ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 89

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
5 april 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/525 av den 28 mars 2018 om förbud mot fiske efter vit marlin i Atlanten med fartyg som för spansk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/526 av den 28 mars 2018 om förbud mot fiske efter brokrocka i unionens vatten i 7D med fartyg som för belgisk flagg

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/527 av den 28 mars 2018 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Patata dell'Alto Viterbese [SGB])

7

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 207/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/528]

8

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 208/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/529]

10

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 209/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/530]

12

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 210/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/531]

13

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 211/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/532]

14

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 212/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/533]

15

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 213/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/534]

16

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 214/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/535]

17

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 215/2016 av den 28 oktober 2016 om ändring av bilagorna XIII (Transport) och XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/536]

18

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 133/2007 av den 26 oktober 2007 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet ( EUT L 100, 10.4.2008 )

19

 

*

Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 256/2014 av den 12 december 2014 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2015/2123] ( EUT L 311, 26.11.2015 )

19

 

*

Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 12/2015 av den 25 februari 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2016/500] ( EUT L 93, 7.4.2016 )

20

 

*

Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 167/2015 av den 11 juni 2015 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2016/2202] ( EUT L 341, 15.12.2016 )

20

 

*

Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 198/2016 av den 30 september 2016 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2017/275] ( EUT L 46, 23.2.2017 )

20

 

*

Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 206/2016 av den 30 september 2016 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2017/283] ( EUT L 46, 23.2.2017 )

21

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG ( EUT L 317, 23.11.2016 )

21

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG ( EUT L 309, 24.11.2009 )

22

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/525

av den 28 mars 2018

om förbud mot fiske efter vit marlin i Atlanten med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2018/120 (2) fastställs kvoter för 2018.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2018 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2018 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2018/120 av den 23 januari 2018 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2017/127 (EUT L 27, 31.1.2018. s. 1).


BILAGA

Nr

02/TQ120

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

WHM/ATLANT

Art

Vit marlin (Tetrapturus albidus)

Område

Atlanten

Datum

1.1.2018


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/526

av den 28 mars 2018

om förbud mot fiske efter brokrocka i unionens vatten i 7D med fartyg som för belgisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2018/120 (2) fastställs kvoter för 2018.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2018 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2018 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2018/120 av den 23 januari 2018 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2017/127 (EUT L 27, 31.1.2018. s. 1).


BILAGA

Nr

04/TQ120

Medlemsstat

Belgien

Bestånd

RJU/07D.

Art

Brokrocka (Raja undulata)

Område

Unionens vatten i 7d

Datum

1.1.2018


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/527

av den 28 mars 2018

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Patata dell'Alto Viterbese” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Italiens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Patata dell'Alto Viterbese”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 159/2014 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen (3).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Patata dell'Alto Viterbese” (SGB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 159/2014 av den 13 februari 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Patata dell'Alto Viterbese [SGB]) (EUT L 52, 21.2.2014, s. 5).

(3)  EUT C 391, 18.11.2017, s. 14.


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/8


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 207/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/528]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1004 av den 22 juni 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I punkt 45zza (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32016 R 1004: Kommissionens förordning (EU) 2016/1004 av den 22 juni 2016 (EUT L 165, 23.6.2016, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2016/1004 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 165, 23.6.2016, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/10


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 208/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/529]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 av den 25 september 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2016/479 av den 1 april 2016 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Genom förordning (EU) 2016/127 upphävs, med verkan från och med den 22 februari 2020, kommissionens direktiv 2006/141/EG (3), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet med verkan från och med den 22 februari 2020.

(4)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(5)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 77a (kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128):

”77b.

32016 R 0127: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 av den 25 september 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn (EUT L 25, 2.2.2016, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Följande ska läggas till i del A i bilaga VI:

’—

På isländska: ”Ungbarnablanda” respektive ”Stoðblanda”.

På norska: ”Morsmelkerstatning” respektive ”Tilskuddsblanding”.’

b)

Följande ska läggas till i del B i bilaga VI:

’—

På isländska: ”Ungbarnamjólk” respektive ”Mjólkurstoðblanda”.

På norska: ”Morsmelkerstatning basert på melk” respektive ”Tilskuddsblanding basert på melk”.’”

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zzzzr (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008):

”—

32016 R 0479: Kommissionens förordning (EU) 2016/479 av den 1 april 2016 (EUT L 87, 2.4.2016, s. 1)”.

3.

Texten i punkt 54zzzv (kommissionens direktiv 2006/141/EG) ska utgå med verkan från och med den 22 februari 2020.

Artikel 2

Texterna till delegerad förordning (EU) 2016/127 och förordning (EU) 2016/479 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 25, 2.2.2016, s. 1.

(2)  EUT L 87, 2.4.2016, s. 1.

(3)  EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/12


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 209/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/530]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/918 av den 19 maj 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zze (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32016 R 0918: Kommissionens förordning (EU) 2016/918 av den 19 maj 2016 (EUT L 156, 14.6.2016, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2016/918 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 156, 14.6.2016, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/13


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 210/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/531]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/575 av den 29 mars 2016 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2006/502/EG om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare släpps ut på marknaden (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XIX punkt 3k (kommissionens beslut nr 2006/502/EG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32016 D 0575: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/575 av den 29 mars 2016 (EUT L 98, 14.4.2016, s. 4)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut (EU) 2016/575 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 98, 14.4.2016, s. 4.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/14


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 211/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/532]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter (1), rättad i EUT L 146, 3.6.2016, s. 31, bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 21ba (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/68) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”21bb.

32016 R 0799: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter (EUT L 139, 26.5.2016, s. 1), rättad i EUT L 146, 3.6.2016, s. 31”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/799, rättad i EUT L 146, 3.6.2016, s. 31, på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 122/2016 av den 3 juni 2016 (2) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 139, 26.5.2016, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.

(2)  EUT L 308, 23.11.2017, s. 27.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/15


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 212/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/533]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 av den 27 maj 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (1), rättat i EUT L 193, 19.7.2016, s. 117, bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 56f (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32016 L 0844: Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 av den 27 maj 2016 (EUT L 141, 28.5.2016, s. 51), rättat i EUT L 193, 19.7.2016, s. 117”.

Artikel 2

Texten till direktiv (EU) 2016/844, rättat i EUT L 193, 19.7.2016, s. 117, på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 141, 28.5.2016, s. 51.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/16


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 213/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/534]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1006 av den 22 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 255/2010 avseende de Icao-bestämmelser som avses i artikel 3.1 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 66wi (kommissionens förordning (EU) nr 255/2010) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32016 R 1006: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1006 av den 22 juni 2016 (EUT L 165, 23.6.2016, s. 8)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/1006 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 165, 23.6.2016, s. 8.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/17


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 214/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/535]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/963 av den 16 juni 2016 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 66zab (kommissionens förordning (EG) nr 474/2006) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32016 R 0963: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/963 av den 16 juni 2016 (EUT L 160, 17.6.2016, s. 50)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/963 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 160, 17.6.2016, s. 50.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/18


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 215/2016

av den 28 oktober 2016

om ändring av bilagorna XIII (Transport) och XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/536]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilagorna XIII och XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 56b (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32015 R 0757: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 (EUT L 123, 19.5.2015, s. 55)”.

Artikel 2

Följande punkt ska införas efter punkt 21av (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG) i bilaga XX till EES-avtalet:

”21aw.

32015 R 0757: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 55)”.

Artikel 3

Texten till förordning (EU) 2015/757 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 29 oktober 2016, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 123, 19.5.2015, s. 55.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


Rättelser

5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/19


Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 133/2007 av den 26 oktober 2007 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

( Europeiska unionens officiella tidning L 100 av den 10 april 2008 )

Sidan 30, bilagan punkt 15

I stället för:

”Meningen ’Denna rättsakt gäller även Island.’ i del 3.1 punkterna 7 (rådets direktiv 93/53/EEG), 8 (rådets direktiv 95/70/EG) och 10 (rådets direktiv 82/894/EEG) och i del 3.2 punkt 29 (kommissionens beslut 2003/466/EG) ska utgå.”

ska det stå:

”Meningen ’Denna rättsakt gäller även Island.’ i del 3.1 punkterna 7 (rådets direktiv 93/53/EEG) och 8 (rådets direktiv 95/70/EG) och i del 3.2 punkt 29 (kommissionens beslut 2003/466/EG) ska utgå. Meningen ’Bestämmelserna i direktivet ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning: Denna rättsakt gäller även Island.’ i del 3.1 punkt 10 (rådets direktiv 82/894/EEG) ska utgå.”


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/19


Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 256/2014 av den 12 december 2014 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2015/2123]

( Europeiska unionens officiella tidning L 311 av den 26 november 2015 )

Sidan 4, artikel 1

I stället för:

”Följande strecksats ska läggas till i del 7.1 i kapitel I punkt 9b (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009) i bilaga I till EES-avtalet:

’—

32010 L 0063: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).’”

ska det stå:

”Följande ska läggas till i del 7.1 i kapitel I punkt 9b (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009) i bilaga I till EES-avtalet:

’ändrat genom:

32010 L 0063: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).’”


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/20


Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 12/2015 av den 25 februari 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2016/500]

( Europeiska unionens officiella tidning L 93 av den 7 april 2016 )

Sidan 21, artikel 1.2

I stället för:

”Texten i punkt 73 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1048/2012) ska utgå.”

ska det stå:

”Texten i punkt 74 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 788/2012) ska utgå.”


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/20


Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 167/2015 av den 11 juni 2015 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2016/2202]

( Europeiska unionens officiella tidning L 341 av den 15 december 2016 )

Sidan 66, artikel 1.1 och 1.2 i gemensamma EES-kommitténs beslut nr 167/2015

I stället för:

”32015 R 0345”

ska det stå:

”32015 D 0345”.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/20


Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 198/2016 av den 30 september 2016 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2017/275]

( Europeiska unionens officiella tidning L 46 av den 23 februari 2017 )

Sidan 2, i texten i fotnot (*)

I stället för:

”Konstitutionella krav finns angivna.”

ska det stå:

”Inga konstitutionella krav angivna.”


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/21


Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 206/2016 av den 30 september 2016 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2017/283]

( Europeiska unionens officiella tidning L 46 av den 23 februari 2017 )

Sidan 53, artikel 1.2 första meningen i gemensamma EES-kommitténs beslut nr 206/2016

I stället för:

”Följande punkt ska införas efter punkt 31bb (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU):”

ska det stå:

”Följande punkt ska införas efter punkt 31bbe (kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/514):”.


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/21


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 317 av den 23 november 2016 )

Sidan 28, artikel 31.1 andra stycket

I stället för:

”Dessa strängare åtgärder får inte medföra eller leda till förbud mot eller begränsningar av införsel till eller förflyttning inom och genom unionens territorium av andra växter, växtprodukter och andra föremål än de som följer av artiklarna 40–58 och 71–102.”

ska det stå:

”Dessa strängare åtgärder får inte medföra eller leda till andra förbud mot eller begränsningar av införsel till eller förflyttning inom och genom unionens territorium av växter, växtprodukter och andra föremål än de som följer av artiklarna 40–58 och 71–102.”


5.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/22


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG

( Europeiska unionens officiella tidning L 309 av den 24 november 2009 )

Sidan 16, artikel 23.1 b

I stället för:

”b)

inte är endokrinstörande eller orsakar neurotoxiska eller immunotoxiska effekter på grund av sina inneboende egenskaper, och”

ska det stå:

”b)

inte har en inneboende förmåga att orsaka hormonstörande, neurotoxiska eller immunotoxiska effekter, och”.

Sidan 42, bilaga II, punkt 3.6.5

I stället för:

”3.6.5

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna riktlinjer för provning eller andra tillgängliga uppgifter och information, inbegripet en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte anses förorsaka endokrina störningar som kan ge skadliga effekter för människor, såvida inte människors exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar, dvs. produkten används i slutna system eller under andra förhållanden som utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det berörda verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

Senast den 14 december 2013 ska kommissionen för ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa lägga fram ett förslag till sådana åtgärder rörande specifika vetenskapliga kriterier för fastställande av endokrinstörande egenskaper som ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4.

I avvaktan på antagandet av dessa kriterier ska ämnen som i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 klassificeras eller ska klassificeras som cancerogena i kategori 2 och reproduktionstoxiska i kategori 2 anses ha endokrinstörande egenskaper.

Dessutom får ämnen såsom de som i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 klassificeras eller ska klassificeras som reproduktionstoxiska i kategori 2 och som har toxiska effekter på de endokrina organen anses ha sådana endokrinstörande egenskaper.”

ska det stå:

”3.6.5

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna riktlinjer för provning eller andra tillgängliga uppgifter och information, inbegripet en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte anses ha hormonstörande egenskaper som kan ge skadliga effekter för människor, såvida inte människors exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar, dvs. produkten används i slutna system eller under andra förhållanden som utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det berörda verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

Senast den 14 december 2013 ska kommissionen för ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa lägga fram ett förslag till sådana åtgärder rörande specifika vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper som ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4.

I avvaktan på antagandet av dessa kriterier ska ämnen som i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 klassificeras eller ska klassificeras som cancerogena i kategori 2 och reproduktionstoxiska i kategori 2 anses ha hormonstörande egenskaper.

Dessutom får ämnen såsom de som i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 klassificeras eller ska klassificeras som reproduktionstoxiska i kategori 2 och som har toxiska effekter på de endokrina organen anses ha sådana hormonstörande egenskaper.”

Sidan 44, bilaga II, punkt 3.8.2

I stället för:

”3.8.2

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna riktlinjer för testning inte anses förorsaka endokrina störningar som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer, såvida inte icke-målorganismernas exponering för detta verksamma ämne i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar.”

ska det stå:

”3.8.2

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna riktlinjer för testning inte anses ha hormonstörande egenskaper som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer, såvida inte icke-målorganismernas exponering för detta verksamma ämne i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar.”

Sidan 45, punkt 4, sjunde strecksatsen

I stället för:

”—

Om, på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna riktlinjer för testning eller andra tillgängliga uppgifter och information, som granskats av myndigheten, det anses förorsaka endokrina störningar som kan ge negativa effekter för människor om ämnet inte har uteslutits i enlighet med kriterierna i punkt 3.6.5.”

ska det stå:

”—

Om, på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna riktlinjer för testning eller andra tillgängliga uppgifter och information som granskats av myndigheten, det anses ha hormonstörande egenskaper som kan ge negativa effekter för människor om ämnet inte har uteslutits i enlighet med kriterierna i punkt 3.6.5.”