ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 14

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
19 januari 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2018/76 av den 23 oktober 2017 om fördelningen av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/77 av den 15 januari 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/78 av den 16 januari 2018 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2-fenylfenol, bensulfuron-metyl, dimetaklor och lufenuron i eller på vissa produkter ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/79 av den 18 januari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel ( 1 )

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/80 av den 18 januari 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den sextonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

19.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/76

av den 23 oktober 2017

om fördelningen av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 januari 2014 antog rådet beslut 2014/146/EU (1) om ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (nedan kallat avtalet).

(2)

I det första protokollet (2) till avtalet fastställs, för en treårsperiod, de fiskemöjligheter som unionsfartygen beviljas i den fiskezon som står under Republiken Mauritius (nedan kallad Mauritius) överhöghet eller jurisdiktion och den ekonomiska ersättningen från unionen. Tillämpningsperioden för det protokollet löpte ut den 27 januari 2017.

(3)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/1960 (3) undertecknades ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (nedan kallat protokollet) den 8 december 2017.

(4)

Det bör fastställas en metod för fördelning av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna för protokollets hela tillämpningstid.

(5)

Enligt artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (4) ska kommissionen, om det framgår att det antal fisketillstånd eller fiskemöjligheter som tilldelats unionen enligt protokollet inte utnyttjas till fullo, underrätta de berörda medlemsstaterna om detta och be dem bekräfta att de inte utnyttjar fiskemöjligheterna. Om inget svar inkommer inom en fastställd tidsfrist anses detta vara en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fartyg inte utnyttjar sina fiskemöjligheter till fullo under den aktuella perioden. Den tidsfristen bör fastställas.

(6)

Protokollet kommer att tillämpas provisoriskt fram till den dag då det undertecknas så att unionsfartygens fiskeverksamhet kan komma igång snabbt. Denna förordning bör därför tillämpas från och med den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a)

Notfartyg för tonfiskfiske:

Spanien:

22 fartyg

Frankrike:

16 fartyg

Italien:

2 fartyg

b)

Ytlångrevsfartyg:

Spanien:

12 fartyg

Frankrike:

29 fartyg

Portugal:

4 fartyg

2.   Förordning (EG) nr 1006/2008 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av avtalet och protokollet.

3.   Om ansökningarna om fisketillstånd från de medlemsstater som avses i punkt 1 inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet ska kommissionen beakta ansökningar om fisketillstånd från alla övriga medlemsstater i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1006/2008.

4.   Den tidsfrist som avses i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1006/2008 ska vara tio arbetsdagar från den dag då kommissionen begär bekräftelse.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 8 december 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 oktober 2017.

På rådets vägnar

K. IVA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/146/EU av den 28 januari 2014 om ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (EUT L 79, 18.3.2014, s. 2).

(2)  Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (EUT L 79, 18.3.2014, s. 9).

(3)  Rådets beslut (EU) 2017/1960 av den 23 oktober 2017 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (EUT L 279, 28.10.2017, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33).


19.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/77

av den 15 januari 2018

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullunionen


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1)


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En rätblocksformad textilvara (så kallat madrassöverdrag), tillverkad av tryckta vävda textilvävnader bestående av konstfibrer (100 % polyester) som är ett tvättbart textilmaterial, med de ungefärliga måtten 200 × 60 × 8 cm.

Artikeln har ett blixtlås längs en av långsidorna så att en madrass kan införas.

På en av långsidorna är ett textilhandtag fäst.

(Se bild) (*1)

6302 22 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6302 , 6302 22 och 6302 22 90 .

Artikeln består av tvättbart material och har ett blixtlås som möjliggör avlägsnande av artikeln från madrassen när som helst och är därför lämplig för tvätt (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 6302 punkt 1). Följaktligen har den samma objektiva kännetecken och egenskaper som sänglinne.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6302 22 90 som ”sänglinne, av annat textilmaterial än trikå, av konstfibrer”.

Image


(*1)  Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


19.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/78

av den 16 januari 2018

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2-fenylfenol, bensulfuron-metyl, dimetaklor och lufenuron i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för 2-fenylfenol i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för dimetaklor och lufenuron i del A i bilaga III till den förordningen. Gränsvärden har inte tidigare fastställts för bensulfuron-metyl.

(2)

När det gäller 2-fenylfenol har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämnat ett motiverat yttrande om översynen av de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (2). Myndigheten föreslog en ändring av definitionen av resthalt för vegetabiliska produkter och rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller muskel, fettvävnad, lever och njure från svin, nötkreatur och hästdjur samt när det gäller mjölk från nötkreatur och häst. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdet när det gäller citrusfrukter och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdet när det gäller denna produkt fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. I fråga om gränsvärdet när det gäller päron utgör Codex-gränsvärdet inte någon risk för konsumenterna. Gränsvärdet när det gäller päron bör därför fastställas på samma nivå.

(3)

När det gäller bensulfuron-metyl har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (3). Den rekommenderade att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas.

(4)

När det gäller dimetaklor har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (4). Den rekommenderade att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas.

(5)

När det gäller lufenuron har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (5). Myndigheten förslog en ändring av definitionen av resthalt för alla produkter och rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller citrusfrukter, kärnfrukter, körsbär (söta), plommon, bordsdruvor, druvor för vinframställning, fikon, kaki/kakiplommon/sharon/persimon, kiwifrukter, potatis, tomater, paprikor, slanggurkor, zucchini/squash och sojabönor. När det gäller övriga produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller aprikoser, persikor, jordgubbar, druvgurkor, vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat, sallat, escarole/escarolesallat, smörgåskrasse och andra groddar och skott, vinterkrasse/vårgyllen, rucola/rucolasallat/senapskål, sareptasenap/salladssenap, späda bladgrödor/”babyleaf” (inklusive Brassica-arter), lever och njure från svin, nötkreatur, får, get, hästdjur och lever från fjäderfä, och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter det att den här förordningen har offentliggjorts.

(6)

När det gäller produkter för vilka användningen av det berörda växtskyddsmedlet inte är godkänd och för vilka varken importtoleranser eller Codex-gränsvärden (CXL-värden) har fastställts bör gränsvärdena fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet enligt artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(7)

Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. För flera ämnen fann laboratorierna att det på grund av den tekniska utvecklingen behöver fastställas specifika bestämningsgränser när det gäller vissa produkter.

(8)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(9)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(10)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(12)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som lagligen framställts före den 8 augusti 2018.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 8 augusti 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 15(2017):1, artikelnr 4696.

(3)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 14(2016):10, artikelnr 4596.

(4)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 14(2016):11, artikelnr 4632.

(5)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 15(2017):1, artikelnr 4652.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnen för 2-fenylfenol ska ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (a)

2-fenylfenol (summan av 2-fenylfenol och dess konjugat, uttryckt som 2-fenylfenol) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

0110000

Citrusfrukter

10

0110010

Grapefrukter

 

0110020

Apelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrukter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Övriga

 

0120000

Trädnötter

0,01  (*1)

0120010

Mandlar

 

0120020

Paranötter

 

0120030

Cashewnötter

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnötter

 

0120060

Hasselnötter

 

0120070

Macadamianötter

 

0120080

Pekannötter

 

0120090

Pinjenötter

 

0120100

Pistaschmandlar

 

0120110

Valnötter

 

0120990

Övriga

 

0130000

Kärnfrukter

0,01  (*1)

0130010

Äpplen

0,01  (*1)

0130020

Päron

20

0130030

Kvitten

0,01  (*1)

0130040

Mispel

0,01  (*1)

0130050

Japansk mispel

0,01  (*1)

0130990

Övriga

0,01  (*1)

0140000

Stenfrukter

0,01  (*1)

0140010

Aprikoser

 

0140020

Körsbär (söta)

 

0140030

Persikor

 

0140040

Plommon

 

0140990

Övriga

 

0150000

Bär och små frukter

0,01  (*1)

0151000

a)

Druvor

 

0151010

Bordsdruvor

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0153010

Björnbär

 

0153020

Blåhallon

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

0153990

Övriga

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

0154050

Nypon

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

0154070

Azarolhagtorn

 

0154080

Fläderbär

 

0154990

Övriga

 

0160000

Diverse frukter med

0,01  (*1)

0161000

a)

ätligt skal

 

0161010

Dadlar

 

0161020

Fikon

 

0161030

Bordsoliver

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

0161070

Jambolanäpplen

 

0161990

Övriga

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

0162040

Kaktusfikon

 

0162050

Stjärnäpplen

 

0162060

Amerikansk persimon

 

0162990

Övriga

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

0163010

Avokado

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaya

 

0163050

Granatäpplen

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brödfrukter

 

0163100

Durian/durio

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

0163990

Övriga

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01  (*1)

0211000

a)

Potatis

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0212010

Maniok/kassava

 

0212020

Sötpotatis

 

0212030

Jamsbönrot

 

0212040

Arrowrot

 

0212990

Övriga

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0213010

Rödbetor

 

0213020

Morötter

 

0213030

Rotselleri

 

0213040

Pepparrot

 

0213050

Jordärtskockor

 

0213060

Palsternackor

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

0213080

Rädisor

 

0213090

Haverrot

 

0213100

Kålrötter

 

0213110

Rovor/majrovor

 

0213990

Övriga

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01  (*1)

0220010

Vitlök

 

0220020

Kepalök

 

0220030

Schalottenlök

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

0220990

Övriga

 

0230000

Fruktgrönsaker

0,01  (*1)

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae

 

0231010

Tomater

 

0231020

Paprikor

 

0231030

Auberginer/äggplantor

 

0231040

Okra/gombo

 

0231990

Övriga

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0232010

Slanggurkor

 

0232020

Druvgurkor

 

0232030

Zucchini/squash

 

0232990

Övriga

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0233010

Meloner

 

0233020

Pumpor

 

0233030

Vattenmeloner

 

0233990

Övriga

 

0234000

d)

Sockermajs

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Övriga

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0242010

Brysselkål

 

0242020

Huvudkål

 

0242990

Övriga

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

0243020

Grönkål

 

0243990

Övriga

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01  (*1)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

0251020

Sallat

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

0251990

Övriga

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01  (*1)

0252010

Spenat

 

0252020

Portlaker

 

0252030

Mangold/betblad

 

0252990

Övriga

 

0253000

c)

Vinrankeblad och liknande arter

0,01  (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01  (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02  (*1)

0256010

Körvel

 

0256020

Gräslök

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timjan

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

0256090

Lagerblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Övriga

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*1)

0260010

Bönor (med balja)

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

0260030

Ärter (med balja)

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

0260050

Linser

 

0260990

Övriga

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01  (*1)

0270010

Sparris

 

0270020

Kardoner

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

0270040

Fänkål

 

0270050

Kronärtskockor

 

0270060

Purjolök

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambuskott

 

0270090

Palmhjärtan

 

0270990

Övriga

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01  (*1)

0280010

Odlade svampar

 

0280020

Vilda svampar

 

0280990

Mossor och lavar

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01 (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,02  (*1)

0300010

Bönor

 

0300020

Linser

 

0300030

Ärter

 

0300040

Lupiner

 

0300990

Övriga

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (*1)

0401000

Oljeväxtfröer

 

0401010

Linfrö

 

0401020

Jordnötter

 

0401030

Vallmofrö

 

0401040

Sesamfrö

 

0401050

Solrosfrö

 

0401060

Rapsfrö

 

0401070

Sojabönor

 

0401080

Senapsfrö

 

0401090

Bomullsfrö

 

0401100

Pumpafrö

 

0401110

Safflorfrö

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

0401130

Oljedådrafrö

 

0401140

Hampfrö

 

0401150

Ricinfrö

 

0401990

Övriga

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

0402040

Kapok

 

0402990

Övriga

 

0500000

SPANNMÅL

0,02  (*1)

0500010

Korn

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

0500030

Majs

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Råg

 

0500080

Durra/sorgum

 

0500090

Vete

 

0500990

Övriga

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05  (*1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebönor

 

0630000

Örtteer från

 

0631000

a)

blommor

 

0631010

Kamomill

 

0631020

Rosellhibiskus

 

0631030

Ros

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Övriga

 

0632000

b)

blad och örter

 

0632010

Jordgubbe

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate/maté

 

0632990

Övriga

 

0633000

c)

rötter

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Övriga

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

0640000

Kakaobönor

 

0650000

Johannesbröd

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0800000

KRYDDOR

 

0810000

Frökryddor

0,05  (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

0810020

Svartkummin

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spiskummin

 

0810060

Dill

 

0810070

Fänkål

 

0810080

Bockhornsklöver

 

0810090

Muskot

 

0810990

Övriga

 

0820000

Fruktkryddor

0,05  (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

0820020

Sichuanpeppar

 

0820030

Kummin

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Enbär

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

0820070

Vanilj

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Övriga

 

0830000

Barkkryddor

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Övriga

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

0840010

Lakritsrot

0,05  (*1)

0840020

Ingefära

0,05  (*1)

0840030

Gurkmeja

0,05  (*1)

0840040

Pepparrot

(+)

0840990

Övriga

0,05  (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05  (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

0850020

Kapris

 

0850990

Övriga

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05  (*1)

0860010

Saffran

 

0860990

Övriga

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05  (*1)

0870010

Muskotblomma

 

0870990

Övriga

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01  (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

0900020

Sockerrör

 

0900030

Rotcikoria

 

0900990

Övriga

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

1010000

Vävnad från

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fettvävnad

 

1011030

Lever

 

1011040

Njure

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1011990

Övriga

 

1012000

b)

nötkreatur

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fettvävnad

 

1012030

Lever

 

1012040

Njure

 

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1012990

Övriga

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fettvävnad

 

1013030

Lever

 

1013040

Njure

 

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1013990

Övriga

 

1014000

d)

get

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fettvävnad

 

1014030

Lever

 

1014040

Njure

 

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1014990

Övriga

 

1015000

e)

hästdjur

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fettvävnad

 

1015030

Lever

 

1015040

Njure

 

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1015990

Övriga

 

1016000

f)

fjäderfä

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fettvävnad

 

1016030

Lever

 

1016040

Njure

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1016990

Övriga

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fettvävnad

 

1017030

Lever

 

1017040

Njure

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1017990

Övriga

 

1020000

Mjölk

0,01  (*1)

1020010

Nötkreatur

 

1020020

Får

 

1020030

Get

 

1020040

Häst

 

1020990

Övriga

 

1030000

Fågelägg

0,01  (*1)

1030010

Höns

 

1030020

Anka

 

1030030

Gås

 

1030040

Vaktel

 

1030990

Övriga

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter

0,05 (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01  (*1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01  (*1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01  (*1)

b)

Följande kolumner för bensulfuron-metyl, dimetaklor och lufenuron ska läggas till:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (a)

Bensulfuron-metyl

Dimetaklor

Lufenuron (alla förhållanden av ingående isomerer)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusfrukter

 

 

0,01  (*2)

0110010

Grapefrukter

 

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

0110990

Övriga

 

 

 

0120000

Trädnötter

 

 

0,01  (*2)

0120010

Mandlar

 

 

 

0120020

Paranötter

 

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

 

0120110

Valnötter

 

 

 

0120990

Övriga

 

 

 

0130000

Kärnfrukter

 

 

0,15

0130010

Äpplen

 

 

 

0130020

Päron

 

 

 

0130030

Kvitten

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0130050

Japansk mispel

 

 

 

0130990

Övriga

 

 

 

0140000

Stenfrukter

 

 

 

0140010

Aprikoser

 

 

0,2 (+)

0140020

Körsbär (söta)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Persikor

 

 

0,2 (+)

0140040

Plommon

 

 

0,01  (*2)

0140990

Övriga

 

 

0,01  (*2)

0150000

Bär och små frukter

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

Druvor

 

 

 

0151010

Bordsdruvor

 

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

 

0153010

Björnbär

 

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

 

0153990

Övriga

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

 

 

0154050

Nypon

 

 

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

 

 

0154080

Fläderbär

 

 

 

0154990

Övriga

 

 

 

0160000

Diverse frukter med

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

ätligt skal

 

 

 

0161010

Dadlar

 

 

 

0161020

Fikon

 

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

 

0161990

Övriga

 

 

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

 

0162990

Övriga

 

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Bananer

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaya

 

 

 

0163050

Granatäpplen

 

 

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

 

0163070

Guava

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Brödfrukter

 

 

 

0163100

Durian/durio

 

 

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

 

0163990

Övriga

 

 

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Potatis

 

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

 

0212990

Övriga

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

 

0213020

Morötter

 

 

 

0213030

Rotselleri

 

 

 

0213040

Pepparrot

 

 

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

 

0213060

Palsternackor

 

 

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

 

0213080

Rädisor

 

 

 

0213090

Haverrot

 

 

 

0213100

Kålrötter

 

 

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

 

0213990

Övriga

 

 

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Vitlök

 

 

 

0220020

Kepalök

 

 

 

0220030

Schalottenlök

 

 

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

 

0220990

Övriga

 

 

 

0230000

Fruktgrönsaker

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

0,4

0231020

Paprikor

 

 

0,8

0231030

Auberginer/äggplantor

 

 

0,3

0231040

Okra/gombo

 

 

0,01  (*2)

0231990

Övriga

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

 

0232010

Slanggurkor

 

 

0,15

0232020

Druvgurkor

 

 

0,15

0232030

Zucchini/squash

 

 

0,15

0232990

Övriga

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

0233010

Meloner

 

 

0,4

0233020

Pumpor

 

 

0,4

0233030

Vattenmeloner

 

 

0,4

0233990

Övriga

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

Sockermajs

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

0,01  (*2)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0241990

Övriga

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

 

0242020

Huvudkål

 

 

 

0242990

Övriga

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

 

0243020

Grönkål

 

 

 

0243990

Övriga

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

 

0251020

Sallat

 

 

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

 

 

0251990

Övriga

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Spenat

 

 

 

0252020

Portlaker

 

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

 

0252990

Övriga

 

 

 

0253000

c)

Vinrankeblad och liknande arter

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Körvel

 

 

 

0256020

Gräslök

 

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

0256070

Timjan

 

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

 

0256090

Lagerblad

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

0256990

Övriga

 

 

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Bönor (med balja)

 

 

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

0260990

Övriga

 

 

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Sparris

 

 

 

0270020

Kardoner

 

 

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

 

0270040

Fänkål

 

 

 

0270050

Kronärtskockor

 

 

 

0270060

Purjolök

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0270080

Bambuskott

 

 

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

 

0270990

Övriga

 

 

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Odlade svampar

 

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Bönor

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

0300030

Ärter

 

 

 

0300040

Lupiner

 

 

 

0300990

Övriga

 

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

 

0401010

Linfrö

 

0,01  (*2)

 

0401020

Jordnötter

 

0,01  (*2)

 

0401030

Vallmofrö

 

0,01  (*2)

 

0401040

Sesamfrö

 

0,01  (*2)

 

0401050

Solrosfrö

 

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsfrö

 

0,02  (*2)

 

0401070

Sojabönor

 

0,01  (*2)

 

0401080

Senapsfrö

 

0,02 (*2)

 

0401090

Bomullsfrö

 

0,01  (*2)

 

0401100

Pumpafrö

 

0,01  (*2)

 

0401110

Safflorfrö

 

0,01  (*2)

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

0,01  (*2)

 

0401130

Oljedådrafrö

 

0,02 (*2)

 

0401140

Hampfrö

 

0,01  (*2)

 

0401150

Ricinfrö

 

0,01  (*2)

 

0401990

Övriga

 

0,01  (*2)

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0,01  (*2)

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Övriga

 

 

 

0500000

SPANNMÅL

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Korn

 

 

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

 

 

0500030

Majs

 

 

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

 

 

0500050

Havre

 

 

 

0500060

Ris

 

 

 

0500070

Råg

 

 

 

0500080

Durra/sorgum

 

 

 

0500090

Vete

 

 

 

0500990

Övriga

 

 

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Te

 

 

 

0620000

Kaffebönor

 

 

 

0630000

Örtteer från

 

 

 

0631000

a)

blommor

 

 

 

0631010

Kamomill

 

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

 

0631030

Ros

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

0631990

Övriga

 

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

 

0632990

Övriga

 

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Övriga

 

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

 

0650000

Johannesbröd

 

 

 

0700000

HUMLE

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

KRYDDOR

0,05  (*2)

 

 

0810000

Frökryddor

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

 

0810060

Dill

 

 

 

0810070

Fänkål

 

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

 

0810090

Muskot

 

 

 

0810990

Övriga

 

 

 

0820000

Fruktkryddor

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Kryddpeppar

 

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

 

0820030

Kummin

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

0820050

Enbär

 

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

 

0820070

Vanilj

 

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

0820990

Övriga

 

 

 

0830000

Barkkryddor

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Kanel

 

 

 

0830990

Övriga

 

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

 

0840010

Lakritsrot

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Ingefära

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Gurkmeja

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Pepparrot

(+)

(+)

(+)

0840990

Övriga

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Kryddnejlika

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

0850990

Övriga

 

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Saffran

 

 

 

0860990

Övriga

 

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muskotblomma

 

 

 

0870990

Övriga

 

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

 

0900990

Övriga

 

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

 

1010000

Vävnad från

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

svin

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

0,03

1011020

Fettvävnad

 

 

0,7

1011030

Lever

 

 

0,04 (+)

1011040

Njure

 

 

0,04 (+)

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

0,7

1011990

Övriga

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

nötkreatur

 

 

 

1012010

Muskel

 

 

0,03

1012020

Fettvävnad

 

 

0,7

1012030

Lever

 

 

0,04 (+)

1012040

Njure

 

 

0,04 (+)

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

0,7

1012990

Övriga

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

får

 

 

 

1013010

Muskel

 

 

0,03

1013020

Fettvävnad

 

 

0,7

1013030

Lever

 

 

0,04 (+)

1013040

Njure

 

 

0,04 (+)

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

0,7

1013990

Övriga

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

get

 

 

 

1014010

Muskel

 

 

0,03

1014020

Fettvävnad

 

 

0,7

1014030

Lever

 

 

0,04 (+)

1014040

Njure

 

 

0,04 (+)

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

0,7

1014990

Övriga

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

hästdjur

 

 

 

1015010

Muskel

 

 

0,03

1015020

Fettvävnad

 

 

0,7

1015030

Lever

 

 

0,04 (+)

1015040

Njure

 

 

0,04 (+)

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

0,7

1015990

Övriga

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

fjäderfä

 

 

 

1016010

Muskel

 

 

0,02 (*2)

1016020

Fettvävnad

 

 

0,04

1016030

Lever

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Njure

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

0,04

1016990

Övriga

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

 

1017010

Muskel

 

 

0,03

1017020

Fettvävnad

 

 

0,7

1017030

Lever

 

 

0,04 (+)

1017040

Njure

 

 

0,04 (+)

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

0,7

1017990

Övriga

 

 

0,02 (*2)

1020000

Mjölk

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Nötkreatur

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

1020030

Get

 

 

 

1020040

Häst

 

 

 

1020990

Övriga

 

 

 

1030000

Fågelägg

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Höns

 

 

 

1030020

Anka

 

 

 

1030030

Gås

 

 

 

1030040

Vaktel

 

 

 

1030990

Övriga

 

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2.

I bilaga III ska kolumnerna för dimetaklor och lufenuron utgå.


(*1)  Analytisk bestämningsgräns

(F)

=

Fettlöslig

2-fenylfenol (summan av 2-fenylfenol och dess konjugat, uttryckt som 2-fenylfenol)

(R)

=

En annan definition av resthalt används för följande par bekämpningsmedel-kod:

2-fenylfenol - kod 100000 utom 1040000: 2-fenylfenol

(+)

Det gränsvärde som ska tillämpas för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin kryddor (kod 0840040) är det som fastställs för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin grönsaker, gruppen rot- och knölgrönsaker (kod 0213040), med beaktande av ändringar av halterna vid bearbetning (torkning) enligt artikel 20.1 i förordning (EG) nr 396/2005.

0840040

Pepparrot”

(*2)  Analytisk bestämningsgräns.

(F)

=

Fettlöslig

Bensulfuron-metyl

(+)

Det gränsvärde som ska tillämpas för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin kryddor (kod 0840040) är det som fastställs för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin grönsaker, gruppen rot- och knölgrönsaker (kod 0213040), med beaktande av ändringar av halterna vid bearbetning (torkning) enligt artikel 20.1 i förordning (EG) nr 396/2005.

0840040

Pepparrot

Dimetaklor

(+)

Det gränsvärde som ska tillämpas för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin kryddor (kod 0840040) är det som fastställs för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin grönsaker, gruppen rot- och knölgrönsaker (kod 0213040), med beaktande av ändringar av halterna vid bearbetning (torkning) enligt artikel 20.1 i förordning (EG) nr 396/2005.

0840040

Pepparrot

Lufenuron (alla förhållanden av ingående isomerer)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 19 mars 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0140010

Aprikoser

0140030

Persikor

(+)

Det gränsvärde som ska tillämpas för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin kryddor (kod 0840040) är det som fastställs för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin grönsaker, gruppen rot- och knölgrönsaker (kod 0213040), med beaktande av ändringar av halterna vid bearbetning (torkning) enligt artikel 20.1 i förordning (EG) nr 396/2005.

0840040

Pepparrot

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 19 mars 2020, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1011030

Lever

1011040

Njure

1012030

Lever

1012040

Njure

1013030

Lever

1013040

Njure

1014030

Lever

1014040

Njure

1015030

Lever

1015040

Njure

1016030

Lever

1016040

Njure

1017030

Lever

1017040

Njure”


19.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/79

av den 18 januari 2018

om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (1), särskilt artiklarna 5.1 a, d, e, h och i, 11.3 och 12.6, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 (2) (nedan kallad förordningen) fastställer en unionsförteckning över godkända ämnen som får användas i material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

(2)

Sedan den senaste ändringen av förordning (EU) nr 10/2011 har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) offentliggjort ytterligare vetenskapliga yttranden om särskilda ämnen som får användas i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM) samt om den tillåtna användningen av redan godkända ämnen. Förordning (EU) nr 10/2011 bör ändras så att den återspeglar myndighetens senaste rön.

(3)

Myndigheten har antagit ett positivt vetenskapligt yttrande (3) om användningen av ämnet (butadien, styren, metylmetakrylat, butylakrylat)-sampolymer tvärbunden med divinylbensen eller 1,3-butandioldimetakrylat (FCM-ämnesnr 856 och CAS-nr 25101-28-4). Myndigheten konstaterade att ämnet inte utgör någon säkerhetsrisk för konsumenten om det används som polymer tillsats vid högst 40 viktprocent i produkter för flergångsbruk som består av blandningar av styrenakrylnitrilsampolymer (SAN)/poly(metylmetakrylat) (PMMA) avsedda för kontakt vid rumstemperatur med vattenhaltiga livsmedel, sura livsmedel och/eller livsmedel med låg alkoholhalt (< 20 %) i mindre än ett dygn samt för kontakt med torra livsmedel oavsett varaktighet, inklusive långtidslagring. Det nuvarande godkännandet för detta ämne bör utvidgas till att omfatta denna användning, förutsatt att dessa specifikationer är uppfyllda.

(4)

Myndigheten har antagit ett positivt vetenskapligt yttrande (4) om användningen av monomeren 2,4,4′-trifluorbensofenon (FCM-ämnesnr 1061 och CAS-nr 80512-44-3). Myndigheten konstaterade att ämnet inte utgör någon säkerhetsrisk för konsumenten om det används som sammonomer vid högst 0,3 % viktprocent på grundval av slutmaterialet vid tillverkning av plast av polyetereterketon. Monomeren bör därför tas upp i unionsförteckningen över godkända ämnen med begränsningen att denna specifikation bör vara uppfylld.

(5)

Myndigheten har antagit ett positivt vetenskapligt yttrande (5) om användningen av monomeren 2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penten (FCM-ämnesnr 1063 och CAS-nr 1547-26-8). Myndigheten konstaterade att ämnet inte utgör någon säkerhetsrisk för konsumenten om det används som sammonomer tillsammans med tetrafluoretylen och/eller etylensammonomerer för tillverkning av fluorsampolymerer som endast är avsedda att användas som polymera processhjälpmedel vid högst 0,2 viktprocent av det material som är avsett att komma i kontakt med livsmedel. För denna användning bör fluorsampolymerens lågmolekylära massfraktion (under 1 500 Da) inte överstiga 30 mg/kg. Monomeren bör tas upp i unionsförteckningen över godkända ämnen med begränsningen att dessa specifikationer bör vara uppfyllda.

(6)

Myndigheten har antagit ett positivt vetenskapligt yttrande (6) om användningen av ämnet volframoxid (WOn (n = 2,72 – 2,90)) (FCM-ämnesnr 1064 och CAS-nr 39318-18-8). Myndigheten konstaterade att ämnet inte utgör en hälsorisk för konsumenten om det används som återuppvärmningstillsats i polyetylentereftalat (PET). Eftersom ämnet är olösligt ansåg myndigheten att låg migration kan förväntas vid all förutsebar användning som återuppvärmningstillsats i PET. Det är därför inte nödvändigt att kontrollera gränsvärdet för migration. För andra tekniska funktioner eller för användning i andra polymerer konstaterade myndigheten att migrationen inte bör överstiga 0,05 mg/kg (uttryckt som volfram). Ämnet bör tas upp i unionsförteckningen över godkända ämnen med begränsningen att dessa specifikationer bör vara uppfyllda.

(7)

Myndigheten har antagit ett positivt vetenskapligt yttrande (7) om användningen av blandningen av metylgrenade och linjära C14-C18 alkanamider, framställda av fettsyror (FCM-ämnesnr 1065 och CAS-nr 85711-28-0). Myndigheten konstaterade att ämnet inte utgör någon säkerhetsrisk för konsumenten om det används vid tillverkning av produkter av polyolefin avsedda att komma i kontakt med alla livsmedel utom feta livsmedel (såsom de definieras genom simulator D2) och när migrationen av ämnet inte överstiger 5 mg/kg livsmedel. Blandningen bör därför tas upp i unionsförteckningen över godkända ämnen med begränsningen att dessa specifikationer bör vara uppfyllda.

(8)

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Material och produkter av plast som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 10/2011 såsom den tillämpas innan den här förordningen träder i kraft får släppas ut på marknaden till och med den 8 februari 2019 och får fortsätta att saluföras till dess att lagren är uttömda.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 14(2016):11, artikelnr 4637.

(4)  EFSA Journal, vol. 14(2016):7, artikelnr 4532.

(5)  EFSA Journal, vol. 14(2016):10, artikelnr 4582.

(6)  EFSA Journal, vol. 15(2017):1, artikelnr 4661.

(7)  EFSA Journal, vol. 15(2017):2, artikelnr 4724.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 1 ska tabell 1 ändras enligt följande:

a)

Posten med FCM-ämnesnr 856 ska ersättas med följande:

”856

40563

25101-28-4

(butadien, styren, metylmetakrylat, butylakrylat)-sampolymer tvärbunden med divinylbensen eller 1,3-butandioldimetakrylat

ja

nej

nej

 

 

Får användas endast i

styv poly(vinylklorid) (PVC) med en högsta koncentration på 12 % vid rumstemperatur eller lägre, eller

vid högst 40 viktprocent i produkter för flergångsbruk som består av blandningar av styrenakrylnitrilsampolymer (SAN)/poly(metylmetakrylat) (PMMA) vid rumstemperatur eller lägre och som antingen kommer i kontakt endast med vattenhaltiga livsmedel, sura livsmedel och/eller livsmedel med låg alkoholhalt (< 20 %) i mindre än ett dygn, eller som kommer i kontakt endast med torra livsmedel oavsett varaktighet.”

 

b)

Följande poster ska införas i nummerordning efter FCM-ämnesnummer:

”1061

 

80512-44-3

2,4,4′-triflourbensofenon

nej

ja

nej

 

 

Får endast användas som sammonomer vid tillverkning av plast av polyetereterketon vid högst 0,3 % viktprocent av slutmaterialet.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penten

nej

ja

nej

 

 

Får endast användas tillsammans med tetrafluoretylen och/eller etylen-sammonomerer för tillverkning av fluorsampolymerer om ska användas som polymera processhjälpmedel vid högst 0,2 viktprocent av det material som är avsett att komma i kontakt med livsmedel, och om fluorsampolymerens lågmolekylära massfraktion (under 1 500  Da) inte överstiger 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

volframoxid

ja

nej

nej

0,05

 

Stökiometrisk sammansättning: WOn, n = 2,72 – 2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

blandning av metylgrenade och linjära C14-C18 alkanamider, framställda av fettsyror

ja

nej

nej

5

 

Får endast användas vid tillverkning av produkter som är gjorda av polyolefiner och som inte kommer i kontakt med livsmedel för vilka livsmedelssimulator D2 föreskrivs i tabell 2 i bilaga III.

(26)”

2.

I tabell 3 i punkt 3 ska följande poster läggas till:

”(25)

Vid användning som återuppvärmningstillsats i polyetylentereftalat (PET) krävs ingen kontroll av överensstämmelse med gränsvärdet för specifik migration, i alla övriga fall ska överensstämmelse med gränsvärdet för specifik migration kontrolleras i enlighet med artikel 18. Gränsvärdet för specifik migration uttrycks som mg volfram/kg livsmedel.

(26)

Migrationen av stearamid, som förtecknas i tabell 1 med FCM-ämnesnr 306 för vilket inget gränsvärde för specifik migration tillämpas, ska undantas från kontroll av att migrationen av blandningen överensstämmer med det gränsvärde för specifik migration som anges för blandningen.”


19.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/80

av den 18 januari 2018

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den sextonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 32, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3) inleddes försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den sextonde delanbudsinfordran bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den sextonde delanbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 16 januari 2018, ska det lägsta försäljningspriset vara 119,00 euro/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).