ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 64

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
7 mars 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (EU, Euratom) 2018/335 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 28 februari 2018 om utnämning av domare och generaladvokater vid domstolen

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

7.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/1


BESLUT (EU, Euratom) 2018/335 AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 28 februari 2018

om utnämning av domare och generaladvokater vid domstolen

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 19,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 253 och 255,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1, och

av följande skäl:

(1)

Mandattiden för fjorton domare och fem generaladvokater vid domstolen löper ut den 6 oktober 2018. Nya utnämningar bör göras för att fylla dessa tjänster för perioden 7 oktober 2018–6 oktober 2024.

(2)

Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský och Alexandra Prechal har föreslagits för en förlängning av sina mandat som domare vid domstolen. Yves Bot och Maciej Szpunar har föreslagits för en förlängning av sina mandat som generaladvokater vid domstolen. Vidare har Lucia Serena Rossi föreslagits till ämbetet som domare vid domstolen och Giovanni Pitruzzella till ämbetet som generaladvokat vid domstolen.

(3)

Den kommitté som inrättats genom artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har avgett ett yttrande om de nämnda kandidaternas lämplighet att utöva ämbetet som domare respektive generaladvokat vid domstolen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till domare vid domstolen utnämns härmed följande personer för perioden 7 oktober 2018–6 oktober 2024:

Alexander Arabadjiev,

Jean-Claude Bonichot,

Thomas von Danwitz,

Carl Gustav Fernlund,

Egils Levits,

Constantinos Lycourgos,

Jiří Malenovský,

Alexandra Prechal,

Lucia Serena Rossi.

Artikel 2

Till generaladvokater vid domstolen utnämns härmed följande personer för perioden 7 oktober 2018–6 oktober 2024:

Yves Bot,

Giovanni Pitruzzella,

Maciej Szpunar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2018.

D. TZANTCHEV

Ordförande