ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
15 december 2017


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2305 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och för målet Europeiskt territoriellt samarbete

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2306 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 230/2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

6

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1566 av den 13 september 2017 om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet ( EUT L 254, 30.9.2017 )

11

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/2305

av den 12 december 2017

om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och för målet Europeiskt territoriellt samarbete

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) fastställs de gemensamma och allmänna reglerna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

(2)

I enlighet med artikel 7.1 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (3) och artikel 92.3 i förordning (EU) nr 1303/2013, gjorde kommissionen under 2016 en översyn av de totala anslagen till alla medlemsstater inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning i sammanhållningspolitiken för åren 2017–2020.

(3)

I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 och artikel 92.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 lade kommissionen fram resultaten av den översynen i ett meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 30 juni 2016 om teknisk justering av budgetramen för 2017 för att kompensera för utvecklingen av bruttonationalinkomsten (BNI) och anpassningar av anslagen till sammanhållningspolitiken. Kommissionen förklarade i det meddelandet att det, på grundval av den senaste statistiken, föreligger en sammanlagd avvikelse på mer än +/– 5 % mellan de totala och de reviderade tilldelningarna i Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Nederländerna, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket. Vidare angav kommissionen att Cypern på grund av sin BNI per capita för 2012–2014 blir fullt berättigat till stöd från Sammanhållningsfonden från och med den 1 januari 2017.

(4)

Enligt artikel 7.4 och 7.5 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 och artikel 92.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska anslagen för dessa medlemsstater justeras följdenligt, förutsatt att den totala nettoeffekten av justeringarna inte överstiger 4 miljarder EUR.

(5)

I den mån översynen påverkade den årliga fördelningen per medlemsstat av anslagen för de samlade medlen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete liksom sysselsättningsinitiativet för unga, genomfördes översynen genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1941 (4).

(6)

Den totala nettoeffekten av dessa justeringar innebär att medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning ska ökas med 4 miljarder EUR. Den ökningen bör avspeglas i artikel 91.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, som därför bör justeras följdenligt.

(7)

Medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och deras fördelning mellan mindre utvecklade regioner, övergångsregioner, mer utvecklade regioner, medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden samt yttersta randområden, som fastställs i artikel 92.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, bör justeras följdenligt.

(8)

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 bör de marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden i den fleråriga budgetramen utgöra en samlad marginal inom budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig över de tak som fastställs i budgetramen för åren 2016–2020 för politiska mål på området tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning. Begränsningen av de marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden för åren 2014–2017 togs bort genom rådets förordning (EU, Euratom) 2017/1123 (5), och på så sätt blev det möjligt att förlänga sysselsättningsinitiativet för unga fram till 2020 och att öka det särskilda anslaget för det initiativet med 1,2 miljarder EUR i löpande priser för perioden 2017–2020. Det särskilda anslag för sysselsättningsinitiativet för unga som anges i artiklarna 91.1 och 92.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför justeras följdenligt.

(9)

I enlighet med artikel 94.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 godkände kommissionen ett förslag från Danmark att överföra en del av anslaget för målet Europeiskt territoriellt samarbete till målet Investering för tillväxt och sysselsättning. Överföringen bör avspeglas i en justering av de samlade medel som är tillgängliga för målet Europeiskt territoriellt samarbete enligt artikel 92.9 i den förordningen.

(10)

I enlighet med förfarandet i artikel 19.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 gjordes genom rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 (6) en överföring till efterföljande år av 11 216 187 326 EUR i löpande priser av de anslag som var avdelade för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Den överföringen bör avspeglas i bilaga VI till förordning (EU) nr 1303/2013 där den samlade årliga fördelningen av åtagandebemyndiganden för 2014–2020 anges. Vidare överfördes till efterföljande år 9 446 050 652 EUR i löpande priser av de anslag som var avdelade för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden men som inte kunde anslås under 2014 eller föras över till 2015.

(11)

Med beaktande av behovet av att säkerställa att de extra anslag som görs tillgängliga för budgetåret 2017 täcks av finansiella åtaganden, inbegripet genom ändringar av berörda program, har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(12)

Eftersom det är bråttom att förlänga de program som stöder sysselsättningsinitiativet för unga bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(13)

Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 91.1 ska ersättas med följande:

”1.   De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden under perioden 2014–2020 ska uppgå till 329 978 401 458 EUR i 2011 års priser, i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga VI, varav 325 938 694 233 EUR utgör de samlade medel som tilldelas Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden och 4 039 707 225 EUR utgör en särskild tilldelning för sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning ska indexregleras med 2 % per år inför programplanering och senare budgetering i unionens budget.”

2.

Artikel 92 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning ska uppgå till 96,09 % av de samlade medlen (dvs. till 317 103 114 309 EUR) och de ska fördelas på följande sätt:

a)

48,64 % (dvs. 160 498 028 177 EUR) till mindre utvecklade regioner.

b)

10,19 % (dvs. 33 621 675 154 EUR) till övergångsregioner.

c)

15,43 % (dvs. 50 914 723 304 EUR) till mer utvecklade regioner.

d)

20,01 % (dvs. 66 029 882 135 EUR) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.

e)

0,42 % (dvs. 1 378 882 914 EUR) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlen för sysselsättningsinitiativet för unga ska uppgå till 4 039 707 225 EUR från den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga och till minst 4 039 707 225 EUR från riktade investeringar från ESF.”

c)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.   Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete ska uppgå till 2,69 % av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från fonderna under perioden 2014–2020 (dvs. 8 865 148 841 EUR).”

3.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 12 december 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 30 november 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 7 december 2017.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1941 av den 3 november 2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/190/EU om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, av den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga, med en förteckning över stödberättigade regioner, samt av de belopp som ska överföras från Sammanhållningsfondens och strukturfondernas anslag för varje medlemsstat till Fonden för ett sammanlänkat Europa och till bistånd till dem som har det sämst ställt under perioden 2014–2020 (EUT L 299, 5.11.2016, s. 61).

(5)  Rådets förordning (EU, Euratom) 2017/1123 av den 20 juni 2017 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 163, 24.6.2017, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 103, 22.4.2015, s. 1).


BILAGA

BILAGA VI

ÅRLIGA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN FÖR ÅREN 2014–2020

Justerad årlig utveckling (inklusive tilläggsbetalningen till sysselsättningsinitiativet för unga)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

EUR, 2011 års priser

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/6


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/2306

av den 12 december 2017

om ändring av förordning (EU) nr 230/2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209.1 och 212.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

I den gemensamma förklaringen om Europeiska unionens utvecklingspolitik med titeln Europeiskt samförstånd (2) och i den gemensamma förklaringen Nytt europeiskt samförstånd om utveckling  (3) erkände rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen kopplingen mellan säkerhet och utveckling.

(2)

I Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs genom en resolution av Förenta nationernas generalförsamling den 25 september 2015, understryks vikten av att främja fredliga och inkluderande samhällen, både som ett mål för hållbar utveckling (mål 16) och för att uppnå andra utvecklingspolitiska resultat. I mål 16.a begärs specifikt att ”stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet”.

(3)

Det främsta målet med unionens utvecklingspolitik är att minska och på sikt utrota fattigdomen.

(4)

Vid högnivåmötet den 19 februari 2016 uppdaterade biståndskommittén (DAC) vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling genom en kommuniké rapporteringsdirektiven i fråga om offentligt utvecklingsbistånd på området fred och säkerhet. Finansieringen av de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning utgör offentligt utvecklingsbistånd när den följer de kriterier som fastställs i dessa rapporteringsdirektiv eller andra eventuella efterföljande rapporteringsdirektiv som biståndskommittén kan enas om.

(5)

Att stödja aktörer inom säkerhetssektorn i tredjeländer, inklusive, i undantagsfall, militären, i konfliktförebyggande syfte, eller i krishanterings- eller stabiliseringssammanhang, är av yttersta vikt för att säkerställa lämpliga villkor för fattigdomsutrotning och utveckling. God samhällsstyrning, effektiv demokratisk kontroll och civil kontroll av säkerhetssystemet, inklusive militären, liksom respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen är viktiga kännetecken för en väl fungerande stat i alla sammanhang, och bör främjas genom ett bredare reformstöd till säkerhetssektorn i tredjeländer.

(6)

I slutsatserna av den 19–20 december 2013 om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) framhöll Europeiska rådet vikten av att stödja partnerländer och regionala organisationer genom att tillhandahålla utbildning, råd, utrustning och resurser där så är lämpligt, så att de i allt högre grad själva kan förebygga eller hantera kriser.

(7)

I det gemensamma meddelandet av den 28 april 2015Kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling – möjliggöra för partnerländerna att förebygga och hantera kriser upprepade kommissionen och Europeiska unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik behovet av stabila och säkra samhällen för att uppnå utvecklingsmålen.

(8)

I linje med EU:s övergripande strategi och i syfte att maximera EU-stödets inverkan, effektivitet och enhetlighet uppmanade rådet i sina slutsatser av den 18 maj 2015 om GSFP kommissionen och den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik att, i samråd med medlemsstaterna, utarbeta en unionsomfattande strategisk ram för reformer av säkerhetssektorn. Detta policykoncept samlar GSFP-verktyg och alla andra relevanta verktyg inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) samt instrument för utvecklingssamarbete med respekt för de respektive rättsliga grunderna, primära målen och förfarandena för beslutsfattande.

(9)

Kapacitetsuppbyggnad av militära aktörer i tredjeländer bör genomföras som en del av unionens politik för utvecklingssamarbete när den huvudsakligen tjänar syften på utvecklingsområdet och som en del av unionens Gusp när den huvudsakligen tjänar syften på området fred och säkerhet, i överensstämmelse med artikel 40 i fördraget om Europeiska unionen. Denna förordning respekterar tillämpningen av förfarandena och omfattningen av institutionernas befogenheter inom ramen för unionens politik för utvecklingssamarbete och unionens Gusp.

(10)

Inom ramen för denna förordning kan unionsbiståndet omfatta tillhandahållande av kapacitetsuppbyggnadsprogram till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling, inklusive utbildning, handledning och rådgivning, bland annat om mänskliga rättigheter, samhällsstyrning och rättsstatsprincipen, skydd av kvinnor och barn, civil krishantering, personalförvaltning och tekniskt samarbete.

(11)

Kommissionen bör övervaka åtgärderna inom ramen för denna förordning. Kommissionen bör vederbörligen och i god tid informera Europaparlamentet om genomförandet av unionsbiståndet enligt denna förordning. Senast den 30 juni 2020 bör kommissionen utvärdera åtgärderna enligt denna förordning och deras effekter, ändamålsenlighet och samstämmighet med mål 16 för hållbar utveckling. Kommissionen bör därför knyta till sig alla berörda aktörer och låta det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter delta i utvärderingsfasen för att säkerställa att de har en meningsfull roll i processen. Kommissionen bör i lämpliga fall göra gemensamma utvärderingar med medlemsstater. Resultaten bör bilda underlag för programutformning och resursfördelning samt ytterligare öka enhetligheten och komplementariteten i unionens yttre åtgärder.

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 230/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”Om unionsbistånd ges till aktörer inom säkerhetssektorn, får detta också inkludera militära aktörer i de exceptionella fall som anges i artikel 3a inom ramen för en bredare reform av säkerhetssektorn eller kapacitetsuppbyggnad till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling i tredjeländer, i linje med det övergripande målet att uppnå en hållbar utveckling.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

Kapacitetsuppbyggnad av militära aktörer för att stödja utveckling och säkerhet för utveckling

1.   För att bidra till en hållbar utveckling, vilket kräver att stabila, fredliga och inkluderande samhällen uppnås, får unionsbistånd enligt denna förordning användas för att bygga upp kapaciteten hos militära aktörer i partnerländerna, inom ramen för de exceptionella omständigheter som anges i punkt 3, för att tillhandahålla verksamhet inom utveckling och säkerhet för utveckling.

2.   Biståndet enligt denna artikel får särskilt omfatta tillhandahållande av kapacitetsuppbyggnadsprogram till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling, inklusive utbildning, handledning och rådgivning, samt tillhandahållande av utrustning, förbättringar av infrastrukturen samt tjänster som är direkt relaterade till detta bistånd.

3.   Bistånd enligt denna artikel ska endast ges

a)

om kraven inte kan uppfyllas genom att tillgripa icke-militära aktörer för att på ett adekvat sätt uppnå unionens mål enligt denna förordning och det finns ett hot mot förekomsten av fungerande statliga institutioner eller mot skyddet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och de statliga institutionerna inte kan klara av detta hot, och

b)

om enighet råder mellan det berörda partnerlandet och unionen om att militära aktörer är nyckeln till att bevara, upprätta eller återupprätta de villkor som är nödvändiga för en hållbar utveckling, inbegripet vid kriser eller i instabila sammanhang och situationer.

4.   Unionsbistånd enligt denna artikel får inte användas för att finansiera kapacitetsuppbyggnad av militära aktörer för andra syften än att bidra till utvecklingsverksamhet och verksamhet för säkerhet för utveckling. Det får i synnerhet inte användas för att finansiera

a)

återkommande militärutgifter,

b)

anskaffning av vapen och ammunition eller någon annan utrustning som är utformad för att åstadkomma dödligt våld,

c)

utbildning som specifikt syftar till att bidra till stridsförmågan hos försvarsmakten.

5.   Vid utformningen och genomförandet av åtgärder enligt denna artikel ska kommissionen främja partnerlandets delaktighet. Den ska också utveckla de nödvändiga delar och den goda praxis som krävs för att säkerställa hållbarheten på medellång och lång sikt, samt ska främja rättsstatsprincipen och etablerade principer för internationell rätt.

6.   Kommissionen ska fastställa lämpliga riskbedömnings-, övervaknings- och utvärderingsförfaranden för åtgärder enligt denna artikel.”

3.

Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Unionsbistånd enligt artikel 3, och artikel 3a beroende på vad som är lämpligt, ska tillhandahållas genom exceptionella biståndsåtgärder och interimsprogram.”

4.

Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1.   Tematiska strategidokument ska utgöra den allmänna grunden för genomförandet av bistånd enligt artiklarna 4 och 5, och artikel 3a beroende på vad som är lämpligt. Tematiska strategidokument ska utgöra ramen för samarbetet mellan unionen och de berörda partnerländerna eller -regionerna.”

5.

Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska se till att åtgärder som vidtas enligt denna förordning i samband med kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, samt åtgärder som omfattas av artikel 3a, genomförs i enlighet med internationell rätt, inbegripet människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.”

6.

I artikel 13 ska följande punkt läggas till:

”4.   Ytterligare ett belopp på 100 000 000 EUR ska läggas till den finansieringsram som avses i punkt 1 och ska anslås till åtgärder som omfattas av artikel 3a.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 12 december 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 30 november 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 7 december 2017.

(2)  EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.

(3)  EUT C 210, 30.6.2017, s. 1.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 77, 15.3.2014, s. 1).


Uttalande om finansieringskällor för biståndsåtgärder enligt artikel 3a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är eniga om att kapacitetsuppbyggnad till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling bör finansieras inom rubrik IV i den fleråriga budgetramen för 2014–2020, i första hand genom omfördelningar, varvid den ekonomiska balansen mellan alla instrument bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter under det årliga budgetförfarandet bör omfördelningar inte omfatta anslag som avsatts för åtgärder inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020.


Rättelser

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/11


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1566 av den 13 september 2017 om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet

( Europeiska unionens officiella tidning L 254 av den 30 september 2017 )

Sidan 7, bilaga II

I stället för:

BILAGA II

TULLKVOTER MED NOLLTULLSATS FÖR DE JORDBRUKSPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1.1 b

Trots reglerna för tolkning av den kombinerade nomenklaturen (KN) ska texten i beskrivningen av produkterna endast anses vara vägledande. Vid tillämpningen av denna bilaga ska förmånsordningens räckvidd avgöras av de KN-nummer som gäller den 1 Oktober 2017.

Produkt

Klassificering enligt tulltaxan

Årlig kvotvolym

Vanligt vete, spält och blandsäd av vete och råg, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar

1001 90 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000 ton/år

Majs, annan än utsädesmajs, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn), pelletar och spannmål bearbetad på annat sätt

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000 ton/år

Korn, andra slag än för utsäde, finmalet mjöl och pelletar

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000 ton/år

ska det stå:

BILAGA II

TULLKVOTER MED NOLLTULLSATS FÖR DE JORDBRUKSPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1.1 b

Trots reglerna för tolkning av den kombinerade nomenklaturen (KN) ska texten i beskrivningen av produkterna endast anses vara vägledande. Vid tillämpningen av denna bilaga ska förmånsordningens räckvidd avgöras av de KN-nummer som gäller den 1 oktober 2017.

Där ’ex’-KN-nummer anges ska förmånsordningen bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Produkt

Klassificering enligt tulltaxan

Årlig kvotvolym

Vanligt vete, spält och blandsäd av vete och råg, andra slag än för utsäde

1001 99 00

65 000 ton/år

Mjöl av vanligt vete och spält

1101 00 15

Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg

1101 00 90

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete, blandsäd av vete och råg, råg, majs, korn, havre, ris

1102 90 90

Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält

1103 11 90

Pelletar av vete

1103 20 60

Majs, annan än utsädesmajs

1005 90 00

625 000 ton/år

Finmalet mjöl av majs

1102 20

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs

1103 13

Pelletar av majs

1103 20 40

Majs bearbetad på annat sätt

1104 23

Korn, andra slag än för utsäde

1003 90 00

325 000 ton/år

Finmalet mjöl av korn

1102 90 10

Pelletar av korn

ex 1103 20 25