ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 110

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
30 april 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 av den 12 april 2018 om villkoren för införsel till unionen av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/660 av den 26 april 2018 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

122

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/661 av den 26 april 2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/750 om harmonisering av frekvensbandet 1452–1492 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen vad gäller dess utvidgning i de harmoniserade frekvensbanden 1427–1452 MHz och 1492–1517 MHz [delgivet med nr C(2018) 2286]  ( 1 )

127

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/662 av den 27 april 2018 om utseende av Europeiska unionens referenslaboratorium för aviär influensa och Newcastlesjuka och om ändring av bilaga VII till rådets direktiv 2005/94/EG [delgivet med nr C(2018) 2459]  ( 1 )

134

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/663 av den 27 april 2018 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Ungern [delgivet med nr C(2018) 2690]  ( 1 )

136

 

*

Beslut (EU) 2018/664 från den gemensamma resolutionsnämndens plenarsession av den 23 mars 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten och avslutningen av räkenskaperna för den gemensamma resolutionsnämnden för räkenskapsåret 2015 (SRB/PS/2017/02)

139

 

*

Beslut (EU) 2018/665 från den gemensamma resolutionsnämndens plenarsession av den 15 mars 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten och avslutningen av räkenskaperna för den gemensamma resolutionsnämnden för räkenskapsåret 2016 (SRB/PS/2018/02)

140

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/659

av den 12 april 2018

om villkoren för införsel till unionen av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artiklarna 3.2 och 9.1 c,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A I till direktiv 90/425/EEG (2), särskilt artikel 17.3,

med beaktande av rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (3), särskilt artiklarna 2 i, 12.1, 12.4, 12.5, 13.2, 15, 16, 17 och 19, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2009/156/EG fastställs de djurhälsokrav som gäller vid import av hästdjur till unionen. Enligt direktivet får hästdjur importeras till unionen endast om de kommer från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som upptagits i en förteckning över tredjeländer som upprättats enligt det direktivet och om de åtföljs av ett hälsointyg enligt en förlaga vars utformning också bestämts enligt det direktivet. Hälsointyget ska attestera att hästdjuren uppfyller de hälsovillkor som fastställs i motsvarande hälsointyg i enlighet med det direktivet.

(2)

Förteckningen över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur och regionaliseringen av vissa av dessa tredjeländer bör fastställas utifrån djurhälsostatusen i dessa tredjeländer och grunda sig på den förteckning över tredjeländer och delar av territoriet i tredjeländer som fastställs i kommissionens beslut 2004/211/EG (4).

(3)

I enlighet med artikel 12.2 a i direktiv 2009/156/EG bör djurhälsokraven i denna förordning baseras på en riskbedömning. Principen att gruppera länder i hälsozoner i enlighet med artikel 12.4 i direktiv 2009/156/EG utifrån gemensamma risker har visat sig vara effektiv. Eftersom ordet ”zoner” antyder viss geografisk närhet och vissa risker av samma slag kan förkomma i områden som ligger långt ifrån varandra bör länderna dock indelas i särskilda ”sanitära grupper”.

(4)

I direktiv 92/65/EEG fastställs de djurhälsokrav som gäller vid import av sperma, ägg och embryon från hästdjur till unionen. Enligt direktivet får varor importeras till unionen endast om de kommer från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som upptagits på en förteckning över tredjeländer som upprättats enligt det direktivet och om de åtföljs av ett hälsointyg enligt en förlaga vars utformning bestämts enligt det direktivet. Hälsointyget ska attestera att varorna kommer från godkända semin- och spermastationer eller samlings- och produktionsgrupper som ger garantier som åtminstone är likvärdiga med dem som fastställs i bilaga D I till det direktivet.

(5)

Genom direktiv 92/65/EEG, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2008/73/EG (5), infördes ett förenklat förfarande för att fastställa förteckningen över semin- och spermastationer samt embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper i tredjeländer som godkänts för import av varorna till unionen. Förteckningarna finns tillgängliga på kommissionens webbplats (6).

(6)

I bilaga D till direktiv 92/65/EEG fastställs vissa krav för sperma, ägg och embryon av hästdjur, regler för godkännande, tillsyn och drift av semin- och spermastationer och embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt närmare villkor för donatordjurens hälsostatus. Följaktligen bör det fastställas förlagor till hälsointyg för import av sperma, ägg och embryon från hästdjur till unionen.

(7)

Det bör därutöver fastställas bestämmelser om import till unionen av befintliga lager av varor som uppfyller bestämmelserna i direktiv 92/65/EEG och som fastställdes innan ändringarna genom kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 (7) trädde i kraft. Det bör således fastställas separata förlagor till hälsointyg för import av sändningar av sperma, ägg och embryon från hästdjur som samlades eller producerades, bearbetades och lagrades i enlighet med bilaga D till direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

(8)

Möjligheten att lagra sådana varor under lång tid gör det för närvarande omöjligt att fastställa ett datum för när de befintliga lagren är tömda. Det är därför inte möjligt att fastställa ett datum för när dessa förlagor till hälsointyg för befintliga lager slutar användas.

(9)

För att garantera varornas fulla spårbarhet bör det i denna förordning fastställas förlagor till hälsointyg för import till unionen av sperma från hästdjur som samlats i godkända seminstationer och sänts från en godkänd spermastation oberoende av om spermastationen utgör en del av en seminstation som godkänts under ett annat godkännandenummer.

(10)

Vidare bör sändningar av varor som importeras till unionen från Schweiz åtföljas av hälsointyg som utformats i enlighet med de förlagor som används vid handeln inom unionen med sperma, ägg och embryon från hästdjur och som fastställs i kommissionens beslut 2010/470/EU (8), med de anpassningar som anges i tillägg 2 kapitel IX B punkterna 8 och 9 i bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, som godkänts genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom (9).

(11)

Sperma, ägg och embryon från hästdjur som avsänds från Kanada till unionen får åtföljas av hälsointyg som fastställts i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sanitära åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter (10), såsom det godkänts genom rådets beslut 1999/201/EG (11).

(12)

Sperma, ägg och embryon från hästdjur som avsänds från Nya Zeeland till unionen får åtföljas av hälsointyg som fastställts i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter (12), såsom det godkänts genom rådets beslut 97/132/EG (13).

(13)

I syfte att förenkla unionens lagstiftning är det lämpligt att i en enda förordning samla de djurhälso- och intygskrav som är tillämpliga för införsel till unionen av sändningar av hästdjur och av sperma, ägg och embryon av hästdjur, inbegripet förteckningen över tredjeländer och delar av territoriet i tredjeländer från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel av sådana sändningar till unionen.

(14)

För att bevara hästdjurens intygade hälsostatus under förflyttningen från det exporterande tredjelandet till unionen måste djurhälsokrav för transport av hästdjur fastställas.

(15)

Det bör fastställas bestämmelser för kvaliteten på hälsokontroller och registrering av vaccineringar. Det bör även fastställas bestämmelser för bekräftelse av testresultaten genom Europeiska unionens referenslaboratorium för andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest, som utsetts i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 180/2008 (14), om resultaten från den riskbaserade provtagningen av hästdjur i enlighet med kommissionens beslut 97/794/EG (15) skiljer sig från de resultat som intygas av det avsändande tredjelandet.

(16)

De tester som används för diagnos av ekvin virusarterit och de kategorier hästdjur av hankön som testkraven för ekvin virusarterit gäller för bör fastställas på grundval av vetenskapliga veterinärmedicinska kommitténs rekommendationer (16), som återfinns i kommissionens beslut 95/329/EG (17), och de senaste rekommendationerna i kapitel 12.9 i 2016 års upplaga av OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Terrestrial Animal Health Code  (18).

(17)

Det bör fastställas en särskild förlaga till hälsointyg för transitering genom unionen av levande hästdjur från ett tredjeland, eller en del av territoriet i ett tredjeland, till ett annat tredjeland eller till en annan del av territoriet i samma tredjeland.

(18)

För de kontroller som krävs för att säkerställa ett enhetligt genomförande i medlemsstaterna av bestämmelserna om tillfällig införsel av registrerade hästar, återinförsel av registrerade hästar efter tillfällig export, transitering av hästdjur och omvandling av tillfällig införsel av registrerade hästar till permanent införsel bör det fastställas särskilda kompletterande bestämmelser om användningen av det integrerade veterinärdatasystemet Traces, som föreskrivs i kommissionens beslut 2003/24/EG (19) och 2004/292/EG (20), från den veterinära gränskontrollstation för införsel som godkänts i enlighet med kommissionens beslut 2009/821/EG (21) fram till utförselstället från unionen.

(19)

I strävan att förenkla unionens lagstiftning och göra den enhetlig bör formatet på förlagorna till hälsointyg för införsel till unionen av hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur baseras på de standardförlagor till veterinärintyg som fastställs i bilaga I till kommissionens beslut 2007/240/EG (22).

(20)

Det bör införas bestämmelser för att i enlighet med artikel 19 c i direktiv 2009/156/EG fastställa villkoren för omvandling av tillfällig införsel till permanent införsel, inbegripet bestämmelser om nödvändiga uppgifter i Traces och utbyte av den gemensamma veterinärhandling vid införsel (CVED) som fastställs i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 (23).

(21)

Särskilda djurhälsovillkor bör fastställas för återinförsel av registrerade hästar efter tillfällig export till tredjeländer för deltagande i kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang, och de motsvarande förlagorna till hälsointyg bör fastställas i en bilaga till denna förordning.

(22)

I kommissionens beslut 93/444/EEG (24) definieras utförselställe och där krävs bland annat att djur som är avsedda för export till ett tredjeland på vägen till utförselstället åtföljs av ett hälsointyg som är tillämpligt åtminstone på handeln med djur av den berörda arten för slakt. Enligt beslutet ska den behöriga myndigheten på avsändningsorten även anmäla den planerade förflyttningen till utförselstället. Det måste klargöras att ”utförselstället” i syfte att kunna garantera spårbarhet bör vara en gränskontrollstation och att det hälsointyg som avses i artikel 2.1 i beslut 93/444/EEG bör vara det hälsointyg som fastställs i bilaga III till direktiv 2009/156/EG även i fråga om registrerade hästar avsedda för tillfällig export.

(23)

Av rättssäkerhetsskäl bör kommissionens beslut 92/260/EEG (25), 93/195/EEG (26), 93/196/EEG (27), 93/197/EEG (28), 94/699/EG (29), 95/329/EG, 2003/13/EG (30), 2004/177/EG (31), 2004/211/EG, 2010/57/EU (32) och 2010/471/EU (33) upphävas.

(24)

För att de ekonomiska aktörerna ska kunna anpassa sig till de nya bestämmelserna i denna förordning bör det medges en övergångsperiod under vilken medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av hästdjur och av sperma, ägg och embryon av hästdjur som uppfyller villkoren i förlagorna till de hälsointyg som gällde innan denna förordning börjar tillämpas.

(25)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs förteckningen över tredjeländer och delar av territoriet i tredjeländer från vilka införsel till unionen av sändningar av hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten.

I förordningen fastställs även de krav för djurhälso- och veterinärintyg som är tillämpliga för dessa sändningar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

regionalisering:

officiellt erkännande av en del av territoriet i ett tredjeland med en exakt geografisk avgränsning, med en subpopulation hästdjur med en bestämd hälsostatus avseende en eller flera specifika sjukdomar som omfattas av lämpliga åtgärder för övervakning, sjukdomsbekämpning och biosäkerhet.

b)

identitetshandling:

varje handling som kan användas för att styrka ett hästdjurs identitet och som omfattar åtminstone följande:

i)

En beskrivning av djuret och ett detaljerat konturdiagram som återger dess märken.

ii)

En hänvisning till de särskilda märken, kännetecken eller identifikatorer som etablerar en entydig koppling mellan djuret och handlingen.

iii)

Uppgifterna i punkterna 1, 2, 3 och 6–10 i del A och i punkterna 12–18 i del B i avsnitt 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 (34).

c)

registrerad häst:

djur av arten Equus caballus som registrerats enligt rådets direktiv 90/427/EEG (35) och som identifierats genom en identitetshandling som utfärdats av

i)

avelsmyndigheten eller någon annan behörig myndighet i det land som djuret härrör från och som för stambok eller register över den ifrågavarande rasen, eller

ii)

en internationell sammanslutning eller organisation som har överinseendet över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning.

d)

införsel:

förflyttning av hästdjur eller av sperma, ägg eller embryon från hästdjur till ett av de områden som förtecknas i bilaga I till rådets direktiv 97/78/EG (36).

e)

typ av införsel:

tillfällig införsel, återinförsel efter tillfällig export, import respektive transitering.

f)

tillfällig införsel:

status hos en registrerad häst som härrör från ett tredjeland och som förflyttas till unionens territorium för en period på högst 90 dagar.

g)

tillfällig export:

förflyttning av en registrerad häst från unionen för en period på högst 90 dagar.

h)

återinförsel:

förflyttning av en registrerad häst från ett tredjeland till unionen efter tillfällig export från unionen.

i)

import:

förflyttning av en sändning av hästdjur eller av sperma, ägg eller embryon från hästdjur till unionen på obestämd tid.

j)

transitering:

förflyttning av en sändning av hästdjur genom unionens territorium på vägar, järnväg eller vattenvägar från ett tredjeland till ett annat, eller från en del av territoriet i ett tredjeland till en annan del av territoriet i samma tredjeland.

k)

gränskontrollstation:

kontrollstation enligt definitionen i artikel 2.2 f i direktiv 91/496/EEG och artikel 2.2 g i direktiv 97/78/EG som godkänts för den berörda varan i enlighet med beslut 2009/821/EG.

l)

kategori av hästdjur:

registrerade hästdjur, hästdjur för slakt respektive hästdjur för avel och produktion såsom de definieras i artikel 2 i direktiv 2009/156/EG och registrerade hästar.

m)

ägg:

de haploida stadierna av ootidogenesen, inklusive sekundära oocyter och ägg.

n)

aktör:

fysisk eller juridisk person som omfattas av en eller flera av bestämmelserna i denna förordning och som ansvarar för hästdjur eller avelsmaterial från hästdjur.

o)

isolering:

separation av hästdjur från andra djur under en bestämd period för att förhindra överföring av specifika patogener genom direkt eller indirekt kontakt, medan hästdjuren observeras och, i förekommande fall, testas och behandlas under veterinärmyndighetens tillsyn.

p)

karantän:

isolering av hästdjur på anläggningar som drivs i enlighet med särskilda regler för biosäkerhet under veterinärmyndighetens kontroll.

q)

vektorskyddad karantän:

karantän för hästdjur där följande gäller:

i)

Karantänen genomförs på särskilda anläggningar

som skyddas mot införandet av relevanta vektorer, och

som ingår i ett system för vektorövervakning inom anläggningen och omfattas av åtgärder för begränsning av förekomsten av relevanta vektorer runt anläggningen.

ii)

De djur som hålls i karantän kan motioneras under officiell tillsyn under den tid på dagen då antalet vektorer är låg, förutsatt att insekticider och avskräckande medel mot insekter används och att djuren täcks där så är möjligt.

r)

vektorsäker karantän:

karantän för hästdjur i en förseglad byggnad där följande gäller:

Byggnaden är försedd med övertrycksventilation och luftintag med filter.

Byggnaden är endast tillgänglig via en sluss (37).

Det finns ett system för övervakning av vektorer inne i byggnaden.

Standardrutiner, inklusive beskrivningar av reserv- och larmsystem, tillämpas för driften av karantänen och för transport av hästdjur till lastningsorten.

s)

Traces:

det integrerade veterinärdatasystem som fastställs i besluten 2003/24/EG och 2004/292/EG.

AVSNITT 2

Förteckning över tredjeländer och delar därav för införsel till unionen av hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur

Artikel 3

Förteckning över tredjeländer och delar av territoriet i tredjeländer från vilka införsel av hästdjur till unionen är tillåten

1.   Medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av sändningar av hästdjur från de tredjeländer eller, där unionen tillämpar regionalisering, de delar av territoriet i tredjeländer som förtecknas i kolumnerna 2 och 4 i tabellen i bilaga I i enlighet med anvisningarna i den bilagan enligt följande:

a)

Tillfällig införsel av registrerade hästar enligt kolumn 6 i tabellen i bilaga I som åtföljs av ett individuellt hälsointyg som utformats i enlighet med förlagan till hälsointyg i del 1 avsnitt A i bilaga II.

b)

Transitering av hästdjur enligt kolumn 15 i tabellen i bilaga I som åtföljs av ett individuellt hälsointyg som utformats i enlighet med förlagan till hälsointyg i del 1 avsnitt B i bilaga II.

c)

Återinförsel av registrerade hästar för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang efter tillfällig export enligt kolumn 7 i tabellen i bilaga I som åtföljs av ett individuellt hälsointyg som utformats i enlighet med den lämpliga förlagan till hälsointyg i del 2 avsnitt A eller B i bilaga II.

d)

Import av registrerade hästar enligt kolumn 8 i tabellen i bilaga I som åtföljs av ett individuellt hälsointyg som utformats i enlighet med förlagan till hälsointyg i del 3 avsnitt A i bilaga II.

e)

Import av en sändning hästdjur för slakt enligt kolumn 9 i tabellen i bilaga I som åtföljs av ett hälsointyg som utformats i enlighet med förlagan till hälsointyg i del 3 avsnitt B i bilaga II.

f)

Import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och produktion enligt kolumn 10 i tabellen i bilaga I som åtföljs av ett individuellt hälsointyg som utformats i enlighet med förlagan till hälsointyg i del 3 avsnitt A i bilaga II.

2.   Den behöriga myndigheten i det avsändande tredjelandet ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla de särskilda villkor eller de tidsmässiga begränsningar som anges för det landet i kolumn 16 i tabellen i bilaga I.

Artikel 4

Tredjeländer och delar av territoriet i tredjeländer från vilka införsel av sperma från hästdjur till unionen är tillåten

Medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av sändningar av sperma från hästdjur från de tredjeländer eller, om unionen tillämpar regionalisering, de delar av territoriet i tredjeländer som förtecknas i kolumnerna 2 och 4 i tabellen i bilaga I enligt kolumnerna 11, 12 och 13 i den tabellen, under förutsättning att sändningen uppfyller följande villkor:

a)

Sändningen avsänds från en semin- eller spermastation som upptagits i en förteckning i enlighet med artikel 17.3 b i direktiv 92/65/EEG.

b)

Sändningen åtföljs av ett hälsointyg som utformats i enlighet med den lämpliga förlagan till hälsointyg i del 1 i bilaga III.

Artikel 5

Tredjeländer och delar av territoriet i tredjeländer från vilka införsel av ägg och embryon från hästdjur till unionen är tillåten

Medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av sändningar av ägg och embryon från hästdjur från de tredjeländer eller, om unionen tillämpar regionalisering, de delar av territoriet i tredjeländer som förtecknas i kolumnerna 2 och 4 i tabellen i bilaga I enligt kolumn 14 i den tabellen, under förutsättning att sändningen uppfyller följande villkor:

a)

Sändningen avsänds från en embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som upptagits i en förteckning i enlighet med artikel 17.3 b i direktiv 92/65/EEG.

b)

Sändningen åtföljs av ett hälsointyg som utformats i enlighet med den lämpliga förlagan till hälsointyg i del 2 i bilaga III.

AVSNITT 3

Allmänna krav för införsel till unionen av sändningar av hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur

Artikel 6

Utfärdande av intyg

1.   De hälsointyg som fastställs i artiklarna 3, 4 och 5 ska utformas och utfärdas i enlighet med

a)

de tillämpliga tilläggsgarantierna eller villkoren i kolumn 16 i bilaga I,

b)

anvisningarna i del 4 i bilaga II respektive del 3 i bilaga III.

2.   Bestämmelserna i punkt 1 ska inte utesluta utfärdande av elektroniska intyg eller användning av andra överenskomna system när det har fastställts harmoniserade förfaranden på unionsnivå.

Artikel 7

Hälsointygens giltighetstid

1.   Den aktör som ansvarar för en sändning av hästdjur eller av sperma, ägg eller embryon från hästdjur avsedd för införsel till unionen ska säkerställa att sändningen uppvisas vid en godkänd gränskontrollstation, som godkänts avseende den berörda sändningen, senast 10 dagar från dagen för utfärdandet av intyget för sändningen i det avsändande tredjelandet.

2.   Vid sjötransport av hästdjur ska den period på 10 dagar som avses i punkt 1 förlängas med tiden för sjötransporten.

AVSNITT 4

Transportkrav för införsel av hästdjur till unionen

Artikel 8

Allmänna djurhälsokrav

1.   Den aktör som ansvarar för en sändning av hästdjur som är avsedd för införsel till unionen ska säkerställa att dessa hästdjur transporteras enligt följande:

a)

Hästdjuren transporteras med ett transportmedel som endast transporterar hästdjur avsedda för unionen eller som åtföljs av ett hälsointyg som krävs för transitering.

b)

Hästdjuren transporteras med ett transportmedel som endast transporterar hästdjur med samma intygade hälsostatus, såvida inget annat tillåts i de särskilda djurhälsokraven i del 1 avsnitten A och B och del 3 avsnitt A i bilaga II.

c)

Hästdjuren transporteras på väg eller järnväg eller förflyttas endast till fots i ett tredjeland eller en del av territoriet i ett tredjeland som godkänts för minst en typ av införsel av minst en kategori av hästdjur.

2.   Den aktör som ansvarar för en sändning av hästdjur som är avsedd för införsel till unionen ska säkerställa att

a)

de boxar, containrar eller containerboxar och transportmedel eller det utrymme i det transportmedel där hästdjur ska transporteras rengörs och desinficeras före lastningen av djuren med ett desinfektionsmedel som är officiellt godkänt i det avsändande landet,

b)

de transportmedel som används för väg- eller järnvägstransport har utformats och konstruerats och framförs på ett sådant sätt att varken avföring, urin eller foder kan läcka ut under den planerade transporten,

c)

åtgärder för att skydda djuren mot angrepp av insektsvektorer vidtas vid förekomst av någon av följande sjukdomar:

i)

Afrikansk hästpest eller venezuelansk hästencefalomyelit i det avsändande tredjelandet eller transiteringstredjelandet.

ii)

En eller flera av de vektorburna sjukdomar som anges i artikel 11.1, med undantag av ekvin infektiös anemi, om hästdjuret inte är immunt eller har vaccinerats mot patogenen.

När det gäller de sjukdomar som avses i led i ska skyddet mot vektorer omfatta åtgärder såsom att sätta upp nät på boxar, containrar eller containerboxar, fläktventilation i det utrymme där djuren transporteras och att hålla utrymmet stängt, utom vid lastning och lossning eller skötsel av djuren.

3.   Den aktör som ansvarar för en sändning av hästdjur som är avsedd för införsel till unionen ska säkerställa att hästdjuren under transporten endast lastas av i ett tredjeland eller en del av territoriet i ett tredjeland som godkänts för införsel av hästdjur till unionen i enlighet med bilaga I.

Artikel 9

Särskilda djurhälsokrav för lufttransport

1.   Den aktör som ansvarar för en sändning av hästdjur som är avsedd för införsel till unionen med lufttransport ska säkerställa att

a)

boxarna, containrarna eller containerboxarna och det omgivande luftrummet i det utrymme där djuren transporteras besprutas med ett lämpligt avskräckande medel mot insekter i kombination med en insekticid omedelbart efter det att dörrarna till flygplanet stängts,

b)

flygkaptenen fyller i och undertecknar den försäkran som fastställs i del 1 i bilaga V.

2.   Genom undantag från artikel 8.3 får medlemsstaterna på begäran av den aktör som ansvarar för sändningen tillåta direkt omlastning från ett flygplan till ett annat flygplan i ett land som inte förtecknas i bilaga I, under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

a)

Omlastningen sker på samma flygplats inom ett och samma tullkontors område under direkt tillsyn av en officiell veterinär eller den ansvariga tulltjänstemannen.

b)

Under omlastningen skyddas hästdjuren mot angrepp av insektsvektorer för sjukdomar som kan överföras till hästdjur.

c)

Hästdjuren kommer inte i kontakt med hästdjur med en annan hälsostatus.

d)

De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 a och b tillämpas på det flygplan som ska användas för den fortsatta resan.

e)

Efterlevnaden av villkoren i punkt 1 a och i leden a, b och c i denna punkt intygas av den officiella veterinären eller den ansvarige tulltjänstemannen i det omlastningsmanifest som upprättats i enlighet med förlagan i del 3 i bilaga V.

Artikel 10

Särskilda djurhälsokrav för sjötransport

1.   Den aktör som ansvarar för en sändning av hästdjur som är avsedd för införsel till unionen med sjötransport ska säkerställa att

a)

fartyget tar kurs för att direkt lägga till i en hamn i unionen utan att anlöpa någon hamn i ett tredjeland eller en del av territoriet i ett tredjeland som inte anges i bilaga I,

b)

boxarna, containrarna eller containerboxarna och det omgivande luftrummet i det utrymme där djuren transporteras besprutas med ett lämpligt avskräckande medel mot insekter i kombination med en insekticid omedelbart efter det att dörrarna till utrymmet stängts,

c)

fartygets kapten fyller i och undertecknar den försäkran som fastställs i del 2 i bilaga V.

2.   Genom undantag från punkt 1 a får medlemsstaterna tillåta direkt omlastning från ett fartyg till ett annat fartyg i ett land som inte förtecknas i bilaga I, under förutsättning att

a)

omlastningen sker i samma hamn inom ett och samma tullkontors område under direkt tillsyn av en officiell veterinär eller den ansvariga tulltjänstemannen,

b)

hästdjuren under omlastningen skyddas mot angrepp av insektsvektorer för sjukdomar som kan överföras till hästdjur,

c)

hästdjuren inte kommer i kontakt med hästdjur med en annan hälsostatus,

d)

efterlevnaden av villkoren i punkt 1 b och i leden a, b och c i denna punkt intygas av den officiella veterinären eller den ansvarige tulltjänstemannen i det omlastningsmanifest som upprättats i enlighet med förlagan i del 3 i bilaga V.

AVSNITT 5

Allmänna krav för testning och vaccinering av hästdjur som är avsedda för införsel till unionen och av donatorhästdjur vars sperma, ägg eller embryon är avsedda för införsel till unionen

Artikel 11

Allmänna krav för laboratorietestning för utfärdande av intyg för sändningar av hästdjur eller av sperma, ägg eller embryon från hästdjur som är avsedda för införsel till unionen

1.   Den behöriga myndigheten i det tredjeland som avsänder hästdjur eller sperma, ägg eller embryon från hästdjur som är avsedda för införsel till unionen ska säkerställa att de laboratorietester som föreskrivs i de hälsointyg som fastställs i bilagorna II och III för rots, beskällarsjuka (dourine), ekvin infektiös anemi, venezuelansk hästencefalomyelit, västlig och östlig hästencefalomyelit, japansk encefalit, West Nile-feber, vesikulär stomatit, ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) minst uppfyller de krav på sensitivitet och specificitet som fastställs för den berörda sjukdomen i respektive kapitel i avsnitt 2.5 i den senaste utgåvan av OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

2.   Den behöriga myndigheten i det tredjeland som avsänder hästdjur som är avsedda för unionen ska säkerställa att de laboratorietester som föreskrivs i de hälsointyg som fastställs i bilaga II för afrikansk hästpest genomförs i enlighet med bilaga IV till direktiv 2009/156/EG.

3.   Den behöriga myndigheten i det tredjeland som avsänder hästdjur eller sperma, ägg eller embryon från hästdjur som är avsedda för unionen ska säkerställa att

a)

de tester som avses i punkterna 1 och 2 genomförs i ett laboratorium som godkänts av den behöriga myndigheten i det avsändande tredjelandet,

b)

närmare uppgifter om provtagning och resultatet av testerna anges enligt föreskrifterna i det hälsointyg som fastställts för den berörda sändningen i bilaga II eller III på grundval av den laboratorierapport som tillhandahållits den intygande officiella veterinären.

Artikel 12

Testning vid ankomst till unionen

1.   Om ett test som genomförts i införselmedlemsstaten eller på dess vägnar på ett prov som tagits i enlighet med artikel 4 i beslut 97/794/EG inte bekräftar resultatet av ett laboratorietest som attesteras i ett hälsointyg enligt bilaga II eller III till denna förordning som åtföljer hästdjur eller sperma, ägg eller embryon från hästdjur som anländer till unionen, ska den behöriga myndigheten i den införselmedlemsstaten säkerställa att testet upprepas i det nationella referenslaboratorium som utsetts för den berörda sjukdomen i enlighet med artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (38).

2.   Om de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 inte leder till något entydigt resultat av de kontroller av efterlevanden som genomförts i enlighet med artikel 4 i beslut 97/794/EG ska den behöriga myndighet som avses i punkt 1 säkerställa att det prov som avses i punkt 1 genomgår definitiv testning enligt följande:

a)

För afrikansk hästpest, i Europeiska unionens referenslaboratorium för afrikansk hästpest som utsetts i enlighet med rådets direktiv 92/35/EEG (39).

b)

För de sjukdomar som avses i artikel 11.1, i Europeiska unionens referenslaboratorium för andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest som utsetts i enlighet med förordning (EG) nr 180/2008.

Artikel 13

Användning av vacciner och registrering av vaccinering

1.   Den behöriga myndigheten i det tredjeland som avsänder hästdjur eller sperma, ägg eller embryon från hästdjur som är avsedda för unionen ska säkerställa att den vaccinering som attesteras i något av intygen i bilaga II eller III genomförs enligt följande:

a)

Vaccinationen genomförs i enlighet med tillverkarens anvisningar eller nationell lagstiftning, beroende på vilka bestämmelser som är strängast.

b)

Vaccinationen genomförs genom användning av ett godkänt vaccin som uppfyller åtminstone kraven för säkerhet, sterilitet och effekt som fastställs för det berörda vaccinet i den senaste utgåvan av OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

2.   Om den behöriga myndigheten i ett tredjeland attesterar att ett positivt laboratorieresultat i ett serologiskt test för afrikansk hästpest är kopplat till tidigare vaccinering, ska vaccineringen dokumenteras i den identitetshandling som åtföljer hästdjuret, om en sådan identitetshandling är tillgänglig.

Artikel 14

Krav avseende ekvin virusarterit

1.   Okastrerade handjur av hästdjur som är avsedda för införsel till unionen, med undantag av dem som förtecknas i punkt 1 i bilaga IV, ska genomgå tester för ekvin virusarterit för att säkerställa att deras sperma är fri från ekvin arterit-virus.

2.   Vaccinering mot ekvin virusarterit, inklusive den testning som krävs i enlighet med punkt 1 a i bilaga IV, ska genomföras under tillsyn av den officiella veterinären.

3.   Vaccineringen mot ekvin virusarterit ska vara giltig när hästdjuret åtföljs av dokumenterad bevisning som styrker en oavbruten vaccinationscykel med en första vaccinering i enlighet med ett av vaccinationsprotokollen i punkt 1 a i bilaga IV och regelbunden omvaccinering enligt tillverkarnas rekommendationer, i alla händelser med högst 12 månaders mellanrum.

AVSNITT 6

Identifiering av hästdjur avsedda för införsel till unionen

Artikel 15

Identifiering av hästdjur avsedda för införsel till unionen

1.   De hästdjur som är avsedda för införsel till unionen ska identifieras individuellt så att det säkerställs ett entydigt samband mellan djuret och den hälsostatus som intygats.

Denna identifiering ska

a)

antingen uppfylla kraven i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2015/262, eller

b)

innehålla åtminstone de uppgifter som anges i punkterna 1, 2, 3 och 6–10 i del A och i punkterna 12–18 i del 1 avsnitt I del B i bilaga I till den förordningen.

2.   Hästdjur för slakt som ska importeras till unionen ska märkas individuellt med en elektronisk transponder eller ett öronmärke, vars nummer ska registreras i det hälsointyg som åtföljer djuren under transport.

3.   Hästdjur för slakt som ska importeras till unionen ska på vänster framhov vara märkta med ett tydligt och outplånligt, brännmärkt ”S” som är minst lika stort som halva hovväggens längd, i följande fall:

a)

Om de märks individuellt, genom undantag från punkt 2, med en alternativ metod som anges i hälsointyget, och i sådana fall ska djuren avsändas till bestämmelseslakteriet i enlighet med artikel 21 a.

b)

Om de är avsedda att avsändas till bestämmelseslakteriet i enlighet med artikel 21 b.

AVSNITT 7

Särskilda djurhälso- och intygskrav för införsel av sändningar av hästdjur till unionen

Artikel 16

Åtgärder som den behöriga myndigheten ska vidta för att säkerställa spårbarhet av en tillfälligt införd registrerad häst

1.   Under förutsättning att efterlevnad av villkoren för införsel har fastställts ska den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för införsel

a)

behålla en kopia av det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a,

b)

via Traces informera den relevanta behöriga myndigheten eller gränskontrollstationen för utförsel, beroende på vad som är lämpligt, om införsel av en tillfälligt införd registrerad häst enligt följande:

i)

Den behöriga myndigheten på den bestämmelseort som anges i fält I.6 i den gemensamma veterinärhandling vid införsel (CVED) som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 282/2004.

ii)

Den gränskontrollstation för utförsel som ägaren till den registrerade hästen eller dennes ombud angett i den försäkran som åtföljer det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a genom att fylla i fält I.24 i CVED-handlingen.

iii)

De behöriga myndigheter som är ansvariga för de tillfälliga uppehållsorter som ägaren till den registrerade hästen eller dennes ombud angett i den försäkran som åtföljer det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a.

c)

Lämna ut minst en kopia av CVED-handlingen till den aktör som identifierats som ”aktör som ansvarar för sändningen” i fält I.7 i den CVED-handling som avses i punkt 1 b.

2.   Om en registrerad häst ska förflyttas från en medlemsstat till en annan medlemsstat under tiden för tillfällig införsel ska den behöriga myndigheten på avsändningsorten

a)

under förutsättning att djurhälsovillkoren i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/156/EG är uppfyllda, utfärda ett hälsointyg i enlighet med bilaga III till direktiv 2009/156/EG, antingen för en enskild registrerad häst eller för en sändning av registrerade hästar av samma ursprung och med samma destination, och i fält I.6 i intyget ge en hänvisning till det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a för varje tillfälligt införd registrerad häst som ingår i sändningen och en hänvisning till den CVED-handling som avses i punkt 1 b i,

b)

via Traces informera den behöriga myndigheten på bestämmelseorten om förflyttningen av en registrerad häst till den medlemsstaten och begära bekräftelse av ankomsten genom att fylla i en ytterligare del III i den CVED-handling som avses i punkt 1 b i,

c)

till den aktör som identifierats i fält I.7 i den CVED-handling som avses i punkt 1 b i lämna ut en ny utskrift av den CVED-handling som innehåller den del III som lagts till i enlighet med led b i denna punkt,

d)

ogiltigförklara eller återkalla alla utskrifter av den CVED-handling som lämnats ut till aktören i enlighet med punkt 1 c eller i enlighet med led c i denna punkt, om det förekommit någon tidigare förflyttning till en annan medlemsstat.

3.   Den behöriga myndighet på den bestämmelseort som avses i punkterna 1 b i och 2 b ska via Traces bekräfta den registrerade hästens ankomst och dokumentera de kontroller som genomförts genom att fylla i del III i CVED-handlingen.

4.   Vid utgången av tiden för den tillfälliga införseln ska den behöriga myndighet som avses i punkt 1 b i eller iii och som utfärdar intyg för den tillfälligt införda registrerade hästen till ursprungstredjelandet eller till ett annat tredjeland

a)

via Traces informera gränskontrollstationen för utförsel om utförseln av den tillfälligt införda registrerade hästen från unionen genom att fylla i en ytterligare del III i den CVED-handling som avses i punkt 1 b i,

b)

till den aktör som identifierats i fält I.7 i den CVED-handling som avses i punkt 1 b i lämna ut en ny utskrift av den CVED-handling som innehåller den del III som lagts till i enlighet med led a i denna punkt,

c)

om gränskontrollstation för utförsel är belägen i en annan medlemsstat,

i)

i överensstämmelse med beslut 93/444/EEG utfärda ett intyg i enlighet med bilaga III till direktiv 2009/156/EG, antingen för en enskild registrerad häst eller för en sändning av registrerade hästar av samma ursprung och med samma destination,

ii)

i fält I.6 i det intyg som avses i led i ge en hänvisning till det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a för varje tillfälligt införd registrerad häst som ingår i sändningen och en hänvisning till den CVED-handling som avses i punkt 1 b i.

5.   Den gränskontrollstation för utförsel som avses i punkt 4 a ska dokumentera avslutandet av den tillfälliga införseln av den registrerade hästen genom att fylla i del III i CVED-handlingen i enlighet med detta.

6.   Om den tillfälliga införseln av en registrerad häst inte har avslutats i enlighet med punkt 5 inom en period på högst 90 dagar efter dagen för utfärdande av den CVED-handling som avses i punkt 1 b i ska det automatiskt skickas en varning via Traces till gränskontrollstationen för införsel och de behöriga myndigheter som avses i denna artikel fram till dess att dessa behöriga myndigheter har fastställt den registrerade hästens status.

Artikel 17

Aktörens skyldigheter avseende tillfälligt införda registrerade hästar

1.   Den aktör som ansvarar för en registrerad häst som tillfälligt förts in till unionen och som identifierats i fält I.7 i den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i ska säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den registrerade hästen ska hela tiden under sin tillfälliga införsel åtföljas av det ursprungliga hälsointyg som avses i artikel 3.1 a och av den CVED-handling som utfärdats av gränskontrollstationen för införsel till unionen.

b)

Den registrerade hästen ska vistas i respektive medlemsstat och på den anläggning som anges i den försäkran som åtföljer det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a.

c)

Om den registrerade hästen ska förflyttas till en annan medlemsstat ska den åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med bilaga III till direktiv 2009/156/EG och den ändrade CVED-handling som lämnats ut av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 16.2.

d)

Varje tidigare utskrift av CVED-handlingen ska överlämnas till den behöriga myndigheten för ogiltigförklarande eller återkallande.

e)

Den registrerade hästen ska lämna unionen via en gränskontrollstation som anges i det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a senast 89 dagar efter den dag för införsel till unionen som anges på motsvarande CVED-handling.

2.   Den aktör som avses i punkt 1 ska förbli ansvarig för förflyttning av den registrerade hästen under tiden för den tillfälliga införseln i unionen och särskilt informera

a)

den behöriga myndighet som avses i artikel 16.1 b i och iii om varje ändring som ska göras av de förflyttningar som anges i den försäkran som åtföljer det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a,

b)

gränskontrollstationen för utförsel om det datum då den tillfälligt införda registrerade hästen ska avresa från unionen,

c)

den behöriga myndighet som avses i artikel 16.1 b i och iii och som är ansvarig för anläggningen när det gäller dödsfall eller förlust av den registrerade hästen eller eventuella nödsituationer, t.ex. hälsotillstånd som kräver veterinärtillsyn utöver de 89 dagarna för tillfällig införsel.

Artikel 18

Återinförsel efter tillfällig export av registrerade hästar som tillfälligt förts in till unionen

1.   Registrerade hästar som tillfälligt förts in till unionen får godkännas för återinförsel efter tillfällig export till ett tredjeland eller en del av territoriet i ett tredjeland som godkänts för återinförsel av registrerade hästar för deltagande i särskilda kapplöpningar, tävlingar eller kulturevenemang för vilka förlagor till hälsointyg för återinförsel till unionen fastställs i enlighet med artikel 20.3, under förutsättning att återinförseln till unionen äger rum inom en period på högst 90 dagar efter dagen för utfärdande av den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i.

2.   För att tillåta återinförsel av en sådan registrerad häst som avses i punkt 1 ska den behöriga myndighet som avses i artikel 16.1 b i och iii och som utfärdar intyget för tillfällig export

a)

vidta de åtgärder som föreskrivs i leden a och b och i tillämpliga fall led c i artikel 16.4,

b)

via Traces informera gränskontrollstationen om den planerade återinförseln genom att fylla i del III i CVED-handlingen,

c)

till den aktör som identifierats i fält I.7 i den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i lämna ut en ny utskrift av den CVED-handling som innehåller den del III som lagts till i enlighet med led b i denna punkt,

d)

ogiltigförklara eller återkalla alla utskrifter av CVED-handlingen som lämnats ut i enlighet med artikel 16.1 c eller i enlighet med artikel 16.2 c, om det förekommit någon tidigare förflyttning till en annan medlemsstat.

3.   Gränskontrollstationen för återinförsel ska

a)

behålla originalet av det hälsointyg som avses i artikel 3.1 c,

b)

via Traces lämna uppgift om återinförsel av den registrerade hästen till

i)

den behöriga myndigheten på bestämmelseorten, såsom den anges i den försäkran som åtföljer det hälsointyg som avses i artikel 16.1 a, eller som ändrats i enlighet med artikel 17.2 a,

ii)

gränskontrollstationen för utförsel, såsom den anges i den försäkran som åtföljer det hälsointyg som avses i artikel 16.1 a, eller som ändrats i enlighet med artikel 17.2 a, genom att fylla i fält I.24 i den CVED-handling som avses i led d,

c)

begära att den behöriga myndigheten på bestämmelseorten kontrollerar och, i förekommande fall, bekräftar den registrerade hästens ankomst genom att fylla i fält I.6 i den CVED-handling som avses i led d,

d)

till aktören lämna ut en utskrift av en ny CVED-handling där det i fält II.1 har fyllts i en hänvisning till antalet CVED-handlingar som lämnats ut tidigare i enlighet med artikel 16.1 c eller i enlighet med artikel 16.2 c, om det förekommit någon tidigare förflyttning till en annan medlemsstat, och där fält II.14 fyllts i inom den tidsfrist för att lämna unionen som anges i den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i,

e)

ogiltigförklara eller återkalla alla utskrifter av CVED-handlingen som lämnats ut till aktören i enlighet med artikel 16.1 c eller i enlighet med artikel 16.2 c, om det förekommit någon tidigare förflyttning till en annan medlemsstat.

4.   Efter återinförseln efter tillfällig export av en tillfälligt införd registrerad häst i enlighet med punkt 1 ska bestämmelserna i artikel 16 gälla för den tid som återstår av perioden på högst 90 dagar efter dagen för utfärdande av den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i.

Artikel 19

Omvandling av tillfällig införsel till permanent införsel och dödsfall eller förlust av en registrerad häst

1.   Om den aktör som identifierats i fält I.7 i den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i lämnar in en ansökan till den behöriga myndighet som avses i artikel 16.1 b i eller iii eller artikel 16.2 b för att omvandla den tillfälliga införseln av en registrerad häst till permanent införsel får en medlemsstat tillåta omvandlingen, under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

a)

Import av registrerade hästar är i enlighet med bilaga I tillåten från det tredjeland eller den del av territoriet i tredjelandet som berörs.

b)

Den behöriga myndighet som är ansvarig för den tillfälliga uppehållsorten har uppfyllt följande villkor:

i)

Den behöriga myndigheten har med tillfredsställande resultat genomfört de kontroller som är nödvändiga för att kontrollera efterlevnaden av test- och vaccineringskraven för import av registrerade hästar från det tredjeland eller den del av territoriet i det berörda tredjelandet som anges i del 3 i bilaga II.

ii)

Den behöriga myndigheten har säkerställt att den registrerade hästen har vistats under den officiella veterinärens tillsyn i den medlemsstaten fram till dess att tre månader förflutit från och med den dag då den fördes in i unionen såsom anges i den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i.

2.   Den behöriga myndighet som avses i punkt 1, eller en gränskontrollstation som av medlemsstaten har utsetts för detta uppdrag, ska

a)

avsluta den tillfälliga införseln i Traces genom att välja ”Omvandling till permanent införsel” i del III i den CVED-handling som lämnats ut till aktören i enlighet med artikel 16.1 c, eller, om det förekommit någon tidigare förflyttning till en annan medlemsstat, i enlighet med artikel 16.2 c eller, om det förekommit någon tidigare återinförsel efter tillfällig export, i enlighet med artikel 18.3 c,

b)

till den aktör som identifierats i fält I.7 i den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i lämna ut en ny utskrift av den CVED-handling som avses i led a eller en ny CVED-handling där ”För inre marknaden” har kryssats i i fält I.21,

c)

ogiltigförklara eller återkalla alla utskrifter av den CVED-handling som lämnats ut till aktören i enlighet med artikel 16.1 c, eller, om det förekommit någon tidigare förflyttning till en annan medlemsstat, i enlighet med artikel 16.2 c eller, om det förekommit någon tidigare återinförsel efter tillfällig export, i enlighet med artikel 18.3 c,

d)

ogiltigförklara eller återkalla originalet av det hälsointyg som avses i artikel 3.1 a.

3.   Under omvandlingsperioden ska den aktör som identifierats i fält I.7 i den CVED-handling som utfärdats i enlighet med artikel 16.1 b i eller artikel 18.3 b och som ansvarar för den registrerade hästen vidta följande åtgärder:

a)

Se till att en veterinär genomför och registrerar regelbundna besök för att kontrollera den registrerade hästen för kliniska tecken på eventuella infektionssjukdomar.

b)

Föra register över den registrerade hästens förflyttningar och över förflyttningar av hästdjur till och från den anläggning där den hålls.

c)

Slutföra de tullförfaranden som avses i artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2015/262.

d)

Lämna in en ansökan i enlighet med artikel 15.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/262 för utfärdande av en identitetshandling eller anpassning av en befintlig identitetshandling.

4.   I händelse av dödsfall eller förlust av en registrerad häst som tillfälligt förts in till unionen ska den behöriga myndigheten på platsen för dödsfallet eller förlusten, där så krävs av den berörda medlemsstaten, i nära samarbete med en gränskontrollstation

a)

avsluta den tillfälliga införseln i Traces genom att välja ”Dödsfall/Förlust” i del III i den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i eller artikel 18.3 b,

b)

ogiltigförklara eller återkalla alla utskrifter av den CVED-handling som lämnats ut till aktören i enlighet med artikel 16.1 c, eller, om det förekommit någon tidigare förflyttning till en annan medlemsstat, i enlighet med artikel 16.2 c eller, om det förekommit någon tidigare återinförsel efter tillfällig export, i enlighet med artikel 18.3 c.

Artikel 20

Särskilda djurhälsovillkor avseende återinförsel av registrerade hästar efter tillfällig export för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang

1.   Medlemsstaterna ska tillåta återinförsel av registrerade hästar, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den registrerade hästen har vistats utanför unionen i högst 30 dagar, om inget annat föreskrivs i punkt 3.

b)

Den registrerade hästen har varken vistats i eller transiterats till lands genom ett tredjeland eller en del av territoriet i ett tredjeland som inte tillhör samma sanitärgrupp som det tredjeland eller den del av territoriet i ett tredjeland där hälsointyget i enlighet med del 2 avsnitt A i bilaga II har undertecknats av den officiella veterinären.

c)

Det hälsointyg för tillfällig export som har undertecknats av den officiella veterinären i ursprungsmedlemsstaten, eller en bestyrkt kopia av intyget, visas upp på begäran av gränskontrollstationen för återinförsel till unionen.

2.   Den behöriga myndighet som utfärdar intyg för en registrerad häst för tillfällig export till ett tredjeland ska säkerställa att den registrerade hästen med tillämpning av artikel 2.1 i beslut 93/444/EEG fram till utförselstället i en annan medlemsstat åtföljs av ett hälsointyg i enlighet med bilaga III till direktiv 2009/156/EG.

3.   Återinförsel efter tillfällig export av registrerade hästar som deltar i särskilda kapplöpningar, tävlingar eller kulturevenemang för en period på mer än 30 dagar omfattas av särskilda djurhälsovillkor som fastställs i de motsvarande förlagorna till hälsointyg i del 2 avsnitt B i bilaga II med avseende på det relevanta evenemanget.

4.   Den aktör som identifierats i fält I.7 i CVED-handlingen och som ansvarar för sändningen ska säkerställa att den registrerade hästen under den tillfälliga exporten varken har vistats i eller transiterats till lands genom ett tredjeland eller en del av territoriet i ett tredjeland som inte tillhör samma sanitärgrupp som det tredjeland eller den del av territoriet i ett tredjeland där hälsointyget i enlighet med del 2 avsnitt A i bilaga II har undertecknats av den officiella veterinären.

Artikel 21

Särskilda djurhälsovillkor avseende import av hästdjur för slakt

Den aktör som identifierats i fält I.7 i den CVED-handling som avses i artikel 16.1 b i och som ansvarar för en sändning av hästdjur för slakt ska säkerställa att djuren efter de kontroller som genomförts vid gränskontrollstationen för införsel till unionen

a)

antingen utan dröjsmål förs direkt och utan att komma i kontakt med hästdjur med en annan hälsostatus till bestämmelseslakteriet där de ska slaktas inom 72 timmar efter ankomsten till slakteriet, eller

b)

passerar genom en godkänd marknad eller en uppsamlingsplats som avses i artikel 7.1 i direktiv 2009/156/EG såsom anges i det hälsointyg som avses i artikel 3.1 e i denna förordning, varifrån de efter marknaden ska föras bort enligt nationella bestämmelser som säkerställer spårbarhet direkt till ett slakteri för att så snart som möjligt slaktas, dock senast inom fem arbetsdagar efter ankomsten till unionen, utan att komma i kontakt med hästdjur med en annan hälsostatus.

AVSNITT 8

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 22

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 31 december 2018 ska medlemsstaterna tillåta införsel till unionen av sändningar av hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur som åtföljs av hälsointyg som utformats i enlighet med de förlagor till hälsointyg som gällde innan denna förordning enligt artikel 24 andra stycket ska börja tillämpas.

Artikel 23

Upphävanden

Besluten 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG, 94/699/EG, 95/329/EG, 2003/13/EG, 2004/177/EG, 2004/211/EG, 2010/57/EU och 2010/471/EU ska upphöra att gälla.

Alla hänvisningar till dessa beslut ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 24

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2018.

Artiklarna 16.1 b iii, 16.2 b, c och d, 16.3, 16.4 a och b, 16.5 och 17.1 d ska dock tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

(4)  Kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 2008/73/EG av den 15 juli 2008 om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiven 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiven 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG (EUT L 219, 14.8.2008, s. 40).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 av den 2 mars 2010 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller seminstationer och spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt villkor för donatordjur i form av hästdjur, får och getter och för hantering av sperma, ägg och embryon från dessa arter (EUT L 52, 3.3.2010, s. 14).

(8)  Kommissionens beslut 2010/470/EU av den 26 augusti 2010 om fastställande av förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sperma, ägg och embryon från hästdjur, får och getter samt med ägg och embryon från svin (EUT L 228, 31.8.2010, s. 15).

(9)  Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (EGT L 114, 30.4.2002, s. 1).

(10)  EGT L 71, 18.3.1999, s. 3.

(11)  Rådets beslut 1999/201/EG av den 14 december 1998 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sanitära åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter (EGT L 71, 18.3.1999, s. 1).

(12)  EGT L 57, 26.2.1997, s. 5.

(13)  Rådets beslut 97/132/EG av den 17 december 1996 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter (EGT L 57, 26.2.1997, s. 4).

(14)  Kommissionens förordning (EG) nr 180/2008 av den 28 februari 2008 om gemenskapens referenslaboratorium för andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest och om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 56, 29.2.2008, s. 4).

(15)  Kommissionens beslut 97/794/EG av den 12 november 1997 om vissa närmare bestämmelser för tillämpning av rådets direktiv 91/496/EEG med avseende på veterinärkontroller av levande djur som importeras till gemenskapen från tredje land (EGT L 323, 26.11.1997, s. 31).

(16)  Report of the Scientific Veterinary Committee on Equine Viral Arteritis, den 12 december 1994, VI/4994/94 – Rev. 4.

(17)  Kommissionens beslut 95/329/EG av den 25 juli 1995 om fastställande av de kategorier hästdjur av hankön som skall omfattas av det krav i fråga om virusarterit som ställs i artikel 15 b ii i rådets direktiv 90/426/EEG (EGT L 191, 12.8.1995, s. 36).

(18)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm

(19)  Kommissionens beslut 2003/24/EG av den 30 december 2002 om att utveckla ett integrerat veterinärdatasystem (EGT L 8, 14.1.2003, s. 44).

(20)  Kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG (EUT L 94, 31.3.2004, s. 63).

(21)  Kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (EUT L 296, 12.11.2009, s. 1).

(22)  Kommissionens beslut 2007/240/EG av den 16 april 2007 om nya veterinärintyg för införsel av levande djur, sperma, embryon, ägg och animaliska produkter i gemenskapen enligt besluten 79/542/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG, 95/328/EG, 96/333/EG, 96/539/EG, 96/540/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/666/EG, 2002/613/EG, 2003/56/EG, 2003/779/EG, 2003/804/EG, 2003/858/EG, 2003/863/EG, 2003/881/EG, 2004/407/EG, 2004/438/EG, 2004/595/EG, 2004/639/EG och 2006/168/EG (EUT L 104, 21.4.2007, s. 37).

(23)  Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen (EUT L 49, 19.2.2004, s. 11).

(24)  Kommissionens beslut 93/444/EEG av den 2 juli 1993 om närmare bestämmelser om handeln inom gemenskapen med vissa levande djur och produkter avsedda för export till tredje land (EGT L 208, 19.8.1993, s. 34).

(25)  Kommissionens beslut 92/260/EEG av den 10 april 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar (EGT L 130, 15.5.1992, s. 67).

(26)  Kommissionens beslut 93/195/EEG av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (EGT L 86, 6.4.1993, s. 1).

(27)  Kommissionens beslut 93/196/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och hälsointyg för import av hästdjur för slakt (EGT L 86, 6.4.1993, s. 7).

(28)  Kommissionens beslut 93/197/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (EGT L 86, 6.4.1993, s. 16).

(29)  Commission Decision 94/699/EC of 19 October 1994 providing for less frequent identity and physical checks on the temporary admission of certain equidae from Sweden, Norway and Finland and repealing Decision 93/321/EEC (EGT L 280, 29.10.1994, s. 88) (ej översatt till svenska).

(30)  Kommissionens beslut 2003/13/EG av den 10 januari 2003 om tillfällig införsel av hästar som deltar i förolympiska testtävlingarna 2003 i Grekland (EGT L 7, 11.1.2003, s. 86).

(31)  Kommissionens beslut 2004/177/EG av den 20 februari 2004 om tillfällig införsel av registrerade hästar som deltar i Olympiska spelen eller Paralympiska spelen i Grekland 2004 (EUT L 55, 24.2.2004, s. 64).

(32)  Kommissionens beslut 2010/57/EU av den 3 februari 2010 om hälsogarantier för transitering av hästdjur som transporteras genom de territorier som förtecknas i bilaga I till rådets direktiv 97/78/EG (EUT L 32, 4.2.2010, s. 9).

(33)  Kommissionens beslut 2010/471/EU av den 26 augusti 2010 om import till unionen av sperma, ägg och embryon från hästdjur vad gäller förteckningar över semin- och spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt intygskrav (EUT L 228, 31.8.2010, s. 52).

(34)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) (EUT L 59, 3.3.2015, s. 1).

(35)  Rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (EGT L 224, 18.8.1990, s. 55).

(36)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf

(38)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(39)  Rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (EGT L 157, 10.6.1992, s. 19).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER  (1) OCH DELAR AV TERRITORIET I TREDJELÄNDER  (2) FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN AV SÄNDNINGAR AV HÄSTDJUR OCH AV SPERMA, ÄGG OCH EMBRYON FRÅN HÄSTDJUR

ISO-kod

Tredjeland

Kod för delen av territoriet i tredjelandet

Beskrivning av delen av territoriet i tredjelandet

SG

TI

ÅI

Import

Import

Transitering

Särskilda villkor

RH

RH

RH

HDS

RHD + HDAP

SPERMA

Ä/E

Hästdjur

 

RH

RHD

HDAP

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

Förenade Arabemiraten

AE-0

Hela landet

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentina

AR-0

Hela landet

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australien

AU-0

Hela landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Hela landet

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahrain

BH-0

Hela landet

E

X

X

X

X

 

BM

Bermuda

BM-0

Hela landet

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolivia

BO-0

Hela landet

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brasilien

BR-0

Hela landet

 

 

BR-1

Delstaterna:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal och Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Vitryssland

BY-0

Hela landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Kanada

CA-0

Hela landet

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Schweiz (1)

CH-0

Hela landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chile

CL-0

Hela landet

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Kina

CN-0

Hela landet

 

 

CN-1

Den zon som är fri från hästdjurssjukdomar i Conghua stad i kommunen Guangzhou i Guangdong-provinsen, inklusive biosäkerhetskorridoren från och till flygplatsen i Guangzhou och Hongkong (se FAKTARUTA 1 för närmare information)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Tävlingsplatsen för Global Champions Tour vid Expo 2010, parkeringsplats nr 15, och passagen till Shanghai-Pudongs internationella flygplats i den norra delen av Pudongs nya område och den östra delen av Minhangdistriktet i Shanghaiområdet (se FAKTARUTA 1 för närmare information)

G

X

 

Endast vid intygande i enlighet med del 2 avsnitt B kapitel 1 i bilaga II

CR

Costa Rica

CR-0

Hela landet

 

 

CR-1

Huvudstadsområdet San José

D

X

 

 

CU

Kuba

CU-0

Hela landet

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Algeriet

DZ-0

Hela landet

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Egypten

EG-0

Hela landet

 

 

 

EG-1

Den zon som är fri från hästdjurssjukdomar och som upprättats vid det egyptiska försvarets veterinärsjukhus på El Nasr road, mittemot Al Ahly Club, Kairo, och motorvägsförbindelsen till Kairos internationella flygplats (se FAKTARUTA 2 för närmare information)

E

X

X

X

 

FK

Falklandsöarna

FK-0

Hela landet

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Grönland

GL-0

Hela landet

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

HK-0

Hela landet

G

X

X

X

 

X

 

IL

Israel (3)

IL-0

Hela landet

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Island (5)

IS-0

Hela landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamaica

JM-0

Hela landet

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordanien

JO-0

Hela landet

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japan

JP-0

Hela landet

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kirgizistan

KG-0

Hela landet

 

 

KG-1

Regionen Issyk-Kul

B

X

 

X

 

KR

Sydkorea

KR-0

Hela landet

G

X

X

X

 

X

 

KW

Kuwait

KW-0

Hela landet

E

X

X

X

X

 

LB

Libanon

LB-0

Hela landet

E

X

X

X

X

 

MA

Marocko

MA-0

Hela landet

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Montenegro

ME-0

Hela landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

MK-0

Hela landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Macao

MO-0

Hela landet

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malaysia

MY-0

Hela landet

 

 

MY-1

Halvön

G

X

X

X

 

X

 

MU

Mauritius

MU-0

Hela landet

E

X

X

 

MX

Mexiko

MX-0

Hela landet

C

 

 

 

 

MX-1

Storstadsområdet Mexiko City

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast vid intygande i enlighet med del 2 avsnitt B kapitel 1 i bilaga II

NO

Norge (5)

NO-1

Hela landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Nya Zeeland

NZ-0

Hela landet

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Oman

OM-0

Hela landet

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

Hela landet

 

 

PE-1

Regionen Lima

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Hela landet

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

PY-0

Hela landet

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Qatar

QA-0

Hela landet

E

X

X

X

 

X

 

RS

Serbien (6)

RS-0

Hela landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Ryssland

RU-0

Hela landet

 

 

RU-1

Länen Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm och Kurgan

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

Territorierna Stavropol och Krasnodar

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

Republikerna Karelen, Mari, Mordvinien, Tjuvasjien, Kalmuckien, Tatarstan, Dagestan, Kabardinien-Balkarien, Severnaja, Ossetien, Ingusjien och Karatjajen-Tjerkessien

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Saudiarabien

SA-0

Hela landet

 

 

SA-1

Hela landet utom SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Skydds- och övervakningszoner i provinserna Jizan, Asir och Najran enligt beskrivningen i FAKTARUTA 3

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Hela landet

G

X

X

X

 

X

 

TH

Thailand

TH-0

Hela landet

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunisien

TN-0

Hela landet

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Turkiet

TR-0

Hela landet

 

 

TR-1

Provinserna Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli och Tekirdag

E

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Hela landet

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

Förenta staterna

US-0

Hela landet

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

Hela landet

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Hela landet

 

 

ZA-1

Storstadsområdet Kapstaden (se FAKTARUTA 4 för närmare information)

F

 

Kommissionens beslut 2008/698/EG

FÖRKLARINGAR TILL BILAGA I:

Djur/produkt

Kategori/villkor

RH

Registrerade hästar enligt definitionen i artikel 2 c i denna förordning.

HDS

Hästdjur för slakt enligt definitionen i artikel 2 d i direktiv 2009/156/EG.

RHD

Registrerade hästdjur enligt definitionen i artikel 2 c i direktiv 2009/156/EG.

HDAP

Hästdjur för avel och produktion enligt definitionen i artikel 2 e i direktiv 2009/156/EG.

SPERMA

Sperma från hästdjur som samlats i enlighet med artikel 17.2 b ii i direktiv 92/65/EEG.

Ä/E

Ägg och embryon från hästdjur som samlats eller producerats i enlighet med artikel 17.2 b ii i direktiv 92/65/EEG.


Kolumner

Information/Beskrivning av varan

Hälsointyg som krävs

1–4

Beskrivning av området

Inga uppgifter

5

Sanitärgrupp

Inga uppgifter

6

Tillfällig införsel av registrerade hästar

BILAGA II Del 1 Avsnitt A

7

Återinförsel av registrerade hästar efter tillfällig export för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang

BILAGA II Del 2 Avsnitt A

BILAGA II Del 2 Avsnitt B Kapitel 1

BILAGA II Del 2 Avsnitt B Kapitel 2

8

Import av registrerade hästar

BILAGA II Del 3 Avsnitt A

9

Import av hästdjur för slakt

BILAGA II Del 3 Avsnitt B

10

Import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och produktion

BILAGA II Del 3 Avsnitt A

11

Import av sperma från registrerade hästar

BILAGA III Del 1 Avsnitt A

BILAGA III Del 1 Avsnitt B

BILAGA III Del 1 Avsnitt C

BILAGA III Del 1 Avsnitt D

12

Import av sperma från registrerade hästdjur

BILAGA III Del 1 Avsnitt A

BILAGA III Del 1 Avsnitt B

BILAGA III Del 1 Avsnitt C

BILAGA III Del 1 Avsnitt D

13

Import av sperma från hästdjur för avel och produktion

BILAGA III Del 1 Avsnitt A

BILAGA III Del 1 Avsnitt B

BILAGA III Del 1 Avsnitt C

BILAGA III Del 1 Avsnitt D

14

Import av ägg och embryon från hästdjur

BILAGA III Del 2 Avsnitt A

BILAGA III Del 2 Avsnitt B

15

Hästdjur som transiteras

BILAGA II Del 1 Avsnitt B

16

Hänvisning till särskilda villkor/tilläggsgarantier

Inga uppgifter

Rutor

X

Införsel tillåten

Införsel ej tillåten

Sanitärgrupper

Sanitärgrupp

Särskilda djurhälsogarantier som krävs för införsel av hästdjur till unionen

A

ekvin infektiös anemi, ekvin virusarterit

B

ekvin infektiös anemi, ekvin virusarterit, rots, beskällarsjuka (dourine)

C

ekvin infektiös anemi, ekvin virusarterit, östlig och västlig hästencefalomyelit, vesikulär stomatit

D

ekvin infektiös anemi, ekvin virusarterit, rots, beskällarsjuka (dourine), östlig och västlig hästencefalomyelit, venezuelansk hästencefalomyelit, vesikulär stomatit

E

ekvin infektiös anemi, ekvin virusarterit, rots, beskällarsjuka (dourine), afrikansk hästpest

F

ekvin infektiös anemi, beskällarsjuka (dourine), afrikansk hästpest

G

ekvin infektiös anemi, ekvin virusarterit, rots, beskällarsjuka (dourine), japansk encefalit

FAKTARUTA 1

CN

Kina

CN-1

Den särskilda zon som är fri från hästdjurssjukdomar i Guangdong-provinsen med följande avgränsningar:

Central zon

:

Ridområdet i Reshui by, Lingkou stadsdel i Conghua stad och det omgivande området inom en radie av fem km som kontrolleras av kontrollstationen vid huvudväg 105.

Övervakningszon

:

Alla administrativa indelningar i Conghua stad som omgärdar den centrala zonen och som omfattar ett område på 2 009  km2.

Skyddszon

:

De yttre gränserna av följande angränsande administrativa indelningar som omgärdar övervakningszonen:

Distriktet Baiyun, distriktet Luogang i Conghua stad.

Distriktet Huadu i Guangzhou stad.

Zengcheng stad.

Administrativa indelningen i distriktet Qingcheng i Qingyuan stad.

Fogang län.

Xinfeng län.

Longmen län.

Biosäkerhetskorridor

:

Från ridområdet i den centrala zonen till Guangzhou Baiyuns internationella flygplats fram till huvudväg 105, Jiebei huvudväg, flygplatsmotorvägen inklusive uteslutningszonen för hästdjur på 1 km runt Guangzhou Baiyuns internationella flygplats i Guangzhou stad.

Från ridområdet i den centrala zonen till Shenzhen Huanggang hamn vid gränsen mellan Kina och Hongkong fram till huvudväg 105, Jiebei huvudväg, norra ringen motorväg nr 2 och Guang-Shen huvudväg med uteslutningszonen för hästdjur på minst 1 km på båda sidor om den huvudvägen.

Karantän före införsel

:

Karantänstationerna i skyddszonen som de behöriga myndigheterna utformat för att förbereda hästdjur från andra delar av Kina för införsel till den zon som är fri från hästdjurssjukdomar.

CN

Kina

CN-2

Avgränsning av zonen i Shanghaiområdet:

Västra gränsen

:

Huangpu-floden från mynningen i norr till förgreningen till Dazhi-floden.

Södra gränsen

:

Från Huangpu-flodens förgrening till Dazhi-flodens mynning i öst.

Norra och östra gränsen

:

Kustlinjen.


FAKTARUTA 2

EG

Egypten

EG-1

Den zon på ca 0,1 km2 som är fri från hästdjurssjukdomar och som upprättats kring det egyptiska försvarets veterinärsjukhus på El-Nasr Road, mittemot Al Ahly Club, i Kairos östra utkanter (30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) och den 10 km långa förbindelsen på El-Nasr Road och flygplatsvägen till Kairos internationella flygplats.

a)

Avgränsning av den zon som är fri från hästdjurssjukdomar:

Från korsningen mellan El-Nasr Road och El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) längs med El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road ca 500 m norrut fram till den första korsningen med ”Passage Inside Armed Forces”, till höger och utmed passagen ca 100 m österut, till höger igen och utmed passagen 150 m söderut, till vänster och utmed passagen 300 m österut, till höger och utmed passagen 100 m söderut fram till El-Nasr Road, till höger och utmed El-Nasr Road 300 m åt sydväst fram till platsen mittemot korsningen mellan El-Nasr Road och Hassan Ma'moon Road, till höger och utmed passagen 100 m norrut, till vänster och utmed passagen i 120 m västerut, till vänster och utmed passagen 200 m söderut, till höger och utmed El-Nasr Road 100 m västerut fram till korsningen mellan El-Nasr Road och El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

b)

Avgränsning av området för karantän före export inom den zon som är fri från hästdjurssjukdomar:

Från platsen mittemot korsningen mellan El-Nasr Road och Hassan Ma'moon Road utmed passagen 100 m norrut, till höger och utmed passagen 250 m österut, till höger och utmed passagen 50 m söderut fram till El-Nasr Road, till höger och utmed El-Nasr Road 300 m åt sydväst fram till platsen mittemot korsningen mellan El-Nasr Road och Hassan Ma'moon Road.


FAKTARUTA 3

SA

Saudiarabien

SA-1

Godkända karantänstationer:

1.

Flygplatsen i Riyadh.

2.

Kung Abdulaziz kapplöpningsbana (Janadrijah).

 

 

SA-2

Avgränsning av de övervaknings- och skyddszoner som upprättats i enlighet med artikel 5.2 andra stycket leden a och b i direktiv 2009/156/EG:

1.

Jizan-provinsen

Skyddszon: Hela provinsen, utom den del som ligger norr om kontrollstationen i Ash Shuqaiq vid väg 5 och den del som ligger norr om väg 10.

Övervakningszon: Den del av provinsen som ligger norr om kontrollstationen i Ash Shuqaiq vid väg 5, som kontrolleras av vägkontrollstationen i Al Qahmah samt den del av provinsen som ligger norr om väg 10.

2.

Asir-provinsen

Skyddszon: Den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 10 från Ad Darb via Abha till Khamis Mushayt, med undantag för ridklubbarna vid flyg- och militärbaserna; den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 15 från Khamis Mushayt via Jarash, Al Utfah och Dhahran Al Janoub till gränsen mot provinsen Najran; den del av provinsen som i norr avgränsas av vägen från Al Utfah via Al Fayd till Badr Al Janoub (i Najran-provinsen).

Övervakningszon: Ridklubbarna vid flyg- och militärbaserna; den del av provinsen som ligger mellan gränsen till skyddszonen och väg 209 från Ash Shuqaiq till kontrollstationen Muhayil vid väg 211; den del av provinsen som ligger mellan kontrollstationen vid väg 10 söder om Abha, själva staden Abha samt kontrollstationen Ballasmer, 65 km från Abha vid väg 15 mot norr; den del av provinsen som ligger mellan Khamis Mushayt och den kontrollstation som är belägen 90 km från Abha vid väg 255 till Samakh och kontrollstationen i Yarah, 90 km från Abha, vid väg 10 mot Riyad; den del av provinsen som ligger söder om en tänkt linje mellan kontrollstationen i Yarah vid väg 10 och Khashm Ghurab vid väg 177 till gränsen mot Najran-provinsen.

3.

Najran-provinsen

Skyddszon: Den del av provinsen som i norr avgränsas av vägen från Al Utfah (i Asir-provinsen) via Badr Al Janoub till As Sebt och vidare från As Sebt längs med Wadi Habunah till korsningen med väg 177 mellan Najran och Riyad, och som vidare – från nämnda korsning – avgränsas av väg 177 söderut till korsningen med väg 15 från Najran till Sharourah; den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 15 mellan Najran och Sharourah och som i söder avgränsas av gränsen till Jemen.

Övervakningszon: Den del av provinsen som ligger söder om en tänkt linje mellan kontrollstationen i Yarah vid väg 10 och Khashm Ghurab vid väg 177 från provinsgränsen till vägkontrollstationen Khashm Ghurab, 80 km från Najran, och väster om väg 175 mot Sharourah.


FAKTARUTA 4

ZA

Sydafrika

ZA-1

Godkända karantänstationer:

1.

Karantänstationen i Kenilworth

Avgränsning av storstadsområdet Kapstaden (ZA-1):

Norra gränsen

:

Blaauwberg Road (M14).

Östra gränsen

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway och M5 Highway.

Södra gränsen

:

Otterey Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive till Newlands Forestry Station och över Echo Gorge vid Table Mountain till Camps Bay.

Västra gränsen

:

Kuststräckan från Camps Bay till Blaauwberg Road.


(1)  Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda intygskraven i rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom.

(2)  Där officiell regionalisering tillämpas i enlighet med artikel 13.2 a i direktiv 2009/156/EG.

(3)  I det följande avses staten Israel, med undantag för de territorier som står under israelisk förvaltning sedan juni 1967, nämligen Golanhöjderna, Gazaremsan, östra Jerusalem och övriga Västbanken.

(4)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i FN om detta har slutförts.

(5)  Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda intygskraven i artikel 17 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3).

(6)  Med undantag för Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


BILAGA II

FÖRLAGOR TILL HÄLSOINTYG OCH FÖRLAGOR TILL FÖRSÄKRAN FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN AV LEVANDE HÄSTDJUR

DEL 1

Tillfällig införsel och transitering

Avsnitt A

Förlaga till hälsointyg och förlaga till försäkran för tillfällig införsel av registrerade hästar till unionen i högst 90 dagar

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Avsnitt B

Förlaga till hälsointyg och förlaga till försäkran för transitering genom unionen av levande hästdjur från ett tredjeland eller en del av territoriet i ett tredjeland till ett annat tredjeland eller till en annan del av territoriet i samma tredjeland

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

DEL 2

Återinförsel efter tillfällig export

Avsnitt A

Förlaga till hälsointyg och förlaga till försäkran för återinförsel till unionen av registrerade hästar för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang efter tillfällig export i högst 30 dagar

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Avsnitt B

Förlagor till hälsointyg och förlagor till försäkran som gäller för återinförsel till unionen av registrerade hästar som tillfälligt exporterats för särskilda tävlingar eller kapplöpningar

Kapitel 1

Förlaga till hälsointyg och förlaga till försäkran som gäller för återinförsel till unionen av registrerade hästar för tävlingar efter tillfällig export i högst 90 dagar för deltagande i hästevenemang som organiseras i Internationella ridsportförbundets regi

(Uttagningar till Olympiska spelen, Olympiska spelen, Paralympiska spelen, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American Equestrian Games och Endurance World Cup i Förenade Arabemiraten)

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Kapitel 2

Förlaga till hälsointyg och förlaga till försäkran som gäller för återinförsel till unionen av registrerade hästar för kapplöpningar efter tillfällig export i högst 90 dagar för deltagande i särskilda kapplöpningar i Australien, Kanada, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Singapore, Förenade Arabemiraten eller Qatar

(International Group/Grade meetings, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup och Hongkong International Races)

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

DEL 3

Import

Avsnitt A

Förlaga till hälsointyg och förslag till försäkran för import till unionen av en enskild registrerad häst, ett enskilt registrerat hästdjur eller ett enskilt hästdjur för avel och produktion

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Avsnitt B

Förlaga till hälsointyg och förlaga till försäkran för import av sändningar av tama hästdjur för slakt till unionen

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

DEL 4

Anvisningar för utfärdande av intyg

Image Text av bilden

BILAGA III

FÖRLAGOR TILL HÄLSOINTYG FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN AV SPERMA, ÄGG OCH EMBRYON FRÅN HÄSTDJUR

DEL 1

Förlaga till hälsointyg för import av sperma

Avsnitt A

FÖRLAGA 1 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av sperma från hästdjur som samlats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Avsnitt B

FÖRLAGA 2 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Avsnitt C

FÖRLAGA 3 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Avsnitt D

FÖRLAGA 4 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av sperma från hästdjur som samlats in, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 eller före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från en godkänd spermastation

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

DEL 2

Förlaga till hälsointyg för import av ägg och embryon

Avsnitt A

FÖRLAGA 1 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av ägg och embryon från hästdjur som samlats eller producerats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Avsnitt B

FÖRLAGA 2 – Förlaga till hälsointyg för import av lagrade ägg och embryon från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

DEL 3

Anvisningar för utfärdande av intyg

Image Text av bilden

BILAGA IV

KATEGORIER AV HÄSTDJUR AV HANKÖN FÖR VILKA VILLKOREN AVSEENDE EKVIN VIRUSARTERIT I ARTIKEL 15 b ii I DIREKTIV 2009/156/EG SKA GÄLLA

1.

Det krav i fråga om ekvin virusarterit som ställs i artikel 15 b ii i direktiv 2009/156/EG ska gälla okastrerade hästdjur av hankön med undantag av följande:

a)

Hästdjur som vaccinerats mot ekvin virusarterit under officiell tillsyn med ett vaccin som godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med ett av följande protokoll:

i)

Hästdjuren ska vaccineras under isoleringen på minst 28 dagar efter att de har testats antingen genom ett serumneutralisationstest för ekvin virusarterit som utförts med negativt resultat vid en serumspädning på 1:4 utfört på ett blodprov som togs tidigast 7 dagar efter isoleringens början, eller genom ett virusisoleringstest som utförts med negativt resultat på en alikvot av hela sperman som samlades tidigast 7 dagar efter isoleringens början, och hållas avskilda från andra hästdjur i 21 dagar efter vaccineringen.

ii)

Hästdjuren ska vaccineras vid 180–270 dagars ålder efter att ha genomgått ett virusneutralisationstest för ekvin virusarterit som utförts med negativt resultat vid en serumspädning på 1:4 eller med stabila eller sjunkande titrar på 2 blodprover som togs med minst 14 dagars mellanrum. Hästdjuren ska hållas avskilda från andra hästdjur fram till 21 dagar efter vaccineringen.

b)

Hästdjur som är yngre än 180 dagar.

c)

Hästdjur för slakt som sänds direkt till ett slakteri.

2.

Testet ska utföras och intygas samt resultatet och vaccineringen intygas under officiell veterinärs tillsyn. Vaccineringen ska upprepas med jämna mellanrum i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Partinummer för det godkända vaccinet, närmare uppgifter om vaccineringen och omvaccineringen samt resultaten av serologiska tester eller tester för identifiering av agens ska dokumenteras, i förekommande fall i identitetshandlingen (passet), och tillhandahållas för utfärdande av intyg.

3.

Testparning enligt beskrivningen i artikel 12.9.2 punkt 4 a i OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Terrestrial Animal Health Code anses vara likvärdig med det virusisoleringstest som avses i punkt 1 a i för att påvisa frånvaro av ekvin arterit-virus i sperma.


BILAGA V

FÖRLAGOR TILL FÖRSÄKRAN

DEL 1

Flygkaptenens försäkran

Image Text av bilden

DEL 2

Fartygskaptenens försäkran

Image Text av bilden

DEL 3

Förlaga till omlastningsmanifest

Image Text av bilden

30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/122


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/660

av den 26 april 2018

om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 20.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2000/68/EG (2) togs bentazon upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som har tagits upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet bentazon enligt del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 30 juni 2018.

(4)

En ansökan om förnyat upptagande av bentazon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG lämnades in i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 (5) inom den tid som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökandena lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1141/2010. Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten sammanställde en förnyad bedömningsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 8 januari 2014.

(7)

Myndigheten skickade den förnyade bedömningsrapporten till sökandena och medlemsstaterna för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. Myndigheten gjorde även den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten.

(8)

Den 20 april 2015 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats (6) om huruvida bentazon kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kommissionen lade fram utkastet till granskningsrapport om bentazon till ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 8 oktober 2015.

(9)

Sökandena gavs möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till granskningsrapport.

(10)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller bentazon. Godkännandet av bentazon bör därför förnyas.

(11)

Flera medlemsstater har dock påvisat bentazon i grundvattnet i sina nationella program för övervakning av grundvattnet, och Efsa angav att förorening av grundvattnet vid vissa användningar inte kan uteslutas när markförhållandena är känsliga.

(12)

Mot bakgrund av resultaten av de nationella programmen för övervakning av grundvattnet, och med beaktande av behovet av att säkerställa en säkerhets- och skyddsnivå som stämmer överens med den höga skyddsnivå som eftersträvas i unionen, är det därför lämpligt att fastställa ett förnyat godkännande för bentazon för en period på sju år, något som säkerställer att en förnyad bedömning av bentazon prioriteras framför andra verksamma ämnen och därutöver tillåter att uppdaterade resultat av nationella program för övervakning av grundvattnet beaktas.

(13)

Riskbedömningen i samband med förnyelsen av godkännandet av bentazon bygger på ett begränsat antal representativa användningsområden, vilka dock inte begränsar de användningsområden för vilka växtskyddsmedel som innehåller bentazon får godkännas. Begränsningen till användning endast som herbicid bör därför strykas.

(14)

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att införa vissa villkor och restriktioner. Främst bör ytterligare bekräftande uppgifter begäras.

(15)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör ändras i enlighet med detta.

(16)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/841 (7) förlängdes godkännandeperioden för bentazon till den 30 juni 2018 så att förnyelseförfarandet hinner slutföras innan godkännandet för ämnet löper ut. Eftersom ett beslut om förnyelse har fattats redan före det datumet bör den här förordningen tillämpas från och med den 1 juni 2018.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet

Godkännandet av det verksamma ämnet bentazon förnyas enligt bilaga I.

Artikel 2

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2000/68/EG av den 23 oktober 2000 om införande av ett verksamt ämne (bentazon) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 276, 28.10.2000, s. 41).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 av den 7 december 2010 om fastställande av förfarandet för förnyat upptagande av en andra grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om fastställande av förteckningen över dessa ämnen (EUT L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  EFSA Journal, vol. 13(2015):4, artikelnr 4077, [153 s.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4077.

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/841 av den 17 maj 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, Ampelomyces quisqualis stam: AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxinil, karfentrazonetyl, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stam: J1446, imazamox, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, metoxifenozid, milbemektin, oxasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pymetrozin, S-metolaklor och trifloxistrobin (EUT L 125, 18.5.2017, s. 12).


BILAGA I

Trivialnamn, Identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Bentazon

CAS-nr 25057-89-0

Cipac-nr 366

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid

≥ 960 g/kg

1,2-dikloretan < 3 mg/kg

1 juni 2018

31 maj 2025

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bentazon, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Den tekniska specifikationen.

Skyddet av de personer som hanterar växtskyddsmedlet.

Risken för fåglar och däggdjur.

Skyddet för grundvattnet, särskilt men inte bara i skyddade områden för dricksvattenuttag, varvid de noggrant ska överväga tidpunkt för applicering, mark- och/eller klimatförhållanden.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 1 februari 2019 inkomma med bekräftande uppgifter angående test på nivå 2/3 enligt vad som för närvarande anges i OECD:s ramverk för att utreda risken för att bentazon har hormonstörande effekter.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A ska post 11 om bentazon utgå.

2.

I del B ska följande post läggas till:

Nummer

Trivialnamn, Identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”120

Bentazon

CAS-nr 25057-89-0

Cipac-nr 366

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid

≥ 960 g/kg

1,2-dikloretan < 3 mg/kg

1 juni 2018

31 maj 2025

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bentazon, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Den tekniska specifikationen.

Skyddet av de personer som hanterar växtskyddsmedlet.

Risken för fåglar och däggdjur.

Skyddet för grundvattnet, särskilt men inte bara i skyddade områden för dricksvattenuttag, varvid de noggrant ska överväga tidpunkt för applicering, mark- och/eller klimatförhållanden.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 1 februari 2019 inkomma med bekräftande uppgifter angående test på nivå 2/3 enligt vad som för närvarande anges i OECD:s ramverk för att utreda risken för att bentazon har hormonstörande effekter.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BESLUT

30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/127


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/661

av den 26 april 2018

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/750 om harmonisering av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen vad gäller dess utvidgning i de harmoniserade frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz

[delgivet med nr C(2018) 2286]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU (2) inrättas ett flerårigt program för radiospektrumpolitik där det fastställs som mål att åtminstone 1 200 MHz spektrum som är lämpligt för trådlöst bredband ska identifieras i unionen senast 2015, inklusive spektrum som redan används, på grundval av spektruminventeringen.

(2)

I sitt yttrande om strategiska utmaningar för Europa när det gäller det att möta den växande efterfrågan på spektrum för trådlöst bredband (3), daterat den 20 februari 2013, rekommenderade gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) att frekvensbandet 1 427–1 452 MHz skulle utvärderas med avseende på användning för trådlöst bredband efter 2015 som en utvidgning av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz. I sitt yttrande framhävde RSPG dessutom utmaningar som är förknippade med ett eventuellt anvisande av frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 518 MHz för trådlöst bredband, och som orsakas av etablerad användning för militära ändamål och markbundna fasta trådlösa tjänster. RSPG föreslog att frekvensbandet 1 492–1 518 MHz skulle övervägas ytterligare beroende på resultatet av 2015 års världsradiokonferens (WRC-15).

(3)

WRC-15 identifierade frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 518 MHz för världsomspännande internationell mobiltelekommunikation. I Internationella teleunionens region 1, inbegripet Europeiska unionen, är dessa frekvensband, eller delar av dem, allokerade för den mobila tjänsten utom rörlig trafik för luftfarten och för den fasta tjänsten, och för rymddriftstjänsten jord till rymd, på delad primär basis. Dessutom har vissa medlemsstater anvisat frekvensbandet 1 452–1 518 MHz för användning för PMSE (Programme Making and Special Events).

(4)

Den 15 mars 2017 gav kommissionen i enlighet med artikel 4.2 i radiospektrumbeslutet i uppdrag åt Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) att utveckla harmoniserade tekniska villkor i ytterligare frekvensband i frekvensområdet 1,5 GHz, närmare bestämt 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 518 MHz, i avsikt att främja användning av dem för markbundna trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i unionen.

(5)

Den 16 november 2017 utfärdade Cept, inom ramen för detta uppdrag, sin rapport 65 (4). I rapporten föreslås harmoniserade tekniska villkor för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk i frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz, med beaktande av det unionsomfattande anvisandet av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz enligt harmoniserade tekniska villkor för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/750 (5).

(6)

Ett unionsomfattande anvisande av frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk bör bidra till att RSPP:s spektrummål för trådlöst bredband uppnås genom att 50 MHz spektrum läggs till. Användning för endast nedlänk är viktig för att minska datatrafikens asymmetri genom att förbättra nedlänkskapaciteten för trådlösa bredbandssystem, inbegripet för tillhandahållande av 5G-tjänster.

(7)

I linje med rekommendationerna i Cept-rapport 65 bör medlemsstaterna ha nationell flexibilitet för användning av delar av frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz för att uppfylla internationella militära avtal (6) eller för att – på ett tidsbegränsat sätt – tillgodose specifika nationella behov av fortsatt drift av markbundna fasta trådlösa tjänster. I detta avseende betonas i rapporten att drift av mobila och fasta tjänster i samma frekvensband inte är möjlig. Följaktligen är omfördelningen av dessa band på nationell nivå, för att tillgodose nationell efterfrågan på trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk, en komplex process som behöver en lämplig tidsram.

(8)

Vid utövandet av nationell flexibilitet bör medlemsstaterna ge företräde åt tillgången till angränsande spektrum för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk, inbegripet frekvensbandet 1 452–1 492 MHz, för att främja större kanalbandbredder för 5G-tjänster, stordriftsfördelar för utrustning, samexistens med tjänster i angränsande frekvensband samt frekvenssamordning.

(9)

Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att organisera spektrumanvändning för ändamål som rör allmän ordning, allmän säkerhet och försvar enligt artikel 1.4 i radiospektrumbeslutet, bör medlemsstaterna anvisa frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk i största möjliga utsträckning.

(10)

Tillhandahållandet av trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk i hela frekvensbandet 1 427–1 517 MHz bör grundas på en konsekvent och harmoniserad kanalindelning och tekniska minimivillkor, dvs. de minst restriktiva tekniska villkoren, för att främja den inre marknaden, begränsa riskerna för skadlig störning och säkra frekvenssamordning.

(11)

De tekniska villkor och arrangemang som föreslås via Cept-rapport 65 medger också samexistens mellan trådlösa bredbandstjänster och tjänster i angränsande frekvensband.

(12)

I synnerhet säkerställer de tekniska villkoren och arrangemangen, exempelvis gränsvärden gällande oönskad utstrålad effekt, att användning av trådlöst bredband i frekvensbandet 1 427–1 517 MHz erbjuder ett lämpligt skydd för radioastronomitjänster och satellitbaserade tjänster för passiv jordobservation i frekvensbandet 1 400–1 427 MHz, och för mobila satellittjänster i frekvensbandet 1 518–1 559 MHz. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas på nationell nivå för att förbättra samexistensen med tjänster i de angränsande frekvensbanden 1 400–1 427 MHz och 1 518–1 559 MHz, exempelvis runt flygplatser, kusthamnar och markstationer som används för mottagning av sök- och räddningsrelaterade signaler som förmedlas via satellit. Dessutom behövs det förbättringar av mottagarprestandan för mobila jordstationer i linje med målen och kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU (7).

(13)

Med beaktande av att delar av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz inte används för system för markbunden sändning, bör befintliga rättsliga restriktioner avseende samexistens med sådana tjänster i detta frekvensband undanröjas för att möjliggöra införande av trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk.

(14)

Gränsöverskridande frekvenssamordningsöverenskommelser mellan förvaltningar kan vara nödvändiga för att säkerställa tillämpning av de parametrar som fastställs i detta beslut i syfte att förbättra trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk i frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz och på så vis undvika skadlig störning och öka effektiviteten i spektrumanvändningen. Gränsöverskridande frekvenssamordningsöverenskommelser med avseende på tjänster inom luftfartstelemetri bör hanteras mellan berörda Cept-förvaltningar på bilateral eller multilateral basis.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut bör tillämpas av medlemsstaterna med det slutgiltiga målet att säkerställa utnyttjande av hela frekvensbandet 1 427–1 517 MHz eller, i avsaknad av nationell efterfrågan, en del av detta, för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk för att, i största möjliga mån, bidra till uppfyllandet av RSPP:s spektrummål.

(16)

Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om genomförandet av beslutet och användningen av frekvensbandet för att underlätta en bedömning av effekterna av beslutet på unionsnivå samt en översyn av beslutet i god tid vid behov. I synnerhet bör motiveringen till utövandet av nationell flexibilitet vid tillgängliggörandet av spektrum i frekvensbanden 1 427–1 452 MHz eller 1 492–1 517 MHz undersökas vartannat år. Dessutom bör medlemsstaterna rapportera vartannat år om nationella åtgärder för att förbättra samexistensen med radioastronomitjänster och satellitbaserade tjänster för passiv jordobservation, i frekvensbandet 1 400–1 427 MHz, och mobila satellittjänster i frekvensbandet 1 518–1 559 MHz.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2015/750 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande: ”Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/750 av den 8 maj 2015 om harmonisering av frekvensbandet 1 427–1 517 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen”.

2.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Detta beslut syftar till att skapa harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av frekvensbandet 1 427–1 517 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen.”

3.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Senast den 1 oktober 2018 ska medlemsstaterna, på icke-exklusiv grund, anvisa och tillgängliggöra frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz, eller en del av dessa, för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster, i enlighet med de parametrar som anges i bilagan.”

4.

Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om medlemstaterna anvisar och tillgängliggör endast en del av frekvensbandet 1 427–1 452 MHz eller av frekvensbandet 1 492–1 517 MHz i enlighet med punkt 2

a)

ska de säkerställa att all föreliggande användning upprätthålls i den utsträckning som är absolut nödvändig, och med målet att successivt göra dessa frekvensband tillgängliga för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster,

b)

ska de säkerställa att den delen av spektrumet tillsammans med frekvensbandet 1 452–1 492 MHz framför allt utgör ett sammanhängande frekvensband,

c)

får de, fram till den 1 januari 2023, och längre om ingen nationell efterfrågan på trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har identifierats i enlighet med artiklarna 3 och 6 i beslut nr 243/2012/EU, tillåta användningen av delar av dessa frekvensband för den fortsatta driften av existerande markbundna fasta trådlösa tjänster eller andra befintliga tjänster, som inte kan dela dessa frekvensband med trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.”

5.

I artikel 2 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de markbundna system som avses i denna artikel erbjuder lämpligt skydd för system i angränsande frekvensband.”

6.

I artikel 2 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   Medlemsstaterna ska underlätta gränsöverskridande samordningsöverenskommelser för att möjliggöra driften av system som avses i punkterna 1, 2 och 3, med hänsyn till befintliga regleringsförfaranden och rättigheter samt relevanta internationella överenskommelser.”

7.

Följande artikel ska läggas till som artikel 2a:

”Artikel 2a

Medlemsstaterna ska se över tillämpningen av artikel 2 vartannat år, i syfte att säkerställa att frekvensbandet 1 427–1 517 MHz är maximalt tillgängligt för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.”

8.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Medlemsstaterna ska övervaka användningen av frekvensbandet 1 427–1 517 MHz och rapportera sina iakttagelser till kommissionen, på begäran eller på eget initiativ, så att beslutet i god tid kan ses över vid behov.”

9.

Följande artikel ska läggas till som artikel 4a:

”Artikel 4a

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om tillämpningen av detta beslut, inbegripet om i vilken utsträckning frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz är tillgängliga, senast den 1 november 2018.”

10.

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2015/750 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 2018.

På kommissionens vägnar

Mariya GABRIEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

(3)  Dokument RSPG 13-521 rev1.

(4)  Cept Report 65, godkänd den 17 november 2017, korrigerad den 2 mars 2018.

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/750 av den 8 maj 2015 om harmonisering av frekvensbandet 1 452–1 492 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen (EUT L 119, 12.5.2015, s. 27).

(6)  Frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 518 MHz används för land- och sjöbaserade militära system enligt 2014 års Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NFJA). Enligt punkt 14 i avtalet gäller följande: ”(…) Where usage of radio frequency bands has been harmonised by Nato and Nato member nations for military use this does not exclude the utilisation for civil applications”.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62).


BILAGA

BILAGA

PARAMETRAR SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 OCH 2.2

A.   ALLMÄNNA PARAMETRAR

1.

Driftsläget inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz ska begränsas till basstationsöverföring (endast nedlänk).

2.

Blockstorlekarna inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz ska anvisas i multiplar av 5 MHz. Den lägre frekvensgränsen för ett anvisat block ska vara i linje med den lägre bandkanten av 1 427 MHz eller ha ett avstånd i multiplar av 5 MHz från den.

3.

Basstationsöverföring ska överensstämma med de tekniska villkor (block edge mask) som anges i denna bilaga.

B.   TEKNISKA VILLKOR FÖR BASSTATIONER – BLOCK EDGE MASK

Följande tekniska parametrar för basstationer som benämns ”block edge mask” (BEM) ska användas för att säkerställa samexistens mellan näraliggande nät i de fall då det saknas bilaterala eller multilaterala överenskommelser mellan operatörer av sådana näraliggande nät. Mindre strikta tekniska parametrar, som berörda operatörer eller förvaltningar kommer överens om, får också användas, under förutsättning att dessa parametrar uppfyller de tekniska villkoren för skydd av andra tjänster eller tillämpningar, även i angränsande frekvensband eller i enlighet med gränsöverskridande skyldigheter.

BEM är en spektrummask som definieras som en funktion av frekvensen i förhållande till gränsen för ett spektrumblock för vilket en operatör har beviljats nyttjanderätter. Den utgörs av effektgränser inom blocket och utanför blocket. Effektgräns inom blocket avser ett block som ägs av en operatör. Effektgränserna utanför blocket tillämpas på spektrum som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz som ligger utanför ett block som beviljats en operatör. De anges i tabell 2. Effektgränserna utanför bandet tillämpas på spektrum utanför den del av frekvensbandet 1 427–1 517 MHz som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster på nationell nivå.

Effektgränser vid samexistens definieras för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz för att säkerställa kompatibilitet mellan dessa tjänster och andra radiotjänster eller radiotillämpningar, inbegripet om en del av frekvensbanden 1 427–1 452 MHz och 1 492–1 517 MHz inte har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Effektgränser vid samexistens för tjänster eller tillämpningar i angränsande frekvensband (dvs. utanför det spektrum som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster) anges i tabellerna 3, 4 och 5, och de ger också möjlighet till nationell flexibilitet vid anvisande av spektrum för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427–1 517 MHz enligt detta beslut.

Kompletterande tekniska åtgärder eller förfaranden (1), eller bådadera, får tillämpas på nationell nivå för att garantera samexistens med tjänster och tillämpningar i angränsande frekvensband.

Krav inom blocket

En gräns inom blocket vad gäller EIRP (ekvivalent isotropt utstrålad effekt) för basstationer är inte obligatorisk, utom för frekvensblocket 1 512–1 517 MHz, för vilket en sådan gräns anges i tabell 1. För andra frekvensblock än 1 512–1 517 MHz får medlemsstaterna fastställa en EIRP-gräns på högst 68 dBm/5 MHz, som får höjas för särskilda tillämpningar, t.ex. för aggregerad spektrumanvändning inom frekvensbandet 1 427–1 512 MHz och spektrum i lägre frekvensband.

Tabell 1

Högsta EIRP inom blocket per cell  (2) för basstationer som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i frekvensblocket 1 512 –1 517  MHz

Frekvensblock

Högsta EIRP inom blocket

Mätbandbredd

1 512 –1 517  MHz

58 dBm

5 MHz

Förklaring till tabell 1

Dessa krav är avsedda att säkerställa kompatibilitet mellan trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensblocket 1 512–1 517 MHz och mobila satellittjänster som använder frekvensbandet 1 518–1 525 MHz.

Krav utanför blocket

Tabell 2

BEM för basstationers EIRP-gränser utanför blocket per antenn (out-of-block EIRP limits) inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför blocket

Högsta genomsnittliga EIRP utanför blocket

Mätbandbredd

– 10 till – 5 MHz från nedre blockgränsen

11 dBm

5 MHz

– 5 till 0 MHz från nedre blockgränsen

16,3 dBm

5 MHz

0 till + 5 MHz från övre blockgränsen

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 till + 10 MHz från övre blockgränsen

11 dBm

5 MHz

Frekvensintervall inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz på mer än 10 MHz från nedre eller övre blockgränsen

9 dBm

5 MHz

Samexistenskrav för angränsande frekvensband

Tabell 3

Gränsvärden gällande oönskad utstrålad effekt från basstationer i frekvensbandet 1 400 –1 427  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 427 –1 452  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Maximal effektnivå för oönskad utstrålning (3)

Mätbandbredd

1 400 –1 427  MHz

– 72 dBW

27 MHz

Förklaring till tabell 3

Detta krav är avsett att skydda radioastronomitjänster och satellitbaserade tjänster för passiv jordobservation i det passiva frekvensbandet 1 400–1 427 MHz mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensbandet 1 427–1 452 MHz, inbegripet när endast en del av detta frekvensband har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Ytterligare nationella åtgärder kan behövas för att förbättra skyddet av radioastronomiobservationer i det passiva frekvensbandet 1 400–1 427 MHz mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.

Tabell 4

Basstationers EIRP-gränser utanför bandet per cell  (4) i frekvensintervallet 1 518 –1 559  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 492 –1 517  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Högsta EIRP utanför bandet

Mätbandbredd

1 518 –1 520  MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559  MHz

– 30 dBm

1 MHz

Förklaring till tabell 4

Dessa krav är avsedda att ge lämpligt skydd för mobila satellittjänster som använder frekvensbandet 1 518–1 559 MHz, i synnerhet vid kusthamnar, flygplatser och markstationer som används av den mobila satellittjänsten för sök- och räddningsinsatser, mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensbandet 1 492–1 517 MHz, inbegripet när endast en del av detta frekvensband har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Ytterligare nationella åtgärder kan behövas för att förbättra skyddet av mobila satellittjänster i frekvensbandet 1 518–1 559 MHz.

Tabell 5

Basstationers EIRP-gränser utanför bandet per cell under 1 452  MHz och över 1 492  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 452 –1 492  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Högsta genomsnittlig EIRP utanför bandet

Mätbandbredd

Under 1 449  MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452  MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495  MHz

14 dBm

3 MHz

Över 1 495  MHz

– 20 dBm

1 MHz

Förklaring till tabell 5

Dessa krav gäller när trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inte har införts under 1 452 MHz och/eller över 1 492 MHz. De är avsedda att säkerställa kompatibilitet mellan trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 452–1 492 MHz och samordnade fasta länkar, mobila tjänster och telemetritjänster för luftfarten som är begränsade till markstationer och som används i angränsande frekvensband under 1 452 MHz eller över 1 492 MHz.

Om trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har införts inom blocken omedelbart under 1 452 MHz gäller inte de gränser som anges i tabell 5 för frekvenser under 1 452 MHz. Om trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har införts inom blocken omedelbart över 1 492 MHz gäller inte de gränser som anges i tabell 5 för frekvenser över 1 492 MHz. Detta påverkar inte de utombandskrav som anges i tabellerna 3 och 4 och de utomblockskrav som anges i tabell 2.


(1)  Exempelvis ett eller flera av följande: samordning av frekvensplanering, platssamordning, striktare effektgränser inom bandet för basstationer, striktare effektgränser utanför bandet vad gäller EIRP (ekvivalent isotropt utstrålad effekt) för basstationer än vad som föreskrivs i tabell 5.

(2)  I ett område med flera sektorer motsvarar värdet per ”cell” värdet för en av sektorerna.

(3)  Med effektnivå för oönskad utstrålning avses här den nivå som uppmäts vid antennporten.

(4)  I ett område med flera sektorer motsvarar värdet per ”cell” värdet för en av sektorerna.


30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/134


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/662

av den 27 april 2018

om utseende av Europeiska unionens referenslaboratorium för aviär influensa och Newcastlesjuka och om ändring av bilaga VII till rådets direktiv 2005/94/EG

[delgivet med nr C(2018) 2459]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (1), särskilt artikel 15.1,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (2), särskilt artikel 63.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 92/66/EEG (*1) fastställs de minsta bekämpningsåtgärder som ska vidtas vid ett utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä, tävlingsduvor och andra fåglar som hålls i fångenskap. Enligt artikel 15 i direktivet ska Europeiska unionens referenslaboratorium för Newcastlesjuka utses för att utföra de funktioner och uppgifter som föreskrivs i den artikeln.

(2)

Direktiv 2005/94/EG innehåller bestämmelser om vissa förebyggande åtgärder för övervakning och tidig upptäckt av aviär influensa samt om de minimiåtgärder för bekämpning som ska vidtas vid ett utbrott av aviär influensa hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap. Enligt artikel 51.1 i det direktivet ska det laboratorium som anges i bilaga VII.1 till direktivet vara Europeiska unionens referenslaboratorium för aviär influensa, och det ska utföra de funktioner och uppgifter som förtecknas i bilaga VII.2 till direktivet.

(3)

Till följd av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen måste Europeiska unionens referenslaboratorier för aviär influensa och Newcastlesjuka, som för närvarande är utsedda i enlighet med direktiven 92/66/EEG och 2005/94/EG, avbryta sina funktioner och uppgifter som Europeiska unionens referenslaboratorier för dessa två sjukdomar.

(4)

Med hänsyn till de mycket liknande sjukdomsförlopp, diagnosmetoder, fackkunskaper och utrustning som krävs för aviär influensa och Newcastlesjuka bör samma unionsreferenslaboratorium utses för bägge sjukdomarna.

(5)

För att undvika avbrott i verksamheten vid Europeiska unionens referenslaboratorium för aviär influensa och Newcastlesjuka och för att ge det nyligen utsedda laboratoriet tillräckligt med tid för att kunna fungera fullt ut i sina nya funktioner och uppgifter, bör de åtgärder som föreskrivs i detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2019.

(6)

Kommissionen har i nära samarbete med medlemsstaterna valt ut och utsett ett EU-referenslaboratorium för aviär influensa och Newcastlesjuka, med beaktande av kriterierna för laboratoriets tekniska och vetenskapliga kompetens och dess personals sakkunskap.

(7)

Efter urvalet bör det valda laboratoriet, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italien, utses till Europeiska unionens referenslaboratorium för aviär influensa och Newcastlesjuka på obestämd tid från och med den 1 januari 2019.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta genomförandebeslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italien, utses härmed till Europeiska unionens referenslaboratorium för aviär influensa och Newcastlesjuka.

Artikel 2

I bilaga VII till direktiv 2005/94/EG ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Europeiska unionens referenslaboratorium för aviär influensa:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italien.”

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 april 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 260, 5.9.1992, s. 1.

(2)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(*1)  Rådets direktiv 92/66/EEG håller på att anpassas till EUF-fördraget och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1) om offentlig kontroll.


30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/136


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/663

av den 27 april 2018

om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Ungern

[delgivet med nr C(2018) 2690]

(Endast den ungerska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

Afrikansk svinpest är en infektiös virussjukdom som drabbar populationer av tamsvin och viltlevande svin och kan ha allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom svinuppfödningen och leda till störningar i handeln inom unionen och exporten till tredjeländer.

(2)

Vid ett fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin finns det en risk för att sjukdomsagenset sprids till andra populationer av viltlevande svin och till anläggningar för svinhållning. Till följd av detta kan sjukdomsagenset spridas från en medlemsstat till andra medlemsstater och till tredjeländer via handel med levande svin eller produkter från dem.

(3)

Genom rådets direktiv 2002/60/EG (3) införs minimiåtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest inom unionen. Enligt artikel 15 i direktiv 2002/60/EG ska det vidtas vissa åtgärder efter det att ett eller flera fall av afrikansk svinpest har bekräftats hos viltlevande svin.

(4)

Ungern har underrättat kommissionen om det rådande läget i fråga om afrikansk svinpest inom dess territorium och har i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/60/EG vidtagit en rad åtgärder, inbegripet upprättande av ett smittat område där de åtgärder som avses i artikel 15 i det direktivet tillämpas, för att förhindra att sjukdomen sprids.

(5)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med den berörda medlemsstaten fastställa det smittade området med avseende på afrikansk svinpest i Ungern.

(6)

I väntan på mötet i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder bör därför det smittade området i Ungern förtecknas i bilagan till detta beslut, och det bör anges hur länge denna regionalisering ska gälla.

(7)

Detta beslut kommer att ses över vid nästa möte i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ungern ska se till att det smittade område som landet upprättat och där åtgärderna i artikel 15 i direktiv 2002/60/EG tillämpas omfattar åtminstone de områden som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 juni 2018.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Ungern.

Utfärdat i Bryssel den 27 april 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27).


BILAGA

Det område som upprättas som smittat område i Ungern och som avses i artikel 1

Tillämpning till och med

Territory of the county of Heves located north of the motorway E 71

30 juni 2018


30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/139


BESLUT (EU) 2018/664 FRÅN DEN GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS PLENARSESSION

av den 23 mars 2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten och avslutningen av räkenskaperna för den gemensamma resolutionsnämnden för räkenskapsåret 2015 (SRB/PS/2017/02)

DEN GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDEN HAR VID SIN PLENARSESSION

med beaktande av artiklarna 50.1 b och 63.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (1),

med beaktande av artiklarna 103, 104 och 105 i den gemensamma resolutionsnämndens budgetförordning enligt antagande genom plenarsessionens beslut av den 25 mars 2015 (SRB/PS/2015/05) och enligt ändring genom plenarsessionens beslut av den 16 mars 2016 (SRB/PS/2016/13),

med beaktande av plenarsessionens beslut av den 6 januari 2017 om inrättande av plenarsessionens förfarande för att bevilja den gemensamma resolutionsnämndens ordförande ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för nämnden (SRB/PS/2017/01),

med beaktande av den gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning för räkenskapsåret 2015 enligt godkännande vid dess sammanträde den 28 juni 2016,

med beaktande av den gemensamma resolutionsnämndens årliga verksamhetsrapport för räkenskapsåret 2015 enligt antagande vid dess sammanträde den 28 juni 2016,

med beaktande av revisionsrättens årsrapport med revisionsförklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet, om lagligheten och korrektheten vad gäller de underliggande transaktionerna samt om sund ekonomisk förvaltning avseende räkenskapsåret 2015, tillsammans med den gemensamma resolutionsnämndens svar,

med beaktande av revisionsrättens rapport i enlighet med artikel 92.4 i förordning (EU) nr 806/2014 om eventuella ansvarsförbindelser (oavsett om det gäller nämnden, rådet, kommissionen eller på annat sätt) som uppstår till följd av nämndens, rådets och kommissionens utförande av sina uppgifter enligt denna förordning, tillsammans med svaren från nämnden, rådet och kommissionen,

BESLUTAT FÖLJANDE:

1.

Att bevilja den gemensamma resolutionsnämndens ordförande ansvarsfrihet för genomförandet av nämndens budget för räkenskapsåret 2015.

2.

Att godkänna avslutandet av den gemensamma resolutionsnämndens räkenskaper för räkenskapsåret 2015.

3.

Att redovisa sina iakttagelser i yrkandet nedan.

4.

Att uppdra åt den gemensamma resolutionsnämndens ordförande att meddela rådet, kommissionen och revisionsrätten detta beslut och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning samt på den gemensamma resolutionsnämndens webbplats.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 2017.

För nämndens plenarsession

Frank ELDERSON

Ledamot av den gemensamma resolutionsnämndens plenarsession


(1)  EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.


30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/140


BESLUT (EU) 2018/665 FRÅN DEN GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS PLENARSESSION

av den 15 mars 2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten och avslutningen av räkenskaperna för den gemensamma resolutionsnämnden för räkenskapsåret 2016 (SRB/PS/2018/02)

DEN GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDEN HAR VID SIN PLENARSESSION,

med beaktande av artiklarna 50.1 b och 63.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (1),

med beaktande av artiklarna 103, 104 och 105 i den gemensamma resolutionsnämndens budgetförordning,

med beaktande av den gemensamma resolutionsnämndens slutliga årsredovisning för räkenskapsåret 2016 enligt godkännande vid dess sammanträde den 22 juni 2017,

med beaktande av den gemensamma resolutionsnämndens årliga verksamhetsrapport för räkenskapsåret 2016 enligt antagande vid dess sammanträde den 22 juni 2017,

med beaktande av revisionsrättens årsrapport med revisionsförklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet, om lagligheten och korrektheten vad gäller de underliggande transaktionerna samt om sund ekonomisk förvaltning avseende räkenskapsåret 2016, tillsammans med den gemensamma resolutionsnämndens svar,

med beaktande av revisionsrättens rapport i enlighet med artikel 92.4 i förordning (EU) nr 806/2014 om eventuella ansvarsförbindelser (oavsett om det gäller nämnden, rådet, kommissionen eller på annat sätt) som uppstår till följd av nämndens, rådets och kommissionens utförande av sina uppgifter enligt denna förordning för räkenskapsåret 2016, tillsammans med svaren från nämnden, rådet och kommissionen,

BESLUTAT FÖLJANDE:

1.

Att bevilja den gemensamma resolutionsnämndens ordförande ansvarsfrihet för genomförandet av nämndens budget för räkenskapsåret 2016.

2.

Godkänna avslutandet av den gemensamma resolutionsnämndens räkenskaper för räkenskapsåret 2016.

3.

Att redovisa sina iakttagelser i yrkandet nedan.

4.

Att uppdra åt den gemensamma resolutionsnämndens ordförande att meddela rådet, kommissionen och revisionsrätten detta beslut och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning samt på den gemensamma resolutionsnämndens webbplats.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 2018.

För nämndens plenarsession

Tuija TAOS

Ledamot av den gemensamma resolutionsnämndens plenarsession


(1)  EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.