ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 333

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
15 december 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2322 av den 29 maj 2017 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1

 

 

Avtal mellan Kanada och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2323 av den 17 november 2017 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Ternasco de Aragón (SGB)

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2324 av den 12 december 2017 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2325 av den 14 december 2017 om godkännande av preparat av flytande lecitiner, hydrolyserade lecitiner och avoljade lecitiner som fodertillsatser för alla djurarter och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2326 av den 14 december 2017 om godkännande av imiprotrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2327 av den 14 december 2017 om godkännande av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 6 ( 1 )

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2328 av den 14 december 2017 om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet Skalický rubín (SUB)

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2329 av den 14 december 2017 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2330 av den 14 december 2017 om godkännande av järn(II)karbonat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(II)sulfatmonohydrat, järn(II)sulfatheptahydrat, järn(II)fumarat, järn(II)kelat av aminosyror i hydratform, järn(II)kelat av hydrolyserade proteiner och järn(II)kelat av glycinhydrat som fodertillsatser för alla djurarter samt av järndextran som fodertillsats för smågrisar, och om ändring av förordningarna (EG) nr 1334/2003 och (EG) nr 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2331 av den 14 december 2017 om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet La Clape (SUB)

45

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2332 av den 14 december 2017 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den femtonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

46

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2333 av den 13 december 2017 om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2018 [delgivet med nr C(2017) 8317]

47

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2334 av den 14 december 2017 om senareläggande av det datum då godkännandet av kreosot för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut ( 1 )

64

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/2335 av den 23 november 2017 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38)

66

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning ( EUT L 239, 6.9.2013 )

81

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/1


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/2322

av den 29 maj 2017

om undertecknande och ingående av avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37, jämförd med artikel 218.5 och 218.6 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Vid sitt möte den 27 och 28 november 2003 beslutade rådet att bemyndiga ordförandeskapet, biträtt av generalsekreteraren/den höga representanten, att inleda förhandlingar i syfte att ingå ett avtal om informationssäkerhet mellan Europeiska unionen och Kanada.

(2)

Efter bemyndigandet förhandlade ordförandeskapet fram ett avtal med Kanada om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för unionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 29 maj 2017.

På rådets vägnar

C. CARDONA

Ordförande


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/2


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Kanada och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

KANADA,

och

EUROPEISKA UNIONEN (nedan kallad EU)

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR att parterna delar målet att stärka alla aspekter av den egna säkerheten,

SOM BEAKTAR att parterna anser att de bör samråda och samarbeta i frågor av gemensamt intresse,

SOM BEAKTAR att parterna därför måste utbyta uppgifter som de har försett med en säkerhetsskyddsklassificering,

SOM INSER att parterna måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda uppgifter som de utbyter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)    säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter : uppgifter som av endera parten placerats på en säkerhetsskyddsklassificeringsnivå och märkts i enlighet med detta och vars spridande till obehöriga tredje parter skulle kunna åsamka den partens intressen olika grader av skada. Uppgifterna kan föreligga i muntlig, visuell, elektronisk eller magnetisk form eller i dokumentform, eller i form av material, utrustning eller teknik, och inbegriper reproduktioner, översättningar och material som håller på att utarbetas,

b)    skyddade uppgifter : uppgifter som av Kanada placerats på en skyddsnivå genom lämplig märkning och vars spridande till obehöriga tredje parter skulle kunna åsamka skada för en kanadensisk person eller enhet eller för Kanadas samhällsintresse. Uppgifterna kan föreligga i muntlig, visuell, elektronisk eller magnetisk form eller dokumentform, eller i form av material, utrustning eller teknik, och inbegriper reproduktioner, översättningar och material som håller på att utarbetas,

c)    entreprenör : en fysisk eller juridisk person som har rättskapacitet att ingå avtal; termen kan även avse en underentreprenör men inte en enskild person som arbetar för Kanada eller EU i enlighet med ett anställningsavtal,

d)    behovsenlig behörighet : tillgången till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter begränsas till behöriga personer som måste ha tillgång till dessa säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för att kunna utföra sina officiella arbetsuppgifter,

e)    federal regering : Kanadas federala ministerier och alla avdelningar och grenar av den federala offentliga förvaltningen i Kanada,

f)    tredje part : andra personer eller enheter än parterna.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Detta avtal är tillämpligt på säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som har tillhandahållits eller utbytts mellan parterna.

2.   Detta avtal innehåller även bestämmelser om skydd av kanadensiska skyddade uppgifter som tillhandahålls EU. Såvida inte annat anges ska alla hänvisningar i detta avtal till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter också anses gälla kanadensiska skyddade uppgifter.

3.   Den mottagande parten ska skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter tillhandahållna av den andra parten mot förlust, röjande eller spridning utan tillstånd i enlighet med detta avtal. Var och en av parterna ska, i enlighet med sina lagar och andra författningar, vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

4.   Den mottagande parten får endast använda dessa säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i de syften som den tillhandahållande parten har fastställt eller de syften för vilka de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna har tillhandahållits eller utbytts.

5.   Detta avtal utgör ingen grund för att tvinga parterna att lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Artikel 3

Tillämpning

1.   Detta avtal är tillämpligt på följande EU-institutioner och EU-enheter: Europeiska rådet, Europeiska unionens råd (nedan kallat rådet), rådets generalsekretariat, Europeiska kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten).

2.   För Kanadas del är detta avtal tillämpligt på den federala regeringen.

Artikel 4

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och skyddade uppgifter

1.   Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som en part tillhandahåller den andra parten ska vara försedd med en lämplig klassificeringsmärkning i enlighet med punkt 2. Kanadensiska skyddade uppgifter som tillhandahålls EU ska vara försedda med en lämplig märkning i enlighet med punkt 4.

2.   Var och en av parterna ska säkerställa att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tas emot från den andra parten ges den skyddsnivå som är motiverad med hänsyn till motsvarande säkerhetsskyddsklassificeringsmärkning enligt följande tabell:

EU

KANADA

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET eller TRÈS SECRET

SECRET UE/EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL eller CONFIDENTIEL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Ingen kanadensisk motsvarighet

3.   Kanada ska ge säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED den skyddsnivå som åtminstone är likvärdig med den som tillämpas av EU.

4.   EU ska hantera och förvara kanadensiska uppgifter på nivån PROTECTED A eller PROTÉGÉ A på samma sätt som EU:s säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED. EU ska hantera och förvara kanadensiska uppgifter på nivån PROTECTED B eller PROTÉGÉ B och PROTECTED C eller PROTÉGÉ C i enlighet med de administrativa överenskommelser för tillämpningen som anges i artikel 11.

5.   Den tillhandahållande parten får även ge säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter en märkning som närmare anger eventuella begränsningar för den mottagande partens (inbegripet den mottagande partens institutioner eller enheter) användning, spridning eller vidarebefordran av eller tillgång till dessa säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt ytterligare säkerhetskrav för mottagarens skydd av dem. Kanada får även ge skyddade uppgifter en märkning som närmare anger eventuella begränsningar för EU:s (inbegripet någon institution eller enhet som inte omnämns i artikel 3.1) användning, spridning eller vidarebefordran av eller tillgång till dessa skyddade uppgifter samt ytterligare säkerhetskrav för EU:s skydd av dem.

Artikel 5

Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.   Den mottagande parten ska säkerställa att de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som den tagit emot från den tillhandahållande parten

a)

behåller den märkning som den tillhandahållande parten har försett den med i enlighet med artikel 4,

b)

inte ges en lägre klassificeringsnivå eller får sin klassificering hävd utan föregående skriftligt medgivande från den tillhandahållande parten,

c)

utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, inte sprids eller lämnas ut till tredje part, eller till någon av parternas institutioner eller enheter som inte omnämns i artikel 3, utan föregående skriftligt medgivande från den tillhandahållande parten,

d)

hanteras i överensstämmelse med eventuella begränsningar enligt den tillhandahållande partens märkning på de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna i enlighet med artikel 4.5,

e)

skyddas i enlighet med detta avtal och de administrativa överenskommelser för tillämpningen som anges i artikel 11.

2.   Den mottagande parten ska informera den tillhandahållande parten om varje begäran från en rättslig myndighet, eller en lagstiftande myndighet i dess utredande roll, om att få ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tagits emot från den tillhandahållande parten enligt detta avtal. När den mottagande parten bedömer en sådan begäran ska den i största möjliga utsträckning beakta den tillhandahållande partens synpunkter. Om denna begäran enligt den mottagande partens lagar och andra författningar medför att de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna ska översändas till den begärande rättsliga eller lagstiftande myndigheten, ska den mottagande parten i möjligaste mån säkerställa att uppgifterna skyddas på lämpligt sätt, inbegripet från efterföljande spridning.

Artikel 6

Personalsäkerhet

1.   Parterna ska säkerställa att tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal förutsätter behovsenlig behörighet.

2.   Parterna ska säkerställa att enskilda som beviljas tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal informeras om de säkerhetsbestämmelser och säkerhetsförfaranden som gäller för skyddet av dessa säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt inser sitt ansvar för att skydda de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna.

3.   Parterna ska säkerställa att tillgången till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahålls eller utbyts enligt detta avtal begränsas till enskilda

a)

som på grund av sina arbetsuppgifter har tillstånd att ta del av dessa säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, och

b)

som har det personalsäkerhetsgodkännande som krävs eller har särskilt tillstånd i enlighet med parternas respektive lagar och andra författningar.

Artikel 7

Säker plats

Den mottagande parten ska säkerställa att de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som den andra parten tillhandahållit förvaras på en plats som är säker, kontrollerad och skyddad.

Artikel 8

Utlämnande eller spridning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till entreprenörer

1.   Vardera parten får tillhandahålla en entreprenör eller en tilltänkt entreprenör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter efter föregående skriftligt medgivande från den tillhandahållande parten. Innan den mottagande parten sprider säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till en entreprenör eller en tilltänkt entreprenör ska den säkerställa att entreprenören eller den tilltänkta entreprenören har gjort sina inrättningar säkra och kan skydda de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna i enlighet med artikel 7 samt att entreprenören eller den tilltänkte entreprenören innehar ett nödvändigt säkerhetsgodkännande av inrättningarna för sig och lämpliga säkerhetsgodkännanden för den personal som behöver ha tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2.   Tillhandahållande av uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED och uppgifter på den kanadensiska säkerhetsskyddsklassificeringsnivån PROTECTED A eller PROTÉGÉ A till en entreprenör eller en tilltänkt entreprenör ska inte kräva att ett säkerhetsgodkännande av en inrättning utfärdas.

3.   EU ska inte tillhandahålla en entreprenör eller en tilltänkt entreprenör kanadensiska uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån PROTECTED B eller PROTÉGÉ B och PROTECTED C eller PROTÉGÉ C, förutom i specifika fall efter föregående skriftligt medgivande från Kanada, inbegripet om åtgärder som rör skydd av sådana uppgifter.

Artikel 9

Överföring av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.   I enlighet med detta avtal ska

a)

Kanada sända säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i elektronisk eller magnetisk form eller i form av pappersdokument via rådets centrala registreringsenhet, som ska vidarebefordra dem till EU:s medlemsstater och de EU-institutioner och EU-enheter som avses i artikel 3.1,

b)

EU sända säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i elektronisk eller magnetisk form eller i form av pappersdokument till registreringskontoret vid de kanadensiska statliga myndigheter eller ministerier som berörs, via den kanadensiska regeringens beskickning vid Europeiska unionen i Bryssel.

2.   En part får sända säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och kräva att de ska göras tillgängliga endast för specifika behöriga tjänstemän, organ eller tjänsteavdelningar vid de institutioner eller enheter som avses i artikel 3. När parten sänder dessa säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska den ange dessa specifika behöriga tjänstemän, organ eller tjänsteavdelningar vid de institutioner eller enheter som avses i artikel 3 som enda mottagare. I detta fall ska följande gälla vid överföring av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter:

a)

Kanada ska sända säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via rådets centrala registreringsenhet, Europeiska kommissionens centrala registreringsenhet eller utrikestjänstens centrala registreringsenhet, beroende på vad som är lämpligt.

b)

EU ska sända säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till registreringskontoret vid de kanadensiska statliga enheter, myndigheter eller ministerier som berörs, via den kanadensiska regeringens beskickning vid Europeiska unionen i Bryssel.

Artikel 10

Övervakning

Parterna är eniga om att tillämpningen av detta avtal ska övervakas av följande enheter:

a)

För Kanadas del, den enhet som Kanadas regering utser och vars namn ska meddelas EU på diplomatisk väg.

b)

För EU:s del, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den ledamot av Europeiska kommissionen som ansvarar för säkerhetsfrågor samt rådets generalsekreterare.

Artikel 11

Administrativa överenskommelser för tillämpningen

1.   För att tillämpa detta avtal ska parterna säkerställa att deras behöriga myndigheter ingår administrativa överenskommelser för tillämpningen med krav avseende bland annat

a)

säkerhetsgodkännanden,

b)

förfaranden för tillhandahållande eller utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter,

c)

information om lagringssäkerhet,

d)

förfaranden då säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter går förlorade, röjs eller sprids utan tillstånd och

e)

förfaranden för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i elektronisk form.

2.   Parterna ska samråda med varandra om säkerhet och göra ömsesidiga besök för utvärdering av hur ändamålsenliga de säkerhetsåtgärder är som vardera parten har vidtagit med avseende på de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahålls av den andra parten enligt detta avtal och enligt de administrativa överenskommelser för tillämpningen som avses i punkt 1. Parterna ska tillsammans fastställa hur ofta och vid vilken tidpunkt dessa samråd och utvärderingsbesök ska genomföras.

3.   Innan en part tillhandahåller den andra parten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska den tillhandahållande parten skriftligen bekräfta att den mottagande parten kan skydda de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna på ett sätt som är förenligt med detta avtal och med de administrativa överenskommelser för tillämpningen som avses i punkt 1.

Artikel 12

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som går förlorade, röjs eller sprids utan tillstånd

1.   Om den mottagande parten upptäcker att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som mottagits enligt detta avtal kan ha gått förlorade, röjts eller spridits utan tillstånd, ska den omedelbart underrätta den tillhandahållande parten om detta och den ska inleda en utredning för att fastställa hur uppgifterna har gått förlorade, röjts eller spridits utan tillstånd. Den mottagande parten ska dessutom delge den tillhandahållande parten resultaten av utredningen samt information om de åtgärder som har vidtagits för att förhindra upprepning.

2.   EU:s skydd enligt detta avtal av kanadensiska skyddade uppgifter ska inte innebära att någon EU-medlemsstat är skyldig att behandla röjande av sådana uppgifter som en straffbar gärning enligt sin strafflagstiftning.

Artikel 13

Kostnader

Var och en av parterna ska bära sina egna kostnader för tillämpningen av detta avtal.

Artikel 14

Andra avtal

Detta avtal ändrar inte befintliga avtal eller överenskommelser mellan parterna, eller avtal eller överenskommelser mellan Kanada och EU:s medlemsstater. Det påverkar inte på något sätt innehållet i framtida avtal eller överenskommelser mellan Kanada och EU:s medlemsstater. Detta avtal hindrar inte parterna från att ingå andra avtal eller överenskommelser om tillhandahållande eller utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Artikel 15

Tvistlösning

Parterna ska hantera eventuella meningsskiljaktigheter som härrör från tolkningen eller tillämpningen av detta avtal genom samråd.

Artikel 16

Ikraftträdande, ändring och upphörande

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfarande n som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.   Var och en av parterna ska underrätta den andra parten om eventuella ändringar i sina lagar och andra författningar som kan påverka skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahålls eller utbyts enligt detta avtal.

3.   Vardera parten får när som helst begära en översyn av detta avtal i syfte att överväga möjliga ändringar.

4.   Detta avtal får ändras enligt ömsesidig överenskommelse. En part som vill ändra en bestämmelse i detta avtal ska skriftligen underrätta den andra parten om detta. En ändring ska träda i kraft i enlighet med de förfaranden som beskrivs i punkt 1.

5.   En part får säga upp detta avtal genom att skriftligen underrätta den andra parten. Detta avtal ska upphöra att gälla tre månader efter det att den andra parten har tagit emot underrättelsen. Båda parterna ska fortsätta att i enlighet med detta avtal skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits innan avtalet upphörde att gälla.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den fjärde december tjugohundrasjutton i två exemplar på engelska och franska språken, vilka båda versioner är lika giltiga.

För Europeiska unionen

För Kanada


FÖRORDNINGAR

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2323

av den 17 november 2017

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Ternasco de Aragón” (SGB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Spaniens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Ternasco de Aragón”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2), i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 583/2013 (3).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (4) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Ternasco de Aragón” (SGB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92. (EGT L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 583/2013 av den 18 juni 2013 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ternasco de Aragón [SGB]) (EUT L 169, 21.6.2013, s. 37).

(4)  EUT C 250, 1.8.2017, s. 24.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2324

av den 12 december 2017

om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 20.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2001/99/EG (2) togs glyfosat upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som har tagits upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat enligt del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 15 december 2017.

(4)

En ansökan om förnyat upptagande av det verksamma ämnet glyfosat i bilaga I till direktiv 91/414/EEG lämnades in i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 (5) inom den tid som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökanden lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1141/2010. Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten sammanställde en förnyad bedömningsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 20 december 2013.

(7)

Myndigheten skickade den förnyade bedömningsrapporten till sökanden och medlemsstaterna för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. Myndigheten gjorde även den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten.

(8)

På grund av resultaten från Internationella centret för cancerforskning om glyfosats cancerframkallande potential som offentliggjordes den 20 mars 2015, uppmanade kommissionen den 29 april 2015 myndigheten att se över den underliggande informationen och beakta dessa resultat i sina slutsatser senast den 13 augusti 2015.

(9)

För att möjliggöra en vederbörlig utvärdering av uppgifterna (6) från Internationella centret för cancerforskning och av de exceptionellt många kommentarer som inkom från medlemstaterna och från allmänheten förlängde kommissionen myndighetens tidsfrist att inkomma med sina slutsatser till den 30 oktober 2015.

(10)

Den 30 oktober 2015 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats om huruvida glyfosat kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 (7). Kommissionen lade fram utkastet till granskningsrapport om glyfosat till ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 28 januari 2016.

(11)

Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till granskningsrapport.

(12)

Det framgick av diskussionerna i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 18 och 19 maj 2016 att ett antal medlemsstater i egenskap av riskhanterare ansåg att det i detta särskilda fall var lämpligt att ha ett yttrande om harmoniserad klassificering av glyfosat som cancerframkallande från Europeiska kemikaliemyndighetens (nedan kallad kemikaliemyndigheten) kommitté för riskbedömning innan något beslut fattades om förnyat godkännande, eftersom ett sådant yttrande kunde vara relevant för godkännandet på grundval av de kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 1107/2009.

(13)

En eventuell förnyelse av godkännandet diskuterades också i hög grad i andra sammanhang än inom den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. Den 13 april 2016 (8) och den 24 oktober 2017 (9) antog Europaparlamentet resolutioner om de olika utkasten till kommissionens genomförandeförordningar om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat, och den 6 oktober 2017 mottog kommissionen officiellt ett medborgarinitiativ (ECI) (10) som särskilt hänvisade till glyfosat i en av sina tre målsättningar, med giltiga namnteckningar från minst en miljon EU-medborgare i minst sju medlemsstater.

(14)

Eftersom det bedömdes nödvändigt att få ett yttrande om harmoniserad klassificering av glyfosat som cancerframkallande från kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning, lämnade den rapporterande medlemsstaten den 17 mars 2016 in dokumentation i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (11), inklusive dess faroklass som cancerframkallande. Med tanke på den tid som krävs för att bedöma en sådan dokumentation förlängdes godkännandeperioden för det verksamma ämnet med 6 månader räknat från den dag då kommissionen tog emot yttrandet från kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning, dock längst till och med den 31 december 2017, genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1056 (12). Under tiden har villkoren för godkännande av det verksamma ämnet ändrats i ljuset av nya vetenskapliga och tekniska rön genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1313 (13).

(15)

Kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning antog sitt yttrande (14) den 15 mars 2017 och vidarebefordrade det till kommissionen den 15 juni 2017. Den 28 juni 2017 bekräftade kommissionen dagen för mottagandet i Europeiska unionens officiella tidning  (15). I sitt yttrande konstaterade kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning enhälligt att det på grundval av aktuella tillgängliga uppgifter inte är motiverat att faroklassificera glyfosat som cancerframkallande.

(16)

I sin slutsats från oktober 2015 konstaterade myndigheten att det saknades ett antal uppgifter för att kunna utesluta eventuell hormonell verkningsmekanism som noterats i en undersökning. De relevanta uppgifterna blev tillgängliga för sent för att kunna inkluderas i sakkunnigbedömningen. Den 27 september 2016 bad kommissionen myndigheten att utvärdera de kompletterande uppgifterna. Den 7 september 2017 (16) meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats om glyfosats eventuella hormonstörande egenskaper. I sin slutsats bekräftade myndigheten att de uppgifter som saknades hade hanterats korrekt eftersom bevisvärdet indikerar att glyfosat inte har hormonstörande egenskaper genom östrogena, androgena, thyroida eller steroidgenesa verkningsmekanismer, vilket baseras på en omfattande databas på toxikologiområdet. Tillgängliga ekotoxikologiska undersökningar motsäger inte denna slutsats.

(17)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet glyfosat. Kriterierna för godkännande anses därför vara uppfyllda.

(18)

Godkännandet av glyfosat bör därför förnyas.

(19)

Även om det redan finns mycket information om det verksamma ämnet glyfosat och bedömningen av denna har lett till slutsatsen att godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat bör förnyas, publiceras kompletterande uppgifter i en exceptionellt hög takt i jämförelse med andra verksamma ämnen. Därför bör möjligheten till en snabb framtida vetenskaplig och teknisk utveckling beaktas när det fattas beslut om hur lång godkännandeperioden för glyfosat bör vara, samtidigt som det tas i beaktande att glyfosat är en av de vanligaste herbiciderna i unionen.

(20)

Mot bakgrund av dessa särdrag och andra relevanta aspekter som anges i ovanstående skäl, och med beaktande av behovet av att säkerställa en säkerhets- och skyddsnivå som stämmer överens med den höga skyddsnivå som eftersträvas i unionen är det ur ett riskhanteringsperspektiv lämpligt att fastställa ett förnyat godkännande för glyfosat för en period på fem år och säkerställa att en förnyad bedömning av glyfosat prioriteras framför andra verksamma ämnen.

(21)

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det nödvändigt att införa vissa villkor och restriktioner.

(22)

I enlighet med artikel 20.3 i förordning (EG) nr 1107/2009, jämförd med artikel 13.4 i samma förordning, bör bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ändras i enlighet med detta.

(23)

Med hänsyn till att det nuvarande godkännandet av glyfosat löper ut den 15 december 2017 bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(24)

Den här förordningen bör tillämpas från och med dagen efter den dag då godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat löper ut (se skäl 3).

(25)

Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder lämnade inget yttrande inom den tid som kommitténs ordförande bestämt. En genomförandeakt ansågs vara nödvändig och ordföranden lämnade utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för ytterligare överläggningar. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från omprövningskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förnyelse av godkännandet av verksamt ämne

Godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat enligt specifikationen i bilaga I förnyas under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 december 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 12 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2001/99/EG av den 20 november 2001 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att införa glyfosat och tifensulfuronmetyl som verksamma ämnen (EGT L 304, 21.11.2001, s. 14).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 av den 7 december 2010 om fastställande av förfarandet för förnyat upptagande av en andra grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om fastställande av förteckningen över dessa ämnen (EUT L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, del 112 (2015). Tillgänglig på www.iarc.fr

(7)  Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), 2015, ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pendimethalin”, EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4302, 107 s., doi:10.2903/j.efsa.2015.4302, tillgänglig på www.efsa.europa.eu

(8)  Europaparlamentets resolution av den 13 april 2016 om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D044281-01 – 2016/2624[RSP]). Tillgänglig på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0119&language=SV&ring=B8-2016-0439

(9)  Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904[RSP]). Tillgänglig på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0395&language=SV&ring=B8-2017-0567

(10)  Kommissionens registreringsnummer: ECI(2017)000002. Tillgänglig på http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002?lg=sv

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1056 av den 29 juni 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioden för det verksamma ämnet glyfosat (EUT L 173, 30.6.2016, s. 52).

(13)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1313 av den 1 augusti 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (EUT L 208, 2.8.2016, s. 1).

(14)  Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (2017), ”Opinion of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling of glyphosate (ISO), N-(phosphonomethyl)glycine (EC Number: 213-997-4, CAS-nummer: 1071-83-6)”.

(15)  Kommissionens tillkännagivande om datum för mottagandet av yttrandet med förslag till harmoniserad klassificering och märkning på EU-nivå av glyfosat från Europeiska kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning (EUT C 204, 28.6.2017, s. 5).

(16)  Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), 2017, ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate”, EFSA Journal, vol. 15(2017):9, artikel nr 4979, 20 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4979.


BILAGA I

Trivialnamn,

identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Glyfosat

CAS-nr 1071-83-6

CIPAC-nr 284

N-(fosfonometyl)glycin

≥ 950 g/kg

Föroreningar:

Formaldehyd, mindre än 1 g/kg

N-Nitroso-glyfosat, mindre än 1 mg/kg

16 december 2017

15 december 2022

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om glyfosat, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av grundvattnet vid känsliga förhållanden, i synnerhet när det gäller andra användningsområden än grödor.

Skyddet av de personer som hanterar växtskyddsmedlet.

Risken för landlevande ryggradsdjur samt landväxter som inte är målarter.

Risken för att trofiska interaktioner leder till minskad mångfald och abundans av landlevande leddjur och ryggradsdjur som inte är målarter.

Användningen före skörd är förenlig med god lantbrukspraxis.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska se till att användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat minimeras i de särskilda områden som anges i artikel 12 a i direktiv 2009/128/EG.

Medlemsstater ska se till att specifikationerna av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt och specifikationerna av det testmaterial som använts i de toxikologiska undersökningarna är likvärdiga.

Medlemsstaterna ska se till att växtskyddsmedel som innehåller glyfosat inte innehåller tillsatsämnet POEA (CAS-nr 61791-26-2).


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A ska post 25 om glyfosat utgå.

2.

I del B ska följande post läggas till:

 

Trivialnamn,

identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”118

Glyfosat

CAS-nr 1071-83-6

CIPAC-nr 284

N-(fosfonometyl)glycin

≥ 950 g/kg

Föroreningar:

Formaldehyd, mindre än 1 g/kg

N-Nitroso-glyfosat, mindre än 1 mg/kg

16 december 2017

15 december 2022

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om glyfosat, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av grundvattnet vid känsliga förhållanden, i synnerhet när det gäller andra användningsområden än grödor.

Skyddet av de personer som hanterar växtskyddsmedlet.

Risken för landlevande ryggradsdjur samt landväxter som inte är målarter.

Risken för att trofiska interaktioner leder till minskad mångfald och abundans av landlevande leddjur och ryggradsdjur som inte är målarter.

Att användningen före skörd är förenlig med god lantbrukspraxis.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska se till att användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat minimeras i de särskilda områden som anges i artikel 12 a i direktiv 2009/128/EG.

Medlemsstater ska se till att specifikationerna av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt och specifikationerna av det testmaterial som använts i de toxikologiska undersökningarna är likvärdiga.

Medlemsstaterna ska se till att växtskyddsmedel som innehåller glyfosat inte innehåller tillsatsämnet POEA (CAS-nr 61791-26-2).”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2325

av den 14 december 2017

om godkännande av preparat av flytande lecitiner, hydrolyserade lecitiner och avoljade lecitiner som fodertillsatser för alla djurarter och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1007

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Lecitiner har godkänts utan tidsbegränsning som fodertillsats för alla djurarter i enlighet med direktiv 70/524/EEG. Tillsatserna infördes därefter i registret över fodertillsatser som befintliga produkter i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

En ansökan om en ny utvärdering av preparat av lecitiner som fodertillsatser för alla djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003. Sökanden begärde att tillsatserna skulle införas i kategorin ”tekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”emulgeringsmedel”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 13 juli 2016 (3) att preparaten av lecitiner, hydrolyserade lecitiner och avoljade lecitiner under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Myndigheten konstaterade också att preparaten anses vara effektiva för användning som emulgeringsmedel i foder. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoder för fodertillsatser i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av flytande lecitiner, hydrolyserade lecitiner och avoljade lecitiner visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Preparaten bör därför godkännas för användning i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

(6)

Det anses vara lämpligt att harmonisera egenskaperna hos lecitiner, flytande lecitiner, hydrolyserade lecitiner och avoljade lecitiner samt användningsvillkoren för att undvika snedvridning av marknaden och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1007 (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

De tillsatser i kategorin ”tekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”emulgeringsmedel” som anges i bilaga I godkänns som fodertillsatser under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) 2017/1007

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/1007 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser

1.   De i bilaga I angivna tillsatserna och de förblandningar innehållande dessa tillsatser som har framställts och märkts före den 4 juli 2018 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 4 januari 2018 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

2.   Foderblandningar och foderråvaror innehållande de i bilaga I angivna tillsatserna som har framställts och märkts före den 4 januari 2019 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 4 januari 2018 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.

3.   Foderblandningar och foderråvaror innehållande de i bilaga I angivna tillsatserna som har framställts och märkts före den 4 januari 2020 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 4 januari 2018 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för icke-livsmedelsproducerande djur.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 14(2016):8, artikelnr 4561.

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1007 av den 15 juni 2017 om godkännande av ett preparat av lecitiner som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 153, 16.6.2017, s. 13).


BILAGA I

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg lecitiner/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: emulgeringsmedel

1c322i

Flytande lecitiner

Tillsatsens sammansättning

Preparat av lecitiner:

fosfolipider ≥ 48 %

vattenhalt ≤ 1 %

Flytande form

Beskrivning av den aktiva substansen

Flytande lecitiner (CAS-nr 8002-43-5) extraherade ur rapsfrön, solros och/eller sojaböna

Analysmetod  (1)

Beskrivning av fodertillsatsen:

kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (2) och motsvarande tester i FAO JECFA:s monografi om lecitiner (3)  (4)

Alla djurarter

 

4 januari 2028

1c322ii

 

Hydrolyserade lecitiner

Tillsatsens sammansättning

Preparat av hydrolyserade lecitiner:

fosfolipider ≥ 44 %

vattenhalt ≤ 1 %

Flytande form

Beskrivning av den aktiva substansen

Flytande hydrolyserade lecitiner (CAS-nr 8002-43-5) som extraherats ur solrosor och/eller sojabönor

Analysmetod  (1)

Beskrivning av fodertillsatsen:

kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (2) och motsvarande tester i FAO JECFA:s monografi om lecitiner (3)  (4)

Alla djurarter

 

 

 

 

4 januari 2028

1c322iii

Avoljade lecitiner

Tillsatsens sammansättning

Preparat av avoljade lecitiner med minst fosfolipider ≥ 75 %

vattenhalt ≤ 2 %

Fast form

Beskrivning av den aktiva substansen

Avoljade lecitiner i fast form (CAS-nr 8002-43-5) extraherade ur solrosor och/eller sojabönor och avfettade genom extraktion med lösningsmedel

Analysmetod  (1)

Beskrivning av fodertillsatsen:

kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (2) och motsvarande tester i FAO JECFA:s monografi om lecitiner (3)  (4)

Alla djurarter

 

4 januari 2028


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ”Lecithin”, Monograph No. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive SpecificationsAnalytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


BILAGA II

BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg lecitiner/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: emulgeringsmedel

1c322

Lecitiner

Tillsatsens sammansättning

Preparat av lecitiner med minst

fosfolipider ≥ 18 %

lysofosfolipider ≥ 11 %

vattenhalt ≤ 1 %

Beskrivning av den aktiva substansen

Lecitiner (CAS-nr 8002-43-5) extraherade ur sojabönor

Analysmetod  (1)

Beskrivning av fodertillsatsen:

kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (2) och motsvarande tester i FAO JECFA:s monografi om lecitiner (3)  (4)

Alla djurarter

=

6 juli 2027”


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ’Lecithin’, Monograph No. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive SpecificationsAnalytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2326

av den 14 december 2017

om godkännande av imiprotrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår imiprotrin.

(2)

Imiprotrin har utvärderats för användning i produkter i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Förenade kungariket utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporten tillsammans med sina rekommendationer den 20 juli 2016.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 27 juni 2017, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 18 som innehåller imiprotrin förväntas uppfylla kriterierna i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Imiprotrin bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 18, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

Innan ett verksamt ämne godkänns bör berörda parter medges en rimlig tidsperiod för att vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Imiprotrin godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Imiprotrin

IUPAC-namn:

Reaktionsblandning av 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmetyl (1R)-cis-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat, 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmetyl (1R)-trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat

EG-nr: 428-790-6

CAS-nr: 72963-72-5

≥ 870 g/kg

1 juli 2019

30 juni 2029

18

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1)

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2)

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till ytvatten, sediment och mark för produkter som används inomhus som spray för ytbehandling.

3)

För produkter som kan leda till resthalter i livsmedel eller foder ska behovet av att fastställa nya eller att ändra befintliga gränsvärden (MRL-värden) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 (2) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (3) kontrolleras, och varje lämplig riskbegränsande åtgärd ska vidtas för att säkerställa att gällande gränsvärden inte överskrids.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2327

av den 14 december 2017

om godkännande av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 6

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 90.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 november 2009 tog Polen emot en ansökan, i enlighet med artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (2), om upptagande av det verksamma ämnet 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on i bilaga I till det direktivet, för användning i produkter i produkttyp 6, konserveringsmedel för burkförpackade produkter, såsom den beskrivs i bilaga V till samma direktiv och som motsvarar produkttyp 6 såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(2)

I enlighet med artikel 90.2 i förordning (EU) nr 528/2012 överlämnade Polen bedömningsrapporten tillsammans med sina rekommendationer den 24 mars 2016.

(3)

Kommittén för biocidprodukter avgav Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 27 juni 2017, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(4)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 6 som innehåller 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on förväntas uppfylla kriterierna i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(5)

2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 6, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(6)

Eftersom 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on uppfyller kriterierna för att klassificeras som hudsensibiliserande i underkategori 1A (starkt sensibiliserande) enligt avsnitt 3.4.2.2.1.2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (3), bör behandlade varor som behandlats med eller innehåller 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on märkas på lämpligt sätt när de släpps ut på marknaden.

(7)

Innan ett verksamt ämne godkänns bör berörda parter medges en rimlig tidsperiod för att vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 6, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

(MBIT)

IUPAC-namn:

2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

EG-nr: Uppgifter saknas

CAS-nr: 2527-66-4

≥ 997 g/kg

1 juli 2018

30 juni 2028

6

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1)

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2)

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till

a)

yrkesmässiga användare,

b)

ytvatten och grundvatten vid användning utomhus av färger och puts som innehåller konserveringsmedel samt vid användning av vätskor som innehåller konserveringsmedel vid tillverkning av papper, textil eller läder.

Vid utsläppande på marknaden av behandlade varor ska följande villkor vara uppfyllt:

Den person som ansvarar för att en behandlad vara som behandlats med eller innehåller 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on släpps ut på marknaden ska se till att den behandlade varans etikett innehåller den information som förtecknas i artikel 58.3 andra stycket i förordning (EU) nr 528/2012.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2328

av den 14 december 2017

om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Skalický rubín” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 97.2 och 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013, kontrollerat Slovakiens ansökan om registrering av namnet ”Skalický rubín” och offentliggjort denna i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Kommissionen har inte mottagit några invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(3)

I enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör namnet ”Skalický rubín” skyddas och tas upp i det register som avses i artikel 104 i den förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Skalický rubín” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 224, 13.7.2017, s. 9.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2329

av den 14 december 2017

om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2 och 33.3 samt artikel 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Enligt den information som lämnats av Costa Rica har namnen på kontrollorganen ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, ”Control Union Certifications” och ”Primus lab” ändrats till ”Kiwa BCS Costa Rica Limitada”, ”Control Union Perú” respektive ”PrimusLabs.com CR S.A.”. Costa Rica har vidare informerat kommissionen om att ”Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería” inte längre är ett kontrollorgan och att de organ som utfärdar intyg är de andra kontrollorganen, inte jordbruksministeriet.

(3)

Japan har informerat kommissionen om att dess behöriga myndighet har lagt till två kontrollorgan, närmare bestämt Japan Food Research Laboratories och Leafearth Company, i förteckningen över kontrollorgan som är erkända av Japan och att namnen på ”Bureau Veritas Japan, Inc.” och ”Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)”, liksom webbadressen till ”Organic Certification Association”, har ändrats.

(4)

Enligt den information som lämnats av Nya Zeeland har webbadressen till den behöriga myndigheten ändrats.

(5)

Republiken Korea har informerat kommissionen om att dess behöriga myndighet har lagt till kontrollorganet ”Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU” i förteckningen över kontrollorgan som är erkända av Republiken Korea.

(6)

Den period under vilken Republiken Korea ingår i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 löper ut den 31 januari 2018. Eftersom Republiken Korea fortfarande uppfyller villkoren i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 bör perioden förlängas på obestämd tid.

(7)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet i tredjeländer.

(8)

För de kontrollorgan som förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 löper giltighetstiden för erkännandet i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 ut den 30 juni 2018. På grundval av resultaten från den kontinuerliga tillsyn som utförs av kommissionen bör giltighetstiden för dessa kontrollorgan förlängas till och med den 30 juni 2021.

(9)

”Albinspekt” har underrättat kommissionen om adressändring.

(10)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” vad gäller produktkategorierna A och D för Turkiet.

(11)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”BIOCert Indonesia” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”'BIOCert Indonesia” vad gäller produktkategorierna A och D för Indonesien.

(12)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Bio.inspecta AG”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Afghanistan, Kina och Nepal.

(13)

Avsnittet för ”Bolicert Ltd” i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 avlägsnades genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1473 (3). För att häva det tillfälliga upphävandet uppmanade kommissionen ”Bolicert Ltd” att tillhandahålla ett giltigt ackrediteringscertifikat från IOAS (ackrediteringsorganisationen för ”Bolicert Ltd”) och att i tid vidta lämpliga korrigerande åtgärder i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 834/2007. IOAS har informerat kommissionen om att det har beslutat att häva det tillfälliga upphävandet, eftersom det hade mottagit tillfredsställande information om korrigerande åtgärder som vidtagits av ”Bolicert Ltd”. På grundval av den informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att på nytt inkludera ”Bolicert Ltd” i bilaga IV på samma villkor som innan det avlägsnades.

(14)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”CCPB Srl.” På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B, D, E och F till att även omfatta Albanien, Algeriet, Förenade Arabemiraten och Sydafrika, vad gäller produktkategori A till att även omfatta Uganda, vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Afghanistan, Armenien, Etiopien, Ghana, Nigeria, Senegal och Uzbekistan, vad gäller produktkategorierna A, D och E till att även omfatta Vitryssland, Kazakstan, Moldavien, Ryssland, Serbien, Thailand, Tadzjikistan och Turkmenistan, vad gäller produktkategorierna A, B, D och E till att även omfatta Azerbajdzjan, Kirgizistan och Ukraina, vad gäller produktkategorierna A, B och D till att även omfatta Qatar och vad gäller produktkategori D till att även omfatta Tunisien.

(15)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Control Union Certifications”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B, C, D, E och F till att även omfatta Brunei, Cooköarna, Franska Polynesien, Georgien, Grenada, Guyana, Jordanien, Kuwait, Libanon, Papua Nya Guinea, São Tomé och Príncipe, Seychellerna, Tadzjikistan, Turkmenistan och Venezuela, vad gäller produktkategorierna B, C, D (endast vin) och E till att även omfatta Australien, vad gäller produktkategorierna C och E till att även omfatta Nya Zeeland, vad gäller produktkategori B till att även omfatta Tonga och Tunisien samt vad gäller produktkategori F till att även omfatta Tuvalu.

(16)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Ecocert SA”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna D (vin) och E till att även omfatta Argentina, att utvidga erkännandet för Japan, Kirgizistan och Zimbabwe till produktkategori B, erkännandet för Georgien och Moçambique till produktkategori E och erkännandet för Paraguay och Uruguay till produktkategori F.

(17)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Bolivia, Colombia och Laos, vad gäller produktkategorierna A, C, D och E till att även omfatta Chile, vad gäller produktkategori D till att även omfatta Costa Rica och vad gäller produktkategorierna C och D (bearbetade vattenbruksprodukter) till att även omfatta Förenta staterna.

(18)

”IMOswiss AG” har informerat kommissionen om att man den 1 januari 2018 kommer att upphöra med all certifiering i alla de tredjeländer för vilka man har erkännande, och kontrollorganet bör inte längre förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 från och med det datumet.

(19)

”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” har underrättat kommissionen om ändring av sin webbadress.

(20)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Letis S.A.” På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Afghanistan, Etiopien, Iran, Kazakstan, Moldavien, Pakistan, Ryssland, Tadzjikistan, Turkiet och Ukraina.

(21)

”Organic agriculture certification Thailand” har underrättat kommissionen om att man har bytt namn till ”Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)” och om adressändring.

(22)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Organic Control System”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Bosnien och Hercegovina.

(23)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Organic Standard”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga erkännandet vad gäller Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien och Ryssland till produktkategori B och att utvidga erkännandet till att även omfatta vin.

(24)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Organska Kontrola”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B och D till att även omfatta Kosovo (4).

(25)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”ORSER”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Iran, Kazakstan, Kirgizistan och Nepal.

(26)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” vad gäller produktkategorierna A och D med avseende på Bolivia, Ecuador, Mexiko, Marocko, Peru och Turkiet.

(27)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Tse-Xin Organic Certification Corporation” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”Tse-Xin Organic Certification Corporation” vad gäller produktkategorierna A och D för Taiwan.

(28)

”The DAkkS”, en ackrediteringsorganisation på området för ekologiskt jordbruk, har underrättat kommissionen om att det har beslutat att tillfälligt dra in ackrediteringen för ”Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”. Enligt artikel 12.1 c i förordning (EG) nr 1235/2008 kan kommissionen när som helst avlägsna ett kontrollorgan från förteckningen i bilaga IV till den förordningen, antingen mot bakgrund av mottagen information eller om kontrollorganet inte har lämnat in begärd information. ”Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” uppmanades av kommissionen att tillhandahålla ett giltigt ackrediteringscertifikat och att i tid vidta lämpliga korrigerande åtgärder i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 834/2007, men lämnade inte något tillfredsställande svar inom den fastställda tidsfristen. Avsnittet om ”Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” bör därför avlägsnas från bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 till dess att tillfredsställande information tillhandahålls.

(29)

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/872 (*1) innehåller en förteckning där ”IMOcert Latinoamérica Ltda” ingår som ett erkänt kontrollorgan för produktkategori A och B vad gäller Argentina och för produktkategori A vad gäller Costa Rica. Eftersom Argentina och Costa Rica förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 för produktkategorierna A och B respektive produktkategori A, kan ”IMOcert Latinoamérica Ltda” inte erkännas för dessa länder för dessa produktkategorier i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 i enlighet med artikel 10.2 b i förordning (EG) nr 1235/2008. Erkännandet för dessa produktkategorier vad gäller dessa länder bör därför utgå. ”IMOcert Latinoamérica Ltda” har uppmanats av kommissionen att inte certifiera produkter som faller inom dessa produktkategorier på grundval av den felaktiga hänvisningen till dessa produktkategorier vad gäller Argentina och Costa Rica.

(30)

Bilaga V till förordning (EG) nr 1235/2008, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1842 (5) innehåller den nya mallen för kontrollintyget för import av ekologiska produkter enligt det elektroniska certifieringssystemet som det hänvisas till i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1235/2008. I den bilagan hänvisar anmärkningen avseende fält 12 i intyget felaktigt till fält 24 i stället för till fält 21. Detta fel bör rättas till.

(31)

Bilagorna III, IV och V till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(32)

Strykningen av ”IMOcert Latinoamérica Ltda” bör gälla retroaktivt från den dag då genomförandeförordning (EU) 2017/872 trädde i kraft och strykningen av ”IMOswiss AG” bör tillämpas från och med den 1 januari 2018.

(33)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras och rättas i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

3.

Bilaga V ska rättas i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 12 i bilaga II ska tillämpas från och med den 12 juni 2017.

Punkt 13 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1473 av den 14 augusti 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 210, 15.8.2017, s. 4).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/872 av den 22 maj 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 134, 23.5.2017, s. 6).

(*1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1842 av den 14 oktober 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 vad gäller det elektroniska kontrollintyget för importerade ekologiska produkter och vissa andra inslag, och av förordning (EG) nr 889/2008 vad gäller kraven för konserverade eller bearbetade ekologiska produkter och överföring av information (EUT L 282, 19.10.2016, s. 19).


BILAGA I

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Texten avseende Costa Rica ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 5 ska raden avseende kodnummer CR-BIO-001 utgå och raderna avseende kodnummer CR-BIO-002, CR-BIO-004 och CR-BIO-006 ska ersättas med följande:

”CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR SA.

www.primusauditingops.com”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

Organ som utfärdar intyg: samma som i punkt 5.”

2.

I texten avseende Japan ska punkt 5 ändras på följande sätt:

a)

Raderna avseende kodnummer JP-BIO-001, JP-BIO-007 och JP-BIO-018 ska ersättas med följande:

”JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html”

b)

Följande rader ska läggas till:

”JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/”

3.

I texten avseende Nya Zeeland ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Behörig myndighet: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/”

4.

Texten avseende Republiken Korea ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 5 ska följande rad läggas till:

”KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den: Ej fastställt.”


BILAGA II

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras och rättas på följande sätt:

1.

I hela bilagan, i punkt 5 i alla avsnitt, ska datumet ”den 30 juni 2018” ersättas med ”den 30 juni 2021”.

2.

I avsnittet avseende ”Albinspekt” ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Adress: ’Rr. Kavajes’, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albanien”

3.

Efter avsnittet avseende ”Balkan Biocert Skopje”, ska följande nya avsnitt införas:

”’BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd’

1.

Adress: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Turkiet

2.

Webbadress: http://basakekolojik.com.tr

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Turkiet

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”

4.

Efter avsnittet avseende ”Bioagricert S.r.l.”, ska följande nya avsnitt införas:

”’BIOCert Indonesia’

1.

Adress: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesien

2.

Webbadress: http://www.biocert.co.id

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonesien

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”

5.

I avsnittet avseende ”Bio.inspecta AG”, ska i punkt 3 följande rader föras in i kodnummerordning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”AF-BIO-161

Afghanistan

x

x

CN-BIO-161

Kina

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

—”

6.

Efter avsnittet avseende ”Bio Latina Certificadora”, ska följande nya avsnitt införas:

”’Bolicert Ltd’,

1.

Adress: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Webbadress: http://www.bolicert.org

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivia

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”

7.

Avsnittet avseende ”CCPB Srl”, ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska följande rader föras in i kodnummerordning:

”AE-BIO-102

Förenade Arabemiraten

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghanistan

x

x

AL-BIO-102

Albanien

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenien

x

x

AZ-BIO-102

Azerbajdzjan

x

x

x

x

BY-BIO-102

Vitryssland

x

x

x

DZ-BIO-102

Algeriet

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopien

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

KG-BIO-102

Kirgizistan

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazakstan

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavien

x

x

x

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

QA-BIO-102

Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Serbien

x

x

x

RU-BIO-102

Ryssland

x

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

TH-BIO-102

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

UA-BIO-102

Ukraina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistan

x

x

ZA-BIO-102

Sydafrika

x

x

x

x

x”

b)

I raden avseende Tunisien ska ett kryss läggas till i kolumn D.

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.”

8.

Avsnittet avseende ”Control Union Certifications” ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska följande rader föras in i kodnummerordning:

”AU-BIO-149

Australien

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cooköarna

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Georgien

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordanien

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuwait

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Nya Zeeland

x

x

PF-BIO-149

Franska Polynesien

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papua Nya Guinea

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seychellerna

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

São Tomé och Príncipe

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tadzjikistan

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistan

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunisien

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.”

9.

I avsnittet avseende ”Ecocert SA” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rad ska föras in i kodnummerordning:

”AR-BIO-154

Argentina

x

x

—”

b)

I raderna avseende Georgien och Moçambique ska ett kryss läggas till i kolumn E.

c)

I raderna avseende Japan, Kirgizistan och Zimbabwe ska ett kryss läggas till i kolumn B.

d)

I raderna avseende Paraguay och Uruguay ska ett kryss läggas till i kolumn F.

10.

Avsnittet avseende ”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska följande rader föras in i kodnummerordning:

”BO-BIO-144

Bolivia

x

x

CL-BIO-144

Chile

x

x

x

x

CO-BIO-144

Colombia

x

x

CR-BIO-144

Costa Rica

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

US-BIO-144

Förenta staterna

x

x

—”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion, vin och produkter som omfattas av bilaga III.”

11.

Avsnittet avseende ”Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” ska utgå.

12.

I avsnittet avseende ”IMOcert Latinoamérica Ltda.” ska i punkt 3 raderna som avser Argentina och Costa Rica ersättas med följande:

”AR-BIO-123

Argentina

x

CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

—”

13.

Avsnittet avseende ”IMOswiss AG” ska utgå.

14.

I avsnittet avseende ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Webbadress: www.kiwabcs-oeko.com”

15.

I avsnittet avseende ”Letis SA” ska i punkt 3 följande rader föras in i kodnummerordning:

”AF-BIO-135

Afghanistan

x

 

x

ET-BIO-135

Etiopien

x

 

x

IR-BIO-135

Iran

x

 

x

KZ-BIO-135

Kazakstan

x

 

x

MD-BIO-135

Moldavien

x

 

x

PK-BIO-135

Pakistan

x

 

x

RU-BIO-135

Ryssland

x

 

x

TJ-BIO-135

Tadzjikistan

x

 

x

TR-BIO-135

Turkiet

x

 

x

UA-BIO-135

Ukraina

x

 

x

—”

16.

Avsnittet avseende ”Organic agriculture certification Thailand” ska ändras på följande sätt:

a)

Namnet ska ersättas med följande:

”’Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)’”

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Adress: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand”

17.

I avsnittet avseende ”Organic Control System” ska i punkt 3 följande rad föras in i kodnummerordning:

”BA-BIO-162

Bosnien och Hercegovina

x

x

—”

18.

Avsnittet avseende ”Organic Standard” ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 i raderna avseende Kirgizistan, Kazakstan, Moldavien och Ryssland ska ett kryss läggas till i kolumn B.

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.”

19.

I avsnittet avseende ”Organska Kontrola” ska i punkt 3 följande rad föras in i kodnummerordning:

”XK-BIO-101

Kosovo (*1)

x

x

x

20.

I avsnittet avseende ”ORSER” ska i punkt 3 följande rader föras in i kodnummerordning:

”AZ-BIO-166

Azerbajdzjan

x

x

BA-BIO-166

Bosnien och Hercegovina

x

x

GE-BIO-166

Georgien

x

x

IR-BIO-166

Iran

x

x

KG-BIO-166

Kirgizistan

x

x

KZ-BIO-166

Kazakstan

x

x

NP-BIO-166

Nepal

x

x

—”

21.

Efter avsnittet avseende ”Quality Partner” ska följande nya avsnitt införas:

”’Servicio de Certificación CAAE SLU’

1.

Adress: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Spanien

2.

Webbadress: http://www.caae.es

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Bolivia

x

x

EC-BIO-178

Ecuador

x

x

MA-BIO-178

Marocko

x

x

MX-BIO-178

Mexiko

x

x

PE-BIO-178

Peru

x

x

TR-BIO-178

Turkiet

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”

22.

Efter avsnittet avseende ”Suolo e Salute srl”, ska följande nya avsnitt införas:

”’Tse-Xin Organic Certification Corporation’

1.

Adress: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

2.

Webbadress: http://www.tw-toc.com/en

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Taiwan

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”


(*1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.”


BILAGA III

I bilaga V till förordning (EG) nr 1235/2008, i anmärkningen avseende ”Fält 12”, ska hänvisningen till ”fält 24” ersättas med en hänvisning till ”fält 21”.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2330

av den 14 december 2017

om godkännande av järn(II)karbonat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(II)sulfatmonohydrat, järn(II)sulfatheptahydrat, järn(II)fumarat, järn(II)kelat av aminosyror i hydratform, järn(II)kelat av hydrolyserade proteiner och järn(II)kelat av glycinhydrat som fodertillsatser för alla djurarter samt av järndextran som fodertillsats för smågrisar, och om ändring av förordningarna (EG) nr 1334/2003 och (EG) nr 479/2006

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Järnföreningarna järn(III)klorid, hexahydrat, järn(III)oxid, järn(II)karbonat, järnkelat av aminosyror, i hydratform, järnkelat av glycinhydrat, järn(II)fumarat, järn(II)sulfat, heptahydrat och järn(II)sulfat, monohydrat godkändes utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 1334/2003 (3) och kommissionens förordning (EG) nr 479/2006 (4) i enlighet med direktiv 70/524/EEG. Dessa ämnen infördes därefter i registret över fodertillsatser som befintliga produkter i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökningar om en ny utvärdering av järn(III)klorid, hexahydrat, järn(III)oxid, järn(II)karbonat, järnkelat av aminosyror, i hydratform, järnkelat av glycinhydrat, järn(II)fumarat, järn(II)sulfat, heptahydrat och järn(II)sulfat, monohydrat som fodertillsatser för alla djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning. Dessutom har en ansökan om järndextran som fodertillsats för smågrisar lämnats in i enlighet med artikel 7 i den förordningen. Sökandena begärde att dessa tillsatser skulle införas i kategorin ”näringstillsatser”. Till ansökningarna bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) rekommenderade i sina yttranden av den 19 juni 2013 (5), den 30 januari 2014 (6), den 5 mars 2014 (7), den 28 april 2014 (8) och den 27 januari 2016 (9) att ersätta ferri- med järn(III) och ferro- med järn(II) för att undvika eventuella missförstånd. Med tanke på de kemiska egenskaperna hos järn(II)kelat av aminosyror rekommenderar myndigheten en uppdelning i följande två grupper: järn(II)kelat av aminosyror i hydratform och järn(II)kelat av hydrolyserade proteiner.

(5)

Myndigheten konstaterade att järn(II)karbonat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(II)sulfatmonohydrat, järn(II)sulfatheptahydrat, järn(II)fumarat, järn(II)kelat av aminosyror i hydratform, järn(II)kelat av hydrolyserade proteiner och järn(II)kelat av glycinhydrat under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumenters säkerhet eller på miljön. På grund av förekomsten av nickel har alla tvåvärda och trevärda järnföreningar en benägenhet att vara irriterande för luftvägar, ögon och hud, och därför bör lämpliga skyddsåtgärder vidtas i fråga om hanteringen av de berörda tillsatserna och av förblandningar som innehåller dessa för att undvika att säkerhetsrisker uppstår för användarna.

(6)

Myndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 24 januari 2017 (10) att järndextran under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumenters säkerhet eller miljön och att det inte skulle uppstå några säkerhetsrisker för användarna under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

(7)

Myndigheten konstaterade vidare att järn(II)karbonat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(II)sulfatmonohydrat, järn(II)sulfatheptahydrat, järn(II)fumarat, järn(II)kelat av aminosyror i hydratform, järn(II)kelat av hydrolyserade proteiner, järn(II)kelat av glycinhydrat och järndextran är effektiva järnkällor, men biotillgängligheten för järn(II)karbonat varierar kraftigt och anses vara lägre än för järn(II)sulfat. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även de rapporter om analysmetoden för fodertillsatserna i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(8)

Bedömningen av järn(II)karbonat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(II)sulfatmonohydrat, järn(II)sulfatheptahydrat, järn(II)fumarat, järn(II)kelat av aminosyror i hydratform, järn(II)kelat av hydrolyserade proteiner och järn(II)kelat av glycinhydrat som fodertillsatser för alla djurarter samt av järndextran som fodertillsats för smågrisar visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda, utom när det gäller dricksvatten. Ämnena bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen, men användning i dricksvatten bör förbjudas.

(9)

Till följd av att nya godkännanden beviljats för ”järn(III)klorid, hexahydrat”, ”järn(II)karbonat”, ”järnkelat av aminosyror, i hydratform”, ”järn(II)fumarat”, ”järn(II)sulfat, heptahydrat”, ”järn(II)sulfat, monohydrat” och ”järnkelat av glycinhydrat” i denna förordning och att godkännande nekats för ”järn(III)oxid”, bör uppgifterna om dessa ämnen i förordningarna (EG) nr 479/2006 och (EG) nr 1334/2003 strykas.

(10)

Eftersom myndigheten inte kunde dra någon slutsats i sitt yttrande av den 24 maj 2016 (11) om säkerheten hos järn(III)oxid för målarterna bör tillsatsen och foder som innehåller tillsatsen dras tillbaka från marknaden så snart som möjligt. Av praktiska skäl bör dock en begränsad övergångsperiod medges för återkallandet av de berörda produkterna så att aktörerna till fullo kan uppfylla sina skyldigheter.

(11)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande av järn(III)klorid, hexahydrat, järn(II)karbonat, järnkelat av aminosyror i hydratform, järnkelat av glycinhydrat, järn(II)fumarat, järn(II)sulfat, heptahydrat och järn(II)sulfat, monohydrat såsom godkänts genom förordningarna (EG) nr 1334/2003 och (EG) nr 479/2006, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

De ämnen i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”föreningar av spårelement” som anges i bilagan godkänns som fodertillsatser, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Särskilda användningsvillkor

De godkända ämnen som anges i bilagan som tillsatser i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”föreningar av spårelement” får inte användas i dricksvatten.

Artikel 3

Avslag

Godkännande för järn(III)oxid nekas härmed, ämnet får inte längre användas som näringstillsats.

Artikel 4

Ändring av förordning (EG) nr 1334/2003

I bilagan till förordning (EG) nr 1334/2003 i posten E 1 Järn-Fe ska följande tillsatser och deras kemiska formel och beskrivning utgå: ”järn(II)klorid, hexahydrat”, ”järn(II)karbonat”, ”järnkelat av aminosyror, i hydratform”, ”järn(II)fumarat”, ”järn(II)sulfat, heptahydrat”, ”järn(II)sulfat, monohydrat” och ”järn(III)oxid”.

Artikel 5

Ändring av förordning (EG) nr 479/2006

I bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 479/2006 ska posten E 1 om tillsatsen ”järnkelat av glycinhydrat” utgå.

Artikel 6

Övergångsbestämmelser

1.   Ämnena ”järn(II)klorid, hexahydrat”, ”järn(II)karbonat”, ”järnkelat av aminosyror, i hydratform”, ”järnkelat av glycinhydrat”, ”järn(II)fumarat”, ”järn(II)sulfat, heptahydrat”, ”järn(III)oxid” och ”järn(II)sulfat, monohydrat” såsom godkänts genom förordningarna (EG) nr 1334/2003 och (EG) nr 479/2006 och förblandningar innehållande dem som har framställts och märkts före den 4 juli 2018 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 4 januari 2018 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

2.   Foderråvaror och foderblandningar innehållande de ämnen som anges i punkt 1 som har framställts och märkts före den 4 januari 2019 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 4 januari 2018 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.

3.   Foderråvaror och foderblandningar innehållande de ämnen som anges i punkt 1 som har framställts och märkts före den 4 januari 2020 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 4 januari 2018 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för icke-livsmedelsproducerande djur.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1334/2003 av den 25 juli 2003 om ändring av villkoren för godkännande av fodertillsatser som hör till gruppen spårelement (EUT L 187, 26.7.2003, s. 11).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 479/2006 av den 23 mars 2006 när det gäller godkännande av vissa fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement (EUT L 86, 24.3.2006, s. 4).

(5)  EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3287.

(6)  EFSA Journal, vol. 12(2014):2, artikelnr 3566.

(7)  EFSA Journal, vol. 12(2014):3, artikelnr 3607.

(8)  EFSA Journal, vol. 13(2015):5, artikelnr 4109.

(9)  EFSA Journal, vol. 14(2016):2, artikelnr 4396.

(10)  EFSA Journal, vol. 15(2017):2, artikelnr 4701.

(11)  EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4508.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2331

av den 14 december 2017

om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”La Clape” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 97.2 och 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013, kontrollerat Frankrikes ansökan om registrering av namnet ”La Clape” och offentliggjort denna i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Kommissionen har inte mottagit några invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(3)

I enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör namnet ”La Clape” skyddas och föras in i det register som avses i artikel 104 i förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”La Clape” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 259, 9.8.2017, s. 3.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2332

av den 14 december 2017

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den femtonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 32, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3) inleddes försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den femtonde delanbudsinfordran bör det inte fastställas ett lägsta försäljningspris.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den femtonde delanbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 12 december 2017, ska inget lägsta försäljningspris fastställas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).


BESLUT

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2333

av den 13 december 2017

om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2018

[delgivet med nr C(2017) 8317]

(Endast de engelska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, spanska, tjeckiska och tyska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artiklarna 10.2 och 16.1, och

av följande skäl:

(1)

Övergången till fri omsättning i unionen av importerade kontrollerade ämnen omfattas av kvantitativa begränsningar.

(2)

Kommissionen ska fastställa dessa begränsningar och tilldela företag kvoter.

(3)

Kommissionen ska också fastställa de kvantiteter av andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten som får användas för viktiga laboratorie- och analysändamål och besluta om vilka företag som får använda dem.

(4)

Vid fastställandet av de kvoter som ska tilldelas för viktiga laboratorie- och analysändamål måste de kvantitativa begränsningar som anges i artikel 10.6 i förordning (EG) nr 1005/2009 följas genom tillämpning av kommissionens förordning (EU) nr 537/2011 (2). Dessa kvantitativa begränsningar inkluderar kvantiteter av klorfluorkolväten som licensierats för laboratorie- och analysändamål, och därför bör även produktion och import av klorfluorkolväten för dessa ändamål omfattas av den tilldelningen.

(5)

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande till företag som avser att under 2018 till eller från Europeiska unionen importera eller exportera kontrollerade ämnen som bryter ned ozonskiktet och till företag som avser att under 2018 producera eller importera dessa ämnen för laboratorie- och analysändamål (3) och har som ett resultat av detta underrättats om planerad import under 2018.

(6)

De kvantitativa begränsningarna och kvoterna bör fastställas för perioden 1 januari–31 december 2018, i linje med den årliga rapporteringscykeln enligt Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EG) nr 1005/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kvantitativa begränsningar för övergång till fri omsättning

De kvantiteter kontrollerade ämnen som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2018 från källor utanför unionen ska vara följande:

Kontrollerade ämnen

Kvantitet (ozonnedbrytande potential [ODP] kilogram)

Grupp I (klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115) och grupp II (andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner)

2 616 350,00

Grupp III (haloner)

18 566 550,00

Grupp IV (koltetraklorid)

22 330 561,00

Grupp V (1,1,1-trikloretan)

1 700 000,00

Grupp VI (metylbromid)

480 720,00

Grupp VII (bromfluorkolväten)

4 630,35

Grupp VIII (klorfluorkolväten)

5 635 808,00

Grupp IX (bromklormetan)

324 024,00

Artikel 2

Tilldelning av kvoter för övergång till fri omsättning

1.   Tilldelningen av kvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner under perioden 1 januari–31 december 2018 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga I.

2.   Tilldelningen av kvoter för haloner under perioden 1 januari–31 december 2018 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga II.

3.   Tilldelningen av kvoter för koltetraklorid under perioden 1 januari–31 december 2018 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga III.

4.   Tilldelningen av kvoter för 1,1,1-trikloretan under perioden 1 januari–31 december 2018 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga IV.

5.   Tilldelningen av kvoter för metylbromid under perioden 1 januari–31 december 2018 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga V.

6.   Tilldelningen av kvoter för bromfluorkolväten under perioden 1 januari–31 december 2018 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VI.

7.   Tilldelningen av kvoter för klorfluorkolväten under perioden 1 januari–31 december 2018 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VII.

8.   Tilldelningen av kvoter för bromklormetan under perioden 1 januari–31 december 2018 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VIII.

9.   Kvoterna för de enskilda företagen fastställs i bilaga IX.

Artikel 3

Kvoter för laboratorie- och analysändamål

Kvoterna för import och produktion av kontrollerade ämnen avsedda för laboratorie- och analysändamål under 2018 ska tilldelas de företag som förtecknas i bilaga X.

De maximala kvantiteter som respektive företag får producera eller importera under 2018 för laboratorie- och analysändamål anges i bilaga XI.

Artikel 4

Giltighetstid

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2018 och upphöra att gälla den 31 december 2018.

Artikel 5

Adressater

Detta beslut riktar sig till följande företag:

1

2D Technologies Ltd

Fletton Avenue

Peterbrough

Förenade kungariket

2

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Tyskland

3

AGC Chemicals Europe, Ltd

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Förenade kungariket

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

5

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Frankrike

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Frankrike

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Frankrike

8

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgien

9

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Tyskland

10

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Kroatien

11

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Tyskland

12

Butterworth Laboratories Ltd

Waldegrave Road 54–56

TW118NY LONDON

Förenade kungariket

13

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Lettland

14

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Nederländerna

15

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

16

DIVERCHIM SA

RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy en France

Frankrike

17

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Tyskland

18

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Tjeckien

19

Esto Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8A

35002 Cheb

Tjeckien

20

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Tyskland

21

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

Förenade kungariket

22

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Tyskland

23

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Italien

24

GlaxoSmithKline

Cobden Street

DD10 8EA Montrose

Förenade kungariket

25

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Förenade kungariket

26

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nederländerna

27

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Str. 40

30926 Seelze

Tyskland

28

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674–506 Loures

Portugal

29

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via delle Macere 20

00060 Formello

Italien

30

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Nederländerna

31

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Grekland

32

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Tyskland

33

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Spanien

34

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Tyskland

35

Ludwig-Maximilians-Universität

Butenadtstr. 5–13 (HAUS D)

DE-81377 München

Tyskland

36

Lyontech Engineering Ltd

Manor Industrial Estate 39

CH6 5UY Flint

Förenade kungariket

37

Mebrom NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgien

38

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Tyskland

39

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Förenade kungariket

40

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

Förenade kungariket

41

Ministerie van Defensie – Scheikundig Laboratorium – Den Helder

Bevesierweg 4

1780CA Den Helder

Nederländerna

42

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Szczecinska 45

80–392 Gdansk

Polen

43

PANREAC QUIMICA S.L.U.

C/ Garraf 2

E08210 Barcelona

Spanien

44

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Italien

45

Rutherford Appleton Laboratory

Chilton, Didcot, Oxon

OX11 0QX Didcot

Förenade kungariket

46

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary Wolnosci 20

51–180 Wroclaw

Polen

47

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Frankrike

48

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Tyskland

49

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

Förenade kungariket

50

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Tyskland

51

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Frankrike

52

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Italien

53

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

Förenade kungariket

54

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 FLORIANA

Malta

55

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Italien

56

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

Förenade kungariket

57

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Spanien

58

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Italien

59

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Tyskland

60

Thomas Swan & Co. Ltd

Rotary Way

DH8 7ND Consett County Durham

Förenade kungariket

61

VALLISCOR EUROPA LIMITED

3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock

D01 YE64 Dublin 1

Irland

 

 

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2017.

På kommissionens vägnar

Miguel ARIAS CAÑETE

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 537/2011 av den 1 juni 2011 om mekanismen för tilldelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för laboratorie- och analysändamål inom unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EUT L 147, 2.6.2011, s. 4).

(3)  EUT C 43, 10.2.2017, s. 5.


BILAGA I

GRUPPERNA I och II

Importkvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och agens i tillverkningsprocesser under perioden 1 januari–31 december 2018.

Företag

Abcr GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


BILAGA II

GRUPP III

Importkvoter för haloner som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och för användningsområden av avgörande betydelse under perioden 1 januari–31 december 2018.

Företag

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

ATELIERS BIGATA SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

EAF protect s.r.o. (CZ)

ESTO Cheb s.r.o. (CZ)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

INTERGEO LTD (EL)

Lyontech Engineering Ltd (UK)

Meridian Technical Services Limited (UK)

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. (PL)


BILAGA III

GRUPP IV

Importkvoter för koltetraklorid som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och agens i tillverkningsprocesser under perioden 1 januari–31 december 2018.

Företag

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


BILAGA IV

GRUPP V

Importkvoter för 1,1,1-trikloretan som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2018.

Företag

ARKEMA FRANCE (FR)


BILAGA V

GRUPP VI

Importkvoter för metylbromid som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2018.

Företag

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


BILAGA VI

GRUPP VII

Importkvoter för bromfluorkolväten som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2018.

Company

Abcr GmbH (DE)

GlaxoSmithKline (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


BILAGA VII

GRUPP VIII

Importkvoter för klorfluorkolväten som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2018.

Company

Abcr GmbH (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

ARKEMA FRANCE (FR)

Bayer CropScience AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


BILAGA VIII

GRUPP IX

Importkvoter för bromklormetan som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2018.

Företag

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

LABORATORIOS MIRET S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


BILAGA IX

(Kommersiellt känslig – konfidentiell – får ej offentliggöras)


BILAGA X

Företag som har rätt att producera eller importera för laboratorie- och analysändamål under 2018

Kvoten kontrollerade ämnen som får användas för laboratorie- och analysändamål tilldelas följande företag:

Företag

2D Technologies Ltd (UK)

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Baxter S.A. (BE)

Biovit d.o.o. (HR)

Butterworth Laboratories Ltd (UK)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

DIVERCHIM SA (FR)

F-Select GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-Universität (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministerie van Defensie – Scheikundig Laboratorium – Den Helder (NL)

PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES)

Rutherford Appleton Laboratory (UK)

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

SPEX CertiPrep LTD (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


BILAGA XI

(Kommersiellt känslig – konfidentiell – får ej offentliggöras)


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/64


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2334

av den 14 december 2017

om senareläggande av det datum då godkännandet av kreosot för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 14.5,

efter samråd med ständiga kommittén för biocidprodukter, och

av följande skäl:

(1)

Det verksamma ämnet kreosot har tagits upp i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (2) för användning i biocidprodukter i produkttyp 8, och i enlighet med artikel 86 i förordning (EU) nr 528/2012 ska det därmed anses vara godkänt inom ramen för den förordningen enligt de specifikationer och villkor som anges i bilaga I till det direktivet.

(2)

Godkännandet av kreosot löper ut den 30 april 2018. Den 27 oktober 2016 lämnades i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EU) nr 528/2012 en ansökan in om förnyat godkännande av detta verksamma ämne.

(3)

Den 14 juli 2017 informerade Förenade kungariket i egenskap av utvärderande behörig myndighet kommissionens avdelningar att en fullständig utvärdering måste utföras. För att utföra en fullständig utvärdering i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) nr 528/2012 medges en tidsperiod på 365 dagar. Under denna utvärdering får den utvärderande behöriga myndigheten vid behov begära att sökanden lämnar tillräckliga uppgifter för att utvärderingen ska kunna genomföras, i enlighet med artikel 8.2 i den förordningen. I ett sådant fall ska 365-dagarsperioden tillfälligt upphävas under en period som inte får överskrida 180 dagar, såvida det inte är motiverat på grund av uppgifternas art eller exceptionella omständigheter.

(4)

Inom 270 dagar efter det att en rekommendation från den utvärderande behöriga myndigheten har inkommit, ska Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) utarbeta och till kommissionen överlämna ett yttrande rörande förnyat godkännande av det verksamma ämnet i enlighet med artikel 14.3 i den förordningen.

(5)

Eftersom kreosot är klassificerat som cancerframkallande ämne i kategori 1B och uppfyller kriterierna för långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB-ämnen) (PBT eller vPvB) enligt bilaga XIII i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3), så uppfyller det dessutom de uteslutningskriterier som anges i artikel 5.1 a och e i förordning (EU) nr 528/2012. Det behövs därför ytterligare granskning för att kunna fastställa om minst ett av villkoren i artikel 5.2 första stycket i förordning (EU) nr 528/2012 är uppfyllt och om godkännandet av kreosot därmed kan förnyas.

(6)

Följaktligen kommer godkännandet av kreosot sannolikt att löpa ut innan ett beslut om förnyelse av detta ämne har fattats, och detta av orsaker som den sökande inte råder över. Det datum då godkännandet av kreosot löper ut bör därmed senareläggas med en tidsperiod som är tillräckligt lång för att möjliggöra en granskning av ansökan. Med tanke på de tidsperioder som medges för den utvärderande behöriga myndighetens utvärdering och för kemikaliemyndigheten att utarbeta och överlämna sitt yttrande, och den tid som behövs för att besluta om minst ett av villkoren i artikel 5.2 första stycket i förordning (EU) nr 528/2012 är uppfyllt och om godkännandet av kreosot därmed kan förnyas, bör det datum då godkännandet av kreosot löper ut senareläggas till den 31 oktober 2020.

(7)

Kreosot bör förbli godkänt enligt de specifikationer och villkor som anges i bilaga I till direktiv 98/8/EG, bortsett från det datum då godkännandet löper ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det datum då godkännandet av kreosot för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut senareläggs till den 31 oktober 2020.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


RIKTLINJER

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/66


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2017/2335

av den 23 november 2017

om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 och 127.5,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) håller på att skapa en gemensam databas med detaljerad data om krediter (”AnaCredit”) som innehåller data om krediter för alla medlemsstater som har euron som valuta. AnaCredit kommer att vara ett stöd för Eurosystemets, ECBS och Europeiska systemrisknämndens (ERSB) när de utför sina uppgifter, inbegripet penningpolitisk analys och penningpolitiska transaktioner, riskhantering, övervakning av den finansiella stabiliteten, politik och forskning för makroprudentiell tillsyn samt banktillsyn.

(2)

Enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (1) ska uppgiftslämnare med hemvist i en rapporterande medlemsstat rapportera referensuppgifter om krediter och motparter till den nationella centralbanken i den medlemsstaten. De nationella centralbankerna i de rapporterande medlemsstaterna ska överföra dessa uppgifter till Europeiska centralbanken (ECB). Det är därför nödvändigt att definiera förfarandena för sådana överföringar i enlighet med de krav som framgår av förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). Det är nödvändigt att de nationella centralbankerna tillhandahåller referensuppgifter om motparter och, i förekommande fall, registrerar motparter i RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Databases), det centrala arkiv som innehåller attribut för enskilda organisatoriska enheter samt olika typer av samband dem emellan, vilket bland annat gör det möjligt att härleda gruppstrukturer utifrån olika definitioner i RIAD på ett tidsnära sätt.

(3)

Därutöver måste de nationella centralbankernas ansvar tydligt allokeras för att till ECB rapportera referensuppgifter om krediter och motparter för observerade aktörer som är utländska filialer i rapporterande medlemsstater, så att man kan reducera dubbelrapportering och på så sätt säkerställa att effektiva statistiska förfaranden genomförs i hela den statistiska produktionskedjan.

(4)

AnaCredit kan även omfatta kredituppgifter från medlemsstater som inte har euron som valuta men som beslutat att bli en rapporterande medlemsstat genom att införliva bestämmelserna i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) i sin nationella lagstiftning eller på annat sätt införa relevanta rapporteringskrav i enlighet med sin nationella lagstiftning. Dessa medlemsstater får också införliva bestämmelserna i denna riktlinje i sin nationella lagstiftning eller på annat sätt genomföra relevanta åtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning för att säkerställa att de uppfyller tillämpliga krav på att överföra uppgifter till ECB på ett harmoniserat sätt.

(5)

Enligt artikel 24 i Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/15 (2), ska de nationella centralbankerna, för att meddela och underhålla alla referensuppgifter som beskriver institutionella enheter eller, i förekommande fall, juridiska enheter och som krävs för statistiska ändamål använda sig av RIAD. Uppgifterna i RIAD används även för att ta fram de officiella förteckningarna över monetära finansinstitut (MFI), investeringsfonder, FVC, institut som är relevanta för betalningsstatistiken samt försäkringsbolag.

(6)

RIAD bör vara det centrala arkivet för referensuppgifter om alla motparter som definieras i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). För att AnaCredit ska fungera korrekt krävs en unik identifiering av samtliga motparter.

(7)

Det är nödvändigt att definiera omfattningen av de uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), enligt vilken de nationella centralbankerna får upprätta eller förbättra återkopplingsprocesser till uppgiftslämnarna med hjälp av en undergrupp av den kreditdata som har samlats in enligt den förordningen. Dessa återkopplingsprocesser kommer att ge uppgiftslämnarna ett bredare underlag för bedömningar av kreditvärdigheten, särskilt hos gränsöverskridande gäldenärer, samt förbättra kreditinstitutens och övriga långivares kreditriskhantering. En återkopplingsprocess kan resultera i att ECBS i ännu högre grad kan bidra till tillsynen av kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet.

(8)

I samarbete med de nationella centralbankerna i de rapporterande medlemsstaterna bör ECB, i ett senare skede, inrätta ett rättsligt ramverk som fastställer detaljerade regler om hur återkopplingsprocessen bör utformas och genomföras. Detta ramverk bör inte förhindra att nationella centralbanker utbyter referensuppgifter om motparter med sina respektive uppgiftslämnare, om detta anses vara nödvändigt för att förbättra rapporteringsförfarandet och bidra till att kvaliteten på referensuppgifterna om motparter i RIAD förbättras.

(9)

Det är nödvändigt att inrätta ett förfarande för att göra tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje på ett effektivt sätt, förutsatt att sådana ändringar varken medför att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas. Hänsyn bör tas till de synpunkter som framförs av ECBS statistikkommitté (nedan kallad STK) vid tillämpningen av detta förfarande. De nationella centralbankerna och andra ECBS-kommittéer kan föreslå sådana tekniska ändringar av bilagorna via ECBS statistikkommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna riktlinje innehåller bestämmelser om de nationella centralbankernas skyldigheter att överföra referensuppgifter om krediter och motparter till ECB enligt förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), inklusive de nationella centralbankernas ansvar för att registrera motparter i RIAD samt förfarandet för att överföra sådana uppgifter.

Artikel 2

Definitioner

De termer som används i denna riktlinje har den betydelse som framgår av förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

I denna riktlinje gäller dessutom följande definitioner:

1.    uppgifter om krediter : detaljerad data om krediter och data om kreditrisker.

2.    utländsk filial i rapporterande medlemsstat eller utländsk filial RMS : en utländsk filial med hemvist i en rapporterande medlemsstat som är en rättsligt beroende del av ett kreditinstitut med hemvist i en annan rapporterande medlemsstat.

3.    ett företags huvudkontor : den rättsliga enhet som en utländsk filial är rättsligt beroende av.

4.    inhemsk nationell centralbank : den nationella centralbanken i den rapporterande medlemsstaten i vilken det kreditinstitut av vilket en utländsk filial är en rättsligt beroende del har sin hemvist.

5.    nationell centralbank i värdlandet : den nationella centralbanken i den rapporterande medlemsstaten där en utländsk filial har sin hemvist.

6.    RIAD-kod : en unik identifikationskod för varje motpart som används vid rapporteringen från de nationella centralbankerna till ECB.

7.    behörig nationell centralbank : när det gäller att definiera roller och ansvarsområden avseende referensuppgifter om motparter, den nationella centralbanken i den rapporterande medlemsstaten där motparten har sin hemvist. ECB är den behöriga nationella centralbanken för sådana motparter som inte har sin hemvist i någon rapporterande medlemsstat.

8.    ursprunglig nationell centralbank : när det gäller att definiera roller och ansvarsområden avseende referensuppgifter om motparter, den nationella centralbanken i den rapporterande medlemsstaten som rapporterar referensuppgifter till ECB om motparter med hemvist i en annan medlemsstat.

9.    utgående uppgifter : uppgifter som skapas av ECB inom ramen för referensuppgifter om krediter och motparter.

10.    regler för kvalitetssäkring eller DQM : att säkerställa, verifiera och underhålla kvaliteten på utgående uppgifter med hjälp av DQM-mål, DQM-indikatorer och DQM-trösklar.

11.    DQM-mål : ett mål för att bedöma kvaliteten på utgående uppgifter.

12.    DQM-indikator : en statistisk indikator som mäter i vilken utsträckning ett visst DQM-mål har uppnåtts.

13.    DQM-tröskel : miniminivån på det verifieringsarbete som ska utföras för att uppfylla DQM-reglerna för ett DQM-mål.

KAPITEL II

DE NATIONELLA CENTRALBANKERNAS RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER AVSEENDE REFERENSUPPGIFTER OM KREDITER OCH MOTPARTER

Artikel 3

De nationella centralbankernas allmänna rapporteringsskyldigheter avseende referensuppgifter om krediter och motparter

De nationella centralbankerna ska sammanställa och till ECB rapportera referensuppgifter om krediter och motparter i enlighet med de ordningar som framgår av bilagorna I–IV i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), med beaktande av de nationella centralbankernas möjligheter att bevilja undantag eller medge reducerad rapporteringsfrekvens i enlighet med artikel 16 i den förordningen.

Artikel 4

De nationella centralbankernas specifika rapporteringsskyldigheter, frekvens och tidsfrister

1.   De nationella centralbankerna ska till ECB överföra referensuppgifter om krediter och motparter som samlats in i enlighet med förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) enligt vad som framgår av artikel 13.4–13.8 i den förordningen.

2.   De nationella centralbankerna ska identifiera varje kreditdataattribut som är

a)

ej tillämpligt: detta avser dataattribut som inte gäller för det instrument, skydd eller den motpart som det hänvisar till, eller

b)

ej nödvändigt: detta avser dataattribut som antingen uttryckligen anges som information som inte behöver rapporteras i enlighet med förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), eller som den nationella centralbanken har beslutat att inte samla in i enlighet med den förordningen.

3.   För varje referensdatum för rapportering ska de nationella centralbankerna säkerställa att alla relevanta motparter är registrerade i RIAD, och har referensuppgifter om motparter som är giltiga på det referensdatumet. Trots att samma överföringsdatum gäller för både referensuppgifter om krediter och motparter i enlighet med artikel 13.8 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ska de nationella centralbankerna vidta rimliga ansträngningar för att tillhandahålla referensuppgifter om motparter och, i tillämpliga fall, registrera motparten i RIAD minst en dag innan de relevanta uppgifterna om krediter överförs.

Artikel 5

Faktisk rapporterande population

1.   De nationella centralbankerna ska identifiera och granska den faktiska rapporterande populationen utifrån

a)

definitionen av ”faktisk rapporterande population” i artikel 3 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

b)

de undantag som de nationella centralbankerna beviljat med stöd av artikel 16 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), med beaktande av alla utestående lånebelopp till alla sektorer som rapporteras till de nationella centralbankerna för utgången av december avseende föregående kalenderår enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (3),

c)

information som uppgiftslämnare tillhandahåller den nationella centralbanken om fusioner, uppdelningar eller omorganisationer som kan påverka fullgörandet av deras skyldigheter på statistikområdet,

d)

alla arrangemang som de relevanta nationella centralbankerna vidtagit för att undvika dubbelrapportering för utländska filialer i enlighet med artiklarna 6.3 och 16.3 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

e)

alla arrangemang som de relevanta nationella centralbankerna vidtagit för att fördela ansvaret avseende utländska filialer i rapporterande medlemsstater i enlighet med artikel 6 i denna riktlinje.

2.   Utan att det påverkar inkluderingen i den faktiska rapporterande populationen av nya uppgiftslämnare som etablerats i rapporterande medlemsstater efter den första rapporteringen enligt förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ska de nationella centralbankerna kontrollera att villkoren enligt artikel 16 i den förordningen uppfylls för att bevilja eller återkalla eventuella undantag. De nationella centralbankerna ska genomföra detta under det första kvartalet varje år, med utgångspunkt i statusen för den faktiska rapporterande populationen under december föregående år. De nationella centralbankerna får besluta att skjuta upp detta till första kvartalet 2021.

3.   För varje referensdatum för rapportering ska de nationella centralbankerna säkerställa att följande motparter är registrerade i RIAD:

a)

Uppgiftslämnare i enlighet med artikel 1.8 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), med hemvist i samma rapporterande medlemsstat som den nationella centralbanken.

b)

Observerade aktörer som är utländska fililaler till uppgiftslämnare som avses i punkt a i enlighet med artikel 1.9 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

c)

företags huvudkontor för observerade aktörer som avses i punkt b.

De nationella centralbankerna ska registrera dessa motparter så snart de uppfyller kriterierna för att bli i) en uppgiftslämnare, ii) en observerad aktör, eller iii) ett företags huvudkontor för en observerad aktör, och alltid innan referensdatum för första rapporteringen efter vilket de uppfyller kriterierna för att bli sådana motparter.

4.   För varje referensdatum för rapportering ska de nationella centralbankerna säkerställa att följande information är registrerad för varje observerad aktör:

a)

Förhållandet mellan den observerade aktören och den rättsliga enhet som den observerade aktören är en del av.

b)

Det referensdatum då den observerade aktören ska rapportera information till AnaCredit.

c)

Alla gällande undantag genom att ange huruvida

i)

ett undantag har beviljats i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

ii)

ett undantag omfattar vissa eller alla rapporteringskrav som framgår av artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), eller

iii)

ett undantag har beviljats för utländska fililaler utifrån ett arrangemang mellan de relevanta nationella centralbankerna för att undvika dubbelrapportering i enlighet med artiklarna 6.3 och 16.3 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

d)

Bekräftelse huruvida den nationella centralbanken har beslutat att inte samla in information i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

e)

Bekräftelse huruvida skyldigheten att rapportera uppgifter om krediter endast är kvartalsvis i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

f)

Bekräftelse huruvida den observerade aktören bara behöver rapportera uppgifter om motpartsrisk kvartalsvis i enlighet med mall 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

5.   Den inhemska nationella centralbanken ska i RIAD registrera beslutet att inte samla in, eller att endast delvis samla in, de dataattribut som framgår av mall 1 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) för en utländsk filial från den rättsliga enhet som den är en del av, om sådana instrument innehas eller administreras av en utländsk filial med hemvist i en annan rapporterande medlemsstat i enlighet med artikel 6.3 a i den förordningen.

6.   Den nationella centralbanken i värdlandet ska i RIAD registrera beslutet att inte samla in, eller att endast delvis samla in, de dataattribut som framgår av mall 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) från en utländsk filial som är en del av en rättslig enhet med hemvist i en annan rapporterande medlemsstat i enlighet med artikel 6.3 b i den förordningen.

7.   Den relevanta nationella centralbanken ska informera ECB om de förfaranden som planeras enligt artikel 15 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) för att uppfylla de statistiska rapporteringskraven enligt den förordningen om det sker en fusion, uppdelning eller annan omorganisation som involverar en eller flera uppgiftslämnare som kan påverka fullgörandet av dessa uppgiftslämnares rapporteringsskyldigheter avseende statistik.

Artikel 6

Ansvarsfördelning avseende utländska filialer i rapporterande medlemsstater

1.   I de fall då både en rättslig enhet och någon av dess utländska filialar har hemvist i olika rapporterande medlemsstater ska de nationella centralbankerna vidta rimliga ansträngningar för att undvika dubbelrapportering av samma uppgifter i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) genom att samordna insamlingen av de dataattribut som anges i mallarna 1 och 2 i bilaga I till den förordningen från respektive uppgiftslämnare och dess utländska fililaler.

2.   Av bilaga II till den här riktlinjen framgår ansvarsfördelning för nationella centralbanker som rapporterar referensuppgifter om krediter och motparter för utländska filialer i rapporterande medlemsstater till ECB, med beaktande av de undantag som beviljats uppgiftslämnarna.

3.   Den inhemska nationella centralbanken och den nationella centralbanken i värdlandet som samlar in uppgifter från utländska filialer i rapporterande medlemsstater får avtala om en annan ansvarsfördelning för rapporteringen av referensuppgifter om krediter och motparter till ECB, som gäller i stället för den ansvarsfördelning som framgår av bilaga II till denna riktlinje, med beaktande av punkt 4. I enlighet med sådana arrangemang ska den inhemska nationella centralbanken eller den nationella centralbanken i värdlandet informera ECB och i RIAD registrera följande information:

a)

Vilken nationell centralbank som ansvarar för att den information som framgår av mall 1 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) överförs till ECB, och

b)

vilken nationell centralbank som ansvarar för att den information som framgår av mall 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) överförs till ECB.

Båda nationella centralbanker ska i RIAD registrera motsvarande referensuppgifter om motparter.

4.   Ett arrangemang om att frångå ansvarsfördelningen avseende överföringen av mallarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) får inte resultera i att mindre uppgifter om krediter överförs till ECB jämfört med de arrangemang som anges i bilaga II, utan att detta föregriper en nationell centralbanks beslut att inte samla in specifika dataattribut i enlighet med artikel 7 i den förordningen.

5.   Om det finns ett avtal mellan två relevanta nationella centralbanker enligt artikel 6.3 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) som innebär att endast en av dem samlar in och överför alla uppgifterna (mallarna 1 och 2) från en utländsk filial i rapporterande medlemsstater till ECB,

a)

får den nationella centralbank som inte överför uppgifter till ECB välja att inte samla in uppgifter från denna utländska filial i rapporterande medlemsstater i enlighet med artiklarna 8.5 och 16.3 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) för att undvika dubbelrapportering, och

b)

ECB ska översända de uppgifter som överförs avseende den utländska filialen i rapporterande medlemsstater till den nationell centralbank som inte överfört uppgifter till ECB i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

Artikel 7

Övergångsbestämmelser avseende överföringen av referensuppgifter om krediter och motparter

1.   Om nationella centralbanker, i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), väljer att skjuta fram den första överföringen av uppgifter om krediter till ECB som avser alla referensdatum för rapportering före den 1 februari 2019, ska den första överföringen ske senast den 31 mars 2019.

2.   Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 2.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) får en nationell centralbank, som använder sig av övergångsbestämmelsen avseende uppgifter om krediter som avses i punkt 1, skjuta fram den första överföringen av referensuppgifter om motparter till ECB förutsatt att den överför dessa uppgifter till ECB senast sex månader innan den för första gången rapporterar uppgifter om krediter, dock senast den 30 september 2018.

3.   Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 19 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ska de nationella centralbankerna registrera sina beslut att skjuta fram den första överföringen av uppgifter om krediter till ECB i RIAD senast den 30 juni 2018. Om nationella centralbanker behöver skjuta fram den första överföringen kan denna information uppdateras före den första rapporteringen av referensuppgifter om krediter och motparter.

4.   Vad beträffar den första rapporteringen av månads- och kvartalsvis uppgifter om krediter, ska de nationella centralbankerna informera ECB senast den 31 mars 2018 om sitt respektive urval av den faktiska uppgiftslämnande populationen genom att registrera denna information i RIAD.

KAPITEL III

SÄRSKILDA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER AVSEENDE REFERENSUPPGIFTER OM MOTPARTER I RIAD

Artikel 8

Identifiering av motparter i RIAD

1.   Med beaktande av de villkor som framgår av denna riktlinje ska de nationella centralbankerna identifiera varje motpart vars uppgifter de rapporterar, båda inhemska och utländska, utifrån dess unika RIAD-kod.

2.   De nationella centralbankerna ska vidta alla möjliga åtgärder för att identifiera relevanta motparter på ett korrekt sätt i RIAD, och hänvisa till sådana motparter med hjälp av deras RIAD-kod, oavsett i vilket land motparten har sin hemvist. Detta gäller även när en nationell centralbank endast använder mall 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) för att samla in och till ECB överföra uppgifter om krediter och referensuppgifter om motparter i fall där en annan nationell centralbank använder mall 1 i bilaga I till den förordningen för att samla in och överföra uppgifter avseende samma motpart, och om delvisa undantag beviljas uppgiftslämnarna.

3.   De nationella centralbankerna ska konsekvent använda rätt RIAD-kod när de hänvisar till en motpart, och de ska uppdatera koderna om det sker någon förändring, t.ex. om den behöriga nationella centralbanken ersätter en tillfällig kod med en officiell RIAD-kod.

4.   De nationella centralbankerna får kräva att uppgiftslämnarna använder en särskild uppsättning motparts-ID. Enligt bilaga IV till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) får den relevanta nationella centralbanken tillåta uppgiftslämnarna att använda egna motparts-ID för att hänvisa till motparter vid den första överföringen. I sådana fall ska den nationella centralbanken som använder mall 1 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) för att samla in referensuppgifter om krediter och motparter skapa länkar mellan de olika ID-koderna som uppgiftslämnarna använt för att hänvisa till samma motpart och motsvarande RIAD-kod, som sedan ska användas vid den andra överföringen.

5.   De nationella centralbankerna ska säkerställa att alla motparter som kopplats samman med instrument som rapporterats till AnaCredit, oavsett roll och i vilket land motparten har sin hemvist, är registrerade i RIAD på det relevanta referensdatumet för rapporteringen. De nationella centralbankerna ska vidta rimliga ansträngningar för att registrera en ny motpart i RIAD minst en dag innan de överför uppgifter om kreditinstrument till vilka motparten är kopplad till ECB.

Artikel 9

Överföring av referensuppgifter om motparter till RIAD

1.   De nationella centralbankerna ska rapportera referensuppgifter om motparter till ECB i enlighet med den uppsättning referensuppgifter om motparter som framgår av mall 1 i bilaga I och tabellerna 2 och 3 i bilaga III till förordning (EU) 2016/867(ECB/2016/13).

2.   De nationella centralbankerna kan få referensuppgifter om motparter, inklusive ID-koder, från respektive uppgiftslämnare eller via samförståndsavtal som ingåtts med nationella statistikmyndigheter, nationella behöriga myndigheter eller andra nationella institutioner, förutsatt att sådan information kan användas för de syften som anges i rådets förordning (EG) nr 2533/98 (4).

3.   De nationella centralbankerna ska uppdatera de referensuppgifter om motparter som de överför till ECB så snart de får kännedom om att ett eller flera dataattribut ändrats. Detta gäller för såväl inhemska som utländska motparter.

4.   Även om de nationella centralbankerna får besluta att inte samla in vissa av de dataattribut som avser referensuppgifter om motparter från individuella uppgiftslämnare, t.ex. om attributet anges som ”N” i tabellerna 2 och 3 i bilaga III till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ska de nationella centralbankerna alltid rapportera en LEI-kod (Legal Entity Identifier) till RIAD, oavsett roll och i vilket land motparten har sin hemvist. Om motparten saknar LEI-kod, ska de nationella centralbankerna rapportera en nationell ID-kod från förteckningen över nationella ID-koder som publiceras på ECB:s webbplats som bilaga till rapporteringsanvisningarna för AnaCredit.

5.   Utöver de obligatoriska identifieringskoderna för enheter som krävs enligt förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ska de nationella centralbankerna meddela RIAD alla andra nationella identifieringskoder som existerar för en viss motpart, förutsatt att denna information kan användas i enlighet med de sekretessregler som framgår av förordning (EG) nr 2533/98.

6.   De nationella centralbankerna behöver inte rapportera någon referensinformation om motparter till RIAD om motparten finns upptagen på förteckningen över internationella organisationer som publiceras på ECB:s webbplats som bilaga till rapporteringsanvisningarna för AnaCredit och uppdateras regelbundet av ECB i samarbete med de nationella centralbankerna. I sådana fall ska de nationella centralbankerna endast använda den korrekta RIAD-koden för att identifiera den internationella organisationen vid överföringen av uppgifter om krediter till ECB. Detta gäller även för motparter i förteckningarna över MFI, utom om motparten är gäldenär i vilket fall de nationella centralbankerna ska uppfylla de allmänna rapporteringskraven för referensuppgifter om motparter.

Artikel 10

De nationella centralbankernas ansvar för att identifiera inhemska motparter som är registrerade i RIAD

1.   De nationella centralbankerna ansvarar för att alla inhemska motparter kan identifieras entydigt i RIAD, och ska vidta alla möjliga åtgärder för att undvika att två eller flera poster i RIAD hänvisar till samma inhemska motpart.

2.   Detaljerad information om vilka steg de nationella centralbankerna ska vidta för att säkerställa att motparter entydigt kan identifieras i RIAD och hur referensuppgifterna ska hanteras framgår av bilaga I.

3.   När en inhemsk motpart registrerats i RIAD med hjälp av en tillfällig RIAD-kod ska den behöriga nationella centralbanken, senast den sista arbetsdagen i den andra månaden efter dagen för mottagandet av förteckningen över möjliga dubbletter från den centrala identifieringstjänsten, granska huruvida den nya tillfälliga motparten är en dubblett av en existerande inhemsk motpart eller en helt ny motpart. Om det rör sig om en dubblett ska den behöriga nationella centralbanken från förteckningen välja ut en träff, och på så sätt ogiltigförklara (”frysa”) den nya tillfälliga motparten och i stället koppla denne samman med motsvarande existerande inhemsk motpart (”levande” motpart). Om det inte rör sig om någon dubblett ska den behöriga nationella centralbanken tilldela den nya tillfälliga motparten en officiell RIAD-kod.

4.   Vid granskningen av dubbletter ska de nationella centralbankerna först granska de nya tillfälliga inhemska motparterna med störst exponeringar enligt de uppgifter om krediter som rapporteras till ECB.

5.   De nationella centralbankerna ska använda all tillgänglig information på nationell nivå för att i möjligaste mån säkerställa att den referensinformation om inhemska motparter som registreras i RIAD är fullständiga, korrekta och aktuella. För detta ändamål ska de nationella centralbankerna granska alla tillförlitliga informationskällor förutsatt att denna information kan användas i enlighet med de sekretessregler som framgår av förordning (EG) nr 2533/98, med målet att den referensinformation som registreras i RIAD om alla relevanta motparter är av bästa möjliga kvalitet.

6.   Vad gäller motparter med hemvist i ett land för vilket det saknas en behörig nationell centralbank som tillhandahåller referensuppgifter om motparter, ska ECB tillhandahålla unik identifiering och referensuppgifter för sådana motparter, baserat på tillgänglig information och en rimlig arbetsinsats, utifrån de steg som ska vidtas av ”behörig NCB/ECB” i bilaga I till den här riktlinjen. I detta arbete ska ECB först granska de motparter med störst exponeringar enligt den information som finns i AnaCredit.

7.   För varje motpart beräknar RIAD värdet på en post för varje dataattribut utifrån fördefinierade beräkningsmodeller som prioriterar alla olika möjliga källor. Om de normala beräkningsmodellerna (rangordning av olika källor) som definieras av ECB anses olämpliga, ska de nationella centralbankerna definiera och skriftligen informera ECB om de beräkningsmodeller som ska tillämpas i RIAD för att beräkna värdet på referensuppgifterna för alla inhemska motparter. Den behöriga nationella centralbanken får ange olika metoder för varje dataattribut som avser referensuppgifter om motparter och får vid behov ändra metoden.

8.   De nationella centralbankerna ska säkerställa att förteckningarna över nationella ID-koder och rättslig form som publiceras på ECB:s webbplats som bilaga till rapporteringsanvisningarna för AnaCredit hålls uppdaterade för respektive medlemsstat. De nationella centralbankerna ska skriftligen och i god tid underrätta ECB om eventuella ändringar som de anser vara nödvändiga.

KAPITEL IV

FÖRFARANDEN OCH STANDARDER FÖR ÖVERFÖRING TILL RIAD

Artikel 11

Hur RIAD-koder tilldelas

1.   När den första registreringen görs i RIAD ska de nationella centralbankerna tilldela varje inhemsk motpart en officiell RIAD-kod och tilldela utländska motparter en tillfällig RIAD-kod till, i gällande format.

2.   De nationella centralbankerna ska säkerställa att de RIAD-koder som de tilldelar inhemska och utländska motparter är exklusiva, dvs. att koderna inte är associerade med fler än en motpart, och att koderna inte ändras över tiden.

3.   De nationella centralbankerna ansvarar för att alla inhemska motparter som initialt registrerats i RIAD med en tillfällig RIAD-kod av en ursprunglig nationell centralbank eller ECB tilldelas en officiell RIAD-kod.

4.   ECB ska underrätta nationella centralbanker i rapporterande medlemsstater om RIAD-koden för en motpart ändras, oavsett i vilket land motparten har sin hemvist. De nationella centralbankerna ska använda den aktuella RIAD-koden för alla motparter fr.o.m. den dag då påföljande referensuppgifter om krediter och motparter översänds.

Artikel 12

Överföringsstandarder för RIAD

1.   De nationella centralbankerna ska överföra referensuppgifter om motparter till ECB via RIAD. Varje reguljär överföring av information ska ske i form av en uppladdning av filer via ECBS-standardmetod. För mindre volymer får de nationella centralbankerna även behandla meddelanden om mottagningsbekräftelse eller uppdatera attribut online.

2.   För att minimera driftsfel och säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse för de uppdateringar som rapporteras till RIAD, ska de nationella centralbankerna utföra verifieringskontroller enligt relevanta specifikationer för datautbyte innan uppgifter överförs till ECB.

Artikel 13

Bekräftelse av mottagande och felmeddelanden

1.   När ECB tar emot uppdateringar ska den genast utföra kontroller för att validera kvaliteten på den lämnade informationen.

2.   Enligt artikel 24.5 i riktlinje ECB/2014/15 ska ECB skicka de nationella centralbankerna

a)

en mottagningsbekräftelse som innehåller kortfattad information om uppdateringarna som har behandlats och som framgångsrikt genomförts i det relevanta datasetet, och/eller

b)

ett felmeddelande som innehåller detaljerad information om uppdateringarna och de valideringskontroller som misslyckats.

3.   De nationella centralbankerna ska vidta åtgärder för att snarast överföra rättad information.

Artikel 14

Den första överföringen av referensuppgifter om motparter till RIAD

1.   De nationella centralbankerna ska överföra en första uppsättning referensuppgifter om motparter till ECB senast sex månader innan den första överföringen av uppgifter om krediter i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) och ska vidta rimliga ansträngningar för att göra detta före utgången av den relevanta tidsfristen som framgår av artikel 7.2 i denna riktlinje.

2.   Vad gäller innehållet i den första överföringen av referensuppgifter om motparter enligt punkt 1, ska de nationella centralbankerna som ett minimum överföra referensuppgifter om motparter som, utifrån existerande information, rimligen kan anses vara relevant.

3.   Samma gemensamma minimistandarder för överföring, noggrannhet och begreppsmässig överensstämmelse och revidering som framgår av bilaga V till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) ska tillämpas på den första överföringen av referensuppgifter om motparter till ECB enligt punkt 1.

4.   I tillämpliga fall ska den första uppsättningen referensuppgifter om motparter som de nationella centralbankerna ska rapportera omfatta följande dataattribut:

a)

motparts-ID (RIAD-kod),

b)

LEI-kod,

c)

om LEI-kod saknas: en nationell ID-kod från förteckningen över nationella ID-koder som publiceras på ECB:s webbplats och som består av två variabler – typ av ID-kod (eller i förekommande fall en beskrivning) samt respektive kod (utom om typ av ID-kod är ”ej tillämpligt”),

d)

namn,

e)

adress: land,

f)

adress: ort,

g)

adress: gatunamn,

h)

rättslig form,

i)

institutionell sektor.

5.   Den faktiska förteckningen över dataattribut avseende referensuppgifter som de nationella centralbankerna ska tillhandahålla för varje motpart vid den första överföringen av referensuppgifter om motparter till RIAD kan variera beroende på vilka av de olika attributen är tillämpliga på motpartens specifika roll och kategori enligt vad som framgår av tabellerna 2 och 3 i bilaga III till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

KAPITEL V

DE NATIONELLA CENTRALBANKERNAS INSAMLING AV REFERENSUPPGIFTER OM KREDITER OCH MOTPARTER

Artikel 15

Undantag och reducerad rapporteringsfrekvens

1.   När de nationella centralbankerna, inom ramen för artikel 16.1 och 16.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), beräknar alla utestående lånebelopp till alla sektorer enligt förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) av alla uppgiftslämnare med hemvist i den rapporterande medlemsstaten, ska de endast beakta det totala utestående lånebeloppet för alla uppgiftslämnare som ingår i den faktiska rapporterande populationen enligt artikel 3.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), inklusive det totala utestående lånebeloppet för alla uppgiftslämnare som beviljats ett undantag. Detta innebär alltså att en nationell centralbank inte ska beakta det totala utestående lånebeloppet för utländska filialer utan hemvist i den rapporterande medlemsstaten.

2.   När de nationella centralbankerna, inom ramen för artikel 16.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), tillåter små uppgiftslämnare att rapportera uppgifter om krediter som avser referensdatum för rapportering före den 1 januari 2021 kvartalsvis i stället för månadsvis, ska de beakta det samlade bidraget från

a)

de små uppgiftslämnare som beviljats ett undantag enligt artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), och

b)

de uppgiftslämnare som tillåts rapportera uppgifter kvartalsvis i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

till det sammanlagda utestående lånebeloppet som rapporteras enligt förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) av alla uppgiftslämnare med hemvist i den rapporterande medlemsstaten, och säkerställa att dessa bidrag inte överstiger 4 procent.

3.   Enligt artiklarna 6.3 och 16.3 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) får en relevant nationell centralbank bevilja uppgiftslämnare som är utländska filialer i rapporterande medlemsstater undantag i den utsträckning som de nationella centralbankerna från andra källor erhåller sådana aktuella och högkvalitativa uppgifter som krävs enlig artikel 14.3 i den förordningen. De nationella centralsbankernas rätt att bevilja sådana undantag är villkorad till en samordning mellan de relevanta nationella centralbankerna utifrån arrangemang som vidtas för att undvika dubbelrapportering i enlighet med artikel 6 i denna riktlinje. För att undvika osäkerhet ska alltså varje uppgiftslämnare som beviljas ett undantag enligt artikel 16.3 inte klassas som en liten uppgiftslämnare som beviljats ett undantag enligt artikel 16.1 eller som en liten uppgiftslämnare som får rapportera kvartalsvis eller månadsvis enligt artikel 16.2.

4.   När de relevanta nationella centralbankerna utöver sina befogenheter enligt artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) får den relevanta nationella centralbanken bevilja små uppgiftslämnare undantag som omfattar vissa eller alla rapporteringskrav, inbegripet sådana som uteslutande gäller för specifika observerade aktörer som utgör en del av en uppgiftslämnare som är en rättslig enhet.

Artikel 16

Samarbete med behöriga myndigheter

1.   Om alla eller delar av uppgifterna som avses i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) kan erhållas från andra behöriga myndigheter än de nationella centralbankerna, och dessa uppgifter kan användas i sådan utsträckning och för de syften som anges i rådets förordning (EG) nr 2533/98, får de nationella centralbankerna upprätta lämpliga samarbetsformer med dessa myndigheter för att säkerställa en varaktig struktur för att ta emot dessa uppgifter.

2.   De nationella centralbankerna ska säkerställa att de uppgifter som avses i punkt 1 uppfyller de villkor som fastställs i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) innan de överförs till ECB.

KAPITEL VI

REGLER FÖR KVALITETSSÄKRING

Artikel 17

Överföringsstandarder i ESCB-Net

1.   De nationella centralbankerna ska använda ESCB-Net som tillhandahålls av ECBS för elektronisk överföring av referensuppgifter om krediter och motparter som ECB behöver. De nationella centralbankerna ska ställa uppgifterna till ECB:s förfogande i enlighet med SDMX (5) rapporteringsstandarder som fastställs separat.

2.   Om ECB samtycker får de nationella centralbankerna använda andra sätt för att överföra referensuppgifter om krediter och motparter.

Artikel 18

Regler för kvalitetssäkring

1.   Utan att det påverkar ECB:s rättigheter i fråga om kontroll enligt förordning (EG) nr 2533/98 och förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ska de nationella centralbankerna övervaka och säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten på de referensuppgifter om krediter och motparter som översänds till ECB och ha ett nära samarbete med ECB som ett led i den övergripande kvalitetssäkringen av uppgifter.

2.   De nationella centralbankerna ska fastställa de villkor som leder till att uppgifter från uppgiftslämnarna avvisas.

3.   De nationella centralbankerna ska granska de observerade aktörer för vilka information har avvisats och vilka framsteg som görs från en rapporteringsperiod till nästa. De nationella centralbankerna ska informera ECB om resultaten av denna granskning.

4.   De nationella centralbankerna ska säkerställa, verifiera och underhålla kvaliteten på referensuppgifter om krediter och motparter för att säkerställa i) kvaliteten på aggregerade utgående uppgifter, ii) konsistensen för referensuppgifter om krediter och motparter samt iii) konsistensen med annan statistik. Innan referensuppgifter om krediter och motparter överförs till ECB ska de nationella centralbankerna verifiera att

a)

de filer som överförs till ECB överensstämmer med de tekniska specifikationerna för överföringar till ECB,

b)

varje post identifieras unikt,

c)

ID-koden för respektive avtal är unik för varje avtal som genererar kreditrisk hos samma observerade aktör och att denna ID-kod inte återanvänds för att identifiera ett annat avtal hos samma observerade aktör,

d)

varje instrument-ID är unikt för varje avtal hos samma observerade aktör, och att denna ID-kod inte återanvänds för att identifiera ett annat instrument för samma avtal och samma observerade aktör,

e)

ID-koden för skydd är unik för varje skydd som erhållits av samma observerade aktör och att denna ID-kod inte återanvänds för att identifiera ett annat skydd hos samma observerade aktör,

f)

de referensuppgifter om krediter och motparter som ska överföras är konsekventa och fullständiga,

g)

alla motparter är kopplade till instrument som är registrerade i RIAD-systemet och hänvisas till med hjälp av motsvarande motparts-ID (RIAD-kod) baserat på den information som tillhandahålls av uppgiftslämnarna.

5.   Innan uppgifter om krediter överförs till ECB ska de nationella centralbanker som överför mall 1 eller mall 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) verifiera och säkerställa att, för varje instrument som ska rapporteras för varje motpart kopplad till det instrumentet, den nödvändiga motpartens referensuppgifter för alla motparter är registrerade i RIAD.

6.   De referensuppgifter om krediter och motparter som de nationella centralbankerna överför ska stämma överens med uppgifterna i nationella databaser som är resultatet av eventuella kvalitetssäkringsåtgärder som vidtagits på nationell nivå.

7.   Om uppgifter om krediter överförs av två nationella centralbanker för observerade aktörer som är utländska filialer i rapporterande medlemsstater i enlighet med artikel 6, ansvarar varje nationell centralbank för kvaliteten på de uppgifter som den rapporterar. Om två nationella centralbanker ingår ett arrangemang för delat ansvar för sekundär rapportering ska de relevanta nationella centralbankerna säkerställa att de referensuppgifter om krediter och motparter som rapporteras av den ena nationella centralbanken är konsistenta med de uppgifter som den andra relevanta nationella centralbanken rapporterar. För detta ändamål och efter det att informationen förts in i AnaCredit, ska ECB skicka den information som översänts till de relevanta nationella centralbankerna för att säkerställa att de referensuppgifter om krediter och motparter som rapporteras till var och en av dem är konsistenta.

8.   De nationella centralbankerna ska säkerställa konsistensen och tillförlitligheten av referensuppgifterna om krediter och motparter genom att jämföra dem med andra dataset som samlas in på nationell nivå enligt nationell rätt eller unionsrätt och vid den tidpunkt då de är tillgängliga. De nationella centralbankerna ska beakta skillnader i metod och aktualitet avseende de dataset som används för bedöma kvaliteten på uppgifterna i AnaCredit.

9.   För varje överföring av uppgifter om krediter avseende en observerad aktör, referensdatum för rapportering och typ av rapportering, dvs. månadsvisa dataattribut i mallarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), och kvartalsvisa dataattribut i mall 2 i bilaga I till den förordningen, ska AnaCredit skicka ett automatiskt meddelande om mottagningsbekräftelse till den nationell centralbank som överfört informationen av vilket det framgår huruvida filen har laddats eller avvisats av systemet. I det senare fallet ska meddelandet ange orsaken till att filen avvisats.

10.   ECB ska i nära samarbete med de nationella centralbankerna bedöma referensuppgifterna om krediter och motparter med hjälp av valideringskontroller. Kontrollen ska ske inom givna tidsramar. ECB och de nationella centralbankerna får tillsammans samordna kvalitetssäkringen av uppgifter med beaktande av de avsevärda diskrepanser som finns mellan DQM-indikatorer och DQM-mål både på nationell nivå och på euroområdesnivå.

11.   För varje överföring av uppgifter om krediter avseende en observerad aktör, referensdatum för rapportering och typ av rapportering som laddas upp i AnaCredit ska ett meddelande om mottagningsbekräftelse automatiskt skickas via AnaCredit med resultaten av valideringskontrollerna. Av meddelandet ska det framgå vilka uppgifter som inte uppfyllde kraven i AnaCredits valideringskontroller och vilken valideringskontroll som genererade felet.

12.   Om den observerade aktören är en utländsk filial i rapporterande medlemsstat, och två nationella centralbanker rapporterar information om den observerade aktören

a)

ska de meddelanden som framgår av punkt 11 skickas till de två relevanta nationella centralbankerna, och

b)

varje nationell centralbank ansvarar för kvaliteten på de uppgifter som inkluderats i mallen. Varje nationell centralbank ansvarar för de valideringskontroller som verifierar konsistensen och tillförlitligheten på den information som rapporteras i mallarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) överförs till ECB. För detta ändamål ska varje nationell centralbank säkerställa att den information för vilken den ansvarar och som rapporteras i mallen är korrekt.

13.   De nationella centralbankerna ska upprätta och granska nödvändiga mekanismer för att uppgiftslämnarna ska kunna revidera och rätta referensuppgifter om krediter och motparter som rapporterats men som inte uppfyller kraven i AnaCredits valideringskontroller, så att de nationella centralbankerna snabbt kan tillhandahålla tillgängliga revideringar.

14.   För att övervaka genomförandet av lämpliga förfaranden för insamling, kontroll, bearbetning och spridning av information som säkerställer de insamlade uppgifternas kvalitet, ska ECB och de nationella centralbankerna vartannat år lämna en kvalitetsrapport till ECB-rådet. Kvalitetsrapporten ska omfatta referensuppgifterna om både krediter och motparter och ska även informera om de metoder och förfaranden som de nationella centralbankerna använder för en unik identifiering av inhemska motparter. Den första kvalitetsrapporten ska tas fram i december 2020 med september 2020 som referensdatum för rapporteringen.

Artikel 19

Revideringspolicy

1.   De nationella centralbankerna ska överföra alla revideringar som de erhåller från uppgiftslämnarna så snart dessa har behandlats.

2.   De nationella centralbankerna ska skapa rutiner med uppgiftslämnarna som gör det möjligt att revidera sådana uppgifter som identifieras i de meddelanden om mottagningsbekräftelse som avses i artikel 18.11, och som inte uppfyller kraven i AnaCredits valideringskontroller, snabbt kan överföras, senast nästa datum då information för den observerade aktören ska rapporteras.

3.   De nationella centralbankerna ska överföra revideringar när som helst efter referensdatumet för rapporteringen.

4.   De nationella centralbankerna ska överföra revideringar, om sådana finns, för alla referensperioder.

5.   ECB ska automatiskt bearbeta revideringar och spara dem i den gemensamma databasen utan onödigt dröjsmål efter det att de mottagits från nationella centralbanker. ECB ska underrätta de berörda nationella centralbankerna om resultatet av ytterligare kvalitetsbedömning efter ytterligare behandling av revideringarna.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Förenklat ändringsförfarande

Med beaktande av statistikkommitténs synpunkter får ECB:s direktion göra sådana tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje som varken ändrar den underliggande begreppsramen eller påverkar rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna eller de nationella centralbankerna. Direktionen ska utan otillbörligt dröjsmål informera ECB-rådet om varje sådan ändring.

Artikel 21

Verkan

Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 22

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 23 november 2017.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 2016/867 av den 18 maj 2016 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13) (EUT L 144, 1.6.2016, s. 44).

(2)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/15 av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (EUT L 340, 26.11.2014, s. 1).

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s. 8).

(5)  Statistical Data and Metadata eXchange.


BILAGA I

Identifiering och hantering av referensuppgifter avseende motparter i RIAD (Register of Institutions and Affiliates Database)

Image

1.   Allmänna antaganden bakom flödesschemat

1.1

Det antas att alla nationella centralbanker har ett nationellt dataset för referensuppgifter där motparter (både inhemska och utländska) entydigt kan identifieras och att det inte finns några dubbletter på nationell nivå (dvs. den nationella centralbanken har gett dem en unik intern identitetsbeteckning). Detta innebär att även om olika uppgiftslämnare i samma medlemsstat använder olika identifikationskoder för att hänvisa till en motpart i sin kommunikation med den relevanta nationella centralbanken, så kommer den nationella centralbanken i slutänden att säkerställa att dessa olika identifikationskoder kopplas till en unik motpart.

1.2

För att undvika dubbletter (t.ex. att samma motpart registreras två gånger i det nationella datasetet) samordnar den nationella centralbanken vid behov dessa olika identifikationskoder som uppgiftslämnarna använder i sin rapportering till den nationella centralbanken så de alla kopplas till en unik intern identitetsbeteckning. Vid överföringen av information till RIAD och AnaCredit kommer de nationella centralbankerna vid behov att koppla sina unika interna identitetsbeteckningar till en unik RIAD-kod.

2.   Kommentarer till flödesschemat

2.1

En ”känd” motpart är en motpart som redan är registrerad i RIAD och vars RIAD-kod den inhemska nationella centralbanken känner till.

2.2

En ny motpart kan endast registreras i RIAD om ett minimum av dataattributen avseende referensuppgifterna tillhandahålls (”godkänd post”) i enlighet med RIAD-kraven.

2.3

Man kan inte registrera en ny motpart i RIAD med samma identifikationskod (LEI-kod eller nationell kod) som en existerande motpart.

2.4

Varje nationell centralbank får själv fatta beslut om huruvida en inhemsk motpart som registrerats av en annan nationell centralbank är en dubblett eller inte också utanför den centrala identifieringstjänsten (CIS), t.ex. utifrån sina egna interna processer (matchningsalgoritm) för detta ändamål.

2.5

CIS är en funktion i RIAD som söker efter möjliga dubbletter bland existerande motparter med hemvist i samma land via ett ”matchningsverktyg” så snart en ny motpart registreras i systemet med en tillfällig RIAD-kod. Motparter som ska barbetas av matchningsverktyget ställs i en ”input kö”, och resultaten från matchningsprocessen ackumuleras i en ”output-kö” för att sedan presenteras för den behöriga nationella centralbanken (som gör den slutliga bedömningen) via ett automatiserat processflöde.

2.6

Den behöriga nationella centralbanken granskar förteckningen över möjliga dubbletter från RIAD och väljer ut, för varje motpart med en tillfällig RIAD-kod, en kandidat från förteckningen (träff) eller konstaterar att inget av kandidaterna från listan ska väljas (ingen träff).

2.7

När man tar bort dubbletter ska den behöriga nationella centralbanken, efter att ha identifierat två motparter som är registrerade i RIAD, besluta om vilken av motparterna som inte ska användas (”frysas”) och vilken som ska användas (”levande motpart”).


BILAGA II

Ansvarsfördelning avseende utländska filialer i rapporterande medlemsstater

Av tabellen framgår ansvarsfördelning för de nationella centralbankernas rapportering till ECB av referensuppgifter om krediter och motparter avseende observerade aktörer som är utländska filialer i rapporterande medlemsstater utifrån informationen om undantag som beviljats uppgiftslämnarna.

Ansvarsfördelning avseende utländska filialer i rapporterande medlemsstater

 

Uppgiftslämnare som rapporterar till den inhemska nationella centralbanken

Inget undantag

Samla endast in M2

Rapportering per kvartal

Undantag (delvist)

Undantag (fullständigt)

Uppgiftslämnare som rapporterar till den nationella centralbanken i värdlandet

Inget undantag

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2

Samla endast in M1

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2

Den nationella centralbanken i värdlandet: T1

Den inhemska nationella centralbanken: T2

M2 obligatoriskt (1)

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2

M2 obligatoriskt (1)

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2

M2 obligatoriskt (1)

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2

Rapportering per kvartal

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2

T1 obligatoriskt (2)

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2 (Q)

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2 (Q)

Den nationella centralbanken i värdlandet: M1&M2 (Q)

Undantag (delvist)

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2

T1 obligatoriskt (2)

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2 (Q)

Undantag (fullständigt)

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2

T1 obligatoriskt (2)

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2

Den inhemska nationella centralbanken: M1&M2 (Q)

Observera:

i)

M1: betyder mall 1 enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

ii)

M2: betyder mall 2 enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).


(1)  Om den inhemska nationella centralbanken

a)

beviljar ett undantag i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), eller

b)

tillåter att uppgifter rapporteras kvartalsvis i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), och

den nationella centralbanken i värdlandet

c)

inte beviljar något undantag i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), och

d)

inte tillåter att uppgifter rapporteras kvartalsvis i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13)

kan den nationella centralbanken i värdlandet inte besluta att inte samla in, eller bara samla in vissa av, de dataattribut som framgår av mall 2 i enlighet med artikel 6.3 b i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), och kommer att överföra mallarna 1 och 2 till ECB.

(2)  Om den inhemska nationella centralbanken

a)

beviljar ett undantag i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), eller

b)

tillåter att uppgifter rapporteras kvartalsvis i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), och

den nationella centralbanken i värdlandet

c)

inte beviljar något undantag i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), och

d)

inte tillåter att uppgifter rapporteras kvartalsvis i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13)

kan den nationella centralbanken i värdlandet inte besluta att inte samla in, eller bara samla in vissa av, de dataattribut som framgår av mall 2 i enlighet med artikel 6.3 b i förordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), och kommer att överföra mallarna 1 och 2 till ECB.


Rättelser

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/81


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning

( Europeiska unionens officiella tidning L 239 av den 6 september 2013 )

Sidan 2, artikel 1.1

I stället för:

”1.   I denna förordning fastställs kraven för energimärkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med en nominell avgiven värmeeffekt ≤ 70 kW, paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning ≤ 400 kW, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning samt paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ≤ 70 kW, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.”

ska det stå:

”1.   I denna förordning fastställs kraven för energimärkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och för pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med en nominell avgiven värmeeffekt ≤ 70 kW, paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning ≤ 70 kW, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning samt paket av pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ≤ 70 kW, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.”.

Sidan 3, artikel 2.3

I stället för:

”(3)    pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning : värmare för rumsuppvärmning som är konstruerad för att samtidigt ge värme för att tillhandahålla tappvarmvatten med fastställd temperatur, mängd och flödeshastigheter under bestämda intervall, och som är ansluten till en extern försörjning av tappvarmvatten.”

ska det stå:

”(3)    pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning : pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som är konstruerade för att samtidigt ge värme för att tillhandahålla tappvarmvatten med fastställd temperatur, mängd och flödeshastighet under bestämda intervall, och som är anslutna till en extern försörjning av tappvarmvatten.”.

Sidan 3, artikel 2.5 a

I stället för:

”(a)

Förbränning av fossila bränslen och/eller biomassa.”

ska det stå:

”(a)

Förbränning av fossila bränslen och/eller biobränsle.”

Sidan 3, artikel 2.6

I stället för:

”(6)    nominell avgiven värmeeffekt : värmarens deklarerade värmeproduktion vid rumsuppvärmning och, i förekommande fall, vattenuppvärmning, vid standardförhållanden, uttryckt i kW; för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska standardförhållandena för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten vara de referensförhållanden som anges i bilaga VII, tabell 10.”

ska det stå:

”(6)    nominell avgiven värmeeffekt (Prated) : värmarens deklarerade värmeproduktion vid rumsuppvärmning och, i förekommande fall, vattenuppvärmning, vid standardförhållanden, uttryckt i kW; för värmepumpar för rumsuppvärmning och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska standardförhållandena för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten vara de referensförhållanden som anges i bilaga VII, tabell 10.”.

Sidan 3, artikel 2.11

I stället för:

”(11)    kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning : värmare som samtidigt producerar värme och el i en enda process.”

ska det stå:

”(11)    kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning : värmare för rumsuppvärmning som samtidigt producerar värme och el i en enda process.”.

Sidan 3, artikel 2.13

I stället för:

”(13)    solvärmeutrustning : ett uteslutande solvärmt system, en solfångare, en sol ackumulatortank eller en pump i solfångarslingan, som släpps ut på marknaden separat.”

ska det stå:

”(13)    solvärmeutrustning : ett uteslutande solvärmt system, en solfångare, en solvärmd ackumulatortank eller en pump i solfångarslingan, som släpps ut på marknaden separat.”.

Sidorna 3 och 4, artikel 2.18 och 2.19

I stället för:

”(18)    reservvärmare instucken i tanken : värmare som utnyttjar Joule-effekten i elektriska motståndselement och ingår i ackumulatortankar och producerar värme endast om den externa värmekällan avbryts (även i samband med underhåll) eller är ur funktion, eller som ingår i en solvärmd varmvattenberedare och producerar värme om solvärmekällan inte är tillräcklig för att tillgodose komfortbehoven.

(19)    paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning : ett paket som erbjuds slutanvändare och som innehåller en eller flera pannor eller värmepumpar kombinerade med en eller flera temperaturregulatorer och/eller en eller flera solvärmeutrustningar.”

ska det stå:

”(18)    reservvärmare instucken i tanken : värmare som utnyttjar Joule-effekten i elektriska motståndselement och ingår i ackumulatortankar och producerar värme endast om den externa värmekällan avbryts (även i samband med underhåll) eller är ur funktion, eller som ingår i en solvärmd ackumulatortank och producerar värme om solvärmekällan inte är tillräcklig för att tillgodose komfortbehoven.

(19)    paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning : ett paket som erbjuds slutanvändare och som innehåller en eller flera pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning kombinerade med en eller flera temperaturregulatorer och/eller en eller flera solvärmeutrustningar.”.

Sidan 4, artikel 2.21

I stället för:

”(21)    säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (ηs) : förhållandet mellan uppvärmningsbehovet under en fastställd uppvärmningssäsong, som tillgodoses av en panna eller en värmepump, en pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, ett paket av panna eller värmepump, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller ett paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, och den årliga energiförbrukning som krävs för att tillgodose detta behov, uttryckt i %.”

ska det stå:

”(21)    säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (ηs) : förhållandet mellan uppvärmningsbehovet under en viss uppvärmningssäsong, som tillgodoses av en panna eller en värmepump för rumsuppvärmning, en panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, ett paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller ett paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, och den årliga energiförbrukning som krävs för att tillgodose detta behov, uttryckt i %.”.

Sidorna 4 och 5, artikel 3.1 och 3.2

I stället för:

”1.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut pannor eller värmepumpar på marknaden och/eller tar dem i drift (inbegripet sådana som ingår i paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning) säkerställa att

a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för värmare för rumsuppvärmning med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn, för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning avsedda att ingå i paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump,

b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls för varje panna eller värmepump, varigenom för värmare för rumsuppvärmning med värmepump produktinformationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning avsedda att ingå i paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, ett andra informationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls,

c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 1 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d)

all reklam som rör en speciell pann- eller värmepumpsmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss pann- eller värmepumpsmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

Från och med den 26 september 2019 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.2 i bilaga III tillhandahållas för varje panna eller värmepump som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för värmare för rumsuppvärmning med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn.

2.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning på marknaden och/eller tar dem i drift (inbegripet sådana som ingår i paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning) säkerställa att

a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning respektive för vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II, varigenom för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn, för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning avsedda att ingå i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning,

b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, varigenom för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump produktinformationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning avsedda för användning i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, ett andra informationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls,

c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 2 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d)

all reklam som rör en speciell modell panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

Från och med den 26 september 2019 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.2 i bilaga III tillhandahållas för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning respektive för vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II, varigenom för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn.”

ska det stå:

”1.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning på marknaden och/eller tar dem i drift (inbegripet sådana som ingår i paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning) säkerställa att

a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump för rumsuppvärmning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser vid rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för värmepumpar för rumsuppvärmning den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn; för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning avsedda att ingå i paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump för rumsuppvärmning,

b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls för varje panna eller värmepump för rumsuppvärmning, varigenom för värmepumpar för rumsuppvärmning produktinformationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn; för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning avsedda att ingå i paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, ett andra produktinformationsblad enligt punkt 5 i bilaga IV tillhandahålls,

c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 1 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d)

all reklam som rör en specifik modell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

Från och med den 26 september 2019 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.2 i bilaga III tillhandahållas för varje panna eller värmepump för rumsuppvärmning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser vid rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för värmepumpar för rumsuppvärmning den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn.

2.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning på marknaden och/eller tar dem i drift (inbegripet sådana som ingår i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning) säkerställa att

a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser vid rumsuppvärmning och de energieffektivitetsklasser vid vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II, varigenom för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn; för pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning avsedda att ingå i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning,

b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, varigenom för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning produktinformationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn; för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning avsedda för användning i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, ett andra produktinformationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls,

c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 2 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d)

all reklam som rör en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

Från och med den 26 september 2019 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.2 i bilaga III tillhandahållas för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser vid rumsuppvärmning och de energieffektivitetsklasser vid vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II, varigenom för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn.”.

Sidan 5, artikel 3.5 a

I stället för:

”(a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,”

ska det stå:

”(a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser vid rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,”.

Sidan 5, artikel 3.5 d och e

I stället för:

”(d)

all reklam för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden,

(e)

eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden.”

ska det stå:

”(d)

all reklam för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden.

(e)

allt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som beskriver modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden,”.

Sidan 5, artikel 3.6 a

I stället för:

”(a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II,”

ska det stå:

”(a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser vid rumsuppvärmning och med de energieffektivitetsklasser vid vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II,”.

Sidan 5, artikel 3.6 d och e

I stället för:

”(d)

all reklam för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden.

(e)

eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden.”

ska det stå:

”(d)

all reklam för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och till dess energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden,

(e)

allt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som beskriver modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och till dess energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden.”.

Sidan 6, artikel 4.1 c och d

I stället för:

”(c)

all reklam som rör en speciell pann- eller värmepumpsmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss pann- eller värmepumpsmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.”

ska det stå:

”(c)

all reklam som rör en specifik modell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.”.

Sidan 6, artikel 4.2 c och d

I stället för:

”(c)

all reklam som rör en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.”

ska det stå:

”(c)

all reklam som rör en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.”.

Sidan 6, artikel 4.3 a

I stället för:

”(a)

alla erbjudanden om ett visst paket omfattar uppgifter om den säsongsbundna energieffektiviteten för rumsuppvärmning och om den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för det berörda paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, enligt vad som är tillämpligt, genom att den märkning som anges i punkt 3 i bilaga III bifogas paketet och det informationsblad som anges i punkt 5 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt enligt paketets egenskaper, tillhandahålls,”

ska det stå:

”(a)

alla erbjudanden om ett visst paket omfattar uppgifter om säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning och om energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för det berörda paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, enligt vad som är tillämpligt, genom att den märkning som anges i punkt 3 i bilaga III bifogas paketet och det produktinformationsblad som anges i punkt 5 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt enligt paketets egenskaper, tillhandahålls,”.

Sidan 6, artikel 4.3 c och d

I stället för:

”(c)

all reklam som rör en specifik paketmodell av panna eller värmepump, temperaturregulator och solvämeutrustning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.”

ska det stå:

”(c)

all reklam som rör en specifik paketmodell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik paketmodell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.”.

Sidan 6, artikel 4.4 a

I stället för:

”(a)

alla erbjudanden om ett visst paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning omfattar uppgifter om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektiviteten för vattenuppvärmning, den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning samt energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning för paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, enligt vad som är tillämpligt, genom att den märkning som anges i punkt 4 i bilaga III bifogas paketet och det informationsblad som anges i punkt 6 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt enligt paketets egenskaper, tillhandahålls.”

ska det stå:

”(a)

alla erbjudanden om ett visst paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning omfattar uppgifter om säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning, energieffektiviteten vid vattenuppvärmning, energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning samt energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, enligt vad som är tillämpligt, genom att den märkning som anges i punkt 4 i bilaga III bifogas paketet och det produktinformationsblad som anges i punkt 6 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt enligt paketets egenskaper, tillhandahålls,”.

Sidan 7, artikel 4.4 c och d

I stället för:

”(c)

all reklam som rör en specifik paketmodell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvämeutrustning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvämeutrustning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.”

ska det stå:

”(c)

all reklam som rör en specifik paketmodell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och till energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och till energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.”.

Sidan 7, artikel 6

I stället för:

”Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga VIII när de bedömer överensstämmelsen för den angivna säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för uppvärmning, energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning, säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning, energieffektiviteten för vattenuppvärmning samt ljudeffektnivån för värmare.”

ska det stå:

”Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga VIII när de bedömer överensstämmelsen för den angivna energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning, energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning, säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning, energieffektiviteten vid vattenuppvärmning samt ljudeffektnivån för värmare.”.

Bilaga I ska lyda som följer:

BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till VIII

I bilagorna II till VIII används följande definitioner med de betydelser som här anges:

Definitioner avseende värmare:

1.    panna för central rumsuppvärmning : i figurerna 1–4 i bilaga IV kallad panna, en värmare för rumsuppvärmning som genererar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen, och/eller utnyttjande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

2.    panna med inbyggd tappvarmvattenberedning : i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallad panna, en panna för central rumsuppvärmning som är konstruerad för att även ge värme för produktion av tappvarmvatten med given temperatur, mängd och flöde under bestämda intervall, och som är ansluten till en extern försörjning av tappvarmvatten.

3.    värmepump för rumsuppvärmning : i figurerna 1 och 3 i bilaga IV kallad värmepump, en värmare för rumsuppvärmning som utnyttjar omgivningsvärme från luft-, vatten- eller markkällor, och/eller spillvärme, för värmeproduktion; värmepumpar för rumsuppvärmning kan vara utrustade med en eller flera tillsatsvärmare som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement eller förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen.

4.    värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning : i figurerna 1 till 3 i bilaga IV kallad värmepump, en värmepump för rumsuppvärmning som är konstruerad för att även ge värme för produktion av tappvarmvatten med given temperatur, mängd och flödeshastighet under bestämda intervall, och som är ansluten till en extern försörjning av tappvarmvatten.

5.    tillsatsvärmare : en sekundär värmare som genererar värme om behovet av värme är större än den nominella avgivna värmeeffekten hos den primära värmaren.

6.    nominell avgiven värmeeffekt hos tillsatsvärmaren (Psup) : den deklarerade värmeproduktionen hos tillsatsvärmaren vid tillhandahållande av rumsuppvärmning och, i förekommande fall, varmvatten, vid standardförhållanden, uttryckt i kW; om tillsatsvärmaren är en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning ska standardförhållandena för att fastställa den nominella avgivna värmeeffekten för tillsatsvärmare vara utomhustemperaturen Tj = + 7 °C.

7.    utomhustemperatur (Tj ): torr utomhuslufttemperatur uttryckt i grader Celsius; den relativa fuktigheten kan anges genom en motvarande stånde våttemperatur.

8.    årlig energiförbrukning (QHE ): årlig energiförbrukning för en värmare som krävs för rumsuppvärmning för att tillgodose det årliga referensuppvärmningsbehovet för en viss uppvärmningssäsong, uttryckt i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde.

9.    standby-läge : ett läge där värmaren är ansluten till nätet, är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid: reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller visning av information eller status.

10.    effektförbrukning i standby-läge (PSB ): en värmares effektförbrukning i standby-läge, uttryckt i kW.

11.    konversionsfaktor (CC) : en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten i EU på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (1); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

12.    kalorimetriskt (övre) värmevärde : den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och när förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som eventuellt ingår i bränslet och den vattenånga som bildas vid förbränning av det väte som eventuellt ingår i bränslet.

Definitioner för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning:

13.    säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning för pannor och värmepumpar i aktivt läge (ηson ):

för bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, ett viktat medelvärde av nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven effekt och nyttoverkningsgraden vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten, uttryckt i %,

för elpannor för central rumsuppvärmning och elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %,

för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning som inte är utrustade med tillsatsvärmare, nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %,

För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med tillsatsvärmare, ett viktat medelvärde av nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med deaktiverad tillsatsvärmare, och nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad tillsatsvärmare, uttryckt i %,

14.    nyttoverkningsgrad (η): förhållandet mellan nyttiggjord avgiven värme och den totala energi som tillförs en panna för central rumsuppvärmning, panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning, uttryckt i %, varvid den totala energitillförseln uttrycks som kalorimetriskt (övre. värmevärde och/eller slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn,

15.    nyttiggjord avgiven värme (P): den värmeproduktion från en panna för central rumsuppvärmning, en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller en kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning som överförs till värmebäraren, uttryckt i kW,

16.    elektrisk verkningsgrad (ηel ): förhållandet mellan elproduktionen och den totala energi som tillförs en kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning, uttryckt i %, varvid den totala tillförda energin uttrycks som kalorimetriskt (övre) värmevärde och/eller slutenergi multiplicerad med konversionsfaktorn,

17.    tändbrännarens effektförbrukning (Pign ): effektförbrukningen hos en brännare avsedd att tända huvudbrännaren, uttryckt i W som kalorimetriskt (övre) värmevärde,

18.    kondenserande värmepanna : panna för central rumsuppvärmning eller panna med inbyggd tappvarmvattenberedning i vilken, vid normala driftsförhållanden och vid en given driftstemperatur på vattnet, vattenångan i förbränningsprodukterna delvis kondenseras, så att den latenta värmen i vattenångan kan utnyttjas för uppvärmning,

19.    tillsatselförbrukning : den årliga elförbrukningen för den avsedda driften av en panna för central rumsuppvärmning, en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller en kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning beräknad utifrån elförbrukningen vid full belastning (elmax), delbelastning (elmin), standby-läge och förutfastställda driftstider i varje läge, uttryckt i kWh som slutenergi,

20.    varmhållningsförlust (Pstby ): värmeförlusten hos en panna för central rumsuppvärmning, en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller en kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning i påläge utan uttag av värme, uttryckt i kW.

Definitioner för värmepumpar för rumsuppvärmning och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:

21.    nominell värmefaktor (COPrated ) eller nominell primärenergifaktor (PERrated ): deklarerad värmekapacitet, uttryckt i kW, dividerad med energitillförseln, uttryckt i kW som kalorimetriskt (övre) värmevärde och/eller i kW slutenergi multiplicerad med konversionsfaktorn, för uppvärmning vid standardförhållanden,

22.    dimensionerande referensförhållanden : kombinationen av dimensionerande referenstemperatur, maximal bivalenttemperatur och maximal gränstemperatur för drift, enligt tabell 10 i bilaga VII,

23.    dimensionerande referenstemperatur (Tdesignh): den utomhustemperatur, uttryckt i grader Celsius, enligt tabell 10 i bilaga VII, vid vilken faktorn för dellast är lika med 1,

24.    faktor för dellast (pl(Tj)): utomhustemperaturen minus 16 °C dividerad med den dimensionerande referenstemperaturen minus 16 °C,

25.    uppvärmningssäsong : en uppsättning driftsförhållanden för genomsnittliga, kallare respektive varmare klimatförhållanden, som per bin beskriver kombinationen av utomhustemperaturer och antalet timmar dessa temperaturer förekommer per säsong,

26.    bin (binj ): en kombination av en utomhustemperatur och bin-timmar, enligt tabell 12 i bilaga VII,

27.    bin-timmar (Hj ): timmar per uppvärmningssäsong, uttryckt i timmar per år, under vilka en utomhustemperatur föreligger för varje bin, enligt tabell 12 i bilaga VII,

28.    dellast för uppvärmning (Ph(Tj)): uppvärmningseffekten vid en specifik utomhustemperatur, beräknad som dimensionerande belastning multiplicerad med faktorn för dellast och uttryckt i kW,

29.    säsongsvärmefaktor (SCOP) eller säsongsbunden primärenergifaktor (SPER) : den övergripande värmefaktorn för eldrivna värmepumpar för rumsuppvärmning eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, eller den övergripande primärenergifaktorn för bränsledrivna värmepumpar för rumsuppvärmning eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: faktorn ska vara representativ för den fastställda uppvärmningssäsongen och beräknas som det årliga referensuppvärmningsbehovet dividerat med den årliga energiförbrukningen,

30.    årligt referensuppvärmningsbehov (QH ): det referensuppvärmningsbehov för en viss uppvärmningssäsong som används som utgångspunkt för beräkning av SCOP eller SPER och som beräknas som produkten av den dimensionerande värmekapaciteten för uppvärmning och de ekvivalenta uppvärmningstimmarna i aktivt läge per år, uttryckt i kWh,

31.    ekvivalenta uppvärmningstimmar i aktivt läge per år (HHE) : det antagna årliga antalet timmar en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning ska tillhandahålla den dimensionerande värmekapaciteten för uppvärmning för att tillgodose det årliga referensuppvärmningsbehovet, uttryckt i timmar,

32.    värmefaktor i aktivt läge (SCOPon) eller primärenergifaktor i aktivt läge (SPERon) : den genomsnittliga värmefaktorn för en eldriven värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning i aktivt läge, eller den genomsnittliga primärenergifaktorn för en bränsledriven värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning i aktivt läge, för en viss uppvärmningssäsong,

33.    kompletterande uppvärmningskapacitet (sup(Tj)): den nominella avgivna värmeeffekt Psup för en tillsatsvärmare som kompletterar den uppgivna uppvärmningskapaciteten för att nå upp till dellasten för uppvärmning, om den deklarerade uppvärmningskapaciteten är mindre än dellasten för uppvärmning, uttryckt i kW,

34.    binspecifik värmefaktor (COPbin(Tj)) eller binspecifik primärenergifaktor (PERbin(Tj)) : den värmefaktor för en eldriven värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, eller primärenergifaktorn för en bränsledriven värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning som är specifik för varje bin under en säsong, härledd från dellast för uppvärmning, deklarerad uppvärmningskapacitet och deklarerad värmefaktor för angiven bin och beräknad för övriga bin genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med degraderingskoefficienten,

35.    deklarerad uppvärmningskapacitet (Pdh(Tj)) : den uppvärmningskapacitet som en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning kan leverera, för en viss utomhustemperatur, uttryckt i kW,

36.    kapacitetskontroll : förmågan hos en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet för minst en av de vätskor som behövs för att driva kylningscykeln; denna ska anges som ”fast” om det volymetriska flödet inte kan ändras, eller ”variabel” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på två eller flera steg,

37.    dimensionerande värmekapacitet (Pdesignh) : den nominella avgivna värmeeffekten (Prated) hos en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning vid den dimensionerande referenstemperaturen, där den dimensionerande värmekapaciteten är lika med dellasten för uppvärmning med en utomhustemperatur lika med den dimensionerande referenstemperaturen, uttryckt i kW,

38.    deklarerad värmefaktor (COPd(Tj)) eller deklarerad primärenergifaktor (PERd(Tj)): värmefaktor eller primärenergifaktor vid ett begränsat antal angivna bin,

39.    bivalenttemperatur (Tbiv ): den av leverantören uppgivna utomhustemperaturen för uppvärmning vid vilken den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med dellasten för uppvärmning och under vilken den deklarerade uppvärmningskapaciteten kräver kompletterande uppvärmningskapacitet för att uppvärmningen ska nå upp till dellasten för uppvärmning, uttryckt i grader Celsius,

40.    gränstemperatur för drift (TOL) : den av leverantören uppgivna utomhustemperaturen för uppvärmning, under vilken luft-till-vatten-värmepumpar för rumsuppvärmning eller luft-till-vatten-värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning inte kan tillhandahålla uppvärmningskapacitet och den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med noll, uttryckt i grader Celsius,

41.    uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift (WTOL) : den av leverantören uppgivna temperaturen för uppvärmningsvattnet, över vilken värmepumpar för rumsuppvärmning eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning inte kan tillhandahålla uppvärmningskapacitet och den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med noll, uttryckt i grader Celsius,

42.    värmekapacitet under cyklingsintervall (Pcych): den integrerade uppvärmningskapaciteten över cyklingstestintervallet för uppvärmning, uttryckt i kW,

43.    verkningsgrad under cyklingsintervall (COPcyc eller PERcyc): den genomsnittliga värmefaktorn eller den genomsnittliga primärenergifaktorn över cyklingstestintervallet, beräknad som den integrerade uppvärmningskapaciteten över intervallet, uttryckt i kWh, dividerad med den integrerade tillförda energin under samma intervall, uttryckt i kWh som kalorimetriskt (övre) värmevärde och/eller i kWh slutenergi multiplicerad med konversionsfaktorn,

44.    degraderingskoefficient (Cdh) : effektivitetsförlusten på grund av cykling hos en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning; om Cdh inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9,

45.    aktivt läge : det läge som motsvarande står timmarna med uppvärmningseffekt för det slutna utrymmet och aktiverad uppvärmningsfunktion; detta kan omfatta cykling av en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning för att uppnå eller bibehålla en erforderlig inomhuslufttemperatur,

46.    frånläge : ett läge då en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning är ansluten till elnätet och inte tillhandahåller någon funktion, inbegripet lägen där det endast tillhandahålls en indikation på frånläge, och lägen där det endast tillhandahålls funktioner avsedda att säkra elektromagnetisk kompatibilitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG (2),

47.    termostatfrånläge : det läge som motsvarar timmarna utan uppvärmningseffekt och aktiverad uppvärmningsfunktion, som innebär att uppvärmningsfunktionen är påslagen, men värmepumpen för rumsuppvärmning eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning inte är i drift; cykling i aktivt läge betraktas inte som termostatfrånläge,

48.    vevhusvärmarläge : det läge där en uppvärmningsanordning är aktiverad för att undvika att köldmediet förflyttar sig till kompressorn, i syfte att begränsa köldmediekoncentrationen i oljan när kompressorn startas,

49.    effektförbrukning i frånläge (POFF) : effektförbrukningen för en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning i frånläge, uttryckt i kW,

50.    termostatens effektförbrukning i frånläge (PTO) : effektförbrukningen för en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning med termostaten i frånläge, uttryckt i kW,

51.    vevhusvärmarens effektförbrukning (PCK) : effektförbrukningen för en värmepump för rumsuppvärmning eller en värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning med vevhusvärmaren aktiverad, uttryckt i kW,

52.    lågtemperaturvärmepump : en värmepump för rumsuppvärmning som är särskilt konstruerad för låga temperaturer, och som inte kan leverera uppvärmningsvatten med en utgående temperatur av 52 °C vid en ingående torrlufttemperatur (våtlufttemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) vid de dimensionerande referensförhållandena för de genomsnittliga klimatförhållandena som den är konstruerad för,

53.    lågtemperaturtillämpning : en tillämpning där värmepumpen för rumsuppvärmning levererar sin deklarerade uppvärmningskapacitet vid en temperatur vid inomhusutloppet från värmeväxlaren på 35 °C,

54.    mediumtemperaturtillämpning : en tillämpning där värmepumpen för rumsuppvärmning eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning levererar sin deklarerade uppvärmningskapacitet vid en temperatur vid inomhusutloppet från värmeväxlaren på 55 °C.

Definitioner för uppvärmning av vatten i pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:

55.    belastningsprofil : en given sekvens av vattenuttag, enligt tabell 15 i bilaga VII; varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning överensstämmer med minst en belastningsprofil,

56.    vattenuttag : en given kombination av nyttiggjort vattenflöde, nyttiggjord vattentemperatur, nyttiggjort energiinnehåll och topptemperatur enligt tabell 15 i bilaga VII,

57.    nyttiggjort vattenflöde (f) : minsta vattenflöde i liter per minut för vilket varmvatten bidrar till referensenergivärdet enligt tabell 15 i bilaga VII,

58.    nyttiggjord vattentemperatur (Tm) : vattentemperaturen i grader Celsius vid vilken varmvatten börjar bidra till referensenergivärdet enligt tabell 15 i bilaga VII,

59.    nyttiggjort energiinnehåll (Qtap) : varmvattnets energiinnehåll uttryckt i kWh vid en temperatur lika med eller högre än den nyttiggjorda vattentemperaturen, och vid ett vattenflöde lika med eller högre än det nyttiggjorda vattenflödet enligt tabell 15 i bilaga VII,

60.    varmvattnets energiinnehåll : produkten av vattnets specifika värmekapacitet, den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan varmvattenutflödet och kallvatteninflödet och den sammanlagda massan av levererat varmvatten.

61.    topptemperatur (Tp) : vattnets minimitemperatur uttryckt i grader Celsius vid vattenuttag, enligt tabell 15 i bilaga VII.

62.    referensenergivärde (Qref) : summan av vattenuttagens nyttiggjorda energiinnehåll uttryckt i kWh vid en specifik belastningsprofil enligt tabell 16 i bilaga VII,

63.    maximal belastningsprofil : den belastningsprofil med högst referensenergivärde som en panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning kan tillhandahålla om den uppfyller temperatur- och vattenflödesvillkoren för den belastningsprofilen,

64.    deklarerad belastningsprofil : den belastningsprofil som tillämpas vid fastställandet av energieffektivitet vid vattenuppvärmning,

65.    daglig elförbrukning (Qelec) : elförbrukningen för vattenuppvärmning under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh slutenergi,

66.    daglig bränsleförbrukning (Qfuel ): bränsleförbrukningen för uppvärmning av vatten under 24 på varandra följande timmar med den deklarerade belastningsprofilen, uttryckt i kWh som kalorimetriskt (övre) värmevärde och, för tillämpning av punkt 5 f i bilaga VII, uttryckt i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde,

67.    årlig elförbrukning (AEC): den årliga elförbrukningen för en panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning för uppvärmning av vatten med den deklarerade belastningsprofilen och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh slutenergi,

68.    årlig bränsleförbrukning (AFC) : den årliga förbrukningen av fossilt bränsle och/eller biobränsle för en panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning för uppvärmning av vatten med den deklarerade belastningsprofilen och under givna klimatförhållanden, uttryckt i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde.

Definitioner för solvärmeutrustning:

69.    årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol) : det årliga elbidraget (uttryckt i kWh primärenergi, och/eller bränsle (uttryckt i kWh kalorimetriskt (övre) värmevärde) till den nyttiggjorda avgivna värmen för ett paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, med beaktande av den årliga värmemängd som tas upp av solfångaren och värmeförlusterna i den solvärmda ackumulatortanken,

70.    solfångarens öppningsarea (Asol ): i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallad solfångararea, den maximala projicerade area genom vilken okoncentrerad solstrålning når solfångaren, uttryckt i m2,

71.    solfångarens verkningsgrad (ηcol ): solfångarens verkningsgrad vid en temperaturskillnad mellan solfångaren och den omgivande luften på 40 K och en sammanlagd solstrålning på 1 000 W/m2, uttryckt i %,

72.    varmhållningsförlust (S) : den värmeeffekt som strålar ut från en solvärmd ackumulatortank vid en given vatten- och rumstemperatur, uttryckt i W,

73.    volym (V): i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallad tankvolym, den nominella volymen för en solvärmd ackumulatortank, uttryckt i liter eller m3,

74.   tillsatselförbrukning (Qaux ): i figur 5 i bilaga IV kallad tillsatsel, den årliga elförbrukningen för uteslutande solvärmda system till följd av pumpens effektförbrukning och effektförbrukningen i standby-läge, uttryckt i kWh slutenergi,

75.    pumpens effektförbrukning (solpump) : solfångarslingepumpens nominella eleffektförbrukning i uteslutande solvärmda system, uttryckt i W,

76.    effektförbrukning i standby-läge (solstandby): nominell effektförbrukning för uteslutande solvärmda system när pumpen och värmegeneratorer är inaktiva, uttryckt i W.

Andra definitioner:

77.    genomsnittliga klimatförhållanden, kallare klimatförhållanden och varmare klimatförhållanden : temperaturförhållanden och global solstrålning som är kännetecknande för städerna Strasbourg, Helsingfors respektive Aten,

78.    modellbeteckning : den kod, i regel alfanumerisk, som särskiljer en specifik modell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning, panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator, solvärmeutrustning, paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning från andra modeller med samma varumärke, leverantörsnamn eller återförsäljarnamn.

”.

Sidan 13, bilaga II, punkt 1, rubriken

I stället för:

”SÄSONGSBUNDNA ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER FÖR RUMSUPPVÄRMNING”

ska det stå:

”ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER VID RUMSUPPVÄRMNING”.

Sidan 13, bilaga II, punkt 1, första, andra och tredje styckena

I stället för:

”Säsongsbunden energieffektivitetsklass för uppvärmning för värmare, med undantag av lågtemperaturvärmepumpar och värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning för lågtemperaturapplikationer ska fastställas på grundval av den berörda apparatens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning enligt tabell 1.

Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning för lågtemperaturvärmepumpar och värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid lågtemperaturapplikationer ska fastställas på grundval av apparaternas säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning enligt tabell 2.

En värmares säsongsbundna energieffektivitet vid rumsuppvärmning ska beräknas i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII, och för värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump och lågtemperaturvärmepumpar ska energieffektiviteten beräknas under genomsnittliga klimatförhållanden.”

ska det stå:

”Energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för värmare, med undantag av lågtemperaturvärmepumpar och värmepumpar för rumsuppvärmning för lågtemperaturtillämpningar, ska fastställas på grundval av den berörda apparatens säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning enligt tabell 1.

Energieffektivitetsklasserna vid rumsuppvärmning för lågtemperaturvärmepumpar och värmepumpar för rumsuppvärmning vid lågtemperaturtillämpningar ska fastställas på grundval av apparaternas säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning enligt tabell 2.

En värmares säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning ska beräknas i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII, och för värmepumpar för rumsuppvärmning, värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och lågtemperaturvärmepumpar ska energieffektiviteten beräknas under genomsnittliga klimatförhållanden.”.

Sidan 13, bilaga II, tabell 1, rubriken

I stället för:

Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för värmare vid rumsuppvärmning, med undantag av lågtemperaturvärmepumpar och värmepumpar för rumsuppvärmning vid lågtemperaturapplikation

ska det stå:

Energieffektivitetsklasser vid rumsuppvärmning för värmare, med undantag av lågtemperaturvärmepumpar och värmepumpar för rumsuppvärmning vid lågtemperaturtillämpning”.

Sidan 13, bilaga II, tabell 1, första raden, första kolumnen

I stället för:

”Säsongsbunden energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning”

ska det stå:

”Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning”.

Sidan 13, bilaga II, tabell 2, rubriken

I stället för:

Energieffektivitetsklass för lågtemperaturvärmepumpar och värmare med värmepump för rumsuppvärmning för lågtemperaturapplikation vid säsongsbunden rumsuppvärmning

ska det stå:

Energieffektivitetsklasser vid rumsuppvärmning för lågtemperaturvärmepumpar och värmepumpar för rumsuppvärmning för lågtemperaturtillämpning”.

Sidan 13, bilaga II, tabell 2, första raden, första kolumnen

I stället för:

”Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning”

ska det stå:

”Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning”.

Sidan 16, bilaga III, rubriken och punkterna 1–4 ska lyda som följer:

BILAGA III

Produktetiketter

1.   PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING

1.1   Produktetikett 1

1.1.1   Panna för central rumsuppvärmning för energieffektivitetsklasserna A++ till G vid rumsuppvärmning

Image

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen.

IV.

Energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för den berörda pannan för central rumsuppvärmning ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundad till närmaste heltal.

VI.

Ljudeffektnivån LWA inomhus, i dB, avrundad till närmaste heltal.

b)

Etiketten för pannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga.

1.1.2   Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning i energieffektivitetsklasserna A++ till G vid rumsuppvärmning

Image

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen.

IV.

Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för den berörda kraftvärmepannan ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundad till närmaste heltal.

VI.

Ljudeffektnivån LWA inomhus, i dB, avrundad till närmaste heltal.

VII.

Extra elproduktionsfunktion.

b)

Etiketten för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga.

1.1.3   Värmepumpar för rumsuppvärmning, utom lågtemperaturvärmepumpar, i energieffektivitetsklasserna A++ till G vid rumsuppvärmning

Image

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen för mediumtemperaturtillämpning respektive lågtemperaturtillämpning.

IV.

Energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar respektive mediumtemperaturtillämpningar, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för den berörda värmepumpen för rumsuppvärmning vid låg respektive medellåg temperatur ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden för tillämpningar för låga respektive medellåga temperaturer, avrundad till närmaste heltal.

VI.

Europeisk temperaturkarta med tre indikativa temperaturzoner.

VII.

Ljudeffektnivån LWA inomhus (i förekommande fall) och utomhus, i dB, avrundad till närmaste heltal.

b)

Etiketten för värmepumpar för rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1), får en kopia av miljömärket läggas till.

1.1.4   Lågtemperaturvärmepumpar i energieffektivitetsklasserna A++ till G vid rumsuppvärmning

Image

a)

Följande information ska anges på produktetiketten

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen för lågtemperaturtillämpning.

IV.

Energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för den berörda lågtemperaturvärmepumpen ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal.

VI.

Europeisk temperaturkarta med tre indikativa temperaturzoner.

VII.

Ljudeffektnivån LWA inomhus (i förekommande fall) och utomhus, i dB, avrundad till närmaste heltal.

b)

Etiketten för lågtemperaturvärmepumpar ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010, får en kopia av miljömärket läggas till.

1.2   Produktetikett 2

1.2.1   Panna för central rumsuppvärmning för energieffektivitetsklasserna A+++ till D vid rumsuppvärmning

Image

a)

Den information som anges i punkt 1.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten för pannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga.

1.2.2   Kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning för energieffektivitetsklasserna A+++ till D vid rumsuppvärmning

Image

a)

Den information som anges i punkt 1.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga.

1.2.3   Värmepumpar för rumsuppvärmning, utom lågtemperaturvärmepumpar, i energieffektivitetsklasserna A+++ till D vid rumsuppvärmning

Image

a)

Den information som anges i punkt 1.1.3 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten för värmepumpar för rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga.

1.2.4   Lågtemperaturvärmepumpar i energieffektivitetsklasserna A+++ till D vid rumsuppvärmning

Image

a)

Den information som anges i punkt 1.1.4 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten för lågtemperaturvärmepumpar ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga.

2.   PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING

2.1   Produktetikett 1

2.1.1   Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning i energieffektivitetsklass A++ till G vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass A till G vid vattenuppvärmning

Image

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Rums- och vattenuppvärmningsfunktionerna, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII.

IV.

Energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning, fastställda i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. Spetsen på de pilar som innehåller energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för den berörda pannan med inbyggd tappvarmvattenberedning ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundad till närmaste heltal.

VI.

Ljudeffektnivån LWA i dB, inomhus, avrundad till närmaste heltal.

VII.

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som endast kan drivas under perioder med låg belastning får det piktogram som avses i punkt 9 d.11 i denna bilaga läggas till.

b)

Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska utformas enligt punkt 9 i denna bilaga.

2.1.2   Värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning i energieffektivitetsklass A++ till G vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass A till G vid vattenuppvärmning

Image

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen vid medellåga temperaturtillämpningar och vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII.

IV.

Energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för mediumtemperaturtillämpning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. Spetsen på de pilar som innehåller energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för den berörda värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal.

VI.

Europeisk temperaturkarta som visar tre indikativa temperaturzoner.

VII.

Ljudeffektnivån LWA i dB, inomhus (i förekommande fall) och utomhus, avrundad till närmaste heltal.

VIII.

För värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som endast kan drivas under perioder med låg belastning får det piktogram som avses i punkt 10 d.12 i denna bilaga läggas till.

b)

Etiketten för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska utformas enligt punkt 10 i denna bilaga.

2.2   Produktetikett 2

2.2.1   Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning i energieffektivitetsklass A+++ till D vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass A+ till F vid vattenuppvärmning

Image

a)

Den information som anges i punkt 2.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska utformas enligt punkt 9 i denna bilaga.

2.2.2   Värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning i energieffektivitetsklass A+++ till D vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass A+ till F vid vattenuppvärmning

Image

a)

Den information som anges i punkt 2.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska utformas enligt punkt 10 i denna bilaga.

3.   PAKET AV PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Etikett för paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklass A+++ till G vid rumsuppvärmning

Image

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke.

II.

Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning.

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen.

IV.

Pannans eller värmepumpens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II.

V.

Uppgifter om huruvida en solfångare, ackumulatortank, temperaturregulator och/eller tilläggsvärmare för rumsuppvärmning kan ingå i paketet av pannor eller värmepumpar, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

VI.

Energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för paketet av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 5 i bilaga IV. Spetsen på den pil som innehåller energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för paketet av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

b)

Etiketten för paket av pannor eller värmepumpar, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 11 i denna bilaga. För paket av pannor eller värmepumpar, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklass A+++ till D vid rumsuppvärmning får de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas.

4.   PAKET AV PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING.

Etikett för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklass A+++ till G vid rumsuppvärmning och vattenuppvärmning

Image

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke.

II.

Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning.

III.

Rums- och vattenuppvärmningsfunktionerna, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII.

IV.

Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och vattenuppvärmning för pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, fastställd enligt punkterna 1 och 2 i bilaga II.

V.

Uppgifter om huruvida en solfångare, ackumulatortank, temperaturregulator och/eller tilläggsvärmare kan ingå i paketet med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

VI.

Energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för paketet med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 6 i bilaga IV. Spetsen på den pil som innehåller energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för paketet med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska placeras på samma nivå som pilen för berörd energieffektivitetsklass.

VII.

Energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för paketet med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 6 i bilaga IV. Spetsen på den pil som innehåller energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för paketet med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska placeras på samma nivå som pilen för berörd energieffektivitetsklass.

b)

Etiketten för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 12 i denna bilaga. För paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklass A+++ till D vid rumsuppvärmning och vattenuppvärmning får de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas.

Sidan 33, bilaga III, punkt 5

I stället för:

”5.

Etiketten för pannor för rumsuppvärmning ska vara utformad enligt figuren nedan:”

ska det stå:

”5.

Etiketten för pannor för central rumsuppvärmning ska vara utformad enligt figuren nedan:”.

Sidan 34, bilaga III, punkt 5 d, sjunde punktsatsen; sidan 38, bilaga III, punkt 6 d, sjunde punktsatsen; sidan 40, bilaga III, punkt 7 d, åttonde punktsatsen samt sidan 43, bilaga III, punkt 8 d, åttonde punktsatsen

I stället för:

Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:

ska det stå:

Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning:”.

Sidan 39, bilaga III, punkt 7

I stället för:

”7.

Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska vara utformad enligt figuren nedan:”

ska det stå:

”7.

Etiketten för värmepumpar för rumsuppvärmning ska vara utformad enligt figuren nedan:”.

Sidan 46, bilaga III, punkt 9 d, åttonde punktsatsen samt sidan 49, bilaga III, punkt 10 d, åttonde punktsatsen

I stället för:

Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rums- och vattenuppvärmning:

ska det stå:

Energieffektivitetsklasser vid rums- och vattenuppvärmning:”.

Sidan 48, bilaga III, punkt 10

I stället för:

”10.

Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska vara utformad enligt figuren nedan:”

ska det stå:

”10.

Etiketten för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska vara utformad enligt figuren nedan:”.

Sidan 51, bilaga III, punkt 11

I stället för:

”11.

Etiketten för paket av pannor eller värmepumpar med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska vara utformad enligt figuren nedan:”

ska det stå:

”11.

Etiketten för paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska vara utformad enligt figuren nedan:”.

Sidan 52, bilaga III, punkt 11 d, sjätte punktsatsen, andra strecksatsen

I stället för:

”—

Säsongsbunden energieffektivitetsklass för pannors och värmepumpars rumsuppvärmning:”

ska det stå:

”—

Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning:”.

Sidan 52, bilaga III, punkt 11 d, sjunde punktsatsen

I stället för:

Paket med tillsatsvärmare, temperaturregulatorer, ackumulatortank och solvärmeutrustning

ska det stå:

Paket med solfångare, ackumulatortank, temperaturregulator och/eller tillsatsvärmare”.

Sidan 52, bilaga III, punkt 11 d, nionde punktsatsen

I stället för:

Säsongsbunden energieffektivitetsklass för paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning:

ska det stå:

Energieffektivitetsklass för paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning:”.

Sidan 54, bilaga III, punkt 12 d, femte punktsatsen, andra strecksatsen

I stället för:

”—

Pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) säsongsbundna energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och vid vattenuppvärmning:”

ska det stå:

”—

Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och vid vattenuppvärmning för pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:”.

Sidan 54, bilaga III, punkt 12 d, sjätte punktsatsen

I stället för:

Paket med solvärmeutrustning, ackumulatortank, temperaturregulatorer och/eller tillsatsvärmare:

ska det stå:

Paket med solfångare, ackumulatortank, temperaturregulatorer och/eller tillsatsvärmare:”.

Sidan 54, bilaga III, punkt 12 d, nionde punktsatsen

I stället för:

Säsongsbunden energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning respektive vid vattenuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning

ska det stå:

Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning respektive vid vattenuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning”.

Sidan 55, bilaga IV ska lyda som följer:

BILAGA IV

Produktinformationsblad

1.   PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING

1.1

Informationen i produktinformationsbladet för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med produkten:

a)

Leverantörens namn eller varumärke

b)

Leverantörens modellbeteckning.

c)

Modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

d)

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundad till närmaste heltal (för värmepumpar för rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden).

e)

Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmepumpar för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

f)

Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmepumpar för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

g)

Ljudeffektnivå LWA , i dB inomhus, avrundad till närmaste heltal (för värmepumpar för rumsuppvärmning, i förekommande fall).

h)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning.

Dessutom, för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning:

i)

Elektrisk verkningsgrad i %, avrundad till närmaste heltal.

Dessutom, för värmepumpar för rumsuppvärmning:

j)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal.

k)

Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga VII.

l)

Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga VII.

m)

Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundad till närmaste heltal.

1.2

Ett produktinformationsblad kan gälla ett antal modeller av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som levereras av samma leverantör.

1.3

Uppgifterna i produktinformationsbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om de uppgifter som anges i punkt 1.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.

2.   PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING

2.1

Informationen i produktinformationsbladet för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med produkten:

a)

Leverantörens namn eller varumärke

b)

Leverantörens modellbeteckning.

c)

För rumsuppvärmning, mediumtemperaturtillämpning (och, för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, i förekommande fall lågtemperaturtillämpningen). För vattenuppvärmning, deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 15 i bilaga VII.

d)

Modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II.

e)

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundad till närmaste heltal (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning under genomsnittliga klimatförhållanden).

f)

För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning vid genomsnittliga klimatförhållanden). För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

g)

Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning vid genomsnittliga klimatförhållanden). Energieffektivitet vid vattenuppvärmning, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

h)

Ljudeffektnivå LWA, i dB inomhus, avrundad till närmaste heltal (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, i förekommande fall).

i)

I förekommande fall uppgifter om att pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning.

j)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning.

Dessutom, för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:

k)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal.

l)

För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII.

m)

Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII.

n)

Ljudeffektnivån i dB, utomhus, avrundad till närmaste heltal.

2.2

Ett produktinformationsblad kan gälla ett antal modeller av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som levereras av samma leverantör.

2.3

Uppgifterna i produktinformationsbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om de uppgifter som anges i punkt 2.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.

3.   TEMPERATURREGULATORER

3.1

Informationen i produktinformationsbladet för temperaturregulatorn ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med produkten:

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning.

c)

Temperaturregulatorns klass.

d)

Temperaturregulatorns bidrag till säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning i %, avrundad till en decimal.

3.2

Ett produktinformationsblad kan gälla ett antal temperaturregulatormodeller som levereras av samma leverantör.

4.   SOLVÄRMEUTRUSTNING

4.1

Informationen i produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med produkten (för pumpar i solfångarslingan, om så är tillämpligt):

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning.

c)

Solfångares öppningsarea i m2, avrundad till två decimaler.

d)

Solfångarens verkningsgrad i %, avrundad till närmaste heltal.

e)

Den solvärmda ackumulatortankens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 3 i bilaga II.

f)

Varmhållningsförlust för den solvärmda ackumulatortanken i W, avrundad till närmaste heltal.

g)

Den solvärmda ackumulatortankens volym i liter och m3.

h)

Årligt värmebidrag från andra källor än solen Qnonsol i kWh som primärenergi för el och/eller i kWh som kalorimetriskt (övre) värmevärde för bränsle, för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

i)

Pumpens effektförbrukning i W, avrundad till närmaste heltal.

j)

Effektförbrukning i standby-läge i W, avrundad till två decimaler.

k)

Årlig tillsatselförbrukning Qaux i kWh slutenergi, avrundad till närmaste heltal.

4.2

Ett produktinformationsblad kan gälla ett antal modeller av solvärmeutrustning som levereras av samma leverantör.

5.   PAKET AV PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING.

Produktinformationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska omfatta de element som anges i figur 1, figur 2, figur 3 respektive figur 4 för beräkning av säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, inbegripet följande uppgifter:

I: Värdet för den primära pannans eller värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning i %.

II: Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket enligt tabellerna 5 respektive 6 i denna bilaga.

III: Värdet för den matematiska formeln 294/(11 · Prated), där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen.

IV: Värdet för den matematiska formeln 115/(11 · Prated), där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen.

Dessutom, för primära värmepumpar för rumsuppvärmning:

V: Skillnaden mellan säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden, uttryckt i %.

VI: Skillnaden mellan säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden, uttryckt i %.

6.   PAKET AV PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Produktinformationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska omfatta de element som anges i punkterna a och b:

a)

De element som anges i figurerna 1 respektive 3 för bedömning av säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, inbegripet följande uppgifter:

I: Värdet för den primära pannans eller värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning i %.

II: Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket enligt tabellerna 5 respektive 6 i denna bilaga.

III: Värdet för den matematiska formeln 294/(11 · Prated), där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning.

IV: Värdet för den matematiska formeln 115/(11 · Prated), där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning.

Dessutom, för primära värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:

V: Skillnaden mellan säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden, uttryckt i %.

VI: Skillnaden mellan säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden, uttryckt i %.

b)

De element som anges i figur 5 för bedömning av energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, inbegripet följande uppgifter:

I: Värdet för pannans eller värmepumpens energieffektivitet vid vattenuppvärmning i %.

II: Värdet för den matematiska formeln (220 · Qref )/Qnonsol , där Qref hämtas från tabell 15 i bilaga VII och Qnonsol från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen för pannans eller värmepumpens deklarerade belastningsprofil M, L, XL eller XXL.

III: Värdet för den matematiska formeln (Qaux · 2,5)/(220 · Qref ), i %, där Qaux hämtas från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen och Qref från tabell 15 i bilaga VII för den deklarerade belastningsprofilen M, L, XL eller XXL.

Tabell 5

Viktning av primär panna för central rumsuppvärmning eller primär panna med inbyggd tappvarmvattenberedning samt tillsatsvärmare för de syften som avses i figur 1 i denna bilaga  (*1)

Prated/(Prated + Psup) (*2)

II, paket utan ackumulatortank

II, paket med ackumulatortank

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tabell 6

Viktning av primär kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning, värmepump för rumsuppvärmning, värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning eller lågtemperaturvärmepump och tillsatsvärmare för de syften som avses i figurerna 2–4 i denna bilaga  (*3)

Prated/(Prated + Psup) (*4)

II, paket utan ackumulatortank

II, paket med ackumulatortank

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figur 1

För primära pannor för central rumsuppvärmning och primära pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: del av produktinformationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning respektive paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, med uppgift om paketets säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning

Image

Figur 2

Del av produktinformationsbladet för paket av pannor och värmepannor, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning för primära kraftvärmepannor, med uppgifter om paketets säsongsmedelverkningsgrad

Image

Figur 3

För primära värmepumpar för rumsuppvärmning och primära värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: del av produktinformationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning respektive paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, med uppgift om paketets säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning

Image

Figur 4

För primära lågtemperaturvärmepumpar: del av produktinformationsbladet för paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, med uppgifter om paketets säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning

Image

Figur 5

Del av produktinformationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning för primära pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och primära pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, med uppgifter om paketets energieffektivitet vid vattenuppvärmning

Image

Sidan 64, bilaga V, punkt 1 f, andra och tredje strecksatserna

I stället för:

”—

För värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning, de tekniska parametrar som anges i tabell 8, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII.

För värmare med värmepump för rumsuppvärmning i fall där informationen rörande en viss modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen.”

ska det stå:

”—

För värmepumpar för rumsuppvärmning, de tekniska parametrar som anges i tabell 8, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII.

För värmepumpar för rumsuppvärmning i fall där informationen rörande en specifik modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen.”.

Sidan 64, bilaga V, punkt 2 f, andra och tredje strecksatserna

I stället för:

”—

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, de tekniska parametrar som anges i tabell 8, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII.

För värmare med inbyggd tappvarmvattenberedning och värmepump i fall där informationen rörande en viss modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen.”

ska det stå:

”—

För värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, de tekniska parametrar som anges i tabell 8, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII.

För värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning i fall där informationen rörande en specifik modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen.”.

Sidan 65, bilaga V, tabell 7, femte raden

I stället för:

”Kraftvärmepanna: [ja/nej]”

ska det stå:

”Kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning: [ja/nej]”.

Sidan 65, bilaga V, tabell 7, femte deltabellrubriken, andra satsen; första kolonnen, andra fältet, andra och tredje raden; andra kolonnen, andra fältet, andra och tredje raden och första kolonnen, tredje fältet, andra och tredje raden

I stället för:

”extra värmegenerator”

ska det stå:

”tillsatsvärmare”.

Sidan 65, bilaga V, tabell 7, andra kolonnen, tredje fältet, första raden

I stället för:

”Extra värmegenerator”

ska det stå:

”Tillsatsvärmare”.

Sidan 65, bilaga V, tabell 7, andra kolumnen, fjärde fältet, tredje raden

I stället för:

”Tändbrännarens energiförbrukning”

ska det stå:

”Tändbrännarens effektförbrukning”.

Sidan 66, bilaga V, tabell 7 (forts.), andra kolumnen, första raden

I stället för:

Energieffektivitet vid rumsuppvärmning av vatten

ska det stå:

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning”.

Sidan 66, bilaga V, tabell 8, rubriken

I stället för:

Tekniska parametrar för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

ska det stå:

Tekniska parametrar för värmepumpar för rumsuppvärmning och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning”.

Sidan 66, bilaga V, tabell 8, sjätte raden

I stället för:

”Utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej]”

ska det stå:

”Utrustad med tillsatsvärmare: [ja/nej]”.

Sidan 66, bilaga V, tabell 8, sjunde raden

I stället för:

”Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: [ja/nej]”

ska det stå:

”Värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning: [ja/nej]”.

Sidan 67, bilaga V, tabell 8, andra kolumnen, andra fältet, första raden

I stället för:

”Extra värmegenerator”

ska det stå:

”Tillsatsvärmare”.

Sidan 67, bilaga V, tabell 8, tionde deltabellrubriken

I stället för:

”För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:”

ska det stå:

”För värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning:”.

Sidan 67, bilaga V, tabell 8, första noten

I stället för:

”(*)

För värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump är den nominella avgivna värmeeffekten Prated lika med den dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh, och den nominella avgivna värmeeffekten hos en extra värmegenerator Psup är lika med den kompletterande uppvärmningskapaciteten sup(Tj).”

ska det stå:

”(*)

För värmepumpar för rumsuppvärmning och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning är den nominella avgivna värmeeffekten Prated lika med den dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh, och den nominella avgivna värmeeffekten hos en tillsatsvärmare Psup är lika med den kompletterande uppvärmningskapaciteten sup(Tj).”.

Sidan 68, bilaga V, punkt 4 b

I stället för:

”(b)

En beskrivning av solfångarmodellen så att den kan identifieras entydigt.”

ska det stå:

”(b)

En beskrivning av solvärmeutrustningsmodellen så att den kan identifieras entydigt.”.

Sidan 68, bilaga V, punkt 4 f, åttonde strecksatsen

I stället för:

”—

Elförbrukning i standby-läge solstandby i W, avrundat till två decimaler.”

ska det stå:

”—

Effektförbrukning i standby-läge solstandby i W, avrundad till två decimaler.”.

Sidan 69, bilaga V, punkt 5 f, första strecksatsen

I stället för:

”—

Den säsongsrelaterade energieffektivitetsklassen i % avrundat till närmaste heltal.”

ska det stå:

”—

Säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning i % avrundad till närmaste heltal.”.

Sidan 69, bilaga V, punkt 6 f, första strecksatsen

I stället för:

”—

Den säsongsrelaterade energieffektivitetsklassen och energieffektiviteten vid vattenuppvärmning i % avrundat till närmaste heltal.”

ska det stå:

”—

Säsongsmedelverkningsgraden vid rumsuppvärmning och energieffektiviteten vid vattenuppvärmning i % avrundad till närmaste heltal.”.

Sidan 70, bilaga VI, punkt 1.1 a–e

I stället för:

”(a)

Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

(b)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden).

(c)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

(d)

Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

(e)

Ljudeffektnivå LWA , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning, i förekommande fall).”

ska det stå:

”(a)

Modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

(b)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundad till närmaste heltal (för värmepumpar för rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden).

(c)

Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmepumpar för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

(d)

Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmepumpar för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

(e)

Ljudeffektnivå LWA , i dB inomhus, avrundad till närmaste heltal (för värmepumpar för rumsuppvärmning, i förekommande fall).”.

Sidan 70, bilaga VI, punkt 1.1 f

I stället för:

”(f)

Elverkningsgrad i %, avrundat till närmaste heltal.”

ska det stå:

”(f)

Elektrisk verkningsgrad i %, avrundad till närmaste heltal.”.

Sidan 70, bilaga VI, punkt 1.1, frasen efter led f

I stället för:

”Dessutom, för värmare med värmepump för rumsuppvärmning:”

ska det stå:

”Dessutom, för värmepumpar för rumsuppvärmning:”.

På sidorna 70 och 71, bilaga VI, punkterna 2.1 b–f

I stället för:

”(b)

Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II.

(c)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump under genomsnittliga klimatförhållanden).

(d)

För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden).

(e)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). Energieffektivitet vid vattenuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden).

(f)

Ljudeffektnivå LWA , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, i förekommande fall).”

ska det stå:

”(b)

Modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställda i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II.