ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 193

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
25 juli 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

1

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1372 av den 14 juli 2017 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – Spaniens ansökan EGF/2017/001/ES/Castilla y León mining

2

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/1373 av den 24 juli 2017 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien

4

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter ( EUT L 342, 22.12.2009 )

7

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

25.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/1


Information om ikraftträdandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, undertecknat i Bryssel den 21 mars 2014 och den 27 juni 2014 (1), träder i kraft den 1 september 2017, i enlighet med artikel 486.2 i avtalet, eftersom det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerades den 11 juli 2017.


(1)  EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.


BESLUT

25.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/2


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2017/1372

av den 14 juli 2017

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – Spaniens ansökan EGF/2017/001/ES/Castilla y León mining

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)

Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (3) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)

Den 20 januari 2017 lämnade Spanien in en ansökan om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av uppsägningar inom den näringsgren som i den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 5 (kolutvinning) i regionen Castilla y León. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Spanien beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till 125 unga som varken arbetar eller studerar.

(5)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 godtas Spaniens ansökan, eftersom uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin.

(6)

Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 002 264 euro som Spanien ansökt om.

(7)

För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 002 264 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 14 juli 2017.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

T. TÕNISTE

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


25.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/4


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/1373

av den 24 juli 2017

om godkännande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut (EU) 2016/870 av den 24 maj 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 10 i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (2) (nedan kallat avtalet), vilket godkändes genom rådets förordning (EG) nr 1801/2006 (3), inrättas en gemensam kommitté vars uppgift är att övervaka tillämpningen av avtalet, särskilt avtalets genomförande, tolkning och funktion.

(2)

I artikel 3.3.9 i protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet (nedan kallat protokollet), vilket godkändes genom beslut (EU) 2016/870, fastställs regler för hur de outnyttjade medlen från sektorsstödet 2013–2014 ska utnyttjas för en hållbar utveckling inom fiskesektorn.

(3)

Ett extraordinärt sammanträde i gemensamma kommittén, mellan unionen och de mauretanska myndigheterna, har hållits genom skriftväxling av den 10 mars och den 3 april 2017, där parterna kommit överens om en ändring av protokollet i syfte att ändra fristen för när de outnyttjade medlen ska ha utnyttjats.

(4)

Inför sammanträdet i gemensamma kommittén översände kommissionen ett förberedande dokument med detaljerade uppgifter om unionens planerade ståndpunkt till rådet, vilket har godkänts.

(5)

Ändringen av protokollet bör godkännas på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ersättning av andra meningen i artikel 3.3.9 i protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilken överenskommits genom skriftväxling mellan ledamöterna i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 10 i avtalet, godkänns på unionens vägnar.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 145, 2.6.2016, s. 1.

(2)  EUT L 343, 8.12.2006, s. 4.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1801/2006 av den 30 november 2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (EUT L 343, 8.12.2006, s. 1).


BILAGA

Utdrag ur skriftväxlingen mellan ledamöterna i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 10 i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (texten i andra meningen i artikel 3.3.9 i protokollet).

”De outnyttjade medlen från sektorsstödet 2013–2014 måste dock utnyttjas senast 20 månader efter den dag då den provisoriska tillämpningen av detta protokoll börjar löpa, och om detta inte sker ska de betraktas som uttömda och får inte överföras.”


Rättelser

25.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/7


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter

( Europeiska unionens officiella tidning L 342 av den 22 december 2009 )

Sidan 67, artikel 10.2

I stället för:

”2.   … och praktiska studier i farmaci, toxikologi, dermatologi, medicin eller ett liknande ämne, …”

ska det stå:

”2.   … och praktiska studier i farmaci, toxikologi, medicin eller ett liknande ämne, …”.