ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 118I

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
14 maj 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/705 av den 14 maj 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/706 av den 14 maj 2018 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 118/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/705

av den 14 maj 2018

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Med anledning av att Ryska federationen har anordnat ryska presidentval i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol anser rådet att fem personer bör läggas till på förteckningen över de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 maj 2018.

På rådets vägnar

E. ZAHARIEVA

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Följande personer ska läggas till på förteckningen över personer i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Födelsedatum: 20.5.1971

Födelseort: Krim

Adress: Simferopol, Lisnevka, 83 Kievskaya str, apt. 67

Vice ordförande i Krims valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Iванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Födelsedatum: 22.8.1979

Födelseort: Simferopol, Krim

Adress: Autonoma republiken Krim, Gresovskoe, 5-A Kryzhizhanovskogo str, apt 64

Sekreterare i Krims valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Födelsedatum: 17.7.1970

Ordförande i Krims valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde han aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Födelsedatum: 7.6.1968

Vice ordförande i Sevastopols valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde han aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Födelsedatum: 1964 (möjligen den 21 april)

Sekreterare i Sevastopols valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018”


BESLUT

14.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 118/3


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/706

av den 14 maj 2018

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 3.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp.

(2)

Med anledning av att Ryska federationen har anordnat ryska presidentval i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol anser rådet att fem personer bör läggas till på förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(3)

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2018.

På rådets vägnar

E. ZAHARIEVA

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.


BILAGA

Följande personer ska läggas till på förteckningen över personer i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Födelsedatum: 20.5.1971

Födelseort: Krim

Adress: Simferopol, Lisnevka, 83 Kievskaya str, apt. 67

Vice ordförande i Krims valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Iванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Födelsedatum: 22.8.1979

Födelseort: Simferopol, Krim

Adress: Autonoma republiken Krim, Gresovskoe, 5-A Kryzhizhanovskogo str, apt 64

Sekreterare i Krims valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Födelsedatum: 17.7.1970

Ordförande i Krims valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde han aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Födelsedatum: 7.6.1968

Vice ordförande i Sevastopols valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde han aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Födelsedatum: 1964 (möjligen den 21 april)

Sekreterare i Sevastopols valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018”