ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 77

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
20 mars 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/454 av den 14 mars 2018 om förbud mot fiske efter torsk i område 1 och 2B med fartyg som för flagg från en av Europeiska unionens medlemsstater utom Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Portugal och Förenade kungariket

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/455 av den 16 mars 2018 om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/456 av den 19 mars 2018 om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel ( 1 )

6

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/457 av den 13 mars 2018 om bemyndigande för Republiken Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

14

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/458 av den 19 mars 2018 om upphävande av gemensam ståndpunkt 97/193/Gusp om restriktiva åtgärder riktade mot personer som begått våldshandlingar under händelserna i Mostar den 10 februari 1997

16

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/459 av den 19 mars 2018 om ändring av beslut 2011/173/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

20.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/454

av den 14 mars 2018

om förbud mot fiske efter torsk i område 1 och 2B med fartyg som för flagg från en av Europeiska unionens medlemsstater utom Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Portugal och Förenade kungariket

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2018/120 (2) fastställs kvoter för 2018.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2018 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2018 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2018/120 av den 23 januari 2018 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2017/127 (EUT L 27, 31.1.2018, s. 1).


BILAGA

Nr

03/TQ120

Medlemsstat

Andra medlemsstater än Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Portugal och Förenade kungariket

Bestånd

COD/1/2B.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

1 och 2b

Datum

8.2.2018


20.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/455

av den 16 mars 2018

om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 32.5 och 32.6,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (2), särskilt artikel 55.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs de allmänna uppgifterna för, skyldigheterna för och kraven på Europeiska unionens referenslaboratorier för foder och livsmedel samt för djurhälsa. EU:s referenslaboratorier för djurhälsa och levande djur förtecknas i avsnitt II i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004. I punkt 15 i avsnitt II till den bilagan förtecknas Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Förenade kungariket, som EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar.

(2)

I direktiv 2006/88/EG fastställs de djurhälsokrav som gäller för utsläppande på marknaden, införsel och transitering genom unionen av djur och produkter från vattenbruk, samt vissa förebyggande minimiåtgärder och minimiåtgärder för bekämpning i fråga om vissa sjukdomar hos dessa djur. Artikel 55.1 i direktiv 2006/88/EG innehåller bestämmelser om utseende av EU:s referenslaboratorier för de sjukdomar hos vattenlevande djur som är relevanta för det direktivet.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 737/2008 (3) utsågs Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory i Förenade kungariket till EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2018. Enligt artikel 55.3 i direktiv 2006/88/EG ska det laboratoriets funktioner ses över.

(4)

Till följd av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, kan Cefas roll som EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar inte förlängas för ytterligare en period från den 1 juli 2018.

(5)

Med tanke på synergier avseende teknisk expertis, laboratoriekapacitet och nätverkande med nationella referenslaboratorier bör EU:s referenslaboratorium för fisksjukdomar också ta över uppgifterna och funktionerna för EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar.

(6)

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, har utsetts till EU:s referenslaboratorium för fisksjukdomar och bör därför ta över uppgifterna och funktionerna för EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar.

(7)

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, som påtar sig ansvaret för EU:s referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur, bör anges som EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2023. Det bör även förtecknas i avsnitt II i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004. Avsnitt II i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att säkerställa en obruten kontinuitet i den verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens referenslaboratorier för kräftdjurssjukdomar är det lämpligt att fastställa ett specifikt tillämpningsdatum för de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, ska handha de ansvarsområden och uppgifter som hör till EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2023.

Artikel 2

Avsnitt II i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

EU:s referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danmark”

2.

Punkt 15 ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 737/2008 av den 28 juli 2008 om utseende av gemenskapens referenslaboratorier för kräftdjurssjukdomar, rabies och bovin tuberkulos, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier för rabies och bovin tuberkulos samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 201, 30.7.2008, s. 29).


20.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/456

av den 19 mars 2018

om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2015/2283 fastställs bestämmelser för utsläppande på marknaden och användning av nya livsmedel i unionen.

(2)

I artikel 4 i förordning (EU) 2015/2283 fastställs grundprinciperna för förfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel. Enligt artikel 4.1 ska livsmedelsföretagare kontrollera om det livsmedel som de avser att släppa ut på marknaden i unionen omfattas av tillämpningsområdet för den förordningen.

(3)

För att fastställa ett visst livsmedels status som nytt livsmedel bör en begäran om samråd lämnas in. Medlemsstaterna bör kontrollera sådana begärandens giltighet. Det är därför nödvändigt att fastställa bestämmelser för kontrollförfarandet.

(4)

Det bör fastställas bestämmelser för att säkerställa att begäran om samråd för fastställande av status som nytt livsmedel ger all den information som krävs för medlemsstaternas utvärdering.

(5)

För att säkerställa att livsmedelsföretagarna och allmänheten informeras om statusen som nytt livsmedel bör informationen om statusen som nytt livsmedel offentliggöras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs bestämmelser om genomförandet av artikel 4 i förordning (EU) 2015/2283 vad gäller stegen i samrådsförfarandet för att fastställa om ett livsmedel omfattas av tillämpningsområdet för den förordningen.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (2) och förordning (EU) 2015/2283 gäller även följande definitioner:

a)    begäran om samråd : en begäran från en livsmedelsföretagare till en mottagande medlemsstat för fastställande av ett visst livsmedels status som nytt livsmedel.

b)    mottagande medlemsstat : en medlemsstat där livsmedelsföretagaren avser att för första gången släppa ut ett visst livsmedel på marknaden.

Artikel 3

Inlämning av en begäran om samråd

1.   Livsmedelsföretagaren ska samråda med den mottagande medlemsstaten i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) 2015/2283 genom att lämna in en begäran om samråd till den medlemsstaten.

2.   Om livsmedelsföretagaren avser att samtidigt släppa ut livsmedlet i flera medlemsstater ska livsmedelsföretagaren lämna in begäran om samråd endast till en av dessa medlemsstater.

Artikel 4

Innehåll i och utformning av en begäran om samråd

1.   Begäran om samråd ska lämnas in elektroniskt till den mottagande medlemsstaten och ska bestå av följande:

a)

Ett följebrev.

b)

Teknisk dokumentation.

c)

Styrkande handlingar.

d)

En förklarande anmärkning som förtydligar den inlämnade dokumentationens syfte och relevans.

2.   Det följebrev som avses i punkt 1 a ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga I.

3.   Den tekniska dokumentation som avses i punkt 1 b ska bestå av den information som krävs för att den mottagande medlemsstaten ska kunna dra slutsatser om statusen som nytt livsmedel och den ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga II.

4.   Genom undantag från punkt 3 behöver en sökande inte lämna uppgifter om alla de delar som avses i bilaga II, under förutsättning att sökanden har lämnat in en verifierbar motivering till varje del som saknas.

Artikel 5

Förfaranden för att kontrollera giltigheten av en begäran om samråd

1.   Den mottagande medlemsstaten ska utan dröjsmål kontrollera om begäran om samråd uppfyller kraven i artikel 4.

2.   Om livsmedelsföretagaren lämnar otillräcklig information i begäran om samråd ska den mottagande medlemsstaten begära att livsmedelsföretagen lämnar kompletterande upplysningar eller gör relevanta uppdateringar av begäran om samråd inom den tidsfrist som den mottagande medlemsstaten angett.

3.   Begäran om samråd ska anses vara ogiltig om

a)

livsmedelsföretagaren inte lämnar de kompletterande upplysningar som begärts eller en uppdaterad begäran om samråd inom den tidsfrist som den mottagande medlemsstaten angett,

b)

de kompletterande upplysningar som lämnats in är otillräcklig för att dra slutsatsen att begäran om samråd är giltig.

4.   Den mottagande medlemsstaten ska besluta om giltigheten av begäran om samråd och utan dröjsmål informera livsmedelsföretagaren, övriga medlemsstater och kommissionen om beslutet. Om begäran om samråd anses vara ogiltig ska den mottagande medlemsstaten ange skälen till den slutsatsen.

Artikel 6

Förfaranden för utvärdering av en giltig begäran om samråd

1.   Den mottagande medlemsstaten ska besluta om ett livsmedels status som nytt livsmedel inom fyra månader från den dag då den mottagande medlemsstaten beslutade om giltigheten av begäran om samråd.

2.   Om den mottagande medlemsstaten konstaterar att den inte har tillräckliga belägg för att besluta om ett livsmedels status som nytt livsmedel får den begära att livsmedelsföretagaren lämnar kompletterande upplysningar. Tidsfristen för denna begäran ska bestämmas tillsammans med livsmedelsföretagaren.

Den mottagande medlemsstaten får samråda med övriga medlemsstater och kommissionen.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 får en begäran om kompletterande upplysningar enligt punkt 2 inte medföra att den tidsfrist som avses i punkt 1 förlängs.

4.   I vederbörligen motiverade fall får den mottagande medlemsstaten förlänga den tidsfrist som avses i punkt 1 med högst fyra månader. Den mottagande medlemsstaten ska informera livsmedelsföretagaren, övriga medlemsstater och kommissionen om sitt beslut samt lämna en motivering.

5.   Den mottagande medlemsstaten ska efter att ha beslutat om ett livsmedels status som nytt livsmedel utan dröjsmål anmäla beslutet till livsmedelsföretagaren, övriga medlemsstater och kommissionen samt lämna en motivering i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

Artikel 7

Information om status som nytt livsmedel och offentliggörande

1.   Den anmälan som avses i artikel 6.5 i denna förordning ska omfatta följande:

a)

Det berörda livsmedlets namn och en beskrivning av det berörda livsmedlet.

b)

En redogörelse för om det berörda livsmedlet är ett nytt livsmedel, inget nytt livsmedel eller inget nytt livsmedel enbart i kosttillskott.

c)

De skäl som motiverar den redogörelse som avses i led b.

d)

Om livsmedlet är ett nytt livsmedel, den lämpligaste livsmedelskategori det omfattas av enligt artikel 3.2 i förordning (EU) 2015/2283.

2.   Kommissionen ska utan dröjsmål offentliggöra informationen om statusen som nytt livsmedel på kommissionens webbplats.

Artikel 8

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

Medlemsstaterna ska senast den 1 mars 2018 lämna kontaktuppgifter för de nationella behöriga myndigheterna och kontaktuppgifter för respektive kontaktpunkter som utsetts för tillämpningen av denna förordning till kommissionen.

Kommissionen ska senast den 1 maj 2018 offentliggöra dessa kontaktuppgifter på kommissionens webbplats.

Artikel 9

Sekretess

1.   Livsmedelsföretagarna får begära att den mottagande medlemsstaten godkänner att utlämnande av vissa uppgifter som lämnats in som en del av begäran om samråd måste behandlas konfidentiellt om ett utlämnande av dessa uppgifter kan försämra deras konkurrenssituation.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska livsmedelsföretagarna för den mottagande medlemsstaten ange vilka delar av de inlämnade uppgifterna de vill få behandlade konfidentiellt och lämna alla nödvändiga uppgifter till stöd för sin begäran om konfidentiell behandling.

3.   Den mottagande medlemsstaten ska informera livsmedelsföretagaren om sina synpunkter på vilka delar av uppgifterna som ska förbli konfidentiella.

Sekretessen ska dock inte gälla följande uppgifter:

a)

Sökandens namn och adress.

b)

Livsmedlets namn och beskrivningen av livsmedlet.

c)

En sammanfattning av de studier som sökanden lämnat in.

d)

I förekommande fall analysmetoden(erna).

4.   Vid samråd med övriga medlemsstater enligt artikel 6.2 andra stycket ska den mottagande medlemsstaten informera kommissionen och medlemsstaterna om sina synpunkter på sekretessen i begäran om samråd.

5.   Efter att ha informerats enligt punkt 3 får livsmedelsföretagaren inom tre veckor dra tillbaka sin begäran om samråd, under vilka sekretess ska gälla för de uppgifter som lämnats.

6.   Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig sekretess för de uppgifter som avses i punkt 3 och som de mottagit enligt denna förordning, med undantag av uppgifter som måste offentliggöras för att skydda människors hälsa.

7.   Om en livsmedelsföretagare drar tillbaka eller har dragit tillbaka sin begäran om samråd i enlighet med punkt 5 får varken kommissionen eller medlemsstaterna lämna ut uppgifter för vilka livsmedelsföretagaren har begärt sekretess enligt punkt 1.

8.   Tillämpningen av punkterna 1–7 ska inte påverka det utbyte av information mellan kommissionen och medlemsstaterna som behövs för att behandla de begäranden om samråd som lämnas in enligt denna förordning.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


BILAGA I

FÖRLAGA TILL FÖLJEBREV TILL EN BEGÄRAN OM SAMRÅD FÖR FASTSTÄLLANDE AV STATUS SOM NYTT LIVSMEDEL

Medlemsstatens behöriga myndighet

Datum: …

Ärende: Begäran om samråd för fastställande av status som nytt livsmedel för …

Livsmedelsföretagare/samrådspart:

Företag: …

Adress: …

Telefon: …

E-post: …

Kontaktperson: …

lämnar in denna begäran om samråd för fastställande av status som nytt livsmedel för …

Med vänlig hälsning

Underskrift …

Bilagor:

Teknisk dokumentation

Handlingar till stöd för begäran om samråd

Förklarande anmärkning


BILAGA II

FÖRLAGA TILL TEKNISK DOKUMENTATION

Sambandet mellan de olika delarna av informationen ska anges i en förklarande anmärkning. Detta gäller särskilt de belägg som redovisas till stöd för användning som människoföda i betydande omfattning i unionen före den 15 maj 1997, där handlingar från en rad källor måste beaktas för att en slutsats ska kunna dras.

Om bara vissa delar av handlingarna är relevanta för fastställandet av status som nytt livsmedel ska dessa delar markeras.

Avsnitt 1 ska fyllas i för alla livsmedel.

Utöver avsnitt 1 ska även avsnitt 2 fyllas i för extrakt.

För livsmedel som är resultatet av en produktionsprocess som före den 15 maj 1997 inte användes för livsmedelsproduktion i unionen ska avsnitt 1 (punkterna 1–3 och punkt 7) och avsnitt 3 fyllas i.

Avsnitt 1: Alla livsmedel (för livsmedel som är resultatet av en produktionsprocess som före den 15 maj 1997 inte användes för livsmedelsproduktion i unionen ska bara punkterna 1–3 och punkt 7 fyllas i)

1.

Beskrivning av livsmedlet

1.1

Livsmedlets namn

 

1.2

Närmare beskrivning av livsmedlet, inklusive uppgifter om huruvida det består av sådana konstruerade nanomaterial som avses i artikel 3.2 a viii och ix i förordning (EU) 2015/2283 (1)

 

1.3

Föreslagen kategori av nytt livsmedel i enlighet med artikel 3.2 a i förordning (EU) 2015/2283 (i förekommande fall)

 


2.

Ytterligare karakterisering av livsmedlet och/eller livsmedlets ursprung (om relevant)
A.   

Organismer (mikroorganismer, svampar, alger, växter, djur)

2.1

Taxonomiskt namn (fullständigt latinskt namn, med auktorsnamn)

 

2.2

Synonymer, andra namn (om tillämpligt)

 

2.3

Uppgifter om vilken del av organismen användningen som människoföda före den 15 maj 1997 i unionen avser (om tillämpligt)

 

2.4

Specifikation av renhetsgrad/koncentration

 

B.   

Kemiska ämnen

2.5

CAS-nr (om sådant/sådana tilldelats)

 

2.6

Kemiskt/Kemiska namn enligt IUPAC-nomenklaturen

 

2.7

Synonymer, handelsnamn, trivialnamn (om tillämpligt)

 

2.8

Molekyl- och strukturformler

 

2.9

Specifikation av renhetsgrad/koncentration

 


3.

Villkor för användning

3.1

Hur är livsmedlet avsett att användas?

 

3.2

Typ av produkt(er) i vilken/vilka livsmedlet är avsett att användas

 

3.3

Halt/koncentration (eller haltintervall) i produkten/produkterna i vilken/vilka livsmedlet är avsett att användas

 


4.

Produktionsprocess

4.1

Närmare beskrivning av produktionsprocessen. Bifoga ett produktionsschema för att beskriva produktionsprocessen

 


5.

Tidigare användning av livsmedlet som människoföda i unionen före den 15 maj 1997

5.1

I vilken utsträckning konsumerades livsmedlet i betydande omfattning i unionen före den 15 maj 1997? Lämna närmare uppgifter.

 

5.2

I vilken utsträckning konsumerades livsmedlet i betydande omfattning i en medlemsstat före den 15 maj 1997? Lämna närmare uppgifter.

 

5.3

Konsumerades livsmedlet bara regionalt eller i liten lokal skala i unionen före den 15 maj 1997? Lämna närmare uppgifter.

 

5.4

Var livsmedlet tillgängligt före den 15 maj 1997 i unionen som en ingrediens avsedd för särskilda målgrupper (t.ex. livsmedel för speciella medicinska ändamål)? Lämna närmare uppgifter.

 


6.

Samråd om tillgänglighet i unionen

Om livsmedelsföretagarna är osäkra på om den information de har är tillräcklig för att styrka att det berörda livsmedlet användes som människoföda i betydande omfattning i unionen före den 15 maj 1997, kan de samråda med andra livsmedelsföretagare eller sammanslutningar för livsmedelsföretagare för att samla in tillräckligt med information.

6.1

Har samråd skett med andra livsmedelsföretagare eller sammanslutningar för livsmedelsföretagare? Lämna närmare uppgifter.

 

6.2

Är livsmedlet för närvarande tillgängligt på marknaden i unionen? Lämna närmare uppgifter.

 


7.

Kompletterande information

7.1

Finns det någon information om att den berörda produkten används i unionen som läkemedel i enlighet med direktiv 2001/83/EG (2)?

 

7.2

Finns det någon annan information som kan vara till hjälp för fastställandet av status som nytt livsmedel? All relevant information ska lämnas in, även om den inte uttryckligen begärs.

 

Avsnitt 2: Extrakt

8.

Extrakt

8.1

Kompletterande uppgifter om extraktets ursprungsmaterial som inte lämnats i avsnitt 1. Lämna närmare uppgifter.

 

8.2

Specifikation av extraktet. Lämna närmare uppgifter.

 

8.3

Om extraktet utvunnits ur en livsmedelskälla, kommer då intaget av extraktets beståndsdelar i livsmedlet att vara högre än intaget av dessa beståndsdelar i livsmedelskällan? Lämna närmare uppgifter.

 


Avsnitt 3: Livsmedel som är resultatet av en produktionsprocess som före den 15 maj 1997 inte användes för livsmedelsproduktion i unionen

9.

Produktionsprocess

9.1

Närmare beskrivning av produktionsprocessen. Bifoga ett produktionsschema för att beskriva produktionsprocessen.

 

9.2

Påverkar livsmedlets struktur eller sammansättning dess näringsvärde, halten av icke önskvärda ämnen eller ämnesomsättningen på grund av den process enligt vilken livsmedlet har framställts? Lämna närmare uppgifter.

 

9.3

Framställs livsmedlet från en källa som i sig själv i regel inte ingår som en del av kosten? Lämna närmare uppgifter.

 

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1).

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).


BESLUT

20.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/14


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/457

av den 13 mars 2018

om bemyndigande för Republiken Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 193 i direktiv 2006/112/EG ska varje beskattningsbar person som utför en beskattningsbar leverans av varor eller ett beskattningsbart tillhandahållande av tjänster normalt sett betala mervärdesskatt till skattemyndigheterna.

(2)

Enligt artikel 199a.1 h i direktiv 2006/112/EG får medlemsstaterna föreskriva att den person som är skyldig att betala mervärdesskatt för leveranser av spelkonsoler är den beskattningsbara person till vilken leveransen görs (nedan kallat förfarande för omvänd betalningsskyldighet). Lettland använder sig inte av denna möjlighet, även om landet tillämpar förfarandet för omvänd betalningsskyldighet för leveranser av pekdatorer och bärbara datorer på grundval av artikel 199a.1 h i det direktivet.

(3)

Till följd av ökningen av bedrägerier inom spelkonsolsektorn i Lettland, önskar Lettland införa förfarandet för omvänd betalningsskyldighet för inhemska leveranser av spelkonsoler.

(4)

Enligt artikel 199a.1 i direktiv 2006/112/EG, får förfarandet för omvänd betalningsskyldighet tillämpas till och med den 31 december 2018, under en period på minst två år. Eftersom villkoret om en minsta period på två år inte är uppfyllt kan inte Lettland tillämpa förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på grundval av artikel 199a.1 h i direktiv 2006/112/EG.

(5)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 15 november 2017 begärde Lettland bemyndigande att få tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG, i syfte att göra mottagaren av leveransen av spelkonsoler skyldig att betala mervärdesskatt.

(6)

I enlighet med artikel 395.2 i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen, genom en skrivelse av den 23 november 2017, övriga medlemsstater om Lettlands ansökan. Genom en skrivelse av den 24 november 2017 underrättade kommissionen Lettland om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan.

(7)

Enligt den information som lämnats av Lettland ökade mervärdesskattebedrägerierna när det gäller leveranser av spelkonsoler efter införandet av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet för leveranser av mobiltelefoner, pekdatorer, bärbara datorer och integrerade kretsanordningar. Spelkonsoler är särskilt utsatta för mervärdesskattebedrägeri, eftersom de storleksmässigt är relativt små och har ett relativt högt värde, samt att det finns en väl utvecklad marknad på internet för dem. Enligt den information som Lettland lämnat har landet infört ett antal konventionella åtgärder för att bekämpa mervärdesskattebedrägerierna. Trots dessa åtgärder anser dock Lettland det nödvändigt att införa förfarandet för omvänd betalningsskyldighet för leveranser av spelkonsoler för att förhindra uteblivna mervärdesskatteintäkter till den offentliga budgeten.

(8)

Lettland bör därför, i syfte att förhindra skatteundandragande, bemyndigas att tillämpa förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av spelkonsoler under en begränsad period.

(9)

Den särskilda åtgärden har ingen negativ inverkan på de delar av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG, vad gäller leverans av spelkonsoler, bemyndigas Lettland att utse mottagaren av leveransen som den person som är skyldig att betala mervärdesskatt.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2018.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2018.

På rådets vägnar

V. GORANOV

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.


20.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/16


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/458

av den 19 mars 2018

om upphävande av gemensam ståndpunkt 97/193/Gusp om restriktiva åtgärder riktade mot personer som begått våldshandlingar under händelserna i Mostar den 10 februari 1997

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 1997 antog rådet gemensam ståndpunkt 97/193/Gusp (1).

(2)

Till följd av en översyn av gemensam ståndpunkt 97/193/Gusp bör de åtgärder som införts genom den gemensamma ståndpunkten upphävas.

(3)

Gemensam ståndpunkt 97/193/Gusp bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 97/193/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Gemensam ståndpunkt 97/193/Gusp av den 17 mars 1997 fastställd av rådet på grundval av artikel J.2 i fördraget om Europeiska unionen om restriktiva åtgärder riktade mot personer som begått våldshandlingar under händelserna i Mostar den 10 februari 1997 (EGT L 81, 21.3.1997, s. 1).


20.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/17


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/459

av den 19 mars 2018

om ändring av beslut 2011/173/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 mars 2011 antog rådet beslut 2011/173/Gusp (1), om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina.

(2)

Till följd av en översyn av beslut 2011/173/Gusp bör dessa restriktiva åtgärder förlängas till och med den 31 mars 2019.

(3)

Beslut 2011/173/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6 andra stycket i beslut 2011/173/Gusp ska ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 mars 2019.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/173/Gusp av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina (EUT L 76, 22.3.2011, s. 68).