ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 153

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
16 juni 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1005 av den 15 juni 2017 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller formatet och tidpunkten för meddelande och offentliggörande av ett tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument eller ett avförande av ett finansiellt instrument från handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1006 av den 15 juni 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1206/2012 vad gäller ändring av produktionsstammen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fodertillsats för slaktfjäderfä, avvanda smågrisar och slaktsvin (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1007 av den 15 juni 2017 om godkännande av ett preparat av lecitiner som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1008 av den 15 juni 2017 om godkännande av ett preparat av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/1009 av den 13 mars 2017 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder ( 1 )

21

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/1010 av den 13 mars 2017 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lagerskålar och bussningar till vissa kompressorer innehållande kylmedel ( 1 )

23

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/1011 av den 15 mars 2017 om ändring, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i vitt glas för optiska ändamål ( 1 )

25

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2017/1012 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 13 juni 2017 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) (Eulex Kosovo/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1013 av den 30 mars 2017 om upprättande av den enhetliga rapporteringsblankett som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 [delgivet med nr C(2017) 1927]  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1014 av den 15 juni 2017 om offentliggörande av hänvisningar till Europastandarderna EN 13869:2016 om barnsäkerhetskrav på tändare och EN 13209-2:2015 om bärselar i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1015 av den 15 juni 2017 om 2014 års värden per medlemsstat för de växthusgasutsläpp som omfattas av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

 

(*1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1005

av den 15 juni 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller formatet och tidpunkten för meddelande och offentliggörande av ett tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument eller ett avförande av ett finansiellt instrument från handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artiklarna 32.3 och 52.3 och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2014/65/EU inrättas ett system för hur stopp för handel, upphävande av sådana stopp samt avföranden från handel ska offentliggöras och meddelas i god tid och på ett effektivt sätt.

(2)

Om operatörer av handelsplatser och behöriga myndigheter offentliggör ovannämnda information på webbplatser blir den lätt tillgänglig utan att det medför betydande tillkommande kostnader. Därför bör offentliggörande på webbplatser vara det främsta sättet för offentliggörande och samtidig spridning av informationen i unionen. För att säkerställa att uppgifterna blir tillgängliga för alla samtidigt bör offentliggörande med andra medel endast vara möjligt samtidigt med eller efter offentliggörandet på webbplatsen.

(3)

På grund av behovet av snabb och tillförlitlig kommunikation som möjliggör ett fungerande utbyte av information och det samarbete som anges i direktiv 2014/65/EU bör enhetliga format och tidpunkter för meddelanden och offentliggöranden fastställas som gör det möjligt att meddela och offentliggöra all relevant information på ett enkelt och effektivt sätt. Användningen av dessa format och tidpunkter bör inte utesluta att andra format eller tidpunkter under exceptionella och oförutsebara omständigheter används, om de format och tidspunkter som fastställs i denna förordning inte skulle vara lämpliga på grund av meddelandenas mängd eller brådskande karaktär, till exempel vid stängning av en hel marknad.

(4)

Av konsekvensskäl och för att säkerställa väl fungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från samma datum.

(5)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lämnat till kommissionen.

(6)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs format och tidpunkter för följande meddelanden och offentliggöranden:

a)

Offentliggörande av en marknadsoperatör som driver en reglerad marknad eller av ett värdepappersföretag eller en marknadsplatsoperatör som driver en MTF-plattform eller en OTF-plattform av ett beslut om att tillfälligt stoppa handeln med ett finansiellt instrument och, i förekommande fall, relaterade derivat, att avföra ett finansiellt instrument och, i förekommande fall, relaterade derivat från handel samt att upphäva ett sådant tillfälligt stopp.

b)

Meddelande av de beslut som avses i led a till den relevanta behöriga myndigheten.

c)

Offentliggörande av en behörig myndighet av ett beslut om att tillfälligt stoppa handeln med ett finansiellt instrument och, i förekommande fall, relaterade derivat, att avföra ett finansiellt instrument och, i förekommande fall, relaterade derivat från handel eller att upphäva ett sådant tillfälligt stopp.

d)

En behörig myndighets meddelande till Esma och andra behöriga myndigheter om ett beslut om att tillfälligt stoppa handeln med ett finansiellt instrument och, i förekommande fall, relaterade derivat, att avföra ett finansiellt instrument och, i förekommande fall, relaterade derivat från handel eller att upphäva ett sådant tillfälligt stopp.

e)

En underrättad behörig myndighets meddelande till Esma och andra behöriga myndigheter om sitt beslut att följa det beslut som avses i led d eller inte.

Artikel 2

Definition av termen handelsplatsoperatör

I denna förordning avses med handelsplatsoperatör något av följande:

a)

En marknadsoperatör som driver en reglerad marknad, en MTF-plattform eller en OTF-plattform.

b)

Ett värdepappersföretag som driver en MTF-plattform eller en OTF-plattform.

Artikel 3

Format för handelsplatsoperatörers offentliggöranden och meddelanden

1.   Handelsplatsoperatörer ska offentliggöra de beslut som avses i artikel 1 a på sina webbplatser i det format som föreskrivs i tabell 2 i bilagan.

2.   Handelsplatsoperatörer ska meddela den berörda behöriga myndigheten de beslut som avses i artikel 1 a i ett av den behöriga myndigheten godkänt maskinläsbart standardformat som utgår från det format som anges i tabell 2 i bilagan.

Artikel 4

Tidpunkt för handelsplatsoperatörers offentliggöranden och meddelanden

1.   Handelsplatsoperatörer ska offentliggöra de beslut som avses i artikel 1 a omedelbart.

2.   Handelsplatsoperatörer ska inte offentliggöra de beslut som avses i artikel 1 a på annat sätt innan de har offentliggjorts i enlighet med artikel 3.1.

3.   Handelsplatsoperatörer ska meddela de beslut som avses i artikel 1 a till den relevanta behöriga myndigheten samtidigt som det offentliggörs eller omedelbart därefter.

Artikel 5

Format för behöriga myndigheters offentliggöranden och meddelanden

1.   Behöriga myndigheter ska offentliggöra det beslut som avses i artikel 1 c på sina webbplatser i det format som föreskrivs i tabell 3 i bilagan.

2.   Behöriga myndigheter ska offentliggöra de beslut som avses i artikel 1 d och 1 e på sina webbplatser i ett maskinläsbart standardformat som utgår från de format som anges i tabellerna 3 respektive 4 i bilagan.

Artikel 6

Tidpunkt för behöriga myndigheters offentliggöranden och meddelanden

1.   Behöriga myndigheter ska offentliggöra det beslut som avses i artikel 1 c omedelbart.

2.   Behöriga myndigheter ska meddela det beslut som avses i artikel 1 d samtidigt som det offentliggörs eller omedelbart därefter.

3.   En underrättad behörig myndighet ska meddela det beslut som avses i artikel 1 e utan onödigt dröjsmål efter att ha mottagit det meddelande som avses i artikel 1 d.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA

Tabell 1

Symboltabell som ska tillämpas på alla tabeller

SYMBOL

DATATYP

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Upp till n alfanumeriska tecken

Fritextfält

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriska tecken

Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166-1 alfa-2 landskod.

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- och tidsformat enligt ISO 8601

Datum och tid i följande format:

ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss.Z.

”ÅÅÅÅ” är året

”MM” är månaden

”DD” är dagen

”T” – betyder att bokstaven T ska användas,

”hh” är timmen

”mm” är minuten

”ss.” är den andra.

Z är UTC-tid.

Datum och tider ska rapporteras i UTC.

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriska tecken

LEI-kod enligt ISO 17442

{MIC}

4 alfanumeriska tecken

Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383


Tabell 2

Format för hur en handelsplatsoperatör ska offentliggöra och meddela den berörda behöriga myndigheten ett beslut om tillfälligt stopp för handel med ett finansiellt instrument och relaterade derivat, om avförande av ett finansiellt instrument och relaterade derivat från handel eller om upphävande av ett tillfälligt stopp för handel med ett finansiellt instrument och relaterade derivat

FÄLT

UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

RAPPORTERINGSFORMAT

Datum och klockslag för offentliggörandet/meddelandet

I detta fält anges datum och tidpunkt för offentliggörandet/meddelandet.

{DATE_TIME_FORMAT}

Åtgärdstyp

Fältet ska fyllas i med åtgärdstyp.

Tillfälligt stopp för handel, avförande från handel, upphävande av tillfälligt stopp.

Skäl för åtgärden

Fältet ska fyllas i med uppgifter om skälen för åtgärden

{ALPHANUM-350}

Med verkan från och med

I detta fält anges datum och tidpunkt från vilka åtgärden är verksam.

{DATE_TIME_FORMAT}

Med verkan till och med

I detta fält anges datum och tidpunkt då åtgärden upphör.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pågående

Ange ”Sant” i detta fält om åtgärden är pågående, annars ”Falskt”.

”Sant”– åtgärden pågår

”Falskt”– åtgärden är inte pågående

Handelsplats(er)

Ange MIC-kod eller MIC-koder i detta fält för den eller de handelsplatser eller delar av dessa som åtgärden avser.

{MIC}

Om flera MIC-koder ska anges i detta fält ska de anges separerade med komman.

Emittentens namn

Fältet ska fyllas i med namn på emittenten för det instrument som åtgärden avser.

{ALPHANUM-350}

Emittent

Fältet ska fyllas i med LEI-kod för emittenten för det instrument som åtgärden avser.

{LEI}

Instrumentets identifieringskod

Fältet ska fyllas i med instrumentets ISIN-kod.

{ISIN}

Instrumentets fullständiga namn

Fältet ska fyllas i med instrumentets namn.

{ALPHANUM-350}

Relaterade derivat

Fält som ska fyllas i med ISIN-koder för de relaterade derivat som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/569 (1) som åtgärden också avser.

{ISIN}

Om flera ISIN-koder ska anges ska de anges separerade med komman.

Andra relaterade instrument.

Fält som ska fyllas i med ISIN-koder för relaterade derivat som berörs av åtgärden.

{ISIN}

Om flera ISIN-koder ska anges ska de anges separerade med komman.

Anmärkningar

Fältet ska fyllas i med kommentarer.

{ALPHANUM-350}


Tabell 3

Format för hur behöriga myndigheter ska offentliggöra och meddela ett beslut om tillfälligt stopp för handel med ett finansiellt instrument och relaterade derivat, om avförande av ett finansiellt instrument och relaterade derivat från handel eller om upphävande av ett tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument och relaterade derivat

FÄLT

UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

RAPPORTERINGSFORMAT

Behörig myndighet

I detta fält anges förkortningen för den behöriga myndighet som offentliggör/meddelar.

{ALPHANUM-10}

Medlemsstat för den behöriga myndigheten

Fältet ska fyllas i med landskoden för den medlemsstat vars behöriga myndighet offentliggör/meddelar.

{COUNTRYCODE_2}

Handelsplatsens operatör som initiativtagare till åtgärden

Fältet ska fyllas i med:

”Sant”, om initiativtagaren till åtgärden är en handelsplatsoperatör, eller

”Falskt”, om initiativtagaren till åtgärden inte är en handelsplatsoperatör utan en behörig myndighet.

”Sant”– initiativtagaren är en handelsplats

”Falskt”– initiativtagaren är inte en handelsplats

Datum och klockslag för offentliggörandet/meddelandet

I detta fält anges datum och tidpunkt för offentliggörandet/meddelandet.

{DATE_TIME_FORMAT}

Åtgärdstyp

Fältet ska fyllas i med åtgärdstyp.

Tillfälligt stopp för handel, avförande från handel, upphävande av tillfälligt stopp.

Skäl för åtgärden

Fältet ska fyllas i med uppgifter om skälen för åtgärden.

{ALPHANUM-350}

Med verkan från och med

I detta fält anges datum och tidpunkt från vilka åtgärden är verksam.

{DATE_TIME_FORMAT}

Med verkan till och med

I detta fält anges datum och tidpunkt då åtgärden upphör.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pågående

Ange ”Sant” i detta fält om åtgärden är pågående, annars ”Falskt”.

”Sant”– åtgärden pågår

”Falskt”– åtgärden är inte pågående

Handelsplats(er)

Ange MIC-kod eller MIC-koder i detta fält för den eller de handelsplatser eller delar av dessa som åtgärden avser.

{MIC}

Om flera MIC-koder ska anges i detta fält ska de anges separerade med komman.

Emittentens namn

Fältet ska fyllas i med namn på emittenten för det instrument som åtgärden avser.

{ALPHANUM-350}

Emittent

Fältet ska fyllas i med LEI-kod för emittenten för det instrument som åtgärden avser.

{LEI}

Instrumentets identifieringskod

Fältet ska fyllas i med instrumentets ISIN-kod.

{ISIN}

Instrumentets fullständiga namn

Fältet ska fyllas i med instrumentets namn.

{ALPHANUM-350}

Relaterade derivat

Fältet ska fyllas i med ISIN-koder för de relaterade derivat som anges i delegerade förordning (EU) 2017/569, som också avser åtgärden.

{ISIN}

Om flera ISIN-koder ska anges ska de anges separerade med komman.

Andra relaterade instrument.

Fält som ska fyllas i med ISIN-koder för relaterade derivat som berörs av åtgärden.

{ISIN}

Om flera ISIN-koder ska anges ska de anges separerade med komman.

Anmärkningar

Fältet ska fyllas i med kommentarer.

{ALPHANUM-350}


Tabell 4

Format för hur behöriga myndigheter ska meddela Esma och andra behöriga myndigheter ett beslut om att följa ett beslut om tillfälligt stopp, ett avförande eller ett upphävande av ett tillfälligt stopp

FÄLT

UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

RAPPORTERINGSFORMAT

Behörig myndighet

Fält som ska fyllas i med förkortningen för den behöriga myndighet som meddelade den ursprungliga åtgärden.

{ALPHANUM-10}

Medlemsstat för den behöriga myndigheten

Fältet ska fyllas i med landskoden för den medlemsstat vars behöriga myndighet meddelade den ursprungliga åtgärden.

{COUNTRYCODE_2}

Behörig myndighet som tar initiativ till den aktuella åtgärden

Fält som ska fyllas i med förkortningen för den behöriga myndighet som följer eller inte följer den ursprungliga åtgärden.

{ALPHANUM-10}

Medlemsstat vars behöriga myndighet tar initiativ till den aktuella åtgärden

Fältet ska fyllas i med landskoden för den medlemsstat vars behöriga myndighet följer eller inte följer den ursprungliga åtgärden.

{COUNTRYCODE_2}

Ursprunglig åtgärdstyp

Fältet ska fyllas i med uppgifter om typ av ursprunglig åtgärd.

Tillfälligt stopp för handel, avförande från handel, upphävande av tillfälligt stopp.

Beslut att åtgärden ska följas, i tillämpliga fall

Fältet ska, om tillämpligt, fyllas i med:

”Sant” om åtgärden följs. eller

”Falskt” om åtgärden inte följs.

”Sant”– Åtgärden följs

”Falskt”– Åtgärden följs inte

Motivering av beslutet att inte följa ett beslut om avförande, tillfälligt stopp eller upphävande av ett tillfälligt stopp, i förekommande fall

Fält som ska fyllas i med motivering av beslutet att inte följa ett beslut om avförande, tillfälligt stopp eller upphävande av ett tillfälligt stopp, i förekommande fall

{ALPHANUM-350}

Datum och klockslag för överföringen

I detta fält anges datum och tidpunkt för meddelandet av den aktuella åtgärden.

{DATE_TIME_FORMAT}

Med verkan från och med

I detta fält anges datum och tidpunkt från vilka den aktuella åtgärden börjar gälla.

{DATE_TIME_FORMAT}

Med verkan till och med

I detta fält anges datum och tidpunkt fram till vilka den aktuella åtgärden kommer att gälla.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pågående

Ange ”Sant” om åtgärden är pågående, annars ”Falskt”.

”Sant”– åtgärden pågår

”Falskt”– åtgärden är inte pågående

Handelsplats(er)

Fältet ska fyllas i med MIC-kod eller MIC-koder för den eller de handelsplatser eller delar av dessa som den aktuella åtgärden avser.

{MIC}

Om flera MIC-koder ska anges i detta fält ska de anges separerade med komman.

Emittentens namn

Fältet ska fyllas i med namn på emittenten för det instrument som åtgärden avser.

{ALPHANUM-350}

Emittent

Fältet ska fyllas i med LEI-kod för emittenten för det instrument som åtgärden avser.

{LEI}

Instrumentets identifieringskod

Fältet ska fyllas i med instrumentets ISIN-kod.

{ISIN}

Instrumentets fullständiga namn

Fältet ska fyllas i med instrumentets namn.

{ALPHANUM-350}

Relaterade derivat

Fältet ska fyllas i med ISIN-koder för de relaterade derivat som anges i delegerade förordning (EU) 2017/569, som också avser åtgärden.

{ISIN}

Om flera ISIN-koder ska anges ska de anges separerade med komman.

Andra relaterade instrument.

Fält som ska fyllas i med ISIN-koder för relaterade derivat som berörs av åtgärden.

{ISIN}

Om flera ISIN-koder ska anges ska de anges separerade med komman.

Anmärkningar

Fältet ska fyllas i med kommentarer.

{ALPHANUM-350}


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/569 av den 24 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument och avförande av ett finansiellt instrument från handel (EUT L 87, 31.3.2017, s. 122).


16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1006

av den 15 juni 2017

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1206/2012 vad gäller ändring av produktionsstammen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fodertillsats för slaktfjäderfä, avvanda smågrisar och slaktsvin (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Användningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 10287) i kategorin ”zootekniska tillsatser” godkändes för tio år som fodertillsats för slaktfjäderfä, avvanda smågrisar och slaktsvin genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1206/2012 (2).

(2)

Innehavaren av godkännandet har i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 föreslagit att villkoren för godkännandet av preparatet i fråga ändras genom att produktionsstammen ändras från Aspergillus oryzae (DSM 10287) till Aspergillus oryzae (DSM 26372). Ansökan åtföljdes av relevanta stödjande uppgifter. Kommissionen vidarebefordrade ansökan till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(3)

Myndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 14 juli 2016 (3) att preparatet av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Myndigheten konstaterade vidare att preparatet kan vara effektivt som en zooteknisk tillsats för slaktfjäderfä, avvanda smågrisar och slaktsvin. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Villkoren i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda.

(5)

Genomförandeförordning (EU) nr 1206/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1206/2012 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Det preparat som anges i bilagan och foder innehållande preparatet som har framställts och märkts före den 6 januari 2018 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 6 juli 2017 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 347, 15.12.2012, s. 12.

(3)  EFSA Journal, vol. 14(2016):8, artikelnr 4564.


BILAGA

BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd

Endo-1,4-beta-xylanas

EC 3.2.1.8

Tillsatsens sammansättning

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 26372). Minsta aktivitet:

 

Fast form: 1 000 FXU (1) g

 

Flytande form: 650 FXU/ml

Beskrivning av den aktiva substansen

Endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 26372)

Analysmetod  (2)

Bestämning av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) i en fodertillsats:

Kolorimetrisk metod som mäter färgad blandning framställd av dinitrosalicydsyra (DNSA) och xylitoliska delar som frigörs när zylanas reagerar med arabinoxylan.

Bestämning av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) i förblandningar och foder:

Kolorimetrisk metod som mäter den mängd vattenlösligt färgämne som frigörs när zylanas reagerar med färgmärkt havrespeltazoxylan.

Slaktfjäderfä

100 FXU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

2.

Rekommenderad högsta dos/kg helfoder:

Slaktfjäderfä: 200 FXU.

Smågrisar (avvanda): 400 FXU.

Slaktsvin: 400 FXU.

3.

För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningar användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd och hudskydd.

4.

För användning hos avvanda smågrisar upp till ca 35 kg.

4 januari 2023

Avvanda smågrisar

200 FXU

Slaktsvin

200 FXU


(1)  1 FXU motsvarar den mängd enzym som frigör 7,8 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) per minut från azovetearabinoxylan vid pH 6,0 och 50 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1007

av den 15 juni 2017

om godkännande av ett preparat av lecitiner som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Lecitiner har godkänts utan tidsbegränsning som fodertillsats för alla djurarter i enlighet med direktiv 70/524/EEG. Tillsatsen infördes därefter i registret över fodertillsatser som en befintlig produkt i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

En ansökan om en ny utvärdering av ett preparat av lecitiner som fodertillsats för alla djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003. Sökanden begärde att tillsatsen skulle införas i kategorin ”tekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”emulgeringsmedel”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 13 juli 2016 (3) att preparatet av lecitiner under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Myndigheten konstaterade också att preparatet anses vara verkningsfullt för användning som emulgeringsmedel i foder. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoder för fodertillsatser i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av lecitiner visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Den tillsats i kategorin ”tekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”emulgeringsmedel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1.   Den i bilagan angivna tillsatsen och de förblandningar innehållande dessa tillsatser som har framställts och märkts före den 6 januari 2018 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 6 juli 2017 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

2.   Foderblandningar och foderråvaror innehållande den i bilagan angivna tillsatsen som har framställts och märkts före den 6 juli 2018 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 6 juli 2017 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.

3.   Foderblandningar och foderråvaror innehållande den i bilagan angivna tillsatsen som har framställts och märkts före den 6 juli 2019 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 6 juli 2017 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för icke-livsmedelsproducerande djur.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 14(2016):8, artikelnr 4560.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg lecitiner/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: emulgeringsmedel

1c322

Lecitiner

Tillsatsens sammansättning

Preparat av lecitiner med minst

fosfolipider ≥ 18 %

lysofosfolipider ≥ 11 %

andra fosfolipider ≤ 6 %

Vattenhalt ≤ 1 %

Beskrivning av den aktiva substansen

Lecitiner (CAS-nr 8002-43-5) extraherade ur sojabönor

Analysmetod  (1)

Beskrivning av fodertillsatsen:

Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (2) och motsvarande tester i FAO JECFA:s monografi om lecitiner (3)  (4)

Alla djurarter

Dos i helfoder: 100–1 500 mg tillsats/kg helfoder

6 juli 2027


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ’Lecithin’, Monograph No. 4 (2007), http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1008

av den 15 juni 2017

om godkännande av ett preparat av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: JHJ Ltd)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av ett preparat av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som fodertillsats för slaktkycklingar.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 12 juli 2016 (2) att preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att det kan förbättra de zootekniska resultaten hos slaktkycklingar. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 14(2016):9, artikelnr 4555.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1892

JHJ Ltd

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som innehåller minst 1,2 × 109 CFU/g mjölksyrabakterier och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p 1 × 107 CFU/g

som innehåller minst

 

Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 × 108 CFU/g

 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p ≥ 3 × 108 CFU/g

 

Lactobacillus casei PCM B/00080 ≥ 1 × 108 CFU/g

 

Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 × 108 CFU/g

 

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 × 107 CFU/g

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga celler av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 och Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Analysmetod  (1)

För räkning av Lactococcus lactis PCM B/00039 och Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p i fodertillsatsen och foder:

Ingjutningsmetod med användning av MRS-agar (ISO 15214)

För räkning av Lactobacilli i fodertillsatsen och foder:

Ingjutningsmetod med användning av MRS-agar (EN 15787)

För räkning av Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p i fodertillsatsen och foder:

Ingjutningsmetod med användning av agar med kloramfenikol, glukos och jästextrakt (EN 15789)

För identifiering av Lactobacilli, Lactococcus lactis PCM B/00039 och Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p:

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

För identifiering av Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p:

Polymeraskedjereaktion (PCR)

Slaktkycklingar

5 × 108 (mjölksyrabakterier)

5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p)

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Får användas i foder som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: narasin/nicarbazin, salinomycinnatrium, diklazuril, dekokinat eller maduramicinammonium.

3.

För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andnings- och hudskydd.

6 juli 2027


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DIREKTIV

16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/21


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1009

av den 13 mars 2017

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda bly och kadmium i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Optiska filterglas innehållande kadmium eller bly används i mängd olika tillämpningar för många typer av elektrisk och elektronisk utrustning. Både kadmium och bly används på grund av de unika optiska egenskaper som tillämpningen av dem ger, t.ex. en skarp avgränsning i det synliga spektrumet som inte påverkas av synvinkel.

(3)

Fastän det finns olika substitutionssätt, erbjuder substituten inte tillräcklig avgränsningsprestanda i alla tillämpningar. I de få fall där alternativ anses erbjuda tillräckliga resultat i detta avseende, är de använda materialen alltför känsliga för förhållandena i den miljö som de används i och således inte tillräckligt tillförlitliga.

(4)

I den meningen lämpar sig alternativen ännu inte för många av tillämpningarna, för vilka det är komplicerat och tidskrävande att finna alternativ, varför fem år är en godtagbar varaktighet för kategorierna 1–7 och 10.

(5)

Vissa optiska filterglas innehållande kadmium och/eller bly bör därför undantas till och med den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10. I fråga om innovationscyklerna för den berörda elektriska och elektroniska utrustningen har övergångsperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 6 juli 2018 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 juli 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 13.b ersättas med följande:

”13.b

Kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder

Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11; löper ut

den 21 juli 2023 för kategori 8 medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik,

den 21 juli 2024 för kategori 9 industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för kategori 11,

den 21 juli 2021 för övriga underkategorier av kategori 8 och 9.

13.b.I

Bly i jonfärgade optiska filterglastyper

Tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10; undantaget löper ut den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10.”

13.b.II

Kadmium i färgskiftande optiska filterglastyper. med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 39 i denna bilaga

13.b.III

Kadmium och bly i glasyr som används för reflektansstandarder


16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/23


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1010

av den 13 mars 2017

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lagerskålar och bussningar till vissa kompressorer innehållande kylmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda bly i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Bly används i lager i kylkompressorer som är hermetiskt slutna för att förhindra läckage av kylmedel. Bly ger låg friktion i lagret eftersom det fungerar som ett solitt smörjmedel om smörjningen skulle vara otillräcklig.

(3)

Även om blyfria lager är bärkraftiga, kan de ändå inte tillförlitligt ersätta blylager i kompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel på 9 kW eller mindre.

(4)

Bly i lagerskålar och bussningar till hermetiska skruvkompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel motsvarande 9 kW eller mindre för användningar inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning bör därför undantas till och med den 21 juli 2019. I fråga om innovationscyklerna för användningar inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning har övergångsperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.

(5)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 6 juli 2018 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 juli 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 9.b ersättas med följande:

”9.b

Bly i lagerskålar och bussningar till kompressorer innehållande kylmedel, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning

Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11; löper ut

den 21 juli 2023 för kategori 8 medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik,

den 21 juli 2024 för kategori 9 industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för kategori 11,

den 21 juli 2021 för övriga underkategorier av kategorierna 8 och 9.

9.b.I

Bly i lagerskålar och bussningar till hermetiska skruvkompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel på 9 kW eller mindre, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning

Tillämpligt på kategori 1; löper ut den 21 juli 2019.”


16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/25


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1011

av den 15 mars 2017

om ändring, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i vitt glas för optiska ändamål

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda bly i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Blybaserat glas används på grund av dess unika kombination av egenskaper och särdrag, såsom ljusgenomsläpplighet, optisk spridning, värmeledningsförmåga, dubbelbrytning och så vidare.

(3)

Blyfritt optiskt glas i alternativa utföranden finns i form av blyfritt glas, plastlinser och i utföranden för alternativ utrustning. Ändå saknar dessa alternativ flera egenskaper och kombinationsmöjligheter i jämförelse med blybaserat glas.

(4)

I de fall där det varit förhållandevis enkelt att hitta substitut har så redan skett och dessa används nu. Alternativ till återstående tillämpningar är ännu inte tillgängliga. Därför är det i allmänhet inte möjligt att ersätta materialet i alla tillämpningar. Bly i vitt glas för optiska ändamål bör därför undantas från förbudet till och med den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10. I fråga om innovationscyklerna för denna typ av optiska användningar har övergångsperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.

(5)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 6 juli 2018 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 juli 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 13.a ersättas med följande:

”13.a

Bly i vitt glas för optiska ändamål

Tillämpligt på samtliga kategorier; löper ut

den 21 juli 2023 för kategori 8 medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik,

den 21 juli 2024 för kategori 9 industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för kategori 11,

den 21 juli 2021 för övriga underkategorier.”


BESLUT

16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/27


BESLUT (GUSP) 2017/1012 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 13 juni 2017

om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (*1) (Eulex Kosovo) (Eulex Kosovo/1/2017)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/124/Gusp av den 4 februari 2008 om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (1), särskilt artikel 12.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 12.2 i gemensam åtgärd 2008/124/Gusp är kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) bemyndigad att, i enlighet med artikel 38 tredje stycket i fördraget, fatta lämpliga beslut om den politiska kontrollen och den strategiska ledningen över Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo), inbegripet beslutet att utnämna en uppdragschef.

(2)

Den 14 juni 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/947 (2) om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp och om förlängning av Eulex Kosovo till och med den 14 juni 2018.

(3)

Den 20 juli 2016 antog Kusp beslut (Gusp) 2016/1207 (3) om utnämning av Alexandra PAPADOPOULOU till uppdragschef för Eulex Kosovo för perioden 1 september 2016–14 juni 2017.

(4)

Den 30 maj 2017 föreslog unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att Alexandra PAPADOPOULOUS mandat som uppdragschef för Eulex Kosovo skulle förlängas för perioden 15 juni 2017–14 juni 2018.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alexandra PAPADOPOULOUS mandat som uppdragschef för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) förlängs härmed för perioden 15 juni 2017–14 juni 2018.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 13 juni 2017.

På kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks vägnar

W. STEVENS

Ordförande


(*1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(1)  EUT L 42, 16.2.2008, s. 92.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2016/947 av den 14 juni 2016 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) (EUT L 157, 15.6.2016, s. 26).

(3)  Beslut (Gusp) 2016/1207 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 20 juli 2016 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (Eulex Kosovo/1/2016) (EUT L 198, 23.7.2016, s. 49).


16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/1013

av den 30 mars 2017

om upprättande av den enhetliga rapporteringsblankett som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006

[delgivet med nr C(2017) 1927]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (1), särskilt artikel 25.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté för vägtransporter som inrättats genom artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (2), och

av följande skäl:

(1)

Den enhetliga blankett som avses i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 561/2006 bör användas när medlemsstaterna vartannat år ska tillställa kommissionen den information som är nödvändig för utarbetandet av en rapport om genomförandet av den förordningen och förordning (EU) nr 165/2014 och om utvecklingen inom de områden som omfattas av de rättsakterna.

(2)

Den enhetliga blankett som fastställts genom kommissionens beslut 2009/810/EG (3) bör upphöra att gälla och ett nytt beslut bör antas för att bl.a. beakta utvecklingen i unionen, exempelvis Kroatiens anslutning och de nya regler om körtider och viloperioder som tillkommit sedan antagandet av det beslutet.

(3)

De nya rapporteringskraven, som fastställts genom förordning (EG) nr 561/2006 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG (4) där minimivillkor föreskrivs för genomförandet, gäller i synnerhet information om nationella undantag som medlemsstaterna medgett i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 561/2006 och mer exakta uppgifter om fordonskontroller.

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG (5) kompletterar bestämmelserna om körtider, raster och viloperioder i förordning (EG) nr 561/2006.

(5)

Enligt artikel 13.1 i direktiv 2002/15/EG ska medlemsstaterna lägga fram en rapport om genomförandet av det direktivet vartannat år. Denna tvåårsperiod sammanfaller med den period som föreskrivs i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 561/2006. För att underlätta administrationen och en effektiv övervakning av effekterna av unionens regler på detta område är det därför lämpligt att se till att dessa uppgifter kan lämnas på den enhetliga blanketten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den enhetliga blankett som avses i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 561/2006 ska upprättas enligt den mall som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Beslut 2009/810/EG ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.

(2)  EUT L 60, 28.2.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens beslut 2009/810/EG av den 22 september 2008 om upprättande av den enhetliga rapporteringsblankett som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 289, 5.11.2009, s. 9).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).


BILAGA

Standardblankett för rapportering om medlemsstaternas genomförande av förordning (EG) nr 561/2006, förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 2002/15/EG, i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 561/2006 och artikel 13 i direktiv 2002/15/EG

1.   MEDLEMSSTAT

2.   REFERENSPERIOD

(Artikel 17 i förordning (EG) nr 561/2006)

Från och med (datum):

Till och med (datum):

3.   BERÄKNING AV DE MINIMIKONTROLLER SOM SKA GENOMFÖRAS

(Artikel 2 i direktiv 2006/22/EG)

a)

Antal arbetsdagar per förare under referensperioden: …

b)

Totala antalet fordon som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006: …

c)

Totala antalet arbetsdagar [(a) * (b)]: …

d)

Minimikontroller [3 % från och med januari 2010] …

4.   VÄGKONTROLLER

4.1   Antalet förare som kontrollerats i vägkontroller efter registreringsland och huvudsaklig transporttyp

Huvudsaklig transporttyp

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

Egna medborgare

Utländska medborgare

Persontransporter

 

 

 

Godstransporter

 

 

 

Totalt

 

 

 

4.2   Antalet fordon som stoppats i vägkontroller efter typ av väg och registreringsland

Typ av väg

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

ES

EE

FR

FI

UK

EL

HU

HR

IT

IE

Motorväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av väg

LU

LT

LV

MT

NL

PT

PL

RO

SE

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Övrigt

Totalt

Motorväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3   Antalet fordon som stoppats i vägkontroller efter typ av färdskrivare

Typ av färdskrivare

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

Egna medborgare

Utländska medborgare

Analog

 

 

 

Digital

 

 

 

Smart (1)

 

 

 

Totalt

 

 

 

Om nationell statistik föreligger, fyll även i tabellen nedan och ange exakta siffror om fordon med digital färdskrivare:

a)

Antalet fordon med digital färdskrivare

 

b)

Andelen fordon med digital färdskrivare av en total fordonsflotta som omfattas av förordningarna

 

4.4   Antalet arbetsdagar som kontrollerats i vägkontroller efter huvudsaklig transporttyp och registreringsland

Huvudsaklig transporttyp

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

Egna medborgare

Utländska medborgare

Persontransporter

 

 

 

Godstransporter

 

 

 

Totalt

 

 

 

4.5   Överträdelser – antal och typ av överträdelser som konstaterats vid vägkontroller

(R – överträdelse av förordning (EG) nr 561/2006, D – överträdelse av direktiv 2006/22/EG)

Artikel

Typ av överträdelse

Persontransporter

Godstransporter

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

Egna medborgare

Utländska medborgare

Egna medborgare

Utländska medborgare

R 6

Körtid:

Daglig körtid

Körtid per vecka

Körtid under en fjortondagarsperiod

 

 

 

 

 

 

R 6

Uppgifter saknas om annat arbete och/eller tillgänglighet

 

 

 

 

 

 

R 7

Raster (en körning på mer än 4,5 timmar utan rast eller med för kort rast)

 

 

 

 

 

 

R 8

Viloperioder:

Dygnsvila

Veckovila

 

 

 

 

 

 

R 10 och 26

Körtidsregistrering:

Uppgifter om de föregående 28 dagarna

 

 

 

 

 

 

D Bilaga I A

Färdskrivare:

Fungerar inte korrekt

Missbruk eller manipulation av färdskrivaren

 

 

 

 

 

 

5.   KONTROLLER I FÖRETAGENS LOKALER

5.1   Antalet förare och antalet arbetsdagar som kontrollerats i företagens lokaler

Transporttyp

Antalet kontrollerade förare

Antalet kontrollerade arbetsdagar

I.   Typ

Persontransporter

 

 

Godstransporter

 

 

II.   Typ

Transport för uthyrning eller mot betalning

 

 

Transport för egen räkning

 

 

5.2   Överträdelser – antal och typ av överträdelser som konstaterats i företagens lokaler

(R – överträdelse av förordning (EG) nr 561/2006, D – överträdelse av direktiv 2006/22/EG)

Artikel

Typ av överträdelse

Persontransporter

Godstransporter

R 6

Körtid:

Daglig körtid

Körtid per vecka

Körtid under en fjortondagarsperiod

 

 

R 6

Uppgifter saknas om annat arbete och/eller tillgänglighet

 

 

R 7

Raster (en körning på mer än 4,5 timmar utan rast eller med för kort rast)

 

 

R 8

Viloperioder:

Dygnsvila

Veckovila

 

 

R 10 och 26

Körtidsregistrering:

1 års bevaring av uppgifter

 

 

D Bilaga I A

Färdskrivare:

Fungerar inte korrekt

Missbruk eller manipulation av färdskrivaren

 

 

5.3   Antalet företag och förare som kontrollerats i företagens lokaler efter storleken på företagets fordonsflotta

Flottans storlek

Antalet kontrollerade företag

Antalet kontrollerade förare

Antalet konstaterade överträdelser

1

 

 

 

2–5

 

 

 

6–10

 

 

 

11–20

 

 

 

21–50

 

 

 

51–200

 

 

 

201–500

 

 

 

Över 500

 

 

 

6.   NATIONELL KAPACITET ATT SE TILL ATT LAGSTIFTNINGEN EFTERLEVS

a)

Antal kontrolltjänstemän som genomför vägkontroller och kontroller i företagens lokaler:

b)

Antal kontrolltjänstemän som är utbildade för att kunna analysera data från digitala färdskrivare både vid vägkontroller och vid kontroller i företagens lokaler:

c)

Antal enheter av utrustning som kontrolltjänstemän förfogar över för att kunna ladda ned, läsa och analysera data från digitala färdskrivare vid vägkontroller och kontroller i företagens lokaler:

7.   NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA INITIATIV

7.1   Nationella

a)

Lagstiftning (inbegripet uppdaterade uppgifter om användningen av undantag enligt artikel 13.1)

b)

Administrativa initiativ

c)

Övriga

7.2   Internationella

a)

Samordnade kontroller: antal per år, deltagande länder

b)

Utbyte av erfarenhet, data, personal: antal initiativ, personer, föremål för utbytet, deltagande länder

8.   SANKTIONER

8.1   Straffskalor under referensåret

8.2   Ändringar

a)

Datum för de senaste ändringarna och typ av ändringar (på grundval av referensåret)

b)

Hänvisningar till lagar och administrativa bestämmelser

9.   SLUTSATSER OCH KOMMENTARER, INKLUSIVE UTVECKLINGEN INOM DE AKTUELLA OMRÅDENA

10.   RAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV 2002/15/EG (OM ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING)

Detta avsnitt bör allmänt sett innehålla information om

hur rapporten har tagits fram, vilka aktörer som har rådfrågats,

genomförandet (rättslig situation, hur införlivandet har förändrat den tidigare rättsliga situationen i fråga om arbetstid, eventuella särskilda problem som har konstaterats vid tillämpningen av direktivet, åtgärder som vidtagits för att lösa dessa problem, eventuella kompletterande åtgärder för att underlätta det praktiska genomförandet av lagstiftningen),

övervakning av genomförandet (instanser som svarar för övervakningen av att reglerna efterlevs, övervakningsmetoder, problem som uppstått och lösningar på dessa problem),

rättslig tolkning (ange om det finns nationella domstolsbeslut där man har tolkat eller tillämpat direktivet i viktiga frågor, vilka juridiska aspekter togs upp),

bedömning av effektiviteten (data som använts för att bedöma införlivandeåtgärdernas effektivitet, positiva och negativa aspekter av det praktiska genomförandet av lagstiftningen),

framtidsutsikter (finns det några prioriteringar på området, lämna motiverade förslag till anpassning eller ändring av direktivet, ange eventuella förändringar som anses nödvändiga för den tekniska utvecklingen, föreslå eventuella kompletterande åtgärder på EU-nivå).

11.   DEN PERSON SOM ÄR ANSVARIG FÖR UTARBETANDET AV DENNA RAPPORT

Namn: …

Befattning: …

Organisation: …

Tjänsteadress: …

Tfn/fax: …

E-post: …

Datum: …


(1)  Obligatoriska från och med den dag då bilaga IC till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 (EUT L 139, 26.5.2016, s. 1) börjar tillämpas.


16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/1014

av den 15 juni 2017

om offentliggörande av hänvisningar till Europastandarderna EN 13869:2016 om barnsäkerhetskrav på tändare och EN 13209-2:2015 om bärselar i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (1), särskilt artikel 4.2 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.1 i direktiv 2001/95/EG är tillverkare skyldiga att endast släppa ut säkra produkter på marknaden.

(2)

Enligt artikel 3.2 andra stycket i direktiv 2001/95/EG ska en produkt, när det gäller de risker och riskkategorier som omfattas av ifrågavarande nationella standarder, presumeras vara säker om den uppfyller sådana icke bindande nationella standarder som överför Europastandarder för vilka kommissionen har offentliggjort hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 4 i det direktivet.

(3)

Enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/95/EG ska de europeiska standardiseringsorganen utarbeta Europastandarder på kommissionens uppdrag.

(4)

Enligt artikel 4.2 i direktiv 2001/95/EG ska kommissionen offentliggöra hänvisningarna till dessa standarder.

(5)

Den 23 april 2008 antog kommissionen beslut 2008/357/EG (2) och den 7 juni 2008 utfärdade kommissionen uppdrag M/427 till Europeiska standardiseringskommittén (CEN) beträffande barnsäkerhetskrav på cigarettändare.

(6)

Som svar på uppdrag M/427 antog CEN standarden EN 13869:2016 ”Tändare – Barnsäkerhet – Krav och provningsmetoder”. Standard EN 13869:2016 uppfyller syftet enligt uppdrag M/427 och överensstämmer med det allmänna säkerhetskravet i direktiv 2001/95/EG. Därför bör en hänvisning till den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Kommissionen utfärdade den 16 december 1997 uppdrag M/264 till CEN och Cenelec (Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering) gällande konsumentskydd med avseende på barnartiklar.

(8)

Som svar på uppdrag M/264 antog CEN standarden EN 13209-2:2015 ”Barnartiklar – Bärselar – Säkerhetskrav och provningsmetoder – Del 2: Mjuka bärselar”. Standarden EN 13209-2:2015 uppfyller syftet enligt uppdrag M/264 och överensstämmer med det allmänna säkerhetskravet i direktiv 2001/95/EG. Därför bör en hänvisning till den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom direktiv 2001/95/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hänvisningar till följande standarder ska offentliggöras i C-delen av Europeiska unionens officiella tidning:

a)

EN 13869:2016 ”Tändare – Barnsäkerhet – Krav och provningsmetoder”.

b)

EN 13209-2:2015 ”Barnartiklar – Bärselar – Säkerhetskrav och provningsmetoder – Del 2: Mjuka bärselar”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Kommissionens beslut 2008/357/EG av den 23 april 2008 om särskilda barnsäkerhetskrav på tändare i Europastandarder på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (EUT L 120, 7.5.2008, s. 11).


16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/1015

av den 15 juni 2017

om 2014 års värden per medlemsstat för de växthusgasutsläpp som omfattas av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (1), särskilt artikel 19.6, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG (2) fastställs gränsvärden för utsläpp av växthusgaser för varje medlemsstat och för varje år under perioden 2013–2020 (årliga utsläppstilldelningar), samt en mekanism för att årligen bedöma om dessa gränsvärden efterlevs. Medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar uttryckta i ton CO2-ekvivalenter anges i kommissionens beslut 2013/162/EU (3). Tilldelningarna ändrades genom kommissionens genomförandebeslut 2013/634/EU (4).

(2)

I artikel 19 i förordning (EU) nr 525/2013 fastställs förfarandet för granskning av medlemsstaternas inventeringsdata för utsläpp av växthusgaser, som underlag för bedömningen av hur beslut nr 406/2009/EG efterlevs. Den omfattande granskning som avses i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 525/2013 gjordes på grundval av de utsläppsdata för 2014 som rapporterades till kommissionen i april 2016 i enlighet med förfarandena i kapitel III och bilaga XVI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 749/2014 (5).

(3)

Varje medlemsstats sammanlagda växthusgasutsläpp 2014 som omfattas av beslut nr 406/2009/EG bör fastställas med beaktande av de tekniska korrigeringar och reviderade uppskattningar som gjorts i samband med den omfattande granskningen, vilka redovisas i de slutliga granskningsrapporter som upprättats i enlighet med artikel 35.2 i genomförandeförordning (EU) nr 749/2014.

(4)

Detta beslut bör träda i kraft samma dag som det offentliggörs, i överensstämmelse med artikel 19.7 i förordning (EU) nr 525/2013, där det anges att den fyramånadersperiod under vilken medlemsstaterna får använda de flexibla mekanismerna enligt beslut nr 406/2009/EG ska räknas från den dag då detta beslut offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till detta beslut anges de totala värdena per medlemsstat 2014 för de växthusgasutsläpp som omfattas av beslut nr 406/2009/EG, på grundval av korrigerade inventeringsdata efter att den omfattande granskning som avses i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 525/2013 har avslutats.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).

(3)  Kommissionens beslut 2013/162/EU av den 26 mars 2013 om fastställande av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2013–2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 406/2009/EG (EUT L 90, 28.3.2013, s. 106).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/634/EU av den 31 oktober 2013 om anpassning av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2013–2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG (EUT L 292, 1.11.2013, s. 19).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 749/2014 av den 30 juni 2014 om struktur, format, inlämningsförfaranden och granskning gällande medlemsstaternas rapportering av information i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 203, 11.7.2014, s. 23).


BILAGA

Medlemsstat

Växthusgasutsläpp som omfattas av beslut nr 406/2009/EG, uppgifter för 2014

(uttryckt i ton koldioxidekvivalenter)

Belgien

70 054 910

Bulgarien

22 900 867

Tjeckien

57 620 658

Danmark

32 643 514

Tyskland

436 790 185

Estland

6 083 093

Irland

41 663 021

Grekland

44 409 918

Spanien

199 755 020

Frankrike

353 528 786

Kroatien

14 663 196

Italien

265 275 604

Cypern

3 924 856

Lettland

9 017 595

Litauen

12 922 268

Luxemburg

8 858 306

Ungern

38 423 028

Malta

1 291 392

Nederländerna

97 887 338

Österrike

48 194 334

Polen

181 543 023

Portugal

38 836 638

Rumänien

72 534 134

Slovenien

10 472 374

Slovakien

19 782 144

Finland

30 146 832

Sverige

34 522 651

Förenade kungariket

324 444 705