ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 178

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
16 juli 2018


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 av den 13 juli 2018 om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/995 av den 12 juli 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller anbudsperioderna

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/996 av den 12 juli 2018 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Limone Femminello del Gargano [SGB])

6

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/997 av den 13 juli 2018 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger)

7

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/998 av den 12 juli 2018 om ändring av bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller status för Kroatien i fråga om koiherpesvirus (KHV), för Finland i fråga om infektiös hematopoietisk nekros (IHN), förteckningen över områden i Irland fria från Bonamia ostreae, förteckningen över områden i Förenade kungariket fria från Marteilia refringens och om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller förteckningen över områden i Förenade kungariket fria från herpesvirus OsHV-1 μVar [delgivet med nr C(2018) 4381]  ( 1)

9

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BESLUT

16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/1


RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2018/994

av den 13 juli 2018

om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 223.1,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1,

med beaktande av Europaparlamentets förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1),

i enlighet med det särskilda lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)

Akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (2) (nedan kallad valrättsakten), som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (3), trädde i kraft den 1 juli 1978 och har därefter ändrats genom beslut 2002/772/EG, Euratom (4).

(2)

Flera ändringar behöver göras av valrättsakten.

(3)

Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 måste rådet fastställa nödvändiga bestämmelser för allmänna direkta val av Europaparlamentets ledamöter i enlighet med ett särskilda lagstiftningsförfarande.

(4)

Valprocessens öppenhet och tillgången till tillförlitlig information är viktiga för att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och för att garantera ett stabilt valdeltagande, och det är önskvärt att unionens medborgare i god tid får information om val till Europaparlamentet och om de kandidater som ställer upp i dessa val samt om nationella politiska partiers anknytning till ett europeiskt politiskt parti.

(5)

I syfte att främja valdeltagandet i val till Europaparlamentet och fullt ut utnyttja de möjligheter som den tekniska utvecklingen för med sig skulle medlemsstaterna kunna erbjuda möjlighet att exempelvis förtidsrösta, poströsta, rösta elektroniskt och rösta via internet samtidigt som man säkerställer att resultatet är tillförlitligt, att röstningen är hemlig och att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.

(6)

Unionsmedborgarna har rätt att delta i unionens demokratiska liv, särskilt genom att rösta eller ställa upp som kandidater i valen till Europaparlamentet.

(7)

Medlemsstaterna uppmuntras att vidta nödvändiga åtgärder så att de av deras medborgare som är bosatta i ett tredjeland kan rösta i val till Europaparlamentet.

(8)

Valrättsakten bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Valrättsakten ska ändras enligt följande:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   I varje medlemsstat ska Europaparlamentets ledamöter väljas som företrädare för unionens medborgare genom proportionella val, och valsättet kan vara listval eller val med enkel överförbar röst.

2.   Medlemsstaterna får tillåta röstning som grundar sig på listval med preferenslistor i enlighet med förfaranden som fastställs av respektive medlemsstat.

3.   Valen ska vara allmänna, direkta, fria och hemliga.”

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Medlemsstaterna får fastställa en lägsta tröskel för fördelning av mandaten. Denna tröskel får inte vara högre än 5 procent av de giltiga avgivna rösterna på nationell nivå.

2.   Medlemsstater som tillämpar listval ska fastställa en lägsta tröskel för fördelning av mandaten för valkretsar som omfattar fler än 35 mandat. Tröskeln får inte vara lägre än 2 procent och inte högre än 5 procent av de giltiga avgivna rösterna i den berörda valkretsen, inbegripet i medlemsstater med en enda valkrets.

3.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla den skyldighet som fastställs i andra stycket senast vid tidpunkten för det val till Europaparlamentet som följer på det första val som äger rum efter ikraftträdandet av rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 (*1).

(*1)  Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 av den 13 juli 2018 om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (EUT L 178, 16.7.2018, s. 1).”"

3.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3a

Om de nationella bestämmelserna föreskriver en tidsfrist för anmälan av kandidater för val till Europaparlamentet ska den tidsfristen vara minst tre veckor före det datum som, i enlighet med artikel 10.1, fastställs av relevant medlemsstat för val till Europaparlamentet.

Artikel 3b

Medlemsstaterna får tillåta att man på valsedlarna anger namnet på eller logotypen för det europeiska politiska parti som det nationella politiska partiet eller den enskilda kandidaten har anknytning till.”

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

Medlemsstaterna får erbjuda möjlighet att förtidsrösta, poströsta, rösta elektroniskt samt rösta via internet i val till Europaparlamentet. Om detta erbjuds ska de anta åtgärder som är tillräckliga för att säkerställa i synnerhet att resultatet är tillförlitligt, att röstningen är hemlig och att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.”

5.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Vid val av ledamöter av Europaparlamentet får ingen rösta mer än en gång.

2.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att dubbel röstning i val till Europaparlamentet bemöts med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.”

6.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 9a

I enlighet med sina nationella valförfaranden ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder så att de av deras medborgare som är bosatta i ett tredjeland kan rösta i val till Europaparlamentet.

Artikel 9b

1.   Varje medlemsstat ska utse en kontaktmyndighet med ansvar för att utbyta uppgifter om väljarna och kandidaterna med sina motsvarigheter i de andra medlemsstaterna.

2.   Utan att det påverkar nationella bestämmelser om upptagning av väljare i röstlängden och anmälan av kandidater ska den myndighet som avses i punkt 1, i enlighet med tillämplig unionslagstiftning om skyddet av personuppgifter, senast sex veckor före den första dagen i den valperiod som avses i artikel 10.1, inleda överföringen till dessa motsvarigheter av de uppgifter som anges i rådets direktiv 93/109/EG (*2) om unionsmedborgare som har upptagits i röstlängden eller ställer upp som kandidater i en medlemsstat där de inte är medborgare.

(*2)  Rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 329, 30.12.1993, s. 34).”"

Artikel 2

1.   Detta beslut ska godkännas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella krav. Medlemsstaterna ska till rådets generalsekretariat anmäla när de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.   Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt punkt 1 har mottagits (5).

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2018.

På rådets vägnar

H. LÖGER

Ordförande


(1)  Godkännande av den 4 juli 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 278, 8.10.1976, s. 5.

(3)  Rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1).

(4)  Rådets beslut 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni 2002 och av den 23 september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Dagen för detta besluts ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/995

av den 12 juli 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller anbudsperioderna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3) inleds försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran. I förordningen föreskrivs inledningsvis två delanbudsinfordringar per månad, utom för augusti och december.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/472 (4) ändrades genomförandeförordning (EU) 2016/2080 så att det antal perioder under vilka anbud får lämnas in inskränktes till en period per månad och så att ingen sådan period föreskrevs för augusti månad.

(3)

Erfarenheterna från de delanbudsinfordringar som genomfördes 2018 har visat på ett stigande intresse för att lämna anbud under rådande marknadsvillkor. Det är därför lämpligt att återinföra det ursprungliga antal perioder under vilka anbud får lämnas in och att föreskriva en sådan period för augusti månad.

(4)

Eftersom perioden för augusti månad löper ut den fjärde tisdagen är det, för att undvika anbudsinlämning under två på varandra följande veckor, lämpligt med en enda period i september.

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2016/2080 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/2080 ska ersättas med följande:

”2.   Anbudsperioden inom den andra och de därpå följande delanbudsinfordringarna ska inledas den första arbetsdagen efter föregående periods slut. Anbudsperioderna ska löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den första och tredje tisdagen i varje månad. I augusti ska anbudsperioden dock löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den fjärde tisdagen, i september ska den löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den tredje tisdagen och i december ska den löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den andra tisdagen. Om tisdagen är en allmän helgdag ska tidsfristen löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) närmast föregående arbetsdag.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/472 av den 15 mars 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller anbudsperioderna (EUT L 73, 18.3.2017, s. 5).


16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/996

av den 12 juli 2018

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Limone Femminello del Gargano” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Italiens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Limone Femminello del Gargano”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 148/2007 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen, och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Limone Femminello del Gargano” (SGB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 148/2007 av den 15 februari 2007 om registrering av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Geraardsbergse mattentaart (SGB) – Pataca de Galicia eller Patata de Galicia (SGB) – Poniente de Granada (SUB) – Gata-Hurdes (SUB) – Patatas de Prades eller Patates de Prades (SGB) – Mantequilla de Soria (SUB) – Huile d'olive de Nîmes (SUB) – Huile d'olive de Corse eller Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (SUB) – Clémentine de Corse (SGB) – Agneau de Sisteron (SGB) – Connemara Hill Lamb eller Uain Sléibhe Chonamara (SGB) – Sardegna (SUB) – Carota dell'Altopiano del Fucino (SGB) – Stelvio eller Stilfser (SUB) – Limone Femminello del Gargano (SGB) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (SUB) – Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (SGB) – Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (SGB) – Sangueira de Barroso-Montalegre (SGB) – Batata de Trás-os-Montes (SGB) – Salpicão de Barroso-Montalegre (SGB) – Alheira de Barroso-Montalegre (SGB) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso eller Borrego de leite de Barroso (SGB) – Azeite do Alentejo Interior (SUB) – Paio de Beja (SGB) – Linguíça do Baixo Alentejo eller Chouriço de carne do Baixo Alentejo (SGB) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (SUB)) (EUT L 46, 16.2.2007, s. 14).

(3)  EUT C 51, 10.2.2018, s. 17.


BESLUT

16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/7


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/997

av den 13 juli 2018

om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 juli 2012 antog rådet beslut 2012/392/Gusp (1) om inrättande av Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger till stöd för förstärkning av de nigeriska säkerhetsaktörernas förmåga att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet (Eucap Sahel Niger).

(2)

Den 18 juli 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/1172 (2) om förlängning av Eucap Sahel Niger till och med den 15 juli 2018. Den 11 juli 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/1253 (3) genom vilket ett finansiellt referensbelopp fastställdes för Eucap Sahel Niger till och med den 15 juli 2018.

(3)

Eucap Sahel Niger och det fastställda referensbeloppet bör förlängas till den 30 september 2018.

(4)

Beslut 2012/392/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eucap Sahel Niger kommer att genomföras under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2012/392/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 13.1 ska sista stycket ersättas med följande:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eucap Sahel Niger för perioden 16 juli 2017–30 september 2018 ska vara 31 000 000 EUR.”

2.

I artikel 16 ska andra meningen ersättas med följande:

”Det ska tillämpas till och med den 30 september 2018.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 16 juli 2018.

Utfärdat i Bryssel 13 juli 2018.

På rådets vägnar

H. LÖGER

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2012/392/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) (EUT L 187, 17.7.2012, s. 48).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2016/1172 av den 18 juli 2016 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) (EUT L 193, 19.7.2016, s. 106).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2017/1253 av den 11 juli 2017 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) (EUT L 179, 12.7.2017, s. 15).


16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/998

av den 12 juli 2018

om ändring av bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller status för Kroatien i fråga om koiherpesvirus (KHV), för Finland i fråga om infektiös hematopoietisk nekros (IHN), förteckningen över områden i Irland fria från Bonamia ostreae, förteckningen över områden i Förenade kungariket fria från Marteilia refringens och om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller förteckningen över områden i Förenade kungariket fria från herpesvirus OsHV-1 μVar

[delgivet med nr C(2018) 4381]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BELUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artiklarna 43.2, 49.1, 50.3, 51.2 och 53.3, och

av följande skäl:

(1)

I del C i bilaga I till kommissionens beslut 2009/177/EG (2) fastställs en förteckning över medlemsstater, zoner och delområden som förklarats fria från vissa sjukdomar som avses i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.

(2)

För närvarande har på den förteckningen hela Kroatiens territorium förklarats fritt från koiherpesvirus (KHV) och hela Finlands territorium förklarats fritt från infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Under de senaste åren har dessa medlemsstater emellertid anmält flera utbrott av respektive sjukdom.

(3)

De båda medlemsstaterna har lämnat uppgifter till kommissionen om att de har vidtagit åtgärder i enlighet med direktiv 2006/88/EG för att hantera dessa utbrott. Åtgärderna pågår fortfarande i vissa områden.

(4)

På förteckningen förklaras för närvarande hela kusten av Irland fritt från Bonamia ostreae med undantag av åtta vikar. På grund av ett nyligen inträffat utbrott av Bonamia ostreae i en annan vik på det område i Irland som förtecknas som fritt från denna sjukdom har restriktioner införts och de tillämpas fortfarande i enlighet med direktiv 2006/88/EG.

(5)

Dessutom har Nordirlands hela kust förklarats fritt från Marteilia refringens. Förenade kungariket har emellertid anmält två utbrott av denna sjukdom i två olika vikar i Nordirland. Restriktioner av förflyttningar har införts och de tillämpas fortfarande i enlighet med direktiv 2006/88/EG.

(6)

I enlighet med de uppgifter som har lämnats av Kroatien, Finland, Irland och Förenade kungariket bör de berörda områdena inte förtecknas som fria från respektive sjukdom och den geografiska avgränsningen av de sjukdomsfria områdena i Kroatien, Finland, Irland och Förenade kungariket bör därför uppdateras.

(7)

I bilaga I till kommissionens beslut 2010/221/EU (3) fastställs en förteckning över medlemsstater, zoner och delområden som anses vara fria från vissa sjukdomar som inte avses i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.

(8)

För närvarande anses på den förteckningen Nordirlands territorium i Förenade kungariket vara fritt från herpesvirus OsHV-1 μVar med undantag för vissa vikar. På grund av ett nyligen inträffat utbrott av OsHV-1 μVar i en annan vik bör den geografiska avgränsningen av det sjukdomsfria området i Förenade kungariket uppdateras.

(9)

Bilaga I till beslut 2009/177/EG och bilaga I till beslut 2010/221/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG i tabellen ska fjärde kolumnen ”Geografisk avgränsning av det område som förklarats fritt från sjukdom (medlemsstat, zoner eller delområden)” ändras på följande sätt:

1.

På raden ”Koiherpesvirus (KHV)” ska posten för Kroatien ersättas med följande: ”Hela territoriet, med undantag för följande zoner: zonen som omfattar vattenbruksföretaget i Donji Miholjac (godkännandenummer 2HR0109) samt floden Drava från Dubravas damm till dess mynning i floden Donau och den zon som omfattar vattenbruksföretaget i Grudnjak (godkännandenummer 2HR0177) samt floden Vučicas hela vattendrag till dess mynning i floden Karašica och därifrån floden Karašica till dess mynning i floden Drava.”

2.

På raden ”Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)” ska posten för Finland ersättas med följande: ”Hela territoriet, med undantag för kustområdet i Ijo, Kuivaniemi och följande avrinningsområden: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Området Saarijärvi och 4.41 Området Pielinen”;

3.

På raden ”Infektion orsakad av Bonamia ostreae ska posten för Irland ersättas med följande:

”Irlands hela kust, utom

1.

Cork Harbour,

2.

Galway Bay,

3.

Ballinakill Harbour,

4.

Clew Bay,

5.

Achill Sound,

6.

Loughmore, Blacksod Bay,

7.

Lough Foyle,

8.

Lough Swilly,

9.

Kilkieran Bay.”

4.

På raden ”Infektion orsakad av Marteilia refringens” ska posten för Förenade kungariket ersättas med följande:

”Storbritanniens hela kust.

Nordirlands hela kust utom Belfast Lough och Dundrum Bay.

Guernseys och Herms hela kust.

Jerseys kustområde: Området utgörs av tidvattenzonen och området närmast kusten mellan Jerseys medelhögvattenstånd och en tänkt linje dragen tre nautiska mil från Jerseys medellågvattenstånd. Området är beläget i bukten mellan Normandie och Bretagne, på södra sidan av Engelska kanalen.

Isle of Mans hela kust.”

Artikel 2

I bilaga I till beslut 2010/221/EU i tabellen, fjärde kolumnen ”Geografisk avgränsning av det område som omfattas av godkända nationella åtgärder” i raden ”Herpesvirus OsHV-1 μVar” ska posten för Förenade kungariket ersättas med följande:

”Förenade kungarikets territorium utom River Roach, River Crouch, Blackwater Estuary och River Colne i Essex, kusten i norra Kent, Poole Harbour i Dorset och River Teign i Devon.

Nordirland utom Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough och Strangford Lough.

Guernsey”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens beslut 2009/177/EG av den 31 oktober 2008 om genomförande av rådets direktiv 2006/88/EG avseende övervaknings- och utrotningsprogram och sjukdomsfri status i medlemsstater, zoner och delområden (EUT L 63, 7.3.2009, s. 15).

(3)  Kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (EUT L 98 20.4.2010, s. 7).