ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
7 juni 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/837 av den 31 maj 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/838 av den 31 maj 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

4

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/839 av den 4 juni 2018 om utnämning av två ledamöter och sex suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Danmark

7

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018 om upprättande av en bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105/EG samt om upphävande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/495 [delgivet med nr C(2018) 3362]

9

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

7.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/837

av den 31 maj 2018

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering (KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En produkt bestående av följande ingredienser (viktprocent):

2106 90 98

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106 , 2106 90 och 2106 90 98 .

Klassificering enligt kapitel 30 som läkemedel är utesluten, eftersom det inte anges några specifika sjukdomar, åkommor eller symtom som produkten är avsedd att användas mot. Därför uppfyller produkten inte kraven i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 första stycket punkt a.

Klassificering som en dryck enligt kapitel 22 är utesluten eftersom produkten inte är omedelbart drickbar (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen kapitel 22, Allmänna anmärkningar, andra stycket, andra meningen).

Produkten innehåller ett sötningsmedel, olika vitaminer och en hög halt glycerol. Därmed har den en mer komplex sammansättning än en enkel sockerlösning som omfattas av undernummer 2106 90 30 till 2106 90 59 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 2106 , punkt 12).

Dess avsedda specifika användning framgår också av dess förpackning och märkning, som visar att den är tänkt som ett kosttillskott för försäljning i detaljhandeln. Det framgår av produktens objektiva kännetecken och egenskaper, särskilt dess sammansättning, och av hur den presenteras att den är specifikt avsedd att användas för att stärka immunsystemet och inte för en mer generell användning, vilket är fallet med sockerlösningar.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 98 som annan livsmedelsberedning.

vatten

41,6

socker

18,1

glycerol

15,1

citronsyra

13,9

maltodextrin

4,1

askorbinsyra

3,0

steviolglykosider

1,8

naturliga aromämnen

1,1

mindre kvantiteter av vitamin B6, B12 och folsyra (B9).

Produkten är en alkoholfri, aromatiserad och färgad vätska som används som kosttillskott efter utspädning. Den är inte omedelbart drickbar.

Produkten anges vara avsedd att stärka immunsystemet och ge energi till människokroppen. Den dagliga dosen av produkten är två milliliter, produkten måste spädas ut före förtäring. En sådan daglig dos innehåller 40 mg vitamin C, 1 mg vitamin B6, 200 μg folsyra och 2 μg vitamin B12.

Produkten saluförs i en plastflaska som rymmer 60 ml och är försedd med en droppanordning.


7.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/838

av den 31 maj 2018

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering (KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En produkt i form av en engångsinsats som ska användas tillsammans med en potta för barn och som består av en plastpåse i vars nederdel en flerskiktig, absorberande kudde av papper och en superabsorberande polymer av polyakrylat i form av granulat fästs.

Dessa superabsorberande polyakrylatgranulat omvandlas till en gel när de kommer i kontakt med urin.

3924 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 90 00 .

Klassificering enligt nummer 4818 är utesluten eftersom produktens huvudsakliga karaktär inte erhålls genom dess papperskomponent utan genom den superabsorberande polymeren av polyakrylat.

Klassificering enligt nummer 9619 är utesluten eftersom produkten inte är utformad för att passa människokroppen (se även de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS) till nummer 9619 ).

Produkten är en kombination av plast och andra material. En produkt där plast och andra material kombineras klassificeras i kapitel 39 förutsatt att produkten behåller sin huvudsakliga karaktär som plastprodukt (se även FAHS allmänna anvisningar till kapitel 39).

Produktens huvudsakliga karaktär erhålls genom den superabsorberande polymeren. Pappret anses endast ha en bärar- eller förpackningsfunktion.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3924 90 00 , andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast.


BESLUT

7.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/7


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/839

av den 4 juni 2018

om utnämning av två ledamöter och sex suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Danmark

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den danska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020. Den 30 november 2015 ersattes Peter KOFOD POULSEN av Niels Erik SØNDERGAARD som suppleant genom rådets beslut (EU) 2015/2237 (4).

(2)

Två platser som ledamot i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Henrik Ringbæk MADSEN och Marc Perera CHRISTENSEN har löpt ut.

(3)

Fem platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Henrik BRADE JOHANSEN, Martin HULGAARD, Niels Erik SØNDERGAARD, Jane Strange NIELSEN och Henrik QVIST har löpt ut.

(4)

En plats som suppleant har blivit ledig till följd av att Per NØRHAVE har utnämnts till ledamot i Regionkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,

a)

som ledamöter

Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,

b)

som suppleanter

Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,

Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 4 juni 2018.

På rådets vägnar

T. TSACHEVA

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rådets beslut (EU) 2015/2237 av den 30 november 2015 om utnämning av en dansk suppleant i Regionkommittén (EUT L 317, 3.12.2015, s. 35).


7.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/840

av den 5 juni 2018

om upprättande av en bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105/EG samt om upphävande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/495

[delgivet med nr C(2018) 3362]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (1), särskilt artikel 8b.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG föreskrivs upprättandet av en bevakningslista över ämnen för vilka unionsomfattande övervakningsdata ska samlas in för att stödja framtida prioriterande i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG (2). Den första bevakningslistan skulle för varje ämne ange övervakningsmatriser och möjliga analysmetoder som inte medför orimliga kostnader.

(2)

I artikel 8b i direktiv 2008/105/EG anges bland annat villkoren och formerna för övervakning av de ämnen som ingår i bevakningslistan och för medlemsstaternas rapportering av övervakningsresultat.

(3)

Ämnena i bevakningslistan ska väljas ut bland ämnen för vilka tillgänglig information tyder på att de kan utgöra en betydande risk på unionsnivå för, eller via, vattenmiljön, men för vilka övervakningsdata är otillräckliga för att det ska vara möjligt att dra någon slutsats om den faktiska risken. Mycket giftiga ämnen som används i många medlemsstater och som släpps ut i vattenmiljön, men som sällan eller inte alls övervakas, bör övervägas för upptagande på bevakningslistan. Urvalsprocessen bör ta hänsyn till den information som anges i artikel 8b.1 a–e i direktiv 2008/105/EG, varvid särskild hänsyn ska tas till nya föroreningar.

(4)

Övervakningen av ämnena på bevakningslistan bör ge högkvalitativa data om deras koncentrationer i vattenmiljön som är lämpade att stödja de riskbedömningar som ligger till grund för identifieringen av prioriterade ämnen i en särskild översyn i enlighet med artikel 16.4 i direktiv 2000/60/EG. I den översynen bör man överväga att på listan över prioriterade ämnen ta upp ämnen som konstaterats utgöra en betydande risk. Dessutom skulle det fastställas en miljökvalitetsnorm, och medlemsstaterna skulle behöva uppfylla denna norm. Ett förslag om att ett ämne ska tas upp på listan över prioriterade ämnen skulle bli föremål för en konsekvensbedömning.

(5)

Den första bevakningslistan över ämnen upprättades genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/495 (3) och innehöll tio ämnen eller grupper av ämnen tillsammans med en angivelse av övervakningsmatris och möjliga analysmetoder som inte medför orimliga kostnader samt högsta godtagbara detektionsgränser för metoderna.

(6)

Enligt artikel 8b.2 i direktiv 2008/105/EG ska kommissionen uppdatera bevakningslistan vartannat år. Vid uppdatering av listan ska kommissionen ta bort ämnen för vilka en riskbaserad bedömning enligt artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG kan slutföras utan ytterligare övervakningsdata.

(7)

Under 2017 analyserade kommissionen data från det första årets övervakning av ämnena på den första bevakningslistan. På grundval av denna bedömning har kommissionen dragit slutsatsen att tillräckliga övervakningsdata av hög kvalitet finns tillgängliga för ämnena triallat, oxadiazon, 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol och diklofenak, och att dessa ämnen därför bör tas bort från bevakningslistan.

(8)

Enligt genomförandebeslut (EU) 2015/495 skulle det vara lämpligt att övervaka 2-etylhexyl-4-metoxicinnamat i sediment. Större delen av de övervakningsdata som samlats in avser dock vatten, och den begränsade mängden rapporterade data avseende sediment räcker inte för att göra en slutgiltig analys för den övervakningsmatrisen. För att säkerställa att de övervakningsdata som samlas in för det ämnet till fullo avspeglar den risk det medför, kommer kommissionen att ytterligare undersöka om medlemsstaterna skulle kunna övervaka ämnet i sediment på ett tillförlitligt och jämförbart sätt. Under tiden bör ämnet tas bort från bevakningslistan.

(9)

För makrolidantibiotikumet azitromycin och för två av neonikotinoiderna – imidakloprid och tiametoxam – behövs fortfarande ytterligare övervakningsdata av hög kvalitet för att stödja den målinriktade riskbaserade bedömning som avses i artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG. Därför bör dessa ämnen vara kvar på bevakningslistan. Makrolidantibiotika och neonikotinoider togs upp som grupper i den första bevakningslistan för att ta hänsyn till det faktum att ämnen med samma verkningssätt kan ha additiva effekter. Detta argument motiverar också att de båda grupperna behålls på bevakningslistan, trots att tillräckliga övervakningsdata av hög kvalitet finns för några av de enskilda ämnena i dessa grupper (makrolidantibiotikumen klaritromycin och erytromycin och neonikotinoiderna acetamiprid, klotianidin och tiakloprid).

(10)

Under 2017 samlade kommissionen också in data om flera andra ämnen som skulle kunna tas upp på bevakningslistan. Den tog hänsyn till de olika typer av relevant information som avses i artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG och samrådde med experter från medlemsstaterna och intressentgrupper. Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Insekticiden metaflumizon och antibiotikumen amoxicillin och ciprofloxacin har identifierats som lämpliga kandidater. Införandet av amoxicillin och ciprofloxacin är förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens (4), som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”.

(11)

I enlighet med artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG har kommissionen identifierat möjliga analysmetoder för de föreslagna ämnena. En metods detektionsgräns bör, för varje ämne, vara minst lika låg som den ämnesspecifika uppskattade nolleffektkoncentrationen i den relevanta matrisen.

(12)

Vid översynen av den första bevakningslistan identifierade kommissionen ny ekotoxikologisk information för makrolidantibiotikumen klaritromycin och azitromycin, för metiokarb och för neonikotinoiderna imidakloprid, tiakloprid och tiametoxam, vilket föranledde kommissionen att revidera de uppskattade nolleffektkoncentrationerna för dessa ämnen. De högsta godtagbara metodspecifika detektionsgränser som anges i bevakningslistan för dessa ämnen och grupper av ämnen bör uppdateras i enlighet med detta.

(13)

De analysmetoder som anges i bevakningslistan anses inte medföra orimliga kostnader. Om ny information i framtiden leder till en minskning av den uppskattade nolleffektkoncentrationen för vissa ämnen kan den högsta godtagbara detektionsgränsen för en metod behöva sänkas så länge dessa ämnen finns kvar på listan.

(14)

För jämförbarhetens skull bör alla ämnen övervakas i hela vattenprover.

(15)

Genomförandebeslut (EU) 2015/495 bör upphävas.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 21.1 i direktiv 2000/60/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning som avses i artikel 8b i direktiv 2008/105/EG anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Genomförandebeslut (EU) 2015/495 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 348, 24.12.2008, s. 84

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/495 av den 20 mars 2015 om upprättande av en bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG (EUT L 78, 24.3.2015, s. 40).

(4)  Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens, COM(2017) 339 final.


BILAGA

Bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning enligt artikel 8b i direktiv 2008/105/EG

Namn på ämne/grupp av ämnen

CAS-nummer (1)

EU-nummer (2)

Indikativ analysmetod (3)  (4)

Högsta godtagbara detektionsgräns för metoden (ng/l)

17-alfa-etinylöstradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE, LC-MS-MS (storvolym)

0,035

17-beta-östradiol (E2), östron (E1)

50-28-2

53-16-7

200-023-8

SPE, LC-MS-MS

0,4

Makrolidantibiotika (5)

 

 

SPE, LC-MS-MS

19

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE, LC-MS-MS

eller GC-MS

2

Neonikotinoider (6)

 

 

SPE, LC-MS-MS

8,3

Metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE, LC-MS-MS eller SPE, LC-MS-MS

65

Amoxicillin

26787-78-0

248-003-8

SPE, LC-MS-MS

78

Ciprofloxacin

85721-33-1

617-751-0

SPE, LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service

(2)  Nummer enligt Europeiska unionen – ej tillgängligt för alla ämnen

(3)  För att säkerställa jämförbara resultat från olika medlemsstater ska alla ämnen övervakas i hela vattenprover.

(4)  Extraktionsmetoder:

LLE– vätske-vätske-extraktion (Liquid Liquid Extraction)

SPE– fastfasextraktion (Solid-Phase Extraction)

Analysmetoder:

GC-MS– gaskromatografi-masspektrometri

LC-MS-MS– vätskekromatografi-(tandem)-trippel-kvadrupol-masspektrometri

(5)  Erytromycin (CAS-nummer 114-07-8, EU-nummer 204-040-1), klaritromycin (CAS-nummer 81103-11-9), azitromycin (CAS-nummer 83905-01-5, EU-nummer 617-500-5)

(6)  Imidakloprid (CAS-nummer 105827-78-9/138261-41-3, EU-nummer 428-040-8), tiakloprid (CAS-nummer 111988-49-9), tiametoxam (CAS-nummer 153719-23-4, EU-nummer 428-650-4), klotianidin (CAS-nummer 210880-92-5, EU-nummer 433-460-1), acetamiprid (CAS-nummer 135410-20-7/160430-64-8)