ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 31

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
3 februari 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/164 av den 2 februari 2018 om genomförande av artikel 22.1 i förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/165 av den 31 januari 2018 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2017 till och med den 30 mars 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/166 av den 2 februari 2018 om ändring av rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

82

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2018/167 av den 2 februari 2018 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

84

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2018/168 av den 2 februari 2018 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/740 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

86

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/169 av den 1 februari 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 550]  ( 1 )

88

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/170 av den 2 februari 2018 om enhetliga detaljerade specifikationer för insamling och analys av uppgifter för att övervaka och utvärdera hur Euresnätverket fungerar ( 1 )

104

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2017/1908 av den 12 oktober 2017 om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien ( EUT L 269, 19.10.2017 )

114

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

3.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/164

av den 2 februari 2018

om genomförande av artikel 22.1 i förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/735 av den 7 maj 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan och om upphävande av förordning (EU) nr 748/2014 (1), särskilt artikel 22.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 maj 2015 antog rådet förordning (EU) 2015/735.

(2)

Med hänsyn till den allt värre humanitära situationen och säkerhetssituationen i Sydsudan, och det bristande engagemanget hos vissa av fredsprocessens aktörer, vilket illustreras av de upprepade överträdelserna av bestämmelserna i det avtal om fientligheternas upphörande som undertecknades den 21 december 2017, bör tre personer läggas till på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) 2015/735.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) 2015/735 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) 2015/735 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2018.

På rådets vägnar

E. ZAHARIEVA

Ordförande


(1)  EUT L 117, 8.5.2015, s. 13.


BILAGA

Följande personer ska läggas till i förteckningen i bilaga II till förordning (EU) 2015/735:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Paul Malong

Födelsedatum: 2 januari 1962; 12 april 1960; 4 december 1960; 30 januari 1960

Födelseort: Malualkon, Sudan; Malualkon, Sydsudan; Warawar, Sudan; Warawar, Sydsudan

Paul Malong var generalstabschef för Sudanesiska folkets befrielsearmé (SPLA) fram till i maj 2017. Även om han har fått frånträda denna befattning är han fortfarande mycket inflytelserik, då han kontrollerar flera milisgrupper, har stort stöd inom SPLA och har ett stort klientelistiskt nätverk. Ett annat exempel på hans inflytande är att höga officerare (bl.a. överstelöjtnant Chan Garang) i oktober 2017 med våld försökte frita Malong från husarrest. I januari 2018 anklagade president Kiir Malong för att rusta för krig. Malong beordrade även trupper som begick allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, inbegripet angrepp på och dödande av civila och omfattande förstörelse av byar.

3.2.2018

2.

Michael Makuei Leuth

Födelsedatum: 1947

Födelseort: Bor, Sydsudan; Bor, Sudan

Michael Makuei Leuth har varit informationsminister sedan 2013 och offentlig talesperson för regeringens delegation vid den mellanstatliga utvecklingsmyndighetens (Igad) fredssamtal. Makuei har stört den politiska processen i Sydsudan, i synnerhet genom att störa genomförandet av avtalet om en lösning på konflikten i Republiken Sydsudan (ARCSS) från augusti 2015 med sina provocerande offentliga uttalanden, och störa arbetet inom ARCSS gemensamma utvärderingskommitté och upprättandet av institutioner för övergångsrättvisa inom ramen för ARCSS. Han har också hindrat de insatser som utförs av FN:s styrka för regionalt skydd. Makuei är också ansvarig för allvarliga kräkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat begränsningar av yttrandefriheten.

3.2.2018

3.

Malek Reuben Riak

Befattning: Generallöjtnant

Födelsedatum: 1 januari 1960

Födelseort: Yei, Sydsudan

Malek Reuben Riak har varit biträdande överbefälhavare och generalinspektör för regeringsarmén sedan i maj 2017. Dessförinnan var han biträdande stabschef med ansvar för utbildning inom SPLA (mars 2016–maj 2017) och biträdande chef för SPLA (januari 2013-mars 2016). Som biträdande överbefälhavare spelade han en viktig roll i samband med införskaffandet vapen till armén.

Malek Reuben Riak har av FN:s expertpanel utpekats som hög tjänsteman med ansvar för att planera och övervaka genomförandet av regeringens offensiv i delstaten Unity i april 2015. Allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna begicks, bland annat systematiskt förstörelse av byar och infrastruktur, tvångsförflyttning av lokalbefolkningen, urskillningslöst dödande och urskillningslös tortyr av civila, utbredd användning av sexuellt våld, även mot gamla och barn, och kidnappning av barn som tvingas bli soldater och rekrytering av barnsoldater. Denna offensiv, mot bakgrund av regeringens och oppositionens pågående fredssamtal, har genom sina våldshandlingar stört den politiska processen.

3.2.2018”


3.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/165

av den 31 januari 2018

om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2017 till och med den 30 mars 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

(2)

Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsuppgifter vilka avser utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 9 januari 2018 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av december 2017. De uppgifterna offentliggjordes den 9 januari 2018 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

(3)

Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

(4)

Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

(5)

För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2017 till och med den 30 mars 2018.

2.   För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

a)

De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

b)

De grundläggande räntedifferenserna för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

c)

För varje relevant nationell försäkringsmarknad, den volatilitetsjustering som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 31 december 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


BILAGA I

RELEVANTA RISKFRIA RÄNTESATSER FÖR RELEVANTA DURATIONER FÖR ATT BERÄKNA BÄSTA SKATTNING, UTAN NÅGON MATCHNINGS- ELLER VOLATILITETSJUSTERING

Löptid till förfallodag (i år)

Euro

Tjeckisk krona

Dansk krona

Forint

Svensk krona

Kuna

1

– 0,358 %

0,980 %

– 0,368 %

0,005 %

– 0,458 %

0,200 %

2

– 0,250 %

1,216 %

– 0,260 %

0,323 %

– 0,247 %

0,480 %

3

– 0,088 %

1,352 %

– 0,098 %

0,531 %

– 0,022 %

0,752 %

4

0,069 %

1,454 %

0,059 %

0,845 %

0,198 %

1,023 %

5

0,209 %

1,526 %

0,199 %

1,075 %

0,397 %

1,356 %

6

0,347 %

1,577 %

0,337 %

1,392 %

0,584 %

1,684 %

7

0,469 %

1,622 %

0,459 %

1,620 %

0,743 %

1,958 %

8

0,585 %

1,668 %

0,575 %

1,789 %

0,886 %

2,155 %

9

0,695 %

1,716 %

0,685 %

1,922 %

1,015 %

2,278 %

10

0,802 %

1,760 %

0,792 %

2,059 %

1,123 %

2,377 %

11

0,897 %

1,804 %

0,887 %

2,232 %

1,272 %

2,466 %

12

0,982 %

1,843 %

0,971 %

2,424 %

1,445 %

2,547 %

13

1,059 %

1,877 %

1,048 %

2,619 %

1,616 %

2,620 %

14

1,125 %

1,911 %

1,114 %

2,804 %

1,778 %

2,687 %

15

1,177 %

1,949 %

1,167 %

2,969 %

1,926 %

2,749 %

16

1,217 %

1,995 %

1,206 %

3,109 %

2,060 %

2,807 %

17

1,249 %

2,045 %

1,238 %

3,228 %

2,181 %

2,860 %

18

1,280 %

2,098 %

1,270 %

3,329 %

2,290 %

2,910 %

19

1,316 %

2,152 %

1,305 %

3,415 %

2,389 %

2,956 %

20

1,357 %

2,207 %

1,347 %

3,489 %

2,478 %

3,000 %

21

1,408 %

2,262 %

1,397 %

3,552 %

2,559 %

3,041 %

22

1,464 %

2,316 %

1,454 %

3,608 %

2,633 %

3,080 %

23

1,524 %

2,368 %

1,514 %

3,656 %

2,700 %

3,116 %

24

1,586 %

2,420 %

1,576 %

3,698 %

2,762 %

3,151 %

25

1,649 %

2,470 %

1,640 %

3,735 %

2,819 %

3,183 %

26

1,713 %

2,518 %

1,703 %

3,767 %

2,872 %

3,214 %

27

1,775 %

2,564 %

1,766 %

3,796 %

2,921 %

3,243 %

28

1,837 %

2,609 %

1,828 %

3,822 %

2,966 %

3,271 %

29

1,897 %

2,652 %

1,889 %

3,844 %

3,009 %

3,297 %

30

1,956 %

2,693 %

1,948 %

3,865 %

3,048 %

3,322 %

31

2,013 %

2,733 %

2,005 %

3,883 %

3,085 %

3,346 %

32

2,069 %

2,771 %

2,061 %

3,899 %

3,120 %

3,368 %

33

2,122 %

2,808 %

2,114 %

3,914 %

3,152 %

3,390 %

34

2,174 %

2,843 %

2,166 %

3,927 %

3,183 %

3,411 %

35

2,223 %

2,877 %

2,216 %

3,939 %

3,212 %

3,430 %

36

2,271 %

2,909 %

2,264 %

3,950 %

3,239 %

3,449 %

37

2,317 %

2,940 %

2,310 %

3,960 %

3,265 %

3,467 %

38

2,362 %

2,970 %

2,355 %

3,970 %

3,289 %

3,485 %

39

2,404 %

2,998 %

2,398 %

3,978 %

3,313 %

3,501 %

40

2,445 %

3,026 %

2,439 %

3,986 %

3,335 %

3,517 %

41

2,485 %

3,052 %

2,478 %

3,993 %

3,356 %

3,532 %

42

2,523 %

3,077 %

2,516 %

4,000 %

3,376 %

3,547 %

43

2,559 %

3,102 %

2,553 %

4,006 %

3,395 %

3,561 %

44

2,594 %

3,125 %

2,588 %

4,012 %

3,413 %

3,574 %

45

2,628 %

3,147 %

2,622 %

4,017 %

3,431 %

3,587 %

46

2,660 %

3,169 %

2,655 %

4,022 %

3,447 %

3,600 %

47

2,692 %

3,190 %

2,686 %

4,027 %

3,463 %

3,612 %

48

2,722 %

3,210 %

2,717 %

4,031 %

3,478 %

3,623 %

49

2,751 %

3,229 %

2,746 %

4,035 %

3,493 %

3,635 %

50

2,779 %

3,248 %

2,774 %

4,039 %

3,507 %

3,645 %

51

2,806 %

3,266 %

2,801 %

4,043 %

3,521 %

3,656 %

52

2,832 %

3,284 %

2,827 %

4,046 %

3,534 %

3,666 %

53

2,857 %

3,300 %

2,852 %

4,050 %

3,546 %

3,675 %

54

2,881 %

3,317 %

2,877 %

4,053 %

3,558 %

3,685 %

55

2,905 %

3,332 %

2,900 %

4,056 %

3,570 %

3,694 %

56

2,928 %

3,347 %

2,923 %

4,059 %

3,581 %

3,703 %

57

2,949 %

3,362 %

2,945 %

4,062 %

3,592 %

3,711 %

58

2,971 %

3,376 %

2,966 %

4,064 %

3,603 %

3,719 %

59

2,991 %

3,390 %

2,987 %

4,067 %

3,613 %

3,727 %

60

3,011 %

3,403 %

3,007 %

4,069 %

3,622 %

3,735 %

61

3,030 %

3,416 %

3,026 %

4,071 %

3,632 %

3,742 %

62

3,049 %

3,428 %

3,045 %

4,074 %

3,641 %

3,749 %

63

3,067 %

3,440 %

3,063 %

4,076 %

3,650 %

3,756 %

64

3,084 %

3,452 %

3,080 %

4,078 %

3,658 %

3,763 %

65

3,101 %

3,464 %

3,097 %

4,080 %

3,667 %

3,770 %

66

3,118 %

3,475 %

3,114 %

4,082 %

3,675 %

3,776 %

67

3,134 %

3,485 %

3,130 %

4,084 %

3,683 %

3,783 %

68

3,149 %

3,496 %

3,146 %

4,085 %

3,690 %

3,789 %

69

3,164 %

3,506 %

3,161 %

4,087 %

3,698 %

3,794 %

70

3,179 %

3,516 %

3,175 %

4,089 %

3,705 %

3,800 %

71

3,193 %

3,525 %

3,190 %

4,090 %

3,712 %

3,806 %

72

3,207 %

3,534 %

3,204 %

4,092 %

3,718 %

3,811 %

73

3,221 %

3,544 %

3,217 %

4,093 %

3,725 %

3,816 %

74

3,234 %

3,552 %

3,230 %

4,095 %

3,731 %

3,822 %

75

3,247 %

3,561 %

3,243 %

4,096 %

3,738 %

3,827 %

76

3,259 %

3,569 %

3,256 %

4,098 %

3,744 %

3,831 %

77

3,271 %

3,577 %

3,268 %

4,099 %

3,750 %

3,836 %

78

3,283 %

3,585 %

3,280 %

4,100 %

3,755 %

3,841 %

79

3,295 %

3,593 %

3,291 %

4,102 %

3,761 %

3,845 %

80

3,306 %

3,601 %

3,303 %

4,103 %

3,766 %

3,850 %

81

3,317 %

3,608 %

3,314 %

4,104 %

3,772 %

3,854 %

82

3,328 %

3,615 %

3,325 %

4,105 %

3,777 %

3,858 %

83

3,338 %

3,622 %

3,335 %

4,106 %

3,782 %

3,862 %

84

3,348 %

3,629 %

3,345 %

4,108 %

3,787 %

3,866 %

85

3,358 %

3,636 %

3,355 %

4,109 %

3,792 %

3,870 %

86

3,368 %

3,642 %

3,365 %

4,110 %

3,797 %

3,874 %

87

3,378 %

3,649 %

3,375 %

4,111 %

3,801 %

3,878 %

88

3,387 %

3,655 %

3,384 %

4,112 %

3,806 %

3,881 %

89

3,396 %

3,661 %

3,393 %

4,113 %

3,810 %

3,885 %

90

3,405 %

3,667 %

3,402 %

4,114 %

3,815 %

3,888 %

91

3,414 %

3,673 %

3,411 %

4,115 %

3,819 %

3,892 %

92

3,422 %

3,679 %

3,419 %

4,116 %

3,823 %

3,895 %

93

3,430 %

3,684 %

3,428 %

4,117 %

3,827 %

3,898 %

94

3,439 %

3,690 %

3,436 %

4,117 %

3,831 %

3,902 %

95

3,447 %

3,695 %

3,444 %

4,118 %

3,835 %

3,905 %

96

3,454 %

3,700 %

3,452 %

4,119 %

3,839 %

3,908 %

97

3,462 %

3,705 %

3,459 %

4,120 %

3,842 %

3,911 %

98

3,470 %

3,710 %

3,467 %

4,121 %

3,846 %

3,914 %

99

3,477 %

3,715 %

3,474 %

4,122 %

3,850 %

3,917 %

100

3,484 %

3,720 %

3,482 %

4,122 %

3,853 %

3,919 %

101

3,491 %

3,725 %

3,489 %

4,123 %

3,856 %

3,922 %

102

3,498 %

3,730 %

3,496 %

4,124 %

3,860 %

3,925 %

103

3,505 %

3,734 %

3,502 %

4,125 %

3,863 %

3,928 %

104

3,512 %

3,739 %

3,509 %

4,125 %

3,866 %

3,930 %

105

3,518 %

3,743 %

3,516 %

4,126 %

3,870 %

3,933 %

106

3,525 %

3,747 %

3,522 %

4,127 %

3,873 %

3,935 %

107

3,531 %

3,751 %

3,528 %

4,127 %

3,876 %

3,938 %

108

3,537 %

3,756 %

3,535 %

4,128 %

3,879 %

3,940 %

109

3,543 %

3,760 %

3,541 %

4,129 %

3,882 %

3,943 %

110

3,549 %

3,764 %

3,547 %

4,129 %

3,885 %

3,945 %

111

3,555 %

3,768 %

3,553 %

4,130 %

3,887 %

3,947 %

112

3,561 %

3,771 %

3,558 %

4,131 %

3,890 %

3,949 %

113

3,566 %

3,775 %

3,564 %

4,131 %

3,893 %

3,952 %

114

3,572 %

3,779 %

3,569 %

4,132 %

3,896 %

3,954 %

115

3,577 %

3,783 %

3,575 %

4,133 %

3,898 %

3,956 %

116

3,583 %

3,786 %

3,580 %

4,133 %

3,901 %

3,958 %

117

3,588 %

3,790 %

3,586 %

4,134 %

3,903 %

3,960 %

118

3,593 %

3,793 %

3,591 %

4,134 %

3,906 %

3,962 %

119

3,598 %

3,797 %

3,596 %

4,135 %

3,908 %

3,964 %

120

3,603 %

3,800 %

3,601 %

4,135 %

3,911 %

3,966 %

121

3,608 %

3,803 %

3,606 %

4,136 %

3,913 %

3,968 %

122

3,613 %

3,807 %

3,611 %

4,136 %

3,916 %

3,970 %

123

3,618 %

3,810 %

3,615 %

4,137 %

3,918 %

3,972 %

124

3,622 %

3,813 %

3,620 %

4,137 %

3,920 %

3,974 %

125

3,627 %

3,816 %

3,625 %

4,138 %

3,922 %

3,976 %

126

3,631 %

3,819 %

3,629 %

4,138 %

3,925 %

3,977 %

127

3,636 %

3,822 %

3,634 %

4,139 %

3,927 %

3,979 %

128

3,640 %

3,825 %

3,638 %

4,139 %

3,929 %

3,981 %

129

3,645 %

3,828 %

3,643 %

4,140 %

3,931 %

3,982 %

130

3,649 %

3,831 %

3,647 %

4,140 %

3,933 %

3,984 %

131

3,653 %

3,834 %

3,651 %

4,141 %

3,935 %

3,986 %

132

3,657 %

3,836 %

3,655 %

4,141 %

3,937 %

3,987 %

133

3,661 %

3,839 %

3,659 %

4,142 %

3,939 %

3,989 %

134

3,665 %

3,842 %

3,663 %

4,142 %

3,941 %

3,991 %

135

3,669 %

3,844 %

3,667 %

4,143 %

3,943 %

3,992 %

136

3,673 %

3,847 %

3,671 %

4,143 %

3,945 %

3,994 %

137

3,677 %

3,850 %

3,675 %

4,143 %

3,947 %

3,995 %

138

3,681 %

3,852 %

3,679 %

4,144 %

3,948 %

3,997 %

139

3,684 %

3,855 %

3,683 %

4,144 %

3,950 %

3,998 %

140

3,688 %

3,857 %

3,686 %

4,145 %

3,952 %

4,000 %

141

3,692 %

3,859 %

3,690 %

4,145 %

3,954 %

4,001 %

142

3,695 %

3,862 %

3,694 %

4,145 %

3,956 %

4,002 %

143

3,699 %

3,864 %

3,697 %

4,146 %

3,957 %

4,004 %

144

3,702 %

3,867 %

3,701 %

4,146 %

3,959 %

4,005 %

145

3,706 %

3,869 %

3,704 %

4,146 %

3,961 %

4,006 %

146

3,709 %

3,871 %

3,707 %

4,147 %

3,962 %

4,008 %

147

3,712 %

3,873 %

3,711 %

4,147 %

3,964 %

4,009 %

148

3,716 %

3,876 %

3,714 %

4,148 %

3,965 %

4,010 %

149

3,719 %

3,878 %

3,717 %

4,148 %

3,967 %

4,012 %

150

3,722 %

3,880 %

3,720 %

4,148 %

3,969 %

4,013 %


Löptid till förfallodag (i år)

Lev

Brittiskt pund

Rumänsk leu

Zloty

Isländsk krona

Norsk krona

1

– 0,408 %

0,555 %

2,433 %

1,401 %

4,667 %

0,785 %

2

– 0,300 %

0,684 %

3,003 %

1,655 %

4,680 %

1,031 %

3

– 0,138 %

0,788 %

3,381 %

1,929 %

4,700 %

1,183 %

4

0,019 %

0,866 %

3,648 %

2,240 %

4,722 %

1,320 %

5

0,159 %

0,937 %

3,856 %

2,568 %

4,746 %

1,451 %

6

0,296 %

0,997 %

4,004 %

2,737 %

4,773 %

1,551 %

7

0,419 %

1,050 %

4,110 %

2,955 %

4,801 %

1,645 %

8

0,534 %

1,098 %

4,190 %

3,104 %

4,823 %

1,734 %

9

0,645 %

1,144 %

4,266 %

3,203 %

4,835 %

1,802 %

10

0,751 %

1,188 %

4,334 %

3,213 %

4,839 %

1,866 %

11

0,846 %

1,226 %

4,386 %

3,213 %

4,838 %

1,934 %

12

0,930 %

1,259 %

4,425 %

3,220 %

4,833 %

2,005 %

13

1,007 %

1,285 %

4,454 %

3,233 %

4,825 %

2,076 %

14

1,073 %

1,308 %

4,476 %

3,249 %

4,816 %

2,146 %

15

1,126 %

1,330 %

4,491 %

3,268 %

4,805 %

2,215 %

16

1,165 %

1,345 %

4,503 %

3,288 %

4,794 %

2,281 %

17

1,197 %

1,358 %

4,510 %

3,309 %

4,782 %

2,346 %

18

1,228 %

1,368 %

4,515 %

3,330 %

4,769 %

2,407 %

19

1,263 %

1,375 %

4,518 %

3,352 %

4,757 %

2,466 %

20

1,305 %

1,378 %

4,519 %

3,373 %

4,744 %

2,523 %

21

1,356 %

1,379 %

4,519 %

3,394 %

4,731 %

2,577 %

22

1,413 %

1,376 %

4,517 %

3,415 %

4,719 %

2,628 %

23

1,474 %

1,373 %

4,515 %

3,436 %

4,707 %

2,677 %

24

1,538 %

1,369 %

4,512 %

3,455 %

4,695 %

2,724 %

25

1,602 %

1,365 %

4,508 %

3,475 %

4,683 %

2,768 %

26

1,667 %

1,361 %

4,504 %

3,493 %

4,672 %

2,810 %

27

1,731 %

1,356 %

4,500 %

3,511 %

4,660 %

2,851 %

28

1,793 %

1,351 %

4,495 %

3,529 %

4,650 %

2,889 %

29

1,855 %

1,346 %

4,491 %

3,546 %

4,639 %

2,926 %

30

1,915 %

1,340 %

4,486 %

3,562 %

4,629 %

2,961 %

31

1,973 %

1,333 %

4,481 %

3,578 %

4,619 %

2,995 %

32

2,029 %

1,325 %

4,476 %

3,593 %

4,609 %

3,027 %

33

2,084 %

1,316 %

4,471 %

3,607 %

4,600 %

3,057 %

34

2,136 %

1,306 %

4,466 %

3,621 %

4,591 %

3,087 %

35

2,187 %

1,295 %

4,461 %

3,635 %

4,583 %

3,115 %

36

2,236 %

1,283 %

4,456 %

3,648 %

4,574 %

3,141 %

37

2,283 %

1,271 %

4,451 %

3,660 %

4,566 %

3,167 %

38

2,328 %

1,260 %

4,447 %

3,673 %

4,558 %

3,191 %

39

2,371 %

1,250 %

4,442 %

3,684 %

4,551 %

3,215 %

40

2,413 %

1,241 %

4,438 %

3,695 %

4,543 %

3,237 %

41

2,453 %

1,235 %

4,433 %

3,706 %

4,536 %

3,259 %

42

2,492 %

1,229 %

4,429 %

3,717 %

4,529 %

3,280 %

43

2,529 %

1,222 %

4,425 %

3,727 %

4,523 %

3,300 %

44

2,565 %

1,214 %

4,421 %

3,736 %

4,516 %

3,319 %

45

2,599 %

1,203 %

4,417 %

3,746 %

4,510 %

3,337 %

46

2,632 %

1,190 %

4,413 %

3,755 %

4,504 %

3,355 %

47

2,664 %

1,178 %

4,409 %

3,763 %

4,498 %

3,372 %

48

2,695 %

1,168 %

4,405 %

3,772 %

4,493 %

3,389 %

49

2,725 %

1,164 %

4,401 %

3,780 %

4,487 %

3,404 %

50

2,753 %

1,166 %

4,398 %

3,788 %

4,482 %

3,420 %

51

2,781 %

1,177 %

4,395 %

3,795 %

4,477 %

3,434 %

52

2,807 %

1,193 %

4,391 %

3,803 %

4,472 %

3,449 %

53

2,833 %

1,215 %

4,388 %

3,810 %

4,467 %

3,462 %

54

2,857 %

1,241 %

4,385 %

3,817 %

4,463 %

3,476 %

55

2,881 %

1,270 %

4,382 %

3,823 %

4,458 %

3,488 %

56

2,904 %

1,301 %

4,379 %

3,830 %

4,454 %

3,501 %

57

2,927 %

1,333 %

4,376 %

3,836 %

4,450 %

3,513 %

58

2,948 %

1,367 %

4,373 %

3,842 %

4,446 %

3,524 %

59

2,969 %

1,402 %

4,370 %

3,848 %

4,442 %

3,536 %

60

2,989 %

1,437 %

4,368 %

3,854 %

4,438 %

3,546 %

61

3,009 %

1,473 %

4,365 %

3,859 %

4,434 %

3,557 %

62

3,028 %

1,508 %

4,363 %

3,864 %

4,430 %

3,567 %

63

3,046 %

1,543 %

4,360 %

3,870 %

4,427 %

3,577 %

64

3,064 %

1,579 %

4,358 %

3,875 %

4,424 %

3,587 %

65

3,081 %

1,613 %

4,355 %

3,880 %

4,420 %

3,596 %

66

3,098 %

1,648 %

4,353 %

3,884 %

4,417 %

3,605 %

67

3,115 %

1,682 %

4,351 %

3,889 %

4,414 %

3,614 %

68

3,130 %

1,715 %

4,349 %

3,893 %

4,411 %

3,622 %

69

3,146 %

1,748 %

4,347 %

3,898 %

4,408 %

3,631 %

70

3,161 %

1,780 %

4,345 %

3,902 %

4,405 %

3,639 %

71

3,175 %

1,812 %

4,343 %

3,906 %

4,402 %

3,646 %

72

3,189 %

1,843 %

4,341 %

3,910 %

4,399 %

3,654 %

73

3,203 %

1,874 %

4,339 %

3,914 %

4,397 %

3,661 %

74

3,216 %

1,903 %

4,337 %

3,918 %

4,394 %

3,669 %

75

3,229 %

1,933 %

4,335 %

3,922 %

4,391 %

3,676 %

76

3,242 %

1,961 %

4,334 %

3,925 %

4,389 %

3,683 %

77

3,255 %

1,989 %

4,332 %

3,929 %

4,386 %

3,689 %

78

3,267 %

2,016 %

4,330 %

3,932 %

4,384 %

3,696 %

79

3,278 %

2,043 %

4,329 %

3,936 %

4,382 %

3,702 %

80

3,290 %

2,069 %

4,327 %

3,939 %

4,380 %

3,708 %

81

3,301 %

2,095 %

4,325 %

3,942 %

4,377 %

3,714 %

82

3,312 %

2,120 %

4,324 %

3,945 %

4,375 %

3,720 %

83

3,323 %

2,144 %

4,322 %

3,948 %

4,373 %

3,726 %

84

3,333 %

2,168 %

4,321 %

3,951 %

4,371 %

3,732 %

85

3,343 %

2,192 %

4,320 %

3,954 %

4,369 %

3,737 %

86

3,353 %

2,215 %

4,318 %

3,957 %

4,367 %

3,742 %

87

3,363 %

2,237 %

4,317 %

3,960 %

4,365 %

3,748 %

88

3,372 %

2,259 %

4,316 %

3,962 %

4,363 %

3,753 %

89

3,381 %

2,280 %

4,314 %

3,965 %

4,362 %

3,758 %

90

3,390 %

2,301 %

4,313 %

3,968 %

4,360 %

3,763 %

91

3,399 %

2,322 %

4,312 %

3,970 %

4,358 %

3,768 %

92

3,408 %

2,342 %

4,311 %

3,973 %

4,356 %

3,772 %

93

3,416 %

2,362 %

4,309 %

3,975 %

4,355 %

3,777 %

94

3,425 %

2,381 %

4,308 %

3,978 %

4,353 %

3,781 %

95

3,433 %

2,400 %

4,307 %

3,980 %

4,351 %

3,786 %

96

3,441 %

2,419 %

4,306 %

3,982 %

4,350 %

3,790 %

97

3,449 %

2,437 %

4,305 %

3,984 %

4,348 %

3,794 %

98

3,456 %

2,455 %

4,304 %

3,987 %

4,347 %

3,798 %

99

3,464 %

2,472 %

4,303 %

3,989 %

4,345 %

3,802 %

100

3,471 %

2,489 %

4,302 %

3,991 %

4,344 %

3,806 %

101

3,478 %

2,506 %

4,301 %

3,993 %

4,342 %

3,810 %

102

3,485 %

2,522 %

4,300 %

3,995 %

4,341 %

3,814 %

103

3,492 %

2,539 %

4,299 %

3,997 %

4,340 %

3,818 %

104

3,499 %

2,554 %

4,298 %

3,999 %

4,338 %

3,821 %

105

3,506 %

2,570 %

4,297 %

4,001 %

4,337 %

3,825 %

106

3,512 %

2,585 %

4,296 %

4,003 %

4,336 %

3,829 %

107

3,519 %

2,600 %

4,295 %

4,005 %

4,334 %

3,832 %

108

3,525 %

2,615 %

4,294 %

4,006 %

4,333 %

3,835 %

109

3,531 %

2,629 %

4,293 %

4,008 %

4,332 %

3,839 %

110

3,537 %

2,643 %

4,293 %

4,010 %

4,331 %

3,842 %

111

3,543 %

2,657 %

4,292 %

4,012 %

4,330 %

3,845 %

112

3,549 %

2,671 %

4,291 %

4,013 %

4,328 %

3,848 %

113

3,555 %

2,684 %

4,290 %

4,015 %

4,327 %

3,852 %

114

3,560 %

2,698 %

4,289 %

4,017 %

4,326 %

3,855 %

115

3,566 %

2,711 %

4,289 %

4,018 %

4,325 %

3,858 %

116

3,571 %

2,723 %

4,288 %

4,020 %

4,324 %

3,861 %

117

3,577 %

2,736 %

4,287 %

4,021 %

4,323 %

3,863 %

118

3,582 %

2,748 %

4,286 %

4,023 %

4,322 %

3,866 %

119

3,587 %

2,760 %

4,286 %

4,024 %

4,321 %

3,869 %

120

3,592 %

2,772 %

4,285 %

4,026 %

4,320 %

3,872 %

121

3,597 %

2,784 %

4,284 %

4,027 %

4,319 %

3,875 %

122

3,602 %

2,795 %

4,283 %

4,029 %

4,318 %

3,877 %

123

3,607 %

2,807 %

4,283 %

4,030 %

4,317 %

3,880 %

124

3,612 %

2,818 %

4,282 %

4,031 %

4,316 %

3,882 %

125

3,616 %

2,829 %

4,281 %

4,033 %

4,315 %

3,885 %

126

3,621 %

2,840 %

4,281 %

4,034 %

4,314 %

3,887 %

127

3,626 %

2,850 %

4,280 %

4,035 %

4,313 %

3,890 %

128

3,630 %

2,861 %

4,280 %

4,037 %

4,312 %

3,892 %

129

3,635 %

2,871 %

4,279 %

4,038 %

4,312 %

3,895 %

130

3,639 %

2,881 %

4,278 %

4,039 %

4,311 %

3,897 %

131

3,643 %

2,891 %

4,278 %

4,040 %

4,310 %

3,899 %

132

3,647 %

2,901 %

4,277 %

4,042 %

4,309 %

3,902 %

133

3,651 %

2,911 %

4,277 %

4,043 %

4,308 %

3,904 %

134

3,656 %

2,920 %

4,276 %

4,044 %

4,307 %

3,906 %

135

3,660 %

2,930 %

4,275 %

4,045 %

4,307 %

3,908 %

136

3,664 %

2,939 %

4,275 %

4,046 %

4,306 %

3,910 %

137

3,667 %

2,948 %

4,274 %

4,047 %

4,305 %

3,912 %

138

3,671 %

2,957 %

4,274 %

4,048 %

4,304 %

3,915 %

139

3,675 %

2,966 %

4,273 %

4,049 %

4,303 %

3,917 %

140

3,679 %

2,975 %

4,273 %

4,051 %

4,303 %

3,919 %

141

3,683 %

2,984 %

4,272 %

4,052 %

4,302 %

3,921 %

142

3,686 %

2,992 %

4,272 %

4,053 %

4,301 %

3,923 %

143

3,690 %

3,001 %

4,271 %

4,054 %

4,301 %

3,925 %

144

3,693 %

3,009 %

4,271 %

4,055 %

4,300 %

3,926 %

145

3,697 %

3,017 %

4,270 %

4,056 %

4,299 %

3,928 %

146

3,700 %

3,025 %

4,270 %

4,057 %

4,299 %

3,930 %

147

3,704 %

3,033 %

4,269 %

4,058 %

4,298 %

3,932 %

148

3,707 %

3,041 %

4,269 %

4,059 %

4,297 %

3,934 %

149

3,710 %

3,049 %

4,268 %

4,060 %

4,297 %

3,936 %

150

3,714 %

3,056 %

4,268 %

4,061 %

4,296 %

3,937 %


Löptid till förfallodag (i år)

Schweizisk franc

Australisk dollar

Baht

Kanadensisk dollar

Chilensk peso

Colombiansk peso

1

– 0,723 %

1,828 %

1,154 %

1,641 %

2,388 %

4,385 %

2

– 0,584 %

1,992 %

1,371 %

1,866 %

2,713 %

4,724 %

3

– 0,455 %

2,129 %

1,555 %

1,970 %

3,068 %

5,155 %

4

– 0,339 %

2,229 %

1,731 %

2,029 %

3,332 %

5,438 %

5

– 0,242 %

2,315 %

1,866 %

2,066 %

3,525 %

5,693 %

6

– 0,151 %

2,397 %

1,966 %

2,093 %

3,696 %

5,901 %

7

– 0,056 %

2,461 %

2,055 %

2,123 %

3,855 %

6,099 %

8

0,029 %

2,527 %

2,142 %

2,153 %

4,001 %

6,304 %

9

0,109 %

2,583 %

2,219 %

2,185 %

4,129 %

6,442 %

10

0,184 %

2,639 %

2,281 %

2,222 %

4,234 %

6,515 %

11

0,239 %

2,691 %

2,324 %

2,263 %

4,314 %

6,549 %

12

0,293 %

2,739 %

2,356 %

2,302 %

4,375 %

6,558 %

13

0,349 %

2,786 %

2,384 %

2,336 %

4,421 %

6,548 %

14

0,409 %

2,830 %

2,412 %

2,365 %

4,456 %

6,525 %

15

0,435 %

2,866 %

2,444 %

2,394 %

4,482 %

6,492 %

16

0,461 %

2,895 %

2,480 %

2,421 %

4,502 %

6,452 %

17

0,492 %

2,918 %

2,519 %

2,445 %

4,516 %

6,407 %

18

0,523 %

2,938 %

2,560 %

2,462 %

4,527 %

6,359 %

19

0,549 %

2,956 %

2,602 %

2,471 %

4,534 %

6,309 %

20

0,568 %

2,973 %

2,644 %

2,469 %

4,538 %

6,258 %

21

0,578 %

2,989 %

2,686 %

2,457 %

4,540 %

6,206 %

22

0,585 %

3,004 %

2,727 %

2,439 %

4,541 %

6,154 %

23

0,592 %

3,015 %

2,768 %

2,418 %

4,540 %

6,103 %

24

0,605 %

3,022 %

2,807 %

2,397 %

4,538 %

6,053 %

25

0,625 %

3,023 %

2,845 %

2,378 %

4,535 %

6,004 %

26

0,653 %

3,017 %

2,882 %

2,362 %

4,532 %

5,956 %

27

0,689 %

3,009 %

2,918 %

2,351 %

4,528 %

5,909 %

28

0,729 %

3,001 %

2,952 %

2,346 %

4,524 %

5,864 %

29

0,772 %

2,994 %

2,985 %

2,346 %

4,519 %

5,820 %

30

0,818 %

2,991 %

3,017 %

2,352 %

4,514 %

5,778 %

31

0,865 %

2,994 %

3,048 %

2,364 %

4,509 %

5,737 %

32

0,913 %

3,000 %

3,077 %

2,382 %

4,504 %

5,698 %

33

0,961 %

3,009 %

3,105 %

2,403 %

4,499 %

5,660 %

34

1,009 %

3,021 %

3,133 %

2,427 %

4,493 %

5,623 %

35

1,056 %

3,035 %

3,159 %

2,453 %

4,488 %

5,588 %

36

1,102 %

3,050 %

3,184 %

2,480 %

4,483 %

5,555 %

37

1,147 %

3,067 %

3,208 %

2,509 %

4,478 %

5,522 %

38

1,192 %

3,084 %

3,231 %

2,537 %

4,472 %

5,491 %

39

1,235 %

3,101 %

3,253 %

2,567 %

4,467 %

5,461 %

40

1,277 %

3,119 %

3,275 %

2,596 %

4,462 %

5,432 %

41

1,317 %

3,137 %

3,295 %

2,625 %

4,458 %

5,404 %

42

1,357 %

3,156 %

3,315 %

2,654 %

4,453 %

5,378 %

43

1,395 %

3,174 %

3,334 %

2,683 %

4,448 %

5,352 %

44

1,432 %

3,192 %

3,352 %

2,711 %

4,444 %

5,327 %

45

1,468 %

3,209 %

3,370 %

2,739 %

4,439 %

5,304 %

46

1,502 %

3,227 %

3,387 %

2,765 %

4,435 %

5,281 %

47

1,536 %

3,244 %

3,403 %

2,792 %

4,431 %

5,259 %

48

1,568 %

3,261 %

3,419 %

2,818 %

4,426 %

5,238 %

49

1,600 %

3,277 %

3,434 %

2,843 %

4,422 %

5,217 %

50

1,630 %

3,293 %

3,449 %

2,867 %

4,419 %

5,197 %

51

1,659 %

3,309 %

3,463 %

2,891 %

4,415 %

5,178 %

52

1,688 %

3,324 %

3,476 %

2,914 %

4,411 %

5,160 %

53

1,715 %

3,339 %

3,490 %

2,936 %

4,407 %

5,142 %

54

1,741 %

3,354 %

3,502 %

2,958 %

4,404 %

5,125 %

55

1,767 %

3,368 %

3,515 %

2,979 %

4,401 %

5,109 %

56

1,792 %

3,382 %

3,527 %

3,000 %

4,397 %

5,093 %

57

1,816 %

3,395 %

3,538 %

3,020 %

4,394 %

5,077 %

58

1,839 %

3,408 %

3,549 %

3,039 %

4,391 %

5,062 %

59

1,862 %

3,421 %

3,560 %

3,058 %

4,388 %

5,048 %

60

1,883 %

3,433 %

3,570 %

3,076 %

4,385 %

5,034 %

61

1,905 %

3,445 %

3,581 %

3,094 %

4,382 %

5,020 %

62

1,925 %

3,457 %

3,590 %

3,111 %

4,379 %

5,007 %

63

1,945 %

3,468 %

3,600 %

3,128 %

4,377 %

4,994 %

64

1,964 %

3,479 %

3,609 %

3,145 %

4,374 %

4,982 %

65

1,983 %

3,490 %

3,618 %

3,160 %

4,371 %

4,970 %

66

2,001 %

3,501 %

3,627 %

3,176 %

4,369 %

4,958 %

67

2,019 %

3,511 %

3,635 %

3,191 %

4,366 %

4,947 %

68

2,036 %

3,521 %

3,643 %

3,205 %

4,364 %

4,936 %

69

2,053 %

3,530 %

3,651 %

3,220 %

4,362 %

4,926 %

70

2,069 %

3,540 %

3,659 %

3,233 %

4,359 %

4,915 %

71

2,085 %

3,549 %

3,667 %

3,247 %

4,357 %

4,905 %

72

2,100 %

3,558 %

3,674 %

3,260 %

4,355 %

4,895 %

73

2,115 %

3,566 %

3,681 %

3,273 %

4,353 %

4,886 %

74

2,129 %

3,575 %

3,688 %

3,285 %

4,351 %

4,877 %

75

2,144 %

3,583 %

3,695 %

3,297 %

4,349 %

4,867 %

76

2,157 %

3,591 %

3,702 %

3,309 %

4,347 %

4,859 %

77

2,171 %

3,599 %

3,708 %

3,320 %

4,345 %

4,850 %

78

2,184 %

3,606 %

3,714 %

3,331 %

4,343 %

4,842 %

79

2,197 %

3,614 %

3,720 %

3,342 %

4,342 %

4,834 %

80

2,209 %

3,621 %

3,726 %

3,353 %

4,340 %

4,826 %

81

2,221 %

3,628 %

3,732 %

3,363 %

4,338 %

4,818 %

82

2,233 %

3,635 %

3,738 %

3,373 %

4,336 %

4,810 %

83

2,245 %

3,642 %

3,743 %

3,383 %

4,335 %

4,803 %

84

2,256 %

3,649 %

3,749 %

3,393 %

4,333 %

4,796 %

85

2,267 %

3,655 %

3,754 %

3,402 %

4,332 %

4,789 %

86

2,278 %

3,661 %

3,759 %

3,412 %

4,330 %

4,782 %

87

2,288 %

3,667 %

3,764 %

3,421 %

4,329 %

4,775 %

88

2,299 %

3,673 %

3,769 %

3,429 %

4,327 %

4,769 %

89

2,309 %

3,679 %

3,774 %

3,438 %

4,326 %

4,762 %

90

2,319 %

3,685 %

3,779 %

3,446 %

4,324 %

4,756 %

91

2,328 %

3,691 %

3,783 %

3,455 %

4,323 %

4,750 %

92

2,338 %

3,696 %

3,788 %

3,463 %

4,322 %

4,744 %

93

2,347 %

3,702 %

3,792 %

3,471 %

4,320 %

4,738 %

94

2,356 %

3,707 %

3,797 %

3,478 %

4,319 %

4,732 %

95

2,365 %

3,712 %

3,801 %

3,486 %

4,318 %

4,727 %

96

2,374 %

3,717 %

3,805 %

3,493 %

4,317 %

4,721 %

97

2,382 %

3,722 %

3,809 %

3,501 %

4,315 %

4,716 %

98

2,390 %

3,727 %

3,813 %

3,508 %

4,314 %

4,711 %

99

2,399 %

3,732 %

3,817 %

3,515 %

4,313 %

4,705 %

100

2,406 %

3,736 %

3,821 %

3,522 %

4,312 %

4,700 %

101

2,414 %

3,741 %

3,825 %

3,528 %

4,311 %

4,695 %

102

2,422 %

3,746 %

3,828 %

3,535 %

4,310 %

4,691 %

103

2,430 %

3,750 %

3,832 %

3,541 %

4,309 %

4,686 %

104

2,437 %

3,754 %

3,835 %

3,548 %

4,308 %

4,681 %

105

2,444 %

3,758 %

3,839 %

3,554 %

4,307 %

4,676 %

106

2,451 %

3,763 %

3,842 %

3,560 %

4,306 %

4,672 %

107

2,458 %

3,767 %

3,846 %

3,566 %

4,305 %

4,668 %

108

2,465 %

3,771 %

3,849 %

3,572 %

4,304 %

4,663 %

109

2,472 %

3,775 %

3,852 %

3,577 %

4,303 %

4,659 %

110

2,478 %

3,778 %

3,855 %

3,583 %

4,302 %

4,655 %

111

2,485 %

3,782 %

3,858 %

3,589 %

4,301 %

4,651 %

112

2,491 %

3,786 %

3,861 %

3,594 %

4,300 %

4,647 %

113

2,497 %

3,790 %

3,864 %

3,599 %

4,299 %

4,643 %

114

2,504 %

3,793 %

3,867 %

3,605 %

4,298 %

4,639 %

115

2,510 %

3,797 %

3,870 %

3,610 %

4,297 %

4,635 %

116

2,516 %

3,800 %

3,873 %

3,615 %

4,297 %

4,631 %

117

2,521 %

3,804 %

3,876 %

3,620 %

4,296 %

4,628 %

118

2,527 %

3,807 %

3,879 %

3,625 %

4,295 %

4,624 %

119

2,533 %

3,810 %

3,881 %

3,630 %

4,294 %

4,620 %

120

2,538 %

3,814 %

3,884 %

3,634 %

4,293 %

4,617 %

121

2,544 %

3,817 %

3,887 %

3,639 %

4,293 %

4,613 %

122

2,549 %

3,820 %

3,889 %

3,644 %

4,292 %

4,610 %

123

2,554 %

3,823 %

3,892 %

3,648 %

4,291 %

4,607 %

124

2,560 %

3,826 %

3,894 %

3,652 %

4,290 %

4,603 %

125

2,565 %

3,829 %

3,897 %

3,657 %

4,290 %

4,600 %

126

2,570 %

3,832 %

3,899 %

3,661 %

4,289 %

4,597 %

127

2,575 %

3,835 %

3,901 %

3,665 %

4,288 %

4,594 %

128

2,580 %

3,838 %

3,904 %

3,670 %

4,288 %

4,591 %

129

2,584 %

3,840 %

3,906 %

3,674 %

4,287 %

4,588 %

130

2,589 %

3,843 %

3,908 %

3,678 %

4,286 %

4,585 %

131

2,594 %

3,846 %

3,910 %

3,682 %

4,286 %

4,582 %

132

2,598 %

3,849 %

3,913 %

3,686 %

4,285 %

4,579 %

133

2,603 %

3,851 %

3,915 %

3,689 %

4,284 %

4,576 %

134

2,607 %

3,854 %

3,917 %

3,693 %

4,284 %

4,573 %

135

2,612 %

3,856 %

3,919 %

3,697 %

4,283 %

4,570 %

136

2,616 %

3,859 %

3,921 %

3,701 %

4,282 %

4,568 %

137

2,620 %

3,861 %

3,923 %

3,704 %

4,282 %

4,565 %

138

2,624 %

3,864 %

3,925 %

3,708 %

4,281 %

4,562 %

139

2,629 %

3,866 %

3,927 %

3,711 %

4,281 %

4,560 %

140

2,633 %

3,869 %

3,929 %

3,715 %

4,280 %

4,557 %

141

2,637 %

3,871 %

3,931 %

3,718 %

4,279 %

4,555 %

142

2,641 %

3,873 %

3,933 %

3,722 %

4,279 %

4,552 %

143

2,644 %

3,876 %

3,935 %

3,725 %

4,278 %

4,550 %

144

2,648 %

3,878 %

3,937 %

3,728 %

4,278 %

4,547 %

145

2,652 %

3,880 %

3,938 %

3,732 %

4,277 %

4,545 %

146

2,656 %

3,882 %

3,940 %

3,735 %

4,277 %

4,542 %

147

2,660 %

3,884 %

3,942 %

3,738 %

4,276 %

4,540 %

148

2,663 %

3,887 %

3,944 %

3,741 %

4,276 %

4,538 %

149

2,667 %

3,889 %

3,945 %

3,744 %

4,275 %

4,536 %

150

2,670 %

3,891 %

3,947 %

3,747 %

4,275 %

4,533 %


Löptid till förfallodag (i år)

Hongkongdollar

Indisk rupie

Mexikansk peso

Ny Taiwandollar

Nyzeeländsk dollar

Rand

1

1,463 %

6,473 %

8,017 %

0,306 %

1,930 %

6,771 %

2

1,714 %

6,646 %

7,955 %

0,396 %

2,112 %

6,789 %

3

1,869 %

6,811 %

7,808 %

0,471 %

2,301 %

6,923 %

4

1,919 %

6,969 %

7,773 %

0,539 %

2,471 %

7,090 %

5

2,045 %

7,105 %

7,757 %

0,607 %

2,603 %

7,250 %

6

2,096 %

7,228 %

7,786 %

0,685 %

2,731 %

7,417 %

7

2,112 %

7,316 %

7,834 %

0,741 %

2,859 %

7,584 %

8

2,139 %

7,403 %

7,876 %

0,807 %

2,943 %

7,744 %

9

2,175 %

7,475 %

7,913 %

0,871 %

3,022 %

7,894 %

10

2,214 %

7,531 %

7,948 %

0,935 %

3,098 %

8,026 %

11

2,252 %

7,559 %

7,985 %

1,013 %

3,171 %

8,136 %

12

2,292 %

7,563 %

8,022 %

1,101 %

3,236 %

8,222 %

13

2,336 %

7,549 %

8,061 %

1,195 %

3,292 %

8,288 %

14

2,382 %

7,522 %

8,101 %

1,291 %

3,340 %

8,333 %

15

2,431 %

7,487 %

8,143 %

1,386 %

3,382 %

8,354 %

16

2,480 %

7,445 %

8,187 %

1,480 %

3,418 %

8,353 %

17

2,529 %

7,399 %

8,227 %

1,571 %

3,449 %

8,333 %

18

2,578 %

7,350 %

8,260 %

1,659 %

3,477 %

8,299 %

19

2,626 %

7,299 %

8,281 %

1,743 %

3,502 %

8,254 %

20

2,673 %

7,247 %

8,288 %

1,825 %

3,525 %

8,202 %

21

2,718 %

7,195 %

8,277 %

1,902 %

3,547 %

8,144 %

22

2,762 %

7,144 %

8,253 %

1,976 %

3,568 %

8,082 %

23

2,804 %

7,092 %

8,217 %

2,047 %

3,587 %

8,018 %

24

2,845 %

7,042 %

8,173 %

2,114 %

3,606 %

7,952 %

25

2,884 %

6,993 %

8,123 %

2,178 %

3,623 %

7,886 %

26

2,921 %

6,945 %

8,068 %

2,240 %

3,640 %

7,819 %

27

2,957 %

6,899 %

8,011 %

2,298 %

3,655 %

7,754 %

28

2,991 %

6,853 %

7,951 %

2,353 %

3,670 %

7,689 %

29

3,024 %

6,810 %

7,890 %

2,406 %

3,684 %

7,626 %

30

3,056 %

6,768 %

7,829 %

2,456 %

3,698 %

7,564 %

31

3,086 %

6,727 %

7,769 %

2,505 %

3,711 %

7,504 %

32

3,115 %

6,688 %

7,709 %

2,550 %

3,723 %

7,446 %

33

3,143 %

6,650 %

7,649 %

2,594 %

3,735 %

7,389 %

34

3,169 %

6,614 %

7,592 %

2,636 %

3,747 %

7,335 %

35

3,195 %

6,579 %

7,535 %

2,676 %

3,757 %

7,282 %

36

3,219 %

6,546 %

7,480 %

2,714 %

3,768 %

7,232 %

37

3,242 %

6,514 %

7,427 %

2,750 %

3,778 %

7,183 %

38

3,265 %

6,483 %

7,375 %

2,785 %

3,787 %

7,136 %

39

3,286 %

6,453 %

7,325 %

2,819 %

3,797 %

7,090 %

40

3,307 %

6,424 %

7,277 %

2,851 %

3,805 %

7,047 %

41

3,327 %

6,397 %

7,230 %

2,881 %

3,814 %

7,005 %

42

3,346 %

6,370 %

7,185 %

2,911 %

3,822 %

6,964 %

43

3,365 %

6,345 %

7,142 %

2,939 %

3,830 %

6,926 %

44

3,382 %

6,320 %

7,100 %

2,966 %

3,837 %

6,888 %

45

3,399 %

6,296 %

7,060 %

2,992 %

3,845 %

6,852 %

46

3,416 %

6,274 %

7,021 %

3,017 %

3,852 %

6,818 %

47

3,431 %

6,252 %

6,984 %

3,041 %

3,859 %

6,784 %

48

3,447 %

6,231 %

6,948 %

3,065 %

3,865 %

6,752 %

49

3,461 %

6,210 %

6,913 %

3,087 %

3,871 %

6,721 %

50

3,475 %

6,191 %

6,879 %

3,109 %

3,878 %

6,692 %

51

3,489 %

6,172 %

6,847 %

3,129 %

3,883 %

6,663 %

52

3,502 %

6,154 %

6,816 %

3,149 %

3,889 %

6,635 %

53

3,515 %

6,136 %

6,786 %

3,169 %

3,895 %

6,609 %

54

3,527 %

6,119 %

6,756 %

3,187 %

3,900 %

6,583 %

55

3,539 %

6,103 %

6,728 %

3,205 %

3,905 %

6,558 %

56

3,551 %

6,087 %

6,701 %

3,223 %

3,910 %

6,534 %

57

3,562 %

6,072 %

6,675 %

3,239 %

3,915 %

6,511 %

58

3,572 %

6,057 %

6,650 %

3,256 %

3,920 %

6,488 %

59

3,583 %

6,042 %

6,625 %

3,271 %

3,924 %

6,466 %

60

3,593 %

6,028 %

6,602 %

3,287 %

3,929 %

6,445 %

61

3,603 %

6,015 %

6,579 %

3,301 %

3,933 %

6,425 %

62

3,612 %

6,002 %

6,556 %

3,316 %

3,937 %

6,405 %

63

3,621 %

5,989 %

6,535 %

3,329 %

3,941 %

6,386 %

64

3,630 %

5,977 %

6,514 %

3,343 %

3,945 %

6,368 %

65

3,639 %

5,965 %

6,494 %

3,356 %

3,949 %

6,350 %

66

3,647 %

5,954 %

6,474 %

3,369 %

3,953 %

6,332 %

67

3,655 %

5,942 %

6,455 %

3,381 %

3,956 %

6,315 %

68

3,663 %

5,931 %

6,436 %

3,393 %

3,960 %

6,299 %

69

3,671 %

5,921 %

6,418 %

3,404 %

3,963 %

6,283 %

70

3,678 %

5,911 %

6,401 %

3,416 %

3,966 %

6,267 %

71

3,686 %

5,901 %

6,384 %

3,427 %

3,970 %

6,252 %

72

3,693 %

5,891 %

6,367 %

3,437 %

3,973 %

6,238 %

73

3,700 %

5,881 %

6,351 %

3,448 %

3,976 %

6,223 %

74

3,706 %

5,872 %

6,336 %

3,458 %

3,979 %

6,209 %

75

3,713 %

5,863 %

6,321 %

3,468 %

3,982 %

6,196 %

76

3,719 %

5,855 %

6,306 %

3,477 %

3,984 %

6,183 %

77

3,725 %

5,846 %

6,291 %

3,486 %

3,987 %

6,170 %

78

3,732 %

5,838 %

6,277 %

3,496 %

3,990 %

6,158 %

79

3,737 %

5,830 %

6,264 %

3,504 %

3,993 %

6,145 %

80

3,743 %

5,822 %

6,250 %

3,513 %

3,995 %

6,134 %

81

3,749 %

5,814 %

6,237 %

3,522 %

3,998 %

6,122 %

82

3,754 %

5,807 %

6,225 %

3,530 %

4,000 %

6,111 %

83

3,760 %

5,799 %

6,212 %

3,538 %

4,002 %

6,100 %

84

3,765 %

5,792 %

6,200 %

3,546 %

4,005 %

6,089 %

85

3,770 %

5,785 %

6,188 %

3,553 %

4,007 %

6,078 %

86

3,775 %

5,778 %

6,177 %

3,561 %

4,009 %

6,068 %

87

3,780 %

5,772 %

6,165 %

3,568 %

4,011 %

6,058 %

88

3,785 %

5,765 %

6,154 %

3,575 %

4,014 %

6,048 %

89

3,789 %

5,759 %

6,144 %

3,582 %

4,016 %

6,039 %

90

3,794 %

5,753 %

6,133 %

3,589 %

4,018 %

6,029 %

91

3,798 %

5,746 %

6,123 %

3,596 %

4,020 %

6,020 %

92

3,803 %

5,741 %

6,113 %

3,602 %

4,022 %

6,011 %

93

3,807 %

5,735 %

6,103 %

3,609 %

4,023 %

6,003 %

94

3,811 %

5,729 %

6,093 %

3,615 %

4,025 %

5,994 %

95

3,815 %

5,723 %

6,084 %

3,621 %

4,027 %

5,986 %

96

3,819 %

5,718 %

6,075 %

3,627 %

4,029 %

5,977 %

97

3,823 %

5,713 %

6,065 %

3,633 %

4,031 %

5,969 %

98

3,827 %

5,707 %

6,057 %

3,639 %

4,032 %

5,961 %

99

3,831 %

5,702 %

6,048 %

3,644 %

4,034 %

5,954 %

100

3,834 %

5,697 %

6,039 %

3,650 %

4,036 %

5,946 %

101

3,838 %

5,692 %

6,031 %

3,655 %

4,037 %

5,939 %

102

3,841 %

5,687 %

6,023 %

3,661 %

4,039 %

5,932 %

103

3,845 %

5,683 %

6,015 %

3,666 %

4,041 %

5,924 %

104

3,848 %

5,678 %

6,007 %

3,671 %

4,042 %

5,917 %

105

3,852 %

5,673 %

5,999 %

3,676 %

4,044 %

5,911 %

106

3,855 %

5,669 %

5,992 %

3,681 %

4,045 %

5,904 %

107

3,858 %

5,665 %

5,984 %

3,686 %

4,046 %

5,897 %

108

3,861 %

5,660 %

5,977 %

3,691 %

4,048 %

5,891 %

109

3,864 %

5,656 %

5,970 %

3,695 %

4,049 %

5,884 %

110

3,867 %

5,652 %

5,963 %

3,700 %

4,051 %

5,878 %

111

3,870 %

5,648 %

5,956 %

3,704 %

4,052 %

5,872 %

112

3,873 %

5,644 %

5,949 %

3,709 %

4,053 %

5,866 %

113

3,876 %

5,640 %

5,942 %

3,713 %

4,055 %

5,860 %

114

3,879 %

5,636 %

5,936 %

3,717 %

4,056 %

5,854 %

115

3,882 %

5,632 %

5,930 %

3,722 %

4,057 %

5,849 %

116

3,885 %

5,628 %

5,923 %

3,726 %

4,058 %

5,843 %

117

3,887 %

5,625 %

5,917 %

3,730 %

4,060 %

5,837 %

118

3,890 %

5,621 %

5,911 %

3,734 %

4,061 %

5,832 %

119

3,893 %

5,618 %

5,905 %

3,738 %

4,062 %

5,827 %

120

3,895 %

5,614 %

5,899 %

3,741 %

4,063 %

5,821 %

121

3,898 %

5,611 %

5,893 %

3,745 %

4,064 %

5,816 %

122

3,900 %

5,607 %

5,888 %

3,749 %

4,065 %

5,811 %

123

3,903 %

5,604 %

5,882 %

3,753 %

4,066 %

5,806 %

124

3,905 %

5,601 %

5,876 %

3,756 %

4,068 %

5,801 %

125

3,907 %

5,598 %

5,871 %

3,760 %

4,069 %

5,797 %

126

3,910 %

5,594 %

5,866 %

3,763 %

4,070 %

5,792 %

127

3,912 %

5,591 %

5,860 %

3,767 %

4,071 %

5,787 %

128

3,914 %

5,588 %

5,855 %

3,770 %

4,072 %

5,783 %

129

3,916 %

5,585 %

5,850 %

3,773 %

4,073 %

5,778 %

130

3,919 %

5,582 %

5,845 %

3,777 %

4,074 %

5,774 %

131

3,921 %

5,579 %

5,840 %

3,780 %

4,075 %

5,769 %

132

3,923 %

5,576 %

5,835 %

3,783 %

4,076 %

5,765 %

133

3,925 %

5,574 %

5,831 %

3,786 %

4,076 %

5,761 %

134

3,927 %

5,571 %

5,826 %

3,789 %

4,077 %

5,756 %

135

3,929 %

5,568 %

5,821 %

3,792 %

4,078 %

5,752 %

136

3,931 %

5,565 %

5,817 %

3,795 %

4,079 %

5,748 %

137

3,933 %

5,563 %

5,812 %

3,798 %

4,080 %

5,744 %

138

3,935 %

5,560 %

5,808 %

3,801 %

4,081 %

5,740 %

139

3,937 %

5,557 %

5,803 %

3,804 %

4,082 %

5,736 %

140

3,939 %

5,555 %

5,799 %

3,807 %

4,083 %

5,732 %

141

3,940 %

5,552 %

5,795 %

3,810 %

4,083 %

5,729 %

142

3,942 %

5,550 %

5,790 %

3,812 %

4,084 %

5,725 %

143

3,944 %

5,547 %

5,786 %

3,815 %

4,085 %

5,721 %

144

3,946 %

5,545 %

5,782 %

3,818 %

4,086 %

5,718 %

145

3,948 %

5,543 %

5,778 %

3,820 %

4,087 %

5,714 %

146

3,949 %

5,540 %

5,774 %

3,823 %

4,087 %

5,711 %

147

3,951 %

5,538 %

5,770 %

3,826 %

4,088 %

5,707 %

148

3,953 %

5,536 %

5,766 %

3,828 %

4,089 %

5,704 %

149

3,954 %

5,533 %

5,763 %

3,831 %

4,090 %

5,700 %

150

3,956 %

5,531 %

5,759 %

3,833 %

4,090 %

5,697 %


Löptid till förfallodag (i år)

Real

Renminbi yuan

Ringgit

Rysk rubel

Singaporiansk dollar

Sydkoreansk won

1

6,754 %

3,628 %

3,449 %

7,470 %

1,254 %

1,739 %

2

7,718 %

3,670 %

3,501 %

7,315 %

1,439 %

1,911 %

3

8,626 %

3,759 %

3,554 %

7,252 %

1,562 %

1,980 %

4

9,164 %

3,857 %

3,589 %

7,232 %

1,666 %

2,016 %

5

9,491 %

3,935 %

3,640 %

7,210 %

1,750 %

2,047 %

6

9,752 %

3,974 %

3,697 %

7,188 %

1,838 %

2,064 %

7

9,941 %

3,993 %

3,752 %

7,190 %

1,918 %

2,075 %

8

10,051 %

4,007 %

3,802 %

7,200 %

1,982 %

2,088 %

9

10,136 %

4,018 %

3,852 %

7,203 %

2,040 %

2,104 %

10

10,204 %

4,028 %

3,902 %

7,192 %

2,099 %

2,124 %

11

10,227 %

4,036 %

3,955 %

7,161 %

2,160 %

2,145 %

12

10,209 %

4,043 %

4,005 %

7,115 %

2,216 %

2,162 %

13

10,160 %

4,049 %

4,052 %

7,060 %

2,259 %

2,173 %

14

10,089 %

4,054 %

4,098 %

6,998 %

2,291 %

2,177 %

15

10,002 %

4,060 %

4,144 %

6,931 %

2,315 %

2,174 %

16

9,904 %

4,064 %

4,193 %

6,862 %

2,333 %

2,167 %

17

9,797 %

4,069 %

4,241 %

6,792 %

2,348 %

2,160 %

18

9,686 %

4,073 %

4,287 %

6,721 %

2,363 %

2,157 %

19

9,571 %

4,076 %

4,328 %

6,651 %

2,381 %

2,161 %

20

9,455 %

4,080 %

4,363 %

6,582 %

2,404 %

2,173 %

21

9,340 %

4,083 %

4,392 %

6,514 %

2,432 %

2,194 %

22

9,225 %

4,086 %

4,414 %

6,447 %

2,464 %

2,223 %

23

9,112 %

4,089 %

4,432 %

6,383 %

2,499 %

2,257 %

24

9,001 %

4,092 %

4,445 %

6,321 %

2,536 %

2,294 %

25

8,894 %

4,095 %

4,455 %

6,260 %

2,573 %

2,333 %

26

8,789 %

4,097 %

4,463 %

6,202 %

2,611 %

2,374 %

27

8,688 %

4,100 %

4,468 %

6,146 %

2,648 %

2,415 %

28

8,590 %

4,102 %

4,471 %

6,092 %

2,686 %

2,457 %

29

8,496 %

4,104 %

4,473 %

6,040 %

2,722 %

2,498 %

30

8,405 %

4,106 %

4,474 %

5,990 %

2,758 %

2,538 %

31

8,317 %

4,108 %

4,474 %

5,942 %

2,794 %

2,578 %

32

8,234 %

4,110 %

4,472 %

5,896 %

2,828 %

2,617 %

33

8,153 %

4,112 %

4,471 %

5,852 %

2,861 %

2,655 %

34

8,076 %

4,114 %

4,468 %

5,810 %

2,893 %

2,692 %

35

8,002 %

4,116 %

4,465 %

5,770 %

2,924 %

2,728 %

36

7,931 %

4,117 %

4,462 %

5,731 %

2,954 %

2,762 %

37

7,863 %

4,119 %

4,459 %

5,693 %

2,983 %

2,795 %

38

7,798 %

4,120 %

4,455 %

5,658 %

3,011 %

2,828 %

39

7,735 %

4,122 %

4,452 %

5,623 %

3,038 %

2,859 %

40

7,675 %

4,123 %

4,448 %

5,590 %

3,064 %

2,889 %

41

7,618 %

4,125 %

4,444 %

5,559 %

3,089 %

2,918 %

42

7,563 %

4,126 %

4,440 %

5,528 %

3,113 %

2,946 %

43

7,510 %

4,128 %

4,436 %

5,499 %

3,136 %

2,972 %

44

7,459 %

4,129 %

4,432 %

5,471 %

3,159 %

2,998 %

45

7,410 %

4,130 %

4,428 %

5,444 %

3,180 %

3,023 %

46

7,363 %

4,131 %

4,424 %

5,418 %

3,201 %

3,047 %

47

7,318 %

4,132 %

4,421 %

5,393 %

3,221 %

3,071 %

48

7,275 %

4,134 %

4,417 %

5,369 %

3,240 %

3,093 %

49

7,233 %

4,135 %

4,413 %

5,346 %

3,259 %

3,115 %

50

7,193 %

4,136 %

4,410 %

5,324 %

3,277 %

3,135 %

51

7,154 %

4,137 %

4,406 %

5,302 %

3,294 %

3,155 %

52

7,117 %

4,138 %

4,403 %

5,281 %

3,311 %

3,175 %

53

7,081 %

4,139 %

4,399 %

5,261 %

3,328 %

3,194 %

54

7,046 %

4,140 %

4,396 %

5,242 %

3,343 %

3,212 %

55

7,013 %

4,141 %

4,393 %

5,223 %

3,358 %

3,229 %

56

6,980 %

4,142 %

4,390 %

5,205 %

3,373 %

3,246 %

57

6,949 %

4,142 %

4,387 %

5,188 %

3,387 %

3,263 %

58

6,919 %

4,143 %

4,384 %

5,171 %

3,401 %

3,278 %

59

6,890 %

4,144 %

4,381 %

5,155 %

3,414 %

3,294 %

60

6,862 %

4,145 %

4,378 %

5,139 %

3,427 %

3,309 %

61

6,835 %

4,146 %

4,375 %

5,123 %

3,440 %

3,323 %

62

6,808 %

4,147 %

4,372 %

5,109 %

3,452 %

3,337 %

63

6,783 %

4,147 %

4,370 %

5,094 %

3,463 %

3,351 %

64

6,758 %

4,148 %

4,367 %

5,080 %

3,475 %

3,364 %

65

6,734 %

4,149 %

4,365 %

5,067 %

3,486 %

3,376 %

66

6,710 %

4,149 %

4,362 %

5,054 %

3,496 %

3,389 %

67

6,688 %

4,150 %

4,360 %

5,041 %

3,507 %

3,401 %

68

6,666 %

4,151 %

4,358 %

5,029 %

3,517 %

3,412 %

69

6,644 %

4,151 %

4,355 %

5,017 %

3,527 %

3,424 %

70

6,624 %

4,152 %

4,353 %

5,005 %

3,536 %

3,435 %

71

6,603 %

4,153 %

4,351 %

4,994 %

3,546 %

3,445 %

72

6,584 %

4,153 %

4,349 %

4,983 %

3,555 %

3,456 %

73

6,565 %

4,154 %

4,347 %

4,972 %

3,563 %

3,466 %

74

6,546 %

4,154 %

4,345 %

4,961 %

3,572 %

3,476 %

75

6,528 %

4,155 %

4,343 %

4,951 %

3,580 %

3,485 %

76

6,511 %

4,156 %

4,341 %

4,941 %

3,588 %

3,495 %

77

6,494 %

4,156 %

4,340 %

4,932 %

3,596 %

3,504 %

78

6,477 %

4,157 %

4,338 %

4,922 %

3,604 %

3,513 %

79

6,461 %

4,157 %

4,336 %

4,913 %

3,611 %

3,521 %

80

6,445 %

4,158 %

4,334 %

4,904 %

3,619 %

3,530 %

81

6,429 %

4,158 %

4,333 %

4,896 %

3,626 %

3,538 %

82

6,414 %

4,159 %

4,331 %

4,887 %

3,633 %

3,546 %

83

6,400 %

4,159 %

4,330 %

4,879 %

3,640 %

3,554 %

84

6,385 %

4,160 %

4,328 %

4,871 %

3,646 %

3,562 %

85

6,371 %

4,160 %

4,327 %

4,863 %

3,653 %

3,569 %

86

6,358 %

4,160 %

4,325 %

4,855 %

3,659 %

3,576 %

87

6,344 %

4,161 %

4,324 %

4,848 %

3,665 %

3,584 %

88

6,331 %

4,161 %

4,322 %

4,840 %

3,671 %

3,591 %

89

6,318 %

4,162 %

4,321 %

4,833 %

3,677 %

3,597 %

90

6,306 %

4,162 %

4,320 %

4,826 %

3,683 %

3,604 %

91

6,294 %

4,162 %

4,318 %

4,819 %

3,689 %

3,611 %

92

6,282 %

4,163 %

4,317 %

4,812 %

3,694 %

3,617 %

93

6,270 %

4,163 %

4,316 %

4,806 %

3,700 %

3,623 %

94

6,259 %

4,164 %

4,314 %

4,799 %

3,705 %

3,629 %

95

6,247 %

4,164 %

4,313 %

4,793 %

3,710 %

3,635 %

96

6,236 %

4,164 %

4,312 %

4,787 %

3,715 %

3,641 %

97

6,226 %

4,165 %

4,311 %

4,781 %

3,720 %

3,647 %

98

6,215 %

4,165 %

4,310 %

4,775 %

3,725 %

3,653 %

99

6,205 %

4,165 %

4,309 %

4,769 %

3,730 %

3,658 %

100

6,195 %

4,166 %

4,308 %

4,763 %

3,735 %

3,663 %

101

6,185 %

4,166 %

4,307 %

4,758 %

3,739 %

3,669 %

102

6,175 %

4,166 %

4,305 %

4,752 %

3,744 %

3,674 %

103

6,166 %

4,167 %

4,304 %

4,747 %

3,748 %

3,679 %

104

6,156 %

4,167 %

4,303 %

4,741 %

3,753 %

3,684 %

105

6,147 %

4,167 %

4,302 %

4,736 %

3,757 %

3,689 %

106

6,138 %

4,168 %

4,301 %

4,731 %

3,761 %

3,694 %

107

6,129 %

4,168 %

4,301 %

4,726 %

3,765 %

3,698 %

108

6,121 %

4,168 %

4,300 %

4,721 %

3,769 %

3,703 %

109

6,112 %

4,169 %

4,299 %

4,717 %

3,773 %

3,708 %

110

6,104 %

4,169 %

4,298 %

4,712 %

3,777 %

3,712 %

111

6,096 %

4,169 %

4,297 %

4,707 %

3,781 %

3,716 %

112

6,088 %

4,169 %

4,296 %

4,703 %

3,784 %

3,721 %

113

6,080 %

4,170 %

4,295 %

4,698 %

3,788 %

3,725 %

114

6,072 %

4,170 %

4,294 %

4,694 %

3,792 %

3,729 %

115

6,064 %

4,170 %

4,294 %

4,690 %

3,795 %

3,733 %

116

6,057 %

4,170 %

4,293 %

4,685 %

3,799 %

3,737 %

117

6,050 %

4,171 %

4,292 %

4,681 %

3,802 %

3,741 %

118

6,042 %

4,171 %

4,291 %

4,677 %

3,806 %

3,745 %

119

6,035 %

4,171 %

4,290 %

4,673 %

3,809 %

3,749 %

120

6,028 %

4,171 %

4,290 %

4,669 %

3,812 %

3,753 %

121

6,021 %

4,172 %

4,289 %

4,665 %

3,815 %

3,756 %

122

6,015 %

4,172 %

4,288 %

4,661 %

3,818 %

3,760 %

123

6,008 %

4,172 %

4,287 %

4,658 %

3,822 %

3,764 %

124

6,001 %

4,172 %

4,287 %

4,654 %

3,825 %

3,767 %

125

5,995 %

4,172 %

4,286 %

4,650 %

3,828 %

3,771 %

126

5,989 %

4,173 %

4,285 %

4,647 %

3,831 %

3,774 %

127

5,982 %

4,173 %

4,285 %

4,643 %

3,833 %

3,777 %

128

5,976 %

4,173 %

4,284 %

4,640 %

3,836 %

3,781 %

129

5,970 %

4,173 %

4,283 %

4,636 %

3,839 %

3,784 %

130

5,964 %

4,174 %

4,283 %

4,633 %

3,842 %

3,787 %

131

5,959 %

4,174 %

4,282 %

4,630 %

3,845 %

3,790 %

132

5,953 %

4,174 %

4,281 %

4,626 %

3,847 %

3,793 %

133

5,947 %

4,174 %

4,281 %

4,623 %

3,850 %

3,796 %

134

5,941 %

4,174 %

4,280 %

4,620 %

3,853 %

3,799 %

135

5,936 %

4,175 %

4,280 %

4,617 %

3,855 %

3,802 %

136

5,931 %

4,175 %

4,279 %

4,614 %

3,858 %

3,805 %

137

5,925 %

4,175 %

4,279 %

4,611 %

3,860 %

3,808 %

138

5,920 %

4,175 %

4,278 %

4,608 %

3,863 %

3,811 %

139

5,915 %

4,175 %

4,277 %

4,605 %

3,865 %

3,814 %

140

5,910 %

4,175 %

4,277 %

4,602 %

3,867 %

3,816 %

141

5,905 %

4,176 %

4,276 %

4,599 %

3,870 %

3,819 %

142

5,900 %

4,176 %

4,276 %

4,596 %

3,872 %

3,822 %

143

5,895 %

4,176 %

4,275 %

4,593 %

3,874 %

3,824 %

144

5,890 %

4,176 %

4,275 %

4,591 %

3,877 %

3,827 %

145

5,885 %

4,176 %

4,274 %

4,588 %

3,879 %

3,830 %

146

5,880 %

4,176 %

4,274 %

4,585 %

3,881 %

3,832 %

147

5,876 %

4,177 %

4,273 %

4,583 %

3,883 %

3,835 %

148

5,871 %

4,177 %

4,273 %

4,580 %

3,885 %

3,837 %

149

5,867 %

4,177 %

4,272 %

4,578 %

3,887 %

3,840 %

150

5,862 %

4,177 %

4,272 %

4,575 %

3,890 %

3,842 %


Löptid till förfallodag (i år)

Turkisk lira

US-dollar

Yen

1

14,200 %

1,808 %

– 0,072 %

2

13,581 %

1,990 %

– 0,056 %

3

13,191 %

2,083 %

– 0,041 %

4

12,669 %

2,126 %

– 0,024 %

5

12,184 %

2,160 %

– 0,001 %

6

11,841 %

2,194 %

0,026 %

7

11,574 %

2,230 %

0,056 %

8

11,329 %

2,263 %

0,089 %

9

11,096 %

2,294 %

0,123 %

10

10,874 %

2,325 %

0,160 %

11

10,663 %

2,353 %

0,201 %

12

10,462 %

2,376 %

0,245 %

13

10,270 %

2,395 %

0,289 %

14

10,087 %

2,411 %

0,334 %

15

9,912 %

2,426 %

0,377 %

16

9,745 %

2,439 %

0,419 %

17

9,585 %

2,451 %

0,459 %

18

9,432 %

2,461 %

0,497 %

19

9,287 %

2,469 %

0,534 %

20

9,148 %

2,475 %

0,568 %

21

9,016 %

2,479 %

0,600 %

22

8,890 %

2,482 %

0,629 %

23

8,770 %

2,483 %

0,655 %

24

8,655 %

2,483 %

0,677 %

25

8,546 %

2,482 %

0,695 %

26

8,442 %

2,481 %

0,710 %

27

8,344 %

2,480 %

0,723 %

28

8,250 %

2,479 %

0,737 %

29

8,160 %

2,477 %

0,755 %

30

8,074 %

2,476 %

0,777 %

31

7,993 %

2,475 %

0,805 %

32

7,915 %

2,475 %

0,837 %

33

7,841 %

2,473 %

0,873 %

34

7,771 %

2,472 %

0,911 %

35

7,703 %

2,470 %

0,950 %

36

7,639 %

2,466 %

0,990 %

37

7,577 %

2,462 %

1,031 %

38

7,518 %

2,457 %

1,071 %

39

7,462 %

2,449 %

1,112 %

40

7,408 %

2,440 %

1,152 %

41

7,356 %

2,429 %

1,191 %

42

7,307 %

2,418 %

1,230 %

43

7,260 %

2,407 %

1,268 %

44

7,214 %

2,397 %

1,305 %

45

7,171 %

2,388 %

1,342 %

46

7,129 %

2,382 %

1,377 %

47

7,089 %

2,379 %

1,411 %

48

7,050 %

2,378 %

1,445 %

49

7,013 %

2,380 %

1,477 %

50

6,977 %

2,386 %

1,509 %

51

6,942 %

2,395 %

1,539 %

52

6,909 %

2,407 %

1,569 %

53

6,877 %

2,422 %

1,598 %

54

6,846 %

2,438 %

1,626 %

55

6,817 %

2,455 %

1,653 %

56

6,788 %

2,473 %

1,679 %

57

6,760 %

2,493 %

1,705 %

58

6,733 %

2,513 %

1,730 %

59

6,707 %

2,533 %

1,754 %

60

6,682 %

2,554 %

1,777 %

61

6,658 %

2,574 %

1,800 %

62

6,634 %

2,595 %

1,822 %

63

6,612 %

2,616 %

1,843 %

64

6,589 %

2,636 %

1,864 %

65

6,568 %

2,657 %

1,884 %

66

6,547 %

2,677 %

1,903 %

67

6,527 %

2,697 %

1,922 %

68

6,508 %

2,716 %

1,941 %

69

6,489 %

2,736 %

1,959 %

70

6,470 %

2,755 %

1,976 %

71

6,452 %

2,773 %

1,993 %

72

6,435 %

2,792 %

2,010 %

73

6,418 %

2,810 %

2,026 %

74

6,401 %

2,827 %

2,042 %

75

6,385 %

2,845 %

2,057 %

76

6,369 %

2,862 %

2,072 %

77

6,354 %

2,878 %

2,086 %

78

6,339 %

2,894 %

2,100 %

79

6,325 %

2,910 %

2,114 %

80

6,311 %

2,926 %

2,128 %

81

6,297 %

2,941 %

2,141 %

82

6,283 %

2,956 %

2,154 %

83

6,270 %

2,971 %

2,166 %

84

6,258 %

2,985 %

2,178 %

85

6,245 %

2,999 %

2,190 %

86

6,233 %

3,013 %

2,202 %

87

6,221 %

3,026 %

2,213 %

88

6,209 %

3,039 %

2,224 %

89

6,198 %

3,052 %

2,235 %

90

6,187 %

3,064 %

2,246 %

91

6,176 %

3,077 %

2,256 %

92

6,165 %

3,089 %

2,267 %

93

6,155 %

3,101 %

2,277 %

94

6,145 %

3,112 %

2,286 %

95

6,135 %

3,123 %

2,296 %

96

6,125 %

3,135 %

2,305 %

97

6,115 %

3,145 %

2,315 %

98

6,106 %

3,156 %

2,324 %

99

6,097 %

3,167 %

2,332 %

100

6,088 %

3,177 %

2,341 %

101

6,079 %

3,187 %

2,349 %

102

6,070 %

3,197 %

2,358 %

103

6,062 %

3,206 %

2,366 %

104

6,053 %

3,216 %

2,374 %

105

6,045 %

3,225 %

2,382 %

106

6,037 %

3,234 %

2,389 %

107

6,029 %

3,243 %

2,397 %

108

6,022 %

3,252 %

2,404 %

109

6,014 %

3,261 %

2,412 %

110

6,007 %

3,269 %

2,419 %

111

5,999 %

3,278 %

2,426 %

112

5,992 %

3,286 %

2,433 %

113

5,985 %

3,294 %

2,439 %

114

5,978 %

3,302 %

2,446 %

115

5,971 %

3,310 %

2,453 %

116

5,965 %

3,317 %

2,459 %

117

5,958 %

3,325 %

2,465 %

118

5,952 %

3,332 %

2,472 %

119

5,945 %

3,339 %

2,478 %

120

5,939 %

3,346 %

2,484 %

121

5,933 %

3,353 %

2,490 %

122

5,927 %

3,360 %

2,495 %

123

5,921 %

3,367 %

2,501 %

124

5,915 %

3,374 %

2,507 %

125

5,910 %

3,380 %

2,512 %

126

5,904 %

3,387 %

2,518 %

127

5,898 %

3,393 %

2,523 %

128

5,893 %

3,400 %

2,528 %

129

5,887 %

3,406 %

2,533 %

130

5,882 %

3,412 %

2,539 %

131

5,877 %

3,418 %

2,544 %

132

5,872 %

3,424 %

2,549 %

133

5,867 %

3,430 %

2,553 %

134

5,862 %

3,435 %

2,558 %

135

5,857 %

3,441 %

2,563 %

136

5,852 %

3,447 %

2,568 %

137

5,847 %

3,452 %

2,572 %

138

5,843 %

3,457 %

2,577 %

139

5,838 %

3,463 %

2,581 %

140

5,833 %

3,468 %

2,586 %

141

5,829 %

3,473 %

2,590 %

142

5,824 %

3,478 %

2,594 %

143

5,820 %

3,483 %

2,599 %

144

5,816 %

3,488 %

2,603 %

145

5,811 %

3,493 %

2,607 %

146

5,807 %

3,498 %

2,611 %

147

5,803 %

3,503 %

2,615 %

148

5,799 %

3,507 %

2,619 %

149

5,795 %

3,512 %

2,623 %

150

5,791 %

3,517 %

2,627 %


BILAGA II

GRUNDLÄGGANDE RÄNTEDIFFERENSER FÖR BERÄKNINGEN AV MATCHNINGSJUSTERINGEN

De grundläggande räntedifferenser som anges i denna bilaga uttrycks i räntepunkter och inbegriper inte någon ökning i enlighet med artikel 77c.1 c i direktiv 2009/138/EG.

1.   EXPONERINGAR MOT STATER OCH CENTRALBANKER

De grundläggande räntedifferenserna gäller exponeringar noterade i alla valutor.

De grundläggande räntedifferenserna för durationer på mellan 11 och 30 år motsvarar de grundläggande räntedifferenserna för en duration på 10 år.

Duration (i år)

Österrike

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Tjeckien

Cypern

Danmark

1

0

0

33

5

0

27

1

2

0

0

41

5

1

44

1

3

0

1

47

5

3

50

0

4

0

3

50

5

4

51

0

5

1

4

54

5

6

54

0

6

1

5

57

5

8

56

0

7

2

6

60

5

10

57

0

8

3

7

62

5

12

56

0

9

4

8

64

5

13

53

0

10

4

9

66

5

14

52

0


Duration (i år)

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Irland

1

0

0

0

0

421

4

18

2

0

0

0

0

257

4

25

3

1

0

0

0

227

4

27

4

3

0

0

0

197

4

28

5

4

0

0

0

179

4

29

6

5

0

0

0

176

4

31

7

6

0

0

0

173

4

31

8

7

0

2

0

177

2

32

9

8

1

3

0

179

1

33

10

9

1

3

0

181

4

33


Duration (i år)

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Polen

1

6

5

6

0

18

0

4

2

14

12

12

0

25

0

4

3

18

16

16

0

27

0

4

4

20

17

18

0

28

0

4

5

22

19

20

0

29

0

4

6

23

21

21

0

31

0

4

7

25

22

23

0

31

0

4

8

26

24

24

1

32

0

4

9

28

24

25

3

33

0

4

10

29

25

26

3

33

1

4


Duration (i år)

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Förenade kungariket

1

27

10

13

20

6

0

0

2

44

18

17

23

12

0

0

3

50

21

20

28

16

0

0

4

51

22

21

33

18

0

0

5

54

23

22

36

20

0

0

6

56

25

24

40

21

0

0

7

57

26

25

41

23

0

0

8

56

28

27

42

24

0

0

9

53

30

27

43

25

0

0

10

52

27

27

43

26

0

0


Duration (i år)

Liechtenstein

Norge

Schweiz

Australien

Brasilien

Kanada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Duration (i år)

Kina

Colombia

Hongkong

Indien

Japan

Malaysia

Mexiko

1

0

11

0

9

0

0

9

2

0

19

0

9

0

0

9

3

1

30

0

9

0

0

10

4

2

38

0

9

0

0

10

5

2

40

0

9

0

0

10

6

3

44

0

9

0

0

10

7

3

46

0

9

0

0

10

8

7

44

0

9

0

0

10

9

5

41

0

9

1

0

10

10

5

43

0

9

1

0

10


Duration (i år)

Nya Zeeland

Ryssland

Singapore

Sydafrika

Sydkorea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

4

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

6

0

5

15

0

4

7

0

8

0

7

16

0

4

8

0

13

0

8

16

0

4

9

0

19

0

8

16

0

4

10

0

19

0

9

16

0

4


Duration (i år)

Förenta staterna

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   EXPONERINGAR MOT FINANSIELLA INSTITUT

2.1   Euro

Duration (i år)

Kreditkvalitetssteg 0

Kreditkvalitetssteg 1

Kreditkvalitetssteg 2

Kreditkvalitetssteg 3

Kreditkvalitetssteg 4

Kreditkvalitetssteg 5

Kreditkvalitetssteg 6

1

6

21

47

126

240

578

1 210

2

6

21

47

126

240

578

992

3

7

23

48

118

236

575

821

4

8

26

51

120

235

573

687

5

10

28

56

123

235

573

582

6

11

31

59

127

235

573

573

7

12

33

61

130

235

573

573

8

12

34

61

128

235

573

573

9

12

35

60

127

235

573

573

10

13

36

61

127

235

573

573

11

13

37

61

127

235

573

573

12

14

38

61

127

235

573

573

13

14

38

61

127

235

573

573

14

14

39

61

127

235

573

573

15

14

39

61

127

235

573

573

16

14

39

61

127

235

573

573

17

14

39

61

127

235

573

573

18

14

39

61

127

235

573

573

19

14

39

61

127

235

573

573

20

14

39

61

127

235

573

573

21

15

39

61

127

235

573

573

22

15

39

61

127

235

573

573

23

16

39

61

127

235

573

573

24

17

39

61

127

235

573

573

25

17

39

61

127

235

573

573

26

18

39

61

127

235

573

573

27

19

39

61

127

235

573

573

28

20

39

61

127

235

573

573

29

20

39

61

127

235

573

573

30

20

39

61

127

235

573

573

2.2   Tjeckisk krona

Duration (i år)

Kreditkvalitetssteg 0

Kreditkvalitetssteg 1

Kreditkvalitetssteg 2

Kreditkvalitetssteg 3

Kreditkvalitetssteg 4

Kreditkvalitetssteg 5

Kreditkvalitetssteg 6

1

10

25

51

130

244

583

1 236

2

13

28

54

132

246

585

1 015

3

14

30

55

125

243

582

840

4

15

33

58

127

242

581

703

5

16

35

63

129

241

580

595

6

17

37

65

133

241

580

580

7

18

39

67

135

240

579

579

8

17

39

66

133

240

579

579

9

17

39

65

132

239

578

578

10

17

40

65

131

239

578

578

11

17

41

65

130

238

577

577

12

17

41

64

130

238

577

577

13

17

41

63

129

237

576

576

14

17

41

63

129

237

576

576

15

16

40

63

128

236

575

575

16

15

40

62

128

236

575

575

17

15

40

62

128

236

574

574

18

15

39

62

127

235

574

574

19

15

39

62

127

235

574

574

20

16

40

62

128

236

575

575

21

16

40

62

128

236

575

575

22

16

40

63

128

236

575

575

23

17

41

63

129

237

575

575

24

17

41

63

129

237

575

575

25

17

41

63

129

237

575

575

26

18

41

63

129

237

576

576

27

19

41

63

129

237

576

576

28

20

41

63

129

237

576

576

29

20

41

63

129

237

575

575

30

21

41

63

129

237

575

575

2.3   Dansk krona

Duration (i år)

Kreditkvalitetssteg 0

Kreditkvalitetssteg 1

Kreditkvalitetssteg 2

Kreditkvalitetssteg 3

Kreditkvalitetssteg 4

Kreditkvalitetssteg 5

Kreditkvalitetssteg 6

1

6

21

47

125

239

578

1 210

2

6

21

47

125

239

578

992

3

7

23

48

118

236

574

821

4

8

26

50

120

235

573

687

5

10

28

56

122

234

573

582

6

11

31

59

127

234

573

573

7

12

33

61

129

234

573

573

8

12

34

60

128

234

573

573

9

12

35

60

127

234

573

573

10

13

36

60

126

234

573

573

11

13

37

61

126

234

573

573

12

14

38

61

126

234

573

573

13

14

38

61

126

234

573

573

14

14

39

61

126

234

573

573

15

14

39

61

126

234

573

573

16

14

39

61

126

234

573

573

17

14

39

61

126

234

573

573

18

14

39

61

126

234

573

573

19

14

39

61

126

234

573

573

20

14

39

61

126

234

573

573

21

15

39

61

126

234

573

573

22

15

39

61

126

234

573

573

23

16

39

61

126

234

573

573

24

17

39

61

126

234

573

573

25

17

39

61

126

235

573

573

26

18

39

61

126

235

573

573

27

19

39

61

126

235

573

573

28

20

39

61

126

235

573

573

29

20

39

61

126

235

573

573

30

20

39

61

126

235

573

573

2.4   Forint

Duration (i år)

Kreditkvalitetssteg 0

Kreditkvalitetssteg 1

Kreditkvalitetssteg 2

Kreditkvalitetssteg 3

Kreditkvalitetssteg 4

Kreditkvalitetssteg 5

Kreditkvalitetssteg 6

1

85

100

126

205

319

658

1 217

2

80

95

121

200

314

653

1 000

3

84

100

125

195

313

652

829

4

83

100

125

194

309

648

695

5

81

100

128

194

306

645

645

6

80

100

129

197

304

643

643

7

79

100

128

197

302

641

641

8

78

100

126

194

300

639

639

9

77

99

125

191

299

638

638

10

73

96

121

187

295

634

634

11

71

95

118

184

292

631

631

12

70

94

117

183

291

629

629

13

69

94

116

182

290

629

629

14

69

93

115

181

289

628

628

15

69

93

115

181

289

628

628

16

68

92

114

180

288

627

627

17

67

92

114

180

288

626

626

18

67

91

113

179

287

626

626

19

66

90

112

178

286

625

625

20

65

89

112

177

285

624

624

21

64

89

111

177

285

623

623

22

64

88

110

176

284

623

623