning om skyddet av personuppgifter, lagra den dokumentation som avses i punkt a på ett sätt som säkerställer skyddet med hjälp av lämpliga verktyg och protokoll och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att begränsa tillträdet till denna dokumentation till personer som är vederbörligen bemyndigade att få tillträde till den.

DTO.GEN.230   DTO-utbildningsprogram

a)

En DTO ska upprätta ett utbildningsprogram för var och en av de utbildningar som specificeras i punkt DTO.GEN.110 som DTO:n tillhandahåller.

b)

Utbildningsprogrammen ska uppfylla kraven i bilaga I (Del-FCL).

c)

En DTO ska ha rätt att tillhandahålla den utbildning som avses i punkt DTO.GEN.110 b endast om dess utbildningsprogram för den utbildningen, och eventuella ändringar av detta, har utfärdats av den behöriga myndigheten, efter ansökan av DTO:n, med ett godkännande som bekräftar att utbildningsprogrammet och eventuella ändringar uppfyller kraven i bilaga I (Del-FCL), i enlighet med punkt ARA.DTO.110. En DTO ska ansöka om sådant godkännande genom att lämna sin deklaration i enlighet med punkt DTO.GEN.115.

d)

punkt c ska inte gälla för organisationer som också innehar ett godkännande som utfärdats i enlighet med kapitel ATO i bilaga VII (Del-ORA) som inbegriper befogenheter för den utbildningen.

DTO.GEN.240   Skolluftfartyg och utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)

a)

En DTO ska använda ett tillräckligt antal skolluftfartyg eller utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som är lämpliga för den utbildning den tillhandahåller.

b)

En DTO ska upprätta och fortlöpande uppdatera en förteckning över alla luftfartyg, inklusive deras registreringsbeteckningar, som används för den utbildning den tillhandahåller.

DTO.GEN.250   Flygplatser och utelandningsplatser

a)

När DTO:n tillhandahåller flygutbildning på ett luftfartyg ska den använda enbart flygplatser eller utelandningsplatser som har lämpliga anläggningar och egenskaper för att möjliggöra träning på relevanta manövrer, med beaktande av den utbildning som tillhandahålls och den kategori och typ av luftfartyg som används.

b)

När en DTO använder fler än en flygplats för att tillhandahålla någon utbildning som specificeras i punkterna DTO.GEN.110 a.1 och a.2 ska den

1.

för varje ytterligare flygplats utse en biträdande skolchef, som ska ha ansvaret för de uppgifter som avses i punkterna DTO.GEN.210 a.2 i–iii på den flygplatsen, och

2.

säkerställa tillgången på tillräckliga resurser för att det ska vara möjligt att på ett säkert sätt bedriva verksamhet på alla flygplatser, i enlighet med kraven i denna bilaga (Del-DTO).

DTO.GEN.260   Teoriutbildning

a)

Vid tillhandahållande av teoriutbildning får en DTO använda undervisning på plats eller distansundervisning.

b)

En DTO ska övervaka och registrera framstegen för varje elev som genomgår teoriutbildning.

DTO.GEN.270   Årlig intern översyn och årlig verksamhetsrapport

En DTO ska vidta följande åtgärder:

a)

Genomföra en årlig intern översyn av de uppgifter och ansvarsområden som specificeras i punkt DTO.GEN.210 och upprätta en rapport om den översynen.

b)

Upprätta en årlig verksamhetsrapport.

c)

Överlämna rapporten om den årliga interna översynen och den årliga verksamhetsrapporten till den behöriga myndigheten senast den dag som fastställs av den behöriga myndigheten.

Tillägg 1 till bilaga VIII (Del-DTO)

DEKLARATION

enligt förordning (EU) nr 1178/2011

☐ Första deklaration

☐ Meddelande om ändringar (1) – Referensnummer för DTO:

1.

Deklarerad utbildningsorganisation (DTO)

Namn:

2.

Verksamhetsställe(n)

Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) för DTO:ns huvudsakliga verksamhetsställe:

3.

Personal

Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) för DTO:ns företrädare:

Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) för DTO:ns skolchef och, i tillämpliga fall, DTO:ns biträdande skolchef(er):

4.

Utbildningens omfattning

Förteckning över all utbildning som tillhandahålls:

Förteckning över alla utbildningsprogram som används för att tillhandahålla utbildningen (dokument som ska bifogas denna deklaration) eller, i det fall som avses i punkt DTO.GEN.230 d i bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011, hänvisningar till alla godkända utbildningshandböcker som används för att tillhandahålla utbildningen:

5.

Skolluftfartyg och utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)

Förteckning över luftfartyg som används för utbildningen:

Förteckning över kvalificerade utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som används för utbildningen (i tillämpliga fall, inklusive bokstavskod som anges på kvalificeringscertifikatet):

6.

Flygplats(er) eller utelandningsplats(er)

Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) för alla flygplatser och utelandningsplatser som används av DTO:n för att tillhandahålla utbildningen:

7.

Planerat startdatum för utbildningen:

8.

Ansökan om godkännande av standardiseringskurser och fortbildningsseminarier för kontrollanter (i tillämpliga fall)

☐ DTO:n ansöker härmed om godkännande av ovannämnda utbildningsprogram för kontrollantkurser för segelflygplan eller ballonger i enlighet med punkterna DTO.GEN.110 b och DTO.GEN.230 c i bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011.

9.

Förklaringar

DTO:n har utarbetat en säkerhetspolicy i enlighet med bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011, i synnerhet med punkt DTO.GEN.210 a.1 ii, och kommer att tillämpa denna policy i samband med all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen.

DTO:n uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla, i samband med all utbildningsverksamhet som omfattas av deklarationen, de grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i bilaga I (Del-FCL) och bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011.

Vi bekräftar att alla uppgifter i denna deklaration, inbegripet dess bilagor (i tillämpliga fall), är fullständiga och korrekta.

DTO-företrädarens namn och underskrift samt datum

DTO-skolchefens namn och underskrift samt datum


(1)  Vid ändringar behöver endast punkt 1 och de fält som innehåller ändringar fyllas i.


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1120

av den 10 augusti 2018

om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk eller råmjölksprodukter till Europeiska unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 första meningen, artikel 8.1 första stycket samt artiklarna 8.4 och 9.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (3) fastställs folkhälso- och djurhälsovillkoren samt kraven för utfärdande av intyg för införsel till unionen av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter samt förteckningen över tredjeländer från vilka sådana sändningar får föras in till unionen.

(2)

I bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 fastställs en förteckning över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter till unionen med uppgift om den typ av behandling som krävs för dessa varor.

(3)

Bosnien och Hercegovina förtecknas redan i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 och får exportera mjölk och mjölkprodukter som har genomgått behandling ”C” till unionen.

(4)

Bosnien och Hercegovina har ansökt hos kommissionen om tillstånd att exportera mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter som genomgått en mindre strikt behandling till unionen. Ur djurhälsoperspektiv är Bosnien och Hercegovina ett tredjeland som av Världshälsoorganisationen för djurhälsa förtecknas som ett land som är fritt från mul- och klövsjuka utan att det krävs någon vaccinationspolitik, och landet uppfyller därmed unionens djurhälsokrav för import.

(5)

Kommissionen har genomfört veterinärkontroller i Bosnien och Hercegovina. Resultaten från kontrollerna har visat på vissa brister, särskilt när det gäller folkhälsoproblem på anläggningarna. De behöriga myndigheterna i Bosnien och Hercegovina håller nu på att åtgärda dessa brister.

(6)

Mot bakgrund av den gynnsamma djurhälsosituationen när det gäller mul- och klövsjuka i Bosnien och Hercegovina är det dock lämpligt att lägga till Bosnien och Hercegovina i kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010. Detta tillägg till kolumn A i bilaga I bör inte påverka de skyldigheter som följer av övriga bestämmelser i unionslagstiftningen om import till och utsläppande på marknaden i unionen av produkter av animaliskt ursprung, särskilt de som hör till förtecknandet av anläggningar enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 854/2004.

(7)

Förordning (EU) nr 605/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 ska posten för Bosnien och Hercegovina ersättas med följande:

”BA

Bosnien och Hercegovina

+

+

+”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel (EUT L 175, 10.7.2010, s. 1).


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1121

av den 10 augusti 2018

om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 av den 14 september 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (2), särskilt artikel 1.6, och

av följande skäl:

A.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 599/2009 av den 7 juli 2009 (3) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna.

(2)

I den ursprungliga undersökningen gav ett stort antal exporterande tillverkare från Förenta staterna sig till känna. Som en följd av detta gjorde kommissionen ett urval av amerikanska exporterande tillverkare som skulle undersökas.

(3)

Rådet införde individuella tullsatser på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna som uppgick till mellan 0 och 198 euro per ton netto för de företag som ingick i urvalet, samt en vägd genomsnittlig tullsats på 115,6 euro per ton netto för andra samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet. Dessutom infördes en tullsats på 172,2 euro per ton netto på import av biodiesel från alla övriga amerikanska företag.

(4)

Efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1225/2009 förlängdes de ursprungliga åtgärderna med fem år genom genomförandeförordning (EU) 2015/1518.

(5)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1598 (4) ändrades genomförandeförordning (EU) 2015/1518 genom att införa artikel 1.6 som gör det möjligt för exporterande tillverkare att begära status som nya exporterande tillverkare.

(6)

I artikel 1.6 i genomförandeförordning (EU) 2015/1518 föreskrivs att kommissionen får ändra bilaga I så att den tull som tillämpas för samarbetsvilliga tillverkare som inte ingick i stickprovet, dvs. 115,6 euro per ton netto, beviljas en part från Förenta staterna som lämnar tillräcklig bevisning för kommissionen om att

(a)

den inte exporterade biodiesel med ursprung i Förenta staterna under undersökningsperioden (1 april 2007–31 mars 2008),

(b)

den inte är närstående någon exportör eller tillverkare som omfattas av de åtgärder som införs genom den förordningen, och

(c)

den antingen faktiskt har exporterat de berörda varorna eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att efter undersökningsperiodens utgång exportera en betydande kvantitet till unionen.

B.   ANSÖKNINGAR OM STATUS SOM NY EXPORTERANDE TILLVERKARE

(7)

Efter offentliggörandet av genomförandeförordning (EU) 2015/1518 gav sig ett amerikanskt företag, Organic Technologies (nedan kallad sökanden), till känna och hävdade att det uppfyller alla tre kriterierna i skäl (6) och bör beviljas status som ny exporterande tillverkare. Sökanden lämnade uppgifter och bevisning till stöd för dessa som svar på ett frågeformulär från kommissionen. Efter en första analys av svaren på frågeformuläret skickade kommissionen en skrivelse till sökanden med begäran om ytterligare uppgifter. Sökanden besvarade skrivelsen.

(8)

När det gäller kriterium a hävdade sökanden att företaget fanns under den ursprungliga undersökningsperioden. Sökanden hävdade också att företaget började producera biodiesel 2009, dvs. efter den ursprungliga undersökningsperioden. Kommissionen kontrollerade de kundreskontror som sökanden lämnat. Sökanden kunde visa att företaget började producera biodiesel 2009 och att den första försäljningen utanför Förenta staterna skedde först 2016. Därför godtog kommissionen att sökanden inte exporterade biodiesel till unionen under den ursprungliga undersökningsperioden. Sökanden uppfyller därför kriterium a.

(9)

När det gäller kriterium b, dvs. att sökanden inte är närstående någon exportör eller tillverkare som omfattas av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) 2015/1518, fastställde kommissionen på grundval av de handlingar som lämnats in av sökanden att sökanden inte har några närstående företag som omfattas av åtgärderna. Sökanden uppfyller därför kriterium b.

(10)

När det gäller kriterium c konstaterade kommissionen även att sökanden hade gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet av den berörda produkten till unionen under 2018. I detta sammanhang lämnade sökanden in ett försäljningsavtal avseende leverans av den berörda produkten under 2018 vilket uppfyllde detta kriterium. Sökanden uppfyller därför kriterium c.

(11)

Kommissionen drog följaktligen slutsatsen att sökanden uppfyller de tre kriterierna för att betraktas som ny exporterande tillverkare. Därför bör dess namn läggas till i den förteckning över samarbetsvilliga företag som inte ingick i stickprovet och som återfinns i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/1518.

(12)

Genomförandeförordning (EU) 2015/1518 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

Kommissionen underrättade sökanden och unionsindustrin om dessa slutsatser och gav dem möjlighet att lämna synpunkter. Kommissionen har inte mottagit några synpunkter.

(14)

Denna förordning är förenlig med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 ska följande företag läggas till i förteckningen över exporterande tillverkare från Förenta staterna:

Företagets namn

Ort

Taric-tilläggsnummer

”Organic Technologies

Coshocton (Ohio)

C482 ”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 av den 14 september 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 239, 15.9.2015, s. 69).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 599/2009 av den 7 juli 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 179, 10.7.2009, s. 26).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1598 av den 22 september 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 245, 23.9.2017, s. 1).


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1122

av den 10 augusti 2018

om godkännande för utsläppande på marknaden av dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2), genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

Enligt artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett nytt livsmedel på unionsmarknaden och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Den 6 december 2012 ansökte företaget Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (nedan kallat sökanden) hos den behöriga myndigheten i Irland om att få släppa ut dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon som framställs av bakterien Hyphomicrobium denitrificans på unionsmarknaden som en ny livsmedelsingrediens i den mening som avses i artikel 1.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (3). Ansökan gäller användning av dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon i kosttillskott för den vuxna befolkningen i allmänhet, utom gravida och ammande kvinnor.

(5)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EU) 2015/2283 ska en ansökan om att få släppa ut ett nytt livsmedel på marknaden i unionen som inlämnas till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97 och för vilken inget slutligt beslut fattats före den 1 januari 2018 behandlas som en ansökan i enlighet med förordning (EU) 2015/2283.

(6)

Ansökan om att få släppa ut dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon som ett nytt livsmedel på unionsmarknaden lämnades in till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97, men den uppfyller också kraven i förordning (EU) 2015/2283.

(7)

Den 8 juli 2016 utfärdade den behöriga myndigheten i Irland sin första utvärderingsrapport. I rapporten konstaterade myndigheten att det krävdes en kompletterande utvärdering av dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon vad gäller dess säkerhet efter långvarig konsumtion vid de halter som föreslogs i ansökan, i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 2 augusti 2016. Medlemsstaterna godkände Irlands första utvärderingsrapport inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97.

(9)

Med avseende på slutsatserna från den första utvärderingsrapporten, som utfärdats av Irland och godkänts av de andra medlemsstaterna, bad kommissionen den 13 oktober 2016 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att göra en kompletterande utvärdering av dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon som ny livsmedelsingrediens i enlighet med förordning (EG) nr 258/97.

(10)

Den 24 oktober 2017 antog myndigheten yttrandet ”Scientific Opinion on the safety of pyrroloquinoline quinone disodium salt as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97” (4). Yttrandet utarbetades och antogs av myndigheten i enlighet med förordning (EG) nr 258/97, men det uppfyller också kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2015/2283.

(11)

Yttrandet ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon vid användning som ingrediens i kosttillskott uppfyller kriterierna i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283 vid den föreslagna användningen och de föreslagna halterna.

(12)

Den 24 januari 2018 ansökte sökanden hos kommissionen om skydd av äganderättsligt skyddade data för ett antal studier som lämnats till stöd för ansökan, närmare bestämt ett omvänt bakteriellt mutationstest (5), ett test in vitro av kromosomavvikelser i blodlymfocyter från människa (6), ett test in vitro av kromosomavvikelser i lungfibroblaster från kinesisk hamster (7), ett mikrokärntest in vivo (8), en 14-dagars oral toxicitetsstudie, en 90-dagars oral toxicitetsstudie (9) och en 28-dagars njurtoxicitetsstudie (10).

(13)

Den 18 februari 2018 ansåg myndigheten (11) att uppgifterna från det omvända bakteriella mutationstestet och från mikrokärntestet in vivo tjänade som underlag, när den utarbetade sitt yttrande om dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon som ny livsmedelsingrediens, för att dämpa farhågorna avseende potentiell genotoxicitet hos dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon, och att den 14-dagars orala toxicitetsstudien, den 28-dagars njurtoxicitetsstudien och den 90-dagars orala toxicitetsstudien tjänade som underlag för bedömningen av toxicitetsprofilen för dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon och för att fastställa NOAEL (den nivå där ingen skadlig effekt observeras). Det anses därför att det inte hade gått att dra några slutsatser om säkerheten för dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon utan uppgifterna från de opublicerade rapporterna om dessa studier.

(14)

Efter att ha fått myndighetens yttrande bad kommissionen sökanden att ytterligare klargöra sin motivering till begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data avseende studierapporterna, som inte hade publicerats vid tiden för ansökan, och sin begäran om ensamrätt att använda studierna i enlighet med artikel 26.2 a och b i förordning (EU) 2015/2283.

(15)

Sökanden har också förklarat att den när ansökan lämnades in hade äganderätt till studierna eller ensamrätt att använda dem enligt nationell rätt, och att tredje man därför inte kunde få tillgång till eller använda studierna på laglig väg. Kommissionen bedömde alla uppgifter som sökanden lämnat och ansåg att sökanden lämnat tillräckliga belägg för att kraven i artikel 26.2 i förordning (EU) 2015/2283 är uppfyllda.

(16)

I enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) 2015/2283 bör det omvända bakteriella mutationstest, det mikrokärntest in vivo, den 14-dagars orala toxicitetsstudie, den 28-dagars njurtoxicitetsstudie och den 90-dagars orala toxicitetsstudie som ingår i sökandens dokumentation därför inte användas av myndigheten till förmån för en senare sökande under en period av fem år från och med det datum då den här förordningen träder i kraft. Följaktligen bör enbart sökanden under en period av fem år få släppa ut det nya livsmedel som godkänns genom den här förordningen på marknaden i unionen.

(17)

Att godkännandet av detta nya livsmedel enbart gäller sökanden och att enbart sökanden får hänvisa till studierna i ansökan innebär dock inte att andra sökande förbjuds ansöka om godkännande att få släppa ut samma nya livsmedel på marknaden, förutsatt att deras ansökningar bygger på lagligen erhållna uppgifter till stöd för ett godkännande enligt denna förordning.

(18)

Med hänsyn till den avsedda användningen i kosttillskott för den vuxna befolkningen i allmänhet och det faktum att ansökan om godkännande inte gäller gravida och ammande kvinnor, bör kosttillskott innehållande dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon märkas på lämpligt sätt.

(19)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (12) fastställs krav för kosttillskott. Användningen av dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon bör godkännas utan att det påverkar tillämpningen av det direktivet.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft får endast den ursprungliga sökanden,

 

företag: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.,

 

adress: Mitsubishi Building 5–2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100–8324, Japan,

släppa ut det nya livsmedel som anges i punkt 1 på marknaden i unionen, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade uppgifterna i enlighet med artikel 2 i denna förordning eller med medgivande av Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

3.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till den här förordningen.

4.   Godkännandet enligt denna artikel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2002/46/EG.

Artikel 2

Studierna som ingår i ansökan och som ligger till grund för myndighetens bedömning av det nya livsmedel som anges i artikel 1, och som den sökande uppger sig ha äganderätt till och utan vilka uppgiftsskydd inte hade kunnat medges, får inte utan medgivande av Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. användas till förmån för en senare sökande under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft.

Artikel 3

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal, vol. 15(2017): 11, artikelnr 5058.

(5)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005b (opublicerad rapport).

(6)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2008b (opublicerad rapport).

(7)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006d (opublicerad rapport).

(8)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006c (opublicerad rapport).

(9)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005a (opublicerad rapport).

(10)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006b (opublicerad rapport).

(11)  ”Minutes of the 83rd Plenary meeting, Held on 7–8 February 2018, Parma (Italy) (Agreed on 18 February 2018)”, Efsas vetenskapliga panel för dietprodukter, nutrition och allergier,

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande sista kolumn ska läggas till i tabell 1 (Godkända nya livsmedel):

”Uppgiftsskydd”

2.

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

Uppgiftsskydd

Dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon”.

Kosttillskott som innehåller dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon ska märkas med följande uppgift:

Detta kosttillskott bör endast intas av vuxna, utom gravida och ammande kvinnor.

 

Godkänt den 2 september 2018. Detta införande sker på grundval av äganderättsligt skyddade vetenskapliga rön och vetenskapliga data som skyddas i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2015/2283.

Sökande: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5–2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100–8324, Japan. Under den tid som uppgiftsskyddet gäller får endast Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. släppa ut det nya livsmedlet dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon på marknaden i unionen, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade vetenskapliga rön eller vetenskapliga data som är skyddade i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2015/2283 eller med medgivande av Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Datum då uppgiftsskyddet löper ut:2 september 2023.”

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för vuxna, utom gravida och ammande kvinnor

20 mg/dag

3.

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

Dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon

Definition

Kemiskt namn: dinatrium 9-karboxi-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[5,4-f]kinolin-2,7-dikarboxilat

Kemisk formel: C14H4N2Na2O8

CAS-nr: 122628-50-6

Molekylvikt: 374,17 Da

Beskrivning

Dinatriumsaltet av pyrrolokinolinkinon är ett rödbrunt pulver som framställs av den icke genetiskt modifierade bakterien Hyphomicrobium denitrificans stam CK-275.

Egenskaper/sammansättning

Utseende: rödbrunt pulver

Renhetsgrad: ≥ 99,0 % (torrvikt)

UV-absorbans (A322/A259): 0,56 ± 0,03

UV-absorbans (A233/A259): 0,90 ± 0,09

Fukt: ≤ 12,0 %

Lösningsmedelsrester

Etanol: ≤ 0,05 %

Tungmetaller

Bly: < 3 mg/kg

Arsenik: < 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal levande celler: ≤ 300 CFU/g

Mögel/jäst: ≤ 12 CFU/g

Koliforma bakterier: ej påvisade i 1 g

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 CFU/g

CFU: kolonibildande enheter.”


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1123

av den 10 augusti 2018

om godkännande för utsläppande på marknaden av 1-metylnikotinamidklorid som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2), genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

Enligt artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett nytt livsmedel på unionsmarknaden och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Den 18 september 2013 ansökte företaget Pharmena SA (nedan kallat sökanden) hos den behöriga myndigheten i Förenade kungariket om att få släppa ut syntetiskt 1-metylnikotinamidklorid på unionsmarknaden som en ny livsmedelsingrediens i den mening som avses i artikel 1.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (3). Ansökan gäller användning av 1-metylnikotinamidklorid i kosttillskott för den vuxna befolkningen i allmänhet, utom gravida och ammande kvinnor.

(5)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EU) 2015/2283 ska en ansökan om att få släppa ut ett nytt livsmedel på marknaden i unionen som inlämnas till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97 och för vilken inget slutligt beslut fattats före den 1 januari 2018 behandlas som en ansökan i enlighet med förordning (EU) 2015/2283.

(6)

Ansökan om att få släppa ut 1-metylnikotinamidklorid som ett nytt livsmedel på unionsmarknaden lämnades in till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97, men den uppfyller också kraven i förordning (EU) 2015/2283.

(7)

Den 26 november 2015 utfärdade den behöriga myndigheten i Förenade kungariket sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att 1-metylnikotinamidklorid uppfyller kriterierna för nya livsmedelsingredienser i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 11 december 2015. Motiverade invändningar framfördes av andra medlemsstater inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97 vad gäller säkerheten hos och toleransen för 1-metylnikotinamidklorid, särskilt effekterna på konsumenternas hälsa vid långvarigt intag av 1-MNA, framför allt med beaktande av intaget av niacin via kosten, bl.a. kosttillskott.

(9)

Med avseende på invändningarna från de andra medlemsstaterna bad kommissionen den 11 augusti 2016 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att göra en kompletterande utvärdering av 1-metylnikotinamidklorid som ny livsmedelsingrediens i enlighet med förordning (EG) nr 258/97.

(10)

Den 20 september 2017 antog myndigheten yttrandet ”Scientific Opinion on the safety of 1-methylnicotinamide chloride as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97” (4). Även om yttrandet har utarbetats och antagits av Efsa i enlighet med förordning (EG) nr 258/97 uppfyller det kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2015/2283.

(11)

Yttrandet ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att 1-metylnikotinamidklorid vid användning som ingrediens i kosttillskott uppfyller kriterierna i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283 vid den föreslagna användningen och de föreslagna halterna.

(12)

Den 25 januari 2018 ansökte sökanden hos kommissionen om skydd av äganderättsligt skyddade data för ett antal studier som lämnats till stöd för ansökan, närmare bestämt metoderna för analys (5), en toxicitetsstudie och farmakokinetisk studie på djur (6), en farmakokinetisk studie på människa (7), ett mikrokärntest in vitro med lymfocyter från människa (8), en studie av fettomsättning hos människa (9), en 90-dagars subkronisk oral toxicitetsstudie (10) och en studie av biotillgänglighet hos människa vid engångsdos (11).

(13)

Den 18 februari 2018 ansåg myndigheten att, när den utarbetade sitt yttrande om 1-metylnikotinamidklorid som ny livsmedelsingrediens, metoderna för analys tjänade som underlag för att bedöma specifikationerna och sammansättningen för 1-metylnikotinamid, att studien om mikrokärntest in vitro med lymfocyter från människa tjänade som underlag för att dra slutsatsen att det inte fanns någon risk för genotoxicitet med 1-metylnikotinamidklorid och att den 90-dagars orala toxicitetsstudien tjänade som underlag för att fastställa en referenspunkt och bedöma om exponeringsmarginalen är tillräckligt stor när det gäller det föreslagna högsta intaget av 1-metylnikotinamidklorid för människor.

(14)

Efter att ha fått myndighetens yttrande bad kommissionen sökanden att ytterligare klargöra sin motivering till begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data avseende studierna, som inte hade publicerats vid tiden för ansökan, och sin begäran om ensamrätt att använda studierna i enlighet med artikel 26.2 a och b i förordning (EU) 2015/2283.

(15)

Sökanden har också förklarat att den när ansökan lämnades in hade äganderätt till studierna eller ensamrätt att använda dem enligt nationell rätt, och att tredje man därför inte kunde få tillgång till eller använda studierna på laglig väg. Kommissionen bedömde alla uppgifter som sökanden lämnat och ansåg att sökanden lämnat tillräckliga belägg för att kraven i artikel 26.2 i förordning (EU) 2015/2283 är uppfyllda.

(16)

I enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) 2015/2283 bör metoderna för analys av 1-metylnikotinamidklorid, det mikrokärntest in vitro med lymfocyter från människa och den 90-dagars subkroniska orala toxicitetsstudie som ingår i sökandens dokumentation inte användas av myndigheten till förmån för en senare sökande under en period av fem år från och med det datum då den här förordningen träder i kraft. Följaktligen bör enbart sökanden under en period av fem år få släppa ut det nya livsmedel som godkänns genom den här förordningen på marknaden i unionen.

(17)

Att godkännandet av detta nya livsmedel enbart gäller sökanden och att enbart sökanden får hänvisa till studierna i ansökan innebär dock inte att andra sökande förbjuds ansöka om godkännande att få släppa ut samma nya livsmedel på marknaden, förutsatt att deras ansökningar bygger på lagligen erhållna uppgifter, som inte finns i sökandens dokumentation, till stöd för ett godkännande enligt denna förordning.

(18)

Med hänsyn till den avsedda användningen i kosttillskott för den vuxna befolkningen i allmänhet och det faktum att ansökan om godkännande inte gäller gravida och ammande kvinnor, bör kosttillskott innehållande 1-metylnikotinamidklorid märkas på lämpligt sätt.

(19)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (12) fastställs krav för kosttillskott. Användningen av 1-metylnikotinamidklorid bör tillåtas utan att det påverkar tillämpningen av det direktivet.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   1-Metylnikotinamidklorid enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft får endast den ursprungliga sökanden,

 

företag: Pharmena SA,

 

adress: ul. Wolczanska 178, 90 530 Lodz, POLEN,

släppa ut det nya livsmedel som anges i punkt 1 på marknaden i unionen, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade uppgifterna i enlighet med artikel 2 i denna förordning eller med medgivande av Pharmena SA.

3.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till denna förordning.

4.   Godkännandet enligt denna artikel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2002/46/EG.

Artikel 2

Studierna som ingår i ansökan och som ligger till grund för myndighetens bedömning av det nya livsmedel som anges i artikel 1, och som den sökande uppger sig ha äganderätt till och utan vilka uppgiftsskydd inte hade kunnat medges, får inte utan medgivande av Pharmena SA användas till förmån för en senare sökande under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft.

Artikel 3

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  Efsa Journal, vol. 15(2017):10, artikelnr 5001.

(5)  Opublicerad företagsintern rapport.

(6)  Przybyła M., 2013, opublicerad rapport.

(7)  Proskin, H.M., 2008, opublicerad rapport.

(8)  Stepnik M., 2012, opublicerad rapport.

(9)  Cossette M., 2009, opublicerad rapport.

(10)  Ford J.A., 2014, opublicerad rapport.

(11)  Dessouki E., 2013, opublicerad rapport.

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande sista kolumn ska läggas till i tabell 1 (Godkända nya livsmedel):

”Uppgiftsskydd”

2.

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

Uppgiftsskydd

1-Metylnikotinamidklorid

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”1-metylnikotinamidklorid”.

Kosttillskott som innehåller 1-metylnikotinamidklorid ska märkas med följande uppgift:

Detta kosttillskott bör endast intas av vuxna, utom gravida och ammande kvinnor.

 

Godkänt den 2 september 2018. Detta införande sker på grundval av äganderättsligt skyddade vetenskapliga rön och vetenskapliga data som skyddas i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2015/2283.

Sökande: Pharmena SA, Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Polen. Under den tid som uppgiftsskyddet gäller får endast Pharmena SA släppa ut det nya livsmedlet 1-metylnikotinamidklorid på marknaden i unionen, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade vetenskapliga rön eller vetenskapliga data som är skyddade i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2015/2283 eller med medgivande av Pharmena SA.

Datum då uppgiftsskyddet löper ut: 2 september 2023.”

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för vuxna, utom gravida och ammande kvinnor

58 mg/dag

3.

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

1-Metylnikotinamidklorid

Definition

Kemiskt namn: 3-karbamoyl-1-metyl-pyridiniumklorid

Kemisk formel: C7H9N2OCl

CAS-nr: 1005-24-9

Molekylvikt: 172,61 Da

Beskrivning

1-Metylnikotinamidklorid är ett vitt eller benvitt, kristallint fast ämne framställt genom kemisk syntes.

Egenskaper/sammansättning

Utseende: Vitt–benvitt, kristallint fast ämne

Renhetsgrad: ≥ 98,5 %

Trigonellin: ≤ 0,05 %

Nikotinsyra: ≤ 0,10 %

Nikotinamid: ≤ 0,10 %

Största okända orenhet: ≤ 0,05 %

Summan av okända orenheter: ≤ 0,20 %

Summan av alla orenheter: ≤ 0,50 %

Löslighet: lösligt i vatten och metanol. Praktiskt taget olösligt i 2-propanol och diklormetan.

Fukt: ≤ 0,3 %

Viktförlust vid torkning: ≤ 1,0 %

Glödgningsrest: ≤ 0,1 %

Lösningsmedelsrester och tungmetaller

Metanol: ≤ 0,3 %

Tungmetaller: ≤ 0,002 %

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mikroorganismer: ≤ 100 CFU/g

Mögel/jäst: ≤ 10 CFU/g

Enterobacteriaceae: ej påvisade i 1 g

Pseudomonas aeruginosa: ej påvisade i 1 g

Staphylococcus aureus: ej påvisade i 1 g

CFU: kolonibildande enheter.”


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1124

av den 10 augusti 2018

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 b, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 innehåller en förteckning över den tidigare irakiska regeringens offentliga organ, företag och inrättningar samt fysiska och juridiska personer, organ och enheter som enligt den förordningen omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som fanns utanför Irak den 22 maj 2003.

(2)

Den 7 augusti 2018 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en post från förteckningen över personer och enheter som bör omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser.

(3)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chefen för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.


BILAGA

I bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 ska följande uppgift utgå:

”28.

DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Adress: Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Irak.”

BESLUT

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/48


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/1125

av den 10 augusti 2018

om ändring av beslut (Gusp) 2015/740 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 maj 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/740 (1) om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan.

(2)

FN:s säkerhetsråd antog den 13 juli 2018 resolution 2428 (2018), genom vilken ett vapenembargo införs och två personer läggs till i förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(3)

Beslut (Gusp) 2015/740 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut (Gusp) 2015/740 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det är även förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, inbegripet tillhandahållande av beväpnade legosoldater, som rör militär verksamhet eller som rör sådana varor som avses i punkt 1 eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Sydsudan,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet eller som rör de varor som avses i punkt 1, inbegripet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring eller återförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Sydsudan,

c)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de åtgärder som avses i led a eller b.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Artikel 1 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av

a)

vapen och vapenrelaterad materiel samt utbildning och bistånd som endast är avsedda för stöd till eller användning av FN-personal, inbegripet FN:s uppdrag i Republiken Sydsudan (Unmiss) och FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei (Unisfa),

b)

icke dödande militär utrustning som endast är avsedd för bruk på det humanitära området eller som skydd samt tekniskt bistånd och utbildning, enligt vad som i förväg anmäls till den säkerhetsrådskommitté som inrättats enligt resolution 2206 (2015) (nedan kallad kommittén),

c)

skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Sydsudan av FN:s personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk,

d)

vapen och vapenrelaterad materiel som tillfälligt exporteras till Sydsudan av styrkor tillhörande en stat som opererar i enlighet med internationell rätt, enbart och direkt för att underlätta skyddet eller evakueringen av dess egna medborgare och de personer för vilka den har konsulärt ansvar i Sydsudan, efter förhandsanmälan till kommittén,

e)

vapen och vapenrelaterad materiel samt teknisk utbildning och tekniskt bistånd till eller som stöd till Afrikanska unionens regionala insatsstyrka enbart för att bekämpa Herrens motståndsarmé, efter förhandsanmälan till kommittén,

f)

vapen och vapenrelaterad materiel samt teknisk utbildning och tekniskt bistånd enbart som stöd till genomförandet av bestämmelserna i fredsavtalet, efter förhandsgodkännande från kommittén,

g)

annan försäljning eller leverans av vapen och vapenrelaterade materiel, eller tillhandahållande av bistånd eller personal, efter förhandsgodkännande från kommittén.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2a

1.   Medlemsstaterna ska i samstämmighet med sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt inspektera alla lasttransporter till Sydsudan inom sitt territorium, inbegripet kusthamnar och flygplatser, om de har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller varor som det enligt artikel 1 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

2.   Medlemsstaterna ska vid upptäckt beslagta och bortskaffa varor som det enligt artikel 1 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera (exempelvis genom att de förstörs, görs oanvändbara, läggs i depå eller överförs till en annan stat än ursprungs- eller destinationsstaten för bortskaffande).”

4.

I artikel 3.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

förts upp på förteckningen av säkerhetsrådet eller av kommittén i enlighet med punkterna 6, 7, 8 och 9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2206 (2015) och punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018), enligt förteckningen i bilaga I till detta beslut,”.

5.

I artikel 6.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

personer och enheter som förts upp på förteckningen av säkerhetsrådet eller av kommittén i enlighet med punkterna 6, 7, 8 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2206 (2015) och punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 2428 (2018), enligt förteckningen i bilaga I till detta beslut,”.

Artikel 2

Bilaga I till beslut (Gusp) 2015/740 ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 3

Bilaga II till beslut (Gusp) 2015/740 ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/740 av den 7 maj 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan och om upphävande av beslut 2014/449/Gusp (EUT L 117, 8.5.2015, s. 52).


BILAGA I

Följande personer ska läggas till i förteckningen i bilaga I till beslut (Gusp) 2015/740:

7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (alias: a) Malek Ruben)

Titel: Generallöjtnant

Befattning: a) ställföreträdande chef för generalstaben för logistik, b) ställföreträdande chef för försvarsstaben och generalinspektör för armén

Födelsedatum: 1 januari 1960

Födelseort: Yei, Sydsudan

Nationalitet: Sydsudan

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 13 juli 2018

Övriga uppgifter: Som ställföreträdande chef för staben för logistik i Sudanesiska folkets befrielsearmé (SPLA) var Riak en av de högre tjänstemän i Sydsudans regering som planerade och övervakade en offensiv i delstaten Unity under 2015 som ledde till omfattande förstörelse och fördrivning av befolkningen.

Uppgifter från den sammanfattning av skälen för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har tillhandahållit:

Malek Ruben Riak uppfördes den 13 juli 2018 på förteckningen i enlighet med punkterna 6, 7 a och 8 i resolution 2206 (2015), vilket bekräftades i resolution 2418 (2018), p.g.a. ”handlingar eller strategier som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Sydsudan”, ”handlingar eller strategier som har till syfte eller som leder till att konflikten i Sydsudan utvidgas eller förlängs […]” och som ledare för en ”enhet, inbegripet sydsudanesiska regerings-, oppositions- eller milisgrupper eller andra grupper, som har eller vars medlemmar har deltagit i någon verksamhet som beskrivs i punkterna 6 och 7”, och enligt punkt 14 e i den resolutionen för ”planering, ledning eller utförande av handlingar som inbegriper sexuellt och könsrelaterat våld i Sydsudan”.

Enligt rapporten från expertpanelen om Sydsudan från januari 2016 (S/2016/70) var Riak med i en grupp av högre säkerhetstjänstemän som planerade en offensiv i delstaten Unity mot Sudanesiska folkets befrielserörelse i opposition (SPLM-IO) i början av januari 2015, och han ska därefter ha övervakat dess genomförande från och med slutet av april 2015. Sydsudans regering började beväpna Bul Nuer-ungdomar redan i början av 2015 för att underlätta deras deltagande i offensiven. De flesta Bul Nuer-ungdomarna hade redan tillgång till automatgevär av AK-typ, men ammunitionen var av kritisk betydelse för att upprätthålla operationen. Expertpanelen rapporterade om bevis (bland annat vittnesmål från militära källor) för att SPLA:s högkvarter tillhandahöll ungdomsgrupperna ammunition just för offensiven. Riak var SPLA:s ställföreträdande stabschef för logistik vid den tidpunkten. Offensiven ledde till systematisk förstörelse av byar och infrastruktur, tvångsförflyttning av lokalbefolkningen, urskillningslöst dödande och urskillningslös tortyr av civila, utbredd användning av sexuellt våld, även mot gamla och barn, kidnappning av barn som tvingades bli soldater och rekrytering av barnsoldater samt omfattande fördrivning av befolkningen. Efter att stora delar av de södra och centrala delarna av delstaten hade förstörts, publicerade många medieorganisationer och humanitära organisationer samt FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss) rapporter om omfattningen av de övergrepp som begicks.

8.   Paul MALONG AWAN (alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

Titel: General

Befattning: a) tidigare stabschef för Sudanesiska folkets befrielsearmé (SPLA), b) tidigare guvernör i staten Northern Bahr el-Ghazal

Födelsedatum: a) 1962, b) 4 december 1960, c) 12 april 1960

Födelseort: Malualkon, Sydsudan

Nationalitet: a) Sydsudan, b) Uganda

Passnr: a) Sydsudan nummer S00004370, b) Sydsudan nummer D00001369, c) Sudan nummer 003606, d) Sudan nummer 00606, e) Sudan nummer B002606

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 13 juli 2018

Övriga uppgifter: Som generalstabschef för SPLA utvidgade eller förlängde Malong konflikten i Sydsudan genom överträdelser av avtalet om upphörande av fientligheter och 2015 års avtal om en lösning på konflikten i Sydsudan. Enligt uppgift ledde han ett försök att döda oppositionsledaren Riek Machar. Han beordrade SPLA-enheter att förhindra transport av humanitära förnödenheter. Under Malongs ledning attackerade SPLA civila, skolor och sjukhus och låg bakom tvångsförflyttningar av civila, påtvingade försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden av civila samt tortyr och våldtäkter. Han mobiliserade dinkamilisen Mathiang Anyoor, som använder barnsoldater. Under hans ledning begränsade SPLA tillgången till platser för undersökning och dokumentation av övergrepp för Unmiss, den gemensamma övervaknings- och utvärderingskommissionen och övervakningsmekanismen för vapenvila och säkerhetsåtgärder under övergångsperioden.

Uppgifter från den sammanfattning av skälen för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har tillhandahållit:

Paul Malong Awan uppfördes på förteckningen den 13 juli 2018 i enlighet med punkterna 6, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 f och 8 i resolution 2206 (2015), vilket bekräftades i resolution 2418 (2018), p.g.a. ”handlingar eller strategier som har till syfte eller som leder till att konflikten i Sydsudan utvidgas eller förlängs eller att det läggs hinder i vägen för samtalen eller processerna för att uppnå försoning eller fred, bland annat brott mot avtalet om fientligheternas upphörande”; ”åtgärder eller politik som utgör ett hot mot övergångsavtal eller undergräver den politiska processen i Sydsudan”; ”angrepp på civila, inbegripet kvinnor och barn, genom att begå våldshandlingar (inbegripet dödande, lemlästande, tortyr, våldtäkt eller annat sexuellt våld), bortförande, påtvingade försvinnanden, tvångsförflyttning samt attacker mot skolor, sjukhus, religiösa platser, eller platser dit civila flytt för att söka skydd, eller genom beteende som skulle utgöra en allvarlig kränkning av eller brott mot de mänskliga rättigheterna eller brott mot internationell humanitär rätt”; ”planering, ledning eller utförande av handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i Sydsudan”; ”utnyttjande eller rekrytering av barn från väpnade gruppers eller väpnade styrkors sida i samband med den väpnade konflikten i Sydsudan”; ”förhindrande av den verksamhet som genomförs av internationella fredsbevarande uppdrag eller diplomatiska eller humanitära uppdrag i Sydsudan, däribland Igads övervaknings- och kontrollmekanism eller av tillhandahållandet eller utdelningen av eller tillgången till humanitärt bistånd” och som ledare för en ”enhet, inbegripet sydsudanesiska regerings-, oppositions- eller milisgrupper eller andra grupper, som har eller vars medlemmar har deltagit i någon verksamhet som beskrivs i punkterna 6 och 7”.

Malong tjänstgjorde som generalstabschef för SPLA från den 23 april 2014 till maj 2017. I sin tidigare befattning som generalstabschef utvidgade eller förlängde han konflikten i Sydsudan genom överträdelser av avtalet om upphörande av fientligheter och 2015 års avtal om en lösning på konflikten i Sydsudan. I början av augusti 2016 ledde Malong enligt uppgift ett försök att döda den sydsudanesiska oppositionsledaren Riek Machar. Malong återkallade medvetet president Salva Kiirs order och beordrade den 10 juli 2016 ett angrepp med stridsvagn, beväpnad rekognoseringshelikopter och infanteri på Riek Machars bostad och Jebel-basen för Sudanesiska folkets befrielserörelse i opposition (SPLM-IO). Malong övervakade personligen insatser från SPLA:s huvudkontor för att genskjuta Riek Machar. I början av augusti 2016 ville Malong att SPLA omedelbart skulle attackera Riek Machars misstänkta vistelseort och meddelade SPLA-befälhavare att Riek Machar inte skulle tas levande. Dessutom finns det uppgifter som tyder på att Malong i början av 2016 beordrade SPLA-enheter att förhindra transport av humanitära förnödenheter över Nilen, där tiotusentals civila hotades av hungersnöd, och krävde att livsmedelsbistånd skulle ledas om från civila till milisgrupper. Till följd av Malongs order blockerades leveranserna av livsmedel över Nilen i minst två veckor.

Under sin tid som generalstabschef för SPLA har Malong ansvarat för de allvarliga kränkningar som SPLA och dess allierade styrkor har genomfört, bland annat attacker mot civila, tvångsförflyttningar, påtvingade försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och våldtäkt. Under Malongs ledning har SPLA utfört attacker mot civilbefolkningen och avsiktligt dödat obeväpnade civila på flykt. FN har kunnat dokumentera att SPLA och dess allierade styrkor mellan juli 2016 och januari 2017 enbart i Yei-området dödat 114 civila. SPLA har avsiktligt attackerat skolor och sjukhus. I april 2017 påstås Malong ha beordrat SPLA att rensa ut alla människor, inklusive civila, från området kring Wau. Enligt uppgift försökte Malong inte hindra SPLA-trupperna från att döda civila, och personer som misstänktes gömma rebeller ansågs vara legitima mål.

Enligt en rapport från Afrikanska unionens undersökningskommission för Sydsudan av den 15 oktober 2014 var Malong ansvarig för den massiva mobiliseringen av dinkamilisen Mathiang Anyoor, som enligt dokumentation från övervakningsmekanismen för vapenvila och säkerhetsåtgärder under övergångsperioden använder barnsoldater.

Under Malongs ledning av SPLA begränsade regeringsstyrkorna regelbundet åtkomsten för Unmiss, den gemensamma övervaknings- och utvärderingskommissionen och övervakningsmekanismen för vapenvila och säkerhetsåtgärder under övergångsperioden, när de försökte undersöka och dokumentera övergrepp. Till exempel försökte en gemensam patrull från FN och övervakningsmekanismen för vapenvila och säkerhetsåtgärder under övergångsperioden nå Pajok den 5 april 2017, men avvisades av SPLA-soldater.”


BILAGA II

Uppgifterna om nedanstående personer ska utgå i bilaga II till beslut (Gusp) 2015/740:

1.

Paul Malong,

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/53


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/1126

av den 10 augusti 2018

om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/184/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma.

(2)

Den 25 juni 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/900 (2) genom vilket sju personer lades till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2013/184/Gusp.

(3)

Uppdaterad information har mottagits för flera av förteckningarna.

(4)

Bilagan till beslut 2013/184/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2018/900 av den 25 juni 2018 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma (EUT L 160 I, 25.6.2018, s. 9).


BILAGA

Posterna 1, 3, 4 och 5 i förteckningen över personer och enheter i bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Aung Kyaw Zaw

Födelsedatum: den 20 augusti 1961

Passnr: DM000826

Datum för utfärdande: den 22 november 2011

Sista giltighetsdatum: den 21 november 2021

Militärt id-nummer: BC 17444

Generallöjtnant Aung Kyaw Zaw var befälhavare för byrån för specialoperationer nr 3 i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) från augusti 2015 till slutet av 2017. Byrån för specialoperationer nr 3 kontrollerade Västra befälsområdet och i det sammanhanget är generallöjtnant Aung Kyaw Zaw ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Västra befälsområdet begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

3.

Than Oo

Födelsedatum: den 12 oktober 1973

Militärt id-nummer: BC 25723

Brigadgeneral Than Oo är befälhavare för 99:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 99:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Militärt id-nummer: BC 23750

Brigadgeneral Aung Aung är befälhavare för 33:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 33:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigadgeneral Khin Maung Soe är befälhavare för befälsområde nr 15 för militära operationer, ibland även känt som den 15:e lätta infanteridivisionen, i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) som infanteribataljon nr 564 ingår i. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som befälsområde nr 15 för militära operationer, särskilt infanteribataljon nr 564, begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018”