ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 154

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
18 juni 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/875 av den 15 juni 2018 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

1

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2018/876 av den 1 juni 2018 om RIAD-data (ECB/2018/16)

3

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2018/877 av den 1 juni 2018 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik (ECB/2018/17)

22

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 154/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/875

av den 15 juni 2018

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 b, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 innehåller en förteckning över den tidigare irakiska regeringens offentliga organ, företag och inrättningar samt fysiska och juridiska personer, organ och enheter som enligt den förordningen omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som fanns utanför Irak den 22 maj 2003.

(2)

Den 7 juni 2018 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en post från förteckningen över personer och enheter som bör omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser.

(3)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.


BILAGA

I bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 ska följande utgå:

”1.

Central Bank of Iraq, Rashid Street, Bagdad, Irak. Ytterligare uppgifter: tidigare chef var dr. Issam El Moulla HWEISH, kontor i Mosul och Basra.”

RIKTLINJER

18.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 154/3


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2018/876

av den 1 juni 2018

om RIAD-data (ECB/2018/16)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 och 127.5,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) upprätthåller RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Database). RIAD är det gemensamma datasetet med referensuppgifter om juridiska och andra statistiska institutionella enheter. Dessa uppgifter samlas in för att stödja verksamhetsprocesser inom Eurosystemet samt utförandet av de uppgifter som faller under Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). RIAD underlättar integreringen av ett antal olika dataset, framför allt genom att tillhandahålla gemensamma identifieringskoder. Tillsammans med uppgifter från andra databaser som CSDB (Centralised Securities Database), SHSDB (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database) och AnaCredit (den gemensamma databasen med detaljerad data om krediter) stöder RIAD-uppgifterna analyser och studier som utgör underlag för penningpolitiska beslut, tidig upptäckt av systemrisker och genomförande av makrotillsynspolicy och mikrotillsyn. Uppgifterna i RIAD används även för att ta fram de officiella förteckningarna över monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner, institut som är relevanta för betalningsstatistiken samt försäkringsbolag. Referensuppgifter för enheter kommer att bearbetas och sparas i RIAD enligt de aktuella förfarandena.

(2)

RIAD innehåller en rad olika attribut för enskilda enheter och deras inbördes relationer som gör det möjligt att härleda gruppstrukturer. Dessa strukturer, inbegripet s.k. nära förbindelser, kan ha olika sammansättning beroende på om det gäller redovisning eller konsoliderad tillsyn. Dessa dataprocesser och relaterade analyser stöder förvaltning av säkerheter och risker, finansiell stabilitet och mikrotillsyn.

(3)

Varje nationell centralbank tillhandahåller i nuläget sina indata och uppdateringar till RIAD i enlighet med olika ECB-rättsakter, såsom riktlinje ECB/2014/15 (1), Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) och Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ECBS använder sig även av balansräkningsuppgifter, som inom ramen för ECB:s monetära och finansiella statistik rapporteras för dess motparter enligt definitionen i artikel 2.11 i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4). Framöver ska de nationella centralbankerna även tillhandahålla sina indata och uppdateringar av RIAD för icke-finansiella företag och andra enheter, framför allt till stöd för AnaCredit. Syftet med denna riktlinje är att uppnå en bättre samordning av ansvarsområdena för varje nationell centralbank respektive varje nationell centralbanks berörda verksamhetsområde vad gäller att tillhandahålla, uppdatera och validera referensuppgifter. De nationella centralbankerna övervakar och säkerställer kvaliteten på all information som lämnas till ECB i enlighet med ECBS offentliga åtagande för den europeiska statistiken och ECB:s kvalitetsram för statistik och förfaranden för kvalitetssäkring (5).

(4)

Syftet med denna riktlinje är att uppnå en bättre samordning av ansvarsområdena för varje nationell centralbank respektive varje berörd nationell centralbanks affärsområde vad gäller att tillhandahålla, uppdatera och validera referensuppgifter.

(5)

Konfidentialiteten för de statistikuppgifter som samlas in enligt de angivna rättsakterna i denna riktlinje ska skyddas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2533/98 (6). De referensuppgifter som inte samlas enligt ECBS rättsliga ramverk för statistik, kommer att omfattas av sekretessbestämmelserna i avtalet med den berörda enheten som tillhanahåller uppgifterna.

(6)

Korrekta, aktuella och heltäckande referensuppgifter om enheter och deras inbördes relationer är nödvändiga för att ECBS och SSM ska kunna utföra sina uppgifter. Det är därför nödvändigt att förbättra den övergripande styrningen av RIAD och att konsolidera de krav på datainsamling, kvalitetssäkring och spridning som fastställs i denna riktlinje som avser ECBS uppgifter och där adressaten är de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta, samt motsvarande krav vad gäller SSM:s uppgifter som fastställs i en separat riktlinje där adressaten är de nationella behöriga myndigheterna.

(7)

De referensuppgifter som i nuläget rapporteras enligt riktlinje ECB/2014/15 ska rapporteras enligt denna riktlinje. Framöver ska referensuppgifter som rapporteras enligt Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) (7) samt andra ECB-riktlinjer vid behov rapporteras enligt denna riktlinje.

(8)

Dagslåneräntan för lån i euro utan säkerhet, som enligt ECB-rådets beslut av den 20 september 2017 ska beräknas senast 2020, kommer också ska baseras på att de rapporterade LEI-koderna kompletteras med referensinformation från RIAD. Eftersom den kommande räntesatsen är så viktig och betydelsefull och ytterligare uppgifter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) är planerade att offentliggöras, bör de behöriga nationella centralbankerna vidta alla tänkbara ansträngningar för att säkerställa dessa uppgifters kvalitet och tillförlitlighet.

(9)

I syfte att uppnå ett nära och effektivt ECBS-samarbete kring styrningen av RIAD bör denna riktlinje kompletteras med en rekommendation där de nationella centralbankerna i de medlemsstater som inte har euron som valuta uppmanas att aktivt bidra till rapportering och validering av uppgifter i RIAD samt inbördes utbyta uppgifter om sina enheter med hemvist och få tillgång till dataset för euroområdet.

(10)

Eftersom ECBS och SSM kompletterar varandra när det gäller behandling och uppdatering av uppgifter om gruppstruktur, bör de relevanta kraven vad gäller ECBS-uppgifter fastställas i denna riktlinje och de tillämpliga kraven för SSM-uppgifter bör fastställas i den kommande riktlinjen där adressaten är SSM.

(11)

Alla personuppgifter i RIAD ska behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 45/2001 (8) och (EU) 2016/679 (9).

(12)

Det är nödvändigt att inrätta ett förfarande för att göra tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje på ett effektivt sätt, förutsatt att sådana ändringar varken medför att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och mål

1.   Av denna riktlinje framgår de nationella centralbankernas skyldigheter med avseende på rapportering av referensuppgifter och underhåll och kvalitetssäkring av uppgifter i RIAD samt vissa skyldigheter för ECB avseende underhåll av uppgifter.

2.   RIAD ska utgöra ECBS gemensamma dataset för referensuppgifter om enskilda enheter och deras inbördes relationer. RIAD underlättar integreringen av CSDB, SHSDB och (från och med den dag då uppgiftslämnare ska rapportera uppgifter enligt förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), AnaCredit, samt även datset avseende monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner, institut som är relevanta för betalningsstatistiken och försäkringsbolag, som tillhandahålls i enlighet med respektive ECB-rättsakt om statistikrapportering för dessa enheter. RIAD kommer på så sätt att göra det möjligt för ECB att bl.a. härleda konsoliderade bankexponeringar och låntagarnas skuldsättning på konsoliderad basis.

Artikel 2

Definitioner

I denna riktlinje gäller följande definitioner:

1.    enhet : något av följande: i) juridisk enhet, ii) filial till en juridisk enhet, iii) företag för kollektiva investeringar, och iv) varje institutionell enhet som inte faller under i), ii) eller iii),

2.    juridisk enhet : juridisk person vars existens är erkänd i lag oberoende av de individer eller institutioner som äger den eller är medlemmar i den, samt en fysisk person som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet,

3.    juridisk person : samma betydelse som enligt definitionen av rättslig enhet i artikel 1.5 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

4.    filial : ett driftställe som utgör en rättsligt beroende del av en registrerad juridisk enhet,

5.    huvudkontor : enhet som har bestämmande inflytande över en eller flera oregistrerade enheter utan hemvist i landet,

6.    företag för kollektiva investeringar eller fondföretag : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 4.1.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (10),

7.    institutionell enhet : samma betydelse som enligt definitionen i punkterna 2.12 och 2.13 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (11),

8.    företag : samma betydelse som enligt definitionen i avsnitt III A i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 696/93 (12),

9.    företagsgrupp : samma betydelse som enligt definitionen i avsnitt III C i bilagan till förordning (EEG) nr 696/93,

10.    bankgrupp : grupp finansiella enheter som fungerar som en enda ekonomisk enhet eftersom de kontrolleras gemensamt av ett auktoriserat kreditinstitut eller finansbolag i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 och som omfattas av sammanställd redovisning i enlighet med IFRS-standard 10 (13),

11.    kontroll : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 4.1.37 i förordning (EU) nr 575/2013,

12.    referensuppgifter : alla masterdata som beskriver en individuell enhet och dess relationer till andra enheter som är registrerade i RIAD,

13.    RIAD-kod : unik id-kod som har skapats av den behöriga nationella centralbanken eller ECB för att identifiera en enhet som är registrerad i RIAD,

14.    tillfällig RIAD-kod : id-kod som har ett annat fördefinierat format än RIAD-koden och som tilldelas en ny enhet av antingen de nationella centralbankerna eller ECB vid RIAD-registreringen fram till dess att RIAD-koden tilldelas,

15.    behörig nationell centralbank : nationell centralbank ansvarig för att förvalta RIAD-enheter med hemvist i dess medlemsstat,

16.    nationell behörig myndighet : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 2.2 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (14).

17.    beräkningsmodell : prioritetsordning som en nationell centralbank använder för varje enskilt attribut för motstridiga datakällor,

18.    RIAD-nav : RIAD-relaterat verksamhetscenter inom ECBS som används vid tillämpning av artikel 3 i denna riktlinje,

19.    enhet med hemvist : en enhet med hemvist enligt definitionen i artikel 1.4 i förordning (EG) nr 2533/98,

20.    arbetsdag : varje annan dag än en lördag, söndag eller allmän helgdag i ECB eller den berörda medlemsstaten,

21.    LEI-kod : alfanumerisk referenskod i enlighet med ISO 17442-standarden (15) som tilldelats en juridisk enhet,

22.    monetärt finansinstitut : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1 a i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (16),

23.    investeringsfond : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) (17),

24.    finansiellt bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (FVC) : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) (18),

25.    institut som är relevanta för betalningsstatistiken : betaltjänstleverantörer enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (19), och betaltjänstoperatörer, definierat som juridiska enheter som är juridiskt ansvariga för att handha ett betalningssystem,

26.    försäkringsbolag (IC) : samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 (ECB/2014/50) (20),

27.    attribut : de attribut som ska rapporteras för de dataset som framgår i bilagorna I och II till den här riktlinjen.

KAPITEL II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM RIAD SAMT REGISTRERING, UNDERHÅLL, ÖVERSYN OCH ÖVERFÖRING AV REFERENSUPPGIFTER FÖR ENHETER

Artikel 3

Upprättande av RIAD-nav

1.   Varje nationell centralbank ska upprätta ett lokalt RIAD-nav bestående av lokala erfarenhets- och kunskapscentrum samt alla tekniska verksamheter med koppling till referensuppgifter för enheter och deras gruppstrukturer.

2.   De lokala RIAD-naven ska utföra följande funktioner: a) utgöra den enda kontaktpunkten för samtliga RIAD-relaterade frågor om referensuppgifter i respektive medlemsstat, b) med rimliga ansträngningar samordna verksamheten med andra nationella behöriga myndigheter på nationell nivå, med det centrala RIAD-navet samt med andra nav inom ECBS i syfte att säkerställa tillförlitlighet, aktualitet och överensstämmelse för referensuppgifterna om samtliga enheter med hemvist som finns registrerade i RIAD, och c) med rimliga ansträngningar säkerställa att id-koder för enheter i andra databaser används konsekvent så att olika dataset kan sammanlänkas och synkroniseras.

3.   ECB ska upprätta ett centralt RIAD-nav som ska utföra följande funktioner: a) samordna de lokala RIAD-navens arbete, b) övervaka och vid behov föreslå ändringar i RIAD-styrningen enligt denna riktlinje vilka Statistikkommittén ska ges möjlighet att överväga, c) kontrollera datakvaliteten, och d) förvalta referensuppgifter om enheter med hemvist i tredjeland.

Artikel 4

Registrering av referensuppgifter i RIAD

1.   De nationella centralbankerna ska vidta alla tänkbara åtgärder för att identifiera relevanta enheter på ett korrekt sätt i RIAD, och hänvisa till sådana enheter med hjälp av deras RIAD-kod på ett konsekvent sätt, oavsett i vilket land motparten har sin hemvist.

2.   De nationella centralbankerna ska underhålla referensuppgifter om enheter med hemvist i deras medlemsstater samt i möjligaste mån säkerställa att de är korrekt registrerade i RIAD i enlighet med de föreskrivna tidsramarna, som ECB ska tillhandahålla de nationella centralbankerna. Referensuppgifterna för en enhet omfattar i synnerhet dess namn, LEI-kod eller annan relevant id-kod, institutionell sektor och hemvistland samt övriga obligatoriska attribut för referensuppgifterna enligt bilagorna I och II.

3.   ECB ska med rimliga ansträngningar förvalta referensuppgifter för enheter med hemvist i tredjeland. För vissa områden utanför unionen får ECB upprätta bilaterala arrangemang direkt med vissa nationella centralbanker, t.ex. på grund av affärsexpertis och språkkompetens.

4.   De behöriga nationella centralbankerna ska använda sig av all information de har tillgång till på nationell nivå för att i möjligaste mån säkerställa att referensuppgifterna för samtliga RIAD-registrerade relevanta enheter med hemvist är fullständiga, korrekta och uppdaterade. För detta ändamål får de nationella centralbankerna använda sig av alla tillgängliga informationskällor som de bedömer vara lämpliga, förutsatt att denna information kan användas för det syfte och i den omfattning som avses i förordning (EG) nr 2533/98, samt, i tillämpliga fall, förutsatt att konfidentialiteten skyddas i enlighet med artikel 8 i förordningen.

5.   RIAD gör det möjligt att bearbeta uppgifter om enheter och alla andra relevanta individuella attribut som tillhandahålls av en eller flera källor. Om det finns två eller flera motstridiga källor ska de relevanta uppgiftskällorna rangordnas genom en beräkningsmodell. Den behöriga nationella centralbanken ska antingen godta denna normala beräkningsmodell eller också på egen hand fastställa prioritetsordningen för relevanta datakällor. En behörig nationell centralbank som väljer en annan prioritetsordning ska registrera den i RIAD, varpå den nya prioritetsordningen ska godkännas av ECB. Den behöriga nationella centralbanken kan upprätta olika beräkningsregler för varje attribut och ändra dessa regler över tid, om detta bedöms nödvändigt. De nationella centralbankerna får använda sig av sitt centrala RIAD-nav för att enas med ECB om alla klassificeringsfrågor som antingen ECB eller de nationella centralbankerna ser som potentiellt kontroversiella, framför allt för MFI-sektorn.

6.   Om inte annat följer av kraven i förordning (EG) nr 45/2001, som reglerar hur personuppgifter i RIAD ska behandlas, får de nationella centralbankerna inte radera enheter som är registrerade i RIAD. Detta för att säkerställa att det finns en post per enhet och livscykel. ECB ska upprätta ett förfarande för att korrigera faktafel och tillhandahålla detta till de nationella centralbankerna.

7.   De behöriga nationella centralbankerna ska inte hållas ansvariga för om någon annan centralbank inom ECBS använder uppgifterna på ett felaktigt sätt.

Artikel 5

Tilldelning och administration av RIAD-koden och id-koder

1.   De behöriga nationella centralbankerna ska tilldela en RIAD-kod till varje enhet med hemvist första gången den registreras i RIAD. En nationell centralbank eller ECB får tilldela en tillfällig RIAD-kod till enheter med hemvist utanför landet som ännu inte har identifierats i RIAD. RIAD-koden och den tillfälliga RIAD-koden måste vara i gällande format, vilket ECB ska tillhandahålla de nationella centralbankerna.

2.   De nationella centralbankerna ska säkerställa att varje RIAD-kod de tilldelar är unik, så att RIAD-koden inte avser mer än en enhet och inte förändras över tiden. Enheterna i RIAD ska identifieras med sin unika RIAD-kod för att säkerställa ett smidigt datautbyte och kommunikationssystem mellan RIAD och ECBS samt mellan RIAD och den gemensamma tillsynsmekanismen.

3.   Om det finns enheter som har registrerats med en tillfällig RIAD-kod, ska de behöriga nationella centralbankerna undersöka potentiella dubblettkoder och tilldela en RIAD-kod senast den sista arbetsdagen i den andra månaden efter datumet för mottagandet av RIAD:s automatgenererade förteckning över potentiella dubbletter.

4.   ECB ska tilldela RIAD-koden och bearbeta de nödvändiga referensuppgifterna för internationella organisationer i RIAD.

5.   Enheter som är registrerade i RIAD kan ha flera id-koder eller ”alias”. När de nationella centralbankerna rapporterar ett attribut ska de registrera typen av id-kod (eller dess beskrivning, om detta är tillåtet, om typen av id-kod inte finns med i den fördefinierade förteckningen över typer av id-koder i RIAD) samt motsvarande kod. De nationella centralbankerna ska även säkerställa att denna information rapporteras till RIAD i gällande format, vilket ECB ska tillhandahålla de nationella centralbankerna.

Artikel 6

Registrering av demografiska händelser, sektorsförändringar och företagshändelser i RIAD

1.   De behöriga nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att registrera samtliga demografiska händelser avseende enheter vars referensuppgifter finns registrerade i RIAD. Sådana händelser omfattar

a)

en enhets verksamhetsstart,

b)

en enhets nedläggning,

c)

datum då en enhet blir inaktiv.

2.   De behöriga nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att rapportera att attribut har skapats eller uppdateringar har genomförts, åtföljt av motsvarande giltighetsspann.

3.   De behöriga nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar i samband med en sektors omklassificering av en enhet i enlighet med bilaga I, antingen så snart de får kännedom om förändringen eller också på daglig basis om förändringen avser en omklassificering av ett MFI, oavsett om det handlar om att ett tidigare icke-MFI blir ett MFI eller att ett MFI blir ett icke-MFI.

De nationella centralbankerna ska lämna en skriftlig förklaring till ECB om varför omklassificeringen av ett MFI inte genast registrerades i RIAD.

4.   De behöriga nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att rapportera alla företagshändelser som påverkar en enhets status, t.ex. enhetens verksamhetsstart, förändring (t.ex. när en enhet blir inaktiv) eller nedläggning.

De behöriga nationella centralbankerna ska så snart de får kännedom om följande företagshändelser avseende enheter med hemvist enligt bilaga I rapportera dem i RIAD enligt tidsramarna i kapitel VI:

a)

Fusion genom bildande av ett nytt bolag enligt definitionen i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 (21).

b)

Fusion genom förvärv enligt definitionen i artikel 89 i direktiv (EU) 2017/1132.

c)

Delning genom förvärv enligt definitionen i artikel 136 i direktiv (EU) 2017/1132.

d)

Delning genom bildande av nya bolag enligt definitionen i artikel 155 i direktiv (EU) 2017/1132.

e)

Avyttring av ett dotterbolag.

Artikel 7

Underhålls- och revideringspolicy

De nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att säkerställa att alla attribut regelbundet underhålls och uppdateras. Underhåll ska inbegripa att göra snabba och effektiva revideringar av attributen.

Artikel 8

Överföringsstandarder

1.   Förfarandet för att ladda upp uppgifter i RIAD beskrivs i specifikationerna för datautbyte som de nationella centralbankerna har tillgång till. De nationella centralbankerna ska ladda upp information antingen via ECBS-standardmetoden eller via uppdateringar online.

2.   Innan uppgifter överförs till RIAD ska de nationella centralbankerna utföra valideringskontroller för att säkerställa att de relevanta uppgifterna uppfyller specifikationerna för datautbyte. De nationella centralbankerna ska säkerställa att de har tillräckliga kontroller för att minimera fel i hanteringen och säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse för de uppgifter som registreras i RIAD.

3.   Om de nationella centralbankerna inte kan få tillgång till de nationella centralbankerna på grund av ett tekniskt fel, ska de använda reservmetoden för denna typ av händelser eller överföra uppgifterna per e-post till följande adress: RIAD-Support@ecb.europa.eu. De nationella centralbankerna ska skydda konfidentialiteten för de uppgifter som skickas via e-post i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2533/98.

4.   När de nationella centralbankerna överför uppgifter får de använda nationella teckenuppsättningar, förutsatt att de använder det latinska alfabetet. De ska använda Unicode (UTF-8) för att alla specialtecken ska kunna visas korrekt när information mottas från ECB via RIAD.

Artikel 9

Bekräftelse av mottagande och felmeddelanden

När nya uppgifter registreras i RIAD genereras automatiskt kontroller för att validera kvaliteten på den information som tillhandahållits på grundval av överenskomna standarder och valideringsregler. ECB ska tillhandahålla de nationella centralbankerna ett automatiserat processflöde som bland annat omfattar

a)

en mottagningsbekräftelse som innehåller kortfattad information om uppdateringarna som har behandlats och som framgångsrikt genomförts i det relevanta datasetet, och/eller

b)

ett felmeddelande som innehåller detaljerad information om uppdateringarna och de valideringskontroller som misslyckats.

Vid mottagandet av ett felmeddelande ska de nationella centralbankerna skyndsamt vidta åtgärder för att överföra rättad information.

KAPITEL III

KONFIDENTIALITET

Artikel 10

Attributvärdenas konfidentialitet

1.   I enlighet med de sekretessregler som framgår av artikel 8 i förordning (EG) nr 2533/98 får konfidentiella referensuppgifter inte offentliggöras. Statistik hämtad från källor som är tillgängliga för allmänheten i enlighet med nationell lagstiftning får inte anses vara konfidentiell och information som registreras i RIAD offentliggörs normalt av de rättsliga enheter som den avser. De referensuppgifter som inte samlas enligt ECBS rättsliga ramverk för statistik, kommer att omfattas av sekretess¬bestämmelserna i avtalet med den berörda enheten som tillhanahåller uppgifterna.

2.   För varje attributvärde som beskriver en enhet ska de nationella centralbankerna ange huruvida den är hemlig med hjälp av ett av de fördefinierade värdena:

a)   ”F”– fri, dvs. ej hemlig och får offentliggöras.

b)   ”N”– ett attributvärde får endast spridas inom ECBS och institutioner som omfattas av ett samförståndsavtal, dvs. får ej offentliggöras externt.

c)   ”C”– hemliga uppgifter.

3.   ECB ska hantera den information som lämnats med lämpligt konfidentialitetsskydd, så att ECB inte offentliggör uppgifter märkta med ”C” eller ”N”. För kvantitativa åtgärder märkta som ”C” eller ”N” får emellertid ECB offentliggöra eller sprida ett antal storleksklasser.

4.   LEI ska alltid ha värdet ”F”.

5.   Följande attribut ska alltid ha värdet ”F” för enheter med LEI:

a)

Namn.

b)

Adress.

6.   Följande attribut ska alltid ha värdet ”F” för de enheter som anges i bilaga I:

a)

Namn.

b)

Institutionell sektor.

KAPITEL IV

REGLER FÖR KVALITETSSÄKRING

Artikel 11

Uppgifternas kvalitet och synkronisering

1.   Utan att det påverkar ECB:s kontrollrättigheter enligt förordning (EG) nr 2533/98 och förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) ska de nationella centralbankerna övervaka och säkerställa kvaliteten på all information som lämnas till ECB i enlighet med principerna för statistikstyrning och kvalitetssäkring som offentliggjorts på ECB:s webbplats.

2.   Med avseende på den planerade integrationen av dataset ska de nationella centralbankerna säkerställa att referensuppgifterna är adekvata, fullständiga och konsekventa. De nationella centralbankerna ska framför allt säkerställa att rimliga ansträngningar vidtas för att synkronisera de referensuppgifter som används i olika dataset.

3.   Vid skiljaktiga ståndpunkter om t.ex. identifiering eller klassificering av enheter eller andra frågor som påverkar kvalitetssäkringen av uppgifter ska ECB fatta beslut efter samråd med ECBS statistikkommitté.

4.   Inom ett år från antagandet av denna riktlinje ska ECBS statistikkommitté fastställa förfaranden för kvalitetssäkring av uppgifter, bland annat en kvalitetsrapport för RIAD. Dessa förfaranden ska därefter ses över regelbundet med tre års mellanrum.

KAPITEL V

SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER ÄN DE NATIONELLA CENTRALBANKERNA

Artikel 12

Samarbete med andra myndigheter än de nationella centralbankerna

1.   Om delar eller alla av uppgifterna som avses i kapitel II, VI och VII faller under behörigheten för andra nationella myndigheter än de nationella centralbankerna, ska de nationella centralbankerna sträva efter att upprätta permanenta samarbetsformer med dessa myndigheter för att säkerställa att uppgifterna överförs i enlighet med ECB:s standarder, särskilt vad gäller uppgiftskvalitet och konfidentialitet, samt kraven enligt denna riktlinje, om inte samma resultat redan har uppnåtts genom befintlig nationell lagstiftning. I tillämpliga fall ska sådana arrangemang vara i form av samförståndsavtal med nationella statistikinstitut, nationella behöriga myndigheter eller andra nationella myndigheter.

2.   Om en nationell centralbank inte kan uppfylla kraven i kapitel II, VI och VII under detta samarbete till följd av att den nationella centralbanken inte kan lämna nödvändig information till den nationella centralbanken, ska ECB och den nationella centralbanken tillsammans se över ärendet tillsammans med den nationella myndigheten för att säkerställa att informationen tillhandahålls i god tid och i enlighet med tillämpliga kvalitetsstandarder.

3.   Om statistik som uppges vara konfidentiell kommer från andra nationella myndigheter än nationella centralbanker, ska ECB använda denna information i enlighet med förordning (EG) nr 2533/98.

KAPITEL VI

SPECIFIKA BESTÄMMELSER OM REGISTRERING AV REFERENSUPPGIFTER FÖR ENHETER

Artikel 13

Offentliggörande av förteckningar över enheter

ECB ska offentliggöra förteckningar över enheter

a)

i den omfattning och med den metod som tillåts enligt de relevanta statistikförordningar som anges i detta kapitel, och

b)

enligt den klassificering av institutionella sektorer som anges i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

Artikel 14

Registrering av referensuppgifter för monetära finansinstitut (MFI)

1.   För att möjliggöra upprättande och underhåll av förteckningen över MFI enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 och 2 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall.

2.   De nationella centralbankerna ska i RIAD registrera om ett institut i MFI-förteckningen bedriver begränsad finansförmedling, t.ex. i fråga om att ta emot insättningar eller bevilja lån, framför allt innan det likvideras eller avförs från MFI-sektorn.

3.   ECB kan periodvis begära in ytterligare information från den berörda nationella centralbanken, som denna snabbt ska tillhandahålla, för att övervaka om RIAD-uppgifter överensstämmer med relevanta nationella MFI-klassificeringar.

4.   Om ett monetärt finansinstitut är en filial ska dess relation till huvudkontoret med hemvist utanför landet registreras i RIAD. Om ett monetärt finansinstitut är ett huvudkontor, ska det däremot registreras i RIAD vilka relationer detta MFI har till sina filialer med hemvist i andra medlemsstater som har euron som valuta.

5.   De nationella centralbankerna ska om möjligt registrera uppdateringar av de attribut som avses för MFI i del 1 och 2 i bilaga I i RIAD, så snart förändringar sker i MFI-sektorn eller i attributen till befintliga MFI. Om detta inte är möjligt ska de nationella centralbankerna lämna en skriftlig förklaring till ECB om varför ändringen inte genast registrerades i RIAD.

Artikel 15

Registrering av referensuppgifter för investeringsfonder (IF)

1.   För att möjliggöra upprättande och underhåll av IF-förteckningen enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 och 2 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall.

2.   Relationer mellan investeringsfonder och förvaltningsbolag samt mellan en underfond och paraplyfond ska registreras i RIAD vid behov.

3.   De nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar av de attribut som specificeras för investeringsfonder i del 1 och 2 i bilaga I, särskilt om en investeringsfond tillträder eller lämnar IF-populationen, och registrera dem i RIAD åtminstone på kvartalsbasis, senast två månader efter kvartalets slut. Attributet avseende NAV-värdet ska dock uppdateras på årsbasis för samtliga investeringsfonder, senast två månader efter referensdatum sista december.

Artikel 16

Registrering av referensupppgifter för finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (FVC)

1.   För att möjliggöra upprättande och underhåll av FVC-förteckningen enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 och 2 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall.

2.   Relationer mellan FVC och förvaltningsbolag och originatorer ska registreras i RIAD vid behov.

3.   De nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar av de attribut som specificeras för FVC i del 1 och 2 i bilaga I, särskilt om ett FVC tillträder eller lämnar FVC-populationen, och registrera dem i RIAD åtminstone på kvartalsbasis, senast två månader efter kvartalets slut.

Artikel 17

Registrering av referensdata för institut som är relevanta för betalningsstatistiken (PSRI)

För att möjliggöra upprättande och underhåll av PSRI-förteckningen enligt artikel 5.2 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1409/2013 (ECB/2013/43) (22) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall. De nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar av de attribut, särskilt om ett PSRI tillträder eller lämnar PSRI-populationen, och registrera dem i RIAD per årets slut, senast tre månader efter kvartalets slut.

Artikel 18

Registrering av referensuppgifter för försäkringsbolag (IC)

1.   För att möjliggöra upprättande och underhåll av IC-förteckningen enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1374/2014 (ECB/2014/50) ska de nationella centralbankerna i RIAD registrera de attribut som anges i del 1 och 2 i bilaga I till denna riktlinje enligt föreskrivna intervall. De nationella centralbankerna ska rapportera alla uppdateringar av de attribut, särskilt om ett försäkringsbolag tillträder eller lämnar IC-populationen, och registrera dem i RIAD åtminstone på kvartalsbasis, senast två månader efter kvartalets slut.

2.   Om ett försäkringsbolag är en filial ska dess relationer till huvudkontoret med hemvist utanför landet registreras i RIAD. Om ett försäkringsbolag är ett huvudkontor, ska det däremot registreras i RIAD vilka relationer detta försäkringsbolag har till sina filialer med hemvist i andra medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 19

Regelbundet offentliggörande av dataset

1.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid varje arbetsdag ska ECB göra en kopia av MFI-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

2.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid den fjärde arbetsdagen efter tidsfristen för att översända uppdateringar ska ECB göra en kopia av IF-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

3.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid den andra arbetsdagen efter tidsfristen för att översända uppdateringar ska ECB göra en kopia av FVC-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

4.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid den sista arbetsdagen i månaden efter månaden då tidsfristen för att översända uppdateringar infaller ska ECB göra en kopia av PSRI-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

5.   Senast kl. 18.00 medeleuropeisk tid den fjärde arbetsdagen efter månaden då tidsfristen för att översända uppdateringar infaller ska ECB göra en kopia av IF-datasetet och göra den tillgänglig på sin webbplats.

KAPITEL VII

RELEVANTA REFERENSUPPGIFTER OM ENHETER FÖR EJ OFFENTLIGGJORDA DATASET OCH GRUPPER

Artikel 20

Relevanta referensuppgifter om enheter för ej offentliggjorda dataset

Utöver de uppgifter som behövs för de offentliggjorda förteckningarna över enheter används referensuppgifter om enheter även för vissa ytterligare dataset som inte offentliggörs. En översikt över vilka attribut som är relevanta för dessa dataset finns i bilaga II. I artiklarna 21–28 anges villkoren för att rapportera de attribut som anges i bilaga II. De nationella centralbankerna ska framför allt säkerställa att referensuppgifterna för olika dataset är fullständiga och överensstämmande.

Artikel 21

Statistik över individuella balansräkningsposter (”iBSI”) och individuell MFI-ränta (”iMIR”)

Behöriga nationella centralbanker ska säkerställa att det görs en korrekt RIAD-registrering av information om panelen med kreditinstitut i euroområdet för vilken de nationella centralbankerna måste rapportera iBSI- eller iMIR-uppgifter till ECB enligt riktlinje ECB/2014/15. ECB ska underrätta de nationella centralbankerna om panelens sammansättning. De nationella centralbankerna ska göra nödvändiga ändringar av informationen i RIAD när panelens sammansättning påverkas.

Artikel 22

Referensuppgifter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48)

Behöriga nationella centralbanker ska säkerställa att referensuppgifter för enheter som identifieras med LEI-koder och som är av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) registreras i RIAD. Vad gäller uppgifter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) ska de nationella centralbankerna säkerställa att eventuella referensuppgifter som saknas registreras inom tio arbetsdagar efter ECB:s underrättelse. ECB ska underrätta om behandling av LEI för uppgifter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) på veckobasis. De behöriga nationella centralbankerna ska vidare uppdatera referensuppgifter om motparter av relevans för förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) för enheter som är registrerade i RIAD så snart de blir medvetna om en förändring i ett eller flera attribut.

Artikel 23

Referensuppgifter av relevans för förvaltning av säkerheter

Behöriga nationella centralbanker ska säkerställa referensuppgifternas kvalitet och tillförlitlighet för enheter av relevans för förvaltning av säkerheter och ska i RIAD registrera samtliga attribut som anges i bilaga II och som är av relevans för sådana enheter, för att de behöriga nationella centralbankerna ska kunna kontrollera att penningpolitiska motparter på ett korrekt sätt följer de bestämmelser som reglerar nära förbindelser enligt del 4 avdelning VIII i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Artikel 24

Referensuppgifter av relevans för TMS (Treasury Management System)

Behöriga nationella centralbanker ska vidta rimliga ansträngningar för att i RIAD registrera samtliga attribut som anges i bilaga II för enheter av relevans för TMS. ECB ansvarar för att tilldela ett TMS-id till enheter som är av relevans för TMS.

Artikel 25

Referensuppgifter av relevans för SHSDB

Behöriga nationella centralbanker ska i RIAD registrera samtliga attribut som anges i bilaga II för motparter av relevans för SHSDB i enlighet med Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (23) och riktlinje ECB/2013/7 (24). De nationella centralbankerna ska säkerställa att sådana enheter länkas till SHSDB via en gemensam, stabil id-kod som omfattar sådana enheter i samtliga sektorer.

Artikel 26

Referensuppgifter av relevans för CSDB

De nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att i RIAD registrera samtliga attribut i bilaga II för säkerhetsemittenter med hemvist i deras land och som registrerats i CSDB i enlighet med riktlinje ECB/2012/21 (25). De nationella centralbankerna ska säkerställa att sådana enheter länkas till CSDB via en gemensam, stabil id-kod som omfattar sådana enheter i samtliga sektorer.

Artikel 27

Referensuppgifter av relevans för AnaCredit

De nationella centralbankerna ska säkerställa att referensuppgifter som avser motparter av relevans för AnaCredit enligt förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) och riktlinje (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) registreras i RIAD. Bilaga II innehåller en översikt över relevanta attribut som krävs enligt den förordningen och riktlinjen, inbegripet den unika identifieringen i RIAD av samtliga motparter med hemvist.

Artikel 28

Registrering av referensuppgifter om grupper

1.   De nationella centralbankerna ska säkerställa att de referensuppgifter om relationer som krävs för uppgiftsrapportering till SHSDB i enlighet med förordning (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22), för AnaCredit i enlighet med förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) och för bedömning av nära förbindelser i enlighet med riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Med denna information om referensuppgifter avseende relationer kommer systemet att kunna bygga upp gruppstrukturer på ett dynamiskt sätt.

2.   De nationella centralbankerna ska rapportera statistik om bankgrupper för nivån juridiska enheter, inbegripet alla enheter (det direkta moderbolaget eller det direkta dotterbolaget) som ingår i bankgruppen och är etablerade utanför euroområdet.

3.   De nationella centralbankerna får rapportera information om icke-kontrollerade enheter.

4.   De nationella centralbankerna får komplettera gruppernas information genom att registrera varje annan typ av gruppmedlemmar och beroende enheter och ska med rimliga ansträngningar hålla informationen uppdaterad.

5.   Om det finns motstridig information om enheter i en gruppstruktur, ska en eller samtliga behöriga nationella centralbanker beakta vägledningen från den nationella centralbanken i det land där huvudkontoret har sin hemvist.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 29

Förenklat ändringsförfarande

ECB:s direktion får göra sådana tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje som varken ändrar den underliggande begreppsramen eller påverkar rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna i medlemsstaterna. Direktionen ska utan otillbörligt dröjsmål informera ECB-rådet om varje sådan ändring.

Artikel 30

Verkan

Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 31

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 1 juni 2018.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Riktlinje ECB/2014/15 av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (EUT L 340, 26.11.2014, s. 1).

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48) (EUT L 359, 16.12.2014, s. 97).

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 2016/867 av den 18 maj 2016 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13) (EUT L 144, 1.6.2016, s. 44).

(4)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(5)  Båda har offentliggjorts på ECB:s webbplats.

(6)  Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s. 8).

(7)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/2335 av den 23 november 2017 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38) (EUT L 333, 15.12.2017, s. 66).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(12)  Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet i gemenskapen (EGT L 76, 30.3.1993, s. 1).

(13)  International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Consolidated Financial Statements, The IFRS Foundation.

(14)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(15)  Finns på webbplatsen för International Organisation for Standardisation (ISO), www.iso.org.

(16)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).

(17)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73).

(18)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 107).

(19)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35.)

(20)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om [kvartalsvisa] statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50) (EUT L 366, 20.12.2014, s. 36).

(21)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46).

(22)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik (ECB/2013/43) (EUT L 352, 24.12.2013, s. 18).

(23)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/1384 av den 2 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/22)(EUT L 222, 17.8.2016, s. 24).

(24)  Riktlinje ECB/2013/7 av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav (EUT L 125, 7.5.2013, s. 17).

(25)  Riktlinje ECB/2012/21 av den 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen (EUT L 307, 7.11.2012, s. 89).


BILAGA I

RIAD-DATABASEN – FÖRTECKNINGAR AVSEDDA FÖR PUBLICERING

DEL 1

Attribut som ska rapporteras för dataset som underhålls för offentliggörande

Attributnamn (1)

Relevant i förteckningen över

MFI

IF

FVC

PSRI (1)

IC

Typ

Uppdateringsfrekvens

Typ

Uppdateringsfrekvens

Typ

Uppdateringsfrekvens

Typ

Uppdateringsfrekvens

Typ

Uppdateringsfrekvens

 

Identitetsbeteckning (Identifiers)

RIAD-kod (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Nationell idenfiering (National identifier) (om sådan är tillgänglig)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

EGR-kod (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI-kod (LEI) (om sådan är tillgänglig)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

BIC-kod (BIC (Bank identifier code (BIC))

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN-kod (ISIN) (om sådana är tillgängliga)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Namn (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Hemvistland (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Adress (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Rättslig form (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Angiven flagga (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Typ av tillsyn (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Rapporteringskrav (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Typ av banklicens (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Rättslig konstruktion (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Flagga UCITS uppfyllt (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Flagga underfond (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Typ av överföring (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Typ av investeringsfond (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

IF:s inriktning (Investment policy for Ifs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Flagga betaltjänsleverantör (Flag Payment service provider) (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Flagga betalsystemsoperatör (Flag Payment system operator) (PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Flagga liten PSP (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Flagga PSP undantag beviljat (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Typ av PSP-licens (Type of PSP licence)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

PSP:s geografiska täckning (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Institutionell sektor (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Detaljer om institutionell sektor (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institutionell sektor kontroll (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Nace-kod (Nace code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Geografisk belägenhet (Geographic location) (Nuts) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Anställda (Employment) domestic  (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Total balansräkning inhemsk (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic  (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Nettotillgångar (Net assets) domestic  (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Bruttopremier inhemska (Gross premiums written) domestic  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Summa anställda (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Total balansräkning (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Bruttopremier (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Födelsedatum (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Dag för avslut (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Flagga (Flag) ”IsInactive”

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Flagga (Flag) ”Is under liquidation”

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Efterfrågade motparter (Required counterparties)

Originator av FVC (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Förvaltningsbolag (Management company)

(vid behov)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Huvudkontor (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Relevans: M (obligatoriskt), O (frivilligt), tomma fält (ej tillämpligt).

Frekvens: a (årsvis), q (kvartalsvis), m (månadsvis), d (dagligen/så snart det sker förändringar).

Tidsram: För årsvisa uppgifter är tidsramen en månad efter referensuppgifterna (om inget annat anges).

DEL 2

Typ av relationer mellan enheter

 

Typ

Uppdateringsfrekvens

1.   

Relationer inom ett företag

Relation mellan en eller flera juridiska enheter och ett företag

O

2.   

Relationer inom företagsgrupper

Kontrollrelation mellan juridiska enheter

M (c)

q

(Icke-kontrollerat) ägandeförhållande mellan juridiska enheter

O

q

3.   

Andra relationer

Förhållande mellan en originator och dess FVC

M

q

Förhållande mellan ett förvaltningsbolag och dess FVC/IF (f)  (***)

M

q

Förhållande mellan en filial med hemvist utanför landet och dess huvudkontor med hemvist

M

q (d)

Förhållande mellan en filial med hemvist och dess huvudkontor med hemvist utanför landet

M

q

Förhållande mellan en underfond och en paraplyfond (***)

M

q

Förhållande mellan en enhet och dess yttersta moderföretag (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

Exklusive filialer (eller huvudkontor) med hemvist utanför landet.

(2)  

(++)

Inklusive filialer med hemvist utanför landet (vid behov).

(***)  Vid behov.

(1)  Observera att förteckningen över institut som är relevanta för betalningsstatistiken (PSRI) kan överlappa med MFI-förteckningen.

(2)  Detta bör rapporteras för minst en av variablerna, beroende på systemet för uppgiftsinsamling.

(c)  Endast för ”bankgrupper” med huvudkontor i euroområdet samt för motparter som föreskrivs i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); i övriga fall frivilligt.

(d)  Minst kvartalsvis, beroende på sektor.

(e)  Endast för enheter av relevans för AnaCredit.

(f)  Utom egenförvaltade enheter.

(***)  Vid behov.


BILAGA II

RIAD-DATABASEN – FÖRTECKNINGAR EJ AVSEDDA FÖR PUBLICERING

Attribut som ska rapporteras för dataset enligt deras respektive rättsliga ram som avses i kapitel VII i denna riktlinje

Attributnamn

Individuell BSI- och MIR-statistik (iBSI-iMIR)

Förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48)

Enheter av relevans för förvaltning av säkerheter

Systemet för likviditetsförvaltning (TMS)

Databasen med statistik över värdepappersinnehav (SHSDB) (1)

Den centraliserade värdepappersdatabasen (CSDB)

Gemensamma databasen med detaljerad data om krediter (AnaCredit) (2)

Enhetens identitetsbeteckning (Entity Identifiers)

RIAD-kod (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI –kod (LEI) (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Nationell identitetsbeteckning (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Annan identitetsbeteckning (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Instrumentets identitetsbeteckning (Instrument Identifiers)

ISIN-kod (ISIN)

 

 

 

 

x

x

 

Namn (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Hemvistland (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Adress (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Rättslig form (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Institutionell sektor (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Detaljer om institutionell sektor (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institutionell sektor kontroll (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Säkerhetsgrupp (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Nace code

 

 

 

 

x

x

x

Geografisk belägenhet (Geographic location) (Nuts)

 

 

 

 

 

 

x

Flagga CCP (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Rapporteringskrav (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Redovisningsregler (Accounting framework)

 

 

 

 

 

 

x

Summa anställda (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Total balansräkning (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Företagets storlek (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Årlig omsätting (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Status för rättsligt förfarande (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Födelsedatum (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Dag för avslut (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Flagga (Flag) ”IsInactive”

x

x

x

x

x

x

 

 

Relationer (Relationships)

Relationer mellan ägare (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Relationer mellan filialer (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Koppling (Link)

till huvudkontor (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

till direkt kontrollerande moderbolag (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

till överordnat moderbolag (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

till förvaltningsbolag (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Förteckningen över obligatoriska attribut för relevanta SHSDB-motpartsroller specificeras i respektive rättsakter.

(2)  Förteckningen över obligatoriska attribut för en specifik AnaCredit-motpart är avhängig av dess roll (låntagare, borgensman osv.), hemvist (i/utanför den rapporterande medlemsstaten) samt datum för lånets beviljande, enligt vad som specificeras i respektive rättsakter.

(*1)  ”LEI”, eller, om LEI-kod saknas, ”nationella id-koder” ska tillhandahållas som obligatoriska attribut.


18.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 154/22


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2018/877

av den 1 juni 2018

om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik (ECB/2018/17)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3,

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken måste övervaka den penningpolitiska transmissionen, särskilt vilket genomslag förändringar av räntorna som tillämpas vid huvudsakliga refinansieringstransaktioner, de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna samt de köp som genomförs inom ramen för programmen för köp av tillgångar har för lånevillkoren för hushåll och icke-finansiella bolag. För detta ändamål behövs månadsvisa statistisk om värdepapperiseringar och andra överföringar som görs av monetära finansinstitut (MFI) av lån till hushållen uppdelade efter ändamål. Därutöver behövs statistik om s.k. notional cash pooling så att dessa positioner kan särskiljas i MFI:s balansräkning från annan inlåning och utlåning. Efter inrättandet av den gemensamma resolutionsnämnden, som var helt operationell den 1 januari 2015, är det också nödvändigt att positioner gentemot denna rapporteras. Det är därför nödvändigt att fastställa de format och förfaranden som de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta måste följa vid rapporteringen av sådana uppgifter till ECB.

(2)

ECB upprätthåller RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Data), ett centralt arkiv för referensuppgifter om institutionella enheter som är relevanta för statistiska ändamål. I RIAD-databasen lagras bland annat förteckningarna över monetära finansinstitut (MFI), investeringsfonder (IF), finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner och institut som är relevanta för betalningsstatistiken. Eftersom de regler och förfaranden som beskriver hur de nationella centralbankerna ska rapportera uppgifter till ECB via RIAD framgår av en annan riktlinje, bör man av rättssäkerhetsskäl stryka de bestämmelser i riktlinje ECB/2014/15 (1) som handlar om dessa regler och förfaranden.

(3)

I Europeiska centralbankens beslut (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) (2) fastställs rapporteringskraven för statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder. De nationella centralbankerna måste klassificera och aggregera dessa uppgifter. Det är särskilt viktigt att identifiera företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper i statistiken över investeringsfonder, avseende vilka existerande uppgifter behöver klassificeras utifrån information från RIAD.

(4)

Riktlinje ECB/2014/15 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2014/15 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska punkt 4 utgå.

2.

I artikel 3.1 a ska femte stycket ersättas med följande:

”Alla poster är obligatoriska, men särskilda bestämmelser gäller för de celler i tabellerna 3 och 4 i del 3 i bilaga I till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) som motsvarar medlemsstater utanför euroområdet, vilket beskrivs mer ingående i punkt 8. Också med hänvisning till denna tabell 3 måste, efter inrättandet av den gemensamma resolutionsnämnden 2015 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (*1), de nationella centralbankerna också rapportera positioner gentemot den gemensamma resolutionsnämnden i cellen ’utvald EU institution’. Med avseende på kraven i tabell 5 i del 5 i bilaga I till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) får de nationella centralbankerna dessutom utöka rapporteringskraven för värdepapperiserade och från balansräkningen avförda lån som administreras av MFI så att rapporteringen omfattar överförda lån som administreras av MFI. I de fall där dessa ytterligare uppgifter inte ingår i rapporteringen enligt tabell 5 i del 5 i bilaga I till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) men är tillgängliga för de nationella centralbankerna, ska dessa uppgifter ingå i tabell 4 i del 1 i bilaga II till denna riktlinje. I de fall där de nationella centralbankerna har tillgång till uppgifter om värdepapperiserade eller överförda lån som administreras av MFI (t.ex. från OFI eller finansiella servicebolag som fungerar som ansvarigt institut för lånen), ska dessa uppgifter ingå i tabell 4 i del 1 i bilaga II. I de fall där de nationella centralbankerna har tillgång till statistik om s.k. notional cash pooling ska dessa uppgifter inkluderas i tabell 5 i del 1 i bilaga II.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).”"

3.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Statistiken över kassakravsbasen omfattar sex tidsserier för kreditinstituten som avser stockuppgifter vid månadsslut som skall rapporteras till ECB varje månad, senast den NCB-arbetsdag som föregår början av uppfyllandeperioden, via Europeiska centralbankssystemets (ECBS) system för datautbyte. Kreditinstitut som klassificerats som ’tail’-institut (dvs. de som inte behöver göra någon fullständig månadsvis rapportering) rapporterar en begränsad uppdelning på kvartalsbasis till sin nationella centralbank. När det gäller dessa ’tail’-institut skall förenklad statistik över kassakravsbasen användas för de tre uppfyllandeperioderna. De nationella centralbankerna skall använda kvartalsuppgifterna om kassakravsbasen från ’tail’-instituten för de månadsuppgifter som rapporteras till ECB vid de tre närmast följande överföringstillfällena.”

4.

I artikel 9.2 ska första stycket ersättas med följande:

”De tre tidsserierna för sektorn kreditinstitut som avser stockuppgifter vid månadsslut ska rapporteras till ECB senast den NCB-arbetsdag som föregår början av uppfyllandeperioden.”

5.

I artikel 17a.1 ska femte stycket ersättas med följande:

”De nationella centralbankerna ska göra nödvändiga ändringar av informationen i RIAD när panelens sammansättning påverkas.”

6.

Artikel 19.1 a ska ändras på följande sätt:

a)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Samtliga stockuppgifter vid månadsslut och månadsvisa flödesjusteringar samt månadsvisa uppgifter om nyemission/försäljning och inlösen av aktier/andelar i investeringsfonder ska också rapporteras för i) delsektorn börshandlade fonder (ETF), som en ’varav’-post av ’totala fonder’, och ii) med start för referensperioden december 2018, separat för investeringsfonder som är företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och investeringsfonder som inte är fondföretag för varje delsektor av investeringsfonder efter typ av investering. För uppgifterna om investeringsfonder som är eller inte är fondföretag får de nationella centralbankerna rapportera uppgifter efter bästa förmåga under det första rapportingsåret, dvs. referensperioden december 2018 till referensperioden november 2019.”

b)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”I de fall där uppgifter är tillgängliga, inbegripet uppgifter i form av välgrundade skattningar, ska stockuppgifter vid kvartalsslut och kvartalsvisa flödesjusteringar samt även kvartalsvisa uppgifter om nyemission/försäljning och inlösen av aktier/andelar i investeringsfonder även rapporteras för delsektorn private equity-fonder (inbegripet riskkapitalfonder) som en ’varav’-post av ’totala fonder’.”

7.

Artikel 20.6 ska utgå.

8.

I artikel 20.7 ska första stycket ersättas med följande:

”Om de nationella centralbankerna sammanställer uppgifter om FVC:s tillgångar och skulder direkt från FVC, och i tillämpliga fall baserat på uppgifter som rapporteras av inhemska MFI enligt förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33), och om de nationella centralbankerna beviljar undantag för FVC i enlighet med artikel 5.1 b i förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40), ska de nationella centralbankerna räkna upp till 100 procents täckning för alla FVC när de sammanställer kvartalsvisa uppgifter om FVC:s tillgångar och skulder som rapporteras till ECB avseende utestående belopp, finansiella transaktioner samt av- och nedskrivningar.”

9.

Artikel 24 ska utgå.

10.

Artikel 25 ska utgå.

11.

Bilagorna II, III och IV samt ordlistan ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

12.

Bilagorna V och VI ska utgå.

Artikel 2

Verkan

Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 1 juni 2018.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/15 av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (EUT L 340, 26.11.2014, s. 1).

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73).


BILAGA

Bilagorna II, III och IV samt ordlistan till riktlinje ECB/2014/15 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Del 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I tredje stycket ska första meningen ersättas med följande:

”Vad gäller balansräkningsuppgifter för andra monetära finansinstitut (MFI) ska de nationella centralbankerna till ECB rapportera uppgifter om utestående belopp i enlighet med tabellerna 1–4 i bilaga I till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) och flödesjusteringar i enlighet med tabellerna 1 och 2 nedan.”

ii)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Vad gäller de krav som avser värdepapperisering av lån och överföringar av lån ska de nationella centralbankerna till ECB rapportera uppgifter i enlighet med tabellerna 5a och 5b i bilaga I till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). De nationella centralbankerna ska på månadsbasis, om dessa föreligger, rapportera till ECB uppgifter för att justera lån till hushållen uppdelade efter ändamålet för värdepapperiseringar och andra överföringar av lån som krävs på kvartalsbasis enligt tabell 5b i bilaga I till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). Därutöver ska de nationella centralbankerna rapportera uppgifter om flödesjusteringar i enlighet med tabellerna 3a och 3b nedan. Ytterligare poster om värdepapperisering av lån och överföringar av lån ska, om dessa föreligger, rapporteras i enlighet med tabell 4, förutsatt att dessa uppgifter inte krävs enligt tabellerna 5a och 5b i bilaga I till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33).”

iii)

Följande stycke fem ska läggas till:

”Vad gäller de krav som avser s.k. notional cash pooling ska de nationella centralbankerna, om uppgifter föreligger, rapportera till ECB de utestående belopp och flödesjusteringar som avser bruttopositionerna för inlåning och utlåning i s.k. notional cash pooling som inkluderats vid rapporteringen av uppgiftskraven enligt tabellerna 1–4 i bilaga I till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) i enlighet med tabell 5 nedan. Inlåning från s.k. notional cash pools ska rapporteras som en ’varav’-post under ’inlåning över natten’. I tillämpliga fall ska lån från s.k. notional cash pools behandlas som ’revolverande lån och checkräkningskrediter’ och ’lån med löptid på maximalt 1 år’, och ska rapporteras som en ’varav’-post under ’lån’. Lån som inte på avtalsgrund omfattas av cash pool arrangemanget men som beviljas deltagare i en cash pool, ska inte inkluderas i rapporteringen av tabell 5.”

iv)

Tabell 3a ska ersättas med följande:

Tabell 3a

Värdepapperisering och andra överföringar av lån: poster för vilka det krävs månatliga flödesjusteringar  (*1)

BALANSRÄKNINGSPOSTER

A.

Inhemska

B.

Motparter i övriga euroområdet

C.

Övriga utlandet

MFI

 

Offentlig förvaltning (S.13)

 

Övriga inhemska sektorer

MFI

 

Offentlig förvaltning (S.13)

 

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Övrig offentlig förvaltning (S.1312+S.1313+S.1314)

Totalt

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)

Andra finansförmedlare + finansiella servicebolag + koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.125+S.126+S.127)

Försäkringsbolag (S.128)

Pensionsinstitut (S.129)

Icke-finansiella bolag (S.11)

 

Hushåll + hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Totalt

Övrig offentlig förvaltning (S.1312+S.1313+S.1314)

Totalt

Investeringsfonder, utom penning-marknads-fonder (S.124)

Andra finansförmedlare + finansiella servicebolag + koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.125+S.126+S.127)

Försäkringsbolag (S.128)

Pensionsinstitut (S.129)

Icke-finansiella bolag (S.11)

 

Hushåll + hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Totalt

Konsumtionskredit

Bostadslån

 

Övrigt

Totalt

Konsumtionskredit

Bostadslån

 

Övrigt

 

SP/P (2)

 

SP/P (2)

1.

Utestående lånebelopp i en värdepapperisering som inte avförts från balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

varav värdepapperiserade genom en FVC i euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Värdepapperiserade lån som avförts från balansräkningen, administrerade av MFI  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Utestående belopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nationella centralbankerna ska, om dessa föreligger, rapportera justeringar som avser kvartalsvisa krav enligt tabell 5 i bilaga I till förordning (ECB/2013/33) för att justera lån till hushållen efter ändamål.

v)

Tabell 4 ska ersättas med följande:

Tabell 4

Värdepapperisering och andra överföringar av lån: lån som har avförts från MFI:s balansräkning

BALANSRÄKNINGSPOSTER

A.

Inhemska

B.

Motparter i övriga euroområdet

C.

Övriga utlandet

MFI

Icke-MFI

MFI

Icke-MFI

 

Offentlig förvaltning (S.13)

 

Övriga inhemska sektorer

 

Offentlig förvaltning (S.13)

 

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Övrig offentlig förvaltning (S.1312+S.1313+S.1314)

Totalt

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)

Andra finansförmedlare + finansiella servicebolag + koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.125+S.126+S.127)

Försäkringsbolag (S.128)

Pensionsinstitut (S.129)

Icke-finansiella bolag (S.11)

Hushåll + hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Totalt

Övrig offentlig förvaltning (S.1312+S.1313+S.1314)

Totalt

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)

Andra finansförmedlare + finansiella servicebolag + koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.125+S.126+S.127)

Försäkringsbolag (S.128)

Pensionsinstitut (S.129)

Icke-finansiella bolag (S.11)

Hushåll + hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Konsumtionskredit

Bostadslån

 

Övrigt

Konsumtionskredit

Bostadslån

 

Övrigt

 

SP/P (4)

 

SP/P (4)

3.

Lån som avförts från balansräkningen av MFI  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Utestående belopp

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Lånets syfte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

över 1 år och upp till 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

över 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Finansiella transaktioner, exklusive effekterna av överföringar av lån

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Lånets syfte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

upp till 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

över 1 år och upp till 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

över 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Krav på månadsuppgifter.

Q

Krav på kvartalsuppgifter.

M / Q

Uppgifterna ska lämnas på kvartalsbasis och/eller månadsbasis där sådana finns.

vi)

Följande tabell 5 ska läggas till:

Tabell 5

Notional cash pooling: utestående belopp och flödesjusteringar  (*2)

BALANSRÄKNINGSPOSTER

A.

Inhemska

B.

Motparter i övriga euroområdet

C.

Övriga utlandet

MFI

 

Offentlig förvaltning (S.13)

 

Övriga inhemska sektorer

MFI

 

Offentlig förvaltning (S.13)

 

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Övrig offentlig förvaltning (S.1312+S.1313+S.1314)

Totalt

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)

Andra finansförmedlare + finansiella servicebolag + koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.125+S.126+S.127)

Försäkringsbolag (S.128)

Pensionsinstitut (S.129)

Icke-finansiella bolag (S.11)

Hushåll + hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

Totalt

Övrig offentlig förvaltning (S.1312+S.1313+S.1314)

Totalt

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)

Andra finansförmedlare + finansiella servicebolag + koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.125+S.126+S.127)

Försäkringsbolag (S.128)

Pensionsinstitut (S.129)

Icke-finansiella bolag (S.11)

Hushåll + hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14+S.15)

SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Inlåning över natten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav Notional cash pool positioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Utländska valutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav Notional cash pool positioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav Notional cash pool positioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Utländska valutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav Notional cash pool positioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

I del 3 ska andra meningen i första stycket ersättas med följande:

”De nationella centralbankerna ska till ECB rapportera uppgifter om utestående belopp i enlighet med den rapporteringsordning som framgår av bilaga I till förordning (EU) nr 1074/2013 (ECB/2013/39) samt flödesjusteringar i enlighet med tabell 1 nedan.”

c)

Del 4 ska ändras på följande sätt:

i)

Tabell 1 ska ersättas med följande:

Tabell 1  (*3)

Uppgifter från ECB/nationella centralbanker

 

Inhemska motparter

Motparter i övriga euroområdet

Övriga utlandet

Totalt

SKULDER

 

 

 

 

8

Utelöpande sedlar och mynt

 

 

 

 

varav: sedlar

 

 

 

 

Eurosedlar

 

 

 

#

Nationellt denominerade sedlar

 

 

 

#  (5)

varav: mynt

 

 

 

 

Mynt denominerade i euro

 

 

 

#

Nationellt denominerade mynt

 

 

 

#  (5)

11

Emitterade skuldebrev  (6)

 

 

 

 

Upp till 1 år

 

 

 

 

13

Eget kapital och reserver

 

 

 

 

varav: eget kapital

 

 

 

 

varav: vinst eller förlust under redovisningsperioden

 

 

 

 

varav: intäkter och kostnader bokförda direkt i eget kapital

 

 

 

 

varav: medel som härrör från intäkter som inte delats ut till aktieägare

 

 

 

 

varav: avsättningar

 

 

 

 

14

Övriga skulder

 

 

 

 

varav: upplupna belopp på inlåning

 

 

 

varav: övergångsposter

 

 

 

varav: poster under avveckling

 

 

 

varav: finansiella derivat

 

 

 

varav: skulder inom Eurosystemet i samband med tilldelning av eurosedlar

 (7)

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

7

Övriga tillgångar

 

 

 

 

varav: upplupna belopp på lån

 

 

 

varav: övergångsposter

 

 

 

varav: poster under avveckling

 

 

 

varav: finansiella derivat

 

 

 

varav: fordringar inom Eurosystemet i samband med tilldelning av eurosedlar

 (7)

 

 

ii)

Tabell 2 ska ersättas med följande:

Tabell 2  (*4)

Uppgifter för andra MFI

 

Inhemska motparter

Motparter i övriga euroområdet

Övriga utlandet

Totalt

SKULDER

 

 

 

 

9

Inlåning

 

 

 

 

Motsvarande skuld till lån som inte avförts från balansräkningen  (8)

 

11

Emitterade skuldebrev  (9)

 

 

 

 

Upp till 1 år

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Utländska valutor

#

#

#

 

Över 1 år och upp till 2 år

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Utländska valutor

#

#

#

 

13

Eget kapital och reserver

 

 

 

 

varav: eget kapital

 

 

 

 

varav: vinst eller förlust under redovisningsperioden

 

 

 

 

varav: intäkter och kostnader bokförda direkt i eget kapital

 

 

 

 

varav: medel som härrör från intäkter som inte delats ut till aktieägare

 

 

 

 

varav: avsättningar

 

 

 

 

14

Övriga skulder

 

 

 

 

varav: upplupna belopp på inlåning

 

 

 

varav: övergångsposter

 

 

 

varav: poster under avveckling

 

 

 

varav: finansiella derivat

 

 

 

varav: avsättningar

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

3

Innehav av skuldebrev

 

 

 

 

varav: innehav av skuldebrev som enheten själv emitterat

 

 

 

 

4

Ägarandelar

 

 

 

 

varav: innehav av ägarandelar som enheten själv emitterat

 

 

 

 

5

Aktier/andelar i investeringsfonder

 

 

 

 

varav: aktier/andelar i penningmarknadsfonder som enheten själv emitterat

 

 

 

 (10)

7.

Övriga tillgångar

 

 

 

 

varav: upplupna belopp på lån

 

 

 

varav: övergångsposter

 

 

 

varav: poster under avveckling

 

 

 

varav: finansiella derivat

 

 

 

d)

Del 13 ska ändras på följande sätt:

i)

Tabell 1 ska utgå.

ii)

Punkt 1 ska utgå.

e)

I del 15a ska första meningen i första stycket ”De nationella centralbankerna förväntas framför allt att efter bästa förmåga rapportera underordnade serier för belopp som överstiger 50 miljoner euro, men endast i de fall då de underordnade serierna överstiger 1 procent av indikatorns utestående belopp, dvs. tröskelvärdet = max(50 miljoner euro, 1 % av stockarna)” ersättas med följande:

”De nationella centralbankerna ska framför allt att efter bästa förmåga rapportera underordnade serier för belopp som överstiger 50 miljoner euro, men endast i de fall då de underordnade serierna överstiger 1 procent av indikatorns utestående belopp, dvs. tröskelvärdet = max (50 miljoner euro, 1 % av stockarna).”

f)

I del 16 ska avsnitt 3 utgå.

g)

I del 18 ska tabell 3 utgå.

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Del 1 ska ersättas med följande:

”DEL 1

Inledning

Europeiska centralbanken (ECB) har särskilda arrangemang för datautbyte med de nationella centralbankerna inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS), centralbankerna i kandidatländerna och vissa nationella statistikkontor inom unionen. Datautbytet sker via standardiserade, plattformsoberoende meddelanden (SDMX (*5)) och inkluderar uppgifter (numeriska värden) och/eller attribut (metadata som förklarar uppgifterna som skickas).

För att statistikmeddelanden ska kunna utbytas måste uppgifterna struktureras enligt precisa datastruktursdefinitioner (*6), som bygger på statistiska koncept och kodlistor som gör det möjligt att beskriva deras innehåll korrekt och entydigt. Datastruktursdefinitionerna, de associerade koncepten och kodlistorna kallas för strukturella definitioner.

ECB:s strukturella definitioner innehåller förteckningen över datastruktursdefinitioner, associerade koncept och kodlistor som tagits fram av ECB och används när statistiska uppgifter utbyts via dess system SDMX. Definitionerna sparas i ECBS register (*7) och på Europeiska kommissionens webbplats CIRCABC (*8) och kan användas av medlemmarna i Electronic Data Interchange (EDI) samt Statistics Interest Group (inklusive medlemmarna i WGSIM, Working Group of Statistical Information Management). En lokal kopia finns normalt hos respektive nationell centralbank. Om så inte är fallet bör de nationella centralbankernas relevanta affärsområde kontakta sin medlem i WGSIM.

Del 2 innehåller en förteckning över datastruktursdefinitionerna och tillhörande dataflöden/dataset som används av ECBS för den monetära och finansiella statistiken. Mer information om datastruktursdefinitionerna inklusive de specifika dimensionerna som utgör serienycklarna, deras format och kodlistor, samt dataattributen som beskriver uppgifterna, deras format och tillämpningsnivå finns i ECBS registret.

(*5)  Statistiska uppgifter och metadata eXchange, via SDMX-EDI eller SDMX-ML meddelanden."

(*6)  Benämndes tidigare nyckelfamiljer."

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu”."

b)

Del 2 ska ersättas med följande:

”DEL 2

Datastruktursdefinitioner och dataflöden/dataset

1.

I SDMX-meddelandena kan statistiska koncept antingen användas som dimensioner (genom att utgöra de ’nycklar’ som anger tidsserierna) eller som attribut (som innehåller information om uppgifterna). Kodade dimensioner och attribut tar sina värden från fördefinierade kodlistor. Datastruktursdefinitionerna anger strukturen för de serienycklar som byts ut, i form av koncept och associerade kodlistor. Dessutom anger de förhållandet till de relevanta attributen. Samma struktur kan användas för flera dataflöden, som skiljs åt genom informationen i dataflödet/datasetet.

2.

Inom området monetär och finansiell statistik har ECB definierat tolv datastruktursdefinitioner som för närvarande används vid statistikutbyte med ECBS och internationella organisationer. För majoriteten av de datastrukturdefinitionerna utbyts ett dataset som utgår från den strukturen och till följd av detta är ID-koden för datastrukturdefinitionen och den tillhörande ID-kod för datasetet (DSI) som används i SDMX-datameddelandena de samma. För bearbetning, tidsfrister och/eller ansvarighetsfrågor har två dataset för utbytet som följer datastruktursdefinitionerna ’ECB_BSI1’, ’ECB_SSI1’ and ’ECB_ICPF1’ definierats och dessa identifieras genom ID-koden för datasetet. Följande kännetecken produceras för dataflödena:

Balansräkningsposter, ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_BSI1’.

Balansräkningsposter i samband med Blue Book (BSP), ID-kod för datastruktursdefinitionen ’ECB_BSI1’ och ID-kod för datasetet ’ECB_BSP’.

Finansiella strukturindikatorer för banker (SSI), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_SSI1’.

Finansiella strukturindikatorer för banker i samband med Blue Book (SSP), ID-kod för datastruktursdefinitionen ’ECB_SS1’ och ID-kod för datasetet ’ECB_SSP’.

MFI:s räntesatser (MIR), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_MIR1’.

Andra finansförmedlare (OFI), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_OFI1’.

Värdepappersemissioner (SEC), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_SEC1’.

Betalnings- och avvecklingssystem (PSS), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_PSS1’.

Investeringsfonder (IVF), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_IVF1’.

Värdepapperiseringsinstitut (FVC), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_FVC1’.

Konsoliderade bankuppgifter (CBD2), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_CBD2’.

Internationell konsoliderad bankstatistik (CBS), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’BIS_CBS’.

Försäkringsbolags tillgångar och skulder (ICB), ID-kod för datastruktursdefinitionen ’ECB_ICPF1’ och ID-kod för datasetet ’ECB_ICB’.

Försäkringsbolags transaktioner (premier, fordringar och provisioner) (ICO), ID-kod för datastruktursdefinitionen och ID-kod för datasetet ’ECB_ICO1’.

Pensionsinstituts tillgångar och skulder (PFB), ID-kod för datastruktursdefinitionen ’ECB_ICPF1’ och ID-kod för datasetet ’ECB_PFB’.”

c)

Del 3 och del 4 ska utgå.

3.

I bilaga IV ska andra meningen i del 3 avsnitt 2 ersättas med följande:

”De nationella centralbankerna ska uppfylla kraven på grundval av de uppgifter som MFI rapporterat.”

4.

I ordlistan ska följande uppslagsord läggas till:

”Följande delposter ingår i kapital och reserver:

a)

Eget kapital inkluderar alla medel som ägarna skjutit till, från den första inbetalningen inklusive påföljande emissioner som medför äganderätt, och anger allt kapital som inbetalats.

b)

Upplupen vinst eller förlust under redovisningsperioden består av all vinst och förlust under den aktuella rapporteringsperioden enligt resultaträkningen, som ännu ej överförts till balanserade vinstmedel.

c)

Intäkter och kostnader bokförda direkt i eget kapital består av motposten till omvärderingar (netto) av tillgångar och skulder som bokförs direkt i eget kapital och inte i resultaträkningen enligt redovisningsreglerna.

d)

Medel som härrör från intäkter som inte delats ut till aktieägare inkluderar avsättningar och andra medel (t.ex. vinst eller förlust som visas efter räkenskapsperiodens utgång och innan beslut fattats om utdelningar eller överföring till avsättningar) som ej delats ut till aktieägarna.

e)

Specifika och allmänna avsättningar för utlåning, värdepapper och andra tillgångar. Sådana avsättningar bör omfatta alla avsättningar för nedskrivningar och kreditförluster förutsatt att de inte har nettats ut från den tillgångskategori som de avser i den statistiska balansräkningen.

MFI:s egna värdepappersinnehav består av värdepapper som köptes av en annan investerare vid emissionen men sedan återköpts av den ursprungliga emittenten, samt även värdepapper som emitterats men behållits av investeraren vid emissionen. Alla typer av egna innehav ska registreras:

innehav av egna skuldförbindelser,

innehav av eget kapital,

innehav av egna aktier/andelar i en penningmarknadsfond.

Nettoförmögenhet är saldoposten i en balansräkning (B.90) (ENS 2010, punkt 7.02). Tillgångar och skulder som upptas i balansräkningen värderas till rimliga priser som i normalfallet är de marknadspriser som råder vid den tidpunkt som balansräkningen hänför sig till. I förmånsbestämda pensionssystem bestäms dock nivån på utlovade pensionsförmåner till deltagande löntagare utifrån en i förväg bestämd formel. Skulden för ett förmånsbestämt pensionssystem är lika med nuvärdet av de utlovade förmånerna, vilket innebär att nettovärdet i ett förmånsbestämt pensionssystem kan avvika från noll. I ett avgiftsbestämt system betalas pensionsförmånerna ut baserat på hur de tillgångar som pensionssystemet förvärvat har utvecklats. Skulden för ett avgiftsbestämt system är det aktuella marknadsvärdet av fondens tillgångar. Fondens nettovärde är alltid noll.

I denna förordning avses med notional cash pooling ett arrangemang för poolning av likvida medel som ett MFI (eller flera MFI) tillhandahåller en grupp av enheter (nedan kallade deltagare i poolen) där: a) alla deltagare i poolen har separerade konton, b) den ränta som ska betalas eller erhållas av ett MFI beräknas utifrån en ’fiktiv’ nettopositionen för alla konton i poolen, samt c) deltagare i poolen får ta ut medel som balanserar mot insättningar som andra deltagare i poolen gör, utan att medel flyttas mellan konton.”


(*1)  Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar tillämpas endast för del 2; omklassificeringsjusteringar tillämpas konsekvent.

(1)  De nationella centralbankerna får utvidga denna post till att omfatta överförda lån som har avförts från MFI:s balansräkning och som administreras av MFI, i enlighet med den praxis som tillämpas i tabell 5 i bilaga I till förordning ECB/2013/33.

(2)  Enmansföretag/företag med delägare utan rättslig status.”

(3)  De nationella centralbankerna ska rapportera tillgängliga uppgifter om lån som har avförts från balansräkningen av MFI och som inte ingår i de rapporterade uppgifterna i tabell 5 i bilaga I till förordning ECB/2013/33.

(4)  Enmansföretag/företag med delägare utan rättslig status.”

(*2)  Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar tillämpas endast för lån; omklassificeringsjusteringar tillämpas konsekvent.”

(*3)  Stockar ska rapporteras till ECB för samtliga celler; omklassificeringsjusteringar endast för de celler som är markerade med #. Celler med ett kors (†) visar memorandumposter med låg prioritet.

(5)  Sedlar och mynt som är denominerade i tidigare nationella valutor och som är utestående efter införandet av euron. Uppgifter bör rapporteras för åtminstone tolv månader efter utvidgningen.

(6)  Skuldebrev som har emitterats av de nationella centralbankerna ska endast rapporteras om denna företeelse är tillämplig.

(7)  Nettopositioner gentemot Eurosystemet som uppkommit genom a) distributionen av eurosedlar utgivna av ECB (8 procent av totala utgivningen) och b) tillämpningen av kapitalandelsfördelningen. De individuella nationella centralbankernas och ECB:s netto kredit- eller debetposition måste tas upp till antingen tillgångs- eller skuldsidan av balansräkningen i enlighet med (saldots) tecken, dvs. en positiv nettoställning gentemot Eurosystemet måste rapporteras på tillgångssidan, en negativ nettoställning på skuldsidan.”

(*4)  Stockar ska rapporteras till ECB för samtliga celler; omklassificerings- och omvärderingsjusteringar endast för de celler som är markerade med #. Celler med ett kors (†) visar memorandumposter med låg prioritet.

(8)  Dessa poster utgör den motsvarande skulden till lån som har värdepapperiserats men inte avförts från MFI:s balansräkning enligt tillämpliga redovisningsstandarder.

(9)  Efter överenskommelse mellan ECB och de nationella centralbankerna behöver dessa uppgifter inte rapporteras av de nationella centralbankerna i de fall där ECB använder alternativa uppgiftskällor.

(10)  Innehav av aktier/andelar i penningmarknadsfonder som enheten själv emitterat ska endast rapporteras om denna företeelse är tillämplig.”