ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 171

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
4 juli 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1180 av den 24 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1181 av den 2 mars 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/117 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778

30

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur

74

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen ( 1 )

100

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1184 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur

103

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar ( 1 )

113

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1186 av den 3 juli 2017 om återkallande av godkännandet av det verksamma ämnet repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallråolja i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

131

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1187 av den 3 juli 2017 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av visst bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037

134

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1188 av den 3 juli 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

168

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Gemensamma jordbrukskommitténs beslut nr 1/2017 av den 22 juni 2017 om ändring av bilaga 12 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter [2017/1189]

185

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

4.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1180

av den 24 februari 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (1), särskilt artikel 11, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013 har medlemsstaterna befogenhet att anta sådana bevarandeåtgärder för fisket inom sina vatten som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheterna enligt unionens miljölagstiftning, bland annat artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EEG (2) och artikel 13.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (3).

(2)

Enligt artikel 6 i direktiv 92/43/EEG ska medlemsstaterna för de särskilda bevarandeområdena vidta nödvändiga åtgärder för bevarande som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper och de arter som finns i de områden som anges i bilagorna till det direktivet. Det föreskrivs också att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder i de särskilda bevarandeområdena för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störning av de arter för vilka områdena har utsetts.

(3)

Enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG ska medlemsstaterna anta åtgärdsprogram som ska omfatta geografiska skyddsåtgärder för att bidra till att skapa sammanhängande och representativa nätverk av marina skyddsområden som har tillräcklig mångfald i ekosystemen, exempelvis särskilda bevarandeområden i enlighet med habitatdirektivet, särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet (4) och marina skyddsområden som erkänts av gemenskapen eller berörda medlemsstater inom ramen för internationella eller regionala avtal som de är parter i.

(4)

Om en medlemsstat anser att åtgärder måste antas för att den ska fullgöra sina skyldigheter inom ramen för unionens miljölagstiftning, och andra medlemsstater har ett direkt förvaltningsintresse i det fiske som kommer att beröras av sådana åtgärder, har kommissionen befogenhet att anta dessa åtgärder genom delegerade akter efter en gemensam rekommendation som lämnats in av berörda medlemsstater.

(5)

Den 5 september 2016 antog kommissionen delegerad förordning (EU) 2017/118 (5) om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö.

(6)

I enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 lämnade Danmark, som initiativtagande medlemsstat, relevant information om de ytterligare åtgärder som krävs till kommissionen och de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse, inbegripet skäl för åtgärderna, vetenskapliga rön som stöder dem och närmare information om hur de ska genomföras och verkställas i praktiken.

(7)

Den 16 november 2016 lämnade Danmark, Tyskland och Sverige, efter att ha samrått med rådgivande nämnden för Nordsjön, en gemensam rekommendation till kommissionen om bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda revstrukturer i ytterligare fyra danska Natura 2000-områden i Kattegatt. Åtgärderna omfattar förbud mot fiskeverksamhet med mobila bottenkontaktredskap i revområden (livsmiljötyp 1170) och förbud mot all fiskeverksamhet i bubbelrevsområden (livsmiljötyp 1180).

(8)

Bottenfiske med mobila bottenkontaktredskap har en negativ inverkan på livsmiljöer i rev, eftersom denna verksamhet påverkar både revens struktur och den biologiska mångfalden i reven. Därför bör förbudet mot fiske med sådana redskap inom de relevanta danska revområdena, enligt den gemensamma rekommendationen, införas i delegerad förordning (EU) 2017/118. Bubbelrev är särskilt sköra strukturer, och all fysisk påverkan utgör ett hot mot deras bevarandestatus. Därför bör förbudet mot all fiskeverksamhet inom de relevanta bubbelrevsområdena, enligt den gemensamma rekommendationen, även införas i den förordningen.

(9)

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF (6)) angav i sitt vetenskapliga yttrande av den 6 december 2016 att de föreslagna bevarandemålen inom de särskilda områden som det hänvisas till i den gemensamma rekommendationen inte kan uppnås till fullo utan lämpliga åtgärder för att förhindra fiskeverksamhet i områdena.

(10)

STECF har konstaterat vissa problem med kontroll och verkställighet av bevarandeåtgärderna inom de berörda områdena. Medlemsstaterna är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder, tilldela adekvata resurser och fastställa de strukturer som krävs för att säkerställa kontroll, inspektion och verkställighet när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Detta kan omfatta sådana åtgärder som skyldigheten för alla berörda fartyg att inge VMS-positioner med ökad frekvens eller att identifiera områden med hög risk i det nationella kontrollsystemet på grundval av riskhantering, med beaktande av STECF:s synpunkter.

(11)

Danmark tillhandahöll detaljerad information om åtgärder som säkerställer övervakning och kontroll med hänsyn till den nuvarande fiskenivån i dessa områden. Dessa kontrollåtgärder omfattar fiskeriinspektioner till sjöss och ständig övervakning från Danmarks centrum för fiskerikontroll via det riskbaserade ledningssystemet. Det automatiska identifieringssystemet används också för att komplettera VMS-data.

(12)

Det är viktigt att säkerställa bedömningen av de åtgärder som införs genom denna förordning, särskilt när det gäller kontroll av efterlevnaden av fiskeförbud. Därför bör Danmark göra en ytterligare bedömning för att säkerställa efterlevnaden av förbudet mot fiske senast 18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(13)

Delegerad förordning (EU) 2017/118 bör ändras i enlighet med detta.

(14)

De bevarandeåtgärder för fisket som fastställs i denna förordning påverkar inte tillämpningen av några andra befintliga eller framtida förvaltningsåtgärder som syftar till bevarande av de berörda områdena, inklusive bevarandeåtgärder för fisket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118

Delegerad förordning (EU) 2017/118 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Översyn

1.   Senast den 30 juni 2017 ska de berörda medlemsstaterna bedöma genomförandet av de åtgärder som fastställs i artiklarna 3 och 4 i

a)

områdena 1(1), 1(2) och 1(3), enligt definitionen i bilaga I, och

b)

områdena 2(1)–2(2), enligt definitionen i bilaga II.

2.   Senast den 31 juli 2017 ska de berörda medlemsstaterna lämna in en sammanfattande rapport till kommissionen om den bedömning som avses i punkt 1.

3.   Senast den 31 oktober 2018 ska de berörda medlemsstaterna bedöma genomförandet av de åtgärder som fastställs i artiklarna 3 och 4 i

a)

områdena 1(4)–1(7), enligt definitionen i bilaga I, och

b)

områdena 2(22), 2(23) och 2(24), enligt definitionen i bilaga II.

4.   Senast den 30 november 2018 ska de berörda medlemsstaterna lämna in en sammanfattande rapport till kommissionen om den bedömning som avses i punkt 3.”

2.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

3.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

4.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, p. 7).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (EUT L 19, 25.1.2017, s. 10).

(6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf


BILAGA I

BILAGA I

Koordinater för områden 1

Område 1(1): Livsmiljö nr 166, Natura 2000-område nr 191 (EU-kod: DK00VA248) Herthas Flak

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

57°39.422′

10°49.118′

2S

57°39.508′

10°49.602′

3S

57°39.476′

10°49.672′

4S

57°39.680′

10°50.132′

5S

57°39.312′

10°50.813′

6S

57°39.301′

10°51.290′

7S

57°38.793′

10°52.365′

8S

57°38.334′

10°53.201′

9S

57°38.150′

10°52.931′

10S

57°38.253′

10°52.640′

11S

57°37.897′

10°51.936′

12S

57°38.284′

10°51.115′

13S

57°38.253′

10°50.952′

14S

57°38.631′

10°50.129′

15S

57°39.142′

10°49.201′

16S

57°39.301′

10°49.052′

17S

57°39.422′

10°49.118′

Område 1(2): Livsmiljö nr 168, Natura 2000-område nr 192 (EU-kod: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

57°25.045′

11°6.757′

2S

57°26.362′

11°6.858′

3S

57°27.224′

11°9.239′

4S

57°26.934′

11°10.026′

5S

57°27.611′

11°10.938′

6S

57°28.053′

11°11.000′

7S

57°28.184′

11°11.547′

8S

57°28.064′

11°11.808′

9S

57°28.843′

11°13.844′

10S

57°29.158′

11°15.252′

11S

57°29.164′

11°16.861′

12S

57°29.017′

11°17.266′

13S

57°29.080′

11°17.597′

14S

57°28.729′

11°18.494′

15S

57°28.486′

11°18.037′

16S

57°28.258′

11°18.269′

17S

57°27.950′

11°18.239′

18S

57°27.686′

11°18.665′

19S

57°27.577′

11°18.691′

20S

57°27.525′

11°18.808′

21S

57°27.452′

11°18.837′

22S

57°27.359′

11°18.818′

23S

57°26.793′

11°17.929′

24S

57°27.984′

11°15.500′

25S

57°27.676′

11°14.758′

26S

57°25.998′

11°17.309′

27S

57°25.946′

11°17.488′

28S

57°26.028′

11°17.555′

29S

57°26.060′

11°17.819′

30S

57°26.011′

11°18.360′

31S

57°25.874′

11°18.666′

32S

57°25.683′

11°18.646′

33S

57°25.417′

11°18.524′

34S

57°25.377′

11°18.408′

35S

57°25.330′

11°18.039′

36S

57°25.175′

11°17.481′

37S

57°24.928

11°17.579′

38S

57°24.828′

11°17.366′

39S

57°24.891′

11°17.049′

40S

57°25.128′

11°17.118′

41S

57°25.249′

11°16.721′

42S

57°25.211′

11°16.592′

43S

57°25.265′

11°16.162′

44S

57°25.170′

11°15.843′

45S

57°25.245′

11°15.562′

46S

57°25.208′

11°15.435′

47S

57°25.278′

11°15.083′

48S

57°25.462′

11°15.059′

49S

57°25.517′

11°15.007′

50S

57°25.441′

11°14.613′

51S

57°25.610′

11°14.340′

52S

57°25.630′

11°14.119′

53S

57°25.629′

11°13.827′

54S

57°25.738′

11°13.658′

55S

57°25.610′

11°13.392′

56S

57°25.625′

11°13.176′

57S

57°25.933′

11°12.379′

58S

57°25.846′

11°11.959′

59S

57°25.482′

11°12.956′

60S

57°25.389′

11°13.083′

61S

57°25.221′

11°13.212′

62S

57°25.134′

11°13.221′

63S

57°25.031′

11°13.077′

64S

57°25.075′

11°12.751′

65S

57°24.817′

11°12.907′

66S

57°24.747′

11°12.862′

67S

57°24.616′

11°13.229′

68S

57°24.549′

11°13.240′

69S

57°24.347′

11°13.093′

70S

57°24.256′

11°13.288′

71S

57°24.145′

11°13.306′

72S

57°24.051′

11°13.138′

73S

57°23.818′

11°13.360′

74S

57°23.649′

11°13.280′

75S

57°23.553′

11°13.260′

76S

57°23.432′

11°13.088′

77S

57°23.416′

11°12.861′

78S

57°23.984′

11°9.081′

79S

57°25.045′

11°6.757′

Område 1(3): Livsmiljö nr 167, Natura 2000-område nr 207 (EU-kod: DK00VA299) Lysegrund

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

56°19.367′

11°46.017′

2S

56°18.794′

11°48.153′

3S

56°17.625′

11°48.541′

4S

56°17.424′

11°48.117′

5S

56°17.864′

11°47.554′

6S

56°17.828′

11°47.265′

7S

56°17.552′

11°47.523′

8S

56°17.316′

11°47.305′

9S

56°17.134′

11°47.260′

10S

56°16.787′

11°46.753′

11S

56°16.462′

11°46.085′

12S

56°16.455′

11°43.620′

13S

56°17.354′

11°42.671′

14S

56°18.492′

11°42.689′

15S

56°18.950′

11°41.823′

16S

56°19.263′

11°41.870′

17S

56°19.802′

11°40.939′

18S

56°19.989′

11°41.516′

19S

56°18.967′

11°43.600′

20S

56°19.460′

11°44.951′

21S

56°19.367′

11°46.017′

Område 1(4): Livsmiljö nr 169, Natura 2000-område nr 193 (EU-kod: DK00VA250) Store Middelgrund

Punkt

Latitud N

Longitud E

1

56°34.52′

12°2.208′

1

56°34.612′

12°2.136′

1

56°35.19′

12°2.285′

1

56°35.474′

12°2.817′

1

56°35.465′

12°4.468′

1

56°35.233′

12°5.415′

1

56°33.428′

12°6.808′

1

56°32.915′

12°5.233′

1

56°31.324′

12°4.355′

1

56°31.318′

12°2.235′

Område 1(5): Livsmiljö nr 204, Natura 2000-område nr 204 (EU-kod: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Punkt

Latitud N

Longitud E

1

56°11.54′

11°11.308′

1

56°12.748′

11°11.412′

1

56°12.977′

11°11.076′

1

56°13.812′

11°11.019′

1

56°14.318′

11°11.153′

1

56°16.409′

11°12.95′

1

56°16.553′

11°13.137′

1

56°16.645′

11°13.574′

1

56°17.029′

11°14.117′

1

56°17.401′

11°14.234′

1

56°17.495′

11°14.355′

1

56°17.543′

11°15.095′

1

56°17.511′

11°15.328′

1

56°17.047′

11°15.456′

1

56°16.571′

11°14.971′

1

56°16.555′

11°14.611′

1

56°15.931′

11°14.504′

1

56°15.479′

11°14.11′

1

56°14.679′

11°14.013′

1

56°14.193′

11°14.207′

1

56°12.565′

11°13.067′

1

56°11.523′

11°13.443′

1

56°11.247′

11°14.042′

1

56°10.105′

11°13.247′

1

56°9.516′

11°11.983′

1

56°9.417′

11°11.258′

1

56°9.476′

11°10.556′

1

56°8.737′

11°8.954′

1

56°8.756′

11°8.568′

1

56°9.334′

11°8.269′

1

56°9.907′

11°8.446′

1

56°9.914′

11°9.319′

1

56°10.4′

11°10.654′

1

56°10.362′

11°11.298′

1

56°10.805′

11°11.88′

1

56°11.184′

11°11.956′

2

56°20.985′

11°22.005′

2

56°20.367′

11°19.136′

2

56°19.547′

11°17.294′

2

56°18.7′

11°15.982′

2

56°18.724′

11°18.399′

2

56°20.817′

11°20.511′

2

56°18.27′

11°17.204′

2

56°18.629′

11°17.695′

2

56°18.078′

11°16.411′

2

56°18.7′

11°15.982′

2

56°20.257′

11°22.733′

2

56°20.13′

11°22.319′

2

56°19.134′

11°18.983′

Område 1(6): Livsmiljö nr 09, Natura 2000-område nr 09 (EU-kod: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punkt

Latitud N

Longitud E

1

57°16.590′

11°14.495′

1

57°16.256′

11°14.59′

1

57°16.169′

11°14.409′

1

57°16.169′

11°14.209′

1

57°16.677′

11°12.483′

1

57°17.116′

11°12.001′

1

57°16.556′

11°13.269′

1

57°17.591′

11°12.392′

1

57°17.86′

11°13.122′

1

57°17.55′

11°13.861′

7

57°5.371′

11°20.659′

7

57°6.381′

11°21.944′

7

57°5.91′

11°22.787′

7

57°5.18′

11°22.809′

7

57°8.174′

11°16.527′

7

57°8.68′

11°18.549′

7

57°7.534′

11°20.441′

7

57°6.804′

11°20.398′

7

57°5.816′

11°19.63′

7

57°6.634′

11°17.078′

7

57°8.174′

11°16.527′

7

57°4.903′

11°22.463′

8

57°9.615′

11°17.231′

8

57°10.129′

11°13.882′

8

57°2.822′

11°17.65′

8

57°11.948′

11°12.687′

8

57°12.088′

11°11.741′

8

57°10.658′

11°12.883′

8

57°3.599′

11°17.885′

8

57°5.012′

11°16.909′

8

57°8.004′

11°13.522′

8

57°9.202′

11°17.358′

8

57°1.939′

11°16.417′

8

57°1.962′

11°14.827′

8

57°0.983′

11°14.342′

8

57°1.274′

11°10.035′

8

57°2.903′

11°6.783′

8

57°9.434′

11°17.472′

8

57°3.496′

11°7.083′

8

57°2.717′

11°11.757′

8

57°4.945′

11°9.468′

8

57°6.501′

11°10.111′

8

57°10.612′

11°11.461′

8

57°11.716′

11°11.244′

8

57°12.088′

11°11.741′

8

57°3.177′

11°6.659′

10

57°6.231′

11°8.031′

10

57°5.661′

11°7.912′

10

57°6.118′

11°6.363′

10

57°5.32′

11°6.254′

10

57°4.912′

11°6.315′

10

57°4.942′

11°7.2′

10

57°7.305′

11°6.688′

10

57°7.293′

11°5.893′

10

57°7.147′

11°7.866′

10

57°7.293′

11°5.893′

10

57°6.946′

11°5.845′

11

57°5.31′

10°59.197′

11

57°4.371′

10°56.279′

11

57°3.443′

10°58.93′

11

57°6.547′

11°1.968′

11

57°1.808′

10°58.496′

11

57°1.597′

10°57.823′

11

57°2.366′

10°53.025′

11

57°4.236′

11°5.614′

11

57°2.764′

10°51.91′

11

57°7.571′

11°4.806′

11

57°7.936′

11°3.651′

11

57°7.953′

11°2.667′

11

57°7.198′

11°5.634′

11

57°6.366′

10°52.893′

11

57°4.98′

10°50.473′

11

57°3.356′

10°51.401′

11

57°7.443′

10°58.998′

11

57°7.198′

11°5.634′

11

57°6.471′

11°5.125′

11

57°6.751′

11°2.224′

11

57°3.535′

11°5.08′

11

57°4.354′

10°59.94′

Område 1(7): Livsmiljö nr 20, Natura 2000-område nr 20 (EU-kod: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Punkt

Latitud N

Longitud E

1

57°25.564′

11°1.008′

1

57°25.474′

11°1.727′

1

57°25.29′

11°1.947′

1

57°24.992′

11°1.863′

1

57°24.724′

11°1.233′

1

57°24.785′

11°0.981′

1

57°25.008′

11°0.467′

1

57°24.837′

11°0.331′

1

57°24.813′

11°0.153′

1

57°24.837′

10°59.992′

1

57°24.927′

10°59.909′

1

57°25.004′

10°59.935′

1

57°25.223′

11°0.27′

1

57°25.564′

11°1.008′

1

57°25.12′

11°1.924′

17

57°20.061′

11°2.851′

17

57°19.734′

11°0.84′

17

57°19.812′

11°0.697′

17

57°19.891′

11°0.335′

17

57°19.621′

10°59.763′

17

57°19.398′

10°59.772′

17

57°19.174′

11°0.903′

17

57°19.579′

11°3.014′

17

57°19.776′

11°3.182′

17

57°19.912′

11°3.156′

17

57°20.061′

11°2.851′

18

57°22.145′

10°57.371′

18

57°20.103′

10°55.273′

18

57°22.57′

10°57.338′

18

57°22.66′

10°56.892′

18

57°21.115′

10°55.086′

18

57°22.634′

10°56.392′

18

57°19.757′

10°54.713′

18

57°20.042′

10°54.207′

18

57°22.512′

10°55.648′

18

57°21.238′

10°53.014′

18

57°21.634′

10°53.434′

18

57°22.151′

10°54.627′

18

57°21.263′

10°55.473′

18

57°21.169′

10°56.585′

18

57°20.831′

10°53.127′

19

57°22.957′

11°4.239′

19

57°22.64′

11°4.987′

19

57°21.687′

11°5.546′

19

57°21.85′

11°6.385′

19

57°21.559′

11°6.792′

19

57°21.026′

11°6.641′

19

57°20.663′

11°6.423′

19

57°20.435′

11°6.035′

19

57°20.219′

11°4.913′

19

57°20.173′

11°3.355′

19

57°20.351′

11°1.386′

19

57°20.676′

10°59.222′

19

57°20.968′

10°59.072′

19

57°21.64′

10°59.792′

19

57°22.075′

10°58.079′

19

57°22.814′

10°57.873′

19

57°23.349′

10°58.116′

19

57°23.44′

10°59.169′

19

57°23.291′

11°1.892′

19

57°23.44′

10°59.169′


BILAGA II

BILAGA II

Koordinater för områden 2

Område 2(1): Livsmiljö nr 166, Natura 2000-område nr 191 (EU-kod: DK00VA248) Herthas Flak bubbelrevszon

Punkt

Latitud N

Longitud E

1B

57°38.334′

10°53.201′

2B

57°38.15′

10°52.931′

3B

57°38.253′

10°52.64′

4B

57°38.237′

10°52.15′

5B

57°38.32′

10°51.974′

6B

57°38.632′

10°51.82′

7B

57°38.839′

10°52.261′

8B

57°38.794′

10°52.36′

9B

57°38.334′

10°53.201′

Område 2(2): Livsmiljö nr 168, Natura 2000-område nr 192 (EU-kod: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke bubbelrevszon

Punkt

Latitud N

Longitud E

1B

57°27.496′

11°15.033′

2B

57°25.988′

11°17.323′

3B

57°25.946′

11°17.488′

4B

57°25.417′

11°18.524′

5B

57°25.377′

11°18.408′

6B

57°25.346′

11°18.172′

7B

57°25.330′

11°18.039′

8B

57°25.175′

11°17.481′

9B

57°24.928′

11°17.579′

10B

57°24.828′

11°17.366′

11B

57°24.891′

11°17.049′

12B

57°25.128′

11°17.118′

13B

57°25.249′

11°16.721′

14B

57°25.211′

11°16.592′

15B

57°25.263′

11°16.177′

16B

57°25.170′

11°15.843′

17B

57°25.240′

11°15.549′

18B

57°26.861′

11°15.517′

19B

57°26.883′

11°14.998′

20B

57°27.496′

11°15.033′

Område 2(3): BRATTEN 1.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

1.1

58.54797

10.61234

58°32.87790′

10°36.74060′

1.2

58.54242

10.59708

58°32.54500′

10°35.82450′

1.3

58.57086

10.57829

58°34.25170′

10°34.69750′

1.4

58.57113

10.58584

58°34.26810′

10°35.15060′

Område 2(4): BRATTEN 2.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

2.1

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

2.2

58.56370

10.70000

58°33.82200′

10°42.00000′

2.3

58.56834

10.68500

58°34.10000′

10°41.10000′

2.4

58.58333

10.67333

58°35.00000′

10°40.40000′

Område 2(5): BRATTEN 3.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

3.1

58.55448

10.66622

58°33.26910′

10°39.97320′

3.2

58.53817

10.65876

58°32.29020′

10°39.52570′

3.3

58.56064

10.62589

58°33.63840′

10°37.55310′

3.4

58.58333

10.60196

58°35.00000′

10°36.11730′

3.5

58.58333

10.64007

58°35.00000′

10°38.40390′

Område 2(6): BRATTEN 4.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

4.1

58.41829

10.56322

58°25.09750′

10°33.79350′

4.2

58.44104

10.54711

58°26.46240′

10°32.82670′

4.3

58.46111

10.53893

58°27.66680′

10°32.33610′

4.4

58.49248

10.55864

58°29.54890′

10°33.51860′

4.5

58.47846

10.58575

58°28.70790′

10°35.14500′

4.6

58.45570

10.60806

58°27.34200′

10°36.48350′

4.7

58.42942

10.58963

58°25.76550′

10°35.37770′

Område 2(7): BRATTEN 5.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

5.1

58.46216

10.62166

58°27.72940′

10°37.29940′

5.2

58.48256

10.59473

58°28.95350′

10°35.68400′

5.3

58.50248

10.58245

58°30.14850′

10°34.94690′

5.4

58.50213

10.61104

58°30.12770′

10°36.66250′

5.5

58.47972

10.63392

58°28.78320′

10°38.03540′

Område 2(8): BRATTEN 6.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

6.1

58.45450

10.49373

58°27.26970′

10°29.62370′

6.2

58.46727

10.47881

58°28.03640′

10°28.72850′

6.3

58.48976

10.46582

58°29.38550′

10°27.94900′

6.4

58.49126

10.47395

58°29.47550′

10°28.43730′

6.5

58.47369

10.50004

58°28.42150′

10°30.00260′

6.6

58.45435

10.49995

58°27.26080′

10°29.99710′

Område 2(9): BRATTEN 7 A.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

7A.1

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7A.2

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7A.3

58.41982

10.50999

58°25.18910′

10°30.59960′

7A.4

58.44487

10.51291

58°26.69240′

10°30.77450′

7A.5

58.45257

10.52057

58°27.15410′

10°31.23410′

7A.6

58.44918

10.52936

58°26.95050′

10°31.76140′

7A.7

58.42423

10.52271

58°25.45370′

10°31.36260′

Område 2(10): BRATTEN 7 B.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

7B.1

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7B.2

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7B.3

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7B.4

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7B.5

58.41613

10.54764

58°24.96810′

10°32.85830′

7B.6

58.38776

10.53394

58°23.26560′

10°32.03650′

Område 2(11): BRATTEN 7C.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

7C.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7C.2

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

7C.3

58.34390

10.44579

58°20.63390′

10°26.74760′

7C.4

58.36412

10.46309

58°21.84690′

10°27.78530′

7C.5

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7C.6

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7C.7

58.38172

10.50243

58°22.90310′

10°30.14580′

7C.8

58.34934

10.46503

58°20.96020′

10°27.90180′

7C.9

58.33436

10.45233

58°20.06130′

10°27.13950′

Område 2(12): BRATTEN 7D.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

7D.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7D.2

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7D.3

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

7D.4

58.32300

10.43560

58°19.38030′

10°26.13580′

7D.5

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

Område 2(13): BRATTEN 7E.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

7E.1

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7E.2

58.30260

10.42276

58°18.15610′

10°25.36540′

7E.3

58.30642

10.41908

58°18.38510′

10°25.14470′

7E.4

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

Område 2(14): BRATTEN 8.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

8.1

58.35013

10.56697

58°21.00780′

10°34.01820′

8.2

58.35000

10.54678

58°21.00000′

10°32.80660′

8.3

58.36596

10.54941

58°21.95780′

10°32.96480′

8.4

58.36329

10.56736

58°21.79740′

10°34.04160′

Område 2(15): BRATTEN 9A.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

9A.1

58.28254

10.48633

58°16.95260′

10°29.17970′

9A.2

58.28185

10.46037

58°16.91100′

10°27.62230′

9A.3

58.32814

10.47828

58°19.68840′

10°28.69670′

9A.4

58.32314

10.49764

58°19.38860′

10°29.85840′

Område 2(16): BRATTEN 9B.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

9B.1

58.28254

10.49986

58°16.95260′

10°29.99170′

9B.2

58.30184

10.50257

58°18.11030′

10°30.15410′

9B.3

58.30128

10.51117

58°18.07690′

10°30.67040′

9B.4

58.28560

10.51374

58°17.13590′

10°30.82450′

Område 2(17): BRATTEN 10.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

10.1

58.40548

10.47122

58°24.32870′

10°28.27330′

10.2

58.39710

10.45111

58°23.82620′

10°27.06670′

10.3

58.41923

10.45140

58°25.15390′

10°27.08390′

10.4

58.43279

10.45575

58°25.96770′

10°27.34510′

10.5

58.41816

10.46972

58°25.08960′

10°28.18310′

Område 2(18): BRATTEN 11.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

11.1

58.44546

10.48585

58°26.72760′

10°29.15080′

11.2

58.43201

10.48224

58°25.92060′

10°28.93410′

11.3

58.44293

10.46981

58°26.57590′

10°28.18890′

11.4

58.46009

10.46709

58°27.60540′

10°28.02550′

Område 2(19): BRATTEN 12.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

12.1

58.31923

10.39146

58°19.15400′

10°23.48740′

12.2

58.33421

10.41007

58°20.05280′

10°24.60400′

12.3

58.32229

10.41228

58°19.33750′

10°24.73680′

12.4

58.30894

10.39258

58°18.53660′

10°23.55460′

Område 2(20): BRATTEN 13.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

13.1

58.53667

10.41500

58°32.20000′

10°24.90020′

13.2

58.55302

10.40684

58°33.18120′

10°24.41050′

13.3

58.55827

10.41840

58°33.49610′

10°25.10420′

13.4

58.54551

10.42903

58°32.73030′

10°25.74190′

Område 2(21): BRATTEN 14.

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

14.1

58.26667

10.02858

58°16.00000′

10°1.71510′

14.2

58.51269

10.14490

58°30.76120′

10°8.69400′

14.3

58.53608

10.18669

58°32.16510′

10°11.20140′

14.4

58.46886

10.23659

58°28.13140′

10°14.19520′

14.5

58.31137

10.26041

58°18.68210′

10°15.62490′

14.6

58.26667

10.16996

58°16.00000′

10°10.19740′

Område 2(22): Livsmiljö nr 169, Natura 2000-område nr 193 (EU-kod: DK00VA250) Store Middelgrund bubbelrevszon

Punkt

Latitud N

Longitud E

B-2

56°33.544′

12°6.298′

B-2

56°33.409′

12°5.528′

B-2

56°33.335′

12°5.519′

B-2

56°33.265′

12°5.575′

B-2

56°33.383′

12°6.519′

B-2

56°33.476′

12°5.629′

B-2

56°33.544′

12°6.298′

B-2

56°33.517′

12°6.446′

B-2

56°33.443′

12°6.52′

B-2

56°33.331′

12°6.476′

B-2

56°33.292′

12°6.396′

B-2

56°33.224′

12°5.717′

Område 2(23): Livsmiljö nr 09, Natura 2000-område nr 09 (EU-kod: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor bubbelrevszon

Punkt

Latitud N

Longitud E

B-2

57°15.542′

10°45.194′

B-2

57°15.604′

10°45.344′

B-2

57°15.614′

10°45.557′

B-2

57°15.446′

10°45.761′

B-2

57°15.124′

10°45.67′

B-2

57°15.04′

10°45.438′

B-2

57°15.139′

10°45.208′

B-2

57°15.542′

10°45.194′

B-3

57°13.714′

10°46.124′

B-3

57°13.788′

10°46.399′

B-3

57°13.53′

10°46.837′

B-3

57°13.421′

10°46.821′

B-3

57°13.233′

10°46.369′

B-3

57°13.225′

10°46.199′

B-3

57°13.305′

10°46.023′

B-3

57°13.714′

10°46.124′

B-4

57°13.175′

10°46.559′

B-4

57°13.298′

10°46.613′

B-4

57°13.37′

10°46.818′

B-4

57°13.286′

10°47.075′

B-4

57°13.115′

10°47.045′

B-4

57°13.069′

10°46.751′

B-5

57°15.382′

10°51.675′

B-5

57°15.132′

10°52.02′

B-5

57°15.382′

10°51.675′

B-5

57°15.401′

10°51.986′

B-5

57°15.271′

10°52.139′

B-5

57°15.13′

10°51.715′

B-5

57°15.246′

10°51.612′

B-6

57°15.146′

10°51.413′

B-6

57°15.265′

10°51.276′

B-6

57°15.276′

10°50.991′

B-6

57°15.007′

10°51.29′

B-6

57°15.276′

10°50.991′

B-6

57°15.123′

10°50.862′

B-6

57°15.011′

10°51.016′

B-9

57°7.285′

11°8.669′

B-9

57°7.256′

11°9.263′

B-9

57°6.929′

11°9.478′

B-9

57°6.675′

11°9.137′

B-9

57°6.707′

11°8.498′

B-9

57°7.285′

11°8.669′

B-9

57°7.046′

11°8.343′

B-12

57°2.207′

10°57.537′

B-12

57°2.081′

10°57.168′

B-12

57°1.881′

10°57.05′

B-12

57°1.799′

10°57.111′

B-12

57°1.656′

10°57.457′

B-12

57°1.649′

10°57.5′

B-12

57°1.889′

10°58.494′

B-12

57°1.752′

10°58.311′

B-12

57°1.633′

10°57.929′

B-12

57°2.207′

10°57.537′

B-12

57°2.244′

10°58.141′

B-12

57°2.201′

10°58.248′

B-12

57°1.972′

10°58.528′

B-13

57°7.65′

11°2.894′

B-13

57°7.501′

11°3.03′

B-13

57°7.409′

11°3.539′

B-13

57°7.453′

11°3.718′

B-13

57°7.707′

11°3.935′

B-13

57°7.838′

11°3.837′

B-13

57°7.93′

11°3.614′

B-13

57°7.941′

11°3.373′

B-13

57°7.942′

11°3.31′

B-13

57°7.877′

11°3.093′

B-13

57°7.872′

11°3.077′

B-13

57°7.409′

11°3.258′

B-13

57°7.549′

11°3.894′

B-13

57°7.872′

11°3.077′

B-13

57°7.783′

11°2.965′

B-14

57°9.651′

11°16.75′

B-14

57°9.202′

11°17.358′

B-14

57°9.528′

11°16.459′

B-14

57°9.348′

11°16.415′

B-14

57°9.528′

11°16.459′

B-14

57°9.649′

11°17.006′

B-14

57°9.434′

11°17.472′

B-14

57°9.615′

11°17.231′

B-14

57°9.182′

11°16.531′

B-14

57°9.094′

11°16.95′

B-15

57°7.089′

11°17.532′

B-15

57°7.014′

11°17.903′

B-15

57°6.837′

11°18.035′

B-15

57°6.683′

11°17.999′

B-15

57°6.522′

11°17.479′

B-15

57°6.605′

11°17.172′

B-15

57°6.698′

11°17.063′

B-15

57°6.778′

11°17.027′

B-15

57°6.793′

11°17.021′

B-15

57°6.905′

11°17.047′

B-15

57°7.033′

11°17.211′

B-15

57°6.57′

11°17.784′

Område 2(24): Livsmiljö nr 20, Natura 2000-område nr 20 (EU-kod: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner bubbelrevszon

Punkt

Latitud N

Longitud E

B-3

57°26.016′

10°59.043′

B-3

57°25.683′

10°58.337′

B-3

57°25.906′

10°58.09′

B-3

57°26.191′

10°58.652′

B-4

57°26.23′

10°59.318′

B-4

57°26.357′

10°59.266′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.097′

10°59.228′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.225′

10°58.796′

B-4

57°26.113′

10°58.93′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-5

57°25.545′

10°58.468′

B-5

57°25.39′

10°58.583′

B-5

57°25.364′

10°58.894′

B-5

57°25.515′

10°59.05′

B-5

57°25.659′

10°58.968′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-6

57°25.441′

10°57.453′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.688′

10°57.605′

B-6

57°25.523′

10°57.957′

B-6

57°25.408′

10°57.813′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.663′

10°57.895′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.54′

10°53.719′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.988′

10°53.482′

B-10

57°24.733′

10°54.043′

B-10

57°24.581′

10°53.99′

B-10

57°24.804′

10°53.132′

B-11

57°25.064′

10°54.588′

B-11

57°24.852′

10°54.493′

B-11

57°24.781′

10°54.874′

B-11

57°24.924′

10°55.053′

B-11

57°25.068′

10°54.936′

B-11

57°25.064′

10°54.588′

B-12

57°24.739′

10°58.133′

B-12

57°24.878′

10°58.216′

B-12

57°24.992′

10°57.798′

B-12

57°24.996′

10°58.095′

B-12

57°24.85′

10°57.68′

B-12

57°24.732′

10°57.833′

B-13

57°23.058′

10°56.857′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°22.944′

10°56.445′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°23.089′

10°56.289′

B-13

57°22.94′

10°56.712′

B-13

57°23.197′

10°56.754′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.538′

10°56.582′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.59′

10°56.302′

B-14

57°23.694′

10°56.23′

B-14

57°23.675′

10°56.756′

B-14

57°23.828′

10°56.661′

B-15

57°23.393′

10°51.3′

B-15

57°23.455′

10°51.039′

B-15

57°23.561′

10°50.998′

B-15

57°23.684′

10°51.09′

B-15

57°23.514′

10°51.538′

B-15

57°23.677′

10°51.428′

B-16

57°22.969′

10°49.591′

B-16

57°22.921′

10°49.501′

B-16

57°22.816′

10°49.487′

B-16

57°22.735′

10°49.619′

B-16

57°22.722′

10°49.734′

B-16

57°22.761′

10°49.938′

B-16

57°22.919′

10°49.988′

B-16

57°22.971′

10°49.841′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-16

57°22.866′

10°49.475′

B-16

57°22.768′

10°49.538′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-20

57°26.397′

10°56.392′

B-20

57°26.404′

10°56.415′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.618′

10°57.292′

B-20

57°26.555′

10°57.383′

B-20

57°26.344′

10°56.29′

B-20

57°26.379′

10°56.352′

B-20

57°26.184′

10°56.277′

B-20

57°26.582′

10°56.907′

B-20

57°26.085′

10°57.231′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.645′

10°57.215′

B-20

57°26.652′

10°57.129′

B-20

57°26.648′

10°57.08′

B-20

57°26.64′

10°57.025′

B-20

57°26.621′

10°56.973′

B-20

57°26.422′

10°56.555′

B-20

57°26.355′

10°56.912′

B-20

57°26.527′

10°56.881′

B-20

57°26.418′

10°56.49′

B-20

57°26.388′

10°56.369′

B-21

57°23.075′

11°2.044′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-21

57°23.295′

11°1.816′

B-21

57°23.298′

11°1.827′

B-21

57°23.293′

11°1.849′

B-21

57°23.256′

11°2.034′

B-21

57°23.163′

11°2.085′

B-21

57°23.023′

11°1.885′

B-21

57°23.037′

11°1.684′

B-21

57°23.132′

11°1.592′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-22

57°25.491′

11°0.852′

B-22

57°25.562′

11°1.005′

B-22

57°25.564′

11°1.008′

B-22

57°25.541′

11°1.188′

B-22

57°25.298′

11°1.417′

B-22

57°25.54′

11°1.198′

B-22

57°25.232′

11°1.019′

B-22

57°25.383′

11°0.818′

B-22

57°25.424′

11°1.389′

B-22

57°25.202′

11°1.239′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.254′

11°0.698′

B-23

57°25.165′

11°0.746′

B-23

57°24.837′

10°59.992′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.241′

11°0.31′

B-23

57°25.223′

11°0.27′

B-23

57°25.004′

10°59.935′

B-23

57°24.927′

10°59.909′

B-23

57°24.813′

11°0.153′

B-23

57°24.837′

11°0.331′

B-23

57°25.008′

11°0.467′

B-23

57°25.075′

11°0.729′


BILAGA III

BILAGA III

Koordinater för det marina skyddsområdet Bratten

Punkt

Latitud N

Longitud E

Latitud N

Longitud E

1 NV

58.58333

10.27120

58°35.00000′

10°16.27200′

2 NO

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

3 SO

58.26667

10.70000

58°16.00000′

10°42.00000′

4 SV

58.26667

10.02860

58°16.00000′

10°1.71600′

5 V

58.5127

10.14490

58°30.76200′

10°8.69400′


4.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/30


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1181

av den 2 mars 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/117 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (1), särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013 har medlemsstaterna befogenhet att anta sådana bevarandeåtgärder för fisket inom sina vatten som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheterna enligt unionens miljölagstiftning, bland annat artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EEG (2) och artikel 13.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (3).

(2)

Enligt artikel 6 i direktiv 92/43/EEG ska medlemsstaterna för de särskilda bevarandeområdena vidta nödvändiga åtgärder för bevarande som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper och arter som finns i områdena och som anges i bilagorna till det direktivet. Det föreskrivs också att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder i de särskilda bevarandeområdena för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt allvarlig störning av de arter för vilka områdena har utsetts.

(3)

Enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG ska medlemsstaterna anta åtgärdsprogram som ska omfatta geografiska skyddsåtgärder för att bidra till att skapa sammanhängande och representativa nätverk med marina skyddsområden som har tillräcklig mångfald i ekosystemen, exempelvis särskilda bevarandeområden i enlighet med habitatdirektivet, särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet (4) och marina skyddsområden som erkänts av gemenskapen eller berörda medlemsstater inom ramen för internationella eller regionala avtal som de är parter i.

(4)

Om en medlemsstat anser att åtgärder måste antas för att den ska fullgöra sina skyldigheter inom ramen för unionens miljölagstiftning, och andra medlemsstater har ett direkt förvaltningsintresse i det fiske som kommer att beröras av sådana åtgärder, har kommissionen befogenhet att anta dessa åtgärder genom delegerade akter efter en gemensam rekommendation som lämnats in av berörda medlemsstater.

(5)

Den 5 september 2016 antog kommissionen delegerad förordning (EU) 2017/117 (5) om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1778 (6).

(6)

I enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 lämnade Danmark relevant information om vissa ytterligare åtgärder som krävs till kommissionen och de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse, inbegripet skäl för åtgärderna, vetenskapliga rön som stöder dem och närmare information om hur de ska genomföras och verkställas i praktiken.

(7)

Den 30 november 2016 lämnade Danmark, Sverige, Tyskland och Polen till kommissionen en gemensam rekommendation om bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda revstrukturer i tre ytterligare danska Natura 2000-områden i Östersjön. Den rekommendationen lämnades in efter samråd med regionala rådgivande nämnden för Östersjön.

(8)

De rekommenderade åtgärderna omfattar förbud mot fiskeverksamhet med mobila bottenkontaktredskap i revområden (inom livsmiljötyp 1170) och de omgivande buffertzonerna.

(9)

Bottenfiske med mobila bottenkontaktredskap har en negativ inverkan på livsmiljöer i rev, eftersom denna verksamhet påverkar både revens struktur och den biologiska mångfalden i reven. Därför bör förbudet mot fiske med sådana redskap inom de relevanta danska revområdena, enligt den gemensamma rekommendationen, införas i delegerad förordning (EU) 2017/117.

(10)

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) (7) angav i sitt vetenskapliga yttrande av den 6 december 2016 att de föreslagna bevarandemålen inom de särskilda områden som det hänvisas till i den gemensamma rekommendationen inte kan uppnås till fullo utan lämpliga åtgärder för att förhindra fiskeverksamhet i områdena.

(11)

STECF har konstaterat vissa problem med kontroll och verkställighet av bevarandeåtgärderna inom de berörda områdena. Medlemsstaterna är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder, tilldela adekvata resurser och fastställa de strukturer som krävs för att säkerställa kontroll, inspektion och verkställighet när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Detta kan omfatta sådana åtgärder som skyldigheten för alla berörda fartyg att inge VMS-positioner med ökad frekvens eller att identifiera områden med hög risk i det nationella kontrollsystemet på grundval av riskhantering, med beaktande av STECF:s synpunkter.

(12)

Danmark lämnade detaljerad information om de åtgärder som säkerställer övervakning och kontroll med hänsyn till den nuvarande fiskenivån i dessa områden. Dessa kontrollåtgärder omfattar fiskeriinspektioner till sjöss och ständig övervakning från Danmarks centrum för fiskerikontroll via det riskbaserade ledningssystemet. Det automatiska identifieringssystemet används också för att komplettera VMS-data.

(13)

Det är viktigt att säkerställa bedömningen av de åtgärder som införs genom denna förordning, särskilt när det gäller kontroll av efterlevnaden av fiskeförbuden. Därför bör Danmark göra en ytterligare bedömning för att säkerställa efterlevnaden av fiskeförbuden senast 18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(14)

Delegerad förordning (EU) 2017/117 bör ändras i enlighet med detta.

(15)

De bevarandeåtgärder för fisket som fastställs i denna förordning påverkar inte tillämpningen av några andra befintliga eller framtida förvaltningsåtgärder som syftar till bevarande av de berörda områdena, inklusive bevarandeåtgärder för fisket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) 2017/117

Delegerad förordning (EU) 2017/117 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska led c utgå.

2.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Översyn

1.   Senast den 30 juni 2017 ska Danmark, Tyskland och Sverige bedöma genomförandet av de åtgärder som fastställs i artiklarna 3 och 4 i områdena 1–7, enligt definitionen i bilagan.

2.   Senast den 31 juli 2017 ska Danmark, Tyskland och Sverige lämna in en sammanfattande rapport till kommissionen om den bedömning som avses i punkt 1.

3.   Senast den 31 oktober 2018 ska Danmark, Sverige, Tyskland och Polen bedöma genomförandet av de åtgärder som fastställs i artiklarna 3 och 4 i områdena 8, 9 och 10, enligt definitionen i bilagan.

4.   Senast den 30 november 2018 ska Danmark, Sverige, Tyskland och Polen lämna in en sammanfattande rapport till kommissionen om den bedömning som avses i punkt 3.”

3.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/117 av den 5 september 2016 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778 (EUT L 19, 25.1.2017, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1778 av den 25 juni 2015 om bevarandeåtgärder i syfte att skydda reven i vatten under Danmarks överhöghet i Östersjön och Kattegatt (EUT L 259, 6.10.2015, s. 5).

(7)  2016-12_STECF 16-24 – JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


BILAGA

BILAGA

Områden med begränsat tillträde: Koordinater för stenrevsskyddszoner

Område 1: Livsmiljö nr 205, Natura 2000-område nr 205 (EU-kod: DK00VA304) Munkegrund

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

55°57.190′

10°51.690′

2S

55°57.465′

10°51.403′

3S

55°57.790′

10°51.477′

4S

55°57.976′

10°52.408′

5S

55°57.985′

10°54.231′

6S

55°58.092′

10°54.315′

7S

55°58.092′

10°57.432′

8S

55°57.920′

10°57.864′

9S

55°57.526′

10°57.861′

10S

55°56.895′

10°57.241′

11S

55°57.113′

10°53.418′

12S

55°57.050′

10°53.297′

13S

55°57.100′

10°52.721′

14S

55°57.275′

10°52.662′

15S

55°57.296′

10°52.435′

16S

55°57.399

10°52.244′

17S

55°57.417′

10°52.116′

18S

55°57.251′

10°52.121′

19S

55°57.170′

10°51.919′

20S

55°57.190′

10°51.690′

Område 2: Livsmiljö nr 174, Natura 2000-område nr 198 (EU-kod: DK00VA255) Hatterbarn

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

55°51.942′

10°49.294′

2S

55°52.186′

10°49.309′

3S

55°52.655′

10°49.509′

4S

55°52.676′

10°49.407′

5S

55°52.892′

10°49.269′

6S

55°52.974′

10°49.388′

7S

55°53.273′

10°49.620′

8S

55°53.492′

10°50.201′

9S

55°53.451′

10°50.956′

10S

55°53.576′

10°51.139′

11S

55°53.611′

10°51.737′

12S

55°53.481′

10°52.182′

13S

55°53.311′

10°52.458′

14S

55°53.013′

10°52.634′

15S

55°52.898′

10°52.622′

16S

55°52.778′

10°52.335′

17S

55°52.685′

10°52.539′

18S

55°52.605′

10°52.593′

19S

55°52.470′

10°52.586′

20S

55°52.373′

10°52.724′

21S

55°52.286′

10°52.733′

22S

55°52.129′

10°52.572′

23S

55°52.101′

10°52.360′

24S

55°52.191′

10°52.169′

25S

55°51.916′

10°51.824′

26S

55°51.881′

10°51.648′

27S

55°51.970′

10°51.316′

28S

55°51.976′

10°51.064′

29S

55°52.325′

10°50.609′

30S

55°52.647′

10°50.687′

31S

55°52.665′

10°50.519′

32S

55°52.091′

10°50.101′

33S

55°51.879′

10°50.104′

34S

55°51.810′

10°49.853′

35S

55°51.790′

10°49.482′

36S

55°51.942′

10°49.294′

Område 3: Livsmiljö nr 172, Natura 2000-område nr 196 (EU-kod: DK00VA253) Ryggen

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

55°37.974′

10°44.258′

2S

55°37.942′

10°45.181′

3S

55°37.737′

10°45.462′

4S

55°37.147′

10°44.956′

5S

55°36.985′

10°45.019′

6S

55°36.828′

10°44.681′

7S

55°36.521′

10°44.658′

8S

55°36.527′

10°43.575′

9S

55°37.163′

10°43.663′

10S

55°37.334′

10°43.889′

11S

55°37.974′

10°44.258′

Område 4: Livsmiljö nr 175, Natura 2000-område nr 199 (EU-kod: DK00VA256) Broen

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

55°11.953′

11°0.089′

2S

55°12.194′

11°0.717′

3S

55°12.316′

11°0.782′

4S

55°12.570′

11°1.739′

5S

55°12.743′

11°1.917′

6S

55°12.911′

11°2.291′

7S

55°12.748′

11°2.851′

8S

55°12.487′

11°3.188′

9S

55°12.291′

11°3.088′

10S

55°12.274′

11°3.108′

11S

55°12.336′

11°3.441′

12S

55°12.023′

11°3.705′

13S

55°11.751′

11°2.984′

14S

55°11.513′

11°2.659′

15S

55°11.390′

11°2.269′

16S

55°11.375′

11°2.072′

17S

55°11.172′

11°1.714′

18S

55°11.069′

11°0.935′

19S

55°11.099′

11°0.764′

20S

55°11.256′

11°0.588′

21S

55°11.337′

11°0.483′

22S

55°11.582′

11°0.251′

23S

55°11.603′

11°0.254′

24S

55°11.841′

11°0.033′

25S

55°11.953′

11°0.089′

Område 5: Livsmiljö nr 210, Natura 2000-område nr 189 (EU-kod: DK007X079) Ertholmene

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

55°19.496′

15°9.290′

2S

55°20.441′

15°9.931′

3S

55°20.490′

15°10.135′

4S

55°20.284′

15°10.690′

5S

55°20.216′

15°10.690′

6S

55°20.004′

15°11.187′

7S

55°19.866′

15°11.185′

8S

55°19.596′

15°11.730′

9S

55°19.820′

15°12.157′

10S

55°19.638′

15°12.539′

11S

55°19.131′

15°12.678′

12S

55°18.804′

15°11.892′

13S

55°18.847′

15°10.967′

14S

55°19.445′

15°9.885′

15S

55°19.387′

15°9.717′

16S

55°19.496′

15°9.290′

Område 6: Livsmiljö nr 209, Natura 2000-område nr 209 (EU-kod: DK00VA308) Davids Banke

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

55°20.167′

14°41.386′

2S

55°20.354′

14°40.754′

3S

55°21.180′

14°39.936′

4S

55°22.000′

14°39.864′

5S

55°22.331′

14°39.741′

6S

55°22.449′

14°39.579′

7S

55°23.150′

14°39.572′

8S

55°23.299′

14°39.890′

9S

55°23.287′

14°40.793′

10S

55°23.011′

14°41.201′

11S

55°22.744′

14°41.206′

12S

55°22.738′

14°41.775′

13S

55°22.628′

14°42.111′

14S

55°22.203′

14°42.439′

15S

55°22.050′

14°42.316′

16S

55°21.981′

14°41.605′

17S

55°21.050′

14°41.818′

18S

55°20.301′

14°41.676′

19S

55°20.167′

14°41.386′

Område 7: Livsmiljö nr 212, Natura 2000-område nr 212 (EU-kod: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund

Punkt

Latitud N

Longitud E

1S

54°57.955′

14°44.869′

2S

54°58.651′

14°41.755′

3S

54°59.234′

14°41.844′

4S

54°59.458′

14°43.025′

5S

54°59.124′

14°44.441′

6S

54°59.034′

14°44.429′

7S

54°58.781′

14°45.240′

8S

54°58.298′

14°45.479′

9S

54°58.134′

14°45.406′

10S

54°57.955′

14°44.869′

Område 8: Livsmiljö nr 261, Natura 2000-område nr 252 (EU-kod: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke

Punkt

Latitud N

Longitud E

1

54°50.2′

14°22.77′

1

54°49.91′

14°22.5′

1

54°49.461′

14°21.831′

1

54°49.673′

14°21.203′

1

54°49.637′

14°21.172′

1

54°49.229′

14°21.434′

1

54°49.075′

14°21.385′

1

54°48.736′

14°21.821′

1

54°48.324′

14°21.197′

1

54°48.321′

14°19.268′

1

54°48.368′

14°17.09′

1

54°48.233′

14°16.306′

1

54°48.262′

14°14.382′

1

54°47.997′

14°12.93′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°58.281′

14°36.49′

1

54°56.959′

14°34.793′

1

54°56.816′

14°35.056′

1

54°50.283′

14°26.605′

1

54°50.368′

14°25.991′

1

54°50.479′

14°25.724′

1

54°50.586′

14°25.711′

1

54°50.655′

14°25.222′

1

54°50.573′

14°25.081′

1

54°50.599′

14°24.788′

1

54°50.704′

14°24.373′

1

54°50.553′

14°24.025′

1

54°50.576′

14°23.71′

1

54°50.735′

14°23.591′

1

54°50.778′

14°23.43′

1

54°50.898′

14°23.263′

1

54°51.248′

14°22.848′

1

54°51.607′

14°23.248′

1

54°51.733′

14°22.857′

1

54°51.174′

14°22.625′

1

54°50.784′

14°22.19′

1

54°50.561′

14°22.625′

1

54°51.407′

14°22.412′

1

54°54.127′

14°21.359′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°50.52′

14°12.125′

1

54°49.028′

14°13.925′

1

54°50.832′

14°16.266′

1

54°50.608′

14°16.808′

1

54°59.354′

14°31.369′

1

54°54.3′

14°22.661′

1

54°53.976′

14°23.554′

1

54°55.143′

14°25.105′

1

54°55.013′

14°26.378′

1

54°55.131′

14°26.576′

1

54°55.316′

14°28.098′

1

54°48.623′

14°10.252′

1

54°56.264′

14°28.778′

1

54°57.603′

14°30.03′

1

54°58.146′

14°28.954′

1

54°59.569′

14°30.82′

1

54°59.918′

14°32.115′

1

55°0.553′

14°30.644′

1

54°59.771′

14°29.605′

1

55°0.053′

14°29.042′

1

55°0.334′

14°29.386′

1

55°0.578′

14°28.837′

1

55°0.968′

14°29.355′

1

55°0.734′

14°29.839′

1

55°1.266′

14°30.639′

1

55°1.34′

14°31.374′

1

55°0.065′

14°33.739′

1

54°59.72′

14°33.79′

1

54°59.485′

14°34.193′

1

54°59.594′

14°35.129′

1

54°58.875′

14°36.417′

2

54°56.989′

14°20.483′

2

54°56.775′

14°21.031′

2

54°55.97′

14°20.005′

2

54°55.208′

14°19.918′

2

54°54.614′

14°19.139′

2

54°54.842′

14°18.629′

2

54°55.423′

14°19.358′

2

54°56.232′

14°19.534′

2

54°56.989′

14°20.483′

3

54°59.065′

14°26.817′

3

54°57.764′

14°25.132′

3

54°57.984′

14°24.458′

3

54°57.971′

14°23.479′

3

54°57.233′

14°22.515′

3

54°57.285′

14°22.001′

3

54°57.922′

14°21.922′

3

54°58.045′

14°21.993′

3

54°58.098′

14°22.314′

3

54°57.983′

14°22.684′

3

54°58.736′

14°23.659′

3

54°58.606′

14°24.422′

3

54°58.706′

14°24.611′

3

54°58.485′

14°25.145′

3

54°59.305′

14°26.211′

3

54°59.065′

14°26.817′

Område 9: Livsmiljö nr 100, Natura 2000-område nr 116 (EU-kod: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen

Punkt

Latitud N

Longitud E

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°25.601′

11°3.28′

1

55°24.903′

11°3.559′

1

55°24.649′

11°2.88′

1

55°24.439′

11°2.217′

1

55°25.119′

11°1.706′

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°24.619′

11°1.854′

2

55°25.419′

11°5.434′

2

55°25.184′

11°5.534′

2

55°24.902′

11°5.54′

2

55°24.783′

11°5.26′

2

55°24.819′

11°5.086′

2

55°24.67′

11°4.593′

2

55°24.659′

11°4.042′

2

55°24.939′

11°3.703′

2

55°25.256′

11°4.045′

2

55°25.252′

11°4.428′

2

55°25.625′

11°4.901′

2

55°25.625′

11°4.901′

3

55°23.089′

11°0.437′

3

55°23.314′

11°0.64′

3

55°23.276′

11°1.024′

3

55°22.98′

11°1.046′

3

55°22.965′

11°0.658′

3

55°23.257′

11°0.451′

3

55°23.314′

11°0.64′

4

55°22.624′

11°0.355′

4

55°22.359′

11°0.259′

4

55°22.176′

10°59.661′

4

55°22.279′

10°59.321′

4

55°22.479′

10°59.184′

4

55°22.78′

10°59.978′

4

55°22.479′

10°59.184′

5

55°22.187′

11°6.828′

5

55°23.241′

11°5.892′

5

55°23.232′

11°6.815′

5

55°22.211′

11°6.834′

5

55°22.792′

11°6.766′

5

55°22.499′

11°7.033′

5

55°22.154′

11°6.932′

5

55°22.139′

11°6.882′

5

55°22.162′

11°6.84′

5

55°22.232′

11°6.814′

5

55°22.227′

11°6.789′

5

55°22.195′

11°6.762′

5

55°22.107′

11°6.651′

5

55°22.049′

11°6.583′

5

55°21.901′

11°6.091′

5

55°21.759′

11°5.742′

5

55°21.822′

11°4.958′

5

55°21.98′

11°4.822′

5

55°22.383′

11°5.326′

5

55°22.671′

11°5.463′

5

55°22.87′

11°5.831′

5

55°23.241′

11°5.892′

6

55°23.116′

11°4.313′

6

55°23.116′

11°5.023′

6

55°22.97′

11°5.376′

6

55°22.783′

11°5.465′

6

55°22.4′

11°5.251′

6

55°22.211′

11°4.987′

6

55°22.085′

11°4.631′

6

55°21.815′

11°3.811′

6

55°21.865′

11°3.393′

6

55°21.955′

11°3.286′

6

55°22.125′

11°3.286′

6

55°22.426′

11°3.522′

6

55°22.771′

11°3.846′

6

55°23.116′

11°4.313′

6

55°22.56′

11°5.372′

7

55°20.632′

11°6.389′

7

55°20.646′

11°6.342′

7

55°20.638′

11°6.342′

7

55°20.616′

11°6.469′

7

55°20.514′

11°6.85′

7

55°20.61′

11°6.83′

7

55°20.627′

11°6.794′

7

55°20.613′

11°6.506′

7

55°20.682′

11°6.403′

7

55°20.525′

11°6.027′

7

55°20.225′

11°5.564′

7

55°20.103′

11°5.659′

7

55°20.028′

11°5.906′

7

55°20.223′

11°6.516′

7

55°20.682′

11°6.403′

7

55°20.68′

11°6.641′

7

55°20.651′

11°6.771′

7

55°20.633′

11°6.767′

7

55°20.62′

11°6.51′

7

55°20.336′

11°5.695′

7

55°20.635′

11°6.49′

7

55°20.639′

11°6.446′

7

55°20.63′

11°6.436′

7

55°20.647′

11°6.362′

8

55°21.056′

10°56.562′

8

55°21.92′

10°59.68′

8

55°22.028′

10°59.909′

8

55°22.219′

11°0.087′

8

55°20.379′

10°58.507′

8

55°20.421′

10°58.837′

8

55°20.49′

10°59.106′

8

55°20.537′

10°59.268′

8

55°20.506′

10°59.374′

8

55°20.444′

10°59.385′

8

55°20.72′

11°0.843′

8

55°20.951′

11°1.385′

8

55°21.374′

11°1.777′

8

55°22.182′

11°2.048′

8

55°22.637′

11°1.948′

8

55°22.807′

11°1.442′

8

55°22.535′

11°0.65′

8

55°22.219′

11°0.087′

8

55°19.712′

10°59.605′

8

55°20.707′

10°55.772′

8

55°20.044′

10°55.351′

8

55°19.074′

10°55.587′

8

55°19.01′

10°55.724′

8

55°18.926′

10°57.284′

8

55°18.978′

10°59.081′

8

55°20.044′

10°59.317′

8

55°19.963′

10°59.031′

8

55°19.878′

10°58.604′

8

55°19.765′

10°58.204′

8

55°19.669′

10°57.572′

8

55°19.673′

10°57.297′

8

55°19.475′

10°56.801′

8

55°19.53′

10°56.681′

8

55°19.683′

10°57.012′

8

55°19.784′

10°57.181′

8

55°19.882′

10°57.508′

8

55°20.129′

10°57.805′

8

55°20.382′

10°58.341′

10

55°19.539′

11°7.846′

10

55°19.464′

11°8.143′

10

55°19.348′

11°8.54′

10

55°19.237′

11°8.9′

10

55°19.249′

11°8.982′

10

55°19.134′

11°9.283′

10

55°19.063′

11°9.396′

10

55°18.886′

11°9.591′

10

55°18.843′

11°9.67′

10

55°18.724′

11°9.841′

10

55°17.958′

11°8.211′

10

55°17.881′

11°8.862′

10

55°17.714′

11°9.281′

10

55°17.648′

11°9.861′

10

55°17.477′

11°10.315′

10

55°17.239′

11°10.827′

10

55°17.114′

11°11.133′

10

55°16.854′

11°11.197′

10

55°16.766′

11°11.324′

10

55°16.53′

11°11.452′

10

55°16.095′

11°12.308′

10

55°16.08′

11°12.453′

10

55°16.169′

11°12.654′

10

55°16.161′

11°12.723′

10

55°16.033′

11°12.904′

10

55°16.007′

11°13.144′

10

55°16.543′

11°13.644′

10

55°16.902′

11°13.73′

10

55°17.096′

11°13.51′

10

55°17.076′

11°13.064′

10

55°17.545′

11°13.235′

10

55°17.587′

11°13.017′

10

55°17.673′

11°12.6′

10

55°17.845′

11°12.322′

10

55°17.929′

11°12.155′

10

55°18.036′

11°11.762′

10

55°18.08′

11°11.607′

10

55°18.129′

11°11.477′

10

55°18.265′

11°11.005′

10

55°18.326′

11°10.851′

10

55°18.315′

11°10.591′

10

55°18.361′

11°10.416′

10

55°18.527′

11°10.156′

10

55°18.616′

11°10.002′

10

55°17.988′

11°11.987′

10

55°19.539′

11°7.846′

10

55°19.847′

11°6.941′

10

55°19.653′

11°5.987′

10

55°19.486′

11°5.827′

10

55°19.338′

11°5.889′

10

55°19.032′

11°6.271′

10

55°18.7′

11°6.298′

10

55°18.633′

11°6.171′

10

55°18.155′

11°6.263′

10

55°18.056′

11°6.409′

10

55°17.965′

11°6.661′

10

55°17.843′

11°6.743′

10

55°17.755′

11°6.86′

10

55°17.682′

11°7.066′

10

55°17.682′

11°7.356′

10

55°17.736′

11°7.553′

10

55°17.835′

11°7.591′

10

55°17.937′

11°7.587′

12

55°13.037′

10°54.564′

12

55°13.099′

10°54.201′

12

55°12.975′

10°53.846′

12

55°12.738′

10°53.308′

12

55°12.528′

10°54.474′

12

55°12.431′

10°52.92′

12

55°12.291′

10°52.964′

12

55°12.204′

10°53.563′

12

55°13.099′

10°54.201′

12

55°12.27′

10°54.034′

12

55°12.934′

10°54.608′

13

55°12.001′

10°52.671′

13

55°11.988′

10°54.097′

13

55°11.946′

10°54.239′

13

55°11.675′

10°54.439′

13

55°11.172′

10°54.336′

13

55°11.088′

10°54.182′

13

55°11.241′

10°53.372′

13

55°11.541′

10°53.384′

13

55°11.584′

10°52.825′

13

55°11.107′

10°52.819′

13

55°10.944′

10°53.173′

13

55°10.431′

10°53.477′

13

55°10.324′

10°53.338′

13

55°10.304′

10°52.808′

13

55°10.069′

10°52.688′

13

55°9.994′

10°52.053′

13

55°10.484′

10°51.781′

13

55°10.689′

10°51.872′

13

55°11.711′

10°51.901′

13

55°12.001′

10°52.671′

13

55°9.919′

10°52.511′

14

55°8.442′

10°53.135′

14

55°7.312′

10°53.026′

14

55°7.339′

10°52.24′

14

55°6.665′

10°52.011′

14

55°6.458′

10°51.873′

14

55°6.425′

10°51.644′

14

55°6.49′

10°51.431′

14

55°7.913′

10°51.552′

14

55°8.542′

10°51.629′

14

55°8.762′

10°51.987′

14

55°8.754′

10°52.343′

14

55°8.442′

10°53.135′

15

55°23.281′

10°45.868′

15

55°23.438′

10°46.899′

15

55°22.436′

10°48.264′

15

55°21.686′

10°48.96′

15

55°21.508′

10°50.307′

15

55°20.441′

10°51.066′

15

55°20.104′

10°51.73′

15

55°19.095′

10°52.473′

15

55°18.718′

10°52.328′

15

55°18.642′

10°51.7′

15

55°18.91′

10°51.124′

15

55°19.513′

10°50.867′

15

55°19.65′

10°49.615′

15

55°19.861′

10°48.606′

15

55°20.471′

10°48.321′

15

55°21.046′

10°47.795′

15

55°21.568′

10°47.536′

15

55°22.25′

10°46.695′

15

55°22.534′

10°46.353′

15

55°22.816′

10°46.344′

15

55°22.948′

10°46.253′

15

55°23.281′

10°45.868′

16

55°17.047′

10°49.155′

16

55°16.79′

10°48.307′

16

55°15.961′

10°50.277′

16

55°15.729′

10°50.6′

16

55°15.396′

10°50.281′

16

55°15.076′

10°49.59′

16

55°14.69′

10°49.923′

16

55°14.26′

10°49.912′

16

55°13.484′

10°49.512′

16

55°13.171′

10°49.238′

16

55°13.008′

10°48.759′

16

55°13.052′

10°48.589′

16

55°13.187′

10°48.565′

16

55°13.412′

10°48.691′

16

55°13.514′

10°48.719′

16

55°13.598′

10°48.78′

16

55°13.696′

10°48.876′

16

55°13.756′

10°48.89′

16

55°13.844′

10°48.866′

16

55°13.876′

10°48.941′

16

55°14.054′

10°48.763′

16

55°14.243′

10°48.657′

16

55°14.308′

10°48.555′

16

55°14.365′

10°48.506′

16

55°14.61′

10°48.945′

16

55°15.371′

10°49.001′

16

55°15.408′

10°48.532′

16

55°15.772′

10°47.882′

16

55°16.2′

10°47.656′

16

55°16.614′

10°47.216′

16

55°16.75′

10°47.263′

16

55°17.035′

10°47.428′

16

55°17.137′

10°47.465′

16

55°17.217′

10°47.533′

16

55°17.277′

10°47.53′

16

55°17.317′

10°47.474′

16

55°17.563′

10°47.673′

16

55°17.654′

10°48.554′

16

55°17.615′

10°49.147′

16

55°17.27′

10°49.375′

16

55°17.047′

10°49.155′

17

55°15.901′

10°53.294′

17

55°15.897′

10°53.739′

17

55°16.516′

10°54.748′

17

55°17.165′

10°55.712′

17

55°17.195′

10°56.657′

17

55°17.043′

10°57.42′

17

55°16.717′

10°57.427′

17

55°16.223′

10°56.627′

17

55°15.216′

10°55.738′

17

55°14.488′

10°55.598′

17

55°14.255′

10°55.435′

17

55°13.955′

10°54.872′

17

55°14.014′

10°54.435′

17

55°14.277′

10°54.294′

17

55°14.315′

10°53.183′

17

55°14.404′

10°52.716′

17

55°15.081′

10°52.435′

17

55°15.504′

10°52.472′

17

55°15.901′

10°53.294′

18

55°19.153′

11°1.41′

18

55°19.153′

11°1.405′

18

55°18.706′

11°1.361′

18

55°18.556′

11°1.38′

18

55°18.54′

11°1.382′

18

55°18.407′

10°59.519′

18

55°18.083′

10°58.811′

18

55°17.231′

10°57.913′

18

55°17.31′

10°56.894′

18

55°17.792′

10°55.498′

18

55°17.345′

10°55.539′

18

55°17.204′

10°55.094′

18

55°16.45′

10°54.649′

18

55°16.272′

10°54.307′

18

55°16.034′

10°53.54′

18

55°16.043′

10°53.107′

18

55°16.312′

10°52.573′

18

55°16.321′

10°51.505′

18

55°16.48′

10°50.971′

18

55°16.719′

10°50.963′

18

55°17.598′

10°51.706′

18

55°17.712′

10°51.637′

18

55°17.756′

10°51.339′

18

55°18.016′

10°51.184′

18

55°17.996′

10°50.625′

18

55°18.057′

10°50.283′

18

55°18.209′

10°49.881′

18

55°18.337′

10°49.638′

18

55°18.446′

10°49.432′

18

55°18.71′

10°49.284′

18

55°19.429′

10°49.555′

18

55°19.456′

10°49.88′

18

55°18.953′

10°50.561′

18

55°18.626′

10°50.886′

18

55°18.339′

10°53.146′

18

55°18.587′

10°53.85′

18

55°19.2′

10°54.345′

18

55°19.368′

10°54.926′

18

55°19.129′

10°55.437′

18

55°18.633′

10°55.848′

18

55°18.749′

10°58.729′

18

55°18.67′

10°59.198′

18

55°19.262′

11°0.072′

18

55°20.109′

11°0.134′

18

55°20.163′

11°0.469′

18

55°19.793′

11°1.058′

18

55°19.185′

11°1.404′

18

55°19.153′

11°1.41′

19

55°12.521′

10°48.713′

19

55°12.66′

10°48.627′

19

55°12.612′

10°49.461′

19

55°12.028′

10°49.661′

19

55°11.588′

10°49.552′

19

55°11.513′

10°49.361′

19

55°11.598′

10°49.005′

19

55°11.744′

10°48.931′

19

55°12.172′

10°48.956′

19

55°12.25′

10°48.747′

19

55°12.322′

10°48.752′

19

55°12.398′

10°48.755′

19

55°12.464′

10°48.707′

19

55°12.509′

10°48.678′

19

55°12.521′

10°48.713′

21

55°11.213′

10°49.51′

21

55°11.138′

10°50.719′

21

55°10.916′

10°51.079′

21

55°10.626′

10°51.187′

21

55°9.675′

10°50.936′

21

55°9.479′

10°50.754′

21

55°9.476′

10°49.829′

21

55°10.234′

10°48.014′

21

55°10.256′

10°48.051′

21

55°11.213′

10°49.51′

21

55°11.177′

10°49.151′

21

55°10.847′

10°48.427′

21

55°10.816′

10°48.379′

21

55°10.719′

10°48.362′

21

55°10.669′

10°48.285′

21

55°10.475′

10°48.162′

21

55°10.339′

10°48.111′

22

55°14.799′

11°10.2′

22

55°15.844′

11°10.527′

22

55°15.044′

11°10.252′

22

55°16.2′

11°8.367′

22

55°16.768′

11°8.485′

22

55°15.204′

11°10.346′

22

55°14.917′

11°10.106′

22

55°14.446′

11°8.476′

22

55°16.484′

11°8.142′

22

55°15.684′

11°8.295′

22

55°13.227′

11°9.632′

22

55°13.149′

11°9.334′

22

55°13.702′

11°8.196′

22

55°16.768′

11°8.485′

22

55°16.551′

11°9.587′

23

55°14.471′

11°6.497′

23

55°15.696′

11°6.903′

23

55°15.987′

11°6.678′

23

55°15.927′

11°6.109′

23

55°15.683′

11°5.663′

23

55°14.974′

11°5.842′

23

55°14.502′

11°6.306′

23

55°14.49′

11°6.317′

23

55°14.49′

11°6.317′

23

55°15.907′

11°5.482′

23

55°15.162′

11°7.045′

23

55°15.36′

11°6.988′

23

55°15.052′

11°6.967′

23

55°15.008′

11°6.705′

23

55°14.73′

11°6.849′

24

55°16.004′

11°7.717′

24

55°15.922′

11°7.401′

24

55°15.963′

11°7.048′

24

55°16.19′

11°6.895′

24

55°16.578′

11°6.822′

24

55°16.601′

11°7.41′

24

55°16.578′

11°6.822′

24

55°16.422′

11°7.753′

24

55°16.19′

11°7.898′

25

55°17.387′

11°7.5′

25

55°17.225′

11°6.722′

25

55°16.608′

11°6.803′

25

55°17.108′

11°7.79′

25

55°17.225′

11°6.722′

25

55°17.232′

11°7.807′

25

55°16.67′

11°7.181′

25

55°16.779′

11°6.532′

26

55°11.208′

11°8.312′

26

55°11.336′

11°8.546′

26

55°11.466′

11°8.478′

26

55°11.584′

11°8.192′

26

55°11.594′

11°8.074′

26

55°11.545′

11°7.839′

26

55°11.336′

11°7.839′

26

55°11.545′

11°7.839′

27

55°12.832′

11°8.739′

27

55°12.918′

11°8.519′

27

55°12.522′

11°9.001′

27

55°12.818′

11°8.16′

27

55°12.907′

11°8.258′

27

55°12.918′

11°8.519′

27

55°12.45′

11°8.991′

27

55°12.371′

11°8.858′

27

55°12.351′

11°8.707′

27

55°12.388′

11°8.532′

27

55°12.523′

11°8.438′

27

55°12.707′

11°8.117′

27

55°12.74′

11°8.871′

28

55°13.515′

11°6.869′

28

55°13.519′

11°6.868′

28

55°14.309′

11°6.652′

28

55°14.311′

11°6.651′

28

55°14.276′

11°6.793′

28

55°14.06′

11°7.176′

28

55°13.781′

11°7.32′

28

55°13.623′

11°7.281′

28

55°13.52′

11°7.074′

28

55°13.515′

11°6.869′

29

55°11.712′

11°2.469′

29

55°11.707′

11°2.916′

29

55°12.211′

11°2.56′

29

55°12.756′

11°2.064′

29

55°13.506′

11°2.685′

29

55°14.132′

11°4.408′

29

55°14.132′

11°4.408′

29

55°14.174′

11°5.053′

29

55°14.119′

11°5.172′

29

55°13.845′

11°5.486′

29

55°13.238′

11°5.52′

29

55°12.863′

11°5.161′

29

55°12.681′

11°5.349′

29

55°12.439′

11°5.275′

29

55°12.283′

11°4.904′

29

55°12.123′

11°4.836′

29

55°12.079′

11°4.703′

29

55°11.665′

11°2.827′

29

55°11.634′

11°2.708′

30

55°10.661′

11°3.627′

30

55°11.822′

11°6.151′

30

55°11.741′

11°5.371′

30

55°11.501′

11°4.037′

30

55°11.374′

11°3.746′

30

55°10.86′

11°3.558′

30

55°12.075′

11°6.32′

30

55°10.628′

11°3.878′

30

55°11.079′

11°5.423′

30

55°10.893′

11°5.851′

30

55°10.889′

11°6.753′

30

55°11.513′

11°7.505′

30

55°11.574′

11°7.507′

30

55°11.574′

11°7.507′

30

55°11.81′

11°7.802′

30

55°12.075′

11°6.32′

30

55°13.387′

11°6.859′

30

55°13.397′

11°6.863′

30

55°13.366′

11°7.055′

30

55°13.219′

11°7.528′

30

55°12.743′

11°8.047′

30

55°11.882′

11°7.928′

33

55°10.52′

11°0.624′

33

55°9.891′

10°56.303′

33

55°9.835′

10°56.615′

33

55°9.651′

10°56.891′

33

55°9.493′

10°57.265′

33

55°9.355′

10°57.346′

33

55°9.383′

10°59.387′

33

55°9.419′

10°59.402′

33

55°9.509′

10°59.432′

33

55°9.761′

10°59.518′

33

55°10.084′

10°59.832′

33

55°10.301′

11°0.194′

33

55°10.35′

11°0.271′

33

55°10.566′

11°0.25′

33

55°10.675′

11°0.948′

33

55°10.885′

10°55.558′

33

55°11.174′

10°55.765′

33

55°9.807′

10°56.235′

33

55°12.186′

10°58.317′

33

55°12.329′

10°59.308′

33

55°11.837′

11°0.701′

33

55°11.229′

11°1.175′

33

55°10.675′

11°0.948′

33

55°11.904′

10°57.704′

34

55°9.411′

11°3.202′

34

55°9.411′

11°2.46′

34

55°9.676′

11°2.082′

34

55°9.383′

11°1.07′

34

55°9.39′

10°59.871′

34

55°9.991′

11°3.159′

34

55°9.866′

11°0.298′

34

55°10.451′

11°1.635′

34

55°10.501′

11°2.061′

34

55°10.276′

11°2.795′

34

55°9.39′

10°59.871′

34

55°9.587′

11°3.423′

34

55°9.515′

10°59.983′

35

55°20.698′

11°5.781′

35

55°20.501′

11°5.489′

35

55°19.429′

11°4.654′

35

55°18.993′

11°4.615′

35

55°18.847′

11°4.228′

35

55°18.904′

11°3.106′

35

55°18.823′

11°3.041′

35

55°20.109′

11°3.973′

35

55°18.823′

11°3.041′

35

55°18.872′

11°2.921′

35

55°19.173′

11°2.188′

35

55°19.162′

11°1.756′

35

55°19.195′

11°1.75′

35

55°19.674′

11°1.496′

35

55°19.793′

11°1.681′

35

55°20.048′

11°1.664′

35

55°20.365′

11°1.713′

35

55°20.817′

11°1.873′

35

55°21.281′

11°2.069′

35

55°21.423′

11°3.756′

35

55°21.639′

11°5.288′

35

55°21.429′

11°6.001′

35

55°21.349′

11°5.918′

35

55°21.119′

11°5.624′

35

55°21.084′

11°5.633′

35

55°21.04′

11°5.628′

35

55°20.991′

11°5.667′

35

55°20.964′

11°5.667′

35

55°20.903′

11°5.631′

35

55°20.814′

11°5.537′

35

55°20.796′

11°5.613′

35

55°20.758′

11°5.667′

35

55°20.736′

11°5.715′

35

55°20.705′

11°5.766′

Område 10: Livsmiljö nr 173, Natura 2000-område nr 197 (EU-kod: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Punkt

Latitud N

Longitud E

2

54°53.509′

9°46.189′

2

54°53.686′

9°45.822′

2

54°54.227′

9°46.743′

2

54°54.056′

9°47.246′

2

54°53.788′

9°47.19′

2

54°53.647′

9°47.665′

2

54°53.175′

9°47.547′

2

54°53.239′

9°47.288′

2

54°53.509′

9°46.189′

3

54°53.037′

9°44.738′

3

54°53.034′

9°45.098′

3

54°52.581′

9°45.493′

3

54°52.313′

9°45.144′

3

54°52.304′

9°44.662′

3

54°52.405′

9°44.49′

3

54°52.551′

9°44.514′

3

54°52.701′

9°44.481′

3

54°52.814′

9°44.46′

3

54°53.037′

9°44.738′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°52.164′

9°45.97′

4

54°51.927′

9°46.449′

4

54°51.774′

9°46.719′

4

54°51.576′

9°47.24′

4

54°51.49′

9°47.397′

4

54°51.374′

9°47.565′

4

54°51.319′

9°47.574′

4

54°51.201′

9°47.734′

4

54°51.167′

9°47.772′

4

54°51.161′

9°47.917′

4

54°51.148′

9°47.979′

4

54°51.117′

9°48.044′

4

54°51.086′

9°48.079′

4

54°50.948′

9°48.13′

4

54°50.939′

9°48.149′

4

54°50.918′

9°48.175′

4

54°50.899′

9°48.193′

4

54°50.665′

9°48.391′

4

54°50.612′

9°48.374′

4

54°50.572′

9°48.345′

4

54°50.541′

9°48.294′

4

54°50.525′

9°48.24′

4

54°50.5′

9°48.096′

4

54°50.498′

9°48.028′

4

54°50.436′

9°47.909′

4

54°50.351′

9°47.861′

4

54°50.318′

9°47.83′

4

54°50.254′

9°47.679′

4

54°50.242′

9°47.609′

4

54°50.24′

9°47.551′

4

54°50.22′

9°47.443′

4

54°50.217′

9°47.377′

4

54°50.24′

9°47.234′

4

54°50.252′

9°46.969′

4

54°50.147′

9°46.907′

4

54°50.04′

9°45.967′

4

54°50.07′

9°46.089′

4

54°50.099′

9°46.164′

4

54°50.13′

9°46.21′

4

54°50.107′

9°46.381′

4

54°50.073′

9°46.522′

4

54°50.067′

9°46.599′

4

54°50.091′

9°46.783′

4

54°50.106′

9°46.841′

4

54°50.809′

9°45.451′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°51.914′

9°44.953′

4

54°51.734′

9°45.508′

4

54°51.178′

9°45.611′

4

54°51.02′

9°45.725′

4

54°50.937′

9°45.662′

4

54°50.384′

9°45.183′

4

54°50.22′

9°44.71′

4

54°50.184′

9°44.392′

4

54°50.116′

9°44.377′

4

54°50.005′

9°44.45′

4

54°49.964′

9°44.515′

4

54°49.94′

9°44.607′

4

54°49.878′

9°44.654′

4

54°49.846′

9°44.705′

4

54°49.83′

9°44.805′

4

54°49.822′

9°44.904′

4

54°49.825′

9°45.043′

4

54°49.852′

9°45.167′

4

54°49.865′

9°45.205′

4

54°49.871′

9°45.252′

4

54°49.892′

9°45.332′

4

54°49.934′

9°45.38′

4

54°49.961′

9°45.44′

4

54°49.964′

9°45.496′

4

54°50.005′

9°45.698′

4

54°50.044′

9°45.778′

4

54°50.033′

9°45.902′

5

54°50.845′

9°52.297′

5

54°50.789′

9°52.249′

5

54°50.763′

9°52.206′

5

54°50.688′

9°51.99′

5

54°50.617′

9°51.601′

5

54°50.586′

9°51.244′

5

54°50.584′

9°51.162′

5

54°50.605′

9°51.077′

5

54°50.393′

9°49.586′

5

54°50.428′

9°49.548′

5

54°50.46′

9°49.534′

5

54°50.526′

9°49.535′

5

54°51.514′

9°52.659′

5

54°50.579′

9°49.494′

5

54°50.641′

9°49.416′

5

54°50.691′

9°49.392′

5

54°50.747′

9°49.373′

5

54°50.79′

9°49.384′

5

54°50.872′

9°49.45′

5

54°51.007′

9°49.483′

5

54°51.087′

9°49.459′

5

54°51.131′

9°49.47′

5

54°51.444′

9°49.704′

5

54°50.934′

9°52.32′

5

54°51.04′

9°53.093′

5

54°51.025′

9°52.244′

5

54°51.032′

9°52.311′

5

54°51.062′

9°52.402′

5

54°51.005′

9°52.497′

5

54°50.894′

9°52.324′

5

54°50.989′

9°52.601′

5

54°51.013′

9°52.736′

5

54°51.014′

9°52.844′

5

54°51.046′

9°52.971′

5

54°50.657′

9°50.869′

5

54°51.035′

9°53.181′

5

54°51.029′

9°53.316′

5

54°50.967′

9°53.368′

5

54°50.922′

9°53.438′

5

54°50.905′

9°53.538′

5

54°50.908′

9°53.676′

5

54°50.941′

9°53.838′

5

54°51.073′

9°54.04′

5

54°51.25′

9°54.301′

5

54°51.306′

9°54.332′

5

54°51.437′

9°54.369′

5

54°51.514′

9°54.368′

5

54°51.587′

9°54.283′

5

54°51.836′

9°53.012′

5

54°51.504′

9°52.282′

5

54°51.685′

9°51.909′

5

54°51.717′

9°51.767′

5

54°51.723′

9°51.672′

5

54°51.706′

9°51.266′

5

54°51.706′

9°51.022′

5

54°51.78′

9°50.774′