ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 330

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
13 december 2017


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

*

Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2017/2120 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2017

1

 

*

Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2017/2121 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 4 för budgetåret 2017

14

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.

Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Budgetanmärkningar är genomförbara endast om de inte ändrar eller utvidgar tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund, påverkar institutioners administrativa självbestämmanderätt och om de kan täckas av tillgängliga medel (vilket framgår av bilagan till skrivelsen om genomförbarhet av den 28 oktober 2015).

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

13.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE (EU, Euratom) 2017/2120

av Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2017

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.4 a och 314.9,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2),

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (3),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (4),

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, slutgiltigt antagen den 1 december 2016 (5),

med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2017, som kommissionen antog den 30 maj 2017,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2017 som rådet antog den 4 september 2017 och översände till Europaparlamentet samma dag,

med beaktande av parlamentets godkännande av rådets ståndpunkt den 13 september 2017 och

med beaktande av artiklarna 88 och 91 i Europaparlamentets arbetsordning.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE:

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2017 har slutgiltigt antagits.

Utfärdat i Strasbourg den 13 september 2017.

A. TAJANI

Ordförande


(1)  EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUT L 51, 28.2.2017.


ÄNDRINGSBUDGET nr 3 FÖR BUDGETÅRET 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt III: Kommissionen

— Utgifter 4

— Avdelning 04:

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering 6
— Personal 12

AVSNITT III

KOMMISSIONEN

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 3/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01

EKONOMI OCH FINANS

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURRENS

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MILJÖ

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

FORSKNING OCH INNOVATION

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

DIREKT FORSKNING

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

HAVSFRÅGOR OCH FISKE

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reserver (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reserver (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

UTBILDNING OCH KULTUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMMUNIKATION

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Reserver (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reserver (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUDGET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

REVISION

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIK

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SPRÅKTJÄNSTER

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGI

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMATPOLITIK

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVER

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

Totalt

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Varav reserver (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

AVDELNING 04

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 3/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

04 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

EUROPEISKA FONDEN FÖR JUSTERING FÖR GLOBALISERINGSEFFEKTER

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN – SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH PERSONALUTVECKLING

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

FONDEN FÖR EUROPEISKT BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

Avdelning 04 – Totalt

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

KAPITEL 04 02 —   EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2017

Ändringsbudget nr 3/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

04 02

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

04 02 01

Slutförande av Europeiska socialfonden – Mål 1 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Slutförande av Europeiska socialfonden – Mål 1 (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Slutförande av Europeiska socialfonden – Mål 2 (2000–2006)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Slutförande av Europeiska socialfonden – Mål 2 (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Slutförande av Europeiska socialfonden – Mål 3 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Slutförande av Europeiska socialfonden – Mål 3 (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Slutförande av Equal (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Slutförande av tidigare gemenskapsinitiativ (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Slutförande av Europeiska socialfonden – Nyskapande åtgärder och tekniskt stöd (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Slutförande av Europeiska socialfonden – Nyskapande åtgärder och tekniskt stöd (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Slutförande av Europeiska socialfonden – Konvergens (2007–2013)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Slutförande av Europeiska socialfonden – Peace (2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Slutförande av Europeiska socialfonden – Regional konkurrenskraft och sysselsättning (2007–2013)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Slutförande av Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd (2007–2013)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Europeiska socialfonden – Mindre utvecklade regioner – Investera i tillväxt och sysselsättning

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Europeiska socialfonden – Övergångsregioner – Investera i tillväxt och sysselsättning

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Europeiska socialfonden – Mer utvecklade regioner – Investera i tillväxt och sysselsättning

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd

04 02 63 01

Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en medlemsstat

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

Artikel 04 02 63 – Delsumma

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Sysselsättningsinitiativ för ungdomar

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

Kapitel 04 02 – Totalt

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Anmärkningar

Enligt artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska målen om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i artikel 174 understödjas av de åtgärder som unionen vidtar genom strukturfonderna, däribland Europeiska socialfonden (ESF). Strukturfondernas uppgifter, huvudmål och organisation ska fastställas i enlighet med artikel 177 EUF-fördraget.

I artikel 80 i budgetförordningen föreskrivs finansiella korrigeringar i händelse av utgifter som utbetalas olagligt.

I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999, artiklarna 100 och 102 i förordning (EG) nr 1083/2006 och artiklarna 85, 144 och 145 i förordning (EU) nr 1303/2013 om kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar föreskrivs särskilda bestämmelser om finansiella korrigeringar för ESF.

Alla inkomster från finansiella korrigeringar på den grunden tas upp i artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i inkomstberäkningen och utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt punkt c i artikel 21.3 i budgetförordningen.

I artikel 177 i budgetförordningen anges villkoren för utbetalning av förfinansiering, helt eller delvis, för en viss verksamhet.

I artikel 82 i förordning (EG) nr 1083/2006 finns särskilda regler för återbetalning av förfinansiering för ESF.

Återbetalda belopp av förfinansiering utgör interna inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen och ska tas upp under punkt 6 1 5 0 eller 6 1 5 7.

Åtgärder mot bedrägerier finansieras genom artikel 24 02 01.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174, 175 och 177.

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 26.6.1999, s. 1), särskilt artikel 39.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 5).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt artiklarna 82, 83, 100 och 102.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artiklarna 21.3 och 21.4, 80 och 177.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Referensrättsakter

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999.

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december 2005.

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari 2013.

04 02 64
Sysselsättningsinitiativ för ungdomar

Budget 2017

Ändringsbudget nr 3/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kompletterande stöd till åtgärder mot ungdomsarbetslöshet som finansieras av ESF. Det utgör det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för ungdomar inom målet Investera i tillväxt och sysselsättning i regioner med en ungdomsarbetslöshet på mer än 25 % under 2012 eller för medlemsstater där ungdomsarbetslösheten ökat med mer än 30 % under 2012, regioner som har en ungdomsarbetslöshet på mer än 20 % under 2012 (stödberättigade regioner). Det kompletterande anslaget på 3 000 000 000 EUR som anslagits till denna budgetpost för perioden 2014–2020 är tänkt att ge matchande anslag till ESF:s insatser i sådana regioner. Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder för att skapa anständigt arbete.

I samband med främjandet av jämställdhet bör särskild uppmärksamhet fästas vid situationen för yngre kvinnor som kan stöta på könsspecifika hinder för att få ett kvalitetserbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik.

Anslaget ska bland annat användas för att stödja inrättandet av utbildningsstrukturer som kombinerar icke-formell utbildning, språkkurser, demokratisk medvetenhet och yrkesutbildning i de regioner som har drabbats hårdast av ungdomsarbetslöshet, som genomförs av både statliga aktörer och icke-statliga organisationer.

De marginaler som finns kvar under den fleråriga budgetramens tak för åtagandebemyndiganden för 2014–2017 ska vara en samlad marginal inom den fleråriga budgetramen för åtaganden som ska tillgängliggöras över de tak som fastställs i den fleråriga budgetramen för 2016–2020 för tillväxt- och sysselsättningspolitiska mål, särskilt ungdomsarbetslöshet enligt rådets förordning EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (OJ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

PERSONAL

Byråer som inrättats av Europeiska unionen och som är juridisk person

Decentraliserade byråer

Decentraliserade byråer – Energi

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Tjänstegrupper och grader

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Budget 2017

Ändringsbudget nr 3/2017

Ändrad budget för 2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

Delsumma AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

Delsumma AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

68

68

Europeiska gemensamma företag

Gemensamma Sesar-företaget (det europeiska systemet för flygledningstjänsten)

Tjänstegrupper och grader

Det andra gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar2)

Budget 2017

Ändringsbudget nr 3/2017

Ändrad budget för 2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

Delsumma AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

Delsumma AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Delsumma AST/SC

Totalt

39

39


13.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/14


SLUTGILTIGT ANTAGANDE (EU, Euratom) 2017/2121

av Europeiska unionens ändringsbudget nr 4 för budgetåret 2017

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.4 a och 314.9,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2),

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (3),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (4),

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, slutgiltigt antagen den 1 december 2016 (5),

med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4 för budgetåret 2017, som kommissionen antog den 26 juni 2017,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2017 som rådet antog den 4 september 2017 och översände till Europaparlamentet samma dag,

med beaktande av parlamentets godkännande av rådets ståndpunkt den 13 september 2017 och

med beaktande av artiklarna 88 och 91 i Europaparlamentets arbetsordning.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE:

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens ändringsbudget nr 4 för budgetåret 2017 har slutgiltigt antagits.

Utfärdat i Strasbourg den 13 september 2017.

A. TAJANI

Ordförande


(1)  EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUT L 51, 28.2.2017.


ÄNDRINGSBUDGET nr 4 FÖR BUDGETÅRET 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt III: Kommissionen

— Utgifter 17

— Avdelning 13:

Regional- och stadspolitik 19

— Avdelning 40:

Reserver 36

AVSNITT III

KOMMISSIONEN

UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01

EKONOMI OCH FINANS

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURRENS

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MILJÖ

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

FORSKNING OCH INNOVATION

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

DIREKT FORSKNING

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

HAVSFRÅGOR OCH FISKE

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reserver (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANSIELL STABILITET, FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADSUNIONEN

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reserver (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

UTBILDNING OCH KULTUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMMUNIKATION

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRATION OCH INRIKES FRÅGOR

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Reserver (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

HANDEL

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

INTERNATIONELLT SAMARBETE OCH UTVECKLING

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

GRANNSKAPSPOLITIK OCH UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reserver (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUDGET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

REVISION

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIK

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SPRÅKTJÄNSTER

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGI

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMATPOLITIK

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVER

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Totalt

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Varav reserver (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

AVDELNING 13

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Reserver (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN – REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH TERRITORIELLT SAMARBETE

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

STÖDORDNING

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

STÖDPROGRAMMET FÖR STRUKTURREFORMER – OPERATIVT TEKNISKT STÖD

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Reserver (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Avdelning 13 – Totalt

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

KAPITEL 13 03 —   EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 03

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET

13 03 01

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 1 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 1 (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 2 (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 2 (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Slutförande av Urban (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Slutförande av tidigare program – gemenskapsinitiativ (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (före 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Unionens bidrag till Internationella fonden för Irland

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Slutförande av gemenskapsinitiativet Interreg III (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Stöd till regioner som gränsar till kandidatländerna – Slutförande av tidigare program (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens

1,2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Peace

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

1,2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

1,2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd

1,2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Slutförande av tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen samt en förbättrad kunskap om makroregionstrategin (2007–2013)

1,2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Slutförande av riskdelningsinstrument som finansieras med konvergensmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) (2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Slutförande av riskdelningsinstrument som finansieras med medel för regional konkurrenskraft och sysselsättning från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) (2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mindre utvecklade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1,2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Övergångsregioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1,2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mer utvecklade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1,2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1,2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

13 03 64 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

1,2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Deltagande av kandidatländer och potentiella kandidatländer i Eruf-målet för europeiskt territoriellt samarbete – Bidrag från rubrik 4 (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Deltagande av europeiska grannländer i Eruf-målet för europeiskt territoriellt samarbete – Bidrag från rubrik 4 (ENI)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Artikel 13 03 64 – Delsumma

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd

13 03 65 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd

1,2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en medlemsstat

1,2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Artikel 13 03 65 – Delsumma

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling

1,2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Makrostrategier 2014–2020 ‒ Europeiska strategin för Östersjöregionen ‒ Tekniskt stöd

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Makrostrategier 2014–2020 ‒ Europeiska strategin för Donauregionen ‒ Tekniskt stöd

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

13 03 77 01

Pilotprojekt – Alleuropeisk samordning av integrationsmetoder för romer

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Förberedande åtgärd – Främjande av bättre villkor för mikrokrediter i Europa

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Förberedande åtgärd – Förstärkt regionalt och lokalt samarbete genom främjande av unionens regionalpolitik på global nivå

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Förberedande åtgärd – Fastställande av en styrningsmodell för Europeiska unionens Donauområde – bättre och effektiv samordning

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Pilotprojekt – För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion

1,2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Förberedande åtgärd för ett atlantiskt forum för Europeiska unionens atlantiska strategi

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Förberedande åtgärd – Stöd till Mayotte eller andra territorier som eventuellt berörs i samband med övergången till ställning som yttersta randområde

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Förberedande åtgärd – För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion

1,2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Pilotprojekt ‒ Sammanhållningspolitiken och samverkanseffekterna med forsknings- och utvecklingsfonderna: ”spetsforskningsstegen”

1,2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Förberedande åtgärd ‒ En regional strategi för Nordsjöregionen

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Förberedande åtgärd ‒ Världsstäder: samarbete mellan EU och tredjeländer om stadsutveckling

1,2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Förberedande åtgärd ‒ Det aktuella och eftersträvade läget vad gäller ekonomisk potential i regionerna utanför den grekiska huvudstaden Aten

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Förberedande åtgärd ‒ Samarbete om territoriell sammanhållning mellan EU och Celac

1,2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Förberedande åtgärd ‒ Sammanhållningspolitiken och samverkanseffekterna med forsknings- och utvecklingsfonderna: spetsforskningsstegen ‒ fortsatt inriktning

1,2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Förberedande åtgärd – Stöd för tillväxt och styrelseformer i regioner där utvecklingen släpar efter

1,2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Förberedande åtgärd ‒ Ekonomiska konkurrensfördelar och potentialen till smart specialisering på regional nivå i Rumänien

1,2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Pilotprojekt – Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen (Eusair): frambringande och utarbetning av initiativ och projekt med ett verkligt mervärde för hela regionen.

1,2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Förberedande åtgärd – Makroregional strategi 2014–2020: EU:s strategi för Alpregionen

1,2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Förberedande åtgärd – EU-agenda för städer

1,2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Artikel 13 03 77 – Delsumma

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Kapitel 13 03 – Totalt

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Anmärkningar

Enligt artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska målen om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i artikel 174 understödjas av unionens åtgärder genom strukturfonderna, däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). I enlighet med artikel 176 ska Eruf bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Strukturfondernas uppgifter, huvudmål och organisation fastställs i enlighet med artikel 177.

I artikel 80 i budgetförordningen föreskrivs finansiella korrigeringar i händelse av utbetalningar som gjorts olagligt.

I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999, artiklarna 100 och 102 i förordning (EG) nr 1083/2006 och artiklarna 85, 144 och 145 i förordning (EU) nr 1303/2013 om kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar föreskrivs särskilda regler för finansiella korrigeringar för Eruf.

Alla inkomster från finansiella korrigeringar på den grunden tas upp i artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i inkomstberäkningen och utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 c i budgetförordningen.

I artikel 177 i budgetförordningen föreskrivs villkor för återbetalning, helt eller delvis, av förfinansiering för en viss verksamhet.

I artikel 82 i förordning (EG) nr 1083/2006 finns särskilda regler för återbetalning av förfinansiering för Eruf.

Återbetald förfinansiering ska betraktas som interna inkomster som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen och ska tas upp i punkt 6 1 5 0 eller 6 1 5 7.

Åtgärder för att bekämpa bedrägeri finansieras genom artikel 24 02 01.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174, 175, 176 och 177.

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 26.6.1999, s. 1), särskilt artikel 39.

Förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (EGT L 213, 13.8.1999, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt om Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt artiklarna 82, 83, 100 och 102.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artiklarna 21.3 och 21.4, 80 och 177.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Referensrättsakter

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999.

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 december 2005.

Slutsatser från Europeiska rådet möte den 7 och 8 februari 2013.

13 03 16
Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera inom programmen för Eruf-målet Konvergens under programperioden 2007–2013. Målet är att påskynda konvergensen i de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna genom att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.

En del av detta anslag är avsett att användas för att ta itu med skillnaderna mellan olika regioner så att den övergripande utvecklingssituationen i en viss region inte döljer fattigdomsfickor och missgynnade territoriella enheter.

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genomförande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i förordning (EG) nr 1085/2006.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 18
Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera inom programmen för Eruf-målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning under programperioden 2007–2013. Syftet med detta mål är, utanför de minst utvecklade regionerna, att stärka regionernas konkurrens- och attraktionskraft samt sysselsättning genom att beakta målen i Europa 2020-strategin.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 19
Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera inom programmen för Eruf-målet Europeiskt territoriellt samarbete under programperioden 2007–2013. Målet är att stärka det regionala och makroregionala samarbetet och erfarenhetsutbytet på lämplig regional nivå.

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genomförande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i förordning (EG) nr 1085/2006.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

KAPITEL 13 04 —   SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 04

SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

13 04 01

Slutförande av Sammanhållningsfondens projekt (före 2007)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Slutförande av Sammanhållningsfonden (2007–2013)

1,2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Slutförande av riskdelningsinstrument som finansieras med medel från Sammanhållningsfonden (2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Sammanhållningsfonden – Målet investering för tillväxt och sysselsättning

1,2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Sammanhållningsfonden – Operativt tekniskt stöd

13 04 61 01

Sammanhållningsfonden – Operativt tekniskt stöd

1,2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Sammanhållningsfonden – Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en medlemsstat

1,2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Artikel 13 04 61 – Delsumma

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Kapitel 13 04 – Totalt

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Anmärkningar

Enligt artikel 177 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska en sammanhållningsfond upprättas för att stödja projekt på miljöområdet och transeuropeiska nät inom infrastrukturen på transportområdet.

I artikel H i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94, artiklarna 100 och 102 i förordning (EG) nr 1083/2006 samt artiklarna 85, 144 och 145 i förordning (EU) nr 1303/2013 om kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar föreskrivs särskilda regler för finansiella korrigeringar för sammanhållningsfonden.

I artikel 80 i budgetförordningen föreskrivs finansiella korrigeringar i händelse av utbetalningar som gjorts olagligt. Alla inkomster från finansiella korrigeringar på den grunden tas upp i artikel 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 eller 6 5 4 i inkomstberäkningen och utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 c i budgetförordningen.

I artikel 177 i budgetförordningen föreskrivs villkor för återbetalning, helt eller delvis, av förfinansiering för en viss verksamhet.

I artikel 82 i förordning (EG) nr 1083/2006 finns särskilda regler för återbetalning av förfinansiering för Sammanhållningsfonden.

Återbetald förfinansiering ska betraktas som interna inkomster som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen och ska tas upp i punkt 6 1 5 0 eller 6 1 5 7.

Åtgärder för att bekämpa bedrägeri kommer att finansieras genom artikel 24 02 01.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177.

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (EGT L 130, 25.5.1994, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25), särskilt artiklarna 82, 100 och 102.

Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/94 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 79).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1), särskilt artiklarna 21.3 och 21.4, 80 och 177.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 281).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Referensrättsakter

Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 december 2005.

Slutsatser från Europeiska rådet möte den 7 och 8 februari 2013.

13 04 02
Slutförande av Sammanhållningsfonden (2007–2013)

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka åtaganden genom Sammanhållningsfonden som återstår att reglera från programperioden 2007–2013.

Detta anslag är även avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera avseende förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1083/2006, i enlighet med artikel 45 i den förordningen. Anslaget får särskilt användas för

stödutgifter (representation, utbildning, möten),

utgifter för information och publicering,

utgifter för it och telekommunikation,

kontrakt om tillhandahållande av tjänster och undersökningar,

bidrag.

Detta anslag ska också täcka åtaganden som återstår att reglera för åtgärder som kommissionen godkänner som ett led i förberedelserna inför programperioden 2014–2020.

Enligt artikel 105a.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom punkt 7 i bilaga III till fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 112, 24.4.2012), ska program och större projekt som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genomförande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt anses ha godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1083/2006, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i förordning (EG) nr 1085/2006.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 79).

Referensrättsakter

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 158 och 161.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174 och 177.

KAPITEL 13 06 —   SOLIDARITETSFONDEN

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

13 06 01

Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Stöd till länder som förhandlar om anslutning i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitel 13 06 – Totalt

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka anslag som beviljats från unionens solidaritetsfond vid större eller regionala katastrofer i medlemsstaterna. Stödet ska tillhandahållas den berörda medlemsstaten i samband med naturkatastrofer. Det ska fastställas ett sista datum för när det beviljade stödet ska ha utnyttjats och mottagarländerna ska åläggas att redovisa hur de har använt det mottagna stödet. Mottaget bistånd som sedermera kompenseras genom betalningar från tredje part enligt, till exempel, principen att ”förorenaren betalar” eller som överstiger den slutliga uppskattningen av skadorna ska återkrävas.

Med undantag av förskottsbetalningar ska tilldelning av anslag ske genom anslagsöverföringar från reserven eller i händelse av otillräckliga anslag i reserven, genom en ändringsbudget samtidigt med beslutet om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884), särskilt artikel 10.

AVDELNING 40

RESERVER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 01

RESERVER FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

NEGATIV RESERV

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Avdelning 40 – Totalt

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

KAPITEL 40 03 —   NEGATIV RESERV

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 03

NEGATIV RESERV

40 03 01

Negativ reserv

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Kapitel 40 03 – Totalt

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Negativ reserv

Budget 2017

Ändringsbudget nr 4/2017

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Principen för en negativ reserv fastställs i artikel 47 i budgetförordningen. Reserven ska utnyttjas före budgetårets slut genom överföring enligt det förfarande som anges i artiklarna 26 och 27 i budgetförordningen.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).