ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 11

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
16 januari 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/61 av den 21 mars 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

1

 

 

Ändring 1 av avtalet om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen

3

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut (EU) 2017/175 av den 25 januari 2017 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för turistlogi ( EUT L 28, 2.2.2017 )

6

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/978 av den 9 juni 2017 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluopyram; hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer); nikotin och profenofos i eller på vissa produkter ( EUT L 151, 14.6.2017 )

7

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

16.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/61

av den 21 mars 2017

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämfört med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 september 2014 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (1) (nedan kallat avtalet) som trädde i kraft den 1 maj 2011. Förhandlingarna slutfördes med framgång med ett utbyte av e-postmeddelanden mellan chefsförhandlarna som bekräftade sitt respektive godkännande av den text som förhandlats fram.

(2)

Den ändring av avtalet (nedan kallad ändring 1) som förhandlats fram utvidgar samarbetet på områden där ömsesidigt godtagande av konstaterad överensstämmelse och godkännande kan tillämpas, för att möjliggöra optimerad resursanvändning och motsvarande kostnadsbesparingar och samtidigt upprätthålla en hög nivå av säkerhet inom lufttransporter.

(3)

Ändring 1 bör undertecknas.

(4)

I syfte att göra det möjligt att anta en ny bilaga om pilotcertifiering inom ramen för det utvidgade tillämpningsområdet för avtalet, vars betydelse bör beaktas i samband med bestämmelserna om konvertering av flygcertifikat från berört tredjeland i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (2), bör ändring 1 tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för ändringens ikraftträdande avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av ändring 1 av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet bemyndigas härmed, med förbehåll för att ändringen ingås.

Texten till ändring 1 åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna ändring 1 på unionens vägnar.

Artikel 3

Ändring 1 ska tillämpas provisoriskt, i enlighet med dess artikel 2, från och med dagen för undertecknandet, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för ändringens ikraftträdande avslutas.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2017.

På rådets vägnar

E. SCICLUNA

Ordförande


(1)  EUT L 291, 9.11.2011, s. 3.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).


16.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/3


ÄNDRING 1

av avtalet om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen

Artikel 1

Allmänt

I enlighet med bestämmelserna i artikel 19.B i avtalet om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (nedan kallat avtalet) mellan Amerikas förenta stater (nedan kallade Förenta staterna) och Europeiska gemenskapen (nedan kallade tillsammans parterna och var för sig parten) är parterna överens om att ändra avtalet enligt följande:

a)

Artikel 2.B ska strykas helt och ersättas med följande:

”Tillämpningsområdet för samarbetet enligt detta avtal inbegriper följande områden:

1)

Luftvärdighetsgodkännanden och övervakning av civila flygtekniska produkter.

2)

Miljöprovning och miljögodkännande av civila flygtekniska produkter.

3)

Godkännanden och övervakning av underhållsanläggningar.

4)

Licensiering och utbildning av personal.

5)

Trafik med luftfartyg.

6)

Flygtrafikledningstjänster och flygledningstjänst.”

b)

Artikel 5 ska strykas helt och ersättas med följande:

”Artikel 5

Bilagor

När det gäller områden inom tillämpningsområdet för detta avtal ska parterna eller deras företrädare i styrelsen utarbeta bilagor som beskriver krav och villkor för ömsesidigt erkännande av konstaterad överensstämmelse och godkännanden, när de är överens om att respektive parts standarder, bestämmelser, rutiner och förfaranden för civil luftfart är tillräckligt med varandra överensstämmande för att det ska vara möjligt att ömsesidigt godta sådana godkännanden och konstateranden av överensstämmelse med överenskomna standarder som görs av en part på den andra partens vägnar. Parterna är också ense om att tekniska skillnader mellan deras respektive system för civil luftfart ska tas upp i bilagorna.”

Artikel 2

Provisorisk tillämpning

I avvaktan på att ändringen träder i kraft är parterna eniga om att denna ändring ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna ändring träder i kraft första dagen i andra månaden efter dagen för den sista noten i en utväxling av diplomatiska noter mellan parterna, där det bekräftas att alla förfaranden som är nödvändiga för detta avtals ikraftträdande har slutförts.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Rättelser

16.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/6


Rättelse till kommissionens beslut (EU) 2017/175 av den 25 januari 2017 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för turistlogi

( Europeiska unionens officiella tidning L 28 av den 2 februari 2017 )

Sidan 20, bilagan, kriterium 6 led a ii, tabellen tredje raden

I stället för:

Typ av vattenvärmare för rumsuppvärmning

Effektivitetsindikator

”Värmare med värmepump (två alternativ får användas för värmepumpar som använder köldmedier med GWF-faktor ≤ 2 000 , alternativ 2 är obligatoriskt för värmepumpar som använder köldmedier med GWF-faktor ≤ 2 000 )

Alternativ 1Lägsta årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning/köldmediets GWF-faktor

ηs ≥107 %/[0–500]

ηs ≥110 %/(500–1 000 ]

ηs ≥120 %/(1 000 –2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Alternativ 2Utsläppsgränsvärden för växthusgaser

150 g CO2-ekvivalenter/kWh producerad värme”

ska det stå:

Typ av vattenvärmare för rumsuppvärmning

Effektivitetsindikator

”Värmare med värmepump (två alternativ får användas för värmepumpar som använder köldmedier med GWF-faktor ≤ 2 000 , alternativ 2 är obligatoriskt för värmepumpar som använder köldmedier med GWF-faktor > 2 000 )

Alternativ 1Lägsta årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning/köldmediets GWF-faktor

ηs ≥107 %/[0–500]

ηs ≥110 %/[500–1 000 ]

ηs ≥120 %/[1 000 –2 000 ]

Alternativ 2Utsläppsgränsvärden för växthusgaser

150 g CO2-ekvivalenter/kWh producerad värme”

Sidan 23, bilagan, kriterium 12 led a första stycket

I stället för:

”Om det finns mellan en och fyra leverantörer som erbjuder individuella gröna eltariffer med 50 % av elektriciteten från förnybara energikällor eller som erbjuder separata certifikat om ursprungsgaranti där anläggningen är belägen.”

ska det stå:

”Såvida inte led b är tillämpligt, om det finns leverantörer som erbjuder individuella gröna eltariffer med minst 50 % av elektriciteten från förnybara energikällor eller som erbjuder separata certifikat om ursprungsgaranti där anläggningen är belägen.”


16.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/7


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/978 av den 9 juni 2017 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluopyram; hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer); nikotin och profenofos i eller på vissa produkter

( Europeiska unionens officiella tidning L 151 av den 14 juni 2017 )

Sidan 26, bilagan, ändringarna av del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005, punkt 2 b ii, tabellen

I stället för:

”0810000

Frökryddor

0,05 (*)

0810010

Anis/anisfrö

0,05 (*)

0810020

Svartkummin

0,05 (*)

0810030

Selleri

0,05 (*)

0810040

Koriander

0,05 (*)

0810050

Spiskummin

0,05 (*)

0810060

Dill

0,05 (*)

0810070

Fänkål

0,05 (*)

0810080

Bockhornsklöver

0,05 (*)

0810090

Muskot

0,05 (*)

0810990

Övriga

0,05 (*)

0820000

Fruktkryddor

0,07 (*)

0820010

Kryddpeppar

0,07 (*)

0820020

Sichuanpeppar

0,07 (*)

0820030

Kummin

0,07 (*)

0820040

Kardemumma

0,07 (*)

0820050

Enbär

0,07 (*)

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

0,07 (*)

0820070

Vanilj

0,07 (*)

0820080

Tamarind

0,07 (*)

0820990

Övriga

0,07 (*)”

ska det stå:

”0810000

Frökryddor

 

0810010

Anis/anisfrö

0,05 (*)

0810020

Svartkummin

0,05 (*)

0810030

Selleri

0,05 (*)

0810040

Koriander

0,1

0810050

Spiskummin

5

0810060

Dill

0,05 (*)

0810070

Fänkål

0,1

0810080

Bockhornsklöver

0,05 (*)

0810090

Muskot

0,05 (*)

0810990

Övriga

0,05 (*)

0820000

Fruktkryddor

 

0820010

Kryddpeppar

0,07

0820020

Sichuanpeppar

0,07

0820030

Kummin

0,07

0820040

Kardemumma

3

0820050

Enbär

0,07

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

0,07

0820070

Vanilj

0,07

0820080

Tamarind

0,07

0820990

Övriga

0,07”