ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 140

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
6 juni 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/826 av den 28 maj 2018 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/827 av den 4 juni 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/828 av den 15 februari 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/68 vad gäller krav beträffande låsningsfria bromssystem, energilagringsanordningar med högt tryck och hydrauliska kopplingar av typen med enkel ledning ( 1)

5

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/829 av den 15 februari 2018 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon ( 1)

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/830 av den 9 mars 2018 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 och av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1322/2014 vad gäller anpassning av fordonskonstruktion och allmänna krav för godkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/831 av den 5 juni 2018 om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel ( 1)

35

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/832 av den 5 juni 2018 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin i eller på vissa produkter ( 1)

38

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/833 av den 4 juni 2018 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

87

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/834 av den 4 juni 2018 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nummer C(2018) 3318]  ( 1)

89

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/835 av den 4 juni 2018 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Ungern [delgivet med nr C(2018) 3319]  ( 1)

104

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2018 av underkommittén för tullfrågor EU–Georgien av den 20 mars 2018 om ersättande av protokoll I till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan och Georgien, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2018/836]

107

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

6.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/826

av den 28 maj 2018

om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 186 jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 (2) föreskriver unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (nedan kallat Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater.

(2)

Republiken Libanon (nedan kallad Libanon) har uttryckt sin önskan att ansluta sig till Prima som deltagande stat och på samma villkor som medlemsstaterna och de tredjeländer som är associerade till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och som deltar i Prima.

(3)

I enlighet med artikel 1.2 i beslut (EU) 2017/1324 ska Libanon bli en deltagande stat i Prima under förutsättning att det ingås ett internationellt avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med unionen som fastställer villkoren för Libanons deltagande i Prima.

(4)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2018/467 (3) undertecknades avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (nedan kallat avtalet) den 27 februari 2018, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(5)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) godkänns härmed på unionens vägnar (4).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 5.2 i avtalet (5).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 maj 2018.

På rådets vägnar

E. KARANIKOLOV

Ordförande


(1)  Godkännande av den 17 april 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 av den 4 juli 2017 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (EUT L 185, 18.7.2017, s. 1).

(3)  Rådets beslut (EU) 2018/467 av den 25 september 2017 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (EUT L 79, 22.3.2018, s. 1).

(4)  Avtalet har offentliggjorts i EUT L 79, 22.3.2018, s. 3 tillsammans med beslutet om dess undertecknande.

(5)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


FÖRORDNINGAR

6.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/3


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/827

av den 4 juni 2018

om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (1), särskilt artikel 46.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 mars 2012 antog rådet förordning (EU) nr 267/2012.

(2)

I enlighet med artikel 46.7 i förordning (EU) nr 267/2012 har rådet sett över förteckningen över uppförda personer och enheter enligt bilagorna IX och XIV till den förordningen.

(3)

Rådet har konstaterat att uppgifterna avseende vissa personer och enheter som förtecknas i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 bör uppdateras.

(4)

Förordning (EU) nr 267/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 4 juni 2018.

På rådets vägnar

T. TSACHEVA

Ordförande


(1)  EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.


BILAGA

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”I. Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering” ska följande uppgifter ersätta motsvarande uppgifter i förteckningen under underrubriken ”B. Enheter”:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”42. g

Shetab Gaman (alias Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Adress: Norouzi Alley, No. 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Teheran

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (eller Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company eller Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (eller Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Inblandat i anskaffning av material som är kontrollerade och som har direkt tillämpning inom tillverkningen av centrifuger för Irans urananrikningsprogram

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo – No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Inblandat i produktion och tillhandahållande av specialiserad elektrisk utrustning och elektriskt materiel som har direkt tillämpning inom Irans kärnenergisektor.

23.5.2011”

2.

Under rubriken ”II. Islamic Revolutionary Guard Corps (Iranska revolutionsgardet, IRGC)” ska följande uppgifter ersätta motsvarande uppgifter i förteckningen under underrubriken ”A. Personer”:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Brigadgeneral i Islamiska revolutionsgardet Javad DARVISH-VAND

 

Tidigare ställföreträdande chef för inspektioner vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna (Modafl). Ansvarig för samtliga Modafl:s anläggningar och installationer. Fortsätter att ha samröre med Modafl och Islamiska revolutionsgardet, bland annat genom att tillhandahålla tjänster till dessa organ.

23.6.2008

8.

Brigadgeneral i Islamiska revolutionsgardet Mohammad Reza NAQDI

Födelseår: 1953 Födelseort: Najaf (Irak)

Ställföreträdande befälhavare för kulturella och sociala frågor i Islamiska revolutionsgardet. Tidigare befälhavare för Basij-motståndsstyrkan.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Födelseår: 1961

Tidigare befälhavare för Khatam al-Anbiya.

26.7.2010

19.

Islamiska revolutionsgardet Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali HAJIZADEH)

 

Befälhavare för Islamiska revolutionsgardets Aerospace Force.

23.1.2012”


6.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/828

av den 15 februari 2018

om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/68 vad gäller krav beträffande låsningsfria bromssystem, energilagringsanordningar med högt tryck och hydrauliska kopplingar av typen med enkel ledning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (1), särskilt artikel 17.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt skäl 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/68 (2) ska kommissionen göra en bedömning av kravet att montera låsningsfria bromssystem (ABS) på traktorer med en högsta konstruktiv hastighet på mellan 40 km/tim och 60 km/tim från och med den 1 januari 2020. Efter att kommissionen bedömt det kravet konstaterade den att man genom att ta bort kravet på låsningsfria bromssystem från den delegerade förordningen för de fordonen undviker oproportionerliga ekonomiska kostnader för branschen och för användarna, som i slutändan skulle försena en effektiv användning av den senaste bromstekniken på marknaden. Kravet på montering av låsningsfria bromssystem bör därför utgå.

(2)

Driftvillkoren för energilagringsanordningar med högt tryck bör göra det möjligt att använda de senaste tryckintervallen och möjliggöra motsvarande provning. Gränsvärdena för tryck bör därför anpassas i enlighet med detta.

(3)

För att det vid övergången till förbudet mot hydrauliska kopplingar av typen med enkel ledning ska gå smidigt för medlemsstaterna och branschen att tillämpa bromskraven i delegerad förordning (EU) 2015/68 på nya traktorer som är kopplade till släpfordon som redan är i drift bör, med hänsyn till förnyelsetakten för parken av dragna jordbruks- och skogsbruksfordon, tillämpningen av övergångskraven för hydrauliska kopplingar av typen med enkel ledning hos bromsenheter och släpfordonskopplingar förlängas till den 31 december 2024.

(4)

Delegerad förordning (EU) 2015/68 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom den här förordningen innehåller ett antal viktiga ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/68 som är nödvändiga för att den ska kunna tillämpas på ett smidigt sätt, bör den träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/68

Delegerad förordning (EU) 2015/68 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Krav för hydraulisk koppling av typen med enkel ledning och för traktorer utrustade med sådana kopplingar

1.   Prestandakraven för hydrauliska kopplingar av typen med enkel ledning hos bromsenheter och släpfordons bromskopplingar och för traktorer utrustade med hydraulisk koppling av typen med enkel ledning föreskrivs i bilaga XIII. Dessa krav ska tillämpas till och med den 31 december 2024.

2.   Tillverkarna får inte montera hydrauliska kopplingar av typen med enkel ledning på nya traktorer efter den 31 december 2024.”

2.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

Det andra stycket ska utgå.

b)

Det fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Från och med den 1 januari 2025 ska nationella myndigheter förbjuda att nya traktorer utrustade med hydraulisk koppling av typen med enkel ledning görs tillgängliga på marknaden, registreras eller tas i bruk.”

3.

Bilagorna I, IV och XIII till delegerad förordning (EU) 2015/68 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/68 av den 15 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordonsbromsar för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 17, 23.1.2015, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I, IV och XIII till delegerad förordning (EU) 2015/68 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.2.1.21.2 ska utgå.

b)

Punkt 2.2.1.23 ska ersättas med följande:

”2.2.1.23

Andra traktorer än de som avses i punkt 2.2.1.21.1 som är utrustade med låsningsfria bromssystem ska uppfylla kraven i bilaga XI.”

c)

I punkt 2.2.2.15.1.1 ska orden ”Detta tryck får inte överstiga 11 500 kPa” utgå.

d)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.2.2.15.1.1.1 och 2.2.2.15.1.1.2:

”2.2.2.15.1.1.1

Detta låga tryck i de hydrauliska energilagringsanordningarna får inte överstiga 11 500 kPa för system som använder energilagringsanordningar med ett högsta driftstryck på 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2

Detta låga tryck i de hydrauliska energilagringsanordningarna får överstiga 11 500 kPa för system som använder energilagringsanordningar som är fyllda till ett högsta driftstryck som överstiger 15 000 kPa i syfte att uppfylla den föreskrivna bromsverkan.”

2.

I bilaga IV del C (Hydrauliska bromssystem med lagrad kraft) ska följande punkt införas som punkt 1.3.2.1.1:

”1.3.2.1.1

För system som använder energilagringsanordningar som är fyllda till ett högsta driftstryck som överstiger 15 000 kPa för att uppfylla kraven på föreskriven bromsverkan, ska trycket i energilagringsanordningarna i början av provningen vara det högsta tryck som tillverkaren anger.”

3.

Bilaga XIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.1 ska ersättas med följande:

”1.1

En hydraulisk koppling av typen med enkel ledning får monteras på den traktor som är utrustad med något av följande:

a)

Någon av de anslutningstyper som avses i punkt 2.1.4 i bilaga I.

b)

Någon av de anslutningstyper som avses i punkterna 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 och 2.1.5.1.3 i bilaga I. För att undvika en dubblett av en koppling får i så fall hankontakten på den hydrauliska kopplingen av typen med enkel ledning vara den hankontakt som beskrivs i punkt 2.1.5.1.1 i bilaga I, förutsatt att de tryck som genereras på den kontakten uppfyller kraven i punkterna 1.1.1, 1.1.2 och 1.1.3.”

b)

Följande punkter ska införas som punkterna 1.1.1, 1.1.2 och 1.1.3:

”1.1.1

Om en kontrolledning och en kompletteringsledning hos ett släpfordon är anslutna ska det tryck pm som genereras överensstämma med diagram 2 i tillägg 1 till bilaga II.

1.1.2

Om ett släpfordon med en hydraulisk koppling av typen med enkel ledning är anslutet ska det tryck pm som genereras överensstämma med punkt 2 eller 3 i denna bilaga.

1.1.3

Detekteringen av anslutna ledningar i punkterna 1.1.1 och 1.1.2 ska ske automatiskt.”


6.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/8


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/829

av den 15 februari 2018

om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (1), särskilt artiklarna 17.5 och 49.3, och

av följande skäl:

(1)

De obligatoriskt tillämpliga Uneceföreskrifter som finns förtecknade i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/208 (2) uppdateras ofta. Därför bör förteckningen kompletteras med en anmärkning som förtydligar att tillverkarna får använda efterföljande supplement till tillämpliga ändringsserier till dessa Uneceföreskrifter, även om de inte offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(2)

Vissa redaktionella fel i förteckningen över Uneceföreskrifter i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/208 behöver rättas.

(3)

För att nationella myndigheter ska kunna genomföra bestämmelserna på ett smidigt sätt behövs redaktionella förbättringar av bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2015/208 och exakta hänvisningar till de fordonskategorier som den bilagan är tillämplig på.

(4)

De krav beträffande styrning som anges i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2015/208 behöver anpassas till den tekniska utvecklingen i linje med standarden ISO 10998:2008 och kraven i Uneceföreskrifter nr 79, som finns med i förteckningen i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/208.

(5)

Moderna jordbruks- och skogsbruksfordon utsätts för elektromagnetiska signaler med en frekvens av upp till 2 000 MHz. Därför bör bilaga XV till delegerad förordning (EU) 2015/208 ändras så att den innehåller lämpliga frekvensområden för provning och anpassas till Uneceföreskrifter nr 10 som innehåller sådana provningskrav och tillämpas som alternativ till kraven i bilaga XV.

(6)

Modern jordbruksteknik kräver användning av breda däck för att undvika markkompaktering, liksom användning av större verktyg. Därför behöver de krav beträffande mått och släpvagnsvikt som anges i bilaga XXI till delegerad förordning (EU) 2015/208 anpassas vad gäller fordonsbredd till vad som redan tillåts i ett antal medlemsstater.

(7)

När kraven beträffande mått anpassas behöver även vissa krav anpassas i bilagorna till delegerad förordning (EU) 2015/208, mer specifikt bilaga VII om siktfält och vindrutetorkare, bilaga XII om installation av belysning, bilaga XIV om fordonets yttre och tillbehör, bilaga XXVI om bakre skydd, bilaga XXVII om sidoskydd och bilaga XXVIII om lastplattformar, eftersom bestämmelserna i dem är direkt beroende av den tillåtna fordonsbredden.

(8)

Antalet olyckor med dödlig utgång beräknas kunna minskas betydligt om jordbruks- och skogsbruksmaskiner görs synligare genom att kraven beträffande lämpliga förbättrade belysningsinstallationer i bilaga XII till delegerad förordning (EU) 2015/208 anpassas.

(9)

För att provningskraven i bilaga XXXIV till delegerad förordning (EU) 2015/208 ska kunna tillämpas korrekt behöver en viss matematisk formel som har samband med provningen uppdateras.

(10)

För att säkerställa trafiksäkerheten för släpfordon och utbytbar dragen utrustning som omfattas av förordning (EU) nr 167/2013 bör kraven beträffande mekaniska kopplingar i bilaga XXXIV till delegerad förordning (EU) 2015/208 anpassas så att det blir möjligt att använda mekaniska trepunktskopplingar, och specifikationerna för mekaniska kopplingar på dragna fordon som bogserar andra fordon bör förbättras.

(11)

Delegerad förordning (EU) 2015/208 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(12)

Eftersom den här förordningen innehåller flera rättelser av delegerad förordning (EU) 2015/208 bör den träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/208

Delegerad förordning (EU) 2015/208 ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel IV ska följande artikel införas som artikel 40a:

”Artikel 40a

Övergångsbestämmelser

1.   Utan hinder av tillämpningen av bestämmelserna i den här förordningen, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/829 (*1) ska de nationella myndigheterna till och med den 31 december 2018 också fortsätta att bevilja typgodkännanden till typer av jordbruks- och skogsbruksfordon eller typer av system, komponenter eller separata tekniska enheter i enlighet med denna förordning, i den lydelse som var tillämplig den 8 juni 2018.

2.   Utan hinder av tillämpningen av bestämmelserna i den här förordningen, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/829 ska medlemsstaterna till och med den 30 juni 2019 också tillåta utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av jordbruks- och skogsbruksfordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är baserade på en typ som godkänts i enlighet med denna förordning, i den lydelse som var tillämplig den 8 juni 2018.

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/829 av den 15 februari 2018 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 140, 6.6.2018, s. 8).”"

2.

Bilagorna I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII och XXXIV ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Rättelser av delegerad förordning (EU) 2015/208

Bilagorna I, IV, XII och XXXIV till delegerad förordning (EU) 2015/208 ska rättas i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/208 av den 8 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 42, 17.2.2015, s. 1).


BILAGA I

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/208

Bilagorna I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII och XXXIV till delegerad förordning (EU) 2015/208 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande anmärkning läggas till efter tabellen:

”Övergångsbestämmelserna i de Uneceföreskrifter som förtecknas i denna tabell ska tillämpas utom när särskilda alternativa datum fastställs i denna förordning. Överensstämmelse med föreskrifter i enlighet med senare ändringar av dem som anges i denna tabell ska också godtas.”

2.

I bilaga V punkt 3.1.2 ska den första meningen ersättas med följande:

”Den styrkraft som behövs för att åstadkomma en vändcirkel med radien 12 m, med början från riktningen rakt fram, får inte överstiga 25 daN i fråga om självupprätande styrinrättning.”

3.

I bilaga VII punkt 2 ska följande mening läggas till:

”De provningar och acceptanskriterier som anges i ISO 5721–2:2014 ska även gälla för traktorer vars bredd överstiger 2,55 m.”

4.

Bilaga XII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 6.15.1 ska ersättas med följande:

”6.15.1

Förekomst: Obligatoriskt på alla fordon vars längd överstiger 4,6 m. Frivilligt på alla andra fordon.”

b)

Punkt 6.15.6 ska ersättas med följande:

”6.15.6

Inriktning: I sidled. Om inriktningen inte ändras får reflektorn rotera.”

c)

Punkt 6.18.1 ska ersättas med följande:

”6.18.1

Förekomst: Obligatoriskt på traktorer vars längd överstiger 4,6 m. Obligatoriskt på släpvagnar av kategorierna R3 och R4 vars längd överstiger 4,6 m. Valfritt på alla andra fordon.”

d)

I punkt 6.18.4.3 ska det sista stycket ersättas med följande:

”För fordon vars längd inte överstiger 6 m och för chassin med hytt är det emellertid tillräckligt att ha en sidomarkeringslykta monterad inom den första tredjedelen eller inom den sista tredjedelen av fordonets längd. För traktorer är det även tillräckligt med en sidomarkeringslykta monterad inom den mittersta tredjedelen av fordonets längd.”

e)

I punkt 6.18.4.3 ska följande stycke läggas till:

”Sidomarkeringslyktan får vara en del av den ljusavgivande ytan tillsammans med sidoreflexanordningen.”

f)

Punkt 6.26.1 ska ersättas med följande:

”6.26.1

Förekomst:

 

Obligatoriskt på fordon vars totala bredd överstiger 2,55 m.

 

Valfritt på fordon vars totala bredd inte överstiger 2,55 m.”

5.

I bilaga XIV ska punkt 2.1 ersättas med följande:

”2.1

Denna bilaga gäller de delar av den utvändiga ytan som, när fordonet är lastat, utrustat med däck med den största diameter eller band med det högsta vertikala mått, som inte är avsedda för markskydd, som fordonet är godkänt för, och med alla dörrar, fönster och åtkomstlock eller liknande stängda, är”

6.

Bilaga XV ska ändras på följande sätt:

a)

I del 2 punkt 3.4.2.1 ska båda förekomsterna av talet ”1 000” ersättas med ”2 000”.

b)

Del 5 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1.2 ska de tre sista meningarna utgå.

ii)

I punkt 5.1.3 ska talet ”1 000” ersättas med ”2 000”.

iii)

I punkt 6.1 ska talet ”1 000” ersättas med ”2 000”.

iv)

Punkt 6.1.1 ska ersättas med följande:

”6.1.1

För att bekräfta att fordonet uppfyller kraven i denna del, ska fordonet provas vid upp till 14 frekvenser i frekvensområdet, t.ex. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 och från 1 000 till 2 000 MHz, i enlighet med den ökning som anges i ISO 11451–1, 3:e utg., 2005, och Amd 1:2008.”

v)

I punkt 7.1.2 ska talet ”1 000” ersättas med ”2 000”.

vi)

I punkt 7.4 ska följande mening läggas till:

”Fordonet ska utsättas för elektromagnetisk strålning i frekvensområdet 20–2 000 MHz i vertikalt polariseringsläge.”

vii)

Punkt 7.4.2 ska ersättas med följande:

”7.4.2   Provningssignalens kurvform

Provsignalens modulering ska vara

a)

amplitudmodulering (AM), med 1 kHz modulering och 80 % moduleringsdjup (m = 0,8 ± 0,04) i frekvensområdet 20–1 000 MHz (i enlighet med figur 3 i denna del), och

b)

pulsmodulering (PM), med t = 577 μs och period = 4 600 μs, i frekvensområdet 1 000–2 000 MHz, såsom anges i ISO 11451–1, 3:e utg., 2005, och Amd 1:2008.”

viii)

Följande punkt ska införas som punkt 7.4.4:

”7.4.4   Exponeringstid

Exponeringstiden för varje provningsfrekvens ska vara tillräcklig för att det fordon som provas ska kunna reagera under normala förhållanden. Den får aldrig vara mindre än 2 s.”

7.

Bilaga XXI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”2.1

De största tillåtna måtten för ett fordon av kategori T eller C är följande:

2.1.1

Längd: 12 m.

2.1.2

Bredd: 2,55 m (exklusive den utbuktande delen av däcksidorna vid den punkt där däcket är i kontakt med marken).

Bredden får ökas till upp till 3,00 m om detta uteslutande sker på grund av montering av däck, gummilarvband eller konfigurationer med dubbeldäck som behövs för markskydd, inbegripet stänkskyddsanordningar, förutsatt att bredden på fordonets permanenta konstruktion begränsas till 2,55 m och det typgodkända fordonet även utrustas med minst en uppsättning däck eller gummilarvband med vilka fordonets bredd inte överstiger 2,55 m.

2.1.3

Höjd: 4 m.”

b)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.3, 2.3.1, 2.3.2 och 2.3.3:

”2.3

De största tillåtna måtten för ett fordon av kategori R är följande:

2.3.1

Längd: 12 m.

2.3.2

Bredd: 2,55 m (exklusive den utbuktande delen av däcksidorna vid den punkt där däcket är i kontakt med marken).

Bredden får ökas till upp till 3,00 m om detta uteslutande sker på grund av någon av följande orsaker:

a)

Användning av konfigurationer med markskyddande däck, förutsatt att fordonet även kan utrustas med minst en uppsättning däck med vilka fordonets bredd inte överstiger 2,55 m. Den fordonskonstruktion som behövs för transporter får inte vara bredare än 2,55 m. Om fordonet även kan utrustas med minst en uppsättning däck med vilka fordonets bredd inte överstiger 2,55 m, ska fordonets bredd med eventuella monterade stänkskyddsanordningar begränsas till 2,55 m.

b)

Förekomst av verktyg som behövs för fordonets funktion och som överensstämmer med genomförandebestämmelserna för Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (*1). Den fordonskonstruktion som behövs för transporter får inte vara bredare än 2,55 m.

2.3.3

Höjd: 4 m.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).”"

8.

I bilaga XXVI ska punkt 2.4.2 ersättas med följande:

”2.4.2

Det bakre skyddets bredd får inte på någon punkt överstiga bakaxelns bredd mätt vid hjulens yttersta punkter, med undantag av däckens utbuktning nära marken, och får inte heller understiga denna bredd med mer än 10 cm på någon sida. Finns det mer än en bakaxel ska den bredaste axelns bredd gälla. Anordningens bredd får aldrig överstiga 2,55 m.”

9.

I bilaga XXVII punkt 2.1 ska den första meningen ersättas med följande:

”Fordonets bredd med anordningen får inte överstiga fordonets maximala totala bredd eller 2,55 m, beroende på vilket mått som är minst. Huvuddelen av dess utvändiga yta får inte befinna sig mer än 120 mm innanför fordonets yttersta plan (största bredd).”

10.

I bilaga XXVIII punkt 2 ska den andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

bredden inte överstiger traktorns maximala totala bredd utan utrustning eller 2,55 m, beroende på vilket mått som är minst.”

11.

I bilaga XXXIV ska följande punkt införas som punkt 2.9:

”2.9

Om ett draget fordon bogserar ett annat draget fordon ska det förstnämnda fordonets mekaniska koppling uppfylla kraven beträffande mekaniska kopplingar på traktorer.”


BILAGA II

Rättelser av delegerad förordning (EU) 2015/208

Bilagorna I, IV, XII och XXXIV till delegerad förordning (EU) 2015/208 ska rättas på följande sätt:

1.

Bilaga I ska rättas på följande sätt:

a)

Raden under raden med föreskrifter nr 5 ska utgå.

b)

Raden under raden med föreskrifter nr 21 ska utgå.

c)

Raden under raden med föreskrifter nr 75 ska utgå.

2.

Bilaga IV ska rättas på följande sätt:

a)

Punkterna 1.1, 1.2 och 2 ska utgå.

b)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 2, 3 och 4:

”2.

Kraven i ISO 10998:2008, Amd 1 2014, ska gälla för styrningen av fordon av kategorierna Tb och Cb med en högsta konstruktiv hastighet på över 40 km/tim men inte över 60 km/tim.

3.

Styrningen av traktorer av kategori Cb ska uppfylla kraven i bilaga XXXIII punkt 3.9.

4.

Kraven beträffande styrkraften för de fordon som avses i punkt 1 ska vara samma som kraven för fordon av kategori N2 i bilaga 6 till Uneceföreskrifter nr 79, som det hänvisas till i bilaga I.

För fordon som är utrustade med sadelsits och styre ska samma krav beträffande styrkraft gälla för greppets mitt.”

3.

Bilaga XII ska rättas på följande sätt:

a)

I punkt 6.15.5 ska den sista meningen ersättas med följande:

”Den vertikala vinkeln under horisontalplanet får minskas till 5° om reflektorns höjd över marken är lägre än 750 mm.”

b)

Titeln på tillägg 3 ska ersättas med följande:

”Dimensioner, minimistorlek på den reflekterande ytan, färg och fotometriska minimikrav samt identifiering och märkning av signalpaneler och signalfolier för fordon vars bredd överstiger 2,55 m.”

4.

Bilaga XXXIV ska rättas på följande sätt:

a)

I punkt 3.4.1 ska formeln för h2 ersättas med följande:

”h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))”

b)

Punkt 8 b ska ersättas med följande:

”b)

Utbytbar dragen utrustning av kategori R1a eller R2a huvudsakligen avsedd för att bearbeta material i den mening som avses i artikel 3.9 i förordning (EU) nr 167/2013.”

6.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/15


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/830

av den 9 mars 2018

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 och av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1322/2014 vad gäller anpassning av fordonskonstruktion och allmänna krav för godkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (1), särskilt artiklarna 18.4 och 49.3, och

av följande skäl:

(1)

Flera poster i bilaga I till förordning (EU) nr 167/2013 bör ändras så att det blir tillåtet att fastställa krav för ytterligare fordonskategorier i enlighet med de senaste versionerna av vissa av OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) standardkoder för officiell provning av jordbruks- och skogsbrukstraktorer (nedan kallade OECD-standardkoder(2).

(2)

De obligatoriskt tillämpliga Uneceföreskrifter som finns förtecknade i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1322/2014 (3) uppdateras ofta. Därför bör förteckningen kompletteras med en anmärkning som förtydligar att tillverkarna får använda efterföljande supplement till tillämpliga ändringsserier till dessa Uneceföreskrifter, även om de inte offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(3)

För att det tydligt ska framgå att vissa krav i unionens lagstiftning är likvärdiga och helt överensstämmer med kraven i OECD-standardkoderna, bör texten för kraven och numreringen i vissa bilagor till delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 anpassas, så att de blir identiska med texten och numreringen i motsvarande OECD-standardkod.

(4)

För att minska antalet personskador och dödsolyckor som orsakas av att det bakre nedfällbara överrullningsskyddet på smalspåriga traktorer inte har fällts upp i potentiellt farliga situationer, bör ergonomiska krav göras obligatoriska i syfte att underlätta och uppmuntra uppfällning av överrullningsskyddet när det behövs.

(5)

Den förteckning över provningsrapporter som utfärdats på grundval av OECD-standardkoderna och erkänns med avseende på EU-typgodkännande som alternativ till de provningsrapporter som utfärdats på grundval av delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 bör uppdateras.

(6)

I syfte att förtydliga och förbättra vissa provningsförfaranden bör det göras ytterligare mindre ändringar av provningsmetoden för förarsätet och av kraven på tillträde till förarsätet, manöverdonens hållfasthet samt förbränningshastigheten på material i förarhytten enligt delegerad förordning (EU) nr 1322/2014.

(7)

Förordning (EU) nr 167/2013 och delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 167/2013

I bilaga I till förordning (EU) nr 167/2013 ska på rad 38, i kolumnerna för fordonskategorierna Ca och Cb, ”NA” bytas ut mot ”X”.

Artikel 2

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 1322/2014

Delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 12 ska orden ”i kategorierna T2, T3 och T4.3” bytas ut mot ”av kategorierna T2/C2, T3/C3 och T4.3/C4.3”.

(2)

I kapitel V ska följande artikel införas som artikel 35a:

”Artikel 35a

Övergångsbestämmelser

1.   Till och med den 26 juni 2018 ska de nationella myndigheterna fortsätta att bevilja typgodkännanden till typer av jordbruks- och skogsbruksfordon eller typer av system, komponenter eller separata tekniska enheter i enlighet med denna förordning, i den lydelse som var tillämplig den 25 juni 2018.

2.   Till och med den 31 december 2018 ska medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av jordbruks- och skogsbruksfordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter baserade på en typ som godkänts i enlighet med denna förordning, i den lydelse som var tillämplig den 25 juni 2018.”

(3)

I bilaga I ska följande stycken läggas till i texten under rubriken ”Förklarande not:”:

”Övergångsbestämmelserna i de Uneceföreskrifter som förtecknas i denna tabell ska tillämpas utom när särskilda alternativa datum fastställs i denna förordning. Överensstämmelse med föreskrifter i enlighet med senare ändringar av dem som förtecknas i denna tabell ska också godtas.”

(4)

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

(5)

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt B ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3.8.2 ska det första stycket ersättas med följande:

”I tillämpliga fall ska egenskaperna i fråga om kallvädersförsprödning kontrolleras i enlighet med antingen kraven i punkterna 3.8.2.1–3.8.2.7 eller kraven i punkt 3.8.3.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 3.8.3:

”3.8.3

Motstånd mot kallvädersförsprödning får visas genom tillämpning av reglerna och anvisningarna i avsnitt 3 i denna punkt B vid en låg temperatur på – 18 °C eller kallare. Innan den dynamiska provningen påbörjas ska skyddet och alla fästelement kylas ned till en temperatur på – 18 °C eller kallare.”

(6)

I de förklarande noterna till bilaga VI ska not 1 ersättas med följande:

”(1)

Om inget annat anges är texten för kraven och numreringen i punkt B identiska med texten och numreringen i OECD-standardkoden för officiell provning av skydd på jordbruks- och skogsbrukstraktorer (dynamisk provning), OECD-standardkod 3, utgåva 2017, februari 2017.”

(7)

I de förklarande noterna till bilaga VII ska not 1 ersättas med följande:

”(1)

Om inget annat anges är texten för kraven och numreringen i punkt B identiska med texten och numreringen i OECD-standardkoden för officiell provning av skydd på jordbruks- och skogsbrukstraktorer (dynamisk provning), OECD-standardkod 8, utgåva 2017, februari 2017.”

(8)

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt B ska punkt 3.11.2 ersättas med följande:

”3.11.2

I tillämpliga fall ska egenskaperna i fråga om kallvädersförsprödning kontrolleras i enlighet med kraven i punkterna 3.11.2.1–3.11.2.7.”

b)

I de förklarande noterna till bilaga VIII ska not 1 ersättas med följande:

”(1)

Om inget annat anges är texten för kraven och numreringen i punkt B identiska med texten och numreringen i OECD-standardkoden för officiell provning av skydd på jordbruks- och skogsbrukstraktorer (statisk provning), OECD-standardkod 4, utgåva 2017, februari 2017.”

(9)

Bilaga IX ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

(10)

Bilaga X ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

(11)

Bilaga XI ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

(12)

Bilaga XIII ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3.1.3 ska följande stycke läggas till:

”Efter tillverkarens gottfinnande får ytterligare en mätning av ljudnivån göras med motorn avstängd och hjälputrustning som fläktar, avfrostare och andra elektriska anordningar i drift med den högsta inställningen.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2.2.2.2:

”3.2.2.2.2

Under den valfria tredje mätomgången ska motorn vara avstängd och hjälputrustning som fläktar, avfrostare och andra elektriska anordningar ska vara i drift med den högsta inställningen.”

(13)

Bilaga XIV ska ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

(14)

I bilaga XV ska punkt 3.3.2 ersättas med följande:

”3.3.2

Det översta steget eller motsvarande stegpinne ska vara lätt att hitta och nå för en person som lämnar fordonet. De vertikala avstånden mellan två på varandra följande steg eller stegpinnar ska vara lika stora. En tolerans på 20 mm tillåts dock.”

(15)

I de förklarande anmärkningarna till bilaga XVIII ska anmärkning 1 ersättas med följande:

”(1)

Förutom vad gäller numreringen är de krav som anges i punkt B identiska med texten i OECD-standardkoden för officiell provning av skydd på jordbruks- och skogsbrukstraktorer (statisk provning), OECD-standardkod 4, utgåva 2017, februari 2017.”

(16)

I bilaga XXII ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Ljudnivå

Instruktionsboken ska innehålla uppgifter om ljudnivån vid operatörens öra för varje provningsförhållande som anges i bilaga XIII, eller alternativt resultatet av ljudnivåprovningen i OECD-standardkod 5 i enlighet med punkt 4 i dess provningsrapportsmall.”

(17)

I bilaga XXIII ska punkt 1.2.1 ersättas med följande:

”1.2.1

Manöverdon som ratt eller styrspakar, växelspakar, manöverhandtag, vevar, pedaler och strömställare ska väljas, konstrueras, tillverkas och placeras så att deras aktivering, förskjutning, placering, driftsmetoder och färgkodning överensstämmer med standarden ISO 15077:2008, inbegripet bestämmelserna i dess bilagor A och C.”

(18)

I bilaga XXVII ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Förbränningshastighet på material i förarhytt

Förbränningshastigheten på det invändiga materialet i förarhytten, t.ex. sätesöverdrag, väggar, golv och i förekommande fall den inre takklädseln, får inte överstiga maxhastigheten på 150 mm/min vid provning i enlighet med standarden ISO 3795:1989 eller FMVSS302.”

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1322/2014 av den 19 september 2014 om komplettering och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller fordonskonstruktion och allmänna krav för godkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 364, 18.12.2014, s. 1).


BILAGA I

I bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 ska tabellen ersättas med följande:

”Provningsrapport på grundval av OECD-standardkod nr

Område

Utgåva

Tillämpningsområde

Alternativ till EU:s provningsrapport på grundval av

3

Officiell provning av skydd på jordbruks- och skogsbrukstraktorer

(dynamisk provning)

Utgåva 2017,

februari 2017

T1, T4.2 och T4.3

Bilaga VI

Bilaga XVIII (om säkerhetsbältesförankringarna har provats)

4

Officiell provning av skydd på jordbruks- och skogsbrukstraktorer

(statisk provning)

Utgåva 2017,

februari 2017

T1/C1, T4.2/C4.2 och T4.3/C4.3

Bilaga VIII och

bilaga XVIII (om säkerhetsbältesförankringarna har provats)

5

Officiell mätning av ljudnivå på förarplatsen (förarplatserna) i jordbruks- och skogsbrukstraktorer

Utgåva 2017,

februari 2017

T och C

Bilaga XIII

6

Officiell provning av framtill monterade överrullningsskydd på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul

Utgåva 2017,

februari 2017

T2/C2, T3/C3 och T4.3/C4.3

Bilaga IX (om prestandakraven för nedfällbara överrullningsskydd har provats och uppfylls) och

bilaga XVIII (om säkerhetsbältesförankringarna har provats)

7

Officiell provning av baktill monterade överrullningsskydd på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul

Utgåva 2017,

februari 2017

T2/C2, T3/C3 och T4.3/C4.3

Bilaga X (om prestandakraven för nedfällbara överrullningsskydd har provats och uppfylls) och

bilaga XVIII (om säkerhetsbältesförankringarna har provats)

8

Officiell provning av skydd på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med band

Utgåva 2017,

februari 2017

C1, C2, C4.2 och C4.3

Bilaga VII och

bilaga XVIII (om säkerhetsbältesförankringarna har provats)

10

Officiell provning av skydd mot fallande föremål monterade på jordbruks- och skogsbrukstraktorer

Utgåva 2017,

februari 2017

T och C

Bilaga XI

Del C”


BILAGA II

Bilaga IX till delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)

Punkt B ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.3.1 ska ersättas med följande:

”1.3.1   Preliminär definition: hjulets eller bandets mittplan

Hjulets eller bandets mittplan ligger mitt emellan de två plan som innesluter fälgarnas eller bandens periferi på dessas utsida.”

b)

I punkt 1.3.2 ska följande mening läggas till:

”För bandtraktorer är spårvidden avståndet mellan bandens mittplan.”

c)

I punkt 1.4 ska följande mening läggas till:

”För traktorer med band: avståndet mellan vertikalplanen som är vinkelräta mot traktorns längsgående mittplan och går genom drivhjulens axlar.”

d)

Punkterna 2.1.2 och 2.1.3 ska ersättas med följande:

”2.1.2

En fast eller inställningsbar minsta spårvidd på mindre än 1 150 mm för den axel som är försedd med de största däcken eller banden. Det antas att den axel som är försedd med bredare däck eller band ställs in på en spårvidd på högst 1 150 mm. Spårvidden för den andra axeln ska kunna ställas in på så sätt att ytterkanten av de smalaste däcken eller banden inte går utanför ytterkanten av däcken eller banden på den andra axeln. Om de två axlarna är försedda med fälgar och däck eller band av samma storlek ska den fasta eller inställningsbara spårvidden för båda axlarna vara mindre än 1 150 mm.

2.1.3

En massa på mer än 400 kg men mindre än 3 500 kg, som motsvarar massan för traktorn utan last, inbegripet överrullningsskyddet och däck eller band av den största storlek som rekommenderas av tillverkaren. Den högsta tillåtna massan får inte överstiga 5 250 kg och massförhållandet (högsta tillåtna massa/referensmassa) får inte vara större än 1,75.”

e)

I punkt 3.1.2.3 ska följande mening läggas till:

”För traktorer med band ska spårviddsinställningen anges av tillverkaren.”

f)

I punkt 3.1.3.2 ska den andra och tredje meningen ersättas med följande:

”Denna vinkel ska vara minst 38° i det ögonblick då traktorn vilar i instabil jämvikt på de hjul eller band som vidrör marken. Provningen utförs en gång med ratten vriden helt åt höger och en gång med ratten vriden helt åt vänster.”

g)

Punkt 3.1.4.3.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Raden för traktoregenskap B0 ska ersättas med följande:

B0

(m)

Bakdäckens eller de bakre bandens bredd.”

ii)

Raderna för traktoregenskaperna D2 och D3 ska ersättas med följande:

D2

(m)

Framdäckens eller de främre bandens höjd vid full axelbelastning.

D3

(m)

Bakdäckens eller de bakre bandens höjd vid full axelbelastning.”

iii)

På raden för traktoregenskap S ska orden ”Summan av spårvidden (S) och däckbredd (B0) måste vara större än skyddets bredd B6” ska ersättas med ”Summan av den bakre spårvidden (S) och däckens eller bandens bredd (B0) måste vara större än skyddets bredd B6.”

h)

Punkt 3.1.4.3.2.2 ska ersättas med följande:

”3.1.4.3.2.2

Rotationsaxeln är parallell med traktorns längsgående axel och passerar genom mittpunkten av kontaktytorna på det bakhjul och framhjul eller bakre och främre band som ligger längre ned i backen.”

i)

I punkt 3.1.5.1 ska det sista stycket ersättas med följande:

”Avstånden mellan tyngdpunkten och bakaxeln (L3 ) eller framaxeln (L2 ) ska beräknas ur traktorns massfördelning mellan bak- och framhjul eller bakre och främre band.”

j)

Punkt 3.1.5.2 ska ersättas med följande:

”3.1.5.2   Höjd för bakre (D3 ) och främre (D2 ) däck eller band

Avståndet från däckets eller bandets högsta punkt till markplanet ska mätas (figur 6.5), och samma metod ska användas för främre och bakre däck eller band.”

k)

I punkt 3.1.5.4 ska det sista stycket ersättas med följande:

”Islagspunkten definieras av det plan tangentiellt till skyddet som passerar genom den linje som bildas av de högsta yttre punkterna på de främre och bakre däcken eller banden (figur 6.7).”

l)

I punkt 3.1.5.6 ska det sista stycket ersättas med följande:

”Islagspunkten definieras av det plan tangentiellt till motorhuven och skyddet som passerar genom de högsta yttre punkterna på framdäcket eller det främre bandet (figur 6.7). Mätningen ska utföras på bägge sidor av motorhuven.”

m)

I punkt 3.1.5.9 ska det första och andra stycket under rubriken ”Höjd för framaxelns vridningspunkt (H0)” ersättas med följande:

”Det vertikala avståndet mellan mitten av framaxelns vridningspunkt och mitten av framdäckens eller de främre bandens axel (H01 ) ska anges i tillverkarens tekniska protokoll och kontrolleras.

Det vertikala avståndet från mitten av framdäckens eller de främre bandens axel till markplanet (H02 ) ska mätas (figur 6.8).”

n)

Punkterna 3.1.5.10 och 3.1.5.11 ska ersättas med följande:

”3.1.5.10   Bakre spårvidd (S)

Minsta bakre spårvidd, när däck eller band av största storlek enligt tillverkarens anvisningar är monterade, ska mätas (figur 6.9).

3.1.5.11   Bakdäckens eller de bakre bandens bredd (B0 )

Avståndet mellan ett bakdäcks eller bakre bands yttre och inre vertikalplan i dettas övre del ska mätas (figur 6.9).”

o)

Punkt 3.2.1.3.4 ska ersättas med följande:

”3.2.1.3.4

Spårvidden ska ställas in så att skyddet i möjligaste mån inte stöds av däcken eller banden under hållfasthetsprovningen. Om provningarna utförs enligt det statiska förfarandet får hjulen eller banden avlägsnas.”

p)

Punkt 3.2.2.2.4 ska ersättas med följande:

”3.2.2.2.4

Om traktorn är försedd med ett upphängningssystem mellan chassi och hjul eller band ska detta blockeras under provningen.”

q)

Punkt 3.2.5.4 ska ersättas med följande:

”3.2.5.4   Sammanpressningsrigg

En rigg enligt figur 6.10 ska kunna utöva en nedåtriktad kraft på skyddet med hjälp av en stel balk, som är ungefär 250 mm bred och som är ansluten till kraftkällans mekanism med länkkopplingar. Traktorns axlar ska stödjas på lämpligt sätt så att däcken eller banden inte uppbär kraften.”

r)

I punkt 3.3.2.2 ska den sista meningen i det sista stycket ersättas med följande:

”Vid denna uppskattning ska de främre och bakre däckens eller bandens inställning samt spårviddens inställning vara den minsta standardinställning som tillverkaren anger.”

s)

Figur 6.5 ska ersättas med följande:

Figur 6.5

Uppgifter som krävs för beräkning av vältning för en traktor med vältningsbeteende kring tre axlar

Image

Anmärkning: D2 och D3 bör mätas under full belastning på axlarna.”

t)

I punkt 5.3.1 sista stycket ska följande mening läggas till:

”För traktorer med band ska spårviddsinställningen anges av tillverkaren.”

u)

I avsnitt B4 (”Krav för virtuell provning”) ska följande stycke läggas till:

”För traktorer med band ska följande rader ersättas i den ursprungliga modellen:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT ”HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”

 

*540 PRINT ”HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”: LOCATE 13, 29: PRINT ””

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT ”REAR TRACKS WIDTH B0=”

 

970 LPRINT TAB(40); ”HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”;

 

*980 LPRINT ”HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”;

 

1160 LPRINT TAB(40); ”REAR TRACK WIDTH B0=”;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S / 2 + B0 / 2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0 / D3 + SQR((L0 / D3) ^ 2 – (D2 / D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

om tillämpligt”

(2)

I förklaringarna till bilaga IX ska förklaring 1 ersättas med följande:

”(1)

Förutom numreringen i avsnitten B2 och B3 som har anpassats till hela bilagan, är texten och numreringen för kraven i punkt B identiska med texten och numreringen i OECD-standardkoden för officiell provning av framtill monterade överrullningsskydd på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer, OECD-standardkod 6, utgåva 2017, februari 2017.”

BILAGA III

Bilaga X till delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)

Följande punkt ska läggas till som punkt A.3:

”3.

Utöver kraven i punkt 2 ska de prestandakrav för nedfällbara överrullningsskydd som anges i avsnitt B3 vara uppfyllda.”

(2)

Punkt B ska ändras på följande sätt:

(1)

Punkt 3.1.2.2.5 ska ersättas med följande:

”3.1.2.2.5

Den sida som valts för påförande av den första belastningen på skyddets bakre del ska vara den sida som enligt provningsmyndighetens uppfattning innebär att belastningarna påförs under de villkor som är mest ogynnsamma för skyddet. Belastning från sidan ska påföras på motsatt sida av traktorns mittplan mot belastning i längdled. Belastning framifrån ska påföras på samma sida av skyddets längsgående mittplan som belastning från sidan.”

(2)

Följande avsnitt ska läggas till som avsnitt B3:

”B3   PRESTANDAKRAV FÖR NEDFÄLLBARA ÖVERRULLNINGSSKYDD

5.1   Tillämpningsområde

I detta avsnitt anges minimiprestandakrav och provningskrav för baktill monterade nedfällbara överrullningsskydd som höjs och/eller sänks manuellt av en stående operatör (med eller utan delvis assistans) och låses manuellt eller automatiskt.

5.2   I detta avsnitt gäller följande definitioner:

5.2.1    manuellt nedfällbart överrullningsskydd : en baktill monterad skyddskonstruktion med två pelare, vilken operatören kan höja och sänka manuellt (med eller utan delvis assistans).

5.2.2    automatiskt nedfällbart överrullningsskydd : en baktill monterad skyddskonstruktion med två pelare, vilken höjs eller sänks helt automatiskt.

5.2.3    låssystem : en anordning som monterats för manuell eller automatisk låsning av överrullningsskyddet i upphöjt eller nedsänkt läge.

5.2.4    greppområde : ett område som av tillverkaren definieras som en del av överrullningsskyddet och/eller ett extra handtag monterat på överrullningsskyddet, varifrån operatören kan höja och sänka skyddet.

5.2.5    tillgänglig del av greppområdet : den del av området som operatören hanterar när överrullningsskyddet höjs och sänks. Detta område definieras utifrån den geometriska mittpunkten av greppområdets tvärsnitt.

5.2.6    tillgängligt område : det område där en stående operatör kan påföra en kraft för att höja eller sänka överrullningsskyddet.

5.2.7    klämmande punkt : en punkt där delar rör sig i förhållande till varandra eller till fasta delar på ett sådant sätt att personer eller vissa av deras kroppsdelar kan klämmas.

5.2.8    klippande punkt : en punkt där delar rör sig längs med varandra eller längs med andra delar på ett sådant sätt att personer eller vissa av deras kroppsdelar kan klämmas eller klippas.

5.2.9    ståplats : en plats på traktorplattformen som är tillgänglig från huvudingången till förarplatsen och har tillräckligt med utrymme för en stående förare.

5.3   Manuellt nedfällbart överrullningsskydd

5.3.1   Förutsättningar för provning

5.3.1.1   Greppområde

Manuell hantering ska genomföras av en stående operatör med ett eller flera grepp på skyddsbågens greppområde.

Skyddsbågen kan hanteras från marken eller från en ståplats på plattformen (figurerna 7.8 a och 7.8 b).

Operatören kan hantera skyddsbågen parallellt med eller framför dess bana.

Ett flerstegsförfarande med flera operatörspositioner och flera angivna greppområden är tillåtet.

Greppområdet ska vara tydligt och permanent identifierat (figur 7.9).

Detta område får inte ha vassa kanter, skarpa vinklar eller ojämna ytor som kan skada operatören.

Området kan vara på en eller båda sidor av traktorn och kan vara en konstruktionsdel i skyddsbågen eller extrahandtag. Inom greppområdet får manuell hantering för att höja eller sänka skyddsbågen inte ge upphov till fara för operatören genom klämning, klippning eller okontrollerbara rörelser.

5.3.1.2   Tillgängliga områden

Tre tillgängliga områden med olika stor mängd tillåten kraft definieras med hänsyn till markens horisontalplan och de vertikalplan som tangerar de yttre delarna av traktorn som begränsar operatörens position eller förflyttning (figur 7.10).

Område I: komfortområde

Område II: område som är tillgängligt utan att man behöver luta sig framåt

Område III: område som är tillgängligt genom att man lutar sig framåt

Hantering av skyddsbågen parallellt med dess bana

 

Operatörens position och förflyttning begränsas av hinder. Dessa utgörs av delar av traktorn och definieras av vertikalplan som tangerar hindrets ytterkanter.

 

Om operatören måste flytta fötterna under manuell hantering av skyddsbågen tillåts en förflyttning antingen inom ett plan som är parallellt med skyddsbågens bana eller inom ytterligare ett plan som är parallellt med det föregående för att undgå hindret. Den totala förflyttningen ska anses vara en kombination av raka linjer som löper parallellt med och vinkelrätt mot skyddsbågens bana. En vinkelrät förflyttning är tillåten under förutsättning att operatören kommer närmare skyddsbågen. Det tillgängliga området ska anses vara de olika tillgängliga områdenas envelopp (figur 7.11).

Hantering av skyddsbågen framför dess bana

 

Utökningar av områdena II och III betraktas som tillgängliga endast för hantering av skyddsbågen framför dess bana (figur 7.12). I dessa utökningar är de tillåtna manöverkrafterna samma som i område II respektive III.

 

Om operatören måste förflytta sig under manuell hantering av skyddsbågen måste det ske genom en förflyttning utan hinder inom ett plan som är parallellt med skyddsbågens bana.

I detta fall ska det tillgängliga området anses vara de olika tillgängliga områdenas envelopp.

5.3.1.3   Ståplats

Alla ståplatser på plattformen som har angetts av tillverkaren ska vara tillgängliga från huvudingången till förarplatsen och uppfylla följande krav:

En ståplats ska ha tillräckligt med utrymme för båda operatörens fötter, vara plant och ha halkfri yta. Beroende på maskinens konfiguration får den bestå av två separata ytor och använda maskinkomponenter. Den ska vara placerad på så vis att operatören kan behålla en stabil position medan underhåll utförs och befinna sig på samma höjdnivå med en tolerans på ± 50 mm.

Det ska finnas handtag och/eller ledstänger för att möjliggöra trepunktskontakt. Delar av maskinen kan anses uppfylla detta krav.

En ståplats anses ha tillräckligt med utrymme om ytan är minst en kvadrat med sidor på 400 mm (figur 7.13).

Alternativt kan kravet på ståplats uppfyllas genom att det finns tillräckligt med utrymme för en fot på en plan yta och ett knä på sätet.

5.3.1.4   Provningsförhållanden

Traktorn ska vara försedd med däck med den största diameter som tillverkaren angett och det minsta tvärsnittet för däck av den diametern. Däcken ska pumpas till det tryck som rekommenderas för arbete på fältet.

Bakhjulen ska ställas in på smalast möjliga spårvidd, medan framhjulen ska ställas in på en spårvidd som ligger så nära bakhjulens som möjligt. Om framhjulens spårvidd kan ställas in på två olika sätt som ligger lika långt från den smalaste bakre spårviddsinställningen, ska den bredare av dessa väljas.

5.3.2   Provningsförfarande

Syftet med provningen är att mäta den kraft som är nödvändig för att höja eller sänka skyddsbågen. Provningen ska utföras i statiskt tillstånd och skyddsbågen får inte ha någon inledande rörelse. Varje mätning av den kraft som behövs för att höja eller sänka skyddsbågen ska göras i en riktning som tangerar skyddsbågens bana och som passerar genom den geometriska mittpunkten av greppområdets tvärsnitt.

Greppområdet ska betraktas som tillgängligt när det ligger inom de tillgängliga områdena eller inom olika tillgängliga områdens envelopp (figur 7.14).

Den kraft som behövs för att höja och sänka skyddsbågen ska mätas vid olika punkter som ligger inom den tillgängliga delen av greppområdet (figur 7.15).

Den första mätningen genomförs längst ut i den tillgängliga delen av greppområdet när skyddsbågen är helt nedsänkt (punkt 1 i figur 7.15).

Den andra mätningen fastställs utifrån positionen för punkt 1 efter det att skyddsbågen har roterats till den punkt där den räta vinkeln mot skyddsbågens bana är vertikal (punkt 2 i figur 7.15).

Den tredje mätningen görs när skyddsbågen har roterats så att den är överst på den tillgängliga delen av greppområdet (punkt 3 i figur 7.15).

Om skyddsbågen inte har höjts helt under den tredje mätningen ska ytterligare en punkt mätas längst ut i den tillgängliga delen av greppområdet när skyddsbågen är helt upphöjd (punkt 4 i figur 7.15)

Om banan längst ut i den tillgängliga delen av greppområdet mellan punkt 1 och punkt 3 korsar gränsen mellan område I och område II ska det göras ytterligare en mätning vid denna punkt (figur 7.16).

Den maximala kraften vid dessa punkter får inte överstiga den godtagbara kraften för området (I, II eller III).

För att mäta kraften vid de obligatoriska punkterna kan man antingen mäta värdet direkt eller mäta det vridmoment som krävs för att höja eller sänka skyddsbågen för att beräkna kraften.

5.3.3   Villkor för godkännande

5.3.3.1   Krav gällande kraft

Den godtagbara kraften för aktivering av överrullningsskyddet beror på det tillgängliga området enligt tabell 7.2.

Tabell 7.2

Tillåtna krafter

Område

I

II

III

Godtagbar kraft (N)

100

75

50

En ökning med högst 25 % av de godtagbara krafterna är tillåten när skyddsbågen är helt nedsänkt eller helt upphöjd.

En ökning med högst 25 % av de godtagbara krafterna är tillåten om skyddsbågen hanteras framför dess bana.

En ökning med högst 50 % av de godtagbara krafterna är tillåten när skyddsbågen sänks ned.

5.3.3.2   Ytterligare krav

När skyddsbågen höjs eller sänks manuellt får det inte ge upphov till fara för operatören genom klämning, klippning eller okontrollerbara rörelser.

En klämmande punkt anses inte vara farlig för operatörens händer om säkerhetsavstånden mellan skyddsbågen och traktorns fasta delar inom greppområdet inte understiger 100 mm för hand, handled och näve och 25 mm för fingrar (ISO 13854:1996). Säkerhetsavstånden ska kontrolleras mot de hanteringssätt som föreskrivs av tillverkaren i instruktionsboken.

5.4   Manuellt låssystem

Den anordning som används för att låsa överrullningsskyddet i höjt/sänkt läge ska vara utformad så att

den kan hanteras av en stående operatör och är placerad i något av de tillgängliga områdena,

den är svår att avlägsna från överrullningsskyddet (till exempel genom användning av schackel eller lås- eller spärrstift),

det inte uppstår förvirring vid låsning (korrekt placering av stiften ska anges),

oavsiktlig borttagning eller förlust av delar undviks.

Om de anordningar som används för att låsa överrullningsskyddet i höjt/nedsänkt läge är stift, ska de kunna sättas i och tas ut obehindrat. Om man måste påföra en kraft mot skyddsbågen för att kunna göra detta ska det ske enligt kraven i punkterna 1 och 3 eller 4 (se punkt 5.3).

Alla andra typer av låsanordningar ska vara konstruerade på ett ergonomiskt sätt vad gäller form och kraft, så att i synnerhet kläm- och skärskador kan undvikas.

5.5   Preliminär provning av automatiska låssystem

Ett automatiskt låssystem som monteras på manuellt nedfällbara överrullningsskydd ska lämnas in för preliminär provning innan hållfasthetsprovningen av överrullningsskyddet genomförs.

Skyddsbågen ska flyttas från det nedre läget till det övre låsta läget och tillbaka. Dessa moment motsvarar en cykel. Det ska genomföras 500 cykler.

Detta kan ske manuellt eller med hjälp av extern energi (hydrauliska, pneumatiska eller elektriska manöverdon). I båda fallen ska kraften riktas inom ett plan som är parallellt med skyddsbågens bana och som passerar genom greppområdet, och skyddsbågens vinkelhastighet ska vara i stort sett vara konstant och mindre än 20 grader/s.

Efter 500 cykler får den kraft som påförs när skyddsbågen är i det övre läget inte överstiga den tillåtna kraften med mer än 50 % (tabell 7.2).

Skyddsbågen ska låsas upp i enlighet med instruktionsboken.

Efter 500 cykler får det inte genomföras underhåll eller justeringar av låssystemet.

Anmärkning 1: Den inledande provningen kan även genomföras på system med automatiskt nedfällbara överrullningsskydd. Provningen bör genomföras före hållfasthetsprovningen av överrullningsskyddet.

Anmärkning 2: Den inledande provningen kan utföras av tillverkaren. I så fall ska tillverkaren lämna in ett intyg till provningsenheten där det framgår att provningen har genomförts i enlighet med provningsförfarandet och att inga underhålls- eller justeringsarbeten har genomförts på låssystemet efter de 500 cyklerna. Provningsenheten ska kontrollera enhetens prestanda med en cykel från det nedre till det övre låsta läget och tillbaka.

Image

Figur 7.8 a

Från marken

Figur 7.8 b

Från plattformen

Image

Figur 7.9

Greppområde

Greppområde

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image

Figur 7.14

Exempel på tillgänglig del av ett greppområde

Tillgängliga områden

Greppområdets bana

Tillgänglig del av greppområdet

Image

Figur 7.15

Punkter där nödvändig kraft ska kontrolleras

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Image

Figur 7.16

Ytterligare punkt där nödvändig kraft ska kontrolleras

Ytterligare punkt

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

(3)

I de förklarande noterna till bilaga X ska not 1 ersättas med följande:

”(1)

Förutom numreringen i avsnitten B2 och B3 som har anpassats till hela bilagan, är texten och numreringen för kraven i punkt B identiska med texten och numreringen i OECD-standardkoden för officiell provning av baktill monterade överrullningsskydd på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, OECD-standardkod 7, utgåva 2017, februari 2017.”

BILAGA IV

Bilaga XI till delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)

Punkt C ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3.1.3 ska ersättas med följande:

”3.1.3

Ett skydd får utformas endast för att skydda föraren mot nedfallande föremål. På skyddet får ett mer eller mindre tillfälligt väderskydd för föraren monteras. Vid varmt väder kommer föraren i normala fall att avlägsna väderskyddet. Det finns dock skydd där beklädnaden är permanent, och ventilationen vid varmt väder sker genom fönster eller flikar. Eftersom beklädnaden kan bidra till skyddets hållfasthet och eftersom den, om den går att ta bort, kan saknas då en olycka sker, ska alla delar som kan tas bort av föraren avlägsnas vid provningen. Dörrar och fönster som kan öppnas ska tas bort eller fästas i öppet läge för provningen, så att de inte bidrar till skyddets hållfasthet.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 3.1.3.1:

”3.1.3.1

Om det i den vertikala projektionen av säkerhetsområdet finns en taklucka som kan öppnas kan provningen på begäran av tillverkaren, och under dennes ansvar och i enlighet med dennes anvisningar, utföras med takluckan

stängd och låst,

öppen, eller

borttagen.

Kraven i punkt 3.3 ska under alla förhållanden uppfyllas och provningsrapporten ska innehålla en beskrivning av provningsförhållandena.

I återstoden av dessa bestämmelser kommer det endast att hänvisas till provning av skyddet. Det är underförstått att detta inbegriper beklädnad som är permanent.

En beskrivning av eventuell tillfällig beklädnad ska ingå i specifikationerna. Glas och annat sprött material ska avlägsnas före provningen. Traktorkomponenter och komponenter i skyddet som kan ta onödig skada under provningen och som inte påverkar skyddets hållfasthet eller mått får avlägsnas före provningen om tillverkaren önskar det. Inga reparationer eller justeringar får göras under provningen. Flera identiska prover kan tillhandahållas av tillverkaren om flera fallprovningar krävs.”

c)

Före tabell 10.2 ska följande punkt införas som punkt 3.6.2.8:

”3.6.2.8

Alternativt kan dessa krav kontrolleras genom islag på fallprovsföremålet om alla konstruktionsdelar har en temperatur på – 18 °C eller lägre.”

d)

Rubriken till figur 10.3 ska ersättas med följande:

Figur 10.3

Minsta provningskonfiguration för skydd mot nedfallande föremål

Skyddet fast förankrat i provningsbänken i normalt monteringsläge

(2)

I de förklarande noterna till bilaga XI ska not 1 ersättas med följande:

”1.

Om inget annat anges är texten för kraven och numreringen i punkt C identiska med texten och numreringen i OECD-standardkoden för officiell provning av skydd mot nedfallande föremål på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med band, OECD-standardkod 10, utgåva 2017, februari 2017.”

BILAGA V

Bilaga XIV till delegerad förordning (EU) nr 1322/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)

Tillägg 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I tabellen ska raderna för PS nr 1 och 2 ersättas med följande:

”PS nr

a

10 – 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215”

 

b)

I tabellen ska raderna för PS nr 699 och 700 ersättas med följande:

”PS nr

a

10 – 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0”

(2)

Tillägg 4a ska ändras på följande sätt:

a)

I tabellen ska raderna för PS nr 1 och 2 ersättas med följande:

”PS nr

a

10 – 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089”

 

b)

I tabellen ska raden för PS nr 699 ersättas med följande:

”PS nr

a

10 – 4 m

t

s

699

0 062”

 


6.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/831

av den 5 juni 2018

om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (1), särskilt artiklarna 5.1 a, d, e, h och i, 11.3 och 12.6, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 (2) fastställs en unionsförteckning över godkända ämnen som får användas i material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

(2)

Sedan den senaste ändringen av förordning (EU) nr 10/2011 har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) offentliggjort ytterligare vetenskapliga yttranden om särskilda ämnen som får användas i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel samt om den tillåtna användningen av redan godkända ämnen. Förordning (EU) nr 10/2011 bör ändras för att säkerställa att den återspeglar myndighetens senaste rön.

(3)

Myndigheten har antagit yttranden om nya utvärderingar av perkloratkontaminering i livsmedel och om människors exponering för perklorat via kosten (3) (4). Ämnet perklorsyra, salter (perklorat) (FCM-ämnesnr 822) tas upp som tillsats eller polymerisationshjälpmedel i tabell 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011. Ett gränsvärde för specifik migration på 0,05 mg/kg gäller för detta ämne på grundval av det konventionella antagandet av exponering via kosten från material avsedda att komma i kontakt med livsmedel att en person med en kroppsvikt på 60 kg konsumerar 1 kg livsmedel per dag. I de nya utvärderingarna av perklorat fastställde myndigheten ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 0,3 μg/kg kroppsvikt och dag och noterade att unga befolkningsgruppers korttidsexponering och långtidsexponering för perklorat från alla livsmedelskällor överskred TDI, medan den vuxna befolkningens korttidsexponering och långtidsexponering låg på TDI-nivån. För att ta hänsyn till detta bör gränsvärdet för specifik migration beräknas på grundval av TDI och en konventionell fördelningsfaktor på 10 % av TDI från material avsedda att komma i kontakt med livsmedel tillämpas. Gränsvärdet för specifik migration på 0,05 mg/kg för perklorat bör därför sänkas till 0,002 mg/kg för att säkerställa att migration av perklorat från material av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel inte utgör någon fara för människors hälsa.

(4)

Myndigheten har antagit ett positivt vetenskapligt yttrande (5) om användningen av ämnet fosforsyra, blandade 2,4-bis(1,1-dimetylpropyl)fenyl- och 4-(1,1-dimetylpropyl)fenyl triestrar (FCM-ämnesnr 974 och CAS-nr 939402-02-5). Detta ämne är godkänt med ett gränsvärde för migration på 5 mg/kg livsmedel. På grundval av nya vetenskapliga belägg konstaterade myndigheten att ämnet inte utgör någon säkerhetsrisk för konsumenten om dess gränsvärde för specifik migration höjs från 5 till 10 mg/kg livsmedel om övriga gällande begränsningar fortfarande iakttas. Ämnets gränsvärde för migration bör därför höjas från 5 till 10 mg/kg, under förutsättning att övriga begränsningar bibehålls.

(5)

Myndigheten har antagit ett positivt vetenskapligt yttrande (6) om användningen av ämnet 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboxylsyra, dimetylester (FCM-ämnesnr 1066 och CAS-nr 23985-75-3). Myndigheten konstaterade att ämnet inte utgör någon säkerhetsrisk för konsumenten om det används som sammonomer vid tillverkning av ett polyesterskikt avsett att användas som inre skikt i ett flerskiktsmaterial av plast avsett att komma i kontakt med livsmedel för vilka livsmedelssimulatorerna A, B, C och/eller D1 föreskrivs i tabell 2 i bilaga III till förordning (EU) nr 10/2011. Migrationen av summan av ämnet och dess dimerer (cykliska och med öppen kedja) bör inte översskrida 0,05 mg/kg livsmedel. Monomeren bör därför tas upp i unionsförteckningen över godkända ämnen med begränsningen att dessa specifikationer bör iakttas.

(6)

Myndigheten har antagit ett positivt vetenskapligt yttrande (7) om användningen av ämnet [3-(2,3-epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan (FCM-ämnesnr 1068, CAS-nr 2530-83-8). Trots att ämnet har genotoxisk potential konstaterade myndigheten att det inte utgör någon säkerhetsrisk på grund av den låga eller obefintliga exponering det medför när det används som komponent i ytbehandlingsmedel för behandling av glasfiberarmerade plaster med låg diffusivitet, t.ex. i polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), polybutentereftalat (PBTP), härdad polyester och epoxibisfenolvinylester för engångs- och flergångsbruk med långtidslagring i rumstemperatur, kortvarig upprepad kontakt vid stigande eller hög temperatur och för alla livsmedel. Eftersom vissa av ämnets reaktionsprodukter med epoxi-funktionen också kan ha genotoxisk potential, bör restsubstanser av ämnet och av varje reaktionsprodukt i behandlad glasfiber inte vara detekterbara i 10 μg/kg av ämnet och i 60 μg/kg av varje reaktionsprodukt (hydrolyserade monomerer och epoxihaltiga cykliska dimerer, trimerer och tetramerer).

(7)

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Material och produkter av plast som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 10/2011 i den tillämpliga lydelsen före ikraftträdandet av den här förordningen får släppas ut på marknaden till och med den 26 juni 2019 och får fortsätta att saluföras till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 15(2017):10, artikelnr 5043.

(4)  EFSA Journal, vol. 12(2014):10, artikelnr 3869.

(5)  EFSA Journal, vol. 15(2017):5, artikelnr 4841.

(6)  EFSA Journal, vol. 15(2017):5, artikelnr 4840.

(7)  EFSA Journal, vol. 15(2017):10, artikelnr 5014.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 1 ska tabell 1 ändras på följande sätt:

a)

De poster som gäller FCM-ämnesnumren 822 och 974 ska ersättas med följande:

”822

71938

 

perklorsyra, salter

ja

nej

nej

0,002

 

 

(4)”

”974

74050

939402-02-5

fosforsyra, blandade 2,4-bis(1,1-dimetylpropyl)fenyl- och 4-(1,1-dimetylpropyl)fenyl triestrar

ja

nej

ja

10

 

SML uttryckt som summan av ämnets fosfit- och fosfatformer samt 4-tert-amylfenol och 2,4-di-tert-amylfenol. Migrationen av 2,4-di-tert-amylfenol får inte överstiga 1 mg/kg livsmedel.”

 

b)

Följande poster ska läggas till i nummerordning efter FCM-ämnesnummer:

”1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboxylsyra, dimetylester

nej

ja

nej

0,05

 

Får endast användas som sammonomer vid tillverkning av ett polyesterskikt som inte kommer i kontakt med livsmedel i ett flerskiktsmaterial av plast som endast får användas i kontakt med livsmedel för vilka livsmedelssimulatorerna A, B, C och/eller D1 föreskrivs i tabell 2 i bilaga III. Gränsvärdet för specifik migration i kolumn 8 avser summan av ämnet och dess dimerer (cykliska och med öppen kedja).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epoxipropoxi)propyl]trimetoxisilan

ja

nej

nej

 

 

Får endast användas som komponent i ytbehandlingsmedel för behandling av glasfiber som ska bäddas in i glassfiberarmerad plast med låg diffusivitet (polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), polybutentereftalat (PBT), härdad polyester och epoxibisfenolvinylester) i kontakt med alla livsmedel.

I behandlad glasfiber får restsubstanser av ämnet inte vara detekterbara i 0,01 mg/kg av ämnet och i 0,06 mg/kg av varje reaktionsprodukt (hydrolyserade monomerer och epoxihaltiga cykliska dimerer, trimerer och tetramerer).”

 


6.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/832

av den 5 juni 2018

om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 18.4, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för difenokonazol, flubendiamid, fluopikolid och fosetyl i del A i bilaga III till den förordningen. Gränsvärden har fastställts för propargit i bilaga V till den förordningen.

(2)

Den 11 juli 2015 antog Codex Alimentarius-kommissionen gränsvärden (nedan kallade CXL-värden) för fenamidon (2).

(3)

Enligt artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3) ska internationella standarder, om sådana finns eller om de kan väntas inom kort, beaktas vid utformandet eller anpassningen av livsmedelslagstiftning, utom i de fall när sådana standarder eller väsentliga delar av dem skulle utgöra ett ineffektivt eller olämpligt sätt att uppnå de legitima målen med livsmedelslagstiftningen, när det är vetenskapligt befogat att inte beakta dem eller när tillämpningen av dem skulle leda till en annan skyddsnivå än den som konstaterats vara lämplig i unionen. Dessutom ska unionen, i enlighet med artikel 13 e i den förordningen, främja överensstämmelse mellan internationella tekniska standarder och livsmedelslagstiftningen samtidigt som det garanteras att den höga skyddsnivå som antagits i unionen inte sänks.

(4)

Unionen framförde en reservation till Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester vad gäller de föreslagna CXL-värdena för följande kombinationer av bekämpningsmedel och produkt: fenamidon (blommande kål, fruktgrönsaker andra än gurkväxter).

(5)

CXL-värdena för fenamidon, med undantag av de som avses i skäl 4, bör därför tas upp som gränsvärden i förordning (EG) nr 396/2005, utom när CXL-värdena gäller produkter som inte anges i bilaga I till den förordningen eller när de fastställs på en lägre nivå än de nuvarande gränsvärdena. Dessa CXL-värden är säkra för konsumenterna i unionen (4).

(6)

I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet cymoxanil på bönor utan balja lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(7)

När det gäller deltametrin har en sådan ansökan lämnats in för grönkål. När det gäller difenokonazol har en sådan ansökan lämnats in för övrig blommande kål, brysselkål, escarole/escarolesallat, rucola/rucolasallat/senapskål, spenat och liknande blad, endivesallat och rabarber. När det gäller fluopikolid har en sådan ansökan lämnats in för mangold/betblad. När det gäller folpet har en sådan ansökan lämnats in för äpplen och päron. När det gäller fosetyl har en sådan ansökan lämnats in för kärnfrukter, persikor och potatis. När det gäller mandestrobin har en sådan ansökan lämnats in för aprikoser, körsbär, persikor och plommon. När det gäller metazaklor har en sådan ansökan lämnats in för salladskål/kinakål. När det gäller propamokarb har en sådan ansökan lämnats in för mangold/betblad. När det gäller pyrimetanil har en sådan ansökan lämnats in för gurkväxter med ätligt skal. När det gäller sulfoxaflor har en sådan ansökan lämnats in för blad från vinranka och kronärtskockor. När det gäller trifloxystrobin har en sådan ansökan lämnats in för andra små frukter och bär, sallat och sallatväxter, portlaker, bönor utan balja, ärter och torkade baljväxter.

(8)

En ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 för flubendiamid som i Förenta staterna används på aprikoser, persikor, plommon och sojabönor, för dinatriumfosfonat som i Förenta staterna används på trädnötter (utom kokosnötter) samt för propargit som i Brasilien används på apelsiner och i Indien på te. Sökandena hävdar att godkänd användning av ämnena på sådana grödor i respektive exportland leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden krävs för att undvika handelshinder för import av dessa grödor.

(9)

I enlighet med artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (5) underrättade Förenade kungariket den 8 augusti 2017 kommissionen om att landet hade godkänt utsläppandet på marknaden av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet cyantraniliprol för användning på björnbär och hallon, på grund av ett oväntat utbrott av Drosophila suzukii. Den 13 september 2017 underrättade Förenade kungariket, i enlighet med artikel 53, kommissionen om ett godkännande av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet cyantraniliprol för användning på purjolök, på grund av ett oväntat utbrott av Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua och Phytomyza gymnostoma. Godkännandena framstod som nödvändiga på grund av att utbrotten av dessa skadegörare utgjorde en fara som inte kunde avvärjas på något annat rimligt sätt. Förenade kungariket har underrättat de övriga medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) om godkännandena i enlighet med artikel 18.4 i förordning (EG) nr 396/2005 och lämnat in ansökningar för att fastställa tillfälliga gränsvärden för dessa grödor.

(10)

I enlighet med artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009 underrättade Grekland den 19 september 2017 kommissionen om att landet hade godkänt utsläppandet på marknaden av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet mepikvat för användning som tillväxtreglerande medel på bomull. Godkännandet framstod som nödvändigt för att undvika förluster i avkastningen. Grekland har underrättat de övriga medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten om godkännandet i enlighet med artikel 18.4 i förordning (EG) nr 396/2005 och lämnat in en ansökan för att fastställa ett tillfälligt gränsvärde för bomullsfrö.

(11)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökningarna av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(12)

Myndigheten bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (6). Myndigheten sände dessa yttranden till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(13)

Myndigheten fann i sitt motiverade yttrande när det gäller användningen av deltametrin på grönkål att riskbedömningen påverkas av atypiska osäkerhetsfaktorer. Med beaktande av hur lite grönkål bidrar till konsumenternas totala exponering via kosten bör gränsvärdet fastställas till 0,15 mg/kg.

(14)

När det gäller trifloxystrobin lämnade sökanden in de saknade uppgifterna om analysmetoder för animaliska produkter och gjorde referensstandarden för CGA321113 kommersiellt tillgänglig.

(15)

När det gäller användningen av flubendiamid på sojabönor är det nuvarande gränsvärdet fastställt till 0,25 mg/kg i exportlandet. Med beaktande av att den högsta resthalt som uppmätts vid övervakade fältförsök ligger något över det värdet bör gränsvärdet fastställas som ett avrundat värde på 0,3 mg/kg.

(16)

När det gäller användningen av cyantraniliprol på björnbär, hallon och purjolök bör gränsvärdena fastställas som tillfälliga värden och gälla till och med den 30 juni 2021.

(17)

När det gäller användningen av mepikvat på bomull bör gränsvärdet för bomullsfrö vara tillfälligt och gälla till och med den 30 juni 2021.

(18)

När det gäller alla andra ansökningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dem eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(19)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(20)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Joint FAO/WHO food standards programme, Codex Alimentarius-kommissionen, tilläggen III och IV, 38:e mötet, Genève, Schweiz, den 6–11 juli 2015.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  ”Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, EFSA Journal, vol. 12(2014):7, artikelnr 3737, 182 s.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(6)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

 

”Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries”, EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5061, 24 s.

 

”Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5124, 24 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods”, EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5066, 19 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 4683, 28 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5143, 28 s.

 

”Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5128, 31 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5135, 21 s.

 

”Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears”, EFSA Journal, vol. 15(2017):10, artikelnr 5041, 21 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5161, 36 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5148, 22 s.

 

”Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5162, 25 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5127, [20 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves”, EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5055, 22 s.

 

”Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5193, 25 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5145, 20 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes”, EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5070. 23 s.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops”, EFSA Journal, vol. 16(2018):1, artikelnr 5154, 33 s.


BILAGA

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Cyantraniliprol

Cymoxanil

Deltametrin (cis-deltametrin) (F)

Fenamidon

Folpet (summan av folpet och ftalimid, uttryckt som folpet) (R)

Mandestrobin

Mepikvat (summan av mepikvat och dess salter, uttryckt som mepikvatklorid)

Metazaklor (summan av metaboliterna 479M04, 479M08, 479M16, uttryckt som metazaklor) (R)

Propamokarb (summan av propamokarb och dess salter, uttryckt som propamokarb) (R)

Pyrimetanil (R)

Sulfoxaflor (summan av isomerer)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusfrukter

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grapefrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limefrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Trädnötter

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Paranötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Valnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Kärnfrukter

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Äpplen

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Päron

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Kvitten

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mispel

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Japansk mispel

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Övriga (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Stenfrukter

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Aprikoser

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Körsbär (söta)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Persikor

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Plommon

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druvor

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Bordsdruvor

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Björnbär

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Blåhallon

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Amerikanska blåbär

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Amerikanska tranbär

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Nypon

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azarolhagtorn

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Fläderbär

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse frukter med

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadlar

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Fikon

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Bordsoliver

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Carambola/stjärnfrukter

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolanäpplen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Övriga (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

oätligt skal, små

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Kaktusfikon

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

oätligt skal, stora

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granatäpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Brödfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durian/durio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Potatis

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Maniok/kassava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Morötter

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Rotselleri

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Pepparrot

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Jordärtskockor

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Palsternackor

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Rädisor

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Haverrot

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Kålrötter

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Rovor/majrovor

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Övriga (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Lökgrönsaker

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Vitlök

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Kepalök

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Schalottenlök

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Övriga (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprikor

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Auberginer/äggplantor

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra/gombo

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Övriga (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Slanggurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Druvgurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Zucchini/squash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Meloner

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Blommande kål

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Broccoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Huvudkål

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Bladbildande kål

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Grönkål

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Övriga (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Kålrabbi

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Sallat

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Escarole/escarolesallat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spenat

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Portlaker

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Mangold/betblad

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Övriga (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Körvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Gräslök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Timjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Lagerblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Baljväxter, färska

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bönor (med balja)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Bönor (utan balja)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Ärter (med balja)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Ärter (utan balja)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Linser

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stjälkgrönsaker

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Sparris

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardoner

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)