ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 183

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
19 juli 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1017 av den 18 juli 2018 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2017/366 och (EU) 2017/367 om införande av slutgiltiga utjämningstullar och antidumpningstullar på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och genomförandeförordningarna (EU) 2016/184 och (EU) 2016/185 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstullen och antidumpningstullen på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1018 av den 18 juli 2018 om godkännande av en utvidgning av användningsområdet för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1)

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1019 av den 18 juli 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet oxasulfuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1)

14

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1020 av den 18 juli 2018 om antagande och uppdatering av förteckningen över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen för användning vid automatisk matchning via den gemensamma it-plattformen för Eures ( 1)

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1021 av den 18 juli 2018 om antagande av de tekniska standarder och format som är nödvändiga för den automatiska matchningen via den gemensamma it-plattformen med hjälp av den europeiska klassificeringen och interoperabiliteten mellan de nationella systemen och den europeiska klassificeringen ( 1)

20

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 2018 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) och protokoll 37 (med den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet [2018/1022]

23

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/978 av den 9 juli 2018 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( EUT L 176, 12.7.2018 )

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

19.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1017

av den 18 juli 2018

om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2017/366 och (EU) 2017/367 om införande av slutgiltiga utjämningstullar och antidumpningstullar på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och genomförandeförordningarna (EU) 2016/184 och (EU) 2016/185 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstullen och antidumpningstullen på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad den grundläggande antidumpningsförordningen), särskilt artiklarna 11.4 och 13.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (nedan kallad den grundläggande antisubventionsförordningen), särskilt artiklarna 23.6 och 24.5, och

av följande skäl:

A.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Rådet införde den 2 december 2013 antidumpnings- (3) och utjämningsåtgärder (4) på solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (nedan kallade de ursprungliga åtgärderna).

(2)

Den 11 februari 2016 utvidgade kommissionen dessa åtgärder till att även omfatta import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) som avsänts från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte, med undantag av import av produkter som tillverkats av vissa företag som särskilt anges (nedan kallade de utvidgade åtgärderna(5).

(3)

Efter översyner vid giltighetstidens utgång av de ursprungliga åtgärderna införde kommissionen den 1 mars 2017 antidumpnings- och utjämningstullar för en period på 18 månader (nedan kallade de fortsatta åtgärderna(6). Samma dag avslutade kommissionen också två partiella interimsöversyner som varit begränsade till unionens intresse (7).

(4)

Kommissionen inledde den 3 mars 2017 en partiell interimsöversyn, begränsad till de fortsatta åtgärdernas form och nivå (8). Efter denna översyn ändrade kommissionen de fortsatta åtgärderna efter offentliggörandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1570 (9), som trädde i kraft den 1 oktober 2017.

(5)

Den 8 november 2017 ändrade kommissionen de utvidgade åtgärderna genom tillägg av en ny exporterande tillverkare till förteckningen över undantagna företag som anges i artikel 1.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/184 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/185) (10).

(6)

Följaktligen är de utjämnings- och antidumpningsåtgärder som för närvarande gäller för import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte, de som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/366 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/367, med undantag av importerade produkter som tillverkats av de företag som uttryckligen undantas från de åtgärder som anges i genomförandeförordning (EU) 2016/184 och genomförandeförordning (EU) 2016/185, ändrad genom genomförandeförordning (EU) 2017/1997.

B.   FÖRFARANDE

1.   Inledande av ett förfarande

(7)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1994 (11) (nedan kallad den inledande förordningen) inledde kommissionen en översyn av de utvidgade åtgärderna i syfte att bedöma möjligheten att bevilja ett undantag från åtgärderna för Longi (Kuching) SDN.BHD (nedan kallad sökanden eller Longi Kuching), en malaysisk exporterande tillverkare av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler). Genom förordningen om inledande av översynen upphävdes också antidumpningstullen för sökanden och föreskrevs att denna import skulle registreras.

(8)

Begäran som ingavs av sökanden innehöll tillräcklig prima facie-bevisning för sökandens påstående att den var en ny exporterande tillverkare och uppfyllde kriterierna för ett undantag enligt artiklarna 11.4 och 13.4 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 23.6 i den grundläggande antisubventionsförordningen, nämligen

att företaget inte hade exporterat den produkt som översynen gäller till unionen under den undersökningsperiod som tillämpades i den undersökning som ledde till att åtgärderna utvidgades, dvs. 1 april 2014–31 mars 2015,

att det inte kringgått åtgärderna, och

att det genom avtal gjort en oåterkallelig avtalsenlig förpliktelse att exportera en betydande kvantitet till unionen.

2.   Den produkt som översynen gäller

(9)

Den produkt som översynen gäller är solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel och celler av den typ som används i solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel (cellerna har en tjocklek av högst 400 mikrometer), som avsänts från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90.

(10)

Följande produkttyper utesluts från definitionen av den produkt som översynen gäller:

Bärbara solladdare som består av färre än sex celler och som laddar batterier eller tillhandahåller el till apparater.

Solcellstunnfilmsprodukter.

Solcellsprodukter av kristallint kisel som permanent har integrerats i elektriska produkter, som inte används för energiproduktion men som förbrukar den elektricitet som produceras av de integrerade solcellerna av kristallint kisel.

Moduler eller paneler med en utgående spänning som inte överstiger 50 V likspänning och en uteffekt på högst 50 W som endast är avsedda att användas direkt som batteriladdare i system med samma spänning och effekt.

3.   Rapporteringsperiod

(11)

Rapporteringsperioden omfattade perioden 1 januari 2017–31 december 2017.

4.   Undersökning

(12)

Kommissionen underrättade Longi Kuching, unionsindustrin som företräds av den klagande i den ursprungliga undersökningen (EU ProSun) och myndigheterna i Malaysia och Folkrepubliken Kina om att översynen hade inletts.

(13)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter den bedömde som nödvändiga för översynen. Kommissionen mottog i synnerhet ett svar på frågeformulären från sökanden. Ett kontrollbesök gjordes i mars 2018 på plats hos sökanden i Malaysia.

C.   RESULTAT

(14)

Longi Kuching är en faktisk malaysisk tillverkare av solcellsmoduler av kristallint kisel och celler som bildades i januari 2016. Företaget inledde kommersiell tillverkning av moduler och celler i maj 2016.

(15)

Longi Kuching hade inte exporterat den produkt som översynen gäller till unionen under den undersökningsperiod som tillämpades i den undersökning som ledde till att åtgärderna utvidgades, dvs. 1 april 2014–31 mars 2015. Longi Kuching hade varken köpt den undersökta produkten från Kina för återförsäljning eller omlastning till unionen fram till slutet av rapporteringsperioden, dvs. den 31 december 2017. Företaget hade dock ingått ett avtal om att exportera den undersökta produkten till en kund i unionen.

(16)

Under kontrollbesöket i sökandens lokaler framgick det att avtalet hade uppfyllts och att sökanden hade levererat den undersökta produkten till en kund i Polen i november 2017. Företaget hade inte gjort någon annan försäljning i unionen till dags dato.

(17)

Sökanden är ett helägt dotterbolag till ett Hongkongbaserat företag, Longi H.K. Trading Limited, som i sin tur är helägt av det kinesiska företaget Longi Green Energy Technology Co., Ltd Det senare företaget är det slutliga moderföretaget för Longi Group, som är aktivt genom värdekedjan för Solar PV och tillverkar, bland annat plattor, göter, solceller och solcellsmoduler. Longi Group är föremål för de utjämningsåtgärder och antidumpningsåtgärder som för närvarande är i kraft i fråga om import av solcellsmoduler av kristallint kisel och celler med ursprung i Folkrepubliken Kina. Såsom anges i den inledande förordningen undersökte kommissionen noggrant detta förhållande och kontrollerade om Longi Kuching har etablerats eller använts i syfte att kringgå de ursprungliga åtgärderna.

(18)

Kommissionen fastställde att Longi Kuching är en faktisk tillverkare av den undersökta produkten med fullständig tillverkningsanläggning och med den senaste tekniken för både celler och moduler, inklusive FoU. Det hade inte deltagit i kringgående, såsom omlastning, sammansättning eller återförsäljning av solcellsmoduler och celler med ursprung i Kina till unionen.

(19)

Kommissionen drog därför slutsatsen att Longi Kuching varken hade etablerats eller använts för att kringgå de ursprungliga åtgärderna och att det kinesiska ägandet i sig inte utgjorde ett skäl för att avslå ansökan.

(20)

Mot denna bakgrund ansåg kommissionen att det inte var nödvändigt att införa ett visst övervakningsvillkor om undantaget beviljas. För att säkerställa en korrekt tillämpning av undantaget ansåg kommissionen det lämpligt att tillämpa de särskilda åtgärder som är tillämpliga på alla företag som beviljats undantag. Dessa särskilda åtgärder består i ett krav på uppvisande för medlemsstaternas tullmyndigheter av en giltig faktura som ska uppfylla kraven i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/184 och artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/185. Import som inte åtföljs av en sådan faktura ska omfattas av den utvidgade utjämnings- respektive antidumpningstullen.

(21)

Mot bakgrund av de resultat som beskrivs i skälen 13–19 drog kommissionen slutsatsen att Longi (Kuching) SDN.BHD uppfyller kriterierna i artiklarna 11.4 och 13.4 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 23.6 i den grundläggande antisubventionsförordningen och bör undantas från de utvidgade åtgärderna.

(22)

Dessa resultat har delgetts sökanden och andra berörda parter, som getts tillfälle att lämna synpunkter. Inga synpunkter inkom.

D.   ÄNDRING AV FÖRTECKNINGEN ÖVER FÖRETAG SOM GYNNAS AV UNDANTAG FRÅN DE UTVIDGADE ÅTGÄRDERNA

(23)

Mot bakgrund av ovannämnda resultat drog kommissionen slutsatsen att företaget Longi (Kuching) SDN.BHD bör läggas till i förteckningen över företag som är befriade från den utjämningstull och antidumpningstull som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2016/184 respektive genomförandeförordning (EU) 2016/185.

(24)

Med tanke på att förteckningen över undantagna exporterande tillverkare från Malaysia och Taiwan även ingick i genomförandeförordning (EU) 2017/366 och genomförandeförordning (EU) 2017/367 bör även Longi (Kuching) SDN.BHD läggas till i förteckningen över exporterande tillverkare i de två förordningarna.

(25)

Följaktligen bör Longi (Kuching) SDN.BHD läggas till i förteckningen över företag som individuellt identifieras i artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/184, i artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/185, i artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) 2017/366 och i artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) 2017/367.

(26)

Dessutom beviljas tillämpningen av undantaget bara på villkor som stämmer överens med det krav som anges i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/184 och i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/185. Detta krav återspeglas också i artikel 4.2 i genomförandeförordning (EU) 2017/366 och i artikel 4.2 i genomförandeförordning (EU) 2017/367.

(27)

Förteckningen över individuellt identifierade företag bör vara identisk i alla gällande tillämpningsföreskrifter. Eftersom Jinko Solar Technology SDN.BHD, genom genomförandeförordning (EU) 2017/1997, hade tagits med i förteckningen över individuellt identifierade företag i artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/184 och i artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/185, måste företagets namn föras in i den förteckning över individuellt identifierade företag i artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) 2017/366 och i artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) 2017/367.

(28)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/184, i dess ändrade lydelse, ska ersättas med följande tabell:

”Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd

Topcell Solar International Co., Ltd

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Artikel 2

Tabellen i artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/185, i dess ändrade lydelse, ska ersättas med följande tabell:

”Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd

Topcell Solar International Co., Ltd

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Artikel 3

Tabellen i artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) 2017/366 ska ersättas med följande tabell:

”Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd

Topcell Solar International Co., Ltd

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Artikel 4

Tabellen i artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) 2017/367 ska ersättas med följande tabell:

”Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd

Topcell Solar International Co., Ltd

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Artikel 5

Tullmyndigheterna ska åläggas att upphöra med den registrering av import som sker i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2017/1994. Ingen antidumpningstull ska tas ut på import som registrerats på detta sätt.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 5.12.2013, s. 1).

(4)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 5.12.2013, s. 66).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/184 av den 11 februari 2016 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 37, 12.2.2016, s. 56) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/185 av den 11 februari 2016 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 37, 12.2.2016, s. 76).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/366 av den 1 mars 2017 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 och om avslutande av den partiella interimsöversynen enligt artikel 19.3 i förordning (EU) 2016/1037 (EUT L 56, 3.3.2017, s. 1), och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/367 av den 1 mars 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 och om avslutande av den partiella interimsöversynen enligt artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 56, 3.3.2017, s. 131).

(7)  Samma.

(8)  Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som tillämpas på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT C 67, 3.3.2017, s. 16).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1570 av den 15 september 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/366 och genomförandeförordning (EU) 2017/367 om införande av slutgiltiga utjämnings- och antidumpningstullar på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och om upphävande av genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder (EUT L 238, 16.9.2017, s. 22).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1997 av den 7 november 2017 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2016/184 och (EU) 2016/185 om utvidgning av slutgiltig utjämningstull och antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte (EUT L 289, 8.11.2017, s. 1.)

(11)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1994 av den 6 november 2017 om inledande av en översyn av genomförandeförordningar (EU) 2016/184 och (EU) 2016/185 (rörande utvidgning av den slutgiltiga utjämningstullen och den slutgiltiga antidumpningstullen på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte), i syfte att fastställa om det är möjligt att bevilja en malaysisk exporterande tillverkare befrielse från dessa åtgärder, upphäva antidumpningstullen avseende import från den exporterande tillverkaren och göra import från den exporterande tillverkaren till föremål för registrering (EUT L 288, 7.11.2017, s. 30).


19.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1018

av den 18 juli 2018

om godkännande av en utvidgning av användningsområdet för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken det upprättas en förteckning över godkända nya livsmedel.

(3)

Enligt artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen lägga fram ett utkast till genomförandeakt om godkännande av utsläppande av ett nytt livsmedel på marknaden i unionen och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/396/EU (3) godkändes, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (4) och till följd av ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (5), utsläppande på marknaden av UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) som ny livsmedelsingrediens för användning i vissa livsmedel, inklusive jästa matbröd och portionsbröd samt jästa finare bageriprodukter, och i kosttillskott.

(5)

Den 6 december 2016 ansökte företaget Lallemand Bio-Ingredients hos den behöriga myndigheten i Danmark om en utvidgning av användningsområdet och halterna för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae). Ansökan gällde en utvidgning av användningsområdet för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) till fler livsmedelskategorier, nämligen färdigförpackad färsk jäst och torrjäst för bakning i hemmet samt kosttillskott utan angivande av maximihalter. Dessutom ville sökanden ändra den lägre specifikationen för halten vitamin D2 i jästkoncentrat från 1 800 000 IU (450 μg/g) till 800 000 IU (200 μg/g).

(6)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EU) 2015/2283 ska en ansökan om att släppa ut ett nytt livsmedel på marknaden i unionen som inlämnas till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och för vilken inget slutligt beslut fattats före den 1 januari 2018 behandlas som en ansökan i enlighet med förordning (EU) 2015/2283.

(7)

Ansökan om en utvidgning av användningsområdet och halterna för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) lämnades in till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97, men den uppfyller också kraven i förordning (EU) 2015/2283.

(8)

Den 30 juni 2017 utfärdade den behöriga myndigheten i Danmark sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att utvidgningen av användningsområdet och de föreslagna maximihalterna för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) uppfyller kriterierna för nya livsmedel i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(9)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 7 juli 2017. Kommentarer framfördes av de andra medlemsstaterna inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97 med avseende på metoderna för att på lämpligt sätt identifiera potentiella mutanter, avsaknaden av motivering för att det är säkert att slopa maximihalten för kosttillskott, avsaknaden av information om lagringsstabilitet för den nya formen av det nya livsmedlet, avsaknaden av information om laboratoriernas ackreditering samt möjligheten att intag av det nya livsmedlet skulle kunna innebära att det tolerabla dagliga intag av vitamin D som fastställts av Efsa överskrids (6).

(10)

Med hänsyn till kommentarerna från de andra medlemsstaterna lämnade sökanden kompletterande förklaringar som undanröjde farhågorna på ett tillfredsställande sätt för medlemsstaterna och kommissionen. Dessa förklaringar ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att utvidgningen av användningsområdet och halterna för UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) uppfyller kriterierna i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283.

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (8) innehåller specifika bestämmelser för användning av vitaminer och mineralämnen som tillsatts i kosttillskott och livsmedel. Utvidgningen av användningsområdet för UV-bestrålad bagerijäst bör tillåtas utan att det påverkar tillämpningen av dessa specifika bestämmelser.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De uppgifter i unionsförteckningen över godkända nya livsmedel enligt artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 som avser ämnet UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som fastställs i bilagan till den här förordningen.

3.   Godkännandet enligt denna artikel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2002/46/EG och förordning (EG) nr 1925/2006.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/396/EU av den 24 juni 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 186, 26.6.2014, s. 108).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  ”Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast”, EFSA Journal, vol. 12(2014):1, artikelnr 3520.

(6)  EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2813.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 26).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Uppgifterna om UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) ska ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av vitamin D2

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”vitamin D-jäst” eller ”vitamin D2-jäst”.

 

Jästa matbröd och portionsbröd

5 μg vitamin D2/100 g

Jästa finare bageriprodukter

5 μg vitamin D2/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

 

Färdigförpackad färsk jäst och torrjäst för bakning i hemmet

45 μg/100 g för färsk jäst

200 μg/100 g för torrjäst

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel benämnas ”vitamin D-jäst” eller ”vitamin D2-jäst”.

2.

Märkningen av det nya livsmedlet ska innehålla en uppgift om att det endast är avsett för bakning och att det inte bör ätas rått.

3.

Märkningen av det nya livsmedlet ska innehålla en bruksanvisning för slutkonsumenterna så att en högsta koncentration på 5 μg vitamin D2/100 g i färdiga hembakade produkter inte överskrids.”

2.

Uppgifterna om UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) i tabell 2 (Specifikationer) ska ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae)

Beskrivning/definition

Bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) bestrålas med ultraviolett ljus för att ergosterol ska omvandlas till vitamin D2 (ergokalciferol). Halten vitamin D2 i jästkoncentrat varierar mellan 800 000 och 3 500 000  IU vitamin D/100 g (200–875 μg/g). Jästen kan vara inaktiverad.

Jästkoncentratet blandas med vanlig bagerijäst så att maximihalten i färdigförpackad färsk jäst och torrjäst för bakning i hemmet inte överskrids.

Brunt friflytande granulat

Vitamin D2

Kemiskt namn: (5Z,7E,22E)-3S,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym: ergokalciferol

CAS-nr: 50-14-6

Molekylvikt: 396,65 g/mol

Mikrobiologiska kriterier för jästkoncentratet

Koliforma bakterier: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: ej påvisade i 25 g”


19.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1019

av den 18 juli 2018

om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet oxasulfuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 20.1 b och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2003/23/EG (2) togs oxasulfuron upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som har tagits upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet oxasulfuron enligt del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 31 juli 2019.

(4)

En ansökan om förnyelse av godkännandet av oxasulfuron lämnades in i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (5) inom den tidsfrist som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökanden lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012. Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten sammanställde en förnyad bedömningsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 29 januari 2016.

(7)

Myndigheten skickade den förnyade bedömningsrapporten till sökanden och medlemsstaterna för synpunkter, och vidarebefordrade därefter synpunkterna till kommissionen. Myndigheten gjorde även den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten.

(8)

Den 2 februari 2017 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats (6) om huruvida oxasulfuron kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(9)

Myndigheten upptäckte många uppgiftsluckor, vilket innebar att det inte var möjligt att slutföra riskbedömningen på flera områden. Särskilt tillät den tillgängliga informationen om oxasulfuron och dess metaboliter inte att man slutförde bedömningen av konsumenternas totala exponering, grundvattnets exponering, risken för vattenlevande organismer, daggmaskar, jordlevande makro- och mikroorganismer samt landväxter som inte är målarter.

(10)

Kommissionen lade fram utkastet till rapport om förnyelse och ett utkast till förordning om oxasulfuron till ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 19 juli 2017.

(11)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på myndighetens slutsats. I enlighet med artikel 14.1 tredje stycket i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 uppmanade kommissionen dessutom sökanden att lämna synpunkter på utkastet till rapport om förnyelse. Sökanden lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(12)

Trots de argument som sökanden lade fram kunde dock de farhågor som anges i skäl 9 inte avföras.

(13)

Följaktligen har det inte kunnat fastställas att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel. Godkännandet av det verksamma ämnet oxasulfuron bör därför inte förnyas.

(14)

Förordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

Medlemsstaterna bör ges tillräckligt med tid för att återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller oxasulfuron.

(16)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller oxasulfuron bör löpa ut senast den 8 november 2019.

(17)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/917 (7) förlängdes godkännandeperioden för oxasulfuron till den 31 juli 2019 så att förnyelseförfarandet hinner slutföras innan godkännandet för ämnet löper ut. Eftersom ett beslut fattas innan denna förlängda godkännandeperiod löper ut bör dock den här förordningen tillämpas så fort som möjligt.

(18)

Den här förordningen hindrar inte att en ny ansökan om godkännande av oxasulfuron lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Icke förnyat godkännande av det verksamma ämnet

Godkännandet av det verksamma ämnet oxasulfuron förnyas inte.

Artikel 2

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

I del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska rad 42 om oxasulfuron utgå.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller oxasulfuron som verksamt ämne senast den 8 november 2018.

Artikel 4

Anståndsperiod

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 8 november 2019.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2003/23/EG av den 25 mars 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa imazamox, oxasulfuron, etoxisulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl och cyazofamid som verksamma ämnen (EUT L 81, 28.3.2003, s. 39).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal, vol. 15(2017):2, artikelnr 4722, 33 s., doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/917 av den 27 juni 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stam: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-M, metiokarb, metoxifenozid, metribuzin, milbemektin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus stam: 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin och S-metolaklor (EUT L 163, 28.6.2018, s. 13).


BESLUT

19.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1020

av den 18 juli 2018

om antagande och uppdatering av förteckningen över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen för användning vid automatisk matchning via den gemensamma it-plattformen för Eures

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (1), särskilt artikel 19.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2016/589 inrättas en gemensam it-plattform för att samla lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar (arbetssökarprofiler) i EU och göra dem tillgängliga i Euresportalen.

(2)

För att lediga platser ska kunna matchas med arbetssökarprofiler måste utbyte av information ske med ett enhetligt system, i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2016/589, baserat på gemensamma tekniska standarder och format.

(3)

För att underlätta utbytet av information om lediga platser och arbetssökarprofiler och för att säkerställa matchning av god kvalitet mellan olika språk och nationella kontexter är det nödvändigt att använda en detaljerad flerspråkig terminologi för att beskriva yrken och färdigheter/kompetenser. En sådan terminologi kommer att fungera som en gemensam referens vid utbyte av information om sökande eller om lediga platser vid transnationell jobbmatchning och säkerställa att uppgifternas betydelse inte förvanskas.

(4)

I artikel 19 i förordning (EU) 2016/589 föreskrivs därför att den europeiska klassificeringen ska användas för att man ska uppnå den höga grad av interoperabilitet som krävs för att kunna göra en matchning av hög kvalitet via den gemensamma it-plattformen.

(5)

Kommissionen har därför arbetat nära tillsammans med medlemsstaterna och berörda parter för att utveckla klassificeringen av europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken (Esco). Kommissionen inrättade medlemsstaternas arbetsgrupp för Esco för att säkerställa ett nära samarbete med medlemsstaterna. Den inrättade också Escos underhållsgrupp, som ger tekniska råd om förvaltning, uppdateringen, genomförande och kvalitetssäkring av Esco. Berörda parter har också bidragit till utvecklingen av Esco genom referensgrupper och internetbaserade samråd.

(6)

Kommissionen samrådde medlemsstaternas arbetsgrupp för Esco om klassificeringen och om översättningen innan den beslutade att publicera den första versionen av Esco på samtliga officiella EU-språk den 28 juli 2017.

(7)

Det är därför lämpligt att anta de flerspråkiga förteckningarna över färdigheter/kompetenser och yrken i den första versionen av Esco som den europeiska klassificering som avses i artikel 19 i förordning (EU) 2016/589.

(8)

Minimikravet är att dessa förteckningar för varje yrke och färdighet/kompetens ska innehålla minst en term på vart och ett av de officiella EU-språken, en unik identifikationskod (URI), en beskrivning samt, när det gäller yrkena, en mappning till någon av de senaste versionerna av Isco, den internationella standarden för yrkesklassificering.

(9)

Den europeiska klassificeringen måste utgöra en stabil referens för den flerspråkiga matchningen för Eures och möjligen även för andra jobbsajter, men samtidigt gör utvecklingen på arbetsmarknaden, av terminologin och av matchningsverktygen att det kommer att bli nödvändigt att uppdatera den regelbundet. Förfarandet för att anta en uppdaterad version av den europeiska klassificeringen kommer att bygga på ett gott samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Eureskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

1.   Genom detta beslut fastställs den förteckning över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificering som ska användas vid driften av den gemensamma it-plattformen för Eures, enligt vad som föreskrivs i artikel 19 i förordning (EU) 2016/589 och även förfaranden för att uppdatera och se över förteckningen.

2.   I detta beslut gäller följande definitioner:

a)

färdigheter/kompetenser består av

1.    kunskap : resultatet av att en person tillgodogör sig information genom lärande; den utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller studieområde.

2.    färdigheter : förmågan att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter och lösa problem.

3.    kompetens : visad förmåga att använda kunskaper, färdigheter samt personliga, sociala och metodologiska färdigheter i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling.

b)

yrke: grupp av arbeten som omfattar liknande uppgifter och som kräver liknande kompetens; arbete: en persons arbetsuppgifter och ansvarsområden i specifikt arbetssammanhang.

c)

förteckning: en uppsättning unika identifikationskoder som står för yrken eller färdigheter/kompetenser, tillsammans med metadata.

d)

mindre korrigeringar: ändringar i den antagna förteckningen över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen i syfte att korrigera felaktiga översättningar, stavfel och andra uppenbara misstag som varken påverkar klassificeringens struktur, termernas betydelse eller annat innehåll.

e)

Escos tjänsteplattform: den webbplats där kommissionen gör den europeiska klassificeringen av färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken tillgänglig och som är öppen för allmänheten (2).

Artikel 2

Upprättande av förteckningen

Den förteckning över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) 2016/589 ska bestå av följande:

a)

Yrken som publicerades den 28 juli 2017 på Escos tjänsteplattform som en del av klassificeringen av europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken.

b)

Färdigheter/kompetenser som publicerades den 28 juli 2017 på Escos tjänsteplattform som en del av klassificeringen av europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken.

Artikel 3

Uppdatering av förteckningen

1.   För att avspegla förändringar på arbetsmarknaden, på utbildningsområdet eller i terminologin ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna regelbundet se över behovet av uppdatering av den förteckning över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen som ska användas i Euresportalen.

2.   Innan kommissionen föreslår antagandet av en uppdaterad version av den förteckning över yrken och över färdigheter/kompetenser i den europeiska klassificeringen som avses i artikel 2, genom att detta beslut ändras eller ersätts, ska den samråda med den samordningsgrupp för Eures som avses i artikel 14 i förordning (EU) 2016/589 samt medlemsstaternas arbetsgrupp för Esco.

3.   Mindre korrigeringar i förteckningarna ska inte anses utgöra ett antagande av en ny uppdaterad version av klassificeringen. Kommissionen ska ändå i god tid, och senast 30 dagar för en sådan mindre korrigering, informera medlemsstaterna genom samordningsgruppen för Eures samt medlemsstaternas arbetsgrupp för Esco.

Artikel 4

Publicering av förteckningen

1.   Den europeiska samordningsbyrån för Eures ska säkerställa att förteckningen över yrken och färdigheter/kompetenser i den europeiska klassificeringen och eventuella uppdaterade versioner av den, görs tillgängliga på Escos tjänsteplattform.

2.   Den europeiska samordningsbyrån för Eures ska också göra förteckningen tillgänglig för medlemsstaterna i ett format som underlättar för medlemsstaterna när de ska skapa och uppdatera registret i enlighet med artikel 19.3 (EU) 2016/589.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco


19.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1021

av den 18 juli 2018

om antagande av de tekniska standarder och format som är nödvändiga för den automatiska matchningen via den gemensamma it-plattformen med hjälp av den europeiska klassificeringen och interoperabiliteten mellan de nationella systemen och den europeiska klassificeringen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (1), särskilt artikel 19.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2016/589 inrättas en gemensam it-plattform för att samla lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar (arbetssökarprofiler) i EU.

(2)

För att lediga platser ska kunna matchas med platsansökningar och arbetssökarprofiler måste datautbyte ske med ett enhetligt system, i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2016/589, utifrån gemensamma tekniska standarder och format.

(3)

För att en flerspråkig matchning av hög kvalitet ska kunna göras på den gemensamma it-plattformen föreskrivs i artikel 19 i förordning (EU) 2016/589 att den europeiska klassificeringen av färdigheter/kompetenser och yrken ska användas.

(4)

Medlemsstater som väljer att inte använda den europeiska klassificeringen i sina nationella system för lediga platser och arbetssökarprofiler som kopplats till den enda samordnade kanalen enligt artikel 18 i förordning (EU) 2016/589 måste göra en mappning mellan de klassificeringar som används i de systemen och den europeiska klassificeringen, för att de vara interoperabla.

(5)

Mappningen mellan nationella, regionala och sektoriella klassificeringar och den europeiska klassificeringen förutsätter att register och mappningstabeller skapas och uppdateras regelbundet.

(6)

För att underlätta skapandet och uppdateringen av sådana register och mappningstabeller och det efterföljande datautbytet baserat på mappningen ska kommissionen som stöd tillhandahålla nödvändiga tekniska standarder och format samt lämpliga tillämpningsprogram.

(7)

Genom att publicera och dela sina nationella mappningstabeller med andra medlemsstater och med kommissionen bidrar medlemsstaterna till att utveckla och förbättra den europeiska klassificeringen och de tjänster och verktyg som tillhandahålls av Eures, t.ex. sökalgoritmer och matchningsverktyg.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Eureskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs de tekniska standarder och format som är nödvändiga för den automatiska matchningen via den gemensamma it-plattformen med hjälp av den europeiska klassificeringen och interoperabiliteten mellan de nationella systemen och den europeiska klassificeringen.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)    mappningstabeller : maskinläsbara jämförelsetabeller som visar hur begrepp i en klassifikation förhåller sig till ett eller flera begrepp i en annan klassifikation. Mappningstabeller används för automatisk kodkonvertering av data så att de kan användas för automatisk matchning via den gemensamma it-plattformen.

b)    maskinläsbar : som presenteras i ett format som kan tolkas av en dator.

c)    kodkonvertering : processen när data omvandlas från en form av kod till en annan.

d)    syntax : regler för hur data ska presenteras på ett strukturerat sätt.

e)    Escos tjänsteplattform : den webbplats där kommissionen gör den europeiska klassificeringen av färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken tillgänglig och som är öppen för allmänheten (2).

Artikel 3

Skapande av mappningstabeller

1.   De medlemsstater som använder nationella, regionala eller sektoriella klassificeringar när de registrerar uppgifter om yrken, färdigheter eller kompetenser i nationella system för lediga platser eller arbetssökarprofiler som är kopplade till en enda samordnad kanal, i den mening som avses i artikel 18 i förordning (EU) 2016/589, ska, för att göra uppgifterna tillgängliga i Euresportalen i enlighet med artikel 17.1 i den förordningen, skapa och använda maskinläsbara mappningstabeller mellan var och en av dessa nationella, regionala och sektoriella klassificeringar och den europeiska klassificering som antagits i enlighet med artikel 19.2 i den förordningen.

2.   När medlemsstaterna skapar dessa tabeller ska de använda gemensamma tekniska standarder och format, för att den automatiska matchningen via den gemensamma it-plattformen som avses i artikel 19.6 i förordning (EU) 2016/589 ska kunna genomföras effektivt.

3.   De tekniska standarder och format som avses i punkt 2 ska bestå av följande:

a)

Den datamängd som ska ingå i mappningstabellerna.

b)

En syntax för att uttrycka datamängden.

4.   Den europeiska samordningsbyrån för Eures ska tillhandahålla de tekniska standarder och format som avses i punkt 2 på Euresportalens extranät (3).

5.   I enlighet med artikel 19.5 i förordning (EU) 2016/589 ska Europeiska kommissionen och den europeiska samordningsbyrån för Eures ge medlemsstaterna stöd i samband med deras mappning. Den ska särskilt tillhandahålla ett tillämpningsprogram som stöd för skapande och uppdatering av register och mappningstabeller.

6.   De medlemsstater som använder den europeiska klassificeringen på nationell nivå, i enlighet med artikel 19.4 i förordning (EU) 2016/589, behöver inte skapa mappningstabeller i enlighet med detta beslut.

7.   I enlighet med de förfaranden som anges i artikel 6 får den europeiska samordningsbyrån för Eures uppdatera de tekniska standarderna och förfarandena.

Artikel 4

Interoperabiliteten med den gemensamma it-plattformen genom mappningstabeller

De mappningstabeller som avses i artikel 3 ska användas för automatisk kodkonvertering av uppgifter om lediga platser eller arbetssökarprofiler för användning vid automatisk matchning via den gemensamma it-plattformen. Medlemsstaterna ska säkerställa att eventuella koder från deras nationella, regionala och sektoriella klassificeringar i uppgifter om lediga platser och arbetssökarprofiler enligt artikel 17.1 i förordning (EU) 2016/589 ersätts eller kompletteras med motsvarande koder från den europeiska klassificeringen, genom att använda mappningstabellerna för kodkonvertering innan uppgifterna görs tillgängliga i Euresportalen.

Artikel 5

Publicering av mappningstabeller

Medlemsstaterna ska göra sina mappningstabeller tillgängliga genom att publicera dem på Escos tjänsteplattform, med hjälp av de standarder och format som fastställs i artikel 3.2.

Artikel 6

Administration och uppdatering av de tekniska standarderna och formaten

1.   Varje medlemsstat ska utse en gemensam kontaktpunkt, som de genom sina nationella samordningskontor för Eures ska anmäla till den europeiska samordningsbyrån för Eures och dit alla frågor och meddelanden rörande tillämpningen av detta beslut kan riktas.

2.   Samordningsgruppen för Eures, som avses i artikel 14 i förordning (EU) 2016/589, ska varje år se över tillämpningen av detta beslut.

3.   Den europeiska samordningsbyrån för Eures får uppdatera de tekniska standarder och format som avses i artikel 3.2 om så behövs för att den automatiska matchningen via den gemensamma it-plattformen ska fungera effektivt.

4.   Innan någon ny version av de tekniska standarderna och formaten antas och görs tillgänglig på Euresportalens extranät ska den europeiska samordningsbyrån för Eures formellt samråda med samordningsgruppen för Eures.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

19.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/23


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 154/2018

av den 6 juli 2018

om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) och protokoll 37 (med den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet [2018/1022]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Gemensamma EES-kommittén erkänner att dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddas i flera internationella avtal om mänskliga rättigheter.

(3)

Gemensamma EES-kommittén erkänner vikten av att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden inom EES har samma rättigheter och skyldigheter.

(4)

I enlighet med detta beslut ska tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna till fullo delta i mekanismen för en enda kontaktpunkt och mekanismen för enhetlighet och, med undantag för rösträtt och valbarhet till posten som ordförande eller vice ordförande i Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad styrelsen) som inrättats enligt förordning (EU) 2016/679, ha samma rättigheter och skyldigheter som tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater i den styrelsen. Tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna ska därför delta i verksamheten i styrelsen och i alla undergrupper som styrelsen kan komma att inrätta för att utföra sitt arbete, samt få all information som krävs för ett faktiskt deltagande, vilket vid behov ska innefatta fullständig tillgång till alla elektroniska system för informationsutbyte som styrelsen kan komma att inrätta.

(5)

Genom förordning (EU) 2016/679 upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (2), som är införlivat med EES-avtalet och som följaktligen bör upphöra att gälla enligt EES-avtalet.

(6)

Bilaga XI och protokoll 37 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 5e (Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG) i bilaga XI till EES-avtalet ska ersättas med följande med:

32016 R 0679: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna ska delta i verksamheten i Europeiska dataskyddsstyrelsen, nedan kallad styrelsen. De ska därför, med undantag för rösträtt och valbarhet till posten som ordförande eller vice ordförande i styrelsen, ha samma rättigheter och skyldigheter i styrelsen som tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater, om inte annat anges i detta avtal. Styrelsen ska dokumentera ståndpunkter som framförs av Eftastaternas tillsynsmyndigheter separat.

Styrelsens arbetsordning ska göra det möjligt för Eftastaternas tillsynsmyndigheter och Eftas övervakningsmyndighet att, med undantag för rösträtt och valbarhet till posten som ordförande eller vice ordförande, till fullo delta fullt ut i styrelsens verksamhet.

b)

Utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till detta avtal, och såvida inte annat föreskrivs i detta avtal, ska termerna ”medlemsstat(er)” och ”tillsynsmyndigheter”, utöver deras innebörd i förordningen, anses inbegripa Eftastaterna och deras respektive tillsynsmyndigheter.

c)

Hänvisningar till unionslagstiftningen eller unionens dataskyddsbestämmelser ska förstås som en hänvisning till EES-avtalet respektive till detta avtals bestämmelser om dataskydd.

d)

I artiklarna 13.1 f och 14.1 f ska, med avseende på Eftastaterna, orden ”tillämpligt enligt EES-avtalet” införas efter orden ”beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå”.

e)

I artikel 45 ska, med avseende på Eftastaterna, följande läggas till efter punkt 1:

”1a.   I avvaktan på gemensamma EES-kommitténs beslut att med EES-avtalet införliva en genomförandeakt antagen i enlighet med punkt 3 eller 5 i denna artikel får en Eftastat besluta att tillämpa de åtgärder som anges i denna.

Eftastaterna ska före ikraftträdandet av genomförandeakter antagna i enlighet med punkterna 3 eller 5 i denna artikel, besluta och underrätta kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet om de, i avvaktan på gemensamma EES-kommitténs beslut om att med EES-avtalet införliva genomförandeakten, avser att börja tillämpa åtgärderna som anges i akten samtidigt som EU:s medlemsstater eller inte. I avsaknad av ett beslut om motsatsen, ska varje Eftastat börja tillämpa de åtgärder som ingår i en genomförandeakt antagen i enlighet med punkt 3 eller 5 i denna artikel samtidigt som EU:s medlemsstater.

Om någon överenskommelse om införlivande med EES-avtalet av en genomförandeakt som antagits i enlighet med punkterna 3 eller 5 i denna artikel inte kan nås i gemensamma EES-kommittén inom tolv månader efter att genomförandeakten träder i kraft, får Eftastaterna, oaktat vad som sägs i artikel 102 i avtalet, avbryta tillämpningen av sådana åtgärder och ska då utan dröjsmål underrätta kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet därom.

Övriga avtalsslutande parter i EES-avtalet ska, genom undantag från artikel 1.3, begränsa eller förbjuda det fria flödet av personuppgifter till en Eftastat som inte tillämpa åtgärderna i en genomförandeakt som antagits enligt punkt 5 i denna artikel på samma sätt som dessa åtgärder förhindrar överföring av personuppgifter till tredjeland eller en internationell organisation.”

f)

När EU inleder samråd med tredjeland eller internationella organisationer i syfte att anta ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45 ska Eftastaterna hållas vederbörligen underrättade. Om tredjeland eller en internationell organisation tar på sig särskilda skyldigheter rörande behandlingen av personuppgifter från medlemsstaterna, kommer EU att beakta situationen i Eftastaterna och med detta tredjeland eller denna internationella organisation diskutera möjliga mekanismer för en eventuell senare tillämpning av Eftastaterna.

g)

I artikel 46.2 d ska följande läggas till:

”Tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna ska ha samma rätt som tillsynsmyndigheter i EU-stater att till kommissionen inge standardiserade dataskyddsbestämmelser för godkännande i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.”

h)

I artikel 46 ska, med avseende på Eftastaterna, följande punkt läggas till efter punkt 2:

”2a.   I avvaktan på gemensamma EES-kommitténs beslut om att införliva en genomförandeakt med EES-avtalet, får de lämpliga skyddsåtgärder som avses i punkt 1 införas genom de standardiserade dataskyddsbestämmelser som avses i artikel 46.2 c och d, när en Eftastat tillämpar de åtgärder som anges i akten.

Eftastaterna ska före ikraftträdandet av genomförandeakter antagna enligt artikel 46.2 c och d, besluta och underrätta kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet om de, i avvaktan på gemensamma EES-kommitténs beslut om att införliva genomförandeakten med EES-avtalet, ska börja tillämpa de åtgärder som anges däri samtidigt EU:s medlemsstater eller inte. Om inget annat beslutas ska varje Eftastat vidta de åtgärder som ingår i en genomförandeakt antagen i enlighet med artikel 46.2 c och d samtidigt som EU:s medlemsstater.

Om någon överenskommelse om införlivande med EES-avtalet av en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 46.2 c och d inte kan nås i gemensamma EES-kommittén inom tolv månader efter att genomförandeakten träder i kraft, får Eftastaterna, oaktat vad som sägs i artikel 102 i avtalet, avbryta sådana åtgärder och ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet därom.”

i)

I artikel 58.4 ska, med avseende på Eftastaterna, orden ”i enlighet med stadgan” inte vara tillämpliga.

j)

I artikel 59 ska orden ”, till Eftas övervakningsmyndighet” införas efter orden ”till kommissionen”.

k)

Eftas övervakningsmyndighet ska ha rätt att delta i styrelsens möten utan rösträtt. Eftas övervakningsmyndighet ska utse en företrädare.

l)

Om så är relevant för utövandet av funktionerna i artikel 109 i detta avtal ska Eftas övervakningsmyndighet ha rätt att begära råd eller yttranden från styrelsen och att översända ärenden till styrelsen enligt artiklarna 63, 64.2, 65.1 c och 70.1 e. I artiklarna 63, 64.2, 65.1 c och 70.1 e ska orden ”och, när så är relevant, Eftas övervakningsmyndighet” införas efter ordet ”kommissionen”.

m)

Styrelsens ordförande eller sekretariatet ska underrätta Eftas övervakningsmyndighet om styrelsens verksamhet, när så är relevant i enlighet med artiklarna 64.5 a och b, 65.5 och 75.6 b. I artiklarna 64.5 a och b, 65.5 och 75.6 b ska orden ”och, när så är relevant, Eftas övervakningsmyndighet” införas efter ordet ”kommissionen”.

Om så är relevant för utövandet av funktionerna i artikel 109 i detta avtal ska Eftas övervakningsmyndighet ha rätt att få information från en tillsynsmyndighet i en av de berörda Eftastaterna enligt artikel 66.1. I artikel 66.1 ska ”och, när så är relevant, Eftas övervakningsmyndighet” införas efter ordet ”kommissionen”.

n)

I artikel 71.1 ska orden ”till Eftastaternas ständiga kommitté och till Eftas övervakningsmyndighet” införas efter orden ”till kommissionen”.

o)

I artikel 73.1 ska följande mening läggas till:

”Eftastaternas ledamöter i styrelsen ska inte vara valbara till posten som ordförande eller vice ordförande”.”

Artikel 2

Texten i punkt 13 (arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter) i protokoll 37 till EES-avtalet ska utgå.

Artikel 3

Texten till förordning (EU) 2016/679 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 juli 2018.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda Helen SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

(2)  EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


Gemensam förklaring av de avtalsslutande parterna till gemensamma kommitténs beslut nr 154/2018 av 6 juli 2018 om införlivande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) med EES-avtalet)

Med tanke på tvåpelarsystemet i EES-avtalet och med beaktande av att beslut från Europeiska dataskyddsstyrelsen är direkt bindande för de nationella tillsynsmyndigheterna i EES-anslutna Eftastater noterar de avtalsslutande parterna

att Europeiska dataskyddsstyrelsens beslut riktar sig till nationella tillsynsmyndigheter, och

medger att denna lösning inte skapar prejudikat för framtida anpassningar av EU-rättsakter som ska införlivas med EES-avtalet.


Rättelser

19.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/27


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/978 av den 9 juli 2018 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

( Europeiska unionens officiella tidning L 176 av den 12 juli 2018 )

Texten i bilagan ska ersättas med följande:

BILAGA

Bilagorna II och III ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska följande post läggas till i tabellen:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Kemiskt namn/INN

CAS-nummer

EG-nummer

a

b

c

d

’1383

Extrakt från blommor av Tagetes erecta  (*1)

90131-43-4

290-353-9

Olja från blommor av Tagetes erecta  (*2)

90131-43-4

290-353-9/-

2.

I bilaga III ska följande post läggas till i tabellen:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Begränsningar

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övriga

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

’308

Extrakt från blommor av Tagetes minuta  (*3)

Olja från blommor av Tagetes minuta  (*4)

Tagetes minuta flower extract

Tagetes minuta flower oil

91770-75-1

91770-75-1/8016-84-0

294-862-7

294-862-7

a)

Produkter som lämnas kvar

a)

0,01 %

a) och b): Halt alfa-tertienyl (tertiofen) i extraktet/oljan: ≤ 0,35 %.

a) Får inte användas i solskyddsmedel och produkter som saluförs för exponering för naturlig/konstgjord UV-strålning.

a) och b): Vid användning i kombination med Tagetes patula (post 309), får den totala kombinerade halten av tagetes i bruksklar beredning inte överstiga de maximala koncentrationer som anges i kolumn g.

 

b)

Produkter som sköljs av

b)

0,1 %

309

Extrakt från blommor av Tagetes patula  (*5)

Olja från blommor av Tagetes patula  (*6)

Tagetes patula flower extract

Tagetes patula flower oil

91722-29-1

91722-29-1/8016-84-0

294-431-3

294-431-3/-

a)

Produkter som lämnas kvar

a)

0,01 %

a) och b): Halt alfa-tertienyl (tertiofen) i extraktet/oljan: ≤ 0,35 %.

a) Får inte användas i solskyddsmedel och produkter som saluförs för exponering för naturlig/konstgjord UV-strålning.

a) och b): Vid användning i kombination med Tagetes minuta (post 308), får den totala kombinerade halten av tagetes i bruksklar beredning inte överstiga de maximala koncentrationer som anges i kolumn g.

 

b)

Produkter som sköljs av

b)

0,1 %


(*1)  Från och med den 1 maj 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne inte släppas ut på unionsmarknaden. Från och med den 1 augusti 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne inte tillhandahållas på unionsmarknaden.

(*2)  Från och med den 1 maj 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne inte släppas ut på unionsmarknaden. Från och med den 1 augusti 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne inte tillhandahållas på unionsmarknaden.’

(*3)  Från och med den 1 maj 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne och som inte överensstämmer med begränsningarna inte släppas ut på unionsmarknaden. Från och med den 1 augusti 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne och som inte överensstämmer med begränsningarna inte tillhandahållas på unionsmarknaden.

(*4)  Från och med den 1 maj 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne och som inte överensstämmer med begränsningarna inte släppas ut på unionsmarknaden. Från och med den 1 augusti 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne och som inte överensstämmer med begränsningarna inte tillhandahållas på unionsmarknaden.

(*5)  Från och med den 1 maj 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne och som inte överensstämmer med begränsningarna inte släppas ut på unionsmarknaden. Från och med den 1 augusti 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne och som inte överensstämmer med begränsningarna inte tillhandahållas på unionsmarknaden.

(*6)  Från och med den 1 maj 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne och som inte överensstämmer med begränsningarna inte släppas ut på unionsmarknaden. Från och med den 1 augusti 2019 får kosmetiska produkter som innehåller detta ämne och som inte överensstämmer med begränsningarna inte tillhandahållas på unionsmarknaden.’