ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 71

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
14 mars 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/394 av den 13 mars 2018 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller strykning av flygdriftskrav för ballonger

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/395 av den 13 mars 2018 om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/396 av den 13 mars 2018 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

36

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/397 av den 8 mars 2018 om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal

38

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/394

av den 13 mars 2018

om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller strykning av flygdriftskrav för ballonger

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 8.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (2) fastställs villkoren för säkerheten vid flera typer av flygdrift med olika kategorier av luftfartyg, inbegripet ballongverksamhet.

(2)

I kommissionens förordning (EU) 2018/395 (3) fastställs särskilda regler för ballongverksamhet. Från och med den dag då den förordningen börjar tillämpas bör sådan verksamhet inte längre omfattas av de allmänna regler för flygdrift som fastställs i förordning (EU) nr 965/2012. Emellertid bör reglerna för tillsyn som avser flygdrift och som utförs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 965/2012 och bilaga II till denna, fortsätta att gälla för flygdrift med ballonger, eftersom dessa krav inte är specifika för någon särskild flygverksamhet, utan gäller horisontellt för alla sådana verksamheter.

(3)

Förordning (EU) nr 965/2012 bör därför ändras i enlighet med detta för att ta hänsyn till de nya regler som gäller för ballongverksamhet och för att i förekommande fall förtydliga de berörda bestämmelserna i den förordningen.

(4)

Med tanke på den nära kopplingen mellan dessa texter, bör tillämpningsdatumet för de ändringar av förordning (EU) nr 965/2012 som fastställs i denna förordning anpassas till tillämpningsdatumet för förordning (EU) 2018/395.

(5)

Byrån har utarbetat ett utkast till tillämpningsföreskrifter och överlämnat dem i form av ett yttrande (4) till kommissionen i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1.   I denna förordning fastställs detaljerade regler för flygdrift med flygplan, helikoptrar och segelflygplan, inbegripet rampinspektioner av luftfartyg som används av operatörer som står under en annan stats säkerhetstillsyn när dessa luftfartyg landar på flygplatser som är belägna inom det territorium som omfattas av fördragens bestämmelser.

2.   I denna förordning fastställs även detaljerade regler för villkoren för utfärdande, bibehållande, ändring, begränsning, upphävande eller återkallande av certifikaten för operatörer av luftfartyg som avses i artikel 4.1 b och c i förordning (EG) nr 216/2008, utom för ballonger, och som utför kommersiell flygtransport, rättigheterna och skyldigheterna för innehavare av certifikat samt villkor för när en viss verksamhet av säkerhetsskäl ska förbjudas, begränsas eller underkastas vissa villkor.

3.   I denna förordning fastställs även detaljerade regler för villkor och förfaranden för deklarationer från operatörer som utför kommersiell specialiserad flygverksamhet med flygplan, helikoptrar och segelflygplan eller icke-kommersiell verksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg, inbegripet icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg, om deras förmåga och möjligheter att fullgöra de skyldigheter som är kopplade till driften av luftfartygen, och för tillsyn över sådana operatörer.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Denna förordning ska inte tillämpas på flygdrift med luftskepp.”

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt 7:

”7.   Denna förordning ska inte tillämpas på flygdrift med ballonger. För flygdrift med andra ballonger än förankrade gasballonger ska emellertid kraven avseende tillsyn i artikel 3 gälla.”

2.

I artikel 2 ska följande punkter 1a och 1b införas:

”1a.    ballong : ett bemannat luftfartyg som är lättare än luften, som inte är motordrivet och som upprätthåller flygningen med hjälp av antingen en gas som är lättare än luft eller en luftburen brännare, inbegripet gasballonger, varmluftsballonger, hybridballonger och, även om de är motordrivna, varmluftsluftskepp.

1b.    förankrad gasballong : en gasballong med ett förankringssystem som kontinuerligt håller fast ballongen vid en fast punkt under drift.”

3.

I artikel 3.1 ska följande andra stycke införas:

”Förvaltnings- och ledningssystemen hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och hos byrån ska uppfylla de krav som anges i bilaga II.”

4.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Operatörer ska endast bruka ett flygplan, en helikopter eller ett luftfartyg för kommersiell flygtransport i enlighet med kraven i bilagorna III och IV.”

b)

Punkt 2 b ska ersättas med följande:

”b)

flygplan, helikoptrar och segelflygplan som används för transport av farligt gods (DG),”.

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Operatörer av andra flygplan och helikoptrar än komplexa motordrivna flygplan och helikoptrar och av segelflygplan som deltar i icke-kommersiell verksamhet, inbegripet icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet, ska endast bruka luftfartyget i enlighet med kraven i bilaga VII.”

d)

Punkt 5 b ska ersättas med följande:

”b)

andra flygplan och helikoptrar samt segelflygplan i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII.”

e)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Operatörer ska endast bruka ett flygplan, en helikopter eller ett luftfartyg för kommersiell specialiserad flygverksamhet i enlighet med kraven i bilagorna III och VIII.”

5.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Genom undantag från artikel 5 i denna förordning, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.4 a i förordning (EG) nr 216/2008 och kapitel P i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (*1) i fråga om flygtillstånd, ska följande flygningar fortsätta att utföras enligt kraven i nationell lagstiftning i den medlemsstat där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort eller, om operatören inte har någon huvudsaklig verksamhetsort, på den plats där operatören är etablerad eller bosatt.

a)

Flygningar i samband med införande eller ändring av flygplans-, helikopter- eller segelflygplanstyper som utförs av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer inom ramen för deras befogenheter.

b)

Flygningar utan passagerare eller last där flygplanet, helikoptern eller segelflygplanet förflyttas i samband med renovering, reparation, underhållskontroller, inspektioner, levererans, export eller liknande ändamål.

(*1)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).”"

b)

I punkt 4a ska de inledande orden ersättas med följande:

”Med avvikelse från vad som sägs i artikel 5.1 och 5.6 får följande verksamhet med andra flygplan och helikoptrar än komplexa motordrivna flygplan och helikoptrar samt med segelflygplan utföras i enlighet med bilaga VII:”.

6.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Flygtidsbegränsningar

1.   Kommersiell flygtransport ska omfattas av kraven i kapitel FTL i bilaga III.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska taxiflyg, ambulansflyg och kommersiell enpilotsverksamhet med flygplan omfattas av kraven i den nationella lagstiftning som avses i artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3922/91 och i kapitel Q i bilaga III till den förordningen.

3.   Genom undantag från punkt 1 ska kommersiell flygtransport med helikopter och kommersiell flygtransport med segelflygplan uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort.

4.   Icke-kommersiell verksamhet, inbegripet icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet, med komplexa motordrivna flygplan och helikoptrar, samt kommersiell specialiserad flygverksamhet med flygplan, helikoptrar och segelflygplan, ska i fråga om flygtidsbegränsningar uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort, eller, om operatören inte har någon huvudsaklig verksamhetsort, på den plats där operatören är etablerad eller bosatt.”

7.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2.   Kraven i bilagorna II och VII ska tillämpas på icke-kommersiell verksamhet med segelflygplan från och med den 25 augusti 2013. Medlemsstater som före den 8 april 2019 i enlighet med unionsrätten har beslutat att vissa eller samtliga av dessa krav inte ska tillämpas på sådan verksamhet inom deras territorier, ska emellertid offentliggöra dessa beslut. Om ett sådant beslut fortfarande är i kraft den 8 april 2020, ska det upphöra att gälla från och med den dagen.

3.   Kraven i bilagorna II, III, VII och VIII ska tillämpas på specialiserad flygverksamhet med segelflygplan från och med den 1 juli 2014. Medlemsstater som före den 8 april 2019 i enlighet med unionsrätten har beslutat att vissa eller samtliga av dessa krav inte ska tillämpas på sådan verksamhet inom deras territorier, ska emellertid offentliggöra dessa beslut. Om ett sådant beslut fortfarande är i kraft den 8 april 2020, ska det upphöra att gälla från och med den dagen.”

b)

Punkt 5 b ska ersättas med följande:

”b)

Kommersiell flygtransport med segelflygplan från och med den 1 juli 2014. Medlemsstater som före den 8 april 2019 i enlighet med unionsrätten har beslutat att vissa eller samtliga av dessa krav inte ska tillämpas på sådan verksamhet inom deras territorier, ska emellertid offentliggöra dessa beslut. Om ett sådant beslut fortfarande är i kraft den 8 april 2020, ska det upphöra att gälla från och med den dagen.”

8.

Bilagorna I, II, III, IV, VII och VIII ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 8 april 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2018/395 av den 13 mars 2018 om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (se sidan 10 i detta nummer av EUT).

(4)  Yttrande nr 01/2016 från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet av den 6 januari 2016 avseende en kommissionsförordning om en översyn av de europeiska operativa reglerna för ballonger.


BILAGA

Bilagorna I, II, III, IV, VII och VIII till förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska punkt 120 ersättas med följande:

”120.    nyttolast (traffic load) : total massa för passagerare, bagage, gods och specialistutrustning som medförs i kabinen och inklusive all ballast.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt ARO.GEN.345 ska led a ersättas med följande:

”a)

Efter att ha mottagit en deklaration från en organisation som bedriver eller avser att bedriva verksamhet för vilken en deklaration krävs, ska den behöriga myndigheten kontrollera att deklarationen innehåller all information som krävs enligt ORO.DEC.100 i bilaga III (Del-ORO) till denna förordning, eller för ballongoperatörer all information som krävs enligt BOP.ADD.100 i bilaga II (Del-BOP) till kommissionens förordning (EU) 2018/395 (*1), och bekräfta mottagandet av deklarationen till organisationen.

(*1)  Kommissionens förordning (EU) 2018/395 av den 13 mars 2018 om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 71, 14.3.2018, s. 10).”"

b)

Punkt ARO.GEN.350 b 1 ska ersättas med följande:

”1.

Att den behöriga myndigheten inte har fått tillträde till organisationens lokaler i enlighet med punkt ORO.GEN.140 i bilaga III (Del-ORO) till denna förordning, eller för ballongoperatörer i enlighet med punkterna BOP.ADD.015 och BOP.ADD.035 bilaga II (Del-BOP) till förordning (EU) 2018/395, under normala verksamhetstider och efter att detta begärts skriftligen två gånger.”

c)

Rubriken till punkt ARO.OPS.110 ska ersättas med följande:

”ARO.OPS.110   Leasingavtal för flygplan och helikoptrar”.

3.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt ORO.GEN.110 ska led k ersättas med följande:

”k)

Utan hinder av led j ska operatörer som utför kommersiell verksamhet med något av följande luftfartyg säkerställa att flygbesättningen har fått en lämplig utbildning eller genomgång avseende farligt gods, för att de ska kunna känna igen odeklarerat farligt gods som förs ombord av passagerare eller som last:

1.

Ett segelflygplan.

2.

Ett enmotorigt propellerdrivet flygplan med en maximal certifierad startmassa på högst 5 700 kg och en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare, för en flygning som startar och landar på samma flygplats eller utelandningsplats, enligt visuellflygregler (VFR) under dager.

3.

En annan helikopter än en komplex motordriven helikopter, enmotorig, med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare, för en flygning som startar och landar på samma flygplats eller utelandningsplats, enligt visuellflygregler (VFR) under dager.”

b)

I punkt ORO.MLR.101 ska de inledande orden ersättas med följande:

”Med undantag för verksamhet med enmotoriga propellerdrivna flygplan med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare eller med enmotoriga icke-komplexa helikoptrar med en maximal operativ kabinkonfiguration för befordran av högst fem passagerare, som startar och landar på samma flygplats eller utelandningsplats, enligt visuellflygregler (VFR) under dager, och för verksamhet med segelflygplan, ska drifthandbokens huvudsakliga struktur vara följande:”.

c)

Punkt ORO.FC.005 b 1 ska ersättas med följande:

”1.

kommersiell flygtransportverksamhet med segelflygplan eller”.

d)

I punkt ORO.CC.100 ska led a ersättas med följande:

”a)

Kabinbesättningens antal och sammansättning ska fastställas i enlighet med punkt 7.a. i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008, med hänsyn tagen till operativa faktorer eller omständigheter för den särskilda flygning som ska genomföras. Minst en kabinbesättningsmedlem ska vara i tjänst för verksamhet med luftfartyg med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av fler än 19 passagerare, när en eller fler passagerare medförs.”

4.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt CAT.GEN.105 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”CAT.GEN.105   Turmotorsegelflygplan och motordrivna segelflygplan”.

ii)

Led d ska utgå.

b)

Punkt CAT.GEN.NMPA.100 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

ansvara för segelflygplanets drift och säkerhet från och med det ögonblick då startproceduren påbörjas till dess att segelflygplanet står stilla efter flygningens slut,”.

ii)

Led d ska utgå.

c)

Punkt CAT.GEN.NMPA.105 ska utgå.

d)

Punkt 19 i punkt CAT.GEN.NMPA.140 a ska ersättas med följande:

”19.

Dokumentation av massa och balans.”

e)

Punkt CAT.OP.NMPA.105 ska ersättas med följande:

”CAT.OP.NMPA.105   Bullerminskande förfaranden – motordrivna segelflygplan

Befälhavaren ska beakta effekten av buller från luftfartyget, men samtidigt säkerställa att säkerheten prioriteras framför bullerminskning.”

f)

Punkt CAT.OP.NMPA.110 ska utgå.

g)

Punkt CAT.OP.NMPA.135 ska utgå.

h)

Punkt CAT.OP.NMPA.140 ska ersättas med följande:

”CAT.OP.NMPA.140   Rökning ombord

Ingen får tillåtas röka ombord på ett segelflygplan.”

i)

Punkt CAT.OP.NMPA.165 ska utgå.

j)

Punkt CAT.OP.NMPA.180 ska utgå.

k)

I kapitel C ska avsnitt 5 utgå.

l)

I kapitel D ska avsnitt 4 utgå.

5.

Bilaga VII (Del-NCO) ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt NCO.GEN.102 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”NCO.GEN.102   Turmotorsegelflygplan och motordrivna segelflygplan”.

ii)

Led d ska utgå.

b)

I punkt NCO.GEN.103 ska led a ersättas med följande:

”a)

börja och sluta vid samma flygplats eller utelandningsplats, med undantag för segelflygplan,”.

c)

Punkt NCO.GEN.105 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt a.4 ska leden iii och iv ersättas med följande:

”iii)

de instrument och den utrustning som krävs för genomförandet av flygningen har installerats i luftfartyget och är i funktionsdugligt skick, såvida inte användning av luftfartyget med utrustning ur funktion medges enligt minimiutrustningslistan (MEL) eller en i tillämpliga fall motsvarande handling, enligt kraven i punkterna NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 eller NCO.IDE.S.105,

iv)

luftfartygets massa och tyngdpunktsläge är sådana att flygningen kan genomföras inom de gränser som anges i luftvärdighetsdokumentationen,”.

ii)

I led f ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

ha sitt säkerhetsbälte fastspänt när han eller hon sitter på sin tjänstgöringsplats, och”.

d)

Punkt NCO.GEN.106 ska utgå.

e)

Punkt NCO.GEN.135 c ska ersättas med följande:

”c)

Trots vad som sägs i led a får på flygningar med segelflygplan, med undantag för turmotorsegelflygplan, de handlingar och den information som avses i punkterna a.2–a.8 och punkterna a.11, a.12 och a.13 medföras i servicefordonet.”

f)

Punkt NCO.OP.121 ska utgå.

g)

Punkt NCO.OP.127 ska utgå.

h)

Punkt NCO.OP.150 ska ersättas med följande:

”NCO.OP.150   Befordran av passagerare

Befälhavaren ska före och under taxning, start och landning och när det av säkerhetsskäl bedöms nödvändigt förvissa sig om att varje passagerare ombord intar en sitt- eller liggplats med säkerhetsbältet eller fasthållningsanordningen ordentligt fastspända.”

i)

Punkt NCO.OP.156 ska ersättas med följande:

”NCO.OP.156   Rökning ombord – segelflygplan

Ingen får tillåtas röka ombord på ett segelflygplan.”

j)

Punkt NCO.OP.176 ska utgå.

k)

Punkt NCO.OP.185 ska ersättas med följande:

”NCO.OP.185   Bränsleuppföljning under flygning

Befälhavaren ska regelbundet kontrollera att mängden användbart återstående bränsle under flygning inte är mindre än den bränslemängd som krävs för att fortsätta till en vädermässigt användbar flygplats eller utelandningsplats, med den planerade mängden reservbränsle enligt punkterna NCO.OP.125 eller NCO.OP.126.”

l)

Punkt NCO.OP.215 ska utgå.

m)

I punkt NCO.POL.100 ska led a ersättas med följande:

”a)

Under alla operativa faser ska luftfartygets lastning, massa och tyngdpunktsläge (CG) uppfylla alla begränsningar som anges i flyghandboken (AFM) eller motsvarande handling.”

n)

Punkt NCO.POL.105 ska ersättas med följande:

”NCO.POL.105   Vägning

a)

Operatören ska säkerställa att luftfartygets massa och tyngdpunkt (CG) fastställs genom verklig vägning innan luftfartyget tas i bruk för första gången. Den samlade inverkan på massa och balans på grund av modifieringar och reparationer ska beaktas och vederbörligen dokumenteras. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för befälhavaren. Luftfartyget ska vägas på nytt om modifieringarnas inverkan på massa och balans inte är väl känd.

b)

Vägningen ska utföras enligt följande:

1.

Flygplan och helikoptrar ska vägas av luftfartygets tillverkare eller en godkänd underhållsorganisation.

2.

Segelflygplan ska vägas av luftfartygets tillverkare eller i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 1321/2014.”

o)

I kapitel D ska avsnitt 4 utgå.

p)

I punkt NCO.SPEC.115 ska led b ersättas med följande:

”b)

En besättningsmedlem ska vara fastspänd på sin tilldelade tjänstgöringsplats under kritiska faser av flygningen eller när befälhavaren anser detta vara nödvändigt med hänsyn till säkerheten, om inget annat anges i checklistan.”

q)

I NCO.SPEC.120 ska led b ersättas med följande:

”b)

En uppdragsspecialist ska vara fastspänd på sin tilldelade tjänstgöringsplats under kritiska faser av flygningen eller när befälhavaren anser detta vara nödvändigt med hänsyn till säkerheten, om inget annat anges i checklistan.”

6.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt SPO.GEN.102 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”SPO.GEN.102   Turmotorsegelflygplan och motordrivna segelflygplan”.

ii)

Led d ska utgå.

b)

I punkt SPO.GEN.105 ska led b ersättas med följande:

”b)

En besättningsmedlem ska vara fastspänd på sin tilldelade tjänstgöringsplats under kritiska faser av flygningen eller när befälhavaren anser detta vara nödvändigt med hänsyn till säkerheten, om inget annat anges i de operativa standardförfarandena.”

c)

I punkt SPO.GEN.106 ska led b ersättas med följande:

”b)

En uppdragsspecialist ska vara fastspänd på sin tilldelade tjänstgöringsplats under kritiska faser av flygningen eller när befälhavaren anser detta vara nödvändigt med hänsyn till säkerheten, om inget annat anges i de operativa standardförfarandena.”

d)

I punkt SPO.GEN.107 a.4 ska leden iii och iv ersättas med följande:

”iii)

de instrument och den utrustning som krävs för genomförandet av flygningen har installerats i luftfartyget och är i funktionsdugligt skick, såvida inte användning av luftfartyget med utrustning ur funktion medges enligt minimiutrustningslistan (MEL) eller en i tillämpliga fall motsvarande handling, enligt kraven i punkterna SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 eller SPO.IDE.S.105,

iv)

luftfartygets massa och tyngdpunktsläge är sådana att flygningen kan genomföras inom de gränser som anges i luftvärdighetsdokumentationen,”.

e)

Punkt SPO.GEN.108 ska utgå.

f)

I punkt SPO.GEN.140 ska led c ersättas med följande:

”c)

Trots vad som sägs i led a får på flygningar med segelflygplan, med undantag för turmotorsegelflygplan, de handlingar och den information som avses i punkterna a.1–a.10 och punkterna a.13–a.19 medföras i servicefordonet.”

g)

Punkt SPO.OP.121 ska utgå.

h)

Punkt SPO.OP.132 ska utgå.

i)

Punkt SPO.OP.160 ska ersättas med följande:

”SPO.OP.160   Användning av headset

Varje flygbesättningsmedlem som måste vara i tjänst i cockpit ska bära ett headset med bommikrofon eller motsvarande och använda den som sin primära utrustning för att kommunicera med flygtrafikledningstjänsten (ATS), andra besättningsmedlemmar och uppdragsspecialister.”

j)

Punkt SPO.OP.181 ska utgå.

k)

Punkt SPO.OP.225 ska utgå.

l)

I punkt SPO.POL.100 ska led a ersättas med följande:

”a)

Under alla operativa faser ska luftfartygets last, massa och tyngdpunktsläge (CG) uppfylla alla begränsningar som anges i lämplig handbok.”

m)

Punkt SPO.POL.105 ska ersättas med följande:

”SPO.POL.105   Massa och balans

a)

Operatören ska säkerställa att luftfartygets massa och tyngdpunkt (CG) fastställs genom verklig vägning innan luftfartyget tas i bruk för första gången. Den samlade inverkan på massa och balans på grund av modifieringar och reparationer ska beaktas och vederbörligen dokumenteras. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för befälhavaren. Luftfartyget ska vägas på nytt om modifieringarnas inverkan på massa och balans inte är väl känd.

b)

Vägningen ska utföras enligt följande:

1.

Flygplan och helikoptrar ska vägas av luftfartygets tillverkare eller en godkänd underhållsorganisation.

2.

Segelflygplan ska vägas av luftfartygets tillverkare eller i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 1321/2014.”

n)

I kapitel D ska avsnitt 4 utgå.

o)

Punkt SPO.SPEC.PAR.120 ska utgå.14.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/395

av den 13 mars 2018

om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 8.5, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen ska anta de tillämpningsföreskrifter som är nödvändiga för att fastställa villkoren för säker drift av ballonger i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008, om sådana luftfartyg uppfyller de villkor som anges i leden b och c i artikel 4.1 i den förordningen.

(2)

Mot bakgrund av den särskilda karaktären hos ballongverksamhet finns det ett behov av särskilda operativa regler, fastställda i en separat förordning. Dessa regler bör bygga på de allmänna regler för flygdrift som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (2), men de bör omstruktureras och förenklas, för att säkerställa att de är proportionella och grundade på en riskbaserad metod, samtidigt som det säkerställs att ballongverksamhet bedrivs på ett säkert sätt.

(3)

De särskilda reglerna för flygdrift med ballonger bör emellertid inte omfatta kraven avseende tillsyn över flygdrift som utförs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, eftersom dessa krav inte är specifika för någon särskild flygverksamhet, utan gäller horisontellt för alla sådana verksamheter. När det gäller tillsyn bör de krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) nr 965/2012 och i bilaga II till den förordningen därför fortsätta att gälla också med avseende på flygdrift med ballonger.

(4)

Av säkerhetsskäl och för att säkerställa uppfyllelse av de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 ska alla operatörer av ballonger som omfattas av denna förordning, med undantag av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer som utför vissa verksamheter, omfattas av en uppsättning grundläggande krav.

(5)

För att ge ytterligare skydd för ballongpassagerare bör det fastställas vissa ytterligare krav för operatörer som utför kommersiell trafik med ballonger, och dessa krav bör tillämpas utöver de grundläggande kraven.

(6)

Dessa ytterligare krav bör ta hänsyn till den mindre komplexa karaktären hos ballongverksamhet jämfört med andra former av kommersiell luftfart, vara proportionella och vara grundade på en riskbaserad metod. Det är därför lämpligt att ersätta det krav på ett certifikat för kommersiell trafik som anges i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 216/2008 med ett krav på att lämna en förhandsdeklaration till den behöriga myndigheten och att fastställa detaljerade regler för hur sådana deklarationer ska lämnas samt vissa ytterligare krav.

(7)

Med tanke på den jämförelsevis låga graden av komplexitet och mot bakgrund av en riskbaserad metod bör operatörer som utför viss kommersiell trafik med ballonger undantas från certifieringskravet och från dessa ytterligare krav, inbegripet kravet på att lämna en förhandsdeklaration. De bör i stället omfattas endast av de grundläggande kraven i denna förordning som gäller för all flygdrift med ballonger som omfattas av denna förordning.

(8)

För att säkerställa en smidig övergång och för att så mycket som möjligt undvika eventuella störningar vid införandet av den nya, särskilda ordning för ballongverksamhet som fastställs i denna förordning, bör alla certifikat, auktorisationer och godkännanden som utfärdats till operatörer av ballonger i enlighet med de regler som gällde före den dag då denna förordning börjar tillämpas fortsätta att vara giltiga, och de bör anses utgöra en deklaration som lämnats i enlighet med denna förordning för en begränsad tidsperiod. Efter utgången av denna tidsperiod bör alla operatörer som utför kommersiell trafik med ballonger lämna en deklaration i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

(9)

För att säkerställa en smidig övergång och för att ge alla berörda parter tillräckligt med tid för att förbereda sig inför tillämpningen av den nya ordningen, bör denna förordning börja tillämpas först från och med ett lämpligt senare datum.

(10)

Byrån har utarbetat ett utkast till tillämpningsföreskrifter och överlämnat dem i form av ett yttrande (3) till kommissionen i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs detaljerade regler för flygdrift med ballonger, om sådana luftfartyg uppfyller de villkor som fastställs i leden b och c i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på flygdrift med förankrade gasballonger.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    ballong : ett bemannat luftfartyg som är lättare än luften, som inte är motordrivet och som upprätthåller flygningen med hjälp av antingen en gas som är lättare än luft eller en luftburen brännare, inbegripet gasballonger, varmluftsballonger, hybridballonger och, även om de är motordrivna, varmluftsluftskepp.

2.    gasballong : en friballong som får sin lyftkraft från en gas som är lättare än luft.

3.    förankrad gasballong : en gasballong med ett förankringssystem som kontinuerligt håller fast ballongen vid en fast punkt under drift.

4.    friballong : en ballong som inte är kontinuerligt förankrad vid en fast punkt under drift.

5.    varmluftsballong : en friballong som får sin lyftkraft från uppvärmd luft.

6.    hybridballong : en friballong som får sin lyftkraft från en kombination av uppvärmd luft och en oantändlig gas som är lättare än luft.

7.    varmluftsluftskepp : en motordriven varmluftsballong, varvid motorn inte skapar någon del av lyftkraften.

8.    tävlingsflygning : all flygdrift med en ballong som utförs för deltagande i hastighetstävling eller annan tävling, inbegripet träning inför sådan drift och flygning till och från hastighetstävlingar eller andra tävlingar.

9.    flyguppvisning : all flygdrift med en ballong som utförs i uppvisnings- eller underhållningssyfte som en del av ett annonserat evenemang som är öppet för allmänheten, inbegripet träning inför sådan drift och flygning till och från det annonserade evenemanget.

10.    introduktionsflygning : all flygdrift som utförs mot ersättning eller annan form av gottgörelse, som består av en flygtur med kort varaktighet i syfte att dra till sig nya elever eller nya medlemmar, som utförs antingen av en utbildningsorganisation som har godkänts i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (4) eller av en organisation som skapats med målsättningen att främja flygsport eller fritidsflyg.

11.    huvudsaklig verksamhetsort : ballongoperatörens huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen av den verksamhet som avses i denna förordning utövas.

12.    avtal om leasing utan besättning : ett avtal mellan företag enligt vilket ballongen brukas under inhyrarens ansvar.

Artikel 3

Flygdrift

1.   Operatörer av ballonger ska bruka ballongen i enlighet med kraven i kapitel BAS i bilaga II.

Första stycket ska emellertid inte gälla för konstruktions- eller tillverkningsorganisationer som överensstämmer med artikel 8 respektive artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (5) och som brukar ballongen, inom ramen för sina befogenheter, för införande eller ändring av ballongtyper.

2.   Med avvikelse från artikel 8.2 i förordning (EG) nr 216/2008 ska certifieringskravet i den artikeln inte gälla för operatörer som utför kommersiell trafik med ballonger.

Dessa operatörer ska ha rätt att utföra sådan kommersiell trafik endast efter att för den behöriga myndigheten ha deklarerat sin förmåga och sina möjligheter att fullgöra de skyldigheter som är kopplade till driften av ballongen. De ska lämna deklarationen och bruka ballongen, utöver de krav som anges i kapitel BAS, i enlighet med de krav som anges i kapitel ADD i bilaga II.

Det andra stycket ska emellertid inte gälla för operatörer som bedriver följande ballongverksamhet:

a)

Samfinansierad trafik för upp till fyra personer, inbegripet piloten, förutsatt att de direkta kostnaderna för ballongflygningen och en proportionell del av de årliga kostnaderna för förvaring, försäkring och underhåll av ballongen delas av alla dessa personer.

b)

Tävlingsflygningar eller flyguppvisningar, förutsatt att ersättning eller någon annan form av gottgörelse för sådana flygningar begränsas till kompensation för de direkta kostnaderna för ballongflygningen och en proportionell del av de årliga kostnaderna för förvaring, försäkring och underhåll av ballongen och att eventuella priser som vinns inte överskrider det värde som anges av den behöriga myndigheten.

c)

Introduktionsflygningar med upp till fyra personer, inbegripet piloten, och flygningar för fallskärmshoppning, som utförs antingen av en utbildningsorganisation som har sin huvudsakliga verksamhetsort i en medlemsstat och som har godkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1178/2011 eller av en organisation som skapats i syfte att främja flygsport eller fritidsflyg, förutsatt att organisationen brukar ballongen antingen som ägare eller genom ett avtal om leasing utan besättning, att flygningen inte genererar vinster som delas ut utanför organisationen och att sådana flygningar endast utgör en marginell del av organisationens verksamhet.

d)

Träningsflygningar som utförs av en utbildningsorganisation som har sin huvudsakliga verksamhetsort i en medlemsstat och som har godkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1178/2011.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

Certifikat, auktorisationer och godkännanden som utfärdats till ballongoperatörer av medlemsstater före den 8 april 2019 i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012 eller i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som är förenliga med artikel 10.2, 10.3 och 10.5 b i förordning (EU) nr 965/2012 ska fortsätta att gälla till och med den 8 oktober 2019.

Till och med den 8 oktober 2019 ska alla hänvisningar i denna förordning till en deklaration också förstås som en hänvisning till de certifikat, auktorisationer och godkännanden som utfärdats av medlemsstater före den 8 april 2019.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 8 april 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Yttrande nr 01/2016 från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet av den 6 januari 2016 avseende en kommissionsförordning om en översyn av de europeiska operativa reglerna för ballonger.

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).


BILAGA I

DEFINITIONER

[DEL-DEF]

I bilaga II gäller följande definitioner:

1.    godtagbart sätt att uppfylla kraven (AMC) : icke-bindande standarder som antas av byrån för att illustrera olika sätt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

2.    alternativt sätt att uppfylla kraven (AltMoC) : sätt att uppfylla kraven som föreslås som alternativ till ett existerande godtagbart sätt att uppfylla kraven eller som utgör ett förslag till ett nytt sätt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser när byrån inte har antagit några tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven.

3.    befälhavare : pilot som är ansvarig för framförande och säkerhet under flygning.

4.    besättningsmedlem : en person som av en operatör tilldelats arbetsuppgifter ombord på ballongen eller, om arbetsuppgifterna är direkt kopplade till ballongdriften, på marken.

5.    flygbesättningsmedlem : besättningsmedlem med certifikat, som har fått i uppdrag att sköta arbetsuppgifter som är väsentliga för driften av ett luftfartyg under en flygtjänstperiod.

6.    psykoaktiva substanser : alkohol, opioider, cannabinoider, sedativa, hypnotika, kokain, andra psykostimulerande medel, hallucinogener och lösningsmedel, men inte kaffe och tobak.

7.    olycka : en händelse i samband med handhavandet av en ballong som äger rum mellan den tidpunkt då fyllningen av ballongen påbörjas och den tidpunkt då ballongen är helt tömd, vid vilken

a)

en person skadas dödligt eller allvarligt till följd av att ha befunnit sig i ballongen eller till följd av direktkontakt med någon del av ballongen, inbegripet delar som har lösgjort sig från ballongen, med undantag för eventuella skador som uppkommer av naturliga orsaker eller som är självförvållade eller orsakade av andra personer,

b)

ballongen utsätts för skada eller strukturella fel som nedsätter dess strukturella styrka, prestanda eller flygegenskaper och kräver en större reparation eller utbyte av den skadade delen, eller

c)

ballongen saknas eller är helt onåbar.

8.    tillbud : en händelse, som inte är en olycka, som har samband med handhavandet av en ballong och som påverkar eller skulle kunna påverka säkerheten vid handhavandet av ballongen.

9.    allvarligt tillbud : en händelse i samband med handhavandet av en ballong som äger rum mellan den tidpunkt då fyllningen av ballongen påbörjas och den tidpunkt då ballongen är helt tömd, vid vilken det förelåg en hög sannolikhet för att en olycka skulle inträffa.

10.    kritiska flygfaser : start, slutlig inflygning, avbruten inflygning, landning och eventuella andra faser av en flygning vilka av befälhavaren fastställs som kritiska för en säker drift av ballongen.

11.    flyghandboken (AFM) : den handling som innehåller uppgifter om de tillämpliga och godkända operativa begränsningarna samt information avseende ballongen.

12.    farligt gods : artiklar eller ämnen som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö, och som ingår i förteckningen över farligt gods i Technical Instructions eller som ska klassificeras som sådana enligt Technical Instructions.

13.    Technical Instructions : den senaste gällande utgåvan av bestämmelserna för säker transport av farligt gods med flyg (Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air), inkluderande supplementet och alla tillägg, utgivna av Icao i dokument 9284-AN/905.

14.    utelandningsplats : en plats som är utvald av befälhavaren eller operatören för landning, start eller transport av extern last.

15.    tankning : påfyllning av bränslebehållare eller bränsletankar från en extern källa, dock ej genom utbyte av bränslebehållare.

16.    mörker : perioden mellan den borgerliga kvällsskymningens slut och den borgerliga gryningens början. Den borgerliga kvällsskymningen slutar då solskivans centrum befinner sig 6 grader under horisonten; den borgerliga gryningen börjar då solskivans centrum befinner sig 6 grader under horisontalplanet.

17.    specialiserad ballongverksamhet : all verksamhet, som kan vara kommersiell eller icke-kommersiell, med en ballong där huvudsyftet inte är befordran av passagerare för sightseeing- eller upplevelseflygningar, utan fallskärmsverksamhet, nedsläpp av hängglidare, flyguppvisningar, tävlingsflygningar eller liknande specialiserade aktiviteter.

18.    nyttolast : total massa för passagerare, bagage och specialistutrustning som medförs i kabinen.

19.    ballongens tommassa : massa som fastställs genom vägning av ballongen med all installerad utrustning som anges i flyghandboken.

20.    avtal om leasing med besättning : ett avtal mellan operatörer enligt vilket ballongen brukas under uthyrarens ansvar.

21.    kommersiell ballongflygning med passagerare : en form av kommersiell flygtransportverksamhet med en ballong varigenom passagerare transporteras på sightseeing- eller upplevelseflygningar mot ersättning eller annan form av gottgörelse.

22.    kommersiell flygtransport : drift av luftfartyg för transport av passagerare, gods eller post mot ersättning eller annan form av gottgörelse.


BILAGA II

FLYGDRIFT MED BALLONGER

[DEL-BOP]

KAPITEL BAS

GRUNDLÄGGANDE OPERATIVA KRAV

Avsnitt 1

Allmänna krav

BOP.BAS.001   Tillämpningsområde

I enlighet med artikel 3 fastställs i detta kapitel de krav som ska uppfyllas av alla ballongoperatörer, utom de konstruktions- eller tillverkningsorganisationer som avses i artikel 3.1 andra stycket.

BOP.BAS.005   Behörig myndighet

Den behöriga myndigheten ska vara den myndighet som utses av den medlemsstat där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort eller, om operatören inte har någon huvudsaklig verksamhetsort, på den plats där operatören är etablerad eller bosatt. Den myndigheten ska omfattas av kraven i artikel 3 i förordning (EU) nr 965/2012 i enlighet med artikel 1.7 i den förordningen.

BOP.BAS.010   Påvisande av efterlevnaden av kraven

a)

En operatör ska, när så begärs av den behöriga myndighet som kontrollerar operatörens fortlöpande efterlevnad av krav i enlighet med punkt ARO.GEN.300 a.2 i bilaga II till förordning (EU) nr 965/2012, påvisa efterlevnaden av de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning.

b)

Operatören ska använda något av följande sätt för att påvisa sådan efterlevnad:

1)

Godtagbart sätt att uppfylla kraven (AMC).

2)

Alternativt sätt att uppfylla kraven (AltMoC).

BOP.BAS.015   Introduktionsflygningar

Introduktionsflygningar ska

a)

genomföras enligt visuellflygregler (VFR) under dager, och

b)

övervakas, vad gäller flygningarnas säkerhet, av en person som utsetts av den organsation som utför introduktionsflygningarna.

BOP.BAS.020   Omedelbar reaktion på säkerhetsproblem

Operatören ska genomföra

a)

säkerhetsåtgärder som fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med punkt ARO.GEN.135 c i bilaga II till förordning (EU) nr 965/2012, och

b)

luftvärdighetsdirektiv och annan obligatorisk information som utfärdats av byrån i enlighet med artikel 20.1 j i förordning (EG) nr 216/2008.

BOP.BAS.025   Utnämning av befälhavare

Operatören ska utse en befälhavare som är kvalificerad som befälhavare i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011.

BOP.BAS.030   Befälhavarens ansvar

a)

Befälhavaren ska göra följande:

1)

Ansvara för säkerheten för ballongen och för alla personer och all egendom som medförs ombord under ballongverksamhet.

2)

Ansvara för initiering, fortsättning eller avslutning av en flygning av säkerhetsskäl.

3)

Säkerställa att alla tillämpliga operativa förfaranden och checklistor följs.

4)

Påbörja en flygning endast om han eller hon har förvissat sig om att alla krav avseende operativa begränsningar är uppfyllda enligt följande:

i)

Ballongen är luftvärdig.

ii)

Ballongen är vederbörligen registrerad.

iii)

Instrument och utrustning som krävs för genomförandet av flygningen medförs ombord på ballongen och är i funktionsdugligt skick.

iv)

Ballongens massa är sådan att flygningen kan genomföras inom de gränser som anges i flyghandboken.

v)

All utrustning och allt bagage har lastats och säkrats på korrekt sätt.

vi)

Ballongens operativa begränsningar enligt flyghandboken kommer inte att överskridas vid något tillfälle under flygningen.

5)

Säkerställa att tillsyn före flygning har utförts i enlighet med bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 (1).

6)

Ansvara för genomgången före flygningen med personer som hjälper till med fyllning och tömning av höljet.

7)

Säkerställa att personer som hjälper till med fyllning och tömning av höljet bär lämpliga skyddskläder.

8)

Förvissa sig om att relevant nödutrustning förblir lätt tillgänglig för omedelbar användning.

9)

Säkerställa att ingen röker ombord på ballongen eller i ballongens direkta närhet.

10)

Inte tillåta transport av en person som verkar vara påverkad av psykoaktiva substanser i sådan utsträckning att säkerheten för ballongen eller för någon person eller egendom ombord sannolikt kommer att äventyras.

11)

Under flygning hela tiden ha kontroll över ballongen om inte en annan pilot tar över manöverorganen.

12)

I en nödsituation som kräver omedelbara beslut och åtgärder vidta alla åtgärder han eller hon bedömer vara nödvändiga med hänsyn till omständigheterna. Vid sådana tillfällen får han eller hon göra avsteg från regler, operativa förfaranden och metoder i den mån detta krävs i säkerhetens intresse.

13)

Inte fortsätta en flygning bortom närmaste vädermässigt användbara utelandningsplats om hans eller hennes förmåga att fullgöra sina uppgifter är kraftigt begränsad på grund av sjukdom, trötthet, syrebrist eller någon annan orsak.

14)

Registrera, när flygningen eller serien av flygningar har avslutats, användningsuppgifter och alla kända eller misstänkta brister hos ballongen i ballongens loggbok.

15)

Underrätta den säkerhetsutredningsansvariga myndigheten i den stat på vars territorium händelsen ägde rum samt räddningstjänsten i den staten utan dröjsmål med snabbast tillgängliga metod om alla allvarliga tillbud eller olyckor med ballongen.

16)

Utan dröjsmål rapportera alla olagliga handlingar till den behöriga myndigheten och informera den lokala myndighet som utsetts av den stat på vars territorium den olagliga handlingen ägde rum.

17)

Utan dröjsmål rapportera alla farliga väder- eller flygförhållanden som påträffas och som sannolikt kommer att påverka andra luftfartygs säkerhet till lämplig flygtrafikledningsenhet.

b)

Befälhavaren får inte tjänstgöra på en ballong i någon av följande situationer:

1)

Om han eller hon är oförmögen att fullgöra sina uppgifter på grund av till exempel skada, sjukdom, läkemedel, trötthet eller effekterna av någon psykoaktiv substans, eller på annat sätt känner sig olämplig för tjänstgöring.

2)

Om tillämpliga medicinska krav inte uppfylls,

c)

När besättningsmedlemmar deltar i ballongdriften ska befälhavaren

1)

säkerställa att varje besättningsmedlem, under kritiska faser av flygningen eller när det bedöms vara nödvändigt av säkerhetsskäl, befinner sig på sin anvisade plats och inte utför några andra arbetsuppgifter än de som krävs för en säker drift av ballongen,

2)

inte inleda en flygning om någon besättningsmedlem är oförmögen att fullgöra sina uppgifter på grund av till exempel skada, sjukdom, läkemedel, trötthet eller effekterna av någon psykoaktiv substans, eller på annat sätt känner sig olämplig för tjänstgöring,

3)

inte fortsätta en flygning bortom närmaste vädermässigt användbara utelandningsplats om någon besättningsmedlems förmåga att fullgöra sina uppgifter är kraftigt begränsad på grund av sjukdom, trötthet eller syrebrist eller någon annan orsak, och

4)

säkerställa att alla besättningsmedlemmar kan kommunicera med varandra på ett gemensamt språk.

BOP.BAS.035   Befälhavarens befälsrätt

Befälhavaren ska ha rätt att

a)

ge order och vidta lämpliga åtgärder för att trygga säkerheten för ballongen och för alla personer och all egendom ombord, och

b)

vägra att ta ombord eller transportera en person eller ett bagage som kan utgöra en potentiell säkerhetsrisk för ballongen eller för någon person eller egendom ombord.

BOP.BAS.040   Besättningsmedlemmars ansvar

a)

Alla besättningsmedlemmar ansvarar för att korrekt utföra sina arbetsuppgifter med avseende på ballongdriften.

b)

Besättningsmedlemmar får inte tjänstgöra på en ballong om de är oförmögna till detta på grund av till exempel skada, sjukdom, läkemedel, trötthet eller effekterna av någon psykoaktiv substans, eller om de på annat sätt känner sig olämpliga för tjänstgöring.

c)

En besättningsmedlem ska rapportera till befälhavaren i båda följande fall:

1)

Alla fel, brister, funktionsfel eller defekter som han eller hon anser kunna påverka ballongens luftvärdighet eller driftsäkerhet, inklusive nödsystem.

2)

Alla tillbud.

d)

En flygbesättningsmedlem som utför arbetsuppgifter för mer än en operatör ska

1)

i förekommande fall föra sina egna journaler avseende flygtider och viloperioder, och

2)

förse varje operatör med de uppgifter som behövs för att planera aktiviteterna i enlighet med gällande flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar samt vilokrav.

BOP.BAS.045   Efterlevnad av lagar, föreskrifter och förfaranden

a)

Befälhavaren och alla andra besättningsmedlemmar ska följa de lagar, föreskrifter och förfaranden som gäller i de stater där verksamheten bedrivs.

b)

Befälhavaren ska känna till de på hans eller hennes arbetsuppgifter tillämpliga lagar, föreskrifter och förfaranden som har fastställts för de områden som man avser att överflyga, de utelandningsplatser som man planerar att använda och tillhörande flygnavigeringsanläggningar.

BOP.BAS.050   Handlingar, handböcker och information som ska medföras

a)

Samtliga följande handlingar, handböcker och information ska medföras på varje flygning, i original eller kopior:

1)

De operativa begränsningar, normala och onormala förfaranden samt nödförfaranden och andra relevanta uppgifter som är specifika för ballongens driftsegenskaper.

2)

Uppgifter om den inlämnade ATS-färdplanen, när detta krävs i enlighet med avsnitt 4 i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 (2).

3)

Aktuella och lämpliga flygkartor för det föreslagna flygområdet.

b)

Samtliga följande handlingar, handböcker och information ska medföras på varje flygning eller ska förvaras i servicefordonet, i original eller kopior:

1)

Nationalitets- och registreringsbeviset.

2)

Luftvärdighetsbeviset, inklusive bilagorna.

3)

Flyghandboken (AFM) eller motsvarande handlingar.

4)

Luftfartygets radiotillstånd, om ballongen är utrustad med radiokommunikationsutrustning i enlighet med punkt BOP.BAS.355 a.

5)

Bevis om ansvarsförsäkring till skydd för tredje man.

6)

Ballongens loggbok eller motsvarande handling(ar).

7)

All annan dokumentation som kan röra flygningen eller krävas av den eller de stater som berörs av flygningen.

c)

På begäran av den behöriga myndigheten ska befälhavaren eller operatören ställa originaldokumentationen till den myndighetens förfogande inom den tidsperiod som anges av myndigheten, vilken inte ska vara mindre än 24 timmar.

BOP.BAS.055   Farligt gods

a)

Transport av farligt gods ombord på ballongen ska genomföras i enlighet med kraven i bilaga 18 till Chicagokonventionen, senast ändrad och utvidgad genom Technical Instructions.

b)

Befälhavaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att farligt gods av misstag medförs ombord på ballongen.

c)

Rimliga kvantiteter av artiklar och ämnen som annars skulle klassificeras som farligt gods och som används för att främja flygsäkerheten, i de fall då det är tillrådligt att medföra godset ombord på ballongen i syfte att säkerställa att det är tillgängligt i rätt tid för operativa ändamål, ska anses vara tillåtna enligt punkt 2.2.1 a i del 1 av Technical Instructions. Detta gäller oavsett om dessa artiklar och ämnen behöver medföras eller om de är avsedda eller inte att användas i samband med en särskild flygning. Befälhavaren ska säkerställa att inpackning och ombordlastning på ballongen av dessa artiklar och ämnen utförs på ett sådant sätt att riskerna för besättningsmedlemmar, passagerare och balongen under drift minimeras.

d)

Befälhavaren eller, om befälhavaren är oförmögen att fullgöra sina uppgifter, operatören ska utan dröjsmål rapportera alla olyckor eller tillbud som inbegriper farligt gods till den säkerhetsutredningsansvariga myndigheten i den stat på vars territorium händelsen ägde rum, räddningstjänsten i den staten, alla andra myndigheter som utsetts av den staten samt den behöriga myndigheten.

BOP.BAS.060   Utsläpp av farligt gods

a)

Befälhavaren får inte släppa ut farligt gods när han eller hon brukar en ballong över tättbebyggda områden som städer, tätorter eller annan bebyggelse, eller över en folksamling utomhus.

b)

Oaktat vad som sägs i led a får fallskärmshoppare lämna ballongen i uppvisningssyfte över sådana tättbebyggda områden eller över en sådan folksamling utomhus med anordningar för rökutveckling som tillverkats för det ändamålet.

BOP.BAS.065   Ballongens loggbok

För varje flygning, eller serie av flygningar, ska uppgifter om ballongen, dess besättning och varje resa bevaras i form av en loggbok för ballongen eller i form av en motsvarande handling.

Avsnitt 2

Operativa förfaranden

BOP.BAS.100   Användning av utelandningsplatser

Befälhavaren ska enbart använda utelandningsplatser som är lämpliga för den berörda ballongtypen och verksamheten.

BOP.BAS.105   Bullerminskande förfaranden

Befälhavaren ska beakta operativa förfaranden för att minimera effekten av buller från uppvärmningssystemet, men samtidigt säkerställa att säkerheten prioriteras framför bullerminskning.

BOP.BAS.110   Bränsle- och ballastmängd och planering

Befälhavaren får påbörja en flygning endast om mängden reservbränsle eller ballast som medförs ombord på ballongen räcker för att säkerställa en säker landning.

BOP.BAS.115   Information till passagerare

Befälhavaren ska säkerställa att passagerarna får information om normala och onormala förfaranden samt nödförfaranden före och, vid behov, under flygningen.

BOP.BAS.120   Transport av speciella kategorier av passagerare

Befälhavaren ska säkerställa att personer som behöver särskilda förhållanden, särskild hjälp eller särskilda anordningar när de medförs ombord på en ballong transporteras under förhållanden som garanterar säkerheten för ballongen och för alla personer och all egendom ombord.

BOP.BAS.125   Inlämning av ATS-färdplan (air traffic service flight plan)

a)

Om en ATS-färdplan inte har inlämnats eftersom det inte krävs i enlighet med led b i punkt SERA.4001 i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012, ska befälhavaren lämna tillräckliga uppgifter så att alarmeringstjänsten kan aktiveras vid behov.

b)

När verksamheten utgår från en utelandningsplats där det inte är möjligt att lämna någon ATS-färdplan, även om det krävs i enlighet med led b i punkt SERA.4001 i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012, ska befälhavaren lämna ATS-färdplanen efter start.

BOP.BAS.130   Flygförberedelser

Innan flygningen påbörjas ska befälhavaren känna till tillgänglig meteorologisk information och flyginformation av betydelse för den avsedda flygningen, vilket inbegriper båda följande:

a)

En genomgång av tillgängliga aktuella väderrapporter och väderprognoser.

b)

Planering av alternativa åtgärder om flygningen inte kan slutföras som planerat.

BOP.BAS.135   Rökning ombord

Ingen får röka ombord på en ballong under någon fas av flygningen eller i en ballongs direkta närhet.

BOP.BAS.140   Medförande och användning av vapen

a)

Befälhavaren ska säkerställa att ingen person medför och använder ett vapen ombord på ballongen.

b)

Genom undantag från led a får befälhavaren tillåta medförande och användning av vapen ombord på ballongen när det krävs för besättningsmedlemmarnas eller passagerarnas säkerhet. I sådana fall ska befälhavaren säkerställa att vapnen förvaras på ett säkert sätt när de inte används.

BOP.BAS.145   Väderförhållanden

Befälhavaren får påbörja eller fortsätta en flygning enligt visuellflygregler (VFR) endast om den senast tillgängliga meteorologiska informationen visar att väderförhållandena längs flygvägen och på den avsedda destinationen vid den beräknade tidpunkten för användning

a)

kommer att uppfylla eller vara mer gynnsamma än tillämpliga operativa minima för flygning enligt VFR, och

b)

ligga inom de meteorologiska begränsningar som anges i flyghandboken.

BOP.BAS.150   Startförhållanden

Innan starten av ballongflygningen påbörjas ska befälhavaren ha förvissat sig om att vädret vid utelandningsplatsen, enligt den senast tillgängliga informationen, medger en säker start och utflygning.

BOP.BAS.155   Förutsättningar för inflygning och landning

Innan en inflygning för landning påbörjas ska befälhavaren, förutom i nödsituationer, ha förvissat sig om att förhållandena vid den avsedda utelandningsplatsen, enligt den senast tillgängliga informationen, medger en säker inflygning och landning.

BOP.BAS.160   Simulerade situationer under flygning

a)

Befälhavaren får inte simulera situationer som kräver tillämpning av onormala förfaranden eller nödförfaranden när passagerare transporteras.

b)

Genom undantag från led a får befälhavaren simulera sådana situationer, under annan verksamhet än kommersiell verksamhet med ballongen, när träningsflygningar genomförs antingen med flygelever eller med passagerare, förutsatt att passagerarna har informerats vederbörligen och samtyckt till simuleringen i förväg.

BOP.BAS.165   Bränsleuppföljning under flygning

Befälhavaren ska regelbundet kontrollera under flygningen att mängden återstående användbart bränsle eller ballast under flygning inte är mindre än den mängd bränsle eller ballast som krävs för att genomföra den planerade flygningen och den reserv som planerats för landningen.

BOP.BAS.170   Tankning medan personer är ombord

a)

Tankning av ballonger får inte genomföras när personer är ombord.

b)

Genom undantag från led a får tankning av motorn i varmluftsluftskepp genomföras med befälhavaren ombord.

BOP.BAS.175   Användning av fasthållningssystem

När ett fasthållningssystem krävs i enlighet med punkt BOP.BAS.320 ska befälhavaren bära systemet åtminstone under landning.

BOP.BAS.180   Användning av extra syrgas

Befälhavaren ska säkerställa att

a)

alla besättningsmedlemmar som utför uppgifter som är väsentliga för en säker drift av ballongen fortlöpande använder extra syrgas när han eller hon fastslår att syrebristen, på höjden för den avsedda flygningen, kan leda till nedsatt förmåga hos besättningsmedlemmar, och

b)

extra syrgas är tillgänglig för passagerare när syrebrist kan inverka skadligt på dem.

BOP.BAS.185   Operativa begränsningar under mörker

a)

Varmluftsballonger

1)

får inte landa i mörker, förutom i nödsituationer, och

2)

får starta i mörker under förutsättning att tillräckligt mycket bränsle eller ballast medförs för en landning under dager.

b)

Gasballonger och hybridballonger

1)

får inte landa i mörker, förutom i nödsituationer eller som en landning av säkerhetsskäl, och

2)

får starta i mörker under förutsättning att tillräckligt mycket bränsle eller ballast medförs för en landning under dager.

c)

Varmluftsluftskepp ska brukas i enlighet med deras enligt VFR godkända operativa begränsningar och godkänd information under mörker.

BOP.BAS.190   Specialiserad ballongverksamhet – Riskbedömning och checklista

a)

Innan en specialiserad ballongverksamhet påbörjas ska befälhavaren göra en riskbedömning där flygningens komplexitet bedöms för att fastställa de faror och därmed förbundna risker som planerade flygningen medför samt riskreducerande åtgärder om det är nödvändigt.

b)

Specialiserad ballongverksamhet ska utföras i enlighet med en checklista. Befälhavaren ska upprätta denna checklista och säkerställa att den är lämplig för den specialiserade verksamheten och för den ballong som används, på grundval av riskbedömningen och med beaktande av alla krav som anges i detta kapitel. Checklistan ska vara lätt tillgänglig på varje flygning för befälhavaren och andra besättningsmedlemmar, om det är relevant för fullgörandet av deras uppgifter.

c)

Befälhavaren ska regelbundet se över och vid behov uppdatera checklistan för att på ett adekvat sätt ta hänsyn till riskbedömningen.

Avsnitt 3

Prestandabegränsningar och operativa begränsningar

BOP.BAS.200   Operativa begränsningar

Befälhavaren ska säkerställa att ballongen, under alla faser av verksamheten, inte överskrider någon av de begränsningar som anges i flyghandboken eller motsvarande handling(ar).

BOP.BAS.205   Vägning

a)

Vägningen av ballongen ska utföras av ballongens tillverkare eller i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 1321/2014.

b)

Operatören ska säkerställa att ballongens massa har fastställts genom faktisk vägning innan den tas i drift för första gången. Den samlade inverkan på massan på grund av modifieringar och reparationer ska beaktas och vederbörligen dokumenteras. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för befälhavaren. Ballongen ska vägas på nytt om inverkan av modifieringar eller reparationer på massan inte är väl känd.

BOP.BAS.210   Prestanda – Allmänt

Befälhavaren får använda ballongen endast om ballongens prestanda är tillräcklig för att uppfylla kraven i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och eventuella andra begränsningar som gäller för flygningen, luftrummet eller de utelandningsplatser som används, varvid det ska säkerställas att alla kort eller kartor som används är den senast tillgängliga utgåvan.

Avsnitt 4

Instrument och utrustning

BOP.BAS.300   Instrument och utrustning – Allmänt

a)

Instrument och utrustning som krävs enligt detta avsnitt ska godkännas i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012 om ett av följande villkor är uppfyllt:

1)

De används för att uppfylla kraven i punkterna BOP.BAS.355 och BOP.BAS.360.

2)

De är permanent installerade i ballongen.

b)

Genom undantag från led a ska det för följande instrument eller utrustning, när så krävs enligt detta avsnitt, inte krävas ett godkännande:

(1)

Instrument eller utrustning som används av flygbesättningen för att bestämma flygbanan.

(2)

Handlampor.

(3)

Precisionsur.

(4)

Första hjälpen-låda.

(5)

Överlevnads- och signalutrustning.

(6)

System för lagring och fördelning av extra syrgas.

(7)

Alternativ tändningskälla.

(8)

Brandfilt eller brandsäkert täcke.

(9)

Handbrandsläckare.

(10)

Dropplina.

(11)

Kniv.

c)

Instrument och utrustning som inte krävs enligt detta avsnitt, samt all annan utrustning som inte krävs enligt denna bilaga men som medförs på en ballong under en flygning, ska uppfylla båda följande villkor:

1)

Den information som erhålls genom dessa instrument eller denna utrustning får inte användas av flygbesättningen för att uppfylla de grundläggande krav på luftfärdighet som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 216/2008.

2)

Instrumenten och utrustningen får inte påverka ballongens luftvärdighet, inte ens vid fel eller störningar.

d)

Instrumenten och utrustningen ska vara lätta att använda eller nå från den anvisade plats där den flygbesättningsmedlem som behöver använda dem befinner sig.

e)

All erforderlig nödutrustning ska vara lätt att nå för omedelbar användning.

BOP.BAS.305   Minimiinstrument och minimiutrustning för flygning

En ballongflygning får inte påbörjas om något instrument eller någon utrustning som krävs för den avsedda flygningen med ballongen saknas, är ur funktion eller inte fullgör de erforderliga funktionerna.

BOP.BAS.310   Ljus

Ballonger som brukas under mörker ska vara utrustade all utrustning enligt nedan:

a)

Ett kollisionsvarningsljus.

b)

En anordning för att ge tillräcklig belysning åt samtliga instrument och utrustningar som krävs för en säker drift av ballongen.

c)

En handlampa.

BOP.BAS.315   Flyg- och navigeringsinstrument och utrustning

Ballonger som brukas enligt VFR under dager ska vara utrustade med båda följande:

a)

En anordning för att ange färdriktningen.

b)

En anordning för att mäta och visa

1)

tid i timmar, minuter och sekunder,

2)

vertikalhastighet, om detta krävs enligt flyghandboken (AFM), och

3)

tryckhöjd, om det krävs enligt flyghandboken (AFM), om det krävs för att uppfylla luftrumskrav eller om höjden måste vara känd för användningen av syrgas.

BOP.BAS.320   Fasthållningssystem

Ballonger ska vara utrustade med ett fasthållningssystem för befälhavaren när ballongen är utrustad med ett av följande:

a)

Ett särskilt utrymme för befälhavaren.

b)

Styrventil(er).

BOP.BAS.325   Extra syrgas

Ballonger som brukas där det krävs syrgastillförsel i enlighet med punkt BOP.BAS.180 ska vara utrustade med ett system för lagring och fördelning av syrgas som kan lagra och fördela den mängd syrgas som krävs.

BOP.BAS.330   Första hjälpen-låda

(a)

Ballonger ska vara utrustade med en första hjälpen-låda.

(b)

Första hjälpen-lådor ska

(1)

vara lätt åtkomliga för användning, och

(2)

upprätthållas i bruksvärdigt skick.

BOP.BAS.335   Handbrandsläckare

Ballonger, med undantag för gasballonger, ska vara utrustade med minst en handbrandsläckare.

BOP.BAS.340   Livräddnings- och signalutrustning – Flygningar över vatten

Befälhavaren för en ballong som brukas över vatten ska fastställa, innan flygningen påbörjas, riskerna för att personerna i ballongen inte skulle överleva en eventuell nödlandning på vatten. Mot bakgrund av dessa risker ska han eller hon avgöra om det finns behov av att medföra livräddnings- och signalutrustning.

BOP.BAS.345   Livräddnings- och signalutrustning – Svårigheter vid flygräddning

Ballonger som brukas över områden där flygräddning skulle vara särskilt svår att genomföra ska vara utrustade med sådan livräddnings- och signalutrustning som lämpar sig för det område som ska överflygas.

BOP.BAS.350   Diverse utrustning

(a)

Ballonger ska vara utrustade med skyddshandskar för samtliga besättningsmedlemmar.

(b)

Hybridballonger, varmluftsballonger och varmluftsluftskepp ska vara utrustade med samtliga följande:

(1)

En alternativ och oberoende tändningskälla.

(2)

En anordning för att mäta och visa bränslemängden.

(3)

En brandfilt eller ett brandsäkert täcke.

(4)

En dropplina som är minst 25 m lång.

(c)

Gasballonger ska vara utrustade med båda följande:

(1)

En kniv.

(2)

En släplina som är minst 20 m lång och gjord av naturfibrer eller elektrostatiskt, ledande material.

BOP.BAS.355   Radiokommunikationsutrustning

a)

Ballonger ska ha radiokommunikationsutrustning för att möjliggöra den kommunikation som krävs i enlighet med tillägg 4 till bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och, om flygningen sker i ett tredjelands luftrum, lagen i det tredjelandet.

b)

Radiokommunikationsutrustningen ska ge möjlighet till kommunikation på nödfrekvensen för luftfart 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Transponder

Ballonger ska ha en SSR-transponder med alla funktioner som krävs i enlighet med punkt SERA.6005 b i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och, om flygningen sker i ett tredjelands luftrum, lagen i det tredjelandet.

KAPITEL ADD

YTTERLIGARE KRAV FÖR KOMMERSIELL VERKSAMHET

Avsnitt 1

Allmänna organisatoriska krav

BOP.ADD.001   Tillämpningsområde

I enlighet med artikel 3 fastställs i detta kapitel de krav som ska vara uppfyllda, utöver kraven i kapitel BAS, av alla operatörer som bedriver kommersiell verksamhet med ballonger, med undantag för de operatörer som avses i artikel 3.2 sista stycket.

BOP.ADD.005   Operatörens ansvar

a)

Operatören ska vara ansvarig för att ballongen brukas i enlighet med de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008, med kraven i detta kapitel och med sin deklaration.

b)

Varje flygning ska utföras i enlighet med bestämmelserna i drifthandboken.

c)

Operatören ska säkerställa att ballongen är utrustad, och att alla besättningsmedlemmar har den kompetens som krävs, med hänsyn till det geografiska verksamhetsområdet och verksamhetens art.

d)

Operatören ska säkerställa att alla besättningsmedlemmar som utses till eller är direkt engagerade i flygverksamhet uppfyller samtliga följande villkor:

1)

De har fått lämplig utbildning och lämpliga instruktioner.

2)

De känner till de regler och förfaranden som är relevanta för sina särskilda arbetsuppgifter.

3)

De har visat sin duglighet för sina särskilda arbetsuppgifter.

4)

De är medvetna om sitt ansvar och sambandet mellan sådana arbetsuppgifter och ballongdriften i sin helhet.

e)

Operatören ska för säker drift av varje typ av ballong fastställa förfaranden och instruktioner som omfattar besättningsmedlemmarnas arbetsuppgifter och ansvar för alla verksamhetstyper. Dessa förfaranden och instruktioner får inte kräva att besättningsmedlemmar utför andra arbetsuppgifter under en flygnings kritiska faser än de som krävs för säker drift av ballongen.

f)

Operatören ska ombesörja att tillsynen över besättningsmedlemmar och personal, som medverkar i ballongdriften, utövas av personer med tillräcklig erfarenhet och tillräckliga färdigheter för att säkerställa att de normer som anges i drifthandboken uppfylls.

g)

Operatören ska säkerställa att alla besättningsmedlemmar och all personal som medverkar i ballongdriften görs medvetna om att de måste iaktta de lagar, bestämmelser och förfaranden som gäller i de stater där verksamhet bedrivs och som är tillämpliga på den tjänst de utför.

h)

Operatören ska specificera förfaranden för färdplanering för att flygningen ska genomföras på ett säkert sätt med beaktande av ballongens prestanda, andra operativa begränsningar samt relevanta förväntade förhållanden på den sträcka som ska följas och på de aktuella utelandningsplatserna. Dessa förfaranden ska ingå i drifthandboken.

BOP.ADD.010   Anmälan av alternativa sätt att uppfylla kraven

Operatörerna ska, när de lämnar deklarationen i enlighet med punkt BOP.ADD.100, anmäla förteckningen över alternativa sätt att uppfylla kraven (AltMoC) till den behöriga myndigheten, om de har för avsikt att använda AltMoC för att påvisa efterlevnad när så begärs i enlighet med punkt BOP.BAS.010. Förteckningen ska innehålla hänvisningar till de godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC) som ersätts om tillhörande AMC har antagits av byrån.

BOP.ADD.015   Tillträde

a)

För att fastställa efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning, ska operatören bevilja tillträde för varje person som har auktoriserats av den behöriga myndigheten när som helst till alla anläggningar, ballonger, dokument, register, data, förfaranden eller annat material som är relevant för operatörens verksamhet som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde, oberoende av om verksamheten har lagts ut på entreprenad eller inte.

b)

Tillträde till ballongen ska, när det gäller kommersiell ballongflygning med passagerare, inkludera möjligheten att gå ombord på och stanna kvar i ballongen i samband med flygverksamhet, såvida inte detta skulle äventyra flygningen.

BOP.ADD.020   Brister

Efter mottagande av ett meddelande om brister som påpekats av den behöriga myndigheten i enlighet med punkterna ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 och ARO.GEN.360 i bilaga II till förordning (EU) nr 965/2012, ska operatören vidta samtliga följande åtgärder:

a)

Fastställa grundorsaken till den bristande efterlevnaden,

b)

Utarbeta en plan för korrigerande åtgärder.

c)

Påvisa att planen för korrigerande åtgärder genomförts till behörig myndighets belåtenhet inom den tidsperiod som bestäms av den myndigheten i enlighet med punkt ARO.GEN.350 i bilaga II till förordning (EU) nr 965/2012.

BOP.ADD.025   Rapportering av händelser

a)

Operatören ska genomföra, som en del av sitt ledningssystem, ett system för händelserapportering som medger obligatorisk och frivillig rapportering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 (3).

b)

Utan att det påverkar tillämpningen av led a ska operatören till den behöriga myndigheten och den organisation som ansvarar för konstruktionen av ballongen rapportera varje störning, teknisk defekt, överskridande av tekniska begränsningar eller händelse som skulle kunna tyda på felaktig, ofullständig eller tvetydig information i data som upprättats i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012 och varje annan händelse som utgör ett tillbud men inte en olycka eller ett allvarligt tillbud.

c)

Operatören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 (4) efterlevs av befälhavaren, alla övriga besättningsmedlemmar och all personal hos operatören med avseende på alla allvarliga tillbud eller olyckor i samband med handhavandet av en ballong.

BOP.ADD.030   Ledningssystem

a)

Operatören ska upprätta, införa och upprätthålla ett ledningssystem som omfattar samtliga följande delar:

1)

Tydliga regler beträffande ansvar och ansvarsskyldighet i hela organisationen hos operatören, vilket inbegriper att den verksamhetsansvarige chefen har ett direkt ansvar för säkerheten.

2)

En beskrivning av operatörens övergripande riktlinjer och principer i säkerhetsfrågor, vilken ska benämnas säkerhetspolicyn.

3)

Fastställande av faror för flygsäkerheten som operatörens verksamhet medför, utvärdering av dessa faror och hantering av därmed förbundna risker, inklusive genom att vidta åtgärder för att minska dessa risker vid behov och kontrollera att dessa åtgärder är effektiva.

4)

Personal som har utbildning och kompetens för att kunna utföra sina uppgifter.

5)

Dokumentation för alla nyckelprocesser i ledningssystemet, inklusive en process för att göra personalen medveten om sitt ansvar och förfarandet för att göra ändringar i den dokumentationen.

6)

En funktion för att övervaka att operatören uppfyller kraven i denna bilaga. Sådan övervakning av uppfyllandet ska inbegripa ett system för återkoppling av brister till operatörens verksamhetsansvarige chef för att säkerställa ett effektivt genomförande av nödvändiga korrigerande åtgärder.

7)

Processer som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnad av kraven i artiklarna 4, 5, 6 och 13 i förordning (EU) nr 376/2014.

b)

Ledningssystemet ska vara anpassat till operatörens storlek och verksamhetens karaktär och komplexitet, med beaktande av de faror och därmed förbundna risker som verksamheten medför.

BOP.ADD.035   Verksamhet som lagts ut på entreprenad

Om operatören lägger ut någon del av sin verksamhet som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde på entreprenad, ska operatören ansvara för att säkerställa att den kontrakterade organisationen bedriver verksamheten i enlighet med de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning. Operatören ska också säkerställa att den behöriga myndigheten får tillträde till den kontrakterade organisationen för att kunna fastställa att operatören uppfyller dessa krav.

BOP.ADD.040   Krav på personal

a)

Operatören ska tillsätta en verksamhetsansvarig chef som har bemyndigande att säkerställa att all verksamhet som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde kan finansieras och utföras i enlighet med de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning. Den verksamhetsansvarige chefen ska ansvara för att upprätta och upprätthålla ett effektivt ledningssystem.

b)

Operatören ska

1)

fastställa ansvarsområden för sin personal för alla uppgifter och verksamheter som ska utföras,

2)

ha tillräcklig kvalificerad personal för att kunna utföra dessa uppgifter och verksamheter, och

3)

bevara lämpliga uppgifter om sin personals erfarenhet, kompetens och utbildning.

c)

Operatören ska utse en eller flera personer med ansvar för ledning och övervakning av följande områden:

1)

Flygverksamhet.

2)

Markbunden verksamhet.

3)

Fortsatt luftvärdighet i enlighet med förordning (EU) nr 1321/2014.

BOP.ADD.045   Krav på anläggningar

Operatören ska ha anläggningar som är tillräckliga för att göra det möjligt att utföra och leda alla uppgifter och verksamheter som krävs för att säkerställa efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning.

Avsnitt 2

Deklaration, luftvärdighet och leasing med och utan besättning

BOP.ADD.100   Deklaration

a)

I den deklaration som avses i artikel 3.2 andra stycket ska operatören bekräfta att operatören uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning.

b)

Operatören ska inkludera samtliga följande uppgifter i deklarationen:

1)

Operatörens namn.

2)

Den plats där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort.

3)

Namn och kontaktuppgifter för operatörens verksamhetsansvarige chef.

4)

Startdatum för den kommersiella verksamheten och, i förekommande fall, det datum då ändringen av en befintlig kommersiell verksamhet får verkan.

5)

För alla ballonger som används för den kommersiella verksamheten: ballongtyp, registrering, huvudbas, typ av verksamhet och organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.

c)

I förekommande fall ska operatören som bilaga till deklarationen bifoga förteckningen över alternativa sätt att uppfylla kraven (AltMoC), i enlighet med punkt BOP.ADD.010.

d)

Operatören ska använda formuläret i tillägget till denna bilaga för att lämna deklarationen.

BOP.ADD.105   Ändringar av deklarationen och upphörande av kommersiell verksamhet

a)

Operatören ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om eventuella ändringar av omständigheter som påverkar dess efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning, enligt deklarationen till den behöriga myndigheten, och om eventuella ändringar avseende de uppgifter som avses i punkt BOP.ADD.100 b och förteckningen över AltMoC som avses i punkt BOP.ADD.100 c, som ingår i eller bifogas deklarationen som bilaga.

b)

Operatören ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten när operatören inte längre bedriver kommersiell verksamhet med ballonger.

BOP.ADD.110   Luftvärdighetskrav

Ballonger ska ha ett luftvärdighetsbevis som utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 748/2012 eller, när det gäller en ballong som är registrerad i ett tredjeland, omfattas av antingen ett avtal om leasing med besättning eller ett avtal om leasing utan besättning i enlighet med punkt BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Leasing med och utan besättning av en ballong som är registrerad i ett tredjeland

a)

Operatören ska underrätta den behöriga myndigheten om alla avtal om leasing med besättning eller avtal om leasing utan besättning avseende en ballong som är registrerad i ett tredjeland.

b)

Om en ballong som är registrerad i ett tredjeland omfattas av ett avtal om leasing med besättning ska operatören säkerställa att den säkerhetsnivå som följer av tillämpningen av säkerhetsnormerna avseende fortsatt luftvärdighet och flygdrift, som ballongoperatören från tredjeland omfattas av, är åtminstone likvärdig med den som följer av tillämpningen av kraven i bilaga I till förordning (EU) nr 1321/2014 och i denna förordning.

c)

Om en ballong som är registrerad i ett tredjeland omfattas av ett avtal om leasing utan besättning ska operatören säkerställa efterlevnad av de grundläggande krav i fråga om fortsatt luftvärdighet som fastställs i bilagorna I och IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning.

Avsnitt 3

Handböcker och dokumentation

BOP.ADD.200   Drifthandbok

a)

Operatören ska upprätta en drifthandbok.

b)

Drifthandbokens innehåll ska avspegla de krav som fastställs i denna bilaga och får inte strida mot de uppgifter som ingår i operatörens deklaration.

c)

Drifthandboken får inrättas som separata delar.

d)

All personal hos operatören ska ha de delar av drifthandboken som är relevanta för deras arbetsuppgifter lätt tillgängliga.

e)

Drifthandboken ska hållas aktuell. All personal hos operatören ska göras medveten om alla ändringar av drifthandboken som är relevanta för fullgörandet av deras arbetsuppgifter.

f)

Operatören ska säkerställa att all information som används som grund för innehållet i drifthandboken och varje ändring av denna avspeglas på ett korrekt sätt i drifthandboken.

g)

Operatören ska säkerställa att all personal kan förstå det språk som används i de delar av drifthandboken som är relevanta för deras arbetsuppgifter. Drifthandbokens innehåll ska ges en utformning som medger att det kan användas utan svårighet.

BOP.ADD.205   Dokumentation

a)

Operatören ska upprätta ett system för dokumentation som medger adekvat lagring och fullgod spårbarhet i fråga om sin verksamhet.

b)

Formatet för dokumentationen ska anges i operatörens förfaranden eller handböcker.

Avsnitt 4

Flygbesättning

BOP.ADD.300   Flygbesättningens sammansättning

a)

Flygbesättningens sammansättning ska, som ett minimum, uppfylla specifikationerna i flyghandboken eller de operativa begränsningar som föreskrivs för ballongen.

b)

Flygbesättningen ska omfatta ytterligare flygbesättningsmedlemmar när så krävs på grund av verksamhetens art. Antalet flygbesättningsmedlemmar får inte vara lägre än det antal som anges i drifthandboken.

c)

Alla flygbesättningsmedlemmar ska inneha ett certifikat och behörigheter som utfärdats eller godkänts i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011 och som är lämpliga för de uppgifter som tilldelats dem.

d)

En flygbesättningsmedlem får under flygningen avlösas från sin tjänst vid manöverorganen av en annan lämpligt kvalificerad flygbesättningsmedlem.

e)

När flygbesättningsmedlemmar som arbetar som frilans eller på deltid anlitas ska operatören kontrollera att samtliga följande krav är uppfyllda:

1)

Kraven i detta kapitel.

2)

Bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011, inklusive kraven på aktuell erfarenhet.

3)

Flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar samt vilokrav i enlighet med nationell lagstiftning i den medlemsstat där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort, med beaktande av all tjänstgöring som flygbesättningsmedlemmen utför hos andra operatörer.

BOP.ADD.305   Utnämning av befälhavare

a)

Operatören ska utse en av piloterna i flygbesättningen till befälhavare.

b)

Operatören ska utse en pilot till befälhavare endast om han eller hon

1)

är kvalificerad som befälhavare i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011,

2)

har den lägsta erfarenhetsnivå som anges i drifthandboken, och

3)

har tillräckliga kunskaper om det område som ska överflygas.

BOP.ADD.310   Tillhandahållande av utbildning och kontroll

All utbildning och kontroll av flygbesättningsmedlemmar som krävs enligt punkt BOP.ADD.315 ska tillhandahållas enligt följande:

a)

I enlighet med de utbildningsprogram och kursplaner som operatören har fastställt i drifthandboken.

b)

Av personer med lämpliga kvalifikationer och, när det gäller flygutbildning och kontroll, av personer som är kvalificerade i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011.

BOP.ADD.315   Återkommande utbildning och kontroll

a)

Varje flygbesättningsmedlem ska vartannat år genomgå återkommande flygutbildning och markbunden utbildning som är relevant för den klass av ballong på vilken han eller hon tjänstgör, inklusive utbildning om placering och användning av all nöd- och säkerhetsutrustning som medförs.

b)

Varje flygbesättningsmedlem ska genomgå operatörens kompetenskontroller för att visa sin förmåga att genomföra normala och onormala förfaranden samt förfaranden för nödsituationer som omfattar relevanta aspekter i samband med de specialiserade uppgifter som beskrivs i drifthandboken. När dessa kontroller utförs ska vederbörlig hänsyn tas till besättningsmedlemmar som utför verksamhet enligt VFR under mörker.

c)

Operatörens kompetenskontroll ska vara giltig i 24 kalendermånader räknat från utgången av den månad då kontrollen genomfördes eller, om kontrollen genomförs inom de tre sista månaderna i giltighetstiden för föregående kontroll, från den sista dagen i giltighetsperioden för den föregående kontrollen.

Avsnitt 5

Allmänna operativa krav

BOP.ADD.400   Befälhavarens ansvar

Befälhavaren ska uppfylla följande:

a)

De relevanta kraven i operatörens system för händelserapportering som avses i punkt BOP.ADD.025.

b)

Alla flyg- och tjänstgöringsbegränsningar samt vilokrav som är tillämpliga på hans eller hennes verksamhet i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort.

BOP.ADD.405   Befälhavarens befälsrätt

Oaktat vad som sägs i punkt BOP.BAS.035 ska operatören vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personer som medförs i ballongen lyder alla lagenliga order som befälhavaren ger för att trygga säkerheten för ballongen, för personer eller egendom ombord eller för personer eller egendom på marken.

BOP.ADD.410   Ytterligare ballongbesättningsmedlem

När en ballong transporterar fler än 19 passagerare ska det finnas minst en ytterligare besättningsmedlem ombord på ballongen utöver flygbesättningen enligt kraven i leden a och b i punkt BOP.ADD.300 för att hjälpa passagerarna i händelse av en nödsituation. Den ytterligare besättningsmedlemmen ska ha lämplig erfarenhet och utbildning.

BOP.ADD.415   Lämplighet i samband med djuphavsdykning och blodgivning

Besättningsmedlemmar får inte tjänstgöra på ballongen om deras lämplighet kan vara nedsatt efter djuphavsdykning eller blodgivning.

BOP.ADD.420   Gemensamt språk

Operatören ska säkerställa att alla besättningsmedlemmar kan kommunicera med varandra på ett gemensamt språk.

BOP.ADD.425   Psykoaktiva substanser

Operatören ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen som är påverkad av psykoaktiva substanser, i sådan omfattning att säkerheten för ballongen, för personer eller egendom ombord eller för personer eller egendom på marken sannolikt äventyras genom närvaron av denna person, går ombord på eller vistas på en ballong.

BOP.ADD.430   Fara för säkerheten

Operatören ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen avsiktligt, hänsynslöst eller vårdlöst handlar eller underlåter att handla med en av följande konsekvenser:

a)

En ballong eller en person ombord eller på marken utsätts för fara.

b)

En ballong utgör eller tillåts utgöra en fara för någon person eller egendom.

BOP.ADD.435   Handlingar, handböcker och information som ska medföras

a)

Samtliga följande handlingar, handböcker och information ska medföras på varje flygning, i original eller kopior:

1)

Den deklaration som lämnats av operatören.

2)

Information om flygräddningstjänst för området för den avsedda flygningen.

3)

Driftfärdplanen.

b)

Samtliga följande handlingar, handböcker och information ska förvaras på en säker plats, inte ombord på ballongen under en flygning, som original:

1)

De handlingar, handböcker och information som avses i led a, om kopior av dessa medförs ombord på ballongen under en flygning.

2)

Gällande delar av drifthandboken eller operativa standardförfaranden (SOP) som är relevanta för besättningsmedlemmarnas uppgifter. Denna information ska vara lätt åtkomlig för dem.

3)

Passagerarlistor, om passagerare medförs.

4)

Dokumentation av massa enligt punkt BOP.ADD.600 c.

c)

På begäran av den behöriga myndigheten ska befälhavaren eller operatören ställa handlingar, handböcker och information, i original, till den myndighetens förfogande inom den tidsperiod som anges av myndigheten, vilken inte ska vara mindre än 24 timmar.

BOP.ADD.440   Farligt gods

Operatören ska

a)

fastställa förfaranden för att säkerställa att alla rimliga åtgärder vidtas för att förhindra att farligt gods tas ombord på ballongen av misstag, och

b)

förse besättningsmedlemmar med nödvändig information som gör det möjligt för dem att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina uppgifter med avseende på eventuellt farligt gods som medförs eller är avsett att medföras ombord på ballongen.

Avsnitt 6

Operativa förfaranden

BOP.ADD.500   Beräkning av bränsle- eller ballastmängd

Operatören ska säkerställa att beräkningar avseende reservbränsle eller ballast dokumenteras i en driftfärdplan.

BOP.ADD.505   Transport av speciella kategorier av passagerare

Operatören ska inrätta förfaranden för transport av personer som behöver särskilda förhållanden, särskild hjälp eller särskilda anordningar när de medförs ombord på en ballong under förhållanden som garanterar säkerheten för ballongen och för alla personer och all egendom ombord.

BOP.ADD.510   Kommersiell specialiserad ballongverksamhet – Operativa standardförfaranden

Oaktat vad som sägs i punkt BOP.BAS.190 gäller följande:

a)

Innan en kommersiell specialiserad ballongverksamhet påbörjas ska operatören göra en riskbedömning där den avsedda verksamhetens komplexitet bedöms för att fastställa de faror och därmed förbundna risker som verksamheten medför och för att fastställa riskreducerande åtgärder om det är nödvändigt.

b)

På grundval av riskbedömningen ska operatören, innan den kommersiella specialiserade ballongverksamheten påbörjas, fastställa operativa standardförfaranden (SOP) som är lämpade för den avsedda verksamheten och den ballong som används. De operativa standardförfarandena ska antingen vara en del av drifthandboken eller fastställas i ett separat dokument. Operatören ska regelbundet se över och vid behov uppdatera de operativa standardförfarandena för att på ett adekvat sätt ta hänsyn till riskbedömningen.

c)

Operatören ska säkerställa att kommersiell specialiserad ballongverksamhet genomförs i enlighet med SOP.

Avsnitt 7

Prestandabegränsningar och operativa begränsningar

BOP.ADD.600   System för att fastställa massa

a)

Operatören ska upprätta ett system som anger hur samtliga följande punkter på ett korrekt sätt ska fastställas för varje flygning, så att befälhavaren kan kontrollera att de begränsningar som anges i flyghandboken är uppfyllda:

1)

Ballongens tommassa.

2)

Nyttolastens massa.

3)

Bränslemassa eller ballastmassa.

4)

Startmassa.

5)

Ballongens lastning, övervakad av befälhavaren eller kvalificerad personal.

6)

Färdigställande och tillhandahållande av all dokumentation.

b)

En uträkning av massa som bygger på elektroniska beräkningar ska kunna reproduceras av befälhavaren.

c)

Dokumentationen av massa, med en specifikation av de punkter som förtecknas i led a, ska färdigställas före varje flygning och dokumenteras i en driftfärdplan.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 362, 17.12.2014, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010 (EUT L 281, 13.10.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 35).


Tillägg

Image Text av bilden Image Text av bilden

14.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/396

av den 13 mars 2018

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 e, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 fastställdes en varunomenklatur (nedan kallad Kombinerade nomenklaturen eller KN), som återges i bilaga I till den förordningen.

(2)

I kompletterande anmärkning 10 till kapitel 22 i del två av KN anges att med mousserande (nr 2206 00 31 och 2206 00 39) förstås jästa drycker, utom sådana med champagnekork som hålls på plats med fasthållningsanordning, med ett övertryck av minst 1,5 bar vid 20 °C.

(3)

I anmärkning 1 till undernummer till kapitel 22 i del två av KN anges att med mousserande vin enligt nr 2204 10 förstås vin som vid förvaring i slutna behållare vid en temperatur av + 20 °C har ett övertryck av minst 3 bar.

(4)

I rådets direktiv 92/83/EEG (2) anges att övriga mousserande jästa drycker enligt KN-nummer 2204 och 2205 och KN-nummer 2206 00 91, som gällde vid tidpunkten för antagandet av direktivet (för närvarande KN-nummer 2206 00 31 och 2206 00 39), har ett övertryck på minst tre bar.

(5)

Det är inte motiverat, vare sig vetenskapligt eller på annat sätt, att ha olika tröskelvärden när det gäller mousserande jästa dryckers övertryck, oavsett om de är klassificerade enligt KN-nummer 2204, 2205 eller 2206.

(6)

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att ändra kompletterande anmärkning 10 till kapitel 22 i del två av KN genom att det nuvarande tröskelvärdet på ”minst 1,5 bar” ersätts med ”minst 3 bar”.

(7)

För att garantera samstämmighet och en enhetlig tolkning av Kombinerade nomenklaturen i hela unionen när det gäller definitionen av mousserande drycker bör kompletterande anmärkning 10 till kapitel 22 i del två av KN ändras.

(8)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tidsfrist som fastställts av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I kapitel 22 i del två av Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska andra strecksatsen i kompletterande anmärkning 10 ersättas med följande:

”—

jästa drycker förpackade på annat sätt, med ett övertryck av minst 3 bar vid 20 °C.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 21).


BESLUT

14.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/38


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/397

av den 8 mars 2018

om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (1), särskilt artikel 33,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 25.2 i beslut 2008/615/RIF får översändande av personuppgifter i enlighet med det beslutet inledas först när de allmänna bestämmelserna om dataskydd i kapitel 6 i det beslutet har genomförts i lagstiftningen i de medlemsstater som deltar i uppgiftsutbytet.

(2)

I artikel 20 i rådets beslut 2008/616/RIF (3) föreskrivs det att kontrollen av att det villkor som avses i skäl 1 har uppfyllts med avseende på det automatiska utbytet av uppgifter i enlighet med kapitel 2 i beslut 2008/615/RIF ska göras på grundval av en utvärderingsrapport som ska grundas på ett frågeformulär, ett utvärderingsbesök och en testkörning.

(3)

I enlighet med punkt 1.1 i kapitel 4 i bilagan till beslut 2008/616/RIF avser det frågeformulär som utarbetas av den berörda rådsarbetsgruppen vart och ett av de automatiserade utbytena av uppgifter och det ska besvaras av en medlemsstat så snart den anser sig uppfylla de nödvändiga förutsättningarna för att dela uppgifter i de relevanta uppgiftskategorierna.

(4)

Portugal har besvarat frågeformuläret om uppgiftsskydd och frågeformuläret om utbyte av uppgifter ur fordonsregister.

(5)

Portugal har genomfört en framgångsrik testkörning med Nederländerna.

(6)

Ett utvärderingsbesök har gjorts i Portugal och en rapport om utvärderingsbesöket har sammanställts av Nederländernas, Spaniens och Slovakiens utvärderingsgrupp och översänts till den berörda rådsarbetsgruppen.

(7)

En övergripande utvärderingsrapport med en sammanfattning av resultaten av frågeformuläret, utvärderingsbesöket och testkörningen avseende utbyte av uppgifter ur fordonsregister har förelagts rådet.

(8)

Den 12 oktober 2017 konstaterade rådet, efter att ha noterat att alla medlemsstater som är bundna av beslut 2008/615/RIF är eniga, att Portugal fullt ut hade genomfört de allmänna bestämmelserna om dataskydd i kapitel 6 i beslut 2008/615/RIF.

(9)

För automatisk sökning av uppgifter ur fordonsregister bör Portugal därför ha rätt att ta emot och översända personuppgifter i enlighet med artikel 12 i beslut 2008/615/RIF.

(10)

Enligt artikel 33 i beslut 2008/615/RIF tilldelas rådet genomförandebefogenheter för att kunna anta åtgärder som är nödvändiga för att genomföra det beslutet, särskilt vad gäller mottagandet och översändandet av personuppgifter i enlighet med det beslutet.

(11)

Eftersom villkoren för att inleda utövandet av dessa genomförandebefogenheter är uppfyllda, och förfarandet i detta sammanhang har iakttagits, bör ett genomförandebeslut antas med avseende på inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal i syfte att göra det möjligt för den medlemsstaten att ta emot och översända personuppgifter i enlighet med artikel 12 i beslut 2008/615/RIF.

(12)

Danmark, Irland och Förenade kungariket är bundna av beslut 2008/615/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet, som genomför beslut 2008/615/RIF.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med tanke på automatisk sökning av uppgifter ur fordonsregister har Portugal rätt att ta emot och lämna ut personuppgifter enligt artikel 12 i beslut 2008/615/RIF från och med den 15 mars 2018.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2018.

På rådets vägnar

V. RADEV

Ordförande


(1)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Yttrande av den 7 februari 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).