ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 150

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
14 juni 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/997 av den 8 juni 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/998 av den 12 juni 2017 om ändring för tvåhundrasextioåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/999 av den 13 juni 2017 om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/1000 av den 13 juni 2017 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen ( 1 )

14

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 av den 6 oktober 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ( EUT L 294, 28.10.2016 )

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/997

av den 8 juni 2017

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1), särskilt artikel 38.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till direktiv 2008/98/EG förtecknas egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall.

(2)

I direktiv 2008/98/EG anges att klassificeringen av avfall som farligt bör grundas bland annat på unionslagstiftningen om kemikalier, framför allt rörande klassificeringen av blandningar som farliga, inbegripet de gränsvärden för koncentration som används för detta. Kommissionens beslut 2000/532/EG (2) innehåller en förteckning över de olika typerna av avfall, vilken syftar till att främja en harmoniserad klassificering av avfall och säkerställa att farliga egenskaper hos avfall fastställs på ett harmoniserat sätt inom unionen.

(3)

Enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska klassificering enligt den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt göras på grundval av de kriterier som anges i bilaga VI till rådets direktiv 67/548/EEG (3).

(4)

Direktiv 67/548/EEG upphörde att gälla med verkan från och med den 1 juni 2015 och ersattes av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (4). Direktivet kan emellertid fortsätta att tillämpas på vissa blandningar fram till den 1 juni 2017, om dessa har klassificerats, märkts och förpackats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (5), och hade släppts ut på marknaden redan före den 1 juni 2015.

(5)

Bilaga III till direktiv 2008/98/EG ersattes genom kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 (6) i syfte att, i lämpliga fall, anpassa definitionerna av farliga egenskaper till de som anges i förordning (EG) nr 1272/2008 samt ersätta hänvisningar till direktiv 67/548/EEG med hänvisningar till förordning (EG) nr 1272/2008.

(6)

Definitionen av den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt ändrades inte genom förordning (EU) nr 1357/2014, eftersom det krävdes en kompletterande studie för att säkerställa fullständig och representativ information om den möjliga effekten av en anpassning av bedömningen av den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt till kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008. Denna studie har nu slutförts, och det är lämpligt att återspegla rekommendationerna i studien när det gäller den bedömning av den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt för avfall som fastställts i bilaga III till direktiv 2008/98/EG och att så långt det är möjligt anpassa bedömningen till kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008 för bedömning av ekotoxicitet hos kemikalier. Vid faroklassificering av avfall med avseende på den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt genom beräkningsformler bör man använda sådana allmänna gränsvärden för beaktande som definieras i förordning (EG) nr 1272/2008.

(7)

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller harmoniserade multiplikationsfaktorer som tilldelats ett begränsat antal ämnen som klassificerats som ”farliga för vattenmiljön, acute category 1” eller ”farliga för vattenmiljön, chronic category 1” och som används för att härleda klassificeringen av en blandning där sådana ämnen förekommer. Mot bakgrund av den utveckling som skett i fråga om fastställandet av sådana multiplikationsfaktorer får kommissionen i enlighet med artikel 38.2 i direktiv 2008/98/EG se över beräkningsmetoden för bedömning av ämnen med avseende på den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt inför ett möjligt införande av multiplikationsfaktorer i denna metod.

(8)

Vid tester för att bedöma den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt hos avfall bör man tillämpa de för ändamålet relevanta metoderna i kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 (7), eller andra internationellt vedertagna metoder och riktlinjer. Det anges i beslut 2000/532/EG att om en farlig egenskap hos avfall har bedömts genom ett test och genom att använda koncentrationerna av farliga ämnen enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG, ska testresultaten gälla. Man bör också beakta artikel 12 i förordning (EG) nr 1272/2008, i synnerhet artikel 12 b och metoderna för dess tillämpning. Kommissionen bör främja ett utbyte av bästa praxis i fråga om testmetoder för bedömning av ämnen med avseende på den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt inför en möjlig harmonisering av dessa.

(9)

Företag och behöriga myndigheter bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya kraven.

(10)

Den kommitté som avses i artikel 39 i direktiv 2008/98/EG har inte avgett något yttrande om de åtgärder som föreskrivs i denna förordning. Åtgärderna bör därför antas av rådet i enlighet med artikel 5a.4 i rådets beslut 1999/468/EG (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 5 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 juni 2017.

På rådets vägnar

K. SIMSON

Ordförande


(1)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

(3)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 365, 19.12.2014, s. 89).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1).

(8)  Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).


BILAGA

Bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Posten HP 14 Ekotoxiskt ska ersättas med följande:

”HP 14 Ekotoxiskt : Avfall som omedelbart eller på sikt utgör eller kan utgöra en risk för en eller flera miljösektorer.

Avfall som uppfyller något av följande villkor ska klassificeras som farligt enligt HP 14:

Avfall som innehåller ett ämne klassificerat som ozonnedbrytande och tilldelats faroangivelsekod H420 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (*1), under förutsättning att koncentrationen av ett sådant ämne tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen på 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som aquatic acute och som tilldelats faroangivelsekod H400 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, under förutsättning att summan av koncentrationerna av dessa ämnen tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen 25 %. Ett gränsvärde för beaktande på 0,1 % ska tillämpas på sådana ämnen.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som aquatic chronic 1, 2 eller 3 och som tilldelats en eller flera av faroangivelsekoderna H410, H411 eller H412 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, under förutsättning att summan av koncentrationerna av alla ämnen som klassificeras som aquatic chronic 1 (H410) multiplicerad med 100, plus summan av koncentrationerna av alla ämnen som klassificeras som aquatic chronic 2 (H411) multiplicerad med 10, plus summan av koncentrationerna av alla ämnen som klassificeras som aquatic chronic 3 (H412) sammanlagt tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen 25 %. Ett gränsvärde för beaktande på 0,1 % tillämpas på ämnen klassificerade som H410, och ett gränsvärde för beaktande på 1 % tillämpas på ämnen klassificerade som H411 eller H412.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som aquatic chronic 1, 2, 3 eller 4 och som tilldelats en eller flera av faroangivelsekoderna H410, H411, H412 eller H413 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, under förutsättning att summan av koncentrationerna av alla ämnen som klassificeras som aquatic chronic tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen 25 %. Ett gränsvärde för beaktande på 0,1 % tillämpas på ämnen klassificerade som H410, och ett gränsvärde för beaktande på 1 % tillämpas på ämnen klassificerade som H411, H412 eller H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Där Σ = summan och c = koncentrationerna av ämnena i fråga.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).”"

2.

Anmärkningen nedanför posten för HP 15 ska utgå.14.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/998

av den 12 juni 2017

om ändring för tvåhundrasextioåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer (1) och enheter, och särskilt artikel 7.1 a och artikel 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser i enlighet med den förordningen.

(2)

Den 7 juni 2017 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra en uppgift i den förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser. Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chefen för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Identifieringsuppgifterna för posten ”Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front, b) Jabhat al-Nusrah, c) Jabhet al-Nusra, d) Al-Nusrah Front, e) Al-Nusra Front, f) Ansar al-Mujahideen Network, g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Övriga upplysningar: a) verksam i Syrien, b) tidigare uppförd i förteckningen mellan den 30 maj 2013 och den 13 maj 2014 som ett alias för Al-Qaida in Iraq. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 14 maj 2014.” under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ersättas med följande:

”Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front, b) Jabhat al-Nusrah, c) Jabhet al-Nusra, d) Al-Nusrah Front, e) Al-Nusra Front, f) Ansar al-Mujahideen Network, g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad, h) Jabhat Fath al Sham, i) Jabhat Fath al-Sham, j) Jabhat Fatah al-Sham, k) Jabhat Fateh Al-Sham, l) Fatah al-Sham Front, m) Fateh al-Sham Front, n) Conquest of the Levant Front, o) The Front for the Liberation of al Sham, p) Front for the Conquest of Syria/the Levant, q) Front for the Liberation of the Levant, r) Front for the Conquest of Syria/the Levant). Övriga upplysningar: a) verksam i Arabrepubliken Syrien, b) Irak, c) tidigare uppförd i förteckningen mellan den 30 maj 2013 och den 13 maj 2014 som ett alias för Al-Qaida in Iraq. Dag som avses i artikel 7d.2 i: 14.5.2014.”


14.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/999

av den 13 juni 2017

om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artiklarna 58 och 131, och

av följande skäl:

(1)

Ämnet 1-brompropan (n-propylbromid) uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (2) och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen.

(2)

Ämnet diisopentylftalat uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen.

(3)

Ämnet 1,2-bensendikarboxylsyra, di-C6-8-grenade alkylestrar, C7-rika, uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen.

(4)

Ämnet 1,2-bensendikarboxylsyra, di-C7-11-alkylestrar, grenade och raka, uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen.

(5)

Ämnet 1,2-bensendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak, uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen.

(6)

Ämnet bis(2-metoxietyl)ftalat uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen.

(7)

Ämnet dipentylftalat uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen.

(8)

Ämnet N-pentyl-isopentylftalat uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen.

(9)

När det innehåller en viss procentsats bens[a]pyren uppfyller ämnet antracenolja kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 a i den förordningen. Ämnet är också långlivat, bioackumulerande och toxiskt, liksom mycket långlivat och mycket bioackumulerande enligt kriterierna i bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till den förordningen som fastställs i artikel 57 d och 57 e i samma förordning.

(10)

Ämnet beck, koltjära, högtemp. uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 a i den förordningen. Ämnet är också långlivat, bioackumulerande och toxiskt, liksom mycket långlivat och mycket bioackumulerande enligt kriterierna i bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till den förordningen som fastställs i artikel 57 d och 57 e i samma förordning.

(11)

Ämnesgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (som omfattar väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material (UVCB-ämnen), polymerer och homologer) består av ämnen som vid nedbrytning har hormonstörande egenskaper, för vilka det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter på miljön. De är därmed orsak till betänkligheter motsvararande dem som föranleds av andra ämnen förtecknade i artikel 57 a–e i förordning (EG) nr 1907/2006 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till den förordningen som fastställs i artikel 57 f i samma förordning.

(12)

Ämnesgruppen 4-nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad (som omfattar ämnen med en rak eller grenad alkylkedja med nio kolatomer, där den fjärde kolatomen är kovalent bunden till fenol, etoxilerad, inbegripandes UVCB-ämnen och väldefinierade ämnen, polymerer och homologer, vilket inkluderar alla enskilda isomerer och/eller kombinationer av dem), består av ämnen som vid nedbrytning har hormonstörande egenskaper, för vilka det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter på miljön. De är därmed orsak till betänkligheter motsvararande dem som föranleds av andra ämnen förtecknade i artikel 57 a–e i förordning (EG) nr 1907/2006 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till den förordningen som fastställs i artikel 57 f i samma förordning.

(13)

Dessa ämnen har identifierats och upptagits på kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006. Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) har dessutom i sina rekommendationer av den 6 februari 2014 (3) och den 1 juli 2015 (4) prioriterat dem för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006, i enlighet med artikel 58 i den förordningen. Vidare har kommissionen fått information om socioekonomiska effekter genom de många inlagorna från berörda parter efter kemikaliemyndighetens femte rekommendation eller genom ett offentligt samråd som genomfördes parallellt med kemikaliemyndighetens offentliga samråd om den sjätte rekommendationen. Trots den mottagna informationen är det lämpligt att uppta dessa ämnen i den bilagan.

(14)

Det är lämpligt att ange de datum som avses i artikel 58.1 c ii i förordning (EG) nr 1907/2006 i enlighet med kemikaliemyndighetens rekommendationer av den 6 februari 2014 och den 1 juli 2015. Dessa datum har fastställts på grundval av den tid som det uppskattningsvis skulle ta att utarbeta en ansökan om tillstånd med hänsyn till de uppgifter som föreligger om de olika ämnena och de uppgifter som har inkommit under det offentliga samrådet i enlighet med artikel 58.4 i förordning (EG) nr 1907/2006. För detta ändamål har även kemikaliemyndighetens kapacitet att handlägga ansökningar inom den tid som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006 beaktats, i enlighet med artikel 58.3 i den förordningen.

(15)

När det gäller de ämnen som förtecknas i bilagan till den här förordningen finns det inte i något fall skäl till att förlägga det datum som avses i artikel 58.1 c i i förordning (EG) nr 1907/2006 till senare än 18 månader efter det datum som avses i artikel 58.1 c ii i den förordningen.

(16)

I artikel 58.1 e jämförd med artikel 58.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 föreskrivs att användningar eller användningskategorier får undantas från kravet på tillstånd, förutsatt att det finns en ordentlig kontroll av risken genom befintlig specifik unionsslagstiftning som anger minimikrav avseende skyddet för människors hälsa eller miljön. Enligt de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga bör det inte föreskrivas några undantag som grundar sig på dessa bestämmelser.

(17)

På grundval av de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga bör det inte föreskrivas några undantag för produkt- och processinriktad forskning och utveckling.

(18)

På grundval av de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga bör det inte fastställas några omprövningsperioder för vissa användningar. I överensstämmelse med artikel 60.8 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska omprövningsperioder fastställas från fall till fall med beaktande av bland annat riskerna med användningarna av ämnet, de socioekonomiska fördelarna med att ämnet används och en analys av alternativen eller en ersättningsplan inlämnad för tillståndspliktiga användningar. I händelse av att det inte finns något lämpligt alternativ ska riskerna med användningen begränsas genom lämpliga och effektiva riskhanteringsåtgärder, och när fördelarna med användningen bedöms vara stora, t.ex. vid användningar i produktion av läkemedel och medicintekniska produkter, kan omprövningsperioderna bli långa.

(19)

För att undvika alltför tidig utrangering av varor som inte längre tillverkas efter slutdatum angivna i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006, måste vissa ämnen (i sig eller i blandningar) upptagna i den bilagan finnas att tillgå för tillverkning av reservdelar för reparation av sådana varor, när de inte kan fungera såsom avsett utan reservdelarna, och när vissa ämnen upptagna i bilaga XIV (i sig eller i blandningar) behövs för reparation av sådana varor. Därför bör ansökningar om tillstånd att använda ett ämne upptaget i bilaga XIV för tillverkning av sådana reservdelar och för reparation av sådana varor förenklas. De övergångsbestämmelser som är tillämpliga på ämnena i fråga bör utsträckas så att genomförandebestämmelser kan antas för sådan förenklad tillståndsansökning.

(20)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(21)

N,N-dimetylformamid (DMF) uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett reproduktionstoxiskt ämne (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen. Ämnet har identifierats och upptagits på kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006, och kemikaliemyndigheten har i en rekommendation av den 6 februari 2014 prioriterat det för upptagande i bilaga XIV till den förordningen i enlighet med artikel 58 i samma förordning. DMF har likartade inneboende egenskaper som N,N-dimetylacetamid (DMAC) och N-metyl-2-pyrrolidon (NMP), och de tre ämnena kan betraktas som potentiella alternativ när det gäller några av de viktigaste användningsområdena. NMP är föremål för ett pågående begränsningsförfarande i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 1907/2006. Med tanke på de tre ämnenas likheter, både när det gäller de inneboende egenskaperna och användningen inom industrin, och för att säkerställa en enhetlig reglering av dem anser kommissionen att beslutet om upptagande av DMF i bilaga XIV bör uppskjutas, vilket redan skett när det gäller DMAC, när kommissionen beaktade kemikaliemyndighetens rekommendation av den 17 januari 2013.

(22)

Diazen-1,2-dikarboxamid (C,C′-azodi(formamid)) (ADCA) uppfyller kriterierna för att klassificeras som luftvägssensibiliserande ämne (Resp. Sens. 1). Med beaktande av all tillgänglig information om ADCA:s inneboende egenskaper och om dess skadliga effekter, konstaterade kemikaliemyndigheten att det kan betraktas som ett ämne, för vilket det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter på människors hälsa, vilka inger betänkligheter motsvararande dem som föranleds av andra ämnen förtecknade i artikel 57 a–e i förordning (EG) nr 1907/2006 och det uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till den förordningen som fastställs i artikel 57 f i samma förordning. Ämnet har identifierats och upptagits på kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006, och kemikaliemyndigheten har i en rekommendation av den 6 februari 2014 prioriterat det för upptagande i bilaga XIV till den förordningen i enlighet med artikel 58 i samma förordning. ADCA:s användningar är mycket varierade och berör ett brett spektrum av olika tillverkningsindustrier, vilket förebådar mycket komplicerade tillståndsansökningar. Eftersom erfarenheten av att hantera tillståndsansökningar som omfattar många olika användningar fortfarande är begränsad är det lämpligt att skjuta upp beslutet om att uppta ADCA i bilaga XIV för närvarande.

(23)

Vissa eldfasta keramiska aluminiumsilikatfibrer (Al-RCF) och eldfasta keramiska zirkonium-aluminiumsilikatfibrer (Zr-RCF) uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 a i den förordningen. De har identifierats och upptagits på kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006, och kemikaliemyndigheten har i en rekommendation av den 6 februari 2014 prioriterat dem för upptagande i bilaga XIV till den förordningen i enlighet med artikel 58 i samma förordning. Fibrerna i sig tillverkas vid ett mycket begränsat antal industrianläggningar och bearbetas i allmänhet omedelbart vidare i samma tillverkningsprocess till varor som därefter används i en mängd olika typer av industriutrustning för isolering mot höga temperaturer, något som eventuellt innebär att arbetstagare utsätts för betydande exponering. Att använda varor gjorda av fibrerna är dock inte tillståndspliktigt i kraft av förordning (EG) nr 1907/2006. För att kunna besluta om en så ändamålsenlig reglering som möjligt anser kommissionen det lämpligt att skjuta upp beslutet om att uppta Al-RCF och Zr-RCF i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 för närvarande.

(24)

Borsyra, dinatriumtetraborat (vattenfritt), dibortrioxid och tetrabordinatriumheptaoxid (hydrat) uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och uppfyller därför de kriterier för upptagande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 som fastställs i artikel 57 c i den förordningen. De har identifierats och upptagits på kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006, och kemikaliemyndigheten har i en rekommendation av den 1 juli 2015 prioriterat det för upptagande i bilaga XIV till den förordningen i enlighet med artikel 58 i samma förordning. Vidare är användningarna av dessa ämnen mycket varierade och berör ett brett spektrum av olika tillverkningsindustrier, vilket förebådar mycket komplicerade tillståndsansökningar. Eftersom erfarenheten av att hantera tillståndsansökningar som omfattar många olika användningar fortfarande är begränsad är det lämpligt att skjuta upp beslutet om att uppta dessa ämnen i bilaga XIV för närvarande.

(25)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


BILAGA

Tabellen i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande uppgifter ska läggas till:

 

 

 

Övergångsbestämmelser

 

 

Post nr

Ämne

Inneboende egenskap(er) enligt artikel 57

Sista tillämpningsdatum (1)

Slutdatum (2)

Undantagna användningar (användningskategorier)

Omprövningsperioder

”32.

1-Brompropan (n-propylbromid)

EG-nr

:

203-445-0

CAS-nr

:

106-94-5

Reproduktionstoxiskt

(kategori 1B)

4 januari 2019

4 juli 2020

33.

Diisopentylftalat

EG-nr

:

210-088-4

CAS-nr

:

605-50-5

Reproduktionstoxiskt

(kategori 1B)

4 januari 2019

4 juli 2020

34.

1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C6-8-grenade alkylestrar, C7-rika

EG-nr

:

276-158-1

CAS-nr

:

71888-89-6

Reproduktionstoxiskt

(kategori 1B)

4 januari 2019

4 juli 2020

35.

1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C7-11-alkylestrar, grenade och raka

EG-nr

:

271-084-6

CAS-nr

:

68515-42-4

Reproduktionstoxiskt

(kategori 1B)

4 januari 2019

4 juli 2020

36.

1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak

EG-nr

:

284-032-2

CAS-nr

:

84777-06-0

Reproduktionstoxiskt

(kategori 1B)

4 januari 2019

4 juli 2020

37.

Bis(2-metoxietyl)ftalat

EG-nr

:

204-212-6

CAS-nr

:

117-82-8

Reproduktionstoxiskt

(kategori 1B)

4 januari 2019

4 juli 2020

38.

Dipentylftalat

EG-nr

:

205-017-9

CAS-nr

:

131-18-0

Reproduktionstoxiskt

(kategori 1B)

4 januari 2019

4 juli 2020

39.

N-pentyl-isopentylftalat

EG-nr

:

CAS-nr

:

776297-69-9

Reproduktionstoxiskt

(kategori 1B)

4 januari 2019

4 juli 2020

40.

Antracenolja

EG-nr

:

292-602-7

CAS-nr

:

90640-80-5

Cancerframkallande

(kategori 1B) (***), långlivat, bioackumulerande och toxiskt, mycket långlivat och mycket bioackumulerande

4 april 2019

4 oktober 2020

41.

Beck, koltjära, högtemp.

EG-nr

:

266-028-2

CAS-nr

:

65996-93-2

Cancerframkallande

(kategori 1B), långlivat, bioackumulerande och toxiskt, mycket långlivat och mycket bioackumulerande

4 april 2019

4 oktober 2020

42.

4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad

[omfattar väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material (UVCB-ämnen), polymerer och homologer]

EG-nr

:

CAS-nr

:

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f – miljön)

4 juli 2019

4 januari 2021

43.

4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad

[ämnen med en rak eller grenad alkylkedja med nio kolatomer, där den fjärde kolatomen är kovalent bunden till fenol, etoxilerad, inbegripandes UVCB-ämnen och väldefinierade ämnen, polymerer och homologer, vilket inkluderar alla enskilda isomerer och/eller kombinationer av dem]

EG-nr

:

CAS-nr

:

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f – miljön)

4 juli 2019

4 januari 2021

—”

2.

Tecknet ”(*)” ska fogas till det datum som anges i kolumnen ”Sista tillämpningsdatum” för följande ämnesposter: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 och 31.

3.

Tecknet ”(**)” ska fogas till det datum som anges i kolumnen ”Slutdatum” för följande ämnesposter: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 och 31.

4.

Följande anmärkningar ska läggas till efter tabellen:

”(*)

1 september 2019 för användning av ämnet vid tillverkning av reservdelar för reparation av varor vars tillverkning har upphört eller kommer att upphöra före slutdatum angivet posten för det ämnet, när ämnet användes för tillverkning av de varorna och de inte kan fungera som avsett utan reservdelen, och för användning av ämnet (i sig eller i blandningar) för reparation av varor, där ämnet i sig eller i en blandning användes för tillverkning av varorna och de inte kan repareras annat än genom användning av ämnet.

(**)

1 mars 2021 för användning av ämnet vid tillverkning av reservdelar för reparation av varor vars tillverkning har upphört eller kommer att upphöra före slutdatum angivet i posten för det ämnet, när ämnet användes för tillverkning av de varorna och de inte kan fungera som avsett utan reservdelarna, och för användning av ämnet (i sig eller i blandningar) för reparation av varor, där ämnet användes för tillverkning av varorna och de inte kan repareras annat än genom användning av ämnet.

(***)

Uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande om det innehåller < 0,005 % (w/w) bens[a]pyren (Einecs-nr 200-028-5).”


(1)  Datum enligt artikel 58.1 c ii.

(2)  Datum enligt artikel 58.1 c i.


14.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1000

av den 13 juni 2017

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

Perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen (2) har några specialegenskaper, t.ex. stort friktionsmotstånd, dielektrisk förmåga, beständighet mot värme och kemiska agenser samt låg ytenergi. De används i en mängd olika tillämpningar, t.ex. vid framställning av fluorpolymerer och fluorelastomerer, som ytaktiva ämnen i brandsläckningsskum eller i textil- och pappersproduktion för vatten-, fett-, olje- eller smutsavstötande egenskaper.

(2)

Den 14 juni 2013 identifierade den medlemsstatskommitté som avses i artikel 76.1 e i förordning (EG) nr 1907/2006 PFOA som ett långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne (PBT) i enlighet med artikel 57 d i den förordningen. Den 20 juni 2013 togs PFOA upp i kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter, för eventuellt införande i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006.

(3)

Den 17 oktober 2014 lämnade Tyskland och Norge in dokumentation (3) enligt artikel 69.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 (nedan kallad dokumentationen enligt bilaga XV) till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) och föreslog en begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av PFOA, PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen för att motverka riskerna för människors hälsa och miljön. Tyskland och Norge föreslog en koncentrationsgräns på 2 ppb för förekomst av dessa ämnen i andra ämnen, blandningar eller varor, och de föreslog inte några undantag utom för begagnade varor, för vilka en slutanvändning i unionen kan påvisas före tillämpningsdagen för begränsningen.

(4)

Den 8 september 2015 antog myndighetens riskbedömningskommitté sitt yttrande där det konstateras att, förutsatt ändringar i den omfattning och de villkor som föreslås i dokumentationen enligt bilaga XV, en allmän begränsning av framställning, användning och utsläppande på marknaden av PFOA, PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen är den lämpligaste unionsövergripande åtgärden för att motverka de konstaterade riskerna och den effektivaste för att minska riskerna. Riskbedömningskommittén föreslog två olika koncentrationsgränser, nämligen 25 ppb för PFOA eller PFOA-salter och 1 000 ppb för ett PFOA-besläktat ämne eller en sammansättning av PFOA-besläktade ämnen i andra ämnen, blandningar eller varor, för att ta hänsyn till eventuell förekomst av ofrånkomliga orenheter och oavsiktliga föroreningar samt till analysmetodernas begränsningar. Riskbedömningskommittén föreslog att medge undantag från begränsningen för fotografiska ytskikt på film, fotopapper eller fotoplåtar, implanterbara medicintekniska produkter samt ämnen eller blandningar i halvledare och fotolitografiska processer, eftersom miljöpåverkan i de fallen är förhållandevis liten och en ersättning till alternativ ligger långt fram i tiden. Riskbedömningskommittén föreslog också att undantag skulle medges för användning av ämnena såsom isolerade intermediärer som transporteras för att ge möjlighet till tillverkning av alternativ, liksom även för utsläppande på marknaden av begagnade varor.

(5)

Den 4 december 2015 antog myndighetens kommitté för socioekonomisk analys sitt yttrande där det anges att den begränsning som föreslås i dokumentationen enligt bilaga XV, såsom ändrad av riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys, är den lämpligaste unionsövergripande åtgärden för att hantera de konstaterade riskerna och med hänsyn till dess samhällsekonomiska nytta och kostnader.

(6)

Kommittén för socioekonomisk analys tillstyrkte de undantag som riskbedömningskommittén hade föreslagit. Dessutom föreslog kommittén för socioekonomisk analys att tillämpningen av begränsningen skulle senareläggas med tre år, i stället för med 18 månader som hade föreslagits i dokumentationen enligt bilaga XV, så att de berörda parterna kan vidta de åtgärder som krävs för efterlevnad. På grund av samhällsekonomiska överväganden, t.ex. höga kostnader, betydande ekonomisk börda, brist på alternativ, relativt låga utsläpp till miljön och kritisk användning med stor samhällsnytta, föreslog kommittén för socioekonomisk analys längre senareläggning av begränsningen för latexbläck, textilier i skydd för arbetstagare, membran avsedda för medicinska textilier, filtrering i vattenbehandling, produktionsprocesser och avloppsrening, vissa plasma-nanobeläggningar och ej implanterbara medicintekniska produkter.

(7)

Kommittén för socioekonomisk analys föreslog också att undantag skulle medges från begränsningen för sådant brandsläckningsskum som hade släppts ut på marknaden före tillämpningsdagen för begränsningen, liksom även för utrustning för att tillverka halvledare.

(8)

Kemikaliemyndighetens forum för informationsutbyte om verkställighet, som avses i artikel 76.1 f i förordning (EG) nr 1907/2006, rådfrågades under begränsningsförfarandet och dess yttrande har beaktats.

(9)

Den 12 januari 2016 lämnade myndigheten yttrandena från riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys (4) till kommissionen.

(10)

På grundval av dessa yttranden konstaterade kommissionen att det uppstår en oacceptabel risk för människors hälsa och för miljön vid framställningen, användningen eller utsläppandet på marknaden av PFOA, PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen, som sådana eller som beståndsdelar i andra ämnen, blandningar eller varor. Kommissionen anser att dessa risker måste hanteras på unionsnivå.

(11)

Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och dess derivat bör undantas från den föreslagna begränsningen, eftersom de ämnena redan omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (5). Den ofrånkomliga framställningen av PFOA när fluorhaltiga kemikalier med en kolkedja på högst sex atomer produceras bör också undantas från den föreslagna begränsningen.

(12)

I enlighet med yttrandet från kommittén för socioekonomisk analys bör tillämpningen av begränsningen senareläggas generellt med tre år och med längre perioder för särskilda branscher, så att berörda parter ges möjlighet att iaktta den föreslagna begränsningen. Det finns visserligen en standardiserad analysmetod för bestämning av extraherbart PFOS i ytbelagda och impregnerade fasta varor, vätskor och brandsläckningsskum (CEN/TS 15968: 2010), som högst sannolikt går att anpassa till att även omfatta PFOA och PFOA-besläktade ämnen med relevant detektionsgräns, men för närvarande finns ingen sådan standardmetod för att extrahera och kemiskt analysera dessa ämnen. Att begränsningen senareläggs bör göra det möjligt att arbeta vidare på lämpliga analysmetoder som kan tillämpas på samtliga matriser.

(13)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  PFOA-besläktade ämnen är ämnen med en molekylstruktur som gör att de anses kunna omvandlas eller brytas ned till PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska följande post läggas till:

”68.

Perfluoroktansyra (PFOA)

CAS-nr 335-67-1

EG-nr 206-397-9

eller PFOA-salter.

Alla besläktade ämnen (inbegripet salter och polymerer) med en linjär eller grenad perfluorheptylgrupp med formeln C7F15- direkt kopplad till en annan kolatom såsom en av de strukturella beståndsdelarna.

Alla besläktade ämnen (inbegripet salter och polymerer) med en linjär eller grenad perfluoroktylgrupp med formeln C8F17- såsom en av de strukturella beståndsdelarna.

Följande ämnen är undantagna från denna beteckning:

C8F17-X, där X = F, Cl, Br.

C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X′ eller C8F17-CF2-X′ (där X′ = alla grupper, även salter).

1.

Får inte tillverkas eller släppas ut på marknaden som ämnen som sådana från och med den 4 juli 2020.

2.

Får inte från och med den 4 juli 2020. användas för framställning av eller släppas ut på marknaden i

a)

ett annat ämne, som en beståndsdel,

b)

en blandning,

c)

en vara,

i en koncentration som är lika med eller högre än 25 ppb av PFOA eller PFOA-salter eller 1 000 ppb av ett PFOA-besläktat ämne eller en sammansättning av PFOA-besläktade ämnen.

3.

Punkterna 1 och 2 ska tillämpas från och med

a)

den 4 juli 2022 på

i)

utrustning som används för tillverkning av halvledare,

ii)

latexbläck,

b)

den 4 juli 2023 på

i)

textilier i skydd för arbetstagare mot risker för deras hälsa och säkerhet,

ii)

membran avsedda för medicinska textilier, filtrering i vattenbehandling, produktionsprocesser och avloppsrening,

iii)

plasma-nanobeläggningar,

c)

den 4 juli 2032 på andra medicintekniska produkter än de medicintekniska produkter för implantation som omfattas av direktiv 93/42/EEG.

4.

Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på

a)

perfluoroktansulfonsyra och dess derivat som förtecknas i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004,

b)

framställning av ett ämne såsom ofrånkomlig biprodukt vid tillverkning av fluorhaltiga kemikalier med en kolkedja på högst sex atomer,

c)

ett ämne som ska användas eller används som transporterad isolerad intermediär, förutsatt att villkoren i artikel 18.4 a–f i denna förordning är uppfyllda,

d)

en beståndsdel i ett annat ämne eller en blandning som ska användas eller används

i)

i tillverkning av medicintekniska produkter för implantation som omfattas av direktiv 93/42/EEG,

ii)

i fotografiska ytskikt på film, fotopapper eller fotoplåtar,

iii)

i fotolitografiska processer för halvledare eller etsningsprocesser för sammansatta halvledare,

e)

koncentrerade skumblandningar för brandsläckning som släpptes ut på marknaden före den 4 juli 2020 och ska användas eller används för framställning av andra skumblandningar för brandsläckning.

5.

Punkt 2 b ska inte gälla för skumblandningar för brandsläckning som har

a)

släppts ut på marknaden före den 4 juli 2020 eller

b)

framställts i enlighet med punkt 4 e, förutsatt att, om de används för utbildningsändamål, utsläppen till miljön minimeras, samlas in och bortskaffas på ett säkert sätt.

6.

Punkt 2 c ska inte tillämpas på

a)

varor som har släppts ut på marknaden före den 4 juli 2020,

b)

medicintekniska produkter för implantation som tillverkas i enlighet med punkt 4 d i,

c)

varor belagda med den fotografiska ytbehandling som avses i punkt 4 d ii,

d)

halvledare eller sammansatta halvledare som avses i punkt 4 d iii.”


Rättelser

14.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/19


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 av den 6 oktober 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

( Europeiska unionens officiella tidning L 294 av den 28 oktober 2016 )

Sidan 207, i bilagan, i den text som ersätter bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87, del 2, avdelning V, kapitel 27, kompletterande anmärkning 2 f tredje stycket

I stället för:

”Med utspädd färg C avses en produkts färg, enligt ISO 2049 (likvärdig med ASTM D 1500), efter det att en volymdel av denna produkt blandats med 100 volymdelar xylen, toluen eller annat lämpligt lösningsmedel. Färgen ska bestämmas omedelbart efter utspädning.”

ska det stå:

”Med utspädd färg C avses en produkts färg, enligt ISO 2049 (likvärdig med ASTM D 1500), efter det att en volymdel av denna produkt spätts ut till 100 volymdelar i xylen, toluen eller annat lämpligt lösningsmedel. Färgen ska bestämmas omedelbart efter utspädning.”

På sidan 332, i bilagan, i den text som ersätter bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87, del 2, avdelning IX, kapitel 44, i tabellen, raden för KN-nummer 4401 3, kolumn 2

I stället för:

”Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former”

ska det stå:

”Sågspån och annat träavfall, agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former”.