ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 182

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
13 juli 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1259 av den 19 juni 2017 om ersättande av bilagorna I, II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1260 av den 19 juni 2017 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/1261 av den 12 juli 2017 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller en alternativ metod för bearbetning av vissa utsmälta fetter ( 1 )

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/1262 av den 12 juli 2017 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle i förbränningsanläggningar ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

37

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1264 av den 12 juli 2017 om fastställande av en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser inlämnade under perioden 30 juni–7 juli 2017 inom ramen för den tullkvot som öppnats genom förordning (EG) nr 969/2006 för majs

40

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1265 av den 11 juli 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 4686]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1259

av den 19 juni 2017

om ersättande av bilagorna I, II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (1), särskilt artikel 26, och

av följande skäl:

(1)

I bilagorna till förordning (EG) nr 861/2007 fastställs de formulär som ska användas för att underlätta tillämpningen av förordningen.

(2)

Förordning (EG) nr 861/2007 ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421 (2). De ändringar av det europeiska småmålsförfarandet som infördes bör återspeglas i formulären i bilagorna. För tydlighetens skull är det lämpligt att ersätta bilagorna i deras helhet.

(3)

Eftersom ändringarna av förordning (EG) nr 861/2007 kommer att börja tillämpas den 14 juli 2017, bör den här förordningen träda i kraft den 14 juli 2017.

(4)

I enlighet med artikel 3 och artikel 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av förordning (EG) nr 861/2007 och förordning (EU) 2015/2421, och är därför bundna av den här förordningen.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

(6)

Det är därför nödvändigt att ersätta bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 861/2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II, III och IV till förordning (EG) nr 861/2007 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 199, 31.7.2007, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421 av den 16 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (EUT L 341, 24.12.2015, s. 1).


BILAGA

BILAGA I

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA II

Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA III

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA IV

Image Text av bilden Image Text av bilden

13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/20


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1260

av den 19 juni 2017

om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (1), särskilt artikel 30 och

av följande skäl:

(1)

I bilagorna till förordning (EG) nr 1896/2006 fastställs de formulär som ska användas för att underlätta förordningens tillämpning.

(2)

Förordning (EG) nr 1896/2006 har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421 (2) från och med den 14 juli 2017. När ett europeiskt betalningsföreläggande bestrids har den sökande från och med detta datum möjlighet att begära att förfarandet ska gå vidare i enlighet med bestämmelserna för det europeiska småmålsförfarandet som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 (3). Denna möjlighet bör beaktas i tillägg 2 och de tillhörande riktlinjerna i bilaga I. För tydlighetens skull är det lämpligt att ersätta hela bilaga I.

(3)

Eftersom ändringarna av förordning (EG) nr 1896/2006 börjar tillämpas den 14 juli 2017 bör denna förordning träda i kraft den 14 juli 2017.

(4)

I enlighet med artikel 3 och artikel 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av förordning (EG) nr 1896/2006 och förordning (EU) 2015/2421, som därför är bindande för Förenade kungariket och Irland.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

(6)

Det är därför nödvändigt att ersätta bilaga I till förordning (EG) nr 1896/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1896/2006 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 399, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421 av den 16 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (EUT L 341, 24.12.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (EUT L 199, 31.7.2007, s. 1).


BILAGA

BILAGA I

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1261

av den 12 juli 2017

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller en alternativ metod för bearbetning av vissa utsmälta fetter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (1), särskilt artikel 20.11 a, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs bestämmelser om genomförande av förordning (EG) nr 1069/2009, inklusive förfaranden för antagande av en alternativ bearbetningsmetod.

(2)

Efter ansökan från den behöriga myndigheten i Finland om godkännande av en alternativ metod för användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1069/2009 offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett vetenskapligt yttrande om användningen av en kontinuerlig katalytisk vätebehandling i flera steg för bearbetning av utsmält animaliskt fett (kategori 1) (3). Denna metod kan användas för framställning av förnybar diesel, förnybart flygbränsle, förnybar propan och förnybar bensin. Efsa bedömde metoden som en säker alternativ metod för bearbetning av utsmälta fetter i kategori 1, och en slutpunkt har fastställts för produkterna i tillverkningskedjan.

(3)

Bilaga IV till förordning (EU) nr 142/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Framställda produkter från bearbetningen av kategori 1- och kategori 2-material bör märkas permanent för att säkerställa spårbarhet och förhindra att de kommer in i livsmedels- och foderkedjan. Genom bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011 fastställs krav på märkning av dessa framställda produkter. I enlighet med kapitel V punkt 3 e i bilaga VIII till den förordningen behöver de förnybara bränslen som avses i kapitel IV avsnitt 2 led J i bilaga IV emellertid inte märkas.

(5)

Eftersom katalytisk vätebehandling i flera steg för bearbetning av utsmält animaliskt fett (kategori 1) minskar riskerna för djurs och människors hälsa lika effektivt som den metod som fastställs i kapitel IV avsnitt 2 led J i bilaga IV till förordning (EU) nr 142/2011 bör den också undantas från märkningskraven genom att en hänvisning till denna metod läggs till i kapitel V punkt 3 e i bilaga VIII till den förordningen.

(6)

Bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3 i förordning (EU) nr 142/2011 ska följande led k läggas till:

”k)

Förnybar diesel, förnybart flygbränsle, förnybar propan och förnybar bensin som uppfyller de särskilda kraven för produkter från den katalytiska vätebehandlingen i flera steg för framställning av förnybara bränslen i kapitel IV avsnitt 3 punkt 2 f i bilaga IV.”

Artikel 2

Bilagorna IV och VIII till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras i enlighet med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4307.


BILAGA

Bilagorna IV och VIII till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:

1)

Kapitel IV i bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 1 punkt 1 d ska ersättas med följande:

”d)

Förnybara bränslen som framställts av utsmält fett från kategori 1- och kategori 2-material i enlighet med leden J och L.”

b)

I avsnitt 2 ska följande led L läggas till:

”L.   Katalytisk vätebehandling i flera steg för framställning av förnybara bränslen

1.   Utgångsmaterial

Till denna process får följande material användas:

a)

Utsmält fett från kategori 1-material som har bearbetats med bearbetningsmetod 1 (trycksterilisering).

b)

Utsmält fett och fiskolja som uppfyller kraven i led J.1 a i detta avsnitt.

2.   Bearbetningsmetod

a)

Det utsmälta fettet ska genomgå förbearbetning som minst omfattar blekning av utgångsmaterialet, inklusive utsmälta fetter, med syra i kombination med blekjord och därefter avlägsnande av använd blekjord och olösliga föroreningar genom filtrering.

Före bearbetningen kan utsmält fett avslemmas med syra och/eller kaustisk lösning för att avlägsna orenheter från det utsmälta fettet genom att slem bildas och därefter avlägsnas genom centrifugering.

b)

De förbearbetade materialen ska genomgå en vätebehandlingsprocess som består av ett katalytiskt vätebehandlingssteg och ett strippningssteg följt av ett isomeriseringssteg.

Materialen ska utsättas för ett tryck på minst 30 bar vid en temperatur på minst 265 °C i minst 20 minuter.”

c)

I avsnitt 3 ska följande punkt läggas till som punkt 2 f:

”f)

Material som uppkommit genom den katalytiska vätebehandlingen i flera steg för framställning av förnybara bränslen får

i)

användas som bränsle utan begränsningar enligt denna förordning (slutpunkt) om det rör sig om förnybar diesel, förnybart flygbränsle, förnybar propan och förnybar bensin som uppkommit genom processen,

ii)

om det rör sig om slam från avslemningen och använd blekjord från den förbearbetningsprocess som avses i avsnitt 2 led L punkt 2 a

bortskaffas i enlighet med artikel 12 a eller b i förordning (EG) nr 1069/2009,

bortskaffas genom nedgrävning i godkänd deponi,

omvandlas till biogas, förutsatt att rötresten från biogasomvandlingen har bortskaffats genom förbränning, samförbränning eller nedgrävning i en godkänd deponi,

användas för tekniska ändamål som anges i artikel 36 a i i förordning (EG) nr 1069/2009.”

2)

Kapitel V punkt 3 e i bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

”e)

förnybara bränslen som framställts av utsmält fett som framställts av kategori 1- och kategori 2-material i enlighet med kapitel IV avsnitt 2 leden J och L i bilaga IV.”


13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1262

av den 12 juli 2017

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle i förbränningsanläggningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (1), särskilt artiklarna 15.1 e och 27 i, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs bestämmelser om genomförande av förordning (EG) nr 1069/2009, däribland parametrar för bortskaffande av animaliska biprodukter samt för säker behandling, omvandling eller bearbetning av animaliska biprodukter till framställda produkter.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 är förbränning såsom den definieras i punkt 41 i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011 ett av förfarandena för bortskaffande av animaliska biprodukter, inbegripet naturgödsel.

(3)

I artikel 6 i förordning (EU) nr 142/2011 fastställs reglerna för godkännande av förbränningsanläggningar som använder animaliska biprodukter som bränsle. Artikel 6.8 bör ändras i enlighet med detta för att beakta användningen av naturgödsel från samtliga produktionsdjur som bränsle.

(4)

Naturgödsel från produktionsdjur kan utgöra en hållbar källa till bränsle för förbränning, under förutsättning att förbränningsprocessen uppfyller särskilda krav på att på ett effektivt sätt minska de negativa effekterna av dess användning som bränsle på djurs och människors hälsa och på miljön. I kommissionens förordning (EU) nr 592/2014 (3) infördes krav för användningen av fjäderfägödsel som bränsle i förbränningsanläggningar. I förordningen fastställs allmänna krav för alla anläggningar som använder animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som bränsle och särskilda krav för typen av bränsle och typen av förbränningsanläggning. Naturgödsel från produktionsdjur av andra arter än fjäderfä får nu även användas som bränsle i förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW, på samma villkor som de som fastställs för förbränning av fjäderfägödsel, inklusive utsläppsgränsvärden och övervakningskrav.

(5)

Driftsansvariga för förbränningsanläggningar som använder naturgödsel från produktionsdjur som bränsle bör vidta nödvändiga hygienåtgärder för att förhindra eventuell spridning av patogener. I detta avseende bör sådana anläggningar uppfylla de allmänna kraven för användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som bränsle i kapitel IV i bilaga III till förordning (EU) nr 142/2011 och de särskilda krav för vissa typer av anläggningar och bränslen som får användas för förbränning som fastställs i den här förordningen.

(6)

Förbränning av naturgödsel från växtätare leder på grund av naturgödselns sammansättning till högre utsläpp av partiklar än förbränning av fjäderfägödsel. För att man ska komma till rätta med detta problem bör det i denna förordning för mycket små förbränningsanläggningar föreskrivas mer flexibla gränsvärden för utsläpp av partiklar för att göra det möjligt att bortskaffa naturgödsel som annars inte skulle kunna bortskaffas som bränsle.

(7)

Denna förordning bör även tillåta behöriga myndigheter att bevilja befintliga förbränningsanläggningar en övergångsperiod för att uppfylla kraven i fråga om utsläpp vid en kontrollerad temperaturökning av gasen, under förutsättning att dessa utsläpp inte innebär någon risk för människors och djurs hälsa eller för miljön. Lagstiftningen om animaliska biprodukter hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa miljölagstiftningens relevanta beräkningsregler för utsläppsgränsvärden när naturgödsel från produktionsdjur förbränns tillsammans med andra bränslen eller avfall.

(8)

Bilaga XVI till förordning (EU) nr 142/2011 omfattar särskilda krav för offentliga kontroller. Efter införandet av krav för förbränning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle genom den här förordningen bör dessa särskilda krav också gälla med avseende på denna process.

(9)

Bilagorna III och XVI till förordning (EU) nr 142/2011 bör ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.8 i förordning (EU) nr 142/2011 ska ersättas med följande:

”8.   För användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle vid förbränning enligt kapitel V i bilaga III ska följande regler tillämpas utöver dem som avses i punkt 7 i denna artikel:

a)

Ansökningar om godkännande som lämnas av driftansvariga till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 24.1 d i förordning (EG) nr 1069/2009 ska innehålla bevis, certifierade av den behöriga myndigheten eller av en yrkesorganisation som är godkänd av medlemsstatens behöriga myndigheter, för att förbränningsanläggningen där naturgödsel från produktionsdjur används som bränsle till fullo uppfyller kraven i kapitel V leden B.3, B.4 och B.5 i bilaga III till denna förordning utan att det påverkar möjligheten för medlemsstatens behöriga myndigheter att bevilja undantag från efterlevnaden av vissa bestämmelser i enlighet med kapitel V led C.4 i bilaga III.

b)

Det förfarande för godkännande som föreskrivs i artikel 44 i förordning (EG) nr 1069/2009 får inte betraktas som genomfört förrän minst två på varandra följande kontroller, varav en oanmäld, har utförts av den behöriga myndigheten eller av en yrkesorganisation som är godkänd av den myndigheten, under de första sex månaderna av förbränningsanläggningens drift, inbegripet nödvändiga mätningar av temperatur och utsläpp. Efter det att dessa mätningar visat att kraven i leden B.3, B.4 och B.5 och i förekommande fall i led C.4 i kapitel V i bilaga III till denna förordning är uppfyllda får ett fullständigt godkännande beviljas.”

Artikel 2

Bilagorna III och XVI till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras i enlighet med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som bränsle i förbränningsanläggningar (EUT L 165, 4.6.2014, s. 33).


BILAGA

Bilagorna III och XVI till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel V i bilaga III ska följande led läggas till som led C:

”C.   Förbränningsanläggningar där annan naturgödsel från produktionsdjur än den fjäderfägödsel som anges i led B används som bränsle

1.   Anläggningstyp

Förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW.

2.   Utgångsmaterial

Uteslutande annan naturgödsel från produktionsdjur än den fjäderfägödsel som anges i led B, avsedd att användas som bränsle vid förbränning i enlighet med kraven i punkt 3.

Förbränning av andra animaliska biprodukter eller därav framställda produkter får inte tillåtas för användning som bränsle i förbränningsanläggningar enligt punkt 1. Annan naturgödsel från produktionsdjur än den fjäderfägödsel som anges i led B som producerats utanför jordbruksföretaget får inte komma i kontakt med produktionsdjur.

3.   Metod

Förbränningsanläggningar där annan naturgödsel från produktionsdjur än den fjäderfägödsel som anges i led B används som bränsle ska uppfylla kraven i leden B.3, B.4 och B.5.

4.   Undantag och övergångsperiod

Den behöriga miljöansvariga myndigheten i medlemsstaten får

a)

genom undantag från led B.3 b ii bevilja förbränningsanläggningar som är i drift den 2 augusti 2017 en ytterligare tidsfrist på högst 6 år för att följa kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 första stycket i bilaga III till denna förordning,

b)

genom undantag från led B.4 tillåta utsläpp av partiklar på högst 50 mg/m3 under förutsättning att den totala nominella termiska tillförda effekten av förbränningsanläggningarna är högst 5 MW,

c)

genom undantag från led B.3 b i tillåta manuell placering av hästgödsel som bränsle i förbränningskammaren i samband med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 0,5 MW.”

2.

I bilaga XVI ska kapitel III avsnitt 12 ersättas med följande:

”Avsnitt 12

Offentliga kontroller avseende godkända anläggningar för förbränning av animaliska biprodukter

Den behöriga myndigheten ska genomföra dokumentkontroller i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 6.7 och 6.8 i sådana godkända anläggningar som avses i kapitel V i bilaga III.”


13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1263

av den 12 juli 2017

om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (1), särskilt artikel 4.1 och 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 (2) fastställs en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse, vilken ska uppdateras när det är lämpligt, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1143/2014.

(2)

Kommissionen har på grundval av tillgängliga belägg och de riskbedömningar som utförts i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 fastställt att samtliga kriterier i artikel 4.3 i förordningen är uppfyllda för följande invasiva främmande arter: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., Asclepias syriaca L., Elodea nuttallii (Planch.) St. John, Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel, Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Impatiens glandulifera Royle, Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus, Myriophyllum heterophyllum Michaux, Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766, Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Kommissionen har konstaterat att för alla dessa invasiva främmande arter har vederbörlig hänsyn tagits till alla aspekter som anges i artikel 4.6 i förordning (EU) nr 1143/2014.

(4)

Några medlemsstater har för avsikt att ansöka om kommissionens godkännande av fortsatt uppfödning av Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1143/2014 och som skäl anföra tvingande hänsyn till allmänintresset av social och ekonomisk karaktär. Mot denna bakgrund bör införandet av denna art i unionsförteckningen omfattas av en övergångsperiod för att förfarandet enligt artikel 9 i förordningen ska kunna slutföras innan förtecknandet av arten får verkan.

(5)

Efter antagandet av genomförandeförordning (EU) 2016/1141 har de KN-nummer som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (3) uppdaterats, och de senaste ändringarna har fastställts i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 (4). Genomförandeförordning (EU) 2016/1141 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för invasiva främmande arter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1141 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (EUT L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 av den 6 oktober 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 294, 28.10.2016, s. 1).


BILAGA

Bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen med förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska följande arter föras in i alfabetisk ordning:

Art

KN-nummer för levande exemplar

KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga

Kategorier av förknippade varor

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

12

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

7

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

7, 12

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

2.

I anmärkningarna till tabellen för kolumn iv ska följande punkt läggas till:

”12.

ex 2309 90: Foderberedningar för fåglar”.

3.

Alla hänvisningar i bilagan till KN-nummer ”0301 99 18” ska ersättas med ”0301 99 17”.

4.

Alla hänvisningar i bilagan till KN-nummer ”0306 24 80” ska ersättas med ”0306 33 90”.

5.

Alla hänvisningar i bilagan till KN-nummer ”0306 29 10” ska ersättas med ”0306 39 10”.

6.

Alla hänvisningar i bilagan till KN-nummer ”0602 90 49” ska ersättas med ”0602 90 46 eller 0602 90 48”.


(*1)  Införandet av Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, ska gälla från och med den 2 februari 2019.”


13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1264

av den 12 juli 2017

om fastställande av en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser inlämnade under perioden 30 juni–7 juli 2017 inom ramen för den tullkvot som öppnats genom förordning (EG) nr 969/2006 för majs

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.1 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 (2) öppnades en årlig importtullkvot på 277 988 ton för majs (löpnummer 09.4131).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 969/2006 fastställs kvantiteten för delperiod nr 2 till 138 994 ton för perioden 1 juli–31 december 2017.

(3)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser inlämnade under perioden från och med den 30 juni 2017 till och med den 7 juli 2017 kl. 13.00 (lokal tid, Bryssel) överstiger de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3), som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(4)

Inga fler importlicenser bör utfärdas enligt förordning (EG) nr 969/2006 för den innevarande kvotperioden.

(5)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicens inom den kvot som anges i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 969/2006 (löpnummer 09.4131) och som har lämnats in från och med den 30 juni 2017 till och med den 7 juli 2017 kl. 13.00 (lokal tid, Bryssel) omfattas av tilldelningskoefficienten 2,556976 %.

2.   Inlämnandet av nya ansökningar om licenser avseende den kvot som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 969/2006 (löpnummer 09.4131) upphör från och med den 7 juli 2017 kl. 13.00 (lokal tid, Bryssel) för den innevarande kvotperioden.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredje land (EUT L 176, 30.6.2006, s. 44).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BESLUT

13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/1265

av den 11 juli 2017

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2017) 4686]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I delarna I–IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Litauen och Polen.

(2)

I juni 2017 påvisades två utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i Pärnudistriktet i Estland och i kommunen Varėna i Litauen i områden som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa utbrott utgör en ökning av risknivån som måste tas i beaktande.

(3)

I juni 2017 påvisades ett fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i kommunen Sokółka i Polen i ett område som för närvarande förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Detta fall utgör en ökning av risknivån som måste tas i beaktande.

(4)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest hos drabbade populationer av tamsvin och viltlevande svin i unionen bör beaktas vid bedömningen av den djurhälsorisk som den nya sjukdomssituationen i Estland, Litauen och Polen utgör. För att fokusera bekämpningsåtgärderna i genomförandebeslut 2014/709/EU och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare och samtidigt förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i bilagan till det genomförandebeslutet ändras med beaktande av förändringarna i den epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Litauen och Polen. Därför bör de områden i Estland och Litauen som drabbats av de nya utbrotten förtecknas i del III, i stället för i del II, i den bilagan och det berörda området i Polen bör förtecknas i del II, i stället för i del I, i den bilagan.

(5)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med följande:

BILAGA

DEL I

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Hiiu maakond.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.