ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 313

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
29 november 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2200 av den 28 november 2017 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av vissa spannmål från Ukraina

1

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2201 av den 27 november 2017 om tillstånd för utsläppande på marknaden av 2′-fukosyllaktos framställd med Escherichia coli stam BL21 som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2017) 7662]

5

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2017 av gemensamma Cariforum–EU-rådet som inrättats genom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, av den 17 november 2017 om ändring av bilaga IX till protokoll I: utomeuropeiska länder och territorier [2017/2202]

10

 

*

Beslut nr 2/2017 av gemensamma Cariforum–EU-rådet som inrättats genom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, av den 17 november 2017 med avseende på upprättandet av en förteckning över skiljemän [2017/2203]

12

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

29.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2200

av den 28 november 2017

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av vissa spannmål från Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a och c, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1566 (2) föreskrivs förmånsordningar vad gäller tullar för import av vissa varor med ursprung i Ukraina. De tullkvoter för import som avses i bilaga II av den förordningen ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184 i förordning (EU) nr 1308/2013. De ska tillämpas i tre år från och med den 1 januari 2018.

(2)

För att importen av vissa spannmål med ursprung i Ukraina som omfattas av dessa tullkvoter ska ske korrekt och inte i spekulativt syfte bör det föreskrivas att denna import hanteras genom användning av importlicenser. I detta syfte bör kommissionens förordningar (EG) nr 1301/2006 (3) och (EG) nr 1342/2003 (4) samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (5) tillämpas, utom vid de undantag som föreskrivs i denna förordning.

(3)

För att säkerställa att kvoterna förvaltas korrekt är det lämpligt att fastställa tidsfrister för inlämnande av licensansökningar samt vilka uppgifter som ska ingå i ansökningarna och i licenserna.

(4)

För att effektivisera administrationen bör medlemsstaterna för sina anmälningar till kommissionen i enlighet med denna förordning använda de informationssystem som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (6) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (7).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   De importtullkvoter för vissa produkter med ursprung i Ukraina som anges i bilagan ska öppnas årligen från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.

2.   Importtullen inom den tullkvot som avses i punkt 1 ska vara 0 euro per ton.

3.   Förordningarna (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 samt genomförandeförordning (EU) 2016/1239 ska tillämpas, om inte annat följer av denna förordning.

Artikel 2

Regler för inlämning av importlicensansökningar och utfärdande av importlicenser

1.   Utan hinder av artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en ansökan om importlicens per löpnummer och vecka. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan ska ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökningarna ska förverkas av den berörda medlemsstaten.

Importlicensansökningarna ska lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på fredagen kl. 13.00 (belgisk tid).

2.   I varje importlicensansökan ska det anges, utan decimaler, en kvantitet i kilogram, som inte får överstiga den totala kvantitet som ingår i den aktuella kvoten.

3.   Importlicenserna ska utfärdas den fjärde arbetsdagen efter sista dagen för det meddelande som avses i artikel 4.1.

4.   I importlicensansökan och i själva importlicensen ska namnet ”Ukraina” anges i fält 8 och rutan ”ja” ska markeras med ett kryss. Licenserna ska vara giltiga endast för produkter med ursprung i Ukraina.

Artikel 3

Importlicensernas giltighet

Importlicenserna ska vara giltiga från och med den dag då de faktiskt utfärdas, i enlighet med artikel 7.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239, till och med utgången av den andra månaden som följer på den aktuella månaden.

Artikel 4

Meddelanden

1.   Senast kl. 18.00 (belgisk tid) måndagen veckan efter inlämnandet av importlicensansökan ska medlemsstaterna på elektronisk väg meddela kommissionen varje ansökan per löpnummer tillsammans med uppgift om produktursprung och begärd kvantitet per KN-nummer, och om inga ansökningar inkommit ska ett meddelande med texten ”inga” sändas. Anmälan ska ske i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/1183 och genomförandeförordning (EU) 2017/1185.

2.   Den dag då importlicenserna utfärdas ska medlemsstaterna på elektronisk väg meddela kommissionen de uppgifter rörande de utfärdade licenserna som avses i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006 med uppgift om de totala kvantiteter per KN-nummer för vilka importlicenserna har utfärdats.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1566 av den 13 september 2017 om införande av tillfälliga autonoma åtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (EUT L 254, 30.9.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser (EUT L 206, 30.7.2016, s. 44).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).


BILAGA

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska texten i varubeskrivningen endast anses vara vägledande, eftersom förmånsordningens räckvidd när det gäller denna bilaga avgörs av de KN-nummer som gäller den 1 januari 2017. Där ”ex”-KN-nummer anges ska förmånsordningen bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer

Produkt

KN-nummer

Kvantitet i ton

09.4277

Spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg, andra slag än för utsäde

1001 99 00

65 000

Mjöl av vanligt vete och spält,

1101 00 15

Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg

1101 00 90

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete, blandsäd av vete och råg, råg, majs, korn, havre, ris

1102 90 90

Krossgryn samt grovt mjöl av vanligt vete och spält

1103 11 90

Pelletar av vete

1103 20 60

09.4278

Majs, annan än utsädesmajs

1005 90 00

625 000

Finmalet mjöl av majs

1102 20

Krossgryn samt grovt mjöl av majs

1103 13

Pelletar av majs

1103 20 40

Majs bearbetad på annat sätt

1104 23

09.4279

Korn, andra slag än för utsäde

1003 90 00

325 000

Finmalet mjöl av korn

1102 90 10

Pelletar av korn

ex 1103 20 25


BESLUT

29.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2201

av den 27 november 2017

om tillstånd för utsläppande på marknaden av 2′-fukosyllaktos framställd med Escherichia coli stam BL21 som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2017) 7662]

(Endast den tyska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 augusti 2014 ansökte företaget Jennewein Biotechnologie GmbH hos den behöriga myndigheten i Nederländerna om att få släppa ut pulver och flytande koncentrat av oligosackariden 2′-fukosyllaktos framställd med en genetiskt modifierad stam av Escherichia coli BL21 på unionsmarknaden som ny livsmedelsingrediens i den mening som avses i artikel 1.2 d i förordning (EG) nr 258/97. Målgruppen är spädbarn.

(2)

2′-fukosyllaktos omfattas inte av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (2) eftersom den genetiskt modifierade stammen av Escherichia coli BL21 används som ett processhjälpmedel och det material som härstammar från den genetiskt modifierade mikroorganismen inte finns i det nya livsmedlet.

(3)

Den 3 juni 2016 utfärdade de behöriga myndigheterna i Nederländerna sin första utvärderingsrapport. I rapporten drog myndigheten slutsatsen att pulver och flytande koncentrat av oligosackariden 2′-fukosyllaktos framställd med en genetiskt modifierad stam av Escherichia coli BL21 uppfyller kriterierna för nya livsmedelsingredienser i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(4)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 13 juni 2016.

(5)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97. Särskilt framfördes invändningar när det gäller förhöjt intag av 2′-fukosyllaktos. Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 258/97 bör det antas ett beslut som beaktar de invändningar som framförts. Sökanden ändrade därför ansökan vad gäller den högsta tillåtna mängden 2′-fukosyllaktos i modersmjölksersättning och i tillskottsnäring. Ändringen och de kompletterande förklaringarna från sökanden undanröjde farhågorna på ett tillfredsställande sätt för medlemsstaterna och kommissionen.

(6)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (3) fastställs krav för livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn. Användningen av pulver och flytande koncentrat av 2′-fukosyllaktos bör tillåtas utan att det påverkar tillämpningen av den förordningen eller annan lagstiftning som tillämpas parallellt med förordning (EG) nr 258/97.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar bestämmelserna i förordning (EU) nr 609/2013 får pulver och flytande koncentrat av 2′-fukosyllaktos enligt specifikationen i bilaga I till detta beslut släppas ut på unionsmarknaden som ny livsmedelsingrediens för de användningsområden och i den högsta tillåtna mängd som fastställs i bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Pulver och flytande koncentrat av 2′-fukosyllaktos som tillåts genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel benämnas ”2′-fukosyllaktos” för pulvret och det flytande koncentratet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).


BILAGA I

SPECIFIKATIONER FÖR 2′-O-FUKOSYLLAKTOS

Definitioner

Kemiskt namn

α-L-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosid

Kemisk formel

C18H32O15

Molekylmassa

488,44 Da

CAS-nr

41263-94-9

Beskrivning: Pulver av 2′-fukosyllaktos framställd med en genetiskt modifierad stam av Escherichia coli BL21 är ett vitt till elfenbensvitt pulver som framställs från flytande koncentrat av 2′-fukosyllaktos genom sprejtorkning. Det flytande koncentratet av 2′-fukosyllaktos är en färglös till svagt gul klar vattenlösning (45 % w/v ± 5 % w/v).

Specifikationer för pulver av 2′-fukosyllaktos

Specifikationsparameter

Gränsvärden

Fysisk parameter

Vit till elfenbensvit färg

 

Kemisk analys

2′-fukosyllaktos

≥ 90 %

Laktos

≤ 5 %

3-fukosyllaktos

≤ 5 %

Difukosyllaktos

≤ 5 %

Fukosylgalaktos

≤ 3 %

Glukos

≤ 3 %

Galaktos

≤ 3 %

Fukos

≤ 3 %

Detektering av GMO

Negativt

 

Vattenhalt

 

≤ 9,0 %

Proteinhalt

 

≤ 100 μg/g

Aska totalt

 

≤ 0,5 %

Föroreningar

Bly

≤ 0,02 mg/kg

Arsenik

≤ 0,2 mg/kg

Kadmium

≤ 0,1 mg/kg

Kvicksilver

≤ 0,5 mg/kg

Aflatoxin M1

≤ 0,025 μg/kg

Mikrobiologiska parametrar

Mikroorganismer totalt (TPC)

≤ 104 CFU/g

Enterobakterier/koliformer

Ej påvisade i 11 g

Jäst och mögel

≤ 100 CFU/g

Salmonella spp.

Negativ/100 g

Cronobacter spp.

Negativ/100 g

Endotoxiner

≤ 100 EU/g

CFU: kolonibildande enheter, EU: endotoxinenheter.

Specifikationer för flytande koncentrat av 2′-fukosyllaktos

Specifikationsparameter

Gränsvärden

Fysisk parameter

Färglös till svagt gul klar lösning

 

Torrsubstans

 

45 % w/v (+/– 5 % w/v) torrsubstans i vatten

Kemisk analys

2′-fukosyllaktos

≥ 90 %

Laktos

≤ 5 %

3-fukosyllaktos

≤ 5 %

Difukosyllaktos

≤ 5 %

Fukosylgalaktos

≤ 3 %

Glukos

≤ 3 %

Galaktos

≤ 3 %

Fukos

≤ 3 %

Detektering av GMO

Negativt

 

Proteinhalt

 

≤ 100 μg/g

Aska totalt

 

≤ 0,5 %

Föroreningar

Bly

≤ 0,02 mg/kg

Arsenik

≤ 0,2 mg/kg

Kadmium

≤ 0,1 mg/kg

Kvicksilver

≤ 0,5 mg/kg

Aflatoxin M1

≤ 0,025 μg/kg

Mikrobiologiska parametrar

Mikroorganismer totalt (TPC)

≤ 5 000 CFU/g

Enterobakterier/koliformer

Ej påvisade i 11 g

Jäst och mögel

≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.

Negativ/200 ml

Cronobacter spp.

Negativ/200 ml

Endotoxiner

≤ 100 EU/ml

CFU: kolonibildande enheter, EU: endotoxinenheter.


BILAGA II

Tillåten användning av pulver och flytande koncentrat av 2′-fukosyllaktos

Livsmedelskategori

Högsta tillåtna mängd

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

1,2 gram 2′-fukosyllaktos per liter konsumtionsfärdig slutprodukt som saluförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar.


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

29.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/10


BESLUT nr 1/2017 AV GEMENSAMMA CARIFORUM–EU-RÅDET

som inrättats genom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan,

av den 17 november 2017

om ändring av bilaga IX till protokoll I: utomeuropeiska länder och territorier [2017/2202]

GEMENSAMMA CARIFORUM–EU-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 41 i protokoll I, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll I till avtalet – Om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete – fastställer de utomeuropeiska länderna och territorierna: de utomeuropeiska länder och territorier som anges i bilaga IX.

(2)

Till följd av ändringen av Mayottes (1) och Saint-Barthélemys (2) ställning och ikraftträdandet av rådets beslut 2013/755/EU (3) om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, bör förteckningen över utomeuropeiska länder och territorier i bilaga IX till protokoll I till avtalet uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till protokoll I ska ersättas med texten i bilagan som åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2017.

För Cariforum-staterna

K. JOHNSON SMITH

För EU-parten

C. MALMSTRÖM


(1)  Europeiska rådets beslut 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EUT L 204, 31.7.2012, s. 131).

(2)  Europeiska rådets beslut 2010/718/EU av den 29 oktober 2010 om ändring av ön Saint-Barthélemys ställning i förhållande till Europeiska unionen (EUT L 325, 9.12.2010, s. 4).

(3)  Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, p. 1).


BILAGA

BILAGA IX TILL PROTOKOLL I

Utomeuropeiska länder och territorier

I detta protokoll avses med utomeuropeiska länder och territorier de nedan förtecknade länder och territorier som avses i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(Denna förteckning är inte bindande för dessa länders och territoriers status eller framtida förändringar i deras status.)

1.

Utomeuropeiska länder och territorier som har särskilda förbindelser med Konungariket Danmark:

Grönland.

2.

Utomeuropeiska länder och territorier som har särskilda förbindelser med Republiken Frankrike:

Nya Kaledonien och tillhörande områden.

Franska Polynesien.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Saint Barthélemy.

De franska sydliga och antarktiska områdena.

Wallis och Futuna.

3.

Utomeuropeiska länder och territorier som har särskilda förbindelser med Konungariket Nederländerna:

Aruba.

Bonaire.

Curaçao.

Saba.

Sint Eustatius.

Sint Maarten.

4.

Utomeuropeiska länder och territorier som har särskilda förbindelser med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland:

Anguilla.

Bermuda.

Caymanöarna.

Falklandsöarna.

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna.

Montserrat.

Pitcairn.

Sankt Helena och tillhörande områden.

Brittiska antarktiska territoriet.

Brittiska territoriet i Indiska oceanen.

Turks- och Caicosöarna.

Brittiska Jungfruöarna.


29.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/12


BESLUT nr 2/2017 AV GEMENSAMMA CARIFORUM–EU-RÅDET

som inrättats genom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan,

av den 17 november 2017

med avseende på upprättandet av en förteckning över skiljemän [2017/2203]

GEMENSAMMA CARIFORUM–EU-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, särskilt artikel 221.1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över femton skiljemän som föreskrivs i artikel 221.1 i bilagan till detta beslut antas härmed av parterna.

Artikel 2

Cariforum–EU:s handels- och utvecklingskommitté får ändra förteckningen över skiljemän som bifogats detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2017.

För Cariforum-staterna

K. JOHNSON SMITH

För EU-parten

C. MALMSTRÖM


BILAGA

Förteckning över skiljemän som avses i artikel 221.1 i avtalet

Skiljemän som valts ut av CARIFORUM-staterna:

 

Tracy BENN-ROBERTS (Antigua och Barbuda)

 

Nicole FOSTER (Barbados)

 

Bertha COOPER – ROSSEAU (Bahamas)

 

Michelle A. BROWN (Jamaica)

 

Fabiola MEDINA GARNEStext (Dominikanska republiken)

Skiljemän som valts ut av EU:

 

Jacques BOURGEOIS (Belgien)

 

Peter Claus Dieter EHLERMANN (Tyskland)

 

Pieter Jan KUIJPER (Nederländerna)

 

Giorgio SACERDOTI (Italien)

 

Ramon TORRENT (Spanien)

Skiljemän som parterna valt gemensamt:

 

Frederick ABBOTT (Förenta staterna)

 

James BACCHUS (Förenta staterna)

 

Armand DE MESTRAL (Kanada)

 

Claudia OROZCO (Colombia)

 

Helge SELAND (Norge)