ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 179

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
16 juli 2018


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/974 av den 4 juli 2018 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar

14

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/975 av den 4 juli 2018 om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)

30

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/976 av den 4 juli 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön

76

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/973

av den 4 juli 2018

om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, där unionen är avtalsslutande part, föreskrivs bevarandeskyldigheter, bland annat i fråga om att bibehålla eller återställa populationer av fiskade arter så att de ligger på nivåer som säkerställer maximal hållbar avkastning (MSY).

(2)

Vid Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling som hölls i New York 2015 förband sig unionen och dess medlemsstater att till 2020 på ett effektivt sätt reglera fångsterna och få stopp på överfisket, det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket samt alla destruktiva fiskemetoder och införa vetenskapligt grundade förvaltningsplaner, i syfte att på kortast möjliga tid återställa fiskbestånden minst till nivåer som kan ge MSY fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) fastställs reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) i linje med unionens internationella åtaganden. GFP ska bidra till skyddet av den marina miljön, hållbar förvaltning av alla kommersiellt nyttjade arter och i synnerhet till att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (4).

(4)

Målen för GFP är bland annat att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

(5)

För att uppnå målen för GFP ska det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder, fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(6)

Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med dessa bestämmelser, bör den fleråriga plan som fastställs i den här förordningen (nedan kallad planen) innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder och tekniska åtgärder som har utformats för att undvika och minska oönskade fångster.

(7)

Bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning bör förstås som en hänvisning till allmänt tillgänglig vetenskaplig rådgivning som backas upp av de mest aktuella vetenskapliga uppgifterna och metoderna och som har utfärdats eller granskats av ett oberoende vetenskapligt organ som är erkänt på unions- eller internationell nivå.

(8)

Kommissionen bör inhämta bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning för de bestånd som omfattas av planen. I detta syfte tecknar kommissionen samförståndsavtal med Internationella havsforskningsrådet (Ices). Den vetenskapliga rådgivning som Ices utfärdar bör baseras på planen och, i synnerhet, ange FMSY-intervall och referenspunkter för biomassa, dvs. MSY Btrigger och Blim. Dessa värden bör anges i den rådgivning som avser det relevanta beståndet och, när så är lämpligt, i annan offentligt tillgänglig vetenskaplig rådgivning, exempelvis i den rådgivning som Ices utfärdar med avseende på blandfiske.

(9)

I rådets förordningar (EG) nr 676/2007 (5) och (EG) nr 1342/2008 (6) fastställs regler för ett hållbart nyttjande av bestånden av torsk, rödspätta och tunga i Nordsjön och dess angränsande vatten. Dessa och andra demersala bestånd fångas i blandfisken. Därför är det lämpligt att upprätta en övergripande flerårig plan som tar hänsyn till sådana tekniska samspel.

(10)

Dessutom bör en sådan flerårig plan tillämpas på demersala bestånd och respektive fisken i Nordsjön. Dessa infattar rundfisk, plattfisk och broskfisk samt havskräfta (Nephrops norvegicus) och nordhavsräka (Pandalus borealis) som lever på eller nära havsbotten.

(11)

Vissa demersala bestånd nyttjas både i Nordsjön och i angränsande vatten. Därför bör tillämpningsområdet för de bestämmelser i planen som rör mål och skyddsåtgärder för bestånd som huvudsakligen nyttjas i Nordsjön utvidgas så att de omfattar även dessa områden utanför Nordsjön. För bestånd som förekommer i Nordsjön men som huvudsakligen fiskas utanför Nordsjön är det nödvändigt att fastställa mål och skyddsåtgärder i de fleråriga planerna för de områden utanför Nordsjön där dessa bestånd huvudsakligen fiskas och sedan utvidga tillämpningsområdet för dessa fleråriga planer så att de även omfattar Nordsjön.

(12)

Planens geografiska tillämpningsområde bör baseras på beståndens geografiska utbredning enligt den senaste vetenskapliga rådgivning om bestånden som Ices tillhandahåller. Beståndens geografiska utbredning såsom den anges i planen kan behöva ändras i framtiden på grund av att det finns bättre vetenskaplig information eller att bestånden har förflyttat sig. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter för att anpassa beståndens geografiska utbredning såsom den anges i planen, om den vetenskapliga rådgivning som Ices tillhandahåller visar att det har skett en förändring av den geografiska utbredningen av berörda bestånd.

(13)

Om bestånd av gemensamt intresse även nyttjas av tredjeländer, bör unionen samarbeta med dessa tredjeländer för att säkerställa att bestånden förvaltas på ett hållbart sätt som är förenligt med målen i förordning (EU) nr 1380/2013, i synnerhet artikel 2.2, och den här förordningen. Om inget formellt avtal nås, bör unionen göra sitt yttersta för att komma fram till gemensamma arrangemang för fiske av sådana bestånd i syfte att möjliggöra en hållbar förvaltning och på så sätt främja likvärdiga förutsättningar för unionsaktörer.

(14)

Syftet med planen bör vara att bidra till att målen för GFP uppnås, framför allt att uppnå och upprätthålla MSY för de berörda målbestånden, att genomföra landningsskyldigheten för de demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar, att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fisket, med beaktande av kustfisket och de socioekonomiska aspekterna, och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen. Planen bör även närmare ange detaljerna för genomförandet av landningsskyldigheten i unionsvattnen i Nordsjön för alla bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(15)

Artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 kräver att fiskemöjligheterna fastställs i enlighet med de mål som anges i artikel 2.2 i den förordningen samt uppfyller de mål, tidsramar och marginaler som fastställs i de fleråriga planerna.

(16)

Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F) som motsvarar målet att uppnå och upprätthålla MSY som intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå MSY (FMSY). Dessa intervall, som baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, behövs för att skapa flexibilitet, så att utveckling inom vetenskaplig rådgivning kan beaktas, för att bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och för att ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen bör beräknas och tillhandahållas av Ices, i synnerhet i dess periodiska fångstråd. Utifrån planen har de tagits fram för att ge en minskning på högst 5 % av det långsiktiga uttaget jämfört med MSY, i enlighet med vad som fastställs i Ices svar på EU:s begäran ”att tillhandahålla intervall för FMSY för utvalda bestånd i Nordsjön och Östersjön”. Det finns ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim är högst 5 %. Denna övre gräns är även förenlig med Ices så kallade advice rule, som anger att när lekbeståndets biomassa eller abundans är i dåligt skick, ska F minskas till ett värde som inte överstiger en övre gräns som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat med lekbeståndets biomassa eller abundans i den det år för vilket den totala tillåtna fångstmängden (TAC) sätts, delat med MSY Btrigger. Ices använder dessa överväganden och advice rule när man tillhandahåller vetenskaplig rådgivning om fiskeridödlighet och fångstmöjligheter.

(17)

För att fastställa fiskemöjligheter bör det finnas en övre tröskel för FMSY-intervall vid normal användning och, under förutsättning att det berörda beståndet anses vara i gott skick, en övre gräns för vissa fall. Det bör endast vara möjligt att fastställa fiskemöjligheterna till denna övre gräns om det, på grundval av vetenskaplig rådgivning eller bevis, är nödvändigt för att vid blandfiske nå de övergripande mål som fastställs i denna förordning eller för att undvika att beståndet tar skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller för att begränsa de årliga variationerna i fiskemöjligheterna.

(18)

För de bestånd där mål för MSY finns tillgängliga, och i syfte att tillämpa skyddsåtgärder, måste det införas referenspunkter för bevarande, vilka uttrycks som triggernivåer för lekbeståndets biomassa när det gäller fiskbestånd, och triggernivåer för abundans när det gäller havskräfta.

(19)

Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under dessa nivåer. Skyddsåtgärder bör inbegripa en minskning av fiskemöjligheterna samt specifika bevarandeåtgärder när vetenskaplig rådgivning visar att korrigerande åtgärder är nödvändiga. Dessa åtgärder bör kompletteras med alla övriga lämpliga åtgärder såsom kommissionens åtgärder i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller medlemsstaternas åtgärder i enlighet med artikel 13 i den förordningen.

(20)

Det bör vara möjligt att fastställa TAC för havskräfta i Ices-sektion 2a och delområde 4 som summan av de fångstbegränsningar som fastställts för varje funktionell enhet och för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna inom det TAC-området. Detta bör emellertid inte hindra att åtgärder antas för att skydda särskilda funktionella enheter.

(21)

När rådet beaktar en betydande påverkan som fritidsfisket har när det gäller fiskemöjligheterna för ett visst bestånd, bör det kunna fastställa en TAC för kommersiella fångster som beaktar volymen av fritidsfångster och/eller anta andra åtgärder för begränsning av fritidsfisket, såsom fångstgränser och fredningsperioder.

(22)

För att vara i överensstämmelse med den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva ytterligare förvaltningsåtgärder som ska anges närmare i enlighet med artikel 18 i den förordningen.

(23)

I syfte att undvika störande omflyttning av fiskeverksamhet som skulle kunna ha en negativ inverkan på torskbeståndens tillstånd, är det lämpligt att bibehålla det system med fisketillstånd som är kopplat till en begränsning av fiskefartygens totala motorstyrka i Ices-sektion 7d, i enlighet med vad som tidigare gällde genom förordning (EG) nr 1342/2008.

(24)

Tidsfristen för inlämning av gemensamma rekommendationer från de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse bör fastställas, såsom krävs enligt förordning (EU) nr 1380/2013.

(25)

I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör det fastställas bestämmelser för kommissionens bedömning av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning baserad på vetenskaplig rådgivning, senast den 6 augusti 2023 och vart femte år därefter. Denna tidsperiod kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas och genomföras och för att effekterna på bestånden och olika fisken ska synas. Det är också den minimiperiod de vetenskapliga organen har krävt.

(26)

I syfte att möjliggöra en lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, att säkerställa flexibilitet och att möjliggöra utvecklingen av vissa åtgärder, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning i fråga om anpassningar när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning till följd av förändringar i beståndens geografiska spridning, korrigerande åtgärder och genomförandet av landningsskyldigheten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (7). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(27)

För att skapa rättslig säkerhet är det lämpligt att klargöra att åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå målen med denna plan, kan vara berättigade till stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (8).

(28)

Förordningarna (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för följande demersala bestånd i unionens vatten i Nordsjön (Ices-sektionerna 2a och 3a samt delområde 4), och det fiske som nyttjar dessa bestånd, samt, i de fall då beståndens utbredning sträcker sig utanför Nordsjön, i dess angränsande vatten:

a)

Torsk (Gadus morhua) i delområde 4 (Nordsjön) och sektionerna 7d (östra delen av Engelska kanalen) och 3a.20 (Skagerrak).

b)

Kolja (Melanogrammus aeglefinus) i delområde 4 (Nordsjön) och sektionerna 6a (väster om Skottland) och 3a.20 (Skagerrak).

c)

Rödspätta (Pleuronectes platessa) i delområde 4 (Nordsjön) och sektion 3a.20 (Skagerrak).

d)

Gråsej (Pollachius virens) i delområdena 4 (Nordsjön) och 6 (Rockall och väster om Skottland) samt sektion 3a (Skagerrak och Kattegatt).

e)

Tunga (Solea solea) i delområde 4 (Nordsjön).

f)

Tunga (Solea solea) i sektion 3a (Skagerrak och Kattegatt) och delsektionerna 22–24 (västra Östersjön).

g)

Vitling (Merlangius merlangus) i delområde 4 (Nordsjön) och sektion 7d (östra delen av Engelska kanalen).

h)

Marulk (Lophius piscatorius) i sektion 3a (Skagerrak och Kattegatt) och delområdena 4 (Nordsjön) och 6 (Rockall och väster om Skottland).

i)

Nordhavsräka (Pandalus borealis) i sektionerna 4a öst (Norra Nordsjön, Norska rännan) och 3a.20 (Skagerrak).

j)

Havskräfta (Nephrops norvegicus) i sektion 3a (funktionella enheter 3-4).

k)

Havskräfta i delområde 4 (Nordsjön) efter funktionell enhet:

Havskräfta i Botney Gut-Silver Pit (funktionell enhet 5).

Havskräfta i Farn Deeps (funktionell enhet 6).

Havskräfta i Fladen grund (funktionell enhet 7).

Havskräfta i Firth of Forth (funktionell enhet 8).

Havskräfta i Moray Firth (funktionell enhet 9).

Havskräfta i Noup (funktionell enhet 10).

Havskräfta i Norska rännan (funktionell enhet 32).

Havskräfta i Horn's Reef (funktionell enhet 33).

Havskräfta i Devil's Hole (funktionell enhet 34).

När vetenskaplig rådgivning visar att det har skett en förändring av den geografiska utbredningen när det gäller de bestånd som anges i första stycket i denna punkt, får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 för att ändra denna förordning och anpassa de områden som anges i första stycket i denna punkt för att beakta den förändringen. Sådana anpassningar får inte utsträckas till att omfatta bestånd i områden utanför unionens vatten i delområdena 2–7.

2.   Om kommissionen på grundval av vetenskaplig rådgivning anser att den förteckning över bestånd som anges i punkt 1 första stycket behöver ändras, får kommissionen lägga fram ett förslag till översyn av denna förteckning.

3.   När det gäller de angränsande vatten som anges i punkt 1 i denna artikel ska endast artiklarna 4 och 6 och de åtgärder som gäller fiskerimöjligheter enligt artikel 7 tillämpas.

4.   Denna förordning är också tillämplig på bifångster som har fångats i Nordsjön i samband med fiske efter de bestånd som anges i punkt 1 första stycket. När FMSY-intervall och andra skyddsåtgärder kopplade till biomassa fastställs för dessa bestånd i annan unionslagstiftning som upprättar flerårsplaner, ska de intervallen och skyddsåtgärderna dock gälla.

5.   I denna förordning anges även närmare detaljer för genomförandet av landningsskyldigheten i unionsvattnen i Nordsjön för alla bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning gäller följande definitioner, utöver de definitioner som anges i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 850/98 (9), artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (10) och artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013:

1.    FMSY-intervall : ett värdeintervall som fastställts i bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, i synnerhet från Internationella havsforskningsrådet (Ices), där alla nivåer av fiskeridödlighet inom de vetenskapligt fastställda gränserna för det intervallet leder till maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt med ett givet fiskemönster och under befintliga genomsnittliga miljöförhållanden, utan att på ett betydande sätt påverka reproduktionsprocessen för de berörda bestånden. Det tas fram för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Ett tak sätts så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) inte överstiger 5 %.

2.    MSY Flägre : det lägsta värdet inom intervallet för FMSY.

3.    MSY Fövre : det högsta värdet inom intervallet för FMSY.

4.    FMSY-punktvärde : det värde för uppskattad fiskeridödlighet som med ett givet fiskemönster och under befintliga genomsnittliga miljöförhållanden ger MSY på lång sikt.

5.    Lägre intervall av FMSY : det intervall som består av värden från MSY Flägre upp till FMSY-punktvärde.

6.    Övre intervall av FMSY : det intervall som består av värden från FMSY-punktvärde upp till MSY Fövre.

7.    Blim : den referenspunkt för lekbeståndets biomassa, fastställd i bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning från i synnerhet Ices, under vilken reproduktionsförmågan kan vara reducerad.

8.    MSY Btrigger : den referenspunkt för lekbeståndets biomassa – respektive abundans när det gäller bestånden av havskräfta – fastställd i bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning från i synnerhet Ices, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.

KAPITEL II

ÖVERGRIPANDE MÅL

Artikel 3

Övergripande mål

1.   Planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer MSY.

2.   Planen ska bidra till att eliminera utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av fångstbegränsningar och på vilka denna förordning är tillämplig.

3.   Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG.

4.   Planen ska framför allt syfta till att

a)

säkerställa att de villkor som anges i deskriptor 3 i bilaga I till direktiv 2008/56/EG uppfylls, och

b)

bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.

5.   Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning. När tillräckliga uppgifter saknas ska en jämförbar bevarandegrad för de berörda bestånden eftersträvas.

KAPITEL III

SPECIFIKA MÅL

Artikel 4

Mål

1.   Målet för fiskeridödligheten ska, i enlighet med de FMSY-intervall som definieras i artikel 2, nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för de bestånd som anges i artikel 1.1, och det ska därefter bibehållas inom FMSY-intervallen i enlighet med denna artikel.

2.   De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices.

3.   I enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska rådet, när det fastställer fiskemöjligheterna för ett bestånd, se till att dessa fiskemöjligheter ligger inom det lägre FMSY-intervall som är tillgängligt för det beståndet vid denna tidpunkt.

4.   Trots vad som sägs i punkterna 1 och 3 får fiskemöjligheterna för ett bestånd fastställas på nivåer som är lägre än FMSY-intervallen.

5.   Trots vad som sägs i punkterna 3 och 4 får fiskemöjligheterna för ett bestånd fastställas i enlighet med det övre FMSY-intervall som är tillgängligt vid den tidpunkten för det beståndet, förutsatt att det bestånd som avses i artikel 1.1 ligger över MSY Btrigger,

a)

om det, på grundval av vetenskaplig rådgivning eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

b)

om det, på grundval av vetenskaplig rådgivning eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

c)

för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.

6.   Fiskemöjligheterna ska under alla omständigheter fastställas på ett sätt som säkerställer att sannolikheten är mindre än 5 % för att lekbeståndets biomassa understiger Blim.

Artikel 5

Förvaltning av bifångstbestånd

1.   Förvaltningsåtgärder för de bestånd som anges i artikel 1.4, inbegripet fiskemöjligheter när så är lämpligt, ska fastställas med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och ska överensstämma med de övergripande målen i artikel 3.

2.   Dessa bestånd ska förvaltas i enlighet med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen såsom den definieras i artikel 4.1.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, när tillförlitlig vetenskaplig information inte är tillgänglig.

3.   I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska förvaltningen av blandfiske när det gäller de bestånd som avses i artikel 1.4 i den här förordningen beakta svårigheten i att fiska samtliga bestånd vid MSY samtidigt, särskilt i situationer då detta leder till att ett fiske stängs i förtid.

KAPITEL IV

SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 6

Referenspunkter för bevarande

Följande referenspunkter för bevarande för att skydda den fullständiga reproduktionskapaciteten för de bestånd som avses i artikel 1.1 ska begäras från Ices på grundval av denna plan:

a)

MSY Btrigger för de bestånd som avses i artikel 1.1.

b)

Blim för de bestånd som avses i artikel 1.1.

Artikel 7

Skyddsåtgärder

1.   När vetenskaplig rådgivning visar att lekbeståndets biomassa, respektive abundans när det gäller bestånden av havskräfta, för något av de bestånd som avses i artikel 1.1 understiger MSY Btrigger, ska alla lämpliga korrigerande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge MSY. I synnerhet ska fiskemöjligheterna, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, fastställas till nivåer som, med beaktande av minskningen uttryckt i biomassa, ger en fiskeridödlighet som minskas till att ligga under det övre FMSY-intervallet.

2.   När vetenskaplig rådgivning visar att lekbeståndets biomassa, respektive abundans när det gäller bestånden av havskräfta, för något av de bestånd som avses i artikel 1.1 understiger Blim, ska ytterligare korrigerande åtgärder vidtas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de som kan producera MSY. I synnerhet får dessa korrigerande åtgärder, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, inbegripa att avbryta fisket efter det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten och att i lämplig utsträckning minska fiskemöjligheterna.

3.   De korrigerande åtgärder som avses i denna artikel får inbegripa

a)

nödåtgärder enligt artiklarna 12 och 13 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

åtgärder i enlighet med artiklarna 8 och 9 i den här förordningen.

4.   Vilken av de åtgärder som avses i denna artikel som vidtas ska bestämmas med beaktande av art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning av den situation där lekbeståndets biomassa, respektive abundans när det gäller bestånden av havskräfta, understiger de nivåer som avses i punkt 6.

Artikel 8

Särskilda bevarandeåtgärder

När vetenskaplig rådgivning visar att korrigerande åtgärder krävs för bevarandet av något av de demersala bestånd som avses i artikel 1.4 i denna förordning, eller när lekbeståndets biomassa och, när det gäller bestånden av havskräfta, abundansen för något av bestånden i artikel 1.1 för ett visst år understiger MSY Btrigger, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana delegerade akter får komplettera denna förordning genom regler med avseende på

a)

fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, krokstorlek, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

b)

användning av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid, djup på vilket redskapet används, för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

c)

förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter,

d)

förbud mot eller begränsning av fiske eller användning av vissa typer av fiskeredskap under särskilda perioder, i syfte att skydda lekfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter,

e)

minsta referensstorlekar för bevarande, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer,

f)

andra egenskaper med koppling till selektivitet.

KAPITEL V

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Artikel 9

Tekniska åtgärder

1.   Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att komplettera denna förordning med avseende på följande tekniska åtgärder:

a)

Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera de negativa effekterna på ekosystemet.

b)

Specifikationer av ändringar av fiskeredskap eller tilläggsutrustning till fiskeredskap för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera de negativa effekterna på ekosystemet.

c)

Begränsningar eller förbud av användningen av vissa fiskeredskap och av fiskeverksamhet i vissa områden eller under vissa perioder, i syfte att skydda lekfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter, eller för att minimera de negativa effekterna på ekosystemet.

d)

Fastställande av minsta referensstorlekar för bevarande för något av de bestånd som omfattas av denna förordning, för att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer.

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3.

KAPITEL VI

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 10

Fiskemöjligheter

1.   Medlemsstaterna ska, vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013, beakta hur fångstsammansättningen sannolikt kommer att se ut för de fartyg som deltar i blandfiske.

2.   Medlemsstaterna får, efter att ha underrättat kommissionen, utbyta alla eller delar av de fiskemöjligheter de har tilldelats i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i den här förordningen får TAC för beståndet av havskräfta i Ices-zonerna 2a och 4 vara summan av fångstbegränsningarna i de funktionella enheterna och i de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna.

4.   När vetenskaplig rådgivning visar att fritidsfiske har en väsentlig effekt på ett visst bestånds fiskeridödlighet bör rådet beakta detta och får för att undvika att det totala målet för fiskeridödlighet överskrids begränsa fritidsfiske vid fastställande av fiskemöjligheter.

KAPITEL VII

BESTÄMMELSER MED KOPPLING TILL LANDNINGSSKYLDIGHETEN

Artikel 11

Bestämmelser med koppling till landningsskyldigheten i unionsvatten i Nordsjön

När det gäller alla bestånd av arter i Nordsjön som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ges kommissionen behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare bestämmelser för denna skyldighet i enlighet med artikel 15.5 a–e i förordning (EU) nr 1380/2013.

KAPITEL VIII

TILLTRÄDE TILL FARVATTEN OCH FISKERESURSER

Artikel 12

Fisketillstånd och kapacitetstak

1.   För var och en av de Ices-zoner som avses i artikel 1.1 i denna förordning ska varje medlemsstat utfärda fisketillstånd i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1224/2009 för fartyg som för dess flagg och som bedriver fiskeverksamhet i detta område. I sådana fisketillstånd får medlemsstaterna även begränsa den totala kapaciteten uttryckt i kW för de fartyg som använder ett särskilt redskap.

2.   För torsk i östra delen av Engelska kanalen (Ices-sektion 7d) får – utan att det påverkar de kapacitetstak som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013 – den totala kapaciteten uttryckt i kW för de fartyg som har fisketillstånd utfärdade i enlighet med punkt 1 i denna artikel inte vara större än den maximala kapaciteten för de fartyg som under 2006 eller 2007 har varit aktiva och använt ett av följande redskap i den berörda Ices-zonen:

a)

Bottentrålar och not (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC och SPR) med maskor

i)

som är 100 mm eller större,

ii)

som är 70 mm eller större men mindre än 100 mm,

iii)

som är 16 mm eller större men mindre än 32 mm.

b)

Bomtrålar (TBB) med maskor

i)

som är 120 mm eller större,

ii)

som är 80 mm eller större men mindre än 120 mm.

c)

Nät och insnärjningsnät (GN).

d)

Grimgarn (GT).

e)

Långrevar (LL).

3.   Varje medlemsstat ska upprätta och regelbundet uppdatera en förteckning över de fartyg som har ett fisketillstånd som avses i punkt 1 och göra den tillgänglig för kommissionen och övriga medlemsstater på sin officiella webbplats.

KAPITEL IX

FÖRVALTNING AV BESTÅND AV GEMENSAMT INTRESSE

Artikel 13

Principer och mål för förvaltning av bestånd av gemensamt intresse för unionen och tredjeländer

1.   Om bestånd av gemensamt intresse även nyttjas av tredjeländer, ska unionen samarbeta med dessa tredjeländer för att säkerställa att bestånden förvaltas på ett hållbart sätt som är förenligt med målen för förordning (EU) nr 1380/2013, i synnerhet artikel 2.2, och för den här förordningen. Om inget formellt avtal nås, ska unionen göra sitt yttersta för att komma fram till gemensamma arrangemang för fiske av sådana bestånd i syfte att möjliggöra en hållbar förvaltning och på så sätt främja likvärdiga förutsättningar för unionsaktörer.

2.   Vid gemensam förvaltning av bestånd som delas med tredjeländer får unionen utbyta fiskemöjligheter med dessa i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

KAPITEL X

REGIONALISERING

Artikel 14

Regionalt samarbete

1.   Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 8, 9 och 11 i den här förordningen.

2.   Med avseende på tillämpningen av punkt 1 i den här artikeln får medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse lämna gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast den 6 augusti 2019 och därefter 12 månader efter varje gång en utvärdering av planen lagts fram i enlighet med artikel 15 i den här förordningen. De får också lämna sådana rekommendationer när de anser att så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli det föregående året.

3.   De befogenheter som ges enligt artiklarna 8, 9 och 11 i denna förordning ska inte påverka de befogenheter som kommissionen ges genom andra bestämmelser i unionsrätten, däribland förordning (EU) nr 1380/2013.

KAPITEL XI

UPPFÖLJNING

Artikel 15

Utvärdering av planen

Senast den 6 augusti 2023 och därefter vart femte år ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som nyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.

KAPITEL XII

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 16

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.1, 8, 9 och 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 5 augusti 2018. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.1, 8, 9 och 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.1, 8, 9, och 11 och ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

KAPITEL XIII

STÖD FRÅN EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN

Artikel 17

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

Åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå planens mål ska betraktas som ett sådant tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som avses i artikel 33.1 a och c i förordning (EU) nr 508/2014.

KAPITEL XIV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Upphävande

1.   Förordningarna (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 4 juli 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  EUT C 75, 10.3.2017, s. 109.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 29 maj 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 18 juni 2018.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 676/2007 av den 11 juni 2007 om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön (EUT L 157, 19.6.2007, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004 (EUT L 348, 24.12.2008, s. 20).

(7)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 27.4.1998, s. 1).

(10)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).


Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om förbjudna arter

Den förordning som ska antas på grundval av kommissionens förslag om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder (2016/0074 (COD)) bör innehålla bestämmelser om bland annat de arter för vilka fiske är förbjudet. Av detta skäl har de båda institutionerna enats om att inte ta med en förteckning för Nordsjön i denna förordning (2016/0238 (COD)).


Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om kontroll

Europaparlamentet och rådet kommer att inkludera följande kontrollbestämmelser i den kommande översynen av kontrollförordningen (förordning (EG) nr 1224/2009) om det är relevant för Nordsjön: förhandsanmälningar, loggbokskrav, utsedda hamnar och andra kontrollbestämmelser.


16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/14


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/974

av den 4 juli 2018

om statistik över godstransporter på inre vattenvägar

(kodifiering)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 (2) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

De inre vattenvägarna utgör en betydande del av unionens transportnät, och att främja transporter på de inre vattenvägarna är ett av målen för den gemensamma transportpolitiken, både för att förbättra den ekonomiska effektiviteten och för att minska energiförbrukningen och transporternas inverkan på miljön.

(3)

Kommissionen behöver statistik över godstransporter på de inre vattenvägarna för att övervaka och vidareutveckla den gemensamma transportpolitiken samt de delar av regionalpolitiken och politiken för de transeuropeiska näten som rör transporter.

(4)

Det bör samlas in europeisk statistik över alla former av transporter enligt gemensamma begrepp och standarder, med målsättningen att uppnå största möjliga jämförbarhet mellan de olika transportsätten.

(5)

Transporter på inre vattenvägar förekommer inte i alla medlemsstater och därför begränsas denna förordnings verkan till de medlemsstater där detta transportsätt förekommer.

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (4) utgör en referensram för bestämmelserna i denna förordning.

(7)

I syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen samt till ändringar i definitioner som antagits på internationell nivå bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring av denna förordning för att höja gränsen för när transporter på inre vattenvägar ska omfattas av statistiken till över en miljon ton, för att anpassa definitioner eller fastställa nya samt för att anpassa bilagorna till denna förordning för att återspegla ändringar i kod och nomenklatur på internationell nivå eller i relevanta unionslagstiftningsakter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (5). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(8)

Kommissionen bör säkerställa att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

(9)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter så att den kan anta föreskrifter om metoder för överföring av uppgifter, inbegripet standarder för utbyte av uppgifter, liksom om förfarandet för kommissionens (Eurostats) spridning av resultaten, och så att den kan utforma och offentliggöra metodkrav och metodkriterier för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som tas fram. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (6).

(10)

Det är nödvändigt att kommissionen anordnar pilotstudier om tillgången till statistik avseende passagerartransporter på inre vattenvägar, inklusive genom gränsöverskridande transporttjänster. Unionen bör bidra till kostnaden för att utföra dessa pilotstudier. Detta bör ske i form av bidrag som beviljas till de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 223/2009, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (7).

(11)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa gemensamma statistiska standarder som gör det möjligt att ta fram harmoniserade uppgifter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av skapandets omfattning, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs gemensamma bestämmelser för utarbetandet av europeisk statistik över transporter på inre vattenvägar.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Medlemsstaterna ska överföra uppgifter om transporter på inre vattenvägar på deras nationella territorium till kommissionen (Eurostat).

2.   Medlemsstater i vilka den totala varumängd som årligen transporteras på inre vattenvägar som nationell transport, internationell transport eller transittransport överstiger en miljon ton ska tillhandahålla de uppgifter som avses i artikel 4.1.

3.   Genom undantag från punkt 2 ska medlemsstater som inte har internationell trafik eller transittrafik på inre vattenvägar, men i vilka den totala varumängden som årligen transporteras som nationella transporter på inre vattenvägar överstiger en miljon ton, tillhandahålla endast de uppgifter som avses i artikel 4.2.

4.   Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

godstransporter med fartyg med mindre än 50 ton dödvikt,

b)

fartyg som används huvudsakligen för persontransport,

c)

färjor,

d)

fartyg som används uteslutande för icke-kommersiella ändamål av hamnförvaltningar och offentliga myndigheter,

e)

fartyg som används uteslutande för bunkring eller lagring,

f)

fartyg som inte används för godstransport, såsom fiskefartyg, mudderverk, flytande verkstäder, husbåtar och fritidsbåtar.

5.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10 med avseende på ändring av punkt 2 i den här artikeln för att höja gränsen i den punkten för när transporter på inre vattenvägar ska omfattas av statistiken, i syfte att ta hänsyn till ekonomisk och teknisk utveckling.

När kommissionen utövar den befogenheten ska den säkerställa att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna. Dessutom ska kommissionen vederbörligen motivera de statistiska åtgärder som föreskrivs i dessa delegerade akter, när så är lämpligt med användning av en kostnadseffektivitetsanalys, inbegripet en bedömning av uppgiftslämnarbördan och produktionskostnaden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 14.3 c i förordning (EG) nr 223/2009.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    farbar inre vattenväg : ett vattendrag som inte är en del av ett hav och som på naturlig eller konstgjord väg lämpar sig för sjöfart, i första hand av fartyg för inre vattenvägar,

b)    fartyg för inre vattenvägar : en flytande farkost avsedd för att frakta gods eller passagerare huvudsakligen på farbara inre vattenvägar eller i farvatten inom eller i omedelbar närhet av skyddade farvatten samt inom områden som omfattas av hamnföreskrifter,

c)    fartygets nationalitet : det land där fartyget är registrerat,

d)    transporter på inre vattenvägar : varje förflyttning av varor och/eller passagerare med fartyg för inre vattenvägar som helt eller delvis äger rum på farbara inre vattenvägar,

e)    nationella transporter på inre vattenvägar : transporter på inre vattenvägar mellan två hamnar inom ett nationellt territorium oberoende av fartygets nationalitet,

f)    internationella transporter på inre vattenvägar : transporter på inre vattenvägar mellan två hamnar belägna inom olika nationella territorier,

g)    transittransporter på inre vattenvägar : transporter på inre vattenvägar genom ett nationellt territorium mellan två hamnar som båda är belägna inom ett annat nationellt territorium eller andra nationella territorier, under förutsättning att det under hela resan inom det nationella territoriet inte sker någon omlastning,

h)    trafik på inre vattenvägar : varje förflyttning av ett fartyg på en viss farbar inre vattenväg.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10 med avseende på ändring av första stycket i den här artikeln för att anpassa definitionerna häri eller fastställa nya definitioner, i syfte att ta hänsyn till relevanta definitioner som ändrats eller antagits på internationell nivå.

När kommissionen utövar den befogenheten ska den säkerställa att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna. Dessutom ska kommissionen vederbörligen motivera de statistiska åtgärder som föreskrivs i dessa delegerade akter, när så är lämpligt med användning av en kostnadseffektivitetsanalys, inbegripet en bedömning av uppgiftslämnarbördan och produktionskostnaden, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 14.3 c i förordning (EG) nr 223/2009.

Artikel 4

Insamling av uppgifter

1.   Uppgifterna ska samlas in i enlighet med tabellerna i bilagorna I–IV.

2.   I det fall som avses i artikel 2.3 ska uppgifterna samlas in i enlighet med tabellen i bilaga V.

3.   I denna förordning ska varor klassificeras i enlighet med bilaga VI.

4.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10 med avseende på ändring av bilagorna för att återspegla ändringar i kod och nomenklatur på internationell nivå eller i relevanta unionslagstiftningsakter.

När kommissionen utövar den befogenheten ska den säkerställa att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna. Dessutom ska kommissionen vederbörligen motivera de statistiska åtgärder som föreskrivs i dessa delegerade akter, när så är lämpligt med användning av en kostnadseffektivitetsanalys, inbegripet en bedömning av uppgiftslämnarbördan och produktionskostnaden, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 14.3 c i förordning (EG) nr 223/2009.

Artikel 5

Pilotstudier

1.   Senast den 8 december 2018 ska kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, utveckla en lämplig metod för att sammanställa statistik om passagerartransport på inre vattenvägar, inklusive genom gränsöverskridande transporttjänster.

2.   Senast den 8 december 2019 ska kommissionen inleda frivilliga pilotstudier som ska utföras av de medlemsstater som tillhandahåller uppgifter inom ramen för denna förordning om tillgången till statistik avseende passagerartransporter på inre vattenvägar, inklusive genom gränsöverskridande transporttjänster. Syftet med dessa pilotstudier ska vara att bedöma genomförbarheten av dessa nya uppgiftsinsamlingar, kostnaderna för tillhörande uppgiftsinsamling och den statistiska kvalitet som förutsätts.

3.   Senast den 8 december 2020 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om resultaten av pilotstudierna. Beroende på rapportens resultat ska kommissionen, om så är lämpligt och inom en rimlig tidsperiod, lägga fram ett lagstiftningsförslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av denna förordning avseende statistik om passagerartransporter på inre vattenvägar, inklusive genom gränsöverskridande transporttjänster.

4.   Unionens allmänna budget ska, där så är lämpligt och med hänsyn till mervärdet för unionen, bidra till finansieringen av dessa pilotstudier.

Artikel 6

Överföring av uppgifter

1.   Uppgifterna ska överföras så snart som möjligt, dock senast fem månader efter den relevanta observationsperiodens slut.

2.   Kommissionen ska anta genomförandeakter med föreskrifter om överföring av uppgifter till kommissionen (Eurostat), inbegripet standarder för utbyte av uppgifter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 7

Spridning

Europeisk statistik som bygger på de uppgifter som avses i artikel 4 ska spridas med en frekvens som motsvarar den som fastställts för medlemsstaternas överföring av uppgifter.

Kommissionen ska anta genomförandeakter med föreskrifter om rutiner för spridning av resultaten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 8

Uppgifternas kvalitet

1.   Kommissionen ska anta genomförandeakter med föreskrifter om metodkrav och metodkriterier för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som tas fram. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

2.   Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som överförs.

3.   Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet. Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med en rapport innehållande de upplysningar och uppgifter som kommissionen (Eurostat) kan begära för att kontrollera kvaliteten på de överförda uppgifterna.

4.   Vid tillämpningen av denna förordning ska de kvalitetskriterier som avses i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 tillämpas på de uppgifter som överförs.

5.   Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer närmare bestämmelser, struktur, tidsintervall och element som rör jämförbarhet för kvalitetsrapporterna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 9

Rapporter om genomförandet

Senast den 31 december 2020 och därefter vart femte år ska kommissionen, efter samråd med kommittén för det europeiska statistiksystemet, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning och om den framtida utvecklingen.

I den rapporten ska kommissionen beakta relevant information som medlemsstaterna lämnat om möjliga förbättringar och om användarnas behov. Rapporten ska särskilt innehålla en bedömning av

a)

den nytta i förhållande till kostnaderna som unionen, medlemsstaterna samt uppgiftslämnare och användare av statistisk information har av den framtagna statistiken,

b)

kvaliteten på de överförda uppgifterna och de använda metoderna för insamling av uppgifter.

Artikel 10

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.5, 3 och 4.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 7 december 2016. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.5, 3 och 4.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 2.5, 3 eller 4.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort några invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 12

Upphörande

Förordning (EG) nr 1365/2006 ska härmed upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 4 juli 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 29 maj 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 18 juni 2018.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 av den 6 september 2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar och om upphävande av rådets direktiv 80/1119/EEG (EUT L 264, 25.9.2006, s. 1).

(3)  Se bilaga VII.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(5)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA I

Tabell I1.

Transporter efter varuslag (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”I1”

 

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

 

År

fyrsiffrig

”åååå”

 

Land/region för lastning

fyrställig

NUTS2 (1)

 

Land/region för lossning

fyrställig

NUTS2 (1)

 

Typ av transport

ensiffrig

1

=

nationell

2

=

internationell (ej transit)

3

=

transit

 

Varuslag

tvåsiffrig

NST 2007

 

Förpackning

ensiffrig

1

=

gods i containrar

2

=

gods som ej är i containrar samt tomma containrar

 

Transporterade ton

 

 

ton

Tonkilometer

 

 

tonkilometer


(1)  Om det inte finns någon regionkod eller om den är okänd ska följande koder användas:

”NUTS0 + ZZ” om det finns en Nuts-kod för det land som är handelspartner.

”ISO-kod + ZZ” om det inte finns någon Nuts-kod för det land som är handelspartner.

”ZZZZ” om det land som är handelspartner är okänt.


BILAGA II

Tabell II1.

Transport fördelat på fartygets nationalitet och typ (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

treställig

”II1”

 

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

 

År

fyrsiffrig

”åååå”

 

Land/region för lastning

fyrställig

NUTS2 (1)

 

Land/region för lossning

fyrställig

NUTS2 (1)

 

Typ av transport

ensiffrig

1

=

nationells

2

=

internationell (ej transit)

3

=

transit

 

Fartygstyp

ensiffrig

1

=

pråm med egen framdrivning

2

=

pråm utan egen framdrivning

3

=

tankpråm med egen framdrivning

4

=

tankpråm utan egen framdrivning

5

=

annat lastfartyg

6

=

sjögående fartyg

 

Fartygets nationalitet

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning) (2)

 

Transporterade ton

 

 

ton

Tonkilometer

 

 

tonkilometer


Tabell II2.

Fartygstrafik (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

treställig

”II2”

 

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

 

År

fyrsiffrig

”åååå”

 

Typ av transport

ensiffrig

1

=

nationell

2

=

internationell (ej transit)

3

=

transit

 

Antal förflyttningar – lastade fartyg

 

 

fartygsrörelser

Antal förflyttningar – tomma fartyg

 

 

fartygsrörelser

Fartygskilometer (lastade fartyg)

 

 

fartygskilometer

Fartygskilometer (tomma fartyg)

 

 

fartygskilometer

Anm.: Tabell II2 är inte obligatorisk.


(1)  Om det inte finns någon regionkod eller om den är okänd ska följande koder användas:

”NUTS0 + ZZ” om det finns en Nuts-kod för det land som är handelspartner.

”ISO-kod + ZZ” om det inte finns någon Nuts-kod för det land som är handelspartner.

”ZZZZ” om det land som är handelspartner är okänt.

(2)  Om det inte finns någon Nuts-kod för det land där fartyget är registrerat ska ISO:s landsbeteckning användas. Om fartygets nationalitet är okänd ska koden ”ZZ” användas.


BILAGA III

Tabell III1.

Containertransporter efter varuslag (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

fyrställig

”III1”

 

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

 

År

fyrsiffrig

”åååå”

 

Land/region för lastning

fyrställig

NUTS2 (1)

 

Land/region för lossning

fyrställig

NUTS2 (1)

 

Typ av transport

ensiffrig

1

=

nationell

2

=

internationell (ej transit)

3

=

transit

 

Containerstorlek

ensiffrig

1

=

fraktenheter på 20′

2

=

fraktenheter på 40′

3

=

fraktenheter på > 20′ och < 40′

4

=

fraktenheter på > 40′

 

Lastning

ensiffrig

1

=

lastade containrar

2

=

tomma containrar

 

Varuslag

tvåsiffrig

NST 2007

 

Transporterade ton

 

 

ton

Tonkilometer

 

 

tonkilometer

TEU

 

 

TEU

TEU-kilometer

 

 

TEU-kilometer


(1)  Om det inte finns någon regionkod eller om den är okänd ska följande koder användas:

”NUTS0 + ZZ” om det finns en Nuts-kod för det land som är handelspartner.

”ISO-kod + ZZ” om det inte finns någon Nuts-kod för det land som är handelspartner.

”ZZZZ” om det land som är handelspartner är okänt.


BILAGA IV

Tabell IV1.

Transporter fördelat på fartygens nationalitet (kvartalsvisa uppgifter)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

treställig

”IV1”

 

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

 

År

fyrsiffrig

”åååå”

 

Kvartal

tvåsiffrig

41

=

kvartal 1

42

=

kvartal 2

43

=

kvartal 3

44

=

kvartal 4

 

Typ av transport

ensiffrig

1

=

nationell

2

=

internationell (ej transit)

3

=

transit

 

Fartygets nationalitet

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning) (1)

 

Transporterade ton

 

 

ton

Tonkilometer

 

 

tonkilometer


Tabell IV2.

Containertransporter fördelat på fartygens nationalitet (kvartalsvisa uppgifter)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

treställig

”IV2”

 

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

 

År

fyrsiffrig

”åååå”

 

Kvartal

tvåsiffrig

41

=

kvartal 1

42

=

kvartal 2

43

=

kvartal 3

44

=

kvartal 4

 

Typ av transport

ensiffrig

1

=

nationell

2

=

internationell (ej transit)

3

=

transit

 

Fartygets nationalitet

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning) (2)

 

Lastning

ensiffrig

1

=

lastade containrar

2

=

tomma containrar

 

Transporterade ton

 

 

ton

Tonkilometer

 

 

tonkilometer

TEU

 

 

TEU

TEU-kilometer

 

 

TEU-kilometer


(1)  Om det inte finns någon Nuts-kod för det land där fartyget är registrerat ska ISO:s landsbeteckning användas. Om fartygets nationalitet är okänd ska koden ”ZZ” användas.

(2)  Om det inte finns någon Nuts-kod för det land där fartyget är registrerat ska ISO:s landsbeteckning användas. Om fartygets nationalitet är okänd ska koden ”ZZ” användas.


BILAGA V

Tabell V1.

Godstransport (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”V1”

 

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

 

År

fyrsiffrig

”åååå”

 

Typ av transport

ensiffrig

1

=

nationell

2

=

internationell (ej transit)

3

=

transit

 

Varuslag

tvåsiffrig

NST 2007

 

Transporterade ton

 

 

ton

Tonkilometer

 

 

tonkilometer


BILAGA VI

NST 2007

Huvudgrupp

Varuslag

01

Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter; fisk och andra fiskeriprodukter

02

Stenkol och brunkol; råpetroleum och naturgas

03

Metallhaltiga malmer och övriga produkter från gruvor och stenbrott; torv; uranmalm och toriummalm

04

Livsmedel, dryckesvaror och tobak

05

Textil- och beklädnadsvaror; läder och lädervaror

06

Trä och varor av trä och kork (utom möbler), varor av halm och andra flätningsmaterial; massa, papper och pappersvaror, trycksaker och ljudmedia

07

Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

08

Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer; gummi- och plastvaror; kärnbränsle

09

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

10

Metaller; metallvaror, utom maskiner och apparater

11

Övriga maskiner; kontorsmaskiner och datorer; diverse andra elektriska maskiner och apparater; radio, tv- och teleprodukter; precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur

12

Transportmedel

13

Möbler; diverse andra tillverkade varor

14

Returråvara; kommunalt avfall och annat avfall

15

Post och paket

16

Utrustning och material som används vid varutransporter

17

Gods som flyttas i samband med flytt av hushåll eller kontor; bagage som transporteras separat från passagerarna; motorfordon som fraktas för reparation; övriga varor som inte omsätts på en marknad

18

Samlastat gods: flera olika slags gods som fraktas tillsammans

19

Oidentifierbart gods: gods som av någon anledning inte kan identifieras och därför inte kan hänföras till någon av huvudgrupperna 01–16

20

Diverse andra varor


BILAGA VII

UPPHÄVD FÖRORDNING OCH EN FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGAR AV DENNA

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006

(EUT L 264, 25.9.2006, s. 1)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 425/2007

(EUT L 103, 20.4.2007, s. 26)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1304/2007

(EUT L 290, 8.11.2007, s. 14)

Endast artikel 4

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1954

(EUT L 311, 17.11.2016, s. 20)

 


BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1365/2006

Denna förordning

Artiklarna 1–4

Artiklarna 1–4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Bilaga A

Bilaga I

Bilaga B

Bilaga II

Bilaga C

Bilaga III

Bilaga D

Bilaga IV

Bilaga E

Bilaga V

Bilaga F

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII


16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/30


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/975

av den 4 juli 2018

om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Målet för den gemensamma fiskeripolitiken enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) är att säkerställa att marina biologiska resurser nyttjas på ett sätt som bidrar till långsiktig miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

(2)

Unionen har genom rådets beslut 98/392/EG (4) godkänt Förenta nationernas havsrättskonvention som innehåller principer och regler för bevarandet och förvaltningen av havets biologiska resurser. Inom ramen för sina vidare internationella åtaganden deltar unionen i de ansträngningar som görs i internationella vatten för att bevara fiskbestånden.

(3)

Enligt rådets beslut 2012/130/EU (5) är unionen sedan den 26 juli 2010 konventionsslutande part i konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet (nedan kallad SPRFMO-konventionen) genom vilken Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) inrättades.

(4)

Inom SPRFMO har SPRFMO-kommissionen ansvaret för att anta åtgärder i syfte att säkerställa ett långsiktigt bevarande och ett hållbart nyttjande av fiskeresurserna genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och en ekosystembaserad strategi inom fiskeriförvaltningen och därigenom skydda de marina ekosystem där dessa resurser finns. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(5)

Det är nödvändigt att säkerställa att de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antas av SPRFMO (nedan kallade SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder) införlivas fullt ut med unionsrätten och därmed genomförs enhetligt och ändamålsenligt inom unionen.

(6)

SPRFMO har befogenhet att anta bevarande- och förvaltningsåtgärder för de fisken som omfattas av dess behörighet, och dessa åtgärder är bindande för de konventionsslutande parterna till SPRFMO-konventionen (nedan kallade konventionsparterna). De aktuella åtgärderna riktar sig huvudsakligen till konventionsparterna och innehåller skyldigheter för operatörer, som till exempel fartygens befälhavare.

(7)

Denna förordning bör inte omfatta de fiskemöjligheter som beslutas av SPRFMO, eftersom dessa fiskemöjligheter tilldelas inom ramen för den årliga förordningen om fiskemöjligheter som antas enligt artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(8)

Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder sträva efter att främja användningen av fiskeredskap och fiskemetoder som är selektiva och miljövänligare.

(9)

I syfte att snabbt införliva framtida bindande ändringar av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder med unionsrätten bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i FEUF delegeras till kommissionen med avseende på att ändra bilagorna till och de relevanta artiklarna i denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (6). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(10)

För att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs har unionslagstiftning antagits i syfte att upprätta ett system för kontroll, inspektion och verkställighet som omfattar bekämpning av olaglig, orapporterad och oreglerad verksamhet (så kallad IUU-verksamhet).

(11)

Genom rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (7) infördes ett unionssystem för kontroll, inspektion och verkställighet med ett övergripande och integrerat synsätt för att säkerställa att alla bestämmelser i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, och i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (8) finns närmare föreskrifter för genomförande av förordning (EG) nr 1224/2009. Genom rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (9) upprättas ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske. I Europaparlamentets och förordning (EU) 2017/2403 (10) fastställs dessutom bestämmelser för utfärdande och förvaltning av fisketillstånd för unionsfiskefartyg som bedriver fiskeinsatser i vatten som står under överinseende av en regional fiskeriförvaltningsorganisation där unionen är avtalsslutande part. En rad bestämmelser som fastställs i SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder införlivas redan genom de förordningarna. De bestämmelserna behöver därför inte ingå i den här förordningen.

(12)

Genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 införs en landningsskyldighet som gäller från och med den 1 januari 2015 för fiske efter små och stora pelagiska arter, för industriellt fiske och för laxfiske i Östersjön. I artikel 15.2 i den förordningen anges emellertid att landningsskyldigheten inte påverkar unionens internationella förpliktelser, som till exempel de förpliktelser som följer av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder avseende fisket efter långvandrande bestånd i SPRFMO:s konventionsområde.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på

a)

unionsfiskefartyg som är verksamma i SPRFMO:s konventionsområde,

b)

unionsfiskefartyg som omlastar fiskeriprodukter som fångats i SPRFMO:s konventionsområde,

c)

tredjelands fiskefartyg som begär tillträde till eller är föremål för inspektion i unionshamnar och som medför fiskeriprodukter som fångats i SPRFMO:s konventionsområde.

Artikel 3

Förhållande till andra unionsakter

Utom i de fall där annat uttryckligen föreskrivs i denna förordning ska denna förordning inte påverka tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1005/2008, (EG) nr 1224/2009 och (EU) 2017/2403.

Artikel 4

Definitioner

I denna förordning avses med

1.    SPRFMO:s konventionsområde : det geografiska område som avgränsas genom artikel 5 i SPRFMO-konventionen,

2.    fiskefartyg : fartyg oavsett storlek som används eller som är avsett att användas för kommersiellt nyttjande av fiskeriresurser, inklusive stödfartyg, fiskberedningsfartyg och fartyg som deltar i omlastning samt transportfartyg som är utrustade för transport av fiskeriprodukter, med undantag av containerfartyg,

3.    unionsfiskefartyg : ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen,

4.    SPRFMO-fiskeresurser : alla marina biologiska resurser inom SPRFMO:s konventionsområde med undantag av

a)

sedentära arter i den mån de omfattas av kuststaters nationella jurisdiktion enligt artikel 77.4 i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (nedan kallad Unclos),

b)

långvandrande arter förtecknade i bilaga I till Unclos,

c)

anadroma och katadroma arter,

d)

marina däggdjur, marina reptiler och havsfåglar,

5.    SPRFMO fiskeriprodukter : vattenlevande organismer eller produkter härledda från dessa som är resultatet av någon form av fiskeverksamhet inom SPRFMO:s konventionsområde,

6.    fiskeverksamhet : sökande efter fisk, utsättning, utplacering, släpning och upptagning av fiskeredskap, ombordtagning av fångster, omlastning, bevarande ombord, beredning ombord, överföring och landning av fisk och fiskeriprodukter,

7.    bottenfiske : fiske som sker från fiskefartyg som använder något fiskeredskap som sannolikt kommer att komma i kontakt med havsbottnen eller bentiska organismer under normala verksamhetsförhållanden,

8.    bottenfiskets fotavtryck : bottenfiskets rumsliga utbredning i SPRFMO:s konventionsområde under tidsperioden 1 januari 2002–31 december 2006,

9.    IUU-fiske : fiskeverksamhet som är olaglig, orapporterad och oreglerad i enlighet med definitionen i artikel 2.1–2.4 i förordning (EG) nr 1005/2008,

10.    SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg : den första förteckning över fiskefartyg som förmodas ha bedrivit IUU-fiske som upprättas av SPRMFO:s sekretariat och överlämnas till SPRMFO:s teknik- och tillämpningskommitté (SPRFMO Compliance and Technical Committee) för behandling,

11.    undersökande fiske : ett fiske inom vilket det ännu inte skett något fiske eller inom vilket en viss typ av fiskeredskap eller en viss teknik inte har använts de senaste tio åren,

12.    stort pelagiskt drivgarn : ett garn eller annat nät eller en kombination av nät vars längd överstiger 2,5 kilometer och vars syfte är att få fisken att garnas, fångas eller snärjas i maskorna när fångstredskapet drivs på ytan eller i vattnet,

13.    djuphavsnät/djuphavsgarn (t.ex. grimgarn, sättgarn, förankrade garn och bottensatt garn): linor bestående av enkla, dubbla eller tredubbla vertikala nätstycken, nära eller på botten, i vilka fisk fastnar, snärjs eller garnas; djuphavsnät/djuphavsgarn består av enkla eller mer sällan dubbla eller tredubbla nätstycken monterade på samma ramar av rep; olika typer av nät kan kombineras i ett redskap; dessa nät kan antingen användas ensamma eller, vilket är vanligare, i stort antal placerade i rad (länkar av nät); redskapet kan vara fast, förankrat vid botten eller drivande, antingen fritt eller fästat vid fartyget,

14.    samarbetande icke konventionsslutande part i SPRFMO : en stat eller fiskeenhet som inte är part i SPRFMO-konventionen men som har samtyckt till att samarbeta fullt ut i genomförandet av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder,

15.    SPRFMO:s fartygsregister : förteckning över fiskefartyg med tillstånd att fiska i SPRFMO:s konventionsområde, i enlighet med vad som meddelas av konventionsslutande parter och samarbetande icke konventionsslutande parter, som förs av SPRFMO:s sekretariat,

16.    omlastning : lossning av alla eller en del av de fiskeriprodukter som finns ombord på ett fiskefartyg till ett annat fiskefartyg,

17.    andra utsatta arter : arter som förtecknas i bilaga III,

18.    känsliga marina ekosystem : alla marina ekosystem vars integritet (dvs. ekosystemets struktur eller funktion) enligt bästa tillgängliga vetenskapliga rön och försiktighetsansatsen riskerar att utsättas för betydande negativa verkningar till följd av fysisk kontakt med bottenredskap under normal fiskeverksamhet, bland annat korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och kallvattensvampkolonier.

AVDELNING II

FÖRVALTNINGS-, BEVARANDE- OCH KONTROLLÅTGÄRDER RÖRANDE VISSA ARTER

KAPITEL I

Chilensk taggmakrill, ( Trachurus murphyi )

Artikel 5

Information om uttömd kvot avseende chilensk taggmakrill

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om datumet för stängningen av ett fiske av chilensk taggmakrill som nått 100 % av sin fångstbegränsning. Kommissionen ska utan dröjsmål översända dessa uppgifter till SPRFMO:s sekretariat.

Artikel 6

Observatörstäckning inom fisket av chilensk taggmakrill

Medlemsstaterna ska säkerställa minst 10 % vetenskaplig observatörstäckning av de resor som görs av fiskefartyg som för deras flagg. För fiskefartyg som gör högst två resor per år ska 10 % observatörstäckning beräknas på grundval av antalet aktiva fiskedagar för trålfartyg och på grundval av antalet kast för notfartyg.

Artikel 7

Datarapportering för chilensk taggmakrill

1.   Medlemsstaterna ska senast den 15 varje månad rapportera till kommissionen om den föregående månadens fångster av chilensk taggmakrill, i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1224/2009. Kommissionen ska överlämna denna information till SPRFMO:s sekretariat senast den 20 varje månad.

2.   Utöver vad som anges i punkt 1 ska medlemsstaterna till kommissionen rapportera följande data rörande fisket efter chilensk taggmakrill:

a)

Senast den 15 i varje månad, en förteckning över fiskefartyg som för deras flagg och som deltog i omlastning under den föregående månaden. Kommissionen ska överlämna denna information till SPRFMO:s sekretariat senast den 20 varje månad.

b)

Senast 45 dagar före mötet i SPRFMO:s vetenskapliga kommitté, den årliga vetenskapliga rapporten för det föregående året. Kommissionen ska överlämna denna information till SPRFMO:s sekretariat senast 30 dagar före mötet i SPRFMO:s vetenskapliga kommitté.

Artikel 8

Fördelning av fiskemöjligheter för chilensk taggmakrill

I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter för bestånden av taggmakrill som finns tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, och ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

KAPITEL II

Havsfåglar

Artikel 9

Begränsande åtgärder för att skydda havsfåglar: för långrevsfartyg

1.   Alla unionsfiskefartyg som använder långrev ska omfattas av de begränsande åtgärder för att skydda havsfåglar som fastställs i denna artikel.

2.   Alla unionsfiskefartyg som använder demersala långrevar ska använda sänken på revarna och torilinor (skrämanordning för fåglar).

3.   Unionsfiskefartyg får inte sätta ut långrevar under mörkertimmarna.

4.   Vikterna ska monteras på reven i enlighet med bilaga I.

5.   Torilinor ska monteras i enlighet med bilaga II.

6.   Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning. När så inte är möjligt och när det av driftsrelaterade säkerhetsskäl är nödvändigt att släppa ut biologiskt avfall ska fartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.

Artikel 10

Begränsande åtgärder för att skydda havsfåglar: för trålfartyg

1.   Alla unionsfiskefartyg som använder trålredskap ska omfattas av de begränsande åtgärder för att skydda havsfåglar som fastställs i denna artikel.

2.   Unionsfiskefartyg ska använda två torilinor medan de fiskar, eller, om fiskemetoderna förhindrar att torilinor kan användas på ett effektivt sätt, en skrämanordning för fåglar (nedan kallad bird baffler).

3.   En bird baffler ska monteras i enlighet med bilaga III.

4.   När så är möjligt ska det vara förbjudet för unionsfiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning.

5.   När så är möjligt och lämpligt ska unionsfiskefartyg omvandla fiskavfallet till fiskmjöl och behålla allt avfallsmaterial ombord, och eventuella utsläpp ska vara begränsade till utsläpp i flytande form/länsvatten. När så inte är möjligt och lämpligt ska fiskefartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.

6.   När så är möjligt ska näten rengöras efter varje fiskeinsats i syfte att avlägsna insnärjd fisk och bentiskt material för att avvärja interaktion med fåglar under utsättningen av redskapet.

7.   Den tid som nätredskapet befinner sig på vattenytan under upptagningen ska hållas så kort som möjligt genom noggrant underhåll av vinschar och goda däckrutiner.

Artikel 11

Datarapportering om havsfåglar

I den årliga vetenskapliga rapport som avses i artikel 7.2 b ska medlemsstaterna ange följande:

a)

De begränsande åtgärder för att skydda havsfåglar som används av varje fiskefartyg som för deras flagg och som fiskar i SPRFMO:s konventionsområde.

b)

Den grad i vilken observatörstäckningen ägnas åt dokumentation av bifångster av havsfåglar.

c)

Eventuella uppgifter om observerad interaktion med havsfåglar.

AVDELNING III

FÖRVALTNINGS-, BEVARANDE- OCH KONTROLLÅTGÄRDER RÖRANDE VISSA FISKEMETODER

KAPITEL I

Bottenfiske

Artikel 12

Tillstånd till bottenfiske

1.   Medlemsstaterna får inte tillåta fiskefartyg som för deras flagg att bedriva bottenfiske utan förhandstillstånd från SPRFMO.

2.   Medlemsstater vars fartyg har för avsikt att bedriva bottenfiskeverksamhet i SPRFMO:s konventionsområde ska lämna in en begäran om tillstånd till kommissionen senast 45 dagar före det möte i SPRFMO:s vetenskapliga kommitté vid vilket de önskar få begäran behandlad. Kommissionen ska vidarebefordra begäran till SPRFMO:s sekretariat senast 30 dagar före mötet i SPRFMO:s vetenskapliga kommitté. Begäran ska innehålla följande:

a)

Uppgifter om bottenfiskets fotavtryck, baserat på dokumenterade fångster inom bottenfiske eller på dokumenterad fiskeansträngning i SPRFMO:s konventionsområde under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 och fastställt av den berörda medlemsstaten.

b)

Uppgifter om den genomsnittliga årliga fångstnivån under perioden 1 januari 2002–31 december 2006.

c)

En konsekvensbedömning för bottenfiske.

d)

En bedömning av huruvida den föreslagna verksamheten både främjar en hållbar förvaltning av målarter och icke-målarter som tas som bifångst, och skyddar de marina ekosystem i vilka dessa resurser förekommer, inklusive genom att förhindra betydande negativ påverkan på känsliga marina ekosystem.

3.   Den konsekvensbedömning som avses i punkt 2 c ska göras i enlighet med FAO:s (Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation) internationella riktlinjer om förvaltning av djuphavsfiske i det fria havet (nedan kallade FAO:s riktlinjer för djuphavsfiske), som offentliggjordes 2009, och ska beakta SPRFMO:s standard för bedömning av bottenfiskepåverkan (Bottom Fishery Impact Assessment Standard) och områden där känsliga marina ekosystem förekommer eller sannolikt förekommer.

4.   Kommissionen ska informera de berörda medlemsstaterna om SPRFMO:s beslut rörande det tillstånd för bottenfiske i SPRFMO:s konventionsområde för vilket konsekvensbedömningen genomfördes, inklusive eventuella tillhörande villkor och relevanta åtgärder för att förhindra betydande negativ påverkan på känsliga marina ekosystem.

5.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de konsekvensbedömningar som avses i punkt 2 c uppdateras när det sker en betydande förändring i fisket som sannolikt kommer att påverka känsliga marina ekosystem, och överlämna denna information till kommissionen, så snart den blir tillgänglig. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till SPRFMO:s sekretariat.

Artikel 13

Bottenfiske utanför bottenfiskets fotavtryck eller som överstiger referensperiodens fångstnivåer

1.   Medlemsstaterna får inte tillåta fiskefartyg som för deras flagg att bedriva bottenfiske utanför bottenfiskets fotavtryck eller som överstiger referensperiodens fångstnivåer utan förhandstillstånd från SPRFMO.

2.   Medlemsstater vars fartyg har för avsikt att fiska utanför bottenfiskets fotavtryck eller att överskrida den genomsnittliga årliga fångstnivå som avses i artikel 12.2 b ska lämna in en begäran om tillstånd till kommissionen senast 80 dagar före det årsmöte i SPRFMO:s vetenskapliga kommitté vid vilket de önskar få sin begäran behandlad. Kommissionen ska vidarebefordra begäran till SPRFMO:s sekretariat senast 60 dagar före mötet i SPRFMO:s vetenskapliga kommitté. Begäran ska innehålla följande:

a)

En konsekvensbedömning för bottenfiske.

b)

En bedömning av huruvida den föreslagna verksamheten både främjar en hållbar förvaltning av målarter och icke-målarter som tas som bifångst, och skyddar de marina ekosystem i vilka dessa resurser förekommer, inklusive genom att förhindra betydande negativ påverkan på känsliga marina ekosystem.

3.   Den konsekvensbedömning som avses i punkt 2 a ska göras i enlighet med FAO:s riktlinjer för djuphavsfiske och ska beakta SPRFMO:s standard för bedömning av bottenfiskepåverkan (Bottom Fishery Impact Assessment Standard) och områden där känsliga marina ekosystem förekommer eller sannolikt förekommer.

4.   Kommissionen ska informera de berörda medlemsstaterna om SPRFMO:s beslut rörande det tillstånd för bottenfiske i SPRFMO:s konventionsområde för vilket konsekvensbedömningen genomfördes, inklusive eventuella tillhörande villkor och relevanta åtgärder för att förhindra betydande negativ påverkan på känsliga marina ekosystem.

5.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de konsekvensbedömningar som avses i punkt 2 a uppdateras när det sker en förändring i fisket som sannolikt kommer att påverka känsliga marina ekosystem, och överlämna denna information till kommissionen, så snart den blir tillgänglig. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till SPRFMO:s sekretariat.

Artikel 14

Känsliga marina ekosystem i bottenfiske

1.   Fram till det att SPRFMO:s vetenskapliga kommitté har tagit fram utlåtanden om tröskelvärden, ska medlemsstaterna fastställa tröskelvärden för påträffande av känsliga marina ekosystem för fiskefartyg som för deras flagg, med beaktande av punkt 68 i FAO:s riktlinjer för djuphavsfiske.

2.   Medlemsstaterna ska kräva att fiskefartyg som för deras flagg upphör med bottenfiskeverksamhet inom fem nautiska mil från någon plats i SPRFMO:s konventionsområde där påträffandena överstiger de tröskelvärden som fastställts enligt punkt 1 i denna artikel. Medlemsstaterna ska rapportera påträffanden av känsliga marina ekosystem till kommissionen på grundval av de riktlinjer som anges i bilaga IV. Kommissionen ska utan dröjsmål vidarebefordra denna information till SPRFMO:s sekretariat.

Artikel 15

Observatörstäckning inom bottenfiske

Medlemsstaterna ska säkerställa 100 % observatörstäckning för trålare som för deras flagg och som bedriver bottenfiske och minst 10 % täckning på fiskefartyg som för deras flagg och som använder andra redskap för bottenfiske.

Artikel 16

Datarapportering för bottenfiske

1.   Medlemsstaterna ska senast den 15 i varje månad rapportera till kommissionen om fångsterna av bottenfiskearter under den föregående månaden, i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   Senast den 15 i varje månad ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen en förteckning över fiskefartyg som för deras flagg och som aktivt fiskade, och fiskefartyg som för deras flagg som deltog i omlastning. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat inom fem dagar från det att informationen mottogs.

3.   Medlemsstaterna ska förbjuda fiskefartyg som för deras flagg att delta i bottenfiske om de minimidata som anges i bilaga V krävs vad gäller identifiering av fiskefartyg inte har lämnats in.

KAPITEL II

Undersökande fiske

Artikel 17

Begäran om tillstånd för undersökande fiske

1.   Medlemsstater som har för avsikt att ge tillstånd för ett fiskefartyg som för deras flagg att delta i ett undersökande fiske ska senast 80 dagar före mötet i SPRFMO:s vetenskapliga kommitté lämna in följande till kommissionen:

a)

En begäran om tillstånd som innehåller den information som anges i bilaga V.

b)

En fiskeinsatsplan i enlighet med artikel VI, inklusive ett åtagande om att följa den SPRFMO-datainsamlingsplan som avses i artikel 18.3, 18.4 och 18.5.

2.   Senast 60 dagar före mötet i SPRFMO:s vetenskapliga kommitté ska kommissionen vidarebefordra begäran till SPRFMO-kommissionen och fiskeinsatsplanen till SPRFMO:s vetenskapliga kommitté.

3.   Kommissionen ska underrätta den berörda medlemsstaten om SPRFMO:s beslut om tillstånd att delta i ett undersökande fiske.

Artikel 18

Undersökande fiske

1.   Medlemsstaterna får inte tillåta fiskefartyg som för deras flagg att delta i ett undersökande fiske utan förhandstillstånd från SPRFMO.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att fiskefartyg som för deras flagg endast deltar i ett undersökande fiske i enlighet med den fiskeinsatsplan som godkänts av SPRFMO.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de data som krävs enligt SPRFMO:s datainsamlingsplan tillhandahålls kommissionen, som ska överföra dessa data till SPRFMO:s sekretariat.

4.   Unionsfiskefartyg med tillstånd att delta i undersökande fiske ska vara förbjudna att fortsätta att fiska inom det aktuella undersökande fisket såvida inte de data som anges i SPRFMO:s datainsamlingsplan har överförts till SPRFMO:s sekretariat, för den senaste säsong under vilken detta fiske förekom, och innan SPRFMO:s vetenskapliga kommitté har haft möjlighet att granska dessa data.

5.   Medlemsstater vars fiskefartyg deltar i undersökande fiske ska säkerställa att varje fiskefartyg som för deras flagg medför en eller flera oberoende observatörer ombord, i tillräckligt antal för att kontrollera data i enlighet med SPRFMO:s datainsamlingsplan.

Artikel 19

Ersättande av fiskefartyg inom undersökande fiske

1.   Trots vad som sägs i artiklarna 17 och 18 får medlemsstaterna tillåta ett fartyg som för deras flagg, men som inte anges i fiskeinsatsplanen, att delta i ett undersökande fiske, om ett unionsfiskefartyg som anges i fiskeinsatsplanen är förhindrat från att fiska av legitima operativa skäl eller på grund av force majeure. I sådana fall ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen och tillhandahålla

a)

fullständiga uppgifter om det tilltänkta ersättningsfartyget,

b)

en omfattande redogörelse för skälen till ersättandet och alla relevanta styrkande bevis,

c)

specifikationer och en full beskrivning av de typer av fiskeredskap som kommer att användas av ersättningsfartyget.

2.   Kommissionen ska överlämna informationen till SPRFMO:s sekretariat utan dröjsmål.

KAPITEL III

Stora pelagiska drivgarn, djuphavsnät/djuphavsgarn och andra nät/garn

Artikel 20

Stora pelagiska drivgarn och djuphavsnät/djuphavsgarn

Användningen av stora pelagiska drivgarn och alla djuphavsnät/djuphavsgarn är förbjuden inom hela SPRFMO:s konventionsområde.

Artikel 21

Nät/garn

Medlemsstater vars fartyg har för avsikt att passera genom SPRFMO:s konventionsområde med nät/garn ombord ska

a)

minst 36 timmar före fartygets inträde i SPRFMO:s konventionsområde meddela SPRFMO:s sekretariat om bland annat planerade inrese- och utresedatum och längden på de nät/garn som finns ombord,

b)

säkerställa att fartyg som för deras flagg är försedda med ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS), som skickar en signal en gång varannan timme under den tid fartygen befinner sig inom SPRFMO:s konventionsområde,

c)

överlämna VMS-positionsrapporter till SPRFMO:s sekretariat inom 30 dagar efter det att fartyget lämnat SPRFMO:s konventionsområde, och

d)

om nät/garn oavsiktligt förlorats eller fallit överbord från fartyget, anmäla datum, klockslag, position och det förlorade nätets/garnets längd (i meter) till SPRFMO:s sekretariat så snart som möjligt och i alla händelser inom 48 timmar efter det att redskapet förlorats eller fallit överbord.

AVDELNING IV

GEMENSAMMA KONTROLLÅTGÄRDER

KAPITEL I

Tillstånd

Artikel 22

SPRFMO:s fartygsregister

1.   Senast den 15 november varje år ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna en förteckning över fiskefartyg som för deras flagg och som har tillstånd att fiska i SPRFMO:s konventionsområde under det följande året, inbegripet informationen i bilaga V. Kommissionen ska vidarebefordra den förteckningen till SPRFMO:s sekretariat. Medlemsstaterna ska beakta hur berörda fartyg och operatörer tidigare har efterlevt reglerna när de överväger att utfärda fisketillstånd för SPRFMO:s konventionsområde.

2.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om ett fiskefartyg som för deras flagg och som har tillstånd att fiska i SPRFMO:s konventionsområde senast 20 dagar innan ett sådant fartyg inträder in i SPRFMO:s konventionsområde första gången. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till SPRFMO:s sekretariat senast 15 dagar före det första inträdet i SPRFMO:s konventionsområde.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att uppgifterna om fiskefartyg som för deras flagg och som har tillstånd att fiska i SPRFMO:s konventionsområde är aktuella. Eventuella ändringar ska meddelas kommissionen senast tio dagar efter det att en sådan ändring sker. Kommissionen ska informera SPRFMO:s sekretariat inom fem dagar från det att meddelandet mottogs.

4.   Om ett tillstånd återkallas, om innehavaren avstår från tillståndet eller om andra omständigheter gör ett tillstånd ogiltigt ska medlemsstaterna utan dröjsmål informera kommissionen så att den kan överlämna informationen till SPRFMO:s sekretariat inom tre dagar efter att tillståndet blivit ogiltigt.

5.   Unionsfiskefartyg som inte finns upptagna i SPRFMO:s fartygsregister ska inte tillåtas bedriva fiske efter arter som omfattas av SPRFMO:s behörighet i SPRFMO:s konventionsområde.

KAPITEL II

Omlastning

Artikel 23

Allmänna bestämmelser om omlastning

1.   Detta kapitel ska tillämpas på typer av omlastning som utförs

a)

inom SPRFMO:s konventionsområde, med avseende på SPRFMO-fiskeresurser och andra arter som fångats tillsammans med dessa, vilka fångats inom SPRFMO:s konventionsområde,

b)

utanför SPRFMO:s konventionsområde, med avseende på SPRFMO-fiskeresurser och andra arter som fångats tillsammans med dessa, vilka fångats inom SPRFMO:s konventionsområde.

2.   Omlastning till havs och i hamn får endast göras mellan fiskefartyg som finns upptagna i SPRFMO:s fartygsregister.

3.   Överföring till havs av bränsle, besättning, redskap eller annan utrustning i SPRFMO:s konventionsområde får endast ske mellan fiskefartyg som finns upptagna i SPRFMO:s fartygsregister.

4.   Omlastning till havs med avseende på SPRFMO-fiskeresurser samt andra arter som fångats tillsammans med dessa i SPRFMO:s konventionsområde ska vara förbjuden i unionens vatten.

Artikel 24

Meddelande om omlastning av chilensk taggmakrill och demersala arter

1.   Vad gäller omlastning av chilensk taggmakrill och demersala arter som fångats i SPRFMO:s konventionsområde av unionsfiskefartyg, oavsett var omlastningen äger rum, ska den aktuella flaggmedlemsstatens myndigheter samtidigt till kommissionen och SPRFMO:s sekretariat överlämna följande information:

a)

Ett meddelande om avsikten att omlasta, i vilket det ska anges en fjortondagarsperiod under vilken omlastningen av chilensk taggmakrill och demersala arter som fångats i SPRMFO:s konventionsområde är planerad äga rum och som ska mottas sju dagar före den första dagen i fjortondagarsperioden.

b)

Ett meddelande om den faktiska omlastningen, vilket ska mottas minst 12 timmar före den beräknade tidpunkten för omlastningsverksamheten.

Medlemsstaterna får tillåta att operatören av ett unionsfiskefartyg lämnar informationen direkt till SPRFMO:s sekretariat i elektronisk form på villkor att informationen samtidigt överförs till kommissionen.

2.   I de meddelanden som avses i punkt 1 ska det ingå relevanta uppgifter om omlastningen, inklusive beräknat datum och klockslag, preliminär plats, aktuellt fiske och uppgifter om de berörda unionsfiskefartygen i enlighet med bilaga VII.

Artikel 25

Övervakning av omlastning av chilensk taggmakrill och demersala arter

1.   Om en observatör finns ombord på det lossande eller mottagande unionsfiskefartyget ska observatören övervaka omlastningen. Observatören ska fylla i SPRFMO:s loggbok för omlastning i enlighet med bilaga VIII för att kontrollera vilka kvantiteter av fiskeriprodukter som omlastas och vilka arter det är fråga om, och observatören ska tillhandahålla en kopia av den aktuella sidan i fiskeloggboken till de behöriga myndigheterna i det observerade fartygets flaggmedlemsstat.

2.   Den medlemsstat vars flagg fiskefartyget för ska överlämna observatörens uppgifter om omlastningen i SPRFMO:s loggbok för omlastning till kommissionen senast 10 dagar efter det att observatören gått i land. Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna till SPRFMO:s sekretariat senast 15 dagar efter det att observatören har gått i land.

3.   För att kontrollera vilka kvantiteter och arter som omlastas, och för att säkerställa att lämpliga kontroller kan ske ombord, ska observatören ha fullt tillträde till det observerade unionsfiskefartyget, inbegripet till besättning, redskap, utrustning, dokumentation (inbegripet i elektroniskt format) och lastutrymmen.

Artikel 26

Uppgifter som ska rapporteras efter omlastning av chilensk taggmakrill och demersala arter

1.   De medlemsstater vars fartyg deltar i en omlastning ska meddela alla uppgifter om omlastningen samtidigt till SPRFMO:s sekretariat och kommissionen i enlighet med bilaga IX senast sju dagar efter det att omlastningen sker.

2.   Medlemsstaterna får tillåta att unionsfiskefartygsoperatören lämnar den information som avses i punkt 1 direkt till SPRFMO:s sekretariat på elektronisk väg på villkor att informationen samtidigt överförs till kommissionen. Alla begäranden om förtydliganden som operatören av ett unionsfiskefartyg får från SPRFMO:s sekretariat ska vidarebefordras till kommissionen.

KAPITEL III

Datainsamling och rapportering

Artikel 27

Datainsamling och rapportering

1.   Utöver de datarapporteringskrav som anges i artiklarna 7, 11, 14, 16, 18, 25 och 26 ska medlemsstater vars fartyg fiskar i SPRFMO:s konventionsområde till kommissionen lämna in de data som anges i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.   Senast den 15 september varje år ska medlemsstater vars fartyg fiskar i SPRFMO:s konventionsområde till kommissionen rapportera den levande vikt av alla arter/artgrupper som fångats under det föregående kalenderåret. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat senast den 30 september.

3.   Senast den 15 juni varje år ska alla medlemsstater vars fartyg fiskar i SPRFMO:s konventionsområde till kommissionen rapportera data om trålfisket (tråldrag för tråldrag), data om fisket med långrev (utsättning för utsättning) samt data om landningar, inklusive för kylfartyg, och omlastningar. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat senast den 30 juni.

4.   Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa detaljerade krav för den datarapportering som avses i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 45.2.

KAPITEL IV

Observatörsprogram

Artikel 28

Observatörsprogram

1.   De medlemsstater vars fartyg bedriver fiske i SPRFMO:s konventionsområde ska inrätta observatörsprogram för insamling av data enligt bilaga X.

2.   Senast den 15 september varje år ska alla de medlemsstater vars fartyg bedriver fiske i SPRFMO:s konventionsområde till kommissionen överlämna de data som samlats in av observatörerna enligt bilaga X under det föregående kalenderåret. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat senast den 30 september.

3.   Senast den 15 augusti varje år ska alla medlemsstater vars fartyg bedriver fiske i SPRFMO:s konventionsområde överlämna en årlig rapport om genomförandet av observatörsprogrammet under det föregående året. Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om observatörsutbildning, programmets utformning och vad det omfattat, vilka typer av data som samlats in och de problem som uppstått under året. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat senast den 1 september.

Artikel 29

Fartygsövervakningssystem

1.   Den satellitföljare som installerats ombord på ett unionsfiskefartyg ska säkerställa automatisk överföring till centret för fiskerikontroll (nedan kallat FMC) i flaggmedlemsstaten av VMS-uppgifter med ett positionsfel på mindre än 100 meter vid normala driftsförhållanden för satellitnavigering.

2.   Medlemsstaterna ska se till att deras FMC automatiskt och kontinuerligt rapporterar VMS-uppgifter avseende fartyg som för deras flagg och som bedriver fiske i SPRFMO:s konventionsområde till SPRFMO:s sekretariat minst en gång varje timme, och att satellitföljare som installerats ombord på fartyg som för deras flagg kan rapportera VMS-uppgifter minst var 15:e minut.

3.   Med avseende på tillämpningen av artikel 9.4 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska SPRFMO:s konventionsområde inbegripa en zon på 100 sjömil utanför SPRFMO:s konventionsområde, inom vilken punkt 1 i den här artikeln ska vara tillämplig.

4.   När det gäller fiskefartyg som för en medlemsstats flagg ska medlemsstaten, i händelse av att satellitföljarens antenn är monterad separat från höljet, se till att en gemensam antenn användas för både satellitnavigeringsdekodern och satellitnavigeringssändaren, och att höljet är anslutet till antennen med en obruten kabel.

KAPITEL V

Kontroll av tredjeländers fiskefartyg i medlemsstaternas hamnar

Artikel 30

Kontaktpunkter och utsedda hamnar

1.   Medlemsstater som önskar bevilja tillträde till sina hamnar för fiskefartyg från tredjeland som ombord medför SPRFMO-fiskeriprodukter som fångats i SPRFMO:s konventionsområde eller fiskeriprodukter som härrör från sådana resurser och som inte tidigare har landats eller omlastats i hamnar eller till havs, ska

a)

utse de hamnar till vilka fiskefartyg från tredjeland får begära tillträde enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,

b)

utse en kontaktpunkt för mottagande av ett förhandsmeddelande enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,

c)

utse en kontaktpunkt för mottagande av inspektionsrapporter enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1005/2008.

2.   Medlemsstaterna ska översända eventuella ändringar av förteckningen över utsedda kontaktpunkter och utsedda hamnar till kommissionen senast 40 dagar innan ändringarna träder i kraft. Kommissionen ska överlämna denna information till SPRFMO:s sekretariat senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

Artikel 31

Förhandsmeddelande

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska hamnmedlemsstaterna kräva att fiskefartyg från tredjeland som avser att landa eller omlasta SPRFMO-fiskeresurser, vilka inte tidigare har landats eller omlastats, i hamnmedlemsstaternas hamnar, senast 48 timmar före beräknad ankomst till hamnen, meddelar följande information i enlighet med bilaga XI:

a)

Identifieringsuppgifter för fartyget (distriktsbeteckning, namn, flagg, IMO-nummer, i förekommande fall, och internationell radioanropssignal (IRCS)).

b)

Namnet på den hamn som fiskefartyget önskar anlöpa och syftet med hamnanlöpet (landning eller omlastning).

c)

En kopia av fisketillståndet eller, i förekommande fall, andra tillstånd som fiskefartyget innehar för fiske efter SPRFMO-fiskeriprodukter eller för omlastning av sådana fiskeriprodukter.

d)

Beräknat ankomstdatum och beräknad ankomsttid till hamnen.

e)

Uppskattade kvantiteter i kg av varje SPRFMO-fiskeriprodukt som förvaras ombord, med uppgift om fångstområden. Om inga SPRFMO-fiskeriprodukter finns ombord ska uppgiften ”Inga” skickas.

f)

Uppskattade mängder i kg av varje SPRFMO-fiskeriprodukt som ska landas eller omlastas, med uppgift om fångstområden.

g)

En förteckning över fiskefartygets besättningsmedlemmar.

h)

Datumen för fiskeresan.

2.   Den information som tillhandahålls i enlighet med punkt 1 ska åtföljas av ett fångstintyg som har godkänts i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 1005/2008 om fiskefartyget från tredjeland medför SPRFMO-fiskeriprodukter.

3.   Hamnmedlemsstaterna får också begära ytterligare information för att kontrollera om fiskefartyget har bedrivit IUU-fiske eller tillhörande verksamhet.

4.   Hamnmedlemsstaterna får föreskriva en längre eller kortare tidsfrist för meddelandet än den som anges i punkt 1, och därvid bland annat ta hänsyn till vilken typ av fiskeriprodukt det är fråga om och avståndet mellan fiskeområdena och deras hamnar. I sådana fall ska hamnmedlemsstaterna informera kommissionen och denna ska utan dröjsmål vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat.

Artikel 32

Tillstånd att landa eller omlasta i hamnar

Den hamnmedlemsstat i vilken hamnen är belägen ska, efter att ha mottagit all relevant information i enlighet med artikel 31, besluta huruvida den ska bevilja eller neka fiskefartyget från tredjeland tillträde till hamnen. Om ett fiskefartyg från tredjeland har nekats tillträde ska hamnmedlemsstaten informera kommissionen som utan dröjsmål ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat. Medlemsstaterna ska vägra tillträde för fiskefartyg som finns upptagna i SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg.

Artikel 33

Hamninspektioner

1.   Hamnmedlemsstaterna ska inspektera minst 5 % av alla landningar och omlastningar av SPRFMO-fiskeriprodukter som fiskefartyg från tredjeland gör i medlemsstaternas utsedda hamnar.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska hamnmedlemsstaterna inspektera fiskefartyg från tredjeland i följande fall:

a)

Om det finns en begäran från en annan konventionsslutande part, en samarbetande icke konventionsslutande part eller en relevant regional fiskeriorganisation, om att ett visst fartyg bör inspekteras, särskilt om begäran styrks genom bevis för att fartyget har bedrivit IUU-fiske eller det finns klara skäl att anta att ett fiskefartyg har bedrivit IUU-fiske.

b)

Om ett fiskefartyg har underlåtit att lämna fullständig information enligt artikel 31.

c)

Om ett fiskefartyg har nekats tillträde till en hamn eller nekats rätten att använda en hamn i enlighet med SPRFMO:s regler eller en annan regional fiskeriförvaltningsorganisations regler.

Artikel 34

Inspektionsförfarande

1.   Denna artikel ska tillämpas jämte de regler för inspektionsförfarandet som fastställs i artikel 10 i förordning (EG) nr 1005/2008.

2.   Medlemsstaternas inspektörer ska inneha en giltig identitetshandling. De har rätt att kopiera alla dokument de anser relevanta.

3.   Inspektionerna ska genomföras på ett sådant sätt att fiskefartyget från tredjeland utsätts för minsta möjliga störning och olägenhet och så att försämring av fångstens kvalitet undviks i största möjliga utsträckning.

4.   Efter avslutad inspektion ska fartygsbefälhavaren ges möjlighet att komma med kommentarer eller invända mot rapporten och att kontakta den behöriga myndigheten i den berörda hamnmedlemsstaten angående inspektionsrapporten. En förlaga till inspektionsrapporten finns i bilaga XII. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygsbefälhavaren.

5.   Inom tolv arbetsdagar efter avslutad inspektion ska hamnmedlemsstaten till kommissionen skicka en kopia av inspektionsrapporten enligt artiklarna 10.3 och 11.3 i förordning (EG) nr 1005/2008, vilken ska ha ifyllts i enlighet med förlagan i bilaga XII till den här förordningen. Kommissionen ska vidarebefordra rapporten till SPRFMO:s sekretariat inom 15 arbetsdagar efter det att inspektionen har avslutats.

6.   Om inspektionsrapporten inte kan översändas till kommissionen inom 15 arbetsdagar för vidarebefordran till SPRFMO:s sekretariat ska hamnmedlemsstaten inom rimlig tid meddela kommissionen skälen till förseningen och när rapporten kommer att lämnas in, för att kommissionen i sin tur ska hinna informera SPRFMO:s sekretariat inom perioden på 15 arbetsdagar.

Artikel 35

Förfarande i händelse av överträdelser av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder i samband med hamninspektion

1.   Om den information som samlats in under inspektionen ger bevis för att ett fiskefartyg från tredjeland har begått en överträdelse av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder ska denna artikel tillämpas jämte artikel 11 i förordning (EG) nr 1005/2008.

2.   De behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten ska sända en kopia av inspektionsrapporten till kommissionen så snart som möjligt och under alla omständigheter inom högst fem arbetsdagar. Kommissionen ska utan dröjsmål vidarebefordra rapporten till SPRFMO:s sekretariat och till den konventionsslutande part vars flagg fartyget för eller till kontaktpunkten för den samarbetande icke konventionsslutande parten.

3.   Hamnmedlemsstaterna ska omedelbart meddela vilka åtgärder som vidtas i händelse av överträdelser, till den behöriga myndigheten i den konventionsslutande part vars flagg fartyget för eller den samarbetande icke konventionsslutande parten och till kommissionen, som ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat.

KAPITEL VI

Verkställighet

Artikel 36

Påstådda överträdelser av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder som rapporterats av medlemsstaterna

Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna alla dokumenterade uppgifter som visar på möjliga fall där fiskefartyg har brustit i efterlevnaden av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder i SPRFMO:s konventionsområde under de senaste två åren, senast 145 dagar före årsmötet i SPRFMO-kommissionen. Kommissionen ska granska informationen och, om lämpligt, vidarebefordra den till SPRFMO:s sekretariat minst 120 dagar före årsmötet.

Artikel 37

Upptagande av ett unionsfiskefartyg i SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg

1.   Om kommissionen får en officiell anmälan från SPRFMO:s sekretariat om att ett unionsfiskefartyg kommer att föras upp på SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg, ska kommissionen översända meddelandet, inbegripet de styrkande handlingarna och annan dokumentation från SPRFMO:s sekretariat, till flaggmedlemsstaten för kommentarer senast 45 dagar före SPRFMO-kommissionens årsmöte. Kommissionen ska granska och vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat minst 30 dagar före årsmötet.

2.   När myndigheterna i flaggmedlemsstaten mottagit kommissionens meddelande ska de underrätta fartygsägaren om att fiskefartyget förts upp på SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg och om vilka konsekvenser ett definitivt införande i SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg kan innebära.

Artikel 38

Åtgärder rörande fiskefartyg som har förts upp på SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg

1.   När SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg antas ska kommissionen begära att flaggmedlemsstaten underrättar ägaren till det fiskefartyg som förts upp på SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg om detta och om vilka konsekvenser detta får.

2.   En medlemsstat som förfogar över uppgifter om ett namnbyte eller en ändring av IRCS för ett fiskefartyg som finns upptaget i SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg ska så snart som möjligt översända uppgifterna till kommissionen. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat utan dröjsmål.

Artikel 39

Påstådd bristande efterlevnad som rapporteras av SPRFMO:s sekretariat

1.   All information om misstänkt bristande efterlevnad av SPRFMO-konventionen och/eller SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder från en medlemsstats sida som kommissionen tar emot från SPRFMO:s sekretariat ska utan dröjsmål översändas till den berörda medlemsstaten.

2.   Medlemsstaten ska förse kommissionen med resultaten av alla utredningar som görs i samband med den påstådda bristande efterlevnaden och med uppgifter om alla åtgärder som vidtagits för att åtgärda efterlevnadsproblemen senast 45 dagar före årsmötet i SPRFMO-kommissionen. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till SPRFMO:s sekretariat minst 30 dagar före årsmötet.

Artikel 40

Påstådda överträdelser av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder som rapporterats av en konventionsslutande part eller en samarbetande icke konventionsslutande part

1.   Medlemsstaterna ska utse en kontaktpunkt som ska ta emot hamninspektionsrapporter från konventionsslutande parter och samarbetande icke konventionsslutande parter.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen översända eventuella ändringar beträffande den utsedda kontaktpunkten senast 40 dagar innan ändringarna träder i kraft. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till SPRFMO:s sekretariat senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

3.   Om den kontaktpunkt som utsetts av en medlemsstat får en inspektionsrapport från en konventionsslutande part eller en samarbetande icke konventionsslutande part som innehåller bevis för att ett fiskefartyg som för medlemsstatens flagg har begått en överträdelse av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder ska flaggmedlemsstaten skyndsamt utreda den påstådda överträdelsen och meddela kommissionen hur utredningen fortskrider och vilka eventuella verkställighetsåtgärder som vidtas, så att kommissionen kan underrätta SPRFMO:s sekretariat inom tre månader från det att meddelandet tas emot. Om medlemsstaten inte kan förse kommissionen med en lägesrapport inom tre månader från det att inspektionsrapporten togs emot ska den meddela detta till kommissionen inom tidsfristen på tre månader och ange skälen till förseningen och datumet när rapporten kommer att skickas in. Kommissionen ska överlämna information om hur undersökningen fortskrider och om eventuella förseningar till SPRFMO:s sekretariat.

Artikel 41

Tekniskt fel på satellitföljaren

1.   Om det uppstår ett tekniskt fel på deras satellitföljare ska unionsfiskefartygen var fjärde timme rapportera följande data till FMC i den medlemsstat vars flagg de för, med hjälp av lämpliga medel för telekommunikation:

a)

IMO-nummer.

b)

IRCS.

c)

Fartygets namn.

d)

Fartygsbefälhavarens namn.

e)

Position (latitud och longitud), dag och klockslag (UTC).

f)

Verksamhet (fiske/transit/omlastning).

2.   Om det tekniska felet på satellitföljaren inte har reparerats inom 60 dagar från den dag då rapporteringsskyldigheten börjar enligt punkt 1, ska medlemsstaterna säkerställa att fiskefartyg som för deras flagg upphör med fisket, stuvar alla fiskeredskap och utan dröjsmål återvänder till hamnen för att reparera satellitföljaren.

3.   Punkterna 1 och 2 ska tillämpas jämte de krav som fastställs i artikel 25 i förordning (EU) nr 404/2011.

AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 42

Konfidentialitet

De data som samlas in och utbyts inom ramen för denna förordning ska behandlas i enlighet med tillämpliga regler om konfidentialitet i enlighet med artiklarna 112 och 113 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 43

Förfarande för ändringar

I syfte att införliva ändringar av de befintliga bevarande- och förvaltningsåtgärderna för SPRFMO i unionsrätten ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 44 med avseende på att ändra

a)

bilagorna till denna förordning,

b)

de tidsfrister som fastställs i artiklarna 7.1 och 7.2, 11, 12.2, 13.2, 16.1 och 16.2, 17.1 och 17.2, 22.1–22.4, 24.1, 25.2, 26.1, 27.2 och 27.3, 28.2 och 28.3, 29.1, 30.2, 31.1, 34.5 och 34.6, 35.2 och 35.3, 36, 37.1, 39.2, 40.2 och 40.3 samt 41.1 och 41.2,

c)

observatörstäckningen enligt artiklarna 6 och 15,

d)

referensperioden för att fastställa bottenfiskets fotavtryck enligt artikel 12.2,

e)

inspektionstäckningen enligt artikel 33.1,

f)

de data- och informationskrav som fastställs i artiklarna 7.2, 11, 12.2 och 12.3, 13.2 och 13.3, 14.1, 16.1 och 16.2, 17.1, 18.2 och 18.3, 19.1, 24.1, 25.2, 27.2 och 27.3, 28.3, 31.1 och 41.1.

Artikel 44

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 43 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 19 juli 2018. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 43 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 43 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 45

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som inrättats genom artikel 47 i förordning (EU) nr 1380/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 46

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Strasbourg den 4 juli 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  EUT C 288, 31.8.2017, s. 129.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 29 maj 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 18 juni 2018.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 1).

(5)  Rådets beslut 2012/130/EU av den 3 oktober 2011 om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet (EUT L 67, 6.3.2012, s. 1).

(6)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112, 30.4.2011, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


BILAGA I

Standarder för revar med sänken

Fartyg ska använda ett system med förtyngda långrevar som uppnår en påvisbar minsta nedsänkningshastighet för långreven på 0,3 meter/sekund till 15 meters djup för fiskeredskapet. I synnerhet gäller följande:

a)

Revar med yttre sänken i spanska system och trotlines ska ha sänken på minst 8,5 kg med högst 40 meters mellanrum om stenar används, på minst 6 kg med högst 20 meters mellanrum för betongsänken och på minst 5 kg med högst 40 meters mellanrum för metallsänken.

b)

Revar med yttre sänken i automatiska långrevar ska ha sänken på minst 5 kg med intervall på högst 40 m, och måste läggas ut från fartyget på ett sätt som undviker spänning akterut (spänning akterut kan leda till att sektioner av redan utlagd långrev lyfts upp ur vattnet).

c)

Förtyngda revar med integrerade sänken ska ha en blykärna på minst 50 g/m.


BILAGA II

Specifikationer för torilinor (skrämanordning för fåglar)

Två torilinor ska ständigt medföras ombord och ska börja användas så snart fiskeredskap sätts ut från fartyget. I synnerhet gäller följande:

a)

Torilinorna ska vara fästa vid fartyget så att betet, vid utplacering, skyddas av torilinan (lina med remsor) även vid sidvind.

b)

Torilinorna ska vara försedda med remsor i grälla färger som är tillräckligt långa för att nå vattenytan vid lugnt väder (”långa remsor”) och som är placerade med högst 5 meters mellanrum på minst de första 55 meterna av torilinan och de ska vara fästa vid linan med lekare som hindrar remsorna från att rulla upp sig runt linan.

c)

Torilinorna kan också vara försedda med remsor med en minimilängd på 1 m (”korta remsor”) placerade med högst 1 meters mellanrum.

d)

Om torilinan går av eller skadas medan den används ska den repareras eller ersättas så att fartyget uppfyller dessa specifikationer innan några ytterligare krokar sätts ut i vattnet.

e)

Torilinor ska sättas ut så att

i)

de förblir ovanför vattenytan när krokarna har sjunkit till ett djup på 15 m, eller

ii)

de har en minimilängd på 150 m i utsträckt tillstånd och hänger från en punkt på fartyget minst 7 m ovanför vattnet när inga vågor förekommer.


BILAGA III

Specifikationer för bird baffler

En bird baffler ska bestå av två eller flera bommar fästa vid fartygets akter, och minst en bom ska vara fäst vid babords låring och minst en bom vid styrbords låring:

a)

Varje bom ska sticka ut minst 4 meter från fartygets sida eller akter.

b)

Hänglinor ska fästas vid bommen med högst 2 meters mellanrum.

c)

Plastkoner, stänger eller andra hållfasta material i grälla färger ska fästas i hänglinornas ände så att konens, stångens eller materialets nederdel inte befinner sig mer än 500 mm ovanför vattnet, när det inte förekommer vare sig vind eller vågor.

d)

Linor eller nätstycken kan fästas mellan hänglinorna för att förebygga insnärjning.


BILAGA IV

Riktlinjer för utformning och överföring av anmälningar vid påträffande av känsliga marina ekosystem

1.   Allmän information

Kontaktuppgifter, flagg, fartygsnamn och datum för datainsamling.

2.   Lokalisering

Ange start- och slutposition för alla utsättningar av redskap och observationer.

Tillhandahålla kartor över fiskeplatser, underliggande batymetri eller livsmiljö och den rumsliga skalan för fisket.

Ange det eller de djup på vilka fisket skett.

3.   Fiskeredskap

Ange fiskeredskap som använts på varje plats.

4.   Andra data som samlats in

Ange andra data som samlats in på eller nära den plats där fisket bedrevs, om möjligt.

Data som multibeammätning av batymetri, oceanografiska data om CTD-profiler (konduktivitet, temperatur, densitet), profiler för strömmar, vattenkemi, substrattyper som registrerats vid eller nära dessa platser, annan fauna som observerats, videoinspelningar, akustiska profiler etc.

5.   Taxa

För varje station som fiskats lämna uppgift om påträffade taxa som indikerar känsliga marina ekosystem, inklusive uppgift om deras relativa densitet, absoluta densitet eller antal organismer om möjligt.


BILAGA V

Standarder för fartygsuppgifter

1.

Följande datafält ska samlas in enligt artiklarna 16, 17 och 22:

i)

Nuvarande fartygsflagg och namn på fartyget

ii)

Registreringsnummer

iii)

IRCS (i förekommande fall)

iv)

UVI- (unik fartygsidentifiering)/IMO-nummer

v)

Tidigare namn (om känt/kända)

vi)

Registreringshamn

vii)

Tidigare flagg

viii)

Fartygstyp

ix)

Typ av fiskemetod(er)

x)

Längd

xi)

Längdtyp, t.ex. ”LOA” (total längd), ”LBP” (längd mellan perpendiklarna)

xii)

Bruttotonnage – GT (prefererad enhet för angivande av tonnage)

xiii)

Bruttoregisterton – GRT (anges om GT ej förefintligt; kan även anges som komplement till GT)

xiv)

Huvudmotorns/huvudmotorernas styrka (kW)

xv)

Lastrumskapacitet (m3)

xvi)

Typ av frysanläggning (om tillämpligt)

xvii)

Antal frysenheter (om tillämpligt)

xviii)

Fryskapacitet (om tillämpligt)

xix)

Typ av kommunikationssystem och -nummer (Inmarsat A-, B- och C-nummer)

xx)

Uppgifter om VMS-system (märke, modell, funktion och identifiering)

xxi)

Ägarens/ägarnas namn

xxii)

Ägarens/ägarnas adress

xxiii)

Startdatum för fartygstillståndet

xxiv)

Slutdatum för fartygstillståndet

xxv)

Datum för upptagande i SPRFMO:s fartygsregister

xxvi)

Högupplösta fotografier av god kvalitet av fartyget, med lämplig ljusstyrka och kontrast, inte äldre än fem år som ska bestå av:

Ett foto på minst 12 × 7 cm av fartygets styrbordssida, som visar fartyget i hela dess längd med alla strukturella kännetecken.

Ett foto på minst 12 × 7 cm av fartygets babordssida, som visar fartyget i hela dess längd med alla strukturella kännetecken.

Ett foto på minst 12 × 7 cm av fartygets akter, taget rakt bakifrån.

2.

Följande information ska lämnas om tillgänglig och när det är praktiskt möjligt:

i)

Externa märken (t.ex. fartygets namn, registreringsnummer eller IRCS)

ii)

Typer av fiskberedningsanläggningar (i förekommande fall)

iii)

Byggår

iv)

Byggort

v)

Malldjup

vi)

Bredd

vii)

Elektronisk utrustning ombord (t.ex. radio, ekolod, radar, nätsond)

viii)

Licensinnehavarens/-innehavarnas namn (om annan/andra än ägaren)

ix)

Licensinnehavarens/-innehavarnas adress (om annan/andra än ägaren)

x)

Operatörens/operatörernas namn (om annan/andra än ägaren)

xi)

Operatörens/operatörernas adress (om annan/andra än ägaren)

xii)

Befälhavarens namn

xiii)

Befälhavarens nationalitet

xiv)

Fiskeskepparens namn

xv)

Fiskeskepparens nationalitet


BILAGA VI

Fiskeinsatsplan för undersökande fiske

Fiskeinsatsplanen för undersökande fiske ska innehålla följande information, i den mån den är tillgänglig:

i)

En beskrivning av det undersökande fisket, inklusive område, målarter, föreslagna fiskemetoder, föreslagna högsta fångstgränser och eventuell fördelning mellan områden eller arter.

ii)

Specificering och full beskrivning av de typer av fiskeredskap som kommer att användas, inklusive eventuella ändringar av redskapen i avsikt att begränsa effekterna av det föreslagna fisket på icke-målarter och associerade arter eller på av dessa arter beroende arter eller på det marina ekosystem där fisket äger rum.

iii)

Den tidsperiod som gäller för fiskeinsatsplanen (upp till högst tre år).

iv)

All biologisk information om målarterna från omfattande forsknings- eller kartläggningsresor, till exempel om distribution, abundans, demografiska data och information om beståndsidentitet.

v)

Uppgifter om icke-målarter och associerade arter eller av dessa arter beroende arter och det marina ekosystem där fisket äger rum, om den omfattning i vilken de sannolikt kommer att påverkas av den föreslagna fiskeverksamheten och om eventuella åtgärder som kommer att vidtas för att begränsa dessa effekter.

vi)

Den väntade kumulativa effekten av all fiskeverksamhet i området för det undersökande fisket, i förekommande fall.

vii)

Information från andra fisken i regionen eller liknande fisken på annat håll som kan bidra till bedömningen av den potentiella avkastningen av det aktuella undersökande fisket, i den mån medlemmen eller den samarbetande icke konventionsslutande parten kan tillhandahålla denna information.

viii)

Om den föreslagna fiskeverksamheten är bottenfiske, en bedömning av effekterna av den bottenfiskeverksamhet som kommer att bedrivas av de fartyg som för den berörda medlemsstatens flagg, i linje med artiklarna 12 och 13.

ix)

När målarten även förvaltas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation som gränsar till SPRFMO eller en liknande organisation, en beskrivning av detta grannskapsfiske som är tillräcklig för att SPRFMO:s vetenskapliga kommitté ska kunna ta fram ett utlåtande.


BILAGA VII

Förhandsanmälan av omlastning

Medlemsstaternas ska lämna följande information i enlighet med artikel 24.1:

 

Uppgifter om lossande fartyg

a)

Fartygets namn

b)

Registreringsnummer

c)

IRCS

d)

Fartygets flaggstat

e)

IMO-nummer/IHS Fairplay-nummer (i förekommande fall)

f)

Fartygsbefälhavarens namn och nationalitet

 

Uppgifter om mottagande fartyg

a)

Fartygets namn

b)

Registreringsnummer

c)

IRCS

d)

Fartygets flaggstat

e)

IMO-nummer/IHS Fairplay-nummer (i förekommande fall)

f)

Fartygsbefälhavarens namn och nationalitet


BILAGA VIII

Omlastningsinformation som lämnas av observatören

Följande information ska lämnas av den observatör som övervakar omlastningen, i enlighet med artikel 25.1.

I.   Uppgifter om det lossande fartyget

Fartygets namn

 

Registreringsnummer

 

IRCS

 

Fartygets flaggstat

 

IMO-nummer/IHS Fairplay-nummer (i förekommande fall)

 

Fartygsbefälhavarens namn och nationalitet

 

II.   Uppgifter om det mottagande fartyget

Fartygets namn

 

Registreringsnummer

 

IRCS

 

Fartygets flaggstat

 

IMO-nummer/IHS Fairplay-nummer (i förekommande fall)

 

Fartygsbefälhavarens namn och nationalitet

 

III.   Omlastningen

Datum och tid för omlastningens början (UTC)

 

Datum och tid för omlastningens avslutande (UTC)

 

Vid omlastning till havs: Position (närmaste tiondels grad) vid omlastningens början; När omlastningen sker i hamn: Namn, land och hamnkod (1)

 

Vid omlastning till havs: Position (närmaste tiondels grad) vid avslutad omlastning:

 

Beskrivning av produkttyp per art (t.ex. hela, frysta fiskar i kartonger om 20 kg)

Art(er)

 

Produkttyp

 

Art(er)

 

Produkttyp

 

Art(er)

 

Produkttyp

 

Antal kartonger, produktnettovikt (kg), per art

Art(er)

 

Kartonger

 

Nettovikt

 

Art(er)

 

Kartonger

 

Nettovikt

 

Art(er)

 

Kartonger

 

Nettovikt

 

Art(er)

 

Kartonger

 

Nettovikt

 

Total nettovikt för omlastad produkt (kg)

 

Numren på lastrummen i det kylfartyg där produkten förvaras

 

Destinationshamn och -land för det mottagande fartyget

 

Beräknad ankomstdag

 

Beräknad landningsdag

 

IV.   Observationer (i förekommande fall)

V.   Kontroll

Observatörens namn

 

Myndighet

 

Underskrift och stämpel

 


(1)  FN:s kod för handels- och transportplatser (UN/LOCODE).


BILAGA IX

Omlastningsinformation som rapporteras efter omlastningen

I enlighet med artikel 26.1 ska flaggmedlemsstaterna rapportera följande information till kommissionen senast sju dagar efter det att omlastningen genomfördes:

 

Uppgifter om lossande fartyg

a)

Fartygets namn

b)

Registreringsnummer

c)

IRCS

d)

Fartygets flaggstat

e)

IMO-nummer/IHS Fairplay-nummer (i förekommande fall)

f)

Fartygsbefälhavarens namn och nationalitet

 

Uppgifter om mottagande fartyg

a)

Fartygets namn

b)

Registreringsnummer

c)

IRCS

d)

Fartygets flaggstat

e)

IMO-nummer/IHS Fairplay-nummer (i förekommande fall)

f)

Fartygsbefälhavarens namn och nationalitet

 

Uppgifter om omlastningen

a)

Datum och tid för omlastningens början (UTC)

b)

Datum och tid för omlastningens avslutande (UTC)

c)

Vid omlastning i hamn:

Hamnstat, hamnens namn och hamnkod

d)

Vid omlastning till havs:

i)

Position (närmaste tiondels grad) vid omlastningens början (decimalt)

ii)

Position (närmaste tiondels grad) vid omlastningens avslutande (decimalt)

e)

Antal lastrum i det mottagande fartyg där produkten förvaras

f)

Destinationshamn för det mottagande fartyget

g)

Beräknad ankomstdag

h)

Beräknad landningsdag

 

Uppgifter om omlastade fiskeresurser

a)

Omlastade arter

i)

Beskrivning av fisken, per produkttyp (som till exempel hel, fryst fisk)

ii)

Antal kartonger och produktnettovikt (kg), per art

iii)

Total nettovikt för omlastad produkt (kg)

b)

Fiskeredskap som använts av det lossande fartyget

 

Kontroll (om tillämpligt)

a)

Observatörens namn

b)

Myndighet


BILAGA X

Observatörsdata

Fartygs- och observatörsuppgifter ska endast registreras en gång för varje observerad resa, och ska rapporteras på ett sätt som kopplar fartygdata till data som krävs enligt avsnitten A, B, C och D.

A.   Fartygs- och observatörsdata som ska samlas in för varje observerad resa

1.   Följande fartygsdata ska samlas in för varje observerad resa:

a)

Fartygets nuvarande flagg

b)

Fartygets namn

c)

Fartygsbefälhavarens namn

d)

Fiskeskepparens namn

e)

Registreringsnummer

f)

IRCS (i förekommande fall)

g)

Lloyd's-/IMO-nummer (om tilldelat)

h)

Tidigare namn (om kända)

i)

Registreringshamn

j)

Tidigare flagg (i förekommande fall)

k)

Fartygstyp (använd lämpliga ISSCFV-koder)

l)

Typ av fiskemetod(er) (använd lämpliga ISSCFG-koder)

m)

Längd (m)

n)

Längdtyp, t.ex. ”LOA” (total längd), ”LBP” (längd mellan perpendiklarna)

o)

Fartygsbredd (m)

p)

Bruttotonnage – GT (prefererad enhet för angivande av tonnage)

q)

Bruttoregisterton – GRT (anges om GT ej förefintligt; kan även anges som komplement till GT)

r)

Huvudmotorns/huvudmotorernas styrka (kW)

s)

Lastrumskapacitet (kubikmeter)

t)

Dokumentering av utrustning ombord som kan påverka faktorer som rör fiskekapaciteten (navigationsutrustning, radar, sonarsystem, väderfax eller satellitvädermottagare, mottagare som visar yttemperatur (sea-surface temperature image receiver), dopplermätare, radiopejl) när så är praktiskt möjligt.

u)

Besättning totalt (all personal utom observatörer).

2.   Följande observatörsdata ska samlas in för varje observerad resa:

a)

Observatörens namn

b)

Observatörens organisation

c)

Dag för observatörens ombordstigning (UTC-tid)

d)

Ombordstigningshamn

e)

Dag för observatörens ilandstigning (UTC-tid)

f)

Ilandstigningshamn

B.   Fångst- och ansträngningsdata som ska samlas in för trålfiske

1.   Data ska samlas in utan att aggregeras (tråldrag för tråldrag) för alla observerade trålar.

2.   Följande data ska samlas in för varje observerat tråldrag:

a)

Startdag och -tid för tråldraget (tidpunkt då redskapet börjar fiska – UTC)

b)

Slutdag och -tid för tråldraget (tidpunkt då inhalningen av redskapet inleds – UTC)

c)

Position vid tråldragsstart (Lat/Lon, 1 minuts noggrannhet – decimalt)

d)

Position vid tråldragsslut (Lat/Lon, 1 minuts noggrannhet – decimalt)

e)

Målart(er) för fisket (FAO:s artkod)

f)

Tråltyp, bottentrål eller flyttrål (använd rätt kod för bottentrål respektive flyttrål enligt internationell statistisk standardklassificering av fiskeredskap (ISCCFG)

g)

Typ av trål: enkel, dubbel eller trippel (S, D eller T)

h)

Nätöppningens höjd

i)

Nätöppningens bredd

j)

Maskstorlek i kalven (maska i utsträckt tillstånd, i mm) och typ av maska (diagonalmaska, fyrkantsmaska, etc.)

k)

Djup på vilket redskapet (underteln) befinner sig vid inledning av fisket

l)

Bottendjup (havsbotten) vid inledning av fisket

m)

Uppskattad fångst av alla arter (FAO:s artkod) som hålls ombord, uppdelad per art, i levande vikt (avrundat till närmaste kg)

n)

Fångades några marina däggdjur, havsfåglar, reptiler eller andra utsatta arter? (Ja/Nej/Okänt)

Om ja, ange antal per art av alla marina däggdjur, havsfåglar, reptiler eller andra utsatta arter som fångats.

o)

Fanns något bentiskt material i trålen? (Ja/Nej/Okänt)

Om ja, dokumentera känsliga bentiska arter i trålfångsten, i synnerhet sårbara eller livsmiljöbildande arter som svampar, hornkoraller eller koraller.

p)

Uppskattning av mängden (vikt eller volym) av återstående marina resurser som inte dokumenterats under led m, n eller o och som kastats överbord, fördelade ner till lägst kända taxon

q)

Dokumentera alla bifångstbegränsande åtgärder som vidtagits:

i)

Användes torilinor ? (noll/redskapskod – enligt beskrivningen i avsnitt L)

ii)

Användes bird baffler (skrämanordning för fåglar)? (noll/redskapskod – enligt beskrivningen i avsnitt N)

iii)

Beskriv den hanteringsmetod för fiskavfall/kasserad fångst som tillämpas (välj alla gällande alternativ: inga utsläpp under utsättning eller upptagning av fiskeredskap/endast flytande utsläpp/utsläpp i avfallspartier > 2 timmar/annat tidsintervall/inget)

iv)

Tillämpades några andra åtgärder för att begränsa bifångsten av marina däggdjur, havsfåglar reptiler eller andra utsatta arter? (Ja/Nej)

Om ja, specificera.

C.   Fångst- och ansträngningsdata som ska samlas in för fiske med ringnot/snörpvad

1.   Data ska samlas in utan att aggregeras (kast för kast) för alla observerade snörpvadar/ringnotar.

2.   Följande observatörsdata ska samlas in för varje observerat ringnots-/snörpvadskast:

a)

Total söktid före detta kast, sedan det senaste kastet

b)

Startdag och -tid för kastet (tidpunkt då redskapet börjar fiska – UTC)

c)

Slutdag och -tid för kastet (tidpunkt då inhalningen av redskapet inleds – UTC)

d)

Position vid kaststart (Lat/Lon, 1 minuts noggrannhet – decimalt)

e)

Nätets längd (m)

f)

Nätets höjd (m)

g)

Maskstorlek (maska i utsträckt tillstånd, i mm) och typ av maska (diagonalmaska, fyrkantsmaska, etc.)

h)

Målart(er) för fisket (FAO:s artkod)

i)

Uppskattad fångst av alla arter (FAO:s artkod) som hålls ombord, uppdelad per art, i levande vikt (avrundat till närmaste kg)

j)

Fångades några marina däggdjur, havsfåglar, reptiler eller andra utsatta arter? (Ja/Nej/Okänt)

Om ja, ange antal per art av alla marina däggdjur, havsfåglar, reptiler eller andra utsatta arter som fångats.

k)

Fanns något bentiskt material i nätet? (Ja/Nej/Okänt)

Om ja, dokumentera känsliga bentiska arter i fångsten, i synnerhet sårbara eller livsmiljöbildande arter som svampar, hornkoraller eller koraller.

l)

Uppskattning av mängden (vikt eller volym) av återstående marina resurser som inte dokumenterats under led i, j eller k och som kastats överbord, fördelade ner till lägst kända taxon

m)

Dokumentera alla bifångstbegränsande åtgärder som vidtagits

D.   Fångst- och ansträngningsdata som ska samlas in för fiske med långrev

1.   Data ska samlas in utan att aggregeras (utsättning för utsättning) för alla observerade långrevsutsättningar.

2.   Följande data ska samlas in för varje observerad utsättning:

a)

Startdag och -tid för utsättning (UTC-format)

b)

Slutdag och -tid för utsättning (UTC-format)

c)

Position vid utsättningsstart (Lat/Lon, 1 minuts noggrannhet – decimalt)

d)

Position vid utsättningsslut (Lat/Lon, 1 minuts noggrannhet – decimalt)

e)

Målart(er) för fisket (FAO:s artkod)

f)

Den utsatta långrevens totala längd (km)

g)

Antal krokar i utsättningen

h)

Bottendjup (havsbotten) vid utsättningens början

i)

Antal faktiskt observerade krokar (inklusive för marina däggdjur, havsfåglar, reptiler eller andra utsatta arter som fångats) vid upptagningen av redskapet

j)

Uppskattad fångst av alla arter (FAO:s artkod) som hålls ombord, uppdelad per art, i levande vikt (avrundat till närmaste kg)

k)

Fångades några marina däggdjur, havsfåglar, reptiler eller andra utsatta arter? (Ja/Nej/Okänt)

Om ja, ange antal per art av alla marina däggdjur, havsfåglar, reptiler eller andra utsatta arter som fångats.

l)

Fanns något bentiskt material i fångsten? (Ja/Nej/Okänt)

Om ja, dokumentera känsliga bentiska arter i fångsten, i synnerhet sårbara eller livsmiljöbildande arter som svampar, hornkoraller eller koraller.

m)

Uppskattning av mängden (vikt eller volym) av återstående marina resurser som inte dokumenterats under led j, k eller l och som kastats överbord, fördelade ner till lägst kända taxon.

n)

Dokumentera alla bifångstbegränsande åtgärder som vidtagits:

i)

Användes torilinor? (noll/redskapskod – enligt beskrivningen i avsnitt L)

ii)

Begränsades utsättningen till tiden mellan nautisk solnedgång och nautisk soluppgång? (Ja/Nej)

iii)

Vilken typ av fiskeredskap användes? (system med yttre sänken/integrerade sänken/trotline/annat)

iv)

Vid användning av förtyngda revar med yttre sänken, beskriv det system för sänken och flöten som används (använd formuläret i avsnitt M)

v)

Vid användning av förtyngda revar med integrerade sänken, ange kärnans vikt (gram per meter)

vi)

Vid användning av trotline, har cachalotera-nät använts (anordning som utestänger däggdjur och fåglar)? (Ja/Nej)

vii)

Om annan, beskriv

o)

Vilken typ av riskreducerande åtgärd användes vid upptagning? (fågelavvisande hängen/annan/ingen)

Om annan, beskriv.

p)

Vilken typ av bete användes? (fisk/bläckfisk/blandat; levande/dött/blandat; fryst/tinat/blandat)

q)

Beskriv utsläpp/utkast av allt biologiskt material under utsättning och upptagning (utsläpp ej grupperat i partier och tvåtimmarsintervall eller mer/utsläppt grupperat i partier och tvåtimmarsintervall eller mer/inget tidsintervall/okänt)

r)

Tillämpades några andra åtgärder för att begränsa bifångsten av marina däggdjur, havsfåglar reptiler eller andra utsatta arter? (Ja/Nej)

Om ja, specificera.

E.   Längdfrekvensdata som ska samlas in

Längdfrekvensdata för ett representativt och slumpmässigt provurval ska samlas in för målarter och, om tiden tillåter, för viktiga bifångstarter. Längddata ska samlas in och registreras på den noggrannhetsnivå som bäst lämpar sig för arten (cm eller mm och avrundat till antingen närmsta enhet eller enheten under), och den typ av mätning som tillämpats (total längd, längd från munspetsen till stjärtfenans delning eller standardlängd) ska också registreras. Om möjligt ska den totala vikten på provurvalet för längdfrekvensmätning registreras, eller uppskattas, och skattningsmetoden registreras, och observatörerna kan även ombes att fastställa könet på den fisk som mätts för att få könsstratifierade längdfrekvensdata.

1.   Provtagningsprotokoll: kommersiell provtagning

a)

Fiskarter utom rockor och hajar:

i)

Längden från munspetsen till stjärtfenans delning ska mätas med en noggrannhet av närmaste cm för fisk som uppnår en maximal längd på över 40 cm från munspetsen till stjärtfenans delning.

ii)

Längden från munspetsen till stjärtfenans delning ska mätas med en noggrannhet av närmaste mm för fisk som uppnår en maximal längd på under 40 cm från munspetsen till stjärtfenans delning.

b)

Rockor:

Maximibredden på kroppsskivan ska mätas.

c)

Hajar:

Lämplig längdmätningsmetod ska väljas för varje art (se FAO:s tekniska rapport 474 om att mäta hajar). Om inget annat anges ska total längd mätas.

2.   Provtagningsprotokoll: vetenskaplig provtagning

För vetenskaplig provtagning av arter kan längdmätningen behöva göras med större noggrannhet än vad som anges i led 1.

F.   Biologisk provtagning som ska göras

1.   Följande biologiska data ska samlas in för representativa provurval av de viktigaste målarterna och, om tiden tillåter, för viktiga bifångstarter som bidrar till fångsten:

a)

Art(er)

b)

Längd (mm eller cm) med uppgift om vilken längdmätningsmetod som använts. Mätnoggrannhet och mätmetod ska fastställas för varje art i enlighet med vad som anges i avsnitt E

c)

Kön (hankön, honkön, ej könsmogen, ej könsbestämd)

d)

Uppväxtstadium

2.   Observatörer ska samla in vävnadsprover och prover från otoliter och/eller mage enligt i förväg fastställda särskilda forskningsprogram som genomförs av SPRFMO:s vetenskapliga kommitté eller annan nationell vetenskaplig forskning.

3.   Observatörer ska informeras och tillhandahållas skriftliga längdfrekvensprotokoll och protokoll från biologisk provtagning, i förekommande fall, och informeras om de prioriteringar för ovannämnda provtagning som gäller för varje observerad resa.

G.   Data som ska samlas in om oavsiktliga fångster av havsfåglar, däggdjur, sköldpaddor och andra utsatta arter

1.   Följande data ska samlas in för alla havsfåglar, däggdjur, reptiler (sköldpaddor) och andra utsatta arter som fångas vid fiske:

a)

Art (identifieras taxonomiskt så långt som möjligt eller åtföljs av fotografier om identifiering är problematiskt) och storlek

b)

Räkning av antalet av varje art som fångats per tråldrag, kast eller utsättning

c)

Förfarande med djur som fångats som bifångst (behållits ombord eller släppts tillbaka/kastats överbord)

d)

Om släppta, i vilket skick (livliga, levande, apatiska, döda) vid frisläppandet?

e)

Om döda ska lämplig information samlas in eller prover tas för identifiering i land i enlighet med i förväg fastställda provtagningsprotokoll. När detta inte är möjligt kan observatörerna ombes ta delprover av identifierande delar av djuren, enligt specifikationerna i provtagningsprotokollen.

f)

Registrera typen av interaktion (krok/insnärjning i linor eller revar/slag från vajer/nätfångst/annan)

Om annan, beskriv interaktionen.

2.   Registrera kön för varje individ för taxonomisk bestämning när detta är möjligt genom yttre observation, till exempel när det gäller sälar och valrossar, små valar och delfiner eller Elasmobranchii och andra utsatta arter.

3.   Var det några särskilda omständigheter eller handlingar som kan ha bidragit till att bifångsten skedde? (till exempel torilinor som trasslat in sig, stora förluster av bete).

H.   Detektion av fiske i samband med känsliga marina ekosystem

För varje observerat tråldrag ska följande data samlas in för alla känsliga bentiska arter som fångats, särskilt sårbara eller livsmiljöbildande arter som svampar, hornkoraller eller koraller.

a)

Art (identifieras taxonomiskt så långt som möjligt eller åtföljs av ett fotografi om identifiering är problematisk).

b)

En uppskattning av den kvantitet (vikt (kg) eller volym (m3)) av varje förtecknad bentisk art som fångats i tråldraget.

c)

En uppskattning av den totala kvantitet (vikt (kg) eller volym (m3)) av alla ryggradslösa bentiska arter som fångats i tråldraget.

d)

När så är möjligt, och i synnerhet för nya eller ovanliga bentiska arter som inte förekommer i guider för identifiering av arter, ska hela prover tas och förvaras på lämpligt sätt för identifiering i land.

I.   Data som ska samlas in för samtliga återfunna märken

Följande data ska samlas in för samtliga återfunna märken från fiskar, sjöfåglar, däggdjur eller reptiler om organismen är död, ska behållas ombord eller är levande:

a)

Observatörens namn

b)

Fartygets namn

c)

Fartygets anropssignal

d)

Fartygets flagg

e)

Samla in de aktuella märkena, förse dem med alla uppgifter nedan och förvara dem så att de senare kan returneras till märkningsorganet

f)

Arter från vilka märken återfunnits

g)

Färg på och typ av märke (spaghettimärke, Data Storage-märke)

h)

Märkets nummer (Märkets nummer ska uppges för samtliga märken när flera märken var fästa på samma fisk. Om endast ett märke registrerats krävs en redogörelse för huruvida det andra märket saknades). Om organismen lever och ska frisläppas, ska märkesinformationen samlas in i enlighet med på förhand fastställda provtagningsprotokoll.

i)

Fångstdag och -tid (UTC)

j)

Fångstplats (Lat/Lon, med närmaste hel minuts noggrannhet)

k)

Djurets längd/storlek (cm eller mm) med beskrivning av vilka mått som tagits (som t.ex. total längd, längd från munspetsen till stjärtfenans delning etc.). Längdmätningar ska samlas in enligt kriterierna i avsnitt E.

l)

Kön (F = hona, M = hane, I = obestämt, D = ej undersökt)

m)

Återfanns märkena under en fiskeperiod som stod under observation (Ja/Nej)?

n)

Belöningsuppgifter (t.ex. namn och adress dit belöningen kan sändas)

(En del av de data som registreras här är samma data som redan tagits upp under andra kategorier av uppgifter. Detta är nödvändigt eftersom märkesåterfyndsinformation ibland måste skickas separat från andra observatörsdata.)

J.   Hierarkier av observatörsdatainsamling

1.   Med hänsyn till att observatörer eventuellt inte har möjlighet att samla in alla de data som beskrivs i dessa standarder på varje resa, ska en hierarki av prioriteringar införas för insamling av observatörsdata. Särskilda prioriteringar vad gäller de uppgifter som observatörerna ska utföra på en resa eller inom ett program kan tas fram till följd av särskilda krav i forskningsprogrammet, och i dessa fall ska dessa prioriteringar följas av observatörerna.

2.   I avsaknad av sådana resespecifika eller programspecifika prioriteringar ska följande allmänna prioriteringar följas av observatörerna:

a)

Uppgifter om fiskeinsats

All information om fartyget och om tråldrag/kast/utsättning/ansträngning

b)

Fångstrapporter

i)

Registrera tid, vikt för fångst på vilken prov tagits i förhållande till fångst eller ansträngning (t.ex. antal krokar), och totalt antal av varje fångad art

ii)

Identifiera och räkna havsfåglar, däggdjur, reptiler (sköldpaddor), känsliga bentiska arter och sårbara arter

iii)

Registrera antal och vikt för varje art som behålls eller kastas överbord

iv)

Registrera fall av skövling, i förekommande fall

c)

Biologisk provtagning

i)

Kontrollera förekomst av märken

ii)

Längdfrekvensdata för målarter

iii)

Biologiska grunddata (kön, mognad) för målarter

iv)

Längdfrekvensdata för viktiga bifångstarter

v)

Otoliter (och prover från magen, om sådana insamlas) för målarter

vi)

Biologiska grunddata för bifångstarter

vii)

Biologiska prover från bifångstarter (om sådana insamlas)

viii)

Ta foton

d)

Fångstrapportering och biologisk provtagning ska prioriteras bland följande artgrupper:

Art(er)

Prioritet (1 högsta)

Primära målarter (som chilensk taggmakrill, för pelagiskt fiske, och atlantisk soldatfisk för demersalt fiske)

1

Havsfåglar, däggdjur, reptiler (sköldpaddor) eller andra utsatta arter

2

Andra arter som i normalfallet tillhör de fem viktigaste arterna inom fisket (t.ex. stillahavsmakrill för pelagiskt fiske, och guldkroppar och beryxar för demersalt fiske)

3

Alla andra arter

4

Tilldelningen av observatörsansträngning mellan dessa verksamheter kommer att vara beroende av typen av insats och utsättning. Storleken på delprover avseende ej observerade kvantiteter (t.ex. antalet krokar undersökta för artsammansättning i förhållande till antalet utsatta krokar) ska uttryckligen anges i enlighet med medlemsstaters observatörsprogram.

K.   Kodspecifikationer för registrering av observatörsdata

1.   Om inget annat anges för särskilda datatyper ska observatörsdata lämnas enligt samma kodspecifikationer som anges i detta avsnitt.

2.   Koordinerad universell tid (UTC) ska användas för att ge tidsangivelser.

3.   Decimaler ska användas för att ange platser.

4.   Följande kodschema ska användas:

a)

Arter ska anges med FAO:s treställiga bokstavskoder för arter.

b)

Fiskemetoder ska anges med ISSCFG-koder (International Standard Classification of Fishing Gear, 29 juli 1980).

c)

Fiskefartygstyper ska anges med ISSCFV-koder (International Standard Classification of Fishery Vessels).

5.   Metriska måttenheter ska användas, bland annat ska

a)

kilogram användas för att ange fångstvikt,

b)

meter användas för att ange höjd, bredd, djup, längd/bredd, längd,

c)

kubikmeter användas för att ange volym,

d)

kilowatt användas för att ange maskinstyrka.

L.   Formulär för beskrivning av torilinor (skrämanordning för fåglar)

Image

Torilina – allmän beskrivning:

Resans nummer

Torilinans placering

Torilinans kod

Avstånd mellan remsor (m)

Remsornas längd min/max (m)

Antal remsor (t.ex. 7 i detta diagram)

Torilinans utformning: (Den utformning som visas är dubbel)

Torilinans material

Fästhöjd över vattenytan (m)

Huvudlinans längd (m)

Släpat objekt

Färg på remsan

Remsans material

Torilinans täckningslängd (m)

Kompletterande upplysningar

KODER FÖR TORILINOR/FÖRTECKNADE ALTERNATIV:

Placering

Utformning

Släpat objekt

Material

Färg

Babord sida

Enkelt

F

=

Felvänd tratt/plastkon

T

=

Plaströr

P

=

Rosa

Styrbord sida

Dubbla

L

=

Längd på huvudlina

S

=

Plastband

R

=

Röd

Akter

 

K

=

Knut eller ögla på huvudlina

O

=

Annan

C

=

Morot (Orange)

 

 

B

=

Boj

 

Y

=

Gul

 

 

N

=

Boj i nät

 

G

=

Grön

 

 

S

=

Säck eller påse

 

B

=

Blå

 

 

W

=

Vikt (i betydelsen sänke)

 

W

=

Brun

 

 

Z

=

Inget objekt i släp

 

F

=

Bleknad färg (alla färger)

 

 

O

=

Annan

 

O

=

Annan


Översikt över angivna värden:

Resans nummer

Avstånd mellan remsor

Torilinans kod

Remsans längd (min)

Torilinans placering

Remsans längd (max)

Huvudlinans längd

Färg på remsan

Täckningslängd

Remsans material

Fästhöjd över vattenytan

Antal remsor

Torilinans material

Släpat objekt

Torilinans utformning

Kompletterande upplysningar

M.   Formulär för beskrivning av förtyngda revar med yttre sänken

Image

Formulär för långrevar med sänken

Enkelt eller dubbelt rev?

Kompletterande

Flötenas genomsnittliga diameter (m)

Avstånd mellan undervattensflöte och huvudrev (m)

Antal krokar mellan ytflöte och ankare

Sänkenas genomsnittsvikt (kg)

Avstånd mellan rev och sänke

Antal krokar mellan undervattensflöten

Antal krokar mellan sänken

Översikt över angivna värden:

Enkel eller dubbel rev?

Antal krokar mellan ytflöte och ankare

Sänkenas genomsnittsvikt

Antal krokar mellan undervattensflöten

Avstånd mellan undervattensflöte och huvudrev

Antal krokar mellan sänken

Avstånd mellan rev och sänke

Kompletterande upplysningar

N.   Formulär för beskrivning av bird baffler (skrämanordning för fåglar)

Image

Bird Baffler - Fågelperspektiv

Sidobom

Hänge som sammanbinder sido- och akterbom?

BABOR

STYRBORD

Bomlängd

Antal remsor

Höjd över vattenytan

Färg på remsan

Remsans material

Sidobom

Avstånd från aktern

AKTER

Akterbom

Akterbom

Hänge som sammanbinder akterbommar?

Bomlängd

Antal remsor

Längd på hänget

Höjd över vattenytan

Antal remsor

Färg på remsan

Längd på hänget

Höjd över vattenytan

Remsans material

Antal remsor

Färg på remsan

Höjd över vattenytan

Remsans material

Färg på remsan

Remsans material

Översikt över angivna värden

Avstånd från aktern

 

Sidobom

Akterbom

Bomlängd

Bomlängd

Antal remsor

Antal remsor

Genomsnittligt avstånd mellan remsor

Genomsnittligt avstånd mellan remsor

Höjd över vattenytan

Höjd över vattenytan

Färg på remsan

Färg på remsan

Remsans material

Remsans material

Sidohänge akterut

Akterhänge

Längd på hänget

Längd på hänget

Antal remsor

Antal remsor

Genomsnittligt avstånd mellan remsor

Genomsnittligt avstånd mellan remsor

Höjd över vattenytan

Höjd över vattenytan

Färg på remsan

Färg på remsan

Remsans material

Remsans material

O.   Standard för observatörsdata som samlas in under en landning eller när ett fartyg ligger i hamn

Medlemsstaterna får, när det gäller fiskefartyg som för deras flagg, vid landning av oberedda (dvs. hel fisk från vilken ingen del har avlägsnats) arter som förvaltas inom ramen för SPRFMO, och när dessa landningar står under observation, samla in och lämna följande information:

1.

Följande fartygsdata ska samlas in för varje observerad landning:

a)

Fartygets nuvarande flagg

b)

Fartygets namn

c)

Fiskefartygets registreringsnummer

d)

IRCS (i förekommande fall)

e)

Lloyd's-/IMO-nummer (om tilldelat)

f)

Fartygstyp (använd lämpliga ISSCFV-koder)

g)

Typ av fiskemetod(er) (använd lämpliga ISSCFG-koder)

2.

Följande observatörsdata ska samlas in för varje observerad landning:

a)

Observatörens namn

b)

Observatörens organisation

c)

Landningsland (ISO:s treställiga standardbokstavskoder för länder)

d)

Landningshamn/-plats

3.

Följande data ska samlas in för varje observerad landning:

a)

Landningsdag och -tid (UTC-format)

b)

Första dagen av resan – om praktiskt möjligt

c)

Sista dagen av resan – om praktiskt möjligt

d)

Preliminärt fiskeområde (Lat/Lon, 1 minuts noggrannhet – om möjligt)

e)

Viktigaste målart(er) för fisket (FAO:s artkod)

f)

Landat tillstånd per art (FAO:s artkod)

g)

Landad (levande) vikt per art (kilogram) för den landning som har observerats

Insamlingen av längdfrekvensdata, biologiska data och/eller märkesåterfyndsdata ska följa de standarder som beskrivs under avsnitten E, F respektive I i denna bilaga, för de arter som observerats under landningar eller när ett fartyg ligger i hamn.

Avsnitten G (oavsiktlig fångst) och H (sårbara marina ekosystem) anses inte relevanta för observerade landningar. De standarder som beskrivs under avsnitten I (återfunna märken), J (hierarkier) och K (kodspecifikationer) ska dock fortsätta att följas i tillämpliga fall.


BILAGA XI

Begäran om att anlöpa en hamn

Fartygets identifiering:

Fartygets namn

Fartygets flagg

IMO-nummer

Radioanropssignal

Distriktsbeteckning

 

 

 

 

 

Radioanropssignal

Planerad anlöpshamn (1)

Hamnstat

Anlöpningens ändamål (2)

Beräknad ankomstdag

Beräknad ankomsttid

Innevarande datum

 

 

 

 

 

 

SPRFMO-förvaltade arter som medförs ombord:

Art(er)

FAO- fångstområde

Produktens tillstånd

Kilogram totalt som medförs ombord

Mängd som ska omlastas/landas

Mottagare av omlastad/landad mängd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om inga SPRMFO-arter eller -fiskprodukter som härrör från sådana arter medförs ombord, ange ”noll”.

Uppgifter om relevant(a) fisketillstånd:

Identifikator

Utfärdat av

Giltighet

Fiskeområde(n)

Art(er)

Redskap (3)

 

 

 

 

 

 

Har en kopia av besättningslistan bifogats? JA/NEJ


(1)  Bör vara en utsedd hamn enligt SPRFMO:s hamnregister.

(2)  T.ex. landning, omlastning, bränslepåfyllning.

(3)  Om tillståndet är begränsat till omlastningar ange ”omlastning” som redskap.


BILAGA XII

Sammanfattning av hamninspektionsresultat

Detaljerade uppgifter om inspektionen:

Inspektionsrapportens nummer

 

Huvudinspektörens namn

 

Hamnstat

 

Inspektionsmyndighet

 

Inspektionshamn

 

Anlöpets ändamål

 

Startdatum för inspektionen

 

Starttid för inspektionen

 

Slutdatum för inspektionen

 

Sluttid för inspektionen

 

Förhandsanmälan mottagen?

 

Uppgifter i förhandsanmälan överensstämmer med inspektionen?

 

Fartygsuppgifter:

Fartygets namn

 

Fartygets flagg

 

Fartygstyp

 

IRCS

 

Distriktsbeteckning

 

IMO-nummer

 

Fartygsägare

 

Fartygsoperatör

 

Fartygsbefälhavare

(och nationalitet)

 

Fartygsombud

 

Finns VMS?

 

VMS-typ

 

Uppgifter om relevant(a) fisketillstånd:

Tillståndets identifiering

 

Utfärdat av

 

Giltighet

 

Fiskeområden

 

Art(er)

 

Redskap (1)

 

Är fartyget upptaget i SPRFMO:s fartygsregister?

 

Har det ett nuvarande tillstånd?

 

SPRFMO-förvaltade arter som lossats (under detta hamnanlöp):

Art(er)

FAO-fångstområde

Produktens tillstånd

Deklarerad kvantitet som lossats

Kvantitet som lossats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRFMO-förvaltade arter som hålls ombord:

Art(er)

FAO-fångstområde

Produktens tillstånd

Deklarerad kvantitet som hålls ombord

Kvantitet som hålls ombord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRFMO-förvaltade arter som mottagits vid omlastning (under detta hamnanlöp):

Art(er)

FAO-fångstområde

Produktens tillstånd

Deklarerad kvantitet som mottagits

Kvantitet som mottagits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningar och resultat:

Avdelning

Anmärkningar

Granskning av loggböcker och annan dokumentation

Typ av redskap ombord

Inspektörens (inspektörernas) bedömning

Uppenbara överträdelser (med en hänvisning till relevanta rättsakter)

Befälhavarens kommentarer

Åtgärder

Befälhavarens underskrift

Inspektörens underskrift


(1)  Om tillståndet är begränsat till omlastningar ange ”omlastning” som redskap.


BILAGA XIII

Förteckning över andra utsatta arter

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Treställig bokstavskod

Carcharhinus longimanus

Årfenhaj

OCS

Carcharodon carcharias

Vithaj

WSH

Cetorhinus maximus

Brugd

BSK

Lamna nasus

Håbrand

POR

Manta spp.

Mantor

MNT

Mobula spp.

Djävulsrockor

RMV

Rhincodon typus

Valhaj

RHN


16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/76


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/976

av den 4 juli 2018

om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (3) upprättas en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön (nedan kallad planen). Planens syfte är att bidra till att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer maximal hållbar avkastning (maximum sustainable yield, nedan kallad MSY).

(2)

I artikel 1 i förordning (EU) 2016/1139 anges de bestånd i Östersjön som berörs, däribland bestånden av sill/strömming i Bottenhavet och Bottenviken. För att garantera fullständig reproduktionskapacitet för de bestånden fastställs i bilagorna I och II till den förordningen vissa referenspunkter för bevarande, inbegripet intervall för fiskeridödlighet och referenspunkter för lekbeståndets biomassa.

(3)

Den vetenskapliga bedömning av sill/strömmingsbestånden i Bottenhavet respektive Bottenviken som gjordes av Internationella havsforskningsrådet (Ices) 2017 visar att de båda bestånden liknar varandra. Ices slog därför samman de båda bestånden till ett, ändrade gränserna för beståndets geografiska utbredning, gjorde en ny bedömning av MSY-intervall för fiskeridödligheten och ändrade de relevanta referenspunkterna för bevarande. Detta innebar en ändrad beståndsdefinition och andra numeriska värden än de som anges i artikel 1 i förordning (EU) 2016/1139 och i bilagorna I och II till den förordningen.

(4)

I artikel 5.6 i förordning (EU) 2016/1139 anges att om kommissionen, på grundval av vetenskaplig rådgivning, anser att de referenspunkter för bevarande som anges i bilaga II till den förordningen inte längre på ett korrekt sätt uttrycker planens syften, får kommissionen som en brådskande angelägenhet lämna in ett förslag till Europaparlamentet och rådet om att revidera de referenspunkterna för bevarande.

(5)

Det är lämpligt att brådskande ändra artikel 1.1 e och f i förordning (EU) 2016/1139 och bilagorna I och II till den förordningen för att säkerställa att fiskemöjligheterna avseende de relevanta bestånden fastställs på grundval av aktuella referenspunkter för bevarande.

(6)

Förordning (EU) 2016/1139 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) 2016/1139

Förordning (EU) 2016/1139 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Sill/strömming (Clupea harengus) i Ices-delområde 30–31 (sill/strömming i Bottniska viken).”

b)

Led f ska utgå.

2.

I bilaga I ska uppgifterna avseende beståndet av sill/strömming i Bottenhavet och beståndet av sill/strömming i Bottenviken ersättas med följande:

”Sill/strömming i Bottniska viken

0,15–0,21

0,21–0,21”

3.

I bilaga II ska uppgifterna avseende beståndet av sill/strömming i Bottenhavet och beståndet av sill/strömming i Bottenviken ersättas enligt följande:

”Sill/strömming i Bottniska viken

283 180

202 272 ”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 4 juli 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  Yttrande av den 14 februari 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 29 maj 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 18 juni 2018.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).