ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 194

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
31 juli 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1069 av den 26 juli 2018 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

1

 

 

Protokoll om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2018/1070 av den 26 juli 2018 om ändring av förordning (EU) 2017/1970 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

21

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1071 av den 30 juli 2018 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2018/468

23

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1072 av den 30 juli 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

27

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1073 av den 30 juli 2018 om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

30

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1074 av den 30 juli 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1075 av den 27 juli 2018 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, som verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1076 av den 30 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen isofluran med avseende på MRL-värden ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1077 av den 30 juli 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1078 av den 30 juli 2018 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 juni 2018 till och med den 29 september 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1079 av den 30 juli 2018 om godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1080 av den 30 juli 2018 om godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis (DSM 29784) som fodertillsats för mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1081 av den 30 juli 2018 om godkännandet av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för slaktsvin (innehavare av godkännandet: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, som företräds av Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1082 av den 30 juli 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2016/610 om Europeiska unionens militära utbildningsuppdrag i Centralafrikanska republiken

140

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1083 av den 30 juli 2018 om ändring av gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust

142

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1084 av den 30 juli 2018 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2018/475

144

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1085 av den 30 juli 2018 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

147

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2018/1086 av den 30 juli 2018 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

150

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1087 av den 30 juli 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

152

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2018 av AEP-kommittén som inrättats genom det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan av den 22 mars 2018 om antagande av AEP-kommitténs arbetsordning [2018/1088]

158

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1069

av den 26 juli 2018

om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2008 antog rådet förordning (EG) nr 242/2008 (1) om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallat avtalet). Avtalet har därefter förnyats automatiskt och är fortfarande i kraft.

(2)

Det senaste protokollet till avtalet löpte ut den 30 juni 2018.

(3)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat fram ett nytt protokoll om genomförande av avtalet (nedan kallat protokollet). Protokollet paraferades den 16 mars 2018.

(4)

Protokollets syfte är att göra det möjligt för unionen och Republiken Elfenbenskusten (nedan kallad Elfenbenskusten) att samarbeta närmare kring att främja hållbart fiske, lämpligt utnyttjande av fiskeresurserna i Elfenbenskustens vatten samt kring Elfenbenskustens ansträngningar för att utveckla en havsekonomi.

(5)

Protokollet bör undertecknas.

(6)

För att säkra att unionsfartygens fiskeverksamhet kan komma igång snabbt bör protokollet tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ikraftträdande avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten bemyndigas härmed, med förbehåll för att protokollet ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt, i enlighet med artikel 13 i protokollet, från och med dess undertecknande, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ikraftträdande avslutas.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 242/2008 av den 17 mars 2008 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Elfenbenskusten, å andra sidan (EUT L 75, 18.3.2008, s. 51).

(2)  EUT L 48, 22.2.2008, s. 41.


31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/3


PROTOKOLL

om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   Från och med den 1 augusti 2018 och sex år framåt ska de fiskemöjligheter som beviljas enligt artikel 5 i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (nedan kallat avtalet) vara följande:

Notfartyg för tonfiskfiske med frysanläggning: 28 fartyg.

Fartyg för fiske med ytlångrev: 8 fartyg.

Dessa fiskemöjligheter avser långvandrande arter (dvs. de arter som förtecknas i bilaga 1 till Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982), med undantag för arter som är skyddade eller för vilka det råder fiskeförbud inom ramen för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) eller andra internationella avtal.

2.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 5 och 6 i detta protokoll.

3.   Fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg (nedan kallade unionsfartyg) får endast bedriva fiskeverksamhet i Elfenbenskustens fiskezon på villkor att de har en fiskelicens för den zonen inom ramen för detta protokoll.

Artikel 2

Öppenhet

Republiken Elfenbenskusten (nedan kallad Elfenbenskusten) förbinder sig att informera om alla avtal som ger andra utländska fartyg tillträde till landets fiskezon, särskilt om antalet tillstånd som utfärdas och om de fångster som görs, i enlighet med artikel 11 i detta protokoll.

Elfenbenskusten ska också tillhandahålla uppgifter om fiskeansträngningen för de av landets fartyg för tonfiskfiske som har licens för industriellt fiske.

Artikel 3

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet ska vara 682 000 EUR per år, vilket motsvarar ett totalt belopp på 4 092 000 EUR för den period som avses i artikel 1.

2.   Den ekonomiska ersättningen ska bestå av följande delar:

a)

Ett årligt belopp för tillträdet till Elfenbenskustens fiskezon på 330 000 EUR för de två första åren då detta protokoll tillämpas och ett årligt belopp för tillträdet på 275 000 EUR för de efterföljande åren, vilket motsvarar en referensfångstmängd på 5 500 ton per år, och

b)

ett specifikt årligt belopp på 352 000 EUR för de två första åren då detta protokoll tillämpas och på 407 000 EUR för de efterföljande åren, vars syfte är att bidra till genomförandet av Elfenbenskustens fiskeripolitik.

3.   Dessutom ska fartygsägarna betala en årlig avgift som beräknas till 330 400 EUR för tillträdet till Elfenbenskustens fiskezon i enlighet med bestämmelserna i kapitel II i bilagan till detta protokoll.

4.   Punkt 2 i denna artikel ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4, 5, 6 och 9 i detta protokoll och artiklarna 12 och 13 i avtalet.

5.   Om unionsfartygens totala fångst i Elfenbenskustens fiskezon överstiger referensfångstmängden ska den årliga ekonomiska ersättningen ökas med 60 EUR för varje överskjutande ton fångst som fångas under de två första år då detta protokoll tillämpas och med 70 EUR under de påföljande åren. Det totala årliga belopp som unionen betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i punkt 2 a. Om den kvantitet som fångas av unionsfartyg överstiger en kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

6.   Betalningen av den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1 ska ske senast 90 dagar efter den dag då detta protokolls provisoriska tillämpning inleds för det första året och senast på detta protokolls årsdag för de efterföljande åren.

7.   Elfenbenskustens myndigheter har ensam behörighet att besluta hur den ekonomiska ersättning som avses i punkt 2 a ska användas.

8.   Den ekonomiska ersättning som avses i punkt 2 a ska betalas ut till Elfenbenskustens statskassa.

9.   Den ekonomiska ersättning som avses i punkt 2 b ska sättas in på ett särskilt konto för genomförandet av sektorsstödet som öppnats vid Elfenbenskustens centralbank.

Elfenbenskustens myndigheter ska årligen lämna uppgifter om bankkontonummer till unionen.

De ekonomiska ersättningarna ska tas upp i den statliga budgeten och ska omfattas av de regler och förfaranden som gäller för Elfenbenskustens förvaltning av de offentliga finanserna.

Artikel 4

Sektorsstöd

1.   Sektorsstödet enligt detta protokoll ska bidra till genomförandet av Elfenbenskustens strategiska plan för utveckling av uppfödning, fiske och vattenbruk. Dess syfte är att sörja för hållbar förvaltning av insjöfiskets- och havsfiskets resurser, särskilt genom följande åtgärder:

a)

Bättre uppföljning, kontroll och övervakning av fisket.

b)

Bättre vetenskapliga kunskaper om fiskbestånden.

c)

Bättre fiskeristatistik.

d)

Stöd till småskaligt fiske.

e)

Stärkt internationellt samarbete.

f)

Stöd till den blå ekonomin och utveckling av vattenbruket.

2.   Unionen och Elfenbenskusten ska senast tre månader efter att detta protokoll börjat tillämpas provisoriskt inom ramen för den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet, enas om ett flerårigt sektorsprogram och detaljerade tillämpningsföreskrifter till detta, särskilt:

a)

Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 3.2 b.

b)

De mål som ska uppnås och de verksamheter som ska utföras under ett eller flera år för att främja hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av de prioriteringar som Elfenbenskusten fastställt i sin nationella politik för hållbart fiske och vattenbruk.

c)

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

3.   Alla förslag till ändringar av det årliga eller fleråriga sektorsprogrammet eller förslag till ändringar av hur de särskilda beloppen för åtgärder ska användas ska förhandsanmälas till Europeiska kommissionen och godkännas av båda parterna i gemensamma kommittén, vid behov genom skriftväxling.

4.   Parterna ska varje år inom ramen för gemensamma kommittén utvärdera resultaten av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet. Om denna utvärdering visar att genomförandet av målen för den ekonomiska ersättningen enligt artikel 3.2 b inte är i linje med programplaneringen eller om gemensamma kommittén anser att genomförandet är otillräckligt, får ersättningen ändras eller utebli.

Betalningen av den ekonomiska ersättningen ska återupptas efter samråd mellan och godkännande av båda parterna på villkor att resultaten av genomförandet av sektorsstödet överensstämmer med den programplanering som antagits av gemensamma kommittén.

Om nödvändigt ska de båda parterna fortsätta övervakningen av sektorsstödet fram till dess att den ekonomiska ersättningen enligt artikel 3.2 b har använts i sin helhet, även efter det att detta protokoll har löpt ut.

Utom vid fall av force majeure, får utbetalningen av den ekonomiska ersättningen inte göras senare än efter sex månader efter det att detta protokoll löper ut.

Artikel 5

Vetenskapligt och tekniskt samarbete för ett ansvarsfullt fiske

1.   Parterna förbinder sig att främja ett ansvarsfullt fiske i Elfenbenskustens vatten på grundval av principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2.   Under detta protokolls giltighetstid ska unionen och Elfenbenskustens myndigheter samarbeta för att följa hur fångsterna, fiskeansträngningen och fiskeresursernas tillstånd utvecklas i Elfenbenskustens fiskezon.

3.   Parterna förbinder sig att på underregional nivå främja samarbetet för ett ansvarsfullt fiske, framför allt inom ramen för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) samt alla andra behöriga underregionala eller internationella organisationer. Parterna förbinder sig att följa samtliga rekommendationer från Iccat.

4.   Parterna ska i enlighet med artikel 4 i avtalet och på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Iccat och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning samråda i gemensamma kommittén för att, vid behov efter ett vetenskapligt möte, besluta om åtgärder för en hållbar förvaltning av de fiskeresurser som påverkar de unionsfartygens verksamhet.

5.   Parterna ska samarbeta för att stärka mekanismerna för kontroll, inspektion och bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i Elfenbenskusten.

Artikel 6

Ändring av fiskemöjligheterna och de tekniska åtgärderna genom gemensamt beslut

1.   De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 kan, efter samråd enligt artikel 5.4, ökas genom ett gemensamt beslut, på villkor att en ökning inte strider mot en hållbar förvaltning av Elfenbenskustens resurser. I ett sådant fall ska den ekonomiska ersättningen enligt artikel 3.1 höjas tidsproportionellt.

2.   Om parterna däremot enas om åtgärder som innebär en minskning av de fiskemöjligheter som avses i artikel 1, ska den ekonomiska ersättningen minskas tidsproportionellt.

3.   Parterna kan också, efter samråd, komma överens om att omfördela fiskemöjligheterna mellan olika fartygskategorier, med beaktande av eventuella rekommendationer från det vetenskapliga möte som avses i artikel 5.4 när det gäller förvaltningen av bestånd som kan påverkas av en sådan omfördelning. Parterna ska enas om en motsvarande justering av den ekonomiska ersättningen om omfördelningen av fiskemöjligheterna motiverar detta.

4.   Vid behov får gemensamma kommittén undersöka och anpassa villkoren för utövandet av fisket och tillämpningsföreskrifterna för det sektorsstöd som föreskrivs i detta protokoll.

Artikel 7

Nya fiskemöjligheter och experimentellt fiske i vetenskapligt syfte

1.   Om unionsfiskefartyg är intresserade av fiskeverksamhet som inte anges i artikel 1 i detta protokoll ska unionen samråda med Elfenbenskusten om ett eventuellt tillstånd för att bedriva denna nya verksamhet. Inom ramen för dessa samråd ska parterna beakta relevant vetenskaplig rådgivning, särskilt rekommendationer från regionala och underregionala fiskeriorganisationer. Parterna ska i förekommande fall komma överens om villkoren för dessa nya fiskemöjligheter och upprättandet av fleråriga förvaltningsplaner. Om så krävs ska de göra ändringar i detta protokoll och bilagan till detta.

2.   Efter samråd enligt artikel 5.4 får parterna tillåta experimentellt fiske i Elfenbenskustens fiskezon för att testa teknisk genomförbarhet och ekonomisk lönsamhet för nya fisken.

2.1

I detta syfte ska unionen underrätta Elfenbenskustens myndigheter om ansökningar om fiskelicenser för experimentellt fiske på grundval av ett tekniskt underlag som anger följande:

Fartygets tekniska egenskaper.

Fartygsbefälens sakkunskap om det aktuella fisket.

Föreslagna tekniska parametrar för försöksperioden (längd, redskap, försöksområden etc.).

2.2

Ett experimentellt fiske får pågå under högst sex månader. En avgift fastställd av Elfenbenskustens myndigheter ska betalas för varje experimentellt fiske.

2.3

En vetenskaplig observatör från flaggstaten och en observatör utsedd av Elfenbenskustens myndigheter ska finnas ombord under hela den tid som det experimentella fisket pågår.

2.4

Fångster som tas inom ramen för och under det experimentella fisket ska vara fartygsägarens egendom.

2.5

För analysändamål ska detaljerade uppgifter om resultaten av det experimentella fisket meddelas gemensamma kommittén.

Artikel 8

Tillämplig lagstiftning

1.   Unionens fiskefartygs verksamhet i Elfenbenskustens vatten ska regleras genom gällande lagstiftning i Elfenbenskusten, om inte något annat följer av avtalet och detta protokoll.

2.   Elfenbenskustens myndigheter ska snarast möjligt underrätta unionen om alla eventuella ändringar eller ny lagstiftning inom fiskerisektorn.

3.   Unionen ska underrätta myndigheterna i Elfenbenskusten om eventuella ändringar av lagstiftningen och om ny lagstiftning på fiskeriområdet som påverkar unionens fjärrfiskeflotta.

Artikel 9

Tillfälligt avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten efter samråd i gemensamma kommittén, om en eller flera av följande omständigheter föreligger:

a)

Om onormala omständigheter av det slag som avses i artikel 2 h i avtalet hindrar fiskeverksamhet i Elfenbenskustens fiskezon.

b)

Om betydande ändringar i utformningen och genomförandet av någondera av parternas fiskeripolitik påverkar bestämmelserna i detta protokoll.

c)

Om de samrådsmekanismer som föreskrivs i artiklarna 8 och 96 i Cotonouavtalet har aktiverats med anledning av att väsentliga och grundläggande element i de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i det avtalet har överträtts.

d)

Om unionens betalning av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 3.2 a uteblir i enlighet med bestämmelserna i punkt 5 i den här artikeln.

e)

En allvarlig och ej löst tvist inom ramen för gemensamma kommittén mellan parterna angående tillämpningen eller tolkningen av detta protokoll.

2.   När tillämpningen av detta protokoll avbryts av andra skäl än de som anges i punkt 1 c, ska den part som vill avbryta protokollets tillämpning skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraft. Ett avbrytande av tillämpningen av detta protokoll av de skäl som anges i punkt 1 c ska träda i kraft omedelbart efter det att beslutet om avbrytande fattats.

3.   Om tillämpningen av protokollet avbryts ska parterna fortsätta överläggningarna för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska detta protokoll åter börja tillämpas och ersättningsbeloppet minskas tidsproportionellt i förhållande till hur länge detta protokolls tillämpning har varit avbruten.

4.   De fisketillstånd som beviljats unionsfartyg kan dras in tillfälligt samtidigt som betalningen av den ekonomiska ersättningen enligt artikel 3.2 a avbryts. Vid återupptagande ska giltighetstiden för fisketillstånden förlängas med en period som motsvarar den tid under vilken fisket har varit avbrutet.

5.   Om unionens betalning enligt artikel 3.2 a uteblir ska Elfenbenskustens myndigheter officiellt underrätta unionen om den uteblivna betalningen, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 1 i den här artikeln. Unionen ska göra lämpliga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 60 dagar efter det att den har tagit emot den officiella anmälan.

Om betalningen inte verkställts inom denna tidsfrist, utan tillräckliga skäl, får myndigheterna i Elfenbenskusten tillfälligt avbryta tillämpningen av detta protokoll i enlighet med i punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln. Tillämpningen av detta protokoll ska återupptas så snart den aktuella betalningen har gjorts.

Artikel 10

Datoriserat informationsutbyte

1.   Unionen och Elfenbenskusten åtar sig att sörja för välfungerande datorsystem för elektroniskt utbyte av samtliga uppgifter och dokument som rör genomförandet av avtalet och detta protokoll.

2.   Den elektroniska versionen av ett dokument ska i alla sammanhang anses likvärdig med pappersversionen.

3.   Unionen och Elfenbenskusten ska utan dröjsmål underrätta varandra om eventuella funktionsfel i ett datorsystem. Information och dokument knutna till genomförandet av avtalet och detta protokoll ska då automatiskt ersättas av pappersversionen.

Artikel 11

Datasekretess

Unionen och Elfenbenskusten förbinder sig att se till att alla identifikationsuppgifter rörande unionsfartyg och deras fiskeverksamhet som erhålls inom ramen för avtalet och detta protokoll alltid behandlas restriktivt, i enlighet med parternas respektive principer för sekretess och dataskydd.

Parterna ska sörja för att endast aggregerade uppgifter rörande fiske efter tonfisk i Elfenbenskustens fiskezon görs offentliga, i enlighet med de motsvarande bestämmelser som antagits av Iccat eller andra regionala eller underregionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

Uppgifter som betraktas som konfidentiella får endast användas av de behöriga myndigheterna för genomförandet av avtalet och detta protokoll.

Artikel 12

Uppsägning

1.   Om endera parten har för avsikt att säga upp detta protokoll ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då uppsägningen är tänkt att få verkan.

2.   En underrättelse enligt punkt 1 innebär att samråd mellan parterna ska inledas.

Artikel 13

Provisorisk tillämpning

Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med det att det undertecknats av parterna.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta protokoll träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

För Europeiska unionen

För Republiken Elfenbenskusten


BILAGA

VILLKOR FÖR UNIONSFARTYGS FISKEVERKSAMHET I ELFENBENSKUSTENS FISKEZON

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.   Utseende av behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna bilaga och om inte annat uttryckligen anges ska varje hänvisning till en behörig myndighet i Europeiska unionen respektive Elfenbenskusten avse följande:

För Europeiska unionen: Europeiska kommissionen, i tillämpliga fall via Europeiska unionens delegation i Elfenbenskusten.

För Elfenbenskusten: Fiskeriministeriet.

2.   Fiskezon

Elfenbenskustens myndigheter ska underrätta unionen så snart som möjligt, om de geografiska koordinaterna för Elfenbenskustens fiskezon, med utgångspunkt från baslinjen.

Unionsfartyg får bedriva fiskeverksamhet i vatten bortom tolv sjömil från baslinjen om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 3 i detta kapitel.

3.   Zoner med sjöfarts- och fiskeförbud

Elfenbenskusten ska i samband med utfärdandet av fiskelicensen meddela fartygsägarna och unionen hur de zoner där det råder sjöfarts- och fiskeförbud är avgränsade. Eventuella ändringar av zonerna ska så snart som möjligt anmälas till unionen.

4.   Bankkonto

Innan detta protokoll börjar tillämpas provisoriskt ska Elfenbenskusten meddela unionen uppgifterna om det bankkonto för Elfenbenskustens statskassa på vilket unionsfartygen ska sätta in de belopp som de ska betala inom ramen för avtalet. Kostnaderna för banköverföringar ska betalas av fartygsägarna.

KAPITEL II

FISKETILLSTÅND

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna bilaga avses med licens detsamma som fisketillstånd enligt definitionen i unionens lagstiftning.

Avsnitt 1: Tillämpliga förfaranden

1.   Villkor som måste vara uppfyllda innan en fiskelicens kan utfärdas – behöriga fartyg

Endast behöriga fartyg kan få licens för att fiska i Elfenbenskustens fiskezon. För att vara behöriga ska fartygen vara inskrivna i registret över unionens fiskefartyg och uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (1).

För att ett fartyg ska vara behörigt får fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget inte ha förbjudits att fiska i Elfenbenskustens vatten. Fartygens mellanhavanden med Elfenbenskustens myndigheter ska vara ordnade, i den bemärkelsen att de ska ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Elfenbenskusten inom ramen för fiskeavtal som slutits med unionen.

2.   Ansökan om licens

Unionens behöriga myndigheter ska, på elektronisk eller annan snabb väg, för varje fartyg som önskar bedriva fiske enligt avtalet, lämna in en ansökan till Elfenbenskustens fiskeriministerium minst 30 arbetsdagar före den begärda giltighetstidens början.

Ansökningarna ska lämnas in till fiskeriministeriet på blanketter som överensstämmer med förlagan i tillägg 1.

Licensansökan ska åtföljas av följande handlingar:

Ett bevis för att förskottet för licensens giltighetstid är betalt.

Intyg om att fartyget är sjövärdigt.

Försäkringsbevis för fartyget.

Ett nytaget färgfoto av fartyget (sett från sidan), med tydligt angivande av fartygets namn och registreringsnummer.

Illustration och detaljerad beskrivning av använda fiskeredskap.

Vid förnyelse av en licens inom ramen för detta protokoll för ett fartyg vars tekniska specifikationer inte har ändrats ska ansökan om förlängning endast åtföljas av bevis på att avgiften har betalats.

3.   Fast avgift

Den fasta avgiften ska betalas till det konto som anges av Elfenbenskustens myndigheter i enlighet med kapitel 1.4 i denna bilaga.

Avgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamn- och serviceavgifter.

4.   Preliminär förteckning över fartyg med tillstånd

När ansökningarna om fisketillstånd samt meddelandet om förskottsbetalningen har mottagits ska Elfenbenskusten upprätta en preliminär förteckning över fartyg som ansöker om tillstånd. Denna förteckning ska omedelbart skickas till unionen på elektronisk väg och till den nationella myndighet som ansvarar för fiskerikontrollen. Fartygen har rätt att fiska så snart de förts upp i den preliminära förteckningen. Fartygen ska alltid förvara en kopia av den preliminära förteckningen ombord till dess att fisketillstånd utfärdats.

5.   Utfärdande av licenser

Licenser för samtliga fartyg ska utfärdas av Elfenbenskustens fiskeriministerium inom 21 arbetsdagar efter det att den dokumentation som avses i punkt 2 i detta kapitel har mottagits, till fartygsägarna eller deras ombud, vid behov via Europeiska unionens delegation i Elfenbenskusten.

Licenserna ska gälla ett år och kan förnyas.

6.   Förteckning över fartyg med tillstånd att fiska

När licensen utfärdats ska Elfenbenskusten utan dröjsmål upprätta den definitiva förteckningen över fartyg med tillstånd att fiska i Elfenbenskustens fiskezon. Förteckningen ska omedelbart översändas till den nationella myndighet som ansvarar för fiskerikontrollen och till unionen, och ska ersätta den preliminära förteckning som nämns ovan.

7.   Överlåtelse av licens

Licensen ska utfärdas i ett visst fartygs namn och får inte överlåtas. Vid force majeure, vilket innebär förlust av ett fartyg eller att ett fartyg tvingats till långvarigt stillaliggande på grund av ett allvarligt tekniskt fel, får på unionens begäran licensen för ett fartyg ersättas med en ny licens som utfärdats för ett annat fartyg som tillhör samma fiskekategori enligt artikel 1 i detta protokoll, samma fartygsägare, samma sammanslutning av fartygsägare eller samma producentorganisation utan att någon ny avgift behöver betalas. I sådana fall ska de båda fartygens sammanlagda fångst ligga till grund för beräkningen av huruvida ytterligare betalningar ska göras.

Ägaren till det fartyg vars licens ska ersättas, eller dennes ombud, ska via Europeiska unionens delegation i Elfenbenskusten lämna tillbaka den licens som ska annulleras till Elfenbenskustens fiskeriministerium.

Den nya licensen ska börja gälla samma dag som fartygsägaren lämnar tillbaka den annullerade licensen till Elfenbenskustens fiskeriministerium. Europeiska unionens delegation i Elfenbenskusten ska underrättas om överlåtelsen av licensen.

8.   Förvaring av licensen ombord

Licensen ska alltid förvaras ombord på fartyget. Fartyg har dock rätt att fiska så snart de förts upp i den preliminära förteckning som avses i punkt 4 i detta kapitel.

9.   Stödfartyg

På begäran av unionen och efter att begäran granskats av Elfenbenskustens myndigheter, ska Elfenbenskusten tillåta att unionsfartyg som innehar fiskelicens tar hjälp av stödfartyg.

Stödfartygen får inte vara utrustade för att bedriva fiske. Stödfartygens verksamhet får varken inbegripa bränslepåfyllning eller omlastning av fångster.

Stödfartygen ska omfattas av det förfarande som styr överföring av ansökningar om fisketillstånd enligt detta kapitel, i den mån detta är tillämpligt på dem. Elfenbenskusten ska upprätta en förteckning över godkända stödfartyg och omedelbart översända den till unionen.

Stödfartygen ska erlägga en årlig avgift på 3 500 EUR.

Avsnitt 2: Avgifter och förskott

1.   Avgiften per ton som fångas i Elfenbenskustens fiskezon för notfartyg för tonfiskfiske och fartyg för fiske med ytlångrev ska vara följande:

60 EUR per ton under det första och andra året av detta protokolls tillämpning,

70 EUR per ton under det tredje, fjärde, femte och sjätte året av detta protokolls tillämpning.

2.   Licenserna ska utfärdas efter det att följande årliga fasta förskottsbelopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

a)

För notfartyg för tonfiskfiske:

7 620 EUR per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 127 ton för det första och andra året av detta protokolls tillämpning.

8 890 EUR per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 127 ton för det tredje, fjärde, femte och sjätte året av detta protokolls tillämpning.

b)

För fartyg med ytlångrev:

2 400 EUR per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 40 ton för det första och andra året av detta protokolls tillämpning.

2 800 EUR per fartyg, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 40 ton för det tredje, fjärde, femte och sjätte året av detta protokolls tillämpning.

Om en licens har en giltighetstid på mindre än ett år ska avgiftsbeloppet fastställas tidsproportionellt i förhållande till licensens giltighetstid i enlighet med ivoriansk lag. För notfartyg för tonfiskfiske, får licensens giltighetstid inte vara kortare än tolv månader.

3.   Unionen ska för varje fartyg göra en fångstavräkning och en avräkning avseende de avgifter som fartyget hade att erlägga för den föregående fiskesäsongen under det föregående kalenderåret. Unionen ska vidarebefordra dessa rapporter till myndigheterna i Elfenbenskusten senast i slutet av april det aktuella året. Elfenbenskusten får överklaga avräkningarna, på grundval av styrkande handlingar, inom 30 dagar från och med dagen för mottagandet. Vid oenighet ska parterna samråda med varandra i gemensamma kommittén. Om Elfenbenskusten inte framför några invändningar mot slutavräkningarna inom 30 dagar ska dessa anses vara godkända.

4.   Om slutavräkningen är högre än den fasta avgift som erlagts för fisketillståndet ska fartygsägarna, om de inte har några invändningar mot detta, inom 45 dagar betala mellanskillnaden till Elfenbenskusten. Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskott som anges i punkt 2 i detta avsnitt, ska det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

KAPITEL III

FÅNGSTRAPPORTERING

1.   Fiskeloggbok

Befälhavaren på ett unionsfartyg som fiskar inom ramen för avtalet ska föra en fiskeloggbok i enlighet med Iccats tillämpliga rekommendationer och resolutioner för notfartyg och ytlångrevsfartyg.

Fiskeloggboken ska fyllas i av befälhavaren för varje dag fartyget befinner sig i Elfenbenskustens fiskezon.

Befälhavaren ska varje dag i fiskeloggboken anteckna den kvantitet av varje art som anges med livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) treställiga alfabetiska kod vilken fångats och förvaras ombord, uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, antal individer. För varje huvudart ska befälhavaren även ange om ingen fångst tagits. I förekommande fall ska befälhavaren även varje dag i fiskeloggboken anteckna de kvantiteter av varje art som kastats över bord, uttryckta i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal individer.

Fiskeloggboken ska fyllas i med läsliga versaler och undertecknas av befälhavaren.

Befälhavaren ska ansvara för att de data som registreras i fiskeloggboken är korrekta.

2.   Överföring av fångstrapporter

Befälhavaren ska, efter varje fiskeresa, deklarera fartygets fångster genom att till Elfenbenskusten överlämna en elektronisk kopia av fiskeloggböckerna för den period då fartyget befunnit sig i Elfenbenskustens fiskezon. Befälhavaren ska samtidigt skicka en kopia till Centre de Recherches Océanologiques de Côte d'Ivoire (CRO) och till ett av följande forskningsinstitut:

a)

Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

b)

Instituto Español de Oceanografía (IEO).

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Om fartyget lämnar Elfenbenskustens fiskezon före fiskeresans slut utan att dessförinnan ha anlöpt någon av Elfenbenskustens hamnar ska fiskeloggboken skickas in inom sju dagar efter utresan ur Elfenbenskustens fiskezon.

Om det inte är möjligt att skicka in fångstdeklarationerna per epost kan de skickas per post eller fax.

Gällande e-postadress och telefon- och faxnummer ska meddelas av de ivorianska myndigheterna innan detta protokoll börjar tillämpas provisoriskt. Elfenbenskusten ska utan dröjsmål underrätta de berörda fartygen och unionen om varje ändring av dessa uppgifter.

Elfenbenskustens regering förbehåller sig rätten att dra in licensen för fartyg som inte följer bestämmelserna i detta kapitel till dess att alla formkrav har uppfyllts och att döma fartygsägaren till påföljd enligt Elfenbenskustens lag. Unionen och flaggmedlemsstaten ska underrättas om detta.

3.   Övergång till ett elektroniskt rapporteringssystem (ERS)

De båda parterna har enats om att, under det första året då protokollet tillämpas, sörja för en övergång till ett elektroniskt system för kommunikation och överföring av uppgifter om fiskeverksamhet, inbegripet daglig överföring av fångstdeklarationer.

Parterna är överens om att inom ramen för gemensamma kommittén tillsammans fastställa hur denna övergång ska gå till, med målsättningen att se till att systemet kan tas i bruk så snart som möjligt.

KAPITEL IV

TEKNISKA BESTÄMMELSER

De tekniska bestämmelserna, vilka ska gälla för fartyg med fiskelicens, avseendefiskezonen, fiskeredskap och arter som inte får fiskas fastställs i de tekniska specifikationerna i tillägg 2 till denna bilaga.

Fartygen ska följa de bestämmelser och rekommendationer som antagits av Iccat för regionen vad gäller fiskeredskap och anordning som samlar fisk, tekniska specifikationer för dessa och alla andra tekniska bestämmelser som gäller för fiskeverksamheten.

KAPITEL V

UPPFÖLJNING, KONTROLL OCH ÖVERVAKNING

Avsnitt I: Kontroll och inspektion

1.   Inträde i och utträde ur fiskezonen

1.1

Minst tre timmar innan ett unionsfartyg har för avsikt att inträda i eller utträda ur Elfenbenskustens fiskezon ska det meddela detta till de behöriga myndigheter i Elfenbenskusten som har ansvaret för fiskerikontrollen.

I samband med anmälan av inträdet eller utträdet ska fartyget särskilt meddela följande:

i)

Datum och klockslag och position för det beräknade in- eller utträdet.

ii)

Kvantiteten av samtliga arter som medförs ombord, angiven med respektive arts treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, vid behov, i antal individer.

iii)

Produkternas art och presentationsform.

1.2

De meddelanden som avses i punkt 1.1 ska företrädesvis skickas per e-post, eller i annat fall, per fax. Elfenbenskusten ska utan dröjsmål bekräfta mottagandet.

1.3

Fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat de behöriga myndigheterna i Elfenbenskusten ska betraktas som fartyg som bryter mot gällande bestämmelser.

2.   Inspektionsförfaranden

2.1

Befälhavare på unionsfartyg som bedriver fiske i Elfenbenskustens fiskevatten ska låta vederbörligen bemyndigade tjänstemän från Elfenbenskusten med ansvar för att kontrollera fiskeverksamheten fullgöra sina uppgifter, såvida dessa kan identifiera sig som sådana.

2.2

Tjänstemännen ska inte stanna ombord längre än tjänsteutövningen kräver.

Efter varje avslutad inspektion ska de auktoriserade inspektörerna upprätta en inspektionsrapport. Unionsfartygets befälhavare ska ha rätt att föra in sina anmärkningar i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av unionsfartygets befälhavare. Befälhavarens undertecknande av inspektionsrapporten ska inte påverka fartygsägarens rätt att försvara sig vid ett eventuellt överträdelseförfarande. Om befälhavaren vägrar att skriva under dokumentet måste han eller hon motivera detta skriftligen, och inspektören ska göra anteckningen ”vägrat underteckna”. De auktoriserade inspektörerna ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till unionsfartygets befälhavare innan de lämnar fartyget.

2.3

Elfenbenskusten får tillåta unionen att delta i inspektionerna som observatör.

3.   Övervakningssamarbete i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske

I syfte att stärka övervakningen av fisket på öppet hav och för att beivra IUU-fiske ska unionsfiskefartygen meddela om de upptäcker att ett fartyg som inte är upptaget i förteckningen över fartyg som får fiska i Elfenbenskusten fiskezon befinner sig i dess fiskezon.

4.   Landning och omlastning

4.1

Unionsfartyg som vill landa eller lasta om fångst i Elfenbenskustens vatten får endast göra detta i någon av Elfenbenskustens hamnar eller på redden utanför dem.

4.2

Fartygens ägare ska minst 24 timmar i förväg meddela de behöriga myndigheterna i Elfenbenskusten följande uppgifter:

De landande eller omlastande fiskefartygens namn.

Vid omlastning, mottagarfartygets namn, Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) nummer och flaggstat.

Vikt i ton för varje art som ska landas eller omlastas.

Dag och plats för landningen eller omlastningen.

4.3

Vid omlastning ska fartygens befälhavare lämna in fångstdeklarationerna till de behöriga myndigheterna i Elfenbenskusten.

4.4

Befälhavare på unionsfartyg som deltar i landning eller omlastning i en hamn i Elfenbenskusten ska låta inspektörer som är vederbörligen bemyndigade och kan identifiera sig som inspektörer kontrollera landningen eller omlastningen. Efter varje inspektion ska en kopia av rapporten ges till befälhavaren.

Avsnitt II: Satellitbaserat kontrollsystem för fartyg

1.   Fartygens positionsrapporter

När ett unionsfartyg som innehar en licens befinner sig i Elfenbenskustens fiskezon ska det vara utrustat med ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS) som möjliggör automatisk och kontinuerlig positionsrapportering varje timma till flaggstatens centrum för fiskerikontroll (Fisheries Monitoring Center – FMC).

Positionsrapporterna ska överensstämma med specifikationerna för fartygens geografiska position enligt Iccats rekommendationer. Dessa positionsrapporter ska konfigureras enligt det format som anges i Iccats normer.

Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska sörja för automatisk databehandling och, vid behov, elektronisk överföring av positionsrapporterna. Positionsrapporterna ska registreras på ett säkert sätt och sparas under tre år.

2.   Överföring av positionsrapporter om VMS-systemet slutar att fungera

Befälhavaren ska säkerställa att VMS-systemet ständigt är fullt funktionsdugligt och att positionsrapporterna överförs på ett korrekt sätt till flaggstatens centrum för fiskerikontroll.

Vid funktionsfel ska fartygets VMS-system repareras eller bytas ut inom en månad. Efter tidsfristens utgång ska fartyget inte längre ha rätt att fiska i Elfenbenskustens fiskezon.

Fartyg med ett defekt VMS-system som fiskar i Elfenbenskustens fiskezon ska överföra sina positionsrapporter via e-post, radio eller fax till flaggstatens centrum för fiskerikontroll minst var fjärde timme och meddelandena ska innehålla all obligatorisk information enligt punkt 1.

3.   Säker överföring av positionsrapporter till Elfenbenskusten

Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt överföra de berörda fartygens positionsrapporter till Elfenbenskustens centrum för fiskerikontroll.

Flaggmedlemsstatens och Elfenbenskustens respektive centrum för fiskerikontroll ska utbyta elektroniska kontaktadresser och utan dröjsmål underrätta varandra om varje ändring av dessa adresser.

Elfenbenskustens centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll och unionen om varje avbrott i den kontinuerliga positionsrapporteringen från ett fartyg som innehar licens, om det aktuella fartyget inte har anmält utträde ur Elfenbenskustens fiskezon.

4.   Funktionsfel i kommunikationssystemet

Elfenbenskusten ska säkerställa att dess elektroniska utrustning är kompatibel med den utrustning som används av flaggstatens centrum för fiskerikontroll och ska informera unionen så snart det uppstår funktionsfel i överföringen och mottagandet av positionsrapporter, för att finna en teknisk lösning på problemet som så snart som möjligt. Vid oenighet ska förlikning inledas i gemensamma kommittén.

Befälhavaren ska betraktas som ansvarig om det visar sig att fartygets VMS-system har manipulerats i syfte att störa dess funktion eller förfalska positionsrapporterna. Varje överträdelse ska leda till sanktioner i enlighet med Elfenbenskustens lagstiftning.

5.   Ändring av rapporteringsfrekvensen

Vid misstanke om överträdelse stödd av välgrundade fakta får Elfenbenskusten, med kopia till unionen, begära att flaggstatens centrum för fiskerikontroll minskar sändningsintervallet för fartygets positionsrapporter till ett intervall om 30 minuter under en fastställd utredningsperiod. Bevismaterialet ska skickas av Elfenbenskusten till flaggstatens centrum för fiskerikontroll och till unionen. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål börja sända positionsrapporter till Elfenbenskusten enligt den nya rapporteringsfrekvensen.

Vid den fastställda utredningsperiodens slut ska Elfenbenskusten omedelbart underrätta flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och unionen om detta och därefter om en eventuell uppföljning.

KAPITEL VI

PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1.   Unionsfartygsägarna åtar sig att anställa medborgare från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) på följande villkor och inom följande gränser:

a)

För flottan av notfartyg för tonfiskfiske gäller att minst 20 % av de sjömän som påmönstras under fiskesäsongen för tonfisk i tredjelandets fiskezon ska ha sitt ursprung i AVS-staterna.

b)

För flottan av fartyg för fiske med ytlångrev gäller att minst 20 % av de sjömän som påmönstras under fiskesäsongen i tredjelands fiskezon ska vara AVS-sjömän.

2.   Fartygsägarna ska bemöda sig om att i första hand mönstra på sjömän som är medborgare i Elfenbenskusten.

3.   Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som anställs på unionsfartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

4.   Anställningsavtal för AVS-sjömän ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen eller deras fackföreningar eller ombud. De undertecknande parterna ska ges varsin kopia. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av det tillämpliga sociala trygghetssystemet i Elfenbenskusten och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

5.   AVS-sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras ombud ska komma överens om lönen med sjömännen, deras fackföreningar eller deras ombud. AVS-sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i de länder de kommer ifrån och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

6.   Sjömän som anställs på unionsfartyg ska anmäla sig hos det utsedda fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, ska fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

7.   Om fartyget inte är på plats i den överenskomna hamnen på den tidpunkt som fastställts för den ivorianska sjömannens ombordstigning ska fartygsägaren betala ersättning för den tid som sjömannen väntar i hamnen (kost, logi etc.) till ett schablonbelopp på 80 EUR per dag.

8.   Om sjömannen från Elfenbenskusten inte stiger i land i en hamn i Elfenbenskusten ska fartygsägaren säkerställa att sjömannens återresa till Elfenbenskusten sker så snabbt som möjligt och stå för resekostnaderna.

9.   Fartygsägarna ska varje år meddela alla uppgifter angående de påmönstrade sjömännen. Denna information ska inbegripa uppgift om antalet sjömän som är medborgare i

a)

unionen,

b)

ett AVS-land, med uppdelning på medborgare i Elfenbenskusten och övriga AVS-medborgare,

c)

ett land som varken tillhör AVS-länderna eller unionen.

10.   Fartygsägaren får välja vilka sjömän som ska påmönstras från en förteckning som förs av Elfenbenskustens sjöfartsdirektorat (Direction des Gens de mer de Côte d'Ivoire). Beträffande de ivorianska sjömän som redan arbetar ombord på unionsfartyg ska befälhavaren lämna in en förteckning över de sjömännen till Elfenbenskustens sjöfartsdirektorat och bifoga kopior av deras identitetshandlingar.

KAPITEL VII

OBSERVATÖRER

1.   Observation av fiskeverksamhet

I avvaktan på att ett regionalt observatörssystem kommer till stånd ska de fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Elfenbenskustens fiskezon i stället för regionala observatörer ta ombord observatörer som har utsetts av de behöriga myndigheterna i Elfenbenskusten i enlighet med reglerna i detta kapitel och dessa ska utföra de uppgifter som anges i punkt 4 i detta kapitel.

2.   Utsedda fartyg och observatörer

Elfenbenskusten ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör samt en förteckning över de observatörer som utsetts. Förteckningarna ska hållas uppdaterade. De ska sändas till unionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

Elfenbenskusten ska i samband med att licensen utfärdas, dock senast 15 dagar före det datum som planerats för ombordtagande av en observatör, meddela de berörda fartygsägarna eller deras ombud namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på fartyget.

Observatören ska vara ombord så länge fiskeresan varar. På uttrycklig begäran från Elfenbenskusten kan dock denna vistelse fördelas på flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden för ett visst fartygs fiskeresor. Begäran ska framföras av Elfenbenskusten samtidigt som landet meddelar namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på det berörda fartyget.

3.   Villkor för ombordstigning och landstigning

Villkoren för observatörens ombordstigning ska fastställas i samråd mellan fartygsägaren eller dennes ombud och Elfenbenskusten.

När fartygsägaren meddelats förteckningen över utvalda fartyg ska observatören tas ombord i den hamn som fartygsägaren väljer och vid början av den första fiskeresan i Elfenbenskustens fiskezon.

Fartygsägarna ska inom två veckor och med tio dagars varsel meddela vilken dag och i vilken hamn i underregionen de tänker ta ombord observatörer.

Om observatören tas ombord i en hamn utanför Elfenbenskusten, ska observatörens resekostnader betalas av fartygsägaren.

Om observatören inte har infunnit sig på överenskommen plats tolv timmar efter utsatt tid, ska fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

Befälhavaren ska göra allt denne kan för att garantera observatörens fysiska säkerhet och välbefinnande vid tjänsteutövningen.

Observatören ska ha tillgång till de hjälpmedel denne behöver för sin tjänsteutövning. Befälhavaren ska ge observatörerna tillgång till de kommunikationsmedel som de behöver för att kunna utföra sina uppgifter, till de handlingar som är direkt förknippade med fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta observatörernas tjänsteutövning.

Fartygsägaren ska stå för observatörernas kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner, med hänsyn till de praktiska möjligheterna på fartyget.

Observatörens lön och de sociala avgifterna för denne ska betalas av Elfenbenskusten.

4.   Observatörens uppgifter

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatören ska ha följande uppgifter när fartyget bedriver fiskeverksamhet i Elfenbenskustens vatten:

Observera fartygens fiskeverksamhet.

Kontrollera fartygens position vid fiske.

Göra biologisk provtagning inom ramen för vetenskapliga program.

Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

Kontrollera uppgifterna i fiskeloggboken om fångsterna i Elfenbenskustens vatten.

Kontrollera bifångsternas procentandel och göra en uppskattning av hur stora mängder av säljbara fiskarter som kastas överbord.

Meddela fiskeuppgifterna på lämpligt sätt till sin behöriga myndighet, även hur stora kvantiteter som finns ombord av fångster och bifångster.

5.   Observatörens skyldigheter

Observatören ska under sin vistelse på fartyget

vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att hans eller hennes ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte avbryter eller hindrar fisket,

respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar,

när observationsperioden är avslutad och innan fartyget lämnas ska observatören upprätta en aktivitetsrapport som ska skickas till de behöriga myndigheterna med kopia till unionen. Observatören ska underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren, som får lägga till, eller låta lägga till, de synpunkter som han eller hon anser nödvändiga och signera dessa. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare när den vetenskapliga observatören går i land.

6.   Fast avgift

I samband med att det årliga förskottet erläggs för fiskelicensen ska fartygsägaren till Elfenbenskusten betala en årlig fast avgift på 400 EUR per fartyg, vilken är avsedd att bidra till kostnaderna för ta ombord observatörer från Elfenbenskusten på unionsfartyg.

KAPITEL VIII

ÖVERTRÄDELSER

1.   Behandling av överträdelser

Myndigheterna i Elfenbenskusten ska inom 24 timmar anmäla varje överträdelse som begås av ett unionsfiskefartyg som innehar en licens i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga till unionen. En rapport om överträdelsen ska skickas till unionen och flaggmedlemsstaten inom sju arbetsdagar.

2.   Omdirigering – informationsmöte

Varje unionsfartyg som misstänkts för att ha begått en överträdelse kan tvingas avbryta fiskeverksamheten och, om fartyget befinner sig till havs, tvingas gå till en hamn i Elfenbenskusten.

Elfenbenskusten ska inom högst 24 timmar underrätta unionen om varje omdirigering av ett unionsfiskefartyg som innehar en fiskelicens. Underrättelsen ska åtföljas av bevismaterialet rörande den anmälda överträdelsen.

Innan åtgärd vidtas mot fartyget, befälhavaren, besättningen eller lasten, undantaget åtgärder för att säkra bevis, ska Elfenbenskusten på unionens begäran inom en dag från och med underrättelsen om omdirigeringen av fartyget organisera ett informationsmöte för att klargöra de förhållanden som lett till åtgärderna och presentera de eventuella följderna. En företrädare för fartygets flaggstat får närvara vid informationsmötet.

3.   Sanktioner för överträdelser – förlikningsförfarande

Sanktionerna för den konstaterade överträdelsen ska fastställas av Elfenbenskusten i enlighet med Elfenbenskustens lagstiftning.

Om överträdelsen påkallar ett rättsligt förfarande kan, innan det rättsliga förfarandet inleds och förutsatt att ingen brottslig handling begåtts, ett förlikningsförfarande mellan Elfenbenskusten och fartygsägaren eller dennes ombud inledas i syfte att fastställa sanktionernas art och storlek. Företrädare för fartygets flaggstat och företrädare för unionen får delta i förlikningsförfarandet. Förlikningsförfarandet ska avslutas senast tre dagar efter anmälan av omdirigeringen av fartyget.

4.   Rättsligt förfarande – bankgaranti

Om förlikningsförfarandet misslyckas och överträdelsen anhängiggörs vid behörig domstol, ska ägaren till det fartyg som är ansvarigt för överträdelsen ställa en bankgaranti hos en bank som anges av Elfenbenskusten och garantibeloppet, vars storlek ska fastställas av Elfenbenskusten, ska täcka kostnaderna för omdirigeringen av fartyget, det uppskattade bötesbeloppet och eventuell kompensationsersättning. Bankgarantin ska blockeras till dess att det rättsliga förfarandet har avslutats.

Bankgarantin ska utan dröjsmål frisläppas och återlämnas till fartygsägaren i enlighet med nedanstående, så snart avgörandet har meddelats och i enlighet med följande:

a)

Hela garantibeloppet om ingen sanktion har utdömts.

b)

Återstående belopp, om sanktionen är böter och bötesbeloppet är lägre än bankgarantin.

Elfenbenskusten ska underrätta unionen om resultaten av det rättsliga förfarandet inom sju arbetsdagar efter det att avgörandet har meddelats.

5.   Frisläppande av fartyget och besättningen

Fartyget och dess besättning får lämna hamnen enligt följande:

a)

Så snart de förpliktelser som följer av förlikningen har fullgjorts, eller

b)

så snart bankgarantin har ställts.

Tillägg

1.

Blankett för licensansökan

2.

Tekniska specifikationer

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).

Tillägg 1

Image Text av bilden

Tillägg 2

Tekniska specifikationer

NOTFARTYG FÖR TONFISKFISKE MED FRYSANLÄGGNING OCH FARTYG FÖR FISKE MED YTLÅNGREV

1.   Fiskezon:

Utanför 12 sjömil från baslinjen.

2.   Tillåtet redskap:

 

Not

 

Ytlångrev

3.   Förbjudna arter:

I enlighet med konventionen om skydd av flyttande vilda djur och Iccats resolutioner är det förbjudet att fiska brugd (Cetorhinus maximus), vithaj (Carcharodon carcharias), storögd rävhaj (Alopias superciliosus), hajar av familjen hammarhajar (Sphyrnidae) (utom skovelhuvad hammarhaj), årfenhaj (Carcharhinus longimanus), silkeshaj (Carcharhinus falciformis), sandtigerhaj (Carcharias taurus) och gråhaj (Galeorhinus galeus).

Parterna ska samråda i gemensamma kommittén för att uppdatera denna förteckning på grundval av vetenskapliga rekommendationer.

4.   Fartygsägarnas avgifter:

4.1

Tilläggsavgift per ton fångst

60 EUR per ton för protokollets två första tillämpningsår och 70 EUR per ton för de efterföljande åren.

4.2

Årlig fast avgift:

För notfartyg för tonfiskfiske, 7 620  EUR för protokollets två första tillämpningsår och 8 890  EUR för de efterföljande åren.

För fartyg med ytlångrev, 2 400  EUR för protokollets två första tillämpningsår och 2 800  EUR för de efterföljande åren.

4.3

Fast avgift avseende observatörer:

400 EUR per fartyg och år

4.4

Avgift per stödfartyg:

3 500  EUR per fartyg och år

5.

Antal fartyg med tillstånd att fiska

28 notfartyg för tonfiskfiske

8 ytlångrevsfartyg


FÖRORDNINGAR

31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/21


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1070

av den 26 juli 2018

om ändring av förordning (EU) 2017/1970 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2017/1970 (1) fastställs bland annat fiskemöjligheter för sill/strömming i Ices delsektioner 30–31 (nedan kallat beståndet av sill/strömming i Bottniska viken) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (2).

(2)

Förordning (EU) 2016/1139 har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/976 (3) när det gäller beståndet av sill/strömming i Bottniska viken, med hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen som tillhandahållits av Ices.

(3)

Efter ändringen av förordning (EU) 2016/1139 bör fiskemöjligheterna för beståndet av sill/strömming i Bottniska viken ökas.

(4)

Förordning (EU) 2017/1970 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Den huvudsakliga fiskesäsongen för sill/strömming med bottengarn inleds i maj. För att medlemsstaterna ska fördela fiskemöjligheterna på nationell nivå så snart som möjligt, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EU) 2017/1970 ska uppgifterna för sill/strömming i Ices delsektioner 30–31 ersättas med följande:

Art:

Sill/Strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 30–31

(HER/30/31.)

Finland

78 351

 

 

Sverige

17 215

 

 

Unionen

95 566

 

 

TAC

95 566

 

Analytisk TAC”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) 2017/1970 av den 27 oktober 2017 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2017/127 (EUT L 281, 31.10.2017, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/976 av den 4 juli 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön (EUT L 179, 16.7.2018, s. 76).


31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/23


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1071

av den 30 juli 2018

om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2018/468

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (1), särskilt artikel 2.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 mars 2018 antog rådet genomförandeförordning (EU) 2018/468 (2) om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001, varvid en uppdaterad förteckning fastställdes över personer, grupper och enheter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig (nedan kallad förteckningen).

(2)

Där det varit praktiskt möjligt har rådet tillhandahållit samtliga personer, grupper och enheter redogörelser för skälen till att de har upptagits på förteckningen.

(3)

I ett meddelande som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning informerade rådet personerna, grupperna och enheterna på förteckningen om att det hade beslutat att låta dem kvarstå på förteckningen. Rådet informerade även de berörda personerna, grupperna och enheterna om att de av rådet kunde begära en redogörelse för skälen till att de förts upp på förteckningen, om de inte redan hade meddelats en sådan redogörelse.

(4)

Rådet har reviderat förteckningen i enlighet med artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001. Vid revideringsarbetet beaktade rådet såväl de synpunkter som det erhållit från de berörda som den uppdaterade information som det erhållit från de behöriga nationella myndigheterna avseende statusen på nationell nivå för de individer och enheter som finns uppförda på förteckningen.

(5)

Rådet har kontrollerat att de behöriga myndigheter som avses i artikel 1.4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (3) har fattat beslut beträffande alla personer, grupper och enheter, om att dessa personer, grupper och enheter har deltagit i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp. Rådet har också konstaterat att de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga bör fortsätta att omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som anges i förordning (EG) nr 2580/2001.

(6)

Förteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och genomförandeförordning (EU) 2018/468 bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning som föreskrivs i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 återges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2018/468 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/468 av den 21 mars 2018 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1420 (EUT L 79, 22.3.2018, s. 7).

(3)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 93).


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI, Hamed (ABDULLAHI Hamed) (alias Mustafa Abdullahi), född 11.8.1960 i Iran. Passnummer: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed (AL-NASSER, Abdelkarim Huseyn Mohamed), född i Al Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed (AL YACUB, Ibrahim Salih Mohamed), född 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare.

4.

ARBABSIAR, Manssor (ARBABSIAR, Mansur) (alias Mansour Arbabsiar), född 6.3.1955 eller 15.3.1955 i Iran. Iransk och amerikansk medborgare. Passnummer: C2002515 (Iran), Passnummer: 477845448 (USA). Nationellt ID-nr: 07442833, giltigt t.o.m. 15.3.2016 (amerikanskt körkort).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, född 22.3.1988 i Zaghdraiya, Saida, Libanon, kanadensisk medborgare. Passnummer: JX446643 (Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (IZZ-AL-DIN, Hassan) (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare.

8.

MELIAD, Farah, född 5.11.1980 i Sydney (Australien), australisk medborgare. Passnummer: M2719127 (Australien)

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (MOHAMMED, Khalid Shaykh) (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Pakistan, passnummer 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), född 13.10.1976 i Pülümür (Turkiet).

11.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj [Haj] Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran-basen (militärbas), provinsen Ilam, Iran.

12.

SHAKURI, Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran.

13.

SOLEIMANI, Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född 11.3.1957 i Iran. Iransk medborgare. Passnummer: 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor.

II.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” – ”ANO” (”Abu Nidals grupp”) (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (”al-Aqsa-martyrernas brigader”).

3.

”Al-Aqsa e.V.”.

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People's Army” – ”NPA” (”Nya folkarmén”), Filippinerna.

6.

”Gama'a al-Islamiyya” (”Jamaat al-islamiyya”) (alias ”Al-Gama'a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”, ”Islamiska gruppen” – ”IG”).

7.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” (”Förtrupperna för ett islamiskt Stororienten”) – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

8.

”Hamas”, inbegripet ”Hamas-Izz al-Din al-Qassem” (”Izz al-Din al-Qassam-brigaderna”).

9.

”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”) (alias ”Hezbollah Military Wing”, ”Hizbullah Military Wing”, ”Hizbollah Military Wing”, ”Hezballah Military Wing”, ”Hisbollah Military Wing”, ”Hizbu'llah Military Wing”, ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Council” (och alla underställda enheter, inbegripet dess ”External Security Organisation”)).

10.

”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul mujahidin”) – ”HM”.

11.

”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”.

12.

”Kurdistan Workers' Party” (”Kurdistans arbetarparti”) – ”PKK” (alias ”KADEK” [”Kadek”], alias ”KONGRA-GEL” [”Kongra-Gel”]).

13.

”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”.

14.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”) (”National Liberation Army”).

15.

”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska jihad”) – ”PIJ”.

16.

”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”.

17.

”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot”) (alias ”PFLP – General Command”).

18.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” (”Folkets revolutionära befrielsefront/parti”) – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”).

19.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”).

20.

”Teyrbazen Azadiya Kurdistan” (”Kurdistans frihetsfalkar”) – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons”, alias ”Kurdistan Freedom Hawks” [”Kurdistans frihetshökar”]).

31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/27


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1072

av den 30 juli 2018

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Som en del av unionens politik för icke-erkännande av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol betraktar rådet uppförandet av Kertjbron som ytterligare en åtgärd som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(3)

Uppförandet av denna bro och den officiella invigningen av bron den 15 maj 2018 utgör viktiga symboliska steg i konsolideringen av Ryska federationens kontroll över de olagligt annekterade Krim och Sevastopol och den fortsatta isoleringen av Krimhalvön från Ukraina.

(4)

Mot bakgrund av ovanstående bör ytterligare enheter läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(5)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enheter som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen över enheter i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Förteckning över enheter som avses i artikel 1:

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”42.

AO ”Institute Giprostroymost [(Giprostrojmostinstitutet)] – Sankt Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adress:

7 Yablochkova street,

Sankt Petersburg,

197198 Ryssland

Webbplats: http://gpsm.ru

E-post: office@gpsm.ru

Giprostrojmostinstitutet har ritat Kertjbron och har därmed deltagit i uppförandet av bron, som förbinder Ryssland med den olagligt annekterade Krimhalvön. Det stöder därför befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, vilket i sin tur undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adress:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moskva,

121087 Ryssland

PJSC Mostotrest har genom sitt statliga kontrakt om underhåll av Kertjbron aktivt deltagit i uppförandet av bron, som förbinder Ryssland med den olagligt annekterade Krimhalvön. Företaget ägs dessutom av en enskild person (Arkadij Rotenberg) som redan är uppförd på förteckningen till följd av sina handlingar som undergräver Ukrainas suveränitet (person nr 92 i denna bilaga). PJSC Mostotrest stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard (skeppsvarvet JSC Zaliv)

Судостроительный завод ”Залив”

Adress:

4 Tankistov street,

298310 Kertj,

Krim

Webbplats: http://zalivkerch.com

Skeppsvarvet JSC Zaliv har aktivt deltagit i uppförandet av ny järnväg till Kertjbron, som förbinder Ryssland med den olagligt annekterade Krimhalvön. Företaget stöder därmed befästandet av integreringen av den olagliga annekteringen av Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) (Strojgazmontazj)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adress:

Prospect Vernadskogo 53,

Moskva,

119415 Ryssland

Webbplats: www.ooosgm.com

Strojgazmontazj (SGM Group) har genom sitt statliga kontrakt för uppförandet av Kertjbron aktivt deltagit i uppförandet av bron, som förbinder Ryssland med den olagligt annekterade Krimhalvön.

Företaget ägs dessutom av en enskild person (Arkadij Rotenberg) som redan är uppförd på förteckningen till följd av sina handlingar som undergräver Ukrainas suveränitet (person nr 92 i denna bilaga). Strojgazmontazj (SGM Group) stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO (Strojgazmontazj)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adress:

Barklaya street 6, building 7,

Moskva,

121087 Ryssland

Registreringsnummer: 1157746088170

Skatte-id-nummer: 7730018980

Webbplats: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-post: kerch-most@yandex.ru

Strojgazmontazj Most OOO är ett dotterföretag till huvudentreprenören Strojgazmontazj som leder projektet för uppförandet av bron över Kertjsundet. Företaget ägs dessutom av en enskild person (Arkadij Rotenberg) som redan är uppförd på förteckningen till följd av sina handlingar som undergräver Ukrainas suveränitet (person nr 92 i denna bilaga). Strojgazmontazj Most OOO stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Adress:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, länet Vologda, 160019 Ryssland

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, Sankt Petersburg 195267 Ryssland

Registreringsnummer: 1037804006811 (Ryssland)

Skatte-id-nummer: 7802059185

Webbplats: www.zaovad.com

E-post: office@zaovad.com

CJSC VAD är huvudentreprenör för uppförandet av Tavridamotorvägen på Krim, för vägen över Kertjbron och för tillfartsvägarna till transportpassagen över Kertjsundet. Tavridamotorvägen kommer att ge tillträde till transporter till Krim genom ett system av nybyggda vägar som fungerar som primär anslutning till Kertjbron. CJSC VAD stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018”


31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/30


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1073

av den 30 juli 2018

om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2016/44 av den 18 januari 2016 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011 (1), särskilt artikel 21.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2016 antog rådet förordning (EU) 2016/44.

(2)

I enlighet med artikel 21.6 i förordning (EU) 2016/44 har rådet sett över förteckningen över uppförda personer och enheter i bilaga III till den förordningen.

(3)

Rådet konstaterade att en person bör avföras från förteckningen över personer och enheter i bilaga III till förordning (EU) 2016/44.

(4)

Bilaga III till förordning (EU) 2016/44 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) 2016/44 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 12, 19.1.2016, s. 1.


BILAGA

I förordning (EU) 2016/44, bilaga III (”Förteckning över de fysiska och juridiska personer och enheter som avses i artikel 6.2”), del A (Personer), ska post nr 3 (om ASHKAL, Umar) utgå och de kvarvarande posterna omnumreras i enlighet därmed.


31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/32


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1074

av den 30 juli 2018

om genomförande av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007 (1), särskilt artikel 47.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 augusti 2017 antog rådet förordning (EU) 2017/1509.

(2)

I enlighet med artikel 47a.1 i förordning (EU) 2017/1509 har rådet sett över förteckningarna över personer och enheter i bilagorna XV, XVI, XVII och XVIII till den förordningen.

(3)

Rådet konstaterade att vissa uppgifter avseende de personer och enheter som är uppförda på förteckningen i bilagorna XV och XVI till förordning (EU) 2017/1509 bör uppdateras.

(4)

Bilagorna XV och XVI till förordning (EU) 2017/1509 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna XV och XVI till förordning (EU) 2017/1509 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 224, 31.8.2017, s. 1.


BILAGA

1.   

Bilaga XV till förordning (EU) 2017/1509, under rubriken ”a) Fysiska personer som är uppförda på förteckningen i enlighet med artikel 34.4 a”, ska ändras på följande sätt:

a)

De befintliga posterna ska omnumreras till 1–30.

b)

Följande poster ska ersättas enligt följande:

 

Namn

(och eventuella alias)

Identifieringsuppgifter

Datum för uppförande på förteckningen

Skäl

”3.

HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)

Födelsedatum: 1934

Födelseort: Manchuriet, Kina.

22.12.2009

Fältmarskalk i koreanska folkarmén sedan april 2016. F.d. vice direktör för avdelningen för allmän politik inom koreanska folkarmén (militär rådgivare åt framlidne Kim Jong-Il). Vald till ledamot i Koreas arbetarpartis centralkommitté i maj 2016 vid Koreas arbetarpartis sjunde kongress, där Koreas arbetarparti antog ett beslut om att fortsätta med Nordkoreas kärntekniska program.

6.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong, PAK Jae Gyong)

Födelsedatum: 1933

Passnummer: 554410661

22.12.2009

F.d. vice direktör för avdelningen för allmän politik inom folkrepublikens försvarsmakt och f.d. vice direktör för folkrepublikens försvarsmakts logistikkontor (militär rådgivare åt framlidne Kim Jong-Il). Närvarande vid Kim Jong-uns inspektion av Strategic Rocket Force of the Korean People's Army. Ledamot i Koreas arbetarpartis centralkommitté.

16.

KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)

Födelsedatum: 20.7.1941

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

20.5.2016

F.d. direktör för avdelningen för allmän politik inom koreanska folkarmén. Generalmajor i koreanska folkarmén, rektor vid Kim Il-sungs militärhögskola, f.d. ledamot av Koreas arbetarpartis centrala militära kommission som är ett huvudorgan för nationella försvarsfrågor i Nordkorea. I denna egenskap ansvarig för stöd till eller främjande av Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen.

18.

KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)

Födelsedatum: 7.1.1945

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

Passnummer: 745310010

20.5.2016

General. Förste vice direktör för avdelningen för allmän politik inom koreanska folkarmén. F.d. direktör för avdelningen för statens säkerhet. F.d. minister för statens säkerhet. Ledamot av Koreas arbetarpartis centrala militära kommission och nationella försvarskommissionen, som var ett huvudorgan för nationella försvarsfrågor i Nordkorea innan den genom en reform omvandlades till kommissionen för statliga frågor; dessa båda kommissioner är huvudorgan för nationella försvarsfrågor i Nordkorea. I denna egenskap ansvarig för stöd till eller främjande av Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen.

21.

SON Chol-ju (alias SON Chol Ju)

 

20.5.2016

Generalöverste i koreanska folkarmén. Vice direktör med ansvar för organiseringen av Koreas folkarmé och f.d. politisk direktör för flygvapnet och luftvärnet, som övervakar utvecklingen av moderniserade luftvärnsrobotar. I denna egenskap ansvarig för stöd till eller främjande av Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen.”.

2.   

I bilaga XV till förordning (EU) 2017/1509, under rubriken ”b) Juridiska personer, enheter och organ som är uppförda på förteckningen i enlighet med artikel 34.4 a”, ska de befintliga posterna omnumreras till 1–5.

3.   

Bilaga XV till förordning (EU) 2017/1509, under rubriken ”c) Fysiska personer som är uppförda på förteckningen i enlighet med artikel 34.4 b”, ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska ersättas enligt följande:

 

Namn

(och eventuella alias)

Identifieringsuppgifter

Datum för uppförande på förteckningen

Skäl

”10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, Kim Tcheul-hy)

Födelsedatum: 11.5.1950

Födelseort: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy har tillsammans med sin make KIM Yong Nam, sin son KIM Su Gwang och sin svärdotter KIM Kyong Hui medverkat i en form av bedrägliga finansiella metoder som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen. Hon var innehavare av flera bankkonton i unionen som hennes son KIM Su Gwang öppnat i hennes namn. Hon var också involverad i flera banköverföringar från svärdottern KIM Kyong Huis konton till bankkonton utanför unionen.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Födelsedatum: 18.8.1976

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

20.4.2018

KIM Su Gwang har av expertpanelen identifierats som agent vid underrättelsetjänsten (Reconnaissance General Bureau), en enhet som är uppförd på FN:s förteckning. Han och hans far KIM Yong Nam har av expertpanelen identifierats som medverkande i en form av bedrägliga finansiella metoder som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen. KIM Su Gwang har öppnat ett flertal bankkonton i flera medlemsstater, även i sina familjemedlemmars namn. Han har under sin tid som diplomat varit involverad i flera stora banköverföringar till bankkonton i unionen eller till konton utanför unionen, bland annat till konton i makan KIM Kyong Huis namn.”.

b)

Posterna ska omnumreras till 1–6.

4.   

I bilaga XVI till förordning (EU) 2017/1509, under rubriken ”Förteckning över personer, enheter eller organ som avses i artikel 34.1 och 34.3”, underrubrik ”a) Fysiska personer”, ska följande post ersättas enligt följande:

 

Namn

(och eventuella alias)

Identifieringsuppgifter

Datum för uppförande på förteckningen

Skäl

”4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Passnummer: 563410192

Diplomat vid Nordkoreas ambassad i Angola

Födelsedatum: 30.4.1975

22.1.2018

Företrädare för Green Pine Associated Corporation i Angola och nordkoreansk diplomat ackrediterad i Angola.

Green Pine har förts upp på FN-förteckningen på grund av verksamhet som innebär brott mot FN:s vapenembargo. Green Pine har även förhandlat om kontrakt för upprustning av angolanska militära fartyg i strid med de förbud som införts genom FN:s säkerhetsråds resolutioner.”.


31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1075

av den 27 juli 2018

om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, som verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 22.1 jämförd med artikel 20.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2005/2/EG (2) togs Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som har tagits upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, enligt del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 31 juli 2018.

(4)

En ansökan om förnyelse av godkännandet av Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, lämnades in i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (5) inom den tidsfrist som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökanden lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012. Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten sammanställde en förnyad bedömningsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 25 november 2016.

(7)

Myndigheten skickade den förnyade bedömningsrapporten till sökanden och medlemsstaterna för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. Myndigheten gjorde även den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten.

(8)

Den 20 november 2017 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats (6) om huruvida Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kommissionen lade fram utkastet till rapport om förnyelse av Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, till ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 23 mars 2018.

(9)

Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på rapporten om förnyelse.

(10)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller Ampelomyces quisqualis, stam AQ10.

(11)

Riskbedömningen i samband med förnyelsen av godkännandet av Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, bygger på ett begränsat antal representativa användningsområden, vilka dock inte begränsar de användningsområden för vilka växtskyddsmedel som innehåller Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, får godkännas. Begränsningen till användning endast som fungicid bör därför inte bibehållas.

(12)

Kommissionen fann vidare att Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, är ett verksamt ämne med låg risk enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 1107/2009. Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009. Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, är en mikroorganismstam som mot bakgrund av de avsedda användningsområdena förväntas utgöra en låg risk för människor, djur och miljö. Vidare är Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, en mikroorganismstam (svamp) som inte är patogen för människor och som inte heller är besläktad med någon känd patogen för människor, djur eller växter och som inte är känd för någon multiresistens mot antimikrobiella medel i human- eller veterinärmedicin.

(13)

Godkännandet av Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, som ämne med låg risk bör därför förnyas.

(14)

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att införa vissa villkor.

(15)

I enlighet med artikel 20.3 i förordning (EG) nr 1107/2009, jämförd med artikel 13.4 i samma förordning, bör bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ändras i enlighet med detta.

(16)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/841 (7) förlängdes godkännandeperioden för Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, till den 31 juli 2018 för att förnyelseförfarandet skulle kunna slutföras innan godkännandet för ämnet löper ut. Med hänsyn till att godkännandet av det verksamma ämnet löper ut den 31 juli 2018 bör denna förordning träda i kraft den 1 augusti 2018.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förnyelse av godkännandet av verksamt ämne

Godkännandet av det verksamma ämnet Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, enligt specifikationen i bilaga I, förnyas, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2005/2/EG av den 19 januari 2005 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa Ampelomyces quisqualis och Gliocladium catenulatum som verksamma ämnen (EUT L 20, 22.1.2005, s. 15).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5078, [24 s.], doi:10.2903/j.efsa.2017.5078, tillgänglig på www.efsa.europa.eu

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/841 av den 17 maj 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, Ampelomyces quisqualis stam: AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxinil, karfentrazonetyl, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stam: J1446, imazamox, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, metoxifenozid, milbemektin, oxasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pymetrozin, S-metolaklor och trifloxistrobin (EUT L 125, 18.5.2017, s. 12).


BILAGA I

Trivialnamn, Identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Ampelomyces quisqualis, stam AQ10

Ej tillämpligt

Högsta halt livsdugliga sporer:

3,0 × 1012 CFU/kg

1 augusti 2018

1 augusti 2033

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i rapporten om förnyelse av Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet för de personer som hanterar växtskyddsmedlet, detta med hänsyn till att mikroorganismer i sig betraktas som potentiellt sensibiliserande, och de ska se till att lämplig personlig skyddsutrustning är ett krav för användning.

Producenten ska säkerställa strikt bevaring av miljöförhållanden och analyser av kvalitetskontrollen under tillverkningsprocessen.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A ska uppgifterna om Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, utgå.

2.

I del D ska följande post läggas till:

Nummer

Trivialnamn, Identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”14

Ampelomyces quisqualis, stam AQ10

Ej tillämpligt

Högsta halt livsdugliga sporer:

3,0 × 1012 CFU/kg

1 augusti 2018

1 augusti 2033

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i rapporten om förnyelse av Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet för de personer som hanterar växtskyddsmedlet, detta med hänsyn till att mikroorganismer i sig betraktas som potentiellt sensibiliserande, och de ska se till att lämplig personlig skyddsutrustning är ett krav för användning.

Producenten ska säkerställa strikt bevaring av miljöförhållanden och analyser av kvalitetskontrollen under tillverkningsprocessen.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1076

av den 30 juli 2018

om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen isofluran med avseende på MRL-värden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 470/2009 ska gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning fastställas i en förordning.

(2)

I tabell 1 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (2) anges farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel.

(3)

Isofluran är redan upptaget i den tabellen som en tillåten substans för hästdjur, men endast som anestesimedel. I den befintliga posten krävs inget MRL-värde.

(4)

En ansökan om att lägga till uppgifter i den befintliga posten för isofluran så att den också omfattar svin har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

(5)

EMA rekommenderar med stöd av yttrandet från kommittén för veterinärmedicinska läkemedel att det fastställs ett MRL-värde för isofluran för svin.

(6)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 470/2009 ska EMA överväga att tillämpa de MRL-värden som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel på ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, eller de MRL-värden som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett eller flera djurslag på andra djurslag.

(7)

EMA anser att frågan om huruvida posten för isofluran bör extrapoleras till andra åldersgrupper och djurslag för närvarande inte kan bedömas på ett tillförlitligt sätt på grund av otillräckliga uppgifter.

(8)

Förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De berörda parterna bör ges en rimlig övergångsperiod så att de kan vidta de åtgärder som kan krävas för att följa det nya MRL-värdet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 september 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (EUT L 15, 20.1.2010, s. 1).


BILAGA

I tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska posten för substansen isofluran ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser (i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Isofluran

EJ TILLÄMPLIGT

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

EJ TILLÄMPLIGT

För inhalation

Narkosmedel”

Svin

MRL-värde krävs inte

EJ TILLÄMPLIGT

För inhalation, till högst 7 dagar gamla smågrisar


31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1077

av den 30 juli 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (1), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 (2) fastställs regler för tillämpningen av förordning (EU) nr 1305/2013. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (3) ändrades förordning (EU) nr 1305/2013 och de allmänna reglerna för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) förenklades. Tillämpningsföreskrifterna för förordning (EU) nr 1305/2013 bör därför ändras.

(2)

Skyldigheten att genom ett särskilt anbudsförfarande utse organ som ska tillhandahålla rådgivning har avskaffats. Genomförandebestämmelser som hänvisar till anbudsförfaranden bör därför utgå.

(3)

I förordning (EU) nr 1305/2013 har det i artikel 2 l n införts regler för gemensam etablering för unga jordbrukare och en definition av ”dag för etableringen” har lagts till i artikel 2.1 s. De bestämmelser som avser unga jordbrukare i del 1 punkt 8 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför anpassas till detta. Till följd av strykningen av artikel 57 om jordbruks- och affärsutveckling i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (4) bör dessutom bestämmelserna om affärsplanen i genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 förenklas.

(4)

Bestämmelserna om finansieringsinstrument har förenklats. Bland annat har det i artikel 49.4 i förordning (EU) nr 1305/2013 införts ett undantag från tillämpningen av urvalskriterier för insatser om stödet ges i form av finansieringsinstrument. Del 1 punkt 8 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför anpassas till detta undantag.

(5)

För att undvika onödiga administrativa bördor och i synnerhet frekventa ändringar av finansieringstabellerna är det nödvändigt att förtydliga att taket för överskridandet av de planerade Ejflu-bidrag som anges i finansieringstabellen för varje program beräknas utifrån det sammanlagda beloppet för varje åtgärd.

(6)

I artikel 39a i förordning (EU) nr 1305/2013 fastställs att stöd till jordbrukare får beviljas genom ett sektorsspecifikt inkomststabiliserande verktyg och i artikel 37 i samma förordning fastställs att stöd får beviljas jordbruksförsäkringar som täcker produktionsförluster som överskrider 20 % av den genomsnittliga årsproduktionen och som orsakats av allvarliga klimathändelser, djur- eller växtsjukdomar, angrepp av skadegörare eller en miljöolycka. I enlighet med artikel 8.1 h i förordning (EU) nr 1305/2013 bör det planerade Ejflu-bidraget och bidragsnivån anges i finansieringstabellen.

(7)

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska utgå.

2.

I artikel 8 ska punkt 1 utgå.

3.

Del 1 i bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 8 ”Beskrivning av de utvalda åtgärderna” ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

”c)

Omfattning, stödnivå, stödberättigade stödmottagare samt, i tillämpliga fall, metod för beräkning av stödbelopp eller stödnivå, uppdelad per delåtgärd och/eller typ av insats när så krävs. För varje typ av insats, en specificering av stödberättigande kostnader, villkor för berättigande, tillämpliga belopp och stödnivåer och principer för fastställandet av urvalskriterier. När stöd ges till ett finansieringsinstrument som genomförs enligt artikel 38.4 första stycket leden a och b i förordning (EU) nr 1303/2013 ska det anges en beskrivning av typen av finansieringsinstrument, allmänna kategorier av slutmottagare, allmänna kategorier av stödberättigande kostnader och högsta stödnivå.”

ii)

I punkt 2 e ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.   Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013)

Definition av småbruk enligt artikel 19.1 a iii i förordning (EU) nr 1305/2013.

Definition av de åtgärder som avses i artikel 2.1 s i förordning (EU) nr 1305/2013 (”dag för etablering”).

Definition av övre och nedre gränser enligt artikel 19.4 femte stycket i förordning (EU) nr 1305/2013.

Särskilda villkor för stöd till unga jordbrukare som inte etablerar sig som ensam ansvarig för jordbruksföretaget i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.

Information om tillämpningen av den tidsfrist som avses i artikel 2.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.

En sammanfattning av kraven i affärsplanen.

Användning av möjligheten att kombinera olika åtgärder och genom affärsplanen ge de unga jordbrukarna tillgång till dessa åtgärder.

Områden som omfattas av diversifiering.”

iii)

I punkt 2 e ska rubriken till punkt 16 ersättas med följande:

”16.    Riskhantering (artiklarna 36–39a i förordning (EU) nr 1305/2013)

b)

Punkt 10 c ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska följande led läggas till som led v:

”v)

För de insatser som genomförts i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1305/2013 där minimiförlusttröskeln fastställts till 20 % och för insatser som genomförts i enlighet med artikel 39a i förordning (EU) nr 1305/2013, det preliminära totala unionsbidraget och den preliminära bidragsnivån.”

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”När det gäller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 36 i förordning (EU) nr 1306/2013, utbetalning vid slutbetalning som avses i artikel 37 och avslutande av räkenskaperna som avses i artikel 51 i samma förordning, ska det Ejflu-bidrag som ska betalas för det berörda programmets stödberättigande offentliga utgifter respekteras på åtgärdsnivå.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).


31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1078

av den 30 juli 2018

om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 juni 2018 till och med den 29 september 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

(2)

Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsuppgifter vilka avser utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 5 juli 2018 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av juni 2018. De uppgifterna offentliggjordes den 5 juli 2018 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

(3)

Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

(4)

Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

(5)

För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 juni 2018 till och med den 29 september 2018.

2.   För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

a)

De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

b)

De grundläggande räntedifferenserna för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

c)

För varje relevant nationell försäkringsmarknad, den volatilitetsjustering som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 juni 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


BILAGA I

Relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer för att beräkna bästa skattning, utan någon matchnings- eller volatilitetsjustering

Löptid till förfallodag (i år)

Euro

Tjeckisk krona

Dansk krona

Forint

Svensk krona

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Löptid till förfallodag (i år)

Lev

Brittiskt pund

Rumänsk leu

Zloty

Isländsk krona

Norsk krona

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Löptid till förfallodag (i år)

Schweizisk franc

Australisk dollar

Baht

Kanadensisk dollar

Chilensk peso

Colombiansk peso

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Löptid till förfallodag (i år)

Hongkongdollar

Indisk rupie

Mexikansk peso

Ny taiwanesisk dollar

Nyzeeländsk dollar

Rand

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %

3,439 %

3,869 %

6,297 %

89

3,759 %

5,922 %

6,077 %

3,446 %

3,871 %

6,287 %

90

3,762 %

5,916 %

6,066 %

3,453 %

3,873 %

6,276 %

91

3,765 %

5,910 %

6,055 %

3,459 %

3,875 %

6,266 %

92

3,768 %

5,904 %

6,044 %

3,466 %

3,877 %

6,256 %

93

3,771 %

5,898 %

6,033 %

3,472 %

3,879 %

6,246 %

94

3,774 %

5,892 %

6,022 %

3,478 %

3,880 %

6,237 %

95

3,777 %

5,886 %

6,012 %

3,484 %

3,882 %

6,227 %

96

3,780 %

5,881 %

6,002 %

3,490 %

3,884 %

6,218 %

97

3,783 %

5,875 %

5,992 %

3,496 %

3,886 %

6,209 %

98

3,786 %

5,870 %

5,982 %

3,501 %

3,887 %

6,200 %

99

3,788 %

5,864 %

5,973 %

3,507 %

3,889 %

6,192 %

100

3,791 %

5,859 %

5,964 %

3,512 %

3,890 %

6,183 %

101

3,793 %

5,854 %

5,955 %

3,517 %

3,892 %

6,175 %

102

3,796 %

5,849 %

5,946 %

3,523 %

3,894 %

6,167 %

103

3,798 %

5,844 %

5,937 %

3,528 %

3,895 %

6,159 %

104

3,801 %

5,840 %

5,928 %

3,533 %

3,897 %

6,151 %

105

3,803 %

5,835 %

5,920 %

3,538 %

3,898 %

6,143 %

106

3,806 %

5,830 %

5,912 %

3,543 %

3,899 %

6,136 %

107

3,808 %

5,826 %

5,904 %

3,547 %

3,901 %

6,128 %

108

3,810 %

5,822 %

5,896 %

3,552 %

3,902 %

6,121 %

109

3,812 %

5,817 %

5,888 %

3,556 %

3,904 %

6,114 %

110

3,814 %

5,813 %

5,880 %

3,561 %

3,905 %

6,107 %

111

3,817 %

5,809 %

5,873 %

3,565 %

3,906 %

6,100 %

112

3,819 %

5,805 %

5,865 %

3,570 %

3,908 %

6,094 %

113

3,821 %

5,801 %

5,858 %

3,574 %

3,909 %

6,087 %

114

3,823 %

5,797 %

5,851 %

3,578 %

3,910 %

6,081 %

115

3,825 %

5,793 %

5,844 %

3,582 %

3,911 %

6,074 %

116

3,827 %

5,789 %

5,837 %

3,586 %

3,912 %

6,068 %

117

3,828 %

5,785 %

5,830 %

3,590 %

3,914 %

6,062 %

118

3,830 %

5,781 %

5,824 %

3,594 %

3,915 %

6,056 %

119

3,832 %

5,778 %

5,817 %

3,598 %

3,916 %

6,050 %

120

3,834 %

5,774 %

5,811 %

3,602 %

3,917 %

6,044 %

121

3,836 %

5,771 %

5,805 %

3,605 %

3,918 %

6,038 %

122

3,838 %

5,767 %

5,798 %

3,609 %

3,919 %

6,032 %

123

3,839 %

5,764 %

5,792 %

3,613 %

3,920 %

6,027 %

124

3,841 %

5,761 %

5,786 %

3,616 %

3,921 %

6,021 %

125

3,843 %

5,757 %

5,780 %

3,619 %

3,922 %

6,016 %

126

3,844 %

5,754 %

5,775 %

3,623 %

3,923 %

6,011 %

127

3,846 %

5,751 %

5,769 %

3,626 %

3,924 %

6,006 %

128

3,848 %

5,748 %

5,763 %

3,630 %

3,925 %

6,000 %

129

3,849 %

5,745 %

5,758 %

3,633 %

3,926 %

5,995 %

130

3,851 %

5,742 %

5,752 %

3,636 %

3,927 %

5,990 %

131

3,852 %

5,739 %

5,747 %

3,639 %

3,928 %

5,985 %

132

3,854 %

5,736 %

5,742 %

3,642 %

3,929 %

5,981 %

133

3,855 %

5,733 %

5,736 %

3,645 %

3,930 %

5,976 %

134

3,857 %

5,730 %

5,731 %

3,648 %

3,931 %

5,971 %

135

3,858 %

5,727 %

5,726 %

3,651 %

3,932 %

5,967 %

136

3,859 %

5,724 %

5,721 %

3,654 %

3,933 %

5,962 %

137

3,861 %

5,722 %

5,716 %

3,657 %

3,933 %

5,958 %

138

3,862 %

5,719 %

5,711 %

3,660 %

3,934 %

5,953 %

139

3,864 %

5,716 %

5,707 %

3,663 %

3,935 %

5,949 %

140

3,865 %

5,714 %

5,702 %

3,666 %

3,936 %

5,944 %

141

3,866 %

5,711 %

5,697 %

3,668 %

3,937 %

5,940 %

142

3,867 %

5,708 %

5,693 %

3,671 %

3,938 %

5,936 %

143

3,869 %

5,706 %

5,688 %

3,674 %

3,938 %

5,932 %

144

3,870 %

5,703 %

5,684 %

3,676 %

3,939 %

5,928 %

145

3,871 %

5,701 %

5,679 %

3,679 %

3,940 %

5,924 %

146

3,872 %

5,699 %

5,675 %

3,681 %

3,941 %

5,920 %

147

3,874 %

5,696 %

5,671 %

3,684 %

3,941 %

5,916 %

148

3,875 %

5,694 %

5,667 %

3,686 %

3,942 %

5,912 %

149

3,876 %

5,692 %

5,662 %

3,689 %

3,943 %

5,908 %

150

3,877 %

5,689 %

5,658 %

3,691 %

3,944 %

5,905 %


Löptid till förfallodag (i år)

Real

Renminbi yuan

Ringgit

Rysk rubel

Singaporiansk dollar

Sydkoreansk won

1

7,160 %

2,871 %

3,531 %

7,370 %

1,743 %

1,736 %

2

8,496 %

2,938 %

3,557 %

7,463 %

1,954 %

1,871 %

3

9,264 %

3,027 %

3,600 %

7,570 %

2,080 %

1,952 %

4

10,143 %

3,121 %

3,651 %

7,669 %

2,165 %

2,003 %

5

10,733 %

3,196 %

3,697 %

7,735 %

2,240 %

2,034 %

6

11,110 %

3,244 %

3,763 %

7,828 %

2,310 %

2,056 %

7

11,364 %

3,277 %

3,837 %

7,900 %

2,370 %

2,076 %

8

11,543 %

3,299 %

3,906 %

7,989 %

2,421 %

2,097 %

9

11,640 %

3,318 %

3,967 %

8,079 %

2,470 %

2,119 %

10

11,678 %

3,338 %

4,017 %

8,142 %

2,522 %

2,141 %

11

11,663 %

3,361 %

4,058 %

8,165 %

2,581 %

2,162 %

12

11,608 %

3,385 %

4,100 %

8,155 %

2,639 %

2,182 %

13

11,524 %

3,411 %

4,149 %

8,120 %

2,690 %

2,197 %

14

11,418 %

3,436 %

4,201 %

8,067 %

2,734 %

2,208 %

15

11,296 %

3,462 %

4,254 %

8,002 %

2,769 %

2,214 %

16

11,163 %

3,487 %

4,305 %

7,928 %

2,797 %

2,216 %

17

11,023 %

3,512 %

4,351 %

7,848 %

2,821 %

2,217 %

18

10,878 %

3,535 %

4,393 %

7,764 %

2,841 %

2,221 %

19

10,730 %

3,559 %

4,429 %

7,678 %

2,861 %

2,229 %

20

10,582 %

3,581 %

4,458 %

7,591 %

2,882 %

2,244 %

21

10,435 %

3,603 %

4,480 %

7,504 %

2,905 %

2,266 %

22