ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 160

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
22 juni 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1105 av den 12 juni 2017 om upprättande av de standardformulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1106 av den 21 juni 2017 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Пастърма говежда [Pastarma govezhda] [GTS])

27

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/1107 av den 8 juni 2017 vad gäller förlängning av rätten att beviljas förmåner för audiovisuella samproduktioner enligt artikel 5 i protokollet om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

33

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2017/1108 av den 20 juni 2017 om utseende av två ledamöter till kommittén bestående av oavhängiga framstående personer enligt artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

35

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/776 av den 18 maj 2015 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EU) nr 502/2013 om import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av cyklar som avsänts från Kambodja, Pakistan och Filippinerna, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kambodja, Pakistan eller Filippinerna eller inte ( EUT L 122, 19.5.2015 )

37

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1105

av den 12 juni 2017

om upprättande av de standardformulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (1), särskilt artikel 88,

efter samråd med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) 2015/848, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EU) 2015/848 bör ett antal formulär upprättas.

(2)

I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog Irland och Förenade kungariket i antagandet av förordning (EU) 2015/848. Därför deltar Irland och Förenade kungariket i antagandet av denna förordning.

(3)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog Danmark inte i antagandet av förordning (EU) 2015/848. Därför deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Standardformuläret i bilaga I till denna förordning ska användas för att, i enlighet med artikel 54.3 i förordning (EU) 2015/848, underrätta kända utländska borgenärer om att ett insolvensförfarande inletts.

2.   Standardformuläret i bilaga II till denna förordning får användas av utländska borgenärer för att anmäla fordringar i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) 2015/848.

3.   Standardformuläret i bilaga III till denna förordning får användas av förvaltare i insolvensförfaranden som utsetts för en koncernmedlem för att göra invändning i samband med samordningsförfaranden för koncerner, i enlighet med artikel 64.2 andra stycket i förordning (EU) 2015/848.

4.   Standardformuläret i bilaga IV till denna förordning ska användas för att via den europeiska e-juridikportalen elektroniskt begära uppgifter i enlighet med artikel 27.4 första stycket i förordning (EU) 2015/848.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 141, 5.6.2015, s. 19.


BILAGA I

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(Artikel 54.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden [EUT L 141, 5.6.2015, s. 19]).

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA II

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(Artikel 55.1–55.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden [EUT L 141, 5.6.2015, s. 19]).

Med hänvisning till nedanstående insolvensförfarande anmäler jag härmed följande fordran på insolvensboet:

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA III

Invändning avseende samordningsförfaranden för koncerner

(Artikel 64.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden [EUT L 141, 5.6.2015, s. 19]).

Undertecknad förvaltar insolvensförfarandet för en av deltagarna i ett företagskonsortium, vilken underrättats om en begäran om att inleda samordningsförfaranden för koncerner i enlighet med artikel 63.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden, och meddelar härmed

invändning

a)

mot att det insolvensförfarande för vilket jag har utsetts ska omfattas av ett samordningsförfarande för koncerner,

eller

b)

mot den person som har föreslagits som samordnare.

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA IV

Image Text av bilden Image Text av bilden

22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1106

av den 21 juni 2017

om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Пастърма говежда [Pastarma govezhda] [GTS])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.3 b, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 b i förordning (EU) nr 1151/2012 har Bulgariens ansökan om registrering av namnet ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2). ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) är en specifik produkt av torkat rått kött med smak och doft av mörat nötkött utan kryddor.

(2)

Kommissionen mottog den 5 oktober 2015 ett meddelande om invändning från handelskammaren i Kayseri (Turkiet).

(3)

Kommissionen mottog den 24 och 30 november och den 1 december 2015 de handlingar som tillsammans utgjorde den motiverade invändningen från Kayseris handelskammare.

(4)

Kommissionen fann invändningen giltig och uppmanade, genom en skrivelse av den 18 januari 2016, de berörda parterna att inleda lämpliga samråd under tre månader för att sinsemellan försöka nå en överenskommelse i enlighet med sina interna förfaranden.

(5)

På begäran av sökanden förlängdes samråden med ytterligare tre månader.

(6)

Ingen överenskommelse nåddes inom den utsatta tidsfristen. Informationen rörande samråden mellan Bulgarien och Kayseris handelskammare överlämnades i vederbörlig ordning till kommissionen. Kommissionen bör därför fatta beslut om registreringen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 52.3 b i förordning (EU) nr 1151/2012, med beaktande av resultaten av samråden.

(7)

Den motiverade invändning som skickats in av klaganden kan tas upp till prövning med stöd av artikel 21.1 b i förordning (EU) nr 1151/2012 där det föreskrivs att en motiverad invändning mot registrering av en GTS anses giltig om den ”visar att namnet används på ett lagligt, erkänt och ekonomiskt betydelsefullt sätt för liknande jordbruksprodukter eller livsmedel”. Klaganden hävdar att registreringen av ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) som GTS skulle skapa illojal konkurrens som ger illegal vinst genom användningen av namnet ”Kayseri Pastırması”, som är en liknande produkt av torkat rått kött som ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda), och är en skyddad geografisk beteckning i Turkiet. Klaganden hävdar att ”Kayseri Pastırması” redan har fått en klar ryktbarhet och konsumeras i flera EU-länder. Vidare skulle likheten mellan orden ”pastirma” och ”pastarma” kunna leda till sammanblandning från konsumenternas sida. Risken för sammanblandning blir ännu större med tanke på att ordet ”Pastarma” har turkiska rötter.

(8)

Kommissionen har bedömt de argument som lämnas i den motiverade invändningen och i den information som lämnats till kommissionen rörande förhandlingarna mellan de berörda parterna och har kommit fram till att namnet ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) bör registreras som GTS.

(9)

”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) har sina specifika särdrag och egna produktionsmetoder. Det är en produkt av torkat rått kött med specifika fysiska, kemiska och organoleptiska egenskaper och med smak och doft av mörat nötkött utan kryddor och utan främmande smaker. ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) framställs genom traditionella produktionsmetoder som saltning, mörning och torkning. Under dessa processer förekommer komplicerade mikrobiologiska, fysikalisk-kemiska och biokemiska processer i köttet. Under torkningen hålls vissa parametrar konstanta. Lufttemperaturen och fuktighetsgraden skapar gynnsamma förhållanden för att landspecifika mikrokocker (M. varians) och lactobacillus-bakterier (L. plantarum, L. casei) ska utvecklas. Hela processen beskrivs närmare i punkt 4.3 i produktspecifikationen.

(10)

”Kayseri Pastırması” och andra köttprodukter som benämns ”pastarma” eller ”pastirma”, eller har andra liknande namn, framställs med produktionsmetoder som skiljer sig från den som anges i produktspecifikationen för ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda). I motsats till ”Kayseri Pastırması”, som är en skyddad geografisk beteckning i Turkiet, skyddas ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) som en garanterad traditionell specialitet. Kännetecknande är det traditionella tillverkningssättet.

(11)

”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) och ”Kayseri Pastırması” är sammansatta namn med en liknande beteckning. Även om namnen delvis är liknande är de tillräckligt differentierade och konsumenterna bör kunna skilja dessa två produkter åt. ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) har dessutom befäst sin ställning på den bulgariska marknaden som en traditionell bulgarisk produkt utan samband med ”Kayseri Pastırması”. Den har framställts i Bulgarien sedan 1800-talet, och sammansättningen och kvalitetskraven för ”Pastarma Govezhda” standardiserades för första gången år 1955 i den bulgariska statliga standarden. Registreringen av ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) som GTS får inte påverka användningen av namnet ”Kayseri Pastırması” på marknaden.

(12)

Skälen till invändningen som lagts fram av Kayseris handelskammare gäller främst ursprunget och användningen av ordet ”pastarma”. Det är dock skäl att påpeka att pastarma är den term som används i hela Balkan för produkter av torkat kött. I själva produktspecifikationen anges det att ordet ”pastarma” i namnet ”Pastarma govezhda” är av turkiskt ursprung och avser ”saltat och pressat torkat kött”. Bulgariens avsikt med sin ansökan om registrering av namnet ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) som GTS var inte heller att reservera användningen av termen ”Пастърма” (Pastarma) som sådan. Mot bakgrund av detta bör skydd endast beviljas namnet ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) som en helhet. Namnet ”pastarma” bör fortsätta att användas, även i översättning, i hela Europeiska unionen, förutsatt att de principer och regler som är tillämpliga i EU:s rättsordning iakttas. Registreringen av ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) kommer följaktligen varken att hindra fortsatt saluföring av ”Kayseri Pastırması” i EU eller registrering av andra namn där namnet ”pastarma” ingår.

(13)

Trots det ovan sagda och för att undvika all risk för sammanblandning för konsumenter som möter jämförbara produkter med liknande namn bör namnet på den garanterade traditionella specialiteten ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) åtföljas av uppgiften ”tillverkad i enlighet med traditionen i Bulgarien” såsom anges i artikel 18.3 i förordning (EU) nr 1151/2012 för sådana fall.

(14)

Mot bakgrund av ovanstående bör namnet ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) föras in i registret över garanterade nationella specialiteter.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Пастърма говежда” (Pastarma govezhda) (GTS) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.) i bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Det namn som avses i artikel 1 ska åtföljas av uppgiften ”tillverkad i enlighet med traditionen i Bulgarien”. Den konsoliderade produktspecifikationen återfinns i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Det namn som avses i artikel 1 ska skyddas som en helhet. Namnet ”pastarma” får fortsätta att användas, även i översättning, i hela Europeiska unionen, förutsatt att de principer och regler som är tillämpliga i EU:s rättsordning iakttas.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 224, 9.7.2015, s. 13.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


BILAGA

PRODUKTSPECIFIKATION FÖR EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

”ПАСТЪРМА ГОВЕЖДА” (PASTARMA GOVEZHDA)

EG-nr: BG-TSG-0007-01255 – 25.8.2014

Bulgarien

1.   Namn som ska registreras

”Пастърма говежда” (Pastarma Govezhda)

Namnet ska åtföljas av uppgiften ”tillverkad i enlighet med traditionen i Bulgarien”.

2.   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.   Skäl till registreringen

3.1   Det rör sig om en produkt som

☒ är resultatet av en viss produktions- eller bearbetningsmetod eller har en viss sammansättning som överensstämmer med traditionell praxis för produkten eller livsmedlet i fråga

☐ är framställd av råvaror eller ingredienser som används traditionellt.

”Pastarma Govezhda” framställs genom traditionella produktionsmetoder som saltning, mörning och torkning. Under dessa processer förekommer komplicerade mikrobiologiska, fysikalisk-kemiska och biokemiska processer i köttet. Under torkningen hålls vissa parametrar konstanta. Lufttemperaturen och fuktighetsgraden skapar gynnsamma förhållanden för att landspecifika mikrokocker (M. varians) och lactobacillus-bakterier (L. plantarum, L. casei) ska utvecklas. Dessa processer bidrar till att den bearbetade produkten får en bra struktur och en angenäm doft och smak.

3.2   Det rör sig om ett namn som

☒ traditionellt har använts för att benämna den specifika produkten

☐ avser produktens traditionella karaktär eller särskilda egenskaper

Namnet ”Pastarma Govezhda” är specifikt i sig, eftersom det har en flera hundra år lång historia och är välkänt i hela landet. På grund av namnets popularitet har det börjat användas i allmänt språkbruk utan att den geografiska regionen påverkar produktens kvalitet eller kännetecken.

Ordet ”pastarma” i namnet ”Pastarma Govezhda” är av turkiskt ursprung och avser saltat och pressat torkat kött, se den encyklopediska ordboken över främmande ord på bulgariska (Entsiklopedichen rechnik na chuzhdite dumi v balgarskia ezik, MAG 77, Sofia, 1996). Denna metod för bearbetning och konservering av kött infördes av den bulgariska ursprungsbefolkningen som tillhörde den turkisk-altaiska språkfamiljen. Detta skedde under 600-talet i det område som numera är Bulgarien.

4.   Beskrivning

4.1   Beskrivning av den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet dess huvudsakliga fysiska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper, som visar på produktens särskilda egenskaper (artikel 7.2 i denna förordning)

”Pastarma Govezhda” är en specifik produkt av torkat rått kött med smak och doft av mörat nötkött utan kryddor och utan främmande smaker.

Det är en pressad köttprodukt av ostyckat färskt nötkött och sekundära råvaror. Den tillverkas genom saltning, torkning och pressning.

Fysiska egenskaper – form och storlek

”Pastarma Govezhda” saluförs i bitar som är platta och avlånga och som inte har någon fastställd storlek.

Den platta formen är typisk för denna produkt och uppstår genom att produkten pressas flera gånger under torkningen i pressar tillverkade av träpaneler.

Kemiska egenskaper

Vattenhalt mindre än 50 % av produktens sammanlagda massa.

Den totala massans procentuella koksalthalt: 3,5–4,5 % av totalvikten.

Nitriter (restmängd i den bearbetade produkten): Högst 50 mg/kg.

pH: minst 5,4.

Organoleptiska egenskaper

Yttre utseende och färg:

På utsidan är köttet jämnt och består av pressad muskelvävnad med gråbrun färg, medan fettet är gräddfärgat. En tunn vit mögelhinna är tillåten.

Snittyta

Muskelvävnaden är mörkt brun till brunröd, med en mörkare nyans i kanterna, medan fettet är gräddfärgat.

Konsistens: fast och smidigt.

”Pastarma Govezhda” får saluföras i hela bitar eller i skivor i en vakuumförpackning, en cellofanförpackning eller i en skyddsgasförpackning.

4.2   Beskrivning av den produktionsmetod som producenterna ska använda för att framställa den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet, om det är lämpligt, typ av råvaror och egenskaper hos de råvaror eller ingredienser som används samt den metod som används vid beredningen av produkten (artikel 7.2 i denna förordning)

Följande råvaror och sekundära ingredienser används för att framställa den bearbetade produkten ”Pastarma Govezhda”:

 

Kött

100 kg färskt nötkött i form av lårstycke, bogparti eller filé med ett pH mellan 5,6 och 6,2. Köttet ska vara välformat och brosket ska ha avlägsnats. Köttet ska vara styckat, men storleken på bitarna har inte fastställts.

 

Koksalt: 3–6 kg

eller

 

Saltblandning: 3–6 kg koksalt, 40 g antioxidanter, t.ex. askorbinsyra (E300), 100 g kaliumnitrat (E252) eller 85 g natriumnitrat (E251), 500 g raffinerat strösocker.

 

Snöre: Ska vara godkänt för livsmedelsändamål.

Produktionsmetod

Köttet ska benas ur, samtidigt som de olika muskelgrupperna ska lämnas oskadade. Köttet putsas rent från blod, senor eller bindvävshinnor och formas till avlånga platta bitar utan fastställd storlek.

De formade bitarna läggs i salt eller saltblandning. De saltade bitarna placeras tätt intill varandra i rena behållare som lämpar sig för mognadslagring av köttet. Behållarna placeras i kallt förvar med en lufttemperatur mellan 0 och 4 °C. Efter tre till fyra dagar ska bitarna omplaceras (bitarna längst upp och längst ner byter plats) och sedan får de stå i ytterligare tre till sex dagar under samma förhållanden tills de är jämnt saltade. Efter saltningen blötläggs pastarman i vanligt kallt vatten tills köttet får en angenäm salt smak. Då processen är avslutad, fästs en upphängningsögla av snöre i varje köttbit och bitarna hängs upp på ramar (stänger) av trä och/eller metall. Dessa placerats i hjulförsedda häckar avsedda för hängning av korv. Köttbitarna får inte komma i kontakt med varandra. Bitarna får hänga kvar i häckarna för att rinna av i upp till 24 timmar med en lufttemperatur på högst 12 °С. När bitarna har fått rinna av, placeras de i naturliga eller luftkonditionerade torkrum. Torkningen äger rum vid en lufttemperatur mellan 12 och 17 °C och en relativ luftfuktighet på 70–85 %. Under torkningen genomgår köttet komplicerade fysikalisk-kemiska, biokemiska eller mikrobiologiska processer och det råa köttet förvandlas till en produkt som är klar att ätas. Under torkningen pressas pastarman flera gånger för att den ska bli fastare till sin konsistens och för att ytan ska bli jämn. Innan köttbitarna pressas ska de olika bitarna sorteras enligt tjocklek. Den första pressningen äger rum när bitarna av pastarma har torkat något och när det har bildats en tunn skorpa som känns då ytan vidrörs. Vanligtvis genomförs 2–3 pressningar och köttet pressas för första gången 3–4 dagar efter att det har fått rinna av. Pressningen tar mellan 12 och 24 timmar. Hela torkningsprocessen tar 25–30 dagar, beroende på hur stora köttbitarna är. Köttet har torkat klart då det har fått en fast och smidig konsistens.

4.3   Beskrivning av de viktigaste faktorer som visar på produktens traditionella karaktär (artikel 7.2 i denna förordning)

I textboken om kötthygien (Higiena na mesoto) anger professor G. Dikov år 1930 att nötkött har bearbetats till pastarma i Bulgarien genom saltning och torkning ända sedan urminnes tider. Genom Bulgariens tusenåriga historia har ”Pastarma Govezhda” blivit ett uttryck för bulgarernas vishet. De är praktiskt lagda, men samtidigt krävande då det gäller mat. Därför har denna produkt en salt smak samtidigt som den äkta färgen och doften av kött bibehållits. Köttprodukten håller länge och är enkel att lagra.

I boken om Gabrovos ekonomiska historia (Iz stopanskoto minalo na Gabrovo) från 1929 beskriver doktor P. Tsonchev i detalj hur slaktkropparna av nötkreatur användes tekniskt sett i denna region för 150 år sedan. ”I genomsnitt 70 kg pastarma kan produceras av en oxe som väger 250 kg.”

Produktionen av ”Pastarma Govezhda” var ett hantverk under 1800-talet och början av 1900-talet. Arbetet var vanligtvis säsongsbetonat och genomfördes i naturliga torkrum i bergsområden där väderförhållandena var lämpliga. Den traditionella produktionsmetoden som kännetecknas av torkningsprocessen är skälet till att produkten har blivit en bulgarisk specialitet. Under torkningen hålls vissa parametrar konstanta. Lufttemperaturen och fuktighetsgraden skapar gynnsamma förhållanden för att landspecifika mikrokocker (M. varians) och lactobacillus-bakterier (L. plantarum, L. casei) ska utvecklas, vilket ger denna produkt dess typiska smak, se Valkova, K: Tehnologia na mesnite produkti (Framställningsmetoder för köttprodukter), Plovdiv, 2005, och Boshkova, K: Mikrobiologia na mesoto, ribata i yaytsata (Mikrobiologiska egenskaper för kött, fisk och ägg), Plovdiv, 1994. På grund av köttets popularitet och de luftkonditionerade torkrummen där parametrarna för naturlig torkning hålls konstanta, har produktionen av ”Pastarma Govezhda” spritts till alla områden i landet och blivit industrialiserad, medan kvalitetskännetecknen och receptet för produkten har bevarats oförändrade ända fram tills i dag.

De första produktions- och handelsstandarderna för ”Pastarma Govezhda” publicerades 1942 av tillsynsinstitutet för veterinärhygien och kontroll av djurprodukter. I sin beskrivning av produktionsprocessen gjorde doktor M. Yordanov och T. Girginov en tolkning av de begrepp som användes tidigare: ”torkningen och pressningen upprepas tills produkten är helt klar – de traditionella producenterna använde ordet gräddad”.

Sammansättningen och kvalitetskraven för ”Pastarma Govezhda” standardiserades för första gången år 1955 i den bulgariska statliga standarden ”BDS 2014 55 Pastarma govezhda i bivolska”. Reglerna och standarden för den tekniska processen har fastställts i syfte att säkra denna högklassiga produkt. Produktionsmetoden för ”Pastarma Govezhda” beskrevs i de samlade artiklarna med tekniska instruktioner för köttindustrin från 1958 (Sbornik tehnologicheski instruktsii po mesnata promishlenost), i publikationen från 1963 om produktion och marknadsföring av köttprodukter (Proizvodstvo i plasment na mesni produkti) och de samlade artiklarna med tekniska instruktioner för framställning av köttprodukter från 1980 (Sbornik tehnologichni instruktsii za proizvodstvo na mesni proizvedenia). Sammansättningen och bearbetningsmetoderna har förblivit oförändrade under årens lopp. Doktor Chilingirov, en specialist som under en lång tid arbetade vid köttfabriken Rodopa i Shumen på 1960-talet, konstaterade i sina memoarer: ”Den viktigaste traditionella produktionsmetoden har inte ändrats över huvud taget trots den moderna tekniska utrustningen och de luftkonditionerade rummen”.


BESLUT

22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/33


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/1107

av den 8 juni 2017

vad gäller förlängning av rätten att beviljas förmåner för audiovisuella samproduktioner enligt artikel 5 i protokollet om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 3.1 i rådets beslut (EU) 2015/2169 av den 1 oktober 2015 om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (1),

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 oktober 2015 antog rådet beslut (EU) 2015/2169 om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (nedan kallat beslutet).

(2)

Genom artikel 1 i protokollet om kulturellt samarbete (nedan kallat protokollet) som bifogas frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, upprättas den ram inom vilken parterna samarbetar i syfte att underlätta utbyten av kulturella aktiviteter, varor och tjänster, även inom den audiovisuella sektorn. I enlighet med artikel 5.3 i protokollet bör parterna underlätta samproduktioner mellan producenter från EU-parten och Korea, och bland annat göra samproduktioner berättigade att beviljas förmåner inom system för främjande av lokalt och regionalt kulturellt innehåll.

(3)

I enlighet med artikel 5.8 b i protokollet kommer rätten att beviljas förmåner efter den inledande perioden om tre år att förlängas för en period om tre år och bör därefter automatiskt förlängas för ytterligare perioder av samma längd, såvida inte en part avslutar denna rätt genom en skriftlig uppsägning minst tre månader före utgången av den ursprungliga perioden eller en efterföljande period.

(4)

I enlighet med artikel 3.1 i beslut (EU) 2015/2169 ska kommissionen underrätta Korea om unionens avsikt att inte förlänga rätten att beviljas förmåner för samproduktioner i enlighet med artikel 5 i protokollet om kulturellt samarbete enligt det förfarande som fastställs i artikel 5.8 i protokollet, såvida inte rådet på förslag av kommissionen fyra månader innan denna period med rätt att beviljas förmåner löper ut fattar beslut om att förlänga rätten. Om rådet beslutar att förlänga rätten att beviljas förmåner, ska denna bestämmelse åter börja gälla vid utgången av den förnyade perioden. Vid det särskilda beslutet om förlängning av rätten att beviljas förmåner ska rådet fatta beslut med enhällighet.

(5)

Den 5 september 2016 avgav unionens inhemska rådgivande grupp, som inrättats i enlighet med artikel 3.5 i protokollet, ett positivt yttrande om en förlängning av rätten att beviljas förmåner enligt vad som föreskrivs i artikel 5.8 a i protokollet.

(6)

Rådet samtycker till förlängningen av rätten för audiovisuella samproduktioner att beviljas förmåner inom parternas respektive system för främjande av lokalt och regionalt kulturellt innehåll, enligt vad som föreskrivs i artikel 5.4, 5.5, 5.6 och 5.7 i protokollet.

(7)

Detta beslut bör inte påverka unionens respektive medlemsstaternas behörighetsområden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rätten för audiovisuella samproduktioner att beviljas förmåner inom parternas respektive system för främjande av lokalt och regionalt kulturellt innehåll enligt vad som föreskrivs i artikel 5.4, 5.5, 5.6 och 5.7 i protokollet ska förlängas med tre år, från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 8 juni 2017.

På rådets vägnar

K. SIMSON

Ordförande


(1)  EUT L 307, 25.11.2015, s. 2.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/35


RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2017/1108

av den 20 juni 2017

om utseende av två ledamöter till kommittén bestående av oavhängiga framstående personer enligt artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (1), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 11.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 inrättas en kommitté bestående av oavhängiga framstående personer.

(2)

Enligt artikel 11.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ska kommittén ha sex ledamöter, varav Europaparlamentet, rådet och kommission ska utse två ledamöter vardera. Kommittén ska förnyas inom sex månader efter det att Europaparlamentets första sammanträdesperiod efter varje val till Europaparlamentet avslutats. Ledamöternas mandat får inte förnyas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande personer utses härmed till ledamöter av kommittén bestående av oavhängiga framstående personer för dess mandatperiod.

Rebecca ADLER-NISSEN

Christoph MÖLLERS

2.   Utseendet är avhängigt av att var och en av de utsedda ledamöterna undertecknar den förklaring om oberoende och avsaknad av intressekonflikt som fogats till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 20 juni 2017.

På rådets vägnar

H. DALLI

Ordförande


(1)  EUT L 317, 4.11.2014, s. 1.


BILAGA

FÖRKLARING OM OBEROENDE OCH AVSAKNAD AV INTRESSEKONFLIKT

Jag, undertecknad, …, intygar att jag har tagit del av artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommer att fullgöra mitt uppdrag som ledamot av kommittén bestående av oavhängiga framstående personer på ett fullständigt oberoende sätt och i full överensstämmelse med bestämmelserna i den förordningen.

Jag kommer varken att begära eller ta emot instruktioner från någon institution eller regering eller från några andra organ, kontor eller byråer. Jag kommer att avstå från alla handlingar som är oförenliga med mitt uppdrag.

Jag intygar att jag såvitt jag vet inte befinner mig i någon intressekonflikt. En intressekonflikt föreligger om skäl som rör familj eller privatliv, politisk, nationell, filosofisk eller religiös övertygelse, ekonomiskt intresse eller något annat gemensamt intresse med mottagaren gör att det oberoende och objektiva fullgörandet av mitt uppdrag som ledamot av kommittén bestående av oavhängiga framstående personer sätts på spel.

I synnerhet intygar jag att jag inte är ledamot av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Jag innehar inte något politiskt mandat. Jag är inte tjänsteman eller annan anställd vid Europeiska unionen. Jag är inte, och har heller aldrig varit, anställd av något europeiskt politiskt parti eller någon europeisk politisk stiftelse.

Utfärdad i

[DATUM + UNDERSKRIFT

av den utsedda ledamoten av

kommittén bestående av

oavhängiga framstående personer]


Rättelser

22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/37


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/776 av den 18 maj 2015 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EU) nr 502/2013 om import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av cyklar som avsänts från Kambodja, Pakistan och Filippinerna, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kambodja, Pakistan eller Filippinerna eller inte

( Europeiska unionens officiella tidning L 122 av den 19 maj 2015 )

Sidan 26, artikel 1.1

I stället för:

”[…] med undantag för cyklar som tillverkas av de företag som anges nedan:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kambodja

A and J (Kambodja) Co., Ltd, Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodja

C035

Smart Tech (Kambodja) Co., Ltd, Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodja

C036

Speedtech Industrial Co. Ltd and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodja

C037

Filippinerna

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippinerna

C038 ”

ska det stå:

”[…] med undantag för cyklar som tillverkas av de företag som anges nedan:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kambodja

A and J (Kambodja) Co., Ltd, Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodja

C035

Smart Tech (Kambodja) Co., Ltd, Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodja

C036

Speedtech Industrial Co. Ltd, Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodja

C037

Bestway Industrial Co. Ltd, Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodja

C037

Filippinerna

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippinerna

C038 ”