ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 306

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
22 november 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av protokollet till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2167 av den 5 juli 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten

2

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2168 av den 20 september 2017 om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 vad gäller handelsnormerna för ägg från utehöns när hönsens tillträde till en rastgård utomhus begränsas

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2169 av den 21 november 2017 om uppgiftsformatet och arrangemangen för inrapporteringen av europeisk statistik om naturgas- och elpriser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/2170 av den 15 november 2017 om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder

19

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2171 av den 20 november 2017 om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2019, årsbeloppet för 2018, den första delbetalningen för 2018 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2020 och 2021

21

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/2172 av den 20 november 2017 om ändring av beslut 2010/670/EU vad gäller användningen av icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången [delgivet med nr C(2017) 7656]

24

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2173 av den 20 november 2017 om ändring av bilaga II till beslut 2008/185/EG vad gäller godkännande av kontrollprogrammet för utrotning av Aujeszkys sjukdom avseende regionen Lombardiet i Italien [delgivet med nr C(2017) 7587]  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2174 av den 20 november 2017 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller hälsointyget för handel med bin och humlor [delgivet med nr C(2017) 7588]  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2175 av den 21 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 7835]  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2176 av den 21 november 2017 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen [delgivet med nr C(2017) 7874]  ( 1 )

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/1


Meddelande om ikraftträdande av protokollet till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Protokollet till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (1) kommer att träda i kraft den 1 december 2017 efter det att det förfarande som föreskrivs i artikel 4.2 i protokollet till ramavtalet slutförts den 6 november 2017.


(1)  EUT L 348, 21.12.2016, s. 3.


FÖRORDNINGAR

22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/2


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2167

av den 5 juli 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (1), särskilt artikel 15.6 och artikel 18.1 och 18.3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1380/2013 har som mål att gradvis eliminera utkast inom unionens fisken genom införande av en landningsskyldighet för fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar.

(2)

Enligt artikel 15.1 d i förordning (EU) nr 1380/2013 gäller landningsskyldighet i sydvästliga vatten senast från och med den 1 januari 2017 för de arter som definierar fisket.

(3)

För genomförandet av landningsskyldigheten fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 (2) en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten för perioden 2016–2018, på grundval av en gemensam rekommendation som lämnades in av Belgien, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Portugal 2016.

(4)

Belgien, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Portugal har ett direkt fiskeriförvaltningsintresse i de sydvästliga vattnen. Den 2 januari 2017 lämnade dessa medlemsstater in en gemensam rekommendation till kommissionen efter samråd med den rådgivande nämnden för sydvästliga vatten.

(5)

Den nya gemensamma rekommendationen kompletterar den utkastplan som fastställs i delegerad förordning (EU) 2016/2374 och omfattar fiske efter dolkfisk i Internationella havsforskningsrådets sektioner (Ices-sektioner) VIIIa, IX och X, Fiskerikommitténs för östra Centralatlanten områden (Cecaf-områden) 34.1.2 och fiske efter fläckpagell i Ices-sektion IX.

(6)

De åtgärder som ingår i den nya gemensamma rekommendationen är förenliga med artikel 18.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 och kan införlivas med delegerad förordning (EU) 2016/2374.

(7)

I den nya gemensamma rekommendationen föreslås ett undantag från landningsskyldigheten för dolkfisk som fångas med fasta långrevar på djupt vatten i Ices-sektionerna VIIIa, IX och X och i Cecaf-område 34.1.2, eftersom befintliga vetenskapliga belägg visar på en låg dödlighetsfrekvens (och på ett lågt antal individer) mot bakgrund av egenskaperna hos de redskap som används i fisket efter denna art, fiskemetoderna och ekosystemet. I sin utvärdering drog Ices slutsatsen att utkasten kan antas vara noll eller försumbara, då dödligheten vid utkast av dolkfisk främst beror på hajars och valars rovjakt efter krokad dolkfisk och är relativt låg i förhållande till antalet landningar. Mot bakgrund av ovanstående godkänner kommissionen således det föreslagna undantaget.

(8)

I den nya gemensamma rekommendationen föreslås ett undantag från landningsskyldigheten för fläckpagell i Ices-delområde IX, eftersom medlemsstaterna anser att vetenskapliga belägg tyder på potentiellt höga överlevnadsgrader. Nya studier måste emellertid genomföras för att bevisa detta och ett eventuellt undantag kan komma att övervägas i framtiden när de berörda medlemsstaterna lämnar in uppgifter från sina pågående försök till kommissionen.

(9)

Bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/2374 bör omdisponeras för tydlighetens skull.

(10)

Delegerad förordning (EU) 2016/2374 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Eftersom åtgärderna i denna förordning direkt påverkar den ekonomiska verksamhet som är knuten till unionsfartygens planering av fiskeåret, bör förordningen träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts. Den bör tillämpas från och med den 1 januari 2017 genom ett undantag från den allmänna principen på grund av att den gemensamma rekommendationen lämnades in sent.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/2374 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 av den 12 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (EUT L 352, 23.12.2016, s. 33).


BILAGA

BILAGA

Fisken som omfattas av landningsskyldigheten

1.   Fiske efter tunga (Solea solea)

Fiskezoner

Redskapskod

Beskrivning av fiskeredskap

Maskstorlek

Arter som ska landas

Ices-sektionerna VIIIa, b, d och e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Alla bottentrålar

Maskstorlek mellan 70 mm och 100 mm

Alla fångster av tunga

TBB

Alla bomtrålar

Maskstorlek mellan 70 mm och 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Alla grimgarn och nät

Maskstorlek större än eller lika med 100 mm


2.   Fiske efter tunga (Solea solea) och rödspätta (Pleuronectes platessa)

Fiskezoner

Redskapskod

Beskrivning av fiskeredskap

Maskstorlek

Arter som ska landas

Ices-sektion IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Alla grimgarn och nät

Maskstorlek större än eller lika med 100 mm

Alla fångster av tunga och rödspätta


3.   Fiske efter kummel (Merluccius merluccius)

Fiskezoner

Redskapskod

Beskrivning av fiskeredskap

Maskstorlek

Arter som ska landas

Ices-sektionerna VIIIa, b, d och e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Alla bottentrålar och notar/vadar

Maskstorlek större än eller lika med 100 mm

Alla fångster av kummel

LL, LLS

Alla långrevar

Alla

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alla nät

Maskstorlek större än eller lika med 100 mm

Ices-sektionerna VIIIc och IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Alla bottentrålar och notar/vadar

Fartyg som uppfyller följande kumulativa kriterier:

1.

Använder maskstorlek större än eller lika med 70 mm

2.

De totala landningarna av kummel under perioden 2014/2015 (1) utgör mer än 5 % av alla landade arter och mer än fem ton

Alla fångster av kummel

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alla nät

Maskstorlek mellan 80 mm och 99 mm

LL, LLS

Alla långrevar

Krokstorlek större än 3,85 cm ± 1,15 cm längd och 1,6 cm ± 0,4 cm bredd


4.   Fiske efter marulk (Lophiidae)

Fiskezoner

Redskapskod

Beskrivning av fiskeredskap

Maskstorlek

Arter som ska landas

Ices-sektionerna VIIIa, b, d och e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alla nät

Maskstorlek större än eller lika med 200 mm

Alla fångster av marulk

Ices-sektionerna VIIIc och IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alla nät

Maskstorlek större än eller lika med 200 mm

Alla fångster av marulk


5.   Fiske efter havskräfta (Nephrops norvegicus)

Fiskezoner

Redskapskod

Beskrivning av fiskeredskap

Maskstorlek

Arter som ska landas

Ices-sektionerna VIIIa, b, d och e (endast inom funktionella enheter)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Alla bottentrålar

Maskstorlek större än eller lika med 70 mm

Alla fångster av havskräfta

Ices-sektionerna VIIIc och IXa (endast inom funktionella enheter)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Alla bottentrålar

Maskstorlek större än eller lika med 70 mm

Alla fångster av havskräfta


6.   Fiske efter dolkfisk (Aphanopus carbo)

Fiskezoner

Redskapskod

Beskrivning av fiskeredskap

Maskstorlek

Arter som ska landas

Ices-sektionerna VIIIc, IX, X och CECAF 34.1.2

LLS, DWS

Fasta långrevar för djupvattensfiske

Alla fångster av dolkfisk


7.   Fiske efter fläckpagell (Pagellus bogaraveo)

Fiskezoner

Redskapskod

Beskrivning av fiskeredskap

Maskstorlek

Arter som ska landas

Ices-sektion IX

LLS, DWS

Fasta långrevar för djupvattensfiske

Krokstorlek större än 3,95 cm på längden och 1,65 cm på bredden

Alla fångster av fläckpagell


(1)  Referensperioderna kommer att aktualiseras för efterföljande år. För 2018 kommer referensperioden att vara 2015 och 2016 och för 2019 kommer referensperioden att vara 2016 och 2017.


22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2168

av den 20 september 2017

om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 vad gäller handelsnormerna för ägg från utehöns när hönsens tillträde till en rastgård utomhus begränsas

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 75.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (3) när det gäller handelsnormerna för ägg. I punkt 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 589/2008 fastställs minimikraven för ägg från utehöns.

(2)

Förordning (EG) nr 1234/2007 har ersatts av förordning (EU) nr 1308/2013, i vilken kommission ges befogenhet att anta delegerade akter i detta avseende i enlighet med artikel 227 i samma förordning.

(3)

I punkt 1 a i bilaga II till förordning (EG) nr 589/2008 föreskrivs en undantagsperiod för saluföring av ägg som ”ägg från utehöns” vid begränsat tillträde till rastgårdar utomhus på grund av restriktioner som vidtas enligt unionsrätten, inklusive veterinära restriktioner för att skydda människors och djurs hälsa, dock under högst tolv veckor. Med anledning av allvarliga utbrott av aviär influensa i unionen förefaller det vara nödvändigt att föreskriva en längre undantagsperiod och att ytterligare förtydliga reglerna i syfte att se till att de tillämpas på ett harmoniserat sätt i hela unionen, särskilt när det gäller undantagsperiodens början.

(4)

Bilaga II till förordning (EG) nr 589/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

I syfte att säkerställa ett omedelbart genomförande av denna åtgärd bör förordningen träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 589/2008 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg (EUT L 163, 24.6.2008, s. 6).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).


BILAGA

Minimikrav för olika äggproduktionsmetoder

1.

”Ägg från utehöns” ska vara producerade i produktionssystem som minst uppfyller kraven i artikel 4 i rådets direktiv 1999/74/EG (1).

Följande krav ska vara uppfyllda:

a)

Hönsen ska under dagtid ha oavbruten tillgång till en rastgård utomhus. Detta krav hindrar dock inte att en producent begränsar tillträdet under en begränsad tid under morgontimmarna i enlighet med sedvanlig god lantbrukspraxis, inbegripet god djurhållning.

Om åtgärder som vidtas enligt unionsrätten kräver att hönsens tillträde till rastgårdar utomhus begränsas för att skydda människors eller djurs hälsa får äggen, trots denna begränsning, saluföras som ”ägg från utehöns” under förutsättning att värphönsens tillträde till rastgårdar utomhus inte har begränsats under en oavbruten period på mer än 16 veckor. Denna maximala period börjar det datum då tillgången till rastgårdar utomhus faktiskt begränsades för den berörda gruppen höns, vilka introducerats vid samma tidpunkt.

b)

Rastgården ska huvudsakligen vara täckt med växtlighet och får inte användas för andra ändamål än som rastgård, med undantag för rastgårdar i fruktträdgårdar, på skogsmark eller på betesmark, om de behöriga myndigheterna tillåter detta.

c)

Beläggningsgraden i rastgården får inte vara mer än 2 500 höns per hektar som hönsen har tillgång till eller en höna per 4 kvadratmeter. Där minst 10 kvadratmeter är tillgängligt per höna och där växling tillämpas och hönsen får fri tillgång till hela området under hela flockens liv, måste dock varje inhägnat område som används ge varje höna minst 2,5 kvadratmeter.

d)

Rastgården får inte sträcka sig mer än 150 meter från närmaste öppning i hönshuset. Rastgården får dock sträcka sig upp till 350 meter från närmaste öppning under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal skydd enligt artikel 4.1.3 b ii i direktiv 1999/74/EG – minst fyra per hektar – jämnt fördelade över hela rastgården.

2.

”Ägg från frigående höns inomhus” ska vara producerade i produktionssystem som minst uppfyller kraven i artikel 4 i direktiv 1999/74/EG.

3.

”Ägg från burhöns” ska vara producerade i produktionssystem som minst uppfyller

a)

kraven i artikel 5 i direktiv 1999/74/EG till och med den 31 december 2011, eller

b)

kraven i artikel 6 i direktiv 1999/74/EG.

4.

Medlemsstaterna får medge undantag från punkterna 1 och 2 i denna bilaga för anläggningar med färre än 350 värphöns eller anläggningar för avelsvärphöns när det gäller de krav som avses i artikel 4.1.1 d andra meningen, artikel 4.1.1 e, 4.1.2, 4.1.3 a i och artikel 4.1.3 b i i direktiv 1999/74/EG.


(1)  Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53).


22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2169

av den 21 november 2017

om uppgiftsformatet och arrangemangen för inrapporteringen av europeisk statistik om naturgas- och elpriser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 av den 26 oktober 2016 om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92/EG (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/1952 fastställs det gemensamma regelverket för framställning av jämförbar europeisk statistik om naturgas- och elpriser för hushållskunder och icke-hushållskunder i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1952 bör medlemsstaterna överföra de statistiska uppgifterna i elektronisk form, i ett lämpligt tekniskt format som ska fastställas av kommissionen.

(3)

Formatet SDMX (Statistical Data and Metadata exchange) tillhandahåller statistiska och tekniska standarder för utbyte av officiell statistik. Kommissionen (Eurostat) bör därför, inom det europeiska statistiksystemet och i nära samarbete med medlemsstaterna, fastställa ett tekniskt format i enlighet med dessa standarder.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna om naturgas- och elpriser för hushållskunder och icke-hushållskunder i unionen ska lämnas till Eurostat via den centrala dataportalen för inrapportering av uppgifter så att kommissionen (Eurostat) kan hämta dem på elektronisk väg.

Artikel 2

Den struktur som ska användas när uppgifterna rapporteras in till kommissionen (Eurostat) framgår av bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 311, 17.11.2016, s. 1.


BILAGA I

Strukturen för de statistikuppgifter som ska rapporteras in om naturgaspriser

Uppgifter som ska ingå i överföringsfilerna:

Allmänna uppgifter

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Land

Det uppgiftslämnande landets namn

Halvårsvis

Organisation

Den uppgiftslämnande organisationens namn

Halvårsvis

Kontaktperson

Den ansvarige tjänstemannens namn

Halvårsvis

E-postadress

E-postadress till ansvarig tjänsteman

Halvårsvis

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2017, 2018)

Halvårsvis

Halvår

1 eller 2

Halvårsvis

För varje förbrukningsintervall ska fälten i tabellerna 1, 2 och 4 rapporteras in.

För hushållskunder ska följande förbrukningsintervall tillämpas:

Intervall D1 (liten): årsförbrukning under 20 GJ.

Intervall D2 (medelstor): årsförbrukning på minst 20 men under 200 GJ.

Intervall D3 (stor): årsförbrukning på minst 200 GJ.

För icke-hushållskunder ska följande förbrukningsintervall tillämpas:

Intervall I1: årsförbrukning under 1 000 GJ.

Intervall I2: årsförbrukning på minst 1 000 men under 10 000 GJ.

Intervall I3: årsförbrukning på minst 10 000 men under 100 000 GJ.

Intervall I4: årsförbrukning på minst 100 000 men under 1 000 000 GJ.

Intervall I5: årsförbrukning på minst 1 000 000 men under 4 000 000 GJ.

Intervall I6: årsförbrukning på minst 4 000 000 GJ.

Uppgifterna i tabell 3 ska ges som genomsnitt av samtliga förbrukningsintervall.

Tabell 1: Huvudsakliga prisnivåer

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

Halvårsvis

Pris exkl. skatt

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska endast innefatta energi- och leveranskomponenten samt nätkomponenten.

Halvårsvis

Pris exkl. moms och andra avdragsgilla skatter

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska innefatta energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt skatter, avgifter och övriga pålagor som inte anses vara avdragsgilla för icke-hushållskunder. För hushållskunder ska denna prisnivå innefatta energi- och nätkomponenter samt skatter, avgifter och övriga pålagor med undantag för moms.

Halvårsvis

Pris inkl. alla skatter och moms (avdragsgilla och icke avdragsgilla)

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska innefatta energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt alla avdragsgilla och icke avdragsgilla skatter, avgifter och övriga pålagor, inklusive moms.

Halvårsvis

Värdena ska anges i nationell valuta per gigajoule (kalorimetriskt värmevärde).

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 2: Detaljerad uppdelning av priserna i komponenter och delkomponenter

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Energi- och leveranspris

värde

observationsstatus

Denna komponent ska innefatta det råvarupris leverantören betalar för naturgas eller priset för naturgas vid punkten för införsel till överföringssystemet, i förekommande fall inbegripet följande kostnader för slutförbrukarna: lagringskostnader plus kostnader för försäljningen av naturgas till slutförbrukare.

Årligen

Nätpris

värde

observationsstatus

Nätpriset ska innefatta följande kostnader för slutförbrukarna: överförings- och distributionsavgifter, överförings- och distributionsförluster, nätkostnader, service efter försäljningen, kostnader för systemservice samt mätarhyra och mätkostnader.

Årligen

Mervärdesskatt

värde

observationsstatus

Mervärdesskatt enligt definitionen i rådets direktiv 2006/112/EG (1).

Årligen

Skatter på förnybar energi

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till främjande av förnybara energikällor, energieffektivisering och kraftvärmeproduktion.

Årligen

Skatter på kapacitet

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till beredskapslager, kapacitetsbetalningar och energitrygghet, skatter på naturgasdistribution, icke-återvinningsbara kostnader och avgifter för finansiering av energitillsynsmyndigheter eller marknads- och systemoperatörer.

Årligen

Miljöskatter

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till luftkvalitet och andra miljösyften, skatter på koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser.

Årligen

Övriga skatter

värde

observationsstatus

Alla övriga skatter, avgifter eller övriga pålagor som inte ingår i de fyra ovanstående kategorierna: stöd till fjärrvärme, lokala eller regionala skatter, ö-kompensation, koncessionsavgifter kopplade till licenser och avgifter som betalas för att mark och offentlig eller privat egendom ska kunna upplåtas för nät eller andra anläggningar.

Årligen

Referensperioden för alla komponenter och delkomponenter är årligen.

Värdena ska anges i nationell valuta per gigajoule (GJ), baserat på kalorimetriskt värmevärde.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 3: Nätkostnader

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Överföringskostnader

andel (i procent)

observationsstatus

Genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna för hushållskunder och genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna för icke-hushållskunder (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna).

Årligen

Distributionskostnader

andel (i procent)

observationsstatus

Genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna för hushållskunder och genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna för icke-hushållskunder (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna).

Årligen

Referensperioden för alla överförings- och distributionskostnader är årligen.

Värdena ska anges som andel i procent.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 4: Förbrukningsvolymer

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Förbrukningsvolymer

andel (i procent)

observationsstatus

Relativ andel naturgas i varje förbrukningsintervall av den sammanlagda volym som priserna avser.

Årligen

Referensperioden för förbrukningsvolymer är årligen.

Värdena ska anges som andel i procent.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).


BILAGA II

Strukturen för de statistikuppgifter som ska rapporteras in om elpriser

Uppgifter som ska ingå i överföringsfilerna:

Allmänna uppgifter

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Land

Det uppgiftslämnande landets namn

Halvårsvis

Organisation

Den uppgiftslämnande organisationens namn

Halvårsvis

Kontaktperson

Den ansvarige tjänstemannens namn

Halvårsvis

E-postadress

E-postadress till ansvarig tjänsteman

Halvårsvis

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2017, 2018)

Halvårsvis

Halvår

1 eller 2

Halvårsvis

För varje förbrukningsintervall ska fälten i tabellerna 1, 2 och 4 rapporteras in.

För hushållskunder ska följande förbrukningsintervall tillämpas:

Intervall DA (mycket liten): årsförbrukning under 1 000 kWh.

Intervall DB (liten): årsförbrukning på minst 1 000 men under 2 500 kWh.

Intervall DC (medelstor): årsförbrukning på minst 2 500 men under 5 000 kWh.

Intervall DD (stor): årsförbrukning på minst 5 000 men under 15 000 kWh.

Intervall DE (mycket stor): årsförbrukning på minst 15 000 kWh.

För icke-hushållskunder ska följande förbrukningsintervall tillämpas:

Intervall IA: årsförbrukning under 20 MWh.

Intervall IB: årsförbrukning på minst 20 men under 500 MWh.

Intervall IC: årsförbrukning på minst 500 men under 2 000 MWh.

Intervall ID: årsförbrukning på minst 2 000 men under 20 000 MWh.

Intervall IE: årsförbrukning på minst 20 000 men under 70 000 MWh.

Intervall IF: årsförbrukning på minst 70 000 men under 150 000 MWh.

Intervall IG: årsförbrukning på minst 150 000 MWh.

Uppgifterna i tabell 3 ska ges som genomsnitt av samtliga förbrukningsintervall.

Tabell 1: Huvudsakliga prisnivåer

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

Halvårsvis

Pris exkl. skatt:

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska endast innefatta energi- och leveranskomponenten samt nätkomponenten.

Halvårsvis

Pris exkl. moms och andra avdragsgilla skatter

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska innefatta energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt skatter, avgifter och övriga pålagor som inte anses vara avdragsgilla för icke-hushållskunder. För hushållskunder ska denna prisnivå innefatta energi- och nätkomponenter samt skatter, avgifter och övriga pålagor med undantag för moms.

Halvårsvis

Pris inkl. alla skatter och moms (avdragsgilla och icke avdragsgilla)

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska innefatta energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt alla avdragsgilla och icke avdragsgilla skatter, avgifter och övriga pålagor, inkl. moms.

Halvårsvis

Värdena ska anges i nationell valuta per kilowattimme (kWh).

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 2: Detaljerad uppdelning av priserna i komponenter och delkomponenter

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Energi- och leveranspris

värde

observationsstatus

Totalpriskomponenten för energi och leverans, exkl. skatter.

Denna komponent ska innefatta följande kostnader för slutförbrukarna: produktion, lagring, balansering av energi, kostnader vid energileveranser, kundservice, eftermarknadshantering och andra leveranskostnader.

Årligen

Nätpris

värde

observationsstatus

Totalpriskomponenten för nätpris, exkl. skatter.

Nätpriset ska innefatta följande kostnader för slutförbrukarna: överförings- och distributionsavgifter, överförings- och distributionsförluster, nätkostnader, service efter försäljningen, kostnader för systemservice samt mätarhyra och mätkostnader.

Årligen

Mervärdesskatt

värde

observationsstatus

Mervärdesskatt enligt definitionen i direktiv 2006/112/EG.

Årligen

Skatter på förnybar energi

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till främjande av förnybara energikällor, energieffektivisering och kraftvärmeproduktion.

Årligen

Skatter på kapacitet

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter och övriga pålagor kopplade till kapacitetsbetalningar, energitrygghet och tillräcklig försörjning, skatter på omstruktureringar i kolindustrin, skatter på eldistribution, icke-återvinningsbara kostnader och avgifter för finansiering av energitillsynsmyndigheter eller marknads- och systemoperatörer.

Årligen

Miljöskatter

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till luftkvalitet och andra miljösyften, skatter på koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser.

Årligen

Kärnkraftsskatter

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor på kärnkraftsområdet, inbegripet kärnkraftsavveckling, besiktningar och avgifter för kärnkraftsinstallationer.

Årligen

Övriga skatter

värde

observationsstatus

Alla övriga skatter, avgifter eller övriga pålagor som inte ingår i de fem ovanstående kategorierna: stöd till fjärrvärme, lokala eller regionala skatter, ö-kompensation, koncessionsavgifter kopplade till licenser och avgifter som betalas för att mark och offentlig eller privat egendom ska kunna upplåtas för nät eller andra anläggningar.

Årligen

Referensperioden för alla komponenter och delkomponenter är årligen.

Värdena ska anges i nationell valuta per kilowattimme (kWh).

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 3: Nätkostnader

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Överföringskostnader

andel (i procent)

observationsstatus

Genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna för hushållskunder och genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna för icke-hushållskunder (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna).

Årligen

Distributionskostnader

andel (i procent)

observationsstatus

Genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna för hushållskunder och genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna för icke-hushållskunder (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna).

Årligen

Referensperioden för alla överförings- och distributionskostnader är årligen.

Värdena ska anges som andel i procent.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 4: Förbrukningsvolymer

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Förbrukningsvolymer

andel (i procent)

observationsstatus

Relativ andel el i varje förbrukningsintervall av den sammanlagda volym som priserna avser.

Årligen

Referensperioden för förbrukningsvolymer är årligen.

Värdena ska anges som andel i procent.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.


BESLUT

22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/19


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2170

av den 15 november 2017

om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen (1), särskilt artikel 8.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

En riskbedömningsrapport om det nya psykoaktiva ämnet N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) har utarbetats i enlighet med beslut 2005/387/RIF vid ett extra sammanträde med den utvidgade vetenskapliga kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), och lades därefter fram för kommissionen och rådet den 24 maj 2017.

(2)

Furanylfentanyl är en syntetisk opioid som till strukturen liknar fentanyl, ett kontrollerat ämne som används i stor utsträckning i läkemedel och för narkos och smärtlindring. Furanylfentanyl är också strukturellt besläktat med acetylfentanyl och akryloylfentanyl, som båda var föremål för en gemensam rapport från ECNN och Europol i december 2015 respektive november 2016.

(3)

Furanylfentanyl har varit tillgängligt i unionen sedan åtminstone juni 2015 och har påträffats i 16 medlemsstater. I de flesta fall beslagtogs det i pulverform men även i flytande form och i form av tabletter. De upptäckta volymerna är relativt små. Sådana kvantiteter bör dock ses mot bakgrund av ämnets kraftiga verkan.

(4)

22 dödsfall relaterade till furanylfentanyl har rapporterats från fem medlemsstater. I minst tio av dessa dödsfall var furanylfentanyl dödsorsaken eller förmodas ha bidragit till dödfallet. Dessutom har elva akuta förgiftningar utan dödlig utgång som förknippas med furanylfentanyl rapporterades från tre medlemsstater.

(5)

Det finns hittills inga uppgifter om att organiserad brottslighet varit inblandad i framställning, distribution (olaglig handel) eller tillhandahållande av furanylfentanyl inom unionen. Tillgängliga uppgifter tyder på att furanylfentanyl framställs av kemikalieföretag baserade i Kina.

(6)

Furanylfentanyl säljs via internet i små volymer och i grossistvolymer som en ”forskningskemikalie”, vanligtvis i form av pulver eller som bruksfärdiga nässprayer. Begränsad information från de beslag som gjorts tyder på att furanylfentanyl också kan ha sålts på den illegala marknaden för opioider.

(7)

Furanylfentanyl har ingen erkänd användning som humanläkemedel eller veterinärmedicinskt läkemedel i unionen. Det finns inget som tyder på att furanylfentanyl kan användas för andra ändamål än som referensstandard vid analys och inom vetenskaplig forskning.

(8)

Riskbedömningsrapporten visar att många av de frågor som rör furanylfentanyl beror på bristen på uppgifter om riskerna för enskilda personers hälsa, hälsorisker och sociala risker, och skulle kunna besvaras genom ytterligare forskning. De tillgängliga bevisen på och uppgifterna om de hälsorisker och sociala risker som ämnet ger upphov till, också med tanke på dess likheter med fentanyl, utgör dock tillräckliga skäl för att underställa furanylfentanyl kontrollåtgärder i hela unionen.

(9)

Furanylfentanyl finns inte med på förteckningen över ämnen som omfattas av kontroll enligt FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961 eller i 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen. Ämnet är inte för närvarande under bedömning inom Förenta nationernas system.

(10)

Med tanke på att tio medlemsstater underställer furanylfentanyl narkotikakontroll enligt nationell lagstiftning och tre medlemsstater använder annan lagstiftning för att kontrollera ämnet, skulle man genom att underställa ämnet kontrollåtgärder i hela unionen kunna undvika hinder för gränsöverskridande brottsbekämpning och rättsligt samarbete, och bidra till att skydda unionen mot de risker som följer med att ämnet är tillgängligt och används.

(11)

Genom beslut 2005/387/RIF tilldelas rådet genomförandebefogenheter för att snabbt och baserat på sakkunskap på unionsnivå kunna åtgärda uppkomsten av nya psykoaktiva ämnen som upptäcks och rapporteras av medlemsstaterna genom att ämnena i fråga underställs kontrollåtgärder i hela unionen. Eftersom villkoren och förfarandet för att börja utöva sådana genomförandebefogenheter är uppfyllda, bör det antas ett genomförandebeslut som innebär att furanylfentanyl underställs kontroll i hela unionen.

(12)

Danmark är bundet av beslut 2005/387/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet, varigenom beslut 2005/387/RIF genomförs.

(13)

Irland är bundet av beslut 2005/387/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet, varigenom beslut 2005/387/RIF genomförs.

(14)

Förenade kungariket är inte bundet av beslut 2005/387/RIF och deltar därför inte i antagandet av det här beslutet, varigenom beslut 2005/387/RIF genomförs, och det är varken bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det nya psykoaktiva ämnet N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) ska underställas kontrollåtgärder i hela unionen.

Artikel 2

Senast den 19 november 2018 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs, i enlighet med deras nationella rätt, för att underställa det nya psykoaktiva ämne som avses i artikel 1 kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder såsom föreskrivs i deras lagstiftning i enlighet med deras förpliktelser enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2017.

På rådets vägnar

J. AAB

Ordförande


(1)  EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Yttrande av den 24 oktober 2017 (ännu ej offentliggjort i EUT).


22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/21


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/2171

av den 20 november 2017

om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2019, årsbeloppet för 2018, den första delbetalningen för 2018 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2020 och 2021

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) i ändrad lydelse (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet),

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (2) (nedan kallat det interna avtalet), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden (3) (nedan kallad budgetförordningen för elfte EUF), särskilt artikel 21.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 21.2 i budgetförordningen för elfte EUF lade kommissionen den 15 oktober 2017 fram ett förslag som närmare bestämmer a) taket för det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för 2019, b) det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF för 2018, c) beloppet för den första delbetalningen av bidraget för 2018, och d) en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för åren 2020 och 2021.

(2)

I enlighet med artikel 52 i budgetförordningen för elfte EUF skickade Europeiska investeringsbanken (EIB) den 4 september 2017 sina uppdaterade beräkningar av åtaganden och betalningar för de instrument som den förvaltar till kommissionen.

(3)

I enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen för elfte EUF ska en infordran av bidrag i första hand gälla belopp som fastställts för tidigare EUF. En infordran av medel inom ramen för tionde EUF och elfte EUF för EIB och kommissionen bör följaktligen äga rum.

(4)

Genom rådets beslut (EU) 2016/2026 (4) har taket för det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF för 2018 fastställts till 4 550 000 000 EUR för kommissionen och till 250 000 000 EUR för EIB.

(5)

Genom rådets beslut (EU) 2017/1206 (5) har bidraget minskats med 200 000 000 EUR med medel som frigjorts från åttonde och nionde EUF.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Taket för det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF avseende 2019 fastställs härmed till 4 900 000 000 EUR. Av detta belopp ska 4 600 000 000 EUR fördelas till kommissionen och 300 000 000 EUR till EIB.

Artikel 2

Det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF för 2018 fastställs härmed till 4 800 000 000 EUR. Av detta belopp ska 4 550 000 000 EUR fördelas till kommissionen och 250 000 000 EUR till EIB.

Artikel 3

De enskilda bidrag till EUF som varje medlemsstat ska betala in till kommissionen och EIB som en första delbetalning för 2018 anges i tabellen i bilagan till detta beslut.

Betalningar av dessa bidrag får kombineras med justeringar inom ramen för minskning av bidragen till ett belopp av 200 000 000 EUR från frigjorda medel från åttonde och nionde EUF, efter en justeringsplan som meddelats av varje medlemsstat.

Artikel 4

Den vägledande, icke-bindande prognosen för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2020 fastställs härmed till 4 600 000 000 EUR för kommissionen och till 300 000 000 EUR för EIB samt för 2021 till 4 700 000 000 EUR för kommissionen och 300 000 000 EUR för EIB.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2017.

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 210 6.8.2013, s. 1.

(3)  EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.

(4)  Rådets beslut (EU) 2016/2026 av den 15 november 2016 om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2018, årsbeloppet för 2017, den första delbetalningen för 2017 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2019 och 2020 (EUT L 313, 19.11.2016, s. 25).

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/1206 av den 4 juli 2017 om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet den andra delbetalningen för 2017 (EUT L 173, 6.7.2017, s. 15).


BILAGA

Medlemsstater

Bidragsnyckel tionde EUF (%)

Bidragsnyckel elfte EUF (%)

Första delbetalningen 2018 (EUR)

Totalt

Kommissionen Elfte EUF (%)

EIB Tionde EUF (%)

BELGIEN

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIEN

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

TJECKIEN

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANMARK

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

TYSKLAND

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTLAND

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRLAND

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GREKLAND

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPANIEN

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANKRIKE

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

KROATIEN

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIEN

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CYPERN

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LETTLAND

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITAUEN

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNGERN

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

NEDERLÄNDERNA

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

ÖSTERRIKE

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLEN

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

RUMÄNIEN

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIEN

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVAKIEN

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINLAND

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

SVERIGE

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

FÖRENADE KUNGARIKET

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

TOTALT EU-28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/24


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/2172

av den 20 november 2017

om ändring av beslut 2010/670/EU vad gäller användningen av icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången

[delgivet med nr C(2017) 7656]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10a.8, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG inrättas ett system för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CCS-demonstrationsprojekt) och demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi (RES-demonstrationsprojekt), genom användningen av 300 miljoner utsläppsrätter från systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen (EU:s utsläppshandelssystem) som hade avsatts för nya deltagare men som inte har tilldelats.

(2)

I sitt beslut 2010/670/EU (2) fastställde kommissionen reglerna och kriterierna för urval och genomförande av dessa projekt och de grundläggande principerna för monetarisering av utsläppsrätter och förvaltning av intäkter.

(3)

Vid mitten av 2014 hade, efter en första och en andra ansökningsomgång, medel beviljats för att stödja genomförandet av 39 RES- och CCS-demonstrationsprojekt i 20 av EU:s medlemsstater. Eftersom det ekonomiska klimatet i EU såväl som i hela världen är svårt visade det sig emellertid vara besvärligt att anskaffa tillräckligt med eget kapital eller locka ytterligare finansiärer för några av de 20 projekt som beviljades medel inom ramen för den första ansökningsomgången. Den 31 december 2016 hade därför de slutliga investeringsbesluten fattats, i enlighet med artikel 9 i beslut 2010/670/EU, för 14 projekt, och minst 436 miljoner euro som gäller projekt för vilka medel hade beviljats inom ramen för denna första ansökningsomgång har inte använts.

(4)

De medel som inte har betalats ut bör användas för att direkt finansiera projekt som omfattas av definitionen i artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG. Dessutom bör en del av finansieringen tillhandahållas i form av bidrag, eftersom förhållandena för mycket innovativa RES- och CCS-demonstrationsprojekt är väldigt speciella.

(5)

För att öka investeringarna i sådana mycket innovativa projekt inom energisektorn i EU, vilket kommissionen utsåg till en prioritering i sitt meddelande om att påskynda innovationen för ren energi (3), bör man utan dröjsmål – och som en prioritet – använda icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången genom att utnyttja programmet InnovFin EDP inom ramen för Horisont 2020 (4). Detta stöd skulle fungera som ett komplement till befintligt och framtida finansiellt stöd, t.ex. bidrag inom ramen för Horisont 2020.

(6)

För att öka investeringarna i sådana mycket innovativa projekt inom transportsektorn bör de projekt som kan komma i fråga endast vara projekt som främjar innovativ, replikerbar och skalbar användning av förnybar energi, och man bör utnyttja skuldinstrumentet för transportsektorn inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (5).

(7)

Projekt som beviljats medel i den första eller andra ansökningsomgången, för vilka slutliga investeringsbeslut har fattats och som håller på att genomföras, kommer att anses vara behöriga att ansöka om medel från det relevanta finansieringsinstrumentet.

(8)

För att i stor utsträckning öka allmänhetens medvetenhet om de relevanta finansieringsinstrumenten kommer kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen att fortsätta att regelbundet anordna särskilda tekniska seminarier för medlemsstaterna och projektsponsorer.

(9)

Kommissionen kommer i tillräckligt god tid att rapportera till kommittén för klimatförändringar om framtagandet av de relevanta delegeringsavtalen mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken, i synnerhet vad gäller de relevanta behörighetskriterierna, och om genomförandet av de relevanta finansieringsinstrumenten, i synnerhet vad gäller beskrivningarna av de planerade projekten, bedömningen av projektansökningarna samt användningen av de överförda intäkterna, och den kommer att ta vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas synpunkter.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/670/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkt införas som punkt 4:

”4.   Alla icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången ska vara tillgängliga som stöd till banbrytande, innovativa och replikerbara CCS- och RES-demonstrationsprojekt, som är demonstrationsklara i stor skala, genom användningen av relevanta finansieringsinstrument som förvaltas av Europeiska investeringsbanksgruppen; prioritet ska ges till programmet InnovFin EDP och skuldinstrumentet inom transportsektorn inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Föregående punkt, artiklarna 6, 8 och 11.1–11.5, artikel 11.6 första och andra styckena samt artikel 13 ska inte gälla för användningen av dessa intäkter.

Kommissionen ska i tillräckligt god tid rapportera till kommittén för klimatförändringar om framtagandet av de relevanta delegeringsavtalen mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken, i synnerhet vad gäller de relevanta behörighetskriterierna, och om genomförandet av de relevanta finansieringsinstrumenten, i synnerhet vad gäller beskrivningarna av de planerade projekten, bedömningen av projektansökningarna samt användningen av de överförda intäkterna, och den ska ta vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas synpunkter.”

2.

I artikel 14 ska följande stycke läggas till:

”Kommissionen ska regelbundet rapportera till kommittén för klimatförändringar om användningen av de intäkter som avses i artikel 2.4, inbegripet – i förekommande fall – förhandsinformation om det planerade stödet till projekten och den del av stödet som ska ges i form av bidrag, projektens geografiska fördelning, projektens omfattning och den tekniska täckningen, information i efterhand om framstegen med projektens genomförande, minskade koldioxidutsläpp, finansiell hävstång, informationsspridning och vunna lärdomar.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2017.

På kommissionens vägnar

Miguel ARIAS CAÑETE

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens beslut 2010/670/EU av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen som infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  COM(2016) 763 final.

(4)  Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).


22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2173

av den 20 november 2017

om ändring av bilaga II till beslut 2008/185/EG vad gäller godkännande av kontrollprogrammet för utrotning av Aujeszkys sjukdom avseende regionen Lombardiet i Italien

[delgivet med nr C(2017) 7587]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 64/432/EEG fastställs de regler som ska tillämpas på handel med svin inom unionen. Enligt artikel 9 i det direktivet får en medlemsstat som för hela eller delar av sitt territorium har ett obligatoriskt nationellt kontrollprogram för bekämpning av Aujeszkys sjukdom lägga fram programmet för kommissionen för godkännande. Där fastställs också att tilläggsgarantier kan krävas i handeln med svin inom unionen.

(2)

I kommissionens beslut 2008/185/EG (2) fastställs tilläggsgarantier för förflyttning av svin mellan medlemsstater. Dessa garantier är kopplade till klassificeringen av medlemsstaterna efter sjukdomsstatus med avseende på Aujeszkys sjukdom. I bilaga II till beslut 2008/185/EG förtecknas de medlemsstater och regioner i medlemsstater som genomför godkända nationella kontrollprogram för utrotning av Aujeszkys sjukdom.

(3)

Italien har lämnat styrkande handlingar till kommissionen för godkännande av sitt kontrollprogram för utrotning av Aujeszkys sjukdom avseende regionen Lombardiet och för att den regionen ska förtecknas i bilaga II till beslut 2008/185/EG. Med anledning av utvärderingen av dessa styrkande handlingar bör regionen Lombardiet förtecknas i bilaga II till beslut 2008/185/EG. Bilaga II till beslut 2008/185/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Beslut 2008/185/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2008/185/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Kommissionens beslut 2008/185/EG av den 21 februari 2008 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom (EUT L 59, 4.3.2008, s. 19).


BILAGA

BILAGA II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där godkända nationella kontrollprogram genomförs för att utrota Aujeszkys sjukdom

ISO-kod

Medlemsstat

Regioner

ES

Spanien

Alla regioner

IT

Italien

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Venetien

Regionen Lombardiet

LT

Litauen

Alla regioner

PL

Polen

Vojvodskapet Dolnośląskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Kujawsko-Pomorskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Lubelskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Lubuskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Łódzkie alla powiaterna,

Vojvodskapet Małopolskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Mazowieckie alla powiaterna,

Vojvodskapet Opolskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Podkarpackie alla powiaterna,

Vojvodskapet podlaskie de följande powiaterna: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski,

Vojvodskapet Pomorskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Śląskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Świętokrzyskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Warmińsko-Mazurskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Wielkopolskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Zachodniopomorskie alla powiaterna.


22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2174

av den 20 november 2017

om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller hälsointyget för handel med bin och humlor

[delgivet med nr C(2017) 7588]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 22 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del 2 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG fastställs förlagan till hälsointyg för handel med levande bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp.) inom unionen. I intyget fastställs bland annat djurhälsokrav som rör förekomst av den lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) och tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.) och som gäller både bin och humlor.

(2)

De krav som fastställts i den förlagan till hälsointyg tillåter endast förflyttning av bin och humlor från områden med en radie av minst 100 km, vilka inte omfattas av några restriktioner i samband med misstankar om eller bekräftad förekomst av dessa patogener.

(3)

På grundval av den information som erhållits från de behöriga italienska myndigheterna rörande deras erfarenhet av förekomster av den lilla kupskalbaggen i honungsbisamhällen i Italien sedan kommissionens genomförandebeslut 2014/909/EU (2) antogs i syfte att förhindra att den lilla kupskalbaggen skulle spridas från de drabbade regionerna i Italien, förefaller det som om dessa krav är oproportionerliga att hantera för den berörda biodlingssektorn under en lång period efter det att förekomsten upptäckts.

(4)

Dessa krav tar i synnerhet inte hänsyn till att det kan finnas områden som – även om de ligger mindre än 100 km från sådana förekomster – ändå ligger utanför skyddszoner som genom nationell lagstiftning upprättats kring förekomsterna och som inte är underkastade unionens skyddsåtgärder men omfattas av offentligt planerad och genomförd aktiv övervakning i linje med de riktlinjer för övervakning av angrepp från lilla kupskalbaggen som sammanställts av EU:s referenslaboratorium för honungsbins hälsa (3), vilket innebär att den lilla kupskalbaggen sannolikt inte förkommer i dessa områden.

(5)

Dessutom bör kraven uppdateras så att de tar hänsyn till att visuell undersökning och omedelbart anbringande av ett finmaskigt nät runt sändningen vid ursprungsorten är mycket effektiva och tekniskt genomförbara metoder för sändningar med bidrottningar med ett fåtal följebin i syfte att minska den eventuella risken för spridning av lilla kupskalbaggen. Detta bekräftas av ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om överlevnadsförmåga, spridning och etablering av den lilla kupskalbaggen, som antogs den 15 december 2015 (4).

(6)

Eftersom de nuvarande kraven är onödigt restriktiva är det nödvändigt att ändra förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med bin och humlor genom att lägga till ett alternativt djurhälsokrav för sändningar med bidrottningar, som beaktar värdet av aktiv övervakning utförd av de behöriga myndigheterna för att säkerställa avsaknad av förekomster av den lilla kupskalbaggen i kombination med stärkta riskreducerande åtgärder för handel inom unionen.

(7)

Humlor är inte mottagliga för tropilaelapskvalster. Detta bekräftas av ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om risken för införsel av Aethina tumida och Tropilaelaps spp. till EU, som antogs den 27 februari 2013 (5).

(8)

Humlor odlas i de flesta fall i installationer som är isolerade från den omgivande miljön, som omfattas av stränga biosäkerhetsåtgärder och som kontrolleras regelbundet av den behöriga myndigheten och undersöks för förekomst av sjukdomar. Till skillnad från vad som gäller för samhällen ute i det fria är det inte troligt att sådana anläggningar som erkänts av och står under tillsyn av den behöriga myndigheten i de berörda länderna drabbas av den lilla kupskalbaggen. Det är redan möjligt för de behöriga myndigheterna att godkänna sändningar från sådana anläggningar för import av humlor i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (6).

(9)

Förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med bin och humlor bör därför ändras för att införa alternativa djurhälsokrav för humlor som odlas i installationer som är isolerade från den omgivande miljön.

(10)

De allra flesta sändningar med humlor säljs och sänds över gränserna för pollinering och bör därför inte godkännas för avel eller alternerande beteshållning eftersom de inte ska användas för avel och aldrig kommer att återvända till sin ursprungsort. Det är därför lämpligt att göra ett tillägg till intyget som möjliggör att sådana djur kan godkännas för produktion.

(11)

Handel med honungsbin kan ske i olika former, såsom drottningar med endast ett fåtal följebin, hela samhällen, avläggare och som paketbin. Klarhet rörande typ av sändningar i detta avseende skulle underlätta de behöriga myndigheternas riskanalys vid offentlig kontroll av sändningar vid bestämmelseorterna. Därför bör mer detaljerad information läggas till i intyget.

(12)

Del 2 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 2 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG – Hälsointyg för handel med bin och humlor – ska ändras på följande sätt:

1.

I post I.25 ska en kryssruta läggas till med följande text: ”Produktion (pollinering)”.

2.

I post I.31 införs en kolumn med titeln ”Typ av vara” och med följande val som syns under titeln, var och en på en separat rad: ”drottningar, paketbin, avläggare, samhällen”.

3.

I post II.1 ska följande införas i punkt b efter ordet ”dessa”:

”eller

b)

Sändningen består endast av burar med drottningar, vardera innehållande en enda drottning med högst 20 följebin, och de kommer från ett område med en radie av minst 100 km som inte omfattas av restriktioner i samband med misstanke om eller bekräftad förekomst av tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.) och från en anläggning som uppfyller samtliga följande krav:

Den är belägen minst 30 kilometer från gränserna för en skyddszon med en radie av minst 20 km kring en bekräftad förekomst eller bekräftade förekomster av den lilla kupskalbaggen, och

den är belägen utanför en zon som omfattas av skyddsåtgärder införda av unionen på grund av förekomst av den lilla kupskalbaggen, och

den är belägen i ett område där den behöriga myndigheten bedriver årlig övervakning för att upptäcka den lilla kupskalbaggen med en konfidensgrad på minst 95 % för påvisande av den lilla kupskalbaggen om minst 2 % av bigårdarna är angripna, och

den inspekteras varje månad av den behöriga myndigheten med negativa resultat och med en konfidensgrad på minst 95 % för påvisande av den lilla kupskalbaggen om minst 2 % av kuporna är angripna, och

varje bur eller hela sändningen täcks av ett finmaskigt nät med en maskstorlek på högst 2 mm omedelbart efter den okulära besiktningen som görs för utfärdande av hälsointyg.

eller

b)

Humlorna kommer från en installation som är isolerad från den omgivande miljön och som erkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn och som är fri från den lilla kupskalbaggen.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/909/EU av den 12 december 2014 om vissa skyddsåtgärder vad gäller bekräftade förekomster av den lilla kupskalbaggen i Italien (EUT L 359, 16.12.2014, s. 161).

(3)  Senast ändrad den 1 april 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal, vol. 13(2015):12, artikel nr 4328.

(5)  EFSA Journal, vol. 11(2013):3, artikel nr 3128.

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1).


22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2175

av den 21 november 2017

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2017) 7835]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/247 (3) antogs med anledning av utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5 i ett flertal medlemsstater (nedan kallade de berörda medlemsstaterna), och efter att den behöriga myndigheten i de berörda medlemsstaterna hade upprättat skydds- och övervakningsområden i enlighet med artikel 16.1 i rådets direktiv 2005/94/EG (4).

(2)

I genomförandebeslut (EU) 2017/247 föreskrivs att de skydds- och övervakningsområden som de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG ska omfatta åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningsområden i bilagan till det genomförandebeslutet. I genomförandebeslut (EU) 2017/247 fastställs även att de åtgärder som ska vidtas i skydds- och övervakningsområdena i enlighet med artiklarna 29.1 och 31 i direktiv 2005/94/EG ska gälla åtminstone till och med de datum som anges för dessa områden i bilagan till det genomförandebeslutet.

(3)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2017/247 antogs har det ändrats flera gånger för att beakta utvecklingen av den epidemiologiska situationen i unionen när det gäller aviär influensa. Genomförandebeslut (EU) 2017/247 ändrades särskilt genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/696 (5) för att fastställa bestämmelser om avsändande av sändningar med dagsgamla kycklingar från de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247. I den ändringen beaktades att risken att dagsgamla kycklingar ska sprida högpatogen aviär influensa är mycket låg i jämförelse med andra fjäderfäprodukter.

(4)

Genomförandebeslut (EU) 2017/247 ändrades därefter genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1841 (6) i syfte att stärka de åtgärder för sjukdomsbekämpning som gäller när det finns en ökad risk för spridning av högpatogen aviär influensa. Till följd av detta innehåller genomförandebeslut (EU) 2017/247 nu bestämmelser om fastställande på EU-nivå av andra restriktionsområden enligt artikel 16.4 i direktiv 2005/94/EG i de berörda medlemsstaterna efter ett eller flera utbrott av högpatogen aviär influensa samt giltighetstiden för de åtgärder som ska vidtas i dessa. Genomförandebeslut (EU) 2017/247 innehåller nu även bestämmelser för avsändande av levande fjäderfä, dagsgamla kycklingar och kläckägg från de andra restriktionsområdena till andra medlemsstater på vissa villkor.

(5)

Därutöver har bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 ändrats många gånger, främst för att beakta ändringarna av gränserna för de skydds- och övervakningsområden som de berörda medlemsstaterna har upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG. Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 ändrades senast genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2000 (7), efter det att Italien hade anmält nya utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på fjäderfäanläggningar i regionen Lombardiet i den medlemsstaten. Italien meddelade också kommissionen att landet efter dessa utbrott hade vidtagit de åtgärder som krävs enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt de smittade fjäderfäanläggningarna.

(6)

Sedan den senaste ändringen av genomförandebeslut (EU) 2017/247 gjordes genom genomförandebeslut (EU) 2017/2000 har Bulgarien till kommissionen anmält två nyligen inträffade utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på fjäderfäanläggningar i regionerna Sliven och Jambol. Bulgarien har också meddelat kommissionen att landet efter dessa nyligen inträffade utbrott har vidtagit de åtgärder som krävs enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt alla de smittade fjäderfäanläggningarna.

(7)

Dessutom har Italien till kommissionen anmält ytterligare utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på fjäderfäanläggningar i regionerna Lombardiet, Piemonte och Lazio i den medlemsstaten. Italien har också meddelat kommissionen att landet efter dessa nyligen inträffade utbrott har vidtagit de åtgärder som krävs enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt alla de smittade fjäderfäanläggningarna och utvidgning av de andra restriktionsområden som upprättats.

(8)

Kommissionen har granskat de åtgärder som Bulgarien och Italien har vidtagit i enlighet med direktiv 2005/94/EG efter de nyligen inträffade utbrotten av högpatogen aviär influensa i dessa medlemsstater och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningsområden som de behöriga myndigheterna i dessa två medlemsstater har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från de fjäderfäanläggningar där ett utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 har bekräftats. Kommissionen har också granskat gränserna för de andra restriktionsområden som upprättats av den behöriga myndigheten i Italien efter de nyligen inträffade utbrotten i den medlemsstaten, och konstaterar att de områden som omfattas av utvidgningen av dessa andra restriktionsområden är tillräckligt stora med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Italien.

(9)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Bulgarien och Italien snabbt fastställa de skydds- och övervakningsområden som upprättades i dessa två medlemsstater och de utvidgade andra restriktionsområden som upprättades i Italien i enlighet med direktiv 2005/94/EG efter de nyligen inträffade utbrotten av högpatogen aviär influensa i dessa medlemsstater. Uppgifterna för Bulgarien och Italien i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 bör därför uppdateras för att ta hänsyn till den aktuella epidemiologiska situationen i dessa medlemsstater när det gäller denna sjukdom. Närmare bestämt bör nya uppgifter för de skydds- och övervakningsområden i Bulgarien och Italien och för de utvidgade andra restriktionsområden i Italien som nu är föremål för restriktioner i enlighet med direktiv 2005/94/EG läggas till i förteckningarna i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247.

(10)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 bör därför ändras för att uppdatera regionaliseringen på unionsnivå så att den omfattar de skydds- och övervakningsområden som upprättades i Bulgarien och Italien och de utvidgade andra restriktionsområden som upprättades i Italien i enlighet med direktiv 2005/94/EG efter de nyligen inträffade utbrotten av högpatogen aviär influensa i dessa medlemsstater samt längden på de tillämpliga restriktionerna.

(11)

Genomförandebeslut (EU) 2017/247 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 november 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/247 av den 9 februari 2017 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/696 av den 11 april 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1841 av den 10 oktober 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2000 av den 6 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 289, 8.11.2017, s. 9).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för Bulgarien ska ersättas med följande:

”Medlemsstat: Bulgarien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017”

b)

Posten för Italien ska ersättas med följande:

”Medlemsstat: Italien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

30.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017”

2.

Del B ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för Bulgarien ska ersättas med följande:

”Medlemsstat: Bulgarien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

13.11.2017–21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

11.11.2017–20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

25.11.2017–3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

30.11.2017–7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017”

b)

Posten för Italien ska ersättas med följande:

”Medlemsstat: Italien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

8.11.2017–16.11.2017

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

8.11.2017–16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

9.11.2017–17.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

10.11.2017–18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

10.11.2017–18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

16.11.2017–24.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

13.11.2017–21.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

16.11.2017–24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,53889 E9,344072

16.11.2017–24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,53889 E9,344072

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

19.11.2017–27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

27.11.2017–5.12.2014

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

28.11.2017–6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

30.11.2017–8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

30.11.2017–8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

1.12.2017–9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

5.12.2017–13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

2.12.2017–10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

3.12.2017–11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

27.11.2017–5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

3.12.2017–11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

8.12.2017–16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

7.12.2017–15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

6.12.2017–14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

6.12.2017–14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

7.12.2017–15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017”

3.

I del C ska posten för Italien ersättas med följande:

”Medlemsstat: Italien

Område

Åtgärderna ska fortsätta att tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 3b)

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN)

Municipality of COMMESSAGGIO (MN)

Municipality of CURTATONE (MN)

Municipality of DOSOLO (MN)

Municipality of GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)