ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 9

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
12 januari 2018


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2017/30 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 5 för budgetåret 2017

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.

Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Budgetanmärkningar är genomförbara endast om de inte ändrar eller utvidgar tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund, påverkar institutioners administrativa självbestämmanderätt och om de kan täckas av tillgängliga medel (vilket framgår av bilagan till skrivelsen om genomförbarhet av den 28 oktober 2015).

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

12.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE (EU, Euratom) 2017/30

av Europeiska unionens ändringsbudget nr 5 för budgetåret 2017

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.4 a och 314.9,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2),

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (3),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (4),

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, slutgiltigt antagen den 1 december 2016 (5),

med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5 för budgetåret 2017, som kommissionen antog den 28 juli 2017,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2017 som rådet antog den 10 oktober 2017 och översände till Europaparlamentet den 11 oktober 2017,

med beaktande av parlamentets godkännande av rådets ståndpunkt den 24 oktober 2017 och

med beaktande av artiklarna 88 och 91 i Europaparlamentets arbetsordning.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE:

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens ändringsbudget nr 5 för budgetåret 2017 har slutgiltigt antagits.

Utfärdat i Strasbourg den 24 oktober 2017.

A. TAJANI

Ordförande


(1)  EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUT L 51, 28.2.2017.


ÄNDRINGSBUDGET nr 5 FÖR BUDGETÅRET 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt III: Kommissionen

— Utgifter 4

— Avdelning 01:

Ekonomi och finans 6

— Avdelning 18:

Migration och inrikes frågor 9

— Avdelning 40:

Reserver 14

SECTION III

COMMISSION

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01

EKONOMI OCH FINANS

3 086 394 801

2 840 247 301

275 000 000

275 000 000

3 361 394 801

3 115 247 301

02

INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURRENS

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MILJÖ

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

FORSKNING OCH INNOVATION

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

DIREKT FORSKNING

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

HAVSFRÅGOR OCH FISKE

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reserver (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reserver (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

39 825 339 821

26 768 072 268

 

 

39 825 339 821

26 768 072 268

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

39 848 964 821

26 780 447 268

 

 

39 848 964 821

26 780 447 268

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

UTBILDNING OCH KULTUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMMUNIKATION

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

3 419 137 519

3 075 013 252

 

– 275 000 000

3 419 137 519

2 800 013 252

Reserver (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

– 275 000 000

3 459 137 519

2 828 013 252

19

UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reserver (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUDGET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

REVISION

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIK

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SPRÅKTJÄNSTER

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGI

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMATPOLITIK

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVER

571 858 775

378 095 775

22 800 000

 

594 658 775

378 095 775

 

Totalt

155 673 924 669

130 569 308 903

297 800 000

 

155 971 724 669

130 569 308 903

Varav reserver (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

AVDELNING 01

EKONOMI OCH FINANS

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS

81 979 051

81 979 051

 

 

81 979 051

81 979 051

01 02

EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN

12 547 500

14 000 000

 

 

12 547 500

14 000 000

01 03

INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

286 368 250

286 368 250

275 000 000

275 000 000

561 368 250

561 368 250

01 04

FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT

2 705 500 000

2 457 900 000

 

 

2 705 500 000

2 457 900 000

 

Avdelning 01 – Totalt

3 086 394 801

2 840 247 301

275 000 000

275 000 000

3 361 394 801

3 115 247 301

KAPITEL 01 03 —   INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01 03

INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

01 03 01

Kapitalplacering i internationella finansinstitut

01 03 01 01

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling – Tillhandahållande av de inbetalda andelarna av det tecknade kapitalet

4

 

 

01 03 01 02

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling – Infordringsbar del av det tecknade kapitalet

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 01 03 01 – Delsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

4

45 828 000

45 828 000

 

 

45 828 000

45 828 000

01 03 03

Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för makroekonomiskt stöd till tredjeland

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Garanti för Euratomlån för att förbättra effektiviteten och säkerheten i kärnkraftverk i tredjeland

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Europeiska unionens garanti för Europeiska investeringsbankens lån och lånegarantier för verksamhet i tredjeland

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Inbetalningar till Garantifonden för åtgärder avseende tredje land

4

240 540 250

240 540 250

 

 

240 540 250

240 540 250

01 03 07

Europeiska unionens garanti för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU)

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 08

Inbetalningar till EFHU-garantifonden

4

p.m.

p.m.

275 000 000

275 000 000

275 000 000

275 000 000

 

Kapitel 01 03 – Totalt

 

286 368 250

286 368 250

275 000 000

275 000 000

561 368 250

561 368 250

01 03 07
Europeiska unionens garanti för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU)

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Ny artikel

Denna artikel omfattar strukturen för den garanti som tillhandahålls av unionen. Den ska, vid behov, göra det möjligt för kommissionen att betala ränta och amortering på lån etc. i stället för gäldenärer som inte fullgör sina skyldigheter gentemot det instrument som garantin omfattar.

För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen tillfälligt använda sina likvida medel för att betala ränta och amortering på lån. I sådana fall tillämpas artikel 12 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1).

01 03 08
Inbetalningar till EFHU-garantifonden

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

275 000 000

275 000 000

275 000 000

275 000 000

Anmärkningar

Ny artikel

Detta anslag är tänkt att ge finansiella resurser för betalningar till garantifonden för EFHU i enlighet med dess rättsliga grund och förfarandena i den.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål i artikel 6 3 5 i inkomstberäkningen kan ge upphov till ytterligare anslag enligt denna artikel, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU- garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1).

AVDELNING 18

MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

68 651 959

68 651 959

 

 

68 651 959

68 651 959

18 02

INRE SÄKERHET

1 272 712 003

1 291 502 822

 

 

1 272 712 003

1 291 502 822

Reserver (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

1 312 712 003

1 319 502 822

 

 

1 312 712 003

1 319 502 822

18 03

ASYL OCH MIGRATION

1 687 565 120

1 250 634 892

 

– 275 000 000

1 687 565 120

975 634 892

18 04

FRÄMJA EUROPEISKT MEDBORGARSKAP

24 071 000

24 000 000

 

 

24 071 000

24 000 000

18 05

HORISONT 2020 – FORSKNING MED ANKNYTNING TILL SÄKERHET

149 923 837

204 953 259

 

 

149 923 837

204 953 259

18 06

NARKOTIKABEKÄMPNING

18 213 600

18 270 320

 

 

18 213 600

18 270 320

18 07

INSTRUMENT FÖR KRISSTÖD INOM UNIONEN

198 000 000

217 000 000

 

 

198 000 000

217 000 000

 

Avdelning 18 – Totalt

3 419 137 519

3 075 013 252

 

– 275 000 000

3 419 137 519

2 800 013 252

Reserver (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

– 275 000 000

3 459 137 519

2 828 013 252

KAPITEL 18 03 —   ASYL OCH MIGRATION

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 03

ASYL OCH MIGRATION

18 03 01

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

18 03 01 01

Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna

3

951 548 126

738 819 432

 

– 275 000 000

951 548 126

463 819 432

18 03 01 02

Stödja den lagliga migrationen till EU, främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare samt förbättra effektiva och rättvisa återvändandestrategier

3

666 210 994

285 783 460

 

 

666 210 994

285 783 460

 

Artikel 18 03 01 – Delsumma

 

1 617 759 120

1 024 602 892

 

– 275 000 000

1 617 759 120

749 602 892

18 03 02

Europeiska stödkontoret för asylfrågor

3

69 206 000

69 206 000

 

 

69 206 000

69 206 000

18 03 03

Europeiska fingeravtrycksdatabasen (Eurodac)

3

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

18 03 51

Slutförande av insatser och program på området återvändande, flyktingar och migrationsströmmar

3

p.m.

155 000 000

 

 

p.m.

155 000 000

18 03 77

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

18 03 77 03

Förberedande åtgärd – Slutförande av tredjelandsmedborgares integration

3

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

18 03 77 04

Pilotprojekt – Kontakt- och diskussionsnätverk för särskilt utvalda kommuner och lokala myndigheter när det gäller erfarenheter och bästa praxis avseende vidarebosättning och integration av flyktingar

3

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

18 03 77 05

Pilotprojekt – Bistånd till personer som utsatts för tortyr

3

p.m.

298 000

 

 

p.m.

298 000

18 03 77 06

Förberedande åtgärd – Möjliggöra flyktingars vidarebosättning i samband med katastrofer

3

p.m.

111 000

 

 

p.m.

111 000

18 03 77 07

Pilotprojekt – Analys av strategier för att ta emot, skydda och integrera underåriga utan medföljande vuxen som kommer till unionen

3

p.m.

404 000

 

 

p.m.

404 000

18 03 77 08

Förberedande åtgärd – Kontakt- och diskussionsnätverk för särskilt utvalda kommuner och lokala myndigheter när det gäller erfarenheter och bästa praxis avseende vidarebosättning och integration av flyktingar

3

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

18 03 77 09

Förberedande åtgärd – Finansiering för rehabilitering av tortyroffer

3

p.m.

663 000

 

 

p.m.

663 000

18 03 77 10

Pilotprojekt – Fortsatt bistånd till personer som utsatts för tortyr

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

18 03 77 11

Pilotprojekt – Privata sponsorskap: främja flyktingars möjligheter till vidarebosättning och säkerställa att det finns säkra och lagliga sätt för flyktingar att ta sig in i unionen

4

500 000

250 000

 

 

500 000

250 000

 

Artikel 18 03 77 – Delsumma

 

500 000

1 726 000

 

 

500 000

1 726 000

 

Kapitel 18 03 – Totalt

 

1 687 565 120

1 250 634 892

 

– 275 000 000

1 687 565 120

975 634 892

18 03 01
Asyl-, migrations- och integrationsfonden

18 03 01 01
Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

951 548 126

738 819 432

 

– 275 000 000

951 548 126

463 819 432

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att bidra till att stärka och utveckla alla aspekter på det gemensamma europeiska asylsystemet, bl.a. dess externa dimension och att främja solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt gentemot de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar, även genom praktiskt samarbete.

Vad gäller det gemensamma europeiska asylsystemet är detta anslag avsett att omfatta åtgärder som rör mottagnings- och asylsystem och åtgärder för att öka medlemsstaternas kapacitet att utveckla, övervaka och utvärdera sin asylpolitik och sina asylförfaranden. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid utsatta kvinnors särskilda situation, inte minst kvinnor med barn och ensamma unga flickor, och den tvingande nödvändigheten att hindra könsrelaterat våld i mottagandet och asylcentra.

Anslaget ska även täcka åtgärder som avser vidarebosättning, överföring av personer som sökt eller åtnjuter internationellt skydd och övrigt humanitärt skydd som erbjuds från fall till fall.

På kommissionens initiativ får anslaget användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela unionen. Dessa åtgärder ska i synnerhet utgöra stöd för följande:

Främjande av samarbetet inom unionen i fråga om tillämpningen av unionslagstiftningen och utbyte av bästa praxis i fråga om asyl, särskild när det gäller könsmedvetna mottagningscentrum, vidarebosättning och överföring av personer som sökt eller åtnjuter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan, till exempel genom nätverksinsatser och informationsutbyte, däribland stöd vid ankomst och samordningsinsatser för att underlätta vidarebosättning på de orter som erbjuder vidarebosättning för flyktingar.

Inrättande av nätverk för gränsöverskridande samarbete och pilotprojekt, bland annat innovativa projekt, som grundar sig på gränsöverskridande partnerskap mellan organ i minst två medlemsstater och som utformats för att främja innovation och underlätta utbyte av erfarenheter och bästa praxis.

Undersökningar och forskning om eventuella nya former av EU-samarbete på området asyl och relevant unionslagstiftning, spridning och utbyte av information om bästa praxis och om övrig asylpolitik, inklusive information utåt om unionens politiska prioriteringar.

Medlemsstaternas utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska redskap, metoder och indikatorer för att mäta den politiska utvecklingen på området asyl, inbegripet köns- och åldersuppdelade uppgifter.

Förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd samt utveckling av en utvärderingsmekanism som krävs för att genomföra asylpolitiken.

Samarbete med tredjeland med utgångspunkt i unionens övergripande strategi för migration och rörlighet, särskilt inom ramen för genomförandet av partnerskap för rörlighet, regionala skyddsprogram.

Medvetandegörande åtgärder, information och kommunikation om unionens politik på området inrikes frågor, prioriteringar och framsteg.

Anslaget ska också täcka särskilda och brådskande behov vid en nödsituation.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 239, 15.9.2015, s. 146).

Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 248, 24.9.2015, s. 80).

Rådets beslut (EU) 2016/1754 av den 29 september 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 268, 1.10.2016, s. 82).

Referensrättsakter

Kommissionens rekommendation av den 11 januari 2016 om ett frivilligt humanitärt mottagandesystem med Turkiet, C(2015) 9490 final).

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. överlämnat av kommissionen den 4 maj 2016, om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (COM(2016) 270 final).

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, överlämnat av kommissionen den 13 juli 2016, om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 (COM(2016) 468 final).

AVDELNING 40

RESERVER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 01

RESERVER FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG

566 089 522

372 326 522

22 800 000

 

588 889 522

372 326 522

40 03

NEGATIV RESERV

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 40 – Totalt

571 858 775

378 095 775

22 800 000

 

594 658 775

378 095 775

KAPITEL 40 02 —   RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 02

RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG

40 02 40

Icke-differentierade anslag

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

40 02 41

Differentierade anslag

 

82 165 522

57 326 522

 

 

82 165 522

57 326 522

40 02 42

Reserv för katastrofbistånd

9

315 000 000

315 000 000

22 800 000

 

337 800 000

315 000 000

40 02 43

Reserv för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

9

168 924 000

p.m.

 

 

168 924 000

p.m.

40 02 44

Reserv för Europeiska unionens solidaritetsfond

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitel 40 02 – Totalt

 

566 089 522

372 326 522

22 800 000

 

588 889 522

372 326 522

40 02 42
Reserv för katastrofbistånd

Budget 2017

Ändringsbudget nr 5/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

315 000 000

315 000 000

22 800 000

 

337 800 000

315 000 000

Anmärkningar

Syftet med reserven för katastrofbistånd är att snabbt kunna ingripa vid specifika stödbehov i tredjeländer till följd av händelser som inte kunde förutses när budgeten upprättades, först och främst i form av humanitära insatser, men även genom civil krishantering och skydd och, när omständigheterna så kräver, i situationer där det uppstår ett särskilt starkt migrationstryck vid unionens yttre gränser.

Det årliga belopp som ingår i reserven är 280 000 000 EUR (i 2011 års priser) och det får användas fram till år n+1 i enlighet med budgetförordningen. Reserven ska föras in i unionens allmänna budget som ett preliminärt anslag. De delar av det årliga beloppet som härrör från föregående år ska utnyttjas först. Den del av det årliga beloppet från år n som inte utnyttjats år n+1 ska förfalla.

Rättslig grund

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).