ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 161

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
26 juni 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/902 av den 21 april 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, och provisorisk tillämpning av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

Protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

3

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/903 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo ( *1)

7

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/904 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

12

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/905 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

16

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/906 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sahel

22

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/907 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien

27

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/908 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

32

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/909 av den 25 juni 2018 om fastställande av en gemensam uppsättning styrningsregler för projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete

37

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/910 av den 25 juni 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 4060]  ( 1)

42

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/911 av den 25 juni 2018 om fastställande av tillfälliga skyddsåtgärder för att förhindra spridning av får- och getpest i Bulgarien [delgivet med nr C(2018) 4071]  ( 1)

67

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen ( EGT L 256, 13.9.1991 ) (Svensk specialutgåva, Område 15, Volym 010, s. 145)

70

 


 

(*1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/902

av den 21 april 2016

om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, och provisorisk tillämpning av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207 och 212 jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet) undertecknades i Bryssel den 10 maj 2010.

(2)

Republiken Kroatien blev medlem i Europeiska unionen den 1 juli 2013.

(3)

Enligt artikel 6.2 i anslutningsakten ska Kroatiens anslutning till avtalet godkännas genom ingående av ett protokoll till avtalet. Ett förenklat förfarande ska tillämpas enligt vilket protokollet ingås av rådet, genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar, och berörda tredjeländer.

(4)

Den 14 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med berörda tredjeländer. Förhandlingarna med Republiken Korea har slutförts med framgång genom att protokollet paraferades.

(5)

Enligt artikel 4.3 i protokollet ska protokollet tillämpas provisoriskt i väntan på att det träder i kraft.

(6)

Protokollet bör undertecknas och tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan bemyndigas härmed, med förbehåll för att protokollet ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt underteckna protokollet på unionens och dess medlemsstaters vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2016.

På rådets vägnar

A. VAN DER STEUR

Ordförande


(1)  EUT L 20, 23.1.2013, s. 2.


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/3


PROTOKOLL

till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna, och

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN KOREA,

å andra sidan,

nedan tillsammans kallade de avtalsslutande parterna,

Som beaktar följande:

Ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (nedan kallat avtalet) undertecknades i Bryssel den 10 maj 2010.

Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat anslutningsfördraget) undertecknades i Bryssel den 9 december 2011.

Republiken Kroatien bör ansluta sig till avtalet genom att ett protokoll till avtalet ingås mellan Europeiska unionens råd, på unionens och dess medlemsstater vägnar, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Kroatien ansluter sig härmed som part i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan.

Artikel 2

Efter det att detta protokoll har paraferats ska unionen till sina medlemsstater och Republiken Korea översända den kroatiska språkversionen av avtalet. Med förbehåll för att detta protokoll träder i kraft ska den språkversion som avses i första meningen i denna artikel vara giltig på samma villkor som de ursprungliga språkversionerna av avtalet.

Artikel 3

Detta protokoll ska utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 4

1.   Detta protokoll ska godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna förfaranden. De avtalsslutande parterna ska till varandra anmäla att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på det datum då samtliga avtalsslutande parterna till varandra har anmält att de nödvändiga förfarandena har slutförts.

3.   Med förbehåll för att det senare ingås och i avvaktan på att det träder i kraft ska protokollet tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet av detta.

Artikel 5

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och koreanska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā –

Korėjos Respublikos vardu,

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


BESLUT

26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/7


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/903

av den 25 juni 2018

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (*1)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 augusti 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/1338 (1) om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Kosovo och om utnämning av Nataliya APOSTOLOVA till särskild representant i Kosovo. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2018.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på 20 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Nataliya APOSTOLOVAs uppdrag som särskild representant för Kosovo förlängs till och med den 29 februari 2020. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare.

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål i Kosovo. Till dessa hör att spela en ledande roll för att främja ett stabilt, livskraftigt, fredligt, demokratiskt och multietniskt Kosovo, att stärka stabiliteten i regionen och bidra till regionalt samarbete och goda grannförbindelser på västra Balkan, att främja ett Kosovo som ansluter sig till rättsstatsprincipen och åtar sig att skydda minoriteter och det kulturella och religiösa arvet, samt att stödja Kosovos europeiska perspektiv och landets närmande till unionen i enlighet med regionens perspektiv och i överensstämmelse med stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (2) (nedan kallat stabiliserings- och associeringsavtalet) och rådets beslut (EU) 2015/1988 (3), samt i enlighet med relevanta rådsslutsatser.

Artikel 3

Uppdrag

För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

erbjuda unionens råd och stöd till den politiska processen,

b)

verka för unionens övergripande politiska samordning i Kosovo,

c)

stärka unionens närvaro i Kosovo och se till att den är konsekvent och effektiv,

d)

ge chefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) lokal politisk vägledning, även vad avser de politiska aspekterna av frågor som rör verkställandebefogenheter,

e)

se till att unionens åtgärder i Kosovo är konsekventa och samstämmiga, inbegripet genom att lokalt vägleda Eulex Kosovo-övergången för senare överföring av verksamheten till den särskilda representantens eller EU:s kontor i Kosovo och/eller de lokala myndigheterna, beroende på vad som är lämpligt,

f)

stödja Kosovos europeiska perspektiv och landets närmande till unionen, i enlighet med regionens perspektiv och i överensstämmelse med stabiliserings- och associeringsavtalet och beslut (EU) 2015/1988 samt i enlighet med relevanta rådsslutsatser, genom riktad information till allmänheten och utåtriktad unionsverksamhet, som är avsedd att hos allmänheten i Kosovo trygga en bredare förståelse och ett bredare stöd för unionsrelaterade frågor, inbegripet Eulex Kosovos arbete,

g)

med alla medel och instrument som står till den särskilda representantens förfogande och med stöd av EU:s kontor i Kosovo övervaka, bistå och underlätta framsteg med politiska, ekonomiska och europeiska prioriteringar i överensstämmelse med respektive institutions befogenheter och ansvar och stödja genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet, inbegripet genom den europeiska reformagendan,

h)

bidra till att utveckla och stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Kosovo, inbegripet vad gäller kvinnor och barn samt skydd av minoriteter, i enlighet med unionens politik för mänskliga rättigheter och unionens riktlinjer för mänskliga rättigheter,

i)

bistå vid genomförandet av den unionsunderstödda dialogen mellan Belgrad och Pristina, inbegripet operativa stöduppgifter som ska överföras från Eulex Kosovo,

j)

stödja de specialiserade avdelningarnas och den specialiserade åklagarmyndighetens uppdrag efter behov, däribland genom information och utåtriktad verksamhet.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 juli 2018–29 februari 2020 ska uppgå till 5 150 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget. Deltagande i upphandlingsförfaranden som anordnas av den särskilda representanten ska vara öppet för fysiska och juridiska personer utan begränsningar. Ingen ursprungsregel ska heller gälla för de varor som inköps av den särskilda representanten.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda politiska frågor i enlighet med vad som krävs för uppdraget. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till sådan utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, den berörda unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionsinstitutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och övriga garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och medlemmarna av dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska fastställas i överenskommelse med värdparterna på lämpligt sätt. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

1.   Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (4).

2.   Den höga representanten ska i enlighet med säkerhetsbestämmelserna för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter bemyndigas att till Nato/KFOR (Kosovo Force) lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som har tagits fram för åtgärden upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

3.   Den höga representanten ska i enlighet med säkerhetsbestämmelserna för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter bemyndigas att till Förenta nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, allt efter den särskilda representantens operativa behov, lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som har tagits fram för åtgärden upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Lokala arrangemang ska utformas i detta syfte.

4.   Den höga representanten ska bemyndigas att till tredje parter som är associerade till detta beslut lämna ut icke-säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar som rör rådets överläggningar om åtgärden och som omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (5).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegation och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i enlighet med sitt uppdrag och säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan på grundval av vägledning från utrikestjänsten, inbegripet specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, med anvisningar för säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet samt hantering av säkerhetstillbud och tillhandahålla en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

säkerställa att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

säkerställa alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, grundad på den riskklassificering som utrikestjänsten tilldelat det området,

d)

säkerställa att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs, samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens åtgärder samt till att säkerställa att alla unionsinstrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt, i syfte att uppnå unionens politiska mål. Kontakter med medlemsstaterna ska eftersträvas när det är lämpligt. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet samt i förekommande fall med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i regionen. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer i regionen samt cheferna för medlemsstaternas beskickningar. De ska på bästa sätt bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge chefen för Eulex Kosovo lokal politisk vägledning, även vad avser de politiska aspekterna av frågor som rör verkställandebefogenheter. Den särskilda representanten och den civila insatschefen ska vid behov samråda. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med berörda lokala organ och andra internationella och regionala aktörer på fältet.

3.   Den särskilda representanten ska tillsammans med andra unionsaktörer på fältet se till att information sprids och utbyts mellan unionsaktörer i insatsområdet, i syfte att uppnå en hög grad av gemensam medvetenhet om och bedömning av situationen.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter i Kosovo, och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport senast den 31 oktober 2018 och en övergripande rapport om uppdragets genomförande senast den 30 november 2019.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(*1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(1)  Rådets beslut (Gusp) 2016/1338 av den 4 augusti 2016 om ändring av beslut (Gusp) 2015/2052 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.) (EUT L 212, 5.8.2016, s. 109).

(2)  EUT L 71, 16.3.2016, s. 3.

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/1988 av den 22 oktober 2015 om undertecknande på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (EUT L 290, 6.11.2015, s. 4).

(4)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).

(5)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/12


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/904

av den 25 juni 2018

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 april 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/598 (1) om utnämning av Peter BURIAN till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för Centralasien. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2018.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på 20 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och som kan hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Peter BURIANs uppdrag som särskild representant för Centralasien förlängs till och med den 29 februari 2020. Rådet får besluta att uppdraget för den särskilda representanten ska avslutas tidigare, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål i Centralasien. I dessa mål ingår att

a)

främja goda och nära förbindelser mellan unionen och länderna i Centralasien på grundval av gemensamma värderingar och intressen i enlighet med tillämpliga avtal,

b)

bidra till ökad stabilitet och utökat samarbete mellan länderna i regionen,

c)

bidra till att stärka demokratin, rättsstatsprincipen, gott styre samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Centralasien,

d)

ta itu med de största hoten, i synnerhet specifika problem med direkta konsekvenser för unionen,

e)

öka unionens effektivitet och synlighet i regionen, även genom närmare samarbete med andra berörda partner och internationella organisationer såsom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och FN.

Artikel 3

Uppdrag

1.   För att kunna uppnå de politiska målen ska den särskilda representantens uppdrag vara att

a)

främja unionens övergripande politiska samordning i Centralasien samt bidra till att säkerställa samstämmighet i unionens yttre åtgärder i regionen,

b)

för den höga representanten, tillsammans med Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) och kommissionen, övervaka genomförandet av unionens strategi för ett nytt partnerskap med Centralasien, som ska kompletteras med relevanta slutsatser från rådet och efterföljande lägesrapporter om genomförandet av unionens strategi för Centralasien, samt lämna rekommendationer och regelbundet rapportera till berörda rådsorgan,

c)

bistå rådet med att ytterligare utveckla en övergripande politik gentemot Centralasien,

d)

nära följa den politiska utvecklingen i Centralasien genom att utveckla och upprätthålla nära kontakter med regeringar, parlament, domstolsväsen, det civila samhället och massmedier,

e)

uppmuntra Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan att samarbeta om regionala frågor av gemensamt intresse,

f)

utveckla lämpliga kontakter och lämpligt samarbete med de viktigaste berörda aktörerna i regionen och alla relevanta regionala och internationella organisationer,

g)

bidra till genomförandet av unionens politik för de mänskliga rättigheterna i regionen i samarbete med Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, inbegripet unionens riktlinjer om de mänskliga rättigheterna, särskilt unionens riktlinjer om barn och väpnad konflikt samt om våld mot kvinnor och flickor och kampen mot alla former av diskriminering av kvinnor och flickor, samt av unionens politik när det gäller FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, inbegripet genom att övervaka och rapportera om utvecklingen samt utarbeta rekommendationer i detta avseende,

h)

i nära samarbete med FN och OSSE bidra till konfliktförebyggande och konfliktlösning genom att utveckla kontakter med myndigheter och andra lokala aktörer såsom icke-statliga organisationer, politiska partier, minoriteter, religiösa grupper samt ledarna för dessa,

i)

bidra till att utforma de aspekter av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken med avseende på Centralasien som rör energitrygghet, gränssäkerhet, bekämpning av allvarlig brottslighet, inbegripet narkotikabrott och människohandel, samt förvaltning av vattenresurser, miljö och klimatförändringar,

j)

främja regional säkerhet inom Centralasiens gränser mot bakgrund av minskningen av den internationella närvaron i Afghanistan.

2.   Den särskilda representanten ska stödja den höga representantens arbete och ha överblick över unionens alla verksamheter i regionen.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av den höga representanten.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med utrikestjänsten och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 juli 2018–29 februari 2020 ska uppgå till 1 660 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska besitta den expertis inom specifika politiska frågor som uppdraget kräver. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och utrikestjänsten kan föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till sådan utstationerad personal ska betalas av den berörda medlemsstaten, av den berörda unionsinstitutionen respektive av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar till unionsinstitutionerna eller utrikestjänsten får också placeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

4.   Den särskilda representantens personal ska samlokaliseras med de berörda avdelningarna inom utrikestjänsten eller unionsdelegationerna för att säkerställa konsekvens och samstämmighet i deras respektive verksamheter.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och ytterligare garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag ska på lämpligt sätt fastställas i en överenskommelse med värdländerna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer för säkerhet och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer i regionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligt, ska tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten, i enlighet med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all den personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten och som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder för hantering av en säker förflyttning av personal till och inom ansvarsområdet samt hantering av säkerhetstillbud och tillhandahålla en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

säkerställa att all personal utstationerad utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

säkerställa att alla personer i den särskilda representantens stab som utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, i enlighet med den riskklassificering som har tilldelats det området av utrikestjänsten,

d)

säkerställa att alla överenskomna rekommendationer som lämnas i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs och skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens åtgärder samt till att säkerställa att alla unionsinstrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt, i syfte att uppnå unionens politiska mål. Kontakter med medlemsstaterna ska eftersträvas när det är lämpligt. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den berörda geografiska avdelningen vid utrikestjänsten samt med kommissionen. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med de berörda cheferna för medlemsstaternas beskickningar samt cheferna för unionens delegationer. De ska på bästa sätt bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer på fältet.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter för Centralasien, och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta akter.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska för rådet, den höga representanten och kommissionen lägga fram en lägesrapport senast den 31 oktober 2018 och en övergripande rapport om uppdragets genomförande senast den 30 november 2019.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/598 av den 15 april 2015 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien (EUT L 99, 16.4.2015, s. 25).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/16


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/905

av den 25 juni 2018

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2011 antog rådet beslut 2011/819/Gusp (1) om utnämning av Alexander RONDOS till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för Afrikas horn. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 20 juni 2018.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på 20 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

1.   Alexander RONDOS uppdrag som särskild representant för Afrikas horn ska förlängas till och med den 29 februari 2020. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare.

2.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag avses Afrikas horn omfatta Republiken Djibouti, Staten Eritrea, Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien, Republiken Kenya, Förbundsrepubliken Somalia, Republiken Sudan, Republiken Sydsudan och Republiken Uganda. I frågor av vidare regional betydelse ska den särskilda representanten vid behov föra en dialog med länder och regionala enheter utanför Afrikas horn.

Artikel 2

Politiska mål

1.   Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål för Afrikas horn, vilka fastställs i EU:s globala strategi från juni 2016, den strategiska ram för Afrikas horn som antogs den 14 november 2011, den regionala handlingsplanen för Afrikas horn 2015–2020 som antogs den 26 oktober 2015 och i relevanta slutsatser från rådet, nämligen att bidra aktivt till regionala och internationella ansträngningar för att uppnå fredlig samexistens och varaktig fred, säkerhet och utveckling inom och mellan länderna i regionen. Den särskilda representanten ska dessutom bidra till att förbättra kvaliteten på, intensiteten i, resultaten av och synligheten hos unionens mångfacetterade engagemang i Afrikas horn.

2.   De politiska målen som den särskilda representanten ska bidra till ska bland annat inbegripa följande:

a)

Fortsatt stabilisering av Afrikas horn, med beaktande av den övergripande regionala dynamiken.

b)

Konfliktlösning, särskilt i Somalia, Sudan och Sydsudan, och förebyggande och tidig varning avseende potentiella konflikter mellan eller inom länderna i regionen.

c)

Stöd till politiskt, säkerhetsrelaterat och ekonomiskt regionalt samarbete, i synnerhet inom ramen för den förnyade politiska dialogen mellan unionen och den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad).

d)

Förbättrad hantering av de blandade migrationsströmmarna från och inom Afrikas horn, inbegripet försök att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till sådana strömmar och de humanitära aspekterna av dessa.

e)

Säkerheten kring Röda havet.

Artikel 3

Uppdrag

1.   För att unionens politiska mål i fråga om Afrikas horn ska kunna uppnås ska den särskilda representantens uppdrag vara att göra följande:

a)

På grundval av den strategiska ramen och dess regionala handlingsplan föra en dialog med alla relevanta aktörer i regionen, regeringar, regionala myndigheter, internationella och regionala organisationer, det civila samhället och exilgrupper, i syfte att främja unionens mål, samt bidra till en bättre förståelse för unionens roll i regionen.

b)

Föra en dialog med viktiga aktörer utanför regionen med inflytande inom Afrikas horn, i syfte att hantera frågor som rör den övergripande regionala stabiliteten, bland annat när det gäller Röda havet och västra Indiska oceanen samt finansieringen av Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom). I dessa kontakter ska ingå bilateral dialog med Förenta staterna, Gulfstaterna, Egypten, Turkiet och Kina, regionala kontakter med Gulfstaternas samarbetsråd och interaktion med andra relevanta aktörer som blir aktuella.

c)

Företräda unionen inom relevanta internationella forum efter behov och se till att unionens stöd till krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande synliggörs.

d)

Uppmuntra till och stödja ett effektivt samarbete i politiska och säkerhetsrelaterade frågor och en ekonomisk integrering i regionen via unionens partnerskap med Afrikanska unionen (AU) och regionala organisationer, särskilt Igad; bidra till uppföljningen av EU–Igad-möten på ministernivå och informella EU-ministermöten med Igad-medlemsländer.

e)

Följa den politiska utvecklingen i regionen och bidra till att utforma unionens politik gentemot regionen, i syfte att lägga fram konkreta åtgärdsförslag bland annat när det gäller Eritrea, Etiopien, Somalia, Sudan, Sydsudan, den djiboutisk-eritreanska gränstvisten, den etiopisk-eritreanska gränstvisten, tillämpningen av Algeravtalet, tvisten om Nilen och andra frågor inom regionen som påverkar dess säkerhet, stabilitet och välfärd.

f)

I fråga om Somalia, i nära samordning med chefen för unionens delegation i Somalia och relevanta regionala och internationella partner, inbegripet FN:s generalsekreterares särskilda representant för Somalia, AU och Igad, fortsätta att bidra aktivt till insatser och initiativ som leder till ytterligare stabilisering för Somalia, särskilt slutförandet av processen för bildandet av en förbundsstat och genomförandet av övergångsplanen för att inleda den successiva övergången och ansvarsöverföringen från Amisom till den somaliska staten och somaliska institutioner. Dessutom ska den särskilda representanten fortsätta att stödja utvecklingen av säkerhetssektorn i Somalia, bland annat genom uppdrag inom unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik som genomförs i regionen, och arbeta för en bättre samordning mellan internationella givare i syfte att stödja säkerhetssektorn i Somalia, i nära samråd med medlemsstaterna.

g)

I fråga om Sudan, i nära samarbete med cheferna för unionens delegation i Khartoum och vid AU i Addis Abeba, bidra till konsekvens och effektivitet i unionens politik gentemot Sudan och stödja politiska lösningar på situationen i Darfur, Södra Kurdufan och Blå Nilen och nationell försoning genom en samlad politisk process, bl.a. med sikte på de val som planeras till 2020. I detta avseende ska den särskilda representanten bidra till en konsekvent internationell hållning tillsammans med AU, särskilt AU:s högnivåpanel för Sudan och Sydsudan, FN och andra ledande regionala och internationella aktörer, och därvid även beakta behovet av att stödja en fredlig samexistens mellan Sudan och Sydsudan, särskilt genom genomförandet av de överenskommelser som ingicks i Addis Abeba och en lösning på de kvarstående frågorna efter det övergripande fredsavtalet.

h)

I fråga om Sydsudan, utifrån avtalet om en lösning av konflikten i Sydsudan och processen inom High Level Revitalisation Forum, fortsätta att föra en dialog på regional nivå, särskilt med FN, AU, Igad, Sydsudans grannar och andra ledande internationella partner, för att säkerställa att ytterligare konflikter förhindras och att trovärdiga avtal genomförs; i detta avseende ska den särskilda representanten arbeta i nära samarbete med cheferna för unionens delegationer i Juba och vid AU i Addis Abeba.

i)

Undersöka gränsöverskridande utmaningar, särskilt vad gäller migration, och på begäran inleda dialoger om migration med relevanta intressenter och bidra mer generellt till unionens migrationspolitik och flyktingpolitik med avseende på regionen, i linje med unionens politiska prioriteringar, i syfte att öka samarbetet, inbegripet om återvändande och återtagande.

j)

Uppmärksamt följa övriga gränsöverskridande utmaningar som påverkar Afrikas horn, med fokus på radikalisering och terrorism, men även titta på sjöfartsskydd och piratdåd, organiserad brottslighet, smuggling av och olaglig handel med vapen, produkter av vilda djur och växter, narkotika och annat smuggelgods samt alla eventuella politiska och säkerhetsmässiga följder av humanitära kriser.

k)

Främja tillträdet för humanitärt bistånd i hela regionen.

l)

Bidra till genomförandet av rådets beslut 2011/168/Gusp (2) och unionens politik för mänskliga rättigheter i samarbete med Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter, särskilt EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt samt EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor och bekämpning av alla former av diskriminering av dem, samt unionens politik när det gäller FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000), bland annat genom att övervaka och rapportera om utvecklingen samt utarbeta rekommendationer i detta hänseende.

2.   För fullgörandet av sitt uppdrag ska den särskilda representanten bland annat

a)

efter behov ge råd och rapportera om fastställandet av unionens ståndpunkter i internationella forum i syfte att proaktivt främja unionens övergripande politiska hållning gentemot Afrikas horn,

b)

ha kontinuerlig överblick över unionens alla verksamheter.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den särskilda representantens främsta kontaktpunkt inom rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar.

4.   Den särskilda representanten ska i första hand vara baserad i regionen men samtidigt säkerställa en regelbunden närvaro vid utrikestjänstens huvudkontor.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 juli 2018–29 februari 2020 ska vara 4 295 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställs till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska inbegripa experter i särskilda policyfrågor och säkerhetsfrågor i enlighet med vad som krävs för uppdraget, inklusive jämställdhet. Den särskilda representanten ska utan dröjsmål och regelbundet informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till sådan utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, av den berörda unionsinstitutionen respektive av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar till unionsinstitutioner eller utrikestjänsten får också placeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

4.   Den särskilda representantens personal ska samlokaliseras med berörda avdelningar inom utrikestjänsten eller berörda unionsdelegationer för att säkerställa konsekvensen och samstämmigheten i deras respektive verksamheter.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och ytterligare garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag ska på lämpligt sätt fastställas i överenskommelse med värdländerna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (3).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer i regionen och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten, i enlighet med sitt mandat och utifrån säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all den personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan som är grundad på vägledning från utrikestjänsten och som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder för hantering av en säker förflyttning av personal till och inom ansvarsområdet samt hantering av säkerhetstillbud och tillhandahålla en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

säkerställa att all personal utstationerad utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

säkerställa att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, i enlighet med den riskklassificering som har tilldelats det området av utrikestjänsten,

d)

säkerställa att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs, samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också efter behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, samstämmighet och effektivitet i unionens åtgärder samt till att säkerställa att alla unionens instrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt, i syfte att uppnå unionens politiska mål ska uppnås. Kontakter med medlemsstaterna ska eftersträvas när det är lämpligt. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som bedrivs av unionens delegationer och kommissionen. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer i regionen.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med de berörda cheferna för medlemsstaternas beskickningar samt cheferna för unionens delegationer. Dessa ska på bästa sätt den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska i nära samordning med de relevanta unionsdelegationerna ge befälhavaren för Eunavfor Atalanta, uppdragschefen för EUTM Somalia och uppdragschefen för Eucap Somalia lokal politisk vägledning. Den särskilda representanten, EU:s insatschefer och den civila insatschefen ska efter behov rådgöra med varandra.

3.   Den särskilda representanten ska nära samarbeta med myndigheterna i de berörda länderna, FN, AU, Igad och övriga nationella, regionala och internationella aktörer samt med det civila samhället i regionen.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter i Sudan (och Sydsudan) och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska för rådet, den höga representanten och kommissionen lägga fram en lägesrapport senast den 31 oktober 2018 och en övergripande rapport om uppdragets genomförande senast den 30 november 2019.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/819/Gusp av den 8 december 2011 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn (EUT L 327, 9.12.2011, s. 62).

(2)  Rådets beslut 2011/168/Gusp av den 21 mars 2011 om Internationella brottmålsdomstolen och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2003/444/Gusp (EUT L 76, 22.3.2011, s. 56).

(3)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/22


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/906

av den 25 juni 2018

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sahel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 december 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/2274 (1) om utnämning av Ángel LOSADA FERNÁNDEZ till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för Sahel. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2018.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på 20 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

1.   Ángel LOSADA FERNÁNDEZ uppdrag som särskild representant för Sahel förlängs till och med den 29 februari 2020. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare.

2.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag avses med Sahel-regionen det primära fokuset för EU-strategin för säkerhet och utveckling i Sahel (nedan kallad strategin) med åtföljande regional handlingsplan (nedan kallad handlingsplanen), nämligen Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger och Tchad. I frågor av vidare regional betydelse ska den särskilda representanten när så är lämpligt upprätthålla kontakter med länderna vid Tchadsjöns bäcken och andra länder och regionala eller internationella organ utanför Sahel, inklusive i Maghreb, Västafrika och vid Guineabukten.

Artikel 2

Politiska mål

1.   Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål för Sahel att aktivt bidra till regionala och internationella insatser för att uppnå varaktig fred och stabilitet, säkerhet och utveckling i regionen. Den särskilda representanten ska dessutom söka förbättra kvaliteten på, intensiteten i och resultatet av unionens mångfacetterade engagemang i Sahel.

2.   Den särskilda representanten ska bidra till att utveckla och genomföra unionens ansträngningar i regionen, särskilt på de områden som gäller politik, säkerhet och utvecklingsbistånd och samordna alla relevanta instrument för unionens åtgärder.

3.   Malis stabilisering på lång sikt samt partnerskapet med G5 Sahel ska prioriteras, i samordning med unionens delegationer och andra relevanta aktörer, inbegripet medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten).

4.   Unionens politiska mål ska, genom ett samordnat och effektivt utnyttjande av alla unionens instrument, främja en återgång till fred, försoning, säkerhet och utveckling för Mali och dess folk.

5.   Unionens politiska mål ska också stärka kopplingen mellan säkerhets- och utvecklingsfrågor i länderna i G5 Sahel.

Artikel 3

Uppdrag

1.   För att uppnå unionens politiska mål i Sahel ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

aktivt bidra till genomförande av strategin med åtföljande handlingsplan samt att samordna och vidareutveckla unionens integrerade hållning till de regionala kriserna, i syfte att förbättra den övergripande samstämmigheten och effektiviteten i unionens åtgärder i Sahel,

b)

upprätthålla en dialog med alla relevanta aktörer i regionen, regeringar, regionala organisationer, i synnerhet G5 Sahel och den gemensamma G5 Sahel-styrkan, med avseende på vilken uppmärksamhet bör ägnas bland annat åt att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och styrkans icke-militära inslag såsom den polisiära delen, internationella organisationer, det civila samhället och diasporagrupper, inbegripet med Maghrebländerna och länderna vid Tchadsjöns bäcken, i syfte att främja unionens mål och bidra till bättre förståelse för unionens roll i Sahel,

c)

företräda unionen och främja unionens intressen och synlighet i relevanta regionala och internationella forum, inbegripet deltagande i uppföljningskommittén för fredsavtalet för Mali, och underlätta fullständigt samordnade och övergripande unionsåtgärder i regionen med utgångspunkt i alla relevanta instrument, inbegripet utvecklingssamarbete såsom Sahel Alliance, medlemsstaternas åtgärder och unionens stöd till krishantering och konfliktförebyggande genom Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali), Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) och Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) och stabiliseringsåtgärd i enlighet med artikel 28 i fördraget,

d)

upprätthålla ett nära samarbete med FN, särskilt generalsekreterarens särskilda representant för Västafrika och Sahel, generalsekreterarens särskilda representant och chefen för FN:s integrerade multidimensionella stabiliseringsinsats i Mali, Afrikanska unionen (AU), särskilt AU:s särskilda representant för Mali och Sahel, G5 Sahel, särskilt G5-ordförandeskapet och dess permanente sekreterare, Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, kommissionen för Tchadsjöns bäcken och andra ledande nationella, regionala och internationella aktörer, inklusive andra särskilda sändebud för Sahel, samt med de berörda myndigheterna i Maghrebområdet och Mellanöstern,

e)

nära följa de regionala och gränsöverskridande dimensionerna av de utmaningar regionen står inför, inbegripet terrorism, organiserad brottslighet, vapensmuggling, människohandel och människosmuggling, olaglig narkotikahandel, flykting- och migrationsflöden och därmed sammanhängande finansiella flöden samt i nära samarbete med EU:s samordnare i kampen mot terrorism bidra till att genomföra EU:s strategi för kampen mot terrorism,

f)

nära följa de humanitära, politiska, säkerhetsmässiga och utvecklingsmässiga konsekvenserna av omfattande flykting- och migrationsströmmar och därmed relaterade olagliga finansiella flöden genom regionen; på begäran delta i dialoger om migration med berörda aktörer och bidra mer generellt till unionens politik om migration och flyktingar med avseende på regionen, i enlighet med unionens politiska prioriteringar, i syfte att öka samarbetet, inbegripet i frågor som rör återvändande och återtagande; arbeta med länderna i Sahel för att följa upp de åtgärder som man kom överens om vid toppmötet i Valletta i november 2015, inbegripet EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika inriktade på stabilitet och insatser mot de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer, och i samband med ramavtalen för partnerskap,

g)

upprätthålla regelbunden politisk kontakt på hög nivå med de länder i regionen som är berörda av terrorism och internationell brottslighet och säkerställa unionens nyckelroll i de internationella insatserna för att bekämpa terrorism och internationell brottslighet; detta inbegriper unionens insatser för att förbättra sitt stöd till säkerhetssektorn genom regionaliseringen av GSFP-uppdragen och aktivt stöd till regional kapacitetsuppbyggnad, särskilt den gemensamma G5 Sahel-styrkan, dess samarbete med internationella aktörer såsom Minusma och dess kontakter med lokalbefolkningen, i linje med FN:s säkerhetsråds resolutioner 2359 (2017) och 2391 (2017), samt att man säkerställer att grundorsakerna till terrorism och internationell brottslighet i Sahel hanteras på ett adekvat sätt,

h)

noga följa upp de politiska, säkerhetsmässiga och utvecklingsmässiga konsekvenserna av humanitära kriser i regionen,

i)

vad gäller Mali, bidra till landets stabilisering, i första hand en fullständig återgång till en i konstitutionellt avseende normal situation och ett normalt styre inom hela territoriet och en trovärdig nationell dialog mellan alla parter inom den övergripande ramen för fredsavtalet för Mali; detta inbegriper även främjande av institutionsbyggande, reform av säkerhetssektorn, i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2364 (2017), och fredsbyggande åtgärder och försoning på lång sikt, bekämpning av korruption och strafflöshet i Mali, samt underlättande av aktiva och fullständigt samordnade unionsinsatser för att främja ett snabbt genomförande av fredsavtalet för Mali,

j)

bidra till genomförandet av unionens människorättspolitik i regionen, i samarbete med Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter, särskilt EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt samt om våld mot kvinnor och flickor och kampen mot alla former av diskriminering av dem, liksom till genomförandet av unionens politik gällande kvinnor, fred och säkerhet, och främja integration och jämställdhet i statsbyggandeprocessen i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet, inbegripet resolution 2242 (2015); bidraget kommer att innefatta övervakning och rapportering om utvecklingen samt utarbetande av rekommendationer i detta hänseende och upprätthållande av regelbundna kontakter med relevanta myndigheter i Mali och i regionen, Internationella brottmålsdomstolens åklagarmyndighet, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och människorättsförsvarare och -observatörer i regionen,

k)

följa upp och rapportera om efterlevnaden av FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner, särskilt FN:s säkerhetsråds resolutioner 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2359 (2017) och 2391 (2017).

2.   För fullgörandet av sitt uppdrag ska den särskilda representanten bland annat

a)

vid behov ge råd och rapportera om utformningen av unionens ståndpunkter i regionala och internationella forum, i syfte att proaktivt verka för och stärka unionens övergripande hållning i fråga om krisen i Sahel,

b)

upprätthålla en överblick över unionens alla verksamheter och nära samarbeta med unionens berörda delegationer.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens skyldigheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 juli 2018–29 februari 2020 ska uppgå till 2 400 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda politiska frågor och säkerhetsfrågor i enlighet med vad som krävs för uppdraget, inklusive jämställdhet. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till sådan utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionsinstitutioner eller utrikestjänsten får också placeras för att arbeta med den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

4.   Den särskilda representantens personal ska samlokaliseras med berörda avdelningar inom utrikestjänsten eller berörda unionsdelegationer för att säkerställa samstämmighet och enhetlighet i deras respektive verksamheter.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och övriga garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska fastställas i överenskommelse med värdländerna på lämpligt sätt. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer i regionen och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i enlighet med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i det geografiska ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan på grundval av vägledning från utrikestjänsten, inbegripet specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, med anvisningar för säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet samt hantering av säkerhetstillbud och tillhandahålla en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

säkerställa att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

säkerställa att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, grundad på den riskklassificering som utrikestjänsten tilldelat det området,

d)

säkerställa att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs, samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna rapporter till den höga representanten och Kusp, inbegripet en interimistisk uppdragsrapport under våren 2019. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning med andra unionsaktörer

1.   Inom ramen för strategin och handlingsplanen ska den särskilda representanten bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens politiska och diplomatiska åtgärder och bidra till att säkerställa att alla unionsinstrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt, i syfte att uppnå unionens politiska mål. Kontakter med medlemsstaterna ska eftersträvas när det är lämpligt.

2.   Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som unionens delegationer och kommissionen bedriver samt med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer i regionen.

3.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer i regionen samt cheferna för medlemsstaternas beskickningar. De ska på bästa sätt bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska i nära samordning med unionens berörda delegationer ge lokal politisk vägledning till uppdragscheferna för Eucap Sahel Niger och Eucap Sahel Mali och uppdragschefen för EUTM Mali. Den särskilda representanten, uppdragschefen för EUTM Mali och den civila operationschefen för Eucap Sahel Niger och Eucap Sahel Mali ska vid behov samråda med varandra.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter för Sahel, och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess överensstämmelse med andra insatser från unionen i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport senast den 31 oktober 2018 och en övergripande rapport om uppdragets genomförande senast den 30 november 2019.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/2274 av den 7 december 2015 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Sahel (EUT L 322, 8.12.2015, s. 44).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/27


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/907

av den 25 juni 2018

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 november 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/2071 (1) om utnämning av Toivo KLAAR till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för Sydkaukasien och för krisen i Georgien. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2018.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på 20 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Toivo KLAARs uppdrag som särskild representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien förlängs till och med den 29 februari 2020. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare.

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål för Sydkaukasien, inbegripet de mål som fastställs i slutsatserna från Europeiska rådets extra möte i Bryssel den 1 september 2008 och rådets slutsatser av den 15 september 2008 samt av den 27 februari 2012. I dessa mål ingår att

a)

i enlighet med befintliga mekanismer, inbegripet Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och dess Minskgrupp, förhindra konflikter i regionen, bidra till en fredlig lösning av konflikter i regionen, inbegripet krisen i Georgien och Nagorno-Karabach, genom att främja återvändande av flyktingar och internflyktingar och på andra lämpliga sätt, samt stödja genomförandet av en sådan lösning i enlighet med folkrättens principer,

b)

på ett konstruktivt sätt upprätthålla kontakter med de viktigaste aktörerna i regionen,

c)

uppmuntra och stödja ett utökat samarbete mellan Armenien, Azerbajdzjan och Georgien samt, i förekommande fall, deras grannländer,

d)

öka unionens effektivitet och synlighet i regionen.

Artikel 3

Uppdrag

För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

utveckla kontakter med regeringar, parlament, andra viktiga politiska aktörer, domstolsväsen och det civila samhället i regionen,

b)

verka för att länderna i regionen samarbetar i regionala frågor av gemensamt intresse, t.ex. gemensamma säkerhetshot, kampen mot terrorism, olaglig handel och organiserad brottslighet,

c)

bidra till en fredlig lösning av konflikter enligt folkrättens principer och underlätta att lösningen genomförs i nära samarbete med Förenta nationerna, OSSE och dess Minskgrupp,

d)

i fråga om krisen i Georgien

i)

bidra vid förberedelserna av de internationella samtal som kommer att hållas enligt punkt 6 i avtalet av den 12 augusti 2008, de internationella diskussionerna i Genève, och genomförandeåtgärderna av den 8 september 2008 som omfattar arrangemang för säkerhet och stabilitet i regionen, frågan om flyktingar och internflyktingar på grundval av internationellt erkända principer, och andra frågor som parterna gemensamt kommer överens om,

ii)

bidra till utformningen av unionens ståndpunkt och företräda denna, på den särskilda representantens nivå, vid de diskussioner som avses i led i, och

iii)

underlätta genomförandet av avtalet av den 12 augusti 2008 liksom genomförandeåtgärderna av den 8 september 2008,

e)

underlätta utarbetandet och genomförandet av förtroendeskapande åtgärder i samordning med medlemsstaternas sakkunskap, när sådan finns tillgänglig och när så är lämpligt,

f)

vid behov bidra till att utforma unionens bidrag till att konflikten slutligt ska kunna biläggas,

g)

intensifiera unionens dialog om regionen med de viktigaste berörda aktörerna,

h)

bistå unionen med att vidareutveckla en övergripande politik i förhållande till Sydkaukasien,

i)

inom ramen för de åtgärder som anges i denna artikel bidra till genomförandet av unionens politik för mänskliga rättigheter och unionens riktlinjer för mänskliga rättigheter, särskilt vad avser barn och kvinnor i konfliktdrabbade områden, framför allt genom att i detta avseende övervaka och gripa sig an utvecklingen.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 juli 2018–29 februari 2020 ska uppgå till 4 340 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda politiska frågor i enlighet med vad som krävs för uppdraget. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras till den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, den berörda unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna har utstationerat till unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras för att arbeta med den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

4.   Den särskilda representantens personal ska samlokaliseras med berörda avdelningar inom utrikestjänsten eller berörda unionsdelegationer för att säkerställa konsekvens och samstämmighet i deras respektive verksamheter.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och övriga garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och medlemmarna av dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska fastställas i en överenskommelse med värdländerna på lämpligt sätt. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer i regionen och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens policy för säkerheten för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i enlighet med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan på grundval av vägledning från utrikestjänsten, inbegripet specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, med anvisningar för säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet samt hantering av säkerhetstillbud och tillhandahålla en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

säkerställa att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

säkerställa att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, grundad på den riskklassificering som utrikestjänsten har tilldelat det området,

d)

säkerställa att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs, samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, samstämmighet och effektivitet i unionens åtgärder och bidra till att alla unionsinstrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt, i syfte att uppnå unionens politiska mål. Kontakter med medlemsstaterna ska eftersträvas när det är lämpligt. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer i regionen.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer i regionen samt cheferna för medlemsstaternas beskickningar. De ska på bästa sätt bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska i nära samarbete med chefen för unionens delegation i Georgien ge vägledning om lokala politiska förhållanden till chefen för Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia). Den särskilda representanten och den civila operationschefen för EUMM Georgia ska samråda vid behov. Den särskilda representanten ska även stå i förbindelse med andra internationella och regionala aktörer på fältet.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter för Sydkaukasien och för krisen i Georgien, och ska för sådana ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport senast den 31 oktober 2018 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget senast den 30 november 2019.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2017/2071 av den 13 november 2017 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien (EUT L 295, 14.11.2017, s. 55).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/32


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/908

av den 25 juni 2018

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 januari 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/77 (1) om utnämning av Lars-Gunnar WIGEMARK till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Bosnien och Hercegovina. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2018.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på 14 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och som kan hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Lars-Gunnar WIGEMARKs uppdrag som särskild representant i Bosnien och Hercegovina förlängs till och med den 31 augusti 2019. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare.

Artikel 2

Politiska mål

1.   Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens följande politiska mål i Bosnien och Hercegovina:

a)

Fortsatta framsteg med stabiliserings- och associeringsprocessen.

b)

Säkerställande av ett stabilt, livskraftigt, fredligt, multietniskt och enat Bosnien och Hercegovina som fredligt samarbetar med sina grannar.

c)

Säkerställande av att Bosnien och Hercegovina oåterkalleligen närmar sig ett EU-medlemskap.

2.   EU kommer också att fortsätta att stödja genomförandet av det allmänna ramavtalet för fred i Bosnien och Hercegovina.

Artikel 3

Uppdrag

För att kunna uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

erbjuda unionens råd och stöd i den politiska processen, i synnerhet vad gäller främjandet av dialog mellan de olika förvaltningsnivåerna,

b)

säkerställa att unionens åtgärder är konsekventa och samstämmiga,

c)

underlätta framsteg mot politiska, ekonomiska och unionsprioriteringar, i synnerhet genom att uppmuntra fortsatt arbete med samordningsmekanismen för unionsfrågor och det fortsatta genomförandet av reformagendan,

d)

understödja inhemska insatser i enlighet med europeiska standarder för att säkerställa att valresultat kan omsättas i praktiken,

e)

övervaka och ge råd till verkställande och lagstiftande myndigheter på alla förvaltningsnivåer i Bosnien och Hercegovina och upprätta förbindelser med myndigheterna och de politiska partierna i Bosnien och Hercegovina,

f)

säkerställa genomförandet av unionens insatser när det gäller all verksamhet som har samband med rättsstatsprincipen och reformen av säkerhetssektorn, främja en övergripande unionssamordning av, och ge lokal politisk ledning för, unionens insatser för att bekämpa organiserad brottslighet, korruption och terrorism, och därvid vid behov lämna bedömningar och råd till den höga representanten och kommissionen,

g)

stödja ett förstärkt och mer effektivt samspel mellan rättskipningen i brottmål och polisen i Bosnien och Hercegovina, samt initiativ som syftar till att stärka de rättsliga institutionernas effektivitet och opartiskhet, i synnerhet den strukturerade dialogen om rättsväsendet,

h)

utan att det påverkar den militära befälsordningen, ge politisk ledning till EU-styrkans befälhavare när det gäller militära frågor med lokalpolitisk dimension, särskilt när det gäller känsliga operationer, och relationerna till lokala myndigheter och lokala medier; samråda med EU-styrkans befälhavare innan politiska åtgärder vidtas som kan inverka på säkerhetssituationen och samordna vad gäller sammanhängande budskap till lokala myndigheter och andra internationella organisationer; bidra till samråden för den strategiska översynen av Eufor Althea,

i)

samordna och genomföra unionens kommunikationsinsatser för att ge medborgarna i Bosnien och Hercegovina information om unionsfrågor,

j)

främja processen för unionsintegration genom en riktad offentlig diplomati och utåtriktad verksamhet från unionens sida vilken är avsedd att trygga en bredare förståelse och ett bredare stöd hos medborgarna i Bosnien och Hercegovina för unionsrelaterade frågor, bland annat genom att involvera lokala aktörer från det civila samhället,

k)

bidra till utvecklingen och konsolideringen av respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Bosnien och Hercegovina, i enlighet med EU:s politik för mänskliga rättigheter och EU:s riktlinjer för mänskliga rättigheter,

l)

inleda diskussioner med relevanta myndigheter i Bosnien och Hercegovina avseende deras samarbete fullt ut med internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler,

m)

i linje med processen för integration med unionen bistå, stödja, underlätta och övervaka den politiska dialogen med avseende på de nödvändiga konstitutionella ändringarna och relevanta lagändringarna,

n)

upprätthålla nära kontakter och nära samråd med den höga representanten i Bosnien och Hercegovina och andra berörda internationella organisationer som arbetar i landet; i detta sammanhang, underrätta rådet om diskussioner på fältet vad gäller den internationella närvaron i landet, inbegripet den höga representantens kansli,

o)

vid behov ge råd till den höga representanten om fysiska eller juridiska personer mot vilka restriktiva åtgärder kan komma att införas med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina,

p)

utan att det påverkar den gällande befälsordningen, medverka till att säkerställa att alla unionsinstrument på fältet tillämpas enhetligt för att uppnå unionens politiska mål.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 juli 2018–31 augusti 2019 ska uppgå till 7 521 937 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget. Deltagande i upphandlingsförfaranden som anordnas av den särskilda representanten ska vara öppet för fysiska och juridiska personer utan begränsningar. Ingen ursprungsregel ska heller gälla för de varor som inköps av den särskilda representanten.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande, ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska besitta den expertis inom specifika politiska frågor som uppdraget kräver. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska då betalas av medlemsstaten, den berörda unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar till unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och verka till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och medlemmarna av dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag, ska på lämpligt sätt fastställas i en överenskommelse med värdparterna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all information av betydelse.

2.   Unionens delegation och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i enlighet med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i ansvarsområdet vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all den personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten och som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder för hantering av en säker personalförflyttning till och inom det ansvarsområdet såväl som hanteringen av säkerhetstillbud och tillhandahålla en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

säkerställa att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i det ansvarsområdet,

c)

säkerställa att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utplaceras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, grundad på den riskklassificering som tilldelats det området av utrikestjänsten,

d)

säkerställa att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs, samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande samt till att säkerställa att alla unionsinstrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt, i syfte att uppnå unionens politiska mål. Kontakter med medlemsstaterna ska eftersträvas när det är lämpligt. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet samt i förekommande fall med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för medlemsstaternas beskickningar samt cheferna för unionens delegationer. De ska på bästa sätt bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med internationella och regionala aktörer i området och särskilt upprätthålla en nära samordning med den höga representanten i Bosnien och Hercegovina.

3.   För att stödja unionens krishanteringsinsatser ska den särskilda representanten, tillsammans med andra unionsaktörer på fältet, förbättra den spridning och det utbyte av information som genomförs av dessa unionsaktörer, i syfte att uppnå en hög grad av gemensam medvetenhet om och bedömning av situationen.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter i Bosnien och Hercegovina, och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport senast den 31 oktober 2018 och en övergripande rapport om uppdragets genomförande senast den 31 maj 2019.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/77 av den 19 januari 2015 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina (EUT L 13, 20.1.2015, s. 7).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/37


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/909

av den 25 juni 2018

om fastställande av en gemensam uppsättning styrningsregler för projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 46.6,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2017/2315 av den 11 december 2017 om upprättande av permanent strukturerat samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater (1),

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 11 december 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/2315.

(2)

Enligt artikel 4.2 f i det beslutet ska rådet fastställa en gemensam uppsättning styrningsregler för projekt, som de deltagande medlemsstater som deltar i ett enskilt projekt kan anpassa enligt det projektets behov.

(3)

För att säkerställa enhetlighet kommer genomförandet av samtliga projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete, såsom specificeras i skäl 5 i rådets beslut (Gusp) 2018/340 (2), att grundas på en gemensam uppsättning styrningsregler för projekt, inbegripet i förekommande fall regler för observatörsstatus.

(4)

I enlighet med punkt 12 i rådets rekommendation av den 6 mars 2018 om en färdplan för genomförandet av det permanenta strukturerade samarbetet (3) bör rådet senast i juni 2018 anta den gemensamma uppsättningen styrningsregler för projekt. Uppsättningen ska utgöra en ram som säkerställer ett enhetligt och konsekvent genomförande av projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete och som inbegriper arrangemang för att regelbundet informera rådet om utvecklingen när det gäller enskilda projekt, i enlighet med artikel 5.3 i beslut (Gusp) 2017/2315, och för att möjliggöra den översyn från rådets sida som krävs. I detta syfte bör de deltagande medlemsstaternas roller och ansvar, inbegripet i förekommande fall observatörstaternas roll, och sekretariat för det permanenta strukturerade samarbetet, som tillhandahålls gemensamt av Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten), inklusive EU:s militära stab (EUMS), och Europeiska försvarsbyrån (EDA), specificeras ytterligare. Denna ram bör också ge deltagare allmänna riktlinjer när det gäller utformningen av lämpliga arrangemang för projektledningen, i enlighet med artikel 5.3 i beslut (Gusp) 2017/2315. I detta sammanhang kommer rådet även att senast i juni 2018 återkomma till frågan om de deltagande medlemsstaternas samordningsuppgifter inom projekten.

(5)

I artikel 7 i beslut (Gusp) 2017/2315 föreskrivs att utrikestjänsten, inklusive EUMS, och EDA tillsammans ska tillhandahålla de sekretariatsfunktioner som krävs för permanent strukturerat samarbete, dessutom specificeras dessa enheters roller och ansvar för att stödja arbetet inom det permanenta strukturerade samarbetet, inbegripet projekt inom ramen för detta samarbete.

(6)

I enlighet med artikel 4.2 g i beslut (Gusp) 2017/2315 ska rådet anta ett beslut som vid lämplig tidpunkt fastställer de generella villkor enligt vilka tredjestater i undantagsfall skulle kunna bjudas in att delta i enskilda projekt, i enlighet med artikel 9 i det beslutet, särskilt artikel 9.1 däri, och i enlighet med punkt 13 i rådets rekommendation av den 6 mars 2018.

(7)

Rådet bör därför anta ett beslut om fastställande av en gemensam uppsättning styrningsregler för projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definition

I detta beslut avses med projektmedlemmar de medlemsstater som deltar i ett projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete.

Artikel 2

Rådets information och översyn

1.   Rådet ska senast i november varje år se över och när så är lämpligt uppdatera beslut (Gusp) 2018/340. Den uppdaterade listan över projektmedlemmar för varje projekt, bestående av de som lämnat in projektförslag, samt de som tagits in till projektet i enlighet med artikel 5.2 i beslut (Gusp) 2017/2315, ska offentliggöras tillsammans med ett sådant uppdaterat rådsbeslut.

2.   Projektmedlemmarna ska en gång om året och på vederbörligt sätt hålla rådet underrättat om hur deras projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete utvecklas. Projektmedlemmarna ska därför via projektsamordnarna rapportera till sekretariatet för det permanenta strukturerade samarbetet om gjorda framsteg inom de respektive projekten inom ramen för permanent strukturerat samarbete; detta ska göras på projektbeskrivningsmallen som avses i punkt 11 i rådets rekommendation av den 6 mars 2018, på en gemensam elektronisk arbetsplattform. Dessa rapporter ska omfatta konsoliderad information om framsteg med genomförandet av projektet, dess färdplan, mål och milstolpar och dess bidrag till fullgörandet av de relevanta, mer bindande åtagandena. I enlighet med rådets beslut 2013/488/EU (4) får projektmedlemmarna enas om klassificeringen av relevanta delar av den information som ska lämnas.

Sekretariatet för det permanenta strukturerade samarbetet ska utfärda en begäran, där projektsamordnarna får sex veckor på sig att rapportera, och ska samla in konsoliderad information om dessa projekt i syfte att överlämna informationen till rådet. Informationen ska i princip överlämnas till rådet samtidigt med den årsrapport om permanent strukturerat samarbete som den höga representanten ska lägga fram med beaktande av punkterna 14, 15 och 16 i rådets rekommendation av den 6 mars 2018.

3.   På begäran av rådet ska projektmedlemmarna, via projektsamordnarna, lämna ytterligare information om särskilda projekt, utöver den regelmässiga information som avses i punkt 2.

4.   De deltagande medlemsstaterna ska också lämna information om sina enskilda bidrag till de projekt där de deltar genom sina nationella genomförandeplaner, som varje år ska ses över och uppdateras, beroende på vad som är lämpligt, i enlighet med artikel 3.2 i beslut (Gusp) 2017/2315.

5.   Den gemensamma elektroniska arbetsplattformen ska användas av projektsamordnarna för rapportering om andra relevanta framsteg med och ändringar av projektet, inklusive intagningen av nya projektmedlemmar och observatörer samt datumet för deras intagning. Den gemensamma elektroniska arbetsplattformen ska användas så att det säkerställs att den information som lämnas till alla deltagande medlemsstater är genomblickbar.

Artikel 3

Sekretariatet för det permanenta strukturerade samarbetet

I enlighet med artikel 7 i beslut (Gusp) 2017/2315 och för att fullgöra sina skyldigheter ska sekretariatet för det permanenta strukturerade samarbetet

a)

vara en gemensam kontaktpunkt inom unionens ramverk för alla frågor som rör det permanenta strukturerade samarbetet,

b)

vara en gemensam kontaktpunkt för alla deltagande medlemsstater i syfte att utbyta relevant information, med användande av en funktionell e-postadress och en gemensam elektronisk arbetsplattform där relevant information utbyts mellan de deltagande medlemsstaterna. Sekretariatet för det permanenta strukturerade samarbetet ska också distribuera sina dokument via den gemensamma elektroniska arbetsplattformen,

c)

tillhandahålla stöd- och samordningsfunktioner för bedömning av projektförslag inom ramen för detta samarbete och bidra till att de deltagande medlemsstaterna på ett strukturerat sätt lämnar in den information som behövs för projektbedömningarna och rapporteringen till rådet,

d)

på deras begäran stödja de deltagande medlemsstater som avser att föreslå ett projekt när de informerar de andra deltagande medlemsstaterna. I enlighet med artikel 5.2 i beslut (Gusp) 2017/2315 ska sådan informationen lämnas i god tid så att stöd kan samlas och berörda deltagande medlemsstater ges tillfälle att vara med och gemensamt lämna in förslaget,

e)

stödja projektmedlemmarna när de lämnar uppdateringar om respektive projekt i berörda förberedande rådsorgan och inom ramen för EDA, beroende på vad som är lämpligt,

f)

överlämna projektmedlemmarnas framställningar till berörda avdelningar inom utrikestjänsten, inklusive EUMS, och EDA, i syfte att ge stöd till de olika projekt och till projektens genomförande.

Artikel 4

Projektmedlemmar

1.   I enlighet med artikel 5.3 i beslut (Gusp) 2017/2315 ska projektmedlemmarna enas sinsemellan med enhällighet om förfarandena för och omfattningen av sitt samarbete samt om projektledningen.

2.   Dessa förfaranden får omfatta nödvändiga bidrag som krävs för deltagande i projektet och dess krav, beslutsfattandet inom projektet, villkor för att lämna projektet eller för att andra deltagande medlemsstater ska kunna delta i det i ett senare skede samt bestämmelser om observatörsstatus. Dessa förfaranden får även inkludera de frågor som avses i artikel 7.

3.   I enlighet med artikel 5.2 i beslut (Gusp) 2017/2315 får projektmedlemmarna sinsemellan med enhällighet enas om att ta in andra deltagande medlemsstater i på de senares begäran. De ska informera rådet om intagningen av nya medlemmar.

4.   Projektmedlemmarna får sinsemellan med enhällighet enas om att vissa beslut, t.ex. sådana som avser administrativa frågor, ska fattas i enlighet med andra omröstningsförfaranden.

5.   Projektmedlemmarna ska bidra till projektet med egna resurser och egen expertis. Beroende på projektets omfattning ska varje projektmedlem fastställa i vilken form bidraget ska lämnas, t.ex. mänskliga resurser, finansiella resurser, expertis, utrustning eller naturabidrag. Sådana bidrag ska stödja uppnåendet av projektets mål och ha en inverkan på projektet.

6.   Projektmedlemmarna sträva efter att utforma varje projekt på ett sätt som säkerställer samstämmighet i fråga om resultat och tidslinjer med andra sådana projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete, och att projektet samstämmer med initiativ som utvecklats inom andra relevanta institutionella ramar, samtidigt som transparens och delaktighet säkerställs och onödigt dubbelarbete undviks.

7.   I linje med de mer bindande åtaganden som gjorts som deltagande medlemsstater ska projektmedlemmarna sträva efter att leverera användbara styrkor och kapacitet som i synnerlighet är välutrustade, utbildade och driftskompatibla, med nödvändiga strukturer, förråd och reservdelar och som kan sättas in för att genomföra och stödja insatser.

8.   Varje projektmedlem ska utse en nationell kontaktpunkt för varje projekt där den deltar inom ramen för detta samarbete.

Artikel 5

Projektsamordnare

1.   Projektmedlemmarna för varje projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete ska identifiera och sinsemellan utse en eller flera projektsamordnare med samordnande funktioner. I princip får den eller de som initierar ett projekt ikläda sig rollen som samordnare.

2.   Det framhålls särskilt att projektsamordnarna

a)

åtminstone en gång om året och på grundval av projektbeskrivningsmallen, ska uppdatera projektinformationen på en gemensam elektronisk arbetsplattform som sekretariatet för det permanenta strukturerade samarbetet har upprättat,

b)

ska underlätta projektmedlemmarnas samarbete, och i förekommande fall samarbetet med andra projektsamordnare inom andra relevanta projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete, och agera som kontaktpunkt för frågor som avser projektet,

c)

får stödja utvecklingen av de projektförfaranden som avses i artikel 4 och nödvändig projektdokumentation, inbegripet rapportering; projektsamordnarna får i detta sammanhang använda de stödverktyg för projektledningen som de deltagande medlemsstaterna erbjuds inom ramen för EDA,

d)

ska, i förekommande fall, främja insatser för den kapacitet som utvecklas inom ramen för projektet syftar till att åtgärda de kapacitetsbrister som konstaterats inom ramen för kapacitetsutvecklingsplanen och den samordnade årliga försvarsöversikten, och ska bidra till att uppfylla de mer bindande åtagandena med tanke på de mest krävande uppdragen och bidra till uppnåendet av unionens ambitionsnivå.

3.   Projektmedlemmarna får sinsemellan enas om kompletterande förfaranden som avser projektsamordnarens funktioner och ansvarsområden och som återspeglar projektets särdrag. När projektmedlemmarna särskilt enas om att rollen som projektsamordnare ska tilldelas flera av medlemmarna, ska en gemensam kontaktpunkt gentemot sekretariatet för det permanenta strukturerade samarbetet upprättas.

Artikel 6

Observatörer

1.   Projektmedlemmarna får sinsemellan enas om att låta andra deltagande medlemsstater blir observatörer i projektet.

2.   Deltagande medlemsstater får i princip endast bli observatörer på vissa villkor, inbegripet gällande varaktigt, som ska fastställas av projektmedlemmarna i enlighet med projektets särdrag. Dessa villkor ska på begäran tillhandahållas av projektsamordnarna.

3.   Projektmedlemmarna får sinsemellan enas om specifika förfaranden som avser observatörens status, som återspeglar projektets särdrag och projektets olika utvecklingsstadier.

4.   Observatörerna ska inte ha någon skyldighet att bidra till projektet med egna resurser och egen expertis. De får sträva efter att bli projektmedlemmar i ett senare skede utan att detta fördröjer framstegen med projektets genomförande.

Artikel 7

Andra frågor som omfattas av projektförfaranden

1.   I varje projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete kan projektmedlemmarna för genomförande av artikel 5.3 i beslut (Gusp) 2017/2315, där det är lämpligt, sinsemellan och skriftligen enas om förfaranden på bland annat några eller samtliga av följande områden:

Projektmedlemmarnas möten: förberedelser, ordförandeskap och samordning.

Fördelning av projektmedlemmarnas roller och ansvarsområden.

Uppmaning till kommissionen att i förekommande fall engagera sig i projektarbetet.

Regler om budget och finanser.

Observatörers närvaro i projektarbetet.

Regler som ska tillämpas om en projektmedlem beslutar att lämna projektet, däribland rättsliga och finansiella aspekter, eller när en deltagande medlemsstat önskar delta i projektet.

Fastställande av i vilka fall projektmedlemmarna kan begära stöd från utrikestjänsten, inklusive EUMS, och EDA.

Specifikationer, förvärvsstrategi, val av stödstrukturer för projektledningen och urval av industriföretag. I detta sammanhang får projektmedlemmarna sinsemellan enas om att använda de stödverktyg för projektledningen som används av EDA, såsom projektförfaranden, gemensamma personalmål, gemensamma personalkrav eller nyttokalkyler.

2.   Projektmedlemmarna får sinsemellan med enhällighet enas om att fatta beslut i de ovannämnda frågorna i enlighet med artikel 4.4.

Artikel 8

Användning av utvecklade styrkor och kapaciteter

Styrkor och kapacitet som utvecklats i ett projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete får användas individuellt av projektmedlemmar eller gemensamt, när så är lämpligt, i samband med verksamhet som genomförs av Europeiska unionen samt av FN, Nato eller inom andra ramar.

Artikel 9

Översyn

Detta beslut ska ses över senast den 31 december 2020.

Detta beslut ska om så är nödvändigt anpassas för att beakta de generella villkoren för tredjestaters deltagande i enskilda projekt som rådet ska fatta beslut om i enlighet med artiklarna 4.2 g och 9.1 i beslut (Gusp) 2017/2315.

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2017, s. 57.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2018/340 av den 6 mars 2018 om fastställande av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete (EUT L 65, 8.3.2018, s. 24).

(3)  EUT C 88, 8.3.2018, s. 1.

(4)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/910

av den 25 juni 2018

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2018) 4060]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater där fall av sjukdomen har bekräftats hos tamsvin eller viltlevande svin (nedan kallade de berörda medlemsstaterna). I delarna I–IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i de berörda medlemsstaterna uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU har ändrats flera gånger med beaktande av förändringarna i den epidemiologiska situationen i unionen vad gäller afrikansk svinpest som bör återspeglas i den bilagan.

(2)

Risken för att afrikansk svinpest sprids till vilda djur är kopplad till den naturliga långsamma spridningen av sjukdomen bland vildsvinspopulationer och även till risker kopplade till mänsklig verksamhet, vilket nyligen påvisades i en epidemiologisk utvärdering av sjukdomen i unionen och dokumenterades av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i ett vetenskapligt yttrande av Efsas panel för djurs hälsa och välbefinnande av den 14 juli 2015, i Efsas vetenskapliga rapport Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland av den 23 mars 2017 samt i Efsas vetenskapliga rapport Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland av den 7 november 2017 (5).

(3)

I juni 2018 konstaterades 38 utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin och flera fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i länet Tulcea i Rumänien. Dessa utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin och fallen hos vildsvin i samma område i Rumänien utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Detta område i Rumänien som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i delarna I, II och III i den bilagan.

(4)

I juni 2018 konstaterades ett utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i kommunen Saldus i Lettland. Detta utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin och de senaste fallen hos vildsvin i samma område i Lettland utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Detta område i Lettland som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del III i den bilagan.

(5)

I juni 2018 konstaterades tre utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i kommunerna Šiauliai, Vilnius och Kaunas i Litauen. Dessa utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin och de senaste fallen hos vildsvin i samma områden i Litauen utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa områden i Litauen som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del III i den bilagan.

(6)

I juni 2018 konstaterades två utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i provinserna Podlaskie och Lubelskie i Polen. Dessa utbrott hos tamsvin och de senaste fallen hos vildsvin i samma område i Polen utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa områden i Polen som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del III i den bilagan.

(7)

För att beakta den senaste epidemiologiska utvecklingen av afrikansk svinpest i unionen och för att proaktivt bekämpa riskerna kopplade till spridningen av sjukdomen, bör nya tillräckligt stora högriskområden avgränsas i Rumänien, Lettland, Litauen och Polen och förtecknas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Den bilagan bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  EFSA Journal, vol. 13(2015):7, artikelnr 4163. EFSA Journal, vol. 15(2017):3, artikelnr 4732. EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5068.


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med följande:

BILAGA

DEL I

1.   Tjeckien

Följande områden i Tjeckien:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estland

Följande områden i Estland:

Hiiu maakond.

3.   Ungern

Följande områden i Ungern:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Polen

Följande områden i Polen:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Rumänien

Följande områden i Rumänien:

Satu Mare county:

Commune Apa with folowing localities:

Locality Apa,

Locality Lunca Apei,

Locality Someșeni,

Commune Batarci with folowing localities:

Locality Batarci,

Locality Comlausa,

Locality Sirlău,

Locality Tămășeni,

Commune Bixad with folowing localities:

Locality Bixad,

Locality Boinești,

Locality Trip,

Commune Călinesti-Oaș with folowing localities:

Locality Călinești-Oaș,

Locality Coca,

Locality Lechința,

Locality Pășunea Mare,

Commune Carmazana,

Commune Certeze with folowing localities:

Locality Certeze,

Locality Huța Certeze,

Locality Moișeni,

Commune Culciu with folowing localities:

Locality Culciu Mare,

Locality Apateu,

Locality Cărășeu,

Locality Corod,

Locality Culciu Mic,

Locality Lipău,

Commune Doba with folowing localities:

Locality Doba,

Locality Boghiș,

Locality Dacia,

Locality Paulian,

Locality Traian,

Commune Gherța Mică,

Commune Halmeu with folowing localities:

Locality Babești,

Locality Dobolț,

Locality Halmeu Vii,

Commune Livada with folowing localities:

Locality Livada,

Locality Adrian,

Locality Dumbrava,

Locality Livada Mică,

Commune Medieșu Aurit with folowing localities:

Locality Potău,

Locality Românesti,

Locality Medieșu Aurit,

Locality Babășești,

Locality Iojib,

Locality Medieș Rături,

Locality Medieș Vii,

Satmarel locality from Satu Mare Municipality,

Commune Odoreu with folowing localities:

Locality Odoreu,

Locality Berindan,

Locality Cucu,

Commune Ardud witl folowing localities:

Locality Ardud,

Locality Ardud-Vii,

Locality Baba Novac,

Locality Gerăușa,

Locality Mădăraș,

Locality Sărătura,

Commune Negrești-Oaș with folowing localities:

Locality Negrești-Oaș,

Locality Luna,

Locality Tur,

Commune Orașu Nou with folowing localities:

Locality Orașu Nou,

Locality Orașu Nou-Vii,

Locality Prilog,

Locality Prilog Vii,

Locality Racșa,

Locality Racșa Vii,

Locality Remetea Oașului,

Commune Păulești with folowing localities:

Locality Păulești,

Locality Amati,

Locality Ambud,

Locality Hrip,

Locality Petin,

Locality Rușeni,

Commune Târna Mare with folowing localities:

Locality Târna Mare,

Locality Bocicău,

Locality Valea Seacă,

Locality Văgaș,

Commune Tarsolt with folowing localities:

Locality Tarsolt,

Locality Aliceni,

Commune Terebești with folowing localities:

Locality Terebești,

Locality Aliza,

Locality Gelu,

Locality Pișcari,

Commune Turț with folowing localities:

Locality Turț,

Locality Gherța Mare,

Locality Turț Băi,

Commune Turulung with folowing localities:

Locality Turulung Vii,

Commune Vama,

Commune Vetiș with folowing localities:

Locality Vetiș,

Locality Decebal,

Locality Oar,

Commune Viile Satu Mare with folowing localities:

Locality Viile Satu Mare,

Locality Cionchești,

Locality Medișa,

Locality Tătărești,

Locality Țireac,

Commune Pișcolt with folowing localities:

Locality Pișcolt,

Locality Resighea,

Locality Scărișoara Nouă,

Commune Sanislăuwith folowing localities:

Locality Sanislău,

Locality Marna Nouă,

Commune Ciumeștiwith folowing localities:

Locality Ciumești,

Locality Berea,

Locality Viișoara,

Locality Horea,

Commune Foieniwith folowing localities:

Locality Foieni,

Commune Urziceni with folowing localities:

Locality Urziceni,

Locality Urzicenii de Pădure,

Commune Cămin with folowing localities:

Locality Cămin,

Commune Căpleni with folowing localities:

Locality Căpleni,

Commune Berveni with folowing localities:

Locality Berveni,

Locality Lucăceni,

Commune Moftin with folowing localities:

Locality Domănești.

Tulcea county:

Commune Beidaud with folowing localities:

Locality Beidaud,

Locality Neatârnare,

Locality Sarighiol de Deal,

Commune Mihai Viteazu with folowing localities:

Locality Mihai Viteazu,

Locality Sinoie,

Galati municipality,

Commune I. C. Brătianu with I. C. Brătianu locality,

Commune Jijila with following localities:

Garvăn locality,

Jijila locality,

Commune Smârdan with Smârdan locality,

Commune Măcin with Măcin locality,

Commune Carcaliu with Carcaliu locality,

Commune Greci with Greci Locality,

Commune Turcoaia with Turcoaia locality,

Commune Cerna with following localities:

Cerna locality,

Traian locality,

Mircea Vodă locality,

General Praporgescu locality,

Commune Peceneaga with Peceneaga localitz,

Commune Dorobanțu with following localities:

Ardealu locality,

Dorobanțu locality,

Cârjelari locality,

Fântâna Oilor locality,

Meșteru locality,

Commune Ostrov with following localities:

Ostrov locality,

Piatra locality,

Commune Dăeni with Dăeni locality,

Commune Topolog with follwing localities:

Măgurele locality,

Făgărașu Nou locality,

Luminița locality,

Topolog locality,

Calfa locality,

Sâmbăta Nouă locality,

Cerbu locality,

Commune Casimcea with following localities:

Rahman locality,

Haidar locality,

Cișmeaua Nouă locality,

Stânca locality,

Corugea locality,

Casimcea locality.

DEL II

1.   Tjeckien

Följande områden i Tjeckien:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estland

Följande områden i Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungern

Följande områden i Ungern:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada,Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polen

Följande områden i Polen:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź w powiecie chełmskim.

7.   Rumänien

Följande områden i Rumänien:

Tulcea county

Commune Bestepe with folowing localities:

Locality Băltenii de Jos,

Locality Băltenii de Sus,

Locality Bestepe,

Locality Periprava,

Locality Sfistofca,

Commune Sarichioi with folowing localities:

Locality Sarichioi,

Locality Enisala,

Locality Sabangia,

Locality Visterna,

Locality Zebil,

Commune Baia with folowing localities:

Locality Baia,

Locality Camena,

Locality Caugagia,

Locality Ceamurlia de Sus,

Locality Panduru,

Commune Ceamurlia de Jos with folowing localities:

Locality Ceamurlia de Jos,

Locality Lunca,

Commune Ciucurova with folowing localities:

Locality Ciucurova,

Locality Atmagea,

Locality Fântâna Mare,

Commune Babadag with Babadag locality,

Commune Slava Cercheza with folowing localities:

Locality Slava Cercheza,

Locality Slava Rusă,

Commune Stejaru with folowing localities:

Locality Stejaru,

Locality Mina Altan Tepe,

Locality Vasile Alecsandri,

Commune Jurilovca with folowing localities:

Locality Jurilovca,

Locality Visina,

Locality Salcioara.

DEL III

1.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Joniškio rajono savivaldybė, Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Polen

Följande områden i Polen:

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Rumänien

Följande områden i Rumänien:

Satu Mare county

Commune Agriș with folowing localities:

Locality Agriș,

Locality Ciuperceni,

Commune Botiz,

Commune Dorolț with folowing localities:

Locality Atea,

Locality Dara,

Locality Petea,

Locality Dorolț,

Commune Halmeu with folowing localities:

Locality Halmeu,

Locality Cidreag,

Locality Mesteacăn,

Locality Porumbești,

Commune Lazuri with folowing localities:

Locality Lazuri,

Locality Bercu,

Locality Nisipeni,

Locality Noroieni,

Locality Peleș,

Locality Pelișor,

Commune Micula with folowing localities:

Locality Micula,

Locality Bercu Nou,

Locality Micula Nouă,

Satu Mare Municipality,

Commune Turulung with folowing localities:

Locality Turulung,

Locality Drăgușeni.

Tulcea county

Tulcea Municipality with folowing localities:

Locality Tulcea,

Locality Tudor Vladimirescu,

Commune Ceatalchioi with folowing localities:

Locality Ceatalchioi,

Locality Patlageanca,

Locality Plauru,

Locality Salceni,

Commune Pardina with Pardina locality,

Commune Somova with folowing localities:

Locality Somova,

Locality Mineri,

Locality Parches,

Commune Frecăței with folowing localities:

Locality Frecăței,

Locality Cataloi,

Locality Poșta,

Locality Telita,

Commune Horia with folowing localities:

Locality Horia,

Locality Cloșca,

Locality Florești,

Commune Izvoarele with folowing localities:

Locality Izvoarele,

Locality Alba,

Locality Iulia,

Locality Valea Teilor,

Commune Mihai Bravu with folowing localities:

Locality Mihai Bravu,

Locality Satu Nou,

Locality Turda,

Commune Mihail Kogălniceanu with folowing localities:

Locality Mihail Kogălniceanu,

Locality Lăstuni,

Locality Rândunica,

Commune Nalbant with folowing localities:

Locality Nalbant,

Locality Nicolae Bălcescu,

Locality Trestenic,

Commune Niculițel with Niculițel locality,

Commune Isaccea with folowing localities:

Locality Isaccea,

Locality Tichilești,

Locality Revărsarea,

Commune C.A.Rosetti with folowing localities:

Locality C.A.Rosetti,

Locality Cardon,

Locality Letea,

Commune Valea Nucarilor with folowing localities:

Locality Valea Nucarilor,

Locality Agighiol,

Locality Iazurile,

Commune Chilia Veche with folowing localities:

Locality Chilia Veche,

Locality Calita,

Locality Ostrovu Tataru,

Locality Tatanir,

Commune Crisan with folowing localities:

Locality Crisan,

Locality Caraorman,

Locality Mila 23,

Commune Mahmudia with Mahmudia locality,

Commune Maliuc with folowing localities:

Locality Maliuc,

Locality Ilganii de Sus,

Locality Gorgova,

Locality Partizani,

Locality Vulturu,

Commune Murighiol with folowing localities:

Locality Murighiol,

Locality Colina,

Locality Dunavatu de Jos,

Locality Dunavatu de Sus,

Locality Plopu,

Locality Sarinasuf,

Locality Uzlina,

Commune Nufaru with folowing localities:

Locality Nufaru,

Locality Ilagnii de Jos,

Locality Malcoci,

Locality Victoria,

Commune Sulina with Sulina localities,

Commune Sfantu Gheorghe with Sfantu Gheorghe locality,

Commune Luncavița with folowing localities:

Locality Văcăreni,

Locality Luncavița,

Locality Rachelu,

Commune Hamcearca with following localities:

Locality Nifon,

Locality Căprioara,

Locality Hamcearca,

Locality Balabancea,

Commune Grindu with Grindu Locality.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.


26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/67


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/911

av den 25 juni 2018

om fastställande av tillfälliga skyddsåtgärder för att förhindra spridning av får- och getpest i Bulgarien

[delgivet med nr C(2018) 4071]

(Endast den bulgariska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

Får- och getpest är en allvarlig virussjukdom hos små idisslare, nämligen får och getter, som främst överförs genom direkt kontakt. Sjukligheten och dödligheten till följd av får- och getpest kan vara mycket hög, särskilt i områden där får- och getpest förkommer för första gången, och den orsakar allvarliga ekonomiska konsekvenser för jordbrukssektorn. Får- och getpest överförs inte till människor. Får- och getpest är endemisk i många av länderna i Afrika, Mellanöstern och Asien och sjukdomen är ett stort problem för djurs hälsa och välbefinnande.

(2)

I rådets direktiv 92/119/EEG (3) fastställs allmänna åtgärder som bör vidtas för bekämpning av vissa djursjukdomar, inklusive får- och getpest. Dessa omfattar även bekämpningsåtgärder som bör vidtas vid misstanke om och bekräftelse av får- och getpest på en anläggning. Dessa bekämpningsåtgärder omfattar också upprättandet av skydds- och övervakningszoner runt utbrotten samt andra ytterligare åtgärder för att bekämpa spridningen av sjukdomen.

(3)

Om ett utbrott av får- och getpest eller en infektion av får- eller getpestvirus konstateras i ett får- och getpestsfritt land eller en får- och getpestsfri zon där utslaktning görs bör återhämtningsperioden i enlighet med artikel 14.7.7 i 2017 års upplaga av OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Terrestrial Animal Health Code (4) vara sex månader efter slakt av det sista fallet, förutsatt att artikel 14.7.32 i Terrestrial Animal Health Code har följts.

(4)

Den 23 juni 2018 underrättade Bulgarien kommissionen och de övriga medlemsstaterna om tre utbrott av får- och getpest på anläggningar för små idisslare i kommunen Boljarovo i regionen Jambol i Bulgarien.

(5)

Bulgarien har vidtagit bekämpningsåtgärder enligt direktiv 92/119/EEG och har i synnerhet genomfört utslaktning av smittade besättningar och upprättat skydds- och övervakningszoner runt utbrotten i enlighet med det direktivet. Övervakningen har intensifierats i de kommuner som gränsar till de drabbade områdena samt i de kommuner som ligger längs med unionens gräns med tredjeländer som inte är fria från får- och getpest.

(6)

Förutom de åtgärder som vidtagits enligt direktiv 92/119/EEG bör man vidta tillfälliga skyddsåtgärder för att förhindra spridningen av får- och getpest. För att hindra att får- och getpest sprids till andra områden i Bulgarien och till andra medlemsstater och tredjeländer, särskilt via handel med små idisslare och avelsmaterial från dem, bör man därför kontrollera avsändande av sändningar av vissa små idisslare och utsläppande på marknaden av vissa produkter som framställts av små idisslare.

(7)

I väntan på mötet i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder bör kommissionen i samarbete med den berörda medlemsstaten vidta tillfälliga skyddsåtgärder avseende får- och getpest i Bulgarien.

(8)

Situationen kommer att ses över vid nästa möte i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder och åtgärderna kommer att anpassas där så krävs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut fastställs tillfälliga skyddsåtgärder för att förhindra spridningen av får- och getpest i unionen.

Det gäller små idisslare samt sperma, ägg och embryon från dessa djur samt vissa varor framställda av dessa djur.

Artikel 2

1.   I detta beslut gäller följande definitioner:

a)    små idisslare : alla får och getter,

b)    obearbetade animaliska biprodukter : animaliska biprodukter enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1069/2009 (5).

2.   Dessutom ska definitionerna i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (6) gälla.

Artikel 3

Bulgarien ska förbjuda avsändande av följande varor från regionen Jambol till andra delar av Bulgarien, till andra medlemsstater och till tredjeländer:

a)

Små idisslare.

b)

Sperma, ägg och embryon från små idisslare.

Artikel 4

1.   Bulgarien ska förbjuda att följande varor som framställts av små idisslare från regionen Jambol släpps ut på marknaden utanför regionen Jambol:

a)

Färskt kött.

b)

Malet kött och köttberedningar som framställts av kött som avses i led a.

c)

Köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel som framställts av kött som avses i led a, utom sådana som har genomgått en behandling för att eliminera vissa djurhälsorisker i enlighet med bilaga III till rådets direktiv 2002/99/EG (7).

d)

Obehandlad mjölk och mjölkprodukter, förutom sådana som behandlats i hermetiskt slutna behållare med ett F0-värde av minst 3,00 enligt bilaga III till direktiv 2002/99/EG.

e)

Produkter som innehåller de varor som avses i leden a–d.

f)

Obearbetade animaliska biprodukter.

2.   Genom undantag från förbudet i punkt 2 f får den berörda myndigheten tillåta avsändande under officiell tillsyn av obearbetade animaliska biprodukter för behandling eller bortskaffande i en anläggning som godkänts för detta ändamål inom Bulgariens territorium i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 5

Detta beslut ska tillämpas till och med den 23 december 2018.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (EGT L 62, 15.3.1993, s. 69).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(7)  Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EGT L 18, 23.1.2003, s. 11).


Rättelser

26.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/70


Rättelse till rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 256 av den 13 september 1991 )

(Svensk specialutgåva, Område 15, Volym 010, s. 145)

Sidan 150, bilaga 1, del II, Kategori A – Förbjudna skjutvapen, punkt 5

I stället för:

”… målskjutning …”

ska det stå:

”… målskytte …”.